Identifikace dokum: D.vydání/revize : Verze : 5.01 D.posl.vydání : Stav dokumentu : Vydáno Formát : 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Identifikace dokum: 11-1720-9 D.vydání/revize : 16.9. 2005 Verze : 5.01 D.posl.vydání : 24.11. 2004 Stav dokumentu : Vydáno Formát : 1"

Transkript

1 3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova Praha 4 tel.: IČO: fax.: DIČ: CZ ======================================================================== 3M Bezpečnostní list ======================================================================== Identifikace dokum: D.vydání/revize : Verze : 5.01 D.posl.vydání : Stav dokumentu : Vydáno Formát : 1 Tento bezpečnostní list vystaven firmou 3M Česko, spol. s r.o. na základě vyhlášky č.231/2004 Sb. 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Obchodní jméno 3M BRAND FINESSE-IT FINISHING MATERIAL PN 9651, Identifikace produktů 3M GC GC GC Doporučený účel použití produktu leštící pasta na lakované povrchy Dovozce do ČR 3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova Praha 4 tel.: IČO: fax.: DIČ: CZ Nouzové telefonní číslo Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2; telefon (24 hodin/den) , , Informace o složení látky nebo přípravku Název přísady Číslo CAS Obsah v % VODA ALIFATICKÉ UHLOVODÍKY Symboly nebezpečí a charakterizace rizik: T,N; R:45-51/ ROPA OXID HLINITÝ ALKALICKÁ VODNÍ EMULZE žádné AKRYLÁTOVÉHO POLYMERU Roztok esterů vysokomolekulárních žádné nenasycených polykaraboxylových kyselin

2 3M BRAND FINESSE-IT FINISHING MATERIAL PN 9651, Strana 2 z 8 Etyléngylkolester mastné kyseliny Poznámka k bodu 2: Jsou-li uvedeny grafické symboly nebo R-věty u přísad/látek, pak jsou na základě chem. zákona č. 356/2003 nebezpečné. Nejsou-li grafické symboly nebo R-věty uvedeny, pak se o nebezpečné látky/přísady nejedná. 3 Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku R-věty Poznámka k bodu 3: Pokud nejsou u R-vět a jejich kombinací uvedena jejich čísla dle vyhlášky č. 232/2004 Sb., jedná se pak o další doplňkové informace poskytnuty firmou 3M. 4 Pokyny pro první pomoc Instrukce pro případ styku s okem Okamžitě oči vypláchněte větším množstvím vody. Vyhledejte ihned lékařskou pomoc. Instrukce pro případ styku s pokožkou Opláchněte pokožku větším množstvím vody. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Instrukce pro případ vdechnutí Postižená osoba se přemístí na čerstvý vzduch. Pokud nedýchá, poskytne se jí umělé dýchání. V případě dýchacích potíží se okamžitě přivolá lékařská pomoc. Instrukce pro případ požití Při spolknutí zavolejte okamžitě lékaře. Zvracení vyvolejte pouze po souhlasu lékaře. Osobě, která je v bezvědomí, nepodávejte nikdy nic ústy. 5 Pokyny pro případ požáru Vhodná hasiva: Oxid uhličitý. Suché chemické činidlo. Pěna. Způsoby hašení ohně Používejte oděv pro dosažení úplné ochrany, včetně přilby, samostatného dýchacího přetlakového přístroje nebo s odběrem kyslíku, - kompletního ochranného oblečení a kalhot, pásků na pažích, v pase a na nohou, ochranné obličejové masky a ochranné 3M BRAND FINESSE-IT FINISHING MATERIAL PN 9651, Strana 3 z 8

3 pokrývky na exponovaná místa na hlavě. Vystavení nebezpečí při požáru Speciální instrukce pro hašení požáru Účinky nejsou známy. 6 Opatření v případě úniku při nehodě Osobní ochranné pomůcky Dbejte opatření z jiných kapitol. Postup při rozlití Uhaste všechny zdroje, i u kterých je možné vznícení. Produkt se pokryje anorganickým absorpčním materiálem. Zbytky očistěte vodou. Uchovávejte ve schválené kovové nádobě. Způsoby likvidace Spalujte ve schváleném zařízení pro spalování nebezpečného odpadu spolu s hořlavým materiálem. Odpadní materiály likvidujte v zařízení schváleném pro likvidaci chemických odpadů. 7 Manipulace a skladování Požadavky na skladování Pokud výrobek nepoužíváte, udržujte nádoby uzavřené. Instrukce pro použití Nádoby uchovávejte neprodyšně uzavřené. 8 Kontrola expozice a ochrana osob Ochrana očí Zabraňte styku s očima. Používejte ochranné brýle s větratelnými otvory. Ochrana pokožky Zabraňte déletrvajícímu nebo opakovanému styku s pokožkou. Ochrana dýchacího ústrojí Zabraňte vdechování par. Požití Produkt nepolykejte. Uchovávejte mimo dosah dětí. 3M BRAND FINESSE-IT FINISHING MATERIAL PN 9651, Strana 4 z 8 Technická opatření Používejte na dobře větraných místech. Zajistěte dostatečné

