k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích"

Transkript

1 A - Průvodní zpráva rekonstrukce skateparku k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích Zadavatel : Město Prachatice

2 OBSAH 1 a) Identifikace a základní charakteristika stavby...2 b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích...3 c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu...4 d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů...5 e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu...5 f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle 104 odst. 1 stavebního zákona...5 g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území...5 h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby...6 i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatních v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových...6

3 a) Identifikace a základní charakteristika stavby a.1 Identifikace Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku. název stavby: účel stavby: Betonový skatepark a bowl Prachatice sportovní areál, skatepark, bowl (bazén) pro jízdu na skateboardech a in-line bruslích, či BMX kolech místo stavby:adresa: Sportovní areál Prachatice ul. U stadionu obec: Prachatice parcela: 162/13,162/6,162/1 a 1238 (2150) kat. území: Prachatice charakter stavby: stupeň dokumentace: investor: způsob provedení stavby: rekonstrukce betonového skateparku Rekonstrukce skateparku Dokumentace pro stavební povolení (DSP) Prachatice Velké náměstí 3, Pracahtice Zastoupen: starostou Ing. Malým dodavatelsky projektant (GP): BuildConcept s.r.o. Chodovská Praha 4 Zodpovědný zástupce: Ing. Martin Lucuk tel.: autorizace: Ing. Kamil Dvořáček autorizovaný inženýr pro pozemní stavby číslo v seznamu ČKAIT a.2 Základní charakteristika stavby a její účel Snažili jsme se o to, aby design pokryl požadavky pro momentální trend všech skateboardistů, proto jsme do skateparku zakomponovali jak streetovou tak bazénovou část, samozřejmě se obě části dají v jízdě kombinovat. Navrženému street parku dominují překážky, které známe z běžného pouličního prostředí tzn. různě vysoké a dlouhé sjezdy, schody, zábradlí,

4 zídky, lavičky, obrubníky atd.. Všechny hrany jsou vyztuženy pozinkovanými ocelovými profily, lavičky jsou dimenzovány a stavěny přímo pro akční použití. Navržený bowl je dvouúrovňový a v půdorysném tvaru má tvar kombinovaného tvaru, tyto části se dají v jízdě kombinovat a jsou plně průjezdné. Vnitřní bazén je rádiusového řezu v různých kombinacích zatáček s poloměrem R mm dvou hloubkových úrovní. Po obvodě bazénu je coping trubka o průměru 6cm, respektive betonové bazénové dlaždice o průměru 6 cm a délky 20 cm nebo. Vzhledem k těmto dlaždicím doporučujeme povinnost jezdců BMX, aby bezpodmínečně používali umělohmotné ochrany na pegy (opěrná trubka na osách těchto kol)! Skatepark je plocha, kde se mladí lidé mají scházet, proto je zde místo pro případné posezení a sledování dění v parku, při větší akci možno využít jako místo pro diváky, ale horní plochy opravdu nejsou moc velké, takže se bude přihlížet spíše z blízkého okolí skateparku, případně ze zatravněných okolních ploch. Přístup na plochu skateparku bude stávajícím prostorem a bude možný přímo z přístupové komunikace do sportovního areálu. Nepočítá se, že by osoby s omezenou schopností pohybu a orientace běžně využívali skatepark jako takový, mohou sledovat dění s okolního chodníku, kde se dostanou bez problému. Ovšem známe i ojedinělé výjimky, které za pomocí speciálního náčiní a upraveného vybavení tyto skateparky využívají, těmto výjimkám se vůbec nebráníme. Musí pouze respektovat stejné pravidla jako ostatní jezdci ve skateparku.vstup do skateparku bude bezbariérový. Okolí betonového skateparku bude zatravněno a vysvahováno dle rozměrových možností. Co se týče terénních úprav, tak okolní terén bude svahován od plochy skateparku, tak aby se případná srážková voda vsákla v daném prostoru. Lavičky k sezení mohou být umístěny v zatravněné ploše. Dodavatel může doložit referenční postavené skateparky a bowly podobného typu. Referenční stavby dále musí dokazovat, že dodavatel může převzít plné záruky za 100% funkčnost designu skateparku. Rozmístění překážek ve skateparku a návrhy bowlu a technické provedení musí splňovat bezpečnostní a technickou normu DIN platnou pro EU. Do skateparku doporučujeme instalovat tabuli s provozním řádem místní organizace. b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích b.1 Údaje o území Pozemky dotčené stavebními úpravami rekonstrukce skateparku se nachází ve sportovním areálu vedle ul. U Stadionu a neleží v žádném ochranném pásmu. V současné době je plocha zastavěná stávajícím skateparkem se zelení okolo a garáž je využita jako technické zázemí sportovního areálu. Vzrostlá zeleň nebude stavbou dotčena krom jednoho případu vzrostlého ořechu v horní části parcely, který bude potřeba odstranit. V průběhu stavby bude ostaní zeleň ochráněna, aby nedošlo k jejímu poškození.

