TŘÍDNÍ KNIHA. systémová příručka pro administraci třídní knihy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TŘÍDNÍ KNIHA. systémová příručka pro administraci třídní knihy"

Transkript

1 příručka 6 TŘÍDNÍ KNIHA systémová příručka pro administraci třídní knihy Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení na Adresa naší školy: Systém iškola.cz je XHTML 1.1 validní. Systém Iškola je optimalizován pro prohlížeče: Internet Explorer 9 a vyšší Google Chrome (aktuální verze) Mozilla Firefox (aktuální verze) Opera (aktuální verze) Verze této příručky: Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru naleznete ke stažení na serveru v sekci nápovědy. Tato příručka je tematicky zaměřena pro typ uživatele - Admin. Vzhledem k tomu, že každý typ uživatele (učitel, administrátor, žák a rodič) má trochu odlišné možnosti a nabídky, je pro každý typ uživatele k dispzoici i jiná příručka. Všechny příručky jsou v aktuálních verzích k dispozici na výše uvedené adrese. Upozorňujeme, že tato příručka je bez jakékoliv redakční a jazykové úpravy. Vyhrazujeme si právo na pozdější změny, zejména pokud verze systému je novější než verze této příručky. 1

2 Obsah ELEKTRONICKÁ TŘÍDNÍ KNIHA Čím je ovlivněn modul Třídní kniha...3 Parametry třídní knihy / Číselníky pro třídní knihu Vazba a závislosti modulu Třídní kniha...7 Funkční vazby mezi moduly Rozvrhy a Třídní kniha Práva přístupu ke třídní knize...8 Kdo může vstupovat do třídní knihy?...8 Podrole třídního učitele a zástupce třídního učitele ve vztahu ke třídní knize...8 Podrole běžných vyučujících ve vztahu ke třídní knize Součásti třídní knihy Zápis hodin Hospitace a inspekce Poučení Asistenti Projekty Akce Příznaky předmětů Číslování hodin Žákovská služba ve třídě Úprava pohledů na formulář ze strany uživatele tzv. personifikace třídní knihy Denní / týdenní pohled na formulář třídní knihy Listování formulářem třídní knihy Zobrazení sobot a nedělí ve formuláři třídní knihy Zobrazování pouze mých úvazků ve formuláři třídní knihy Zobrazování pouze mých hodin ve formuláři třídní knihy Zápis tématu učiva z pohledu organizační jednotky (třída / skupina) Jak na zápis témat učiva? Přes celou třídu či skupinu? Zápis témat učiva z pohledu celé třídy Zápis témat učiva z pohledu skupiny Samotný zápis tématu učiva, jeho oprava či smazání Zapsání tématu učiva Oprava zápisu tématu učiva Smazání zápisu tématu učiva Záznam neúčasti žáků ve výuce prostřednictvím třídní knihy Výchozí stav účasti žáků ve třídní knize Typy neúčasti žáka ve výuce Zaznamenání neúčasti žáka v jedné hodině výuky Zaznamenání neúčasti žáka ve všech hodinách výuky Hromadné zaznamenání neúčasti více žáků v hodinách výuky Jak zadat pozdní příchod do výuky Jak zadat předčasný odchod z výuky Práva učitele k přístupu ke třídní knize ve vztahu k zadávání nepřítomnosti Provázanost modulu Třídní kniha a Docházka Mimorozvrhová hodina Použití zápisu do mimorozvrhové hodiny Poznámka ke dni výuky Kontrola nezapsaných hodin ve třídní knize Využití sestavených tematických plánů pro záznamy ve třídní knize

3 ELEKTRONICKÁ TŘÍDNÍ KNIHA Podobně jako procedury Suplování a operativní změny v rozvrhu vychází i modul Třídní kniha z modulu Rozvrh. Pokud tedy prozatím nemáte sestaveny rozvrhy tříd, není z principu možné zadávat témata odučených hodin do třídnice, protože ta se nemá o co opírat (neexistující rozvrh). 1. Čím je ovlivněn modul Třídní kniha Parametry třídní knihy / Číselníky pro třídní knihu Podobně jako jiné moduly, i třídní kniha vychází z určitých centrálních nastavení, ke kterým má přístup osoba Admin (resp. uživatel s právy admina). Na rozdíl od jiných modulů neobsahuje centrální nastavení třídní knihy až tak moc parametrů. Tato nastavení naleznete v modulu Nastavení Třídní kniha Parametry třídní knihy. 1. Číslování odučených hodin ve třídní knize ve výchozím stavu je nastavena hodnota Ano, tedy ve formuláři třídní knihy se bude zobrazovat sloupec Oduč. hodin. Tedy, pokud jako administrátor některý z těchto dvou parametrů aktivujete, potom se buď bude či nebude zobrazovat číslování odučených hodin vyučujícím ve třídních knihách (aniž by to mohli nějak ovlivnit). Jedná se tedy o výhozí parametr, o jehož podobě musí shodnout škola. Porovnejte oba stavy, jak s volbou Ano, tak i Ne. Parametr zobrazení / nezobrazení číslování oduč. hodin ve formuláři třídní knihy. 3

4 2. Třídní kniha organizovaná podle předmětů v případě, že jsou vyučující zvyklí zpracovávat třídní knihu organizovanou nikoliv z denního / týdenního pohledu (kdy se ve formuláři třídní knihy zobrazují všechny předměty zařazené po sobe v rozvrhu v daném dnu/týdnu), nýbrž z pohledu zobrazení po předmětech, lze to. Je to koneckonců i typický způsob vyplňování třídní knihy na 1. stupni ZŠ. Nicméně, aplikovat lze obecně na jakoukoliv organizační jednotku. a) Třídní kniha organizovaná podle předmětů Třídy: admin může zcela selektivně na škole vymezit jen určité třídy, které budou zobrazovány podle předmětů, např. třídy 1. stupně ZŠ. b) Třídní kniha organizovaná podle předmětů Skupiny: obdoba předchozího s tím, že do třídní knihy může být zapisováno i prostřednictvím skupiny, a vyučující této skupiny může upřednostňovat zápis učiva podle předmětu. To, jak vypadá formulář třídní knihy (stejné třídy), organizovaný v klasickém denním/týdenním pohledu v porovnání s formulářem organizovaným podle předmětů, vidíte na následujících obrázcích. Ukázka základní podoby formuláře třídní knihy u třídy organizované podle dne/týdne. 4

5 Ukázka základní podoby formuláře třídní knihy u třídy organizované podle předmětů. Formulář třídní knihy skupiny, organizovaný podle předmětů. Ukázka základní podoby formuláře třídní knihy, v tomto případě z pohledu skupiny organizované podle předmětů. 5

6 3. Příznaky předmětů představuje číselník, který může obsahovat příznak (posléze vázaný na předmět ve třídní knize té které třídy), podle kterého je na předmět ve třídní knize dále nahlíženo. Příkladem může být projektová výuka určitého předmětu, který je zastoupen v modelovém číselníku. Pokud je tento příznak aplikován na vybraný předmět, můžete např. u něj pořizovat výstupy odučeného učiva (zápisy témat) v samostatné tiskové sestavě (mimo tiskovou sestavu celé třídní knihy). Sloužit může např. jako doklad o odučenosti témet v předmětu, na jehož výuku byly použity projektové fi nance. Aplikovaný číselníkový příznak na daný předmět ve formuláři elektronické třídní knihy dané třídy. Přehled odučených hodin za předmět Předmět (název / vyučován podle*): B iologie ( E U-OP V K ) Třída: 4.A Jeden z možných výstupů - tisková sestava přehledu odučených hodin s aplikovaným příznakem. Datum: Skupina: P.č. hodiny: Téma: Jméno vyučujícího: Úvodní hodina, přehled učiva Shrnutí učiva minulého školního roku Jednobuněčné organismy - obecná charakterisika Viry - rozdělení, stavba těla Viry - význam Bakterie - rozdělení, stavba těla Bakterie - význam Prvoci - obecná charakteristika Prvoci - trepka, krásnoočko Prvoci - měňavka * Zkratka příznaku vyučovaného předmětu (např. podle formy financování) Postup, jak tento příznak prakticky u daného předmětu ve třídní knize použít, upřesňuje tato příručka na str

7 2. Vazba a závislosti modulu Třídní kniha Již bylo nastíněno v úvodu pojednání třídní kniha vychází z modulu Rozvrh, tedy fixního nasazení hodin předmětů v rozvrhu jednotlivých tříd, a také ze suplování a aktuálních organizačních změn v rozvrhu (nasazení školních rozvrhových akcí apod.).! Zárověň má ale Třídní kniha (v jistém slova smyslu) v některých souvztažnostech i nadřazenou roli nad rozvrhem a suplováním. Jedná se například o stav, kdy na nasazený předmět v rozvrhu již byl ve formuláři třídní knihy dané třídy pořízen zápis (zapsání tématu odučené hodiny), kdy již nejde hodinu ve fi xním nasazení z rozvrhu vyjmout (přemístit na jinou pozici / smazat ji). Tento vztah vidíte naznačený na následující sérii obrázků:!! Funkční vazby mezi moduly Rozvrhy a Třídní kniha Hodina předmětu Zbožíznalství (ZBO) zapsaná ve formuláři třídní knihy třídy 2.A a předmětná hodina Zbožíznalství (ZBO), 1. vyuč. hod., pondělní, nasazená v rozvrhu třídy 2.A. Povšimněte si šedé tečkované čáry (naznačující využití nasazené hodiny dalšími moduly (například tedy třídní knihou) a absence nástroje v kontextové nabídce pro odstranění této hodiny z rozvrhu. Proč tomu tak je, proč nejde s nasazenou hodinou v rozvrhu (je-li na ni zapsáno ve třídní knize) již manipulovat? Odpověď je jednoznačná a logická představte si, že na nasazenou hodinu byla aplikována v průběhu září výuka a bylo na ni zapisováno do třídní knihy. Od října se hodina přesouvá (v nové verzi rozvrhu jinam, to je v pořádku), ale zároveň vyučující pozapoměl některé zářijové hodiny předmětu (na svém původním rozvrhovém umístění) ve třídnici zapsat. Pokud by totiž šlo tuto zářijovou hodinu předmětu z nasazení rozvrhu odstranit, nebylo by již možné provést chybějící zpětný zápis učiva ve třídní knize!! Tedy, je to jeden z mnoha pasivních bezpečnostních prvků aplikace, znemožňující provést některé akce, které by měly druhotný nežádoucí dopad na data v systému. 7

