I. ARBESA SEBRANE SPISY.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. ARBESA SEBRANE SPISY."

Transkript

1

2 4-30

3

4

5 I. ARBESA SEBRANE SPISY. Vychazeji v sesitech po 30 h a Ize odebirati bud' v pfedplaceni na segity (na 10 se. postou K! 3'20) nebove vydani svazkovem 8, v nsmz dosud vy lo: Broz. Vaz. Kh Kh I. Romanetta, Dil stran Sivook^ demon. Prvni noc u mrtvoly. Aspoh se pousmsj! II. Modcrniupif i. Obraz z obchodniho zivota prazskeho. 332 stran III. Romanetta.Dilll.308 stran Zazracna Madonna. 11 divino Boemo. Vymfrajici hfbitov. IV. MravoMrneromanky. 352 str V. Knihy novel a povidek. Dil II. 333 str VI. Romanetta, Dil lit. 295 stran Zborcene harfy ton... VII. Knihy novel a po- Videk. Dil II. 309 str. S' 4-80 VIII. Andel miru, Soman. Dil I. II. 319 stran IX. Andel miru. Dil III. aziv. 399 stran *80 X. Romanetta. Dil IV. 374 str S'SO Dabel naskfipci Sileny Job. Muj pfitel vrah. XL Adamite. - Fragment romanu pseudo-historickeho. 236 str XII. Elegie Jivota. Povidky a novely I. 248 str *20 XIII. Knihy novel a po-. videk. III. 336 stran. 3' XIV. Silhouettydivadelni. Dil I. 291 str 3-4*80 XV. Romanetta. DilV. 308 stran 3-4*80 Kandidati existence. Broz. Vaz. Kh Kh XVI. Arabesky literarni. Dil I. 408 stran '80 XVII. Agitator. Roman zenskeho srdce. 243 stran. 2* XVIII. Knihy novel a povidek. Dill V. 332 stran XIX. Satiry a rozmarne hficky. Dil I. 325 st an XX. Romanetta. Dil VI. 346 stran *30 Barikadnici. Elegie o cernych ocich Anna a Marie. XXI. Nesmrtelni pijaci. Novela a povahopisne studie 284 str XXII. Romanetta. Dil VII. 368 stran '10 Svaty Xaverius. Advokat chud'asu. Duhokfidla Psyche. XXIII. Knihy novel a povidek. Dil V. 440 stran 4*20 6- XXIV. Zovzdusiumeni. No vely a biograficke crty. 440 stran 4*20 3' XXV. Romanetta. Dil VIII. 300 stran 2*90 4*10 Newtonuvmozek. Omlazujici krev. Duhovy bod nad hlavou. Lotr Golo. XXVI. Zahadne povahy. Studie a crty povaho pisne. 364 str *40 XXVII. Romanetta. Dil IX. 336 stran Ukfizovana. Akrobati. XXVIII. Z dusevni dilny basniku.pfispsvekl. 336 str XXIX. Episody z r Studie a crty. 312 str *20 VeSkery spisy Arbesovy jsou na sklads V kazddm knihkupectvi. J. OTTO V PRAZE, Karlovo nim. 34. Ve Vidni I., Gluckg. 3.

6 J. ARBES: SEBRANE SPISY DIL XXXT. KNIHY NOVEL A POVIDEK. VI. VYDAVA J. OTTO V PRAZE.

7 KNIHY NOVEL A POVIDEK. NAPSAL J. ARBES. VI. VYDAL J. OTTO V PRAZE.

8 VESKERA PRAVA VYHRAZENA, Tiskem >UNIE«v Praze.

9 Vdzene pani tfanusce SKeslerove.

10

11 RVAC. SOClALNl SILHOUETTA Z OKOLt PRA2SK HO.

12 (Psano a po prve tisteno r )

13 Martin Saloch v okoli Budanek za Kosiremi povestny rvac a tez jinak obcan nehrubeuctyhodny proklouznul za seffciho se prosincoveho jitra tise a opatrne jako kuna skrze polouzpukrel6 dvefe stareho rodneho domku. Rozhl dnuv se plase a slidive v pravoivlevo, loknul nekolikrat nevrle po cerstvem, studenem a privlhlem vzduchu, nacez pfidusene kychnul a upfel ostrovidovy zrak svuj pfes protejsi nizke staveni k obloze. Obloha by la jediny tmave oloveny pfikrov zimni, s nehoz kazdou chvili mohl zacit schvivati snih. ; Klidna a nikoli neslicna tv;af Salochova, muze obrovske postavy, goliasovskych hnatu a gladiatorske pruznosti svalu, ponekud se zakabonila. Nizke hladke celo na nekolik okamziku zvarhankovatelo a odule rty, pozakryte pfizrzlym kaderavfm plnovousem, sespulily se k mrzutemu usklibnuti. Av ak kdyz za chvili pohodil hlavou a skrze fidke, jak alabastr bile zuby crkave odplivnul, nabyla vyrazna,, skoro do hneda sluncem osmahla jeho tvdf obyykl^ho ledoveho klidu a sebevedomi,

14 10 Pricina, pro kterou neohrozeny a siroko daleko obavany muz opustil tak ranne sv nehrube pohodlne loze pouhy slamnik byla ponekud Beobvykld. Jiz den pred tim pod yecer po dokonane udalosti", ktera se byla sbehla na vozov6 ceste, vedouci od Strahovske brany do kamennych lomu petfinskych kdyz se byl vratil do rodne osady a zasedl klidne, jakoby se nebylo pranic stalo, v krcme pri erarni silnici za stul, napadlo^ ho, ze je tentokrate zase jednou potrebi, aby byl spise opatrnym, nezli smelym, odhodlanym a zpurne vzdorovitym. Host v krcme aspon v podstate uz vedeli, co bylo se sbehlo. Byla to rvacka na zivot a na smrt," Vypravoval neznamy ocity svedek krvaveho vystupu drive, nezli Saloch poctil krcmu nehrube vzacnou navstevou.,jeden proti peti. Nejaky Golia proti peti hromotlukum. Jeden z tech peti zustal lezet s rozbitou lebkou. Ostatni vzali do zajecich. Pozdeji byl odnesen raneny v truhle na komisaridt a odtamtud do nemocnice." Prost^mu vypravovani tomu naslouchajici host6 v krcmg okamzite uhodli, ze timto Golidsem nemuze byti nezli Saloch. Uboha zena a ubohe deti! Zas jim toho chlapa zamfizujou!" pfipomenul s pochybnym soucitem soused remenaf, sesklebiv souchotin&rskou tvaf k utrpne komicke grimase. Nu dva, tfi mesice krimindlu ho neminou!" dodal jiny host. I co vds napada!" jal se vysv^tlovati' o^it^ svedek krvaveho pfipadu. jjdojde-li ranen6inu

