Městský úřad Bystřice stavební úřad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Bystřice stavební úřad"

Transkript

1 Městský úřad Bystřice stavební úřad Dr. E. Beneše 25, Bystřice, tel.: Č.j.: Výst/324/2012/Sl Bystřice, dne ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Bystřice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle 84 až 91 a 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne podal Vladimír Švarcbek, nar , Mokrá Lhota 72, Bystřice u Benešova (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Stavební úpravy a přístavba rodinného domu včetně domovní vodovodní přípojky a kanalizační přípojky, oplocení Bystřice, Mokrá Lhota č.p. 81 (dále jen "stavba") na pozemku parc.č. 395/9 (zahrada) a st. p. 141 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Líšno. II. Vydává podle 115 stavebního zákona a 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na stavbu: s t a v e b n í p o v o l e n í Stavební úpravy a přístavba rodinného domu včetně domovní vodovodní přípojky a kanalizační přípojky, oplocení Bystřice, Mokrá Lhota č.p. 81 (dále jen "stavba") na pozemku parc.č. 395/9 (zahrada) a st. p. 141 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Líšno. Stručný popis stavby:: - Jedná se o přestavbu nepodsklepeného přízemního rodinného domu půdorysného tvaru "L". Výška hřebene střechy 5,02 m - sklon střešních rovin 22 - střecha valbová - střešní krytina betonová taška Bramac. +-0,000= +0,3m od okolního terénu. Příjezd k pozemku je po veřejné komunikaci - z této komunikace je na pozemek vybudován stávající vjezd. Dojde k následujícím bouracím pracem: demontování stávajícího krovu včetně staré krytiny, zčásti budou zbourány stávající obvodové i vnitřní stěny objektu. Nová dispozice místností v přízemí: vstup, zádveří, sprcha s WC, kotelna, sklad paliva, chodba, obývací pokoj s kuchyňským koutem, chodba, 2x pokoj, ložnice, koupelna s WC, dvojgaráž. Zásobování vodou - dojde k napojení novou vodovodní přípojkou na stávající studnu. Odkanalizování - dojde k napojení novou kanalizační přípojkou přes revizní šachtu do nové žumpy. Vytápění - kotlem na tuhá paliva umístěným v kotelně rodinného domu. Elektroinstalace - na pojena stávající elektropřípojkou ze stávajícího pilíře s osazeným rozvaděčem pro měření, osazeného v oplocení pozemku. Energetická náročnost budovy "B".

