7 Motivace. Studijní cíle. Klíčová slova. Požadované vstupní znalosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7 Motivace. Studijní cíle. Klíčová slova. Požadované vstupní znalosti"

Transkript

1 7 Motivace Studijní cíle Student získá představu o pojmech motivace a stimulace, dokáže rozlišit dva základní směry v oblasti motivace, chápe podstatu motivačních teorií zaměřených na obsah, seznámí se s podstatou motivační teorie Maslowova v podmínkách pracovního i běžného života, seznamuje s pojmem pracovním motivace. Klíčová slova Motivace, stimulace, Maslowova pyramida potřeb, teorie zaměřené na obsah, teorie zaměřené na proces, pracovní motivace. Požadované vstupní znalosti Znalost základních pojmů managementu. Přehled o jednotlivých aktivitách manažerské práce. Časové požadavky ke studiu Celkový doporučený čas k prostudování kapitoly jsou 4 hodiny. 7.1 Pojmy v motivaci Pod pojmem motivace se rozumí vnitřní hnací síly jednotlivce zahrnující přáni či úsilí. Tato vnitřní síla je označována jako motiv. Motiv lze formulovat jako pohnutku, která je příčinou lidského chování. Psychika člověka je ovlivňována mnoha motivy současně, které se mohou odlišovat či naopak shodovat ve směru, intenzitě a stálosti. Směr vytyčuje cíl, intenzita má vliv na to, kolik energie je potřeba vložit na dosažení cíle a stálostí se chápe vytrvalost potřebná k jeho dosažení. Motivy je možno rozdělit do dvou složek: energizující z důvodu jejich posílení energie a dodání síly v jednání člověka. řídící uvádějí směr tohoto jednání a napomáhají zvolení postupu pro dosažení dané věci. (Bělohlávek, 2008)

2 Vedle motivů jsou hybnými silami ještě stimuly, které přicházejí zvnějšku a vnitřními silami se teprve stávají, což je rozdíl oproti motivům působícím zevnitř. Stimul je vnější podnět vyslaný v očekávání určité odezvy (působení na psychiku z vnějšku) vědomě a záměrně. Motivace se týká faktorů, které ovlivňují lidi, aby se určitým způsobem chovali. Motivace dále souvisí s pojmy: - vedení: motivování a ovlivňování aktivit podřízených, - motiv: důvod, pohnutka jednání, - potřeba: stav nedostatku, - uspokojení potřeby aktivita vyvolaná potřebou, - frustrace neuspokojení potřeby, bariéry bránící dosažení cíle. Východiskem procesu motivace je neuspokojená potřeba. 7.2 Motivační teorie V literatuře je možné najít nejčastěji toto vymezení motivačních teorií. Teorie zaměřené na otázku neuspokojené potřeby a toho, jaké faktory člověka skutečně motivují. Jsou označovány jako teorie zaměřené na obsah. Druhá skupina teorií pak specifikuje,co chování člověka ovlivňuje Teorie zaměřené na obsah Tito představitelé se zabývají tím, jaké jednotlivé skutečnosti lidi motivují Herzberg, Maslow. Teorie zaměřené na obsah jsou označovány také jako teorie potřeb. Vychází z neuspokojené potřeby, která vede ke stavu nerovnováhy. Pro znovu zajištění rovnováhy je nutnost nalezení cíle, pomocí kterého dojde k uspokojení této potřeby a zvolení způsobu chování vedoucího k dosažení tohoto cíle. Pouze jedna potřeba může uspokojit několik cílů, ale i jednu potřebu je možné uspokojit několika cíli. (Armstrong, 2008) Teorie zaměřené na proces Teorie zaměřené na proces objasňují a charakterizují, co chování lidí způsobuje, řídí ale i jak se udržuje a dochází k jeho ukončení (Donnelly, 1997). Do této skupiny patří především teorie spravedlnosti, zesílených vjemů a Vroomova expektační teorie (popis procesu toho, jak je chování vyvoláno, řízeno a udržováno) Maslowova pyramida potřeb Vychází z předpokladů: uspokojená potřeba není motivátorem, naše potřeby jsou podle svého významu hierarchicky uspořádány.