5 b.2 Údaje o stavebním pozemku Pozemek parc. č. 162/13, na kterém je budoucí skatepark navržen, má rozlohu cca 973 m 2 a je celý veden v katastru sportovní plocha Budoucí objekty proto můžeme zařadit do jednoduchých základových poměrů. Garáž o parcele 1238 bude zastavěna vnitřním betonovým bazénem, který bude zapuštěn pod úroveň stávajících základů. O přístavku 2150 se uvažuje jako zázemí pro vnitrřní bazén a také venkovní skatepark.částečně zasahuje do dalších parcel viz. níže,ale toto zakreslení je již ve skutečnosti neplatné. b.3 Údaje o majetkoprávních vztazích Dotčený pozemky jsou ve vlastnictví investora, který je jediným vlastníkem. Pozemky parc.č.162/13,162/6,162/1 a 1238 jsou ve vlastnictví investora a vlastník souhlasí s navrženou rekonstrukcí skateparku. c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu c.1 Údaje o provedených průzkumech Nebyly provedeny žádné hydro-geologické průzkumy. Při započetí prací se provedou kopané sondy v místech, kde se půjde pod úroveň stávajících terénu. Účelem sond je posouzení jednak mechanických vlastností a únosnosti zastižených zemin, jednak možnosti napojení odtokových vpústí do stávajícího drenážního systému do vpústi ve svahu pod stávajícím skateparkem. Hloubkové uložení bazénu bude 1,6-2,0 m pod horní plochou. Ze zemin z hloubkového intervalu odpovídajícímu hloubce založení a úrovni zastižení pevné horniny ( tedy hloubky cca 2,0 m ) bude odebrán vzorek zeminy na stanovení její zrnitosti a výpočtu součinitele propustnosti. c.2 Údaje o napojení na dopravní infrastrukturu Pozemek je přístupný z veřejné komunikace, která vede podél sportovního areálu. Napojení na komunikaci je stávající, pouze se vytvoří vstup ke skateparku při demontáži stávajících překážek. V areálu je přístup po asfaltové dráze.

6 c.3 Údaje o napojení na technickou infrastrukturu Objekt je napojen na elektrické napětí pro osvětlení vnitřního bazénu a případně skateparku. V rámci odvodnění dešťové vody bude vytvořená po horním kraji drenáž, která bude svedena do kanalizačního potoku a z ostaní části bude dešťová voda svedena do stávajícího drenážního systému sportovního areálu. Zásobování staveniště elektřinou bude pomocí staveništní přípojky a taktéž voda bude odebírána v místě sportovního areálu. d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů Podle schváleného ÚPO Prachatice jsou plochy pozemků pro navrhovanou rekonstrukci určeny pro zástavbu sportoviště a její rekonstrukci. Navrhovaný záměr plně odpovídá schválenému územnímu plánu a urbanistické studii schválené zastupitelstvem města. Přípustné pro tuto lokalitu jsou možné stavby sportovního charakteru, které nebudou rušit okolí. Budou zapracovány veškeré připomínky zprávců dotčených organů. Při realizaci bude přeložena vodovodní přípojka pro zadní restauraci na kraj pozemku ke stávajícímu plotu. Dle vyjádření a dohody s p. Kolínem z Tepelného hospodářství Prachatice budou nefunkční šachty po horkovodném potrubí zasypány a funkční přípojka do sousedního rodinného domu bude zachována. Zachovají se dvě kontrolní šachty, které se opatří pojezdovým krytem z betonu,aby zůstaly šachty přístupné. Ve směru vedení od šachty k plotu sousedního domu nebude propstor nad šachtou přebetonován,ale pouze vydlážděn zámkovou dlažbou. e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu V projektové dokumentaci jsou dodrženy všechny závazné požadavky na výstavbu. Jedná se především o splnění požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu. f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle 104 odst. 1 stavebního zákona Pozemek se nachází sportovního areálu mládeže s označením sportovní plocha. Přípustné pro tuto lokalitu jsou možné stavby těchto objektů pro sportovní účely a rekonstrukce stávajícího skateparku. Navrhovaný záměr je tedy v souladu se schváleným územním plánem. g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území Postup projektové a inženýrské přípravy projektu stavby předpokládá tyto časové termíny: podání žádosti o územní řízení

