Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 17. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká"

Transkript

1 Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, František Nacházel, Radka Širlová, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová Omluveni: Libuše Horáková, Lucie Trnečková, Jan Dvořák, Neomluveni: Michal Vencovský, Jiří Šubrt, Petr Slavík Ostatní: Dagmar Švarcová, Blanka Gürthová Zasedání řídila: Ing. Anna Kobosilová Zasedání zahájeno v 16:00 hodin, ukončeno v 17:15 hodin. Zahájení zasedání Předsedkyně Ing. Anna Kobosilová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Program: ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY ZÁMĚRY 1. Záměr prodeje pozemků p. č. 2790/3, ostatní plocha o výměře m 2, p. č. 2790/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 178 m 2 a p. č. 2790/15, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m 2 vše v k. ú. Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě u výjezdu z města podél silnice I/9. Jedná se o pozemky, kde se nachází stavby a zpevněné plochy u čerpací stanice Shell. Žadatel má zájem si odkoupit pozemky pod budovami, které jsou v jeho vlastnictví, včetně pozemku v okolí čerpací stanice (žádost podána ). doporučili záměr prodeje pozemků p. č. 2790/14 a 2790/15 a části pozemku p. č. 2790/3 mimo veřejných komunikací a chodníků. 2. Záměr prodeje pozemků p. č. 2523/2, ostatní plocha o výměře m 2, p. č 2523/11, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 273 m 2, p. č. 5682/3, ostatní plocha o výměře m 2, p. č. 5682/8, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 304 m 2, p. č. 5682/9, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2 vše v k. ú. Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Slovance. Jedná se o pozemky v těsné blízkosti garáží, které jsou využívány k výcviku psů. Na pozemcích p. č. 2523/11, 5682/8 a 5682/9 se nachází zapsané a zkolaudované stavby, které nejsou ve vlastnictví města. Úsek prodejů a pronájmů již eviduje 2 žádosti o pronájem těchto pozemků. Projednávání pronájmu bylo odloženo do doby zapsání cizích budov na těchto pozemcích (žádost podána ).

2 Strana č. 2 / 15 nedoporučili záměr prodeje pozemků p. č. 2523/2, 2523/11, 5682/3, 5682/8 a 5682/9 a doporučili řešit situaci pronájmem. 3. Záměr výkupu komunikace na pozemcích p. č. 5786/141 a 5750/136 v k. ú. Česká Lípa Jedná se o stavbu silnice a přilehlých chodníků na pozemcích města na sídlišti Lada u čerpací stanice AVANTI. Společnost Horova Immo, s.r.o. nabízí městu k odkoupení tyto stavby, které provedla, za cenu ve výši ,-- Kč včetně DPH. Stanovisko investičního oddělení ( p. Ezr): z hlediska plánovaných investičních akcí města IO má zpracovanou projektovou dokumentaci pro územní řízení (projednanou s dotčenými orgány státní správy a vlastníky či správci inženýrských sítí) na stavbu Propojení ul. Pražská Okružní, kterou jsou dotčeny mimo jiné i pozemky parc. č. 5786/141, 5768/156 a 5768/136 v k. ú., na niž se nachází stavba silnice a chodníků nabízených k výkupu. Z důvodu nevyhovujících technických parametrů, nízké bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců vylučujících využití nabízené stavby pro účely navrhovaného komunikačního propojení ulic, bude nutné větší část stávající komunikace zbourat (viz vyšrafovaná část geometrického plánu) a provést novou komunikaci vč. souvisejících chodníků, vodorovného a svislého dopravního značení i světelné signalizace. Nedoporučujeme proto vykupovat stávající stavbu za uvedenou cenu. doporučili záměr výkupu komunikace odložit a dále jednat o ceně. 4. Záměr prodeje části pozemků p. č. 1407/1, zahrada o výměře cca 800 m 2 z celkové výměry m 2 a p. č. 1338/233, orná půda o výměře cca 50 m 2 z celkové výměry 530 m 2 vše v k. ú Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě Pod Holým vrchem. Jedná se o travní porost vedle zahrady ve vlastnictví žadatele. Žadatel má zájem si zahradu rozšířit o části pozemků p. č. 1407/1 a p. č. 1338/233, v současné době je pozemek neoprávněně zaplocen (žádost podána ). doporučili záměr prodeje části pozemků p. č. 1407/1 a 1338/233 o celkové výměře cca 850 m 2 v k. ú.. HLASOVÁNÍ: 6 pro 1 proti 0 se zdrželo NEPŘIJATÉ USNESENÍ