3 Je-li uspokojena potřeba na nižší úrovni, soustředí se člověk na uspokojení potřeby vyšší. Nižší potřeby nadále zůstávají, přestávají být motivátory, ale lidé se k nim vracejí. Maslow tvrdí, že poslední pátá potřeba seberealizace nemůže být nikdy uspokojena (Armstrong, 2008). Obecnou pyramidu potřeb lze samozřejmě aplikovat i na motivaci v pracovním prostředí. Charakteristiku jednotlivých úrovní z pohledu působení manažera přináší následující tabulka. Tab. 1: Manažerské působení v Maslowově hierarchii potřeb Kategorie potřeb Oblast působení manažerů Seberealizace Uznání Sociální Bezpečí a jistota Fyziologické Příležitost k povýšení, motivace k vyšším cílům Veřejné uznání dobrého výkonu, pověřování odpovědnosti Povzbuzování spolupráce, stabilita pracovní skupiny Bezpečné pracovní podmínky, jistota zaměstnání, zaměstnanecké výhody Spravedlivá odměna, pohodlné pracovní podmínky I přes průlomovost této teorie byl její autor, A. Maslow předmětem kritiky. Kritika Maslowovy teorie směřovala především k tomu, že: vymezení úrovní nastavuje příliš obecná pravidla, nelze přesně určit, která potřeba spadá do jaké kategorie. I přes kritiku je Maslovova motivační teorie průlomovou v pohledu na otázku motivace člověka i zaměstnanců Dvoufaktorová teorie spokojenosti Frederick Herzberg v roce 1959 zjišťoval u TH pracovníků, co motivuje je při práci. Jeho teorie je známá také jako Pittsburgská studie. Došel k závěru, že všechny impulsy výkonu jsou rozdělitelné do dvou skupin, na motivátory a hygienické faktory, jejichž přehled je uveden v tab. 2. Tab. 2: Dvoufaktorová teorie spokojenosti podle Herzberga Motivátory Hygienické faktory Pocit štěstí vlastního výkonu Uznání Zajímavé úkoly Zodpovědnost Podniková politika Pracovní podmínky a jistota Vztah k nadřízeným a kolegům Plat

4 Osobní a pracovní rozvoj Společenské postavení Hygienické faktory (dissatisfaktory): působí nespokojenost; označovány jako vnější. Motivační faktory (satisfaktory): vyvolávají spokojenost vnitřní, souvisejí s obsahem práce. Myšlenkou této teorie je, že není možné zvyšovat motivaci pouze zlepšováním vnějších podmínek. Pokud zaměstnanec nemá naplněny hygienické faktory, je nespokojen. Jejich naplnění však nezpůsobuje spokojenost a tedy motivovanost zaměstnanců. Úkol k zamyšlení: Vymyslete další příklady hygienických faktorů pro motivaci v podnikovém prostředí Teorie očekávání Tato teorie je řazena mezi teorie zaměřené na proces. Stanovuje podmínky pro to, aby pracovník vyvinul úsilí: Úsilí musí být následováno přiměřeným výsledkem. Výsledek musí být následován odměnou. Odměna musí mít pro pracovníka význam. Bělohlávek (2006) vymezuje další Vroomovu expektační teorii, nazývanou též jako teorie expektace neboli očekávání. Snaží se o objasnění průběhu motivačního procesu a o intenzitu motivace k dané aktivitě. Pracovník vynaloží úsilí v případě následného odpovídajícího výsledku, za který obdrží patřičnou odměnu, které přikládá význam. Grafické vyjádření procesu motivace zobrazuje obr. 1. Z obrázku je zřejmé, že úsilí je vázáno na expektaci, instrumentality a valence dílčích odměn. Obr. 1: Teorie očekávání Zdroj: Bělohlávek, 2006 Je více zaměřena na očekávání (budoucí užitek) než na uspokojení. Výkon: výsledek úsilí musí vést k výkonu. Očekávání: představa pracovníka o výsledku úsilí, vztah mezi úsilím a výkonem. Odměna by měla mít pro odměňovaného kladnou hodnotu.

5 Chování musí vést k výkonu. Instrumentalita: pravděpodobnost, že výkon bude následován odměnou vázaný často na schopnosti. Valence: subjektivní význam odměny pro pracovníka. Výpočet motivační síly určité kombinace faktorů. Valence představuje subjektivní hodnotu odměny pro pracovníka. Instrumentalita je činnost, která vede k dosažení cíle. Expektací se rozumí subjektivně chápaná pravděpodobnost k získání odměny. Člověk je motivován tím více, čím více oceňuje cíl a doufá v jeho dosažení. Ve výrobní firmě: cílové odměna jsou pro některé zaměstnance nezajímavé nebo úsilí, které budou muset vynaložit k dosažení cíle, je neúměrné odměně, nebo dokonce neuskutečnitelné (např. neadekvátní navýšení normy) Teorie spravedlnosti Teorie autora J. S. Adamse je založena na vztahu mezi vkladem a ziskem z práce. Vkladem se rozumí čas či schopnosti a zisk zahrnuje uznání, plat aj. Vychází se z tendence člověka srovnávat svůj vklad a následný zisk z práce s ostatními. J.A. Adams Spravedlnost při odměňování motivuje, nespravedlnost demotivuje. Je posuzována srovnáním vlastních vstupů do práce a výstupů z činnosti se vstupy a výstupy ostatních. Požadavkem je, aby poměr mezi výsledky a vstupy u sledované osoby byl stejný jako u kterékoliv osoby. Výkon je přizpůsobován míře užitku, který člověk pociťuje. Obr. 2: Porovnávání při posuzování spravedlnosti Jaká je reakce na nedoplacení (nespravedlnost)? Pokus o maximalizaci vstupů (pracuje usilovněji, aby na sebe upozornil) Omezení vstupů (poleví v práci)

