LIBČICKÉ NOVINY. Červenec na radnici: Rozkopané ulice. Ze zastupitelstva. Přátelská invaze a Martin Frič 8/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIBČICKÉ NOVINY. Červenec na radnici: Rozkopané ulice. Ze zastupitelstva. Přátelská invaze a Martin Frič 8/2008"

Transkript

1 Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Přátelská invaze a Martin Frič Přijďte se podívat 21. srpna před Národní muzeum. Bude tam i tank připomínající invazi našich tehdejších státních kamarádů před 40 lety. Čtyřiadevadesát Čechů a Slováků bylo za této internacionální pomoci zastřeleno nebo zabito při kontaktu s tanky. A nejméně jeden člověk, prokazatelně ze zoufalství, spáchal v těch pohnutých dnech sebevraždu alkoholem. Jmenoval se Martin Frič a byl nejpilnějším českým filmovým režisérem (111 filmů). Točil od konce 20. let 20. století, komedie, dramata, pohádky a dokumenty. I ti nejvzpurnější a nejosobitější herci uznávali s úctou jeho režisérskou autoritu (H. Haas, V. Burian, O. Nový, J. Werich, M. Kopecký ). K jeho nejznámějším filmům patří U snědeného krámu, Svět patří nám, Kristián, Škola základ života, Pytlákova schovanka, Císařův pekař, Pekařův císař, Lidé z maringotek, pro televizi natočil Slzy, které svět nevidí aj. Nepodařilo se mu zpracovat film, po kterém toužil a měl být památkou na osud za války vypálených Lidic. Strašně rychle ten čas utíká a lehko se zapomíná na smutek. Martin Sekera Ze zastupitelstva K tématu stanovení prodejní ceny privatizovaných bytů, k němuž se sešli i nájemníci, jichž se bezprostředně tato záležitost týká, požadovala opozice ODS předřadit bod privatizace majetku města. Tento návrh při hlasování neprošel, zastupitelé Liběhradu byli proti, neboť záměr a plán privatizace již byl radou města a zastupitelstvem před schvalováním příslušných usnesení řádně projednán a připraven. Projednával Červenec na radnici: Rozkopané ulice vylidnily. Včas. Včas alespoň pro občany, kteří bydlí v ulicích a v okolí ulic Pod Hájem, Na Růžku a Pod Strání je nyní lepší, když budou alespoň část prázdnin jinde, jen ne doma. A týká se to také ulic Nerudova, Nad Sokolovnou, Palackého, Bratrská, Fügnerova a Tyršova. Ty první komunikace totiž začaly měnit svůj kabát a obléknou si asfaltový povrch, ty druhé do sebe vstřebávají různé kabelové vedení. A s tím vším souvisí samozřejmě bláto, případně prach, snížená průjezdnost pro auta nebo úplná uzavírka dané komunikace. Nelze jinak, vážení občané, omlouváme se vám za ztížené podmínky k pohodlnému bydlení a doufáme, že až bude hotovo a kopáči, cestáři a bagry zmizí, oceníte výsledek. Na konci června se sešlo zastupitelstvo města, podrobný referát si přečtěte uvnitř tohoto čísla. Z bodů jeho jednání bych se rád zastavil u tématu privatizace části obecních bytů a nebytových prostor. Záměr privatizace a její pravidla byly známy se značným předstihem. Zdržovat nyní realizační tedy prodejní fázi, je nejen zpozdilé, ale vůči všem nájemníkům, kteří si rádi své byty odkoupí, aby žili ve svém, svým způsobem neslušné. V návaznosti na privatizaci, kterou provádělo minulé vedení radnice a schvalovalo zastupitelstvo, jsme snížili o pět procent prodejní cenu bytů. Takže stávající nájemníci si budou moci koupit své byty za 70% z ceny stanovené znaleckým posudkem. O dotaci na zlepšení tepelně technických vlastností (zateplení) budovy mateřské školy a budovy základní školy jsme již informovali průběžně. Díky patřičným úředním sdělením o přidělení dotace nyní mohlo zastupitelstvo odsouhlasit její přijetí a uvolnění cca 4,5 milionu korun z městské pokladny na spolufinancování těchto akcí. Je mrzuté, že přidělovací proces trval tak dlouho a nebude možné provést tyto náročné stavební práce o prázdninách. Ale město se musí řídit platnými předpisy a lhůtami. Podobně jsou na tom všechna města, která takové dotace obdržela. V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele těchto velkých zakázek. A předpokládáme, že akce by měly být dokončeny počátkem listopadu. 8/2008 Úvodní sloupek v minulém čísle našich novin konstatoval, že se Libčice začátkem prázdnin Zastupitelstvo schválilo mj. i změnu zřizovací listiny základní umělecké školy. Zušce se daří a dělá městu dobré jméno. O tom, jak se řídí škola, aby se měla k světu, se trochu dozvíte v rozhovoru s jejím ředitelem Lubošem Harazinem. I mateřská škola je na tom dobře. Zastupitelstvo odsouhlasilo záměr její rekonstrukce a částečné modernizace v souvislosti s plánem na rozšíření její kapacity. Na závěr své zprávy nesmím zapomenout na to, že rada města rozhodla o rozdělení příspěvků zájmovým organizacím na druhé pololetí roku. Výše požadovaných peněz opět převyšovala možnosti vymezené městským rozpočtem, a to přesto, že jsme tuto grantovou položku navýšili o 30 tisíc korun. Nic naplat, je doba, která vyžaduje od všech, kteří se chtějí věnovat různým kulturním nebo sportovním činnostem, aby se snažili získávat sponzory, jak to jen lze. Nic není zadarmo a město může jen přispívat, nikoli provozovat. Těším se, že se vydaří tradiční libčické posvícení a přeju všem občanům hezkou druhou polovinu léta a prázdnin. Pavel Bartoš Dne 26. června se sešlo na svém jedenáctém zasedání zastupitelstvo města. K nejdůležitějším bodům jednání patřila privatizace městského majetku v podobě stanovení jeho prodejní ceny, směna pozemků s Povodním Vltavy a schválení přijetí různých dotací. se tedy původně navržený bod prodejní cena bytů. V obsáhlejší debatě zaměřené na mechanismus stanovení ceny bylo opozici vysvětleno, že se tato problematika řešila více než půl roku. Cena reflektuje znalecké posudky domů a bytových jednotek, místní podmínky a návaznost na privatizaci provedenou předešlým zastupitelstvem. Návrh pro doplnění pravidel pro privatizaci o prodejní cenu bytů ve výši 70% ceny znaleckého posudku byl posléze odhlasován proti hlasům opozice. Další dva body jednání, které se týkaly různých prodejů pozemků nebo jejich převodu zastupitelé projednali a usnesení schválili jednomyslně. Velmi významným bodem byla debata o usnesení k návrhu přijetí dotace z Fondu soudržnosti (z rozpočtu EU) na projekty pokračování na straně 2