3 Strana č. 3 / Záměr prodeje pozemku p. č. 4687, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m 2 v k. ú. Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o pozemek pod garáží ve vlastnictví žadatele. doporučili záměr prodeje pozemku p. č v k. ú., jedná se o pozemek pod garáží. 6. Záměr směny částí pozemků p. č. 3532/1, ostatní plocha o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 a p. č. 3532/30, ostatní plocha o výměře cca 100 m 2 z celkové výměry m 2 vše v k. ú. Pozemek p. č. 3532/1 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na Svárově. Jedná se o příjezdovou cestu k nemovitostem několika vlastníků. Žadatel má zájem o část pozemku, který by sloužil pro vjezd do myčky. Pozemek p. č. 3532/30 je ve vlastnictví žadatele, na kterém bude stavět myčku pro auta. Na přední části tohoto pozemku je vybudován chodník (žádost podána ). nedoporučili záměr směny části pozemků p. č. 3532/1 a 3532/30 a doporučili pouze jednat o výkupu části pozemku pod chodníkem p. č. 3532/30 z vlastnictví žadatele. 7. Záměr prodeje části pozemku p. č. 5786/172, ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 150 m 2 z celkové výměry m 2 a části p. č. 5786/162, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 30 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na sídlišti Sever. Jedná se o části pozemku kolem budovy ve vlastnictví žadatele, které si chce odkoupit za účelem a) parkoviště pro zpřístupnění nebytových prostor ve 2. patře objektu, kde bude provozováno privátní sociální zařízení b) zřízení bezbariérového přístupu rampy c) zateplení budovy d) sjezd do garáží (žádost podána ) doporučili záměr prodeje pouze části pozemku p. č. 5786/172 a) v k. ú. na parkoviště a zpřístupnění 2. patra.

4 Strana č. 4 / Záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 85, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 672 m 2 v k. ú. Vlčí Důl Pozemek p. č. 85 je ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR a jedná se o částečně zpevněnou komunikaci ve Vlčím Dole (žádost podána ). nepřijali žádné usnesení k záměru bezúplatného převodu pozemku p. č. 85 v k. ú. Vlčí Důl. HLASOVÁNÍ: 4 pro 2 proti 1 se zdržel NEPŘIJATÉ USNESENÍ 9. Záměr směny části pozemku p. č. 762/10, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 995 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Dolní Libchava za pozemky p. č. 100, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 152 m 2, p. č. 101, zahrada o výměře 78 m 2 a p. č. 102, zahrada o výměře 654 m 2 vše v k. ú. Dubice u České Lípy Pozemek p. č. 762/10 je ve vlastnictví města, jedná se o pozemek pod budoucí stavbou obchvatu 1/9 Dubice Dolní Libchava. Pozemky p. č. 100, 101 a 102 v k. ú. Dubice u České Lípy jsou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se o pozemky u hlavní silnice v bezprostřední blízkosti společnosti Fehrer Bohemia, s.r.o. Město vlastní sousedící pozemky p. č. 98 a 99. V rámci majetkoprávní přípravy stavby obchvatu žádá ŘSD o směnu výše uvedených pozemků má zájem o část pozemku p. č. 762/10 v k. ú. Dolní Libchava a nabízí pozemky p. č. 100, 101, 102 v k. ú. Dubice u České Lípy (žádost podána ). nedoporučili záměr směny části pozemku p. č. 762/10 v k. ú. Dolní Libchava za pozemky p. č. 100, 101 a 102 v k. ú. Dubice u České Lípy a doporučili prodej části pozemku p. č. 762/10 v k. ú. Dolní Libchava z vlastnictví města. PRODEJE A SMĚNY 10. Směna pozemků p. č. 5750/192, ostatní plocha, silnice o výměře 78 m 2 ve vlastnictví města za pozemky p. č. 2788/91, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 69 m 2, p. č. 2788/92, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m 2, p. č. 2788/93, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m 2, p. č. 2788/94, ostatní plocha, zeleň o výměře 19 m 2, p. č. 2788/95, ostatní plocha, zeleň o výměře 13 m 2, p. č. 5795/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m 2 a p. č. 5795/11, ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m 2 ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic vše v k. ú. Žadatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Zeyerova 1310, PO BOX 386, Liberec, IČ: Pozemek p. č. 5750/192 je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě u kruhového objezdu, u nákupního střediska ALBERT HYPERMARKET, jedná se o část silnice při

5 Strana č. 5 / 15 výjezdu ze sídliště Lada. Pozemky p. č. 2788/91-95, p. č. 5795/10 a 11 nabízí ke směně Ředitelství silnic a dálnic, jedná se o pozemky, na kterých jsou vybudovány chodníky (žádost podána ). Ředitelství silnic a dálnic nechalo vypracovat znalecké posudky na ocenění směňovaných pozemků: p. č. 5750/192 (ve vlastnictví města) je oceněn včetně práva odpovídající věcnému břemenu částkou ve výši ,- Kč p. č. 2788/91, 2788/92, 2788/93, 2788/94, 5795/10 a 5795/11 (ve vlastnictví ŘSD) jsou oceněny včetně práva odpovídající věcnému břemenu částkou ve výši ,- Kč Žadatel navrhuje směnu s doplatkem ve výši rozdílu cen, tj. město doplatí Ředitelství silnic a dálnic částku ,- Kč Záměr směny pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. doporučili směnu pozemku p. č. 5750/192 za pozemky p. č. 2788/91, 92, 93, 94, 95, 5795/10 a 11 vše v k. ú. s doplatkem se společností Ředitelství silnic a dálnic. 11. Prodej části pozemku p. č. 1338/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Žadatel: Ing. Miloš Nedbal, bytem Kinského 3273, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se Pod Holým vrchem v ulici Kinského před RD žadatele. Jedná se o udržovanou a oplocenou zahradu s trávníkem a živým plotem, je v pronájmu (žádost podána ). V pozemku se nachází kabel NN, v současné době ve vlastnictví města, a proto je nutné zřídit věcné břemeno Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemku p. č. 1338/282 o výměře 90 m 2 v k. ú. Ing. Miloši Nedbalovi za cenu ve výši 200,- Kč/m 2 + náklady na zpracování geometrického plánu ve výši 5.400,- Kč se splatností při podpisu kupní smlouvy a s podmínkou zřízení věcného břemena. Jedná se o udržovanou zahradu v pronájmu. 12. Prodej pozemku p. č. 5786/162, zastavěná plocha a nádvoří o výměře m 2 a části p. č. 5786/172 o výměře cca 50 m 2 z celkové výměry m 2 vše v k. ú. Žadatel: Vasil Legeza, bytem Škrétova 1902, Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v České Lípě na sídlišti Sever v Okružní ulici. Jedná se o pozemek pod budovou ve vlastnictví žadatele. V minulosti byl již tento

