I. ARBESA SEBRANE SPISY.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. ARBESA SEBRANE SPISY."

Transkript

1

2 4-30

3

4

5 I. ARBESA SEBRANE SPISY. Vychazeji v sesitech po 30 h a Ize odebirati bud' v pfedplaceni na segity (na 10 se. postou K! 3'20) nebove vydani svazkovem 8, v nsmz dosud vy lo: Broz. Vaz. Kh Kh I. Romanetta, Dil stran Sivook^ demon. Prvni noc u mrtvoly. Aspoh se pousmsj! II. Modcrniupif i. Obraz z obchodniho zivota prazskeho. 332 stran III. Romanetta.Dilll.308 stran Zazracna Madonna. 11 divino Boemo. Vymfrajici hfbitov. IV. MravoMrneromanky. 352 str V. Knihy novel a povidek. Dil II. 333 str VI. Romanetta, Dil lit. 295 stran Zborcene harfy ton... VII. Knihy novel a po- Videk. Dil II. 309 str. S' 4-80 VIII. Andel miru, Soman. Dil I. II. 319 stran IX. Andel miru. Dil III. aziv. 399 stran *80 X. Romanetta. Dil IV. 374 str S'SO Dabel naskfipci Sileny Job. Muj pfitel vrah. XL Adamite. - Fragment romanu pseudo-historickeho. 236 str XII. Elegie Jivota. Povidky a novely I. 248 str *20 XIII. Knihy novel a po-. videk. III. 336 stran. 3' XIV. Silhouettydivadelni. Dil I. 291 str 3-4*80 XV. Romanetta. DilV. 308 stran 3-4*80 Kandidati existence. Broz. Vaz. Kh Kh XVI. Arabesky literarni. Dil I. 408 stran '80 XVII. Agitator. Roman zenskeho srdce. 243 stran. 2* XVIII. Knihy novel a povidek. Dill V. 332 stran XIX. Satiry a rozmarne hficky. Dil I. 325 st an XX. Romanetta. Dil VI. 346 stran *30 Barikadnici. Elegie o cernych ocich Anna a Marie. XXI. Nesmrtelni pijaci. Novela a povahopisne studie 284 str XXII. Romanetta. Dil VII. 368 stran '10 Svaty Xaverius. Advokat chud'asu. Duhokfidla Psyche. XXIII. Knihy novel a povidek. Dil V. 440 stran 4*20 6- XXIV. Zovzdusiumeni. No vely a biograficke crty. 440 stran 4*20 3' XXV. Romanetta. Dil VIII. 300 stran 2*90 4*10 Newtonuvmozek. Omlazujici krev. Duhovy bod nad hlavou. Lotr Golo. XXVI. Zahadne povahy. Studie a crty povaho pisne. 364 str *40 XXVII. Romanetta. Dil IX. 336 stran Ukfizovana. Akrobati. XXVIII. Z dusevni dilny basniku.pfispsvekl. 336 str XXIX. Episody z r Studie a crty. 312 str *20 VeSkery spisy Arbesovy jsou na sklads V kazddm knihkupectvi. J. OTTO V PRAZE, Karlovo nim. 34. Ve Vidni I., Gluckg. 3.

6 J. ARBES: SEBRANE SPISY DIL XXXT. KNIHY NOVEL A POVIDEK. VI. VYDAVA J. OTTO V PRAZE.

7 KNIHY NOVEL A POVIDEK. NAPSAL J. ARBES. VI. VYDAL J. OTTO V PRAZE.

8 VESKERA PRAVA VYHRAZENA, Tiskem >UNIE«v Praze.

9 Vdzene pani tfanusce SKeslerove.

10

11 RVAC. SOClALNl SILHOUETTA Z OKOLt PRA2SK HO.

12 (Psano a po prve tisteno r )

13 Martin Saloch v okoli Budanek za Kosiremi povestny rvac a tez jinak obcan nehrubeuctyhodny proklouznul za seffciho se prosincoveho jitra tise a opatrne jako kuna skrze polouzpukrel6 dvefe stareho rodneho domku. Rozhl dnuv se plase a slidive v pravoivlevo, loknul nekolikrat nevrle po cerstvem, studenem a privlhlem vzduchu, nacez pfidusene kychnul a upfel ostrovidovy zrak svuj pfes protejsi nizke staveni k obloze. Obloha by la jediny tmave oloveny pfikrov zimni, s nehoz kazdou chvili mohl zacit schvivati snih. ; Klidna a nikoli neslicna tv;af Salochova, muze obrovske postavy, goliasovskych hnatu a gladiatorske pruznosti svalu, ponekud se zakabonila. Nizke hladke celo na nekolik okamziku zvarhankovatelo a odule rty, pozakryte pfizrzlym kaderavfm plnovousem, sespulily se k mrzutemu usklibnuti. Av ak kdyz za chvili pohodil hlavou a skrze fidke, jak alabastr bile zuby crkave odplivnul, nabyla vyrazna,, skoro do hneda sluncem osmahla jeho tvdf obyykl^ho ledoveho klidu a sebevedomi,

14 10 Pricina, pro kterou neohrozeny a siroko daleko obavany muz opustil tak ranne sv nehrube pohodlne loze pouhy slamnik byla ponekud Beobvykld. Jiz den pred tim pod yecer po dokonane udalosti", ktera se byla sbehla na vozov6 ceste, vedouci od Strahovske brany do kamennych lomu petfinskych kdyz se byl vratil do rodne osady a zasedl klidne, jakoby se nebylo pranic stalo, v krcme pri erarni silnici za stul, napadlo^ ho, ze je tentokrate zase jednou potrebi, aby byl spise opatrnym, nezli smelym, odhodlanym a zpurne vzdorovitym. Host v krcme aspon v podstate uz vedeli, co bylo se sbehlo. Byla to rvacka na zivot a na smrt," Vypravoval neznamy ocity svedek krvaveho vystupu drive, nezli Saloch poctil krcmu nehrube vzacnou navstevou.,jeden proti peti. Nejaky Golia proti peti hromotlukum. Jeden z tech peti zustal lezet s rozbitou lebkou. Ostatni vzali do zajecich. Pozdeji byl odnesen raneny v truhle na komisaridt a odtamtud do nemocnice." Prost^mu vypravovani tomu naslouchajici host6 v krcmg okamzite uhodli, ze timto Golidsem nemuze byti nezli Saloch. Uboha zena a ubohe deti! Zas jim toho chlapa zamfizujou!" pfipomenul s pochybnym soucitem soused remenaf, sesklebiv souchotin&rskou tvaf k utrpne komicke grimase. Nu dva, tfi mesice krimindlu ho neminou!" dodal jiny host. I co vds napada!" jal se vysv^tlovati' o^it^ svedek krvaveho pfipadu. jjdojde-li ranen6inu

