OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZÓNA LIBEREC SEVER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZÓNA LIBEREC SEVER"

Transkript

1

2 Obchodní a průmyslová zóna, září 2004 CELKOVÉ INFORMACE Obchodní a průmyslová zóna je umístěna v severozápadníčásti Liberce, v katastrálním území Růžodol I. a Stráž nad Nisou. Nachází se v nezastavěném území a je vymezena: z jihu okrajovou zástavbou části Liberce Růžodolu a zahrádkářskou kolonií, z východu tratíčd Liberec Hrádek n. N. a silnicí I/35 Liberec - Děčín ze severu ulicí Pod Strání s přilehlou zástavbou, ze západu částečně Ostašovskou ulicí. s přiléhajícím letištěm Průmyslová zóna o celkové rozloze 67 ha byla vybudována na zelené louce a bude mít zcela nový systém sítí technické infrastruktury. Celé území má příznivou morfologii terénu s mírným sklonem k severu. Zóna má napojení na čtyřproudovou rychlostní komunikaci R 35 vedoucí z Liberce do Prahy a nově budovanou z Liberce k německým hranicím. Je přístupná MHD. Nachází se v dosahu železniční sítě. Cena pozemku zahrnuje přístupovou cestu k pozemku a přivedení sítí infrastruktury k hranicím pozemku (voda, plyn, odpady, elektřina).

3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ PODLE ÚZEMNÍHO PLÁNU Celá plocha Průmyslové zóny je určena ve schváleném Územním plánu statutárního města Liberec jako prostor pro průmyslové a obchodní využití. Povolená zastavěnost dle územního plánu je maximálně 60% a minimální zelená plocha musí být 20%. Zbytek mohou zaujímat zpevněné plochy.

4 Vodohospodářské objekty Vodohospodářské objekty řeší odvedení dešťových vod z areálu navrhované obchodní a průmyslové zóny Liberec Sever a napojení areálu na veřejnou vodovodní a kanalizační síť včetně zajištění potřeby požární a pitné vody. Dešťové vody budou napojeny do řeky Nisy. Splašková kanalizace bude napojena na městskou kanalizační síť těsně před nátokem na ČOV. Zásobování pitnou vodou bude zajištěno napojením na stávající veřejnou vodovodní síť. Vodovod Pro potřeby zajištění pitné a požární vody pro areál obchodní a průmyslové zóny Liberec Sever bude provedeno rozšíření vodovodní sítě v lokalitě výstavby. Areál bude napojen na stávající vodovod DN 350 v ul. Ostašovské, rozvody po areálu zóny budou realizovány v dimenzích DN dle podrobnější specifikace potřeb vody v dalších stupních projektové dokumentace. Dešťová kanalizace Dešťové vody budou z areálu průmyslové zóny Růžodol odváděny systémem gravitačních kanalizací v dimenzích DN dle výpočtů v dalších stupních projektové dokumentace. Dešťové vody budou napojeny do řeky Nisy. OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZÓNA INFRASTRUKTURA

5 INFRASTRUKTURA Splašková kanalizace Splaškové vody budou z areálu průmyslové zóny Růžodol odváděny systémem tlakových kanalizací v dimenzích DN Splaškové vody budou napojeny na přítoku do čistírny odpadních vod uvnitř areálu ČOV. Plynofikace Pro zásobení plynem bude vybudována VTL přípojka z plynovodu, vedoucího cca 500 m západně od řešeného území. Přípojka bude ukončena v regulační stanici o kapacitě 5000 m3/hod. Z regulační stanice bude veden STL plynovod DN 250 k napojovacím místům v zóně. Energetická infrastruktura Napojení Průmyslové zóny na energetickou distribuční síť je plánováno kabelovým vedením VN 35 kv. Zóna bude napojena na distribuční trafostanici, ze které se budou sekundárními nízkonapěťovými kabelovými smyčkami napojeny jednotlivé sektory. Současná instalovaná kapacita je 15 MW. Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení je plánováno podél místní obslužné komunikace a podél silničního přivaděče z mimoúrovňové křižovatky. Telekomunikace Areály v zóně je možné připojit ze stávajícího zařízení společnosti Telecom, a.s. s dostatečnou kapacitou pro všechny datové a telefonní linky. K dispozici je i optický kabel. Místní obslužná komunikace zóny Místní obslužná komunikace zóny propojuje hlavní silniční přivaděče Vzhledem ke skutečnosti, že komunikace bude zajišťovat přístup pro MHD a přístup pro pěší je podél komunikace navržen jednostranný chodník šíře 1,5 m.

