Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací"

Transkript

1 Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací

2 Osnova 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví 2. Vyhláška 504/2002 Sb. 3. České účetní standardy Předmět účetnictví 5. Období vedení účetnictví 6. Účetní doklady a jejich význam. 7. Účetní knihy deník, hlavní kniha 8. Účtový rozvrh 9. Účetní uzávěrka 10. Dotace 11. Dary 12. Mzdy 13. Jednoduché účetnictví 14. Přechod na účetnictví 15. Nejčastější chyby 16. Přílohy

3 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví - Co je účetnictví a povinnosti s tím spjaté - Účetnictví vs. jednoduché účetnictví vs. daňová evidence (spolky vedou jednoduché účetnictví pokud nepřekročí jejich příjmy ,-Kč) - Období vedení účetnictví kdy začít a kdy skončit

4 2. Vyhláška Vyhláška 504/2002 Sb. vztahující se na účetní jednotky, jejichž hlavním předmětem není činnost podnikání. Např. spolky, OPS, politické strany, církve, nadace, veřejné školy atd

5 3. České účetní standardy České účetní standardy slouží účetním jednotkám, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb Jedná se určení účtů, účtování na účtech a vnitroorganizačního účetnictví v souladu s účetními metodami.

6 4. Předmět účetnictví Stav a pohyb majetku a jiných aktiv Stav a pohyb závazků včetně dluhů a jiných pasiv Náklady a výnosy Výsledek hospodaření

7 5. Období vedení účetnictví Povinnost vést účetnictví od vzniku do zániku spolku V české měně V českém jazyce

8 6. Účetní doklady a jejich význam Účtování dle konkrétního účetního období Způsob uchování dokladů Délka uschování dokladů Rozdělení dokladů (PPD, VPD, Fa, Smlouvy, Splátkové kalendáře )

9 Vzor pokladních dokladů

10 Přijatá a vydaná faktura - vzor

11 7. Účetní knihy Deník a jeho obsah Hlavní kniha - syntetické a analytické účty Případně i kniha analytických účtů, kniha podrozvahových účtů

12 8. Účtový rozvrh Soupis účtů a možnosti jak s ním nakládat (rozšiřovat během roku ) Závazný obsah jednotlivých tříd a účtových skupin Třídy 0 až 9 Příklady jednoduchých a běžných účetních pohybů

13 9. Účetní závěrka Sestavení účetní závěrky v návaznosti na 18 a 19 zákona o účetnictví. Závěrka musí zahrnovat: Rozvahu -> aktiva a pasiva Výkaz zisku a ztráty -> náklady a výnosy Přílohu -> doplňující informace

14 Náležitosti účetní závěrky Obchodní název účetní jednotky a sídlo IČO, jestliže je účetní jednotka má Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání či jiné činnosti Rozvahový den účetní závěrky Okamžik sestavený účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu

15 ! Neziskové organizace musí povinně odlišovat náklady a výnosy spojené s hlavní a vedlejší činností pomocí analytické evidence, pro potřeby výpočtu daně z příjmů!

16 10. Dotace Postupy účtování o dotacích a příspěvcích: a) Provozní dotace ve prospěch účtové skupiny 691 b) Dotace na pořízení dlouhodobého majetku ve prospěch účtové skupiny 901

17 Základní zásady při účtování dotací O nároku se účtuje současně s úhradou, ke dni účetní závěrky se účtuje o předpisu vždy, je-li nárok právně doložen. Nároky na dotace na pořízení dlouhodobého majetku se účtují na vrub 347 či 348 a ve prospěch účtu 901 vlastní jmění či 691 provozní dotace. Na účtech 347 a 348 účetní jednotka vypořádává případnou povinnost vrátit část dotace (nepoužité ) a ostatní závazky finančního charakteru se stáním rozpočtem a rozpočtem orgánů územních samostatných celků.

18 11. Dary Dle zákona byl zrušen zákon o daní darovací a dary se tak přesunuly ke zdaňování daní z příjmů. Pro účtování se používá zpravidla účet 682 (přijaté příspěvky, dary). Doporučuje se účtovat dary přes jmění, nezobrazí se přitom výnos náklad v různých časových rovinách. K rozhodnutí o způsobu účtování darů je třeba vytvořit interní předpis

19 12. Mzdy Pracovní poměr vzniká uzavřením: Pracovního poměru, Dohodou o provedení práce či Dohodou o pracovní činnosti. Musí být uzavřen písemně a obsahovat 3 základní náležitosti druh práce, místo výkonu práce a den nástupu. Dále pak může obsahovat ujednání zkušební doby (max. 3 měsíce bez prodloužení a před vznikem prac.poměru). Mzda za odvedenou práci se uvádí v pracovní smlouvě nebo zvláštním platovým výměrem.

20 Výpověď Pracovní poměr zaniká dohodou, výpovědí, okamžitým propuštěním, zrušením ve zkušební době. Výpověď musí být dána písemně a doručená druhé straně. Okamžité zrušení pracovního poměru musí obsahovat předepsanou písemnou formu a důvod musí být skutkově vymezen. Důvod nelze dodatečně měnit.

21 Odstupné Při skončení pracovního poměru náleží zaměstnanci odstupné: a. V případě že odpracoval méně než jeden rok, má nárok na jednoměsíční odstupné b. Při odpracování více než jednoho a méně než dvou let má zaměstnanec nárok na dvouměsíční odstupné c. Při odpracování více než dvou let má nárok na tříměsíční odstupné.

22 ! Je nutné rozlišovat minimální mzdu a zaručenou mzdu! Minimální mzda pro rok 2014 je 8.500,-Kč. Příklad: Recepční s maturitou, mluvící třemi jazyky a ovládající složitý rezervační systém nemůže mít mzdu 8.500,-Kč!!! V posledních letech často kontrolovaný problém inspektorátem práce. Více na stránkách MPSV.

