Obec Patokryje Patokryje 35, Most

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Patokryje Patokryje 35, Most"

Transkript

1 Obec Patokryje Patokryje 35, Most OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2018, kterým se vydává Změna č. 1 územního plánu Patokryje Zastupitelstvo obce Patokryje, jako věcně příslušný správní orgán podle 6 odst. 5 písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, za použití ustanovení 43 odst. 4 stavebního zákona, 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti vydává formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 územního plánu Patokryje, vydaného opatřením obecné povahy č. 1/2015 ze dne Opatření obecné povahy č. 1/2015 bylo schváleno usnesením ZO Patokryje č. 5/9/2015 a nabylo účinnosti dne Nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy je textová část a grafická část (příloha A) návrhu Změny č. 1 územního plánu Patokryje. Tel.: Url: IČ: Komerční banka a.s. Česká národní banka Fax: IDDS: p3sbmiv / /0710

2 Příloha A Zm na č. 1 územního plánu Patokryje

3 Výrok OBSůH DOKUMENTůCE OBSAH DOKUMENTACE... 2 A.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 A.0.1 OBJEDNATEL... 4 A.0.2 POĪIZOVATEL... 4 A.0.3 ZPRACOVATEL... 4 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 5 A. TEXTOVÁ ČÁST... 6 A.3 URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PĪESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ... 6 A.3.1 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH... 7 A.4 KONCEPCE VEĪEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSİOVÁNÍ... 7 A ODPADOVÉ HOSPODÁ STVÍ... 7 A.5 KONCEPCE USPOĪÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATĪENÍ, OCHRANA PĪED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ... 8 A.5.1 KONCEPCE USPOĪÁDÁNÍ KRAJINY NÁVRH... 8 A.6 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPIJSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PĪEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍĚ, POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PĪÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPĪÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ (VČETNĚ STANOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍSİOVÁÍ STAVEB, ZAĪÍZENÍ A JINÝCH OPATĪENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V 18 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONAĚ, POPĪÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PĪÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOĪÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPĪÍKLAD VÝŠKOVÉ REGULACE ZÁSTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZÁSTAVBY, STANOVENÍ ROZMEZÍ VÝMĚRY PRO VYMEZOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKIJ A INTENZITY JEJICH VYUŽITÍĚ... 8 A.6.3 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPIJSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH VYUŽITÍ... 9 A.7 VYMEZENÍ VEĪEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEĪEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATĪENÍ, STAVEB A OPATĪENÍ K ZAJIŠİOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKIJM A STAVBÁM VYVLASTNIT A.7.1 VEĪEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A.7.2 VEĪEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATĪENÍ A.10 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORIJ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚĪENÍ

4 Výrok A.11 VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORIJ, VE KTERÝCH JE PROVĚĪENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, STANOVENÍ LHIJTY PRO POĪÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE A.12 ÚDAJE O POČTU LISTIJ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESIJ K NĚMU PĪIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

5 Výrok A.0 IDENTIFIKůČNÍ ÚDůJE A.0.1 OBJEDNATEL OBEC PATOKRYJE Patokryje čp Most IČ: Určený zastupitel obce: Karel ehák, starosta m sta A.0.2 PO IZOVůTEL MůGISTRÁT M STů MOST Odbor rozvoje a dotací A.0.3 ZPRACOVATEL ING. ARCH. JAN BUCHAR Vestecká 350, Jesenice - Vestec IČ: 16133Ř54 DIČ CZ Datum: srpen