2 Spis.zn. Výst/324/2012/Sl str. 2 - Původní půdorysná velkost RD 21,3m x 14,5m. Nově, stavební úpravou a přístavbou půdorysná velikost 17m x 17m, zastavěná plocha včetně zpevněných ploch před garážovým stáním 286m2. Užitná plocha 241,5m2. Stavebník je majitelem sousedního pozemku parc.č.395/9, který bude po dokončení stavby při geodetickém zaměření stavby, sloučen se zahradou s pozemkem rodinného domu. - Oplocení - ze směru od veřejné komunikace bude pozemek oplocen plotem z prken 80 mm šířky a 1200 mm výšky na nízké podezdívce z okrasných KB bloků. Jednotlivá pole o délce 3 m se osadí na ocel.sloupky Js 50 mm, které se obezdí okrasnými tvárnicemi. U vrátek a vrat sloupy 89 mm. Vrátka i vrata z jeklové konstrukce se stejnými dřevěnými prvky. Vrátka i vrata otočná. Ostatní oplocení z drátěného pletiva 1650 mm s ocelovými sloupky 50 mm na nízké betonové podezdívce. III. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 1. Stavba bude umístěna v souladu se situací stavby, která je v měřítku 1:500, pod označením C2, je součástí projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Karel Pivoňka ČKAIT Vzdálenost stavby od hranic sousedního pozemku parc.č 327 jsou 2m, vzdálenost stavby od hranic sousedního pozemku parc.č 395/7 je 2,5m. Vše k.ú. Líšno. 2. Vytyčení prostorové polohy stavby bude provedeno oprávněným zeměměřičem, o zaměření bude sepsán protokol, který bude přílohou k závěrečné kontrolní prohlídce. IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Karel Pivoňka ČKAIT únor 2012 ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem vybraného na základě výběrového řízení. Stavebník nejpozději 15 dní před zahájením prácí doloží stavebnímu úřadu způsobilost dodavatele. 3. Vytyčení prostorové polohy stavby bude provedeno oprávněným zeměměřičem, o zaměření bude sepsán protokol, který bude přílohou k závěrečné kontrolní prohlídce. 4. Veškerá podzemní nebo nadzemní kabelová vedení elektrická, telekomunikační, dálková, jakož i podzemní vedení vodovodní a kanalizační musí být před zahájením stavby vytyčena a zajištěna jejich ochrana dle pokynů jejich majitelů, nebo uživatelů. Stavebník odpovídá za případné porušení těchto zařízení. 5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. upravující požadavky na stavby, a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách. 6. Stavba bude dokončena do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné prodloužení lhůty k dokončení stavby požádá stavebník stavební úřad min. 1 měsíc před ukončením této lhůty. 7. Dotčené pozemky stavbou budou uvedeny do původního stavu a převzaty majitelem na základě předávacího protokolu. 8. Dojde-li ke znečištění nebo poškození dopravních komunikací stavbou, provede stavebník bezodkladně nápravu na vlastní náklady. 9. S odpady vzniklými během stavby bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a souvisejícími předpisy. 10. Na pozemku rodinného domu bude vymezeno místo pro nádobu tuhého komunálního odpadu. 11. Sjezd bude spádově upraven tak, aby nedocházelo k vytékání povrchové vody ze sousedního pozemku na vozovku a nebo naopak. Případně bude zhotoven příčný odvodňovací žlab.povrchová úprava sjezdu bude provedena s tvrdým povrchem (živice, dlažba, zhutněný štěrk apod.) 12. Stavebník je povinen respektovat náležitosti, který mu ukládá 152 stavebního zákona, zejména pak dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob, nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. 13. Stavebník se zavazuje dodržením podmínek, které jsou obsaženy ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne vydané pod značkou Stavebník se zavazuje dodržením podmínek, které jsou obsaženy ve vyjádření Telefónica Czech Republic a.s. ze dne vydané pod č.j / Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

3 Spis.zn. Výst/324/2012/Sl str. 3 a) vytyčení stavby b) dokončení střešní konstrukce c) závěrečná kontrolní prohlídka 16. Na pozemku rodinného domu bude vymezen prostor pro odkládání směsného komunálního odpadu. 17. Na pozemku rodinného domu bude vhodným způsobem umístěna akumulační jímka pro sběr dešťových vod z objektu rodinného domu. Dešťové vody budou likvidovány na pozemku rodinného domu. 18. Stavebník se zavazuje respektováním zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ochranného pásma energetického zařízení tak, jak je uvedeno ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne vydáno pod značkou Toto vyjádření je součástí ověřené projektové dokumentace stavebním úřadem. 19. Stavebník se zavazuje respektováním zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích zejména 102 tak, jak je stanoveno ve vyjádření Telefonii Czech Republic, a.s. ze dne č.j.:142743/12. Toto vyjádření je součástí ověřené projektové dokumentace stavebním úřadem. V. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitce účastníka řízení pana Ing. Stanislava Táborského, trvalým pobytem Běloveská 156, Praha 9, týkající se: Před zahájením stavebních prací, společná hranice pozemku parc.č. 327 s pozemky parc.č. 395/9 a parc.č. 141 stp. bude geometricky vytyčena a označena na základě dokumentace o vytyčení hranice pozemku ( Vytyčovací náčrt, Protokol o vytyčení hranice, 87 vyhl.č. 26/2007 Sb. ); Před zahájením stavebních prací bude realizováno oplocení na nízkém základu ( podezdívce ), ze silného drátěného pletiva, minimální výšky 170 cm. Oplocení bude v celé průběžné délce souvislé, nedělené a neprůchozí; Odkanalizování splaškových vod žumpu ( septik ) kapacitně a technologicky specifikovat včetně likvidace odpadu; Odkanalizování povrchových vod z celého pozemku parc.č. 141 stp., projektová dokumentace neobsahuje, povrchovou vodu soustředit do čerpatelné nádrže, bez přepadu; Specifikovat likvidaci tuhých komunálních odpadů a likvidaci odpadů rostlinného původu+ ( vysečená tráva, listí, větve z okrasných dřevin, jednoleté květiny apod. ) se vyhovuje. Námitka účastníka řízení pana Ing. Stanislava Táborského, trvalým pobytem Běloveská 156, Praha 9, týkající se: Od společné hranice pozemku parc.č. 327 bude stavba pevně spojená základem s pozemkem ( obvodové zdivo ) vzdálena nejméně 5 m; V Rozhodnutí bude uvedena přesná specifikace zdroje(-ů) tepla, systému vytápění a způsob ohřevu teplé vody ( neznámá hodnota B ); se zamítá. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Vladimír Švarcbek, nar , Mokrá Lhota 72, Bystřice u Benešova Odůvodnění územní a stavební řízení: Dne podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad na žádost stavebníka spojil podle 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle 140 odst. 4 správního řádu. Stavební úřad oznámil dne zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. Dotčené orgány a účastníci řízení byli v oznámení poučeni o možném uplatnění stanovisek nebo námitek. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na , se schůzkou pozvaných v kanceláři stavebního úřadu.o ústním jednání byl sepsán protokol.

