Obsah KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA CR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA CR"

Transkript

1

2 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA CR Hayes, Nicky Základy sociální psychologie / Nicky Hayesová ; [z anglického originálu... preložila Irena Štepaníková]. -- Vyd Praha: Portál, s. : i!. Název originálu: Principles of social psychology ISBN * * sociální psychologie interpersonální vztahy sociální komunikace ucebnice Kniha vychází s podporou nadace Open Society Fund Praha Ceský preklad lektoroval prof. PhDr. Vladimír Smékal Puvodní anglické vydání: Nicky Hayes, Princip les of Social Psychology 1993 Erlbaum (UK) Taylor & Francis Ceské vydání: Portál, s. r. o., Praha 1998 Translation Irena Štepaníková ISBN Obsah Predmluva pro ceské vydání 8 1 Kontexty sociální interakce Fyzícké kontexty Sociální kontexty Kulturní kontexty Sebepojetí 20 Shrnutí: Kontexty sociální interakce 28 2 Konverzace a komunikace Neverbální aspekty komunikace Analýza diskursu Atribucní teorie, Sociální reprezentace Shrnutí: Konverzace a komunikace 47 3 Interakce s druhými Sociální facilitace a sociální lenivost Konformita Poslušnost Skupinové procesy Vudcovství 64 Shrnutí: Interakce s druhými 68 4 Vnímání druhých lidí, pritažlivost a vztahy Vnímání jiných osob Interpersonální pritažlivost Vztahy Shrnutí: Vnímání druhých osob, pritažlivost a vztahy, 94 5 Postoje Koncept postoju Zmena postoju Merení postoju Shrnutí: Postoje Konflikt a spolupráce Teorie agrese Predsudky Zmena predsudku Kolektivní chování Altruistické chování Záverem Shrnutí: Konflikt a spolupráce Slovnícek pojmu Literatura Rejstríky (vecný a autorský) 160

3 Mé drahé tete a strýci, Jessice a Georgeovi Saddingtonovým Podekování Ráda bych podekovala ucitelum psychologie ruzných typu škol, s nimiž jsem se setkávala na seminárích a konferencích Asociace pro výuku psychologie. Velmi si vážím jejich postrehu, rad a pomoci. Zvláštní podekování si zaslouží Mike Stanley a Phil Baynard, jejichž poznámky k mému rukopisu byly nesmírne cenné, Simon Green za to, že me prizval ke spolupráci na této sérii, a Graham Gibbs z katedry ved o chování Huddersfieldské univerzity, který se se mnou štedre rozdelil o své znalosti pocítacu Apple Macintosh, a tím mi umožnil urychlit a zefektivnit dokoncení této knihy. Nicky Hayesová

4 Predmluva pro ceské vydání Autorkou knihy je britská psycholožka, která zasvetila svou odbornou psychologickou cinnost psaní ucebnic. Krome tohoto strucného uvedení do sociální psychologie je autorkou nekolika systematických základu a úvodu do psychologie, které opakovane vycházejí. Spolu s Michaelem Eysenckem a Simonem Greenem je editorkou úspešné knižnice "Principles ofpsychology". Lze o ní bez nadsázky ríci, že má dar slova - jak mluveného, tak psaného. Být prítomen jejím odborným vystoupením znamená zažít "didaktický koncert". Výklad doprovázený instruktivními schématy pomocí mediální techniky, prekvapující sdelení nových poznatku