Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky"

Transkript

1 6. Vázané a absolutní extrémy. 01-a3b/6abs.tex Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky jednoduché, vyřešíme je tak, že vyjádříme proměnnou či proměnné jako funkce zbývajících. Dosazením do funkce snížíme počet jejích proměnných a hledáme obyčejný lokální extrém. Ve složitějších případech volíme metodu Lagrangeových multiplikátorů k nalezení relativních stacionárních bodů. Poznamenejme, že v obecném případě je řešení příslušné soustavy nelineárních rovnic komplikované a ve většině případů musíme volit numerické řešení. Uvedené příklady k procvičení principů mají ilustrační charakter a z toho vyplývá jejich jednoduché zadání. Příklad 1. Nalezněte lokální extrémy funkce f(x, y) = x +y vzhledem k množině M = {(x, y); x + y = 1}. Řešení. a) Dosazením: Z dané podmínky vyplývá, že požadovaná podmínka pro bod (x, y) bude splněna, pokud y = 1 x, x R. Funkce f(x, y) bude mít lokální extrém vzhledem k množině M = {(x, y); x + y = 1}, jestliže bude mít lokální extrém funkce h(x) = f(x, 1 x) jako funkce jedné proměnné v R. Po dosazení dostaneme, že h(x) = x + (1 x) = x x + 1. Je Dále je h (x) = 4x a h (x) = 0 4x = 0 x = 1. h (x) = 4 h ( 1 ) > 0, má tedy funkce h = h(x) v nalezeném bodě lokální minimum. Pro x = 1 je y = 1 a tedy má funkce f(x, y) v bodě (1, 1 ) lokální minimum vzhledem k množině M. b) Metodou Lagrangeových multiplikátorů: 1. F (x, y) = x + y λ(x + y 1). Stacionární body jsou určeny soustavou Dostaneme F x = x λ = 0, F y = y λ = 0, x + y = 1. x = y = 1, λ = 1. 36

2 . Druhý diferenciál v bodě a = ( 1, 1 ) je d F (a) = dx + dy > 0, má tedy funkce f v bodě a lokální mimimum. Kvadratická forma d F je pozitivně definitní, nemusíme provádět 3. krok algoritmu, zúžení kvadratické formy. Příklad. Nalezněte lokální extrémy funkce f(x, y) = xy vzhledem k množině M = {(x, y); x + y = 4}. Řešení. a) Dosazením: Vazební podmínkou je kružnice, kterou snadno popíšeme parametricky rovnicemi x = cos t, y = sin t, t R. Funkce f(x, y) bude mít lokální extrém vzhledem k množině M, jestliže bude mít lokální extrém funkce h(t) = f( cos t, sin t) jako funkce jedné proměnné v R. Je h(t) = 4 cos t sin t = sin t, h (t) = 4 cos t a h (t) = 8 sin t. a vzhledem k periodicitě goniome- Nulové body derivace jsou body π 4 + k π trických funkcí stačí uvažovat body t 1 = π 4, t = 3π 4, t 3 = 5π 4 a t 4 = 7π 4, kterým na kružnici odpovídají po řadě body a 1 = (, ), a = (, ), a 3 = (, ), a 4 = (, ). Protože je h (t 1 ) = h (t 3 ) = 8 < 0 a h (t ) = h (t 4 ) = 8 > 0 má funkce f(x, y) v bodech a 1, a 3 lokální maxima a v bodech a, a 4 lokální minima vzhledem k množině M. b) Metodou Lagrangeových multiplikátorů: 1. F (x, y) = xy λ(x + y 4). Stacionární body jsou dány soustavou F x Dostaneme = y λx = 0, F y = x λy = 0, x + y = 4. x = y = ±, λ 1 = 1 ; x = y = ±, λ = 1. 37

3 Tomu odpovídají čtyři body: ( ) ( a 1 =,, a 3 =, ), λ = 1 ; a = (, ) ( ), a 4 =,, λ = 1.. Druhý diferenciál je roven d F = dxdy, což je indefinitní kvadratická forma. Musíme tudíž provést zúžení této formy na tečný podprostor podle bodu 3 algoritmu. 3. Je dg = 0 xdx + ydy = 0 dy = y x dx, tedy d F = y x dx. Pro body a 1 a a 3 je d F = dx < 0, funkce f má v těchto bodech lokální maxima. Pro body a a a 4 je d F = dx > 0, funkce f má v těchto bodech lokální minima. Příklad 3. Nalezněte lokální extrémy funkce f(x, y, z) = xyz vzhledem k množině M = {(x, y, z); x + y + z = 3}. Řešení. a) Dosazením: Vazební podmínku můžeme přepsat do tvaru z = 3 x y, (x, y) R a funkce f(x, y, z) bude mít lokální extrém vzhledem k množině M, jestliže bude mít funkce h(x, y) = f(x, y, 3 x y) lokální extrém jako funkce dvou proměnných v R. Tyto extrémy nalezneme postupem, který jsme uváděli v kapitole 5. Je Dále je h(x, y) = xy(3 x y) = 3xy x y xy, (x, y) R. h x = 3y xy y, h x = y, h h y = 3x x xy, y = x, h = 3 x y. x y Stacionární body jsou určeny soustavou rovnic která má řešení y + xy 3y = 0, x + xy 3x = 0, (x 1, y 1 ) = (0, 0), (x, y ) = (0, 3), (x 3, y 3 ) = (3, 0) a (x 4, y 4 ) = (1, 1). 38

4 Jim odpovídají v množině M po řadě body a 1 = (0, 0, 3), a = (0, 3, 0), a 3 = (3, 0, 0), a 4 = (1, 1, 1). V označení z kapitoly 5 dostaneme pro jednotlivé body: a 1 = (0, 0, 3) : 1 = 0, = a = (0, 3, 0) : 1 = 6 < 0, = a 3 = (3, 0, 0) : 1 = 0, = a 4 = (1, 1, 1) : 1 = < 0, = 0, 3 3, 0 6, 3 3, 0 0, 3 3, 0 = 9 < 0;, 1 1, = 9 < 0; = 9 < 0; = 3 > 0; Odtud plyne, že funkce f(x, y) má v bodě a 4 = (1, 1, 1) lokální maximum vzhledem k množině M. V ostatních bodech lokální extrém nemá. b) Metodou Lagrangeových multiplikátorů: 1. F (x, y, z) = xyz λ(3 x y z). Stacionární body jsou řešením soustavy: F x = yz + λ = 0, F y = xz + λ = 0, F = xy + λ = 0, x + y + z = 3. Ta má řešení (x = y = z = 1, λ = 1. Dostaneme jediný stacionární bod a = (1, 1, 1).. Pro druhý diferenciál dostaneme vyjádření a v bodě a je d F = zdxdy + ydxdz + xdydz d F (a) = dxdy + dxdz + dydz. Tato kvadratická forma je ale indefinitní, musíme provést její zúžení podle 3. kroku algoritmu. 3. Je dg = 0 dx + dy + dz = 0 dz = dx dy, tedy d F (a) = dx dy dxdy. 39

5 Pro determinaty z kritéria dostaneme 1 = < 0,, 1 1, = 3 > 0. Kvadratická forma je tudíž negativně definitní, funkce f má v bodě a = (1, 1, 1) lokální maximum. Příklad 4. Určete největší a nejmenší hodnotu funkce f(x, y) = x + y xy + x + y v množině A = {(x, y); x + y 3, x 0, y 0}. Nejprve hledáme stacionární funkce f(x, y) v množině G = {(x, y); x > 0, y > 0, x + y < 3}. Je x = x y + 1, Stacionární body jsou řešením soustavy y = y x + 1. x y + 1 = 0 x y 1 = 0 x = 1 y = 1, ale tento bod není v množině G a nebudeme jej dále uvažovat. Nyní budeme vyšetřovat chování funkce na hranici. Ta se skládá ze tří úseček a nalezneme relativní stacionární body funkce na ke každé z nich. M 1 = {(x, y); y = 0, 0 < x < 3}. Hledáme stacionární body funkce h 1 (x) = f(x, 0) = x + x, 0 < x < 3. Protože je h 1(x) = x + 1 = 0 x = 1, funkce nemá lokální extrémy vzhledem k množině M 1. M = {(x, y); x = 0, 0 < y < 3.} Hledáme stacionární body funkce h (y) = f(0, y) = y + y, 0 < y < 3. Je h (y) = y + 1 = 0 y = 1, funkce nemá lokální extrémy vzhledem k množině M. M 3 = {(x, y); y = 3 x, 0 < x < 3.} Hledáme stacionární body funkce h 3 (x) = f(x, 3 x) = 3x 9x + 1, 0 < x < 3. Je h 3(x) = 6x 9 = 0 x = 3 a protože je bod (3, 3 ) bodem úsečky M 3, zahrneme jej do dalších úvah. Množinu bodů, ve kterých má funkce největší a nejmenší hodnotu tvoří tedy body a 1 = ( 3, 3 ), a = (0, 0), a 3 = (3, 0) a a 4 = (0, 3). V těchto bodech nabývá funkce f(x, y) po řadě hodnot f( 3, 3 ) = 1 4 = 51 4, f(0, 0) = 0, f(3, 0) = 1, f(0, 3) = 1 a tudíž má funkce maximum 1 v bodech (3, 0), (0, 3) a minimum 0 v bodě (0, 0). 40