4 Spis.zn. Výst/324/2012/Sl str. 4 Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení vlastníky nemovitostí, které sousedí se stavebním pozemkem, správce sítí, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastníky pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být přímo dotčeno. Účastníci řízení - další dotčené osoby: Radka Bartáková, Radim Dušek, Ing. Stanislav Táborský, Město Bystřice, ČEZ Distribuce a.s., Telefónica O2 Czech Republic a.s. V průběhu řízení byly uplatněny písemné námitky pana Ing. Stanislava Táborského, trvalým pobytem Běloveská 156, Praha 9, který se jako účastník řízení dle ust. 85 odst.2 písm.b) stavebního zákona vyjádřil následovně: 1) Před zahájením stavebních prací, společná hranice pozemku parc.č. 327 s pozemky parc.č. 395/9 a parc.č. 141 stp. bude geometricky vytyčena a označena na základě dokumentace o vytyčení hranice pozemku ( Vytyčovací náčrt, Protokol o vytyčení hranice, 87 vyhl.č. 26/2007 Sb. ); 2) Před zahájením stavebních prací bude realizováno oplocení na nízkém základu ( podezdívce ), ze silného drátěného pletiva, minimální výšky 170 cm. Oplocení bude v celé průběžné délce souvislé, nedělené a neprůchozí; 3) Odkanalizování splaškových vod žumpu ( septik ) kapacitně a technologicky specifikovat včetně likvidace odpadu; 4) Odkanalizování povrchových vod z celého pozemku parc.č. 141 stp., projektová dokumentace neobsahuje, povrchovou vodu soustředit do čerpatelné nádrže, bez přepadu; 5) Od společné hranice pozemku parc.č. 327 bude stavba pevně spojená základem s pozemkem ( obvodové zdivo ) vzdálena nejméně 5 m; 6) V Rozhodnutí bude uvedena přesná specifikace zdroje(-ů) tepla, systému vytápění a způsob ohřevu teplé vody ( neznámá hodnota B ); 7) Specifikovat likvidaci tuhých komunálních odpadů a likvidaci odpadů rostlinného původu+ ( vysečená tráva, listí, větve z okrasných dřevin, jednoleté květiny apod. ) Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Zamítnuté návrhy a námitky: Od společné hranice pozemku parc.č. 327 bude stavba pevně spojená základem s pozemkem ( obvodové zdivo ) vzdálena nejméně 5 m; Stávající rodinný dům je umístěn na pozemku parc.č. st 141 a je v vzdálen od hranic sousedního pozemku parc.č. 327 v nejužším místě (severozápadní roh domu) 2m. V místě jižní přístavby rodinného je tato odstupová vzdálenost 2,3m. Vyhláška č. 501/2006Sb. o obecných požadavcích na využívání území v 25 odst.2 stanovuje odstupovou vzdálenost rodinného domu od společných hranic pozemků. Ta nesmí být menší než 2m. Požárně bezpečnostní řešení stavby vymezuje požárně nebezpečný prostor směrem k sousednímu pozemku parc.č. 327 na vzdálenost dvou metrů. Tím požárně nebezpečný prostor zůstává na pozemku rodinného domu. Územně plánovací dokumentace sídelního útvaru Bystřice nestanovuje zvláštní nebo jiné další odstupové vzdálenosti staveb rodinných domů nebo dalších doplňkových staveb na pozemcích rodinných domů. Námitka ohledně vzdálenosti stavby 5m od pozemku parc.č. 327 není účastníkem nijak dále odůvodněna. Stavebnímu úřadu není znám jiný právní předpis, který by stanovoval odstupovou vzdálenost rodinných domů od hranic sousedních pozemků menší než dva metry. Proto tuto námitku stavební úřad zamítl. V Rozhodnutí bude uvedena přesná specifikace zdroje(-ů) tepla, systému vytápění a způsob ohřevu teplé vody ( neznámá hodnota B ); K žádosti o povolení stavby byla předložena projektová dokumentace ze dne únor 2012 zpracovaná Ing. Karlem Pivoňkou autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT Součástí projektové dokumentace v části F technické zprávy je v odstavci vytápění popsán způsob vytápění. Zdroj tepla

