Hodnocení prvního semestru, tj. kurzu Úvod do mezinárodních vztahů I je odvozeno z následující kombinace splněných požadavků:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení prvního semestru, tj. kurzu Úvod do mezinárodních vztahů I je odvozeno z následující kombinace splněných požadavků:"

Transkript

1 ÚVOD DO MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ I SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK ZIMNÍ SEMESTR Garanti kurzu: Markéta Žídková, Hynek Melichar Vyučující seminářů: Juraj Hanuliak, Ivana Častulíková Přednášky: středy 12:15-13:00, místnost 224 Semináře: středy, A: 16:45-17:30, B: 17:30-18:15, C: 18:15-19:00, D: 19:00-19:45, místnost 106 Od studentů se očekává, že sledují případné změny v rozvrhu denně prostřednictvím katederní e-nástěnky. I. Cíl kurzu a jeho postavení v programu KPES Cílem dvousemestrálního kurzu Úvod do mezinárodních vztahů I & II je seznámit posluchače se základy oboru mezinárodní vztahy, s jeho historií, strukturou, hlavními tématy a základními teoretickými přístupy, které se rozvinuly za dobu existence oboru. Kurz představí témata mezinárodních vztahů, jakými jsou mezinárodní systém, stát jako jeho hlavní aktér, zahraniční politika, mezinárodní bezpečnost, právo, režimy, organizace, konflikty v mezinárodních vztazích a možnosti jejich řešení. Nahlédneme do tématu světové ekonomiky a globálního obchodu, předestřeme téma regionálních integračních snah. V průběhu kurzu prodiskutujeme též vybrané aktuální problémy současného světa populační vývoj, chudobu, či životní prostředí. Neopomineme ani relativně nové faktory v mezinárodních vztazích informační technologie, lidská práva, terorismus. II. Metody výuky Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Seznam probíraných témat kurzu Úvod do mezinárodních vztahů I je přiložen níže. Seznam přednášek a seminářů pro druhý semestr bude včas aktualizován a doplněn o konkrétní četbu. Semináře se detailněji zaměří na témata, jež vyvstanou z přednášek. Diskuse v seminářích vyžadují od studentů přípravu; očekává se, že nejen přečtou, ale též se zamyslí nad zadanými texty, které jim mají poskytnout vědomostní základ pro následné diskuze. III. Požadavky na ukončení kurzu a hodnocení studentů Hodnocení prvního semestru, tj. kurzu Úvod do mezinárodních vztahů I je odvozeno z následující kombinace splněných požadavků: - aktivní a kvalifikované účasti v seminářích po dobu celého jednoho semestru; účast na seminářích je povinná, omluveny jsou dvě absence. - přednesení skupinové prezentace zadaného tématu - vypracování eseje na požadované úrovni - závěrečné semestrální písemné zkoušky s úspěšností minimálně 75 % 1

2 Všechny výše zmíněné položky musí být splněny, aby studentovi/studentce mohl být udělen zápočet. Upozornění: - Pouze student/ka, kteří/á splní všechny požadavky kurzu Úvod do mezinárodních vztahů I, tj. ten, kdo získá zápočet, je oprávněn/a zapsat si druhou část kurzu, tj. Úvod do mezinárodních vztahů II. - Na konci akademického roku jsou otázky z kurzu Úvod do mezinárodních vztahů I & II součástí postupové zkoušky. Semináře, konzultační hodiny Diskuze o probíraných tématech budou probíhat v seminářích. Otázky týkající se kurzu mohou studenti prodiskutovat s vyučujícími též během jejich konzultačních hodin vizte webové stránky katedry. Zápočtové testy a eseje budou po opravení k nahlédnutí v konzultačních hodinách Mgr. Juraje Hanuliaka a Mgr. Ivany Častulíkové. Upozornění: pravidelné konzultační hodiny vyučujících probíhají pouze v období semestru; ve zkouškovém období vizte pro změny v konzultačních hodinách webovou nástěnku katedry, popř. kontaktujte konkrétní vyučující em. Kritéria pro úspěšné absolvování seminářů Účast a kvalifikované zapojení se do diskuse během seminářů představují součást konečného hodnocení. Účast na seminářích je povinná, možné jsou dvě neomluvené absence v semestru; každá další absence musí být oznámena OBĚMA VEDOUCÍM SEMINÁŘŮ nejpozději 24 hodin předem a musí být posléze podložena řádným odůvodněním (např. lékařským potvrzením). Od studentů se očekává, že se dostaví na semináře a budou náležitě připraveni na diskuzi o předem vytyčených tématech. Od studentů je mj. vyžadována příprava formou písemného zpracování otázek a komentářů k zadané četbě, a to na každý jednotlivý seminář. Toto krátké, tj slov obsáhlé samostatně vypracované písemné zpracování problematiky představuje povinnou součást přípravy na seminární diskuzi. Písemná příprava může být na požádání vedoucího semináře kdykoli vysbírána. Prezentace Studenti dále v určených skupinách (2-3 studenti) věcně zpracují vybrané téma z předloženého seznamu (viz tabulku níže) a následně téma formou referátu odprezentují na seminářích v průběhu semestru podle stanoveného harmonogramu. Témata budou zadávána na prvním semináři. Očekává se, že prezentace budou na úrovni jak po obsahové, tak formální stránce. Doporučná délka prezentace je minut, prezentace by neměla tento limit přesáhnout. Způsob zpracování témat a očekávaná úroveň bude předmětem diskuse prvního semináře semestru. S pozdějšími dotazy se studenti obracejí na vedoucí seminářů v jejich konzultačních hodinách. 2

