ÚZEMNÍ PLÁN ZÁJEZD. návrh pro veřejné projednání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN ZÁJEZD. návrh pro veřejné projednání"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN ZÁJEZD návrh pro veřejné projednání Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Šmeralova 208/ Praha 7 tel zpracováno: 10/2017 Pořizovatel: Magistrát města Kladna oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města Určený zastupitel: Mgr. Luboš Kratochvíl - starosta Zpracovatel: Ing. arch. Zdeněk Gottfried

2 ÚZEMNÍ PLÁN ZÁJEZD TEXTOVÁ ČÁST OBSAH: I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU I.a) Vymezení zastavěného území... 3 I.b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 3 I.c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně... 3 I.c1 Urbanistická koncepce I.c2 Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby I.c3 Systém sídelní zeleně I.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování. 4 I.d1 Dopravní infrastruktura I.d2 Technická infrastruktura I.d3 Občanské vybavení veřejné infrastruktury a další občanské vybavení, veřejná prostranství I.e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin... 5 I.e1 Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny a jejich využití I.e2 Územní systém ekologické stability I.e3 Prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi I.e4 Koncepce rekreačního využívání krajiny I.e5- Vymezení ploch pro dobývání nerostů I.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití) 7 I.g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit I.h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelní čísla pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odst. 1 katastrálního zákona. 13 I.i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. 13 Strana 2 (celkem 29)

3 I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU I.a) Vymezení zastavěného území - zastavěné území obce je vymezeno k datu 10/ zastavěné území je vymezeno na výkresech č.: I/1- Výkres základního členění území, I/2- Hlavní výkres I.b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Urbanistická koncepce rozvoje obce vychází z reálných výhledových potřeb a omezujících faktorů definovaných limity využití území. Obecným základem řešení je umožnit rozvoj obce ve všech součástech života (bydlení, práce, rekreace) při maximální snaze o zachování a rozvíjení osobitosti obce a zdravého životního prostředí. Územní plán vymezuje plochy pro novou obytnou zástavbu a plochy výroby a skladování s orientací na zemědělství a jezdectví. Nepředpokládá se rozvoj průmyslové sféry. Ve vymezeném zastavěném území sídel Zájezd a Bůhzdař není dostatek proluk a volných pozemků, aby pokryly eventuální potřebu pro lokální výstavbu. Po obvodu zastavěného území byly vymezeny zastavitelné plochy pro převážně obytnou výstavbu, které pokryjí předpokládané kapacitní nároky na budoucí stavební rozvoj. Rozvoj obce se má odehrávat ve zlepšení dopravní a technické infrastruktury, zlepšení přírodních a rekreačních podmínek. Hlavním cílem rozvoje území obce je v maximální míře využít stávající zastavěné území a rozšiřovat zástavbu obce vně sídla pouze na určených zastavitelných plochách. Hlavními cíly ochrany a rozvoje hodnot území je vytvořit optimální prostředí pro jeho obyvatele a ostatní složky životního prostředí. I.c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně I.c1) URBANISTICKÁ KONCEPCE Navržené plochy urbanistického rozvoje sledují charakter urbanistické struktury stávajícího sídla. Je vymezeno zastavěné území obce, do kterého jsou zahrnuty stávající zastavěné plochy s přilehlými prostory. Nově navržené plochy stavebního rozvoje důsledně navazují na současně zastavěné území obce. Rozvojové plochy v blízkosti sídla dotváří koncepci zástavby ve vazbě na přírodní podmínky z hlediska krajinného reliéfu, orientace ke světovým stranám a obecně kladného působení krajinné kompozice. V bytových plochách je umožněna výstavba rodinných domů, které nepřekračují svým objemem únosné limity dané charakterem krajiny. Řešení vlastního způsobu zástavby v lokalitě je dáno již místními podmínkami s návazností na komunikace, nebo budou řešeny urbanisticky v návrhu základní technické vybavenosti konkrétním projektem. Ostatní návrhové plochy krajinářského charakteru jsou v souladu s koncepcí péče o kvalitu životního prostředí zejména s ohledem na posílení prvků ÚSES. I.c2) VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY Územní plán vymezil celkem 8 nových návrhových lokalit. Lokality Z1.1a,b-Z1.4, Z2.1-Z2.4(a,b,c). Plochy pro rozvoj bydlení na plochách smíšených obytných jsou navrženy v návaznosti na hranici zastavěného území. Nová zastavitelná území rozšiřují zástavbu podél stávajících cest. Seznam zastavitelných území navržených územním plánem Zájezd: Z1.1a SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ (mezi sídly Zájezd a Bůhzdař) Z1.1b SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ (mezi sídly Zájezd a Bůhzdař) Z1.2 SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ (sever obce Zájezd) Z1.3 VS PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ (východ obce) Z1.4 TI PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY (jihovýchod obce) Z2.1 SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ (jih sídla Bůhzdař) Z2.2 SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ (střed sídla Bůhzdař) Z2.3 SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ (jih obce Zájezd) Z2.4a PSz PLOCHY SPECIFICKÉ ZOOPARK (jihovýchod obce Zájezd) Z2.4b PSz PLOCHY SPECIFICKÉ ZOOPARK (jihovýchod obce Zájezd) Z2.4c PSz PLOCHY SPECIFICKÉ ZOOPARK (jihovýchod obce Zájezd) PLOCHY PŘESTAVBY Plochy přestavby nejsou navrhovány. Strana 3 (celkem 29)