7 podání žádosti o stavební povolení: do ledna 2014 h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby Lhůta výstavby je dána smluvním vztahem mezi stavebníkem a dodavatelem stavby, a je předpokládána cca týdnů. Námi uváděné následující termíny jednotlivých technologických etap jsou pouze orientační. Stavba bude prováděna dodavatelem s příslušným oprávněním. - Zemní a základové práce vč. demonzáže překážek červenec Bednící práce a armovací práce srpen Betonáž - konstrukce pojízdných a pojízdných ploch září Dokončovací práce, okolní úpravy zaří -říjen 2014 Jednotlivé etapy výstavby na sebe budou navazovat nebo budou vzájemně provázány.při nepřízní počasí se termín posouvá do doby, kdy budou klimatické podmínky vhodné k dokončení techlogických postupů. i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatních v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových Předpokládaná hodnota budoucí stavby Předpokládané náklady na zpevněné plochy : 6,5 mil Kč : 950 tis. Kč Plocha pozemku parc. č. 162/13 : 973 m 2 Zastavěná plocha skateparku : 1060 m 2 V Praze 10/2013 Vypracoval: Ing. Martin Lucuk, PhD.

8 B Souhrnná technická zpráva rekonstrukce skateparku k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích Zadavatel : Město Prachatice

9 OBSAH 1 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení...2 A) ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...2 B) URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY, POPŘÍPADĚ POZEMKŮ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH...2 C) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB, INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH...3 D) NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU...4 E) ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VČETNĚ ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU, DODRŽENÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH PRO NAVRHOVÁNÍ STAVEB NA PODDOLOVANÉM A SVÁŽNÉM ÚZEMÍ...4 F) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY...4 G) ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ...5 H) PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A ZAČLENĚNÍ JEJICH VÝSLEDKŮ DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...5 I) ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTÝČENÍ STAVBY, GEODETICKÝ REFERENČNÍ POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ SYST...6 J) ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY A TECHNOLOGICKÉ SOUBORY...6 K) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRANA OKOLÍ PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY PROVÁDĚNÍ STAVBY A PO JEJÍM DOKONČENÍ, RESP. JEJICH MINIMALIZACE...6 L) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ Mechanická odolnost a stabilita Požární bezpečnost Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Bezpečnost při užívání Ochrana proti hluku Úspora energie a ochrana tepla Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Ochrana obyvatelstva Inženýrské stavby...10 A) ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ VČETNĚ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD...10 B) ZÁSOBOVÁNÍ VODOU...11 C) ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI...11 D) ŘEŠENÍ DOPRAVY...11 E) POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKOLÍ STAVBY, VČETNĚ VEGETAČNÍCH VRSTEV...11