6 Pokus o zvýšení výstupů (mzda, lepší místo) Vyrovnání se s nespravedlností Srovnání s těmi, kteří jsou na tom ještě hůř Únik ze situace výpověď, jiné pracoviště 6.3 Pracovní motivace Schopnost vedoucího vyvolat u podřízených smysl pro osobní prospěch v souladu se záměry vedení firmy vytvořit pocit uspokojení (dotyčný chce určitou činnost dělat). Motivace a pracovní výkon Yerkesův Dodsonův zákon Vztah mezi úrovní motivace a výkonem bývá nejčastěji zobrazován pomocí tzv. Yerkes-Dodsonova zákona a označován jako obrácená U-křivka. Na obr.3 je vyjádřena závislost mezi intenzitou výkonu a úrovní motivace. Úroveň výkonu nízká při nízké i nadměrné motivaci. Úroveň optimální motivace závisí i na typu obtížnosti úkolu. Výkon za předpokladu nízké motivace bude též nízký. S růstem intenzity motivace poroste za jinak stejných okolností i výkon, ale pouze do určité úrovně motivace. Přesáhne-li motivovanost člověka určitou mez, výkon se opět sníží. Obr. 3: Obrácená U-křivka Úkol manažera vzbudit v lidech zájem, ochotu a chuť aktivně pracovat. Vnějšími prostředky navozuje pocit motivace = systém odměn a trestů, stimuly, pobídky. Je to základní složka vedení lidí Šest faktorů nepeněžní motivace

7 Firma, firemní kultura, postavení zaměstnance ve firmě. Osobnost a jednání nadřízeného. Tým spolupracovníků, atmosféra v týmu. Průběžné a periodické hodnocení, možnost osobního růstu. Možnost udržet rovnováhy práce a života. Vnitřní motivace zaměstnance Význam hodnocení Jako silný motivační nástroj působí hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců. Pokud jsou zaměstnanci hodnoceni a výsledky jejich hodnocení jsou pak navázány na další části řízení lidských zdrojů jako je odměňování či vzdělávání, takovýto zaměstnanci jsou pak motivovaní k lepším pracovním výkonům. Hodnocení pracovníků je důležité pro: zvýšení osobní výkonnosti, využití a rozvoj potenciálu pracovníků, navrhování a plánování personálních záloh, zlepšení komunikace mezi vedoucími a pracovníky. Příklady stimulačních prostředků Hmotná odměna. Obsah práce (není pro všechny stejně účinný.) Povzbuzování neformální hodnocení. Atmosféra pracovní skupiny. Pracovní podmínky a režim práce. Indikace s prací, profesí a podnikem (součást života). Externí stimulační faktory (celková image org.). Důležité je si uvědomit, že každého pracovníka motivují různé faktory a v různém rozsahu. Proto je důležité, aby manažer své podřízené dokázal opravdu efektivně motivovat, znal jejich potřeby a používal prostředky, které jsou pro něj skutečně motivační. Úkol k zamyšlení: Co může manažer používat pro stimulaci svých zaměstnanců? Jak může svoje zaměstnance motivovat? Motivační program podniku Přestavuje konkretizaci systémů práce s lidmi v podniku s relativně vyhraněným zaměřením na pozitivní ovlivňování pracovní motivace. Jedná se o péči např. v oblastech: Odpovídající ohodnocení a odměňování.