8 3. Práva přístupu ke třídní knize Kdo může vstupovat do třídní knihy? Kromě funkčních závislostí daných vazbou na Rozvrhy, je možnost přístupu k modulu Třídní kniha také ovlivněn tím, kdo se do systému přihlašuje (základní role Učitel / Žák / Rodič). Učitel právo přístupu ke třídní knize z principu existuje, byť na nejnižší možné úrovni, kdy je schopen vidět a zapisovat ve třídní knize pouze hodiny vyplývající z jeho úvazku. Tato práva ale mohou být i vyšší (v rámci dalších specifikací učitelských podrolí. Žák / Rodič role nemající právo přístupu ke třídní knize. Pojďme se seznámit se závislostmi přístupu ke třídní knize, z pohledu učitelských podrolí, poněkud blíže; znalosti těchto závislostí můžete totiž cíleně využít při nastavení toho, kdo a za jakých okolností má ve třídní knize na co vidět a co zapisovat. Podrole třídního učitele a zástupce třídního učitele ve vztahu ke třídní knize Jak již víte z příručky Nastavení systému, v tomto stejnojmenném modulu admin zakládá a specifi kuje v oddílu Administrace tzv. sady přístupových práv. Zde může cíleně vytvořit poměrně širokou plejádu typových učitelských podrolí, které mohou mít zcela jiná práva k práci se třídní knihou. Nastíníme si to na typických podrolích: 1. Třídní učitel z titulu své funkce může třídní učitel vidět veškeré předměty ve formuláři třídní knihy a může také zapisovat do zápisu třídnice tzv. hodinu mimo rozvrh. Nemusí mít tevy v rámci své podrole nikterak blíže specifi kována práva přístupu ke třídní knize. Tedy, stačí pouze, pokud je (v modulu Administrace Třídy) na kartě třídy v poli Třídní učitel uvedena konkrétní osoba a ta jako taková bude moci pracovat se všemi součástmi třídní knihy bez omezení. V případně vytvořené učitelské podrole (jako sadu přístupových práv) Třídní učitel již nemusíte třídnímu specifikovat extra práva k přístupu, s třídní knihou jako takovou bude moci jako třídní učitel pracovat vždy v plném rozsahu jejích součástí. i Pokud v kartě Třídy vymezíte v poli Třídní učitel konkrétní osobu, nemusíte již nastavovat žádná detailní práva pro práci se třídní knihou. Z titulu své funkce bude mít tato osoba k ní plný přístup. Následující výřez z formuláře třídní knihy naznačuje, že třídní učitel má v podstatě neomezenou škálu nástrojů pro práci se svou třídní knihou. Třídní učitel 2.A, pan Biologikář Jan, s pohledem na nástrojovou výbavu třídní knihy své třídy. 8

9 2. Zástupce třídního učitele je na tom zcela obdobně jako samotný třídní učitel. Tedy pokud (v modulu Administrace Třídy) na kartě třídy v poli Zástupce třídního učitele uvedete konkrétní osobu (viz příklad), pak tento zastupující třídní získává totožná práva k práci s třídnicí dané třídy, jako její skutečný třídní učitel. Pokud v kartě Třídy vymezíte v poli Zástupce třídního učitele konkrétní osobu, opět již nemusíte nastavovat žádná detailní práva pro práci se třídní knihou. Z titulu své funkce bude mít tato osoba k ní plný přístup. Zástupce třídního učitele 2.A, pan Matematikář Jan, s pohledem na nástrojovou výbavu třídní knihy třídy, ke které má obdobný přístup jako třídní učitel Biologikář Jan. Stále hovoříme o tom, že třídní učitel a zastupující třídní učitel mají neomezená práva ke třídní knize (i když to není nutné specifi kovat právy podrole). Co tyto neomezené možnosti zejména znamenají? plnou výbavu záložek s nástroji (od Zápisu hodin, přes Hospitace a inspekce, Poučení, evidování Asistentů pedagoga, evidence Projektů a Akcí, aplikace Příznaků předmětů, kontrola Číslování hodin, zadávání žákovské služby ve třídě,... atd.). přístup k potenciálnímu zápisu do všech hodin z rozvrhu (tedy i hodin, které v dané třídě neučí). možnost zápisu tzv. mimorozvrhové hodiny ve třídní knize. Všem těmto součástem třídní knihy se budeme podrobně věnovat. Z následujícího popisu podrolí dalších uživatelů (s menšími právy v přístupu ke třídní knize) však uvidíte, že tyto typy uživatelů skutečně mohou ve třídní knize vykonávat více operací. Podrole běžných vyučujících ve vztahu ke třídní knize V předchozích odstavcích bylo naznačeno, jak jsou na tom se svými právy přístupu ke třídní knize třídní učitel a zastupující třídní učitel. V systému aplikace se však pohybují i vyučující netřídní, tedy běžní pedagogové, jejichž typickou činností ve třídní knize je zapsání tématu své výuky a zaznamenání neúčasti žáků ve výuce. Z pohledu školy může být žádoucí, aby tyto osoby disponovaly nižšími právy v přístupu ke třídnici, tedy např. aby nemohly zapsat mimorozvrhovou hodinu, aby neviděly a nemohly potenciálně zapisovat do jiných než svých hodin ve třídě (a tedy i třídnici). K tomu všemu samozřejmě poslouží příslušná učitelská podrole s vymezením práv ke třídnici. To, jak mohou být nastavena jejich práva si ukážeme na příkladech dvou specifi ckých podrolí. 1. Podrole běžného Učitele může mít nastavena práva v přístupu ke třídnici tak, jak naznačuje obrázek vpravo. Co toto právo znamená? Právo Zápis záznamů bez omezení znamená, že daný učitel bude jednak vidět a také bude moci (potenciálně) zapisovat téma odučené hodiny do všech předmětů daného dne (uvidí ve třídní knize všechny řádky předmětů, vyplý- 9

10 ! Třídní kniha vající z aktuálního rozvrhu, suplování a rozvrhových akcí). Nebude ale moci zadat tzv. mimorozvrhovou hodinu, toto právo tato podrole nemá. Formulář třídní knihy vyplývající z práva Zápis záznamů bez omezení vidíte na následujícím obrázku. Přihlášený vyučující (není třídním učitelem). Podrole disponuje právem Zápis záznamů bez omezení. Není třídním učitele, má k dispozici omezené množství záložek s nástroji. Díky právu Zápis záznamů bez omezení vidí všechny hodiny rozvrhu daného dne a také do nich může zapisovat. Nemůže zapsat tzv. mimorozvrhovou hodinu (díky absenci práva k tomuto úkonu zde není k dispozici funkční odkaz k této operaci). Nemůže zadat žákovskou službu (pole není přístupné) Díky právu Zápis záznamů bez omezení může zaznamenat neúčast u všech žáků a hodin, do jejichž výuky jsou zařazeni.! 2. Podrole Učitel externista může být případem podrole, která je ještě více sešněrována možnstmi práce se třídní knihou. Jedná se například o extertního vyučujícího s malým úvazkem na škole, kdy škola záměrně předchystá této osobě prostředí tak, aby se pohybovala po co nejmenším množství modulů a jejich součástí. Pokud se podíváte na práva této osoby (obr. vpravo), tak vidíte, že má aktivní pouze dbvě práva a to právo Zápis záznamů podle úvazků pro třídní knihu a docházku a právo Zápis klasifi kace přístupných žáků podle úvazků (tedy jen vidět v hodnocení žáky a předměty, které vyplývají z jeho úvazku, dokonce bez možnosti již zadané známky smazat, může je jen škrtnout) nic víc. Pokud si okomentujeme jen právo k třídní knize, tak tato podrole uvidí v jejím formuláři JEN SVÉ HODINY (ty které vyplývají z nasazení předmětu a dotyčného učitele v úvazku), případně aktivní (jemu zadané) suplování. To, co tento uživatel vidí ve formuláři třídnice, naznačuje obrázek na následující straně. Poměrně striktně omezená práva podrole Učitel externista. 10

11 ! Třídní kniha Formulář třídní knihy externího vyučujícího (s výrazně omezenými právy zápisu). Přihlášený vyučující externista. Podrole disponuje právem Zápis záznamů podle úvazků.! Tyto hodiny externí vyučující nemá v úvazku, absence příslušného práva mu blokuje přístup k nim. Zapsat neúčast bude moci tento učitel jen u své 6. vyučovací hodiny. Pouze jedna přístupná hodina k zápisu (z úvazku). Toto právo umožňuje sice vidět všechny hodiny ve třídnici (a i to lze uživatelsky omezit), ale rozhodně zapsat pouze témata jeho hodin. Řádky ostatních hodin nejsou přístupné. Vidíte, že můžete pomocí systému práv v podrolích docílit poměrně významného omezení, jak pracovat se záznamy ve třídní knize. Aplikací práva Zápis záznamů podle úvazků docílíte např. toho, že se vyučující ani neuhmátne a nezapíše (byť nechtíc) do jiné, než své hodiny. Na druhou stranu vás to tak trochu svazuje, neboť pokdu narychlo vyšlete někoho do výuky (za náhle nepřítomného kolegu) a nově vysílaná osoba nebude mít tuto hodinu zadanou jako suplovací, tak nebude schopna (díky tomuto omezení a nezařazení suplu) zapsat téma do hodiny, do které je vyslána.! 11