6 Příklad 5. Určete největší a nejmenší hodnotu funkce f(x, y) = x 3 + 4x + y xy v množině A = {(x, y); x y 4}. Nejprve hledáme lokální extrémy funkce f(x, y). Pro stacionární body této funkce dostaneme soustavu rovnic x = 6x + 8x y = 0, y = y x = 0, která má řešení (x, y) = (0, 0), (x, y) = ( 1, 1). Pouze bod (0, 0) patří do množiny A. Nyní budeme hledat lokální extrémy vzhledem ke hranici. Ta se skládá ze dvou částí. První je částí paraboly a druhou je úsečka. M 1 = {(x, y); y = x, < x < }. Budeme vyšetřovat funkci h 1 (x) = f(x, x ) = x 4 + 4x. Pro tuto funkci je h 1(x) = 4x 3 + 8x = 0, jestliže x = 0. Bod (0, 0) jsme již nalezli jako stacionární bod. M = {(x, y); y = 4, < x < }. Vyšetřujeme chování funkce h (x) = f(x, 4) = x 3 + 4x 8x Pro tuto funkci dostaneme h (x) = 6x + 8x 8 = 0 jestliže x 1 = 3 nebo x = 8 3. Pouze bod ( 3, 4) patří do množiny A. Množinu, ve kterých nabývá funkce f největší a nejmenší hodnoty tvoří body a 1 = (0, 0), a = ( 3, 4), a 3 = (, 4), a (a 4 = (, 4). Pro tyto body dostaneme po řadě funkční hodnoty f(0, 0) = 0, f( 35, 4) =, f(, 4) = 64, f(, 4) = Odtud plyne, že funkce f(x, y) má největší hodnotu 3 v bodech (, 4) a (, 4) a nejmenší hodnotu 0 v bodě (0, 0). Příklad 6. Pravoúhlý trojúhelník má přeponu délky a. Vypočtěte, pro které odvěsny bude mít trojúhelník největší obvod. Řešení. Označme x a y délky odvěsen. Potom hledáme maximum funkce f(x, y) = x + y + a, za podmínky x +y = a, která vyplývá z Pythagorovy věty. Odtud určíme, že y(x) = a x, 0 x a a po dosazení do funkce dostaneme pro obvod trojúhelníka vzorec g(x) = f(x, y(x)) = a + x + a x, 0 x a. 41

7 Pro tuto funkci hledáme její maximum. Protože má g derivaci, maximum bude buď ve stacionárním bodě a nebo v krajních bodech intervalu. Derivováním dostaneme podmínku pro stacionární bod g (x) = 1 + x a x = a x x a x = 0 x = a x. Úpravami získáme řešení rovnice ve tvaru x = a x x = a x 0 = a. Porovnáním funkčních hodnot v krajních bodech intervalu a ve stacionárním bodě získáme maximum funkce. Je g(0) = a + a = a, g(a) = a + a = a, g(x 0 ) = a + a + a a = a(1 + ). Největší je hodnota obvodu trojúhelníka pro odvěsnu, která má délku x 0. Z podmínky pravoúhlosti trojúhelníka, dostaneme pro druhou odvěsnu hodnotu y 0 = a a = a = x 0, a tedy maximální obvod má rovnoramený trojúhelník. Příklad 7. V rovině ρ : 3x z = 0 nalezněte bod X[x, y, z], pro který je součet čtverců vzdáleností od bodů A[1, 1, 1] a B[, 3, 4] minimální. Řešení. Pro hledaný součet vzdáleností dostaneme vyjádření f(x, y, z) = (x 1) + (y 1) + (z 1) + (x ) + (y 3) + (z 4). K tomu, aby hledaný bod ležel v rovině ρ, musí platit x 3z = 0 z = 3 x. Po dosazení z této podmínky dostaneme pro hledanou vzdálenost vzorec g(x, y) = (x 1) + (y 1) + ( 3 x 1) + (x ) + (y 3) + ( 3 x 4). 4

8 Funkce g(x, y) má spojité parciální derivace a tedy může mít extrém pouze ve stacionárním bodě. Pro něj dostaneme soustavu rovnic g x = (x 1) + 3 (3 x 1) + (x ) + 3 (3 x 4) = 13 x 1 = 0, g = (y 1) + (y 3) = 4y 8. y Odtud dostaneme jediný stacionární bod y 0 =, x 0 = 1 13, z 0 = Že se jedná o minimum ověříme pomocí diferenciálu druhého řádu. Je tedy g x = 13, g y = 4, g x y = 0, d g = 13 dx + 4 dy > 0, tudíž má funkce g v bodě (x 0, y 0 ) lokální minimum, které je zároveň absolutním minimem. Pro minimální vzdálenost dostaneme hodnotu f(x 0, y 0, z 0 ) = g(x 0, y 0 ) = Příklad 8. V rovině je dán trojúhelník ABC, A[x 1, y 1 ], B[x, y ] a C[x 3, y 3 ]. Nalezněte bod X[x, y], pro který je součet čtverců jeho vzdáleností od bodů A, B a C minimální. Řešení. Hledáme minimum funkce f(x, y) = (x x 1 ) + (y y 1 ) + (x x ) + (y y ) + (x x 3 ) + (y y 3 ). Funkce je definována v R a má všude spojité derivace. Extrémy tedy budou pouze ve stacionárních bodech. Pro ně dostaneme rovnice x = (x x 1) + (x x ) + (x x 3 ) = 6 x (x 1 + x + x 3 ) = 0, y = (y y 1) + (y y ) + (y y 3 ) = 6 y (y 1 + y + y 3 ) = 0. Odtud dostaneme jediný stacionární bod [x 0, y 0 ] = [ 1 3 (x 1 + x + x 3 ), 1 3 (y 1 + y + y 3 )]. 43

9 Funkce má v tomto bodě lokální a tedy i absolutní minimum f(x 0, y 0 ) = 4 9 (x 1 + x + x 3 + y 1 + y + y 3). Že se jedná o jediný extrém zjistíme z toho, že funkce má limitu rovnu, jestliže se alespoň jedna z proměnných se blíží ±. Rovněž i pro diferenciál. řádu v tomto bodě dostaneme d f = 6 dx + 6 dy > 0. Všimněme si, že jsme dostali bod, ve kterém je těžiště tohoto trojúhelníka. Příklad 9. Do čtverce ABCD o straně a vepište čtyřúhelník A B C D takový, že na každé straně čtverce leží jeden vrchol a pro který je součet čtverců velikostí jeho stran minimální. Řešení. D x 3 C x 4 A x 1 A x C y y 4 D B y 3 y 1 B Hledáme tudíž minimum funkce x 1 + x = a, x 3 + x 4 = a, y 1 + y = a, y 3 + y 4 = a, A B = x + y 1 = (a x 1 ) + y 1, B C = y + x 4 = (a y 1 ) + (a x 3 ), C D = x 3 + y 4 = x 3 + (a y 3 ), D A = x 1 + y 3. f(x 1, x 3, y 1, y 3 ) = (a x 1 ) +y 1 +(a y 1 ) +(a x 3 ) +x 3+(a y 3 ) +x 1+y 3. Funkce je definovaná v R 4 a má všude spojité parciální derivace. Lokální a tedy i absolutní extrém může mít pouze ve stacionárních bodech. Pro ně dostaneme soustavu rovnic x 1 = x 1 (a x 1 ) = 4 x 1 a = 0 x 1 = a = x, x 3 = x 3 (a x 3 ) = 4 x 3 a = 0 x 3 = a = x 4, y 1 = y 1 (a y 1 ) = 4 y 1 a = 0 y 1 = a = y, y 3 = y 3 (a y 3 ) = 4 y 3 a = 0 y 3 = a = y 3. 44

