2) Je pojem nekalé obchodní praktiky uznán ve Vašem členském státě? Pokud ano, uveďte laskavě jak.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2) Je pojem nekalé obchodní praktiky uznán ve Vašem členském státě? Pokud ano, uveďte laskavě jak."

Transkript

1 Vyjádření České republiky k Zelené knize o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží (COM(2013) 37 final, ze dne ) 1) Souhlasíte s výše uvedenou definicí nekalých obchodních praktik? ČR souhlasí s vymezením pojmu nekalé obchodní praktiky v zelené knize. Toto vymezení je dostačující a vhodně vystihuje nejen to, v čem nekalé praktiky spočívají, ale i příčiny jejich vzniku a důvody, proč je nelze jednoduchým způsobem odstranit. Domníváme se, že tato definice může efektivně sloužit jako metodické a jednotné východisko k diskusím o dané problematice. V návaznosti na výsledky diskuse by případně mohlo dojít k úpravám, budou-li shledány jako žádoucí. 2) Je pojem nekalé obchodní praktiky uznán ve Vašem členském státě? Pokud ano, uveďte laskavě jak. V ČR danou problematiku upravuje řada právních předpisů: A. Na prvním místě je třeba uvést zákon č. 395/2009 Sb. ze dne 9. září 2009 o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití. Zákon upravuje způsob posuzování a zamezení zneužití významné tržní síly při prodeji zemědělských a potravinářských produktů. Významnou tržní silou rozumí zákon takové postavení odběratele vůči dodavateli, kdy se v důsledku situace na trhu stává dodavatel závislým na odběrateli ve vztahu k možnosti dodávat své zboží spotřebitelům a kdy si odběratel vůči dodavateli může vynutit jednostranně výhodné obchodní podmínky. Významná tržní síla se posuzuje zejména s ohledem na strukturu trhu, překážky vstupu na trh, tržní podíl dodavatele a odběratele, jejich finanční sílu, velikost obchodní sítě odběratele, velikost a umístění jeho jednotlivých prodejen. Není-li prokázán opak, má se za to, že významnou tržní sílu má odběratel, jehož čistý obrat přesáhne 5 miliard CZK. Zákon zakazuje zneužití významné tržní síly vůči dodavatelům. Specifikuje, jaké jednání se zejména považuje za takové zneužití. V zákoně jsou upraveny správní delikty a sankce za ně. Dohled nad dodržováním zákona provádí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. B. Dle obchodního zákoníku ( 265) obecně platí, že výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, nepožívá právní ochrany. C. Pro úplnost lze uvést, že pojem nekalé obchodní praktiky se objevuje i v některých dalších zákonech, mj. v zákoně č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, což už je ovšem jiná problematika. Podle 4 odst. 1. citovaného zákona je obchodní praktika nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. 3) Měl by se podle Vašeho názoru pojem nekalé obchodní praktiky omezit na sjednávání smluv, nebo by měl zahrnovat také fázi před uzavřením smlouvy a/nebo po jejím uzavření? ČR se domnívá, že pojem nekalé obchodní praktiky zahrnuje široké spektrum jevů, které nelze v žádném případě omezit pouze na sjednávání smluv. Půjde především o fázi následující 1