6 Výrok SEZNůM POUŽITÝCH ZKRůTEK b. j. Bytová jednotka BPEJ ČOV ČSN Bonitní p dn ekologická jednotka Čistírna odpadních vod Česká státní norma k. ú. Katastrální území LBC LBK MKR NATURA Lokální biokoridor ÚSES Lokální biocentrum ÚSES Místo krajinného rázu 2000 Celistvá evropská soustava chrán ných území dle sm rnice č. ř2/43/ehs a sm. č. 79/409/EHS, na území ČR tvo ena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami (EVL) Ob. OP Pl. PO PUPFL RBK RD ÚP ÚPSÚ ÚS ÚSES VKP VPO VPS Vyhl. ZPF Obyvatel Ochranné pásmo plocha Ptačí oblast Ěsoustava NůTURů 2000ě Pozemky určené k pln ní funkcí lesa Regionální biokoridor ÚSES Rodinný d m Územní plán Územní plán sídelního útvaru Územní studie Územní systém ekologické stability Významný krajinný prvek Ve ejn prosp šná opat ení Ve ejn prosp šné stavby Vyhláška Zem d lský p dní fond 5

7 Výrok Územní plán Patokryje se m ní takto: ů. TEXTOVÁ ČÁST 1. Zm nou č. 1 územního plánu Patokryje není dotčena ů. TEXTOVÁ ČÁST v kapitolách: A.1 Vymezení zastav ného území A.2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A.8 Vymezení ve ejn prosp šných staveb a ve ejných prostranství, pro které lze uplatnit p edkupní právo, s uvedením v čí prosp ch je p edkupní právo z izováno, parcelních čísel pozemk, názvu katastrálního území a p ípadn dalších údaj podle 5 odst. 1 katastrálního zákona A.9 Stanovení kompenzačních opat ení podle 50 odst. 6 stavebního zákona A.10 Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetn podmínek pro jeho prov ení A.11 Vymezení ploch a koridor, ve kterých je prov ení zm n jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, stanovení lh ty pro po ízení územní studie A.12 Stanovení po adí zm n v území Ěetapizaceě A.13 Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které m že vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt 2. Zm nou č. 1 územního plánu Patokryje je dopln na a upravena ů. TEXTOVÁ ČÁST v t chto kapitolách následujícím zp sobem: A.3 URBůNISTICKÁ KONCEPCE, VČETN VYMEZENÍ ZůSTůVITELNÝCH PLOCH, PLOCH P ESTůVBY ů SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Seznam zastavitelných ploch se zm nou č. 1 upravuje a dopl uje takto: 1. PLOCHY BYDLENÍ 1.3 Bydlení individuální v rodinných domech vesnické, [BV] Jsou navrženy ve t inácti zastavitelných plochách a ve dvou plochách p estavby o celkové vým e 14,862 ha, vždy v p ímé návaznosti na zastav né území obce. 5. PLOCHY TECHNICKÉ INFRůSTRUKTURY 5.2 Plochy technického zabezpečení obce [TO] Jsou navrženy v jedné zastavitelné ploše o celkové vým e 0,054 ha. 7. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ Plochy smíšené obytné vesnické, [SV] Jsou navrženy ve t ech zastavitelných plochách o celkové vým e 0,200 ha, v p ímé návaznosti na zastav né území obce. Seznam ploch zm n v nezastav ném území se zm nou č. 1 upravuje takto: 10. PLOCHY ZELEN Zele p írodního charakteru, [ZP] 6