10 Hledaným čtyřúhelníkem je čtverec, jehož vrcholy leží ve středech stran původního čtverce. Strana tohoto čtverce má velikost a a tedy je součet čtverců délek stran roven 4 a = a. O tom, že se jedná o minimum se přesvědčíme z diferenciálu. řádu funkce f. Je totiž d f = 4 dx dx dy dy 3 > 0. Příklad 10. Najděte velikosti hran pravidelného hranolu, který má maximální objem při dané velikosti tělesové úhlopříčky d. Řešení. Jestliže si označíme x, y a z velikosti hran hranolu, pak pro jeho objem a velikost tělesové úhlopříčky platí V = x y z, d = x + y + z. Z vazební podmínky vyjádříme proměnnou z ve tvaru z = d x y a po dosazení dostaneme objem hranolu pomocí vzorce V (x, y) = x y d x y. Tato funkce bude mít maximum ve stacionárním bodě, neboť pro mezní hodnoty velikostí hran 0 a d dostaneme, že se objem rovná nule. Pro stacionární body dostaneme soustavu rovnic V x = y d x y x + x y d x y = 0, V y = x d x y y + x y d x y = 0, d x y = x, d x y = y. Jestliže obě rovnice od sebe odečteme dostaneme podmínku pro řešení ve tvaru x = y x = y, když uvážíme, že délka hran musí být kladná. Po dosazení do první z rovnic dostaneme řešení 3x = d x = d

11 Z podmínky x = y a po dosazení do vazební podmínky dostaneme, že hranolem s maximálním objemem bude krychle s délkou hrany a pro její objem dostaneme hodnotu V max = x 3 0 = x 0 = d 3 3 d = 3 9 d3. Příklad 11. Okno má tvar obdélníka k jehož horní straně je přidán půlkruh, který má průměr roven délce této strany. Stanovte rozměry obdélníka tak, aby mělo okno maximální plochu, jestliže má být obvod okna roven hodnotě l. Řešení. Jestliže si označíme x délku vodorovné strany obdélníka a y rozměr jeho svislé strany, pak pro jeho celkovou plochu dostaneme vzorec P = P o + P k = x y + π x 8, když uvážíme, že je průměr přidaného půlkruhu roven x. Vazební podmínka je ve tvaru l = x + y + π x. Z ní můžene vyjádřit třeba rozměr y = 1 (l x (1 + π ) ). Po dosazení do vzorce pro obsah okna získáme funkci P (x) = 1 x l 1 ( x 1 + π ) + π 8 x = l x 1 Pro stacionární body této funkce dostaneme rovnici P (x) = l ( 1 + π ) 4 x = 0 x 0 = ( 1 + π ) 4 l π + 4. Vodorovný rozměr okna se vzhledem k zadané vazební podmínce pohybuje l v intervalu (0, +π ). Protože je P (0) = 0, pak z derivace P (x) dostaneme, že je funkce P (x) rostoucí v intervalu (0, x 0 a klesající pro x > x 0. V nalezeném stacionárním bodě bude mít tedy funkce P (x) absolutní maximum. 46 x.

12 Z vazební podmínky dostaneme i druhý rozměr okna a tedy maximální obsah bude mít okno pro rozměry x 0 = l π + 4, y 0 = l π + 4. Plocha okna v tomto případě bude rovna P max = l π + 4 l π π 4 ( l ) = π + 4 l (4 + π). Příklad 1. Určete rozměry pravidelného hranolu tak, aby měl maximální objem, jestliže je součet délek jeho hran roven a. Řešení. Označíme-li x, y a z délky hran, pak je jejich součet roven a jeho objem a = 4 (x + y + z) V = x y z. Z vazební podmínky pro součet hran můžeme vypočítat velikost hrany z = a 4 x y a po dosazení jeho objem ve tvaru ( ) a V (x, y) = x y 4 x y = a 4 x y x y x y. Funkce má spojité parciální derivace, takže budeme hledat stacionární body ze soustavy V x = a ( ) a 4 y x y y = y 4 x y, V y = a ( ) a 4 x x x y = x 4 x y. Pokud bychom uvažovali řešení x = 0 nebo y = 0 bude objem kvádru roven nule. Maximální hodnota bude tedy v bodě, který je nenulovým řešení soustavy. Je tedy x + y = a 4, x + y = a 4, x = y = z = a 1. Z geometrického významu vidíme, že bude v tomto bodě maximální hodnota objemu. Přesvědčíme se o tom i z diferenciálu. řádu, pro který dostaneme d V = y dx x dy. 47

13 Pro hodnoty x = y = a 1 dostaneme diferenciál ve tvaru d V = a 6 (dx + dy ) < 0, má tedy funkce V v tomto bodě maximální hodnotu V max = ( a 1) 3 = a Příklad 13. Určete rozměry válcové nádoby s daným pláštěm S tak, aby měla maximální objem. Horní podstava se do velikosti pláště nepočítá. je Řešení. Jestliže označíme r poloměr podstavy válce a h jeho výšku, pak Objem válce je dán vzorcem S = π r + π r h. V = π r h. Z vazební podmínky můžeme vyjádřit výšku válce h a po dosazení do vzorce pro objem dostaneme h = S π r V (r) = 1 π r (S r π r3 ). V limitních případech pro r = 0 nebo h = 0 je objem nulový a proto bude maximální v některém ze stacionárních bodů, které dostaneme z rovnice V (r) = 1 (S 3 π r ) = 0 r = S 3 π r 0 = Této hodnotě poloměru odpovídá výška válce h 0 = S π r 0 π r 0 = S 3 π. Pro maximální objem dostaneme hodnotu V max = π S S 3 π 3 π = S S 3 3 π. S 3 π. O tom, že je tato hodnota maximální se můžeme přesvědčit i ze znaménka. derivace objemu. Je V (r) = 3 π r V (r 0 ) = 3 π 48 S 3 π = 3 π S < 0.

14 Příklad 14. Stanovte rozměry pravidelného hranolu, který má povrch S tak, aby měl maximální objem. Řešení. Jestliže si označíme x, y a z délky hran hranolu, pak je jeho povrch roven S = (x y + x z + y z) a pro jeho objem platí V = x y z. Z vazební podmínky můžeme vypočítat velikost hrany z a pro objem hranolu po dosazení dostaneme z = S x y (x + y) V = S x y x y. (x + y) Je-li jedna z hran nulová, je roven nule i objem. Maximální hodnotu bude mít objem ve stacionárním bodě. Jeho souřadnice dostaneme ze soustavy rovnic V x = (S y 4 xy )(x + y) (S xy x y ) = y (S x 4 xy) = 0, (x + y) (x + y) V y = (Sx 4x y)(x + y) (Sx y x y ) = x (S y 4 xy) = 0. (x + y) (x + y) Protože hledáme kladné kořeny dostaneme pro souřadnice stacionárního bodu soustavu x + 4 x y = S y + 4 x y = S x y = 0 x = y > 0. Dosazením do první z rovnic dostaneme S = 6 x x 0 = S 6 = y 0. Po dosazení do vazební podmínky dostaneme i velikost třetí hrany. Je Maximální objem kvádru je roven S = S 3 + z 4 S 6 z 0 = V max = S 6 3. S 6. 49

15 Příklad 15. Vyjádřete kladné číslo p jako součin n kladných činitelů tak, aby byl jejich součet minimální. Řešení. Jestliže si hledané činitele označíme jako x 1, x,..., x n, pak hledáme minimum funkce za podmínky f(x 1, x,..., x n ) = x 1 + x x n x 1. x.... x n = p. Řešení nalezneme metodou Lagrangeových multiplikátorů. Položme F (x 1, x,..., x n ) = x 1 + x x n λ (p x 1. x.... x n ). Hledáme bod a, který je stacionárním bodem funkce F pro nějaké nenulové číslo λ. Pro stacionární bod dostaneme soustavu rovnic Tato soustava má řešení F = 1 + λ p = 0, 1 i n. x i x i x i = 1 λ p, 1 i n. To znamená, že bod a má všechny souřadnixe stejné. Je-li x i = α, 1 i n, pak z vazební podmínky dostaneme α n = p α = n p. K ověření minima funkce v tomto bodě vypočítáme diferenciál. řádu. Derivováním parciálních derivací 1. řádu dostaneme F x i = λ p x, i F x i x k = 0, 1 i, k n, i k. Číslo λ určíme z rovnice pro řešení x i = α = 1 λ p λ = 1 α p a odtud dostaneme pro derivace. řádu vzorce F x i = 1 α 3. 50

16 Po dosazení do vzorce pro diferenciál. řádu ve stacionárním bodě dostaneme jeho vyjádření ve tvaru d F = 1 α 3 n i=1 dx i > 0. Protože je kvadratická forma diferenciálu. řádu pozitivně definitní, má funkce v nalezeném bodě minimum. Příklad 16. Nalezněte elipsu, která má maximální obsah, je-li součet délek jejích hlavních os roven m. Řešení. Označme a a b velikosti poloos elipsy. Potom dostaneme pro její obsah vzorec P = π a b a vazební podmínku ve tvaru (a + b) = m. Úlohu budeme řešit metodou Lagrangeových multiplikátorů. Položíme F (a, b) = π a b λ (m a b), a + b m = 0. Pro stacionární bod funkce F dostaneme soustavu F a = π b + λ = 0, Jestliže rovnice odečteme, dostaneme rovnici π (a b) = 0 a = b. F b = π a + λ = 0. Dosazením do vazební podmínky získáme hodnotu pro velikosti poloos 4 a = m a = b = m 4. Vlastnost minima v tomto bodě ověříme pomocí diferenciálu. řádu. Pro derivace. řádu máme vzorce F a = F b = 0, F a b = π. Odtud dostaneme diferenciál. řádu ve tvaru d F = π dadb. 51