10 1.Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) Zhodnocení staveniště Pozemky dotčené stavebními úpravami rekonstrukce skateparku se nachází ve sportovním areálu vedle ul. U Stadionu a neleží v žádném ochranném pásmu. V současné době je plocha zastavěná stávajícím skateparkem se zelení okolo a garáž je využita jako technické zázemí sportovního areálu. Vzrostlá zeleň nebude stavbou dotčena krom jednoho případu vzrostlého ořechu v horní části parcely, který bude potřeba odstranit. V průběhu stavby bude ostaní zeleň ochráněna, aby nedošlo k jejímu poškození. Pozemky parc. č. 162/13,162/6,162/1 a 1238, na kterém je budoucí objekt navržen, má rozlohu 973 m 2 a je celý veden v katastru nemovitostí jako sportovní a rekreační plocha. Budoucí objekt proto můžeme zařadit do jednoduchých základových poměrů.jedná se o rekonstrukci stávajícího skateparku včetně stavby vnitřního bazénu v dvojgaráži. b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících Snažili jsme se o to, aby design pokryl požadavky pro momentální trend všech skateboardistů, proto jsme do skateparku zakomponovali jak streetovou tak bazénovou část, samozřejmě se obě části dají v jízdě kombinovat. Navrženému street parku dominují překážky, které známe z běžného pouličního prostředí tzn. různě vysoké a dlouhé sjezdy, schody, zábradlí, zídky, lavičky, obrubníky atd.. Všechny hrany jsou vyztuženy pozinkovanými ocelovými profily, lavičky jsou dimenzovány a stavěny přímo pro akční použití. Navržený bowl je dvouúrovňový a v půdorysném tvaru má tvar kombinovaného tvaru, tyto části se dají v jízdě kombinovat a jsou plně průjezdné. Vnitřní bazén je rádiusového řezu v různých kombinacích zatáček s poloměrem R mm dvou hloubkových úrovní. Po obvodě bazénu je coping trubka o průměru 6cm, respektive betonové bazénové dlaždice o průměru 6 cm a délky 20 cm nebo. Vzhledem k těmto dlaždicím doporučujeme povinnost jezdců BMX, aby bezpodmínečně používali umělohmotné ochrany na pegy (opěrná trubka na osách těchto kol)! Skatepark je plocha, kde se mladí lidé mají scházet, proto je zde místo pro případné posezení a sledování dění v parku, při větší akci možno využít jako místo pro diváky, ale horní plochy opravdu nejsou moc velké, takže se bude přihlížet spíše z blízkého okolí skateparku, případně ze zatravněných okolních ploch. Přístup na plochu skateparku bude stávajícím prostorem a bude možný přímo z přístupové komunikace do sportovního areálu. Nepočítá se, že by osoby s omezenou schopností pohybu a orientace běžně využívali skatepark jako takový, mohou sledovat dění s okolního chodníku, kde se dostanou bez problému. Ovšem známe i ojedinělé výjimky, které za pomocí speciálního náčiní a upraveného vybavení tyto skateparky využívají, těmto

11 výjimkám se vůbec nebráníme. Musí pouze respektovat stejné pravidla jako ostatní jezdci ve skateparku.vstup do skateparku bude bezbariérový. Okolí betonového skateparku bude zatravněno a vysvahováno dle rozměrových možností. Co se týče terénních úprav, tak okolní terén bude svahován od plochy skateparku, tak aby se případná srážková voda vsákla v daném prostoru. Lavičky k sezení mohou být umístěny v zatravněné ploše. Dodavatel může doložit referenční postavené skateparky a bowly podobného typu. Referenční stavby dále musí dokazovat, že dodavatel může převzít plné záruky za 100% funkčnost designu skateparku. Rozmístění překážek ve skateparku a návrhy bowlu a technické provedení musí splňovat bezpečnostní a technickou normu DIN platnou pro EU. Do skateparku doporučujeme instalovat tabuli s provozním řádem místní organizace. c) Technické řešení s popisem pozemních staveb, inženýrských staveb a řešení vnějších ploch Navržený skatepark je kombinovaného tvaru včetně vnitřního bowlu. Betonový skatepark jsou různě veliké a tvarově členité plochy, které jsou výškově děleny schody lemované opěrnými zídky různé šířky mm. Zídky mají v obvodových hranách zapuštěný jakl 40/40/3 nebo i jiných rozměrů. Tento jakl musí být dostatečně ukotven vzhledem k jeho používání při skateboardingu. Některé zídky budou z vrchní strany opatřeny žulovými deskami tl. 60mm s leštěným povrchem. Používáme i betonové hrany, kde je nutno srazit hranu. Schody jsou doplněny zábradlím z jeklu 50/50/3 nebo 40/60/3. Tato zábradlí jsou opět dostatečně kotvena protože budou silně namáhána. Všechny kovové konstrukce (hrany zídek, zábradlí,coping) budou žárově zinkovány. Konstrukce betonových ploch je z mrazuvzdorného betonu C25/30 XF1, povrchově leštěný s jednoduchým armováním kari sítě tl. 8mm, oka 150/150mm. Povrchy ploch skateparku jsou hlazeny strojově, některé komplikovanější konstrukce především ručně. Skladba konstrukce je stejná jako skladba rovných ploch to znamená: ŽB Deska, beton C25/30. XF1FX2-4, povrchově leštěný 180mm 1x vrstva kari sítě tl. 8mm, oka 150x150,distančníky Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/45 (ČSN ) 100 mm Štěrkopísek (ČSN ) 200 mm Rostlý terén min. 40 MPa Tloušťka krytu celkem 480 mm Veškeré rovné plochy jsou v 1,5% spádu a dešťová voda bude odváděna do odtokových kanálků a v obou bazénech do odtokových vpustí, v ostaních plochách se bude odvádět do přilehlých travnatých ploch a do stávajícího drenážního systému sportovního areálu. Povrch skateparku zůstává v barvě betonu a není dále upravován, dilatace ploch jsou maximálně po segmentech 5 x 5m (4x4 m),dále dle osvědčených pravidel. Revize jsou doporučovány jednou ročně.