2 po uzavření smlouvy. Řada těchto praktik není vůbec smluvně ošetřena a děje se na základě ústních, telefonických či elektronických pokynů. 4) V které fázi dodavatelského řetězce v obchodu mezi podniky může docházet k nekalým obchodním praktikám? K nekalým obchodním praktikám může docházet v celém dodavatelském řetězci, nicméně k rozhodující části tohoto chování dochází ve vztahu mezi dodavateli a maloobchodními řetězci. Tyto praktiky jsou typické zejména pro oblast zemědělských a potravinářských produktů, ale neomezují se jen na ni (viz odpověď na otázku č. 7). 5) Co si myslíte o pojmu faktor strachu? Sdílíte v tomto ohledu posouzení nastíněné výše? Vysvětlete, prosím. Pojem faktor strachu v ČR používán není. Dle našeho názoru nejde o termín, který by zapadal do právního jazyka a byl by použitelný v právních předpisech. Jde spíše o označení některých jevů, jež mohou být zkoumány v rámci sociologických, ekonomických nebo psychologických analýz sloužících zákonodárci jako podklad při volbě konkrétních opatření. Samotná právní úprava, do níž se tyto úvahy promítají, by měla být založena na objektivních kritériích. 6) Do jaké míry a jak často se podle Vašich zkušeností vyskytují nekalé obchodní praktiky v potravinářském odvětví? V které fázi obchodního vztahu k nim nejčastěji dochází a jak? ČR se domnívá, že potravinářství je oborem, kde vážnost dopadů a četnost ovlivnění trhu působením nekalých obchodních praktik je největší a nejvýznamnější. Tento závěr vyplývá zejména z následujících okolností: Dodavatelé z tohoto odvětví jsou na obchodních řetězcích více závislí než u jiných zpracovatelských sektorů, kde je vyšší podíl nezávislého obchodu a specializovaných obchodních sítí (textil, elektronika, obuv apod.). Na potravinářském trhu na straně obchodních řetězců a zpracovatelů operují nejsilnější globální hráči. Dochází zde k velkým každodenním obratům se zbožím čerstvé či denní potřeby. Pozornost se na dané odvětví upírá též kvůli ochraně zdraví obyvatel. 7) Vyskytují se nekalé obchodní praktiky také v nepotravinářských obchodních odvětvích? Pokud ano, uveďte prosím konkrétní příklady. Třebaže problém nekalých obchodních praktik je nejcitelnější v potravinářském odvětví, obdobné problémy se mohou vyskytovat i v jiných oblastech. V ČR byly zaznamenány takové jevy např. v rámci obchodu stavebninami a stavebním materiálem či nářadím a stroji. 8) Mají nekalé obchodní praktiky negativní dopad, zejména pokud jde o schopnost Vaší společnosti investovat a inovovat? Uveďte prosím konkrétní příklady a vyčíslete v co největším rozsahu. ČR se domnívá, že dopady na schopnost investovat a inovovat mají nekalé obchodní praktiky z několika důvodů: - Tlak na snižování obchodní marže dodavatelů zhoršuje jejich ekonomické výsledky a tím může i podvazovat schopnost investovat jak z vlastních zdrojů, tak i zhoršit dostupnost 2

3 bankovních produktů. Na druhou stranu lze mít za to, že v některých případech ostrá konkurence může naopak inovace a efektivitu podněcovat. - Zájem obchodních řetězců pouze o cenu vede k omezování inovačních aktivit, zejména u malých a středních podniků, které nejsou schopny následně tyto nové produkty umísťovat na trh. - Pokud se inovační aktivity u výrobců realizují, zejména formou úspor nákladů na výrobu, vedou tyto kroky ve většině případů ke snižování kvality produktů. - Nové a komerčně úspěšné produkty mohou být velmi často nahrazovány výrobky privátních značek, což opět znehodnocuje investice výrobců do inovací. 9) Mají nekalé obchodní praktiky dopad na spotřebitele (např. prostřednictvím ovlivňování cen, výběru výrobků nebo inovací)? Uveďte prosím konkrétní příklady a vyčíslete v co největším rozsahu. Dle našeho názoru je možné připustit primární i sekundární dopady uplatňování nekalých obchodních praktik na spotřebitele: Primární dopady ve vztahu ke spotřebiteli mohou mít podobu např. krátkodobějšího či dlouhodobějšího snížení cen. Prodejce tímto způsobem usiluje o navýšení počtu zákazníků a zvýšení tržeb. Rovněž tak ale může docházet k vůči spotřebitelům negativním změnám cenových hladin určitých výrobků, případně ke snížení jejich kvality či dostupnosti. Pokud jde o snížení kvality, v praxi může jít např. o používání surovinových náhražek (rostlinné tuky v sýrech, jablečné pyré v marmeládách, strojně oddělené maso v masných výrobcích, koňské maso aj.), a následně ke klamání konečného spotřebitele. Sekundární dopady se mohou projevit v dlouhodobějším horizontu jako důsledek deformace férového tržního prostředí, kdy některý subjekt na trhu je likvidován či soustavně hospodářsky postihován. Zhoršení konkurenčního prostředí se pak nemohou neblaze nedotknout konečného článku řetězce, tedy spotřebitele. Detailnější příklady a vyčíslení by mohly poskytnout reprezentativní organizace podniků a spotřebitelů. Je třeba mít na paměti, že negativní dopady na spotřebitele mohou mít i různá omezení volného obchodu a smluvní volnosti, která mají za cíl boj proti nekalým obchodním praktikám. 10) Mají nekalé obchodní praktiky dopad na přeshraniční obchod v EU? Vedou nekalé obchodní praktiky k roztříštění jednotného trhu? Pokud ano, vysvětlete prosím, do jaké míry mají nekalé obchodní praktiky dopad na schopnost Vaší společnosti realizovat příhraniční obchod. Dopady na vnitřní trh mohou mít teoreticky především rozdílné vnitrostátní úpravy přijaté za účelem boje proti nekalým obchodním praktikám (viz odpověď na otázku č. 16), avšak ČR nemá informace o existenci takových problémů na svém území či v jiných členských státech. Samotné nekalé obchodní praktiky mohou mít přeshraniční vliv. V mnoha případech mohou obchodní řetězce preferovat dodavatele ze svých mateřských zemí nebo od určitých globálních dodavatelů, a tím může docházet k vytváření překážek pro regionální a národní dodavatele. 3

