Hodnocení prvního semestru, tj. kurzu Úvod do mezinárodních vztahů I je odvozeno z následující kombinace splněných požadavků:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení prvního semestru, tj. kurzu Úvod do mezinárodních vztahů I je odvozeno z následující kombinace splněných požadavků:"

Transkript

1 ÚVOD DO MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ I SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK ZIMNÍ SEMESTR Garanti kurzu: Markéta Žídková, Hynek Melichar Vyučující seminářů: Juraj Hanuliak, Ivana Častulíková Přednášky: středy 12:15-13:00, místnost 224 Semináře: středy, A: 16:45-17:30, B: 17:30-18:15, C: 18:15-19:00, D: 19:00-19:45, místnost 106 Od studentů se očekává, že sledují případné změny v rozvrhu denně prostřednictvím katederní e-nástěnky. I. Cíl kurzu a jeho postavení v programu KPES Cílem dvousemestrálního kurzu Úvod do mezinárodních vztahů I & II je seznámit posluchače se základy oboru mezinárodní vztahy, s jeho historií, strukturou, hlavními tématy a základními teoretickými přístupy, které se rozvinuly za dobu existence oboru. Kurz představí témata mezinárodních vztahů, jakými jsou mezinárodní systém, stát jako jeho hlavní aktér, zahraniční politika, mezinárodní bezpečnost, právo, režimy, organizace, konflikty v mezinárodních vztazích a možnosti jejich řešení. Nahlédneme do tématu světové ekonomiky a globálního obchodu, předestřeme téma regionálních integračních snah. V průběhu kurzu prodiskutujeme též vybrané aktuální problémy současného světa populační vývoj, chudobu, či životní prostředí. Neopomineme ani relativně nové faktory v mezinárodních vztazích informační technologie, lidská práva, terorismus. II. Metody výuky Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Seznam probíraných témat kurzu Úvod do mezinárodních vztahů I je přiložen níže. Seznam přednášek a seminářů pro druhý semestr bude včas aktualizován a doplněn o konkrétní četbu. Semináře se detailněji zaměří na témata, jež vyvstanou z přednášek. Diskuse v seminářích vyžadují od studentů přípravu; očekává se, že nejen přečtou, ale též se zamyslí nad zadanými texty, které jim mají poskytnout vědomostní základ pro následné diskuze. III. Požadavky na ukončení kurzu a hodnocení studentů Hodnocení prvního semestru, tj. kurzu Úvod do mezinárodních vztahů I je odvozeno z následující kombinace splněných požadavků: - aktivní a kvalifikované účasti v seminářích po dobu celého jednoho semestru; účast na seminářích je povinná, omluveny jsou dvě absence. - přednesení skupinové prezentace zadaného tématu - vypracování eseje na požadované úrovni - závěrečné semestrální písemné zkoušky s úspěšností minimálně 75 % 1

2 Všechny výše zmíněné položky musí být splněny, aby studentovi/studentce mohl být udělen zápočet. Upozornění: - Pouze student/ka, kteří/á splní všechny požadavky kurzu Úvod do mezinárodních vztahů I, tj. ten, kdo získá zápočet, je oprávněn/a zapsat si druhou část kurzu, tj. Úvod do mezinárodních vztahů II. - Na konci akademického roku jsou otázky z kurzu Úvod do mezinárodních vztahů I & II součástí postupové zkoušky. Semináře, konzultační hodiny Diskuze o probíraných tématech budou probíhat v seminářích. Otázky týkající se kurzu mohou studenti prodiskutovat s vyučujícími též během jejich konzultačních hodin vizte webové stránky katedry. Zápočtové testy a eseje budou po opravení k nahlédnutí v konzultačních hodinách Mgr. Juraje Hanuliaka a Mgr. Ivany Častulíkové. Upozornění: pravidelné konzultační hodiny vyučujících probíhají pouze v období semestru; ve zkouškovém období vizte pro změny v konzultačních hodinách webovou nástěnku katedry, popř. kontaktujte konkrétní vyučující em. Kritéria pro úspěšné absolvování seminářů Účast a kvalifikované zapojení se do diskuse během seminářů představují součást konečného hodnocení. Účast na seminářích je povinná, možné jsou dvě neomluvené absence v semestru; každá další absence musí být oznámena OBĚMA VEDOUCÍM SEMINÁŘŮ nejpozději 24 hodin předem a musí být posléze podložena řádným odůvodněním (např. lékařským potvrzením). Od studentů se očekává, že se dostaví na semináře a budou náležitě připraveni na diskuzi o předem vytyčených tématech. Od studentů je mj. vyžadována příprava formou písemného zpracování otázek a komentářů k zadané četbě, a to na každý jednotlivý seminář. Toto krátké, tj slov obsáhlé samostatně vypracované písemné zpracování problematiky představuje povinnou součást přípravy na seminární diskuzi. Písemná příprava může být na požádání vedoucího semináře kdykoli vysbírána. Prezentace Studenti dále v určených skupinách (2-3 studenti) věcně zpracují vybrané téma z předloženého seznamu (viz tabulku níže) a následně téma formou referátu odprezentují na seminářích v průběhu semestru podle stanoveného harmonogramu. Témata budou zadávána na prvním semináři. Očekává se, že prezentace budou na úrovni jak po obsahové, tak formální stránce. Doporučná délka prezentace je minut, prezentace by neměla tento limit přesáhnout. Způsob zpracování témat a očekávaná úroveň bude předmětem diskuse prvního semináře semestru. S pozdějšími dotazy se studenti obracejí na vedoucí seminářů v jejich konzultačních hodinách. 2

