Hodnocení prvního semestru, tj. kurzu Úvod do mezinárodních vztahů I je odvozeno z následující kombinace splněných požadavků:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení prvního semestru, tj. kurzu Úvod do mezinárodních vztahů I je odvozeno z následující kombinace splněných požadavků:"

Transkript

1 ÚVOD DO MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ I SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK ZIMNÍ SEMESTR Garanti kurzu: Markéta Žídková, Hynek Melichar Vyučující seminářů: Juraj Hanuliak, Ivana Častulíková Přednášky: středy 12:15-13:00, místnost 224 Semináře: středy, A: 16:45-17:30, B: 17:30-18:15, C: 18:15-19:00, D: 19:00-19:45, místnost 106 Od studentů se očekává, že sledují případné změny v rozvrhu denně prostřednictvím katederní e-nástěnky. I. Cíl kurzu a jeho postavení v programu KPES Cílem dvousemestrálního kurzu Úvod do mezinárodních vztahů I & II je seznámit posluchače se základy oboru mezinárodní vztahy, s jeho historií, strukturou, hlavními tématy a základními teoretickými přístupy, které se rozvinuly za dobu existence oboru. Kurz představí témata mezinárodních vztahů, jakými jsou mezinárodní systém, stát jako jeho hlavní aktér, zahraniční politika, mezinárodní bezpečnost, právo, režimy, organizace, konflikty v mezinárodních vztazích a možnosti jejich řešení. Nahlédneme do tématu světové ekonomiky a globálního obchodu, předestřeme téma regionálních integračních snah. V průběhu kurzu prodiskutujeme též vybrané aktuální problémy současného světa populační vývoj, chudobu, či životní prostředí. Neopomineme ani relativně nové faktory v mezinárodních vztazích informační technologie, lidská práva, terorismus. II. Metody výuky Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Seznam probíraných témat kurzu Úvod do mezinárodních vztahů I je přiložen níže. Seznam přednášek a seminářů pro druhý semestr bude včas aktualizován a doplněn o konkrétní četbu. Semináře se detailněji zaměří na témata, jež vyvstanou z přednášek. Diskuse v seminářích vyžadují od studentů přípravu; očekává se, že nejen přečtou, ale též se zamyslí nad zadanými texty, které jim mají poskytnout vědomostní základ pro následné diskuze. III. Požadavky na ukončení kurzu a hodnocení studentů Hodnocení prvního semestru, tj. kurzu Úvod do mezinárodních vztahů I je odvozeno z následující kombinace splněných požadavků: - aktivní a kvalifikované účasti v seminářích po dobu celého jednoho semestru; účast na seminářích je povinná, omluveny jsou dvě absence. - přednesení skupinové prezentace zadaného tématu - vypracování eseje na požadované úrovni - závěrečné semestrální písemné zkoušky s úspěšností minimálně 75 % 1

2 Všechny výše zmíněné položky musí být splněny, aby studentovi/studentce mohl být udělen zápočet. Upozornění: - Pouze student/ka, kteří/á splní všechny požadavky kurzu Úvod do mezinárodních vztahů I, tj. ten, kdo získá zápočet, je oprávněn/a zapsat si druhou část kurzu, tj. Úvod do mezinárodních vztahů II. - Na konci akademického roku jsou otázky z kurzu Úvod do mezinárodních vztahů I & II součástí postupové zkoušky. Semináře, konzultační hodiny Diskuze o probíraných tématech budou probíhat v seminářích. Otázky týkající se kurzu mohou studenti prodiskutovat s vyučujícími též během jejich konzultačních hodin vizte webové stránky katedry. Zápočtové testy a eseje budou po opravení k nahlédnutí v konzultačních hodinách Mgr. Juraje Hanuliaka a Mgr. Ivany Častulíkové. Upozornění: pravidelné konzultační hodiny vyučujících probíhají pouze v období semestru; ve zkouškovém období vizte pro změny v konzultačních hodinách webovou nástěnku katedry, popř. kontaktujte konkrétní vyučující em. Kritéria pro úspěšné absolvování seminářů Účast a kvalifikované zapojení se do diskuse během seminářů představují součást konečného hodnocení. Účast na seminářích je povinná, možné jsou dvě neomluvené absence v semestru; každá další absence musí být oznámena OBĚMA VEDOUCÍM SEMINÁŘŮ nejpozději 24 hodin předem a musí být posléze podložena řádným odůvodněním (např. lékařským potvrzením). Od studentů se očekává, že se dostaví na semináře a budou náležitě připraveni na diskuzi o předem vytyčených tématech. Od studentů je mj. vyžadována příprava formou písemného zpracování otázek a komentářů k zadané četbě, a to na každý jednotlivý seminář. Toto krátké, tj slov obsáhlé samostatně vypracované písemné zpracování problematiky představuje povinnou součást přípravy na seminární diskuzi. Písemná příprava může být na požádání vedoucího semináře kdykoli vysbírána. Prezentace Studenti dále v určených skupinách (2-3 studenti) věcně zpracují vybrané téma z předloženého seznamu (viz tabulku níže) a následně téma formou referátu odprezentují na seminářích v průběhu semestru podle stanoveného harmonogramu. Témata budou zadávána na prvním semináři. Očekává se, že prezentace budou na úrovni jak po obsahové, tak formální stránce. Doporučná délka prezentace je minut, prezentace by neměla tento limit přesáhnout. Způsob zpracování témat a očekávaná úroveň bude předmětem diskuse prvního semináře semestru. S pozdějšími dotazy se studenti obracejí na vedoucí seminářů v jejich konzultačních hodinách. 2

