1. ÚVOD 2. ÚPRAVA MAJETKOVÝCH POMĚRŮ V MANŽELSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ÚVOD 2. ÚPRAVA MAJETKOVÝCH POMĚRŮ V MANŽELSTVÍ"

Transkript

1 STANOVISKO ČESKÉ REPUBLIKY K ZELENÉ KNIZE O KOLIZNÍM PRÁVU V OBLASTI ÚPRAVY MAJETKOVÝCH POMĚRŮ V MANŽELSTVÍ, ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEVÁŽNĚ OTÁZKOU SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI A VZÁJEMNÉHO UZNÁVÁNÍ (Vypracováno Ministerstvem spravedlnosti ČR) 1. ÚVOD Česká republika obecně vítá iniciativu Komise a má za to, že Zelená kniha o kolizním právu v oblasti úpravy majetkových poměrů v manželství, zabývající se převážně otázkou soudní příslušnosti a vzájemného uznávání je kvalitním materiálem upozorňujícím na problematické aspekty některých otázek spadajících do tohoto tématu. Řadu navrhovaných řešení považuje Česká republika za přínosnou, k některým se stavíme spíše zdrženlivě, a některá nepovažujeme za nutná či účelná. Naše odpovědi jsou výsledkem připomínek jak vynikajících odborníků z řad právních teoretiků, tak velmi zkušených odborníků z aplikační praxe, kteří mají bohaté zkušenosti s touto problematikou. 2. ÚPRAVA MAJETKOVÝCH POMĚRŮ V MANŽELSTVÍ 2.1. Oblast působnosti Otázka č. 1: a) Měl by budoucí nástroj zahrnovat určité osobní aspekty úpravy majetkových poměrů v manželství, které nejsou zahrnuty ve výše uvedených nástrojích, nebo se má věnovat pouze majetkovým poměrům, které vyplývají z manželského vztahu? Pokud ano, napište jaké a proč? Ne. Uvažovaná úprava by se měla omezit pouze na kolizní úpravu majetkových dopadů manželského svazku, tzn. manželského majetkového režimu. Jiné účinky uzavření manželství, tj. osobní vztahy manželů, jsou v zákonné úpravě ČR samostatným rozsahem pro určení rozhodného práva. b) Měl by se budoucí nástroj vztahovat na majetkové poměry, které vyplývají ze společného života, nebo pouze na ty, které nastanou ve chvíli rozluky nebo zániku vztahu? Budoucí úprava by se měla vztahovat jen na majetkové vztahy, které nastanou po rozvodu nebo rozluce manželství. Co se týče majetkových poměrů vyplývajících ze společného života, jako je např. přispívání na náklady společného života, domníváme se, že v těchto případech jde spíše o záležitosti, které spadají do rozsahu osobních vztahů manželů, nikoliv vztahů majetkových. 1

2 2.2. Pravidla kolizního práva Hraniční určovatelé a volba rozhodného práva Otázka č. 2: a) Jaké hraniční určovatele použít pro určení rozhodného práva pro úpravu majetkových poměrů v manželství? A jaké stanovit pořadí priorit v případě plurality (např. hlavní místo pobytu manželů, jejich státní příslušnost? Jiná kritéria?) Jako hraniční určovatelé by měly být stanoveny: obvyklý pobyt manželů (obou či jednoho), jinak státní příslušnost manželů (obou či jednoho), jinak lex fori, dále potom alternativně např. místo uzavření sňatku, místo uzavření předmanželské smlouvy. b) Pokud se budoucí nástroj vztahuje na všechny majetkové poměry vyplývající z manželského vztahu, je nutné počítat se stejnými kritérii jak pro období společného soužití páru, tak i pro zánik řečeného svazku? Ne, pokud se majetkovými důsledky myslí to, co je uvedeno v otázce č. 1 písm. b). Jinak hraniční určovatel stanovený pro majetkový režim manželů se má vztahovat i na vypořádání majetkových společenství po ukončení manželství (úmrtím, rozvodem). Otázka č. 3: Měli bychom používat stejné hraniční určovatele pro všechny aspekty situace, které jsou zahrnuty v platných právních předpisech, nebo bychom mohli použít různých kritérií pro různé aspekty? Pokud ano, jaké situace je třeba brát v úvahu? Hraniční určovatel stanovený pro manželské majetkové vztahy by se měl vztahovat na všechny otázky spadající do rozsahu kolizní normy. Pokud se týče nemovitostí, je možné stanovit použití lex rei sitae, aby se tak předešlo možnému pozdějšímu neuznání rozhodnutí z důvodu výhrady veřejného pořádku. Otázka č.4: Měli bychom připustit automatickou změnu práva použitelného pro úpravu majetkových poměrů v manželství v případě změn určitých hraničních určovatelů, mezi které patří např. trvalé bydliště manželů? Pokud ano, může mít tato změna zpětný účinek? Změna práva by měla být možná jen při změně obvyklého bydliště manželů. Jinak by mohlo docházet k těžko přehledným situacím, mohla by být ohrožena práva třetích osob Výkon autonomie vůle Otázka č. 5: a) Měl by se manželům umožnit výběr platného práva na úpravu jejich majetkových poměrů? Pokud ano, jaké hraniční určovatele přitom můžou být brány v úvahu? 2