4 11) Řeší v některých členských státech vnitrostátní regulační nebo vnitrostátní samoregulační rámce dostatečně nekalé obchodní praktiky? Pokud ne, uveďte proč. ČR nemá podrobné informace o právních úpravách v jiných členských státech a o jejich úspěšnosti. Pozitivní ohlasy jsou slyšet ve vztahu k francouzské či polské úpravě. Dosavadní zkušenosti se samoregulací ukazují, že tento přístup má omezené dopady. Převážná většina zemí EU řeší své vlastní specifické problémy s nekalými obchodními praktikami národní legislativou. 12) Je neexistence zvláštních vnitrostátních regulačních nebo vnitrostátních samoregulačních rámců upravujících nekalé obchodní praktiky problémem v právních řádech, v nichž neexistují? ČR se domnívá, že ve velké míře záleží na kultuře podnikatelského prostředí a přístupu státních a dozorových orgánů k dané problematice. S ohledem na rozdílnost podnikatelského prostředí a hospodářských podmínek v každém státě lze mít za to, že primární role v úpravě dané problematiky by měla náležet členským státům, zatímco Unie by se měla zaměřit na otázky, které přesahují jejich možnosti. 13) Mají opatření pro potírání nekalých obchodních praktik dopady pouze na domácí trhy, nebo také na přeshraniční obchod/poskytování služeb? Pokud ano, vysvětlete, prosím, tento dopad na schopnost Vaší společnosti realizovat přeshraniční obchody. Ústí rozdíly mezi stávajícími vnitrostátními regulačními / samoregulačními rámci v roztříštěnost jednotného trhu? ČR se domnívá, že opatření na potírání nekalých obchodních praktik by mělo mít dopad na jednání obchodních řetězců daného členského státu. V případě zahraničních dodavatelů však mohou mít příslušná opatření vliv i na tyto přeshraniční vztahy. Rozdílné vnitrostátní úpravy přijaté za účelem boje proti nekalým obchodním praktikám teoreticky mohou mít dopady na vnitřní trh, avšak ČR nemá informace o existenci konkrétních problémů na svém území či v jiných členských státech. 14) Domníváte se, že by měla být přijata další opatření na úrovni EU? ČR se domnívá, že daná problematika by měla být řešena primárně na úrovni členských států s ohledem na rozdílnost podnikatelského prostředí a hospodářských podmínek v každém státě. Nebráníme se nicméně diskusi o přijetí opatření na úrovni EU v těch oblastech, kde rozdílné vnitrostátní úpravy mohou vytvářet překážky pro fungování vnitřního trhu. Přijetí takového opatření by musela předcházet identifikace a prokázání dostatečně závažných překážek. Dané opatření by muselo být zacíleno na jednotlivé problémové aspekty. V žádném případě není namístě uvažovat o komplexním kodexu upravujícím dodavatelsko-odběratelské vztahy. Jakékoli unijní opatření by muselo vyváženě zohlednit smluvní volnost na straně jedné a veřejný zájem na straně druhé. Důležité je rovněž chránit práva konečných spotřebitelů i vlastníků ochranných známek. 4