23 Dohoda o provedení práce Musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná Může být uzavřena maximálně na 1 rok. Dále může být obnovena. Práce nesmí překročit 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele Při překročení příjmu nad 10. tisíc měsíčně podléhá mzda odvodů SP a ZP. Daň z dohod o provedení práce je 15% Může být uplatněna sleva na dani.

24 Dohoda o pracovní činnosti Je omezena na maximum odpovídající polovině stanovené týdenní pracovní doby. Lze ji uzavřít na dobu ne/určitou Lze ukončit výpovědí bez udání důvodu a bez nároku na odstupné Za zaměstnance se odvádí SP a ZP

25 Zaměstnání malého rozsahu Je svým charakterem zaměstnáním doplňkovým, ze kterého zaměstnanci neplyne plnohodnotné zajištění, na které mají nárok zaměstnanci účastní nemocenského pojištění v plném rozsahu. Tzn. že: o Neplyne ochranná lhůta o Nevzniká nárok na ošetřovné ani nárok na příspěvek v těhotenství a mateřství Zaměstnanec je nemocensky pojištěn jen v těch měsících v nichž dosáhne příjmu alespoň 2.500,-Kč

26 13. Jednoduché účetnictví 38a ZoÚ Nezaměňovat s daňovou evidencí! Ta je určena pouze pro FO Pro jednoduché účetnictví jsou důležité: - peněžní deník - kniha závazků a pohledávek - pomocné knihy (o složkách majetku, pracovně právních vztazích atd..)

27 ! Pro účetní jednotku je důležité, aby sledovala zvlášť příjmy a výdaje, které jsou a nejsou předmětem daně z příjmů, a plnění zdanitelná a osvobozená od daně z přidané hodnoty. Po provedení účetní závěrky sestavují účetní jednotky přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, které jsou přílohou daňového přiznání k dani z příjmů PO.

28 14. Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví (podvojné) vyhláška 42a Postup převodu lze rozdělit do těchto bodů: Zjištění skutečného stavu majetku a závazků k poslednímu dní účetního období Inventarizace majetku a závazků Sestavení odpisového plánu pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

29 Aktiva Pasiva Ukázka Počáteční rozvaha k software dodavatelé drobný nehm.maj přijaté zálohy stavby ostatní závazky samostatné movité věci jiné závazky drobný DHM vlastní jmění ostatní DHM 031 pozemky 211 pokladna 10 CELKEM AKTIVA 50 CELKEM PASIVA 50 Rozvaha se musí rovnat AKTIVA = PASIVA. Součet aktiv a součet pasiv vyrovnáme počátečním stavem účtu 901 vlastní jmění.

30 15. Nejčastější chyby v účetnictví a) Nejčastější chybou je nerozlišování hlavní a vedlejší činnosti neziskové organizace -> je nutné rozlišovat příjmy a výdaje těchto činností pomocí analytického členění účtů a rozlišením středisek na hlavní a vedlejší činnost atd.

31 b) Další častou chybou je ocenění majetku Organizace nesprávně zahrne do ocenění pořizovaného majetku například: - Poplatky bance za konverzi cizí měny a kursové ztráty z přepočtu cizí měny (jedná se o náklady související s finančním majetkem) - Úroky z prodlení za pozdní úhradu faktury dodavatele pořizovaného majetku - Náklady na opravy majetku

32 c) Naopak opomene zahrnout do ocenění pořizovaného majetku například: - Výdaje na pořízení projektové dokumentace stavby. - Správní poplatky a jiné poplatky související s pořízením dlouhodobé majetku - Výdaje na dopravu do místa používání majetku

33 d) Odpisy při dotacích na pořízení (nebo zhodnocení) dlouhodobého majetku - Jednotka nezohlední část odpisů z majetku pořízeného dotací z vlastního mění do výnosů e) Mezi další chyby spadá i to, že se neprovádí inventarizace majetku. - inventarizace se provádí minimálně 1x ročně. Skutečné stavy se zjišťují fyzickou inventurou.

34 K čemu slouží vnitřní předpis? Je to povinnost, která je uložena příslušnými zákony a to přímo či nepřímo. Jde o ochranu účetní jednotky, která prokazuje, že úkony byly vykonány v souladu s platným zákonem. Jedním z velmi důležitých předpisů je podpisový vzor. Tento často opomíjený, neaktualizovaný a nenápadný předpis může sehrát velkou roli.

35 Legislativa: Vedení účetnictví neziskových organizací se řídí následujícími zákony a právními předpisy: - Zákonem č. 563/1991 Sb. - Vyhláškou č. 504/2002 Sb. - Vyhláškou č. 410/2009 Sb. - Vyhláškou č. 507/2002 Sb. - Českými účetními standardy

36 Děkuji za Vaši pozornost.

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR)

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) Finanční zdroje Činnost základních organizací je zabezpečována z těchto zdrojů: a) z odborových členských příspěvků b) z peněžních darů a

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE Právní úprava účetnictví - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZoÚ,pro úč. jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 50 Finanční zpravodaj 2/2012 3 Úplné znění Českého účetního standardu č. 701 Účty a zásady účtování na účtech pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

o systému zpracování účetnictví a účetních metodách

o systému zpracování účetnictví a účetních metodách Směrnice výkonného výboru ČSRU o systému zpracování účetnictví a účetních metodách schválená výkonným výborem ČSRU dne 12. září 2012 Vyhotovil dne 12. září 2012 Ondřej Surga předseda legislativní komise

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 31 Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Ing. Miluše Geussová, Ing. Erik Geuss Praha, listopad 2004 Předmluva Jak už asi víte, naši zákonodárci přijali

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více