8 Výrok Jsou navrženy ve čty ech plochách zm n v zastavitelném území o celkové vým e 1,525 ha. A.3.1 VYMEZENÍ ZůSTůVITELNÝCH PLOCH Úvodní v ta kapitoly A.3.1 se zm nou č. 1 upravuje takto: Územní plán Patokryje vymezuje celkem 23 zastavitelných ploch o celkové vým e 1Ř,731ř ha. Tabulka 3 Zastavitelné plochy se zm nou č. 1 dopl uje o tyto plochy: Označení plochy Zastavitelné plochy Vým ra v ha Popis zastavitelné plochy a specifické koncepční podmínky využití Z22-TO Z23-SV PLOCHY TECHNICKÉHO ZůBEZPEČENÍ OBCE PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ vesnické Z24-BV PLOCHY BYDLENÍ - bydlení individuální v rodinných domech vesnické Z25-BV PLOCHY BYDLENÍ - bydlení individuální v rodinných domech vesnické 0,0540 Rozvojová plocha na pozemku p.č. 44/11 Ěostatní plocha) v zastav ném území pro z ízení sb rného dvora, ostatní plocha. stavby, oplocení a plocha pro situování velkoobjemových kontejner na odkládání využitelných i nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného a stavebního odpadu nesmí být situovány v záplavovém území Platí obecné podmínky využití pro plochy TO. 0,0550 Rozvojová plocha na pozemku p.č. 506/21 Ěostatní plocha) v zastav ném území pro výstavbu 1 rodinného domu v návaznosti na obdobnou zástavbu. Platí obecné podmínky využití pro plochy SV. 0,0770 Rozvojová plocha na pozemku p.č. 14/2 Ěostatní plocha) v zastav ném území pro výstavbu 1 rodinného domu v návaznosti na obdobnou zástavbu. Platí obecné podmínky využití pro plochy BV. 0,0576 Rozvojová plocha na pozemku p.č. 3Ř4/36Ětrvalý travní porostě vn zastav ného území pro výstavbu 1 rodinného domu v návaznosti na obdobnou zástavbu. Platí obecné podmínky využití pro plochy BV. A.4 KONCEPCE VE EJNÉ INFRůSTRUKTURY, VČETN PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍS OVÁNÍ A ODPůDOVÉ HOSPODÁ STVÍ Zm nou č. 1 se v subkapitole A vypouští následující text: Územní plán nenavrhuje žádné plochy určené výhradn pro účely odpadového hospodá ství. Nenavrhuje se místo pro nový sb rný dv r, ani jiná za ízení." Zm nou č. 1 se do subkapitoly ů dopl uje následující text: Územní plán navrhuje plochu Z22-TO, PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, plochy technického zabezpečení obce [TO], určenou pro rozší ení sb rného místa pro velkoobjemové kontejnery na p. č. 44/11. 7

9 Výrok A.5 KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRůJINY, VČETN VYMEZENÍ PLOCH ů STůNOVENÍ PODMÍNEK PRO ZM NY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STůBILITY, PROSTUPNOST KRůJINY, PROTIEROZNÍ OPůT ENÍ, OCHRůNů P ED POVODN MI, REKREůCE, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN ů PODOBN A.5.1 KONCEPCE USPO ÁDÁNÍ KRůJINY NÁVRH Úvodní v ta kapitoly A.5.1 se zm nou č. 1 upravuje takto: Územní plán Patokryje vymezuje celkem 12 ploch zm n v nezastav ném území o celkové vým e 10,25ř2 ha. V tabulce 5 Navržené plochy zm n v krajin se zm nou č. 1 upravuje vým ra plochy N06-ZP takto: Označení plochy Plochy změn v nezastavěném území Výměra v ha Popis plochy a specifické koncepční podmínky využití N06-ZP PLOCHY ZELEN zele p írodního charakteru 0,6918 Rozvojová p írodní plocha umož ující pr chod zelen od íčky Srpiny do centra obce. Severní okraj navržené obytné plochy Z21-BV na jihu obce. Orná p da, ostatní plocha. Stanoveno zpracování územní studie ÚS02. A.6 STůNOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM P EVůŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ ĚHLůVNÍ VYUŽITÍě, POKUD JE MOŽNÉ JEJ STůNOVIT, P ÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEP ÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ ĚVČETN STůNOVENÍ, VE KTERÝCH PLOCHÁCH JE VYLOUČENO UMÍS OVÁNÍ STůVEB, Zů ÍZENÍ ů JINÝCH OPůT ENÍ PRO ÚČELY UVEDENÉ V 1Ř ODST. 5 STůVEBNÍHO ZÁKONůě, POP ÍPůD STůNOVENÍ PODMÍN N P ÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ T CHTO PLOCH ů STůNOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPO ÁDÁNÍ, VČETN ZÁKLůDNÍCH PODMÍNEK OCHRůNY KRůJINNÉHO RÁZU ĚNůP ÍKLůD VÝŠKOVÉ REGULůCE ZÁSTůVBY, CHůRůKTERU ů STRUKTURY 8