3 Esej Student si zvolí téma eseje z níže uvedených témat. Esej vypracuje samostatně, se všemi náležitostmi. Studenti si předem pečlivě prostudují KPES FF UP instrukce pro psaní písemných prací dostupné na Práce v rozsahu slov bude vycházet z minimálně pěti akademických zdrojů, bude obsahovat správně vedený poznámkový aparát a seznam literatury. Vytištěný esej odevzdá každý student/ka nejpozději v pondělí do 10:00 hodin na sekretariátě katedry či osobně do rukou vedoucího seminářů Mgr. Hanuliaka. Současně každý jednotlivý student/ka zašle elektronickou verzi své práce na ovou adresu vyučujícího seminářů v předmětu u uvede své příjmení a titul práce. Termín odevzdání písemných prací nebude prodlužován; pouze ve výjimečných případech doložených řádným zdůvodněním zváží garanti kurzu možné odložení termínu. Opravené eseje budou rozdány studentům po řádném termínu zápočtového testu, tj. ve středu Student/ka si pročte poznámky hodnotitele a ujistí se, zda jeho/její esej byl ohodnocen jako dostatečný pro udělení zápočtu. Pokud první verze eseje nebude pro hodnotitele uspokojivá, bude student/ka vyzvána svůj text přepracovat dle doporučení a poznámek hodnotitele; v případě dalších dotazů student/ka navštíví vedoucí seminářů v jejich konzultačních hodinách či si s nimi em domluví individuální konzultaci. Předběžná data a časy konzultací esejů v lednu 2013 (pro změny a další konzultační hodiny vedoucích seminářů a garantů kurzu studenti sledují katederní e-nástěnce): Mgr. Hanuliak: 15.1., 12:00-14:00; 16.1., 15:00-17:00 Každý student má nárok pouze na jedno přepracování svého eseje. Termín odevzdání přepracovaného textu je středa do 10 hodin (opět v obou verzích, a sice tištěné na sekretariátě či osobně do rukou Mgr. Hanuliaka, resp. elektronické na ovou adresu Tento termín nebude prodlužován. Opravené eseje budou rozdány studentům po druhém opravném termínu zápočtového testu, tj. ve středu Neuspěje-li student/ka s touto, tj. druhou verzí eseje, nesplní tím podmínky zápočtu kurzu ÚMV I a zápočet mu/jí nebude udělen. Témata esejů 1) Důvodem vzniku studené války byl expanzívní charakter politiky Sovětského svazu za druhé světové války a po ní. Diskutuj. 2) Důvodem studené války byl expanzívní charakter Spojených států amerických, které např. monopolizovaly okupaci Japonska, vyloučily SSSR z vlivu na vývoj v Itálii a rezignovaly na spolupráci v Německu. Diskutuj. 3) Studená válka byla logickým vyústěním situace, kdy po skončení druhé světové války zůstaly pouze dvě velmoci první třídy. Oba tyto státy byly navíc silně ideologicky vymezené, aktivní a výbojné. Diskutuj. 3