3 Esej Student si zvolí téma eseje z níže uvedených témat. Esej vypracuje samostatně, se všemi náležitostmi. Studenti si předem pečlivě prostudují KPES FF UP instrukce pro psaní písemných prací dostupné na Práce v rozsahu slov bude vycházet z minimálně pěti akademických zdrojů, bude obsahovat správně vedený poznámkový aparát a seznam literatury. Vytištěný esej odevzdá každý student/ka nejpozději v pondělí do 10:00 hodin na sekretariátě katedry či osobně do rukou vedoucího seminářů Mgr. Hanuliaka. Současně každý jednotlivý student/ka zašle elektronickou verzi své práce na ovou adresu vyučujícího seminářů v předmětu u uvede své příjmení a titul práce. Termín odevzdání písemných prací nebude prodlužován; pouze ve výjimečných případech doložených řádným zdůvodněním zváží garanti kurzu možné odložení termínu. Opravené eseje budou rozdány studentům po řádném termínu zápočtového testu, tj. ve středu Student/ka si pročte poznámky hodnotitele a ujistí se, zda jeho/její esej byl ohodnocen jako dostatečný pro udělení zápočtu. Pokud první verze eseje nebude pro hodnotitele uspokojivá, bude student/ka vyzvána svůj text přepracovat dle doporučení a poznámek hodnotitele; v případě dalších dotazů student/ka navštíví vedoucí seminářů v jejich konzultačních hodinách či si s nimi em domluví individuální konzultaci. Předběžná data a časy konzultací esejů v lednu 2013 (pro změny a další konzultační hodiny vedoucích seminářů a garantů kurzu studenti sledují katederní e-nástěnce): Mgr. Hanuliak: 15.1., 12:00-14:00; 16.1., 15:00-17:00 Každý student má nárok pouze na jedno přepracování svého eseje. Termín odevzdání přepracovaného textu je středa do 10 hodin (opět v obou verzích, a sice tištěné na sekretariátě či osobně do rukou Mgr. Hanuliaka, resp. elektronické na ovou adresu Tento termín nebude prodlužován. Opravené eseje budou rozdány studentům po druhém opravném termínu zápočtového testu, tj. ve středu Neuspěje-li student/ka s touto, tj. druhou verzí eseje, nesplní tím podmínky zápočtu kurzu ÚMV I a zápočet mu/jí nebude udělen. Témata esejů 1) Důvodem vzniku studené války byl expanzívní charakter politiky Sovětského svazu za druhé světové války a po ní. Diskutuj. 2) Důvodem studené války byl expanzívní charakter Spojených států amerických, které např. monopolizovaly okupaci Japonska, vyloučily SSSR z vlivu na vývoj v Itálii a rezignovaly na spolupráci v Německu. Diskutuj. 3) Studená válka byla logickým vyústěním situace, kdy po skončení druhé světové války zůstaly pouze dvě velmoci první třídy. Oba tyto státy byly navíc silně ideologicky vymezené, aktivní a výbojné. Diskutuj. 3