10 Výrok ZÁSTůVBY, STůNOVENÍ ROZMEZÍ VÝM RY PRO VYMEZOVÁNÍ STůVEBNÍCH POZEMK ů INTENZITY JEJICH VYUŽITÍě V tabulce 6 Plochy s rozdílným zp sobem využití se zm nou č. 1 za ádek 5.1 dopl uje tento ádek: Poīadové číslo Kód Název plochy s rozdílným zpijsobem využití PLOCHY ZASTAVĚNÉ, ZASTAVITELNÉ, PLOCHY PĪESTAVBY 5.2 TO Plochy technického zabezpečení obce A.6.3 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ ů PODMÍNKY PRO JEJICH VYUŽITÍ V kapitole A.6.3 se zm nou č. 1 dopl uje za plochu 5.1 plochy TI inženýrské sít [TI] následující nová plocha a podmínky jejího využití: 5. PLOCHY TECHNICKÉ INFRůSTRUKTURY 5.2 plochy technického zabezpečení obce [TO] Hlavní využití: plochy a objekty technické infrastruktury pro nakládání s odpady P ípustné využití: sb rný dv r - vyhrazený, stavebn a technicky vybavený prostor pro odkládání odpadu plocha pro situování velkoobjemových kontejner na odkládání využitelných i nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného a stavebního odpadu stavby a za ízení pro provoz technické infrastruktury Ězázemí zam stnanc, sklady) odstavné plochy, manipulační plochy nezbytná dopravní a ostatní technická infrastruktura vsakovací jáma doprovodná a izolační zele Nep ípustné využití: objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, p ípustném ani podmín n p ípustném využití a zárove s nimi nesouvisející Další podmínky využití: stavby, oplocení a plocha pro situování velkoobjemových kontejner na odkládání využitelných i nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného a stavebního odpadu nesmí být situovány v záplavovém území 9

11 Výrok A.7 VYMEZENÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STůVEB, VE EJN PROSP ŠNÝCH OPůT ENÍ, STůVEB ů OPůT ENÍ K ZůJIŠ OVÁNÍ OBRůNY ů BEZPEČNOSTI STÁTU ů PLOCH PRO ůsůnůci, PRO KTERÉ LZE PRÁVů K POZEMK M ů STůVBÁM VYVLůSTNIT Úvodní v ta kapitoly A.7 se zm nou č. 1 dopl uje takto: "V Územním plánu Patokryje jsou dle 170 zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu Ěstavební zákoně, v platném zn ní Ědále jen stavební zákon ě a zákona č. 1Ř4/2006 Sb., o odn tí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavb Ě zákon o vyvlastn ní ě vymezeny v samostatném výkresu 1d Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací 1 ve ejn prosp šná stavba pro technickou infrastrukturu a 11 ve ejn prosp šných opat ení pro prvky ÚSES, plochy pro asanaci nejsou vymezeny." A.7.1 VE EJN PROSP ŠNÉ STůVBY V kapitole A.7.1 se zm nou č. 1 vypouští následující text: Územní plán Patokryje ve ejn prosp šné stavby nevymezuje. Zm nou č. 1 se do kapitoly A.7.1 dopl uje následující text: Územní plán Patokryje vymezuje ve ejn prosp šnou stavbu pro technickou infrastrukturu. VST Ve ejn prosp šná stavby pro technickou infrastrukturu Tab. 7. Plochy opat ení pro prvky ÚSES Označení VPS Popis VPS Katastrální území VST 01 Plocha pro obecní sb rný dv r Patokryje A.7.2 VE EJN PROSP ŠNÁ OPůT ENÍ V kapitole A.7.2 se zm nou č. 1 ruší číslování tabulky: Tab. 7 V kapitole A.7.2 se zm nou č. 1 vkládá číslování tabulky: Tab. 8 10