12 4. Součásti třídní knihy Samotný modul Třídní kniha se skládá z řady podsoučástí a výkonných prvků. Pojďme si je blíže objasnit. Zápis hodin Hlavní součást třídnice, která slouží pro pořizování záznamů odučených témat v příslušném předmětu (a hodině) a také záznamu neúčasti žáků. Této součásti se budeme věnovat podrobnějším popisem v samostatné kapitole příručky (str. 24). Hospitace a inspekce Součást třídnice, která slouží k vedení záznamů o hospitacích v hodinách vyučujících. Zapisovat do hospitací bude zejména ředitel školy či pedagogický zástupce, přístup k nástroji má i třídní učitel. Po klepnutí na záložku Hospitace a inspekce se zobrazí (ve výchozím stavu) prázdný formulář, disponující dvojicí tlačítek Nová hospitace/inspekce a Odstranit vybr. Již jejich náze napovídá, k čemu slouží. A) Pořízení nového záznamu o hospitaci: 1. Klepněte na tlačítko Nová hospitace/inspekce. 2. V zobrazeném panelu hospitací zadejte potřebné údaje (viz následující obr.). 3. Zadané údaje potvrďte klepnutím na tlačítko OK. Hotovo, záznam o hospitaci je do třídní knihy vložen. Vložený záznam o hospitaci. Klepnutím na datumu můžete zobrazit editační panel záznamu a upravit v něm zadané hodnoty. B) Smazání již pořízeného záznamu o hospitaci: 1. Zobrazte tabulku záznamů o hospitacích. 2. U předmětného záznamu (ke smazání) aktivujte zatržítko. Následně klepněte na tlačítko Odstranit vybr. 3. Hotovo, záznam o hospitaci je odstraněn/smazán. 12

13 Poučení Nástroj Poučení slouží k založení a editaci různých typů poučení, kterých se žákům dostává v různých souvislostech, např. na počátku školního roku, v úvodních hodinách předmětů (ve kterých výuka probíhá ve specifi ckém režimu, např. v laboratořích, tělocvičně / na školním hřišti, učebně výpočetní techniky, dílnách, apod.) Upozornění: Evidence toho kterého typu poučení ve třídní knize je jen pomocným evidenčním nástrojem, že k němu došlo. Nezapoměňte od daného typu poučení pořídit originální záznam, který bude obsahovat samotné znění poučení a podpisy žáků, kteří s ním byli seznámeni. S ohledem na případné foremální dopady je nutné evidovat a založit originály poučení s podpisy žáků společně s další ofi ciální papírovou dokumentací třídy. V tomto případě nestačí jen elektonický záznam o tom, že poučení proběhlo, nemá potřebnou právní váhu a není možné u něj prokazatelně doložit, že se jej žák zůčastnil. Určitě tedy (na základě praktických zkušeností) pamatujte na archivaci signovaných originálů.! A) Pořízení nového záznamu o poučení: 1. Klepněte na záložku Poučení. Zobrazí se (v nenaplněném režimu prázdný) formulář poučení. Klepněte na tlačítko Nové poučení. 2. Zobrazí se panel editace poučení. 3. V zobrazeném panelu nejprve prostřednictvím rozevírací nabídky Typ poučení specifi kujte, o jaký druh poučení půjde. K dispozici je jich celá řada. Různé typy poučení žáků pro záznam do třídní knihy. 4. Podle zvoleného typu poučení se poupraví editační panel (zpřístupní se případně další potřebná pole). Doplňte potřebné datu a texty a uložte klepnutím na tlačítko OK. Hotovo, potřebné poučení ze vytvořeno. 13

14 Seznam poučení bude individuální u každé třídy, šíře jeho naplnění je samozřejmě na škole. Seznam řady poučení třídy. Asistenti Jednoduchý nástroj, prostřednictvím kterého zaevidujete do třídní knihy jméno a příjmení asistenta pedagoga (má-li jej třída, vzhledem ke svým specifi čnostem v přístupu ke vzdělávacím potřebám žáků, k dispozici). Postup při zadávání asistenta pedagoga je obdobný jako u předchozích nástrojů. Projekty Nástroj třídní knihy, prostřednictvím kterého můžete evidovat projektovou výuku, kterou škola realizuje. Seznam této projektové výuky je evidován v samostatné tabulce výstupu třídní knihy. Akce Nástroj třídní knihy, prostřednictvím kterého můžete evidovat akce, kterých se účastní daná třída, a které je vhodné v evidenci třídní knihy podchytit. 14

15 Příznaky předmětů Tato problematika již byla nakousnuta u číselníků třídní knihy (modul Nastavení Třídní kniha). Prostřednictvím tohoto modulu může škola sestavit seznam příznaků předmětů (typicky např. pro evidenci projektové výuky), jehož položky jsou pak ve Třídní knize aplikovány na konkrétní předměty ve třídě. Číselník v modulu Nastavení Třídní kniha Příznaky předmětů, se založeným příznakem výuky dle EU-OP VK. Číselníkový příznak aplikovaný na vybrané předměty v třídní knize konkrétní třídy. Přehledový formulář příznaků aplikovaných na konkrétní předměty ve třídní knize (2.A). Systém pak umožní oddělené sledování odučenosti témat tohoto předmětu (nezávislý tiskový výstup oddělený od hlavního tiskového výstupu celé třídní knihy). Přehled odučených hodin za předmět Předmět (název / vyučován podle*): B iologie ( E U-OP V K ) Třída: 4.A Jeden z možných výstupů - tisková sestava přehledu odučených hodin s aplikovaným příznakem. Datum: Skupina: P.č. hodiny: Téma: Jméno vyučujícího: Úvodní hodina, přehled učiva Shrnutí učiva minulého školního roku Jednobuněčné organismy - obecná charakterisika Viry - rozdělení, stavba těla Viry - význam Bakterie - rozdělení, stavba těla Bakterie - význam Prvoci - obecná charakteristika Prvoci - trepka, krásnoočko Prvoci - měňavka * Zkratka příznaku vyučovaného předmětu (např. podle formy financování) 15

16 Číslování hodin Dostáváme se postupně i k servisním nástrojům. Pod záložkou Čísl. hodin se ukrývá detekční nástroj, který je schopen hlídat posloupnost číselné řady odučených a hlavně ve třídní knize zapsaných hodin. A) Podstata automatického číslování hodin: Číslování hodin ve třídní knize funguje tak, že systém nabízí v rámci určitého předmětu (k jeho posledně zapsané hodině) vždy návaznou hodinu s číslováním o hodnotu +1 vyšší. Je to vidět názorně na následujícím příkladu: úterý V úterý bylo zapsáno téma v pořadí 2 odučené hodiny předmětu Český jazyk a literatura... čtvrtek nejbližší následující hodina je ve čtvrtek. Systém automaticky nabízí ve vzestupné řadě číslování, odučených hodin předmětu, pořadové číslo 3. Třídní kniha čeká na zápis tématu vyučujícím. B) Narušení vzestupné číselné řady odučených hodin v předmětu: Tyto vzestupná číselná řada odučených hodin může být narušena a to z následujících příčin: Vyučující manuálně upravil při zápisu automaticky nabízenou číselnou řadu. Příklad: vyučující předmětu Fyzika ručně přepsal poř. číslo hodiny k zápisu na jiné, čímž vznikne porušená číselná řada, např.: 1, 2, 3, 5, 6, 7,... (v číselné řadě chybí označení 4 odučené hodiny). Systém tuto narušenou číselnou řadu zaregistruje.! V průběhu školního roku je vytvořena nová verze rozvrhu, ve kterém je třídě zařazen jiný (byť zaměřením či názvem podobný) předmět. Správná číselná řada skončí dnem staré verze rozvrhu, jakmile začně od následujícího dne platit nová verze rozvrhu (s jiným předmětem), číslování začíná u tohoto nového předmětu znovu od 1. Příklad: správce rozvrhu sestavil rozvrh třídy tak, že od 1.9. byla učena ve třídě angličtina tedy konkrétně předmět s názvem Angličtina. Na ten bylo také v třídní knize zapisováno učivo (např. odučeno celkem 8 hodin předmětu během září, tedy v číselné řadě 1 8). Bylo zjištěno, že byl použit předmět s nesprávným názvem, a vzhledem k tomu, že jej již nejde jednoduše odstranit ze zářijové verze rozvrhu (záznamy odučených témat v třídnici, klasifi kace, záznamy absence musely by se manuálně smazat tyto dílčí záznamy klasifi kace, absence, témat ve třídní knize apod.), byla vytvořena nová říjnová verze rozvrhu. V ní ovšem je třídě zařazen předmět Anglický jazyk. Protože se jedná o názvem jiný předmět, číselná řada nebude pokračovat číslicí 9 (nenaváže na předchozí posledně evidovaný zápis 8 odučené hodiny v třídní knize), nýbrž bude ode dne nasazení v rozvrhu (od 1.10.) pokračovat nově od čísla 1. Obdobný problém je, pokud je v nové verzi rozvrhu stejný předmět (na který existuje číselná řada odučených hodin) vyučován v jiné organizační jednotce (např. jiné skupině či původní výuka předmětu v celé třídě je rozdělena na dělenou výuku po skupinách). Příklad: správce rozvrhu sestavil rozvrh třídy 2.A tak, že od 1.9. byl učen předmět Anglický jazyk; byl vázán na celou kmenovou třídu. Od byl rozvrh změněn a (byť stále stejný) předmět byl aplikován v rámci nově organizované výuky na skupiny (1sk-AJ-2A a 2sk-AJ-2A). I v tomto případě (podobně jako u předchozího) nezachová systém pokračující číselnou řadu a od započně novou číselnou řadu od 1 (na výuku organizovanou via jinou org. jednotku, tedy v tomto případě skupiny). 16