4 Témata a data prezentací Témata a časový harmonogram prezentací v zimním semestru 2013 (v případě nutných změn bude včas diskutováno): Datum prezentace Téma prezentace Společnost národů. Vznik, inspirační zdroje a příčiny neúspěchu. Diskutuj Jaltská konference. Aktéři, výsledky a důsledky. Diskutuj Marshallův plán. Okolnosti jeho vzniku a důsledky jeho implementace. Diskutuj Trumanova doktrína. Okolnosti jejího vzniku a důsledky její implementace. Diskutuj Korejská válka. Příčiny, vývoj, důsledky, aktéři. Diskutuj Suezská krize. Příčiny, důsledky, aktéři. Diskutuj Šestidenní válka. Příčiny, důsledky, aktéři. Diskutuj Karibská krize. Příčiny, důsledky, aktéři. Diskutuj Vztahy USA a SSSR v éře R. Reagana a M. Gorbačova. Diskutuj. Zápočtový test Na konci zimního semestru, tj. na počátku roku 2014 proběhne zápočtový test. K jeho úspěšnému absolvování je třeba správně zodpovědět minimálně 75 % všech otázek. Zápočtový test, resp. všechny tři jeho termíny budou písemné a budou probíhat v souladu se studijním a zkušebním řádem UP. Data/termíny zápočtových testů jsou následující: - Řádný termín: středa (12:15, místnost bude upřesněna) - První opravný termín: středa (12:15, místnost bude upřesněna) - Druhý opravný termín: středa (12:15, místnost bude upřesněna) Od studentů se předpokládá včasné zaregistrování jejich účasti na daném testu prostřednictvím systému Stag. Absolvování testu je povinnou součástí ukončení kurzu. Výsledky testů budou oznámeny vždy nejpozději do sedmi dní od daného testu. Upozornění: zápočty budou jednotlivým studentům zapisovány do systému Stag vyučujícími až ve chvíli, kdy budou mít splněny všechny požadavky k získání zápočtu (vizte část sylabu Požadavky na ukončení kurzu a hodnocení studentů ). Bude-li třeba, do indexů budou zápočty zapisovat garanti kurzu v době svých konzultačních hodin na počátku letního semestru. Úspěšní absolventi kurzu ÚMV I se zapisují přes systém Stag do kurzu ÚMV II, který proběhne v letním semestru

5 Seznam přednášek zimní semestr: Semináře navazují na přednášky. IV. Stručný přehled kurzu ÚMV I Úvodní hodina; představení kurzu Vymezení oboru MV Vývoj mezinárodního systému Teoretický přístup ke studiu MV (I) Teoretický přístup ke studiu MV (II) Vývoj MV v meziválečném období Vývoj MV v poválečném období Změna mezinárodního pořádku po konci studené války Kolonialismus a dekolonizace Mezinárodní organizace Koncept moci v MV Válka a konflikty v MV V. Četba Upozornění: vyučující si vyhrazují právo v případě potřeby doplnit povinnou literaturu. Všechny změny budou studentům včas oznámeny. Povinná literatura Nálevka, Vladimír Světová politika ve 20. století (1. a 2. díl) Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. Doporučená literatura (většina titulů dostupná v knihovně UP) - Nálevka, Vladimír Horké krize studené války. Praha: Vyšehrad. - McMahon, Robert The Cold War. A Very Short Introduction. Oxford University Press. - Harvey, Robert (ed.) The World Crisis: The Way Forward After Iraq. London: Constable & Robinson. - Knutsen, Torbjørn L Dějiny teorie mezinárodních vztahů. Brno: Centrum strategických studií. - Sørensen, Geod Stát a mezinárodní vztahy (ang.: Changes in Statehood). Praha: Portál. - Drulák, Petr, Petr Kratochvíl (eds.) Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál. - Kegley, Charles W., Eugene R. Wittkopf World Politics: Trend and Transformation, 1 1th ed. Stamford: Thomson Wadsworth. - Shimko, Keith L International Relations. Perspectives and Controversies, 2 nd ed. Boston: Houghton Mifflin Company. - Snyder, Jack L., Karen A. Mingst, (eds.) Essential Readings in World Politics, 3 rd ed. New York: W. W. Norton and Company. - Steger, Manfred B Globalization. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. - Khanna, Parag The Second World: Empires and Influence in the New Global Order. Allen Lane: Penguin Books. - Mingst, Karen A. Jack L. Snyder (eds): Essential Readings in World Politics. 3. edice, Dostupné prezenčně v centrální knihovne UP (Zbrojnice) a v knihovně PřF. Pro vysvětlení termínů a historického kontextu vizte mj. 5