8 Plánovité střídání pracovníků. Rozšiřování obsahu práce. Obohacování obsahu práce. Dílčí autonomie pracovních skupin. Dostatečná informovanost. Správná motivace a stimulace zaměstnanců je nástrojem personální politiky firmy, který si klade za cíl nejen motivovat zaměstnance k vyšším výkonům, ale mimo jiné i stabilizovat pracovní tým, snižovat fluktuaci zaměstnanců, zvyšovat spokojenost s prací, vytvářet větší prostor k seberealizaci, posilovat loajalitu zaměstnanců vůči firmě a zároveň pomoci firmě uplatnit se na trhu. Shrnutí (Styl 1) Umět motivovat své podřízené je klíčovou schopností dobrého manažera. Přitom právě motivace je často velmi opomíjena v manažerské práci, vedoucí pracovníci ji buď neřeší vůbec, nebo mají motivační a stimulační postupy vůči svým zaměstnancům nastaveny nevhodně a neefektivně. Motivaci je důležité navázat na otázku hodnocení, odměňování, vzdělávání a péči o zaměstnance. Z hlediska motivačních teorií najdeme v literatuře celou řadu přístupu, nejvýznamnější pro základní vymezení problematiky je Maslowova hierarchie potřeb, patřící mezi skupinu teorií zaměřených na obsah. Vedle nich literatura představuje teorie zaměřené na proces (např. teorie očekávání či teorie spravedlnosti). Motivace je velmi důležitou složkou kvalitního pracovního prostředí a efektivního řízení lidských zdrojů. Kontrolní otázky 1. Jaký je rozdíl mezi motivací a stimulací zaměstnanců? 2. Jaké jsou 2 základní směry v oblasti motivace? 3. Jaké motivační teorie zaměřené na obsah znáte? 4. Jaké motivační teorie zaměřené na proces znáte? 5. Jak funguje pracovní motivace? 6. Proč je důležité hodnocení zaměstnanců ve vazbě na pracovní motivaci? Literatura BLAŽEK, Ladislav. Management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, ISBN BĚLOHLÁVEK, F., KOŠTAN, P. ŠULEŘ, O. Management. 1. vyd. Brno: Computer Press, ISBN X. BĚLOHLÁVEK, F. Jak vést a motivovat lidi. 5. vyd. Brno: Computer Press, a. s., ISBN

9 VEBER, J. a kol. Základy managementu. 1. vyd. Praha: Fortuna, ISBN DONNELLY, James H., et al. Management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, ISBN LEJSKOVÁ, Pavla. Personální management. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, ISBN VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. 2.vyd. Praha: Management Press, ISBN KUBIAS, S. Úvod do managementu vyd. Liberec: TUL, ISBN ŠULEŘ, O. Zvládáte své manažerské role? 1.vyd. Praha: Computer Press, ISBN

Management. Motivace motivační teorie a nástroje

Management. Motivace motivační teorie a nástroje Management Motivace motivační teorie a nástroje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Motivace a vedení lidí. Ing. Eva Štěpánková, Ph.D.

Motivace a vedení lidí. Ing. Eva Štěpánková, Ph.D. Motivace a vedení lidí Ing. Eva Štěpánková, Ph.D. 62740@mail.muni.cz Řízení lidských zdrojů Konkurenci nelze porážet velikostí, předstihnout se musí myšlením. R. Solow Ovlivňování - proces vzájemného působení

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 16. 11. 2012 Ročník: II. Vzdělávací oblast: Ekonomika a právo Vzdělávací obor: Podnikání Tematický okruh: Marketing a management Téma: Motivace Číslo

Více

Ing. Eva Štěpánková ESF MU Katedra podnikového hospodářství Motivace a vedení lidí

Ing. Eva Štěpánková ESF MU Katedra podnikového hospodářství Motivace a vedení lidí Ing. Eva Štěpánková ESF MU Katedra podnikového hospodářství 62740@mail.muni.cz Motivace a vedení lidí Motivace a vedení lidí Konkurenci nelze porážet velikostí, předstihnout se musí myšlením. R. Solow

Více

Motivace, stimulace, komunikace

Motivace, stimulace, komunikace Řízení lidských zdrojů Motivace, stimulace, komunikace Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je schopnost zformovat lidské zdroje a využívat je

Více

Motivace. Ing. Ladislava Kuchynková

Motivace. Ing. Ladislava Kuchynková Motivace Ing. Ladislava Kuchynková O v l i v ň o v á n í 1. Motivace 2. Styl vedení 3. Jednání a vyjednávání O v l i v ň o v á n í 1. Osobní mezilidské působení - tzv. měkké (soft) faktory řízení - jejich

Více

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář)

Organizační chování. Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Organizační chování Spokojenost v práci a pracovní výkonnost (seminář) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: motivace,

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Motivační program a jeho uplatnění ve vybraném podniku

Motivační program a jeho uplatnění ve vybraném podniku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Diplomová práce Motivační program a jeho uplatnění ve vybraném podniku Vypracoval: Bc. Milan Rychtář Vedoucí práce: doc. Ing.

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební

TEORIE ŘÍZENÍ. ČVUT Fakulta stavební TEORIE ŘÍZENÍ ČVUT Fakulta stavební FREDERICK HERZBERG ZNAMENANÝ Zdeněk ŠVESTKA Tomáš CHALOUPKOVÁ Kamila * 18. 4. 1923 Lynn Massachusetts t 19. 1. 2000 Salt Lake City - Utah FREDERICK IRVING HERZBERG Obsah

Více

Vedení x Řízení (lidí, zaměstnanců HR)

Vedení x Řízení (lidí, zaměstnanců HR) Vedení x Řízení (lidí, zaměstnanců HR) Vedení lidí Různé přístupy k vedení lidí a řízení HR 1. aby akceptovali, že jsou součástí celku, který musí být v harmonii (japonský management) 2. aby bojovali hlavně

Více

VEDENÍ. Vedení je proces ovlivňování lidí tak, aby jejich činnost přispívala k dosahování firemních cílů.