4 Témata a data prezentací Témata a časový harmonogram prezentací v zimním semestru 2013 (v případě nutných změn bude včas diskutováno): Datum prezentace Téma prezentace Společnost národů. Vznik, inspirační zdroje a příčiny neúspěchu. Diskutuj Jaltská konference. Aktéři, výsledky a důsledky. Diskutuj Marshallův plán. Okolnosti jeho vzniku a důsledky jeho implementace. Diskutuj Trumanova doktrína. Okolnosti jejího vzniku a důsledky její implementace. Diskutuj Korejská válka. Příčiny, vývoj, důsledky, aktéři. Diskutuj Suezská krize. Příčiny, důsledky, aktéři. Diskutuj Šestidenní válka. Příčiny, důsledky, aktéři. Diskutuj Karibská krize. Příčiny, důsledky, aktéři. Diskutuj Vztahy USA a SSSR v éře R. Reagana a M. Gorbačova. Diskutuj. Zápočtový test Na konci zimního semestru, tj. na počátku roku 2014 proběhne zápočtový test. K jeho úspěšnému absolvování je třeba správně zodpovědět minimálně 75 % všech otázek. Zápočtový test, resp. všechny tři jeho termíny budou písemné a budou probíhat v souladu se studijním a zkušebním řádem UP. Data/termíny zápočtových testů jsou následující: - Řádný termín: středa (12:15, místnost bude upřesněna) - První opravný termín: středa (12:15, místnost bude upřesněna) - Druhý opravný termín: středa (12:15, místnost bude upřesněna) Od studentů se předpokládá včasné zaregistrování jejich účasti na daném testu prostřednictvím systému Stag. Absolvování testu je povinnou součástí ukončení kurzu. Výsledky testů budou oznámeny vždy nejpozději do sedmi dní od daného testu. Upozornění: zápočty budou jednotlivým studentům zapisovány do systému Stag vyučujícími až ve chvíli, kdy budou mít splněny všechny požadavky k získání zápočtu (vizte část sylabu Požadavky na ukončení kurzu a hodnocení studentů ). Bude-li třeba, do indexů budou zápočty zapisovat garanti kurzu v době svých konzultačních hodin na počátku letního semestru. Úspěšní absolventi kurzu ÚMV I se zapisují přes systém Stag do kurzu ÚMV II, který proběhne v letním semestru

5 Seznam přednášek zimní semestr: Semináře navazují na přednášky. IV. Stručný přehled kurzu ÚMV I Úvodní hodina; představení kurzu Vymezení oboru MV Vývoj mezinárodního systému Teoretický přístup ke studiu MV (I) Teoretický přístup ke studiu MV (II) Vývoj MV v meziválečném období Vývoj MV v poválečném období Změna mezinárodního pořádku po konci studené války Kolonialismus a dekolonizace Mezinárodní organizace Koncept moci v MV Válka a konflikty v MV V. Četba Upozornění: vyučující si vyhrazují právo v případě potřeby doplnit povinnou literaturu. Všechny změny budou studentům včas oznámeny. Povinná literatura Nálevka, Vladimír Světová politika ve 20. století (1. a 2. díl) Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. Doporučená literatura (většina titulů dostupná v knihovně UP) - Nálevka, Vladimír Horké krize studené války. Praha: Vyšehrad. - McMahon, Robert The Cold War. A Very Short Introduction. Oxford University Press. - Harvey, Robert (ed.) The World Crisis: The Way Forward After Iraq. London: Constable & Robinson. - Knutsen, Torbjørn L Dějiny teorie mezinárodních vztahů. Brno: Centrum strategických studií. - Sørensen, Geod Stát a mezinárodní vztahy (ang.: Changes in Statehood). Praha: Portál. - Drulák, Petr, Petr Kratochvíl (eds.) Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál. - Kegley, Charles W., Eugene R. Wittkopf World Politics: Trend and Transformation, 1 1th ed. Stamford: Thomson Wadsworth. - Shimko, Keith L International Relations. Perspectives and Controversies, 2 nd ed. Boston: Houghton Mifflin Company. - Snyder, Jack L., Karen A. Mingst, (eds.) Essential Readings in World Politics, 3 rd ed. New York: W. W. Norton and Company. - Steger, Manfred B Globalization. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. - Khanna, Parag The Second World: Empires and Influence in the New Global Order. Allen Lane: Penguin Books. - Mingst, Karen A. Jack L. Snyder (eds): Essential Readings in World Politics. 3. edice, Dostupné prezenčně v centrální knihovne UP (Zbrojnice) a v knihovně PřF. Pro vysvětlení termínů a historického kontextu vizte mj. 5