2 Strana 2 Ze zastupitelstva zlepšení tepelně technických vlastností budov mateřské a základní školy. Jde o zásadní investiční počin dovedený radnicí přes úskalí dokumentačních příprav projektových žádostí přes lobbying pro jejich přijetí na příslušných místech až na práh realizace počínající výběrovým řízením pro zhotovitele zakázek. Opozice měla výhrady k rezervaci částky na straně městské spoluúčasti na očekávané vícepráce s poukazem na to, že zatím není znám jejich objem. Zpravodaj tohoto bodu místostarosta Štětka poté upravil návrh usnesení bez víceprací a zastupitelé jednohlasně dotaci a tím i finanční spoluúčast města přijali. Dále zastupitelé nekonfliktně schválili čerpání rozpočtu města za 1. čtvrtletí letošního roku, druhou rozpočtovou úpravu v tomto roce, zamítnutí jedné žádosti soukromníka o odkoupení pozemků od města a naopak souhlas s prodejem jiných pozemků soukromníkovi a Správě železniční dopravní cesty. K bodu týkajícímu se rozšíření sféry mimovýukových aktivit základní umělecké školy jejich zanesením do zřizovací listiny školy neměli zastupitelé připomínky a lze jen vítat tento projev užitečné životaschopnosti školy. Souhlasu se od zastupitelů dostalo i bodu zřízení věcných břemen podzemních kabelových vedení elektrického proudu 400 V a veřejné komunikační sítě pro napojení rodinných domků v ulici Pod Viničkou a bodu zpráva finančního výboru. Sympatické pro rozvoj města bylo schválení záměru radnice rekonstruovat částečně budovu mateřské v návaznosti na její zateplení a vybudovat v ní novou třídu pro 15 dětí. Záměr reaguje na poptávku po místech v naší mateřské škole z okolních obcí, kterou jsou Libčice schopny uspokojit za splnění jasně definovaných finančních podmínek. Reálným termínem otevření nové třídy je 1. září příštího roku. Zpráva o hodpodaření DSO Údolí Vltavy, DSO Od Okoře k Vltavě a Svazku města a obcí VKM za rok společně s informací o rozpočtech svazků obcí na rok 2008 zastupitelé vzali na vědomí. Aktuality z investiční činnosti města V návaznosti na článek v LN v minulém měsíci pokračuji informacemi a aktuálním postupu investic města. Na základě úspěšných jednání s Povodím Vltavy může město provést směnu svých pozemků na druhém břehu Vltavy za velký pozemek Povodí u řeky pod Šroubárnou, čímž nebude muset nést zodpovědnost za stav potahové stezky na protějším břehu a získá pod Šroubárnou velkou plochu pro kulturní a sportovní využití. Zastupitelé se záměrem směny souhlasili. Aktivitu radnice při získávání dotací potvrzovaly další schválené body krajská dotace na dofinancování zateplení budovy základní školy, dotace Státního fondu dopravní infrastruktury na projekty bezpečných chodníků, krajská dotace na obnovu zeleně ve městě (stromořadí podél silnice z Chýnova na křižovatky). V závěrečném bodě Různé se objevila témata školství, petice související s privatizací nebytových prostor a jiná témata související vesměs s informačními nároky opozice a jejich uspokojováním. Referát zpracoval podle Zápisu č. 11/2008 ze zasedání zastupitelstva města dne Martin Sekera. 1. Společnost ESTA a.s. dokončila stavbu splaškové kanalizace v části ulice Pod Strání. 2. Dne 15. července 2008 zahájila společnost PSVS a.s. realizaci povrchu komunikace Pod Hájem technologií zámkové dlažby. 3. Dne 15. července 2008 zahájila společnost PSVS a.s. realizaci asfaltového povrchu komunikace Na Růžku. 4. Ve věci zlepšení tepelně technických vlastností městských budov ZŠ a MŠ financované z fondů EU jsme získali konečně písemné oznámení z ministerstva o přidělení dotace. Neprodleně bude zahájena investiční příprava. Pro úplnost uvádím, že investiční akce předpokládá výměnu oken v ZŠ a MŠ a zateplení obou budov včetně fasády. Bude provedeno v roce Projektant pan Novák dokončil projekt rozšíření mateřské školy o jednu třídu. Nová třída bude umístěna v prostoru bývalých jeslí. 6. V ulicích Tyršova, Fügnerova, Lidická, Na Růžku probíhá ukládání nadzemních vedení NN do kabelů a při té příležitosti město pokládá do výkopů polyetylenové chráničky na uložení optických kabelů pro budoucí datové přenosy. (Například internet, digitální televize a kamerový systém.) Ukončení akce je plánováno do konce prázdnin. 7. Byla získána finanční dotace z prostředku SČ kraje na výměnu oken v objektu pečovatelské služby a nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele díla. 8. Byla podepsána smlouva s vybranýn dodavatelem městského kamerového systému (Elektro Vích s.r.o.) a zahájena investiční příprava. Kamerový systém je navržen v analogové technologii s přenosy po optických kabelech. 9. Projektant pan Novák dokončil projekt nové pediatrické ordinace, která bude umístěna v suterénu domu č.p Nyní nás čeká výběrové řízení na zhotovitele díla. Akce bude dokončena do konce roku Město již vede jednání s novou paní doktorkou, která na základě našeho inzerátu projevila zájem v Libčicích jako pediatr působit. 10. Projektant pan Novák dokončil na podkladě rozhodnutí rady města studii nové městské hasičské zbrojnice. Děkujeme všem občanům města za pochopení se kterým snáší stavební činnost ve výše uvedených ulicích. Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta města UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ srpen září říjen Kontejnery budou umisťovány v uvedených termínech na těchto místech: Libčice n/vlt. křižovatka ulic Nerudova, Palackého, Na Radosti a Tržní, ulice Kralupská Letky Letecké nám. Chýnov ul. Ke Studánkám a Pod Saharou u č.p. 705 ( vedle dětského hřiště) Libčické noviny, měsíčník, vydává Městský úřad v Libčicích nad Vltavou, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou , cz, IČO: , evid. č. MK: ČR E Za obsahovou správnost odpovídají autoři příspěvků. Redakce: Martin Sekera a Jaroslav Richter, foto, administrace, inzerce Eva Čermáková. Grafické zpracování a tisk GSL, Kralupy nad Vlt. Termín uzávěrky: vždy k 18. dni v měsíci. Náklad: 700 ks, cena: 5,- Kč.

3 Privatizace majetku města pokračuje Strana 3 Občané projevují velký zájem o pokračující privatizaci majetku města. Na úřad se obracejí lidé s dotazy a byla podána jedna petice proti s tématem privatizace. Dovoluji si uvést ty nejčastější dotazy a uvádím odpovědi. Proč se privatizují byty Zastupitelstvo města na podkladě usnesení 8/ dalo souhlas se zahájením privatizačních kroků a na podkladě usnesení 4/ schválilo pravidla pro privatizaci bytového fondu. Privatizace bytů města, která probíhá již řadu let, má za cíl převést část bytového fondu města na nájemníky. Ti se budou o své byty řádně starat a mohou s nimi volně nakládat. V případě privatizace bytů v domě č.p. 744 existuje smlouva, na jejímž podkladě má město povinnost příslušné byty nájemníkům k odprodeji nabídnout. Pravidla pro privatizaci bytů jsou zveřejněna na internetové adrese: Proč nemůže město prodat byty nájemníkům za cenu symbolickou 1,- Kč? V souladu s platnou legislativou byly zpracovány znalecké posudky bytů a zastupitelstvo města rozhodlo, že byty budou prodány za 70 % odhadní ceny. Při zvažování prodejní ceny bytů bylo taktéž přihlédnuto k legislativě EU ( pravidlo De Minimis ) a k metodickým pokynům úřadu pro hospodářskou soutěž (ÚHOS). Byly rovněž prostudovány privatizační postupy v Roztokách, v Kralupech nad Vltavou a v městských částech Prahy. Nebude v důsledku privatizace nedostatek bytů pro odborníky? Město neprivatizuje žádné služební byty, ve kterých bydlí například učitelé či policisté. V privatizovaných bytech bydlí řádní nájemníci a není možné s jejich byty počítat jako se služebními. Proč se vlastně privatizují domy s nebytovými prostory? Zastupitelstvo města na podkladě usnesení 8/ dalo souhlas se zahájením privatizačních kroků a rada města na podkladě usnesení 4/ souhlasila se způsobem prodeje domů č,p. 43, 244 a 98 dražbou. Tato metoda byla odsouhlasena jako nejvíce transparentní. Požadavek privatizace těchto objektů je oprávněný, protože město nemá takové finanční prostředky, aby mohlo s péčí řádného hospodáře objekty spravovat. Například oprava střechy jednoho ze zmíněných objektů vyžaduje investici cca ,- Kč. Při stávajících nájmech, by si město na tuto opravu vydělalo zhruba za 10 let. A kde jsou další opravy majetku ani neuvažuji. Město již privatizovalo dům bývalé svazácké klubovny, který si zakoupila Libčická společnost Marel s.r.o., která již léta působí v Libčicích. Dále byla privatizována část objektu č.p výtopna včetně technologie. Výtopna byla nabídnuta bytovým družstvům v Libčicích, která koupi odmítla. Výtopna byla poté prodána společnosti Komterm a.s, která po léta zajištovala a nadále bude zajišťovat dodávku tepla bytovým družstvům. Nenastane v důsledku privatizace odliv živnostníků z města? Odpověď na tento dotaz poskytuje zcela transparentně Komunitní plán sociálních služeb města Libčice nad Vltavou, který uvádí ze zdroje Českého statistického úřadu, že k bylo v Libčicích registrováno 741 podnikatelských subjektů. Z oboru obchodu, prodeje spotřebního zboží, pohostinství a oprav motorových vozidel je ve městě registrováno 239 podnikatelských subjektů. Ve 3 obecních domech, kde je zamýšlena privatizace, působí celkem 5 podnikatelských subjektů. Někteří stávajíci nájemci nebytových prostor v majetku města již projevili zájem si objekty koupit a dále svou živnost provozovat. Některým subjektům jsem nabídl možnost jednání s majiteli jiných objektů o přesunu provozovny. Neomezí privatizace přísun peněz do obecní pokladny? Skutečný příjem z nájmu nebytových prostor za 1. pololetí roku 2008 činil 387 tisíc korun. Na tuto částku je potřeba se dívat ekonomicky, a to z pohledu příjmů a provozních nákladů daných nemovitostí. Na ekonomiku provozu obecních nebytových prostor se díváme tak, že budovy vykazují do městské kasy příjem, a na druhé straně generují výdaje. Stávající nájmy v žádném případě neposkytují dostatečné prostředky na řádnou péči ( izolace, střecha, okapy, komíny, různé stavební úpravy) o tyto objekty. Neotvírá se privatizací majetku města prostor pro spekulace s nemovitostmi na úkor občanů? Byty a nebytové prostory jsou privatizovány na základě platné legislativy a jsou k dispozici usnesení zastupitelstva města a rady města. Legislativa, usnesení ZM a RM a privatizační pravidla neposkytují prostor pro spekulace s nemovitostmi. Jaký je postup v privatizaci vodovodů a kanalizací? Je písemná dohoda s VKM o privatizaci. V současné době je prováděna kontrola a soupis předmětného majetku. Poté bude následovat odhad dvou nezávislých odhadců. Pak bude následovat odprodej majetku města zájemci. Jsem společně s radou města připraven kdykoli se s občany setkat a na dotazy odpovědět. Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta Stav ovzduší