17 !! Třídní kniha Na co si tedy dát ve vztahu Rozvrh Třídní kniha pozor pro zachování správné číselné řady: V Třídní knize neměňte manuálně číselnou řadu odučených hodin předmětu V Rozvrhu vždy sestavujte výuku na stejný předmět a stejnou organizační jednotku. Souvislost číselné řady je totiž dána vazbou Předmět + organizační jednotka (stejná třída či stejná skupina). i Pokud je jedna z těchto zásad porušena, dojde k porušení číselné řady, což systém zaregistruje, a to právě nástrojem číslování hodin. Detekci porušení číselné řady můžete jednoduše zjistit klepnutím na záložku Čísl. hodin. Posloupnost v číslování ČJL hodin v pořádku ovšem u FYZ je číselná řada porušena, po 1 odučené hodině systém detekuje bezprostředně návaznou hodinu s číslem 3! C) Oprava porušené číselné řady odučených hodin předmětu: Oprava je jednoduchá a pohotová: 1. Klepněte na záložku Čísl. hodin a v tabulce předmětu zatrhněte v levém sloupci zatržítko u toho předmětu, který vykazuje porušenou číselnou řadu. 2. Klepněte myší na tlačítko Opravit. Systém automaticky opraví číslování na správnou číselnou řadu. 3. Hotovo, číselná řada předmětu je opravena; projeví se samozřejmě i v samotném vyplňovacím formuláři třídnice. V pořádku, opraveno... Žákovská služba ve třídě Pro evidenci žákovské služby ve třídě slouží třídnímu učiteli (či jeho zástupci) jednoduché pole s názvem Služba. K dispozici je v pravé horní části formuláře třídní knihy. Je jedno, zda jména žákovské služby vyplňujete v týdenním či denním režimu pohledu na třídní knihu, v obou případech je zaevidována žákovská služba pro daný týden vyučování. Postup: do předmětného pole Služba vepište jména a potvrďte klepnutím na tlačítko Uložit změny. 17

18 5. Úprava pohledů na formulář ze strany uživatele tzv. personifi kace třídní knihy V kapitole 3. Práva přístupu ke třídní knize (str. 8) jste se dočetli o nastavení třídní knihy, které předchystává Admin ve smyslu úpravy práv v učitelských podrolích. Tato práva pak umožňují přihlášenému uživateli (učiteli spadajícím pod tuto podroli) širší či užší možnosti práce se střídní knohou. Existují však ještě možnosti, které může v pohledu na třídní knihu využít samotný přihlášený učitel (a to již nezávisle na Adminovi a ostatních vyučujícíh). Jde vlastně o personifikaci pohledu na třídní knihu, nastavení, které je vyloženě individuální pro daného uživatele. Denní / týdenní pohled na formulář třídní knihy Poměrně nepřehlédnutelným ovládacím prvkem ve třídní knize je přepínací panel denního/týdenního pohlednu na formulář. Výchozím stavem je vždy Denní pohled (tedy zobrazení jednoho výukového dne v oddílu Zápis hodin) ve formuláři třídní knihy, nicméně, pokud je zapotřebí pohled na celý týden, stačí jednoduše v přepínacím pohledu zvolit režim Týdenní pohled. Zobrazení formuláře Zápis hodin z denního / týdenního pohledu vidíte na následující dvojici obrázků. Denní (vlevo) a týdenní pohled (vpravo) na formulář třídní knihy. Rozdíl je zjevný, v týdenním pohledu máte pod sebou k dispozici všechny dny výukového týdne. Použití denního pohledu: typické pro rutinní použití při vyplňování odučeného učiva a záznamu neúčasti žáků běžnými učiteli. Použití týdenního pohledu: velmi široké, od pohledu na veškeré hodiny daného přihlášeného učitele až po hromadné týdenní zadávání nepřítomnosti žáka(ů) třídním učitelem. Typické stavy, ve vztahu buď k personifi kaci pohledu na formulář či hromadné zadávání nepřítomnosti, ještě zmíníme déle... 18

19 Listování formulářem třídní knihy Listování stranami formuláře třídní knihy vychází z toho, zda jste zvolili Denní či Týdenní pohled. Opět, nejlépe to naznačí ukázka na obrázcích s doplňujícím komentářem. Listování třídnicí v denním režimu: Klepnutím myší na dni přepínacího panelu zobrazíte kalendář Předchozí den Následující den Předchozí měsíc Následující měsíc Přepínací panel denního pohledu a kalendář pro rychlé nalistování dne ve třídní knize. Jak přepínací panel, tak i kalendář ovládáte klepmutím myší na ovládací prvek (šipky) či klepnutím na datumové označení dne. Bílé políčko označuje právě zobrazenou stránku výukového dne ve formuláři třídnice Žlutě podsvícené políčko označuje právě aktuální den (co do datumu). Listování třídnicí v týdenním režimu: Předchozí týden Následující týden Přepínací panel týdenního pohledu a kalendář. Ovládáním je v podstatě obdobou přepínacího panelu a kalendáře denního pohledu. Bíle označené dny představují právě načtený týden třídní knihy. Pokud nemáte aktivovaný režim zobrazení So a Ne, jsou tato pole v kalendáři neprokliknutelná.! Zobrazení sobot a nedělí ve formuláři třídní knihy V případě, že potřebujete ve třídní knize zobrazit i So a Ne, aktivujte si zatržítko Včetně víkendů. nachází se vpravo, vedle listovacího panelu dnů/týdnů výuky. Soboty a neděle pak budou k dispozici i v kalendáříku (prokliknutelné při listování). Použití: například u škol s dálkovým studiem, realizovaným o sobotách a nedělích. 19

20 ! Třídní kniha i Zobrazování pouze mých úvazků ve formuláři třídní knihy Dalším nástrojem, jak může vyučující jednak personifikovat svůj pohled na třídní knihu, ale hlavně, jak si ji může ještě více zpřehlednit, souvisí s jeho úvazky. Třídní kniha je ve výchozím stavu schopna zobrazovat úplně všechny organizační jednotky (třídy a skupiny) na škole, a to v úplně levém sloupci modulu modulu Třídní kniha (viz obr. vravo ). V daném pololetí jich může být skutečně hodně (pochopiteně v přímé úměře s velikostí školy) a do jisté míry mohou znepřehledňovat uživateli pohled a výběr org. jednotky k zapsání učiva. Výpis všech organizačnícvh jednotek (tříd a skupin) v modulu Třídní kniha. Může jich být pro dané pololetí skutečně hodně... Na druhou stranu, tento stav (výpis velkého množství organizačních jednotek) může i samotný uživatel (přihlášený učitel) redukovat, pomocí k tomuto účelu připraveného nástroje, který zobrazí třídy / skupiny, ve kterých učitel v dané pololetí učí (má v nich svůj úvazek). Nástroj je připraven v podobě zatržítka s názvem Pouze mé úvazky a je k dispozici na horní stavové liště přihlášeného uživatele. Stačí je tedy jen aktivovat a systém zobrazí v modulu Třídní kniha vyučujícímu jen třídy / skupiny vymezené jeho úvazkem. Posuďte přehlednost a orientaci na variantě s plným výpisem těchto jednotek (obr. vpravo ) a porovnějte s redukovaným výpisem po aktivaci parametru Pouze mé úvazky (obr. vlevo ). Redukovaný výpis tříd/skupin v modulu Třídní kniha. Aktivovaný parametr Pouze mé úvazky (v horním stavovém panelu přihlášeného uživatele). i! Poznámka: Navíc, aplikace si pamatuje toto aktuálně zvolené nastavení; tedy pokud se učitel přihlásí do systému kdykoliv jindy, systém bude mít stále aktivní zatržítko Pouze mé úvazky a v modulu Třídní kniha tak dotyčný uvidí tento redukovaný výpis organizačních jednotek (jen z úvazku), a to až do doby, než předmětné zatržítko deaktivuje. Upozornění: Nastavení Pouze mé úvazky nefunguje u Admina, respektive ten ani toto zatržítko nemá k dispozici, a to z jednoho prostého důvodu je jen virtuální osobou v systémum nepracuje s úvazky. Zobrazování pouze mých hodin ve formuláři třídní knihy Dalším nástrojem, jak může vyučující jednak personifikovat svůj pohled na třídní knihu, ale také si ji ještě více zpřehlednit, je možnost zobrazovat ve formuláři Zápisu hodin daného dne jen hodiny, které v daném dni učí. Tento nástroj je vlastně do jisté míry obdobou předchozího. Jedná se o volbu Zobrazovat pouze mé hodiny; naleznete ji v levé části formuláře Zápis hodin. Pro aktivaci stačí jen zatrhnout předmětné zatržítko. 1 2 Uživatel Biologikář Jan má jednak aktivované zatržítko Pouze mé úvazky a také doprovodný parametr Zobrazovat pouze mé hodiny. Formulář jeho třídní knihy je velmi kompaktní, zobrazuje jen několik málo org. jednotek (ve kterých učí) 1 a jen jeho předměty ve třídnici dané třídy 2. Orientace při vyplňování je tak velmi rychlá a snadná. 20