3 Možnost volby práva v době uzavření manželství nebo bezprostředně před ním lze připustit. Jako možné právní řády, na které by byla volba omezena, by přicházely v úvahu právo místa uzavření sňatku, právo místa uzavření předmanželské smlouvy, právo státu, jehož je alespoň jeden z manželů příslušníkem, právo státu, v němž má jeden z manželů obvyklý pobyt, právo místa polohy nemovitosti, pokud jde o tuto nemovitost. Po uzavření manželství by účastníci manželského svazku měli mít možnost volby rozhodného práva, ovšem nikoliv pro volbu samotnou, ale jako důsledek jejich osobního rozhodnutí. Takovým rozhodnutím by mohla být změna bydliště manželů před právním úkonem. Ve vztahu k nabytí práv či povinností (majetku nebo závazků) by tedy bylo rozhodujícím faktorem pro volbu práva bydliště manželů před nabytím těchto práv či povinností. b) Měl by být povolen výběr více možností, který by určité jmění podřídil jednomu zákonu a jiné jinému zákonu? Ano, pokud bude přijato řešení pod otázkou č. 3, tedy pouze ve vztahu k nemovitostem. c)má být tento výběr vykonán nebo změněn kdykoli před nebo během manželství, nebo pouze v určitém okamžiku (při zániku manželství)? Viz ad otázka č. 5 písm. a) d)v případě, kdy dojde ke změně rozhodného práva, má být tato změna vykonána se zpětnou účinností? Změna by neměla mít zpětný účinek, a to z toho důvodu, aby nedocházelo k těžko přehledným situacím a aby nebyla ohrožena právní jistota a práva třetích osob. Otázka č. 6: Mají se harmonizovat formální náležitosti dohody? Ano, bylo by vhodné stanovit formu notářského zápisu nebo obdobné listiny Pravidla příslušnosti Příslušnost soudních orgánů Otázka č.7: a) Měl by být soudce, který rozhoduje o zániku manželství rozvodem a o rozluce podle nařízení č. 2201/2003, rovněž pověřen rozhodováním o vypořádání majetkových poměrů manželů? Ano, odpovídá to též vnitrostátní úpravě ČR. b) Měl by být soudce, který rozhoduje o dědickém sporu, rovněž pověřen rozhodováním o vypořádání majetkových poměrů manželů? 3