i v rámci prehledového referátového sdelení jsou pro ni samozrejmé prostredky, jak udržet pozornost studenta a vést jej k poznání tajemství psychologie. Podobne je tomu i se Základy sociální psychologie. Ctenáre, který je zvyklý na behavioristicky ladené texty americké provenience, prekvapí jiný zpusob výberu i výkladu látky. Autorka mela možnost látku usporádat jako výklad sociální determinace chování nebo jako eklektickou smes všeho, co prekracuje horizont kategorií individuální psychiky. Její úsilí systematicky pojednat o principech, tedy o pocátcích, ji vede k mapování kontextu, v nichž probíhá styk cloveka s clovekem, a kolem tohoto jádrového pojmu "interakce" (= styk) je strukturován výklad jednotlivých kapitol. Ctenári, který pochopí, proc jsou kapitoly usporádány tak, jak jsou, a proc jsou cleneny na práve takové, a ne jiné podkapitoly, najednou vyvstane v mysli pojmová mapa systému sociální psychologie. Díky autorcine nenásilnému vedení bude s to zarazovat si nové a detailnejší poznatky získané studiem monografií a jinak strukturovaných odborných textu sociální psychologie. Myslím, že v tomto didaktickém zámeru kniha zdarile plní svou funkci uvádejícího pruvodce, aniž by zbavovala zvídavého ctenáre svobody hledat jiné porádací kategorie a principy. Vladimír Smékal 8 Kontexty sociální interakce Jsme spolecenští tvorové. Neustále se stýkáme s jinými lidskými bytostmi. Mluvíme spolu, uzavíráme dohody, zapojujeme se do skupin a vymenujeme si názory na nejruznejší veci. Potreba spolecenského kontaktu je evolucním dedictvím podobne jako lidská ruka - utvárí a usmernuje poznávání sveta. Sociální interakce se odehrává v kontextu, který nás muže mnoha zpusoby ovlivnit. Za kontexty lze považovat napríklad kulturu, životní prostredí, sociální skupiny nebo rodinu. Pohybujeme se tedy ve fyzických, sociál ních a kulturních kontextech a každý z nich ovlivnuje, co deláme a jak to deláme. 1.1 Fyzické kontexty Fyzické kontexty ovlivnují chování ruzným zpusobem: od stresu v tlacenici až po jemné náznaky mocenských pozic, které v sobe nese architektonické rešení kanceláre ci trídy. Studiem jejich pusobení na chování lidí se zabývá psychologie životního prostredí, která je však príliš rozsáhlá na to, abychom se jí zde mohli podrobne venovat. V této kapitole se tedy seznámíme pouze s pusobením sociálních a kulturních kontextu. 1.2 Sociální kontexty Nejdríve si vysvetlíme nekteré základní sociální mechanismy, které výzkum identifikoval, protože ty tvorí základy sociálního chování Scénár Jeden ze základních mechanismu každodenní sociální interakce se oznacuje jako scénár (skript). Podobnými námety se nekterí vedci zabývali již dríve. Pojem scénáre se však nejzretelneji pojí se jmény R. Schanka ar. Abelsona, kterí jej popsali v roce Tito autori jsou presvedceni, že sociální jednání má velmi casto podobu plánovitých posloupností, které regulují chování a umožnují nám ocekávat prubeh události, podobne jako je tomu ve scénári divadelní hry. 9