3 Esej Student si zvolí téma eseje z níže uvedených témat. Esej vypracuje samostatně, se všemi náležitostmi. Studenti si předem pečlivě prostudují KPES FF UP instrukce pro psaní písemných prací dostupné na Práce v rozsahu slov bude vycházet z minimálně pěti akademických zdrojů, bude obsahovat správně vedený poznámkový aparát a seznam literatury. Vytištěný esej odevzdá každý student/ka nejpozději v pondělí do 10:00 hodin na sekretariátě katedry či osobně do rukou vedoucího seminářů Mgr. Hanuliaka. Současně každý jednotlivý student/ka zašle elektronickou verzi své práce na ovou adresu vyučujícího seminářů v předmětu u uvede své příjmení a titul práce. Termín odevzdání písemných prací nebude prodlužován; pouze ve výjimečných případech doložených řádným zdůvodněním zváží garanti kurzu možné odložení termínu. Opravené eseje budou rozdány studentům po řádném termínu zápočtového testu, tj. ve středu Student/ka si pročte poznámky hodnotitele a ujistí se, zda jeho/její esej byl ohodnocen jako dostatečný pro udělení zápočtu. Pokud první verze eseje nebude pro hodnotitele uspokojivá, bude student/ka vyzvána svůj text přepracovat dle doporučení a poznámek hodnotitele; v případě dalších dotazů student/ka navštíví vedoucí seminářů v jejich konzultačních hodinách či si s nimi em domluví individuální konzultaci. Předběžná data a časy konzultací esejů v lednu 2013 (pro změny a další konzultační hodiny vedoucích seminářů a garantů kurzu studenti sledují katederní e-nástěnce): Mgr. Hanuliak: 15.1., 12:00-14:00; 16.1., 15:00-17:00 Každý student má nárok pouze na jedno přepracování svého eseje. Termín odevzdání přepracovaného textu je středa do 10 hodin (opět v obou verzích, a sice tištěné na sekretariátě či osobně do rukou Mgr. Hanuliaka, resp. elektronické na ovou adresu Tento termín nebude prodlužován. Opravené eseje budou rozdány studentům po druhém opravném termínu zápočtového testu, tj. ve středu Neuspěje-li student/ka s touto, tj. druhou verzí eseje, nesplní tím podmínky zápočtu kurzu ÚMV I a zápočet mu/jí nebude udělen. Témata esejů 1) Důvodem vzniku studené války byl expanzívní charakter politiky Sovětského svazu za druhé světové války a po ní. Diskutuj. 2) Důvodem studené války byl expanzívní charakter Spojených států amerických, které např. monopolizovaly okupaci Japonska, vyloučily SSSR z vlivu na vývoj v Itálii a rezignovaly na spolupráci v Německu. Diskutuj. 3) Studená válka byla logickým vyústěním situace, kdy po skončení druhé světové války zůstaly pouze dvě velmoci první třídy. Oba tyto státy byly navíc silně ideologicky vymezené, aktivní a výbojné. Diskutuj. 3