5 Spis.zn. Výst/324/2012/Sl str. 5 kotel na tuhá paliva (hnědé uhlí), systém vytápění dvoutrubková otopná soustava se spodním rozvodem. V technické zprávě dále je popsán ohřev teplé užitkové vody elektrickým bojlerem o objemu 160l. Stavebník je právními předpisy a podmínkou č.1 provedení stavby vázán k realizaci stavby jen dle ověřené projektové dokumentace ve stavebním řízení. Proto tuto námitku požadavek specifikace zdrojů tepla v rozhodnutí, stavební úřad zamítl. Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno: Specifikovat likvidaci tuhých komunálních odpadů a likvidaci odpadů rostlinného původu+ ( vysečená tráva, listí, větve z okrasných dřevin, jednoleté květiny apod. ) Této námitce bylo vyhověno v podmínkách pro provedení stavby podmínkou č. 5;9;16. Řešení likvidace jakéhokoliv odpadu (komunálního, stavebního, rostlinného) je obecnými právními předpisy (zákon o odpadech, občanský zákoník). Proto stavební úřad této námitce vyhověl. Před zahájením stavebních prací, společná hranice pozemku parc.č. 327 s pozemky parc.č. 395/9 a parc.č. 141 stp. bude geometricky vytyčena a označena na základě dokumentace o vytyčení hranice pozemku ( Vytyčovací náčrt, Protokol o vytyčení hranice, 87 vyhl.č. 26/2007 Sb. ); Této námitce bylo vyhověno v podmínkách pro umístění stavby podmínkou č.2. Vytýčení stavby provádí oprávněný zeměměřič. Ve vyhlášce č. 499/2006 v příloze č.1 je například stanoveno, že součástí dokumentace pod písmenem C. Situace stavby bod d) - návrh vytyčovací sítě stavby zpracovaný v souladu s právními předpisy vydanými k provedení zákona o zeměměřictví (zákon č. 200/1994 a prováděcí vyhláška 31/1995 Sb., 13). Proto stavební úřad této námitce vyhověl. Odkanalizování splaškových vod žumpu ( septik ) kapacitně a technologicky specifikovat včetně likvidace odpadu; Této námitce bylo vyhověno v podmínkách pro provedení stavby podmínkou č. 1. Projektová dokumentace ze dne únor 2012 zpracovaná Ing. Karlem Pivoňkou autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT , ve své textové části technické zprávě pod bodem 11 písmene d) kanalizační přípojka je popsán způsob likvidace splaškových vod. Splaškové vody budou odváděny plast. potrubím 125mm přes revizní šachtu do žumpy o obsahu 12m3. Žumpa bude umístěna na východní straně pozemku dle situace stavby. Těleso žumpy bude z plastu, jako výrobek s příslušným atestem.. Plastové stěny a dno se stropem budou chráněny stěnami z betonu B 15 s výztuží Kari 5/15/15 mm o šířce min. 150 mm. Výpočet velikosti žumpy se provádí dle ČSN Proto stavební úřad této námitce vyhověl. Před zahájením stavebních prací bude realizováno oplocení na nízkém základu ( podezdívce ), ze silného drátěného pletiva, minimální výšky 170 cm. Oplocení bude v celé průběžné délce souvislé, nedělené a neprůchozí; Této námitce bylo vyhověno v podmínkách pro provedení stavby podmínkou č.1. K žádosti o povolení stavby byla předložena projektová dokumentace ze dne únor 2012 zpracovaná Ing. Karlem Pivoňkou autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT V projektové dokumentaci na výkrese označeném jako F24 (oplocení drátěný plot) je podélný řez oplocení. Toto oplocení dle předložené projektové dokumentace bude umístěno na hranici pozemků parc.č. 327, 395/9 a st.p Navržené oplocení (celková výška 1900mm (550mm podezdívka, 50mm mezera, 1250 pletivo, 50mm vršek sloupku)) vyhovuje námitce. Stavebník ve svém vyjádření do protokolu souhlasí se stavbou oplocení před zahájením stavby rodinného domu. Proto stavební úřad této námitce vyhověl. Odkanalizování povrchových vod z celého pozemku parc.č. 141 stp., projektová dokumentace neobsahuje, povrchovou vodu soustředit do čerpatelné nádrže, bez přepadu;