4 Bylo by zřejmě vhodné z praktických důvodů stanovit pravomoc soudů státu, které mají pravomoc rozhodovat v dědickém řízení. Otázka č. 8: a) Jaká stanovit pravidla mezinárodní soudní příslušnosti, zvláště v otázkách majetkové povahy, které se vyskytnou během společného života partnerů (např.: dary mezi manželi, smlouvy mezi manželi)? Měla by být stanovena pravomoc soudů státu, jehož soudy jsou podle jeho procesních předpisů místně příslušné. b) Měli bychom uvažovat o vypracování jednoho všeobecného kritéria, nebo spíše více alternativními kritérií, která jsou stanovena nařízením č. 2201/2003 (např. trvalé místo pobytu, společná státní příslušnost)? Mohlo by být i více alternativních kritérií. Otázka č. 9: a) Lze uvažovat o tom, že by jeden soudce rozhodoval o všech typech majetku, movitém i nemovitém, i když se tento nachází na území více členských států? Výjimka by měla být dána pro nemovitosti. Za praktické považujeme stanovení příslušnosti tak, jak navrhujeme v odpovědích ad 7a) a 7b) b) Mají se aplikovat pravidla obecného práva, pokud je stranou sporu třetí osoba? Pokud se pravidly obecného práva myslí obecná ustanovení o pravomoci soudů, domníváme se, že ano (jako je tomu v nařízení Brusel I). Otázka č. 10: Lze uvažovat o tom, že by se stranám umožnil výběr příslušného soudu? Pokud ano, jakým způsobem? Domníváme se, že volbu soudu by bylo možné připustit za podmínek obdobných čl. 23 nařízení Brusel I, s výjimkou, pokud by šlo o rozhodování o právech k nemovitostem. Otázka č. 11: Bylo by prospěšné, kdyby byl umožněn převod jednoho řízení v této oblasti od soudu v jednom členském státě k soudu jiného členského státu? Pokud ano, za jakých podmínek? Ano. Důvodem pro přenesení příslušnosti by mohla být např. změna obvyklého bydliště, kdyby v průběhu řízení pozbyli obvyklé bydliště v členském státu, jehož soud řízení vede, oba manželé; nebo návrh manželů; nebo návrh soudu jiného členského státu, jehož právem se bude vypořádání řídit Příslušnost jiných orgánů než soudních 4

5 Otázka č. 12: Měli bychom uvažovat o pravidlech pro určení příslušnosti pro jiné než soudní orgány? Pokud ano, je nutné uplatňovat kritéria příslušnosti analogická s těmi, jež jsou stanovena pro soudní orgány? Mohli bychom za tím účelem vycházet z rozsáhlé definice pojmu soud v článku 2 nařízení (ES) č. 2201/2003? Nyní se spíše kloníme k názoru, že to není nezbytně nutné. Pokud ovšem většina států bude jiného názoru, nebude s tím mít ČR zásadní problém Otázka č. 13: Mělo by být povoleno, aby orgán, který rozhoduje o vypořádání a dělení majetku, mohl rovněž rozhodovat v případě, kdy se část majetku nachází mimo území, na které se vztahuje jeho pravomoc? Souhlasíme, s výjimkou situace, kdy se rozhoduje o nemovitosti. Otázka č. 14: Pokud ne, mělo by se počítat s tím, že by některé náležitosti byly provedeny u orgánu jiného členského státu, a ne u toho, který byl určen hlavním pravidlem kompetenčního sporu? Bylo by třeba přesně vymezit, o jaké formality jde. Pokud jde např. o úřední ověření podpisu, úkony ve formě notářského zápisu, pak by naše odpověď byla kladná Pravidla uznávání a výkonu Uznávání a výkon soudních rozhodnutí Otázka č. 15: Měl by budoucí evropský nástroj odstranit proceduru exequatur u rozsudků v oblasti své působnosti? Pokud ne, s jakým důvodem neuznávání rozsudků bychom měli počítat? Budoucí úprava by měla odstranit exequatur vynesených rozhodnutí, tato rozhodnutí by měla být přímo vykonatelná v jiném členském státě. Úprava by měla odrážet tendence zřejmé u ostatních připravovaných norem (např. o evropském platebním rozkazu). Důvody pro neuznání rozsudků lze formulovat standardně (nedostatek pravomoci, res iudicata, účastníkovi nebylo umožněno účinně hájit svá práva, rozpor s veřejným pořádkem). Otázka č. 16: Lze uvažovat o tom, že by rozsudky týkající se majetkových vztahů v manželství, které byly vyneseny v jednom členském státu, byly plně uznány v jiných členských státech, a tím by byla umožněna změna katastrů nemovitostí, aniž by se o ní muselo jednat? Mohli bychom za tím účelem vycházet ze čl. 21 odst. 2 nařízení (ES) č. 2201/2003? Souhlasíme s tím, aby rozsudky soudů byly přímým podkladem pro změny v některých registrech, např. evidující vlastnictví nemovitostí Uznávání a výkon mimosoudních písemností 5