4 větrání pro udržení emisí pod doporučenou mezí vystavení. Není-li ventilace dostatečná, použijte vhodnou ochranu dýchacího ústrojí. VODA ( ) ALIFATICKÉ UHLOVODÍKY ( ) Expoziční limit 100 ppm 3M: TWA 1900 mg/m3 CMRG: TWA 300 ppm CMRG: TWA ROPA ( ) Expoziční limit 10 mg/m3 CMRG STEL mg/m3 CMRG TWA mg/m3 ACGIH STEL 5 mg/m3 ACGIH TWA OXID HLINITÝ ( ) Expoziční limit 10 mg/m3 ACGIH: TWA 1 VLÁKNA/ CC VZDUCHU CMRG: TWA ALKALICKÁ VODNÍ EMULZE AKRYLÁTOVÉHO POLYMERU (žádné) Roztok esterů vysokomolekulárních nenasycených polykaraboxylových kyselin (žádné) Etyléngylkolester mastné kyseliny ( ) Poznámky k bodu 8 ACGIH - American Conference of Government Industrial Hygienists TWA - Time Weighted Average STEL - Short Term Exposure Limit (15 minutes) Ceiling - Ceiling Value 3M BRAND FINESSE-IT FINISHING MATERIAL PN 9651, Strana 5 z 8 9 Fyzikální a chemické vlastnosti Fyzikální tvar (skupenství), barva a zápach Hodnota ph Kapalina. Krémové, bílé barvy s malým zápachem bez jednotky

5 Bod varu a jeho teplotní rozsah Teplota tání(rozmezí teplot) Bod vzplanutí = C =64.00 C Hořlavost (tuhá látka, plyn) Samozápalnost Oxidační vlastnosti Tenze par Rozpustnost ve vodě Specifická hmotnost Hustota par Těkavé organické sloučeniny Rychlost vypařování Viskozita ÚPLNĚ Voda=1 =1.00 Vzduch=1 =4.40 Éter= centipoise 10 Stabilita a reaktivita Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku Silná oxidační činidla. Nebezpečné rozkladné produkty Oxid uhelnatý a oxid uhličitý. Uhlovodíky. Stabilita a reaktivita Stabilní. Nedochází k nebezpečné polymeraci. 3M BRAND FINESSE-IT FINISHING MATERIAL PN 9651, Strana 6 z 8 11 Toxikologické informace Účinky způsobené stykem s okem Silné podráždění očí: příznaky a symptomy mohou zahrnovat zčervenání, otok, bolest, slzení a nejasné vidění. Účinky způsobené stykem s pokožkou Mírné dráždění pokožky: příznaky nebo symptomy mohou zahrnovat zčervenání pokožky, otoky a svědění. Účinky způsobené vdechnutím Snížená aktivita centrální nervové soustavy: příznaky nebo symptomy mohou zahrnovat bolesti hlavy, závratě, ospalost, nekoordinované pohyby, zpomalené reakce, nezřetelnou výslovnost a bezvědomí. Podráždění (horních cest dýchacích): příznaky nebo