4 Strana 4 PŘÍRODA Srnčí zvěř pokračování Nejprve o srnách a lidech V přírodě, na rozdíl od lidí, je vždy výraznějšího vzhledu sameček. U pernaté zvěře je to zbarvení samečka, u srstnaté zvěře jsou to parůžky, parohy nebo toulce (muflon). U lidí bývá více zbarvena žena, ale to není přírodním jevem. U srnce zdobí hlavu parůžky. Srnci, kteří vytvářejí pouze nepatrné kostní útvary na pučnicích, nazýváme paličkáři nebo knoflíkáři. Srnec s parožím ve tvaru špicí se nazývá špičák, s vidlicovitě dělenými lodyhami je vidlák, který muže být nerovný, je-li dělena pouze jedna lodyha. Tři výsady na každé lodyze má šesterák. Další členění paroží bývá již vzácné, např. forma osmeráka a desateráka. Srnci shazují paroží od poloviny října do poloviny listopadu, v závislosti na věku srnce. Lze říci: čím starší srnec, tím dříve shazuje paroží. Růst parůžků je řízen hormonálními látkami, produkovanými žlázami s vnitřní sekrecí. Z toho také vzniklo u lidí rčení: nasadila mu parohy veškeré hormonální látky se soustřeďují do růstu paroží na úkor pohlavní svěžesti. A nyní něco o lovu Lov srnčí zvěře se provádí šoulačkou nebo na čekané. Doba lovu je určená zákonem, pro srnce od 16. května do 30. září, pro srnu a srnčata je doba lovu od 1. září do 31. prosince. Cílem odstřelu průběrných srnců je zkvalitňování kmenového stavu. To znamená, že za průběrného srnce je považován ten, který nesplňuje kritéria chovu. (U lidí toto kritérium není požadováno.) Na šoulačku chodíme nejčastěji ráno, kdy je zvěř mimo kryt a teprve se do něho vrací a my se s ní můžeme setkat. Dobré úspěchy na šoulačce jsou za deštivého počasí, kdy je chůze téměř neslyšitelná a můžeme se dostat do blízkosti zvěře. Čekaná je klasickým, stále oblíbeným lovem, který přináší největší lovecké úspěchy. Pro čekanou se nejčastěji používá myslivecké zařízení, tzv. kazatelna. Čekaná je oblíbeným lovem zvláště v podvečerních hodinách nebo v noci za úplňku při lovu divočáků. Denní doba lovu je stanovena na hodinu před východem slunce, po celý den až po hodinu západu slunce. Lov srnčí zvěře se provádí zásadně kulovnicí a na mysliveckou vzdálenost, která je pro každého lovce různá, v rozmezí 60 až 100 m, aby zásah byl smrtelný. Pozornost věnovaná značení a chování zvěře po výstřelu je velice důležitou pomůckou pro úspěšné zakončení lovu. Značení zvěře v okamžiku, kdy je zasažena kulí, má své specifické projevy, které přesně vystihují místa zásahu. Po ulovení kusu, ať je to srnec nebo holá zvěř, je povinností lovce vzdát poslední poctu. Je to úlomek z některé dřeviny, který lovec nebo průvodce vsune zvěři do svíráku (myšleno pojmenování úst) jako poslední hryz. Potom lehce otře úlomek v barvě (krvi) na vstřelu a zasune si jej za stuhu na pravé straně klobouku. Úlomek se nosí jen do konce dne a je symbolem myslivecky uloveného kusu. Další část úlomku se vsune do vstřelu jako důkaz, že kus byl myslivecky uloven. Po takto provedené poctě je zvykem chvíli postát u uloveného kusu a znovu tak prožít celý lov. Poté lovec musí provést ošetření ulovené zvěře, aby se zvěřina neznehodnotila zapařením. Lovec, pokud kus vyvrhoval, si vezme lovecké právo, jímž se rozumí vše, co lze vyjmout rukou, bez pomoci nože srdce, játra, slezina a ledviny. Také je nutné provést úpravu trofeje preparát lebky s parůžky. V rámci přirozené regulace je nutný také odlov holé zvěře tj. srn a srnčat. Tento lov je náročný na odbornost, proto by jej měl provádět jen zkušený myslivec. V každém případě se loví srny, které nevodí a je předpoklad, že by ani v budoucnu nebyly aktivní v říji. Při lovu srnčat se vyřadí hlavně slabá srnčata a ta, která vykazují změny zdravotního stavu a nepřečkala by zimu. Největším nepřítelem srnčí zvěře v našich podmínkách je člověk-pytlák, který loví bez ohledu na dobu hájení. Dalším nepřítelem jsou pytlačící psi a v horských pásmech rys ostrovid. Každoročně rovněž končí život tisíc srnčat při sečení pícnin, tisíce srn a srnců pod koly motorových vozidel a na hranicích honiteb se opět loví bez výběru a uvažování jako v zemi nikoho! Kam zmizela ta naše moudrost a tolik proklamovaná péče? Otakar Friebert ZDRAVÍ Tělo jako chrám a nástroj Druhý červencový víkend jsem prožila na mimořádném hudebním festivalu v Nových Hradech. Tři dny se nesla kouzelným novohradským krajem harmonická, přirozeně vibrující hudba a zpěv, rozechvívající a uzdravující lidské duše a těla. Seznámili jsme se s kouzlem lyry a její mocí rozpouštět emoční bloky v oblasti srdce, bosé i obuté nohy zatančily v trávě v tradičních slovanských rytmech. Nechávali jsme své hlasy proudit a znít celým tělem a tím dát jemu i hlasu sílu a duši osvobozující volnost vyjádření. Koupali se v léčivém chvění křišťálových mis, dovolili si zpívat s hlasem dokořán. Bubenické víření noci osvobodilo divokou, původní část nás, čerpající sílu ze země, kořenů a od předků. Učili jsme se, jak tvarovat alikvoty vyšší harmonické tóny známé například ze zpěvu tibetských mnichů. Mohlo by se zdát, jako by to celé bylo jen o zvuku, o hlase. Co že to má společného s tělem? Mnohé. Všechno. Nebýt těla, hlas by nezněl, hlas by nebyl. Tón, zvuk, může znít jen tehdy, má-li co rozechvět, rozvibrovat. A my máme na výběr, zda mu poskytneme jen své hlasivky, anebo celou svou bytost. Jinak zní koncert v tělocvičně a jinak v kostele, v chrámu. Jinak zní proud vzduchu procházející silnou fujarou a jinak tenoučkou píšťalkou. Když to dovolíme a je-li toho naše tělo schopné (vyvážeností pevnosti a uvolnění), vibrace znělého hlasu prostupují jím celým a uvolňují cestu pro proud životní síly. A potom jsme jinak slyšet a jinak vidět ve světě. Pojďme tedy vystavět a připravit náš tělesný chrám tak, aby se jím zvuk a síla nesly snadno a mocně. Cvičení v městské knihovně tu od září znovu bude i od toho. Prostřednictvím souhry uvolnění i stahu, dechu, pohybu, vědomí, svalstva, rychlosti i pozvolnosti tu budeme utvářet tělo jako svébytně krásnou pevnou stavbu a nechat ji celou ožít, omládnout. Podzim pak možná bude i pro naši duši jiná, radostnější písnička! Petra Janoušová ml., tel