6 Otázka č. 17: Lze uplatňovat na písemnosti, které byly vydány jinými než soudními orgány (např. na manželskou smlouvu), stejná pravidla uznávání a výkonu, která se uplatňují na rozsudky? Pokud ne, jaká pravidla by se měla uplatňovat? V této záležitosti je ČR spíše zdrženlivá. Má-li se namysli uznávání platnosti smluv (např. předmanželských), měla by stačit kolizní ustanovení národního práva pro platnost a formu právních úkonů, případně ustanovení výslovně stanovící zachování určité formy (notářský zápis apod.) 2.5 Registrace a zveřejňování úpravy majetkových poměrů v manželství Otázka č. 18: Jak zlepšit registraci úpravy majetkových poměrů v manželství v unii? Měli bychom např. počítat se zavedením registračního systému ve všech členských státech? A jak zajistit informování zainteresovaných osob pomocí daného systému? ČR nesouhlasí se zavedením jednotného registračního systému ve všech členských státech. Pokud se jedná o již existující úřední registraci manželských majetkových smluv v některých státech EU, je třeba ponechat na vůli těchto států, zda umožní přístup k jejich registraci. Je však přitom třeba zvážit hledisko ochrany osobních údajů. 3. JINÉ FORMY SVAZKU Za důležité považujeme informovat Evropskou komisi, že Senát Parlamentu České republiky nepovažuje za možné ani za žádoucí upravovat souběžně s vypořádáním manželských majetkových poměrů jedním právním předpisem též majetkové vztahy vyplývající z jiných typů svazků, které nejsou uznávány všemi členskými zeměmi (registrované partnerství), popř. nejsou z hlediska možných právních následků dostatečným a transparentním způsobem formalizované (nesezdané soužití). Pro řešení majetkového vypořádání z těchto druhů svazků je možno v rámci EU využít existující předpisy pro určení soudní příslušnosti a uznání a výkonu rozhodnutí v civilních věcech (např. nařízení č. 44/2001/ES). Vzhledem k tomu, že diskuse k této zelené knize se zúčastnili i renomovaní odborníci z českých právnických fakult a někteří čeští soudci, dovolujeme si pro pořádek seznámit Evropskou komisi s jejich odpověďmi na níže uvedené otázky Registrované partnerství Pravidla kolizního práva Otázka č. 19: 6

7 a) Měli bychom počítat se zvláštními pravidly kolizního práva pro majetkové poměry v registrovaném partnerství? Ano. V otázkách úpravy majetkového společenství by registrované partnerství mělo požívat stejná práva, ale i nést stejné povinnosti, jako manželství. V tomto případě je podmínkou, aby byla upravena i pravidla o mezinárodní příslušnosti soudů v těchto věcech. b) Je nutné přijmout právní předpisy místa, kde bylo registrované partnerství uzavřeno, za platné právo ve věci majetkových poměrů v registrovaném partnerství? Jiné zákony? Zastáváme stanovisko, že by mělo být použito právo místa registrace s výjimkou ad c). Partneři by měli mít na základě nediskriminace pohlaví stejné výhody jako manželé (čl. 13 odst. 1 SES). c) Určené právní předpisy mají zahrnovat celou příslušnou oblast, nebo mohou být používána i jiná kritéria jako právní předpisy místa, kde se nachází majetek? Co se nemovitostí týká, navrhujeme použití lex rei sitae Příslušnost soudních orgánů Otázka č. 20: Měli bychom uvažovat o vypracování zvláštních pravidel mezinárodní soudní příslušnosti pro majetkové poměry v registrovaném partnerství? Pokud ano, jakých? Mělo by se jednat pouze o soud v místě zaregistrování partnerství (má pravomoc rozhodnout o jeho zániku)? Nebo by příslušnost měla být založena i na jiných kritériích, jakými jsou např. trvalé bydliště žalovaného nebo jednoho z partnerů, kteří jsou ve sporu, nebo státní příslušnost jednoho nebo obou partnerů? Ano. Pro zrušení a majetkové vypořádání by se měla stanovit pravomoc soudu státu registrace. Je-li alespoň jeden z partnerů příslušníkem jiného státu a má v něm svůj obvyklý pobyt, pak i soudů tohoto státu Uznávání a výkon rozhodnutí týkajících se registrovaného partnerství Otázka č. 21: Jakým způsobem by se měly rozsudky týkající se majetkových poměrů v registrovaném partnerství, které byly vyneseny v jednom členském státě, uznávat ve všech ostatních členských státech? Vzhledem k tomu, že registrované partnerství není dosud upraveno ve všech členských státech, domníváme se, že by bylo vhodné postupovat podle obecných ustanovení národního práva o uznávání cizích rozhodnutí v majetkových věcech Nesezdané soužití Pravidla kolizního práva 7