5 Predstavte si napríklad, že obedváte v restauraci. Této situace se úcastní nekolik lidí: vy, vaši prátelé, cíšník, barman a pravdepodobne i jiné osoby. Všem úcastníkum je však známá posloupnost toho, kdy má kdo co udelat, a to i tehdy, když se navzájem neznají. V každém okamžiku víte, co máte asi ocekávat a jak se chovat, a vše se odehrává zavedeným zpusobem. Schank s Abelsonem dokazují, že tomu je tak proto, že všichni zúcastnení hrají podle stejného scénáre, kterému i beze slov rozumejí, a to umožnuje hladký prubeh sociální interakce Role Odehrává-Ii se každodenní život podle scénáre, podobne jako divadelní hra, odkud znají "herci" své úlohy? Pro porozumení životu je velmi duležitý pojem role. Svým významem se témer zcela shoduje s tím, co máme na mysli, mluvíme-ii o hercích nebo o divadle. Ve svém spolecenském živote na sebe bereme "úlohy", které nám predepisují, jak se máme chovat k druhým lidem. Hrajeme svoje role a druzí hrají zase své. Za jediný všední den pravdepodobne sehrajete radu ruzných rolí: role dlouhodobé, které se týkají rodinných vztahu (dcera, syn, rodic, partner), role krátkodobé a pomíjivé, jako napr. cestující v autobuse, i role dlouhodobejší, ale prece jen casove omezené, jako je napríklad role studenta. Soucástí každé takové role je urcitý zpusob chování. Predstavte si, jak se chováte jako cestující v autobuse, a zkuste se tak chovat doma. Budou si myslet, že vám preskocilo! Podobne se vaše chování v roli "student v kavárne" asi znacne liší od chování v roli "student na prednášce". Sociální role jsou vždy reciprocní - odehrávají se v párech, protože svou roli vždy hrajeme ve vztahu k jiné osobe. Napríklad roli zdravotní sestry byste hráli podle toho, s kým byste zrovna byli v kontaktu: Mohli byste být sestrou s pacientem, sestrou s lékarem nebo s vám nadrízenou vrchní sestrou. Kdyby se však setkaly dve sestry ve stejném postavení, odráželo by jejich chování nejspíše daleko více jejich skutecnou osobnost, protože role "zdravotní sestra" by se pro jejich interakci moc nehodila. E. Goffman (1959) tvrdí, že role, které hrajeme jako soucást každodenního spolecenského života, se postupne internalizují a nakonec se stávají soucástí vlastního já - soucástí osobnosti. Když zacneme s nejakou novou cinností, treba s první prázdninovou brigádou v obchode, cítíme se neprirozene, jako kdybychom hráli divadelní roli. Ale když tuto cinnost deláme urcitou dobu, stane se soucástí našeho sebepojetí. Svou roli pak hrajeme automaticky a mužeme si odpovídající masku ("personu") nasadit, kdykoli tomu odpovídá sociální kontext. V živote se však neucíme pouze vlastním rolím. Také se hodne dovídáme o rolích druhých lidí. Pozorujeme lidi kolem sebe a ucíme se od nich. To, co se naucíme od druhých, však nemusíme ihned využít. Zachováme se podle toho až ve vhodné situaci. Bandura (Bandura a Walters, 1973) je presvedcen, že imitace (napodobení) a modeling (prejímání vzoru) hrají duležitou roli v sociálním ucení, které nám umožnuje osvojit si celé vzorce sociálního jednání a naucit se príslušným rolím. Na duležitost sociálního ucení poukázali ve známé studii Haney, Banks a Zimbardo (1973). Požádali studenty o úcast v experimentu, ve kterém jim byly náhodne prideleny rozdílné role: nekterí meli hrát vezne a ostatní dozorce. Nikdo studentum nerekl, jak mají své role zahrát, takže zpusob podání záležel pouze na nich. Experiment byl proveden co nejrealisticteji, badatelé dokonce meli k dispozici falešnou veznici. Autori predpokládali, že experiment potrvá dva týdny. Studenti, kterí hráli vezne, velmi rychle podlehli apatii a poraženectví, zatímco studenti v roli dozorcu zacali být agresivní a vyhledávali konflikty. Neužívali sice fyzických trestu, ale prišli na mnoho zpusobu, jak vezne ponižovat. Napríklad je nechávali stát v radách a stále dokola opakovat svá císla. Jeden vezen se vzbouril a odmítal spolupracovat. Byl tedy za trest zavren do tesné komurky. Ostatní veznové dostali možnost ho vysvobodit, pokud by se symbolicky obetovali (vzdali se prikrývky). Oni ale takovou obet odmítli, nazvali rebela "prušvihárem" a nechteli s ním nic mít. Experimentátori museli pokus po šesti dnech ukoncit, protože prísnost a psychologická krutost dozorcu se vystupnovaly do té míry, že nebylo možné ve výzkumu pokracovat. Prícinou chování dozorcu nebyly jejich osobnostní rysy, ale situace, ve které se ocitli, a role, kterou hráli. Mnozí z nich byli v bežném živote velmi slušní lidé ajejich chování je samé šokovalo. Dríve by nikdy neuverili, že by byli neceho takového schopni. Jejich pojetí role dozorce (prejaté vetšinou z televize a filmu) však bylo takové, že ve skutecnosti projevovali daleko více krutosti než opravdoví vezenští dozorci - ti by riskovali vzpouru, kdyby se svými vezni zacházeli tak špatne. Tato studie nám jasne ukazuje, jak latentní vedomosti o jiných sociálních rolích mohou vystoupit na povrch, když je potrebujeme. Tím hodne vypovídá o významu znalosti rolí ve spolecenském chování lidí. Také naznacuje-neco o tom, jak se v naší spolecnosti zobrazuje moc a dominance. Príkladem je predstava, že tento typ autority se automaticky pojí s brutalitou a tyranizováním Sociální schémata Jiným duležitým pojmem, který se objevil v sociální psychologii, je sociální schéma. Jde o predstavu, že sociální vedomosti jsou uchovávány 10 11