17 protože je kvadratická forma diferenciálu. řádu indefinitní, musíme provést zúžení této formy. Derivováním vazební podmínky dostaneme da + db = 0 db = da. Po dosazení do diferenciálu. řádu dostaneme, že d F = π da < 0. Protože je tato kvadratická forma negativně definitní má funkce v tomto bodě maximum. Příklad 17. Čtverci o straně a opište čtverec, který má maximální obsah Řešení. D x y yd C A x x A a y x B y B C Trojúhelníky AA D, DD C, CC B a BB A jsou pravoúhlé s přeponou a. Jejich obsahy jsou rovny P t = 1 x y. Pro obsah celého čtverce dostaneme vzorec P = a + 4 P t, tedy P = a + x y. Z Pythagorovy věty plyne podmínka x + y = a. Odtud vyjádříme y = a x, 0 x a a dostaneme vzorec pro obsah čtverce P (x) = a + x a x, x 0, a. Protože má funkce P má spojitou derivace v intervalu (0, a) a P (0) = P (a) = a, bude mít extrém ve stacionárním bodě. Pro něj dostaneme rovnici P (x) = a x x a x = a x a x = 0. Odtud dostaneme hodnotu stacionárního bodu x 0 = a. Pro odpovídající hodnotu y 0 dostaneme, že y 0 = x 0 = a. Po dosazení dostaneme pro obsah čtverce hodnotu P max = a + a = a. Protože jsme dostali jediný stacionární bod a P (0) = P (a) = a < a je to maximální obsah. 5

18 Příklad 18. Na elipse dané rovnicí 4 x + 9 y = 36 nalezněte body, které mají nejmenší a největší vzdálenost od bodu A[1, 0]. Řešení. Protože je funkce x v intervalu (0, ) rostoucí, můžeme hledat extrém čtverce vzdálenosti. Má-li hledaný bod souřadnice (x, y), pak hledáme extrémy funkce f(x, y) = (x 1) + y za podmínky 4 x + 9 y = 36. Z ní vyjádříme y = x a po dosazení dostaneme vzdálenost popsanou vzorcem d(x) = (x 1) x, x 3, 3, neboť má elipsa na ose x poloosu velikosti 3. Funkce d má spojitou derivaci a z ní dostaneme pro stacionární body rovnici d (x) = (x 1) 8 9 x = 10 9 x = 0 x 0 = 9 5. Po dosazení dostaneme pro stacionární bod a krajní body hodnoty vzdálenosti d : ( 9 5 ) = 16 5 ; x = x 0 : d(x 0 ) = ( 9 5 1) x = 3 : d( 3) = ( 3 1) ( 3) = 16; x = 3 : d(3) = (3 1) = 4. Odtud dostaneme, že pro bod ( 3, 0) je vzdálenost maximální a pro body ( 9 5, ±3 15 je minimální. Příklad 19. Na parabole dané rovnicí y = x nalezněte bod, který je nejblíže bodu A[ 1, 5]. Řešení. Protože je funkce x rostoucí v intervalu (0, ), můžeme vyšetřovat minimum druhé mocniny vzdálenosti. Hledáme tudíž minimum funkce f(x, y) = (x + 1) + (y 5) za podmínky y = x. Jestliže z podmínky vyjádříme proměnnou x a dosadíme, dostaneme vzdálenost jako funkci proměnné y. Hledáme tudíž minimum funkce d(y) = (y + 1) + (y 5), y (, ). Funkce d má spojitou derivaci a lim y d(y) = lim y 53 d(y) =.

19 Minimum funkce bude tedy v některém ze stacionárních bodů. Pro ně dostaneme rovnici d (y) = ( y (y + 1) + (y 5) ) = 0 y y 5 = 0. Tato rovnice má řešení y = 1, kterému odpovídá hodnota x = 1. Jestliže vydělíme rovnici faktorem (y 1) dostaneme, že y y 5 = (y 1)( y + y + 5). Kvadratický polynom nemá další reálné kořeny, protože pro diskriminant rovnice dostaneme D = = 16 < 0. Funkce d má jediný stacionární bod a tudíž má v tomto bodě minimum d(1) = 4+16 = 0. Minimální vzdálenost od daného bodu A má naparabole bod X = [1, 1] a Neřešené úlohy. AX = f(1, 1) = 0 = Úloha: Nalezněte lokální extrémy funkce f(x, y) = e xy vzhledem k množině M = {(x, y); x + y = }. [v bodě (1, 1) je lokální maximum]. Úloha: Nalezněte lokální extrémy funkce f(x, y) = 5x 4y + 6x vzhledem k množině M = {(x, y); x y 1 = 0}. [lokální maximum v bodě (1, 1)] 3. Úloha: Nalezněte lokální extrémy funkce f(x, y) = e x y (3x + y ) vzhledem k množině M = {(x, y); x + y = 4}. [lokální maxima v bodech (, 0), (, 0), lokální minima v bodech (0, ), (0, )] 4. Úloha: Nalezněte lokální extrémy funkce f(x, y) = x y vzhledem k množině M = {(x, y); x + y = 1}. [lokální maxima v bodech (1, 0), ( 1, 0), lokální minima v bodech (0, 1), (0, 1)] 5. Úloha: Nalezněte lokální extrémy funkce f(x, y) = 4x + 3y vzhledem k množině M = {(x, y); xy = 1}. [lokální minimum v bodě ( 3, 3 3 ); lokální maximum v bodě ( 3, 3 3 )] 6. Úloha: Nalezněte lokální extrémy funkce f(x, y, z) = xy + xz + yz vzhledem k množině M = {(x, y, z); xyz = 1, x > 0, y > 0, z > 0}. [lokální minimum v bodě (1, 1, 1).] 54

EXTRÉMY FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH

EXTRÉMY FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH EXTRÉMY FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH ÚLOHY ŘEŠITELNÉ BEZ VĚTY O MULTIPLIKÁTORECH Nalezněte absolutní extrémy funkce f na množině M. 1. f(x y) = x + y; M = {x y R 2 ; x 2 + y 2 1} 2. f(x y) = e x ; M = {x y R

Více

Extrémy funkce dvou proměnných

Extrémy funkce dvou proměnných Extrémy funkce dvou proměnných 1. Stanovte rozměry pravoúhlé vodní nádrže o objemu 32 m 3 tak, aby dno a stěny měly nejmenší povrch. Označme rozměry pravoúhlé nádrže x, y, z (viz obr.). ak objem této nádrže

Více

Napište rovnici tečné roviny ke grafu funkce f(x, y) = xy, která je kolmá na přímku. x = y + 2 = 1 z

Napište rovnici tečné roviny ke grafu funkce f(x, y) = xy, která je kolmá na přímku. x = y + 2 = 1 z Diferenciální počet příklad Napište rovnici tečné roviny ke grafu funkce fx, y) = xy, která je kolmá na přímku x + = y + = 1 z Řešení: Směrový vektor dané přímky je n p =, 1, 1). Na ploše dané rovnicí

Více

Globální extrémy (na kompaktní množině)

Globální extrémy (na kompaktní množině) Globální extrémy (na kompaktní množině) Budeme hledat globální extrémy funkce f na uzavřené a ohraničené (tedy kompaktní) množině M. Funkce f může svého globálního extrému na M nabývat bud v nějaké bodě

Více

Diferenciální počet funkcí více proměnných

Diferenciální počet funkcí více proměnných Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Diferenciální počet funkcí více proměnných Doc RNDr Miroslav Doupovec, CSc Neřešené příklady Matematika II OBSAH Obsah I Diferenciální počet

Více

verze 1.3 x j (a) g k 2. Platí-li vztahy v předchozím bodu a mají-li f, g 1,..., g s v a diferenciál K = f + j=1

verze 1.3 x j (a) g k 2. Platí-li vztahy v předchozím bodu a mají-li f, g 1,..., g s v a diferenciál K = f + j=1 1 Úvod Vázané extrémy funkcí více proměnných verze 1. Následující text popisuje hledání vázaných extrémů funkcí více proměnných. Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT1 na Univerzitě Hradec

Více

1 Extrémy funkcí - slovní úlohy

1 Extrémy funkcí - slovní úlohy 1 Extrémy funkcí - slovní úlohy Příklad 1.1. Součet dvou kladných reálných čísel je a. Určete 1. Minimální hodnotu součtu jejich n-tých mocnin.. Maximální hodnotu součinu jejich n-tých mocnin. Řešení.