VEDENÍ. Vedení je proces ovlivňování lidí tak, aby jejich činnost přispívala k dosahování firemních cílů. VEDENÍ Vedení je proces ovlivňování lidí tak, aby jejich činnost přispívala k dosahování firemních cílů. 1. Motivace Motivace jsou obecně hmotné i nehmotné pobídky pracovníků. 1.1 Základní pojmy teorie

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_VEDENÍ LIDÍ I_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Management 1. Vymezení managementu 2. Funkce managementu Plánování Organizování Vedení lidí Kontrola

Management 1. Vymezení managementu 2. Funkce managementu Plánování Organizování Vedení lidí Kontrola Základy managementu Ing. Eva Karpissová ESF MU Katedra podnikového hospodářství Management 1. Vymezení managementu 2. Funkce managementu Plánování Organizování Vedení lidí Kontrola Vymezení managementu

Více

Management. Personalistika a vedení (Ovlivňování) Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Personalistika a vedení (Ovlivňování) Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Personalistika a vedení (Ovlivňování) Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a

Více

Management. Vedení lidí

Management. Vedení lidí Management Vedení lidí Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

4. MOTIVACE DIMENZE SMĚRU DIMENZE MOTIVACE

4. MOTIVACE DIMENZE SMĚRU DIMENZE MOTIVACE 4. MOTIVACE Motivace pracovníků je další nezbytnou činností, kterou musí vyvíjet vedoucí pracovník, aby došlo k naplnění vize. Termín motivace je všeobecně znám, ale jeho vymezení se často omezuje pouze

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Pracovní motivace Zdroje motivace, dynamika motivace, teorie motivace Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový:

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie

Psychologie práce, organizace a řízení. NMgr. obor Psychologie Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Tematické okruhy ke státní magisterské zkoušce Psychologie práce, organizace a řízení NMgr. obor Psychologie 1 Předmět a metody psychologie práce a

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesní motivace příslušníků bezpečnostního sboru DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Antonín

Více

Hodnocení pracovníků. Jaroslav Charbuský /ymfl 2019/

Hodnocení pracovníků. Jaroslav Charbuský /ymfl 2019/ Hodnocení pracovníků Jaroslav Charbuský /ymfl 2019/ Hodnocení? Důležitá personální činnost Zabývající se zjišťováním toho, jak pracovník vykonává svou práci, jak plní úkoly Systematické posuzování výkonu

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

Projekt diplomové práce. Kalandrová Tereza,

Projekt diplomové práce. Kalandrová Tereza, Projekt diplomové práce Kalandrová Tereza, 174 936 Téma DP: Odměňování zaměstnanců jako motivační faktor Předmět DP: Systém odměňování Finanční odměna Zaměstnanecké výhody Teorie pracovní motivace Stimulace

Více

Ing. Eva Štěpánková, Ph.D.

Ing. Eva Štěpánková, Ph.D. Ing. Eva Štěpánková, Ph.D. 62740@mail.muni.cz Vymezení managementu Management, manažer Úrovně managementu Prostředí managementu Funkce managementu Plánování Organizování Vedení lidí Kontrola Řízení - vztah

Více

Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané organizaci státní správy

Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané organizaci státní správy Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané organizaci státní správy Bc.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA PREZENČNÍ STUDIUM TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI: FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST A PRACOVNÍ ZAUJETÍ ZAMĚSTNANCŮ Autor DP: Vedoucí

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici

Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici Příprava na povýšení aneb jak se rychle zorientovat na vyšší pozici Ing. Petra Palasová Co musí umět efektivní manažer Dvě základní otázky: Jaké jsou vlastnosti efektivního manažera? Co musí zvládat, umět,

Více

MANAGEMENT I TEORIE ORGANIZOVÁNÍ ING. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ

MANAGEMENT I TEORIE ORGANIZOVÁNÍ ING. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ MANAGEMENT I TEORIE ING. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) Podstatou organizování je

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

NÁVRH NA ZVÝŠENÍ MOTIVACE A SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

NÁVRH NA ZVÝŠENÍ MOTIVACE A SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH NA ZVÝŠENÍ MOTIVACE A SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ

Více

Motivační systém konkrétní organizace ve veřejném a neveřejném sektoru

Motivační systém konkrétní organizace ve veřejném a neveřejném sektoru MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociální politiky a sociální práce Motivační systém konkrétní organizace ve veřejném a neveřejném sektoru Magisterská diplomová práce Bc.

Více

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010 Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Armstrong: Řízení lidských zdrojů, s.