8 Otázka č. 22: a) Měli bychom uvažovat o vytvoření zvláštních pravidel kolizního práva pro majetkové poměry v nesezdaném soužití (faktickém nebo neformálním soužití)? Pokud ano, jakých? Podle našeho názoru není nutné svazky de facto normami upravovat. Účastníci těchto svazků se svým rozhodnutím nevstupovat do žádného právy a povinnostmi vázaného svazku rozhodli nepožívat práva a nebrat na sebe povinnosti, z takového vázaného svazku vyplývající. Pokud se týče jejich práv a povinností vůči třetím osobám, záleží na národní úpravě (např. ručení). c) Pokud ne, měli bychom alespoň uvažovat o zavedení zvláštních pravidel, která by řešila důsledky rozchodu partnerů žijících v nesezdaném soužití, jež nastanou vůči třetím osobám (odpovědnost vůči třetím osobám za dluhy partnerů, práva, která partneři mohou uplatnit vůči třetím osobám (např. životní pojištění ad.)? Ne, viz 22 a). d) Pokud se jedná o nemovitý majetek, mají se uplatňovat pouze právní předpisy místa, kde se majetek nachází? Ano Příslušnost soudních orgánů, uznávání a výkon soudních rozhodnutí Otázka č. 23: Mělo by se uvažovat o vypracování zvláštních pravidel příslušnosti a uznávání pro úpravu majetkových vztahů v nesezdaném soužití? Domníváme se, že úprava v nařízení Brusel I je dostačující. 8

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 19. července 2006 (29.08) (OR. fr) 11817/06 JUSTCIV 173

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 19. července 2006 (29.08) (OR. fr) 11817/06 JUSTCIV 173 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. července 2006 (29.08) (OR. fr) 11817/06 JUSTCIV 173 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Datum přijetí: 17.

Více

Rodinné a manželské vztahy uznání a výkon rozhodnutí. JUDr. Jana Herboczková

Rodinné a manželské vztahy uznání a výkon rozhodnutí. JUDr. Jana Herboczková Rodinné a manželské vztahy uznání a výkon rozhodnutí JUDr. Jana Herboczková Kde lze nařízení najít? Informační systém pro aproximaci práva: http://isap.vlada.cz/ Evropský soudní atlas ve věcech občanských:

Více

Výbor pro právní záležitosti PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro právní záležitosti PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 11. 11. 2011 PRACOVNÍ DOKUMENT o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů

Více

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém Nový zákon o mezinárodním právu soukromém Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha - Bratislava Mgr. Ondřej Peterka advokát Přeshraniční soudní spory a příslušnost soudů Praha, 14.11. 2005 Základní informace Od 1.5. 2004 nová jednotná pravidla: nařízení

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

Úvod do mezinárodního práva soukromého. JUDr. Klára Svobodová

Úvod do mezinárodního práva soukromého. JUDr. Klára Svobodová Úvod do mezinárodního práva soukromého JUDr. Klára Svobodová Co je mezinárodní právo soukromé? Příklad 1 Obchodník z ČR a obchodník z Německa uzavřeli kupní smlouvu. Český prodávající dodal zboží, ale

Více

historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského.

historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského. Rodinné právo historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského. je to právo specifické, neboť je u něj omezena smluvní volnost ve prospěch zásahů státu Takováto úprava vznikla s ohledem

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Obsah předmětu Opakování mezinárodní právo soukromé, právo EU Evropský justiční prostor pojem, vývoj, současný stav Určování

Více

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo. JUDr. Klára Svobodová

Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo. JUDr. Klára Svobodová Rodinné a manželské vztahy rozhodné právo JUDr. Klára Svobodová Manželské právo způsobilost uzavřít manželství podmínky platnosti manželství forma uzavření manželství osobní vztahy mezi manželi majetkové

Více

Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány).

Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány). PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ Jde o zákonné určení, zda věc projednají soudy (pravomoc) a který konkrétní soud (příslušnost). Obojí PODMÍNKY ŘÍZENÍ (během řízení zkoumány). Pravomoc Soudní pravomoc je v

Více

PARTICIPAČNÍ PRÁVA DĚTÍ V KONTEXTU REVIZE NAŘÍZENÍ BRUSEL II A Marta Zavadilová Konference Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe říjen 2016

PARTICIPAČNÍ PRÁVA DĚTÍ V KONTEXTU REVIZE NAŘÍZENÍ BRUSEL II A Marta Zavadilová Konference Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe říjen 2016 PARTICIPAČNÍ PRÁVA DĚTÍ V KONTEXTU REVIZE NAŘÍZENÍ BRUSEL II A Marta Zavadilová Konference Participační práva dětí. Sdílení dobré praxe říjen 2016 I. Nařízení Brusel IIa (Brusel II bis) Nařízení Rady (ES)

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro právní záležitosti

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 25. 7. 2012 2011/0059(CNS) * NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákon č. 91/2012

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 497 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 23.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 497 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 23. 235 10. funkční období 235 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona

Více

PRÁVNÍ PROBLEMATIKA UZAVÍRÁNÍ OBCHODNÍCH SMLUV V RUSKÉ FEDERACI: KLÍČOVÉ OTÁZKY

PRÁVNÍ PROBLEMATIKA UZAVÍRÁNÍ OBCHODNÍCH SMLUV V RUSKÉ FEDERACI: KLÍČOVÉ OTÁZKY PRÁVNÍ PROBLEMATIKA UZAVÍRÁNÍ OBCHODNÍCH SMLUV V RUSKÉ FEDERACI: KLÍČOVÉ OTÁZKY 21. listopadu, 2013 Exportní konference Jak dobýt ruský trh JUDr. Uljana Kurivčaková, advokátka, vedoucí právník ruské poradenské

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.3.2011 KOM(2011) 126 v konečném znění 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Návrh NAŘÍZENÍ RADY o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových

Více

Nařízení Brusel I uznání a výkon rozhodnutí

Nařízení Brusel I uznání a výkon rozhodnutí Nařízení Brusel I uznání a výkon rozhodnutí Roman Kališ 1. Úvod Před vstupem České republiky do Evropské unie byla úprava uznání 1 a výkonu soudních rozhodnutí obsažena v zákoně č. 97/1963 Sb., o mezinárodním

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 20. 8. 2013 A7-0253/2013 * ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželství

Více

*MVCRX00I2J4Q* MVCRX00I2J4Q prvotní identifikátor

*MVCRX00I2J4Q* MVCRX00I2J4Q prvotní identifikátor *MVCRX00I2J4Q* MVCRX00I2J4Q prvotní identifikátor odbor všeobecné správy náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 5047-30/VS-2010 Praha 20. ledna 2011 Počet listů: 5 Rozeslat dle rozdělovníku INFORMACE

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.3.2011 KOM(2011) 125 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Odstranění nejistoty

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VI. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky

Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Podnikání ve Francii vybrané právní otázky Mgr. Ondřej Peterka Peterka & Partners v.o.s. advokátní kancelář Brno, 16. září 2008 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Soudní pravomoc a

Více

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup

Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Jaký právní základ zvolit pro rodinné právo? Další postup SHRNUTÍ PE 462.498 CS Tento

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Rada Evropské unie Brusel 30. května 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 30. května 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 30. května 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0060 (CNS) 8118/16 JUSTCIV 71 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY provádějící posílenou spolupráci v oblasti

Více

Specifika podnikání ve Francii právní aspekty

Specifika podnikání ve Francii právní aspekty Specifika podnikání ve Francii právní aspekty Mgr. Ondřej Peterka 15. prosince 2009 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Založení společného podniku ve Francii Volný pohyb služeb v rámci

Více

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI))

Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) P6_TA(2007)0023 Satut evropské soukromé společnosti Usnesení Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) Evropský parlament, - s ohledem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZELENÁ KNIHA. Dědictví a závěti {SEK(2005) 270} (předložený Komisí)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZELENÁ KNIHA. Dědictví a závěti {SEK(2005) 270} (předložený Komisí) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 01.03.2005 KOM(2005) 65 v konečném znění ZELENÁ KNIHA Dědictví a závěti {SEK(2005) 270} (předložený Komisí) CS CS 1. ÚVOD Tato Zelená kniha otevírá široký prostor