6 Spis.zn. Výst/324/2012/Sl str. 6 Této námitce bylo vyhověno v podmínkách pro provedení stavby podmínkou č.17. K žádosti o povolení stavby byla předložena projektová dokumentace ze dne únor 2012 zpracovaná Ing. Karlem Pivoňkou autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT V projektové dokumentaci části F v technické zprávě pod bodem 11 písmene d) je konstatováno, že dešťové vody budou svedeny na terén okolního pozemku rodinného domu. K této námitce stavebník uvedl, že s touto námitkou souhlasí. Proto stavební úřad této námitce vyhověl. Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal zákonné důvody, které by bránily povolení stavby. Žádost byla doložena ( i v průběhu řízení) těmito doklady, vyjádřeními, stanovisky: - Stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Benešov, ze dne č.j.:vod: /2012(mubn/37088/2012) Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Slunečko Ondřej pověřený řízením stavebního úřadu Městského úřadu Bystřice

7 Spis.zn. Výst/324/2012/Sl str. 7 Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Územní řízení Účastníci řízení dle 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky) Vladimír Švarcbek, Mokrá Lhota č.p. 72, Bystřice u Benešova Město Bystřice, IDDS: p8xbe7a sídlo: Dr. E. Beneše č.p. 25, Bystřice u Benešova Účastníci řízení dle 85 odst. 2 stavebního zákona ( veřejnou vyhláškou ) Radka Bartáková, Mokrá Lhota č.p. 62, Bystřice u Benešova Radim Dušek, Dalimilova č.p. 579/5, Žižkov (Praha 3) Ing. Stanislav Táborský, Běloveská č.p. 156, Letňany, Praha 99 Ostatní organizace a dotčené úřady státní správy Městský úřad Benešov, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: cb4bwan sídlo: Masarykovo nám. č.p. 100, Benešov u Prahy Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, IDDS: cb4bwan sídlo: Masarykovo nám. č.p. 100, Benešov u Prahy ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 Telefónica O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Praha 4 Stavební řízení Navrhovatel ( dodejky ) Vladimír Švarcbek, Mokrá Lhota č.p. 72, Bystřice u Benešova Ostatní ( dodejky ) Radka Bartáková, Mokrá Lhota č.p. 62, Bystřice u Benešova Radim Dušek, Dalimilova č.p. 579/5, Žižkov (Praha 3) Ing. Stanislav Táborský, Běloveská č.p. 156, Letňany, Praha 99 Město Bystřice, IDDS: p8xbe7a sídlo: Dr. E. Beneše č.p. 25, Bystřice u Benešova Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, IDDS: cb4bwan sídlo: Masarykovo nám. č.p. 100, Benešov u Prahy ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 Telefónica O2 Czech Republic a.s., IDDS: d79ch2h sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Praha 4

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby a územního rozvoje Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-023588/2015/Kol Číslo jednací dokumentu: MMZL 050305/2015 Zlín, dne 6.5.2015 Oprávněná úřední osoba: Radmila Kolaříková,

Více

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Pošta Jesenice, PSČ 25242 Telefon: 241 932451 Fax: 241 021 712 Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, Č.Ú. 3725 )) ) 10100 IČ: 241 3) 8 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: SÚ/UR061-5469/07569/20

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2404/12/ZPR/Kal V Sušici dne 7.1.2013 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více