6 - Nálevka, Vladimír Světová politika ve 20. století. 1. a 2. díl. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. - Skřivan, Aleš Evropská politika Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. - Moravcová, Dana, Pavel Bělina, Marek Pečenka Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů Praha: ISE. - Fidler, Jan, Běla Plechanovová Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů Praha: ISE. Doporučené akademické časopisy Foreign Affairs, International Affairs, International Security, Foreign Policy, Geopolitics, Europe-Asia Studies, Mezinárodní vztahy, Mezinárodní politika vše dostupné v knihovnách buď prezenčně nebo via systémy Proquest, Jstor, EBSCO. Doporučené webové stránky Studentům se doporučuje sledovat mezinárodní dění mj. prostřednictvím webových stránek renomovaných vydavatelství a institucí. The International Herald Tribune: The Economist: The Financial Times: Radio Free Europe Radio Liberty: The Jamestown Foundation: Carnegie Endowment for International Peace: Moscow Carnegie Center: The USA Today: The Guardian: Al-Jazeera: Webové stránky mezinárodních organizací OSN: Světová banka: Světová obchodní organizace: OECD: Mezinárodní měnový fond: NATO: Světová zdravotnická organizace: Mezinárodní trestní soud: Greenpeace International: EU in the world: OSCE: 6

7 VI. Detailnější přehled kurzu (25.9.) Úvodní hodina Informace o podmínkách a průběhu kurzu, seznámení s jeho obsahem a povinnostmi studenta. (V prvním týdnu semestru se semináře nekonají. První seminář po této úvodní hodině se bude konat ve středu 2.10.) (2.10.) Mezinárodní vztahy: vymezení oboru - Drulák, Petr Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, s (kapitola Historické systémy mezinárodních vztahů ). Dostupné v archivu četby ke kurzu nebo v Knihovně UP. - Knutsen, Torbjørn L Dějiny teorie mezinárodních vztahů. Brno: Centrum strategických studií, s Dostupné v archivu četby ke kurzu nebo v knihovně Právnické fakulty UP. - Frieden, J. A., D. A. Lake, K. A. Schultz. Historical Overview. In Frieden, J. A., D. A. Lake, K. A. Schultz. International Relations: Interests, Interactions, and Institutions. Dostupné z: ( ). (9.10.) Vývoj mezinárodního systému - Plechanovová, Běla Úvod do mezinárodních vztahů. Praha: ISE. Výběr z textů Thukydida (Dějiny peloponéské války), Huga Grotia (Tři knihy o právu válečném a mírovém), Tomáše Akvinského (Theologická summa, Otázka XL O válce ), Thomase Hobbese (Leviathan neboli o podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského), Williama Penna (Evropský mír), Johna Stuarta Milla (Několik slov o neintervenci). John Hobson, (Imperialismus). Dostupné v archivu četby ke kurzu. - Machiavelli, Niccólo Vladař. Nakladatelsví Ivo Železný. Pouze kapitoly 15-19, 24. Dostupné také z: ( ). Taktéž dostupné v archivu četby ke kurzu. Doporučená literatura - Machiavelli, Niccólo. Vladař. (16.10.) Teoretické přístupy ke studiu mezinárodních vztahů (I) - Angell, Norman. The Great Illusion. Dostupné z: ( ). Taktéž dostupné v archivu četby ke kurzu. - President Woodrow Wilson's War Message, April 2, Dostupné z: ( ). Taktéž dostupné v archivu četby ke kurzu. 7