4 Témata a data prezentací Témata a časový harmonogram prezentací v zimním semestru 2013 (v případě nutných změn bude včas diskutováno): Datum prezentace Téma prezentace Společnost národů. Vznik, inspirační zdroje a příčiny neúspěchu. Diskutuj Jaltská konference. Aktéři, výsledky a důsledky. Diskutuj Marshallův plán. Okolnosti jeho vzniku a důsledky jeho implementace. Diskutuj Trumanova doktrína. Okolnosti jejího vzniku a důsledky její implementace. Diskutuj Korejská válka. Příčiny, vývoj, důsledky, aktéři. Diskutuj Suezská krize. Příčiny, důsledky, aktéři. Diskutuj Šestidenní válka. Příčiny, důsledky, aktéři. Diskutuj Karibská krize. Příčiny, důsledky, aktéři. Diskutuj Vztahy USA a SSSR v éře R. Reagana a M. Gorbačova. Diskutuj. Zápočtový test Na konci zimního semestru, tj. na počátku roku 2014 proběhne zápočtový test. K jeho úspěšnému absolvování je třeba správně zodpovědět minimálně 75 % všech otázek. Zápočtový test, resp. všechny tři jeho termíny budou písemné a budou probíhat v souladu se studijním a zkušebním řádem UP. Data/termíny zápočtových testů jsou následující: - Řádný termín: středa (12:15, místnost bude upřesněna) - První opravný termín: středa (12:15, místnost bude upřesněna) - Druhý opravný termín: středa (12:15, místnost bude upřesněna) Od studentů se předpokládá včasné zaregistrování jejich účasti na daném testu prostřednictvím systému Stag. Absolvování testu je povinnou součástí ukončení kurzu. Výsledky testů budou oznámeny vždy nejpozději do sedmi dní od daného testu. Upozornění: zápočty budou jednotlivým studentům zapisovány do systému Stag vyučujícími až ve chvíli, kdy budou mít splněny všechny požadavky k získání zápočtu (vizte část sylabu Požadavky na ukončení kurzu a hodnocení studentů ). Bude-li třeba, do indexů budou zápočty zapisovat garanti kurzu v době svých konzultačních hodin na počátku letního semestru. Úspěšní absolventi kurzu ÚMV I se zapisují přes systém Stag do kurzu ÚMV II, který proběhne v letním semestru

5 Seznam přednášek zimní semestr: Semináře navazují na přednášky. IV. Stručný přehled kurzu ÚMV I Úvodní hodina; představení kurzu Vymezení oboru MV Vývoj mezinárodního systému Teoretický přístup ke studiu MV (I) Teoretický přístup ke studiu MV (II) Vývoj MV v meziválečném období Vývoj MV v poválečném období Změna mezinárodního pořádku po konci studené války Kolonialismus a dekolonizace Mezinárodní organizace Koncept moci v MV Válka a konflikty v MV V. Četba Upozornění: vyučující si vyhrazují právo v případě potřeby doplnit povinnou literaturu. Všechny změny budou studentům včas oznámeny. Povinná literatura Nálevka, Vladimír Světová politika ve 20. století (1. a 2. díl) Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. Doporučená literatura (většina titulů dostupná v knihovně UP) - Nálevka, Vladimír Horké krize studené války. Praha: Vyšehrad. - McMahon, Robert The Cold War. A Very Short Introduction. Oxford University Press. - Harvey, Robert (ed.) The World Crisis: The Way Forward After Iraq. London: Constable & Robinson. - Knutsen, Torbjørn L Dějiny teorie mezinárodních vztahů. Brno: Centrum strategických studií. - Sørensen, Geod Stát a mezinárodní vztahy (ang.: Changes in Statehood). Praha: Portál. - Drulák, Petr, Petr Kratochvíl (eds.) Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál. - Kegley, Charles W., Eugene R. Wittkopf World Politics: Trend and Transformation, 1 1th ed. Stamford: Thomson Wadsworth. - Shimko, Keith L International Relations. Perspectives and Controversies, 2 nd ed. Boston: Houghton Mifflin Company. - Snyder, Jack L., Karen A. Mingst, (eds.) Essential Readings in World Politics, 3 rd ed. New York: W. W. Norton and Company. - Steger, Manfred B Globalization. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. - Khanna, Parag The Second World: Empires and Influence in the New Global Order. Allen Lane: Penguin Books. - Mingst, Karen A. Jack L. Snyder (eds): Essential Readings in World Politics. 3. edice, Dostupné prezenčně v centrální knihovne UP (Zbrojnice) a v knihovně PřF. Pro vysvětlení termínů a historického kontextu vizte mj. 5

6 - Nálevka, Vladimír Světová politika ve 20. století. 1. a 2. díl. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. - Skřivan, Aleš Evropská politika Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. - Moravcová, Dana, Pavel Bělina, Marek Pečenka Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů Praha: ISE. - Fidler, Jan, Běla Plechanovová Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů Praha: ISE. Doporučené akademické časopisy Foreign Affairs, International Affairs, International Security, Foreign Policy, Geopolitics, Europe-Asia Studies, Mezinárodní vztahy, Mezinárodní politika vše dostupné v knihovnách buď prezenčně nebo via systémy Proquest, Jstor, EBSCO. Doporučené webové stránky Studentům se doporučuje sledovat mezinárodní dění mj. prostřednictvím webových stránek renomovaných vydavatelství a institucí. The International Herald Tribune: The Economist: The Financial Times: Radio Free Europe Radio Liberty: The Jamestown Foundation: Carnegie Endowment for International Peace: Moscow Carnegie Center: The USA Today: The Guardian: Al-Jazeera: Webové stránky mezinárodních organizací OSN: Světová banka: Světová obchodní organizace: OECD: Mezinárodní měnový fond: NATO: Světová zdravotnická organizace: Mezinárodní trestní soud: Greenpeace International: EU in the world: OSCE: 6