Více

Definice globální minimum (absolutní minimum) v bodě A D f, jestliže X D f

Definice globální minimum (absolutní minimum) v bodě A D f, jestliže X D f Výklad Globální extrémy mají stejný význam jako u funkcí jedné proměnné. Hledáme je bud na celém definičním oboru dané funkce, nebo na předem zadané podmnožině definičního oboru. Definice 6..1. Řekneme,

Více

8.1. Určete všechny lokální extrémy funkce f(x, y) = x 2 + arctg 2 x + y 3 + y, x, y R.

8.1. Určete všechny lokální extrémy funkce f(x, y) = x 2 + arctg 2 x + y 3 + y, x, y R. Řešené příklady k extrémům funkcí více proměnných 8 Určete všechny lokální extrémy funkce fx y x + arctg x + y + y x y R Řešení Funkci f si vyjádříme jako součet f + f kde f x x + arctg x x R f y y + y

Více

5. Lokální, vázané a globální extrémy

5. Lokální, vázané a globální extrémy 5 Lokální, vázané a globální extrémy Studijní text Lokální extrémy 5 Lokální, vázané a globální extrémy Definice 51 Řekneme, že f : R n R má v bodě a Df: 1 lokální maximum, když Ka, δ Df tak, že x Ka,

Více

APLIKACE. Poznámky Otázky

APLIKACE. Poznámky Otázky APLIKACE Následující úlohy lze zhruba rozdělit na geometrické, algebraické a úlohy popisující různé stavy v některých oblastech jiných věd, např. fyziky nebo ekonomie. GEOMETRICKÉ ÚLOHY Mezi typické úlohy

Více

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu   (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28. Extrémy Vyšší matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz

Více

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1 Příklady pro předmět plikovaná matematika (M) část 1 1. Lokální extrémy funkcí dvou a tří proměnných Nalezněte lokální extrémy funkcí: (a) f 1 : f 1 (x, y) = x 3 3x + y 2 + 2y (b) f 2 : f 2 (x, y) = 1

Více

Řešení 1b Máme najít body, v nichž má funkce (, ) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (, )=0, je-li: (, )= +,

Řešení 1b Máme najít body, v nichž má funkce (, ) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (, )=0, je-li: (, )= +, Příklad 1 Najděte body, v nichž má funkce (,) vázané extrémy, případně vázané lokální extrémy s podmínkou (,)=0, je-li: a) (,)= + 1, (,)=+ 1 lok.max.v 1 2,3 2 b) (,)=+, (,)= 1 +1 1 c) (,)=, (,)=+ 1 lok.max.v

Více

PŘÍKLADY K MATEMATICE 2

PŘÍKLADY K MATEMATICE 2 PŘÍKLADY K MATEMATICE ZDENĚK ŠIBRAVA. Funkce více proměnných.. Základní pojmy funkce více proměnných. Příklad.. Určeme definiční obor funkce tří proměnných f(x, y, z) = x y + x z. Řešení: Definičním oborem

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 4 Studijní program: Studijní obory: Příklad (5 bodů) Spočtěte Matematika MA, MMIB, MMFT, MSTR, NVM, PMSE, MDU Varianta A M xy dxdy, kde M = {(x, y) R

Více

Funkce v ıce promˇ enn ych Extr emy Pˇredn aˇska p at a 12.bˇrezna 2018

Funkce v ıce promˇ enn ych Extr emy Pˇredn aˇska p at a 12.bˇrezna 2018 Funkce více proměnných Extrémy Přednáška pátá 12.března 2018 Zdroje informací Diferenciální počet http://homen.vsb.cz/~kre40/esfmat2/fceviceprom.html http://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/sbirka_uloh/pdf/7.pdf

Více

= 2x + y, = 2y + x 3. 2x + y = 0, x + 2y = 3,

= 2x + y, = 2y + x 3. 2x + y = 0, x + 2y = 3, V. Lokální extrémy. Příklad 1: Určete lokální extrémy zadané funkce. 1. f(x, y) = x 2 + y 2 + xy 3y 2. Definičním oborem funkce je množina Df = R 2 a funkce f má spojité parciální = 2x + y, = 2y + x 3.

Více

9. přednáška 26. listopadu f(a)h < 0 a pro h (0, δ) máme f(a 1 + h, a 2,..., a m ) f(a) > 1 2 x 1

9. přednáška 26. listopadu f(a)h < 0 a pro h (0, δ) máme f(a 1 + h, a 2,..., a m ) f(a) > 1 2 x 1 9 přednáška 6 listopadu 007 Věta 11 Nechť f C U, kde U R m je otevřená množina, a a U je bod Pokud fa 0, nemá f v a ani neostrý lokální extrém Pokud fa = 0 a H f a je pozitivně negativně definitní, potom

Více

Funkce více proměnných. April 29, 2016

Funkce více proměnných. April 29, 2016 Funkce více proměnných April 29, 2016 Příklad (Derivace vyšších řádů) Daná je funkce f (x, y) = x 2 y + y 3 x 4, určte její parc. derivace podle x a podle y prvního i druhého řádu, i smíšené. f x = 2xy

Více

Průvodce studiem. do bodu B se snažíme najít nejkratší cestu. Ve firmách je snaha minimalizovat

Průvodce studiem. do bodu B se snažíme najít nejkratší cestu. Ve firmách je snaha minimalizovat 6. Extrémy funkcí více proměnných Průvodce studiem Hledání extrémů je v praxi často řešená úloha. Např. při cestě z bodu A do bodu B se snažíme najít nejkratší cestu. Ve firmách je snaha minimalizovat

Více

má spojité parciální derivace druhého řádu ve všech bodech této množiny. Výpočtem postupně dostaneme: y = 9xy2 + 2,

má spojité parciální derivace druhého řádu ve všech bodech této množiny. Výpočtem postupně dostaneme: y = 9xy2 + 2, 4. Parciální derivace a diferenciál. řádu 0-a3b/4dvr.tex Příklad. Určete parciální derivace druhého řádu funkce f v obecném bodě a v daných bodech. Napište obecný tvar. diferenciálu, jeho hodnotu v daných

Více

CVIČNÝ TEST 5. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

CVIČNÝ TEST 5. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 CVIČNÝ TEST 5 Mgr. Václav Zemek OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 I. CVIČNÝ TEST 1 Zjednodušte výraz (2x 5) 2 (2x 5) (2x + 5) + 20x. 2 Určete nejmenší trojciferné

Více

Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax 2 + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených funkcí je množina reálných čísel.

Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax 2 + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených funkcí je množina reálných čísel. 5. Funkce 9. ročník 5. Funkce ZOPAKUJTE SI : 8. ROČNÍK KAPITOLA. Funkce. 5.. Kvadratická funkce Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených

Více

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Pracovní listy s postupy řešení Brno 2010 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Státní maturita z matematiky Úloha 1 1. a = s : 45 = 9.10180 45 = 9.101+179 45 = 9.10.10179

Více

1. a) Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = z(x, y) dané rovnicí z 3 3xy 8 = 0 v

1. a) Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = z(x, y) dané rovnicí z 3 3xy 8 = 0 v . a) Určete parciální derivace prvního řádu funkce z = z(x, y) dané rovnicí z xy 8 = v bodě A =, ]. b) e grafu funkce f najděte tečnou rovinu, která je rovnoběžná s rovinou ϱ. f(x, y) = x + y x, ϱ : x

Více

Diferenciál funkce dvou proměnných. Má-li funkce f = f(x, y) spojité parciální derivace v bodě a, pak lineární formu (funkci)

Diferenciál funkce dvou proměnných. Má-li funkce f = f(x, y) spojité parciální derivace v bodě a, pak lineární formu (funkci) 2. Diferenciál funkce, tečná rovina. Diferenciál funkce dvou proměnných. Má-li funkce f = f(x, y) spojité parciální derivace v bodě a, pak lineární formu (funkci) df(a, h) = x (a)h + (a)h 2, h = (h, h

Více

1 Funkce dvou a tří proměnných

1 Funkce dvou a tří proměnných 1 Funkce dvou a tří proměnných 1.1 Pojem funkce více proměnných Definice Funkce dvou proměnných je předpis, který každému bodu z R 2 (tj. z roviny) přiřazuje jediné reálné číslo. z = f(x, y), D(f) R 2

Více

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015)

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) doplněné o další úlohy 24. 2. 2015 Nalezené nesrovnalosti ve výsledcích nebo připomínky k tomuto souboru sdělte laskavě F. Mrázovi (e-mail: Frantisek.Mraz@fs.cvut.cz

Více

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky

Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Cvičné texty ke státní maturitě z matematiky Pracovní listy s postupy řešení Brno 2010 RNDr. Rudolf Schwarz, CSc. Státní maturita z matematiky Obsah Obsah NIŽŠÍ úroveň obtížnosti 4 MAGZD10C0K01 říjen 2010..........................