15 11 dech, umfe-li, je to zlocin zabiti a na ten je vet si trest. Ale at' uz raneny umfe nebo neumfe, vse jedno! Povidali, ze to byl,tajny', ktery chtel obrovskeho pobudu zatknout. A kdozkoli vztahne ruku na tifadni osobu, aby ufadni vykon jeji pfekazil, dopusti se zlocinu vef ejneho nasili... A proto myslim, ^e chlapa osm nebo deset mesicu tezkeho zalafe nemine." Ze slov tech domnivali se naslouchajici poznavati, 2e neznamy ocity svedek rva^ky je bud' sam nejakou uradni osobou nebo tajnym'*, ktery phsel Salocha zatknout, nasledkem cehoz o pfi padu torn nikdo jiz ani nehlesl. A kdyz pak po nekolika minutach otevfelyse zhurta dvefe a na prahu objevil se Saloch s mra ne zpytavym vyrazem v tvafi, jako by drive, nezli vstoupi, ohledaval terrain vymenili pfitomni jen vyznamne pohledy a! neznamy ocity svedek krva veho pfipadu nesmele a jaksi pozaleknut zaseptal: To je on!".sluvkem,,on" oznaceny kandidat kriminalu vesel hfmotnym krokem, pozdravil drsne a usedl po sv6m zvyku k prazdnemu stolu do kouta, kd'e podepfel hlavu do obou dlani. Pfitomnost na slova skoupeho hromotluka, o nemz bylo pfed chvili konstatovano, ze nekoho -tiice zranil nebo docela snad i zabil, nebyla ani jedin^mu z pfitomnych mila. ^^Chlap ma bezpochyby zas svuj den nejlip se mu vyhnout!" pomyslil si souchotinafsky femendf a zaklqpal nozem na sklenici, chteje zaplatit. Pfikladu jeho nasledovali i ostatni. Nezli vsak dopili' a ode^li, snazili se jaksi na zakfidovdni dfi-

16 12 v jsiho hovoru rozpfisti ledabylou rozpravku o v^cech nejvsednejsich. Salochovu bystremu uchu a jeste bystfejsimu zraku kdyz totiz chvilemi nadzvedl hlavu neusel vsak -ani stisneny ton hovoru, anii bazlive utrpny vyraz v tvafich. Ackoliv o sobe nezaslechl ani sluvka, byl pfesvedcen, ze v kr m.e uz vedi o vsem, ba vice ze stahuji se nad nim, vlastne nad jeho rodinou osudne mraky spravedlnosti hroziveji nez kdy jindy. Kdyz myslenka ta slehla jeho mozkem, zdalo se mu, ze citi poprv^ ve svem zivote cosi jako mimy zachvev litosti nad svym skutkem. Pfipomenult' si neodvratny osud zeny a d ti, kdyz bude zavfen. Prace v cihelnach, kde byl pracoval z$. r pohody, byla totiz uz pfed nekolika tydny pro zbytek roku zastavena, a prace jine, jako odmetani snehu, vypomahani pfi sekani a nakladdni ledu a podobne, dosud nebylo. Doma dosel uz pfed tydnem z bidnych uspor posledni halif a rodina 2ila jiz hufe nezli nejbidnejsi zebrici. Mimo to byla zena s outezkem a cekala se den co den... A co jej druhdy napliiovalo pfirozenouaoprdvnenou pychou ze byl pro svou silu x obratnost a neurvalost postrachem vsech, ze byl ve vsech rva^kdch vitezem rozplynulo se v cosi tak mlhave odpom^ho, ze se mu zddlo, jakoby pfece jen nebyval vzdy v prdvu, kdyz zjedndval si si.m zadostu^in^ni svalovitou, rozpracovanou a tim skoro neodolatelnou svou pesti nebo jinym, podobne neodolateln^m zpusobem,

17 13 Nez vse to mozkem jeho jen kmitlo. V nasledujici chvili byl jiz zase tymz Salochem jako vzdy smelym, neohrozenym, vzdorovitym a zadneho skutku sveho nelitujicim. Vedomi pfevahy nejen telesne, nybrz i du sevni nebot' jako rvac az dosud nikym nepokofeny osvedcoval muz ten i v nejrozvasnenejsich a nejzb^silejsich rvackach podivuhodnou chladnokrevnost a rozvahu bylo tak mocne a zdanlive nevykofenitelne, ze takofka mzikem zaplasilo vsechny sentimentalnejsi reflexe jineho druhu. Vedomi, ze i tentokrate pokofil a pfemohl pet statnych jinak muzu, ktefi jej u vedomi sve ciseln^ pfesily v pravem slova smyslu byli pfepadli nepfipravena, nemohlo rvaveho obra naplhovati nezli jistym druhem surove slastneho a zaroven pysn^ho uspokojeni. Setkalt' se s nimi nahodou na vozove ceste nedaleko Strahovske brany, vraceje se z Prahy, kde byl marne se pidil po nejake praci. Minuli se. Saloch zaslechl usklebny, skuhravy hlas:,, Saloch-laloch''. Pootociv hlavu spatfil, ze vsech pet neznamych muzu, na pohled pobudu, stoji, a jeden z nich ze mu hrozi p6sti. V mziknuti oka pfehledl vhodny terrain opukovou strz za sebou, ktera mu kryla zada, na blizku nekolik kamenu a kolem odpurcu jen zaschm bldto rozbrazdene vozove cesty. Stfelhbite shybnul se po nejblizsim kamenu a jako tygr vrhl se na provokujici. Prvni ranoupadne sv6 pravice, v ktere mel kamen, srazil jednoho z nich k zemi. Ostatni vrhli se na nej. Zdpas trval pfes tvrt hodiny a byla to, jak byl nezndmy-

18 14 ocity svedek ujist'oval, skutecne rvacka na zivot a na smrt. Mnoho-li ran a jake kdo utrzil, nezli se dali vsichni ctyfi Salochovi odpurci na utek, nikdo nezjistil ale nektefi krvaceli a Saloch sam dostal ran bez poctu. Kdyby se byl vysvlekl a ohledal, byl by zjistil mnozstvi krvavych a nyni pod vecer jiz do zelenava pfechazejicich podlitin na celem tele, zvlaste na prsou, ramenech a rukou, do kte ry chz buseno jako kovafskymi kladivy. Tvafe a hlavy dovedl si ubraniti obratnym odrazenim jako vzdy a dekoval to jen sve osvedcene duchapfitomnosti. i I bidny odev, zvlast' kabat, byl mu na mnohych mistech nejen pomazan, nybrz i rozedran, coz vsak pfi zaplatovane toilette jeho mnoho nevazilo. A kdyz pak pfemozeni konecne se rozprchli a s ruznych stran na pokfik rvackou zpusobeny zacalo se bliziti nekolik zvedavou, plivnul si Saloch crkave skrze zuby, Zvedl opodal se valejici zamasteny plsteny klobouk, jenz mu byl v zapasu s hlavy srazen, a skfiziv obe ruce na zadech obratil se lottdave co noha nohu mine k domovu. y» V nekolika minutach, kdyz zmizela zaru^ftoat s osmahle tvafe a zapasem rozjiskfene, matne ede oko nabylo zase obvykleho, jak ocel chladnehovy razu, nebyl by nikdo uvefil, ze pfed chvili se sbehlo, co jsme prave v strucnosti vypravovali, Puvodne mel Saloch v umyslu vratiti se domu ale kdyz jej napadlo, ze musi tak jako tak se poohlednout jeste jinde po nejak^m zatimnim zamestnani, zabocil na cestu podle hradebnich zdi, a sebehnuv pak s vrsiny zamefil ku Smichovu, a tarn se pidil, kde jen vubec mohl, po n&jakd praci.