21 6. Zápis tématu učiva z pohledu organizační jednotky (třída / skupina) Dostáváme se k ryze praktické rutinní části vyplňování, kterou je zápis témat učiva ve formuláře třídní knihy. Výchozím okamžikem je vlastně stav, v jakém se třídní kniha třídy/skupiny načítá je jím právě formulář Zápis hodin, tedy přesně ta lokace, se kterou budete při zápisu témat učiva pracovat. Je na vyučujícím, zda si jej následně zobrazí v Týdenním pohledu, s omezením na jeho úvazky či jen jeho hodiny (volby Pouze mé úvazky a Zobrazovat pouze mé hodiny. O těchto volbách již víte. Jak na zápis témat učiva? Přes celou třídu či skupinu? Téma probraného učiva můžete zapisovat buď z pohledu celé kmenové třídy, nebo (pokud si to vyžaduje způsob zápisu) i z pohledu skupiny. Stačí jen v levém sloupci aktivovat příslušnou organizační jednotku, formulář třídní knihy zkontroluje nasazení hodiny v rozvrhu a zobrazí potřebné řádky k záznamu učiva. Zápis témat učiva z pohledu celé třídy Zápis prostřednictvím celé třídy se hodí, pokud se jedná o hodinu, kterou má nasazena celá (a jen tato) třída; tedy nejedná se o výuku, která by byla v podobě spojené (třeba i dělené) výuky mezi více kmenovými třídami. Příklad 1: Výuka Biologie v celé 2.A k zápisu učiva je možné přistoupit z pohledu organizační jednotky celé třídy. Jde o jednu stejnou kmenovou třídu. Příklad 2: Výuka Informatiky a výpočetní techniky ve skupinách (která ale sdružují jen žáky jedné kmenové třídy 2.A) k zápisu učiva je možné přistoupit buď z pohledu organizační jednotky celé třídy, ale třeba i příslušné skupiny. Vzhledem k tomu, že jde o žáky jedné kmenové třídy (a tedy o jednu kmenovou třídní knihu) nebude nutné učivo klonovat (kopírovat) mezi více kmenovými třídnicemi. Zápis klasické hodiny Biologie (vázané na celou třídu) prostřednictvím organizační jednotky třídy. Zápis témat učiva z pohledu skupiny Zápis prostřednictvím skupiny opět, pokud se vám jako vyučujícímu tento režim hodí, můžete jej použít; je to defacto obdoba předešlého případu (a Příklad 2). Zápis skupinové výuky Infromatiky a výpočetní techniky (ovšem jen žáků jedné kmenové třídy) lze realizovat z pohledu organizační jednotky třídy,... 21

22 ... anebo prostřednictvím skupiny. Jedná se stále o stejný den a stejné výukové hodiny. C) Nutnost zápisu striktně prostřednictvím skupiny se může týkat případu, kdy realizujete mezitřídní výuku a pro tento účel máte vytvořenou mezitřídní skupinu. Výuka probíhá v jednu určitou vyučovací hodinu (rozvrhově je zařazena pro více kmenových tříd ve stejnou dobu, úvazkově na tuto syntetickou mezitřídní skupinu). Téma odučené látky se tedy bude ve stejném znění vkládat do třídních knih více kmenových tříd. Je tedy žádoucí, aby se odučené téma klonovalo z jednoho pořízeného zápisu (prostřednictvím této syntetické skupiny) do všech dotčených kmenových třídnic. Příklad 3: Výuka Tělesné výchovy chlapců 2.A a 2.B (Pozn.: málo chlapců v těchto třídách, proto z organizačně-ekonomických důvodů vhodné řešit formou spojené rozvrhové hodiny). Pro tyto účely je vytvořena syntetická mezitřídní skupina Tělocvik hoši 2A,2B (zkratka: TVh-2A-2B), která v sobě zahrnuje chlapce těchto dvou tříd. Dotace hodin uvazkově ošetřena na tuto skupinu a výuka takto také nasazena do rozvrhu na stejný den a stejnou vyučovací hodinu u 2.A i 2.B (pochopitelně jeden vyučující). Pro lepší názornost si to pojďme přiblížit na obrázcích. 1. Vytvořená skupina v Administraci: 2. Úvazkové ošetření v Administraci: Je zřejmé, že úvazkově jsou tyto 2 hodiny týdenního tělocviku chlapců 2.A a 2.B vázány na stejnou skupinu TVh-2A-2B. 22

23 3. Nasazení této spojené výuky v Rozvrhu: I z nasazení výuky v rozvrhu (pohled via učebnu Tělocvična 1) je vidět, že se jedná o spojenou výuku 2 hodin tělocviku chlapců 2.A a 2.B prostřednictvím úvazkové skupiny TVh-2A-2B. Co z konceptu této spojené výuky pro třídní knihu vyplývá? To, že výuka daného tématu by měla být ideálně zapisována prostřednictvím této syntetické mezitřídní skupiny, a to tak, že prostřednictvím ní bude pořízen jen jeden zápis, který se promítne do kmenových třídnic tříd 2.A i 2.B. Téma hodiny Zápis tématu hodiny z řádku pro kmenovou třídnici 2.A se automaticky vloží i do řádku pro kmenovou třídnici 2.B. Funguje to tak, že pokud u takto mezitřídně spojené výuky vepíšete záznam tématu hodiny do prvního pole (jakoby tedy pro kmenovou třídnici první třídy, 2.A), tak se toto téma vloží i do dalšího řádku (tedy jakoby pro druhou kmenovou třídu, 2.B). Nezapomeňte zápis témat u obou řádků potvrdit potvrzovacími tlačítky. Hotovo, zápis pořízený klonováním prostřednictvím mezitřídní skupiny je vložen do obou kmenových třídnic, 2.A i 2.B. Zápisy učiva v obou kmenových třídnicích. 23

24 7. Samotný zápis tématu učiva, jeho oprava či smazání Samotné zapsání tématu učiva, jeho oprava či smazání je poměrně jednoduchou záležitostí. Postup je následující: Zapsání tématu učiva 1. Vyučující načte formulář Zápis hodin příslušné třídní knihy, nalistuje den, ve kterém vyučuje svůj předmět ve třídě a potřebuje zapsat odučené téma. 2. K zápisu využije pole Probrané učivo; vložený zápis potvrdí klepnutím na tlačítko Uložit změny. 3. Hotovo, záznam probraného učiva je pro danou odučenou hodinu proveden. TIP: Po najetí kurzorem myši na nezapsaná hodinu se zobrazí v bublinové nápovědě téma předchozí odučené hodiny v předmětu. Oprava zápisu tématu učiva Po provedení zápisu učiva se editační pole odučené hodiny a tématu uzamknou a nejsou přístupné pro další editaci. Nicméně, provedení změn u již zapsané hodiny, je možné (např. z důvodu chybně provedeného zápisu). 1. Jistě jste si všimli, že po provedení zápisu odučeného učiva je úplně vlevo k dispozici dvojice malých piktogramů. Ten se symbolem nářadíčka slouží k odemknutí pole se zápisem pro možnost provedení změny/opravy. 2. Klepněte na piktogram. Ve zpřístupnělém editačním poli tématu proveďte v textu potřebné změny a uložte je. 3. Hotovo, oprava zápisu provedena. Smazání zápisu tématu učiva Třídní kniha je dokumentem, který je koncipován tak, aby bezpečně držel zapsaná data. Je to nutné, protože pokud již bylo na nějakou verzi rozvrhu učeno a v třídní knize zapisováno, musí být tyto zápisy ve třídní knize zachovány. Z pojednání o Rozvrhu již například víte, že pokud je na nasazenou hodinu v rozvrhu zapsáno v el. třídnici, nelze tuto hodinu z rozvrhu odejmout. Poznámka: Smazání zápisu ve třídní knize se tedy děje vědomně pod kontrolou uživatele, učitele. Nelze také smazat záznamy hromadně. i 1. Nalistujte den a hodinu ve formuláři Zápisu hodin; záznam, který je zapotřebí zapsat. 2. U zapsané hodiny klepněte na ikonku Koše. Zapsaný záznam učiva je neprodleně smazán. 3. Nezapomeňte, že tato hodina od okamžiku smazání záznamu učiva fi guruje v tzv. nezapsaných hodinách. Je tedy vhodné u ní doplnit správné znění tématu odučenéh látky. 24

25 8. Záznam neúčasti žáků ve výuce prostřednictvím třídní knihy Vyučující může ve formuláři Zápis hodin zaznamenat i neúčast žáka ve výuce, současně s pořizováním zápisu učiva. Modul Třídní kniha je totiž propojen se samotným modulem Docházka, ve kterém následně třídní učitel zaznamenanou neúčast žáků ve výuce zúřaduje, tedy posoudí zda jde o omluvenou či neomluvenou absenci. Upozornění: Prostřednictví Třídní knihy vyučující jen zaznamená případnou neúčast žáků ve výuce, nikoliv to, zda je to neúčast omluvená či neomluvená! Toto posouzení nepřítomnosti je již na třídním učiteli, který ji dále zpracovává v modulu Docházka. Poznámka: Propojenost modulů Třídní kniha a Docházka funguje i zpětně. Jakmile třídní učitel v Docházce posoudí absenci žáka (dejme tomu jako definitivně neomluvenou), promítne se tento příznak i zpětně do příslušného políčka hodiny daného dne ve Třídní knize (více viz str. 28 a 29).! i Výchozí stav účasti žáků ve třídní knize Tento stav je v tabulce účasti patrný již na první pohled u všech žáků je předvyplněn příznak přítomnosti. Je tomu tak z ryze praktického důvodu, většina žáků je ve výuce přítomna a jen u menšiny se zadává důvod nepřítomnosti (obdoba papírové třídní knihy, ve které se také zaznačuje jen nepřítomnost žáka). Poznámka: Tento symbol také zároveň naznačuje, zda žák v té které hodině a předmětu fi guruje (souvislost s dělenou výukou, tím, zda má žák předmět přidělen ve smyslu své docházky do něj). i Typy neúčasti žáka ve výuce Úvodem nejprve zmiňme typy nepřítomnosti žáka ve výuce. Ty jsou také reprezentovány funkčními příznaky v tabulce účasti. Jedná se o: Přítomen výchozí stav Nepřítomen Pozdní příchod Předčasný odchod Výchozí stav účasti žáků ve výuce, všcihni mají příznak Přítomen. Zaznamenání neúčasti žáka v jedné hodině výuky Práce se záznamem nepřítomnosti je velmi jednoduchá. 1. Podstata tkví v tom, že na základě skutečného stavu nejprve vyberete funkční příznak nepřítomnosti žáka, a to tak, že myší klepnete na jedné z ikonek nepřítomnosti. Vlastně tím jakoby namočíte kurzor myši tímto příznakem. 2. Následně tímto aktivovaným příznakem nepřítomnosti klepněte do příslušného políčka hodiny, ve které žák chybí. Namočení příznaku nepřítomnosti Označení dané hodiny zvoleným typem nepřítomnosti. Hotovo, žák má zaznamenánu v 1. hodině nepřítomnost. 3. Hotovo, žák má zaznamenánu nepřítomnost ve výuce; systém proceduru automaticky bez potvrzení uloží (vizuálně naznačí na procesu ukládání). Obdobným způsobem můžete postupovat i u ostatních žáků. Poznámka: Pokud jste se spletli (např. s typem příznaku), nevadí. Pokud ještě není třídním učitelem defi nitivně posouzena nepřítomnost žáka (jako že v okamžiku, kdy jste ji mylně zadali a chcete ji hned opravit), stačí, když klepnete na správný příznak a aplikujete jej na příslušné políčko účasti v hodině výuky. i 25