4 I.c3) SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ Zeleň v sídle se nachází v místě kolem centrálních prostranství a v zastavěné části, kde jsou u komunikace vzrostlé stromy. Dále je sídelní zeleň reprezentována výhradně v zahradách a na oplocených soukromých pozemcích. V sídle Bůhzdař jsou navrženy plochy: NS-Za PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZAHRADY ZS PLOCHY ZELENĚ - SÍDELNÍ Další prvky sídelní zeleně se budou realizovat v rámci ostatních ploch s rozdílným využitím (např SV). I.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování I.d1) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA V území se nacházejí silnice III. třídy III/00719 a III/ Silnice III/00720 v obci Zájezd končí. Dále pokračují místní komunikace a účelové komunikace ve formě lesních polních cest. Komunikace DM na severním okraji stávajícího areálu VZ (severovýchod obce Zájezd-jezdecký areál), by měla sloužit pro dopravní obsluhu navazující zastavitelné plochy Z1.2 SV severně a zajistit prostupnost území severní stranou kolem obce. Z nadřazené dokumentace nevyplývá žádný požadavek na zapracování nadmístních tras dopravní infrastruktury. Pro nově navržené zastavitelné plochy bude třeba vybudovat síť místních a obslužných komunikací. Jejich trasy jsou zakresleny, pakliže se jedná u vytvoření přístupové komunikace. Komunikace uvnitř funkčních ploch nejsou v rozvojových lokalitách znázorněny. Konkrétní trasování bude projednáno při zpracování projektu základní technické vybavenosti pro každou lokalitu. Řešení nově navrhovaných komunikací musí být provedeno tak, aby jejich šířka a poloměry zatáček vždy umožnily průjezd těžké požární techniky. - u každého stavebního záměru v zastavitelných plochách Z1.1a, Z1.1b a Z2.2 a Z2.3 musí být posouzeno, zda stávající dopravní uspořádání přístupové komunikace bude vyhovovat i pro navrhovaný záměr. V případě potřeby bude přístupová komunikace upravena na dvoukruhové uspořádání nebo jiné dopravně inženýrské řešení (např. výhybny apod.). I.d2) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Základní koncepce řešení jednotlivých sítí technické infrastruktury je navržena při respektování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje a dále při respektování ochranných pásem stávající technické infrastruktury. Vedení technické infrastruktury pro napojení objektů v řešeném území bude přizpůsobeno pokud možno poloze komunikací, popř. veřejného prostranství. Id2.1. Elektrická energie Obec Zájezd i sídlo Bůhzdař jsou zásobovány elektrickou energií z kmenových linek 22 kv napájených z kmenového vedení ze západu. Na koncových větvích jsou 3 trafostanice (2x Zájezd, 1x Bůhzdař). Územím procházejí trasy 22 kv a 110 kv. V územním plánu nejsou navrženy nové trafostanice. Nová zástavba bude řešena posílením stávajících trafostanic, případně vybudování nových v příhodném místě podle stavu v energetické soustavě a podle dohod provozovatele energetické sítě s vlastníky pozemků. Funkční využití ploch s rozdílným využitím umožňuje trasování inženýrských sítí včetně umisťování trafostanic. Id2.2. Plyn V sídle Zájezd je provedena plynofikace rozvodem STL plynovodu. Plynovodní řad je proveden v zastavěné části obce Návrhové lokality mohou být připojeny prodloužením stávajících tras. Jejich umístění je umožněno v přípustném využití ploch. V severní části území prochází vysokotlaký plynovod VVTL s ochranným a bezpečnostním pásmem. Id2.3. Spoje a telekomunikace, veřejné osvětlení Rozvojové lokality budou napojeny na stávající sítě. Do katastru zasahují ochranná pásma letiště. Id2b.4 Vodní hospodářství - VODNÍ TOKY A VODNÍ PLOCHY Význam řešeného území pro vodní hospodářství je v regionálním měřítku průměrný. Hospodaření a využívání území není omezeno jinými než obecně platnými zásadami, platnými pro nakládání s vodami podle zákona o vodách. Územní plán nenavrhuje změny ve vodohospodářském řešení krajiny. Územím protéká ze západu a severovýchod Buštěhradský potok. Prochází zastavěným územím sídla Zájezd. Pro vodoteč bylo stanoveno záplavové území. Strana 4 (celkem 29)