19 15 Bez pofizeni a hladov vracel se Saloch k.do movu. Kdyi dospel do Budanek a shlednul pfi sil nici krcmu, vstoupil do ni v nadeji, ze mu hostinsky da snad pfece zas na kfidu. Nezklamal se; pfinesena mu sklenice piva bez vyzvani, a hostinsky pozdeji, kdyz ostatni hoste odesli, sam se optal, zda by neceho nepojedl. Saloch nesmele pfikyvnul. ^Ale my uz tu u vas visime s hezkym grosem!" pfipomenul jaksi na omluvu. Nu -r- nest'! Az zas bude prace, vsak se spraviiiie!" odtusil s licenou ochotnosti hostinsky, kteryz byl asi pfed hodinou urputne odbyl Salochovu zenu, ze uz nic na uver neda. Ze byl k muzi tak ochotny jako k zene nemilosrdny, vysvetluje se jen tim, ze se muze bal a vedel, ze trpitelka zena muzi svemu nicim si neposteskne. Nic osemetneho netusici Saloch skutecne pookfal ochotou hostinskeho. Trpce tisniva nalada, v jake se vracel k domovu, vystf'ddna mirnou nadejnosti. Pojedl tedy. Ovsem jen krajic chleba a Jeden syrecek. A vypil jedinou sklenici piva. Utrata stfidmeho a i jinak trpeliveho rvace nestala tudiz vecera toho skoro ani za fee. v. Posedel v krcme sam a sam dele dvou hodin. Posrkaval sve pivo a crkave odplivoval. Nic nenasvedcovalo, ze by pro neco se rmoutil, nebo ze by jej neco hnetlo. Chladny vyraz v celku dosti sympathicke, dobrodusne tvafe nasvmcoval naproste dusevni rovnovaze, jako v dobach" zcela normalnich.

20 16 A pfece tomu nebylo tak. Salochovou dusi valily se mlhav oblacky, z kterych slehaly chvilemi myslenkov^ jiskerky zvlastniho druhu. Kdyz totiz si uvedomil nebezpecnost situace, napadlo ho, ze tentokrate neni radno oddati se hrde svemu osudu, nybrz ze je nutno pokusiti se, nebylo-li by Ize vyhnouti neb uhnouti se mu... A to tf eb'a na kratkou dobu... Ale jak? Tot' otazka, na kterou nebylo Ize tak snadno odpovedeti uspokojive. Saloch mucil svou hlavu, pfemysleni nezvyklou, aniz by z ni jen zasvit spasne myslenky vymucil. Bud ze uz byl marnym landanim po cely den unaven a jaksi vysilen, anebo ze mozek jeho skutecne nemel dostatecne pruznosti k vyslidsni zachranneho prostfedku v kritickem okamziku Salochovi nezbylo, nezli se spokojiti polotupou resignaci. Eh! At si pfijdou, kdy chteji!" tot' bylo vse, co posleze zamrucel do vousu. A tim take nezvykly akt nasilneho pf emitani k urcitemu zamyslu ukon^il. Kdyz pak posleze se zvedl a opustiv krcmu loudal se domu, kam mel necelych pet set kroku, pra coval mozek jeho zcela normalne. Saloch totiz nemyslel ani na to, co bylo se sbehlo, tim m&ie na to, co muze nebo musi nasledov^ti..., Octnuv se pfede d vef mi, pouze na petlici zavfenymi u Salochu totiz naprosto se nebdli, ze by je nekdo mohl nebo docela chtel okristi proklouznul jimi a ulehl oblecen, aniz koho probudil. Usnul v nekolika minutach a probudil se,kdy2 zacalo svitat. Teprve nyni si pfipamatoval, co mu bylo uz den pfed tim nekolikrdt slehlo mozkem...

21 17 ze je totiz tentokrate nutno bfti opatrnym. A v mozku, tvrdym spankem osve^enem, zrodil se take jeste dodatek: ze by neskodilo, byti zaroven take chytrym.... Ackoli doposud jeste nevedel, ba skoro netusil, jak vse nastroji, ba ani, co asi ma pfedevsim jinym pocit, rozhodnul, ze prave tak nepozorovane, jak byl pfisel domu, z domova zmizi. Sotva vsak na lozi se pohnul, chteje vstat, procitla i zena. To jsi ty, Martinku?" zaseptla tonem duverne pfivetivosti., Osloveneho, jenz byl zatim opustil loze, na padlo, ze by, mel zenu alespoii nekolika slovy pfipravit na to, co jej ceka. Ale pomyslil si: Vzdy1: se toho dovi dost brzo!" a mlcel. Zena taktez ani slovem nepferusila mlceni. Nebylat' zvykla muze na neco se vyptavati a rozumela ^nyni i jeho mlceni. Kdyby byl den pfed tim pofidil, byl by ji najisto jiz vecer nebo v noci vzbudil, aby, byla bez starosti. Nemusil tudiz ted zbytecne vykladat. 2ene chvela se sice na jazyku otazka, co pocne dnes ale muz se ozval sam..,kdyby, nekdo pfisel," pravil septmo, aby deti neprobudil,,,fekni, ze jsem odesel!" -. 2ena lehce, ale zhluboka vzdychla.. Muz Vzdechu toho jiz nezaslechl. Proklouzlt'tise a opatrne polouzpukfelymi dvefmi a stanul pfed ni mi, aby se rozhledl kolem. 2e postfehl oblohu plnou snehu a ze jej konstatovdni prosteho a pnrozeneho fakta toho valne -net^silo, jiz vime... '-' J. Arbes, Sebranfe spisy. XXXI. 2

22 18 Pfipomenul si sice take jeste, co se mu bylo kmitlo mozkem minuly vecer v krcme a pfed chvili, kdyz procitnul ale krome toho, ze opustil dum, nevedel, co dale pocit. Stal tudiz ponekud rozkrocen, nerozhodnut, ale kliden, jakoby si byl vysel poohlednout se, jake jest pocasi, a upiral zrak svuj v neurcite prazdno sereho jitra Osadicka, jejimz nehrube ctihodnym rodakem a obcanem Martin Saloch byl, zacala se jiz probouzeti. Tu a tarn zakokrhal kohout, zakdakala slepice nebo pes bud zastekal nebo zavrcel. V mnohych oknech a okenkach kmitala svetla, ale po cloveku nebylo jeste nikde ani stopy anivosade, aniz po erarni silnici, vedouci jednak k Motolu, jednak skrze Kosife ke Smichovu. Osada sama v celku neco pfes dvacet staveni, z nichz nektera patfi ke Smichovu, jina pak ke Kosifum, jest v okoli Prahy, ba snad v celych Cechach z ruznych pficin sveho druhu jedina. A to nejen svym zvlastnim terrainem a skoro az divoromantickym okolim, nybrz i bizarrnosti vetsiny svych starsich staveni, z nichz jedno neni druhemu skoro ani podobno. A dodame-li, ze skoro ze vsech starsich staveni zeje tak cosi jako ucinena bida neb aspoh nedostatek ze skoro vsady Ize postfehnouti kal a spinu, oznacili jsme alespoh v lapidarnich rysech zakladni rdz Salochova rodiste.. A jak uz byvi, ze se protivy zpravidla skoro dotykaji podobne je tomu i zde. Jedna z nej-