15 11 dech, umfe-li, je to zlocin zabiti a na ten je vet si trest. Ale at' uz raneny umfe nebo neumfe, vse jedno! Povidali, ze to byl,tajny', ktery chtel obrovskeho pobudu zatknout. A kdozkoli vztahne ruku na tifadni osobu, aby ufadni vykon jeji pfekazil, dopusti se zlocinu vef ejneho nasili... A proto myslim, ^e chlapa osm nebo deset mesicu tezkeho zalafe nemine." Ze slov tech domnivali se naslouchajici poznavati, 2e neznamy ocity svedek rva^ky je bud' sam nejakou uradni osobou nebo tajnym'*, ktery phsel Salocha zatknout, nasledkem cehoz o pfi padu torn nikdo jiz ani nehlesl. A kdyz pak po nekolika minutach otevfelyse zhurta dvefe a na prahu objevil se Saloch s mra ne zpytavym vyrazem v tvafi, jako by drive, nezli vstoupi, ohledaval terrain vymenili pfitomni jen vyznamne pohledy a! neznamy ocity svedek krva veho pfipadu nesmele a jaksi pozaleknut zaseptal: To je on!".sluvkem,,on" oznaceny kandidat kriminalu vesel hfmotnym krokem, pozdravil drsne a usedl po sv6m zvyku k prazdnemu stolu do kouta, kd'e podepfel hlavu do obou dlani. Pfitomnost na slova skoupeho hromotluka, o nemz bylo pfed chvili konstatovano, ze nekoho -tiice zranil nebo docela snad i zabil, nebyla ani jedin^mu z pfitomnych mila. ^^Chlap ma bezpochyby zas svuj den nejlip se mu vyhnout!" pomyslil si souchotinafsky femendf a zaklqpal nozem na sklenici, chteje zaplatit. Pfikladu jeho nasledovali i ostatni. Nezli vsak dopili' a ode^li, snazili se jaksi na zakfidovdni dfi-

16 12 v jsiho hovoru rozpfisti ledabylou rozpravku o v^cech nejvsednejsich. Salochovu bystremu uchu a jeste bystfejsimu zraku kdyz totiz chvilemi nadzvedl hlavu neusel vsak -ani stisneny ton hovoru, anii bazlive utrpny vyraz v tvafich. Ackoliv o sobe nezaslechl ani sluvka, byl pfesvedcen, ze v kr m.e uz vedi o vsem, ba vice ze stahuji se nad nim, vlastne nad jeho rodinou osudne mraky spravedlnosti hroziveji nez kdy jindy. Kdyz myslenka ta slehla jeho mozkem, zdalo se mu, ze citi poprv^ ve svem zivote cosi jako mimy zachvev litosti nad svym skutkem. Pfipomenult' si neodvratny osud zeny a d ti, kdyz bude zavfen. Prace v cihelnach, kde byl pracoval z$. r pohody, byla totiz uz pfed nekolika tydny pro zbytek roku zastavena, a prace jine, jako odmetani snehu, vypomahani pfi sekani a nakladdni ledu a podobne, dosud nebylo. Doma dosel uz pfed tydnem z bidnych uspor posledni halif a rodina 2ila jiz hufe nezli nejbidnejsi zebrici. Mimo to byla zena s outezkem a cekala se den co den... A co jej druhdy napliiovalo pfirozenouaoprdvnenou pychou ze byl pro svou silu x obratnost a neurvalost postrachem vsech, ze byl ve vsech rva^kdch vitezem rozplynulo se v cosi tak mlhave odpom^ho, ze se mu zddlo, jakoby pfece jen nebyval vzdy v prdvu, kdyz zjedndval si si.m zadostu^in^ni svalovitou, rozpracovanou a tim skoro neodolatelnou svou pesti nebo jinym, podobne neodolateln^m zpusobem,

17 13 Nez vse to mozkem jeho jen kmitlo. V nasledujici chvili byl jiz zase tymz Salochem jako vzdy smelym, neohrozenym, vzdorovitym a zadneho skutku sveho nelitujicim. Vedomi pfevahy nejen telesne, nybrz i du sevni nebot' jako rvac az dosud nikym nepokofeny osvedcoval muz ten i v nejrozvasnenejsich a nejzb^silejsich rvackach podivuhodnou chladnokrevnost a rozvahu bylo tak mocne a zdanlive nevykofenitelne, ze takofka mzikem zaplasilo vsechny sentimentalnejsi reflexe jineho druhu. Vedomi, ze i tentokrate pokofil a pfemohl pet statnych jinak muzu, ktefi jej u vedomi sve ciseln^ pfesily v pravem slova smyslu byli pfepadli nepfipravena, nemohlo rvaveho obra naplhovati nezli jistym druhem surove slastneho a zaroven pysn^ho uspokojeni. Setkalt' se s nimi nahodou na vozove ceste nedaleko Strahovske brany, vraceje se z Prahy, kde byl marne se pidil po nejake praci. Minuli se. Saloch zaslechl usklebny, skuhravy hlas:,, Saloch-laloch''. Pootociv hlavu spatfil, ze vsech pet neznamych muzu, na pohled pobudu, stoji, a jeden z nich ze mu hrozi p6sti. V mziknuti oka pfehledl vhodny terrain opukovou strz za sebou, ktera mu kryla zada, na blizku nekolik kamenu a kolem odpurcu jen zaschm bldto rozbrazdene vozove cesty. Stfelhbite shybnul se po nejblizsim kamenu a jako tygr vrhl se na provokujici. Prvni ranoupadne sv6 pravice, v ktere mel kamen, srazil jednoho z nich k zemi. Ostatni vrhli se na nej. Zdpas trval pfes tvrt hodiny a byla to, jak byl nezndmy-