6 - Nálevka, Vladimír Světová politika ve 20. století. 1. a 2. díl. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. - Skřivan, Aleš Evropská politika Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. - Moravcová, Dana, Pavel Bělina, Marek Pečenka Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů Praha: ISE. - Fidler, Jan, Běla Plechanovová Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů Praha: ISE. Doporučené akademické časopisy Foreign Affairs, International Affairs, International Security, Foreign Policy, Geopolitics, Europe-Asia Studies, Mezinárodní vztahy, Mezinárodní politika vše dostupné v knihovnách buď prezenčně nebo via systémy Proquest, Jstor, EBSCO. Doporučené webové stránky Studentům se doporučuje sledovat mezinárodní dění mj. prostřednictvím webových stránek renomovaných vydavatelství a institucí. The International Herald Tribune: The Economist: The Financial Times: Radio Free Europe Radio Liberty: The Jamestown Foundation: Carnegie Endowment for International Peace: Moscow Carnegie Center: The USA Today: The Guardian: Al-Jazeera: Webové stránky mezinárodních organizací OSN: Světová banka: Světová obchodní organizace: OECD: Mezinárodní měnový fond: NATO: Světová zdravotnická organizace: Mezinárodní trestní soud: Greenpeace International: EU in the world: OSCE: 6

7 VI. Detailnější přehled kurzu (25.9.) Úvodní hodina Informace o podmínkách a průběhu kurzu, seznámení s jeho obsahem a povinnostmi studenta. (V prvním týdnu semestru se semináře nekonají. První seminář po této úvodní hodině se bude konat ve středu 2.10.) (2.10.) Mezinárodní vztahy: vymezení oboru - Drulák, Petr Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, s (kapitola Historické systémy mezinárodních vztahů ). Dostupné v archivu četby ke kurzu nebo v Knihovně UP. - Knutsen, Torbjørn L Dějiny teorie mezinárodních vztahů. Brno: Centrum strategických studií, s Dostupné v archivu četby ke kurzu nebo v knihovně Právnické fakulty UP. - Frieden, J. A., D. A. Lake, K. A. Schultz. Historical Overview. In Frieden, J. A., D. A. Lake, K. A. Schultz. International Relations: Interests, Interactions, and Institutions. Dostupné z: ( ). (9.10.) Vývoj mezinárodního systému - Plechanovová, Běla Úvod do mezinárodních vztahů. Praha: ISE. Výběr z textů Thukydida (Dějiny peloponéské války), Huga Grotia (Tři knihy o právu válečném a mírovém), Tomáše Akvinského (Theologická summa, Otázka XL O válce ), Thomase Hobbese (Leviathan neboli o podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského), Williama Penna (Evropský mír), Johna Stuarta Milla (Několik slov o neintervenci). John Hobson, (Imperialismus). Dostupné v archivu četby ke kurzu. - Machiavelli, Niccólo Vladař. Nakladatelsví Ivo Železný. Pouze kapitoly 15-19, 24. Dostupné také z: ( ). Taktéž dostupné v archivu četby ke kurzu. Doporučená literatura - Machiavelli, Niccólo. Vladař. (16.10.) Teoretické přístupy ke studiu mezinárodních vztahů (I) - Angell, Norman. The Great Illusion. Dostupné z: ( ). Taktéž dostupné v archivu četby ke kurzu. - President Woodrow Wilson's War Message, April 2, Dostupné z: ( ). Taktéž dostupné v archivu četby ke kurzu. 7