5 15) Má právní úprava, byla-li zavedena, v oblasti nekalých obchodních praktik kladný dopad? Existují možné nevýhody/problémy spojené se zavedením právní úpravy v oblasti nekalých obchodních praktik, např. ukládání neodůvodněných omezení smluvní volnosti? Vysvětlete, prosím. Na vnitrostátní úpravu v ČR a její účinky existují různé názory, a to i mezi příslušnými orgány státní správy. Z logiky věci je kritizována velkými obchodními řetězci, ze strany menších dodavatelů se ozývají některé příznivé ohlasy. 16) Existují mezi členskými státy významné rozdíly v právním přístupu k úpravě nekalých obchodních praktik? Pokud ano, představují tyto rozdíly překážku pro přeshraniční obchod? Uveďte prosím konkrétní příklady a vyčíslete dopad v co největším rozsahu. Mezi členskými zeměmi existují významné rozdíly v právním přístupu od minulých etických kodexů (UK, Irsko, Španělsko) přes úpravy v rámci hospodářské soutěže (Německo, Skandinávie) přes zákonná omezení v obecné rovině (Polsko, Maďarsko) až po výčty zakázaných praktik (Francie, Itálie, ČR, Slovensko). Jak již bylo řečeno, ČR nemá informace o existenci konkrétních problémů na svém území či v jiných členských státech. Vliv na přeshraniční obchod je těžké popsat a téměř nemožné kvantifikovat. 17) Do jaké míry by se v případě takových negativních dopadů měl společný přístup EU k prosazování tímto problémem zabývat? ČR se domnívá, že jde o jeden z klíčových aspektů, který by měla případná unijní úprava řešit, pokud by z diskuse vyplynulo, že je taková úprava potřebná. Vedle zájmu na zajištění fungování vnitřního trhu však nelze opomíjet zájem na vyváženém věcném řešení boje proti nekalým obchodním praktikám. Jak již bylo řečeno, jakékoli unijní opatření by muselo vyváženě zohlednit smluvní volnost na straně jedné a veřejný zájem na straně druhé. Důležité je rovněž chránit práva konečných spotřebitelů i vlastníků ochranných známek. 18) Měly by být příslušným orgánům pro prosazování uděleny pravomoci k šetření, včetně oprávnění zahájit řízení z moci úřední, ukládat sankce a přijímat anonymní stížnosti? Udělení pravomoci k šetření a ukládání sankcí je klíčovou podmínkou prosazování právní úpravy regulující nekalé obchodní praktiky, ať již na vnitrostátní či unijní úrovni. Je vhodné zakotvit možnost přijímání anonymních stížností. 19) Jsou ve výše uvedeném seznamu zachyceny nejvýznamnější nekalé obchodní praktiky? Existují jiné druhy nekalých obchodních praktik? V české vnitrostátní úpravě jsou zahrnuty dále praktiky spojené s fakturací (lhůta splatnosti faktur) a její dodržování, automatické přenesení sankcí uložených kontrolním orgánem na dodavatele a problematika vratek zboží. 5