Více

Projekt k diplomové práci

Projekt k diplomové práci Projekt k diplomové práci Analýza stylu vedení v podniku 1 Zpracování diplomové práce Mgr. Bc. Michaela Emrová učo: 210558 Katedra: Podnikové hospodářství Vedoucí práce: Ing. Ladislava Kuchynková 2 Téma

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Kateřina Legnerová

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Kateřina Legnerová PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Kateřina Legnerová ZÁVISLÁ PRÁCE Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele

Více

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování Organizační chování Úvod do studia organizačního chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL Vážené kolegyně a kolegové, v rámci zvyšování spokojenosti a kvality pracovních podmínek na EF TUL byl vytvořen tento dotazník, jehož prostřednictvím

Více

Účinné formy motivace pracovníků

Účinné formy motivace pracovníků Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Účinné formy motivace pracovníků diplomová práce Denisa Zemánková Vedoucí práce: Doc. PhDr. Božena Šmajsová-Buchtová,

Více

Vedení porad a projektů úvod

Vedení porad a projektů úvod Vedení porad a projektů úvod Přednáška Hany Zítkové Vedení lidí je jedním z nejpopulárnějších a nejdiskutovanějších témat v rámci podnikání. Není tedy divu, že se touto problematikou zaobírají lidé z různých

Více

Systém motivace pracovníků ve vybrané organizaci

Systém motivace pracovníků ve vybrané organizaci Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Diplomová práce Systém motivace pracovníků ve vybrané organizaci Vypracovala: Bc. Veronika Pištěláková Vedoucí práce: doc.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Vedení a motivace - součást řízení - hlavním úkolem je přimět lidi, aby pracovali efektivněji a činili tak ochotně a dobrovolně

Vedení a motivace - součást řízení - hlavním úkolem je přimět lidi, aby pracovali efektivněji a činili tak ochotně a dobrovolně => znalosti a vědomosti jsou největším bohatstvím podniku => dnes jsme v tzv.digitální ekonomice => dříve byly výrobní faktory (půda, peníze) nejdůležitější, ale dnes je na předním místě výrobní faktor

Více

MANAGEMENT I STUDIJNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SHRNUTÍ UČIVA ING. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ

MANAGEMENT I STUDIJNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SHRNUTÍ UČIVA ING. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ MANAGEMENT I STUDIJNÍ SOUSTŘEDĚNÍ SHRNUTÍ UČIVA ING. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Motivace zaměstnanců firmy Strojírny Prostějov a. s. Employee Motivation in Strojírny Prostějov A. S. Company

Motivace zaměstnanců firmy Strojírny Prostějov a. s. Employee Motivation in Strojírny Prostějov A. S. Company MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Jana Šmardová Motivace zaměstnanců firmy Strojírny Prostějov a. s. Employee Motivation in Strojírny Prostějov A. S. Company Bakalářská práce

Více

Analýza systému odměňování a jeho vliv na motivaci zaměstnanců ve vybrané organizaci

Analýza systému odměňování a jeho vliv na motivaci zaměstnanců ve vybrané organizaci Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Analýza systému odměňování a jeho vliv na motivaci zaměstnanců ve vybrané organizaci Zuzana Posoldová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2014 Děkuji

Více

NÁVRH ZMĚN MOTIVAČNÍHO SYSTÉMU VE SPOLEČNOSTI EMOS SPOL. S R.O. CONCEPT FOR MOTIVATION SYSTÉM CHANGE IN THE EMOS LTD. COMPANY

NÁVRH ZMĚN MOTIVAČNÍHO SYSTÉMU VE SPOLEČNOSTI EMOS SPOL. S R.O. CONCEPT FOR MOTIVATION SYSTÉM CHANGE IN THE EMOS LTD. COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU A MARKETINGU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH ZMĚN MOTIVAČNÍHO SYSTÉMU

Více

České vysoké učení technické v Praze. Motivace v podniku a faktory ovlivňující motivovanost zaměstnanců

České vysoké učení technické v Praze. Motivace v podniku a faktory ovlivňující motivovanost zaměstnanců České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Motivace v podniku a faktory ovlivňující motivovanost zaměstnanců Bakalářská práce Studijní program: Ekonomika

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování Manažerské rozhodování Volba stylu rozhodování a využitelné modely Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

NÁVRH MOTIVAČNÍHO SYSTÉMU CLIA, S. R. O.

NÁVRH MOTIVAČNÍHO SYSTÉMU CLIA, S. R. O. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH MOTIVAČNÍHO SYSTÉMU CLIA, S. R. O. PROPOSAL

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Motivace zaměstnanců v podniku Lear Corporation Czech Republic, s. r. o.

Motivace zaměstnanců v podniku Lear Corporation Czech Republic, s. r. o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Motivace zaměstnanců v podniku Lear Corporation Czech Republic, s. r. o. Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Dundelová, Ph.D. Markéta Fialová

Více

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace.