6 Strana č. 6 / 15 prodej projednáván, schválen ZM (č. usnesení 131/07 C ze dne ) a následně revokován ( ), protože žadatelé se obrátili na Nejvyšší soud v Brně, kde prokazovali vlastnictví pozemku (nová žádost podána ) Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. doporučili prodej částí pozemků p. č. 5786/162 a 172 v k. ú. panu Vasilu Legezovi za cenu ve výši 700,- Kč/m 2 se splatností při podpisu kupní smlouvy. 13. Prodej pozemků p. č. 463/15, trvalý travní porost o výměře 275 m 2, p. č. 463/16 a zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m 2 vše v k. ú. Dubice u České Lípy Žadatelé: manželé Vladimír a Olga Halířovi, bytem Havířská 1992, Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v Dubici za koupalištěm po pravé straně hlavní silnice. Jedná se o pozemky, které jsou součástí chatové oblasti a které si chtějí uživatelé jedné zahrádky odkoupit. Na pozemku p. č. 463/16 mají žadatelé postavenou chatku a pozemek p. č. 163/15 slouží jako zahrada. Oba pozemky mají žadatelé v pronájmu (žádost podána ) Záměr prodeje pozemku byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne a následně zveřejněn. doporučili prodej pozemků p. č. 463/15 a 16 v k. ú. Dubice u České Lípy manželům Halířovým za cenu ve výši 500,- Kč/m 2 (p. č. 463/16 zastavěná plocha) a ve výši 250,- Kč/m 2 (p. č. 463/15 zahrada) se splatností při podpisu kupní smlouvy. 14. Prodej pozemků p. č. 352/2, trvalý travní porost o výměře 218 m 2 a p. č. 494/2, trvalý travní porost o výměře 701 m 2 v k. ú. Okřešice u České Lípy Žadatel: Milan Lopušan, bytem Okřešice 2/59, Pozemky jsou ve vlastnictví města a nachází se v Okřešicích u příjezdové cesty z České Lípy. Jedná se o travnatý porost, který tvoří přístupovou cestu na pozemky několika vlastníků (žádost podána ) Záměr prodeje pozemků nebyl doporučen ve VPPN dne ,v ZM dne schválen byl a následně zveřejněn. nepřijali žádné usnesení k prodeji pozemků p. č. 352/2 a 494/2 v k. ú. Okřešice u Č. Lípy. HLASOVÁNÍ: 3 pro 2 proti 2 se zdrželi NEPŘIJATÉ USNESENÍ

7 Strana č. 7 / 15 OSTATNÍ 15. Částečná revokace usnesení č. 254/A/2011 ze dne a navýšení výměry u záměru prodeje části pozemku p. č. 357/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Častolovice u České Lípy Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Častolovicích podél cesty, ale nenavazuje na ni. Jedná se částečně o travnatý a částečně zastavěný pozemek. Žadatel má zájem o odkoupení části pozemku, která navazuje na jeho zahradu a na jejíž část zasahuje i stavba domu (žádost podána ) Při geometrickém oddělování bylo zjištěno, že výměra 30 m 2 byla překročena, proto je předložena částečná revokace a výměra upravena na 34 m 2. doporučili částečnou revokaci usnesení č. 254/A/2011 a navýšit původní výměru u záměru prodat pozemek p. č. 357/1 v k. ú. Častolovice u České Lípy na 34 m Revokace usnesení č. 297/E/2012 ze dne Pozemek je ve vlastnictví města a nachází se v Novém Žizníkově u silnice z České Lípy do Žizníkova, v bezprostřední blízkosti RD žadatelů. Jedná se zarostlý neudržovaný pozemek, na kterém se nachází studna. O pozemek měli zájem dva žadatelé p. Jaroslav Šultys a Ing. Petr Kraus a Květa Krausová. Pan Šultys se domáhá vlastnictví studny, ale vyšší cenu (5.900,- Kč) nabídli p. Kraus s p. Krausovou. Prodej byl schválen na ZM dne 28. března 2012 a poté si to žadatelé rozmysleli, protože pan Šultys po nich požaduje další finanční kompenzaci za studnu. ORMI navrhuje usnesení revokovat. doporučili revokaci usnesení č. 297/E/2012 a zrušit prodej pozemku p. č. 320/4 v k. ú. Žizníkov. 17. Výkup pozemků p. č. 5282, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 746 m 2 a p. č. 5283, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 268 m 2 vše v k. ú. od Správy železniční dopravní cesty Žadatel: Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČ: Jedná se o pozemky pod komunikacemi, které jsou ve vlastnictví SŽDC, státní organizace, a jsou rozhodnutím příslušného správního silničního orgánu zařazeny mezi místní komunikace. Správa železniční dopravní cesty zaslala návrh kupní ceny, která byla schválena na základě znaleckého ocenění ve výši ,- Kč.