Více

+ 2y y = nf ; x 0. závisí pouze na vzdálenosti bodu (x, y) od počátku, vyhovuje rovnici. y F x x F y = 0. x y. x x + y F. y = F

+ 2y y = nf ; x 0. závisí pouze na vzdálenosti bodu (x, y) od počátku, vyhovuje rovnici. y F x x F y = 0. x y. x x + y F. y = F Příkad 1 ( y ) Dokažte, že funkce F (x, y) = x n f x 2, kde f je spojitě diferencovatelná funkce, vyhovuje vztahu x F x + 2y F y = nf ; x 0 Ukažte, že každá funkce F (x, y), která má spojité parciální

Více

Vlastní (charakteristická) čísla a vlastní (charakteristické) Pro zadanou čtvercovou matici A budeme řešit maticovou

Vlastní (charakteristická) čísla a vlastní (charakteristické) Pro zadanou čtvercovou matici A budeme řešit maticovou 1 Vlastní (charakteristická) čísla a vlastní (charakteristické) vektory matice Pro zadanou čtvercovou matici A budeme řešit maticovou rovnici A x = λ x, kde x je neznámá matice o jednom sloupci (sloupcový

Více

. (x + 1) 2 rostoucí v intervalech (, 1) a. ) a ( 2, + ) ; rostoucí v intervalu ( 7, 2) ; rostoucí v intervalu,

. (x + 1) 2 rostoucí v intervalech (, 1) a. ) a ( 2, + ) ; rostoucí v intervalu ( 7, 2) ; rostoucí v intervalu, Příklad Najděte intervaly monotonie a lokální etrémy funkce f() = +. ( + ) ( rostoucí v intervalech (, ) a 7, + ) klesající v intervalu ( ), 7 5 5 v bodě = 7 5 je lokální minimum 4. Najděte intervaly monotonie

Více

1. Náhodný vektor (X, Y ) má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p, kde. p(x, y) = a(x + y + 1), x, y {0, 1, 2}.

1. Náhodný vektor (X, Y ) má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p, kde. p(x, y) = a(x + y + 1), x, y {0, 1, 2}. VIII. Náhodný vektor. Náhodný vektor (X, Y má diskrétní rozdělení s pravděpodobnostní funkcí p, kde p(x, y a(x + y +, x, y {,, }. a Určete číslo a a napište tabulku pravděpodobnostní funkce p. Řešení:

Více

verze 1.4 Ekvivalentní podmínkou pro stacionární bod je, že totální diferenciál je nulový

verze 1.4 Ekvivalentní podmínkou pro stacionární bod je, že totální diferenciál je nulový 1 Úvod Lokální extrémy funkcí více proměnných verze 14 Následující text popisuje výpočet lokálních extrémů funkcí více proměnných Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT1 na Univerzitě Hradec

Více

CVIČNÝ TEST 2. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 2. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 2 Mgr. Václav Zemek OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST 1 Od součtu libovolného čísla x a čísla 256 odečtěte číslo x zmenšené o 256.

Více

Derivace a monotónnost funkce

Derivace a monotónnost funkce Derivace a monotónnost funkce Věta : Uvažujme funkci f (x), která má na intervalu I derivaci f (x). Pak platí: je-li f (x) > 0 x I, funkce f je na intervalu I rostoucí. je-li f (x) < 0 x I, funkce f je

Více

CVIČNÝ TEST 13. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Zdeňka Strnadová. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 13. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Zdeňka Strnadová. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 13 Mgr. Zdeňka Strnadová OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1 V trojúhelníku ABC na obrázku dělí úsečka

Více

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0 Rovnice tečny a normály Geometrický význam derivace funkce f(x) v bodě x 0 : f (x 0 ) = k t k t je směrnice tečny v bodě [x 0, y 0 = f(x 0 )] Tečna je přímka t : y = k t x + q, tj y = f (x 0 ) x + q; pokud

Více

5.3. Implicitní funkce a její derivace

5.3. Implicitní funkce a její derivace Výklad Podívejme se na následující problém. Uvažujme množinu M bodů [x,y] R 2, které splňují rovnici F(x, y) = 0, M = {[x,y] D F F(x,y) = 0}, kde z = F(x,y) je nějaká funkce dvou proměnných. Je-li F(x,y)

Více

y = 2x2 + 10xy + 5. (a) = 7. y Úloha 2.: Určete rovnici tečné roviny a normály ke grafu funkce f = f(x, y) v bodě (a, f(a)). f(x, y) = x, a = (1, 1).

y = 2x2 + 10xy + 5. (a) = 7. y Úloha 2.: Určete rovnici tečné roviny a normály ke grafu funkce f = f(x, y) v bodě (a, f(a)). f(x, y) = x, a = (1, 1). III Diferenciál funkce a tečná rovina Úloha 1: Určete rovnici tečné roviny ke grafu funkce f = f(x, y) v bodě (a, f(a)) f(x, y) = 3x 3 x y + 5xy 6x + 5y + 10, a = (1, 1) Řešení Definičním oborem funkce

Více

Obsah. Metodický list Metodický list Metodický list Metodický list

Obsah. Metodický list Metodický list Metodický list Metodický list METODICKÉ LISTY Z MATEMATIKY pro gymnázia a základní vzdělávání Jaroslav Švrček a kolektiv Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Tematický okruh: Závislosti

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 00 007 TEST Z MATEMATIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-M-00-0. tg x + cot gx a) sinx cos x b) sin x + cos x c) d) sin x e) +. sin x cos

Více

Úvodní informace. 17. února 2018

Úvodní informace. 17. února 2018 Úvodní informace Funkce více proměnných Přednáška první 17. února 2018 Obsah 1 Úvodní informace. 2 Funkce více proměnných Definiční obor Limita a spojitost Derivace, diferencovatelnost, diferenciál Úvodní

Více

Odvození středové rovnice kružnice se středem S [m; n] a o poloměru r. Bod X ležící na kružnici má souřadnice [x; y].

Odvození středové rovnice kružnice se středem S [m; n] a o poloměru r. Bod X ležící na kružnici má souřadnice [x; y]. Konzultace č. 6: Rovnice kružnice, poloha přímky a kružnice Literatura: Matematika pro gymnázia: Analytická geometrie, kap. 5.1 a 5. Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a studijní obory SOU. část, kap. 6.1

Více

Písemná zkouška z Matematiky II pro FSV vzor

Písemná zkouška z Matematiky II pro FSV vzor Písemná zkouška z Matematik II pro FSV vzor. (0 bodů) Určete a nakreslete definiční obor funkce sin x f(x, ) = (Kalenda 00/) spočtěte její parciální derivace podle všech proměnných všude, kde existují,

Více

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky r + s r s r s r + s 1 r2 + s 2 r 2 s 2 ( ) ( ) 1 a 2a 1 + a 3 1 + 2a + 1 ( a b 2 + ab 2 ) ( a + b + b b a

Více

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky r + s r s r s r + s 1 r2 + s 2 r 2 s 2 ( ) ( ) 1 a 2a 1 + a 3 1 + 2a + 1 ( a b 2 + ab 2 ) ( a + b + b b a

Více

Matematická analýza 1, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, )

Matematická analýza 1, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, ) Matematická analýza, příklady na procvičení (Josef Tkadlec, 6.. 7) Reálná čísla. Určete maximum, minimum, supremum a infimum následujících množin: Z; b) M = (, ), 5 ; c) M =, Q; d) M = { + n : n N}; e)

Více

Zlín, 23. října 2011

Zlín, 23. října 2011 (. -. lekce) Sylva Potůčková, Dana Stesková, Lubomír Sedláček Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín, 3. října 0 Postup při vyšetřování průběhu funkce. Definiční obor funkce,

Více

Pavlína Matysová. 5. listopadu 2018

Pavlína Matysová. 5. listopadu 2018 Soubor řešených úloh Vyšetřování průběhu funkce Pavlína Matysová 5. listopadu 018 1 Soubor řešených úloh Tento text obsahuje 7 úloh na téma vyšetřování průběhu funkce. Každé úloha je řešena dvěma způsoby

Více

V (c) = (30 2c)(50 2c)c = 1500c 160c 2 + 4c 3. V (c) = 24c 320.

V (c) = (30 2c)(50 2c)c = 1500c 160c 2 + 4c 3. V (c) = 24c 320. Domácí úkol č. 3 Řešení Pozn.: úhly, které se zdají být pravé, jsou ve všech obrázcích opravdu pravé. 1. Z kartonu je třeba vyříznout čtverce v rozích, viz obr. 1 a přehnout podle přerušovných čar. Krabice

Více

Matematika II: Pracovní listy Funkce dvou proměnných

Matematika II: Pracovní listy Funkce dvou proměnných Matematika II: Pracovní listy Funkce dvou proměnných Petra Schreiberová, Petr Volný Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB - Technická univerzita Ostrava Ostrava 8 Obsah Funkce dvou proměnných.