5 Strana 5 NAŠE ŠKOLY Výuka trochu jinak MAPAMBAZUKO Měsíc prázdnin je za námi, přesto bychom se s Vámi, našimi spoluobčany, chtěly poohlédnout nepatrně zpět. Konkrétně na konec školního roku, kdy se v Kulturním domě v Libčicích nad Vltavou uskutečnila školní akce pod názvem Hurá na prázdniny, kde se prezentovaly některé třídy ZŠ, včetně školní družiny, svým kulturním programem. Společně s dětmi 4. a 5. třídy jsme přemýšlely, jakým vystoupením bychom vyjádřily téma tohoto pořadu. Ve výchově a vzdělávání se děti seznamují i s jinými kulturami naší planety. Ne všechny děti světa se mohou těšit na prázdniny tak, jako ty naše. Chodit do školy, naučit se číst, psát a počítat je pro nás naprostou samozřejmostí.v některých zemích to však pořád ještě bývá nesplnitelný sen. Všechny děti nemohou chodit do školy, místo toho musí pracovat v dolech, kamenolomech, zemědělství, apod., mnohdy i 12 hodin denně bez odpočinku. Důvodem bývá většinou chudoba rodiny a starost o vlastní přežití. Jedním z nejchudších regionů světa je Subsaharská Afrika, často nazývaná Černá Afrika (Uganda, Rwanda, Somálsko,...). Inspirovaly jsme se africkou kulturou a rozhodly se nacvičit s dětmi africký rituální tanec doprovázený skladbou ve svahilštině (druhý úřední jazyk v Ugandě) s názvem MAPAMBAZUKO, což v překladu znamená úsvit, svítání, můžeme chápat i jako naději. Děti se daného úkolu zhostily dokonale, dívky ve vlastnoručně vyrobených kostýmech domorodých žen a chlapci jako mužové, coby ochránci kmene, také stylově oděni, předvedli obřadní tanec velmi působivě a se vší vážností tohoto symbolického vystoupení. Závěrem dvojice dívek převzaly od guru svitky, které rozvinuly před přítomnými diváky. Vyzývaly k zamyšlení: Jsou země, kde děti pracují i 12 hodin denně v kamenolomech! 150 milionů dětí školního věku proto nechodí do školy! Samotný hlad a podvýživa zabíjejí ročně 6 milionů dětí! Motto V. Havla: Každý z nás je povinen si počínat tak, jako by byl schopen zlepšit celý svět! Při jejich čtení nastala chvíle ticha a poté bouřlivý potlesk, který si jistě mladí učinkující bezesporu zasloužili. Vám všem přejeme pěkný zbytek léta a dětem zajímavé zážitky z prázdnin. Mgr. Dana Švarcová, Mgr. Marcela Bartošová PODPORA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI Návrh na rozdělení finančních prostředků projednala dne komise pro grantový systém podpory kultury a zájmové činnosti ve složení L. Richterová, E. Čermáková, M. Sekera. Rada města na svém zasedání posléze tento návrh akceptovala a přidělila peníze spolkům a organizacím na druhé pololetí Celkem bylo doručeno 12 žádostí s požadavky v minimální míře ,- Kč a v maximální míře ,- Kč. K rozdělení bylo ,- Kč. Výsledek je tento: Svaz postižených civ. chorobami ,- Kč SDH Letky ,- Kč TJ Sokol Libčice nad Vltavou BC NOVO (boxerský oddíl) ,- Kč Karate H Libčice ,- Kč TJ Sokol Oddíl Házené ,- Kč AFK klub kopané ,- Kč TJ Sokol Oddíl Házené ,- Kč TJ Sokol Oddíl všestrannosti žen ,- Kč Římskokatolická farnost ,- Kč TJ Sokol ,- Kč SHT Mariane ,- Kč Pro plné uspokojení žádostí (K. Judová, SHT Mariane, TJ Sokol) je navržen ještě jiný způsob financování s ohledem na jejich charakter. ms

6 Strana 6 Telegraficky z Letní výtvarné dílny v ZUŠ Libčice nad Vltavou - dílna probíhala mezi červencem 2008 v prostorách školy a její zahrady - lektoři: Dáša Chladová, Matěj Růžička a Lucie Patáková - počet účastníků: 24 ve věku 5 17 let z Libčic a okolí - celodenní stravování bylo zajištěno z jídelny místní základní školy - k dispozici byl nový bazén, velkoprostorový stan, míčové i jiné hry - účastníci kreslili, modelovali, tvořili různými technikami a užívali si letních aktivit - všichni se těší na další ročník dílen v červenci 2009 ZO ČSCH Libčice nad Vltavou pořádá ve dnech tradiční posvícenskou výstavu králíků, holubů, drůbeže a okras. ptactva, v chovatelském areálu Kuželník. Otevřeno sobota 8,00-18,00 hodin, neděle 8,00-16,00 hodin. Tombola a občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

7 Strana 7 ROZHOVOR Přečetl jsem si červnovou inspekční zprávu z naší základní umělecké školy: Vnitřní prostředí školy je kulturní, příjemné a podnětné pro výuku uměleckých předmětů. Přispívá k tomu uvolněná a otevřená atmosféra a komunikativnost ředitele s ostatními učiteli. Příznivé sociální, emocionální a pracovní klima školy je prioritou vedení. Člověk, který se o to nejvíce zasloužil, se jmenuje Luboš Harazin. Ředitelem ZUŠ se stal v roce Vybudovat dobrý pedagogický sbor není lehká práce. Jak jsi to dokázal? Učitelé uměleckých škol bývají většinou vyhraněné osobnosti, to je dáno předmětem jejich činnosti. Ale nesmějí být konfliktní. Ředitel je musí umět stmelit dohromady. Nám mimo jiné hodně pomohla i tvorba školského vzdělávacího programu (ŠVP). To je obecně v celém základním školství zosobnění poměrně zásadní reformy výuky. ŠVP jsme sestavovali kolektivně. Scházeli jsme se, diskutovali a hádali se o jeho obsahu. Ti kolegové, kteří nepochopili smysl ŠVP nebo se neztotožnili s jeho výslednou podobou, sami odešli. ŠVP je dnes pro školu klíčový dokument, co znamená pro učitele a co pro žáky? Jeden rys celé reformy je v tom, že vyžaduje po učitelích více než předtím vlastní invenci, vlastní fantazii a tvořivost. A tvrdou práci. Takže pro učitele je to na jednu stranu ohromná výzva k využití své individuality a zkušenosti, ale současně musí udržet určitý standard, univerzum či základ řemesla. Neměli by ignorovat systém jako celek. Žáci pak mohou těžit především z tohoto velkého prostoru, který je dán jejich učitelům. Z osobitosti učitelů. Odkud máš učitele? Kromě mě a pana Vladimíra Klimenta je jich většina z Prahy. Kočují mezi Libčicemi a našimi pobočkami v Hostivici, Přílepech, Horoměřicích. Možná se usadíme i v Holubicích. A to denní pendlování je baví? Nic jiného jim nezbývá, v uměleckém školství je velký převis nabídky učitelů, a tak si svých pracovních míst váží a usilují o ně. K čemu je jako ředitel vedeš? Jsem rád, když se dále vzdělávají a odborně rostou. Požaduji, aby měli vedle učení i vlastní praxi, např. muzikanti aby hráli v různých orchestrech. A jinak se snažím podporovat pocit pospolitosti, jezdíme např. na společné dovolené. V jakých oborech? V hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém.. Kolik oborů si děti zapisují? Většinou jen jeden, asi deset procent z nich i více oborů. Jak hodnotíš uplynulý školní rok? Jako mimořádně náročný. ŠVP si vyžádal svůj čas, je to živý dokument a stále ho budeme aktualizovat. Pomohli nám v tom i rodiče svými odpověďmi na náš dotazník. Počet různých akcí a vystoupení byl rovněž mimořádný.. A co nového bude v příštím roce? Rádi bychom založili školní orchestr a rozšířili výuku hry na dechové a smyčcové nástroje. Zopakujete za rok o prázdninách úspěšnou Letní výtvarnou dílnu? Dáša Chladová, která ji letos vedla, je pro. A snad bude i hudební dílna. V čem vidíš poslání své školy? Prosazujeme zásadu, že naše škola má v uměleckých oborech vzdělávat všechny, kteří chtějí a jsou ochotni v tom směru pravidelně pracovat. Nesuplujeme zájmové kroužky, ani se neprofilujeme jako škola, která za každou cenu připravuje své žáky k prvním místům na soutěžích či ke studiu na středních školách uměleckého zaměření. Přesto každý rok někteří naši absolventi na tyto školy úspěšně vykonají talentové a přijímací zkoušky. Především rozvíjíme skutečnost, že většině žáků dáváme do života možnost sebereflexe a seberealizace, získání základního kulturního přehledu a dalších mnohých dovedností a znalostí, které budou moci později uplatnit ve svém pracovním zařazení.. Za Libčické noviny se ptal Martin Sekera Kolik máte žáků a jací jsou? Kapacita školy je 320 žáků, naplněna je z 93% (298). Z toho Libčice zastupují asi 47% z celkového počtu. A žáci? Talentovaní i méně talentovaní. Leckdy však mají ti druzí lepší výsledky, když jsou pilní a snaží se. NÁZORY ŽÍT A NECHAT ŽÍT ( ZŠ snad naposledy) Pan radní Sekera a manželé Prokešovi velmi rádi citují klasiky. Proto i já si dovolím citovat našeho klasika pana Karla Kryla, který v jedné své písni zpívá: a intelekt když bez duše, pak podoben je ropuše, či slepci s mečem v tanci Klepy se nám tu nemnoží jako slimáci po dešti, byly tu vždy. Jen se poslední dobou týkají více méně ZŠ a MŠ. Manželé Prokešovi velmi nevybíravým způsobem ve svém článku soudí někoho, o kom vůbec nic nevědí. Situaci okolo petice na podporu paní ředitelky popsali velmi nepravdivě. A k článku pana Sekery? Pokud nějaká paní vypráví, že pan učitel Koucký má být zástupce ředitele školy, je to snad pro pana učitele pocta. Nevidím důvod, proč by dotyčná osoba měla špinit své jméno a panu učiteli se omlouvat. A, pane Sekero, není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Hulínská Lenka (Poznámka redakce: vztahuje se k článkům minulého čísla LN.)