8 Strana č. 8 / 15 Záměr výkupu pozemků byl schválen na jednání VPPN dne , v ZM dne doporučili výkup pozemků p. č a 5283 odložit a dále jednat o ceně. 18. Výkup pozemků p. č. 5390/2, 5390/21, 5390/38, 5390/39, 5390/84 a 5390/85 o celkové výměře m 2 v k. ú. Žadatel: polyvanced GmbH filiálka, Moskevská 674, , IČ: Pozemky jsou ve vlastnictví společnosti polyvanced GmbH a nachází se v České Lípě v Obecním lese, které společnost koupila (p. č. 5390/38 a 5390/39) a směnila (p. č. 5390/2, 5390/21, 5390/84 a 5390/85) s městem za účelem výstavby výrobní haly. V současné době z důvodu nepotřebnosti a v důsledku změny dlouhodobé strategie firmy nabízí městu za stejných podmínek pozemky zpět k odkupu (nabídka podána ). doporučili jednat o výkupu pozemků p. č. 5390/2, 21, 38, 39, 84 a 85 v k. ú. za cenu ve výši 150,- Kč/m 2. HLASOVÁNÍ: 6 pro 0 proti 1 se zdržel NEPŘIJATÉ USNESENÍ 19. Výkup nemovitostí v areálu žst. město v k. ú. --- Město obdrželo nabídku k odkoupení nemovitostí v areálu žst. město. Na základě předchozích jednání s a. s. České dráhy nám byla zaslána část znaleckého posudku na pozemky a objekty bývalého městského nádraží. České dráhy žádali v minulosti o stanovisko města k celkové kupní ceně, která byla ,-- Kč (cena dle znaleckého posudku + náklady spojené s prodejem). Na žádost města připustila společnost České dráhy možnost rozdělit výkup nemovitostí na dvě etapy. Cena první části byla stanovena na ,-- Kč Výkup nemovitostí byl předložen na jednání výboru pro prodej nemovitostí dne všichni přítomní členové výboru pro prodej nemovitostí nedoporučili výkup první etapy nemovitostí za cenu ve výši ,-- Kč. Na zastupitelstvo města byl materiál předložen dne , výkup nebyl schválen V současné době nám České dráhy nemovitosti nabízejí znovu a přepracovávají znalecké posudky. Pro upřesnění uvádíme, že pozemky a budovy vlastní České dráhy, ale zařízení jako jsou koleje, stožáry osvětlení, zabezpečovací zařízení atd. jsou ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové. vzali na vědomí nabídku na výkup nemovitostí od Českých drah, a. s.

9 Strana č. 9 / Historický majetek obce Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem město uplatnilo právo k pozemkům ve vlastnictví Státního statku Česká Kamenice a vyloučení těchto pozemků z konkurzní podstaty úpadce. Jedná se o následující pozemky: v k. ú. Heřmaničky u Dobranova - p. č. 52/1, ostatní plocha, část p. č. 96/2, ostatní plocha, část p. č. 114/1, ostatní plocha, část p. č. 138/1, vodní plocha, p. č. 154, ostatní plocha, p. č. 188, ostatní plocha v k. ú. Stará Lípa p. č. 232/1, vodní plocha v k. ú. Žizníkov část p. č. 492/5, ostatní plocha v k. ú. Dobranov p. č. 68/1, ostatní plocha v k. ú. Okřešice u České Lípy p. č. 327/2, ostatní plocha v k. ú. Písečná u Dobranova p. č. 229/1 a část p. č. 254/1, vše ostatní plocha doporučili získat pozemky jako historický majetek města dle doporučení zpracovatele na základě mandátní smlouvy v předloženém seznamu. HLASOVÁNÍ: 6 pro 0 proti 1 se zdržel NEPŘIJATÉ USNESENÍ PRONÁJMY Oddělení technické správy majetku RK Kouba 21. Richard Příhoda, bytem Baarova 52, Mimoň žádost o pronájem nebytových prostor v areálu Pivovarská čp o výměře 37,50 m 2 (garáž) - Záměr zveřejněn: Jedná se o nebytový prostor garáž o výměře 37,50 m 2 v přízemí budovy v areálu Pivovarská na parcele č. 3367/1. doporučili uzavření nájemní smlouvy s Richardem Příhodou na nebytové prostory o výměře 37,50 m2 na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem garáže za cenu nájemného ve výši 532,-Kč/m2/rok, tj. ročně Kč ,- bez DPH + valorizace 22. POLY-IZOL&CO.,spol. s r.o.,, IČ: nebytové prostory v objektu ul. Jindřicha z Lipé čp. 113 o celkové výměře 26,22 m 2 ukončení nájemní smlouvy POLY-IZOL&CO., spol. s r.o. je na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. A /1999 ze dne a dodatků č. 1,2 výlučným nájemcem nebytových prostor ve IV. nadz. podl. o celkové výměře 26,22 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu provozování kanceláře