12 Výrok A.10 VYMEZENÍ PLOCH ů KORIDOR ÚZEMNÍCH REZERV ů STůNOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETN PODMÍNEK PRO JEHO PROV ENÍ V kapitole A.10 se zm nou č. 1 ruší číslování tabulky: Tab. 8 V kapitole A.10 se zm nou č. 1 vkládá číslování tabulky: Tab. 9 A.11 VYMEZENÍ PLOCH ů KORIDOR, VE KTERÝCH JE PROV ENÍ ZM N JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, STůNOVENÍ LH TY PRO PO ÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE V kapitole A.11 se zm nou č. 1 ruší číslování tabulky: Tab. 9 V kapitole A.10 se zm nou č. 1 vkládá číslování tabulky: Tab. 10 A.12 ÚDůJE O POČTU LIST ÚZEMNÍHO PLÁNU ů POČTU VÝKRES K N MU P IPOJENÉ GRůFICKÉ ČÁSTI V kapitole A.12 se zm nou č. 1 ruší číslování tabulky: Tab. 10 V kapitole A.12 se zm nou č. 1 vkládá číslování tabulky: Tab Grafická část se zm nou č. 1 územního plánu Patokryje dopl uje o vý ezy zm nou dotčených výkres : 1a Výkres základního člen ní území - vý ez 1 : b Hlavní výkres - vý ez 1 : d Výkres ve ejn prosp šných staveb, opat ení a asanací - vý ez 1 : Údaje o počtu list zm ny č. 1 územního plánu Patokryje: Zm na: 11 list textové části, 3 listy grafické části 11