5 VODOVOD NÁVRH ŘEŠENÍ: V současné době je obec napojena na skupinový vodovod. Vodovodní řad je rozveden v obci Zájezd. Osada Bůhzdař využívá vlastních zdrojů, domovních studní. Navržené lokality budou napojeny na stávající rozvod. Funkční využití ploch s rozdílným využitím umožňuje trasování inženýrských sítí. Přípustné je nadále využívání vlastních zdrojů. Severní částí katastrálního území prochází dálkový vodovod KSKM (Kralupy Slaný, Kladno Mělník) ocel DN 700. Ze kterého je odbočkou přes redukční šachtu vedeno připojení k obci (podél silnice z k.ú. Zájezd). V souběhu vede sdělovací kabel. Katastrálním územím probíhá dálkový užitkový litinový vodovod DN450 Podmoráň Kladno. NÁVRH ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ VODY Zdrojem požární vody je vodovod s požárními hydranty, popř. Buštěhradský potok.. KANALIZACE NÁVRH ŘEŠENÍ: Obec Zájezd i Bůhzdař nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou vyváženy k likvidaci na čistírnu odpadních vod. Územní plán navrhuje umístění centrální ČOV v zastavitelné ploše Z1.4 TI plochy technické infrastruktury. Budoucí stavba ČOV je veřejně prospěšnou stavbou VPS1. Budoucí splašková kanalizace bude svedena do ČOV podél Buštěhradského potoka. Umístění trasy kanalizace je v plochách s rozdílným způsobem využití uvedeno jako přípustné využití. ČOV je navržena mimo aktivní zónu Q20 záplavového území, ale uvnitř hranice Q100. Návrh technického řešení ČOV musí s tuto skutečnost respektovat. Zástavba může být do vybudování splaškové kanalizace a centrální ČOV nadále řešena domovními septiky, jímkami nebo domácími ČOV. Dešťová voda by měla být zasakována a likvidována v místě spadu na pozemcích stavby. Id2.5 Odpadové hospodářství Tuhý komunální odpad (TKO) z obce Zájezd i sídla Bůhzdař je svážen na skládku mimo katastr obce. V řešeném území se nenacházejí žádné skládky TKO. Komunální odpad bude likvidován běžným popelnicovým způsobem s vyvážením v pravidelných intervalech. V obci jsou kontejnery na tříděný odpad. Pro velkoobjemový směsný odpad jsou v obci přistavovány kontejnery. Na křižovatce silnic III. třídy severně od sídla je provozována skladka stavebního odpadu s recyklací. Areál bude i do budoucna využíván pro likvidaci stavebního odpadu. I.d3) OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY A DALŠÍ OBČANSKÉ VYBAVENÍ, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Velikost obce a její rozvojové perspektivy nevyžadují prvky občanského vybavení nadmístního významu. Zařízení občanského vybavení a veřejná prostranství jsou přípustným využitím v plochách smíšených obytných venkovských. Obec bude nadále vázána na sídla vyššího významu, hlavně Kladno a Prahu. Územní plán navrhuje veřejné prostranství v zastavitelné ploše Z1.2. I.e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin. I.e1) KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY A JEJICH VYUŽITÍ Do koncepce uspořádání krajiny zasahuje záměr rozšíření zooparku jihovýchodně od obce Zájezd na plochách zemědělských a smíšených nezastavěného území. Pro zoopark jsou navrženy 3 části zastavitelných ploch Z2.4 a,b,c. Mezi těmito plochami budou zachovány veřejně přístupné účelové komunikace (DC). Zoopark bude umístěn v plochách funkčního využití PSz plochy specifické zoopark. V řešeném území obce Zájezd se nenachází registrovaný významný krajinný prvek. Významnými krajinnými prvky ze zákona 3 odst.1 písm.b) jsou všechny lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy vodních toků. Rašeliniště a jezera se v území nevyskytují. V území se nenachází přechodně chráněná plocha, zvláště chráněná území, evropsky významné lokality, smluvně chráněná území, ptačí oblasti. Územní plán zasahuje do současného stavu krajiny rozšířením zooparku. V případě biokoridorů navrhuje posílení přírodního prvku v území. Strana 5 (celkem 29)

6 Pro lokality Z1.2 a Z2.4 a,b,c platí doporučení před realizací záměrů prověřit výskyt chráněných druhů I.e2) ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Nadregionální a regionální prvky ÚSES se v území obce Zájezd nevyskytují. Územní plán obsahuje lokální úroveň ÚSES s následujícími prvky: Lokální biokoridory: LBC 420 (navržený) LBC 402 (funkční) Lokální biocentra: LBK 719 (funkční) LBK 768 (funkční) LBK 771 (funkční) LBK 772 (funkční) Prvky ÚSES jsou znázorněny graficky ve výkresu: I/2 Hlavní výkres, Nedílnou součástí ÚSES jsou interakční prvky. Interakční prvky zprostředkovávají příznivé působení ostatních ekologicky významných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Zároveň mohou interakční prvky sloužit jako plochy, které umožňují existenci určitých druhů organismů, charakteristických zejména pro zemědělskou krajinu. Jako interakční prvek bude působit např. doprovodná zeleň navržené cestní sítě (stromořadí, kombinace křovin). Cestní síť zajišťuje kombinaci funkce zemědělského dopravního systému s funkcí ekologickou návazností na prvky ekologické stability. REGULATIVY PRO SKLADEBNÉ PRVKY ÚSES překryvná funkce V případě překryvu prvků územního systému ekologické stability s plochami s rozdílným způsobem využití, jsou platné stanovené podmínky pro využití plochy prvků ÚSES. A) Pro funkční využití ploch biocenter A-1: je přípustné současné využití využití, které zajišťuje přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Změnami nesmí docházet ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES A-2: jsou podmíněné pouze nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářská zařízení, ČOV atd., za podmínky nenarušení funkčnosti biocentra. A-3: jsou nepřípustné změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES, jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich rušivé činnosti jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin apod., mimo činnosti podmíněné. B) Pro funkční využití ploch biokoridorů B-1: je přípustné současné využití využití, které zajišťuje vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extensivní sady, lesy a pod.), případně rekreační plochy přírodního charakteru, jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu. Změnami nesmí docházet ke znemožnění navrhovaného využití a přírodní funkce současných funkčních biokoridorů B-2: jsou podmíněné Strana 6 (celkem 29)