6 symptomy mohou zahrnovat citlivost nosu a hrdla, kašel a kýchání. Účinky způsobené požitím Při spolknutí může způsobit: Dráždění gastrointestinálních tkání: příznaky nebo symptomy mohou zahrnovat bolest, zvracení, bolesti břišní, nucení ke zvracení, krev ve zvratcích a krev ve výkalech. Pneumónie (zánět plic): příznaky nebo symptomy mohou zahrnovat kašel, nesnadné dýchání, dýchavičnost, vykašlávání krve a zánět plic, který může být smrtelný. 12 Ekologické informace Další ekotoxické informace Nebylo stanoveno. Platné předpisy se mění a proto je nutné před likvidací odpadu prostudovat příslušné předpisy nebo konzultovat likvidaci odpadů s příslušnými místy. 13 Informace o zneškodňování Způsoby likvidace Spalujte ve schváleném zařízení pro spalování nebezpečného odpadu spolu s hořlavým materiálem. Odpadní materiály likvidujte v zařízení schváleném pro likvidaci chemických odpadů. Speciální instrukce pro likvidaci: Zařazení odpadu podle vyhlášky č.503/2004 Sb.: M BRAND FINESSE-IT FINISHING MATERIAL PN 9651, Strana 7 z 8 14 Informace pro přepravu Číslo UN: Třída ADR: Klasifikační kód: Obalová skupina: Speciální pokyny pro přepravu Pro informace, které se týkají specifického balení výrobku 3M nebo detaily pro přepravu na moři a/nebo letecky získáte kontaktováním firmy 3M Česko, oddělení podpory prodeje. 15 Informace o právních předpisech OBCHODNÍ JMÉNO 3M BRAND FINESSE-IT FINISHING MATERIAL PN 9651,

7 Symboly Výstražné symboly nebezpečnosti nejsou pro tento výrobek požadovány. Komponenty (složky) R-věty S-věty S23A Nevdechujte páry. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28A Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Bezpečnostní list je na žádost k dispozici. Poznámka k bodu 15 Pokud nejsou u R-vět, S-vět a jejich kombinací uvedena jejich čísla dle vyhlášky č. 232/2004 Sb., jedná se pak o další doplňkové informace poskytnuty firmou 3M. 3M BRAND FINESSE-IT FINISHING MATERIAL PN 9651, Strana 8 z 8 16 Další informace Pokyny pro školení 132 Zákoníku práce Další informace Bezpečnostní list byl dále zpracován na podkladě originálu bezpečnostního listu poskytnutého výrobcem. Důvody pro opakované vydání Aktualizace: Další informace. Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu představují v současné době platné údaje a nejvhodnější postupy pro používání a zacházení tohoto výrobku v běžných podmínkách. Jakékoli jiné používání nebo zacházení s tímto výrobkem, které není v souladu s údaji tohoto bezpečnostního listu, vylučuje odpovědnost za vady, resp. škodu, za kterou by jinak odpovídal výrobce, dovozce nebo prodejce.

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110

3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 3M Česko, spol. s r.o. Vyskočilova 1 140 00 Praha 4 Tel.: 261 380 155 IČO: 41195698 Fax.: 261 380 110 DIČ: CZ41195698 Email: b_listy@mmm.com ========================================================================

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Datum vydání: 1994 Datum revize: 30.11.2004 WD - 40 BULK LIQUID. 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Bulk Liquid 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE Datum vydání: 1.10.2005 Strana: 1 ze 7 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: ARAL zimní kapalina do ostřikovačů do -80 C Další

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 15. 1. 2006 Datum revize: 15. 1. 2006 Bezpečnostní list podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Název výrobku: Aquadot -Aufhärtungsmittel 25 00 10 = VP9113 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 Datum revize: 24.06.2011 strana 1/8 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A DOVOZCE NEBO VÝROBCE Sorbacal AC Q 1.1 Identifikace látky / přípravku Směs vzdušného bílého vápna nehašeného a aktivního uhlí

Více

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha 2 Název výrobku: CLEARFIX Strana 1 (celkem 7) 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikátor výrobku: CLEARFIX 1.2 Použití přípravku: Průhledné lepidlo na plasty 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Obchodní název přípravku WD - 40 Aerosol 1.2. Doporučený účel použití přípravku: přípravek je mazivo 1.3. Identifikace výrobce/dovozce:

Více

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic

Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic Enzymo Plus s.r.o., Křižíkova 70, 612 00 Brno, Czech Republic BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 a v pozdějším znění Nařízení (ES) č. 453/2010 (REACH) Datum vydání: 6.4.2009 Datum revize:

Více

Chemický název obsah v % obj. č.cas č.es (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl) bismethacrylate

Chemický název obsah v % obj. č.cas č.es (1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy- 2,1-ethanediyl) bismethacrylate Název výrobku: NOVADURIT všechny typy Strana 1 (celkem 6) 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Obchodní název přípravku: NOVADURIT všechny typy 1.2 1.3 Použití přípravku:

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006)

Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 2.1.2009 Název výrobku: NITRA CID AGRI Bezpečnostní list (podle nařízení ES č. 1907/2006) 1. 1.1. 1.1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI

Více

VLOČKA SPA Datum vydání: 18.8.2014 Datum revize: --- Verze A

VLOČKA SPA Datum vydání: 18.8.2014 Datum revize: --- Verze A ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název látky nebo přípravku: Další názvy látky nebo přípravku: nejsou 1.2 Příslušná použití látky nebo směsi a

Více

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

PROFI FORM ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Datum vydání: 19.10.2008 Strana: 1 z 9 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Dow Agrosciences s.r.o.