6 PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY přivadě č Total inž. sítě Územní rozhodnutí Stavební povolení Výstavba Územní rozhodnutí Stavební povolení Výstavba VI VII VIIIIX X. XI XII I II III IV V VI VII VIIIIX X XI XII I II III IV V VI

7 Silniční spojení OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZÓNA DOPRAVNÍ NAPOJENÍ V bezprostřední blízkosti zóny vede čtyřproudová rychlostní komunikace R 35, zajišťující spojení s Prahou za cca 50 min. V současné době je ve výstavbě pokračování této komunikace ve směru k německým hranicím s možností napojení na místní dálniční síť. Železniční doprava Hlavní nádraží Liberec je cca 2 km od zóny. Na železniční trati Liberec Frýdlant včechách Zawidów je železniční hraniční přechod do Polska pro nákladní dopravu zařazený do systému mezinárodní kombinované dopravy AGTS. Letecká doprava Nejbližší mezinárodní letiště je v Praze-Ruzyni, vzdálené od zóny cca 125 km a zajišťující spojení do více než 50 míst světa. V Liberci v těsné blízkosti zóny je letiště pro soukromé a sportovní lety. Hraniční přechody Hraniční přechod do Polska Habartice-Zawidów je vzdálen 35 km a hraniční přechod do Německa Hrádek n. Nisou 20 km. Silniční přivaděč do zóny Hlavní přístup do zóny je navržen ze silnice prvé třídy I/35, z mimoúrovňové křižovatky. Šíře této komunikace bude 8 m.

8 Výstavba mostu na přístupové komunikaci do zóny

9 Liberec je město s velkou základnou kvalifikované pracovní síly zaměřené na průmyslovou výrobu, s tradičním výzkumným potenciálem a s rozvinutou strukturou odborných technických středních škol, učilišť a Technické univerzity. Celkový počet ekonomicky aktivních obyvatel v okrese Liberec k byl PRACOVNÍ SÍLA Průměrná měsíční mzda v okrese Liberec v roce 2006 dosahovala cca ,- Kč. Rozsah pracovních příležitostí v okrese Liberec po roce 1997 výrazně poklesl, přestože se obyvatelstvo okresu vyznačuje nadprůměrnou vzdělaností zejména v technických oborech. Tato situace souvisí s útlumem uranového průmyslu, rozdělením a zeštíhlením velkých textilních a stavebních podniků i se zánikem několika větších podniků. V evidenci úřadů práce Libereckého kraje bylo ke konci měsíce září 2006 evidováno uchazečů o zaměstnání. V okrese Liberec je k evidováno 7327 uchazečů o zaměstnání. Míra nezaměstnanosti činí 7,8%. Na jedno pracovní místo je ke stejnému datu 3,9 uchazečů.

10 VZDĚLANOST V LIBERECKÉM KRAJI Struktura škol na Liberecku Struktura učňovských oborů, středních a vysokých škol Libereckého regionu vycházela z historických tradic výroby (textilní, strojírenský, plastikářský a sklářský průmysl), přičemž zde vyrostly i střední umělecké školy nadregionálního významu. V Liberci je letitá tradice vzdělávání a školství, české a německé školy včetně odborných školních zařízení vykazovaly již v minulosti vysokou úroveň. Současné školství v Liberci představuje ucelený systém základního, středoškolského a vysokoškolského vzdělání pro všechny věkové a mnohé zájmové skupiny studentů.

11 Studijní programy středních odborných škol v Liberci Na dvou ze čtyř gymnázií v Liberci lze studovat také v německém, anglickém a francouzském jazyce.

12 Studijní programy Technické univerzity v Liberci Technická univerzita v Liberci spolupracuje se 60-ti zahraničními univerzitami z téměř celého světa.vědeckovýzkumnáčinnost Technické univerzity v Liberci se rozvíjí v rámci grantů vypisovaných nejrůznějšími institucemi včeské republice i v zahraničí. Mnoho výzkumných projektů se realizuje rovněž ve Výzkumném ústavu textilních strojů, a.s. v Liberci.

13 POČTY STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ TECHNICKÉ UNIVERSITY V LIBERCI v r Technická univerzita v Liberci spolupracuje se 60-ti zahraničními univerzitami z téměř celého světa. Zdroj: Technická universita v Liberci