18 14 ocity svedek ujist'oval, skutecne rvacka na zivot a na smrt. Mnoho-li ran a jake kdo utrzil, nezli se dali vsichni ctyfi Salochovi odpurci na utek, nikdo nezjistil ale nektefi krvaceli a Saloch sam dostal ran bez poctu. Kdyby se byl vysvlekl a ohledal, byl by zjistil mnozstvi krvavych a nyni pod vecer jiz do zelenava pfechazejicich podlitin na celem tele, zvlaste na prsou, ramenech a rukou, do kte ry chz buseno jako kovafskymi kladivy. Tvafe a hlavy dovedl si ubraniti obratnym odrazenim jako vzdy a dekoval to jen sve osvedcene duchapfitomnosti. i I bidny odev, zvlast' kabat, byl mu na mnohych mistech nejen pomazan, nybrz i rozedran, coz vsak pfi zaplatovane toilette jeho mnoho nevazilo. A kdyz pak pfemozeni konecne se rozprchli a s ruznych stran na pokfik rvackou zpusobeny zacalo se bliziti nekolik zvedavou, plivnul si Saloch crkave skrze zuby, Zvedl opodal se valejici zamasteny plsteny klobouk, jenz mu byl v zapasu s hlavy srazen, a skfiziv obe ruce na zadech obratil se lottdave co noha nohu mine k domovu. y» V nekolika minutach, kdyz zmizela zaru^ftoat s osmahle tvafe a zapasem rozjiskfene, matne ede oko nabylo zase obvykleho, jak ocel chladnehovy razu, nebyl by nikdo uvefil, ze pfed chvili se sbehlo, co jsme prave v strucnosti vypravovali, Puvodne mel Saloch v umyslu vratiti se domu ale kdyz jej napadlo, ze musi tak jako tak se poohlednout jeste jinde po nejak^m zatimnim zamestnani, zabocil na cestu podle hradebnich zdi, a sebehnuv pak s vrsiny zamefil ku Smichovu, a tarn se pidil, kde jen vubec mohl, po n&jakd praci.

19 15 Bez pofizeni a hladov vracel se Saloch k.do movu. Kdyi dospel do Budanek a shlednul pfi sil nici krcmu, vstoupil do ni v nadeji, ze mu hostinsky da snad pfece zas na kfidu. Nezklamal se; pfinesena mu sklenice piva bez vyzvani, a hostinsky pozdeji, kdyz ostatni hoste odesli, sam se optal, zda by neceho nepojedl. Saloch nesmele pfikyvnul. ^Ale my uz tu u vas visime s hezkym grosem!" pfipomenul jaksi na omluvu. Nu -r- nest'! Az zas bude prace, vsak se spraviiiie!" odtusil s licenou ochotnosti hostinsky, kteryz byl asi pfed hodinou urputne odbyl Salochovu zenu, ze uz nic na uver neda. Ze byl k muzi tak ochotny jako k zene nemilosrdny, vysvetluje se jen tim, ze se muze bal a vedel, ze trpitelka zena muzi svemu nicim si neposteskne. Nic osemetneho netusici Saloch skutecne pookfal ochotou hostinskeho. Trpce tisniva nalada, v jake se vracel k domovu, vystf'ddna mirnou nadejnosti. Pojedl tedy. Ovsem jen krajic chleba a Jeden syrecek. A vypil jedinou sklenici piva. Utrata stfidmeho a i jinak trpeliveho rvace nestala tudiz vecera toho skoro ani za fee. v. Posedel v krcme sam a sam dele dvou hodin. Posrkaval sve pivo a crkave odplivoval. Nic nenasvedcovalo, ze by pro neco se rmoutil, nebo ze by jej neco hnetlo. Chladny vyraz v celku dosti sympathicke, dobrodusne tvafe nasvmcoval naproste dusevni rovnovaze, jako v dobach" zcela normalnich.

20 16 A pfece tomu nebylo tak. Salochovou dusi valily se mlhav oblacky, z kterych slehaly chvilemi myslenkov^ jiskerky zvlastniho druhu. Kdyz totiz si uvedomil nebezpecnost situace, napadlo ho, ze tentokrate neni radno oddati se hrde svemu osudu, nybrz ze je nutno pokusiti se, nebylo-li by Ize vyhnouti neb uhnouti se mu... A to tf eb'a na kratkou dobu... Ale jak? Tot' otazka, na kterou nebylo Ize tak snadno odpovedeti uspokojive. Saloch mucil svou hlavu, pfemysleni nezvyklou, aniz by z ni jen zasvit spasne myslenky vymucil. Bud ze uz byl marnym landanim po cely den unaven a jaksi vysilen, anebo ze mozek jeho skutecne nemel dostatecne pruznosti k vyslidsni zachranneho prostfedku v kritickem okamziku Salochovi nezbylo, nezli se spokojiti polotupou resignaci. Eh! At si pfijdou, kdy chteji!" tot' bylo vse, co posleze zamrucel do vousu. A tim take nezvykly akt nasilneho pf emitani k urcitemu zamyslu ukon^il. Kdyz pak posleze se zvedl a opustiv krcmu loudal se domu, kam mel necelych pet set kroku, pra coval mozek jeho zcela normalne. Saloch totiz nemyslel ani na to, co bylo se sbehlo, tim m&ie na to, co muze nebo musi nasledov^ti..., Octnuv se pfede d vef mi, pouze na petlici zavfenymi u Salochu totiz naprosto se nebdli, ze by je nekdo mohl nebo docela chtel okristi proklouznul jimi a ulehl oblecen, aniz koho probudil. Usnul v nekolika minutach a probudil se,kdy2 zacalo svitat. Teprve nyni si pfipamatoval, co mu bylo uz den pfed tim nekolikrdt slehlo mozkem...

21 17 ze je totiz tentokrate nutno bfti opatrnym. A v mozku, tvrdym spankem osve^enem, zrodil se take jeste dodatek: ze by neskodilo, byti zaroven take chytrym.... Ackoli doposud jeste nevedel, ba skoro netusil, jak vse nastroji, ba ani, co asi ma pfedevsim jinym pocit, rozhodnul, ze prave tak nepozorovane, jak byl pfisel domu, z domova zmizi. Sotva vsak na lozi se pohnul, chteje vstat, procitla i zena. To jsi ty, Martinku?" zaseptla tonem duverne pfivetivosti., Osloveneho, jenz byl zatim opustil loze, na padlo, ze by, mel zenu alespoii nekolika slovy pfipravit na to, co jej ceka. Ale pomyslil si: Vzdy1: se toho dovi dost brzo!" a mlcel. Zena taktez ani slovem nepferusila mlceni. Nebylat' zvykla muze na neco se vyptavati a rozumela ^nyni i jeho mlceni. Kdyby byl den pfed tim pofidil, byl by ji najisto jiz vecer nebo v noci vzbudil, aby, byla bez starosti. Nemusil tudiz ted zbytecne vykladat. 2ene chvela se sice na jazyku otazka, co pocne dnes ale muz se ozval sam..,kdyby, nekdo pfisel," pravil septmo, aby deti neprobudil,,,fekni, ze jsem odesel!" -. 2ena lehce, ale zhluboka vzdychla.. Muz Vzdechu toho jiz nezaslechl. Proklouzlt'tise a opatrne polouzpukfelymi dvefmi a stanul pfed ni mi, aby se rozhledl kolem. 2e postfehl oblohu plnou snehu a ze jej konstatovdni prosteho a pnrozeneho fakta toho valne -net^silo, jiz vime... '-' J. Arbes, Sebranfe spisy. XXXI. 2