13 Z24-BV Z23-SV Z22-TO Z25-BV N06-ZP US02 Z22-TO N06-ZP US02

14 Z24-BV Z23-SV Z22-TO Z25-BV N06-ZP Z22-TO N06-ZP

15 VST 01 VST 01

16 B. OD VODN NÍ ZM NY Č. 1 ÚP PůTOKRYJE B.1 POSTUP P I PO ÍZENÍ ZM NY Č. 1 ÚP PůTOKRYJE Zastupitelstvo obce Patokryje rozhodlo svým usnesením č. 7/13/2015 ze dne v souladu s ust. 6 odst. 5 písm. aě zákona č. 1Ř3/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu Ěstavební zákoně, ve zn ní pozd jších p edpis, o po ízení Zm ny č. 1 Územního plánu Patokryje. K po ízení zm ny územního plánu pov ilo Magistrát m sta Mostu, odd lení rozvoje a územního plánu, odbor rozvoje a dotací Ědále jen po izovatel ě. Na základ tohoto rozhodnutí, na základ územn analytických podklad a s využitím dopl ujících pr zkum a rozbor po izovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval návrh zadání zm ny Územního plánu Patokryje. V souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona po izovatel zaslal návrh zadání zm ny Územního plánu Patokryje dotčeným orgán m, sousedním obcím a Krajskému ú adu Ústeckého kraje, zajistil zve ejn ní návrhu zadání Zm ny č. 1 ÚP Patokryje a jeho vystavení k ve ejnému nahlédnutí po dobu 30 dn ode dne vyv šení oznámení o projednávání zadání na ú ední desce. Projednání návrhu zadání Zm ny č. 1 Územního plánu Patokryje bylo oznámeno ve ejnou vyhláškou a k ve ejnému nahlédnutí byl návrh zadání zm ny č. 1 územního plánu vystaven v termínu od na ú ední desce Obecního ú adu Patokryje a také byl zve ejn n zp sobem umož ujícím dálkový p ístup - na internetových stránkách K návrhu zadání Zm ny č. 1 ÚP Patokryje nebyly uplatn ny žádné p ipomínky. Na základ výsledk projednání a uplatn ných požadavk dotčených orgán po izovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upravil návrh zadání zm ny Územního plánu Patokryje a p edložil Zastupitelstvu obce Patokryje ke schválení. Dne usnesením č. 1/6/2017 zastupitelstvo rozhodlo o schválení zadání Zm ny č. 1 Územního plánu Patokryje. Na základ schváleného zadání byl zpracován návrh Zm ny č. 1 Územního plánu Patokryje a bylo oznámeno konání společného jednání o návrhu zm ny územního plánu dne v 11 hodin na odbor rozvoje a dotací Magistrátu m sta Mostu. Dotčené orgány byly vyzvány, aby do 30-ti dn ode dne jednání uplatnily svá stanoviska a ve stejné lh t mohly sousední obce uplatnit p ipomínky. Dále byl návrh Zm ny č. 1 ÚP Patokryje doručen ve ejnou vyhláškou. Do 30-ti dn ode dne doručení mohl každý u po izovatele uplatnit své p ipomínky. V termínu nebyla uplatn na žádná p ipomínka. Dne požádal po izovatel o stanovisko nad ízený orgán, Krajský ú ad Ústeckého kraje, k návrhu Zm ny č. 1 Územního plánu Patokryje. Nad ízený orgán ve svém stanovisku ze dne konstatoval, že návrh není v souladu s nad azenou ÚPD a apúr. Na základ uplatn ných p ipomínek byl návrh Zm ny č. 1 územního plánu Patokryje upraven a zaslán k novému posouzení. Ve svém stanovisku JID 27403/201Ř/KUUK, ze dne Ř, Krajský ú ad Ústeckého kraje konstatuje, že nedostatky, zjišt né p i posouzení podle 50 odst. 7 stavebního zákona, byly odstran ny a lze zahájit ízení o návrhu zm ny č. 1 ÚP Patokryje. Na základ souhlasného stanoviska nad ízeného orgánu bylo oznámeno ve ejnou vyhláškou ve ejné projednání návrhu Zm ny č. 1 ÚP Patokryje na Obecního ú adu Patokryje, dále byl umožn n v termínu od do Ř dálkový p ístup na elektronické ú ední desce Ve ejné projednání spolu s odborným výkladem k návrhu Zm ny č. 1 Územního plánu Patokryje se konalo dne od 17 hodin v zasedací místnosti Obecního ú adu Patokryje. K ve ejnému projednání nebyla uplatn na žádná stanoviska dotčených orgán. Proti návrhu Zm ny č. 1 Územního plánu Patokryje nebyly b hem jeho projednávání podány žádné námitky ani p ipomínky.