8 - President Woodrow Wilson s 14 Points, January 8, Dostupné z: ( ). Taktéž dostupné v archivu četby ke kurzu. - Doyle, Michael. W Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs. Philosophy and Public Affairs, 12 (3): Taktéž dostupné v archivu četby ke kurzu. - Kant, Immanuel Perpetual Peace: A Philosophical Sketch. Dostupné z: ( ). Taktéž dostupné v archivu četby ke kurzu. - Tucker, R. W Woodrow Wilson s New Diplomacy. World Policy Journal (2): Dostupné elektronicky. (23.10.) Teoretické přístupy ke studiu mezinárodních vztahů (II) - Morgenthau, Hans J Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York: Alfred A. Knopf, pp Dostupné z: ( ). Taktéž dostupné dostupné v archivu četby ke kurzu. - Carr, Edward H. The Twenty Year s Crisis, : an Introduction to the Study of International Relations. Pouze část 2, kapitola 5 The Realist Critique. Dostupné v archivu četby ke kurzu. - Walt, Stephen M International Relations: One World, Many Theories. Foreign Policy 100 (1): Dostupné z: ( ). - Plechanovová, Běla Úvod do mezinárodních vztahů. Praha: ISE. Výběr z textů: Hans Morgenthau. Politika mezi státy. - Tickner, Ann. A Critique of Morgentau s Principles of Political Realism. Pp in Art, Robert J., Robert Jervis (eds.) International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues. New York: Longman. (30.10.) Vývoj MV v meziválečném období - Beckett, Ian F. W. Total War. Pp in Freedman, Lawrence (ed.) War. Oxford: Oxford University Press. Dostupné v archivu četby ke kurzu. - Marks, Sally The Illusion of Peace. International Relations in Europe, Palgrave Macmillan, pp (Kapitola Years of Illusion. ). Dostupné v archivu četby ke kurzu. - Shimko, Keith L (kapitola) Change and Continuity in International Relations. In: International Relations: Perspectives and Controversies. Second Edition New York, Boston: Houghton Mifflin Company, pp Nálevka, Vladimír Světová politika ve 20. století (1. a 2. díl) Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. - Marks, Sally The Illusion of Peace. International Relations in Europe, Palgrave Macmillan. (6.11.) Vývoj MV v poválečném období 8

9 - Kennan, George F.. ( X ): The Sources of Soviet Conduct In: Snyder, Jack L., Karen A. Mingst, (eds.) S Hastedt, Glenn P American Foreign Policy. 8 th Edition. Pearson, pp (Kapitola Presidential foreign policy doctrines ). - Tamtéž, pp (Kapitola The Vietnam war ). - Nálevka, Vladimír Světová politika ve 20. století (1. a 2. díl) Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. - Shimko, Keith L International Relations: Perspectives and Controversies. Second Edition New York, Boston: Houghton Mifflin Company, pp (Kapitola Change and Continuity in International Relations. ) (13.11.) Změna mezinárodního pořádku po konci studené války Povinná literatura - Fukuyama, Francis. The End of History? In Mingst, Karen A. Jack L. Snyder (eds). 2008, s Kegley, Charles W., Jr World Politics. Trend and Transformation. Belmont: Thomson, pp Dostupné v archivu četby ke kurzu a v Knihovně UP. - Krauthammer, Charles The Unipolar Moment Revisited. The National Interest 70 (4 zima): Dostupné v archivu četby ke kurzu. - Wohlforth, William. The Stability of a Unipolar World. Pp in Art, Robert J., Robert Jervis (eds.) International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues. New York: Longman. Dostupné v archivu četby ke kurzu nebo v Knihovně UP. - Skoupý, Jiří Spojené státy a konec bipolarity. Mezinárodní politika 33 (11-12): Dostupné v archivu četby ke kurzu nebo v Knihovně UP. Doporučená literatura - Wilkinson, David Unipolarity without Hegemony. International Studies Review (2 léto): Dostupné v archivu četby ke kurzu. - Drezner, Daniel W The New World Order. Foreign Affairs, 86 (2): Ferguson, Nial A World without Power. Foreign Policy (7-8). Dostupné z: ( ). - Howe, G Foreword: Towards a Safer World. Pp: xv-xxii in Robert Harvey (ed.). The World Crisis: The Way forward after Iraq. London: Constable & Robinson. Dostupné v Knihovně UP. - Huntignton, Samuel P. "The Clash of Civilizations?" Pp: in Art, Robert J., Robert Jervis (eds.) International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues. New York: Longman. Dostupné v Knihovně UP. Huntingtonova kniha též dostupná v češtině. (20.11.) Kolonismus a dekolonizace Povinná literatura - Chiriyankandath, James. Colonialism and Post-Colonial Development. In: Brunell, Peter Vicky Randal Lise Rakner (eds) Politics in Developing World. Osfod University Press, s Doporučená literatura - Ferro, Marc Dějiny kolonizací. Od dobývání po nezávislost století. Praha: Nakladatelsví LN, s (kapitola Kolonizace a imperialismus ). Dostupné v Knihovně UP. 9