8 Strana 8 KULTURA Městská knihovna Během prázdnin většinou neprobíhá knihovní akvizice, knihovníci se snaží využít volnější režim k revizím, úklidu a oprášení stávajícího fondu. A tak i já gruntuju, máchám prachovkou a přehrabuju se v bednách darovaných knih. Všem příznivcům za knihy děkujeme, jmenovitě panu doktoru Volkmanovi, který nám daroval své básnické sbírky. šs Dovolená v knihovně bude od 11. do 22. srpna Výlet do T ebon M sto Lib ice nad Vltavou zve na výlet do T ebon v sobotu 27.zá í 2008 odjezd v 6,00 hodin z Lib ic, v 17,00 hodin z T ebon m žete navštívit: zámek, hrobku, pivovar nebo jít na houby zámek vstupné 30, ,- K, (podle vybrané trasy) Hrobku Schwarzenberk vstupné 30,- - 50,- K V 15,00 hodin máme objednanou prohlídku Pivovaru Bohemia Regent s ochutnávkou v tšiny piv, které se tady vyráb jí. Vstupné je 30,- K bez pití a 50,- K s ochutnávkou. Cena za cestu je 200,- K + vstupy Návštěva Klubu seniorů u paní Ludmily Jiskrové u příležitosti jejich 94. narozenin. Zájemci mohou volat na tel , , nebo na odboru kultury u p. ermákové Výtvarná dílna poděkování náhodného posluchače Otevřeným oknem knihovny slyším ledacos. Zvuky a hovory našeho maloměsta jsou úsměvné i smutné, jako ostatně veškeré lidské konání. Dozvím se, zda je tu zelinář, která paní je zrovna nemocná a která se právě uzdravila, v zimě chodník klouže a taky by už mohlo zapršet. Ale tohle je něco úplně jiného. Teď jsou prázdniny a já slyším nadšený dětský halas a chichotání. Musím se zvednout ze židle, protože legrace je velice přitažlivý magnet, a vidím poskakující partičku dětí v upatlaných trikách různých velikostí. Je doba oběda a vlky z lesů žene hlad. Tohle není lůza, která se potuluje od ničeho k ničemu a nemá do čeho píchnout, naopak, to je skupina stmelená jasným uměleckým programem. Děti pracují v místní umělecké škole - hrají divadlo, zkoušejí rozličné výtvarné techniky, skáčou do bazénu a zase zpět, učí se být sami sebou mezi ostatními. Otevírám okno dokořán, protože chci být aspoň chvilku u toho. Šárka Sekerová Ze starých kronik vybírá náš kronikář Lurich Dalimilův Chýnov Zachované libčické kroniky nesahají do historie nijak obzvlášť daleko, ale zmínka o našem městě se nachází už v jednom z nejslavnějších staročeských textů Dalimilově kronice z počátku 14. století. Přesněji řečeno, zmínka se týká Chýnova a doby v podstatě předhistorické. Dnešní libčická součást Chýnov je kronikářem Dalimilem jmenována v souvislosti s bitvou na Turském poli. Šlo o rozhodující střetnutí konfliktu, který je dnešním lidem znám nejspíš prostřednictvím Aloise Jiráska či některého z jeho převyprávění jako Lucká válka. Válka mezi kmeny Čechů a Lučanů je ovšem událost krajně nejistá. Pokud někdy proběhla, pak zřejmě na přelomu 9. a 10. století, ovšem zprávu o ní nám podal až první český kronikář Kosmas, který své dílo sepsal ve 12. století. Místo českého knížete Neklana v boji velel údajně válečník Tyr, u Dalimila Styr, jinde též Čestmír. Před bojem pro všechny případy požádal: Vecě Styr: Učiň mi tak vysoký rov, jako by uzřěl ves Chýnov: budu se s Lučany dál bíti a v tom boji chci rád sníti. Kněz jemu vysoký rov slíbi učiniti, Styr za kněze slíbi u boj jíti. V krvavé bitvě, kdy nad hlavami hrdinů obou vojsk operovaly i letky dravých ptáků, čarodějnic, vědem a valkýr, Čechové nakonec zvítězili ale statečný Tyr padl. Najít jeho hrob se marně pokoušely generace archeologů i hledačů pokladů. Zda je Tyrovou mohylou pahorek Krliš u Turska, mohyla na protilehlém Ersu či tzv. Čestmírova mohyla v poloze U Křížků, není prokazatelné. Stejně jako není jasné, jestli vůbec nějaký Tyr a Neklan někdy žili, nebo je-li celá Lucká válka jednou z mnoha hrdinských ság, jež nacházíme po celé Evropě od Germánů (odtud mohly přiletět do textu třeba ony valkýry) a Francouzů (jako Neklan Tyrovi, i Karel Veliký odevzdal svou zbroj Rolandovi) až po Rusko (ve Slově o pluku Igorově bojuje za velikou Rus jarý Tur Vsevolod), ba i po homérské skladby (Tyrova smrt se nápadně podobá smrti Patroklově, který v Trojské válce taktéž bojuje za svého velitele Achillea, rovněž v jeho zbroji). Každopádně na Tursku starodávného reka dnes připomíná alespoň Čestmírovo náměstí.

9 Strana 9 Pohodová posvícenská sobota na koupališti 25.srpna ,00 11,00 hodin zápis na posvícenský turnaj ve cvrnkání kuli ek 10,30 hodin 1. pohádka divadla Rolni ka z Liberce, uvidíte Medv dí pohádky Nafukovací divadlo, po pohádce prob hne výtvarná dílna (tvorba loutek) s Medv dá em Pepou 11,00 hodin zahájení turnaje ve cvrnkání kuli ek ve všech kategoriích 13,00 hodin Sout ž v pojídání kolá 14,00 hodin 2. pohádka divadla Rolni ka, po pohádce výtvarná dílna 17,00 hodin Vyhodnocení turnaje ve cvrnkání kuli ek Celý den dílna v malování tri ek pro d ti i dosp lé, nemusíte si nic nosit, tri ek bude dost. Kolá e, medovina, balónky, ob erstvení. Program Lib ického posvícení od pátku do ned le srpna 2008 Katolická farnost pátek ,00, Zahájení Lib ického posvícení, mše svatá za m sto, adorace, nešpory sobota ,00 Zahradní koncert skupiny SCHOVANKY s utajeným hostem koncert zahájí skupina MAI S CREW soul&blues, zpívá Majka Nováková ned le ,00 poutní mše svatá za farnost, následuje setkání farník SHT Mariane ned le ,00 14,00 Gotické slavnosti, sout že, historický tanec, šerm, emesla, Malé Vinohradské divadlo pohádka Ferda Mravenec, lukost elba, dobové stánky, chutné mlsání a posvícenská pohoda. eský svaz chovatel sobota ,00-18,00 Výstava králík, holub, dr beže a okrasného ptactva ned le ,00-16, 00 v chovatelském areálu Kuželník Koupališt sobota ,00 4. ro ník Lib ický BEACH CUP AFK Lib ice sobota ,00 1. mistrovské utkání sout že AFK Lib ice - Dob ichovice Oddíl házené sobota ,00 14,00 Turnaj pro bývalé hrá e házené, ned le ,00 15, ro ník turnaje pro muže o putovní pohár Pražských cihelen Tenisový oddíl sobota ,00 Turnaj ve ty hrách, prezentace 8,30 h., startovné 150,- K