7 nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor, vodohospodářská zařízení, ČOV atd. Umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru. Umístění pokud možno jen kolmo na biokoridory a v co nejmenším rozsahu. B-3: jsou nepřípustné změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru, jakékoli změny funkčního využití, které by znemožnily nebo ohrozily územní ochranu a založení chybějících částí biokoridorů, rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin, a pod., mimo činností podmíněných I.e3) PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI Území je protkáno sítí polních a pěších cest, které se vytvářely postupem času v místech hospodářské potřeby. V katastru obce neprobíhají pozemkové úpravy. Charakter krajiny a klimatické podmínky nevyžadují návrh protipovodňových opatření. I.e4) KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY V území nejsou chatové osady. Územní plán plochy rekreace nenavrhuje. Vhodná je pěší turistika, jezdectví a cykloturistika ve volné krajině. I.e5) VYMEZENÍ PLOCH PRO DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ Poddolovaná a sesuvná území, ložiska nerostných surovin a plochy specifické sloužící obraně státu se v území obce Zájezd nenacházejí. I.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umisťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (např. výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí pro vymezování stavebních pozemků a intenzity jejich využití). Řešené území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití. Pro každou plochu je ve výkresech použito grafické odlišení a písmenný index. Území je členěno na plochy dle vyhl. č. 501/2006 Sb., Pro každou plochu je stanoveno využití hlavní, přípustné, podmínečně přípustné, nepřípustné a podmínky prostorového uspořádání. Seznam ploch s rozdílným způsobem využití stanovených v územním plánu: SV - Plochy smíšené obytné - venkovské OV - Plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura OS - Plochy občanského vybavení sportovní zařízení PV - Plochy veřejných prostranství DS - Plochy dopravní infrastruktury silniční DM - Plochy dopravní infrastruktury místní komunikace DC - Plochy dopravní infrastruktury polní a lesní cesty V - Plochy výroby a skladování VS - Plochy smíšené výrobní TI - Plochy technické infrastruktury VV - Plochy vodní a vodohospodářské NZ - Plochy zemědělské NL - Plochy lesní NS - Plochy smíšené nezastavěného území NS-Za- Plochy zeleně veřejné Strana 7 (celkem 29)

8 PSz - Plochy specifické zoopark ZX - Plochy zeleně - specifické SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ A) Hlavní využití: - bydlení v rodinných domech - bydlení nízkopodlažní zástavba - stavby pro rodinnou rekreaci - občanské vybavení - sportovní zařízení a hřiště - veřejná prostranství - související dopravní a technická infrastruktura - přírodní složky, vodní plochy, zeleň - drobná nerušící výroba a podnikatelské aktivity za podmínky dodržení hygienických limitů (zejména hluk) na hranici vlastního pozemku. D) Nepřípustné využití: - veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním, přípustným a podmínečně přípustným využitím, např. stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety a hypermarkety), dopravní terminály, centra dopravních služeb, hutnictví, chemii a těžké strojírenství.. E) Podmínky prostorového uspořádání: a) max. výška obytných objektů 2NP včetně podkroví b) u stávajících objektů je možná vestavba podkroví jako 3.NP, bez zvýšení stavby b) max. výška hospodářských a provozních staveb 10m v hřeben, c) v zastavěném území obce zastavitelná plocha pozemku max. 90%, platí pro vlastnické celky d) v navržených zastavitelných plochách zastavitelná plocha pozemku max. 40% OV PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA A) Hlavní využití: - stavby a plochy pro výkon služby církevního řádu, občanská vybavenost - stavby k zajištění podmínek pro užívaní staveb občanského vybavení v souladu s jejich účelem - stavby pro vzdělávání a výchovu,sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva - stavby pro turistiku a rekreaci - veřejná prostranství - související dopravní a technická infrastruktura - přírodní složky, vodní plochy, zeleň - nestanovuje se D) Nepřípustné využití: - veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavní a přípustným využitím E) Podmínky prostorového uspořádání: - maximální výška objektů je 2.np OS PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ SPORT A) Hlavní využití: - stavby a plochy pro sport a rekreaci - stavby k zajištění podmínek pro užívaní staveb občanského vybavení v souladu s jejich účelem - stavby pro turistiku a rekreaci - veřejná prostranství - související dopravní a technická infrastruktura - přírodní složky, vodní plochy, zeleň - nestanovují se D) Nepřípustné využití Strana 8 (celkem 29)

9 - veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavní a přípustným využitím, např. stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety a hypermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb. E) Podmínky prostorového uspořádání: - ve sportovních plochách je umožněna výstavba budov do max. výšky 5m, jednopodlažní stavby. PV PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A) Hlavní využití: - stavby veřejných komunikací a prostranství - komunikace místní, obslužné, účelové - chodníky, stezky - stavby pro cykloturistiku - související dopravní a technická infrastruktura - přírodní složky zejména sídelní zeleň - nestanovují se D) Nepřípustné využití: - veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavní a přípustným využitím, např. stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety a hypermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb. E) Podmínky prostorového uspořádání: nestanovují se DS - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY-SILNIČNÍ A) Hlavní využití: - stavby a zařízení pozemních komunikací silnice II. a III. třídy - silnice II. a III. třídy, místní komunikace - stavby dopravní a technické infrastruktury - přírodní složky, vodní plochy, zeleň - sjezdy a nájezdy, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodné a izolační zeleně, stavby dopravního vybavení, cyklostezky, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže, odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací - nestanovují se D) Nepřípustné využití: Jiná než hlavní a přípustná činnost není povolena E) Podmínky prostorového uspořádání: pro plošné dopravní stavby se neuvádějí DM - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY-MÍSTNÍ KOMUNIKACE A) Hlavní využití: - stavby a zařízení pozemních komunikací místní komunikace - veřejná prostranství - stavby dopravní a technické infrastruktury - přírodní složky, vodní plochy, zeleň - sjezdy a nájezdy, náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodné a izolační zeleně, stavby dopravního vybavení, cyklostezky, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, hromadné a řadové garáže, odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, drobná architektura v krajině - nestanovuje se D) Nepřípustné využití: Jiná než přípustná činnost není povolena E) Podmínky prostorového uspořádání: pro plošné dopravní stavby se neuvádějí DC - PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY-POLNÍ A LESNÍ CESTY A) Hlavní využití: - stavby a zařízení pozemních komunikací polní a lesní cesty - stavby dopravní a technické infrastruktury - přírodní složky, vodní plochy, zeleň - drobná architektura v krajině Strana 9 (celkem 29)