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

Uznání a výkon rozhodnutí. 44/2001 (Brusel I) Mgr. Roman Kališ

Uznání a výkon rozhodnutí. 44/2001 (Brusel I) Mgr. Roman Kališ Uznání a výkon rozhodnutí podle nařízen zení Rady č. 44/2001 (Brusel I) Mgr. Roman Kališ Úprava před p vstupem ČR R do EU Zakotvena v zákonz koně č.. 97/1963 Sb., o mezinárodn rodním m právu soukromém

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

Rada Evropské unie Brusel 30. května 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 30. května 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 30. května 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0059 (CNS) 8115/16 JUSTCIV 70 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY provádějící posílenou spolupráci v oblasti

Více

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015

Rozhodčí řízení. Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Rozhodčí řízení Přednáška 3-4 VŠFS 2015 Právní povaha RŘ - zákon úprava rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci Výsledkem činnosti rozhodce v rozhodčím řízení nemůže být žádná

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Obsah. Proč právě žaloba? 1. 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3

Obsah. Proč právě žaloba? 1. 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3 Proč právě žaloba? 1 1. KAPITOLA Vztah práva hmotného a procesního 3 I. Dosavadní koncepce 3 II. Slabiny dosavadních teorií 6 III. Žalobní právo v Čechách 9 Odvolání 9 Mimořádné opravné prostředky 11 IV.

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a

Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a Občanské právo procesní Co k tomu? Občanský soudní řád (Zákon č. 99/1963 Sb.) Zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (Exekuční

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Úřední věstník EU: Databáze Pre-Lex:

Úřední věstník EU:  Databáze Pre-Lex: Z LEGISLATIVY Evropské unie Účelem této rubriky je podat přehled o vybraných významných právě připravovaných či již přijatých legislativních aktech Evropské unie, které mají z hlediska svého obsahu vazby

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Právní otázky pronikání na zahraniční trhy

Právní otázky pronikání na zahraniční trhy Právní otázky pronikání na zahraniční trhy Mgr. Ondřej Peterka Brno, 25. března 2009 www.peterkapartners.com Obsah Smluvní zajištění obchodů Založení entity v zahraničí Přeshraniční soudní spory Vymáhání

Více

VYMÁHÁNÍ VÝŽIVNÉHO S MEZINÁRODNÍM PRVKEM

VYMÁHÁNÍ VÝŽIVNÉHO S MEZINÁRODNÍM PRVKEM VYMÁHÁNÍ VÝŽIVNÉHO S MEZINÁRODNÍM PRVKEM Michaela Janočková, 2012 Co je to výživné? Obecně - Pravidelně se opakující dávka finančních prostředků, jež mají sloužit k pokrytí životních a jiných potřeb oprávněné

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES I. soustředění Název tématického celku: ZÁKLADNÍ ZÁSADY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

Čím se budeme zabývat. Evropské mezinárodní právo soukromé. MPSaP. Prameny MPSaP

Čím se budeme zabývat. Evropské mezinárodní právo soukromé. MPSaP. Prameny MPSaP Evropské mezinárodní právo soukromé JUDr. Simona Trávníčková Školení pro advokátní koncipienty Brno, 8. 11. 2011 Čím se budeme zabývat MPS k čemu je to dobré? Prameny a jejich kolize Procesní část EMPS

Více

MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO

MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO CPr_2 Civilní právo 2 MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Společné jmění manželů to, co manželům náleží, má

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU Návrh zákona o zvláštních řízeních soudních Odpovídající předpis EU Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 85 Řízeními o některých otázkách týkajících

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR N á v r h u s n e s e n í S e n á t u P a r l a m e n t u ČR Senát Parlamentu České republiky s o u h l a s í s ratifikací Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou

Více

Prameny správního práva. Olga Pouperová

Prameny správního práva. Olga Pouperová Prameny správního práva Olga Pouperová Prameny práva Ve formálním smyslu pouze psané právo (právní předpisy, tzn. obecně závazné předpisy) normativní právní akty + některé mezinárodní smlouvy V materiálním

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DŘÍPATKA, z. s.