26 Zaznamenání neúčasti žáka ve všech hodinách výuky V případě potřeby, abyste nemuseli ručně naklikávat nepřítomnost žáka ve všech hodinách, můžete využít procedury hromadnějšího označení hodin příslušným příznakem nepřítomnosti. Třídního učitele, který ví, že je žák nemocen, mu bude chtít v týdenním pohledu třídní knihy předznačit jeho absenci pro všechny dny. Postup: 1. Namočte kurzor myši do požadovaného příznaku neúčasti (bude to s největší pravděpodobností typ Nepřítomen). 2. Klepněte na jménu daného žáka. Tím se příznak jeho nepřítomnosti aplikuje na celý den výuky. Pro zaznamenání celodenní nepřítomnosti žáka klepněte na jeho jména systém zvolený příznak nepřítomnosti zapíše do všech políček vyučovacích hodin dne, ve kterých má žák svou platnou výuku. 3. Hotovo, systém zapsání nepřítomnosti i sám ihned ukládá. 4. Obdobným způsobem pokračujte i o ostatních dnů absence žáka. Hromadné zaznamenání neúčasti více žáků v hodinách výuky Může se také stát, že všichni žáci jsou v dané hodině nepřítomni. Opět pokud byste to naklikávali opakovaně u každého ze 30 žáků zvlášť, bylo byto zbytečně zdlouhavé. Systém je schopen tuto nepřítomnost všech zaznamenat hroadně. Postup: 1. Namočte kurzor myši do požadovaného příznaku neúčasti (může to být typ Nepřítomen, ale i jiný). 2. Klepněte na číselném označení hodiny, ve které jsou žáci nepřítomni. Tím se příznak dané nepřítomnosti aplikuje na celý den výuky.v celém sloupci vyučovací hodiny, a to všem naráz. Hotovo, nepřítomnost všech žáků v hodině je zaznamenána. Jak zadat pozdní příchod do výuky Opět praktická potřeba školy, jak podchytit pozdní příchod(y) žáka. 1. Postup je obdobou předchozích popisovaných případů, s tím, že vyučující použije příznak nepřítomnosti typu Pozdní příchod. 2. Ten pak aplikuje na políčko dané vyučovací hodiny, do které se žák pozdě dostavil. V následně zobrazeném panelu vybere příčinu pozdního příchodu (je k dispozici v číselnících), počet minut zpoždění žáka, případně doplní bližší popisku. Potvrdí tlač. OK. Zaznamenaný pozdní příchod 26

27 !! Třídní kniha Jak zadat předčasný odchod z výuky Obdoba předchozího případu s tím, že je jako typový příznak nepřítomnosti použit Předčasný odchod. Zaznamenaný předčasný odchod z výuky. Hotovo, záznam předčasného odchodu žáka z výuky je zaznamenán. Práva učitele k přístupu ke třídní knize ve vztahu k zadávání nepřítomnosti Jistě si vzpomenete, jak jsme hovořili o podrolí vyučujících, u kterých mohou být striktněji řízena práva přístupu ke třídní knize (str. 8 této příručky). Pokud škola vymezí v právech běžných vyučujících (jejich podroli) to, že budou moci ve Třídní knize (platí to pak i pro modul Docházka) vidět a zapisovat JEN SVÉ HODINY (právo Zápis záznamů podle úvazků), pak kromě vymezeného zápisu do svých hodin budou moci zaznamenávat neúčast žáků také jen ve svých hodinách.! Vyučující s právem Zápis záznamů podle úvazků bude moci zaznamenat absenci jen ve své 6. vyučovací hodině Pokud si vyučující omezí zobrazení vyučovacích hodin jen na jeho vlastní, pak u žáků bude mít v záznamu neúčasti k dispozici vyloženě jen svou hodinu. 27

28 9. Provázanost modulu Třídní kniha a Docházka Na straně 25 jsme naznačili, že moduly Třídní kniha a Docházka jsou do jisté míry spojitými nádobami, že se některá data mezi nimi krížově přenáší. Ano, je tomu tak, a to právě s daty souvisejícími se záznamem nepřítomností a obsencemi žáků. Tento vztah je následující: A) Záznam nepřítomností prostřednictvím Třídní knihy přenos do modulu Docházka (a naopak): Pokud zaznamenáte nepřítomnosti žáků v modulu Třídní kniha, tak tato v podstatě surová data jsou okamžikem záznamu prolinkována do modulu Docházka. V něm třídní učitel posoudí podstatu nepřítomnosti a na základě doložené omluvenky žákovi absenci buď omluví či neomluví. Více k samostatnému procesu posuzování/omlouvání nepřítomností až v příručce Docházka. Vazbu mezi daty nepřítomností ze Třídní knihy a jejich propojení do modulu Docházka vidíte na následujících obrázcích. Záznamy nepřítomností žáků Joklíka, Nováčka a Pažouta v modulu Třídní kniha. obousměrný transfer Stejná (prolinkovaná) nepřítomnost těchto žáků v modulu Docházka. Zde čekají tyto nepřítomnosti na posouzení třídním učitelem. Prvotním zdrojem dat byla v tomto případě Třídní kniha, nicméně docela dobře jí mohla být samotná docházka (více k zadávání nepřítomnosti prostřednictvím docházky ve stejnojmenné příručce Docházka. Transfer dat prostého zadání nepřítomnosti je tedy obousměrný: Třídní kniha Docházka 28

29 B) Promítnutí definitivně posouzené absence z Docházky přenos do modulu Třídní kniha: Systém zajišťuje i propojenost finálně posouzené nepřítomnosti (ve smyslu Omluveno / Neomluveno) z modulu Docházka do modulu Třídní kniha. Upozornění: V tomto případě však již jde o jednosměrný proces, do Třídní knihy se promítají finální příznaky zúřadované absence, aniž by je mohl, v docházkové části třídnice, běžný vyučující ( netřídní ) jakkoliv měnit či mazat. Je to třídním učitelem posouzená absence žáka, která má (pro třídnici) defi nitivní fi nální charakter. Opravit ji může zase pouze třídní učitel. A to tak, že ve Třídní knize může z defi nitivní omluvené / neomluvené absence navodit pouze běžný stav Přítomen / Nepřítomen a až v Docházce pak případně tyto nově přiřazené obecné stavy opětovně finálně posoudit.! Vazba je naznačena na následujících obrázcích. Defi nitivně posouzená nepřítomnost žáků (omluvená u Joklíka a neomluvená u Zárubové), realizovaná v modulu Docházka. jednosměrný transfer... a stejné fi nální příznaky omluvené a neomluvené absence ve Třídní knize. Defi nitivní stavy omluvené a neomluvené absence ve formuláříku docházky ve třídní knize. Tyto stavy již nemůže běžný vyučující prostřednictvím třídní knihy nijak změnit! 29