6 v celistvých, pružných rámcích, které rídí chování. Scénáre popsané Schankem a Abelsonem (1977) predstavujíjeden druh takových rámcu. Toto schéma, scénár, používáme k regulaci svého chování, když se nacházíme ve spolecenských situacích vyžadujících presnou souslednost interakcí mezi zúcastnenými stranami. Baron a Byrne (1984) identifikovali tri další typy sociálních schémat: schéma rolí, schéma osoby a sebeschéma. Porozumení rolím není jen abstraktní znalostí - také je užíváme k usmernení vlastního chování a k pochopení smyslu svých zkušeností. Schémata rolí jsou tedy rámce, které užíváme pri jednání s ostatními v souvislostech urcitého spolecenského vztahu - jako je napr. ucitel, který hovorí s žákem, a naopak, nebo policista, který mluví s obcanem. Když nekoho poznáme blíže, nepremýšlíme o nem jen ve vztahu k jeho rolím. Vytvoríme si také schéma osoby, které obsahuje naše chápání daného cloveka - napríklad predstavy o jeho osobnostních zvláštnostech a o tom, co má, ci nemá rád. Toto schéma se aktivuje tehdy, když jsme s touto osobou ve styku nebo když podnikáme neco, co se jí týká. Tak napríklad když kupujete dárek otci, vaše schéma osoby otce vás pravdepodobne povede k návšteve jiných obchodu a k výberu odlišné veci, než kdybyste kupovali dárek svému duvernému príteli. Ctvrtým typem sociálního schématu, který popsali Baron a Byrne, je sebeschéma - predstava, kterou máme sami o sobe. Své sebepojetí prubež- ~ ne upravujeme a prizpusobujeme. Vytváríme si tak obrázek o tom, jací jsme. Ten je založen zcásti na zkušenosti a zcásti na pozorování a hodnocení vlastního chování ve spolecenských situacích. Sebe schéma používáme v nejruznejších situacích. Predstavte si napríklad, že si kupujete šaty. Pravdepodobnost, že si neco koupíte, není u všech vecí v obchode stejná - nekteré možnosti hned vyloucíte, protože "to není to, co nosíte". Vaše sebe schéma se uplatnuje, když zužujete okruh možných voleb na veci, které se vám zdají prijatelné. Sociální schémata, která uplatnujeme v ruzných situacích, neusmernují jen jednání. Rídí také poznávání (kognici). Povaha vzpomínek bude napríklad záviset na tom, jaká schémata ci scénáre jsme uplatnili pri zapamatování. V jedné studii Zadny a Gerard (1974) predvedli skupine pokusných osob videonahrávku dvou studentu, kterí se procházeli po byte a diskutovali o drobných prestupcích, jako jsou krádeže a užívání drog. Všichni videli tutéž nahrávku, ale jedné skupine experimentátori rekli, že studenti cekají na kamaráda, druhé, že hledají drogy, a tretí, že se chystají vyloupit byt. Když se pokusných osob otázali na film pozdeji, pamatovaly si odlišné veci - napríklad ti, kterí si mysleli, že vidí zlodeje, si pamatovali kreditní karty. které v byte ležely, a také si všimli, co studenti ríkali o krádežích, zatímco ostatní skupiny si pamatovaly zcela jiné cásti konverzace. Schéma je samozrejme hypotetickým konstruktem. Znamená to, že ve skutecnosti neexistuje. To, že o nem mluvíme jako o necem skutecném, nám však pomáhá porozumet jeho podstate. Není to fyzická struktura v mozku nebo neco podobného. Je to model, který užíváme k tomu, abychom pochopili, jak asi probíhá každodenní spolecenský styk a jak funguje spolecenské vedomí. Teorie sociálního schématu nám dovoluje seskupit ruzné druhy sociálního vedení, které lidé užívají v každodenních interakcich, a muže tedy být užitecným nástrojem organizace a strukturalizace sociální zkušenosti a pomocníkem v chápání toho, co se kolem nás deje. Sociální interakce se odehrává v kontextu, který zahrnuje mimo jiné sociální zkušenost, uloženou a používanou ve forme sociálních schémat. ~v' C)J~Z Sociální identita Pri zkoumání vlivu jiných lidí na naše chování je užitecné zamerit se na skupiny~ které nás obklopují. Duležitým zdrojem informací o nás samých a o tom, jak nás vidí druzí, je skupina vrstevníku (peer group). Je to skupina lidí, které pokládáme za nám podobné. Ti mohou naše chování velmi silne ovlivnit, zvlášte v prubehu adolescence a v pocátcích dospelosti, kdy rodina prestává být nejduležitejším zdrojem sociálních informací. Vliv vrstevnické skupiny však nevysvetluje vše, co oznacujeme jako sociální interakci. Naše a jejich cíle mohou být odlišné a mužeme se do