Dow Agrosciences s.r.o. Strana:1/5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A DOVOZCE / VÝROBCE 1.1. Chemický název látky / obchodní název přípravku: AUTOR 1.2. Doporučený účel použití: herbicid 1.3. Jméno / obchodní jméno a sídlo dovozce

Více

Bezpečnostní list Henkel ČR podle vyhlášky č. 231/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Bezpečnostní list Henkel ČR podle vyhlášky č. 231/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Datum vyhotovení v ČR: 1.11.1999 Bezpečnostní list Henkel ČR podle vyhlášky č. 231/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Datum revize v ČR: 29.11.2002, 18.04.2006 Datum posledního přepracování v zahraničí:

Více

1/7. 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti. Obchodní název výrobku: Mungo MIT 600 RE složka A (plnidlo)

1/7. 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti. Obchodní název výrobku: Mungo MIT 600 RE složka A (plnidlo) Obchodní název výrobku: Mungo MIT 600 RE složka A (plnidlo) Revize: 30.11. 2009 MSDS-No.: 226861 V003.0 datum tisku: 1.12.2009 Obchodní název výrobku: Mungo MIT 600 RE složka A (plnidlo) Použití: směs

Více

Xi:R36/37/38 Klasifikace podle. Klasifikace pro složky výrobcem neuvedena (viz znění Nař. Komise (EU) č. 453/2010, příl.

Xi:R36/37/38 Klasifikace podle. Klasifikace pro složky výrobcem neuvedena (viz znění Nař. Komise (EU) č. 453/2010, příl. Strana 1/8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1. 1 Identifikátor výrobku Obchodní název, č. výr. 51586, č. výr. 51545 Číslo CAS U těchto směsí se nepoužívá Číslo ES U těchto směsí

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8

BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8 BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1/8 Datum vydání: 5.2.2005 Datum revize: Název výrobku: UROKOL P202G in UROKOL P410 1.Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce nebo distributora: 1.1 Identifikace látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES ) č.1907/2006 ( REACH )

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES ) č.1907/2006 ( REACH ) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI /PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: K WIK Kód produktu: 101840K1 1.2 Použití látky nebo přípravku Čisticí prostředek 1.3 Identifikace společnosti

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení 1907/2006/ES Kód produktu: - Datum vydání ČR: 09. 05. 2001 Datum revize: 27. 04. 2012 BONDEX Holzwachs 1. IDENTIFIKACE SMĚSI A SPOLEČNOSTI Identifikace směsi Použití: Vosk na dřevo. Identifikace výrobce: Dyrup GmbH Adresa / sídlo Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Wienerbergstrasse 11/12, A-1100

Více

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Roltechnik Water film

ahoj BEZPEČNOSTNÍ LIST podle čl. 31 nařízení (ES) č.1907/2006 ve znění příl. I nařízení (ES) č.453/2010 Roltechnik Water film Datum vydání: 16.8.2005 Strana: Verze 1 z 11 Datum revize: 5.8.2013 Strana 1/11 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU: 1.1 Identifikátor výrobku: Další názvy: -- Chemický název: -- 1.2

Více

Název výrobku: KÖRASOLV CR

Název výrobku: KÖRASOLV CR Strana: 1/7 1. Identifikace přípravku a výrobce 1.1 Obchodní název přípravku: 1.2. Použití přípravku: Čistící prostředek a ředidlo pro průmyslové použití. 1.3 Identifikace výrobce: Obchodní jméno: Sídlo:

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 DIAVA SPRAY

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 DIAVA SPRAY strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Neuvádí se - přípravek. Číslo ES (EINECS): Neuvádí se - přípravek. Další názvy látky:

Více

NOVALON 5000 strana: 1/9

NOVALON 5000 strana: 1/9 NOVALON 5000 strana: 1/9 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: NOVALON 5000 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Vodou ředitelná

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. DIAVA světlá. strana 1 z 7. Číslo b.l.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006. DIAVA světlá. strana 1 z 7. Číslo b.l. strana 1 z 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1 Identifikace přípravku: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Neuvádí se - přípravek. Neuvádí se - přípravek.

Více