14 OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZÓNA DŮVODY PRO INVESTOVÁNÍ DO ZÓNY Na základě provedené analýzy podnikatelského a sociálně-demografického prostředí Liberce lze identifikovat následující faktory, které mohou pozitivně přispět k rozhodování o umístění investičních aktivit v Liberci: VÝHODNÁ GEOGRAFICKÁ POLOHA LIBERCE blízko hranic se státy Spolkovou republikou Německo a s Polskou republikou (20 km) a evropských dopravních koridorů součást Euroregionu NISA, který sdružuje okresy Libereckého kraje České republiky, dolnoslezské části Polské republiky a saské části Spolkové republiky Německo DOPRAVNÍ NAPOJENÍ LIBERCE kvalitní a rychlé silniční spojení s Prahoučtyřproudovou rychlostní komunikací (cca 45 minut) kvalitní silniční spojení s průmyslovým centrem v Mladé Boleslavy (Škoda Volkswagen Mladá Boleslav) plánované prodloužení rychlostní silniční komunikace umožní napojení na dálniční síť SRN na železniční trati Liberec Frýdlant v Čechách Zawidow je železniční hraniční přechod do Polska pro nákladní dopravu zařazený do systému mezinárodní kombinované dopravy AGTS dobré dopravní napojení na mezinárodní letiště v Praze Ruzyni (125 km, cca 80 minut) nabízející spojení do více než 50 destinací ve světě existence letiště v Liberci, které má zatím pozastaven statut mezinárodního letiště

15 DŮVODY PRO INVESTOVÁNÍ DO ZÓNY POSTAVENÍ MĚSTA LIBERCE šesté největší město v České republice a dominantní metropole na severu Čech hlavní město Libereckého kraje a největší město Euroregionu Nisa významné hospodářské, správní, vzdělanostní a kulturní centrum v rámci regionu PŘÍZNIVÁ VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA OBYVATEL LIBERCE daná uceleným systémem základního, středoškolského, vysokoškolského a rekvalifikačního vzdělávání všech věkových skupin obyvatel v různých oblastech rozvinutá síť odborných technických středních škol a učilišť, která vychází z historických tradic strojírenského, stavebního a textilního průmyslu regionu kolem nových absolventů opouští každý rok odborné a střední školy v regionu

16 COMMERCIAL AND INDUSTRIAL PARK LIBEREC NORTH TECHNICKÁ UNIVERZITA s tradičním výzkumným zázemím, která zajišťuje vzdělávání v oblasti strojního, textilního inženýrství, mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, architektury, pedagogiky, podnikové ekonomiky, pojišťovnictví a informačních systémů a technologií (kolem 700 absolventů ročně) poměrně dobrá jazyková vybavenost obyvatelstva související s historickou tradicí danou blízkostí hranic Spolkové republiky Německo a koncepcí vzdělávání v regionu (existence základní školy s rozšířenou výukou jazyků, gymnázia s výukou v německém, francouzském a anglickém jazyce, státních a soukromých jazykových škol a rozšířené výuky pěti světových jazyků na Technické univerzitě). PRACOVNÍ SÍLA DŮVODY PRO INVESTOVÁNÍ DO ZÓNY dostatečně velký potenciál kvalifikované pracovní síly zaměřené především na tradiční strojírenskou, elektrotechnickou, plastikářskou, gumárenskou a textilní průmyslovou výrobu vysoce kvalifikovaná pracovní síla především v oblasti elektrotechnického a automobilového průmyslu nárůst nezaměstnanosti v souvislosti s restrukturalizací a zánikem několika velkých podniků v regionu relativně nižší průměrné mzdy ( cca o 10%) v porovnání s vývojem mezd v České republice.

17 DŮVODY PRO INVESTOVÁNÍ DO ZÓNY PŘÍZNIVÉ INVESTIČNÍ PODMÍNKY A PROSTŘEDÍ existence průmyslové zóny LIBEREC JIH o rozloze cca 120 ha v blízkosti čtyřproudové rychlostní komunikace od Prahy a Mladé Boleslavi s kompletní infrastrukturou, která navazuje na již existující výrobní území v Liberci podpora investičních záměrů ze strany Magistrátu města Liberce zajištění služeb spojených s realizací investic firmou Investorsko-inženýrská a.s. poměrně diverzifikovaná podnikatelská struktura s vysokým počtem podnikatelských subjektů rozvinutá podnikatelská základna především v oblasti výroby strojů a přístrojů, komponentů pro výrobu automobilů, plastů, textilního, elektrotechnického a potravinářského průmyslu a stavebnictví představující potenciální partnery a subdodavatele pro budoucí investory vysoce kvalitní dodavatelská základna v oblasti opracování kovů a většiny strojírenských oblastí nejenom v Liberci, ale v celém libereckém okrese a v Jablonci nad Nisou

18 DŮVODY PRO INVESTOVÁNÍ DO ZÓNY PŘÍZNIVÉ INVESTIČNÍ PODMÍNKY A PROSTŘEDÍ vhodné podmínky pro realizaci investic v oblasti výroby automobilových komponentů dané malou vzdáleností a dobrým dopravním spojením mezi Libercem a Mladou Boleslaví a také i existující kvalifikovanou pracovní silou v daném oboru dobrá vybavenost města Liberce infrastrukturou (plyn, voda, elektrické vedení, telekomunikace) nárůst počtu podnikatelských subjektů se zahraničním kapitálem v české části Euroregionu Nisa od roku 1992 o 326,5 %. na území okresu Liberce podniká 49 zahraničních výrobních investorů a to převážně v oblasti automobilových komponentů Dalšími silnými stránkami Liberce jsou atraktivní přírodní prostředí, dobrá občanská vybavenost, rozsáhlá síť kulturních, sportovních, sociálních a zdravotnických zařízení a další aspekty kvalitního sociálního životního prostředí včetně příznivých podmínek pro rekreaci, ozdravné a léčebné aktivity, provozování letních a zimních sportů jako jsou lyžování, turistika, plavání a golf.