7 konce domnívat, že se svým vrstevníkum vubec nepodobáme. Místo toho (nebo soucasne) mužeme své chování prizpusobit referencní skupine- tedy skupine lidí, jejichž chování považujeme za správné, a proto nám slouží jako vzor. Napríklad mladá zacínající atletka asi své standardy neprebírá od lidí ze svého nejbližšího okolí, ale od soucasných špickových atletu. I když s nimi neprijde prímo do styku, mohou se stát jejím modelem, protože sije zvolila za referencní skupinu. Prevezme jejich standardy a podle nich rídí a usmernuje své vlastní chování a postoje. H. Tajfel (1982) tvrdí, že pro porozumení mezilidské interakci je velmi duležité vzít v úvahu proces sociální identifikace. Vzájemne na sebe nepusobíme jen jako jedinci hrající své role podle urcitého scénáre. Také se identifikujeme se sociálními skupinami, ke kterým náležíme, a tato identifikace urcuje náš prístup k interakci s druhými lidmi. Pokud se napríklad ztotožníte se sociální skupinou, která je podle vašeho mínení mladá, radikální a nekonvencní v oblékání, poznamená to zpusob vašeho jednání s nekým, kdo patrí k jiné sociální skupine (starý, s konzervativními postoji a konvencní v oblékání). Budete s ním jednat jinak než s clovekem, kterého vnímáte jako clena své "vlastní" sociální skupiny. Tajfel (1970) je autorem rady studií, které poukázaly na duležitost procesu sociální kategorizace. Jeho práce se týkají toho, co nyní známe pod názvem model minimálních skupin. Úcastníci jeho výzkumu dostali jen velmi málo informací, na jejichž základe by mohli provést sociální srovnání, ale i to málo zpracovali tak, že srovnání vyznelo ve prospech jejich "vnitrní" skupiny (in-group) a v neprospech "vnejší" skupiny (out-group). V jednom výzkumu (Billig a Tajfel, 1973) byly pokusné osoby hodem mincí rozdeleny do dvou skupin. Jednotliví clenové skupiny si byli pramá 10 podobní a uvedomovali si, že rozdelení probehlo na základe náhody. Když však meli provést úkol, který zahrnoval bodové hodnocení druhých osob, prece jen stranili clenum své skupiny. Pak byli úcastníci pokusu vyzváni, aby už neuvažovali o "skupinách" a aby pro oznacení druhých používali císelné kódy. Tentokrát už nikomu výrazne nestranili, prestože si uvedomovali urcitou vzájemnou podobnost. Sociální identifikace je spojena se dvema základními lidskými pohnutkami. Jednou je tendence seskupovat veci do kategorií. Ukázali jsme si, že tento sklon projevujeme pri vnímání lidí, vecí i událostí. Druhou pohnutkouje vyhledávání všeho, co posílí naši sebeúctu, a umožní nám tedy smýšlet o sobe dobre. I když se muže zdát, že tyto dve pohnutky spolu nesouvisejí, obe silne ovlivnují naše interakce s druhými lidmi. 14 Rozdelování lidí do vnitrních a vnejších skupin není jen vytvárením množiny rovnocenných kategorií. Spolecnost takovou strukturu nemá. Nekteré sociální skupiny mají vetší prestiž ci moc než jiné, nekterým projevujeme vetší úctu. Skupiny mezi sebou porovnáváme, abychom zjistili, jak vysoko na spolecenském žebrícku stojí. Protože jsme príslušníky sociálních skupin, proces srovnávání se odráží také v tom, jak vidíme sami sebe. Samozrejme si prejeme být soucástí sociálních skupin, príslušnost k nimž na nás vrhne príznivé svetlo. Pokud zjistíme, že príslušíme ke skupine, která nám toto prání nemuže splnit, pravdepodobne se ji pokusíme opustit, nebo se od ní distancovat ("vlastne nejsem takový jako oni"). Mužeme se také pokusit zmenit vnímání skupiny druhými, bud srovnáním se skupinou s nižším postavením, nebo prímo úsilím o zvýšení jejího postavení (Tajfel, 1982). Tajfel je presvedcen, že proces vnímání druhých lidí na základe jejich clenství ve skupinách je základní soucástí lidského myšlení a že spoluutvárí další sociální procesy - zvlášte formování spolecenských norem a existenci stereotypu a predsudku. Sociální identifikaci je tedy treba chápat jako základní soucást kontextu sociální interakce. 1.3 Kulturní kontexty Etnocentrismus Psychologie obecne (a zvlášte sociální psychologie) bývá kritizována za to, že se zameruje jen na úzkou výsec lidské zkušenosti, kterou predstavuje zkušenost bílých Severoamericanu ze stredních vrstev. V poslední dobe zacalo mnoho psychologu upozornovat, že tento etnocentrismus muže zkreslit predmet zkoumání a zpusobit, že výsledky nemají platnost pro všechny typy a podoby lidské zkušenosti. Mnoho psychologu nyní studuje sociální procesy v kontextu více kultur. Kultura nesporne ovlivnuje mnoho aspektu psychologie podstatneji, než se domnívali tradicní badatelé. Napr. Marsella, Devos a Hsu (1985) ukázali, že západní pojetí "já" (jáství, self) se odlišuje od pojetí,já" v asijských kulturách. Z toho vyplývá, že mnoho výzkumu, které se týkají tohoto tématu,je pro velkou cást lidstva irelevantní. Je duležité, aby si badatelé byli vedomi zkreslení výsledku výzkumu, ke kterým muže dojít, pokud se nevenuje pozornost vlivu kultury, identity a etnocentrismu. (Blíže se touto problematikou budeme zabývat na konci kapitoly, kde pojednáme o výzkumu sebepojetí.) Nevedomý etnocentrismus muže vést k nesprávným predpokladum badatele o pokusných osobách. Tyto predpoklady mohou ovlivnit otázky kla- 15