22 18 Pfipomenul si sice take jeste, co se mu bylo kmitlo mozkem minuly vecer v krcme a pfed chvili, kdyz procitnul ale krome toho, ze opustil dum, nevedel, co dale pocit. Stal tudiz ponekud rozkrocen, nerozhodnut, ale kliden, jakoby si byl vysel poohlednout se, jake jest pocasi, a upiral zrak svuj v neurcite prazdno sereho jitra Osadicka, jejimz nehrube ctihodnym rodakem a obcanem Martin Saloch byl, zacala se jiz probouzeti. Tu a tarn zakokrhal kohout, zakdakala slepice nebo pes bud zastekal nebo zavrcel. V mnohych oknech a okenkach kmitala svetla, ale po cloveku nebylo jeste nikde ani stopy anivosade, aniz po erarni silnici, vedouci jednak k Motolu, jednak skrze Kosife ke Smichovu. Osada sama v celku neco pfes dvacet staveni, z nichz nektera patfi ke Smichovu, jina pak ke Kosifum, jest v okoli Prahy, ba snad v celych Cechach z ruznych pficin sveho druhu jedina. A to nejen svym zvlastnim terrainem a skoro az divoromantickym okolim, nybrz i bizarrnosti vetsiny svych starsich staveni, z nichz jedno neni druhemu skoro ani podobno. A dodame-li, ze skoro ze vsech starsich staveni zeje tak cosi jako ucinena bida neb aspoh nedostatek ze skoro vsady Ize postfehnouti kal a spinu, oznacili jsme alespoh v lapidarnich rysech zakladni rdz Salochova rodiste.. A jak uz byvi, ze se protivy zpravidla skoro dotykaji podobne je tomu i zde. Jedna z nej-

23 19 chudsich a nejubozejsich osadicek nemuze si styskati na nejblizsi sousedstvo. V okruhu asi ctyf az peti set kroku sousedi Budanky takmef bezprostfedne s usedlostmi, ktere mohou buditi i pfirozenou zavist. Na zapad, a to tesne pfi prvni vozove ceste, vedouci s erarni silnice do osady, rozklada se starsi vinice Zamecnice s hospodafskymi stavenimi a velkou pahorkovitou zahradou. Na jihu za erarni sil nici vystupu ji z husteho stromovi a kefu dve nove a moderni villy, Dolni a Horni Kavalirka. K vychodu rozklada se nekdejsi velkolepy park hrabste Clam-Gallasa znama Klamovka, se starsimi svymi letohradkovymi stavenimi a novymi pfistavbami. Na severu pfi silnici, vedouci podle Klamovky k vysinam belohorskym, trci smutne k obloze by- Valy letohradek neboli vinice Klikovka, slouzici nyni jen k ucelum hospodafskym. A pfipomeneme-li, ze Saloch nejen v bidne, chudicke osade, v niz byl se narodil a v kterez s ruznymi nedobrovolnymi pfestavkami prozil cely svuj "dosavadni zivot, nybrz i v celem dalel^m okoli a tudiz i ve vsech pfipomenutych i jinych vinicich a letohradcich znal kazdy kout a kazdou cestu i stezku, ba i kazdeho, kdo z budanskych i kosifskych obcanu po cestach i stezkach tech do domu vchazival i z domu vychazel, a dodame-li ze prave tak, jako on znal jine, tito znali take jej, a ze muz ten nikdy nikomu nezavidel a nikdy takofka ani stebla ciziho bez vedomi majetnika si nepfivlastnil, uvedli jsme jednu z nejvzacnejsich jeho vlastnosti, o.kter6 jini pochybovali a za kterou on sam tako fka se stydival.

24 20 Ah, ah!" fikaval, kdyz pfisla nekdy fee na majetnika te neb one vynosne usedlosti nebo lukrativniho letohradku,,,kdybych ja to mel!" A zatim si pfi torn pranic nemyslil, ba nepocitil ani nejmensiho zasvitu zavisti. A kdyby mu byl nekdo slovem, nebo tfeba jen posunkem nebo pouhym pohledem odpiral pfisam buh, Martin Sa loch za sebe nestal!... Rozhovofila-li se nekdy nekde spolecnost pochybnych existenci, mezi kterymiz byvali mnohdy take mnozi dlouholeti praktikove, o smelych a rafinovanych kradezich a jinych zakonem profanova-.nych odvazlivostech, naslouchaval Saloch s napiatym klidem zasvecence.'a licil-li nekdo podrobneji obzvlaste nesnadny a nebezpecny nejaky pfipad, kdy vedle svrchovane obezfelosti bylo tfeba napiati veskeren um i vsechny sily, pfikyvoval Saloch kazde vyznacnejsi jednotlivosti, jakoby byl s pfipadem do vsech podrobnosti obeznamen, nebo docela jakoby byl spolupusobil. A pfece, a vyjimaje jen nekolik v'sednich a v pra.vde promijitelnych pfipadu zdoby neuvedomeleho chlapectvi, kdy smely a odvazriy hoch spise s bravurni rozpustilosti nezli z jakehokoliv jineho popudu pfelezl nekde zed cizi zahrady, naklatil si ovoce, nebo ze o znich sbiraje klasy, ^xihrabnul si s vedlejsiho pole nekolik hrsti nebo vytrhl nekde z brambofiste trs bramboru mimo to nemel Saloch jako mladik a muz nijaky podobny poklesek na svedomi. Av^ak beda kazdemu, kdo by se byl odvazil pochybovati, ze by muz ten nemel sm losti nebo do cela zrucnosti ke kradezim, ba i loupezim nejodvaznejsiho druhu J