Více

7. Derivace složené funkce. Budeme uvažovat složenou funkci F = f(g), kde některá z jejich součástí

7. Derivace složené funkce. Budeme uvažovat složenou funkci F = f(g), kde některá z jejich součástí 202-m3b2/cvic/7slf.tex 7. Derivace složené funkce. Budeme uvažovat složenou funkci F = fg, kde některá z jejich součástí může být funkcí více proměnných. Předpokládáme, že uvažujeme funkce, které mají

Více

f(x) = arccotg x 2 x lim f(x). Určete všechny asymptoty grafu x 2 2 =

f(x) = arccotg x 2 x lim f(x). Určete všechny asymptoty grafu x 2 2 = Řešení vzorové písemky z předmětu MAR Poznámky: Řešení úloh ze vzorové písemky jsou formulována dosti podrobně podobným způsobem jako u řešených příkladů ve skriptech U zkoušky lze jednotlivé kroky postupu

Více

b) Maximální velikost zrychlení automobilu, nemají-li kola prokluzovat, je a = f g. Automobil se bude rozjíždět po dobu t = v 0 fg = mfgv 0

b) Maximální velikost zrychlení automobilu, nemají-li kola prokluzovat, je a = f g. Automobil se bude rozjíždět po dobu t = v 0 fg = mfgv 0 Řešení úloh. kola 58. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie A Autoři úloh: J. Thomas, 5, 6, 7), J. Jírů 2,, 4).a) Napíšeme si pohybové rovnice, ze kterých vyjádříme dobu jízdy a zrychlení automobilu A:

Více

10. cvičení - LS 2017

10. cvičení - LS 2017 10. cvičení - LS 2017 Michal Outrata Příklad 1 Spočtěte následující itu daných posloupností: (a) (b) (c) n 3 +5n 2 n 3 6n 2 +3 n ; n 4 3n 2 6 n 4 + 3n 2 + 6; n 2 15n+2(1 n). 2(n 2) 3 2n 3 Příklad 2 Pro

Více

Nalezněte hladiny následujících funkcí. Pro které hodnoty C R jsou hladiny neprázdné

Nalezněte hladiny následujících funkcí. Pro které hodnoty C R jsou hladiny neprázdné . Definiční obor a hladiny funkce více proměnných Nalezněte a graficky znázorněte definiční obor D funkce f = f(x, y), kde a) f(x, y) = x y, b) f(x, y) = log(xy + ), c) f(x, y) = xy, d) f(x, y) = log(x

Více

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a Matematika I A ukázkový test 1 pro 2011/2012 1. Je dána soustava rovnic s parametrem a R x y + z = 1 a) Napište Frobeniovu větu. x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a b) Vyšetřete počet řešení soustavy

Více

Transformujte diferenciální výraz x f x + y f do polárních souřadnic r a ϕ, které jsou definovány vztahy x = r cos ϕ a y = r sin ϕ.

Transformujte diferenciální výraz x f x + y f do polárních souřadnic r a ϕ, které jsou definovány vztahy x = r cos ϕ a y = r sin ϕ. Ukázka 1 Necht má funkce z = f(x, y) spojité parciální derivace. Napište rovnici tečné roviny ke grafu této funkce v bodě A = [ x 0, y 0, z 0 ]. Transformujte diferenciální výraz x f x + y f y do polárních

Více

CVIČNÝ TEST 22. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15

CVIČNÝ TEST 22. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 CVIČNÝ TEST 22 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 Kontroloři Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Více

I. Diferenciální rovnice. 3. Rovnici y = x+y+1. převeďte vhodnou transformací na rovnici homogenní (vzniklou

I. Diferenciální rovnice. 3. Rovnici y = x+y+1. převeďte vhodnou transformací na rovnici homogenní (vzniklou Typy příkladů pro I. část písemky ke zkoušce z MA II I. Diferenciální rovnice. 1. Určete obecné řešení rovnice y = y sin x.. Určete řešení rovnice y = y x splňující počáteční podmínku y(1) = 0. 3. Rovnici

Více

Příklad 1. a) lim. b) lim. c) lim. d) lim. e) lim. f) lim. g) lim. h) lim. i) lim. j) lim. k) lim. l) lim ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1 ČÁST 7

Příklad 1. a) lim. b) lim. c) lim. d) lim. e) lim. f) lim. g) lim. h) lim. i) lim. j) lim. k) lim. l) lim ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1 ČÁST 7 Příklad 1 Pomocí l Hôpitalova pravidla spočtěte následující limity. Poznámka a) lim b) lim c) lim d) lim e) lim f) lim g) lim h) lim i) lim j) lim k) lim l) lim cotg Všechny limity uvedené v zadání vedou

Více

9. Je-li cos 2x = 0,5, x 0, π, pak tgx = a) 3. b) 1. c) neexistuje d) a) x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R d) x < 4. e) 3 3 b

9. Je-li cos 2x = 0,5, x 0, π, pak tgx = a) 3. b) 1. c) neexistuje d) a) x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R d) x < 4. e) 3 3 b 008 verze 0A. Řešeními nerovnice x + 4 0 jsou právě všechna x R, pro která je x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R x < 4 e) nerovnice nemá řešení b. Rovnice x + y x = je rovnicí přímky b) dvojice přímek c) paraboly

Více

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 6

Příklad 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 6 Příklad 1 Vyšetřete průběh funkce: a) = b) = c) = d) =ln1+ e) =ln f) = Poznámka K vyšetřování průběhu funkce použijeme postup uvedený v zadání. Některé kroky nejsou již tak detailní, všechny by ale měly

Více

7.1 Extrémy a monotonie

7.1 Extrémy a monotonie KAPITOLA 7: Průběh funkce [ZMA13-P38] 7.1 Extrémy a monotonie Řekneme, že funkce f nabývá na množině M Df svého globálního maxima globálního minima A v bodě x 0, jestliže x 0 M, fx 0 = A a pro každé x

Více

5. cvičení z Matematiky 2

5. cvičení z Matematiky 2 5. cvičení z Matematiky 2 21.-25. března 2016 5.1 Nalezněte úhel, který v bodě 1, 0, 0 svírají grafy funkcí fx, y ln x 2 + y 2 a gx, y sinxy. Úhel, který svírají grafy funkcí je dán jako úhel mezi jednotlivými

Více

Definice Řekneme, že funkce z = f(x,y) je v bodě A = [x 0,y 0 ] diferencovatelná, nebo. z f(x 0 + h,y 0 + k) f(x 0,y 0 ) = Ah + Bk + ρτ(h,k),

Definice Řekneme, že funkce z = f(x,y) je v bodě A = [x 0,y 0 ] diferencovatelná, nebo. z f(x 0 + h,y 0 + k) f(x 0,y 0 ) = Ah + Bk + ρτ(h,k), Definice 5.2.1. Řekneme, že funkce z = f(x,y) je v bodě A = [x 0,y 0 ] diferencovatelná, nebo má v tomto bodě totální diferenciál, jestliže je možné její přírůstek z na nějakém okolí bodu A vyjádřit jako

Více

Matematická analýza pro informatiky I. Extrémy funkcí více proměnných

Matematická analýza pro informatiky I. Extrémy funkcí více proměnných Matematická analýza pro informatiky I. 12. přednáška Extrémy funkcí více proměnných Jan Tomeček jan.tomecek@upol.cz http://aix-slx.upol.cz/ tomecek/index Univerzita Palackého v Olomouci 12. dubna 2011

Více

A[a 1 ; a 2 ; a 3 ] souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic O xyz

A[a 1 ; a 2 ; a 3 ] souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic O xyz 1/15 ANALYTICKÁ GEOMETRIE Základní pojmy: Soustava souřadnic v rovině a prostoru Vzdálenost bodů, střed úsečky Vektory, operace s vektory, velikost vektoru, skalární součin Rovnice přímky Geometrie v rovině

Více

Internetová matematická olympiáda listopadu 2008

Internetová matematická olympiáda listopadu 2008 Internetová matematická olympiáda - 5. listopadu 008 ŘEŠENÍ ÚLOH 1. Obrazec na Obrázku 1 je složen z 44 čtverců o straně 6 mm. Bodem A veďte jedinou přímku, která daný obrazec rozdělí na dva obrazce o

Více

x 2(A), x y (A) y x (A), 2 f

x 2(A), x y (A) y x (A), 2 f II.10. Etrém funkcí Věta (nutná podmínka pro lokální etrém). Necht funkce f(, ) je diferencovatelná v bodě A. Má-li funkce f v bodě A lokální etrém, pak gradf(a) = 0. Onačme hlavní minor matice druhých