7 VI. Detailnější přehled kurzu (25.9.) Úvodní hodina Informace o podmínkách a průběhu kurzu, seznámení s jeho obsahem a povinnostmi studenta. (V prvním týdnu semestru se semináře nekonají. První seminář po této úvodní hodině se bude konat ve středu 2.10.) (2.10.) Mezinárodní vztahy: vymezení oboru - Drulák, Petr Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, s (kapitola Historické systémy mezinárodních vztahů ). Dostupné v archivu četby ke kurzu nebo v Knihovně UP. - Knutsen, Torbjørn L Dějiny teorie mezinárodních vztahů. Brno: Centrum strategických studií, s Dostupné v archivu četby ke kurzu nebo v knihovně Právnické fakulty UP. - Frieden, J. A., D. A. Lake, K. A. Schultz. Historical Overview. In Frieden, J. A., D. A. Lake, K. A. Schultz. International Relations: Interests, Interactions, and Institutions. Dostupné z: ( ). (9.10.) Vývoj mezinárodního systému - Plechanovová, Běla Úvod do mezinárodních vztahů. Praha: ISE. Výběr z textů Thukydida (Dějiny peloponéské války), Huga Grotia (Tři knihy o právu válečném a mírovém), Tomáše Akvinského (Theologická summa, Otázka XL O válce ), Thomase Hobbese (Leviathan neboli o podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského), Williama Penna (Evropský mír), Johna Stuarta Milla (Několik slov o neintervenci). John Hobson, (Imperialismus). Dostupné v archivu četby ke kurzu. - Machiavelli, Niccólo Vladař. Nakladatelsví Ivo Železný. Pouze kapitoly 15-19, 24. Dostupné také z: ( ). Taktéž dostupné v archivu četby ke kurzu. Doporučená literatura - Machiavelli, Niccólo. Vladař. (16.10.) Teoretické přístupy ke studiu mezinárodních vztahů (I) - Angell, Norman. The Great Illusion. Dostupné z: ( ). Taktéž dostupné v archivu četby ke kurzu. - President Woodrow Wilson's War Message, April 2, Dostupné z: ( ). Taktéž dostupné v archivu četby ke kurzu. 7

8 - President Woodrow Wilson s 14 Points, January 8, Dostupné z: ( ). Taktéž dostupné v archivu četby ke kurzu. - Doyle, Michael. W Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs. Philosophy and Public Affairs, 12 (3): Taktéž dostupné v archivu četby ke kurzu. - Kant, Immanuel Perpetual Peace: A Philosophical Sketch. Dostupné z: ( ). Taktéž dostupné v archivu četby ke kurzu. - Tucker, R. W Woodrow Wilson s New Diplomacy. World Policy Journal (2): Dostupné elektronicky. (23.10.) Teoretické přístupy ke studiu mezinárodních vztahů (II) - Morgenthau, Hans J Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York: Alfred A. Knopf, pp Dostupné z: ( ). Taktéž dostupné dostupné v archivu četby ke kurzu. - Carr, Edward H. The Twenty Year s Crisis, : an Introduction to the Study of International Relations. Pouze část 2, kapitola 5 The Realist Critique. Dostupné v archivu četby ke kurzu. - Walt, Stephen M International Relations: One World, Many Theories. Foreign Policy 100 (1): Dostupné z: ( ). - Plechanovová, Běla Úvod do mezinárodních vztahů. Praha: ISE. Výběr z textů: Hans Morgenthau. Politika mezi státy. - Tickner, Ann. A Critique of Morgentau s Principles of Political Realism. Pp in Art, Robert J., Robert Jervis (eds.) International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues. New York: Longman. (30.10.) Vývoj MV v meziválečném období - Beckett, Ian F. W. Total War. Pp in Freedman, Lawrence (ed.) War. Oxford: Oxford University Press. Dostupné v archivu četby ke kurzu. - Marks, Sally The Illusion of Peace. International Relations in Europe, Palgrave Macmillan, pp (Kapitola Years of Illusion. ). Dostupné v archivu četby ke kurzu. - Shimko, Keith L (kapitola) Change and Continuity in International Relations. In: International Relations: Perspectives and Controversies. Second Edition New York, Boston: Houghton Mifflin Company, pp Nálevka, Vladimír Světová politika ve 20. století (1. a 2. díl) Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. - Marks, Sally The Illusion of Peace. International Relations in Europe, Palgrave Macmillan. (6.11.) Vývoj MV v poválečném období 8