12 d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Objekt nebude napojen na elektrické napětí. Zásobování staveniště bude pomocí staveništní přípojky a taktéž voda bude odebírána v místě sportovního areálu. Odvod dešťových vod z plochy bazénu je řešen napojením do stávajícího drenážního systému sportovního areálu, který odváděl veškerou dešťovou vodu ze stávající plochy stejného rozměru jako předložená plocha nového skateparku. Odvádění dešťových vod ze všech zpevněných ploch se navrhuje jejich příčným a podélným spádováním do přilehlého terénu a do drenážního systému. e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území V průběhu provádění stavebních a zemních prací bude dodavatel využívat trasy staveništní dopravy vedené z hlavní komunikace, přes vedlejší komunikaci před pozemkem až na staveniště ve sportovním areálu. Odvoz suti, stavebního odpadu a vytěžené zeminy bude použit na tvarování designu skateparku, zbytek odvezen na místní skládku. Vzhledem k poloze navržené stavby na pozemku a velikosti pozemku se nepředpokládá využití záborů,pouze omezení inline dráhy uvnitř sporotvního areálu. Parkovací místa v průběhu stavby budou řešena na pozemku investora určeném ke stavbě objektu. Po dokončení stavby a započetí jejího užívání nebudou parkovací místa řešena na parcele,ale před vstupem do sportovního areálu. Vstup bude z ul. U Stadionu vedle garáží. Pozemek ani budoucí objekt se nenacházejí v poddolovaném nebo svážném území. f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Přesné podmínky zajišťující výstavbu a následný provoz objektu budou stanoveny vyjádřením místního odboru životního prostředí ke stavebnímu povolení. Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost a prašnost). Vzhledem k navrženým technologiím nevznikne při výstavbě objektu žádný nebezpečný odpad, předpokládá se vznik následujících druhů odpadů: - Papírové obaly - Zbytky řeziva - Zbytky navážky a drobných odlomků betonu - Igelitové obaly - Kovový odpad - pásky, spony, zbytky výztuže - Obaly od barev, ředidel a lepidel - Obaly z umělých hmot plastik - Odřezky izolačních materiálů

13 Pro likvidaci výše uvedených druhů platí, že budou umísťovány tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby a nebudou na stavbě páleny. Jednotlivé odpady budou tříděny, využitelné nabídnuty k dalšímu zpracování a nepoužitelné likvidovány odbornou firmou, která zajistí jejich ekologickou likvidaci. Tato likvidace bude odpovídat bezpečnostním předpisům a podmínkám ochrany životního prostředí. Umístění skládky bude upřesněno dle vybraného místního subdodavatele stavby a jeho konkrétního způsobu likvidace odpadu. Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. Dodavatel musí vzhledem k exponovanému místu provádět každodenní úklid okolí staveniště. Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně neovlivnila prostředí okolních objektů. Při realizaci stavebních zemních a především bouracích prací bude prováděno kropení silnice, stavební prvky nebudou shazovány z výšky na zem, odklízení přebytečných stavebních materiálů a stavebního odpadu bude prováděno přímo na přistavené kontejnery bez staveništní meziskládky. Odvoz a naložení kontejnerů sutí bude prováděno pomocí krycí plachty. Odpad bude ukládán na skládkách v souladu s místní legislativou. Stavba po svém dokončení, vzhledem ke svému charakteru využití, nebude mít negativní vliv na životní prostředí. g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací Skatepark bude volně přístupný pro bezbarierové návštěvníky a nebude nijak ovlivňovat vstup do areálu. h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace Nebyly provedeny žádné hydro-geologické průzkumy. Při započetí prací se provedou kopané sondy v místech, kde se půjde pod úroveň stávajících terénu. Účelem sond je posouzení jednak mechanických vlastností a únosnosti zastižených zemin, jednak možnosti napojení odtokových vpústí do stávajícího drenážního systému do vpústi ve svahu pod stávajícím skateparkem. Hloubkové uložení bazénu bude 1,6-2,0 m pod horní plochou. Ze zemin z hloubkového intervalu odpovídajícímu hloubce založení a úrovni zastižení pevné horniny ( tedy hloubky cca 2,0 m ) bude odebrán vzorek zeminy na stanovení její zrnitosti a výpočtu součinitele propustnosti i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém

14 Pro vytyčení stavby bude využito místního systému. Objekt bude polohové vytyčen vzhledem ke společným hranicím pozemku určeného ke stavbě a k sousedním pozemkům. Výškově bude vytyčení vztaženo k pevnému bodu umístěnému na zděném pilíři, kde bude umístěna hlavní rozvodnice silových kabelů, případně je možné využití jiných pevných bodů v blízkosti stavby, tj. např. sloupky oplocení nebo místní komunikace. Jedná se o rekonstrukci stávajícího skateparku a navržený skatepark je umístěn na stávající asfaltové ploše. j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické soubory Stavba betonového skateparku bude tvořit provozně, technicky, logicky i konstrukčně jeden samostatný celek. Stavba bude zahájena, realizována a dokončena jako jeden celek, o žádném jiném dílčím členění se neuvažuje. Skládá se z venkovní plochy a vnuitřního bowlu. k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace V průběhu provádění stavebních prací na výstavbě budoucího objektu je nutno brát zřetel na zajištění ochrany okolních pozemků, staveb a životního prostředí. Jedná se především o ochranu proti nadměrnému hluku a ochranu proti nadměrné prašnosti. Ochranu okolních pozemků před znečištěním a poškozením cizího majetku při vjíždění a vyjíždění vozidel stavby, manipulace s náklady. Dále je nutné udržovat čistotu staveniště a okolí. tzn., že veškeré odpady je nutné likvidovat na příslušných skládkách. l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků Je nutno dbát na dodržování všech platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně důrazu na používání ochranných pomůcek. Je nutno dodržovat zejména zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce na staveništi. Zejména upozorňujeme na 3 základní povinnosti dodavatele stavebních prací, tj. vybavit všechny osoby ochrannými pomůckami. Dále z předpisu vyjímáme: 9 dodavatelé stavebních prací jsou povinni zajišťovat školení pracovníků a ověřování jejich znalostí z předpisů. 11 vymezení pracoviště a jeho zabezpečení, ohrazení a vyznačení 16 skladování materiálu pro sypké a kusové hmoty zemní práce. Nutné dodržet předpisy pro pažení, ukládání výkopu a zajištění stability stěn výkopů.

15 47-61 práce ve výškách nad volnou plochou. Je třeba od výšky nad 1,5 m plnit podmínky v 48 a dále provádět zajištění kolektivně nebo osobně. Dále upozorňujeme na zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí. Je nutné dodržovat ochranná pásma stanovená 52 odst. 3. V 60 jsou uvedeny podmínky přerušení práce ve výškách bourací a rekonstrukční práce. Je třeba dbát na průběžné zajištění stability, zajištění místa bourání a průběžné ověřování stavu statických částí sousedních budov a budovy vlastní stroje a strojní zařízení. Je nutné dodržovat provozní podmínky strojů a dbát na zakázané činnosti uvedené v 75, dále je třeba dodržovat předpisy pro stavební vrátky, stavební výtahy a dbát na zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce dle práce související se stavební činností. Jedná se zejména o manipulaci s břemeny, práce s propan butanem, svařování. Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu s prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby, kde bude stanoven kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn, v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením. Realizaci bude provádět odborná firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím předmětem podnikání za stálého dozoru jejího odpovědného pracovníka. Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené jejím vlastním zaviněním a současně bude v průběhu stavby tato stavby pojištěna (živelné pohromy, krádež, ) Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce. Provoz stavby a především technologie nevyžaduje, vzhledem ke své technické úrovni, speciální ochranu zdraví při práci. Průběžná údržba a servis bowlu bude prováděna pracovníky, již budou pro danou práci vyškoleni a budou řádně poučeni o BOZ. Provozy technického vybavení budou mít zpracovány vlastní provozní řády. Obsluha jednotlivých technologických zařízení bude výlučně prováděna osobami poučenými a oprávněnými k výkonu obsluhy. 2.Mechanická odolnost a stabilita

