Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s."

Transkript

1 Liberecký kraj a Dopravní podnik města Liberce, a.s. Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje číslo smlouvy: OLP/456/2010

2 SMLOUVA O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ K ZABEZPEČENÍ STANOVENÉHO ROZSAHU ZÁKLADNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI LIBERECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2010 DO 31. PROSINCE 2011 Č. OLP/456/2010 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů mezi 1. Libereckým krajem Se sídlem: U Jezu 642/2a, Liberec 2 IČ: Bankovní spojení: /0100 Zastoupeným: Hejtmanem Bc. Stanislavem Eichlerem na straně jedné (dále jen Objednatel) a 2. Obchodní společností: Dopravní podnik města Liberce, a.s. Se sídlem: Mrštíkova 3, Liberec III IČ: Bankovní spojení: KB Liberec, č. ú.: /0100 Zastoupenou: Ing. Jiřím Kittnerem, předsedou představenstva MUDr. Jiřím Richterem, místopředsedou představenstva na straně druhé (dále jen Dopravce) PREAMBULE Tato smlouva je uzavřena podle čl. 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, v platném znění (dále jen Nařízení č. 1370/2007 ), a v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění platných právních předpisů (dále jen zákon ). VZHLEDEM K TOMU, ŽE: (A) Dopravce je právnickou osobou, obchodní společností s právní formou akciové společnosti, a je zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372. Dopravce je oprávněn k podnikání dle výpisu z obchodního rejstříku mimo jiné v oboru silniční motorové dopravy osobní, což objednateli před uzavřením této smlouvy doložil koncesní listinou č.j.: 00/1474/00/P/Pa vydanou Okresním živnostenským úřadem v Liberci dne (B) Objednatel v souladu s ust. 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, stanovil rozsah základní dopravní obslužnosti pro Liberecký kraj usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 121/04/ZK. (C) Objednatel má zájem na zabezpečení a provádění veřejné drážní dopravy a tím zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje Dopravcem pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2011, jak je to specifikováno touto smlouvou a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění platných právních předpisů (dále jen zákon ). Strana 2 z 12

3 BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ: Článek I. Účel smlouvy 1. Účelem smlouvy je zabezpečení základní dopravní obslužnosti v územním obvodu Libereckého kraje veřejnou drážní osobní regionální dopravou Dopravcem pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2011 ve smyslu ustanovení 39c zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění platných právních předpisů (dále jen zákon ) na příměstské tramvajové trati č Liberec Jablonec nad Nisou. Článek II. Předmět smlouvy 1. Předmětem smlouvy je závazek veřejné služby uzavřený dle ustanovení 39 zákona (dále jen závazek ), který: a) zavazuje Dopravce ve smyslu ustanovení 35 a 36 zákona a na základě podmínek stanovených touto smlouvou zabezpečit základní dopravní obslužnost provozem veřejné drážní osobní regionální dopravy na příměstské tramvajové trati č Liberec Jablonec nad Nisou v rozsahu dopravy dohodnutém s Objednatelem a specifikovaném v článku III. této smlouvy, b) zavazuje Objednatele ve smyslu ustanovení 39a odst. (2) písm. a) zákona a na základě podmínek stanovených touto smlouvou uhradit Dopravci kompenzaci ze závazku ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy, při respektování platebních podmínek stanovených v článku V. této smlouvy. Článek III. Vymezení úseku tramvajové tratě zahrnuté do závazku v územním obvodu Libereckého kraje 1. Dopravce bude zajišťovat osobní tramvajovou dopravu v územním obvodu Libereckého kraje na lince č Liberec Jablonec nad Nisou. Liberecký kraj bude přispívat na provoz linky v úseku od km 6,325 až do km 10,583, to je celkem úsek v délce 4,258 km, který splňuje svým charakterem definici příměstské dopravy. Článek IV. Rozsah dopravy v závazku veřejné služby 1. Rozsah dopravy vúzemním obvodu Libereckého kraje činí pro období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 celkem maximálně ,972 vozokilometrů (tj. cca vlakokilometrů) a jeho přesné vyčíslení je uvedeno v Příloze č. 1 této smlouvy. 2. Časové polohy jednotlivých tramvajových spojů, zahrnutých do závazku, jsou stanoveny jízdním řádem platným v době podpisu smlouvy. V Příloze č. 5, která je nedílnou součástí této smlouvy, je uveden přehled, které spoje jsou zajišťovány samostatnými tramvajovými vozy a které spřaženými dvojicemi těchto vozů. Do závazku nejsou zahrnuty všechny spoje s časy odjezdů z výchozí zastávky mezi 23:30 3:50 ve směru do Jablonce nad Nisou a mezi 0:00 4:00 ve směru do Liberce (noční provoz), které nesplňují definici základní dopravní obslužnosti. 3. Dopravce se zavazuje, že přijme podmínky Integrovaného dopravního systému veřejné dopravy Libereckého kraje (dále jen IDOL) vokamžiku, kdy bude do IDOL začleněna linka č Liberec Jablonec nad Nisou. Strana 3 z 12