9 - Kennan, George F.. ( X ): The Sources of Soviet Conduct In: Snyder, Jack L., Karen A. Mingst, (eds.) S Hastedt, Glenn P American Foreign Policy. 8 th Edition. Pearson, pp (Kapitola Presidential foreign policy doctrines ). - Tamtéž, pp (Kapitola The Vietnam war ). - Nálevka, Vladimír Světová politika ve 20. století (1. a 2. díl) Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. - Shimko, Keith L International Relations: Perspectives and Controversies. Second Edition New York, Boston: Houghton Mifflin Company, pp (Kapitola Change and Continuity in International Relations. ) (13.11.) Změna mezinárodního pořádku po konci studené války Povinná literatura - Fukuyama, Francis. The End of History? In Mingst, Karen A. Jack L. Snyder (eds). 2008, s Kegley, Charles W., Jr World Politics. Trend and Transformation. Belmont: Thomson, pp Dostupné v archivu četby ke kurzu a v Knihovně UP. - Krauthammer, Charles The Unipolar Moment Revisited. The National Interest 70 (4 zima): Dostupné v archivu četby ke kurzu. - Wohlforth, William. The Stability of a Unipolar World. Pp in Art, Robert J., Robert Jervis (eds.) International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues. New York: Longman. Dostupné v archivu četby ke kurzu nebo v Knihovně UP. - Skoupý, Jiří Spojené státy a konec bipolarity. Mezinárodní politika 33 (11-12): Dostupné v archivu četby ke kurzu nebo v Knihovně UP. Doporučená literatura - Wilkinson, David Unipolarity without Hegemony. International Studies Review (2 léto): Dostupné v archivu četby ke kurzu. - Drezner, Daniel W The New World Order. Foreign Affairs, 86 (2): Ferguson, Nial A World without Power. Foreign Policy (7-8). Dostupné z: ( ). - Howe, G Foreword: Towards a Safer World. Pp: xv-xxii in Robert Harvey (ed.). The World Crisis: The Way forward after Iraq. London: Constable & Robinson. Dostupné v Knihovně UP. - Huntignton, Samuel P. "The Clash of Civilizations?" Pp: in Art, Robert J., Robert Jervis (eds.) International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues. New York: Longman. Dostupné v Knihovně UP. Huntingtonova kniha též dostupná v češtině. (20.11.) Kolonismus a dekolonizace Povinná literatura - Chiriyankandath, James. Colonialism and Post-Colonial Development. In: Brunell, Peter Vicky Randal Lise Rakner (eds) Politics in Developing World. Osfod University Press, s Doporučená literatura - Ferro, Marc Dějiny kolonizací. Od dobývání po nezávislost století. Praha: Nakladatelsví LN, s (kapitola Kolonizace a imperialismus ). Dostupné v Knihovně UP. 9

10 (27.11.) Mezinárodní organizace - Kegley, Charles W., Jr. Kap. 6 Nonstate Actors in a System of States. In: Kegley, Charles W., Jr. 2007, s Romancov, Michal Mezinárodní organizace. Praha: Aleš Čeněk. (4.12.) Koncept moci a jejího hodnocení v mezinárodních vztazích. - Waltz, Kenneth N. The Anarchic Structure of World Politics. Pp in Art, Robert J., Robert Jervis (eds.) International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues. New York: Longman. Dostupné v archivu četby ke kurzu nebo v Knihovně UP. - Nye, Joseph S., Jr. 2002/2003. Limits of American Power. Political Science Quarterly, 117 (4): Baldwin, David A. Power and International Relations. Pp in Carlsnaes, W., B. A. Simmons (eds.) Handbook of International Relations. SAGE. Pouze po část Current Issues. Dostupné v archivu četby ke kurzu. (11.12.) Válka a konflikty v MV - Barash, D. P., Webel, C. P Peace and Conflict Studies. Sage Publications, pp (Kapitola The Meanings of War. ). - Nye, Joseph S., Jr Understanding International Conflicts. An Introduction to Theory and History. Seventh Edition Longman, pp (Kapitola Is There an Enduring Logic of Conflict in World Politics? ). - Waltz, Kenneth, N. Man, the State, and War. Pp in Freedman, Lawrence (ed.) War. Oxford: Oxford University Press, s Zápočtové testy, odevzdávání esejů: Data a časy zápočtových testů: vizte výše v tomto sylabu. Termíny odevzdání esejů: taktéž vizte výše. 10

TEORIE MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

TEORIE MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ TEORIE MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2012-2013 ZIMNÍ SEMESTR (KÓD: KPE/TMV) Vyučuje: Hynek Melichar hynek.melichar@upol.cz Přednášky: úterý, 12:30-13:15, uč. 217 Semináře: úterý, 13:15-14:00,

Více

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU)

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Vyučující: Doc. Dan

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EU I.

ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EU I. ČLENSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EU I. Akademický rok 2014/2015 (zimní semestr) Vedení předmětu: JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.. Email: robert.zbiral@upol.cz Konzultační hodiny: viz stránky katedry Během semestru

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE Renáta Nešporková Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Průvodce studiem pro kombinovu formu studia modulu

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Vydání: první, 2011 Počet

Více

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Identifikační údaje: Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr Autor textu sylabu: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU.