10 Strana 10 Od Mariane Vážení čtenáři Libčických novin i když jsou prázdniny v plném proudu,náš soubor je v pilné práci.také bychom se ještě rádi vrátili k naší činnosti před prázdninami a věřte, že akcí nebylo málo. Rádi vzpomene na sobotu 19.dubna 2008, kdy jsme tančili pro prohlídky na hradě Kost a velice nás potěšilo,že právě při naší účasti padl rekord v návštěvnosti hradu, návštěvníků přišlo 870. V sobotu jsme se v Kolíně zúčastnili slavnostního průvodu městem, který zahájil bitvu nazvanou Krvavé děditství, jejímž podkladem byl román A.Jiráska V cizích službách. A moc rádi vzpomínáme na celodenní akci na Ekologické farmě Kozodoj v Nové Roli, kam nás pozvala majitelka farmy, kde pořádala BIO slavnosti v rámci Karlovarských slavností. A pak už jme vystupovali na zámku ve Zruči nad Sázavou, kde jsme zahajovali vernisáž starých panenek paní Aleny Zemanové pod záštitou Jeho excelence Donalda Hamilla, nazvanou Zahradní slavnost aneb Jarní veselí s Růženkou. Akce se nesla v duchu renesance. Dále byl víkend , který jsme strávili na hradě Točník. Zde jsme tančili tance gotické, a to jak tance lidu prostého, tak tance panské. Výtěžek z akce nazvané Pohádkový hrad Točník aneb Vtipotoč, byl určen pro Centrum Paraple. SPORT Zprávy z kopané A jak bychom mohli zapomenout na a Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově, kde jsme se prezentovali v renesančních kostýmech v průvodech, které jsou určené k oslavě příchodu letního slunovratu.tak i my jsme mohli přispět k tomu, aby se diváci mohli přenést do časů, kdy tamními pány byli Vilém z Rožmberka a Petr Vok a už tradičně zahajují veselí, při němž se tančí, zpívá a hraje divadlo. Byly to opravdu velkolepé oslavy a pro nás nebývalé zážitky. A to bylo již pondělí a my jsme se naposledy sešli na tréninku před prázdninami, jenže náš soubor ani o prázdninách nezahálí, a tak to předprázdninové rozloučení bylo opravdu jen formální. Pilně jsme se totiž museli připravit na poměrně náročnou akci, která se konala v Mnichově Hradišti ve dnech Nesla název Zámecká zahradní slavnost k poctě Albrechta z Valdštejna (425. výročí jeho narození) a byla spojena se svatoaneskou a svatojakubskou poutí. Slavnost se nesla v raně barokním stylu. Zájem o slavnost byl opravdu velký, v neděli zde bylo 1200 návštěvníků. Náš soubor se zde dočkal velkého zájmu a nebývalých pochval. To je pro nás všechny velká motivace, abychom v naší činnosti nepolevovali. A proto vás chceme pozvat v neděli , na zahradu katolického kostela, kde se uskuteční již 3. Gotické slavnosti. Soubor historického tance Mariane Po delší odmlce přináším zprávy z kopané. Nemohu začít ničím jiným, než veleúspěchem našeho prvního mužstva dospělých. V předchozím čísle LN informoval stručně čtenáře o postupu prezident AFK pan Zdeněk Sedlák. Já se pokusím přiblížit nezasvěceným trochu více tento dramatický půlrok. A mužstvo: trenér Vratislav Vorel. Po podzimní části sezóny skončilo áčko na nelichotivém devátém místě a nic nenasvědčovalo tomu, že bychom se mohli prát o přední příčky. V zimní přestávce bylo mužstvo výrazně posíleno. Z Dukly Praha přišel na hostování Tomáš Kříž a z SK Střešovice Roman Hrubant. K Martinu Frýdkovi, který u nás působil již na podzim, přibyli i dva někdejší slavní reprezentanti Jiří Němec a Petr Kouba. Tolik slavných osobností jsme v libčických barvách ještě neměli. S příchodem těchto tří playerů výrazně stoupla výkonnost všech ostatních hráčů a výsledkem bylo to, co se v dějinách klubu ještě nikdy nepodařilo. V jarní části soutěže totiž vyhráli kromě jediné domácí remízy všechna utkání a zaslouženě postoupili do okr. přeboru Praha-západ! Byla to spanilá jízda podložená fotbalem, který snesl ta nejpřísnější kritéria. Úspěch těší o to víc, že se na něm výraznou měrou mimo ostatních podíleli i mladí hráči, kteří jsou výhradně našimi odchovanci. Výsledky: AFK Roztoky 2:0 (Juklíček, Novotný), Zbuzany AFK 1:2 (Juklíček, Hovorka), AFK Kněževes 7:0 ( Juklíček 3x, Rehák 2x, Novotný, Blažek), Třebotov AFK 1:3 (Juklíček 2x, Novotný), AFK Středokluky 4:1 (Juklíček 3x, Kouba), Kazín AFK 1:3 (Juklíček, Kříž, Hovorka). Toto utkání provázela velmi nervózní atmosféra, k čemuž přispěl svým výkonem i pan rozhodčí. Naši borci i přes neúčast všech tří opor (Kouba, Němec, Frýdek) dokázali zvládnout tento náročný duel. Na brutalitu domácích doplatil zraněním kolena Jarda Novotný. Dokladem, že ne vše bylo v tomto zápase ze strany domácích v pořádku byla pětitisícová pokuta udělená discipl. komisí domácímu oddílu za nezvládnutí pořadatelské služby! AFK Lety B 2:1 (Rehák, Juklíček), Kosoř AFK 0:4 (Juklíček 3x, Kouba), AFK Rudná 2:0 (Hovorka, Juklíček). Hosté, kteří byli před tímto utkáním jedním z kandidátů postupu, nesli porážku velmi těžce. Dobrovíz AFK 3:5 (Juklíček 3x, Kříž, Rehák). Čtyři kola před koncem klíčové utkání jara! Poločasový výsledek 0:4 načekal ani ten největší optimista. Druhý pol. přínesl komplikaci před posledními třemi utkáními, protože při rovnosti bodů na konci soutěže by rozhodoval vzájemný zápas a ten by měli domácí lepší (u nás na podzim vyhráli 1:4). AFK Dobříč 4.0 (Rehák, Juklíček 2x, Hrubant) AFK Tuchoměřice B 3:3 (Rehák, Juklíček, Kříž). Dvakrát jsme prohrávali, ale ani čtyři posily z tuchoměřického áčka nepomohli Dobrovízi ke kýženému výsledku! Jak důležitá to byla remíza, ukázal následující derby zápas pravdy v Houbicích. Holubice AFK 0:5 ( Juklíček 2x, Kouba, Rehák 2x ). Jarní suverénnost potvrdili hráči před více jak čtyřmi sty