4 Článek V. Úhrada kompenzace Objednatelem 1. Objednatel se zavazuje přispět Dopravci na provoz linky, v Článkem III. vymezeném úseku, na úhradu kompenzace tímto provozem vzniklé, částkou ve výši ,- Kč (Dvanáctmiliónůčtrnácttisícšetsetčtyřicetkorunčeských). 2. Vyčíslení kompenzace je provedeno způsobem určeným vyhláškou MD č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy. Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě je uveden v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. 3. Sazba na dotační jednotku je podílem kompenzace a rozsahu dopravy v závazku ve vozokilometrech za sledované období roku a ke dni 1. ledna 2010 činí 36,916 Kč/vozokilometr. 4. Budou-li skutečné náklady na ujetý vzkm nižší než odhadované, ponechá Objednatel ušetřené finanční prostředky Dopravci, maximálně však do výše přiměřeného zisku stanoveného dle obecně platných předpisů. Ušetřené finanční prostředky nad rámec přiměřeného zisku vrátí Dopravce na účet Objednatele. Článek VI. Platební podmínky 1. Objednatel se zavazuje hradit Dopravci stanovený podíl kompenzace měsíčně, a to takto: - úhradou zálohové faktury se splatností do 5 pracovního dne měsíce, na který je zálohová faktura vystavena, a to ve výši ,-Kč/měsíčně (slovy: sedmsettisíckorunčeských), - úhradou faktury daňového dokladu se splatností 21-dnů, s vyúčtováním předešlého měsíce a poskytnuté zálohy. V případě nesprávného nebo neúplného prokazování skutečné výše kompenzace do 15-ti dnů ode dne, kdy budou závady dopravcem odstraněny. 2. Dopravce je povinen doložit vyúčtování předešlého měsíce níže uvedenými podklady, stanovenými v článku VII. odstavce 1. až 4., které tvoří přílohu faktury a jsou nezbytnou podmínkou jejího uhrazení. Částka kompenzace vypočtené Dopravcem a předloženém Objednateli k úhradě na faktuře bude zaokrouhlována na celé koruny české. 3. Konečné finanční vyúčtování kompenzace se provede ročně na základě účetní závěrky Dopravce za daný rok, nejpozději do 15. července roku následujícího. Součástí vyúčtování bude stanovisko auditora o oprávněnosti vykazování nákladů a použití finančních prostředků plynoucích z této smlouvy. Článek VII. Prokázání skutečně realizovaného rozsahu dopravy v závazku veřejné služby 1. Věcné plnění závazku dokládá Dopravce čtvrtletním výkazem ujetých tramvajových vozokilometrů Objednateli do 10. dne následujícího měsíce po ukončení příslušného měsíce výkazem ujetých vozokilometrů (dále jen výkaz ). 2. V samostatné části výkazu uvede Dopravce přehled neprovedených spojů a k nim přináležející vozokilometry. Za neprovedený spoj se nepovažuje takový spoj, který nebyl uskutečněn z příčin, které vznikly mimo působnost Dopravce. Příslušný počet vozokilometrů vztažený k neprovedeným spojům nebude pro účely úhrady prokazatelné ztráty započten do celkového počtu ujetých vozokilometrů. Strana 4 z 12