10 - nestanovuje se D) Nepřípustné využití: Jiná než přípustná činnost není povolena E) Podmínky prostorového uspořádání: pro plošné dopravní stavby se neuvádějí V PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ A) Hlavní využití: - stavby výroby a skladování, skládka stavebního odpadu - stavby k zajištění podmínek pro užívaní staveb výroby a skladování - stavby k zajištění podmínek používání areálu skládky, třídění a recyklace stavebního odpadu - stavby pro zemědělství a chovatelství - stavby administrativní, výzkumné, vývojové, zkušební a veřejné infrastruktury, které budou plnit doplňkovou funkci - stavby dopravní a technické infrastruktury - přírodní složky, vodní plochy, zeleň - nestanovuje se D) Nepřípustné využití - všechny druhy činností, které se neslučují s hlavní a přípustnou funkcí - zdravotnictví, stavby pro vzdělávání a výchovu, hutnictví, chemii a těžké strojírenství, bydlení E) Podmínky prostorového uspořádání: Max. výška objektů 12m Max. 2 nadzemní podlaží VS PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ A) Hlavní využití: - stavby výroby a skladování, jízdárna - stavby k zajištění podmínek pro užívaní staveb výroby a skladování v souladu s jejich účelem - stavby pro zemědělství, chovatelství, jezdectví a stavby pro zajištění podmínek jejich užívání - stavby a zařízení cihelny, včetně možnosti těžby cihlářské hlíny - stavby administrativní, výzkumné, vývojové, zkušební a veřejné infrastruktury, které budou plnit doplňkovou funkci - stavby dopravní a technické infrastruktury - přírodní složky, vodní plochy, zeleň - služební a pohotovostní byty (plocha bytů max. 10% z plochy pozemku), podmínkou je zajištění hlukových limitů pro chráněný obytný prostor. - využití vyžadující dopravní obslužnost vozidly nad 3,5 pouze za podmínky, že bude tato dopravní obslužnost (vozidly nad 3,5t) realizována mimo místní komunikace v obci D) Nepřípustné využití - všechny druhy činností, které se neslučují s hlavní a přípustnou funkcí - zdravotnictví, stavby pro vzdělávání a výchovu, hutnictví, chemii a těžké strojírenství E) Podmínky prostorového uspořádání: a) max. výška objektů 12m b) max. 2 nadzemní podlaží c) u stávajících objektů je možná vestavba podkroví jako 3.NP, bez zvýšení stavby TI - PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY: A) Hlavní využití: - zajištění funkce čistírny odpadních vod, technická infrastruktura - související dopravní a technická infrastruktura, vodohospodářské stavby - přírodní složky, vodní plochy, zeleň - nestanovuje se D) Nepřípustné využití - všechny druhy činností, které se neslučují s hlavní a přípustnou funkcí E) Podmínky prostorového uspořádání: Pro stavbu ČOV se nestanovují. Strana 10 (celkem 29)

11 W PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ A) Hlavní využití - vodní plochy, vodní toky a pozemky s převažujícím vodohospodářským využitím Činnosti k zajištění podmínek pro nakládání s vodami a zajišťující ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního režimu území a plnění dalších účelů stanovených právními předpisy upravujících problematiku na úseku vod a ochrany přírody a krajiny. Dopravní a technická infrastruktura, drobná krajinná architektura, sport a rekreace v krajině, realizace protipovodňových opatření v krajině, přírodní složky. - v tomto případě se nestanovuje D) Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití není povoleno. E) Podmínky prostorového uspořádání nestanovují se NZ - PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ A) Hlavní využití: Zemědělské využití B) Přípustné využití Činnosti pro zajištění zemědělského využití, stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství. Dopravní a technická infrastruktura, drobná krajinná architektura, sport a rekreace v krajině, realizace protipovodňových opatření v krajině, přírodní složky.. - v tomto případě se nestanovuje D) Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití není povoleno. E) Podmínky prostorového uspořádání nestanovují se NL - PLOCHY LESNÍ A) Hlavní využití Plochy s pozemky určenými k plnění funkce lesa Činnosti k zajištění podmínek využití pozemků pro les. Stavby a zařízení lesního hospodářství. Dopravní a technická infrastruktura, drobná krajinná architektura, sport a rekreace v krajině, realizace protipovodňových opatření v krajině, přírodní složky. - v tomto případě se nestanovuje D) Nepřípustné činnosti: Jiné než přípustné využití není povoleno. E) Podmínky prostorového uspořádání nestanovují se NS - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A) Hlavní využití: Nezastavěné území bez převažujícího způsobu využití - pozemky určené k plnění funkcí lesa - pozemky zemědělského půdního fondu - pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití - pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů - související dopravní a technická infrastruktura - sportovní a rekreační využití - drobná krajinná architektura, realizace protipovodňových opatření v krajině, přírodní složky. - v tomto případě se nestanovuje D) Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití není povoleno. E) Podmínky prostorového uspořádání nestanovují se NS-Za - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - ZAHRADY A) Hlavní využití: - zahrady - oplocení zahrad Strana 11 (celkem 29)