6 20) Mohlo by být účinným prostředkem k řešení tohoto problému sestavení seznamu zakázaných nekalých obchodních praktik? Musel by se takový seznam pravidelně aktualizovat? Existují možná alternativní řešení? Vycházíme-li z předpokladu, že daná problematika by měla být řešena primárně na úrovni členských států, bude na nich, aby posoudily, jaký přístup zvolit. V případě možného opatření Unie je tato otázka zatím poněkud předčasná, dokud není rozhodnuto o tom, zda je takové opatření třeba, zda by mělo jít o právně závazný akt a jaký by byl jeho rozsah působnosti. V obecné rovině lze říci, že ČR se domnívá, že sestavení seznamu zakázaných praktik může být v jednotlivých úpravách užitečné. Takový výčet by měl být demonstrativní a měl by existovat vedle obecné skutkové podstaty, což by mělo zajistit jistou míru flexibility při posuzování nekalých praktik pro vnitrostátní dozorové orgány. Výčet by měl být spíše úzký, zaměřený na nejzávažnější problémové praktiky. Jednotlivé praktiky uvedené v demonstrativním seznamu by měly být dostatečně podrobně vymezeny. Aktualizace podle vývoje situace na trhu je samozřejmě nezbytná. 21) U každé z výše označených nekalých obchodních praktik a možných odpovídajících poctivých praktik laskavě: a) Uveďte, zda s analýzou Komise souhlasíte, či nikoli. Poskytněte případně doplňující informace. b) Vysvětlete, zda odvětví, v němž působíte, je dotčenou danou nekalou obchodní praktikou. c) Vysvětlete, zda by průřezově v různých odvětvích mohla být uplatňována možná odpovídající poctivá praktika? d) Vysvětlete, zda by se daná nekalá obchodní praktika měla zakázat, nebo zda by se měla posuzovat případ od případu. a) ČR s analýzou EK v obecné rovině souhlasí u všech uvedených praktik. b) Pro oblast potravinářství a zemědělství je problematika nekalých obchodních praktik dotčena velmi významně. c) ČR se domnívá, že zcela výjimečně lze v odvětví potravinářství a zemědělství uplatnit poctivou praktiku. d) ČR se domnívá, že v kontextu odpovědi v písm. c) je mnohem lepším řešením zákaz nekalých praktik jako takových s možností individuálního posouzení příslušným orgánem. 22) Pokud jde o teritoriální omezení nabídky, vysvětlete laskavě: a) Co byste považovali za objektivní důvody efektivity, jež by opodstatňovaly, aby dodavatel nedodával určitému zákazníkovi? Proč? b) Jaké by byly výhody a nevýhody zákazu teritoriálních omezení nabídky (ve smyslu definice uvedené výše)? Jaké praktické dopady by měl takový zákaz na budování distribučních systémů společností v Evropě? Ministerstvo zemědělství ČR se domnívá, že za objektivní důvody lze považovat omezení distribuce národní (místní) a sezonní produkce konkurenčními produkty z Evropy nebo třetích zemí (např. dovozy španělských nebo holandských rajčat nebo okurek v plné sezoně do ČR tam, kde by naopak teritoriální omezení nabídky mělo fungovat). Toto omezení by mělo 6

7 téměř jistě pozitivní ekonomické i environmentální dopady a podpořilo by místní produkci, zejména na malé a střední podniky. Dále má za to, že ačkoli obecně nelze souhlasit s teritoriálním omezením nabídky, je nutno vzít v úvahu, že evropští nebo celosvětoví hráči v mnoha případech zohledňují v dodavatelských cenách i ekonomickou nebo tržní situaci konkrétní země a jejích obyvatel zejména v méně ekonomicky rozvinutých oblastech. Úplný zákaz tohoto omezení by mohl mít paradoxně za důsledek nikoli snížení, ale zvýšení cen pro konečného spotřebitele. 23) Měly by se výše uvedené možné poctivé praktiky zakotvit do odpovídajícího rámce na úrovni EU? Měl by takový přístup nějaké nevýhody? K problematice vhodnosti činnosti Unie viz odpovědi na otázku č. 14 a ) Pokud se domníváte, že na úrovni EU by se mělo přijmout další opatření, mělo by se jednat o závazný legislativní nástroj? Nebo o nástroj nezávazný? Nebo o samoregulační iniciativu? Jak již bylo řečeno ČR se domnívá, že daná problematika by měla být řešena primárně na úrovni členských států. Nebráníme se nicméně diskusi o přijetí opatření na úrovni EU v těch oblastech, kde rozdílné vnitrostátní úpravy mohou vytvářet překážky pro fungování vnitřního trhu. V takovém případě připadá v úvahu zejména legislativní nástroj zacílený na konkrétní problematické oblasti. Jinou funkcí EU by mohl být sběr informací o vnitrostátních úpravách a jejich publikace ve strukturované podobě na k tomu určené internetové stránce, a to za účelem zvýšení informovanosti podnikatelů o právním prostředí. Jistou přidanou hodnotu by mohlo být též přijetí doporučení EU pro členské státy. ČR nevylučuje možnost, že určitý přínos by mohla mít též podpora samoregulačních iniciativ, i když jejich dopady nelze přeceňovat. 25) Tato zelená kniha se zabývá nekalými obchodními praktikami a poctivostí ve vztazích mezi podniky v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového i nepotravinového zboží. Domníváte se, že v ní byly některé důležité otázky opomenuty nebo nedostatečně zdůrazněny? ČR se domnívá se, že zelená kniha je jako výchozí materiál k diskusi dostatečně obsažná i dobře strukturovaná. Rozhodně může plnit funkci potřebného jednotícího metodického základu k diskusi, což je neocenitelné a prospěšné. Věříme, že vyhodnocením příspěvků z diskuse bude dán dobrý návod na zásadnější pokrok v dané oblasti směrem k nápravě momentálních kolizí v podnikání v této oblasti. 7