5 3. Závazek snížený o neprovedené spoje je skutečně realizovaným rozsahem dopravy v závazku veřejné služby a podkladem pro finanční vyúčtování závazků plynoucích z této smlouvy. 4. Dopravce dále předloží Objednateli přehled o počtu cestujících v jednotlivých tramvajových spojích, které jsou předmětem této smlouvy, v takovém rozsahu, v jakém si dělá vlastní analýzy. Dále předloží všechny stížnosti na kvalitu dopravy, které byly Dopravci doručeny včetně návrhu na jejich vyřešení. Článek VIII. Neplnění podmínek smlouvy z příčin na straně Dopravce 1. V případě neprovedení spojů podle článku VII. této smlouvy zaviněného činností Dopravce se o poměrnou částku snižuje výše úhrady stanovená v článku V. této smlouvy, a to o výši danou násobkem nerealizovaných spojů vyčíslených neuskutečněným výkonem ve vozokilometrech dle výkazu a sazbou na dotační jednotku stanovenou k tomuto účelu článkem V. odstavcem 3. této smlouvy. Článek IX. Ostatní ujednání 1. Změny během platnosti jízdního řádu týkající se posunů časových poloh tramvají a ostatních změn budou vždy projednány s Objednatelem ve lhůtě minimálně 1 měsíc před datem jejich platnosti. 2. Změny, omezení jízdy tramvajové linky, zavedení nového či zrušení spoje zařazeného v závazku, budou smluvními stranami potvrzeny uzavřením písemného dodatku k této smlouvě. Článek X. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. prosince Její účinnost končí dnem, ve kterém byly urovnány všechny závazky vzniklé z této smlouvy mezi smluvními stranami. Tato smlouva upravuje i dosud písemně neupravené smluvní vztahy mezi smluvními stranami vzniklé od 1. ledna 2010 do uzavření smlouvy. 2. Každá ze smluvních stran může tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů s tím, že není-li stanoveno jinak, končí výpovědní lhůta posledním dnem čtvrtého (4.) kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. Platnost a účinnost této smlouvy může být ukončena též písemnou dohodou obou smluvních stran. 3. Změny a doplňky smlouvy se provádějí formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které se po podpisu poslední smluvní stranou stanou nedílnou součástí této smlouvy. 4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 500/2004 správní řád v platném znění, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění platných právních předpisů. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Dopravce. 7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: příloha č. 1: Plánované vozokilometry pro rok Strana 5 z 12

6 příloha č. 2: Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě příloha č. 3: Smluvní přepravní podmínky příloha č. 4: Tarifní podmínky příloha č. 5: Jízdní řád pro rok 2010 jednotlivých tramvajových spojů zahrnutých do závazku 8. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 291/2010/RK dne Jménem Objednatele: Jménem Dopravce: V Liberci dne V Liberci dne.. V Liberci dne... Bc. Stanislav Eichler hejtman.... Ing. Jiří Kittner MUDr. Jiří Richter předseda představenstva místopředseda představenstva Dopravního podniku města Dopravního podniku města Liberce, a.s. Liberce, a.s. Strana 6 z 12

7 PLÁNOVANÉ VOZOKILOMETRY PRO ROK 2010 (PLATNOST OD 1.LEDNA 2010 DO 31. PROSINCE 2010) PŘÍLOHA Č. 1 DOPRAVCE: DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA LIBERCE, A. S. Rok 2010 Období roku Dnů v období Tramvajová trať č celkem vozokilometry v období z toho: úsek od 6,325 km do 10,583 km Liberecký kraj vozokilometry v období [Počet] [VzKm] [VzKm] leden , ,820 únor , ,552 březen , ,052 I. čtvrtletí , ,424 duben , ,496 květen , ,780 červen , ,552 II. čtvrtletí , , pololetí , ,252 červenec , ,884 srpen , ,932 září , ,464 III. čtvrtletí , ,280 I.-III. čtvrtletí , ,532 říjen , ,852 listopad , ,464 prosinec , ,124 IV. čtvrtletí , , pololetí , ,720 Rok celkem , ,972 Za správnost údajů: V Liberci dne. Dopravce : Dopravní podnik města Liberce, a.s. Zastoupený: V Liberci dne. Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy Zastoupený: Ing. Jiřím Kittnerem předsedou představenstva Ing. Stanislava Jakešová vedoucí odboru dopravy Strana 7 z 12