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace. Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňování, udržování a energetizace chování. Vše co člověk dělá, dělá z nějakých pohnutek. Lidské chování je

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem. The relationship among motivation, job satisfaction and performance

Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem. The relationship among motivation, job satisfaction and performance ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Vztah mezi motivací, spokojeností s prací a výkonem The relationship among motivation, job satisfaction

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Helena Drdáková

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Helena Drdáková Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Helena Drdáková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA MANAGEMENTU Analýza a hodnocení motivace zaměstnanců ve společnosti Dalkia Česká republika, a.s. Analysis and Evaluation of the

Více

MOTIVAČNÍ SYSTÉM PODNIKU. Motivation system of a company. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce:

MOTIVAČNÍ SYSTÉM PODNIKU. Motivation system of a company. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce: M a s a r yk o v a u n i v e r z i t a Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management MOTIVAČNÍ SYSTÉM PODNIKU Motivation system of a company Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: MANAGEMENT (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: MANAGEMENT TÉMA: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (PERSONÁLNÍ MANAGEMENT) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 LIDSKÉ ZDROJE VE FIRMĚ Manažeři uskutečňují cíle podniku prostřednictvím

Více

Motivace. Motivovaný je ten, který chce danou v c ud lat bez ohledu na vn j í stimul.

Motivace. Motivovaný je ten, který chce danou v c ud lat bez ohledu na vn j í stimul. Motivace Motivovaný je ten, který chce danou vc udlat bez ohledu na vnjí stimul. Co vše je motivace o pojmu Motivace vyjadřuje psychologické příčiny jednání či chování vůbec. Motivace jsou faktory, které

Více

Analýza motivačního systému ve společnosti AUTO JAROV, s.r.o. Analysis of the motivation system in the company AUTO JAROV, s.r.o.

Analýza motivačního systému ve společnosti AUTO JAROV, s.r.o. Analysis of the motivation system in the company AUTO JAROV, s.r.o. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Analýza motivačního systému ve společnosti AUTO JAROV, s.r.o. Analysis of the motivation system in the

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

Motivace lidských zdrojů ve vybrané organizaci

Motivace lidských zdrojů ve vybrané organizaci Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Bakalářská práce Motivace lidských zdrojů ve vybrané organizaci Vypracovala: Aneta Vyhnalová Vedoucí práce: doc. Ing. Petr

Více

Motivace a stimulace ve vybrané organizaci

Motivace a stimulace ve vybrané organizaci Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra řízení Bakalářská práce Motivace a stimulace ve vybrané organizaci Vypracoval: Ladislav Uhlíř Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Řehoř,

Více

MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ VE VÝROBNÍM PODNIKU

MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ VE VÝROBNÍM PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ VE VÝROBNÍM PODNIKU MOTIVATION

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 Název tématického celku PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální

Více

ANALÝZA MOTIVAČNÍCH FAKTORŮ A NÁVRH MOTIVAČNÍHO PROGRAMU VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

ANALÝZA MOTIVAČNÍCH FAKTORŮ A NÁVRH MOTIVAČNÍHO PROGRAMU VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES ANALÝZA MOTIVAČNÍCH FAKTORŮ A NÁVRH MOTIVAČNÍHO

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Řídící styl manažerů v kontextu organizační politiky

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Řídící styl manažerů v kontextu organizační politiky ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR PODNIKÁNÍ A ADMINISTRATIVA TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Řídící styl manažerů v kontextu organizační politiky Vedoucí diplomové práce: Autorka:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MOTIVAČNÍ SYSTÉM PODNIKU DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MOTIVAČNÍ SYSTÉM PODNIKU DIPLOMOVÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT MOTIVAČNÍ SYSTÉM PODNIKU MOTIVATION SYSTEM

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení,

Více

Pracovní motivace Generace Y

Pracovní motivace Generace Y Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Pracovní motivace Generace Y Lucie Jobová Vedoucí práce: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. Konzultant práce: Mgr. Lucie Hejtmánková

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní. Determinanty pracovní spokojenosti. Hana Boháčová

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní. Determinanty pracovní spokojenosti. Hana Boháčová UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Determinanty pracovní spokojenosti Hana Boháčová Bakalářská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ MOTIVATION OF EMPLOYEES IN SELECTED BUSINESS

FAKULTA EKONOMICKÁ MOTIVATION OF EMPLOYEES IN SELECTED BUSINESS ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce MOTIVACE PRACOVNÍKŮ VE ZVOLENÉM PODNIKU MOTIVATION OF EMPLOYEES IN SELECTED BUSINESS Michaela Matějíčková Plzeň, 2012 Čestné prohlášení

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Mgr. Kateřina Bogdanovičová, Ph.D., MBA

Mgr. Kateřina Bogdanovičová, Ph.D., MBA Mgr. Kateřina Bogdanovičová, Ph.D., MBA Management = Leadership = Řízení Vedení Management je dělat věci správně. Leadership znamená dělat správné věci. (Kratochvíl, 2009) Manager Leader Můžete být jmenováni

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst,

Více

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ PRACOVNÍ MOTIVACE VE SPOLEČNOSTI PLASTIKA A.S. PROPOSAL OF THE EMPROVEMENT OF THE WORK MOTIVATION IN THE COMPANY PLASTIKA A.S.