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Miroslav Kaloč Vítězslav Zamarský Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala:

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové

Více

TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD)

TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz TEORIE DEMOKRACIE SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/TD) Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 Zimní semestr AB, AT, AM 4. 1.

Více

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Mezinárodní vztahy 1 Název tematického celku: Bipolární systém a studená válka Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Cenová diskriminace Cenová politika konkrétního podniku cestovního ruchu Kalkulace ceny konkrétního produktu nebo služby cestovního ruchu.

Cenová diskriminace Cenová politika konkrétního podniku cestovního ruchu Kalkulace ceny konkrétního produktu nebo služby cestovního ruchu. Požadavky na zápočet Předmět Ekonomie je v letním semestru pro III. ročník oboru Cestovní ruch ukončen zápočtem. Zápočet bude udělen na základě odevzdané seminární práce. Témata seminárních prací Pro seminární

Více

Účast ve výuce: Hodnocení:

Účast ve výuce: Hodnocení: METODOLOGIE A KVALITATIVNÍ METODY SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2014-2015 ZIMNÍ SEMESTR KÓD: KPE/MKM Vyučuje: Mgr. Karel Kouba, M.A., Ph.D. karel.kouba@upol.cz I. CÍL KURZU A JEHO POSTAVENÍ V PROGRAMU KPES

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie. Bakalářské studium. Magisterské studium

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie. Bakalářské studium. Magisterské studium ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie Bakalářské studium Bakalářská práce Student si vybere z témat Bakalářských prací po jejich zveřejnění v SIS. V co nejkratší

Více

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍÍ ČÁSTT PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: IT

Více

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA 420 DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA STAG je informační systém pro vedení studijní agendy UP. Obsahuje kompletní evidenci studentů, sylaby předmětů, rozvrhy, termíny zkoušek atd. INFORMACE PRO STUDENTY

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Téma 23 a 24 PREZENTACE A OBHAJOBA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE I. a II.

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Téma 23 a 24 PREZENTACE A OBHAJOBA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE I. a II. MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Téma 23 a 24 PREZENTACE A OBHAJOBA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE I. a II. doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

Z0076 METEOROLOGIE A KLIMATOLOGIE

Z0076 METEOROLOGIE A KLIMATOLOGIE 23.9.2013 Z0076 Meteorologie a klimatologie 1 Z0076 METEOROLOGIE A KLIMATOLOGIE Semestr podzim 2013 23.9.2013 Z0076 Meteorologie a klimatologie 2 Osnova 1) Organizace předmětu 2) Podmínky udělení zápočtu

Více

Technologie dopravy a logistika LS 14/15

Technologie dopravy a logistika LS 14/15 Technologie dopravy a logistika LS 14/15 Podmínky k získání zápočtu a složení zkoušky podmínky jsou jednotné pro studenty v Praze i v Děčíně: Student je dílčím způsobem hodnocen průběžně během semestru,

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Company LOGO Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Úvod do studia pro 1. ročník studentů katedry sociální geografie. Kdo je kdo? Vedoucí katedry

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Metodický list č. 3 pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_BSePO Bakalářský seminář Letní semestr 2011

Metodický list č. 3 pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_BSePO Bakalářský seminář Letní semestr 2011 Metodický list č. 3 pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_BSePO Bakalářský seminář Letní semestr 2011 Název tematického celku: Etika tvůrčí práce, citace, Závěr ZP a obhajoba ZP Cíl tematického

Více

MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ

MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ Michal Červinka, Ivo Špička Ostrava 2011 1 Název: Tvůrce systémů Autoři: Michal Červinka, Ivo Špička Vydání: první, 2011 Počet stran: 10

Více

Nápověda ke cvičení 1

Nápověda ke cvičení 1 Nápověda ke cvičení 1 Uložení dokumentu: Soubor Uložit jako pohlídáme si správné umístění dokumentu (plocha) Název souboru: napíšeme název Uložit jako typ: Dokument Word Uložit Průběžné ukládání: Soubor

Více

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkanka Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS

1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS 1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS Zápis studentů Studenti VŠERS odevzdají index po složení zkoušek ke kontrole na studijní oddělení. Index jim bude předán u zápisu. Informační systém pro

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené

Více

Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon

Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon 20. 6. 2014, Brno Připravil: Mgr. Eva Taterová, M.A. Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon XVII. Mezinárodní kolokvium

Více

Pokyny k provedení výběru a zápisu

Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů na ZS AR 2014/2015 (akreditace 2010) 1. ročník Bc civilní prezenční Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů se uskuteční elektronicky na: https://intranet.unob.cz/