25 21 Saloch sice skutku takovych ani neschvaloval; ale stykaje se skoro den co den s lidmi pochybne, ba nefestne povesti, a znaje kruty zapas jejichokus nejnutnejsiho chleba, alespoii jim nezazlival, kdyz ne kdy a zacast6 v zoufalstvi, sahli k prostfedku nejkrajnejsimu a zaroven nejnebezpecnejsimu a zpra vidla za nej pykavali. Nejcasteji vsak pocit'oval zvlastni, pfimo nevysvetlitelny a pfesne neoznacitelny druh studu nad tim, ze nemaje cti nalezeti ku sboru povolanych, pfece byl nescetnekrate tymz zpusobem trestan jako oni. Tam..." fikaval stereotypne vzpominavym tonem melancholika, kdykoli uznal take za vhodne neco podotknout a sluvkem tim minil trestnici tam jsou vsichni bratf i!... A kazdemu se sty ska po zabafnuti nebo po lepsim zakousnuti!" Neni tudiz divu, ze podaval mozolovitou pravici svou, kdyz se naskytla pfilezitost, kteremukoli ostfilenemu kriminalnikovi s touze bodrou, po pfipade bratrskou nemotornosti a neohrabanosti, jako obcanu riejpoctivejsimu. Kriminal nel^yl mu tudiz, cim je tisicum jinym instituci mucivou nybrz jen docasne nepohodlnou, po pfipade, a to jenom nekdy, nepfijemnou. Jakmile se octnul na svobode, jako by byly vsechny nepfijemne myslenky a trpke vzpominky, jez jej ve vazbe tisnily a znepokojovaly, do vody zapadly. On sam o vecech tech nikdy nikomu se nezmihoval, natoz pak, aby byl nekdy nekomu vypravoval, jak se v kriminale mel, nebo jak to tarn vypada. Krome jiz citovane, ale vzdy dobrovolne a skoro jaksi napapouskovane lapidarni poznamky nevypumpoval z malomluvneho kolohnata o zivote v kri-

26 22 minale nikdo ani slovicka. Necht' se namahal sebe vice, nebo bral i utociste k ruznym lakadlum a Istim, Saloch byl vzdy jako hrob. Nanejvyse mruce zavrtel hlavou, zadival se jinam a crkave skrze zuby si odplivnul, coz bylo ostatne take dosti vymluvnou odpovedi... Po chvili tupeho vahani Saloch konecne rozhodne vykrocil a dal se smerem, kterymz po neko lika minutach sestoupil po pfikrych a kfivolakych pesinach na vozovou cestu, vedouci do osady od erarni silnice se strany Kosifu. Ale sotva ucinil nekolik kroku smerem ke Kosifum, obratil se a dal se loudave smerem opacnym. Octnuv se pak asi po dvaceti krocich na druhe vozove ce.stej ve douci podle vinice Zamecnice do vrchu na sever, zabocil na. tutoakdyz pak po nekolika dalsich kro cich dospel k mjstu, kde se cesta ta rozstepuje ve dve, dal se cestou, vedouci k vinici Klikovce. A s dobrou se potazal. Nebot' v temz okamziku, kdyz zahnul za posledni staveni pfi ceste, kterou byl opustil, zahnuly na ni s erarni silnice dvs temne muzske postavy, ubirajici se tise a dosti kvapn ku pfedu. Po nekolika ivtefinach objevily se na teze ceste jine dve postavy a za temi jeste dalsi dve... V miste, kde se byl Saloch jinak rozmyslil, daly se postavy, vzdy dve a 4ve, mlcl^y, jakoby se byly jiz dfive o postupu po povedomych cestach dohodly, ruznymi sm&ry, a sesly se pfed domkem, jejz by] Saloch pfed nekolika minutami opustil. Kolkolem bylo hlubok ticho; v domku sam6m doposud tma. Jedtia z postav b! ez okolku pfistoupila he dvefim a zaklepala.

27 23,,Kdo to?" ozval se uvnitf zvonivy hlas Salochovy zeny.,,otevfte!" kazala drsnym tonem postava pfede dvefmi. Z jizby zaznel sramot, jakoby nekdo kvapne sukal po jizbe, potom klapla. petlice, dvefe vrzave se *pootevfely a ranni ticho vzrusil ochotne pfivetivy hlas: Vzdyt' my zavirame jen na petlici!**,,muz doma?" optala se s kategorickou usecnosti postava pfede dvefmi. Neni odesel," zaznela klidne odpoved; ale htied po te bylo slyseti pfitlumene:,jezis Marja!" Salochova zena, pouze ve spodnicce a majic pfes sebe pfehozeny stary nejaky car, poznavsi policejniho straznika, chtela vystoupiti ze dvefi, ale zavriivorala. Nedelejte komedii!" zamumlal nevrle policejni inspektor, nacez pfikfe a velitelsky dodal: Pfesvedcime se. Rozsvet'te!" Rozzehla kahanek a otevfevsi dvefe dokofan prosebne zaseptla: Nemusi-li to byt, prosim deti jeste speji!" Mala, nizka jizbicka a k tomu jen s nejnutnejsim nabytkem v spinave zazloutlem svetle mirne plapolajiciho kahanku, jejz byla Salochova postavila na roh kamen v nejzazsim koute na pravo, skytala truchlivy obraz skutecne bidy a byla ve vsech prostorach tak jasne osvetlena, ze stacil pouhy pohled s prahu ku pfesvedceni se, ze hledan6ho muze v jizbe neni. Na jedne z dvou stary ch posteli spaly v nejakych hadrech dve deti; druha, s pouhym slamnikem, byla prazdna.

28 24 Coz jta almara, tarn, u kamen?' optal se policista pfitlumenym hlasem. Salochova porozumela. Beze slova almaru lehce a opatrne otevfela. Nebylo vsak v ni nez ne kolik kusu hadroviteho satstva. Salochova i to porozhrnula, aby se policista pfesvedcil. Nespi snad na pude?" dotiral policista stale pfitlumenym hlasem. Ne... Odesel, jak jsem fekla..." zaseptla zena hlasem bolestne rozechvenym.,,posvit'te nam na pudu!" ozval se skoro jiz septmo policejni inspektor. Ale kdyz zena ochotne sahla po kahanku, pfipomenul si nebezpecnost podobneho pocinani a hned se opravil. Ne, ne, nechte toho! Dost casu, az se rozedni!" Po te sam dvefe opatrne pfivfel a pfistoupil k ostatnim policistum, ktefi byli vsedni pro ne vyjev zcela apaticky sledovali. Promluviv k_ nim septmo nekolik slov, dal se policejni inspektor s tfemi policisty smerem, kterym byl pfisel. Druzi dva policiste zustali pfed domkem na strazi... Kdyz zacalo se rozednivati a obcane budansti policisty postfehli, rozletla se zprava o torn po cele osade v nekolika minutach. Kazdy hned vedel, co to znamena; ale nikdo nemohl si vysv&tliti, proc policiste pfechazeji pfed domkem. Nikoho nenapadlo, ze by Saloch nemohl byti casne z rana doma... Kdyz pak se rozednilo, a v pozdali domku kupili se zvedavci ob6ho pbhlavi, mezi nimiz vet^ina deti, pfesvedcili se policiste, ze neni Saloch ani na