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ PRACOVNÍ MOTIVACE VE SPOLEČNOSTI PLASTIKA A.S. PROPOSAL OF THE EMPROVEMENT OF THE WORK MOTIVATION IN THE COMPANY PLASTIKA A.S. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH NA ZLEPŠENÍ PRACOVNÍ MOTIVACE VE SPOLEČNOSTI

Více

Motivace a spokojenost pracovníků v podniku. Motivation and satisfaction of employees in a company

Motivace a spokojenost pracovníků v podniku. Motivation and satisfaction of employees in a company ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Motivace a spokojenost pracovníků v podniku Motivation and satisfaction of employees in a company Bakalářská

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Motivace a pracovní spokojenost zaměstnanců Bc. Tomáš Šimek

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Motivace a pracovní spokojenost zaměstnanců Bc. Tomáš Šimek Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Motivace a pracovní spokojenost zaměstnanců Bc. Tomáš Šimek Diplomová práce 2010 2 3 4 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Řízení lidských zdrojů lze chápat jako rozvíjení lidského potenciálu ve prospěch celého týmu,

Více

Motivační faktory zaměstnanců v soukromé firmě

Motivační faktory zaměstnanců v soukromé firmě VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA MANAGEMENTU Motivační faktory zaměstnanců v soukromé firmě Motivational Factors of Employees in a Private Company Student: Vedoucí

Více

Struktura přednášky. Likertovy manažerské styly. Manažerská mřížka. Vedení. Vedení Manažerské styly Komunikace Motivace

Struktura přednášky. Likertovy manažerské styly. Manažerská mřížka. Vedení. Vedení Manažerské styly Komunikace Motivace Struktura přednášky Vedení Vedení Manažerské styly Komunikace Motivace Úvod do managementu (UMA*M, UMN) přednáška 4 Pavel Štrach 4-2 Likertovy manažerské styly Manažerská mřížka Rensis Likert (1903-1981)

Více

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ANDRAGOGIKY A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ANDRAGOGIKY A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ANDRAGOGIKY A PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ bakalářské kombinované studium 2006-2007 Ing. Linda Faltysová ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ COMPENSATION OF EMPLOYEES BAKALÁŘSKÁ

Více

Motivace v pracovním procesu

Motivace v pracovním procesu Motivace v pracovním procesu Obsah Úvod...2 1. Motivace...2 2. Teorie motivace...4 3. Motivace pracovní činnosti...7 4. Potřeby...9 5. Demotivace... 12 Literatura... 14 Úvod Tématem této práce jsou motivační

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 10. 2015 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Způsobilost pracovníků k naplňování

Více

MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D.

MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg.

Více

Trendy v odměňování a benefitech a propojení s performance managementem. Srpen 2017 Jana Chvalkovská, Red Hat Czech

Trendy v odměňování a benefitech a propojení s performance managementem. Srpen 2017 Jana Chvalkovská, Red Hat Czech Trendy v odměňování a benefitech a propojení s performance managementem Srpen 2017 Jana Chvalkovská, Red Hat Czech Co nás čeká? Mise, vize, strategie a hodnoty souvislost s performance managementem, odměňováním

Více

Předmět: Řízení lidských zdrojů. Téma 4: MOTIVAČNÍ PROCES A JEHO ŘÍZENÍ

Předmět: Řízení lidských zdrojů. Téma 4: MOTIVAČNÍ PROCES A JEHO ŘÍZENÍ VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Předmět: Řízení lidských zdrojů Téma 4: MOTIVAČNÍ PROCES A JEHO ŘÍZENÍ 1 I M P L E M E N T A C E (uskutečnění,

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 08. 2011 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Zaměstnanci Jedličkova ústavu

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F12. Rozvoj členů projektového týmu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F12. Rozvoj členů projektového týmu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F12 Rozvoj členů projektového týmu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: ROrientace a

Více

NÁVRH MOTIVAČNÍHO SYSTÉMU A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ FIRMY MORAVSKÉ ODĚVNÍ ZÁVODY K.S.

NÁVRH MOTIVAČNÍHO SYSTÉMU A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ FIRMY MORAVSKÉ ODĚVNÍ ZÁVODY K.S. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH MOTIVAČNÍHO SYSTÉMU A ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Více