30 10. Mimorozvrhová hodina Určité typy uživatelů-učitelů mohou mít ve třídní knize k dispozici i zápis tzv. mimorozvrhové hodiny. Jsou to: Třídní učitel a Zástupce třídního učitele ti mají tuto možnost ve výchozím stavu, dánu statutem třídnictví, už jen proto, že jsou to osoby zodpovídající svým způsobem na třídní knuhu jako takovou (není potřeba jim aktivovat separátní právo Zápis hodin třídní knihy mimo rozvrh k použití zápisu do mimorozvrhové hodiny) a pak také ty vytvořené učitelské podrole, které mají aktivováno právo Zápis hodin třídní knihy mimo rozvrh; to může být nastaveno např. u podrole Zástupce ředitele či Ředitele školy. Upozornění: Neaplikujte právo Zápis hodin třídní knihy mimo rozvrh plošně, protože by tím běžný vyučující získal (v jistém ohledu nežádoucí) možnost, jak ve třídě obcházet zápis učiva do jemu vyhrazených míst. V podstatě velmi ojedinělá možnost (popíšeme vzápětí v jakých případech) využití zápisu v mimoroz- mimo rozvrh. Lze jej aplikovat pouze je-li Spřažení práva Zápis hodin třídní knihy vrhové hodině by tak mohla být plošněji zneužívána. aktivní i právo Zápis záznamů bez omezení. Ponechte skutečně tuto možnost jen třídnímu učiteli a jeho zástupci (ta je vlastně dána vždy charakterem jejich statutu), řediteli a zástupci ředitele (v jejich podrolích). Použití zápisu do mimorozvrhové hodiny K čemu tato možnost (např. třídnímu učiteli) slouží? Jak již napovídá samotný název, jde o možnost zápisu znění události, která nevyplývá z nasazení předmětů v rozvrhu, ale přesto je žádoucí, aby byla v prvotní evidenci třídní knihy zaznamenána. Upozornění: Zápis prostřednictvím mimorozvrhové hodiny rozhodně nevyužívejte k zápisu témat učiva a událostí, které vyplývají z rozvrhu jako takového (tedy zápisy témat předmětů nasazených v rozvrhu)! Pouze data poskytovaný třídní knize z rozvrhu zajistí správnost vedení zápisů ve třídnici (ve smyslu kontinuity číselných řad odučených hodin, využití aktuálně nasazené suplované hodiny apod.).! Příklad: Třídní učitel chce zapsat do třídní knihy konání třídnické hodiny, která (ve většině případů tomu tak bude) není fi xně zařazena do rozvrhu třídy. Využije k tomu zápis do mimorozvrhové hodiny. Vzhledem k tomu, že rozhovor nebude mít dlouhé trvání, postačí mu na to chvíle před zahájením vyučování, doba, kdy není vyučována žádná rozvrhová hodina, tedy např. v pondělí, 0-tou hodinu. Postup při zápisu mimorozvrhové hodiny: 1. Nalistujte ve třídní knize (ve formuláři Zápis hodin) den, ve kterém budte chtít zapsat tuto záležitost. 2. Vpravo, vedle datumu dne je k dispozici odkaz se symbolem +, klepněte na něj. 3. Systém zobrazí panel sloužící pro zapsání této mimorozvrhové hodiny. Vyplňte potřebné hodnoty a údaje a záznam uložte klepnutím na tlačítko OK. 30 Zápis tzv. mimorozvrhové (v tomto případě konkrétně třídnické) hodiny. Na spodním obrázku vidíte výsledek zápisu. Povšimněte si, že tento zápis postrádá zkratu předmětu (protože ji nemá, v panelu vložení je to hodnota Neurčený u položky Předmět). Zápis také nemá číslování odučených hodin.

31 11. Poznámka ke dni výuky Třídní kniha je jedním z nejdůležitějších dokumentů prvotní evidence školy, proto je jí věnována taková i taková pozornost. Dalo by se obrazně říci, že čím více údajů a stavů má třídní kniha podchyceno, tím lépe při posuzování, k čemu ve třídě došlo, a jak byly tyto události podchyceny, což sami jiste dobře znáte z vlastních praktických zkušeností. Pro záznam toho, k čemu ve třídě došlo, slouží i separátní poznámkové pole s názvem Poznámka. Nachází se ve formuláři Zápis hodin, u každého dne, pod posledním řádkem sloužícím k zápisu učiva. Ve výchozím stavu je prázdné. Poznámkové pole pro záznam údálostí, které se během vyučovacího dne odehrály ve třídě. K čemu pole Poznámka využít? K zápisu čehokoliv, co se ve třídě během dne odehrálo. Klidně pište (z těch skutečně podstatných věcí) i více, nikdy nevíte, co se v rámci zpětného šetření odehrané události ve třídě bude posuzovat. Tedy mohou to být poznámky typu: vyrušování žáků při výuce, událost, ke které ve třídě došlo (třeba i během přestávky), účast vybraných žáků na akci školy, účast vybraných žáků na individuální praxi, proběhnuvší přednáška vedená externistou v dané hodině výuky, atd.... rozsah potřeby něco zaznačit do tohoto poznámkového pole je na vás. i Zapisovat tyto poznámky mohou nezávisle na sobě jednotliví vyučující, všichni, kteří zaregistrují ve třídě událost hodnou zápisu (viz. následující ukázka). Ukázka záznamu poznámek ke dni výuky Na jakém místě ve třídní knize se pak tyto texty objeví? Přílohová strana třídní knihy Možná víte (z papírové verze třídnice), jak málo je v její tabulce místa pro poznámky, a přitom jak mnoho událostí se může ve třídě odehrát. Tištěný výstup Třídní knihy Iškoly to řeší tak, že vůči (třeba i velkému rozsahu) těchto poznámek vytvoří servisní přílohovou stránku, kterou připojí na konec výstupu třídnice (kterým je PDF dokument). Tyto přílohové stránky pak můžete při fi nální vazbě a archivaci buď umístit doprostřed třídnice (k danému týdnu), nebo nechat v kompletu na závěr třídnice. Na následujícím obrázku vidíte tuto přílohovou stránku (sestavenou z dat formuláře dne). 31

32 12. Kontrola nezapsaných hodin ve třídní knize Přirozeně se může stát, že vyučující opomene zapsat téma v některé z vyučovacích hodin. Pokud by musel dotyčný (nebo i vedení školy při kontrole pedagogické dokumentace) ručně procházet všechny výukové týdny daného pololetí a dohledávat v něm případně nezapsanou výuku, bylo by to zdržující. K tomuto účlu má modul Třídní kniha servisní nástroj, který je k dispozici pod záložkou Nezapsané. TIP: Ještě než naznačíme funkcionalitu nástroje, tak doporučujeme drobné personifi kační nastavení. Pokud zatrhnete (jako vyučující) zatržítko Zobrazovat pouze mé hodiny, řeknete tím systému, aby skutečně zobrazil jen nezapsané hodiny vašeho předmětu. Systém hledání je nastaven tak, že ve výchozím stavu zobrazuje nezapsané hodiny posledních 7 dní. Nicméně můžete interval zobrazení prodloužit a to tak, že v polích Od: Do: zadáte potřebné datumové vstupy (např. požadavek zobrazení všech nezapsaných hodin od začátku pololetí). Klepnutím na tlačítko Potvrdit systém provede akci, tedy zobrazí všechny nezapsané hodiny právě na zadané období. Seznam nezapsaných hodin Klepnutím myší na tu kterou hodinu vás systém nasměruje do formuláře právě na danou nezapsanou hodinu, u které můžete doplnit téma výuky. Tím je nedostatek (tedy nezapsání) této hodiny zúřadován. Obdobně postupujte i u dalších svých nezapsaných hodin až do stavu, kdy vám systém zahlásí, že (pro dané období) u konkrétní třídy nejsou žádné nezapsané hodiny. 32

33 13. Využití sestavených tematických plánů pro záznamy ve třídní knize Samotné sestavení a případné vytištění hotového tematického plánu (a jeho odevzdání ke schválení a k založení do pedagog. agendy školy) je jedna věc. Druhou praktickou záležitostí je využití hotového tematického plánu pro vložení látky probraného učiva do třídní knihy. Pokud máte kompletní tematický plán pro daný předmět a třídu/skupinu sestavený, pak je jeho použití pro samotný formulář třídní knihy velmi efektivní. Využití tematického plánu pro záznam učiva do třídní knihy Postup: 1. Načtěte modul Třídní kniha a v ní klepnutím na název předmětné třídy (resp. skupiny) její třídní knihu. 2. V daném výukovém sni klepněte ve formuláři třídní knihy na ikonku žluté složky (nachází se vpravo vedle zadávacího řádku učiva). 3. V panelu nabízeného tematického plánu vyhledejte předmětné téma. Klepnutím myší na něm jej vložíte na řádek tématu odučené látky ve třídní knize. Vložení do třídní knihy potvrďte tlačítkem Uložit změny. Sled popisovaných kroků vidíte na následujícíh obrázcích. 4. Hotovo, téma výuky je ve třídní knize zapsáno a to s využitím položky existujícího tematického plánu. i Poznámka: Samozřejmě, v kroku po vložení tématu z tem. plánu (před uložením) můžete text tématu i modifi kovat, doplnit o upřesnění. Tematický plán v tomto případě vlastně funguje i jako jakýsi pomocník našeptávač, kterého využijete pro rychlé vložení tématu výuky. Kontrola odučení hodin tématu ve třídní knize K tomuto účelu slouží samotný panel vkládání tématu látky z tematického plánu do třídní knihy. V něm jste si jistě povšimli, že při jeho pravém okraji je sloupec Hodin/oduč. Položka Hodin znamená, kolik je v tematickém plánu obsaženo hodin výuky (defacto naplánováno) a sloupec /oduč. značí, kolik hodin daného tématu jste odučili a zapsali ve třídní knize. Vidět je to opět na následujícím komentovaném obrázku na následující straně. 33

34 Je vidět, že u tohoto tématu je z 1 naplánované hodiny i 1 hodina odučena tedy splněno. i Poznámka: Systém vám nijak nebude bránit, abyste danému tématu (z důvodu nepochopení látky apod.) nevěnovali více hodin, než jste v tem. plánu naplánovali. To, jak je vedena výuku je jen na vyučujícím a jeho obhájení si ujetí oproti tematickému plánu (viz obr. s odučením více hodin tématu, než bylo naplánováno). V tomto tématu je mírně (o +1 hodinu navíc) přeučeno... Co ještě platí ve vyplňování třídní knihy? To, nač jste již zvyklí a s čím využití tematických plánů jako takových nijak nekoliduje to, že po najetí kurzorem myši na pole zatím nevyplněného učiva, se zobrazí bublinová nápověda s předchozí posledně odučenou hodinou předmětu a jejím tématem. To je jako drobná pomůcka v tom, co bylo v předchozí hodině předmětem výuky, aniž byste museli listovat formulářem třídní knihy (o den/týden) zpět. Sestavování tematických plánů i Poznámka: Více k samotným tematickým plánům (jejich sestavení, kopírování do paralelních tříd apod.) viz příručka č. 25, Tematické plány učiva. 34

Docházka z pohledu rodiče / žáka

Docházka z pohledu rodiče / žáka příručka 16 DOCHÁZKA PRO RODIČE / ŽÁKA uživatelská příručka ke sledování docházky žáka Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky

Více

Příručka pro tvorbu a zadávání DÚ, jeho vypracování žákem a vyhodnocení učitelem DOMÁCÍ ÚKOLY

Příručka pro tvorbu a zadávání DÚ, jeho vypracování žákem a vyhodnocení učitelem DOMÁCÍ ÚKOLY příručka 21 DOMÁCÍ ÚKOLY příručka pro tvorbu a zadávání DÚ, jeho vypracování žákem a vyhodnocení učitelem Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou

Více

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází

CENTRÁLNÍ DATABÁZE. příručka pro práci s Centrální databází příručka 22 CENTRÁLNÍ DATABÁZE příručka pro práci s Centrální databází Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

MAZÁNÍ DAT. systémová příručka vymezující doporučený postup při mazání dat v daném pololetí

MAZÁNÍ DAT. systémová příručka vymezující doporučený postup při mazání dat v daném pololetí příručka 12 MAZÁNÍ DAT systémová příručka vymezující doporučený postup při mazání dat v daném pololetí Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku.