29 25 pude, aniz kde jinde v domku a v bezprostfednim jeho blizku. Jeden z nich pak odesel, aby podal o torn zpravu policejnimu inspektorovi, a u domku zustal na strazi jen policista jediny. Povestny neurvaly rvac, nemaje o blizkosti nebezpeci pro svou osobni svobodu ani potuchy, stoupal zatim skoro bezstarostne a pfimo plzi loudavosti do vrchu. V rannim seru a v pfivlhlem, studenem vzdu chu, ktery co chvili vzdul se v palcivy vetfik, ne byla to promenada zvlaste pfijemna ani pro cloveka tak otuzileho. Promena povetrnosti napadne pfituhnuti byla nadesla teprve okolo pulnoci. Saloch, jenz ne byl doposud pro zimu nalezite opatfen, postfehl ji teprve, kdyz vystoupil z domku, a mrazivy vetfik zatim jen jaksi na zkousku zaval mu poprve pfimo do tvafe. _ 2ima a mraz, kterymz byl prave tak uvykly jako nejnesnesitelnejsim vedrum, ovsem ani dost malo mu nepfekazely. V pfipade potfeby bylo pfec mozno rychlou chuzi nebo ruznymi telocvicnymi evolucemi aspoh se pozahfat. Avsak horsi, ba zlovestnou byla obloha, plna snehu. Kam se vrtnout, kdyby zacalo snezit?" byla prvni jasnej i myslenka, ktera kmitla Salochovym mozkem, kdyz pfed domkem moznost tu vypozoroval. Ale myslenka ta zatim mozkem beze stopy jen proletla. Pro okamzik obtezoval Salocha obcas pouze mrazivy severovychodni vetfik, kdyz od Prahy za-

30 20 dul po jiznim uboci petfinsko-belohorskych kamen nych lomu, a kvilive sviste nebo table huce stacel, se v mohutnych, nekdy i prudkych vichficovitych proudech do uzlabiny, do niz byl Saloch zabocil. TJ^labinu tvofi totiz dve vr iny, jez dole v same osade blizi se k sobe asi na dvacet kroku, kdezto cim vyse smerem k severu rozstupuji se a, tvofi kotlinu vzdy sirsi, az pak asi v polovine jizniho svahu belohorsk6 vysociny, kudy vede esovite zahnuta nova okresni silnice, splyvaji s jiznim svahem vy sociny teto. Pfirozenot\ ze vitr naznaceneho smeru a razu prave v takove uzlabine byl cloveku stoupajicimu do vrchu svrchovane nepohodlny. Ale Salochovi, ktery s nim byl v nejruznejsich variacich jeho vmi stech tech od let obeznamen, pfece nepfekazel. A to ani v okamzicich, kdy neobycejne vichrovite zavanuti Salocha donutilo na chvili se zastaviti. Saloch v takovych okamzicich instinktivne sta nul, a zaval-li vitr obzvlaste palcivy, proste se pootocil. Jakmile prudkost vetru ochabla, pokracoval zase ve svem loudani se do vrchu. _ x. Kolkolem nic ho nepoutalo a nebylo by ho bezpochyby poutalo, ani kdyby byval uz jasny den a nikoli serb, v nemz vsechny, jen ponekud vzdalenejsi pfedmety zdaly se byti zamzeny. Stoupal se svesenou hlavou, maje ruce v zadu skfizeny, pomalu co noha nohu mine, a teprve asi v dobe, kdy zena jeho poznala pfede dvefmi policistu, pocalo se tezkopadne myslenkove tistroji jeho pomalu rozviklavat. Napadlot' jej, proc vlastns opousti dum a kam ma namifeno... Vzdyt' az dosud v takovych pfipadech pfed ramenem spravedlnosti" nikdy ne-

31 27 prchal, vzdyt' vzdycky zcela klidne vyckal, az pro nej policie a to zpravidla nekolik muzu pfisla a on pak bez jakehokoli odporu, bez namitky jako obetni beranek sel, kam mu kazali jit... Mozkem jeho kmitla pfi te pfilezitosti i mnoha, ovsem jiz mlhava vzpominka z bouflive a nikoli zavideni hodne jeho minulosti. Pfedevsim pfipad, kdy jiz jako desitilety skolak pro nectnou urazku sveho nevkusneho zanovniho kasketu, jejz mu byl neboztik tatik pfinesl ze zidu", serval se do krve s dvacetiletym drzym celedinem z kosifskeho pivovaru a mel byti za to na policii metlou potrestan... I nyni, po vice nezli tficeti letech, znela mu hucive v usich vystrazna jakasi domluva neznameho jiz obsahu, kdyz mu byl trest pro prvni provineni z neznamych a pro nej jiz tehda naprosto nepochopitelnych pficin milostive prominut. Ovsem uz skoro na nic se nepamatoval nezli mlhave a jenom zvlastni, polouuvedomely pocit nejpochybnejsiho druhu urazene pychy, jenz jej tehda (kdy byl v mladistve nezkusenosti pfipraven na trest bezmerne kruty) opanoval z te blahove pficiny,, ze nebyl potrestan, provanul i nyni dusi jeho na okamzik mrazive., Avsak cim byl a vubec cim mohl byti tento pozapomenuty pfipad u pfirovnani ke dlouhe fade analogickych pfipadu dalsich, z nichz nektere z doby nej nove jsi vyhupovaly se pfed dusevnim zrakem.vzpominajiciho s veskerou odstrasujici plasticnosti? Skoro rok co rok a nekdy do roka nekolikrate sbehlo se nasledkem osudneho shluk'u nevysvetlitel-

32 28 nych okolnosti cosi, pfi cem padaly rany jako krupobiti a zpravidla i krev tekla... A podivno! Necht' pfipominal si muz ten pfi pad kterykoli, necht: se rozpominal na podrobnosti a zejmena na vlastni pficinu svaru a rvacky sebe usilovneji, nikdy nemohl si pfipomenouti, ze by byl zavdal pficinu on sam... Vzdy byl nekym provokovan, podrazden, postvan, rozvasnen a rozlicen... Co a jak se potom delo, ovsem nikdy nedovedl povedeti souvisle, ba ve vzpominkach jeho panovalo v ohledu torn takove chaos, ze nedovedl z tohp klasti uctu ani pfed vlastnim svedomim. Jen jediny moment tanul mu vzdy s houzevnatou neustupnosti na mysli: jednak domneni, ze byl vzdycky v pravu, jednak nezvratne pfesvedceni, ze bude potrestan. A kdyz jej stihali,. nikdy se neskryval; kdyz jej zatykali, nikdy se ani neptal, proc se tak deje; a kdyz jej pak na policii neb u trestniho soudu vyslychali, nikdy nezapiral, nikdy nesvaloval vinu na jineho, nybrz ke vsemu, z ceho byl vinen, proste pfisvedcoval, nebo si v zahadnych pfipadech vypomahal stereotypnim slovem:,,mozna~..." A coz teprve o zaverecnem pfeliceni u trest niho soudu, kdyz obrovska postava jejiz jedin mavnuti v pest zat:ate svalnate ruky bylo by snad stacilo i k rozrazeni lebky sedela nebo st^la pfed vaznymi soudci s olympickym klidem cloveka, kt.^ry sice chape, ze neco spachal, ceho spachati ne mel, ale kteremuz bylo, jak se zdalo, uplne Ihostejno,- jaky trest ho stihne! V pravideln^, skoro muzne krasn^ tvdfi. jeho ani sval se nezachv^l, kdyz vefejny zalobnik fr! ler