16 Konstrukční koncepce statického řešení je modelována jako samonosná železobetonová deska. Konstrukce bowlu je řešena jako železobetonový bazén. Normové hodnoty užitných zatížení (ČSN ) - - Užitné zatížení : 1,5 kn/m 2 Zatížení sněhem : 1,0 kn/m 2 Navržené materiály: - Beton: C25/30 XF1-XF4 všechny konstrukce - Dřevo: stavební řezivo třídy min. C35 dle EN Ocel: třída 37 (S235), roxory tl. 8-10mm.spojovací materiál Statická schémata, která slouží ke stanovení vnitřních sil jednotlivých konstrukčních prvků, odpovídají ustanovení ČSN a normám EUROCODE. Při navrhování základové konstrukce je uvažováno s vlivem pružného podloží včetně štěrkopískových polštářů pod základovými pasy. Konstrukce jsou navrženy vyztužené ocelovou výztuží. Sedání objektů nepřestoupí hodnotu 5 mm. 3. Požární bezpečnost Požárně bezpečnostní řešení stavby, které je řešeno v koordinační situaci pouze na protihlukovou dřevěnou stěnu v rámci požárního prostoru. Vymezuje požadavky na jednotlivé části stavby, jednotlivé konstrukce, zařízení a stavbu jako celek z hlediska požárního zabezpečení stavby. Dodržení těchto požadavků a doložení příslušných atestů jednotlivých materiálů a konstrukcí použitých při stavbě bude provedeno dodavatelem stavby. Ke kolaudaci dodavatel předloží prohlášení o shodě na stavební prvky s požární odolností dle zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Objekt bowlu je podle ČSN tvořen jedním samostatným požárním úsekem. Všechny stavební konstrukce splňují požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí dle tab.12 ČSN pro II. stupeň požární bezpečnosti. Požárně nebezpečné hranice nezasahují na sousední stavby ani na sousední pozemeky.

17 Pro případný zásah požárních jednotek lze využít zpevněné plochy před domem nebo plochu místní komunikace. Vnější požární místa jsou řešena v rámci obce. 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí Stavba musí být postavena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví jejích uživatelů nebo sousedů, především v důsledku: a) uvolňování toxických plynů b) přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší c) emise nebezpečného záření d) znečistění nebo zamoření vody nebo půdy, e) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů, f) výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby. Bude řešena hluková studie a po realizaci reálné hlukové měření. 5. Bezpečnost při užívání Stavba je navržena a musí být postavena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu, například uklouznutím, smykem, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem a zraněním výbuchem. Budou proto použity jen takové materiály, které odpovídají svou kvalitou těmto požadavkům a mají příslušné certifikáty. 6. Ochrana proti hluku Stavba musí být provedeny takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách. Tato opatření budou dodržena jak v průběhu výstavby, tak v průběhu jejího plnohodnotného užíváni. Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce budou prováděny pouze v pracovní dny od 8:30 do 15:30. Hlučné práce budou probíhat krátkodobě a to maximálně po dobu 2 hodin v jednom pracovním dnu, nejdéle 1 měsíc podle potřeby. Běžné nehlučné stavební práce budou probíhat po dobu 8,5 hodin a to v pracovních dnech v době mezi 7:00 až 21:00.Vyjímečně delší a to při betonáži podlah resp. hlazení povrchu.

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č.

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Právní předpis hl. m. Prahy č.26/1999 Datum vydání: 19.10.1999 Datum účinnosti: 1.1.2000 Pozměňovací vyhlášky/nařízení

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ KOHOUTOV SPOLEČNÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník: Město Ždírec nad Doubravou Zodpovědný projektant:

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2013 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Rekonstrukce obvodového pláště tribuny letního stadionu v Chrudimi

Více

Multifunkční hala Litoměřice 2. etapa dostavba a modernizace

Multifunkční hala Litoměřice 2. etapa dostavba a modernizace OZNÁMENÍ ZÁMĚRU zpracované podle 6 zákona č. 100/2001Sb., ve znění zákonů č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., přílohy č. 3, o posuzování vlivů na životní prostředí Projekt Obec Katastrální území Kraj Investor

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více