Více

DOZORY. Příručka pro práci s dozory vyučujících

DOZORY. Příručka pro práci s dozory vyučujících příručka 18 DOZORY Příručka pro práci s dozory vyučujících Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka modulu docházka v systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více

ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy

ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy příručka Čím začít? ČÍM ZAČÍT... systémová příručka vymezující doporučený postup při zakládání školní agendy Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má

Více

Tipy k vývěsce a e-mailu

Tipy k vývěsce a e-mailu příručka 11 TIPY K VÝVĚSCE A E-MAILU uživatelská příručka rychlé tipy k funkčnosti vývěsky a e-mailu Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku.

Více

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

DOCHÁZKA. systémová příručka pro administraci docházky žáků

DOCHÁZKA. systémová příručka pro administraci docházky žáků příručka 7 DOCHÁZKA systémová příručka pro administraci docházky žáků Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici

Více

Systémová příručka Admina pro zadávání suplování a operativních změn v rozvrhu SUPLOVÁNÍ

Systémová příručka Admina pro zadávání suplování a operativních změn v rozvrhu SUPLOVÁNÍ příručka 5 SUPLOVÁNÍ systémová příručka pro zadávání suplování a operativních změn v rozvrhu Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky

Více

Převod úvazků a rozvrhů z ASC

Převod úvazků a rozvrhů z ASC příručka 27 PŘEVOD ÚVAZKŮ A ROZVRHU Z ASC příručka pro možnost načtení úvazků a hotového rozvrhu ze systému ASC rozvrhy Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

i škola.cz Nejčastější dotazy příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

i škola.cz Nejčastější dotazy příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Nejčastější dotazy příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

ROZVRHY. systémová příručka pro tvorbu rozvrhů v aplikaci Iskola.cz

ROZVRHY. systémová příručka pro tvorbu rozvrhů v aplikaci Iskola.cz příručka 4 ROZVRHY systémová příručka pro tvorbu rozvrhů v aplikaci Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři

Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice 2013 Popis programu Bakaláři Databázový systém Bakaláři je na škole v provozu již šestnáct

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy

instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy instalační příručka - vytvoření vlastní virtuální školy Příručka se vztahuje k verzi iškoly.cz 1.03c. Aktuální verzi iškoly.cz naleznete přímo na stránkách www.iskola.cz. Vzhledem k neustálým obnovám aplikace

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

APOLLO, stručný manuál

APOLLO, stručný manuál 1 APOLLO, stručný manuál PŘEHLED ÚLOH: Rozvrh Přehled studentů zapsaných do předmětu, do výuky Uznání výuky Detailní informace o předmětu Editace karty předmětu Nastavení práv k předmětu Hodnocení vypisování

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Nápověda k docházkové aplikaci AME

Nápověda k docházkové aplikaci AME Nápověda k docházkové aplikaci AME Obsah: 1. Základní ovládání programu 3 2. Často kladené dotazy (F.A.Q.) 4 A. Zaměstnanci 4 1. Jak přidat, opravit nebo odebrat zaměstnance? 2. Jak přeřadit zaměstnance

Více

ID-Ware II Editace docházky

ID-Ware II Editace docházky ID-Ware II Editace docházky Obsah 1.Vložení průchodu...3 1.1.1.1.Příchod do práce nebo odchod z práce...3 1.2.1.2.Začátek přerušení...3 1.3.1.3.Ukončení přerušení...5 1.3.1Ukončení přerušení na něž bezprostředně

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků příručka 8 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ systémová příručka pro administraci přijímacího řízení žáků Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky

Více

48 Pracovní poměr. Rozšířený režim. Standardní režim

48 Pracovní poměr. Rozšířený režim. Standardní režim 48 Pracovní poměr Modul Pracovní poměr slouží ke správě osobních dotazníků jednotlivých pracovníků a evidenci historie pracovního poměru vzhledem k organizaci. Modul umožňuje přímou tvorbu smluv různých

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři

Příručka pro uživatele. Zaměstnanci školy a profesoři Příručka pro uživatele Zaměstnanci školy a profesoři Tento systém Vám poskytne průběžné aktuální informace o výuce, plánování termínu a výsledku zkoušek a zápočtu, a umožní i přímo komunikaci s Vašimi

Více

Po otevření tohoto odkazu se musíte přihlásit pomocí přiděleného jména a hesla.

Po otevření tohoto odkazu se musíte přihlásit pomocí přiděleného jména a hesla. Vážení rodiče. Od nového školního roku se chystáme ve všech třídách vám zpřístupnit internetovou aplikaci, která vás bude informovat o řadě událostí ve škole. Bude to přehled docházky vašeho dítěte, přehled

Více

30 APZ Klienti. Popis modulu

30 APZ Klienti. Popis modulu 30 APZ Klienti Uživatelský modul APZ Klienti náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci klientů agentury

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje

Docházka INTRAWEB. Osobní údaje Docházka INTRAWEB Ve docházkovém systému je možno používat také tenkého klienta. Přes internetový prohlížeč je možno sledovat docházku zaměstnanců, žádat o dovolenou, schvalovat docházku, atd. Zákazníci,

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE

NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE Dobrý den, tento návod Vám má pomoci se zorientovat ve webové aplikaci Bakaláři ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA. Webová aplikace Bakaláři obsahuje: Osobní údaje žáka -

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Základní úkony učitele v IS

Základní úkony učitele v IS Základní úkony učitele v IS 1. Přihlášení 2. Titulní strana IS 3. Záznamník učitele orientace 4. Poslat dopis seminární skupině 5. Vystavit studijní materiál 6. Zaznačit průběžné hodnocení - body nebo

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

20 Osobní asistenti. Popis modulu

20 Osobní asistenti. Popis modulu 20 Osobní asistenti Uživatelský modul Osobní asistenti náleží k modulům řešícím agendu služby osobní asistentce. Modul realizuje evidenci osobních asistentů (včetně uchazečů o práci asistenta). Součástí

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Systémová příručka Admina pro založení Iškoly a základní nastavení prostředí aplikace NASTAVENÍ SYSTÉMU

Systémová příručka Admina pro založení Iškoly a základní nastavení prostředí aplikace NASTAVENÍ SYSTÉMU příručka 1 NASTAVENÍ SYSTÉMU systémová příručka pro založení nové databáze a základní nastavení aplikace Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP)

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Aktivní saldo Představení modulu je samostatně prodávaná nadstavba modulu Účetnictví. Podává přehled o stavu a pohybech saldokontních účtů a slouží

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM Obsah 1 Přihlášení... 2 2 Hlavní okno... 2 3 Funkční menu programu 3E-LOOK... 3 3.1 Zpracování zakázky... 3 3.2 Kmenová data... 3 3.3 Servis... 4 3.4 Správa systému... 4 3.5 Plánování

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

ADMINISTRACE. systémová příručka pro správu jednotlivých objektů v aplikaci Iskola.cz

ADMINISTRACE. systémová příručka pro správu jednotlivých objektů v aplikaci Iskola.cz příručka 2 ADMINISTRACE systémová příručka pro správu jednotlivých objektů v aplikaci Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku.

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

VYBRÁNÍ PROFILOVÉHO OBRÁZKU Z EXISTUJÍCÍ FOTOGRAFIE NA PROFILU

VYBRÁNÍ PROFILOVÉHO OBRÁZKU Z EXISTUJÍCÍ FOTOGRAFIE NA PROFILU KAPITOLA 3 Profil a Zeď PROFILOVÝ OBRÁZEK PŘIDÁNÍ INFORMACÍ DO PROFILU ÚPRAVA INFORMACÍ V PROFILU NASTAVENÍ A PRÁCE SE ZDÍ Pomocí profilu (a samozřejmě na něm publikovaného obsahu) se veřejně prezentujete

Více

NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE

NÁVOD K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz IČO: 61386898

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Metodický pokyn k vedení pedagogické dokumentace ZŠ

Metodický pokyn k vedení pedagogické dokumentace ZŠ Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Metodický pokyn k vedení pedagogické dokumentace ZŠ Veškerá dokumentace musí být vedena s náležitou péčí. Změna

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu

SharePoint Vysoká škola zdravotnická, Duškova 7, Praha 5. Školní informační portál 1/7. Přihlášení k portálu Školní informační portál Přihlášení k portálu... 1 Přihlášení k volitelným předmětům... 3 Použití a oprávnění jednotlivých knihoven na stránkách studijních skupin... 4 Vložení dokumentu do knihovny...

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

i škola.cz příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

i škola.cz příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více