23 19 chudsich a nejubozejsich osadicek nemuze si styskati na nejblizsi sousedstvo. V okruhu asi ctyf az peti set kroku sousedi Budanky takmef bezprostfedne s usedlostmi, ktere mohou buditi i pfirozenou zavist. Na zapad, a to tesne pfi prvni vozove ceste, vedouci s erarni silnice do osady, rozklada se starsi vinice Zamecnice s hospodafskymi stavenimi a velkou pahorkovitou zahradou. Na jihu za erarni sil nici vystupu ji z husteho stromovi a kefu dve nove a moderni villy, Dolni a Horni Kavalirka. K vychodu rozklada se nekdejsi velkolepy park hrabste Clam-Gallasa znama Klamovka, se starsimi svymi letohradkovymi stavenimi a novymi pfistavbami. Na severu pfi silnici, vedouci podle Klamovky k vysinam belohorskym, trci smutne k obloze by- Valy letohradek neboli vinice Klikovka, slouzici nyni jen k ucelum hospodafskym. A pfipomeneme-li, ze Saloch nejen v bidne, chudicke osade, v niz byl se narodil a v kterez s ruznymi nedobrovolnymi pfestavkami prozil cely svuj "dosavadni zivot, nybrz i v celem dalel^m okoli a tudiz i ve vsech pfipomenutych i jinych vinicich a letohradcich znal kazdy kout a kazdou cestu i stezku, ba i kazdeho, kdo z budanskych i kosifskych obcanu po cestach i stezkach tech do domu vchazival i z domu vychazel, a dodame-li ze prave tak, jako on znal jine, tito znali take jej, a ze muz ten nikdy nikomu nezavidel a nikdy takofka ani stebla ciziho bez vedomi majetnika si nepfivlastnil, uvedli jsme jednu z nejvzacnejsich jeho vlastnosti, o.kter6 jini pochybovali a za kterou on sam tako fka se stydival.

24 20 Ah, ah!" fikaval, kdyz pfisla nekdy fee na majetnika te neb one vynosne usedlosti nebo lukrativniho letohradku,,,kdybych ja to mel!" A zatim si pfi torn pranic nemyslil, ba nepocitil ani nejmensiho zasvitu zavisti. A kdyby mu byl nekdo slovem, nebo tfeba jen posunkem nebo pouhym pohledem odpiral pfisam buh, Martin Sa loch za sebe nestal!... Rozhovofila-li se nekdy nekde spolecnost pochybnych existenci, mezi kterymiz byvali mnohdy take mnozi dlouholeti praktikove, o smelych a rafinovanych kradezich a jinych zakonem profanova-.nych odvazlivostech, naslouchaval Saloch s napiatym klidem zasvecence.'a licil-li nekdo podrobneji obzvlaste nesnadny a nebezpecny nejaky pfipad, kdy vedle svrchovane obezfelosti bylo tfeba napiati veskeren um i vsechny sily, pfikyvoval Saloch kazde vyznacnejsi jednotlivosti, jakoby byl s pfipadem do vsech podrobnosti obeznamen, nebo docela jakoby byl spolupusobil. A pfece, a vyjimaje jen nekolik v'sednich a v pra.vde promijitelnych pfipadu zdoby neuvedomeleho chlapectvi, kdy smely a odvazriy hoch spise s bravurni rozpustilosti nezli z jakehokoliv jineho popudu pfelezl nekde zed cizi zahrady, naklatil si ovoce, nebo ze o znich sbiraje klasy, ^xihrabnul si s vedlejsiho pole nekolik hrsti nebo vytrhl nekde z brambofiste trs bramboru mimo to nemel Saloch jako mladik a muz nijaky podobny poklesek na svedomi. Av^ak beda kazdemu, kdo by se byl odvazil pochybovati, ze by muz ten nemel sm losti nebo do cela zrucnosti ke kradezim, ba i loupezim nejodvaznejsiho druhu J

25 21 Saloch sice skutku takovych ani neschvaloval; ale stykaje se skoro den co den s lidmi pochybne, ba nefestne povesti, a znaje kruty zapas jejichokus nejnutnejsiho chleba, alespoii jim nezazlival, kdyz ne kdy a zacast6 v zoufalstvi, sahli k prostfedku nejkrajnejsimu a zaroven nejnebezpecnejsimu a zpra vidla za nej pykavali. Nejcasteji vsak pocit'oval zvlastni, pfimo nevysvetlitelny a pfesne neoznacitelny druh studu nad tim, ze nemaje cti nalezeti ku sboru povolanych, pfece byl nescetnekrate tymz zpusobem trestan jako oni. Tam..." fikaval stereotypne vzpominavym tonem melancholika, kdykoli uznal take za vhodne neco podotknout a sluvkem tim minil trestnici tam jsou vsichni bratf i!... A kazdemu se sty ska po zabafnuti nebo po lepsim zakousnuti!" Neni tudiz divu, ze podaval mozolovitou pravici svou, kdyz se naskytla pfilezitost, kteremukoli ostfilenemu kriminalnikovi s touze bodrou, po pfipade bratrskou nemotornosti a neohrabanosti, jako obcanu riejpoctivejsimu. Kriminal nel^yl mu tudiz, cim je tisicum jinym instituci mucivou nybrz jen docasne nepohodlnou, po pfipade, a to jenom nekdy, nepfijemnou. Jakmile se octnul na svobode, jako by byly vsechny nepfijemne myslenky a trpke vzpominky, jez jej ve vazbe tisnily a znepokojovaly, do vody zapadly. On sam o vecech tech nikdy nikomu se nezmihoval, natoz pak, aby byl nekdy nekomu vypravoval, jak se v kriminale mel, nebo jak to tarn vypada. Krome jiz citovane, ale vzdy dobrovolne a skoro jaksi napapouskovane lapidarni poznamky nevypumpoval z malomluvneho kolohnata o zivote v kri-