8 dené v rámci výzkumu i interpretaci výsledku. Napr. M. Stone (1981) uvádí predpoklad mnohých psychologu a pedagogu, že deti, které špatne prospívají ve škole, mají nižší sebeduveru než ty, které prospívají dobre. Psychologové a pedagogové také casto pokládají za zrejmé, že se to týká zvlášte cernošských dívek, protože cernošské deti jako skupina mají horší prospech než deti bílé a dívky mívají horší prospech než chlapci. Takže jejich predpoklad jim slouží jako východisko k mnoha dalším záverum. Výsledky empirických výzkumu nám však ukazují podstatne jiný obrázek. Stone podává zprávu o výsledcích testu sebeduvery u ruzných skupin školáku. Ukazuje, že cernošské dívky mají vyšší sebevedomí než vetšina ostatních skupin. Zdá se tedy, že badatelé (dost namyšlene) predpokládali, že školní prospech je pro cernošské dívky stejne duležitý jako pro badatele samotné. Dívky však mely zájem o jiné stránky života, a tak i zdroje jejich se~eduvery byly odlišné. Neprospech ve škole nepovažovaly za podstatný (vlastne jej zpola ocekávaly), takže nemel velký význam ani pro jejich sebeduveru. Mnoho badatelu se snaží tyto nedostatky napravit. Prestože v moderních sociálne psychologických casopisech objevíme více príspevku od psychologu z celého sveta, než jsme byli zvyklí vídat, zbývá ješte stále mnoho práce. V sociální psychologii se však mohou objevit i zjištení, která se týkají všech skupin lidí. Tajfel napríklad vyšel ze zkušeností Evropanu s predsudky a diskriminací za. druhé svetové války. On a jeho pokracovatelé provedli radu výzkumu v ruzných kulturách sveta. Mnoho badatelu dnes verí, že proces kategorizace a identifikace se clenskou ci vnitrní skupinou (in-group identification), který popisuje teorie sociální identity, platí pro všechny skupiny lidí všude na svete. Musíme tedy kriticky zkoumat sociálne psychologické výzkumy, zda nejsou zkresleny vlivem kultury a etnocentrismy, a musíme si být vedomi možných zpusobu ovlivnení jejich výsledku. To však neznamená, že bychom meli odmítnout všechny tradicní výzkumy. Moderní duraz na etnické otázky v psychologickém výzkumu neznamená, že veškeré predchozí poznatky jsou zastaralé. Z minulosti se mužeme ucit i tehdy, když psychologie prožívá prechod k jiným prístupum Sociálne psychologické experimenty Nové myšlenkové proudy casto vedou k úplnému prehodnocení metodologie výzkumu. Behavioristická škola se pricinila o to, že rada sociálne psychologických výzkumu v první polovine tohoto století probíhala v laboratorích. Pokusné osoby byly požádány, aby za vysoce kontrolovaných podmínek vykonávaly pomerne jasne urcené úkoly. Takový prístup však 16 problematizuje ekologickou validitu, nebot lidé se mohou v laboratorních podmínkách chovat jinak než v normálním živote. Studie muže být oznacena za ekologicky validní pouze tehdy, když verne odpovídá podmínkám a chování ve skutecném živote. Problém ekologické validity se stal zrejmým díky výzkumum, které ukázaly, že v psychologickém experimentu i v reálném svete pusobí dva duležité spolecenské mechanismy. Jsoujimi efekt experimentátora (experimenter effects) a charakteristiky požadavku (demand characteristics). Protože hrají základní úlohu v lidské interakci, je treba venovat jim pozornost jako soucásti kontextu spolecenského chování Efekty experimentátora Jednu z prvních studií efektu experimentátora provedli Rosenthal a Fode v roce Zjištovali, jak mohou presvedcení a predstavy experimentátora(osoby provádející experiment) v psychologickém výzkumu ovlivnit chování respondentu - i když jimi jsou treba zvírata! Jejich "experimentátory" predstavovali studenti psychologie, kterým bylo sdeleno, že mají provést pokus týkající se ucení krys v bludišti. Krysy se mely naucit cestu bludištem, a pokud splnily úkol úspešne, byly odmeneny potravou. Role experimentátora spocívala v tom, že mel "naucit" krysu projít bludištem. Studenti se dozvedeli, že krysy, s kterými meli pracovat, pocházejí ze dvou ruzných populací. Jedna skupina pochází z "chytré" populace, a mela by se tedy ucit rychleji. Dále jim bylo receno, že techto krys není dost, a proto nekterí studenti budou pracovat s "hloupými" krysami. Ve skutecnosti však Rosenthal a Fode peclive rozdelili krysy tak, aby obe skupiny byly vyrovnané. Když byl výkon krys testován o nekolik dní pozdeji, splnilo se ocekávání studentu. Krysy, které studenti pokládali za chytré, se naucily projít bludištem mnohem rychleji než ty zbývající. Nebylo to rozhodne díky nejakým tajuplným vlivum, ale proto, že studenti, kterí verili, že se jejich krysy budou ~~_ ucit rychleji, tomuto ocekávání prizpusobili i své chování. "Povzbuzovali" svoje krysy, dávali jim více príležitostí k nácviku, více se jich dotýkali, a tak si krysy více zvykly na lidi a na situaci. Nekterí si svoje krysy dokonce pojmenovali. Studenti, kterí si o svých krysách mysleli, že jsou hloupé, jim venovali méne pozornosti. Rosenthal popisuje tento proces jako sebespliíující predpoved (self-fulfilling prophecy). Tvrzení, že krysy jsou "chytré" nebo "hloupé", se naplnilo 17