10 Strana č. 10 / 15 - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace. Nájemné je hrazeno ve čtvrtletních splátkách ve výši 9.407,- Kč vždy do 15. dne prvého měsíce. vzali na vědomí výpověď ze smlouvy s tím, že nájemní vztah bude ukončen po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty ke dni POLY-GROUP a.s.,, IČ: nebytové prostory v objektu ul. Jindřicha z Lipé čp. 113 o celkové výměře 68,29 m 2 ukončení nájemní smlouvy POLY-GROUP a.s. je na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne a dodatku č. 1 výlučným nájemcem nebytových prostor ve IV. nadz. podl. o celkové výměře 68,29 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu provozování kanceláře - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace. Nájemné je hrazeno ve čtvrtletních splátkách ve výši ,- Kč vždy do 15. dne prvého měsíce. vzali na vědomí výpověď ze smlouvy s tím, že nájemní vztah bude ukončen po uplynutí 3 měsíční výpovědní lhůty ke dni Oddělení technické správy majetku SBD Sever 24. Angelika Pavlíková,, IČ: žádost o pronájem nebytových prostor v objektu Jeřábkovo nám. čp. 456 o celkové výměře 65,07 m 2 (prodejna) Záměr zveřejněn: a opakovaně Jedná se o níže uvedené nebytové prostory, které budou uvolněny k : - prodejna...27,96 m 2 - prodejna...21,36 m 2 - výloha... 1,85 m 2 - sklad... 11,00 m 2 - soc. zařízení... 2,90 m 2 doporučili uzavření nájemní smlouvy, po uplynutí vývěsní doby, s Angelikou Pavlíkovou na dobu neurčitou s účinností od s 3 měsíční výpovědní lhůtou za účelem prodeje textilu a módních doplňků za roční cenu nájemného ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace a služby, tj.: prodejna 27,96 m 2 za 1.701,- Kč/m 2 /rok prodejna 21,36 m 2 za 1.701,- Kč/m 2 /rok

11 Strana č. 11 / 15 výloha 1,85 m 2 za 1.701,- Kč/m 2 /rok sklad 11,00 m 2 za 638,- Kč/m 2 /rok soc. zařízení 2,90 m 2 za 319,- Kč/m 2 /rok 25. Veronika Homolková,, IČ: Hana Příhodová, Stráž pod Ralskem, IČ: žádost o výměnu nebytových prostor v objektu nám. T.G.M. čp Záměr zveřejněn: a opakovaně Veronika Homolková je na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 154/2003 výlučným nájemcem nebytových prostor o celkové výměře 34,31 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu prodejna značkové kosmetiky - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace a služby, tj. prodejna 21,56 m 2 za cca 2.126,-Kč/m 2 /rok sklad 9,25 m 2 za cca 850,-Kč/m 2 /rok sociální zař. 3,50 m 2 za cca 319,-Kč/m 2 /rok Hana Příhodová je na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne výlučným nájemcem nebytových prostor o celkové výměře 81,90 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu prodejna s kancelářskou a výpočetní technikou - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace a služby, tj. prodejna 62,60 m 2 za cca 2.126,-Kč/m 2 /rok výloha 1,80 m 2 za cca 2.126,-Kč/m 2 /rok sklad 10,40 m 2 za cca 850,-Kč/m 2 /rok sociální zař. 7,10 m 2 za cca 319,-Kč/m 2 /rok doporučili po uplynutí vývěsní doby výměnu nebytových prostor, za stávajících smluvních podmínek, takto: a) uzavření nové smlouvy s Veronikou Homolkovou na nebytové prostory o celkové výměře 81,90 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu prodejna značkové kosmetiky a textilu - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace a služby - další podmínka ke dni účinnosti této smlouvy bude ukončena smlouva o nájmu nebytových prostor č. 154/2003 ze dne na prostory o výměře 34,31 m 2 b) uzavření nové smlouvy s Hanou Příhodovou na nebytové prostory o celkové výměře 34,31 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou od s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu prodejna s kancelářskou a výpočetní technikou - cena nájmu roční nájemné ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace a služby - další podmínka ke dni účinnosti této smlouvy bude ukončena smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne na prostory o výměře 81,90 m 2