8 - President Woodrow Wilson s 14 Points, January 8, Dostupné z: ( ). Taktéž dostupné v archivu četby ke kurzu. - Doyle, Michael. W Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs. Philosophy and Public Affairs, 12 (3): Taktéž dostupné v archivu četby ke kurzu. - Kant, Immanuel Perpetual Peace: A Philosophical Sketch. Dostupné z: ( ). Taktéž dostupné v archivu četby ke kurzu. - Tucker, R. W Woodrow Wilson s New Diplomacy. World Policy Journal (2): Dostupné elektronicky. (23.10.) Teoretické přístupy ke studiu mezinárodních vztahů (II) - Morgenthau, Hans J Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York: Alfred A. Knopf, pp Dostupné z: ( ). Taktéž dostupné dostupné v archivu četby ke kurzu. - Carr, Edward H. The Twenty Year s Crisis, : an Introduction to the Study of International Relations. Pouze část 2, kapitola 5 The Realist Critique. Dostupné v archivu četby ke kurzu. - Walt, Stephen M International Relations: One World, Many Theories. Foreign Policy 100 (1): Dostupné z: ( ). - Plechanovová, Běla Úvod do mezinárodních vztahů. Praha: ISE. Výběr z textů: Hans Morgenthau. Politika mezi státy. - Tickner, Ann. A Critique of Morgentau s Principles of Political Realism. Pp in Art, Robert J., Robert Jervis (eds.) International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues. New York: Longman. (30.10.) Vývoj MV v meziválečném období - Beckett, Ian F. W. Total War. Pp in Freedman, Lawrence (ed.) War. Oxford: Oxford University Press. Dostupné v archivu četby ke kurzu. - Marks, Sally The Illusion of Peace. International Relations in Europe, Palgrave Macmillan, pp (Kapitola Years of Illusion. ). Dostupné v archivu četby ke kurzu. - Shimko, Keith L (kapitola) Change and Continuity in International Relations. In: International Relations: Perspectives and Controversies. Second Edition New York, Boston: Houghton Mifflin Company, pp Nálevka, Vladimír Světová politika ve 20. století (1. a 2. díl) Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. - Marks, Sally The Illusion of Peace. International Relations in Europe, Palgrave Macmillan. (6.11.) Vývoj MV v poválečném období 8

9 - Kennan, George F.. ( X ): The Sources of Soviet Conduct In: Snyder, Jack L., Karen A. Mingst, (eds.) S Hastedt, Glenn P American Foreign Policy. 8 th Edition. Pearson, pp (Kapitola Presidential foreign policy doctrines ). - Tamtéž, pp (Kapitola The Vietnam war ). - Nálevka, Vladimír Světová politika ve 20. století (1. a 2. díl) Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. - Shimko, Keith L International Relations: Perspectives and Controversies. Second Edition New York, Boston: Houghton Mifflin Company, pp (Kapitola Change and Continuity in International Relations. ) (13.11.) Změna mezinárodního pořádku po konci studené války Povinná literatura - Fukuyama, Francis. The End of History? In Mingst, Karen A. Jack L. Snyder (eds). 2008, s Kegley, Charles W., Jr World Politics. Trend and Transformation. Belmont: Thomson, pp Dostupné v archivu četby ke kurzu a v Knihovně UP. - Krauthammer, Charles The Unipolar Moment Revisited. The National Interest 70 (4 zima): Dostupné v archivu četby ke kurzu. - Wohlforth, William. The Stability of a Unipolar World. Pp in Art, Robert J., Robert Jervis (eds.) International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues. New York: Longman. Dostupné v archivu četby ke kurzu nebo v Knihovně UP. - Skoupý, Jiří Spojené státy a konec bipolarity. Mezinárodní politika 33 (11-12): Dostupné v archivu četby ke kurzu nebo v Knihovně UP. Doporučená literatura - Wilkinson, David Unipolarity without Hegemony. International Studies Review (2 léto): Dostupné v archivu četby ke kurzu. - Drezner, Daniel W The New World Order. Foreign Affairs, 86 (2): Ferguson, Nial A World without Power. Foreign Policy (7-8). Dostupné z: ( ). - Howe, G Foreword: Towards a Safer World. Pp: xv-xxii in Robert Harvey (ed.). The World Crisis: The Way forward after Iraq. London: Constable & Robinson. Dostupné v Knihovně UP. - Huntignton, Samuel P. "The Clash of Civilizations?" Pp: in Art, Robert J., Robert Jervis (eds.) International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues. New York: Longman. Dostupné v Knihovně UP. Huntingtonova kniha též dostupná v češtině. (20.11.) Kolonismus a dekolonizace Povinná literatura - Chiriyankandath, James. Colonialism and Post-Colonial Development. In: Brunell, Peter Vicky Randal Lise Rakner (eds) Politics in Developing World. Osfod University Press, s Doporučená literatura - Ferro, Marc Dějiny kolonizací. Od dobývání po nezávislost století. Praha: Nakladatelsví LN, s (kapitola Kolonizace a imperialismus ). Dostupné v Knihovně UP. 9