26 22 minale nikdo ani slovicka. Necht' se namahal sebe vice, nebo bral i utociste k ruznym lakadlum a Istim, Saloch byl vzdy jako hrob. Nanejvyse mruce zavrtel hlavou, zadival se jinam a crkave skrze zuby si odplivnul, coz bylo ostatne take dosti vymluvnou odpovedi... Po chvili tupeho vahani Saloch konecne rozhodne vykrocil a dal se smerem, kterymz po neko lika minutach sestoupil po pfikrych a kfivolakych pesinach na vozovou cestu, vedouci do osady od erarni silnice se strany Kosifu. Ale sotva ucinil nekolik kroku smerem ke Kosifum, obratil se a dal se loudave smerem opacnym. Octnuv se pak asi po dvaceti krocich na druhe vozove ce.stej ve douci podle vinice Zamecnice do vrchu na sever, zabocil na. tutoakdyz pak po nekolika dalsich kro cich dospel k mjstu, kde se cesta ta rozstepuje ve dve, dal se cestou, vedouci k vinici Klikovce. A s dobrou se potazal. Nebot' v temz okamziku, kdyz zahnul za posledni staveni pfi ceste, kterou byl opustil, zahnuly na ni s erarni silnice dvs temne muzske postavy, ubirajici se tise a dosti kvapn ku pfedu. Po nekolika ivtefinach objevily se na teze ceste jine dve postavy a za temi jeste dalsi dve... V miste, kde se byl Saloch jinak rozmyslil, daly se postavy, vzdy dve a 4ve, mlcl^y, jakoby se byly jiz dfive o postupu po povedomych cestach dohodly, ruznymi sm&ry, a sesly se pfed domkem, jejz by] Saloch pfed nekolika minutami opustil. Kolkolem bylo hlubok ticho; v domku sam6m doposud tma. Jedtia z postav b! ez okolku pfistoupila he dvefim a zaklepala.

27 23,,Kdo to?" ozval se uvnitf zvonivy hlas Salochovy zeny.,,otevfte!" kazala drsnym tonem postava pfede dvefmi. Z jizby zaznel sramot, jakoby nekdo kvapne sukal po jizbe, potom klapla. petlice, dvefe vrzave se *pootevfely a ranni ticho vzrusil ochotne pfivetivy hlas: Vzdyt' my zavirame jen na petlici!**,,muz doma?" optala se s kategorickou usecnosti postava pfede dvefmi. Neni odesel," zaznela klidne odpoved; ale htied po te bylo slyseti pfitlumene:,jezis Marja!" Salochova zena, pouze ve spodnicce a majic pfes sebe pfehozeny stary nejaky car, poznavsi policejniho straznika, chtela vystoupiti ze dvefi, ale zavriivorala. Nedelejte komedii!" zamumlal nevrle policejni inspektor, nacez pfikfe a velitelsky dodal: Pfesvedcime se. Rozsvet'te!" Rozzehla kahanek a otevfevsi dvefe dokofan prosebne zaseptla: Nemusi-li to byt, prosim deti jeste speji!" Mala, nizka jizbicka a k tomu jen s nejnutnejsim nabytkem v spinave zazloutlem svetle mirne plapolajiciho kahanku, jejz byla Salochova postavila na roh kamen v nejzazsim koute na pravo, skytala truchlivy obraz skutecne bidy a byla ve vsech prostorach tak jasne osvetlena, ze stacil pouhy pohled s prahu ku pfesvedceni se, ze hledan6ho muze v jizbe neni. Na jedne z dvou stary ch posteli spaly v nejakych hadrech dve deti; druha, s pouhym slamnikem, byla prazdna.

28 24 Coz jta almara, tarn, u kamen?' optal se policista pfitlumenym hlasem. Salochova porozumela. Beze slova almaru lehce a opatrne otevfela. Nebylo vsak v ni nez ne kolik kusu hadroviteho satstva. Salochova i to porozhrnula, aby se policista pfesvedcil. Nespi snad na pude?" dotiral policista stale pfitlumenym hlasem. Ne... Odesel, jak jsem fekla..." zaseptla zena hlasem bolestne rozechvenym.,,posvit'te nam na pudu!" ozval se skoro jiz septmo policejni inspektor. Ale kdyz zena ochotne sahla po kahanku, pfipomenul si nebezpecnost podobneho pocinani a hned se opravil. Ne, ne, nechte toho! Dost casu, az se rozedni!" Po te sam dvefe opatrne pfivfel a pfistoupil k ostatnim policistum, ktefi byli vsedni pro ne vyjev zcela apaticky sledovali. Promluviv k_ nim septmo nekolik slov, dal se policejni inspektor s tfemi policisty smerem, kterym byl pfisel. Druzi dva policiste zustali pfed domkem na strazi... Kdyz zacalo se rozednivati a obcane budansti policisty postfehli, rozletla se zprava o torn po cele osade v nekolika minutach. Kazdy hned vedel, co to znamena; ale nikdo nemohl si vysv&tliti, proc policiste pfechazeji pfed domkem. Nikoho nenapadlo, ze by Saloch nemohl byti casne z rana doma... Kdyz pak se rozednilo, a v pozdali domku kupili se zvedavci ob6ho pbhlavi, mezi nimiz vet^ina deti, pfesvedcili se policiste, ze neni Saloch ani na

29 25 pude, aniz kde jinde v domku a v bezprostfednim jeho blizku. Jeden z nich pak odesel, aby podal o torn zpravu policejnimu inspektorovi, a u domku zustal na strazi jen policista jediny. Povestny neurvaly rvac, nemaje o blizkosti nebezpeci pro svou osobni svobodu ani potuchy, stoupal zatim skoro bezstarostne a pfimo plzi loudavosti do vrchu. V rannim seru a v pfivlhlem, studenem vzdu chu, ktery co chvili vzdul se v palcivy vetfik, ne byla to promenada zvlaste pfijemna ani pro cloveka tak otuzileho. Promena povetrnosti napadne pfituhnuti byla nadesla teprve okolo pulnoci. Saloch, jenz ne byl doposud pro zimu nalezite opatfen, postfehl ji teprve, kdyz vystoupil z domku, a mrazivy vetfik zatim jen jaksi na zkousku zaval mu poprve pfimo do tvafe. _ 2ima a mraz, kterymz byl prave tak uvykly jako nejnesnesitelnejsim vedrum, ovsem ani dost malo mu nepfekazely. V pfipade potfeby bylo pfec mozno rychlou chuzi nebo ruznymi telocvicnymi evolucemi aspoh se pozahfat. Avsak horsi, ba zlovestnou byla obloha, plna snehu. Kam se vrtnout, kdyby zacalo snezit?" byla prvni jasnej i myslenka, ktera kmitla Salochovym mozkem, kdyz pfed domkem moznost tu vypozoroval. Ale myslenka ta zatim mozkem beze stopy jen proletla. Pro okamzik obtezoval Salocha obcas pouze mrazivy severovychodni vetfik, kdyz od Prahy za-