11 Zprávy z kopané (!) diváky debaklem domácího mužstva a po skončení utkání se tak zaslouženě radovali z postupu. Famózní střeleckou formu měl na jaře Jakub Juklíček, který se stal s 31 brankami nejlepším střelcem celé soutěže. Výraznou podporu měli naši hráči v podobě fanoušků jak na domácí utkání, tak hlavně v závěru soutěže na utkání venku, kdy pro ně byl vypravován autobus. Výbor AFK tímto děkuje panu Slezákovi za poskytnutí autobusu zdarma. Průměrná návštěvnost na domácí utkání se pohybovala mezi diváky. Diváci jsou vlastně dvanáctým hráčem a doufám, že nám fanoušci zachovají přízeň i v příští sezóně. Potěšitelný je i fakt, že mezi věrné fanoušky se zařadil starosta našeho města ing. Pavel Bartoš. Dorost: trenéři Jiří Vacek, Vratislav Čechlovský, vedoucí mužstva: Grigorij Hájek, Jiří Kaňka. Obavy, zda vůbec dorostenci svou soutěž dohrají, se naštěstí nenaplnily. Mužstvo bylo vhodně doplňováno žáky, takže trenér Jiří Vacek neměl výraznější problémy co do počtu hráčů v jednotlivých utkáních. Dík samozřejmě patří i samotným dorostencům, jejíchž výkony v některých utkáních jsou příslibem do další sezóny. Výsledky: AFK-Č. Újezd 4:3, Holubice-AFK 2:4, AFK-Horoměřice 3:2, AFK-Hostivice 0:5, Roztoky-AFK 3:3, Č. Újezd-AFK 2:0, AFK-Holubice 2:2, Hostivice-AFK 3:1, AFK-Roztoky 4:5. Celkem na jaře dorost uhrál 11 bodů a po vyloučení celku Horoměřic skončil s 8 body na posledním místě. Nejlepší střelci v sezóně 07/08: Kaňka - 11, Matoušek, Mataj a Pecka 5. Žáci: trenéři Jiří Mrnka, Petr Lofaj. Lepší podzim, slabší jaro, tak by se dala charakterizovat sezóna žák. týmu. Konečné šesté místo v okr. přeboru starších žáků je i tak velmi pěkným umístěním. Druhou polovinu jarní části ovlivnilo zranění několika klíčových hráčů. Proto dostávali příležitost někteří další hráči ze st. přípravky, kteří velmi příjemně překvapili (Penc, Jindřich, Ludvík, Cvíčelová, Mára). Za celou sezónu bych chtěl poděkovat všem rodičům, kteří pomáhali při dopravě na mistr. utkání a při zajišťování chodu jednotlivých zápasů. Zároveň děkuji všem žákům za jejich vzorný přístup k plnění povinností a zvláštní poděkování patří těm žákům, kteří pomáhali dorostu odehrát soutěž a táhli tak vlastně dvě mužstva. Výsledky: AFK Lety 2:1 (Tomandl 2x), Zvole AFK 1:0, AFK Hostivice 1:0 (Tomandl), Vrané AFK 3:3 (Tomandl 2x, Zeman), AFK Průhonice 5:1 (Mrnka pen., Tomandl 2x, Bohunovský, Loučím), Roztoky AFK 0:0, AFK Dobřichovice 1:1 (Mudraninec Jiří), Mníšek AFK 2:1 (Tomandl), AFK Davle 3:3 (Tomandl 2x, Zeman), utkání AFK Štěchovice se z důvodu konání školy v přírodě neodehrálo, Všenory AFK 2:1 (Mára).Nejlepší střelci za celou sezónu: David Tomandl 28, Lukáš Mrnka 11, Jan Loučím 9. Starší přípravka: trenéři Vladimír Ludvík, Jaroslav Sochor. Oba trenéři udělali u této kategorie obrovský kus poctivé práce. Dokladem jsou jednak výsledky z mistrovských zápasů a také fakt, že někteří hráči získávali zkušenosti v žákovském týmu a musím podotknout, že velmi úspěšně. Výsledky: AFK Sparta Doly Kladno 3:5, Velké Přítočno AFK 1:2, Brandýsek AFK 2:3, SK Slaný AFK 0:5, AFK SK Kladno A 0:9, AFK Bratronice 1:0, Stochov AFK 2:11, AFK Nové Strašecí 7:1, Libušín AFK 1:6, AFK Novo Kladno 2:1, Unhošť AFK 0:11, AFK Kablo Kročehlavy 0:8, SK Kladno B AFK 2:1. Nejlepší střelci v jarní části: Pence 24, Mudraninec 9, Šíma 7. Konečné čtvrté místo v okresním přeboru kladenska je zcela zasloužené. Důležité upozornění :Od sezóny bude hrát starší přípravka pod hlavičkou SK Černolice. Pro Strana 11 naše hráče se vůbec nic nemění, svá utkání budou hrát nadále na našem hřišti. Změna názvu se uskutečnila v rámci dobrých vztahů s SK Černolice. Mladší přípravka: trenéři ing. Petr Kosík, Jiří Kaňka. Práce každého trenéra je náročná, ale u této kategorie to platí dvojnásob. Také u těch nejmenších došlo k výraznému posunu vpřed a za trpělivost při prvních fotbalových krůčcích naších nejmenších je potřeba oběma trenérům poděkovat. Výsledky: SK Kladno B AFK 11:1 (Kosík), AFK SK Slaný 5:1 (Kosík 3, Zelenka 2), Novo Kladno AFK 6:1 (Kosík), AFK SK Kladno A 0:21, Brandýsek AFK 12:0, Kablo Kročehlavy AFK 8:0, AFK Sparta Doly Kladno 5:0 (Kosík 3, Mánek, Houška). Stará garda: vedoucí mužstva ing. Petr Kosík. Jarní výsledky: Nebušice-AFK 4:2, AFK-Hostivice 2:1, AFK SG-AFK Mužstvo A 2:3, AFK-Aritma Praha 4:3, AFK-Dolany 6:3, Nová Ves-AFK 6:3. Střelci: Paluka 5, Kučera 3, Lofaj, Slezák ml. 2. Výbor AFK ve složení: prezident klubu Zdeněk Sedlák, sekretář Daniel Blažek a pokladník ing. Vladimír Urbánek tímto děkuje za velmi dobrou spolupráci MěÚ Libčice, další poděkování patří manželům Hovorkovým, Zelenkovým a Veszeleiovým za vzornou obsluhu občerstvení při mistrovských utkáních a za službu u pokladny a dále paní Radce Blažkové za správcování. Za údržbu travnaté plochy a okolí výbor děkuje panu Václavu Vackovi. Další poděkování patří panu Tomášovi Měkotovi, který nám poskytuje kontejner na posekanou trávu a ochotně nám vychází vstříc při jejím odvozu. V době, kdy vyjde tato fotbalová zpráva jsou již prázdniny v plném proudu, přesto přejí všem fanouškům příjemný zbytek prázdnin s přáním zachování přízně i v příštím ročníku. Za výbor AFK Jiří Mrnka CENA INZERCE SE MĚNÍ Vážení inzerenti, z důvodu velkého nárůstu inzerce v našich novinách, jsme nuceni od září 2008 změnit cenu za inzerci. Celá zadní strana 2000,- Kč Celá vnitřní strana 1200,- Kč ½ strany 650,- Kč ¼ strany 350,- Kč jiný formát 1 cm2 5,- Kč Řádková inzerce na ½ strany textu 1 řádek 20,- Kč Občanská inzerce významná výročí, úmrtí apod. - zdarma. Příjem inzerce je vždy do 18. v měsíci na odboru kultury u pí. Čermákové nebo poslat na přijímáme podklady s koncovkou doc, jpg, pdf. Splatnost je vždy po otištění. Stálí inzerenti mohou zaplatit na celý rok.

12 Strana 12

13 Strana 13

14 Strana 14

15 Strana STAVEBNINY LIB ICE nabízejí STAVEBNÍ MATERIÁL BARVY NA KOV A D EVO FASÁDNÍ BARVY FASÁDNÍ OMÍTKY BAZÉNOVÁ CHEMIE nov Hezký zbytek léta p ejí Josef Van k a Petr Dvo ák tel.: , MODELÁŽ a ÚPRAVA NEHTŮ - Francouzský gel 550,- Kč - Gelové nehty 500,- Kč - Pryskyřičné nehty 500,- Kč - Doplnění 300,- až 350,- Kč - Manikúra 150,- Kč - P shine 150,- Kč Ivana Termanini Tel , Mobil doma nebo návštěva u zákazníka Zde budeme nov oznamovat jména našich zákazník, kte í mají dlouhodobé problémy s placením. Naše firma se zabývá: výsadbou strom ezem strom instalací vazeb v korunách strom rizikovým kácením strom inventarizací d evin oce ováním strom návrhy a realizacemi soukromé a ve ejné zelen št pkováním d evní hmoty a frézováním pa ez ozele ováním budov popínavými rostlinami Adam Pávek, DiS. a Josef Votava tel:

16 ZM NA, ÁST SALONU HEDVIKA JE POZOR, POZOR, POZOR. Strana P EMÍST NA 16 DO NOV ZAVEDENÉHO STUDIA ŠARM. POZOR ZM P ZM NA, ÁST SALONU HEDVIKA JE POZOR ZM POZOR, STUDIO P EMÍST NA ŠARM: POZOR, P EMYSLOVA DO NOV POZOR. ZAVEDENÉHO 1052, KRALUPY STUDIA NAD VLTAVOU ŠARM. STUDIO P ŠARM: P ( POZOR, PANELOVÝ POZOR, D M VEDLE POZOR. SCHOD NA HOSTIBEJK, 3. VCHOD ) ( PANELOVÝ POZOR D POZOR ZM NA, ÁST SALONU HEDVIKA JE POZOR ZM P EMÍST NA STUDIO POZOR ŠARM: ZM NA, P EMYSLOVA DO ÁST NOV SALONU ZAVEDENÉHO 1052, KRALUPY HEDVIKA STUDIA NAD JE VLTAVOU ŠARM. STUDIO POZOR ŠARM: ZM P ( P EMÍST NA PANELOVÝ D M DO VEDLE NOV SCHOD ZAVEDENÉHO NA HOSTIBEJK, STUDIA 3. VCHOD ŠARM. ) ( PANELOVÝ P D STUDIO ŠARM: ŠARM P EMYSLOVA NABÍZÍ 1052, KRALUPY NAD VLTAVOU STUDIO ŠARM: P NABÍZÍ ( STUDIO PANELOVÝ ŠARM: D M P EMYSLOVA VEDLE SCHOD 1052, KRALUPY NA HOSTIBEJK, NAD VLTAVOU 3. VCHOD ) ( STUDIO PANELOVÝ ŠARM: D P KADE NICTVÍ: ( PANELOVÝ D M VEDLE SCHOD TÁ A LEŠENDOVÁ NA HOSTIBEJK, 3. VCHOD ) 460 KADE ( PANELOVÝ D STUDIO ŠARM NABÍZÍ STUDIO ŠARM NABÍZÍ ŠÁRKA HORKÁ ŠÁRKA HORKÁ KADE NICTVÍ: KOSMETIKA: TÁ A LUCIE LEŠENDOVÁ ONDRÁKOVÁ KADE KOSMETIKA LUCIE ONDRÁKOVÁ STUDIO ŠARM NABÍZÍ ŠÁRKA HORKÁ STUDIO ŠARM NABÍZÍ ŠÁRKA HORKÁ PEDIKÚRA, STUDIO ŠARM MANIKÚRA: NABÍZÍ ALENA KUBECOVÁ PEDIKÚRA, STUDIO ŠARM MANIKÚRA: NABÍZÍ ALENA KUBECOVÁ KADE NICTVÍ: KOSMETIKA: TÁ A LUCIE LEŠENDOVÁ ONDRÁKOVÁ KADE KOSMETIKA LUCIE ONDRÁKOVÁ KADE NICTVÍ: MODELÁŽ NEHT : ŠÁRKA TÁ A VERONIKA LEŠENDOVÁ HORKÁ ASTALOŠOVÁ MODELÁŽ KADE NEHT ŠÁRKA HORKÁ PEDIKÚRA, MANIKÚRA: ALENA ŠÁRKA HORKÁ KUBECOVÁ PEDIKÚRA, MANIKÚRA: ŠÁRKA ALENA HORKÁ KUBECOVÁ KOSMETIKA: LUCIE ONDRÁKOVÁ KOSMETIKA LUCIE ONDRÁKOVÁ MODELÁŽ KOSMETIKA: NEHT : VERONIKA LUCIE ONDRÁKOVÁ ASTALOŠOVÁ MODELÁŽ KOSMETIKA NEHT STUDIO ŠARM POPRVÉ OTEV EN STUDIO ŠARM LUCIE ONDRÁKOVÁ PEDIKÚRA, MANIKÚRA: ALENA KUBECOVÁ PEDIKÚRA, MANIKÚRA: POPRVÉ ALENA OTEV KUBECOVÁ PEDIKÚRA, MANIKÚRA: ALENA KUBECOVÁ PEDIKÚRA, MANIKÚRA: ALENA KUBECOVÁ MODELÁŽ NEHT : VERONIKA ASTALOŠOVÁ MODELÁŽ NEHT STUDIO KOLEKTIV ŠARM STUDIA POPRVÉ ŠARM OTEV EN SE T ŠÍ KOLEKTIV STUDIO ŠARM STUDIA POPRVÉ ŠARM OTEV SE T NA MODELÁŽ VAŠI NEHT : NÁVŠT VU!!! VERONIKA ASTALOŠOVÁ NA MODELÁŽ VAŠI NEHT NÁVŠT STUDIO KOLEKTIV ŠARM STUDIA POPRVÉ ŠARM OTEV EN SE T ŠÍ KOLEKTIV STUDIO ŠARM STUDIA POPRVÉ ŠARM OTEV SE T NA STUDIO VAŠI ŠARM NÁVŠT VU!!! POPRVÉ OTEV EN KOLEKTIV STUDIA ŠARM SE T ŠÍ NA KOLEKTIV VAŠI Široký NÁVŠT VU!!! STUDIA sortiment ŠARM oblečení, SE T ŠÍ obuvi NA VAŠI NÁVŠT VU!!! a průmyslového zboží. Vyberou si všichni! KD Libčice nad Vltavou Pátek ,00 18,00 hodin Sobota ,00 17,00 hodin Prodej Levně! Přímo z velkoobchodu NA STUDIO VAŠI ŠARM NÁVŠTPOPRVÉ OTEV KOLEKTIV STUDIA ŠARM SE T NA KOLEKTIV VAŠI NÁVŠT STUDIA ŠARM SE T NA VAŠI NÁVŠT Cestovní agentura Slezák Vlastimil - Lesní 772, Lib ice n. Vlt. Nabízí pobytové zájezdy v roce 2008 do Itálie - Bilione. v termínech: cena za osobu: ,- Kč K hlavní termín ,- Kč K hlavní termín V cen je ubytování v. Veškerých poplatk spojených s pronájmem apartmanu, doprava a delegátské služby UBYTOVÁNÍ: Zajišt no v apartmánech (vzdálených cca 100 m od mo e) typu: "B" - pro 6 osob (2 ložnice á 2 l žka), obývací místnost s rozkl.gau em, sociální za ízení, vyb. Kuchy ka, malou lednicí a plyn. sporákem, balkon. "C" - pro 4 osoby (1 ložnice á 2 l žka), obývací místnost s roz. gau em, sociál. Za ízení, vyb.kuchy ka s nádobím,s malou lednicí a plyn. Sporákem, balkon. "D" - garsoniéra (jedna místnost se dv ma až 4 l žky, kuchy ský kout, sociál.za ízení, balkon) Apartmány nejsou vybaveny ru níky, mycími i hygienickými pot ebami a povle ení (vlastní nebo za poplatek). Realitní kancelá REALITY SERVIS CZ Odborn zajistíme prodej, i pronájem Vašeho rodinného domu, bytu, pozemku, rekrea ního objektu, obchodního prostoru, kancelá e aj. Jako ádný len Asociace ARK R p evod vaší nemovitosti zajistíme s kompletním administrativním a právním servisem. DOPRAVA Autobusem z Lib ic. N Vit., Kralup n. VLt., Prahy (event. Dle dohody zjiného místa). CENY ZÁJEZDU: Ceny zájezd jsou kalkulovány k CK si ponechává právo zm ny cen v p ípad výrazné zm ny kursu NB (krom již zaplacených zájezd ). Všechny zájezdy jsou pojišt ny dle zákona 159/1999 Sb. V d sledku úpadku CK. Nabídka platná do obsazení kapacity. Zájemci se mohou hlásit na tel.: , mobil: ,fax: kontakt: tel.: , tel.: sídlo: Lib ice nad Vlt., H bitovní 789,

17 Strana 17

18 Strana 18 Bytový dům v romantickém údolí Vltavy lemované skalními masivy, které nabízí klid, množství zeleně a velký prostor pro relaxaci Romantika, zeleň, relaxace Bytové jednotky 1+kk až 4+kk Velikosti bytů od 36 m² do 112 m² Výborná dostupnost z Prahy Veškerá občanská vybavenost od Kč/m² bez DPH

19 Strana 19

20 Strana 20

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Z Á P I S č. 20/2015

Z Á P I S č. 20/2015 Z Á P I S č. 20/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 20. 7. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Z Á P I S č. 8/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 17.8.2015 Program: 1.! Řešení dodávky energií 2.! Otevírání obálek prodej pozemku parc.č. st.

Více

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření

Práci hodnotíme takto: 1. Myslivecké hospodaření ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE na VČS MS Hrabišín, o.s. konané 30. března 2013 Revizní komise, ve složení: Aleš Hás a Jakub Drimaj, předkládá výroční členské schůzi následující zprávu o hodnocení činnosti MS Hrabišín,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 20.3.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Přítomni: V. F., J. B., J. B., P. S., P. B., P. Ch., M. M., P. H.-K. Nepřítomni: Omluveni: J. P. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopně

Více

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 10. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 22. 10. 2007 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listinu přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012

Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Zápis č. 19/Z6 z 19. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 18. června 2012 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 11 zastupitelů dle prezenční listiny p. Ing. Zdeněk Jiroušek, p. Jiří

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Veřejné zasedání č. 4 konané dne 18.2.2015 na Úřadě městyse Liteň

Veřejné zasedání č. 4 konané dne 18.2.2015 na Úřadě městyse Liteň Veřejné zasedání č. 4 konané dne 18.2.2015 na Úřadě městyse Liteň Přítomni: Ing. Miroslav Horák, Šárka Marcínová, Jiří Hrách, Rudolf Fiřt, Miroslav Slanec Omluveni: Ing. Jiří Vodička, Filip Kaštánek, Vítězslav

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2012, které se konalo 27.6.2012 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Marta Kratinová, Milada Grillová,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Josef Hájek, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Josef Mareš,

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více