9 proste proto, že je nekdo vyrkl. Naplnilo se, prestože nebylo na pocátku experimentu pravdivé. Prostým predpovezením toho, co se stane, experimentátori nevedomky zpusobili, že výsledky odpovídaly jejich ocekávání. Rosenthal a Jacobsen (1968) pokracovali ve studiu tohoto jevu na jedné velké americké škole. Zaranžovali situaci tak, aby ucitelé,,náhodou" zaslechli, jak badatelé jmenují nekolik detí, které si zrejme budou príští rok vést neobycejne dobre. Deti byly náhodne vybrány z prumerných žáku. Když se badatelé za rok vrátili, zjistili, že jmenované deti si zlepšily prospech a nyní jsou mezi nejlepšími žáky - jen díky ocekávání ucitelu. Tento výzkum vedl k mnoha dalším typum zkoumání. Teorie nálepkování (labelling theory), známá v sociologii a v nekterých oblastech sociální psychologie, se týká sociálních procesu, které jsou dusledkem toho, že nejaké díte (nebo dospelý) je oznaceno napríklad za hloupé (treba kvuli zpusobu reci nebo kvuli etnickému puvodu), a také vlivu této "nálepky" na chování ucitelu a jiných lidí k oznacenému díteti. Nálepka se stává skutecností, nebot okolí jedná tak, jako by byla pravdivá. Rosenthalovy práce také vedly ke studiu vlivu experimentátora v psychologickém výzkumu. Nyní víme, že výzkumy mají být pripraveny tak, aby se pokud možno vyloucila možnost ovlivnení výsledku ocekáváním experimentátora. Jedním ze zpusobu, jak to provést, je použít dvojité kontroly naslepo (double-blind control), kde ani experimentátor, ani pokusná osoba neznají hypotézy overované experimentem, takže nemohou prubeh experimentu ovlivnit. Takový postup však muže prinášet etické problémy, nebot nekdy vyžaduje neprijatelné klamání úcastníku výzkumu Charakteristiky požadavku Na další sociálne psychologický aspekt psychologického experimentu upozornil Orne (1962). M. T. Orne se vlastne pokoušel najít zpusob, jak rozlišit, které pokusné osoby jsou opravdu zhypnotizovány a které hypnotický stav jen predstírají. Nakonec to musel vzdát, nebot spolehlivý zpusob, jak je rozlišit, nedokázal najít. Objevil však, že lidé jednají úplne jinak než v normálním živote, pokud si myslí, že se úcastní psychologického experimentu, V jednom experimentu meli respondenti doplnit na list papíru sérii císel a potom papír roztrhat a vyhodit do koše. Pak meli zacít na novém listu papíru a po dokoncení jej opet zahodit. Orne zjistil, že když o to požádal respondenty v rutinním, každodenním kontextu, brzy odmítli - už po prvním nebo druhém listu. Když si však mysleli, že se úcastní psychologického experimentu, pokracovali by do nekonecna. Jednou musel respondenty výzkumník zastavit, protože ani po šesti hodinách práce neprojevili žádný odpor! 18 Orne tvrdí, že respondenti reagují na to, co považují za charakteristiky požadavku experimentu. Delají to, co se od nich podle jejich názoru ocekává. Jak ukazuje Orne, výsledkem muže být chování, které je dosti odlišné od chování v normálních situacích. Tento predpoklad podporil Silverman (1977), který ukázal, že mnoho výsledku klasických psychologických studií (jako napr. "napodminování" probandu pomocí posílení prikývnutím nebo úsmevem, aby používali množného císla podstatných jmen) je závislých na pochopení probandu, co se od nich ceká. V neformálním interview, kterého se lidé úcastnili po skoncení tohoto experimentu, vyšlo najevo, že reagovali na charakteristiky požadavku experimentu a snažili se být "dobrými", spolupracujícími probandy, aby experiment dobre dopadl. Tyto poznatky se samozrejme týkají celé psychologie (a všech výzkumu lidského chování), nikoli jen psychologie sociální. Protože se sociální psychologie zameruje predevším na studium lidských interakcí, stály tyto poznatky v pozadí vzniku nekterých nových prístupu Výzkum podle nového paradigmatu Sociální psychologie se v soucasnosti snaží zanechat laboratorních experimentu a prejít k ekologicky validnejším výzkumum lidského chování. I když se samozrejme dosud provádejí formální pokusy, stále více sociálních psychologu obrací svuj zájem k sociální kognici, 'tedy k tomu, jak lidé vnímají okolní dení. Na významu nabývají výzkumy probíhající spíše ve venkovním svete než v psychologické laboratori. Rom Rarré v roce 1979 navrhl, aby výzkum spolecenských bytostí mel dve ohniska, která se podstatne odlišují od tradicních, behaviorálne orientovaných metod užívaných v minulosti. Jedno z nich se týká základní jednotky sociální interakce. Rarré ríká, že dríve se psychologové zajímali o jednotlivé ciny ci o jejich dvojice. Ale život takto rozdelene neprobíhá. Prožíváme jej v epizodách - v celistvých posloupnostech cinu a cinností, které se odehrávají v urcité situaci a zahrnují urcité role, scénáre, herce atd. Rarré se domnívá, že sociální psychologové by za základní jednotku analýzy meli zvolit epizodu a zkoumat dení v ní. Rarré' dále navrhuje, aby psychologové venovali více pozornosti výpovedím (accounts) lidí o okolním dení. Když hovoríme s ruznými lidmi a zajímáme se o jejich verzi toho, co se událo, casto se nám objeví velmi ruzné obrazy. Napríklad v roce 1978 provedli Marsh, Rosser a Rarré nekolik výzkumu fotbalových fanoušku. Zajímaly je výpovedi "chuligánu" o skutecném dení mezi skupinami fanoušku souperících týmu na stadione. Zjistili, že 19