30 20 dul po jiznim uboci petfinsko-belohorskych kamen nych lomu, a kvilive sviste nebo table huce stacel, se v mohutnych, nekdy i prudkych vichficovitych proudech do uzlabiny, do niz byl Saloch zabocil. TJ^labinu tvofi totiz dve vr iny, jez dole v same osade blizi se k sobe asi na dvacet kroku, kdezto cim vyse smerem k severu rozstupuji se a, tvofi kotlinu vzdy sirsi, az pak asi v polovine jizniho svahu belohorsk6 vysociny, kudy vede esovite zahnuta nova okresni silnice, splyvaji s jiznim svahem vy sociny teto. Pfirozenot\ ze vitr naznaceneho smeru a razu prave v takove uzlabine byl cloveku stoupajicimu do vrchu svrchovane nepohodlny. Ale Salochovi, ktery s nim byl v nejruznejsich variacich jeho vmi stech tech od let obeznamen, pfece nepfekazel. A to ani v okamzicich, kdy neobycejne vichrovite zavanuti Salocha donutilo na chvili se zastaviti. Saloch v takovych okamzicich instinktivne sta nul, a zaval-li vitr obzvlaste palcivy, proste se pootocil. Jakmile prudkost vetru ochabla, pokracoval zase ve svem loudani se do vrchu. _ x. Kolkolem nic ho nepoutalo a nebylo by ho bezpochyby poutalo, ani kdyby byval uz jasny den a nikoli serb, v nemz vsechny, jen ponekud vzdalenejsi pfedmety zdaly se byti zamzeny. Stoupal se svesenou hlavou, maje ruce v zadu skfizeny, pomalu co noha nohu mine, a teprve asi v dobe, kdy zena jeho poznala pfede dvefmi policistu, pocalo se tezkopadne myslenkove tistroji jeho pomalu rozviklavat. Napadlot' jej, proc vlastns opousti dum a kam ma namifeno... Vzdyt' az dosud v takovych pfipadech pfed ramenem spravedlnosti" nikdy ne-

31 27 prchal, vzdyt' vzdycky zcela klidne vyckal, az pro nej policie a to zpravidla nekolik muzu pfisla a on pak bez jakehokoli odporu, bez namitky jako obetni beranek sel, kam mu kazali jit... Mozkem jeho kmitla pfi te pfilezitosti i mnoha, ovsem jiz mlhava vzpominka z bouflive a nikoli zavideni hodne jeho minulosti. Pfedevsim pfipad, kdy jiz jako desitilety skolak pro nectnou urazku sveho nevkusneho zanovniho kasketu, jejz mu byl neboztik tatik pfinesl ze zidu", serval se do krve s dvacetiletym drzym celedinem z kosifskeho pivovaru a mel byti za to na policii metlou potrestan... I nyni, po vice nezli tficeti letech, znela mu hucive v usich vystrazna jakasi domluva neznameho jiz obsahu, kdyz mu byl trest pro prvni provineni z neznamych a pro nej jiz tehda naprosto nepochopitelnych pficin milostive prominut. Ovsem uz skoro na nic se nepamatoval nezli mlhave a jenom zvlastni, polouuvedomely pocit nejpochybnejsiho druhu urazene pychy, jenz jej tehda (kdy byl v mladistve nezkusenosti pfipraven na trest bezmerne kruty) opanoval z te blahove pficiny,, ze nebyl potrestan, provanul i nyni dusi jeho na okamzik mrazive., Avsak cim byl a vubec cim mohl byti tento pozapomenuty pfipad u pfirovnani ke dlouhe fade analogickych pfipadu dalsich, z nichz nektere z doby nej nove jsi vyhupovaly se pfed dusevnim zrakem.vzpominajiciho s veskerou odstrasujici plasticnosti? Skoro rok co rok a nekdy do roka nekolikrate sbehlo se nasledkem osudneho shluk'u nevysvetlitel-

32 28 nych okolnosti cosi, pfi cem padaly rany jako krupobiti a zpravidla i krev tekla... A podivno! Necht' pfipominal si muz ten pfi pad kterykoli, necht: se rozpominal na podrobnosti a zejmena na vlastni pficinu svaru a rvacky sebe usilovneji, nikdy nemohl si pfipomenouti, ze by byl zavdal pficinu on sam... Vzdy byl nekym provokovan, podrazden, postvan, rozvasnen a rozlicen... Co a jak se potom delo, ovsem nikdy nedovedl povedeti souvisle, ba ve vzpominkach jeho panovalo v ohledu torn takove chaos, ze nedovedl z tohp klasti uctu ani pfed vlastnim svedomim. Jen jediny moment tanul mu vzdy s houzevnatou neustupnosti na mysli: jednak domneni, ze byl vzdycky v pravu, jednak nezvratne pfesvedceni, ze bude potrestan. A kdyz jej stihali,. nikdy se neskryval; kdyz jej zatykali, nikdy se ani neptal, proc se tak deje; a kdyz jej pak na policii neb u trestniho soudu vyslychali, nikdy nezapiral, nikdy nesvaloval vinu na jineho, nybrz ke vsemu, z ceho byl vinen, proste pfisvedcoval, nebo si v zahadnych pfipadech vypomahal stereotypnim slovem:,,mozna~..." A coz teprve o zaverecnem pfeliceni u trest niho soudu, kdyz obrovska postava jejiz jedin mavnuti v pest zat:ate svalnate ruky bylo by snad stacilo i k rozrazeni lebky sedela nebo st^la pfed vaznymi soudci s olympickym klidem cloveka, kt.^ry sice chape, ze neco spachal, ceho spachati ne mel, ale kteremuz bylo, jak se zdalo, uplne Ihostejno,- jaky trest ho stihne! V pravideln^, skoro muzne krasn^ tvdfi. jeho ani sval se nezachv^l, kdyz vefejny zalobnik fr! ler

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy

Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy 1880 Dne 2.února odbývána v hotelu Drtina v Lounech první schůze účastníků k vystavění nového rol. akc. cukrovaru v Lenešicích, při kteréž byly navrženy stanovy schváleny. Základní kapitál stanoven na

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Foliáš z Fornostu. Toulky

Foliáš z Fornostu. Toulky Foliáš z Fornostu Toulky Poutník I Byl večer, už zavřela se vrátka a jakýs poutník zpíval písničku. Ta slova zdála se být sladká, ale mužíček smutněl trošičku. Kousek dál v prachu cesty kráčí on, malý

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

LEGENDA O UTHAROVI ZROZENÍ UTHARA

LEGENDA O UTHAROVI ZROZENÍ UTHARA ZROZENÍ UTHARA Na samém počátku věků byla Pangea zahalena v temnotě a světu vládl Chaos. V Závoji astrálního světa byly obrovské trhliny, jimiž se bytosti spirituálního světa, démoni a duchové prodírali

Více

Co mi vyprávìl mimozemš an

Co mi vyprávìl mimozemš an Claude Vorilhon Co mi vyprávìl mimozemš an Jsou již mezi námi? Eko konzult Mimozemš an 3 1. Setkání Pozn.: Pøeklady výrokù z bible nebyly ovìøeny podle nìkterého z oficiálních církevních pøekladù bible.

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008

Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Viktor Dyk Krysař Viktor Dyk Krysař edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Dyk, Viktor Krysař / Viktor Dyk ; [ilustrovala Nela Vadlejchová]. -- V Tribunu EU vyd.

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

noční motýl prosím tě otevři

noční motýl prosím tě otevři když spíš když spíš má ticho zvláštní něhu svět ustane v svém koloběhu když spíš co tvůj sen skrývá nemám zdání zdá se ti asi o létání když spíš pokoj má barvu zralých pšenic slunce už sahá do okenic když

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

N ÁČELNÍK K ANČÍ ZUB

N ÁČELNÍK K ANČÍ ZUB 1) N ÁČELNÍK K ANČÍ ZUB Na pokraji moravské dědiny, kousek od hranic, stojí bývalý lovecký zámeček pánů z Větrova. Je omítnutý pampeliškovou žlutí, má spoustu věžiček pokrytých prejzy a korouhvičku s kohoutem.