STANOVY SDRUŽENÍ DŘÍPATKA, z. s. STANOVY SDRUŽENÍ DŘÍPATKA, z. s. Článek 1 Charakteristika Sdružení Dřípatka (1) Název spolku v plném znění: Sdružení Dřípatka, z. s. (dále jen Sdružení Dřípatka). Tento název vychází jako zjednodušený

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_RODINNÉ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 8. APLIKACE PRÁVA, AKTY APLIKACE PRÁVA Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz APLIKACE PRÁVA Aplikací práva se rozumí kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňovaná orgány veřejné moci, při

Více

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD

Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD Rozhodčí soud při EACCL ROZHODČÍ ŘÁD 1 1. Rozhodčí soud při EACCL (dále jen Soud ) je servisní organizací pro rozhodce s ní spolupracující ( 3). Soud není stálým rozhodčím soudem ve smyslu ust. 13 zákona

Více

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 403 8. funkční období 403 Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Spojenými státy americkými na jedné straně, Evropskou unií a jejími

Více

P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení *

P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení * P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení * Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o zohlednění

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 902/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 902/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 902/0 Návrh poslance Martina Plíška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ Účastníci řízení=procesní strany Účastníci řízení jsou subjekty řízení, které mají na průběh řízení zásadní vliv a kterým jsou zákonem přiznána práva a povinnosti, které jiným osobám zúčastněným

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Z doložených podkladů města a poskytnutého vyjádření vyplývají následující skutečnosti.

Z doložených podkladů města a poskytnutého vyjádření vyplývají následující skutečnosti. působnosti obce může dle 7 odst. 1 zákona o obcích zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Při nakládání s obecním majetkem Ministerstvo vnitra zkoumá pouze to,

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Společné jmění manželů (SJM) Obsah rodinné právo v NOZ manželské

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-124

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-124 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 13. 5. 2011 2009/0157(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-124 Návrh zprávy Kurt Lechner (PE441.200v02-00) Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti, rozhodném

Více

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku

N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 410 ze dne 11. 3. 2014 N á v r h OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY)

METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) POZNÁMKA VYDAVATELE A OBECNÝ ÚVOD Obsah 1 Předmět... 3 2 Cíl metodických pokynů...

Více

Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra Legislativní změny připravované odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 1 část první zlepšení provazby zákona o obcích a občanského zákoníku Dopady občanského zákoníku do zákona o

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů Dohoda o vypořádání společného jmění manželů Účastníci dohody Bořek Musil nar. 12. července 1969 bytem Kladno, Švýcarská 2434 (dále jen "manžel") a Dagmar Musilová nar. 2. července 1969 bytem Kladno, Dánská

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

P r á v n í s t a n o v i s k o

P r á v n í s t a n o v i s k o P r á v n í s t a n o v i s k o k otázce rozhodnutí o převodech družstevních bytů do vlastnictví členů družstva u Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 (dále jen BDC ) ve vztahu k návrhu stanov podle

Více

Základy práva. 3. Právní norma a její charakteristiky. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Základy práva. 3. Právní norma a její charakteristiky. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Základy práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Právní norma představuje objektivně existující, obecně závazné pravidlo, jehož dodržování je zabezpečeno státem (státním donucením). Základní

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění směrnice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES,

Více

Pracovní setkání zástupců obcí veřejných opatrovníků Olomouc

Pracovní setkání zástupců obcí veřejných opatrovníků Olomouc Pracovní setkání zástupců obcí veřejných opatrovníků Olomouc 16. a 23. 2. 2016 Program setkání Informace Krajského úřadu Olomouckého kraje (9:00 11:00) statistické údaje materiál Ministerstva vnitra novela

Více

ZÁKON. Čl. I. Zvláštní ustanovení ve vztahu k dětem. Čl. II. V 898 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova: nebo stanoví-li tak zvláštní zákon.

ZÁKON. Čl. I. Zvláštní ustanovení ve vztahu k dětem. Čl. II. V 898 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova: nebo stanoví-li tak zvláštní zákon. ZÁKON ze dne kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.7.2013 COM(2013) 554 final 2013/0268 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu

Více

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Rady (ES) č. 2595/2000 ze dne 27. listopadu 2000, L

Ve znění: Úřední věstník Č. Strana Datum M1 Nařízení Rady (ES) č. 2595/2000 ze dne 27. listopadu 2000, L 1997R1103 CS 01.01.2001 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1103/97 ze dne 17. června 1997 o

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech EVROPSKÝ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech EVROPSKÝ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Prodej podniku převod cenných papírů Při prodeji podniku, jehož součástí jsou listinné cenné papíry, není k převodu těchto cenných papírů na kupujícího potřebný

Více