12 - pozemky zemědělského půdního fondu - pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití - pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů - dopravní a technická infrastruktura, drobná krajinná architektura, sport a rekreace v krajině, realizace protipovodňových opatření v krajině, přírodní složky. - na pozemku zahrady lze umístit max. 1 přízemní stavbu do zastavěné plochy max. 20m 2 D) Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití není povoleno. E) Podmínky prostorového uspořádání nestanovují se PSz - PLOCHY SPECIFICKÉ ZOOPARK A) Hlavní využití: Zoopark - stavby a zařízení pro chovatelskou činnost a provoz zooparku, - oplocení - pozemky určené k plnění funkcí lesa - pozemky zemědělského půdního fondu - pozemky vodních ploch a koryt vodních toků bez rozlišení převažujícího způsobu využití - pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů - dopravní a technická infrastruktura - drobná parková a krajinná architektura - v tomto případě se nestanovuje D) Nepřípustné využití: Jiné než přípustné využití není povoleno. E) Podmínky prostorového uspořádání - stavby zázemí zooparku (správa,wc kancelář, pokladna apod.) smí být umístěny v zastavitelné ploše Z2.4c. Tyto stavby budou mít max. 1NP a celkovou zastavěnou plochu pod budovami dohromady max. 150m 2. - nad tento plošný limit může být v ploše Z2.4c umístěn ještě jeden objekt občerstvení o zastavitelné ploše max. 200m 2 a výšce max. 1NP. - nadzemní stavby pro chovatelskou činnost mají limitní zastavitelnou plochu max. 15% z celkové plochy areálu. Do této plochy se nezapočítávají plochy volier. - v areálu smí být umístěna max. 1 stavba pro chov zvířat ve zděné budově s vnitřními terarii a regulací teploty o zastavitelné ploše max. 220m 2 a výšce max. 1NP. ZS - PLOCHY ZELENĚ - SÍDELNÍ A) Hlavní využití Plochy sídelní zeleně na veřejných prostranstvích nebo v soukromých zahradách - stavby a zařízení pro chovatelskou činnost, zahrady, oplocení, lesní školky, drobná zemědělská a pěstitelská činnost - dopravní a technická infrastruktura, drobná krajinná architektura, sport a rekreace v krajině, realizace protipovodňových opatření v krajině, přírodní složky. - na pozemku zahrady lze umístit max. 1 přízemní stavbu do zastavěné plochy max. 20m 2 za podmínky umístění mimo záplavové území D) Nepřípustné činnosti: Jiné než přípustné využití není povoleno. E) Podmínky prostorového uspořádání nestanovují se VYMEZENÍ POJMŮ Přírodní složky výsadba nízkokmenné a vysokokmenné zeleně, travní porosty, parkové úpravy, vodní plochy. Drobná nerušící výroba a podnikatelská činnost výroba a podnikatelské aktivity do výše max. 3 zaměstnanců, zároveň musí splňovat hygienické limity hluku, prachu a zápachu na hranici pozemku. Vlastní pozemek pozemek vlastnicky náležející k posuzovanému záměru. Negativní účinky na životní prostředí překračující nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech negativními účinky se rozumí např. hlučnost, prašnost, intenzita dopravy, zhoršení hydrogeologických podmínek apod. Strana 12 (celkem 29)

13 Služební byt byt pro bydlení zaměstnance nebo jiného pracovníka provozovny Sportovní areál soubor vlastnicky i provozně propojených pozemků a staveb, sloužící ke sportovní funkci. Lehký průmysl spotřebitelský průmysl, který vyrábí malé spotřební zboží (např. potravinářský, oděvní, obuvnický, nábytkářský, papírenský apod.) Drobná krajinná architektura např. pomníky, kapličky, odpočinková místa s přestřešením vybavená relaxačními a odpočinkovými prvky, umělecká díla v krajině. I.g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. V řešeném území je navržena 1 veřejně prospěšná stavby VPS 1 pro stavbu čistírny odpadních vod. Veřejně prospěšná opatření navržena nejsou. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY: VPS 1 ČOV čistírna odpadních vod Umístění VPS je znázorněno graficky na výkrese: I/3 výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací I.h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelní čísla pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle 5 odst. 1 katastrálního zákona. Veřejně prospěšné stavby nebo veřejná prostranství, pro která je možno uplatnit předkupní právo, územní plán nestanovuje. I.i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k ní připojené grafické části. 1. Textová část územního plánu obsahuje v originálním vyhotovení 11 listů A4 textové části (strany 3 až 13 tohoto dokumentu). 2. Grafická část územního plánu obsahuje celkem 3 výkresy. Seznam příloh: I/1 Výkres základního členění území 1 : I/2 - Hlavní výkres 1 : I/3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : Strana 13 (celkem 29)

14 II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU: II.a) Postup pořízení a zpracování územního plánu.. 15 II.b) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území.. 15 II.c) Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 15 II.d) Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavitelného území. 16 II.e) Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 16 II.f) Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně s výsledkem řešení rozporů 16 II.g) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivu na životní prostředí.. 16 II.h) Stanovisko Krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona.. 16 II.i) Sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 17 II.j) Vyhodnocení splnění požadavků zadání a vyhodnocení splnění pokynů pro zpracování návrhu územního plánu Kluky. 17 II.k) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 19 II.l) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.. 26 II.m) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst.1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení.. 27 II.n) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa.. 27 II.o) Výsledek přezkoumání souladu návrhu územního plánu podle 53 odst. 4 a 5 stavebního zákona.. 28 II.p) Návrh rozhodnutí o uplatněných námitkách.. 28 II.q) Vyhodnocení uplatněných připomínek 28 II.r) Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů graf.části odůvodnění 29 Strana 14 (celkem 29)