10 (27.11.) Mezinárodní organizace - Kegley, Charles W., Jr. Kap. 6 Nonstate Actors in a System of States. In: Kegley, Charles W., Jr. 2007, s Romancov, Michal Mezinárodní organizace. Praha: Aleš Čeněk. (4.12.) Koncept moci a jejího hodnocení v mezinárodních vztazích. - Waltz, Kenneth N. The Anarchic Structure of World Politics. Pp in Art, Robert J., Robert Jervis (eds.) International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues. New York: Longman. Dostupné v archivu četby ke kurzu nebo v Knihovně UP. - Nye, Joseph S., Jr. 2002/2003. Limits of American Power. Political Science Quarterly, 117 (4): Baldwin, David A. Power and International Relations. Pp in Carlsnaes, W., B. A. Simmons (eds.) Handbook of International Relations. SAGE. Pouze po část Current Issues. Dostupné v archivu četby ke kurzu. (11.12.) Válka a konflikty v MV - Barash, D. P., Webel, C. P Peace and Conflict Studies. Sage Publications, pp (Kapitola The Meanings of War. ). - Nye, Joseph S., Jr Understanding International Conflicts. An Introduction to Theory and History. Seventh Edition Longman, pp (Kapitola Is There an Enduring Logic of Conflict in World Politics? ). - Waltz, Kenneth, N. Man, the State, and War. Pp in Freedman, Lawrence (ed.) War. Oxford: Oxford University Press, s Zápočtové testy, odevzdávání esejů: Data a časy zápočtových testů: vizte výše v tomto sylabu. Termíny odevzdání esejů: taktéž vizte výše. 10

TEORIE MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

TEORIE MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ TEORIE MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ SYLABUS PRO AKADEMICKÝ ROK 2012-2013 ZIMNÍ SEMESTR (KÓD: KPE/TMV) Vyučuje: Hynek Melichar hynek.melichar@upol.cz Přednášky: úterý, 12:30-13:15, uč. 217 Semináře: úterý, 13:15-14:00,

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Identifikační údaje: Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr Autor textu sylabu: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Více

Okruhy k SZZ pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy. Teorie mezinárodních vztahů

Okruhy k SZZ pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy. Teorie mezinárodních vztahů Okruhy k SZZ pro navazující magisterský obor Mezinárodní vztahy Teorie mezinárodních vztahů 1. Anarchie v perspektivě realistického, liberálního a sociálně konstruktivistického přístupu 2. Formování pojetí

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente

supervelmocí, objasnit jednotlivé etapy a konflikty studené války a ujasnit problematiku détente Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Mezinárodní vztahy 1 Název tematického celku: Bipolární systém a studená válka Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE Opora pro studium. Mgr. Jiří Mašata

NEZISKOVÉ ORGANIZACE Opora pro studium. Mgr. Jiří Mašata ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420

Více

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO)

VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) F A K U L T A S O C I Á L N Í C H S T U D I Í K A T E D R A S O C I Á L N Í P R Á C E VÝVOJOVÁ A SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY (KSP/2VYSO) R O Z Š Í Ř E N Ý S Y L A B U S Garant: Vyučující

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

Nápověda ke cvičení 1

Nápověda ke cvičení 1 Nápověda ke cvičení 1 Uložení dokumentu: Soubor Uložit jako pohlídáme si správné umístění dokumentu (plocha) Název souboru: napíšeme název Uložit jako typ: Dokument Word Uložit Průběžné ukládání: Soubor

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie. Bakalářské studium. Magisterské studium

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie. Bakalářské studium. Magisterské studium ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie Bakalářské studium Bakalářská práce Student si vybere z témat Bakalářských prací po jejich zveřejnění v SIS. V co nejkratší

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA 420 DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA STAG je informační systém pro vedení studijní agendy UP. Obsahuje kompletní evidenci studentů, sylaby předmětů, rozvrhy, termíny zkoušek atd. INFORMACE PRO STUDENTY

Více

Směrnice. k individuálním studijním plánům

Směrnice. k individuálním studijním plánům Směrnice k individuálním studijním plánům Verze: 1. Platnost od: 1. 10. 2013 Zpracoval: Schválil: Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. RNDr. Josef Tesařík Tisk dne 4.10.2013 Q3-P10-VZDE-011-01 Strana