Více

Regionální studia kombinovaná 16.9.2014 14:00 Bezpečnostně právní činnost

Regionální studia kombinovaná 16.9.2014 14:00 Bezpečnostně právní činnost Harmonogram akademického roku 2014/2015 na VŠERS Zápis studentů Studenti VŠERS odevzdají index po složení zkoušek ke kontrole na studijní oddělení. Index jim bude předán u zápisu. Informační systém pro

Více

dagmar.weginger@tul.cz Podmínky získání zápočtu

dagmar.weginger@tul.cz Podmínky získání zápočtu + zkoušky LS 2012 N1D*H Semestr: 4 + zkoušky LS 2012 N1D-H Semestr: 4 + zkoušky LS 2012 N1B*H Semestr: 2 + zkoušky LS 2012 N1B-H Semestr: 2 + zkoušky LS 2012 Předmět: Jazyk II Němčina N2B-H Semestr: 2

Více

Krizový management řízení věcných krizí

Krizový management řízení věcných krizí 3MA321 Krizový management řízení věcných krizí Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Krizový management řízení věcných krizí Crisis Management Das Crisis Management 2 hod. přednášek 2 hod. cvičení

Více

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ KAMILA BEŇOVÁ Ostrava 2011 1 Název: Oceňování složek podnikání Autoři: Kamila Beňová Vydání: první, 2011 Počet stran: 7 Tisk:

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 8. 9. 12. 9. 2014 AB, AT, AM 29. 9. 19. 12. 2014 AB, AT, AM 1.- 5. 12. 2014 Zimní semestr AB, AT, AM 5. 1.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podmínky realizace státních závěrečných bakalářských zkoušek Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v

Více

Malé a střední podnikání v nových oborech a službách

Malé a střední podnikání v nových oborech a službách 3MA329 Malé a střední podnikání v nových oborech a službách Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Malé a střední podnikání v nových oborech a službách Small and Medium Enterprising in New Technologies

Více

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ Výpis z předpisů Připravila Studentská komora AS FEKT 2 Student má právo např. výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli používat

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Směrnice. k individuálním studijním plánům

Směrnice. k individuálním studijním plánům Směrnice k individuálním studijním plánům Verze: 1. Platnost od: 1. 10. 2013 Zpracoval: Schválil: Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. RNDr. Josef Tesařík Tisk dne 4.10.2013 Q3-P10-VZDE-011-01 Strana

Více

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a) Zadání

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

Manažerská informatika databázové aplikace

Manažerská informatika databázové aplikace 3MA383 Manažerská informatika databázové aplikace Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerská informatika databázové aplikace Management Information Technology atabases Application Managementinformatik

Více

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 2011 1 Název: Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první,

Více

ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY

ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420 553 684

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2013/14: 2. 9. 2013-29. 8.

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské, diplomové či disertační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY obecně prospěšná společnost T. G. Masaryka 3, 360 01 Karlovy Vary Harmonogram akademického roku 2015/2016 CELKOVÝ (akademický rok začíná 1. 9. 2015 a končí 31. 8. 2016) Zimní

Více

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM

Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Organizace akademického roku 2013/2014 na FEM V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity obrany čl. 3, odst. 3, a rozkazem R-V UO č. 51/2013 stanovuji

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu

ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK. Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu ŽURNALISTIKA 2. ROČNÍK Poznámky k rozvrhu pro ZS 2015/2016 a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené informace uvádějí,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Jitka Strejčková 2012 Obsah 1 Předregistrace předmětů... 4 2 Volitelné předměty... 4 3 Kreditová poukázka... 4 4 Kredity na

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční

Nový předmět. Garant předmětu. Zkratka katedry/kód předmětu Kredity Semestr Typ ukončení Forma výuky předmětu FPR/INPAS 4 Zimní Zápočet prezenční Nový předmět Katedra FPR Garant předmětu Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. Název předmětu Interpersonální osobní asistence Anglický název předmětu Inter-personal assistance Zkratka katedry/kód předmětu Kredity

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

IPNIN - Podnikání na na Internetu

IPNIN - Podnikání na na Internetu IPNIN - Podnikání na na Internetu Ing. Miloslav Macháček, Ph.D. garant předmětu Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice Cíl předmětu - STAG Cílem předmětu je uvedení do problematiky

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce

VÝSLEDKY ZKOUŠEK manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní Tento modul je určen pro zadávání studijních výsledků. V horní zelené liště menu je možné zvolit z těchto položek: Předměty slouží k vyplňování

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. č.j. 235-1/14 - Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ve školním roce 2015/2016

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ve školním roce 2015/2016 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ve školním roce 2015/2016 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 13. - 15. června 2016 Metodika vypracování absolventské práce ve školním roce 2015/2016 1. Účel metodiky Účelem metodiky

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice. Zimní studijní období Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2010/11 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Školní rok 2010/11 začíná 1.9.2010 a končí

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

MOODLE MANUÁL PRO STUDENTY. http://cinstina.upol.cz

MOODLE MANUÁL PRO STUDENTY. http://cinstina.upol.cz MOODLE MANUÁL PRO STUDENTY Stručný návod k Portálu čínských studií Katedry asijských studií FF UP (přihlášení, zápis do kurzů, studijní materiály, odevzdávání úkolů, známky atd.) http://cinstina.upol.cz

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠTE ÚČINNOST OD 30.9.2013 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Studijní a zkušební řád ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků ANGLIČTINA Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FAPPZ II a ITS Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. Doktorandi PEF, TF a ITS (přiřadí

Více

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU Hana Sochorová, Hana Materová Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě LMS proč? Pro úspěšné studium

Více

Pondělník 15. Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden.