10 (27.11.) Mezinárodní organizace - Kegley, Charles W., Jr. Kap. 6 Nonstate Actors in a System of States. In: Kegley, Charles W., Jr. 2007, s Romancov, Michal Mezinárodní organizace. Praha: Aleš Čeněk. (4.12.) Koncept moci a jejího hodnocení v mezinárodních vztazích. - Waltz, Kenneth N. The Anarchic Structure of World Politics. Pp in Art, Robert J., Robert Jervis (eds.) International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues. New York: Longman. Dostupné v archivu četby ke kurzu nebo v Knihovně UP. - Nye, Joseph S., Jr. 2002/2003. Limits of American Power. Political Science Quarterly, 117 (4): Baldwin, David A. Power and International Relations. Pp in Carlsnaes, W., B. A. Simmons (eds.) Handbook of International Relations. SAGE. Pouze po část Current Issues. Dostupné v archivu četby ke kurzu. (11.12.) Válka a konflikty v MV - Barash, D. P., Webel, C. P Peace and Conflict Studies. Sage Publications, pp (Kapitola The Meanings of War. ). - Nye, Joseph S., Jr Understanding International Conflicts. An Introduction to Theory and History. Seventh Edition Longman, pp (Kapitola Is There an Enduring Logic of Conflict in World Politics? ). - Waltz, Kenneth, N. Man, the State, and War. Pp in Freedman, Lawrence (ed.) War. Oxford: Oxford University Press, s Zápočtové testy, odevzdávání esejů: Data a časy zápočtových testů: vizte výše v tomto sylabu. Termíny odevzdání esejů: taktéž vizte výše. 10

Informace pro studenty

Informace pro studenty Informace pro studenty vysoké školy CEVRO Institut akademický rok 2014 2015 Obsah Úvodní slovo rektora 3 Orgány vysoké školy CEVRO Institut, o. p. s. 4 Studijní obory a programy 5 Kontakty 6 Knihovna

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Pokyn rektora č. 3/2011

Pokyn rektora č. 3/2011 Pokyn rektora č. 3/2011 ke státním závěrečným zkouškám pro studenty navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a insolvence studijního oboru Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012

Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Rámcová osnova výroční zprávy o činnosti vysoké školy pro rok 2012 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni

verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STUDENTSKÝCH TEXTŮ NA KATEDŘE POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ ZČU V PLZNI verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni Tento dokument obsahuje základní

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS)

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Teze k celoškolní diskusi stav k 22. 6. 2004 Autorský tým Igor Čermák, Richard Gažo, Vojtěch Krebs, Tomáš

Více

Radana Makariusová. Mezinárodní neziskové organizace a spolupráce s OSN v historickém kontextu

Radana Makariusová. Mezinárodní neziskové organizace a spolupráce s OSN v historickém kontextu Radana Makariusová Mezinárodní neziskové organizace a spolupráce s OSN v historickém kontextu Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

Školní jídelna (tel. 327 320 843) Peter Kubuš (tel. 734 360 728) Mária Márföldyová

Školní jídelna (tel. 327 320 843) Peter Kubuš (tel. 734 360 728) Mária Márföldyová Institut teologických studií a Vyšší odborná škola teologická a pastoračně sociální BULLETIN školní rok 04/05 Sázava 04 OBSAH ákladní informace o škole... 3 Poslání školy... 5 Cíle školy... 5 Filozofie

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ STUDIJNÍ PODMÍNKY CEMI MBA Studies s.r.o. Mezi vodami 639/27, 143 00, Praha 4 IČ: 24133311, DIČ: CZ24133 311 E-mail: info@cemi.cz zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 181632 mající

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Hodnocení Akreditační komisí Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Václav Vinš Praha, 2004 Obsah 1. Úvodem, z historie 2. Statut Akreditační

Více

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006 61. kongres OEC v Toulouse KONTAKTY Institut Svazu účetních, a. s. V Tůních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz E-mail:

Více

Metodika psaní závěrečné práce

Metodika psaní závěrečné práce Metodika psaní závěrečné práce PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více