Více

Hospodářství v Íliadě a Odysseji

Hospodářství v Íliadě a Odysseji Hospodářství v Íliadě a Odysseji JUDITA KORTEOVÁ SEMINÁŘ PRO PROTOHISTORII A RANĚ STŘEDOVĚKÉ OBDOBÍ LS 2010/2011 Homér Život v období mezi 13. 8. stol. př. n. l. (asi konec 8. stol.) od 7. stol. legendy

Více

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003

TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TEXTY VOJTĚCH MALACH 2003 TMA SE SNÁŠÍ NA MĚSTO TAK TĚ PROSÍM BUĎ SE MNOU UPÍR KROUŽÍ KOLEM NÁS SCHOVEJ HLAVU POD POLŠTÁŘ ZKOUŠÍM TO DÁL R. ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKOUT SE OBLAKŮ ZKOUŠÍM TO DÁL DOTKNOUT SE HVĚZD

Více

ARBESOVY SEBRANE SPISY

ARBESOVY SEBRANE SPISY 00 * ARBESOVY SEBRANE SPISY J. ARBES: SEBRANE SPISY DIL XXIV. Z OVZDUSI UMENI. KAKLADEM J. OTTY V PRAZE, 11., KARLOVO NAMfiSTl 34. Z OVZDUSI UMENI NOVELETTY A BIOGRAFICKE CRTY. NAPSAL J. ARBES. NAKLADEM

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012

VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Kód materiálu: Název materiálu: VY_12_INOVACE_20_PRAZSKA_DOMOVNI_ZNAMENI Pražská domovní znamení Předmět: ČESKÝ JAZYK - ČTENÍ Ročník: 3. Časová dotace: 45 min. Datum ověření: 24. 10. 2012 Jméno autora:

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

ONDŘEJ HLOŽEK otluky

ONDŘEJ HLOŽEK otluky ONDŘEJ HLOŽEK otluky ZÁJEZDÍ/EDICE ZHOŘ ISBN: 978-80-87843-01-7 1 Ondřej Hložek (*1986, Opava) Autor poezie, pořadatel literárních akcí a animátor v kulturním dění. V roce 2011 vydalo nakladatelství Dalibora

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Bitva poblíž Uherského Brodu

Bitva poblíž Uherského Brodu Bitva poblíž Uherského Brodu Druhá polovina 15. století byla lítých bitev plna. Ve středoevropském prostoru se přetahovali o moc uherský král Matyáš Korvín a český husitský král Jiří z Poděbrad. Místem

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

k závěru, že poji š ť o vna nic

k závěru, že poji š ť o vna nic JAK TO S KRÁDEŽÍ AUTA BYLO DOOPRAVDY? Jednoho dne za mnou přišel udýchaný pán. Rozčileně mi vyprávěl, co se mu přihodilo. Došli jsme na místo činu, k městskému divadlu. Znova jsem si nechal vše vysvětlit.

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD Viktor Dyk Krysař VYŠEHRAD Illustrations Jaroslav Šerých dědicové, 2016 ISBN 978-80-7429-686-4 I A vaše jméno? Nejmenuji se; jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo, jsem krysař. Muž, který takto mluvil, stál

Více

Ahoj kluci a holky, jestliže jste se pustili do tení tohoto p hu, tak vás asi zajímá, jak pokra ovala ta neš astná cesta Tomáše a Jirky.

Ahoj kluci a holky, jestliže jste se pustili do tení tohoto p hu, tak vás asi zajímá, jak pokra ovala ta neš astná cesta Tomáše a Jirky. Ahoj kluci a holky, jestliže jste se pustili do čtení tohoto příběhu, tak vás asi zajímá, jak pokračovala ta nešťastná cesta Tomáše a Jirky. No, řekl bych vám: Ani se neptejte, ale protože jsem vám to

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

Telefonní budka. Varovný telefonát

Telefonní budka. Varovný telefonát MEZI NEBEM A ZEMÍ Mezi nebem a zemí Telefonní budka Tohle se prý stalo nedávno, někde na Kladně. Jednu mladou dívku právě proti její vůli opustil přítel a k tomu se přidaly jak problémy ve škole, tak

Více

1. Víra. 2. Naděje. Poloobnažená mladá žena, opírající se o velkou námořní kotvu. Obličej má obrácený k nebi.

1. Víra. 2. Naděje. Poloobnažená mladá žena, opírající se o velkou námořní kotvu. Obličej má obrácený k nebi. Ctnosti a Neřesti Dvanáct alegorických soch křesťanských CTNOSTÍ postavených kolem roku 1719 na piedestalech, přistavěných k zahradní zídce před levým křídlem špitálu. 1. Víra Žena objímající kříž, symbol

Více

Henri Michaux Cesta nepoddajnosti

Henri Michaux Cesta nepoddajnosti Henri Michaux Cesta nepoddajnosti Tato kniha se těší laskavé podpoře Nadace Český literární fond. Editions Gallimard, 1986 Rubato, 2012 Translation Tereza Maňhalová, 2012 ISBN 978-80-904817-7-0 I.

Více

Literární druhy a žánry

Literární druhy a žánry Literární druhy a žánry Literární druhy: poezie próza drama tradiční dělení: lyrika epika drama Literární žánry: = liter. formy a typy, které se vyznačují shodnými znaky z hlediska obsahového či formálního

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ Celý prosinec se nesl v andělské náladě. Ve školce po celý advent poletovaly dvě velké andělky obklopené spousty malých andělíčků. BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY Jelikož

Více

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ ,.. tl _.,.",..1.,.. r. r -... ut sequamini uestigia eius". (I Pe 2, 22.) ' ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ Náčrty rozjímání pro kněze. Svaz.ek II. APOŠTOLSKÝ ŽIVOT KRISTA PÁNA OD POČÁTKU VEŘEJNÉHO

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně DUCH? Z temného moře se vynořila plachetnice se třemi stěžni. Plachty měla svěšené a trup hluboko ponořený, jako by byla naložená těžkým nákladem. Na středním a nejvyšším stěžni vlála malá černá vlajka.

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012. Anotace. - prezentace určená pro učitele

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012. Anotace. - prezentace určená pro učitele Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby 10.11.2012 Anotace - prezentace určená pro učitele

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984

Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Jaroslav Seifert - Nobelova cena za literaturu 1984 Město v slzách (1921) - představa světa bez bídy a nenávisti, touha léčit, potěšit; soucit s chudými, vidiny lidského štěstí - proletářská poezie Děti

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Lotr šibeničník budižkničema. Postava otroka v římské komedii

Lotr šibeničník budižkničema. Postava otroka v římské komedii Lotr šibeničník budižkničema Postava otroka v římské komedii 2. pol. 3. stol. př. n. l. 21 dochovaných komedií masky hráli jen muži typizované postavy: mladík, otrok, otec, kuplíř, voják, dívka, stařec,

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

35 Kapitola druhá 36 Přípitek Patrové budovy, roztroušené na úpatí vysoké hory, zůstávaly dlouho po ránu v jejím stínu. V půl osmé se v trávě na záhonech ještě drželo studené vlhko od noční rosy, ale celé

Více

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu.