Pondělník 15. Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji Vám úspěšný týden. Pondělník 15 Pondělní zpravodaj pro studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci ZS 2013/2014 Vážené studentky a vážení studenti, oslovuji Vás 15. číslem Pondělníku v akademickém roce 2013/2014 a přeji

Více

5.10.2010 5.10.2010 14:00 16:00 1.10.2010 1.10.2010 14:00 16:00. VŠP, a. s. VŠP, a.s. 4. ročník- sk. A,B,C 4. ročník sk. D, E 2.10.2010 2.10.

5.10.2010 5.10.2010 14:00 16:00 1.10.2010 1.10.2010 14:00 16:00. VŠP, a. s. VŠP, a.s. 4. ročník- sk. A,B,C 4. ročník sk. D, E 2.10.2010 2.10. Organizace akademického roku 2010/2011 Bakalářský studijní program Kombinované studium 1. Organizace výuky, zápočtů, zkoušek a zápisů studentů Odevzdání studijních průkazů. Kontrola studia za AR 2009/2010

Více

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy GLOBÁLNÍ HEGEMONIE Amerika a její výzvy Schopnost prosadit svůj vliv kdekoli ve světě x nakolik je využívaná? Složky hegemonie: Hospodářská Politická Vojenská Kulturní Co je to globalní Hegemonie regionalní

Více

Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010

Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010 Rozhodnutí děkana č. 12/2009 Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010 Průběžná pedagogická praxe studentů prezenčního studia Zimní semestr Letní semestr

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

PRŮVODCE ZÁVĚREM BAK A LÁŘSKÉHO

PRŮVODCE ZÁVĚREM BAK A LÁŘSKÉHO PRŮVODCE ZÁVĚREM BAK A LÁŘSKÉHO STUDIA 1. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Proces zpracování bakalářské práce ( BP ) začíná výběrem vhodného tématu. Posluchač může volit mezi tématy, která na ISISu ( systém ) vypsali

Více

PSYCHODIAGNOSTIKA DĚTÍ, MLÁDEŢE A RODINY PSY403 PREZENČNÍ STUDIUM

PSYCHODIAGNOSTIKA DĚTÍ, MLÁDEŢE A RODINY PSY403 PREZENČNÍ STUDIUM PSYCHODIAGNOSTIKA DĚTÍ, MLÁDEŢE A RODINY PSY403 PREZENČNÍ STUDIUM Fakulta sociálních studií MU 2015 V PSYCHODIAGNOSTIKA DĚTÍ, MLÁDEŢE A RODINY Základní charakteristika: Kurz je realizován v jarním semestru.

Více

Pokyny pro realizaci

Pokyny pro realizaci Pokyny pro realizaci Samostatná odborná práce je součástí závěrečné zkoušky v oboru. Škola je povinna ji v realizovat jako součást tématu praktické zkoušky. 1. Zadání SOP Žák bude dle zadané osnovy vypracovávat

Více

MANAŽERSKÉ PROPOČTY, kód: 238 1712

MANAŽERSKÉ PROPOČTY, kód: 238 1712 CÍL, PRAVIDLA A PROGRAM KURZU: MANAŽERSKÉ PROPOČTY, kód: 238 1712 Ústav: Ú 12138 - Řízení a ekonomika podniku, Fakulta strojní, Karlovo náměstí 13 Obor: Bak. - VES Semestr: 8. Rozsah: 2+2; z+zk Kredity:

Více

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Studijní rok: 2011/12 Studijní obor, ročník: navazující Mgr. Počet hodin: 12/12 Vyučující: Doc. PaedDr. M. Lehnert, Dr. Cíl vyučovacího předmětu: prohloubit

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Informace k předmětu. Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů. Akademický rok: 2014/2015

Informace k předmětu. Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů. Akademický rok: 2014/2015 Informace k předmětu Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů Akademický rok: 2014/2015 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář, Ing. Štěpán Šanda, Ph.D., Ing. Jaroslav Schwarz Obsah 1 Podmínky udělení zápočtu...

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů

Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Směrnice rektora č. 3/2014 Hodnocení kvality studia z pohledu studentů Článek 1 Úvodní

Více