Významná tržní síla v poločase Brno 12. listopadu 2014

Významná tržní síla v poločase Brno 12. listopadu 2014 Významná tržní síla v poločase Brno 12. listopadu 2014 JUDr. Hynek Brom 1. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Struktura prezentace 1. Regulace významné tržní síly 2. Změna zákona 3. Budoucí

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

INFORMATIVNÍ úplné znění

INFORMATIVNÍ úplné znění INFORMATIVNÍ úplné znění Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů, ve znění zákona č. 50/2016 Sb. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento zákon upravuje a)

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Czech Republic / Slovakia / Hungary

Czech Republic / Slovakia / Hungary Česká republika / Slovensko / Maďarsko Czech Republic / Slovakia / Hungary www.prkpartners.com Významná tržní síla: srovnání právních úprav Radan Kubr Obsah Úvod do problematiky významné tržní síly Srovnání

Více

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu.

2. Navržená směrnice o insolvenci podléhá řádnému legislativnímu postupu. Rada Evropské unie Brusel 19. května 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0359 (COD) 9316/17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předsednictví Coreper/Rada Č. dok. Komise: 14875/16 Předmět: JUSTCIV

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona podal dne 5. listopadu 2015 poslanec Petr Bendl ve II. čtení návrhu zákona.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona podal dne 5. listopadu 2015 poslanec Petr Bendl ve II. čtení návrhu zákona. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (tisk 444) Návrh na

Více

Dotazník konzultace k možnému statutu evropské soukromé společností

Dotazník konzultace k možnému statutu evropské soukromé společností Dotazník konzultace k možnému statutu evropské soukromé společností I. Informace o respondentovi A. firma, název společnosti/organizace Glatzová & Co., v.o.s. B. právní forma/popis činnosti veřejná obchodní

Více

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru

UDRŽITELNOST V ČR. Udržitelnost v ČR. JUDr. Ing. Robert Szurman ředitel odboru UDRŽITELNOST V ČR Obsah prezentace: Strategie spotřebitelské politiky 2007 2013 Evropský rámec pro stanovení priorit Akční program Společenství v oblasti ochrany zdraví a spotřebitele 2007 2013 Strategie

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

395/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 9. září 2009 o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití.

395/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 9. září 2009 o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití. 395/2009 Sb. ZÁKON ze dne 9. září 2009 o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití Změna: 50/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Regulač Regula ní ř p ístup k volnému pohybu zboží

Regulač Regula ní ř p ístup k volnému pohybu zboží Označení CE Regulační přístup k volnému pohybu zboží Základní informace (1) Označení CE má prvořadou důležitost pro správné fungování vnitřního trhu. Tato značka byla zavedena do evropské legislativy s

Více

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky

Formulář pro odpovědi na konzultační otázky Formulář pro odpovědi na konzultační otázky č. Znění otázky Odpověď 1.1. Domníváte se, že by bylo žádoucí rozšířit oblast působnosti Kapitoly IV. i na další poskytovatele platebních služeb? 1.1.1. Pokud

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému

Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Praktická aplikace nařízení o CSM v českém železničním systému Zásady prováděcího nařízení Komise (EU) o společné bezpečnostní metodě (CSM) pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č.