19

20 REALIZACE VAŠICH INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ NA TRHU PRŮMYSLOVÝCH A KOMERČNÍCH ZÓN Developer: Investorsko inženýrská a.s. Kontakt: Adresa: U Prašné brány Praha 1 Czech Republic T: F: CZECH REPUBLIC

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE...

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... 3 2.1 POSTAVENÍ KRAJE... 3 2.2 OBYVATELSTVO... 4 2.3 OBLAST VEŘEJNÝCH SLUŽEB... 6 2.4 EKONOMIKA... 9 2.5 DOSTUPNOST A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA... 13

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek. Zpracoval: Technoexport a.s. pro zahraniční

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1) Úvod Obec Jirny má platný územní plán s vydanou vyhláškou o závazných částech územního plánu obce Jirny z roku 2000

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS

STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS Duben 2002 1 STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU GLACENSIS OBSAH: I. Stručné shrnutí profilu regionu II. SWOT analýza III. Strategická vize a globální cíle IV. Strategické

Více

2 SOUČASNÝ STAV A TRENDY VÝVOJE ÚZEMÍ HL. M. PRAHY A JEHO HLAVNÍCH FUNKČNÍCH SYSTÉMŮ

2 SOUČASNÝ STAV A TRENDY VÝVOJE ÚZEMÍ HL. M. PRAHY A JEHO HLAVNÍCH FUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Praha vnější vztahy 2.1 2 SOUČASNÝ STAV A TRENDY VÝVOJE ÚZEMÍ HL. M. PRAHY A JEHO HLAVNÍCH FUNKČNÍCH SYSTÉMŮ 2.1 PRAHA VNĚJŠÍ VZTAHY Praha v Evropě Praha leží z geografického pohledu téměř ve středu evropského

Více

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ... Strategický plán rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska Svazek II Profiill miikroregiionu Moravskotřebovska a Jevííčska DHV CR, spol. s r.o. OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1. 1 OBECNÉ SOUVISLOSTI... 4

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

VÝBĚR LOKALIZAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

VÝBĚR LOKALIZAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE VÝBĚR LOKALIZAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Obsah: 4. Výběr lokalizačních příležitostí Královéhradeckého kraje... 3 4.1 Profil Královéhradeckého kraje... 3 4.1.1 Věková struktura...3 4.1.2

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

Praha. Fakta & čísla. http://magistrat.praha-mesto.cz www.praha.eu

Praha. Fakta & čísla. http://magistrat.praha-mesto.cz www.praha.eu Praha Fakta & čísla Hlavní město Praha Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Česká republika informační středisko: +420 236 002 428 e-mail: podatelna@cityofprague.cz http://magistrat.praha-mesto.cz www.praha.eu

Více

Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.

Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Strategie byla vytvořena prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu OPTP

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Profil města prosinec 2003 Obsah OBSAH: 1. ÚVOD... 8 2. SOUHRNNÉ ÚDAJE... 9 2.1 VÝVOJ MĚSTA... 9 2.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MĚSTA... 10 3. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ...

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

Strategie. Podnikatelského Parku Kopřivnice

Strategie. Podnikatelského Parku Kopřivnice Strategie Podnikatelského Parku Kopřivnice Verze 1.1 Řešitel: Centrum podnikání a rozvoje, s.r.o., Kopřivnice Vypracovali: Václav Kovalský Lenka Šimečková Jiří Huške listopad 2001 1. ÚVOD Město Kopřivnice

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Hlučína pro období 2008-2018 MĚSTO HLUČÍN Strategický plán ekonomického

Více

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO A. R. D. C E N T R A L S. R. O. agentura pro regionální rozvoj Podbabská 17, 166 24 Praha 6 Tel: 233 339 940, 606 847 779 ZODP. PROJEKTANT. ZPRACOVATEL Č, ZAKÁZKY: ING. HELENA NOVÁKOVÁ ING. JAKUB EGER

Více

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Projekt MasterCard česká centra rozvoje je realizován pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR K vytvoření projektu MasterCard česká centra rozvoje nás přivedla globální studie MasterCard Worldwide

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1.2.1 únor 2015 Nositel: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1 Vymezení

Více