12 Strana č. 12 / 15 Úsek prodejů a pronájmů ORMI 26. Žádosti o pronájem pozemků v k. ú. - p. č. 5682/3, p. č. 2523/2, p. č. 2523/1, p. č a p. č. 5682/1 o celkové výměře 9000 m 2 - Základní kynologická organizace 472 Slovanka,, IČ: všechny pozemky - Kateřina Bandriová, bytem Antonína Sovy 1701, pouze p. č. 2523/ Záměr zveřejněn: Jedná se o níže uvedené pozemky v k. ú. : - pozemek p. č. 5682/3 o výměře 1604 m 2 - pozemek p. č. 2523/2 o výměře 6230 m 2 - část pozemku p. č. 2523/1 o výměře 230 m 2 - část pozemku p. č o výměře 82 m 2 - část pozemku p. č. 5682/1 o výměře 854 m ORMI eviduje tyto žádosti o pronájem: a) Základní kynologická organizace 472 Slovanka,, IČ: žádost ze dne o pronájem všech výše citovaných pozemků o celkové výměře 9000 m 2 za účelem provozování kynologické činnosti. Organizace předložila popis své činnosti a přehled nákladů na provoz viz níže uvedené. Dovolují si požádat o nájemné, které nepřesáhne 3.000,- Kč za rok. b) Kateřina Bandriová, bytem Antonína Sovy 1701, žádost ze dne o pronájem pouze p. č. 2523/2 za účelem otevření dogcentra, ve které uvádí: "Posílám žádost a přílohy s projevem zájmu o prostory nynějšího kynologického cvičiště na Slovance v České Lípa číslo pozemku 2523/2. Přílohy obsahují stručný popis plánů, které bychom chtěli pro psy a jejich majitele uskutečnit. Jednalo by se o společenství 3 osob občanského sdružení, snad včetně veterináře v České Lípě a městského úřadu v České Lípě ne za účelem zisku, ale za účelem obci prospěšných plánech jako např. odborného vedení Canis terapie, poradenství pro výchovu a očipování všech psů v ČL jako v projektu." doporučili uzavření nájemní smlouvy na předmětné pozemky, včetně nově zapsaných p. č. 2523/11, p. č. 5682/8 a p. č. 5682/9, s žadatelem a) Základní kynologická organizace 472, Slovanka, IČ: za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu provozování kynologické činnosti - cena nájmu 15,- Kč/m 2 /rok, tj. ročně ,- Kč bez DPH + valorizace

13 Strana č. 13 / Jaroslav Rundus,, IČ: žádost o pronájem pozemků o celkové výměře 8541 m 2 v k. ú. Dolní Libchava a v k. ú. realizace odpočinkového přírodního parku pro seniory z Domova pro důchodce ---- Záměr zveřejněn: Jedná se o níže uvedené pozemky: - v k. ú. Dolní Libchava p. č. 312 o výměře 913 m 2, p. č. 314/1 o výměře 363 m 2, p. č. 314/6 o výměře 372 m 2 - v k. ú. p. č o výměře 2213 m 2, p. č o výměře 118 m 2, p. č. 1419/1 o výměře 3198 m 2, p. č. 1420/1 o výměře 1364 m 2 doporučili tento bod odložit na příští jednání z důvodu stanovení ceny za pronájem. HLASOVÁNÍ: 3 pro 4 proti 0 se zdrželo NEPŘIJATÉ USNESENÍ 28. Pavel Holuška, bytem Čs. armády 1670/9, žádost o pronájem pozemku p. č v k. ú. o celkové výměře 22 m 2 (pod stavbou) ---- Záměr zveřejněn: Jedná se o pozemek v ul. Studničkova v České Lípě, na kterém je umístěna stavba garáž ve vlastnictví žadatele. Návrh ORMI: uzavření nájemní smlouvy na předmětný pozemek o výměře 22 m 2 s Pavlem Holuškou za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu umístění stavby - garáže - cena nájmu... ročně bez DPH + valorizace (dle schválených cen, bod 2 k nepodnikatelskému účelu, ostatní nespecifikované může být cena ve výši Kč/m 2 /rok) doporučili tento bod odložit na příští jednání. HLASOVÁNÍ: 6 pro 0 proti 0 se zdrželo NEPŘIJATÉ USNESENÍ 29. KOVL spol. s r.o., Praha, IČ: nebytové prostory v čp. 686 ul. Moskevská v České Lípě o celkové výměře 98,90 m 2 (prodejna) - výpověď smlouvy --- Firma KOVL spol. s r.o. má uzavřenou nájemní smlouvu č. A /2005 ze dne na nebytové prostory v přízemí objektu čp. 686 v ul. Moskevská o celkové výměře 98,90 m 2 za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu provozování prodejny jízdních kol - cena nájmu roční cena nájemného ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace, tj. prodejna ,84 m 2 za cca 1.701,-Kč/m 2 /rok kancelář ,82 m 2 za cca 638,-Kč/m 2 /rok

14 Strana č. 14 / 15 chodba,wc, umyvárna.. 29,24 m 2 za cca 319,-Kč/m 2 /rok Nájemné je hrazeno v měsíčních splátkách ve výši 9.284,- Kč vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. doporučili vypovědět smlouvu z důvodu porušení podmínek smlouvy, tj. dání výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytových prostor č. A /2005 ze dne firmě KOVL spol. s r.o. v souladu s odst této smlouvy z důvodu neplacení nájemného dle odst a provozních nákladů dle odst Úsek prodejů a pronájmů ORMI 30. Mototrading, spol. s r.o., Praha, IČ: žádost o pronájem nebytových prostor v čp. 686 ul. Moskevská v České Lípě o celkové výměře 98,90 m 2 - provozování prodejny jízdních kol Záměr zveřejněn Jedná se o níže uvedené prostory v přízemí objektu čp. 686 v ul. Moskevské: - prodejna ,84 m 2 - kancelář ,82 m 2 - chodba, WC, umyvárna.. 29,24 m 2 doporučili uzavření nájemní smlouvy, po uplynutí vývěsní doby a v případě nepřihlášení jiného zájemce, na nebytové prostory o celkové výměře 98,90 m 2 s firmou Mototrading, spol. s r.o., za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s 3 měsíční výpovědní lhůtou - účel nájmu provozování prodejny jízdních kol - cena nájmu roční cena nájemného ve výši ,- Kč bez DPH + valorizace, tj. prodejna ,84 m 2 za 1.701,- Kč/m 2 /rok kancelář ,82 m 2 za 1.701,-Kč/m 2 /rok chodba,wc, umyvárna.. 29,24 m 2 za 319,-Kč/m 2 /rok Oddělení technické správy majetku RK Kouba 31. Farní charita,, IČ: budova čp. 992 v ul. Dubická a zahrada na pozemku p. č o výměře 2390 m 2 udělení souhlasu k podnájmu části nebytových prostor - Farní charita má uzavřenou smlouvu o nájmu nemovitostí č. A /2006 ze dne na budovu čp. 992 v Dubické ulici na pozemcích p. č a p. č a na zahradu na pozemku p. č za těchto podmínek: - doba nájmu na dobu určitou 50 let od do účel nájmu provozování registrované sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, provoz chráněné dílny a provoz charitativního šatníku