Více

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 22/2008 Označení stanoviska: Postup Ministerstva vnitra při hodnocení souladu obecně závazných vyhlášek obcí se zákonem Právní

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Ochrana spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Ochrana spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Ochrana spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Obsah přednášky: 1) Předmět a rozsah úpravy, základní kategorie 2) Povinnosti při poskytování služeb 3) Povinnosti související s konáním organizovaných

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Vyjádření Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR k zelené knize o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží COM(2013) 37

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Částka 6 Ročník Vydáno dne 14. května 2012 ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 6 Ročník Vydáno dne 14. května 2012 ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 6 Ročník 2012 Vydáno dne 14. května 2012 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 7. Úřední sdělení České národní banky ze dne 2. května 2012 k některým informačním povinnostem při sjednávání a během trvání

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu. Jana Dudová

Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu. Jana Dudová Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu Jana Dudová Pojem životní prostředí Životní prostředí - realita světa ( jeho části), která svými vlastnostmi umožňuje

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění směrnice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES,

Více

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017

Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 3/2017 Označení stanoviska: Veřejné zakázky malého rozsahu Právní předpis: zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2007/2285(INI) 4. 3. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-10 Małgorzata Handzlik (PE400.607v01-00) Bílá kniha o zdravotních problémech souvisejících

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů předmět úpravy 1 Článek 1 zřízení Úřadu

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA

ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA Strategie dozoru nad trhem Způsob, jakým je prováděn dozor nad trhem, je velmi ovlivněn souborem základních předpokladů a principů pokud jde o jeho postavení,

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

S t a n o v i s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 11/2010. Vyřizování stížností na člena zastupitelstva obce

S t a n o v i s k o. odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 11/2010. Vyřizování stížností na člena zastupitelstva obce S t a n o v i s k o odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 11/2010 Označení stanoviska: Právní předpis: Vyřizování stížností na člena zastupitelstva obce zákon č. 128/2000 Sb.,

Více

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY AKTUÁLNÍ STAV

Více

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie 1. INFORMAČNÍ POVINNOSTI 1. Které organizace či orgány v ČR mi mohou poskytnout více informací o změně dodavatele? 2. Jaká mám jako spotřebitel elektřiny

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční zprostředkovatel M & M pojišťovací s.r.o., IČ 25982176, se sídlem Nádražní 535/15, Ostrava, PSČ 702 00 (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8. přednáška Systémy kvality ve výrobě potravin Doc. RNDr.

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o zjednodušení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 18. května 2016 (OR. en) 9094/16 AGRI 274 AGRIFIN 57 AGRIORG 41 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 17. května 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 2783 final Předmět:

Více

Vertikální vztahy v potravinovém řetězci: zásady správné praxe

Vertikální vztahy v potravinovém řetězci: zásady správné praxe Vertikální vztahy v potravinovém řetězci: zásady správné praxe Navrženo těmito základními členy mezipodnikové platformy AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro mezinárodní obchod NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro mezinárodní obchod NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 20.3.2015 2013/0433(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro mezinárodní obchod pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán)

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán) www.ukzuz.cz Udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (Národní akční plán) Konference k problematice pesticidů Praha, 19. května 2016 Ministerstvo zemědělství ČR 5/20/2016 1

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument

Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument GAD-17-002 Tento dokument není pro Komisi a její útvary závazný Nařízení (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (GAR) Otázky týkající se přechodu Diskusní dokument Přechod ze Směrnice 2009/142/ES

Více

Evropské právo a občan Prezentace pro žáky

Evropské právo a občan Prezentace pro žáky Evropské právo a občan Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropské právo Spojeno s evropskou integrací Mezinárodní smlouvy mezi

Více

CROSS - COMPLIANCE. Obsah:

CROSS - COMPLIANCE. Obsah: CROSS - COMPLIANCE Obsah: I. Význam pojmu CC II. Charakteristika CC III. Strašák nebo pomoc? IV. Legislativní úprava CC V. Jednotlivé prvky CC VI. Kontrola CC VII. Sankční systém VIII. Aplikace CC v ČR

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

Dobrovolně přijímané závazky z aukcí a jejich dopad na trh. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Dobrovolně přijímané závazky z aukcí a jejich dopad na trh. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Dobrovolně přijímané závazky z aukcí a jejich dopad na trh Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. O čem se budeme bavit? Vybrané povinnosti mobilních operátorů jako součást výběrového

Více

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu

ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO. Elektronické mýtné pro kamiony v Německu ELEKTRONICKÉ ZPOPLATNĚNÍ DÁLNIC PRO AUTOMOBILY S HMOTNOSTÍ NAD 12 TUN VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO Elektronické mýtné pro kamiony v Německu Krátká analýza Ondřej Krutílek, Petra Kuchyňková Centrum pro

Více

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013.

(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013. 5.7.2014 L 198/7 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. ledna 2014 o úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány zúčastněných členských států, jejichž měnou není euro (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5 Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) Bod 4 V 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. Navrhovaný právní předpis Obsah Celex č. Zrušuje se ustanovení

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) V. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) Příloha odůvodnění k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA 22.2.2014 Úřední věstník Evropské unie C 51/3 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 19. listopadu 2013 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

Bezplatná právní pomoc stav, nedostatky, doporučení základní analýza

Bezplatná právní pomoc stav, nedostatky, doporučení základní analýza Bezplatná právní pomoc stav, nedostatky, doporučení základní analýza Úvod Právo chudých, tedy právo upravující podmínky zajištění právní pomoci sociálně slabým, je součástí právního řádu na našem území

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001

Č.j. VP/S 36/ V Brně dne 14. srpna 2001 Č.j. VP/S 36/01-160 V Brně dne 14. srpna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 30. 4. 2001 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

LETTER 8/2017 NEWSLETTER 8/2017. Nová právní úprava náhrady škody v oblasti hospodářské soutěže

LETTER 8/2017 NEWSLETTER 8/2017. Nová právní úprava náhrady škody v oblasti hospodářské soutěže LETTER 8/2017 NEWSLETTER 8/2017 Nová právní úprava náhrady škody v oblasti hospodářské soutěže Nová právní úprava náhrady škody v oblasti hospodářské soutěže Dne 1. září 2017 vstoupil v účinnost nový zákon

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA S ELEKTŘINOU NEBO PLYNEM. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA S ELEKTŘINOU NEBO PLYNEM. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA S ELEKTŘINOU NEBO PLYNEM Preambule Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ ) jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst.

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

CHANGE YOURSHOES TÉMA PRO EVROPSKOU UNII CELKOVÉ VÝSLEDKY 20 ZEMÍ (OBUJ SE DO TOHO) Harald Blaha / Tanja Fink

CHANGE YOURSHOES TÉMA PRO EVROPSKOU UNII CELKOVÉ VÝSLEDKY 20 ZEMÍ (OBUJ SE DO TOHO) Harald Blaha / Tanja Fink CHANGE YOURSHOES (OBUJ SE DO TOHO) TÉMA PRO EVROPSKOU UNII CELKOVÉ VÝSLEDKY 20 ZEMÍ Harald Blaha / Tanja Fink KONCEPT PRŮZKUMU STRUKTURA VZORKU KONCEPT PRŮZKUMU Realizace průzkumu: červen 2015 Cílová skupina:

Více

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.)

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Novelizace prováděcího právního předpisu k zákonu č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

Více

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy

Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Příprava nové právní úpravy v oblasti drážní dopravy Ministerstvo dopravy odbor drah, železniční a kombinované dopravy Potřeba nové právní úpravy drážní dopravy Stávající zákon o dráhách: koncepčně vychází

Více

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II.

MF poř. č. 9. Název legislativního úkolu MF -- 06.12 01.14 II. návrh věcného záměru zákona MF poř. č. 9 I. Název legislativního úkolu Zákon o některých podmínkách nabízení, zprostředkování a poskytování finančních služeb a o finančním poradenství (zákon o distribuci

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více