15 II.a) Postup pořizování a zpracování územního plánu. Zastupitelstvo obce Zájezd rozhodlo v samostatné působnosti v souladu s ust. 6. odst. 5 zákona 183/2006 Sb..o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) o pořízení územního plánu dne a současně určilo člena zastupitelstva Bc. Luboše Kratochvíla, starostu obce, aby spolupracoval s pořizovatelem na pořízení územního plánu. Obec Zájezd požádala příslušný úřad územního plánování, kterým je Magistrát města Kladna o pořízení územního plánu dne. Projektantem územního plánu se stal Ing. arch. Zdeněk Gottfried, Zadání územního plánu Zájezd bylo schváleno zastupitelstvem obce Zájezd dne Návrh zadání byl vystaven k veřejnému nahlížení od Pořizovatel předal schválené zadání projektantovi územně plánovací dokumentace ing. Arch. Zdeňku Gottfriedovi ke zpracování návrhu územního plánu. Dotčeným orgánem státní správy nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí a na trvale udržitelný rozvoj. II.b) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území. Územní plán Zájezd se zpracovává pro potřeby řešení aktuálních problémů obce a potřeby stanovení koncepce jejího dalšího rozvoje. Pro obec Zájezd byl zpracován územní plán, který nabyl účinnosti Od doby nabytí účinnosti územního plánu došlo v území ke změnám a k novým podnětům, které je třeba řešit novou územně plánovací dokumentací.. HLAVNÍ CÍLE ŘEŠENÍ Cílem pořízení územního plánu obce je zabezpečit pilíře trvale udržitelného rozvoje územní z hlediska přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. Při upevňování a ochraně přírodních hodnot se územní plán zaměřuje především na vymezování ÚSES a závaznou regulaci i nezastavitelného území. Při zajištění a podpoře kulturních hodnot jde především o stanovení urbanistické koncepce a podpora tradičního charakteru venkovských sídel. U civilizačních hodnot se územní plán zabývá hlavně návrhovými plochami pro bydlení a podnikání. Územní plán nekoliduje s dokumentací sousedních obcí. Správní území obce Zájezd tvoří pouze katastrální území Zájezd u Buštěhradu. Obec Zájezd je součástí okresu Kladno. Katastrální území leží na okraji území s působností ORP Kladno. Sousedí s obcemi Buštěhrad, Stehelčeves, Dřetovice, Libochovičky, Čočovice a Makotřasy. V katastru je sídlo Zájezd a osada Bůhzdař. Další odloučené lokality a osady v území nejsou. Sídla leží v jižní části řešeného území. II.c) Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Řešené území Zájezd se v aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR s účinností od nachází v rozvojové oblasti OB1 Rozvojová oblast Praha. Rozvojové osy, specifické oblasti, koridory a plochy dopravní a technické infrastruktury do území nezasahují. Z aktualizace politiky územního rozvoje nevyplývají žádné požadavky na řešení územního plánu. Pro území je platná dokumentace ZÚR Středočeského kraje. Do území obce Zájezd zasahuje pouze stávající VVTL plynovod a dálkový vodovod. Nadregionální ani regionální prvky ÚSES do území nezasahují. Území se netýkají koridory dopravní a technické infrastruktury. Zájezd se nachází v rozvojové oblasti republikové úrovně OB1. Území je zařazeno do krajinného typu N01 krajina relativně vyvážená. SOULAD S POŽADAVKY ZÚR SČK (kap. 1), 5), 6) kap. 1) Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území. V návrhu územního plánu byly zohledněny priority stanovené v zásadách územního rozvoje pro zajištění příznivého životního prostředí, pro zajištění hospodářského rozvoje kraje a pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel. kap. 5) Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje. Územní plán splňuje podmínky stanovené v ZÚR pro ochranu a rozvoj přírodních, kulturních a civilizačních hodnot kraje v kapitolách (ZÚR). kap. 6) Vymezení cílových charakteristik krajiny Strana 15 (celkem 29)

16 Řešené území se nachází v oblast shodného krajinného typu N01 krajina relativně vyvážená Územní plán nekoliduje s dokumentací sousedních obcí. Návrh ÚP není v rozpor s aktualizací Politiky územního rozvoje ČR. Návrh ÚP nekoliduje s územně plánovací dokumentací vydanou (schválenou) krajem, tj. v tomto případě ZÚR Středočeského kraje. Návrh územního plánu vychází z platného územního plánu obce Zájezd, který nabyl účinnosti II.d) Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území. Územní plán Zájezd je v souladu s cíli územního plánování. Jsou vytvářeny předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Navržené plochy sledují charakter urbanistické struktury obce Zájezd i ostatních částí sídla. Územní plán Zájezd je v souladu s úkoly územního plánování. Návrh zjistil a posoudil přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, vyhodnotil koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce území. V návrhu není stanovena etapizace, návrh nevymezuje žádné plochy pro těžbu, neurčuje nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území. Ochrana nezastavěného území je podepřena výčtem nepřípustného využití včetně oplocování pozemků ve volné krajině. Oplocování pozemků mimo zastavěné území odporuje náhledu na cílovou charakteristiku krajiny a její způsob užívání. Dochází k negativní fragmentaci krajiny a snižuje se její prostupnost. II.e) Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů. Návrh územního plánu Zájezd byl projednán v souladu s příslušnými ustanoveními 22, 47, a 188 odst. (4) stavebního zákona a s použitím správního řádu. Obsah dokumentace je v souladu s 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti (dále jen vyhláška ) a v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky. Územní plán je vypracován na základě schváleného zadání, výkresy jsou zpracovány nad mapovým podkladem katastrální mapy v měřítku 1:5 000, výkres širších vztahů je zpracován v měřítku 1: Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny podle ustanovení 4 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. II.f) Vyhodnocení souladu návrhu územního plánu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Návrh územního plánu Zájezd bude projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle zvláštních právních předpisů a dle jejich uplatněných stanovisek bude náležitě upraven. II.g) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Zadání neobsahovalo požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Dotčený orgán ve svém stanovisku neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Krajský úřad Středočeského kraje, jako dotčený orgán na úseku ochrany přírody ve svém stanovisku uvedl, že nepožaduje vypracování dokumentace podle 10i odst. (3) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ŽP), ve znění pozdějších předpisů. II.h) Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. (5). Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. (5) bude doplněno po projednání. Strana 16 (celkem 29)