15 Strana č. 15 / 15 - cena nájmu roční cena nájemného ve výši ,- Kč bez DPH. doporučili udělit souhlas k podnájmu nebytových prostor, a to za stejných podmínek nájemní smlouvy uzavřené s Farní charitou, pro podnájemce: - ELEKCE s.r.o., Horní Libchava, IČ: za účelem spolupráce v rámci sociálního podniku. HLASOVÁNÍ: 6 pro 0 proti 0 se zdrželo NEPŘIJATÉ USNESENÍ Příští jednání Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí se koná od 16:00 hodin v zasedací místnosti RM. Mimořádné jednání Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí se uskuteční v případě nutnosti před jednáním ZM, o jeho termínu budou všichni členové včas informováni! V České Lípě dne Zapsala: Ing. Švarcová tajemnice Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Ing. Anna Kobosilová předseda Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Rozdělovník: členové Výboru pro pronájem a prodej nemovitostí

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 8 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová, Pavel Chochola, Libuše Horáková

Více

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 32. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Pavel Chochola (do bodu 30), Monika Rejnartová

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 26. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 9 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola,

Více

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY

TERMÍNY JEDNÁNÍ II. POLOLETÍ 2012 5. září, 3. října, 12. listopadu, 10. prosince - vždy od 16.00 hod. ZÁMĚRY Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Monika Rejnartová, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jan Dvořák, Jiří Šubrt Omluveni: Lucie Trnečková,

Více

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 6 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Zbyněk Cincibus, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Bc. Iveta

Více

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 23. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Radka Širlová Omluveni: Jan

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 12. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková (do bodu 24), Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (do bodu 24) František Nacházel, Tomáš Hudec (do bodu

Více

Zápis z 21. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 21. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 11 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 3), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Radka Širlová, Ing. Anna Kobosilová Omluveni:

Více

Zápis z 25. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 25. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 13 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová, Libuše Horáková, Jaroslav Ulbrich, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák (přítomen do 17:00 hod), Lucie

Více

Zápis ze 13. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 13. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Lucie Trnečková, Jaroslav Ulbrich, Monika Rejnartová, Jan Dvořák, František Nacházel, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, Petr Slavík, Libuše Horáková,

Více

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem.

Místopředsedkyně JUDr. Jana Zejdová zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem. Strana č. 1 / 13 Přítomni: Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František Nacházel, Jaroslav Ulbrich, Libuše

Více

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 37. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Eva Poláková, Pavel Chochola, Monika Rejnartová (do 17 hod), Lucie Trnečková, Roman Málek, JUDr. Jana Zejdová, František

Více

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 4. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková,

Více

Zápis z 27. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 27. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 16 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (do bodu 20), Libuše Horáková, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová, Jan Dvořák, Lucie Trnečková, Pavel Chochola, Miloslav

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 27 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Jana Rychtaříková, Milan Lopušan, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková,

Více

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval

schválili upravený program bez pravidel pro uzavírání služebností. HLASOVÁNÍ: 7 pro 0 proti 0 zdržel se 0 nehlasoval nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 5 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Jana Rychtaříková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Ing. Alexandra Píšková, Karel Škvarenina, Zbyněk Cincibus, Omluveni:

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou projednány v poradním orgánu

Více

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou)

Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od (bez DPH s valorizační doložkou) Ceny za pronájem nemovitostí nebytových prostor a pozemků s účinností od 22.8.2016 (bez DPH s valorizační doložkou) Město Česká Lípa používá při uzavírání nájemních smluv níže uvedené ceny, které jsou

Více

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 14 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Zuzana Šídlová, Miloslav Václav, Roman Málek, František Nacházel, JUDr. Jana Zejdová, Lucie Trnečková, Monika Rejnartová (od bodu 16), Pavel Chochola, Libuše

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ

1. DOPLNĚNÁ PRAVIDLA PRO STANOVENÉ CENY ZA PRODEJ POZEMKŮ Strana č. 1 / 7 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec (od bodu č. 2), Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Program: STANOVENÍ TERMÍNŮ JEDNÁNÍ NA ROK 2014 ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY

Program: STANOVENÍ TERMÍNŮ JEDNÁNÍ NA ROK 2014 ZÁMĚRY PRODEJE A SMĚNY OSTATNÍ PRONÁJMY Strana č. 1 / 12 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František Nacházel, Libuše Horáková,

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 20. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 38 Přítomni: Stanislav Svatoš, Luboš Špindler, Zbyněk Cincibus, Bc. Iveta Janatová, Ing. Alexandra Píšková, Milan Lopušan, Ing. Jitka Volfová, Lucie Trnečková, Omluveni: JUDr. Jana Zejdová,

Více

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Schváleno Radou města Proseč dne 21. 5. 2013 1. MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného

Více

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 1. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 13 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 12.12.2016 680/27/RM/2016 Prodej pozemku (H.V. a J.,V. E. a M.) I. Rada města navrhuje

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku

Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Komise majetkoprávní V Písku dne 13.09.2016 Z Á P I S č. 08/2016 z jednání, které se konalo dne 13.09.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Přítomni Václav

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Obec Sviny Čj.8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.10.2008 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán:

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán: Důvodová zpráva A) 1. výkup části p.p.č. 813/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 813/3 o výměře 9 m 2, části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 822/3 o výměře 192 m 2, části

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4

Majetkoprávní úkony. Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Odbor rozvoje města, oddělení majetkové 4 Pro jednání zastupitelstva města dne: 9. prosince 2015 Zpracoval: odbor rozvoje města, oddělení majetkové Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Majetkoprávní

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 24. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 18.6.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 11.12.2006 v Obecním domě v Ludgeřovicích 1. a) Zastupitelstvo obce (dále ZO) vzalo na vědomí, že v souladu s ustanovením 55

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn.

Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. Materiál pro informaci na jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 18. 9. 2013 k interpelaci zastupitelstva města číslo usn. 500/D/2013 Metodika pronájmu nemovitostí - pozemků v majetku města Česká

Více

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne:

Komentář: Město Broumov určeno Radě města č. 51. Majetkové záležitosti k jednání: předloženo RM dne: Město Broumov určeno Radě města č. 51 Majetkové záležitosti k jednání: 15.08.2016 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, starosta 08.08.2016,12.08.2016 předloženo RM dne: 10.08.2016

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 29. února 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket

VÝPIS USNESENÍ. ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket VÝPIS USNESENÍ ze 4. schůze rady města, která se konala dne 18. února 2015 od 09:00 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Loket Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ:

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: Příloha č. 1 usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 14. dubna 2014 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. NÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ: část stav.p.č. 307 o výměře cca 90 m 2 kat.území

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze 4. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis ze 4. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 17 Přítomni: Ing. Anna Kobosilová, Jaroslav Ulbrich, Radka Širlová, Monika Rejnartová, Libuše Horáková, Jan Dvořák, Tomáš Hudec, Michal Vencovský, Jiří Šubrt, JUDr. Jana Zejdová, Mgr. Jana

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 26. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 8. 2012 ve 14:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA Zápis č. 4/2015 ze 4. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 17. srpna 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 5. 2013 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/5/1/2013 Odprodej částí pozemků v k.ú. Horní Libina z vlastnictví

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

Z Á P I S č. 5/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 5/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 5/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 5.6.2012 Přítomni: 6 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, JUDr.

Více

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016.

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Místo konání zasedání: OÚ Nová Ves I Hodina zahájení zasedání: 18: 00 hod. Počet přítomných členů: 9 Přítomni: Čech, Ing.

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 17.09.2012 1) Program Program byl schválen 24 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 361-16/2012/ZM ze dne 17.09.2012 Zastupitelstvo

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 29. srpna 2016 R 556/16 R 557/16 R 558/16 R 559/16 R 560/16 Změna finančního a výrobního plánu korporace Městské lesy Doksy na rok 2016 a) bere na vědomí zprávu

Více

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení.

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení. Zápis č. 2 ze zasedání komise pro stanovení prodejní ceny pozemků, konané dne 10.03.2011, v zasedací místnosti MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4 Přítomni: Ivo Trsťan, Ing. Stanislav Peša, Roman Peša, Lubomír

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Usnesení z 31.veřejného zasedání ZO

Usnesení z 31.veřejného zasedání ZO Usnesení z 31.veřejného zasedání ZO 26.8.2009 Usnesení z třicátého prvního veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou konaného dne 26.8.2009 od 16,00 na OÚ Rtyně nad Bílinou Přítomno: 9 členů

Více

Zápis. z 23. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 23. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 23. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, p. Jeník, MUDr. Forstová, JUDr. Marková

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 28.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Uspořádání vnitrobloku Gregorova ulice NÁVRH USNESENÍ

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat

Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Pravidla pro pronájem vyjmenovaných pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Česká

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Zápis z 10. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 10. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková,

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Bod č. 15. Do zastupitelstva města dne: Majetkové záležitosti

Bod č. 15. Do zastupitelstva města dne: Majetkové záležitosti MÚ LOUNY Zasedání Zastupitelstva města Loun č. 25/2014 str. 1 / 5 Do zastupitelstva města dne: 16.6.2014 Bod č. 15 Okruh: Majetkové záležitosti Věc: Směna pozemku p.č. 271/1 a části pozemku p.č. 324/1

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více