PŘÍLOHA. IV. Statistické údaje církevních a občanských svateb na Žďársku v letech I. Seznam svateb z terénního výzkumu. PŘÍLOHA I. Seznam svateb z terénního výzkumu. II. Seznam svatebních informátorů. III. Ukázka 5 lidových písní zpívaných o svatbě ve Žďárském okrese: pevný řád, co se při jaké příležitosti zpívá, není dán.

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

Oldřich Mikulášek Agogh

Oldřich Mikulášek Agogh Vyšehrad Oldřich Mikulášek Agogh [VERŠE Z LET 1969 1971] Oldřich Mikulášek Agogh VYŠEHRAD Illustrations Johana Hrabíková Vojnárová, 2012 Copyright Oldřich Mikulášek, 1980 ISBN 978-80-7429-163-0 Motto:

Více

JAK CÍLEK LÍDU NA EL. Franti ek Skála

JAK CÍLEK LÍDU NA EL. Franti ek Skála JAK CÍLEK LÍDU NA EL Franti ek Skála Cilek v8.indd 1 10/18/06 9:51:19 AM edice Modr slon svazek 18 Tato kniha vychází s laskavou podporou Ministerstva kultury âeské republiky Ve kerá práva vyhrazena Meander,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

POMÓC, OBLUDA!!! Příchod do vesniničky Cilkular: Družina dorazí do malé vesnice jménem Cilkular, která leží u malého rybníčku pod Bílými vrchy:

POMÓC, OBLUDA!!! Příchod do vesniničky Cilkular: Družina dorazí do malé vesnice jménem Cilkular, která leží u malého rybníčku pod Bílými vrchy: POMÓC, OBLUDA!!! Úvod: Toto dobrodružství je určeno pro začínající hráče mezi 1-2 úrovni. Text psaný takto: je určen jen pro PJ. Text psaný takto: je určen pro hráče. Příchod do vesniničky Cilkular: Družina

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_131 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

Motto: Nevěř všemu co zříš, nebo se podivíš (staré rčení) Ale opravdu tady ležel, ujišťoval světlovlasý mladík

Motto: Nevěř všemu co zříš, nebo se podivíš (staré rčení) Ale opravdu tady ležel, ujišťoval světlovlasý mladík Motto: Nevěř všemu co zříš, nebo se podivíš (staré rčení) Ale opravdu tady ležel, ujišťoval světlovlasý mladík poručíka. Viděl jsem ho na vlastní oči. A byl určitě mrtvej, proto jsem vás taky zavolal.

Více

3. Kousky veršů (Poupata)

3. Kousky veršů (Poupata) 1. esta poslední kapky (Poupata) mi mi 1. Sklenici vína dolej nám, ó, Pane, mi mi dokud tam na dně něco zbejvá, Pane, nebudem vědět o těle, duše se vínem umeje, nebudem bdít a nebudem spát, ó, Pane. 2.

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Dagmar Pospíšilová VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY CZ.1.07/1.4.00/21.3536 ANOTACE

Dagmar Pospíšilová VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY CZ.1.07/1.4.00/21.3536 ANOTACE Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov Autor: Téma sady: Název výstupu: Dagmar Pospíšilová Český jazyk pro 5. ročník - literatura VY_32_INOVACE_ČJ5-L_12_DETEKTIVNÍ PŘÍBĚHY Datum vytvoření:

Více

Otázka: Hilsneriáda. Předmět: Dějepis. Přidal(a): MrLuciprd. Obsah ÚVOD HILSNERIÁDA LEOPOLD HILSNER VRAŽDA MARIE KLÍMOVÉ VRAŽDA ANEŽKY HRŮZOVÉ

Otázka: Hilsneriáda. Předmět: Dějepis. Přidal(a): MrLuciprd. Obsah ÚVOD HILSNERIÁDA LEOPOLD HILSNER VRAŽDA MARIE KLÍMOVÉ VRAŽDA ANEŽKY HRŮZOVÉ Otázka: Hilsneriáda Předmět: Dějepis Přidal(a): MrLuciprd Obsah ÚVOD HILSNERIÁDA LEOPOLD HILSNER VRAŽDA MARIE KLÍMOVÉ VRAŽDA ANEŽKY HRŮZOVÉ SOUDNÍ PROCES KONEC ŽIVOTA LEOPOLDA HILSNERA T.G.MASARYK ANTISEMITISMUS

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu...

Jsou okamžiky, kdy dlouze vyhráváš, pak štěstí se přikloní na moji stranu, možná jen, že mi ve hře šanci dáváš, kterou jinde tak snadno nedostanu... 1. Hrajeme spolu tu partii podivnou zase, bez figurek na šachovnici žlutohnědé, bez vnímání prostoru v prázdném čase, červenají při ní tváře pře tím tak bledé... Nehrajeme na remízu, ale na vyhrání, jen

Více

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp.

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp. Jorinda a Joringel Uprostřed jednoho hlubokého a hustého lesa stál starý zámek. Žila v něm stařena, úplně sama byla to mocná čarodějnice. Ve dne na sebe brala podobu kočky nebo sovy, večer však získala

Více

Slečna Helena Dvořáková POHLEDY

Slečna Helena Dvořáková POHLEDY Slečna Helena Dvořáková POHLEDY Příloha Budišovského zpravodaje č. 4/2006 18. 12. 2006 II Příloha tohoto čísla zpravodaje je sestavena asi z padesáti pohlednic, které v letech 1899 až 1904 obdržela od

Více

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou edice Knihovnicka.cz Tribun EU 2008 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Šindlerová, Jindřiška

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce. Meteoaktuality 2015 ÚNOR Autorství: Meteo Aktuality

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce. Meteoaktuality 2015 ÚNOR Autorství: Meteo Aktuality Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality 2015 ÚNOR 2015 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 Podrobnější rozbor témat... 4 Údaje... 5 Obrazové

Více

ALBATROS 1 Vraniboudo.kn.bl..indd :21

ALBATROS 1 Vraniboudo.kn.bl..indd :21 ALBATROS 1 2 Kari Smelandová RODINA VRANIBOUDOVA Kýchání u sousedů 3 4 Kari Smelandová Rodina Vraniboudova Ilustroval Nikkarin Kýchání u sousedů ALBATROS 5 Přeložila Jarka Vrbová Kniha vychází s finanční

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008

Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Usnesení ze ZM Chrastava dne 20. října 2008 Datum konání: 20. 10. 2008 2008/07/I ověřovatele zápisu: paní Romanu Krčkovou a pana Františka Boudu 2008/07/II --- 2) program zasedání: 1. Informace, diskuse

Více

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009

OSTRUŽINY. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 OSTRUŽINY Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz DUBEN 2009 1. Po sklence (od milancholik) 2. Jak se dýchá ticho (od Lizzzie) 3. Noční víla (od nevěrná) 4. Po hádce (od ivkaja) 5. Vstoupil jsi (od Verena) 6.

Více