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JAROSLAV ČACKÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně PORTÁL PRO VÝUKU ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V

Více

Psychologická čítanka

Psychologická čítanka Etické fórum České republiky, Pedagogická sekce Psychologická čítanka aneb vybrané kapitoly z psychologie studijní text pro učitele etické výchovy Autoři: Pavel Motyčka Petr Vaněk David Vaněk Hana Bartoňková

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Role motivace ve výtvarné výchově na I. a II. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: PaedDr..Hana Stadlerová Autor práce:

Více

Mentoring a využití jeho metod na střední škole

Mentoring a využití jeho metod na střední škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Mentoring a využití jeho metod na střední škole Obr.1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN

ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie ROZVOD RODIČŮ A PARTNERSKÉ VZTAHY DĚTÍ PARENTAL DIVORCE AND RELATIONSHIPS OF CHILDREN Bakalářská diplomová práce Autor: Kateřina

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Tomáš Šobáň OSTRAVA 2009 2 Šobáň: Sociální psychologie OBSAH ÚVOD... 7 1. PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE... 8 1.1 Předmět sociální psychologie... 8 1.2

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

4 Stanovení pravidel soužití ve třídě 22

4 Stanovení pravidel soužití ve třídě 22 Obsah 1 Zásady mozkově kompatibilního vzdělávání 7 1.1 Bezpečné prostředí (neohrožující klima) 7 1.2 Smysluplný obsah 7 1.3 Možnost výběru 9 1.4 Přiměřený čas 9 1.5 Obohacené prostředí 10 1.6 Spolupráce

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání (Text prošel jazykovou korekturou, nebyl graficky upraven) Autorský tým: Dr. Dana Moree, editor (DM) Mgr. Jiří Kocourek (JK) Mgr. Pavel

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ

HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty HODNOCENÍ VZTAHU K PRARODIČŮM OČIMA ADOLESCENTŮ Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Monika Zemanová PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Více

Co bychom měli vědět o nadání

Co bychom měli vědět o nadání Co bychom měli vědět o nadání Jana M. Havigerová, Blanka Křováčková a kol. Recenzenti: PhDr. Jana Čihounková PhDr Jaroslava Dosedlová, PhD. Složení autorského týmu: Mgr. Žaneta Doucková Petra Hamplová

Více

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Krizová intervence pro speciální pedagogy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Krizová intervence pro speciální pedagogy Michal Růžička a kolektiv Olomouc 2013 Oponenti: Mgr. Zdeňka Polínková Mgr. Pavlína Prachařová Vedoucí autorského

Více

Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti

Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr.

Více

PRÁCA S TRIEDOU. jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli jako vyučující. výchovných opatření se vyvarovat?

PRÁCA S TRIEDOU. jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli jako vyučující. výchovných opatření se vyvarovat? PRÁCA S TRIEDOU C 1.1 Škola, třída, učitel B 1.1 Management třídy PhDr. Václav Mertin, katedra psychologie FF UK? Setkali? Víte,? Jakých jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli

Více

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM

Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Metodika poradenského programu KROK ZA KROKEM Druhá šance CZ.1.04/5.1.01/77.00356 1 Obsah I. VSTUPNÍ MODUL... 4 1.1. Úvod celoživotní učení... 4 1.2. Dostupnost informací informační společnost... 5 1.3.

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele

Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele Mendelova zemědělská a lesnická universita v Brně Provozně ekonomická fakulta Psychologické aspekty nákupního chování spotřebitele Diplomová práce Autor: Jan Doné Vedoucí práce: PhDr. Helena Pavlíčková

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I 1/38 1/ PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI V období vzniku psychologie se autoři soustřeďují i na výzkum rozdílů mezi lidmi. Sledují se jednotlivé individuální diference,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Petrová a kolektiv Význam psychologie v životě člověka Studijní opora Olomouc 2009 Obsah Úvod Vysvětlivky k ikonám 1 Etické problémy v psychologickém

Více