17 II.i) Sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. (5) zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. Sdělení bude doplněno po projednání. II.j) Vyhodnocení splnění požadavků zadání a vyhodnocení splnění pokynů pro zpracování návrhu územního plánu. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ Zadání územního plánu bylo vypracováno v roce 2012 a schváleno zastupitelstvem obce Zájezd. Návrh územního plánu je zpracován podle požadavků a přílohy č.7 k vyhl. č.500/2006 Sb. Požadavky ze zadání a pokynů pro zpracování návrhu jsou do územního plánu zapracovány. Požadavky ze zadání dle jednotlivých kapitol: A) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, - obsah územního plánu bude vycházet z řešení území podle platného územního plánu obce Zájezd. - splněno 1 Požadavky na urbanistickou koncepci splněno: - vytvořeny podmínky pro rozvoj pro bydlení a pro tradiční využití zemědělské krajiny - ÚP chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví - jsou respektovány limity využití území - jsou respektovány požadavky PÚR 2008, ŹÚR Sčk a ÚAP - je chráněn charakter a stávající struktura zástavby - je posilována obytná funkce obce - jsou vyhodnoceny a zapracovány podněty k ÚP - je vyhodnocena potřeba zastavitelných ploch pro bydlení a zoopark - jsou vytvořeny podmínky pro minimalizaci negativních vlivů výrobních aktivit a podmínky pro umisťování drobné vybavenosti a nerušících služeb - jsou vyhodnoceny potřeby veřejných prostranství Prověření požadavků na rozvoj území ze zadání: a) vymezení pozemků parc.č. 553 a 554 pro nízkopodlažní bydlení Lokalita se nachází v sídle Bůhzdař a přiléhá procházející komunikaci. Navazuje na zastavěné území sídla. Ochrana ZPF: parc.č. 553 I.třída ochrany parc.č. 554 ostatní plocha Není zapracováno. Zastupitelstvo se dohodlo, že nebude podporovat nárůst zástavby nad silnicí v Bůhzdaři směrem na západ. Jedná se o I. třídu ochrany BPEJ. b) vymezení pozemku parc.č. 571 pro nízkopodlažní bydlení Pozemek se nachází uvnitř zastavěného území v sídle Bůhzdař. Pro pozemek budou platit regulativa a funkční využití ve shodě s okolní zástavbou. Je součást zastavěného území není nutné řešit novou zastavitelnou plochou. c) vymezení pozemku parc.č.508 pro nízkopodlažní bydlení Pozemek navazuje na zastavěné území v sídle Bůhzdař. Přiléhá k procházející komunikaci. Pozemek je ohrazen a využíván k zahradnickým účelům lesní školka. Na vedlejším pozemku je stávající objekt. Ochrana ZPF: parc.č. 553 I.třída ochrany Je zaneseno do návrhu ÚP jako zastavitelná plocha Z2.2 d) vymezení pozemků parc.č. 17/10, 469, 470, 471, 472, 486/2 pro nízkopodlažní bydlení Pozemek 17/10 je v zastavěném území. Ostatní pozemky se nacházejí za jižní hranicí sídla Zájezd na zemědělských pozemcích lemovaných krajinnou zelení. Jedná se o mírný severní svah s návazností na zastavěné území. Strana 17 (celkem 29)

18 Ochrana ZPF: parc.č. 469 IV.třída ochrany Je zapracováno částečně jako zastavitelná plocha Z2.3.. e) vymezení pozemků parc.č. 547 a 548 pro nízkopodlažní bydlení Pozemky navazují na zastavěné území sídla Bůhzdař v jeho jižní části. K lokalitě musí být prodloužena místní komunikace. Ochrana ZPF: parc.č. 547 III.třída ochrany parc.č. 548 ostatní plocha Je zapracováno jako zastavitelná plocha Z2.1. f) zařazení pozemku parc.č. 8 pro nízkopodlažní bydlení Pozemek se nachází uvnitř zastavěného území v sídle Zájezd. Pro pozemek budou platit regulativa a funkční využití ve shodě s okolní zástavbou. Je součást zastavěného území a není nutné řešit samostatnou zastavitelnou plochou. g) vymezení pozemků parc.č.486/1 a 17/8 pro nízkopodlažní bydlení, smíšené venkovské území Pozemek parc.č. 17/8 je součástí zastavěného území. Pozemek parc.č.486/1 navazuje z jihu na zastavěné území. Bude navazovat na lokalitu Z4 na severním mírném svahu. Ochrana ZPF: parc.č. 486/1 IV.třída ochrany Je zapracováno částečně jako součást zastavitelné plochy Z2.3. h) vymezení pozemků parc.č. 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 454, 461, 462, 463, 473 pro plochy specifické - zoopark Lokalita rozdělena v záměrech na Z2.4a,b,c,d. V lokalitě jsou stanoveny koeficienty zastavění a další regulativa zpřesňující záměr využití. ZOOPARK-překryvná funkce. 2 Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury - ÚP navrhl koncepci pro zásobování vodou, plynem, elektrickou energií a způsob odkanalizování - Je navržen způsob řešení dopravní infrastruktury - Jsou vyhodnoceny plochy občanského vybavení 3 Požadavky na koncepci uspořádání krajiny - jsou respektovány požadavky na cílové charakteristiky krajinného typu - jsou vytvořeny podmínky pro zvýšení ekologické stability území - je respektována ochrana zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa - jsou respektovány prvky ÚSES - jsou respektována záplavová území vodních toků - je vyhodnocen předpokládaný zábor ZPF a PUPFL 4 - Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv - nejsou navrženy územní rezervy 5 - Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo - je navržena VPS-1 pro umístění ČOV 6 - Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci - územní studie a regulační plány nejsou navrženy 7 - Požadavek na zpracování variant řešení - varianty nebyly požadovány 8 - Požadavky na uspořádání obsahu návrhu ÚP a uspořádání obsahu jeho odůvodnění splněno. 9 - Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území - byl vyloučen významný vliv na evropsky významné lokality, vyhodnocení nebylo požadováno Strana 18 (celkem 29)