Více

PSYCHODIAGNOSTIKA DĚTÍ, MLÁDEŢE A RODINY PSY403 PREZENČNÍ STUDIUM

PSYCHODIAGNOSTIKA DĚTÍ, MLÁDEŢE A RODINY PSY403 PREZENČNÍ STUDIUM PSYCHODIAGNOSTIKA DĚTÍ, MLÁDEŢE A RODINY PSY403 PREZENČNÍ STUDIUM Fakulta sociálních studií MU 2015 V PSYCHODIAGNOSTIKA DĚTÍ, MLÁDEŢE A RODINY Základní charakteristika: Kurz je realizován v jarním semestru.

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu?

Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Kde se bere ošklivost architektury z období státního socialismu? Slavomíra Ferenčuhová Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Příspěvek vznikl díky podpoře GAČR, projekt P404/12/2531 Kolektivní

Více

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podmínky realizace státních závěrečných bakalářských zkoušek Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. č.j. 235-1/14 - Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

Vážené studentky, vážení studenti,

Vážené studentky, vážení studenti, Vážené studentky, vážení studenti, zahájili jste kombinovanou formu studia bakalářského studijního programu Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR-BK) na Fakultě elektrotechniky

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010

Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010 Rozhodnutí děkana č. 12/2009 Pedagogická praxe studentů oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v akademickém roce 2009/2010 Průběžná pedagogická praxe studentů prezenčního studia Zimní semestr Letní semestr

Více

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 2011 1 Název: Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první,

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků ANGLIČTINA Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FAPPZ II a ITS Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. Doktorandi PEF, TF a ITS (přiřadí

Více

Metodika uznávání informálního vzdělávání

Metodika uznávání informálního vzdělávání Metodika uznávání informálního vzdělávání Východiska: Metodika je vytvořena s cílem přesně formulovat podmínky, za kterých bude studentovi kombinované formy studia možno uznat odborné znalosti či odborné

Více

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Vyučující: PhDr. Mgr. Lenka Kučírková Doktorandi FAPPZ I Zimní semestr: Výuka je určena pro interní doktorandy a začíná v úterý 23.10.2012 od 10:30 v učebně

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková

Vysoká škola technická a ekonomická. v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. Jitka Strejčková Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY Jitka Strejčková 2012 Obsah 1 Předregistrace předmětů... 4 2 Volitelné předměty... 4 3 Kreditová poukázka... 4 4 Kredity na

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT

Nabídka Multimediálních předmětů. Akademický rok 2008/2009. HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Nabídka Multimediálních předmětů Akademický rok 2008/2009 HF JAMU DIFA JAMU FF MU FaVU VUT Podrobnější informace o předmětech jsou k dispozici na studijních odděleních nebo webových stránkách jednotlivých

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Udržitelný rozvoj nové trendy a výzvy

Udržitelný rozvoj nové trendy a výzvy Udržitelný rozvoj nové trendy a výzvy Konference s mezinárodní účastí Pořadatelé: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (v rámci projektu ESF Inovace studijního oboru

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Politický systém ČR; PSCZ, PLSB

Politický systém ČR; PSCZ, PLSB Politický systém ČR; PSCZ, PLSB Zimní semestr 2011/2012 Přednášející: PhDr. Salim Murad, PhD. Zimní semestr: (14 týdnů): 26. 9. 2011-21. 12. 2011; 3. 1. 2012-13. 1. 2012 Rozsah výuky: 2/1 Počet kreditů:

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana o studiu na Divadelní fakultě JAMU konkretizuje pravidla

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

Krizový management lidský aspekt

Krizový management lidský aspekt 3MA427 Krizový management lidský aspekt Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Rok studia (dopor.) Semestr ECTS kredity 6 Garant Nezbytné předpoklady (vstupní předměty, další znalosti) Zákazy

Více

Pokyny k provedení výběru a zápisu

Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů na ZS AR 2014/2015 (akreditace 2010) 1. ročník Bc civilní prezenční Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů se uskuteční elektronicky na: https://intranet.unob.cz/

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

Rozhodnutí rektora č. 13/2014

Rozhodnutí rektora č. 13/2014 Rozhodnutí rektora č. 13/2014 o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2015/2016 Tímto rozhodnutím