8 VÝKAZ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ DOPRAVĚ (PLATNOST OD 1.LEDNA 2010 DO 31. PROSINCE 2010) DOPRAVCE: DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA LIBERCE, A. S. Smlouva č. j. OLP/456/2010 PŘÍLOHA Č. 2 DpmL, a.s. MHD TRAM celkem linka (mimo hranice územního obvodu SML a mimo hranice územního obvodu Města Jablonce n.n) Dopravce: Dopravní podnik města Liberce, a.s. Výkonová spotřeba Osobní náklady Objednatel: Liberecký kraj Položka Řá- Hodnota dek v tis. Kč v Kč/vlkm Trakční energie a palivo 1 Přímý materiál 2 Netrakční energie a palivo 3 Opravy od externích dodavatelů 4 Ostatní služby 5 Celkem (ř.1+ř.2+ř.3+ř.4+ř.5) 6 Mzdové náklady 7 Zák. soc. a zdrav.pojišť. 8 Celkem (ř.7+ř.8) 9 Odpisy dlouhodobého majetku 10 Ostatní přímé náklady 11 Vnitropodnikové náklady (vozovna) 12 Úhrada za použití ŽDC celkem 13 Provozní režie 14 Správní režie 15 Náklady celkem (ř.6+ř.9+ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ř.14+ř.15) 16 Tržby z jízdného 17 Ostatní tržby z přepravy 18 Ostatní výnosy 19 Úhrada ztráty ze žák. jízdného 20 Výnosy celkem (ř.17+ř.18+ř.19+ř.20) 21 Slevy poskytnuté dle výměru MF celkem 22 Dopravní výkony v tis. vlkm 23 Dopravní výkony v tis. místokm (VzKm) 24 Výnosy Období: Plán roku 2010 v Kč/místokm v Kč/VzKm Sestavil: Ing. J. Gavlák - ekonomický ředitel Telefon: Datum: razítko a podpis Pozn.: Kč/VzKm Ztráta z provozu MHD TRAM Strana 8 z 12

9 PŘÍLOHA Č. 3 DOPRAVCE: DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA LIBERCE, A. S. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY (PLATNOST K ) Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č.175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu vyhlašuje Dopravní podnik města Liberce, a.s. Smluvní přepravní podmínky IDOL pro veřejnou osobní přepravu. Koordinátorem Integrovaného dopravního systému IDOL je firma KORID LK, spol. s r.o. Platné Smluvní přepravní podmínky IDOL pro veřejnou osobní přepravu schválilo představenstvo společnosti dopravce na svém zasedání dne Usnesením č.181/2009 a jsou platné od Smluvní přepravní podmínky IDOL pro veřejnou osobní přepravu jsou k dispozici na informačním centru dopravce, webových stránkách a obvyklých vývěsních místech. Za správnost údajů: V Liberci dne. Dopravce: Dopravní podnik města Liberce, a.s. Zastoupený: Ing. Jiřím Kittnerem předsedou představenstva Strana 9 z 12

10 PŘÍLOHA Č. 4 DOPRAVCE: DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA LIBERCE, A. S. TARIFNÍ PODMÍNKY (PLATNOST K ) Na základě 4a odst. 1 zákona č.265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní nařízení), ve znění pozdějších předpisů vydává Rada města Liberce Nařízení Statutárního města Liberec, kterým stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci. Pro rok 2010 platí následující Nařízení Statutárního města Liberec: a) č. 2/2009 ze dne (účinnost od ) b) č. 4/2009 ze dne (účinnost od ) c) č. 1/2010 ze dne (účinnost od ) Tarifní podmínky pro městskou dopravu jsou k dispozici na informačním centru dopravce a Statutárního města Liberec, webových stránkách a obvyklých vývěsních místech. Za správnost údajů: V Liberci dne. Dopravce: Dopravní podnik města Liberce, a.s. Zastoupený: Ing. Jiřím Kittnerem předsedou představenstva Strana 10 z 12