Více

1 Mnohočleny a algebraické rovnice

1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1.1 Pojem mnohočlenu (polynomu) Připomeňme, že výrazům typu a 2 x 2 + a 1 x + a 0 říkáme kvadratický trojčlen, když a 2 0. Číslům a 0, a 1, a 2 říkáme koeficienty a písmenem

Více

LOKÁLNÍ A GLOBÁLNÍ EXTRÉMY FUNKCÍ A JEJICH UŽITÍ

LOKÁLNÍ A GLOBÁLNÍ EXTRÉMY FUNKCÍ A JEJICH UŽITÍ Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/3.098 IV- Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol LOKÁLNÍ

Více

CVIČNÝ TEST 9 OBSAH. Mgr. Václav Zemek. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 5 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

CVIČNÝ TEST 9 OBSAH. Mgr. Václav Zemek. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 5 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 CVIČNÝ TEST 9 Mgr. Václav Zemek OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 5 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 I. CVIČNÝ TEST 1 Vypočítejte (7,5 10 3 2 10 2 ) 2. Výsledek zapište ve tvaru a 10 n, kde

Více

obecná rovnice kružnice a x 2 b y 2 c x d y e=0 1. Napište rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem A[-3;2].

obecná rovnice kružnice a x 2 b y 2 c x d y e=0 1. Napište rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem A[-3;2]. Kružnice množina bodů, které mají od středu stejnou vzdálenost pojmy: bod na kružnici X [x, y]; poloměr kružnice r pro střed S[0; 0]: SX =r x 0 2 y 0 2 =r x 2 y 2 =r 2 pro střed S[m; n]: SX =r x m 2 y

Více

Příklad 1. Řešení 1a. Řešení 1b ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1B ČÁST 5

Příklad 1. Řešení 1a. Řešení 1b ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1B ČÁST 5 Příklad 1 Najděte totální diferenciál d (h) pro h=(h,h ) v příslušných bodech pro následující funkce: a) (,)= cos, =1; b) (,)=ln( + ), =2; 0 c) (,)=arctg(), =1; 0 1 d) (,)= +, =1; 1 Řešení 1a Máme nalézt

Více

CVIČNÝ TEST 36. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 36. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 36 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST 1 Určete iracionální číslo, které je vyjádřeno číselným výrazem (6 2 π 4

Více

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015

Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015 Matematika I A ukázkový test 1 pro 2014/2015 1. Je dána soustava rovnic s parametrem a R x y + z = 1 x + y + 3z = 1 (2a 1)x + (a + 1)y + z = 1 a a) Napište Frobeniovu větu (existence i počet řešení). b)

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 24 Příklad (25 bodů) Spočtěte Studijní program: Studijní obor: Matematika Finanční a pojistná matematika Varianta A M x 2 dxdy, kde M = {(x, y) R 2 ;

Více

X = x, y = h(x) Y = y. hodnotám x a jedné hodnotě y. Dostaneme tabulku hodnot pravděpodobnostní

X = x, y = h(x) Y = y. hodnotám x a jedné hodnotě y. Dostaneme tabulku hodnot pravděpodobnostní ..08 8cv7.tex 7. cvičení - transformace náhodné veličiny Definice pojmů a základní vzorce Je-li X náhodná veličina a h : R R je měřitelná funkce, pak náhodnou veličinu Y, která je definovaná vztahem X

Více

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené

Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené 2. 3. 2018 Matematika II, úroveň A ukázkový test č. 1 (2018) 1. a) Napište postačující podmínku pro diferencovatelnost funkce n-proměnných v otevřené mn. M E n. Zapište a načrtněte množinu D, ve které

Více

CVIČNÝ TEST 35. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 35. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 35 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST 1 Vypočtěte [( 3 3 ) ( 1 4 5 3 0,5 ) ] : 1 6 1. 1 bod VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/.080 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině

Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině V následujícím textu se budeme postupně zabývat kružnicí, elipsou, hyperbolou a parabolou, které souhrnně označujeme jako kuželosečky. Současně budeme

Více

CVIČNÝ TEST 15. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 15. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 15 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 Je dána čtvercová mřížka, v níž každý čtverec má délku

Více

Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost

Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost Základní rovnice popisující napěťově-deformační chování materiálu při jednoosém namáhání jsou Hookeův zákon a Poissonův zákon. σ = E ε odtud lze vyjádřit také poměrnou

Více

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství MATEMATIKA 2

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství MATEMATIKA 2 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství MATEMATIKA 2 Požadavky ke zkoušce pro skupinu C 1. ročník 2014/15 I. Diferenciální počet funkcí více proměnných 1. Funkce více proměnných (a)

Více

10 Funkce více proměnných

10 Funkce více proměnných M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika II kap. 10: Funkce více proměnných 16 10 Funkce více proměnných 10.1 Základní pojmy Definice. Eukleidovskou vzdáleností bodů x = (x 1,...,x n ), y = (y 1,...,y

Více

Uzavřené a otevřené množiny

Uzavřené a otevřené množiny Teorie: Uzavřené a otevřené množiny 2. cvičení DEFINICE Nechť M R n. Bod x M nazveme vnitřním bodem množiny M, pokud existuje r > 0 tak, že B(x, r) M. Množinu všech vnitřních bodů značíme Int M. Dále,

Více

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3

PŘÍKLADY K MATEMATICE 3 PŘÍKLADY K ATEATIE 3 ZDENĚK ŠIBRAVA. Funkce více proměnných.. Základní pojmy funkce více proměných. Příklad.. Určeme definiční obor funkce tří proměnných f(x, y, z) = x y + x z. Řešení: Definičním oborem

Více

IX. Vyšetřování průběhu funkce

IX. Vyšetřování průběhu funkce IX. Vyšetřování průběhu funkce Úvodní poznámky: Cíl: vyšetřit průběh dané funkce f. Zahrnuje: základní vlastnosti: D(f), spojitost, limity v krajních bodech, průsečíky s osami souřadnic, intervaly, kde

Více

Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru. Kvadratická forma v n proměnných je tak polynom n proměnných s

Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru. Kvadratická forma v n proměnných je tak polynom n proměnných s Kapitola 13 Kvadratické formy Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru f(x 1,..., x n ) = a ij x i x j, kde koeficienty a ij T. j=i Kvadratická forma v n proměnných

Více

6 Skalární součin. u v = (u 1 v 1 ) 2 +(u 2 v 2 ) 2 +(u 3 v 3 ) 2

6 Skalární součin. u v = (u 1 v 1 ) 2 +(u 2 v 2 ) 2 +(u 3 v 3 ) 2 6 Skalární součin Skalární součin 1 je operace, která dvěma vektorům (je to tedy binární operace) přiřazuje skalár (v našem případě jde o reálné číslo, obecně se jedná o prvek nějakého tělesa T ). Dovoluje

Více

Mgr. Tomáš Kotler. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

Mgr. Tomáš Kotler. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 Mgr. Tomáš Kotler I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1 Je dán rovinný obrazec, v obrázku vyznačený barevnou výplní, který představuje

Více

12 Trojný integrál - Transformace integrálů

12 Trojný integrál - Transformace integrálů Trojný integrál transformace integrálů) - řešené příklady 8 Trojný integrál - Transformace integrálů. Příklad Spočtěte x + y dxdydz, kde : z, x + y. Řešení Integrační obor určený vztahy z, x + y je válec.

Více

Globální extrémy. c ÚM FSI VUT v Brně. 10. ledna 2008

Globální extrémy. c ÚM FSI VUT v Brně. 10. ledna 2008 10. ledna 2008 Příklad. Určete globální extrémy funkce f(x, y) = x 2 + 2xy + 2y 2 3x 5y na množině M. Množina M je trojúhelník určený body A[0, 2], B[3, 0], C[0, 1]. Protože množina M je kompaktní (uzavřená,

Více

Úlohy krajského kola kategorie A

Úlohy krajského kola kategorie A 62. ročník matematické olympiády Úlohy krajského kola kategorie A 1. Je dáno 21 různých celých čísel takových, že součet libovolných jedenácti z nich je větší než součet deseti ostatních čísel. a) Dokažte,

Více

Úlohy klauzurní části školního kola kategorie A

Úlohy klauzurní části školního kola kategorie A 62. ročník matematické olympiády Úlohy klauzurní části školního kola kategorie A 1. V obdélníku ABCD o stranách AB = 9, BC = 8 leží vzájemně se dotýkající kružnice k 1 (S 1, r 1 ) a k 2 (S 2, r 2 ) tak,

Více

Dvojné a trojné integrály příklad 3. x 2 y dx dy,

Dvojné a trojné integrály příklad 3. x 2 y dx dy, Spočtěte = { x, y) ; 4x + y 4 }. Dvojné a trojné integrály příklad 3 x y dx dy, Řešení: Protože obor integrace je symetrický vzhledem k ose x, tj. vzhledem k substituci [x; y] [x; y], a funkce fx, y) je

Více