Svatý Xaverius. Jakub Arbes - 1 -

Svatý Xaverius. Jakub Arbes - 1 - Svatý Xaverius Jakub Arbes - 1 - HRABĚTI VÁCLAVU Z KAUNIC V PRÁTELSKÉ VZPOMÍNCE A. SVATÝ XAVERIUS Jako jest břemeno nesoucímu vždy těžší, čím déle je nese, tak bude také stále přibývati utrpení lidstva

Více

Parviz vyrostl v Lahauru, kde vsechny chlapce ucili koranu. Aby behem studia neusinal, mawlawiove mu k vlasum pfivazali provazek, jehoz druhy

Parviz vyrostl v Lahauru, kde vsechny chlapce ucili koranu. Aby behem studia neusinal, mawlawiove mu k vlasum pfivazali provazek, jehoz druhy 119 MUJ SYN FANATIK Otec zacal potaji chodit do synova pokoje. Sedaval tarn cele hodiny a vstaval jedine proto, aby se porozhlednul po nejake indicii. Znepokojovalo ho, ze Ali je cim dal pofadnejsi. Misto

Více

VZPOMINKY. Josefa Vita Janacka (1905-1999) rodaka sobiriovskeho. Redigoval a k vydani pripravil Vit Janacek v r. 2009

VZPOMINKY. Josefa Vita Janacka (1905-1999) rodaka sobiriovskeho. Redigoval a k vydani pripravil Vit Janacek v r. 2009 , VZPOMINKY Josefa Vita Janacka (1905-1999) rodaka sobiriovskeho HOLOUBKOV 1985 Redigoval a k vydani pripravil Vit Janacek v r. 2009 Predmluva vydavatele Muj otec Josef Vit Janaeek se narodil 27.3.1905

Více

James Fenimore Cooper

James Fenimore Cooper Poslední mohykán James Fenimore Cooper KAPITOLA I Koloniální války v Severní Americe se vyznačovaly tím, že dříve než se protivníci střetli, museli překonat útrapy a nebezpečí divočiny. Hluboké a napohled

Více

^s SPISY VIKTORA DÝKA X. PÍ SEX O VRB (1903-1908) 1 938 FR. BOROVÝ - PRAHA / PISEN O VRB Prosy VIKTOR DYK 1938 FR. BOROVÝ - PRAHA ^Vžl^ J!TV 0^ - V'J

Více

KAREL ČAPEK POVĚTROŇ 1

KAREL ČAPEK POVĚTROŇ 1 KAREL ČAPEK POVĚTROŇ 1 I. Prudký vítr ohýbá v nárazech stromy v nemocniční zahradě. A pokaždé se ty stromy tak hrozně rozčilí, uvádí je to v zoufalství, zmítají sebou jako zástup v panice; nyní se zastavují

Více

Květa Legátová P A S E K A P R A H A L I T O M Y Š L

Květa Legátová P A S E K A P R A H A L I T O M Y Š L Květa Legátová Ž E L A R Y P A S E K A P R A H A L I T O M Y Š L 2 0 0 1 2 Tato kniha vychází za finanční podpory Českého literárního fondu Ladislav Horáček Paseka, 2001 Květa Legátová, 2001 ISBN 80-7185-390-9

Více

E r i ch M a r i a R e m a r q u e T ř i k a m a r á d i

E r i ch M a r i a R e m a r q u e T ř i k a m a r á d i E r i ch M a r i a R e m a r q u e T ř i k a m a r á d i Čs. vydání z roku 1985 Digitalizoval Anakin I Obloha byla žlutá jako mosaz a ještě nebyla začouzená kouřem z továrních komínů. Za střechami továren

Více

C:\Users\Plazma\Desktop\306\Donatien_Alphonse_Francois_markyz_de Sade-Justina_cili_Prokleti_ctnosti.pdb

C:\Users\Plazma\Desktop\306\Donatien_Alphonse_Francois_markyz_de Sade-Justina_cili_Prokleti_ctnosti.pdb C:\Users\Plazma\Desktop\306\Donatien_Alphonse_Francois_markyz_de Sade-Justina_cili_Prokleti_ctnosti.pdb PDB Name: Justina cili Prokleti ctnosti Creator ID: REAd PDB Type: TEXt Version: 0 Unique ID Seed:

Více

EMIL HOLUB SEDM LET V JIŽNÍ AFRICE DRUHÁ CESTA 1 OBSAH. Upozornění pro čtenáře. Druhá cesta do vnitra Jižní Afriky. I. Z Dutoitspanu do Musemaňany

EMIL HOLUB SEDM LET V JIŽNÍ AFRICE DRUHÁ CESTA 1 OBSAH. Upozornění pro čtenáře. Druhá cesta do vnitra Jižní Afriky. I. Z Dutoitspanu do Musemaňany EMIL HOLUB SEDM LET V JIŽNÍ AFRICE DRUHÁ CESTA 1 OBSAH Upozornění pro čtenáře Druhá cesta do vnitra Jižní Afriky I. Z Dutoitspanu do Musemaňany II. Z Musemaňany do Mošanengu III. Z Mošanengu do Molopolole

Více

Karel Čapek OBYČEJNÝ ŽIVOT

Karel Čapek OBYČEJNÝ ŽIVOT Karel Čapek OBYČEJNÝ ŽIVOT Znění tohoto textu vychází z díla Obyčejný život tak, jak bylo vydáno v Československém spisovateli v roce 1985 (ČAPEK, Karel. Hordubal ; Povětroň ; Obyčejný život. 23. vyd.