Více

PRŮVODCE ZÁVĚREM BAK A LÁŘSKÉHO

PRŮVODCE ZÁVĚREM BAK A LÁŘSKÉHO PRŮVODCE ZÁVĚREM BAK A LÁŘSKÉHO STUDIA 1. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Proces zpracování bakalářské práce ( BP ) začíná výběrem vhodného tématu. Posluchač může volit mezi tématy, která na ISISu ( systém ) vypsali

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

Maturitní práce s obhajobou Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Maturitní práce s obhajobou Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Maturitní práce s obhajobou Kód a název oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název: Založení a vedení podniku (živnosti) Oblasti: ekonomika účetnictví a daně marketing management základy práva zahraniční

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ

OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU OCEŇOVÁNÍ SLOŽEK PODNIKÁNÍ KAMILA BEŇOVÁ Ostrava 2011 1 Název: Oceňování složek podnikání Autoři: Kamila Beňová Vydání: první, 2011 Počet stran: 7 Tisk:

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU Hana Sochorová, Hana Materová Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě LMS proč? Pro úspěšné studium

Více

Formální požadavky na diplomové práce IPS KMV

Formální požadavky na diplomové práce IPS KMV Formální požadavky na diplomové práce IPS KMV Věcné aspekty postupu zpracování projektu diplomové práce jsou předmětem výuky v kurzech JPM 012 a JPM013 Výzkumný projekt A Projekt diplomové práce (4 až

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MODULU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: ruch a volnočasové aktivity podnikání ve volnočasových aktivitách

Více

SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING

SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING Šárka Vilamová Ostrava 2011 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu podnikání 2 Doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D. první, 2011

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Kateřina Štěpničková Jméno a příjmení

Více

Nástroje veřejné politiky

Nástroje veřejné politiky Nástroje veřejné politiky Pátá lekce kursu Veřejná politika Martin Potůček O čem bude tato přednáška? Poznávání Programové dokumenty Právo a veřejná správa Ekonomické nástroje Veřejné sociální služby Mocenské

Více

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015 B3-14/1-PR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-14/1-PR Harmonogram akademického roku 2014/2015 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2014/2015

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře

Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře Pravidla bibliografických citací v semestrálních a závěrečných pracích studentů SU OPF včetně komentáře A. Bibliografická citace knihy nebo jiného samostatně vydaného monografického dokumentu Bibliografické

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM:

ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: Seminář západoslovanských jazyků a literatur ZÁKLADNÍ INFORMACE K DIPLOMOVÝM PRACÍM: POVINNOSTI, TERMÍNY A HODNOCENÍ Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (Ústav slavistiky FF MU) KDY A JAK ZAČÍT? Podle Studijního

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Datum vydání: 18. 5. 2015 Účinnost od: 1. 6. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004373/2015 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Informace o změnách - Ruší

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Vás srdečně zve na V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Demokracie a demokratizace PROGRAM 12. - 13. listopadu 2013 Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů)

D-3 Moderní doba. (Anotace k sadě 20 materiálů) Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II D-3 Moderní doba ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. D-3_01 Druhá světová válka (základní pojmy) tématu druhá světová válka. Např. k opakování na začátku nebo jako shrnutí

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace, FUD UJEP

Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace, FUD UJEP Doktorský studijní program Výtvarná umění, obor Vizuální komunikace, FUD UJEP Průběh studia (viz také Studijní a zkušební řád pro studium v doktorském studijním programu FUD UJEP) Studium v doktorském

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2013/14: 2. 9. 2013-29. 8.

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ

6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 6 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VOŠ Číslo směrnice 6/2014 Spisový znak /

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Internet a zdroje Úvodní hodina Základní informace Název předmětu:

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí

Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Studijní obor Informační technologie 26-47-M/003 Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Platnost od 1. 9. 2011 Schválil: Zadání maturitní

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

POVOLOVÁNÍ, ZVLÁŠTNÍ ORGANIZACE A PLNĚNÍ PREZENČNÍHO STUDIA PODLE INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU

POVOLOVÁNÍ, ZVLÁŠTNÍ ORGANIZACE A PLNĚNÍ PREZENČNÍHO STUDIA PODLE INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 5) Dokumentace integrovaného systému ROZHODNUTÍ REKTORA Číslo : RR 02 /10 - VSLG POVOLOVÁNÍ, ZVLÁŠTNÍ ORGANIZACE A PLNĚNÍ PREZENČNÍHO STUDIA PODLE INDIVIDUÁLNÍHO

Více