11 PŘÍLOHA Č. 5 JÍZDNÍ ŘÁD PRO ROK 2010 JEDNOTLIVÝCH TRAMVAJOVÝCH SPOJŮ, ZAHRNUTÝCH DO ZÁVAZKU (PLATNOST K ) DOPRAVCE: DOPRAVNÍPODNIK MĚSTA LIBERCE, A.S. PŘEHLED A ČLENĚNÍ SPOJŮ: SMĚR LIBEREC JABLONEC N. NISOU: Spoje dle jízdního řádu č. 7 až 116 jsou vedeny dvouvozovou soupravou. Ostatní spoje v pracovní dny a veškeré spoje o sobotách, nedělích a svátcích jsou vedeny sólo vozy. SMĚR JABLONEC N. NISOU - LIBEREC: Spoje dle jízdního řádu č. 16 až 138 jsou vedeny dvouvozovou soupravou. Ostatní spoje v pracovní dny a veškeré spoje o sobotách, nedělích a svátcích jsou vedeny sólo vozy. Pracovní Prac.dny Soboty Neděle Pracovní Prac.dny Soboty Neděle a dny prázdnin svátky Spojů denně dny prázdnin a svátky 2010 X X prázd. S N 2010 X X prázd. S N leden Soupr. tam únor březen Soupr zpět duben květen Soupr. celkem červen červenec Sóla Tam srpen září Sóla zpět říjen listopad prosinec Sóla celkem Celkem Spojů celkem Soupravy Sóla 2010 X X prázd. S N 2010 X X prázd. S N leden leden únor únor březen březen duben duben květen květen červen červen červenec červenec srpen srpen září září říjen říjen listopad listopad prosinec prosinec Celkem Celkem úsek Km 4,258 4,258 4,258 4,258 úsek Km 4,258 4,258 4,258 4,258 Vlakokilometry ,0 0,0 0,0 0,0 Vlakokilometry ,4 0, , ,1 Vozokilometry ,1 0,0 0,0 0,0 Vozokilometry ,4 0, , ,1 Strana 11 z 12

12 Celkem vozokilometry ,0 Celkem vlakokilometry ,9 Do rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje nejsou zařazeny spoje vedené v časovém rozmezí od 23:30 až 3:50 ve směru do Jablonce a mezi 0:00 až 4:00 ve směru do Liberce. Za správnost údajů: V Liberci dne. Dopravce : Dopravní podnik města Liberce, a.s. Zastoupený: Ing. Jiřím Kittnerem předsedou představenstva Strana 12 z 12

Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.

Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Liberecký kraj a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY Smlouva o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK

č. OLP/3203/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 13. srpna 2013 usnesením č. 1225/13/RK OLP/3203/2013 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, podprogramu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy 8 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na úhradu sociálních služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání Sociální oblast Investiční dotace evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-1921/SOC/2014 Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu v rámci Tematického zadání

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY o poskytování služeb kolektivního systému REsolar s.r.o. pro provozovatele solárních elektráren účinné 1. 9. 2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Kolektivní systém je společnost založená

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB Č.j.: XXX Číslo v CES: XXX Číslo úkolu: XXX SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské nám. 932/6, Praha 1, PSČ 110 15 zastoupená: Michalem

Více

v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

v rámci Národních individuálních projektů Poradenství a rekvalifikace, VPP pro zakázku Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače Číslo výzvy: ÚPFM/OTP/002/2008 VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY v rámci Národních individuálních projektů "Poradenství a rekvalifikace", "VPP" pro zakázku "Rekvalifikační kurzy pro obsluhu osobního počítače"

Více

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací. Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále též jen Rada ) obdržela dne 14.5.2013 Vaši žádost o poskytnutí informací. Na základě této žádosti poskytujeme

Více

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stravovacích zařízení v areálu městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích.

Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stravovacích zařízení v areálu městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA OSTRAVA ZÁBŘEH DNE /10/KV Vrubl / 596 707 300 10.11.2010 SZ E-MAIL vrubl@arena-vitkovice.cz Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXX V Praze dne 28. listopadu 2012 částka 13 Cena 115 Kč Výměr MF č. 01/2013 ze dne 28. listopadu 2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami CENOVÝ

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 26.3.2012 Č. j.: MF- 24867/2012/23-232/T Věc: Výzva k podání

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: 241 046 908, 776 343 056 e-mail: sollova.hana@kjj.cz Praha dne: 31. 5. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění

Více

IČ: 25702556 DIČ: CZ25702556. zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597

IČ: 25702556 DIČ: CZ25702556. zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5597 Smlouva o dodávce elektřiny na krytí ztrát v přenosové soustavě v roce 2008 s převzetím závazku odebrat elektřinu z ES ČR uzavřená podle 24, odst. 3 b zákona č. 458/2000 Sb., a zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více