Více

Charles Dickens. Oliver Twist PŘEDMLUVA

Charles Dickens. Oliver Twist PŘEDMLUVA Oliver Twist Charles Dickens PŘEDMLUVA Po jeden čas se považovalo za velmi hrubou a pohoršlivou okolnost, že jsem některé postavy na těchto stránkách vybral z nejzločinnějších a nejzvrhlejších vrstev londýnského

Více

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné

Vilém D.Schneeberger. Lid zvaný metodisté. Příběhy vážné i méně vážné Vilém D.Schneeberger Lid zvaný metodisté Příběhy vážné i méně vážné Praha 2005 Sestavil ThDr. Vilém D. Schneeberger Evangelická církev metodistická Ilustrace Alfréda Kobela 1. vydání Praha 2005 ISBN 80-7356-009-7

Více

HULEČ ČESKÁ NA VOLYNI

HULEČ ČESKÁ NA VOLYNI HULEČ ČESKÁ NA VOLYNI OBRAZ ŽIVOTA V LÉTECH 1870-1947 Jiří Bonek, Mgr. Danuše Manová, Ing. Václav Stárek - l - llvoo 1. Jestli n~kdo najak zachytil d~jiny na i obce od prvopocatku po zpusobu kroniky, urcite

Více

20 kroků Oklahoma. Josef Hejzlar

20 kroků Oklahoma. Josef Hejzlar 1 20 kroků Oklahoma Josef Hejzlar Když jsem vzácně přijížděl domů, zašel jsem na hřbitov, byla to nádherná procházka lesem a třešňovkou. Poblíže brány se mi vždy vybavila postavička stařenky s konvemi.

Více

V balkánských roklinách

V balkánských roklinách ČTVRTÝ SVAZEK CYKLU VE STÍNU PADIŠÁHA KAREL MAY V balkánských roklinách PRONÁSLEDOVÁNÍ ZAČÍNÁ Halef, Omar, Osko a já jsme v doprovodu tří policistů opustili Drinopol (Edirne). Nejeli jsme dlouho, když

Více

WILLIAM EARL JOHNS BIGGLES ČERNÁ MASKA

WILLIAM EARL JOHNS BIGGLES ČERNÁ MASKA WILLIAM EARL JOHNS BIGGLES ČERNÁ MASKA T&M PRAHA 1999 W. E.Johns, 1964 Jacket Illustration Petr Barč, Zdeněk Burian Petr Barč, 1999 Zdeněk Burian dědicové, 1999 Illustrations Milan Fibiger, 1999 Translation

Více

Desider Galský KRÁL MADAGASKARU STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA

Desider Galský KRÁL MADAGASKARU STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA Desider Galský KRÁL MADAGASKARU 1967 STÁTNÍ NAKLADATELSTVÍ DĚTSKÉ KNIHY PRAHA - 2 - Desider Galský 1967 Illustrations Ervín Urban 1967-3 - KNIHA PRVNÍ - 4 - OSAMĚLÝ JEZDEC Byl nevlídný listopad. Údolím

Více

Autorem portrétu Aloise Jiráska na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Aloise Jiráska na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Filosofská historie tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Československý spisovatel v roce 1988 (JIRÁSEK, Alois. Filosofská historie. 2. vydání v ČS. Praha : Československý

Více

Máj Literární almanach Umělecké besedy

Máj Literární almanach Umělecké besedy Máj Literární almanach Umělecké besedy Znění tohoto textu vychází z díla Máj : literární almanach Umělecké besedy tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Grégr a Dattel v roce 1872 (Máj : literární almanach

Více

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux z latinského originálu Vita secunda přeložil a upravil otec Bernard Vojáček, OCist. Ve Vyšším Brodě L.P. 1949 1 Úvodem

Více

GEORGE ORWELL ČÁST PRVÁ

GEORGE ORWELL ČÁST PRVÁ GEORGE ORWELL 1984 ČÁST PRVÁ 1 Byl jasný, studený dubnový den a hodiny odbíjely třináctou. Winston Smith, s bradou přitisknutou k hrudi, aby unikl protivnému větru, rychle proklouzl skleněnými dveřmi věžáku

Více

KAREL KLOSTERMANN ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT 1

KAREL KLOSTERMANN ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT 1 KAREL KLOSTERMANN ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT 1 I. Bůh ví, jaký osud zanesl revírníka Kořána r. 186* do Pürstlinku, leţícího půl hodiny od bavorských hranic uprostřed lesů a slatin, kam před třiceti roky sotva

Více

Text díla (Vladislav Vančura: Poslední soud), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy.

Text díla (Vladislav Vančura: Poslední soud), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy. Znění tohoto textu vychází z díla Poslední soud tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Československý spisovatel v roce 1958 (VANČURA, Vladislav. Poslední soud. 4. vyd., v Československém spisovateli 1. vyd.

Více

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Fjodor Michajlovič Dostojevskij Idiot Fjodor Michajlovič Dostojevskij Díl první I Koncem listopadu k deváté hodině ráno se plnou parou blížil k Petrohradu vlak od Varšavy. Zrovna tálo a bylo tak sychravo a mlhavo, že se jen zvolna rozednívalo;

Více

Tygr a Tom. a jiné povídky pro chlapce. Soubor pravdivých příběhů vydavatelů Ellen, Jamese a Edsona Whiteových

Tygr a Tom. a jiné povídky pro chlapce. Soubor pravdivých příběhů vydavatelů Ellen, Jamese a Edsona Whiteových Tygr a Tom a jiné povídky pro chlapce Soubor pravdivých příběhů vydavatelů Ellen, Jamese a Edsona Whiteových Copy: by NewStarCenter Copy: by Duotisk Překlad: Jurica Jaroslav Jazyková úprava: Novotná Ida

Více

Text díla (Vladislav Vančura: Pekař Jan Marhoul), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy.

Text díla (Vladislav Vančura: Pekař Jan Marhoul), publikovaného Městskou knihovnou v Praze, není vázán autorskými právy. Znění tohoto textu vychází z díla Pekař Jan Marhoul tak, jak bylo vydáno vydavatelstvím Československý spisovatel v roce 1952 (VANČURA, Vladislav. Pekař Jan Marhoul. 7. vyd., v Československém spisovateli.

Více

V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo:

V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo: V sérii Úžasná Zeměplocha v nakladatelství Talpress dosud vyšlo: BARVA KOUZEL (oceněno Ludvík 94) LEHKÉ FANTASTIČNO (oceněno Ludvík 94) ČAROPRÁVNOST MORT MAGICKÝ PRAZDROJ SOUDNÉ SESTRY PYRAMIDY STRÁŽE!

Více

Ondřej Peterka. Kdo jsi

Ondřej Peterka. Kdo jsi Ondřej Peterka Kdo jsi Obsah: Prolog...2 Vstoupil...3 Podnikatel...4 Denní světlo...5 Čára...6 Maska...9 Schody...11 Viseli...12 Sci-fi...13 Existenční...16 Prolog Kdo jsi, milý čtenáři? -2- Vstoupil na

Více