17 Od vodn ní B.2 VÝSLEDEK P EZKOUMÁNÍ ZM NY Č. 1 ÚP PůTOKRYJE dle ustanovení 53 odst. 4 a 5 zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu Ěstavební zákoně, ve zn ní pozd jších p edpis B.2.1 B VYHODNOCENÍ SOULůDU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ů ÚZEMN PLÁNOVůCÍ DOKUMENTůCÍ VYDůNOU KRůJEM SOULůD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR VE ZN NÍ ůktuůlizůce Č. 1 Návrh zm ny č. 1 Územního plánu Patokryje je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky Ědále PÚRě ve zn ní ůktualizace č. 1 Ědále apúr ČRě, schválené usnesením vlády ČR č. 276 dne Z republikových priorit územního plánování se ešeného území ve vztahu k rozsahu č. 1 ÚP, tedy navržených zm n využití území, týkají následující priority: (14) Ve ve ejném zájmu chránit a rozvíjet p írodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetn urbanistického, architektonického a archeologického d dictví. Zm nou č. 1 ÚP nejsou p írodní, civilizační a kulturní hodnoty dotčeny Ěviz výroková částě. Plochy zm n v území jsou situovány mimo objekty a plochy urbanistického, architektonického a archeologického d dictví. (14a) P i plánování rozvoje venkovských území a oblastí dbát na rozvoj primárního sektoru Zm na č. 1 ÚP p edstavuje zvýšení rozvoje obce o 3 rodinné domy, dva z nich uvnit zastav ného území a plochu obecního sb rného dvora též uvnit zastav ného území. Z hlediska záboru ZPF jde tedy o minimální dopad, separace odpad je pak p íkladem hospodá ské činnosti vedoucí mimo jiné ke znovuzískání surovin, lze ji tedy považovat za rozvoj primárního sektoru. (16) P i stanovování zp sobu využití území v územn plánovací dokumentaci dávat p ednost komplexním ešením p ed uplat ováním jednostranných hledisek a požadavk, které ve svých d sledcích zhoršují stav i hodnoty území. Zm na č. 1 ÚP nenavrhuje komplexní ešení, koncepce navržená vydaným územním plánem však z stává nezm n na. (16a) p i územn plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména m st a region, který p edstavuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování prostorových, odv tvových a časových hledisek Obec Patokryje je jednou z obcí, které se nacházejí v bezprost ední blízkosti m sta Most, které tak pro obec zajiš uje pracovní p íležitosti a vyšší občanskou vybavenost. Obec naopak plní funkci venkovského zázemí m sta Most, poskytuje možnost bydlení v klidném prost edí, rekreační zázemí, apod. Optimální spolupráce m sta a jeho zázemí by m la být vhodn koordinována a provázána. Zm na č. 1 ÚP vymezuje v polyfunkčním území obce Patokryje t i jednotlivé pozemky pro výstavbu rodinných dom v p ímé vazb na existující zástavbu, což má z hlediska výše zmín né problematiky pouze marginální význam. Z ízení sb rného dvora v obci již 2

18 Od vodn ní bude vyžadovat posílení integračních vazeb v území, nebo jde pouze o sb rné místo, odkud bude nutné odpad dopravit k dalšímu zpracování mimo území obce. (19) budou prioritn prov eny podmínky pro hospodárné využívání zastav ného a zastavitelného území, až poté budou prov eny plochy nezastavitelné - zajišt ní ochrany nezastavitelného území Zm na č. 1 ÚP upravuje podmínky p edevším uvnit zastav ného území, zastavitelné území rozši uje část ploch Z22-TO a Z23-SV v centru obce a lokalita Z25-BV. Jde o pozemek stejného vlastníka, kterému pat í p ilehlý rodinný d m se zahradou. (26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umis ovat do nich ve ejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvláš od vodn ných p ípadech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro p emíst ní zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povod ových škod. Východní okraj navržené lokality Z22-TO Ěsb rný dv rě zasahuje do vymezeného záplavového území Q 100, ale není v kolizi s aktivní zónou záplavového území. Navržené podmínky využití této plochy stanovují, že stavby, oplocení a plocha pro situování velkoobjemových kontejner na odkládání využitelných i nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného a stavebního odpadu nesmí být situovány v záplavovém území. Pokud bude východní část pozemku využívána jako plocha pro obsluhu a manipulaci Ětedy jako plocha nezastavitelnáě, bude v p ípad záplavy umož ovat pr chod vody bez p ekážek a bez nebezpečí její kontaminace. Jedná se o ucelený pozemek, který vedení obce k navrženému využití vytipovalo jako nejvhodn jší z obecních pozemk, navazuje na sousední požární vodní plochu a fotbalové h išt s dopravním p ístupem od jihu. Možnost shromaž ovat vyt íd ný odpad, odpad umož ující recyklaci, zp tný odb r nebo sb r elektroodpadu, nebezpečné složky komunálního odpadu, atd. p ímo v obci by nepochybn p isp la k rozší ení služeb poskytovaných občan m obcí a p i dodržení stanovených podmínek využití by se toto za ízení stalo součástí systému nakládání s odpady šetrného k životnímu prost edí. Ostatní lokality do vymezeného záplavového území nezasahují. (28) Pro zajišt ní kvality života obyvatel zohled ovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho ešení ve všech pot ebných dlouhodobých souvislostech, včetn nárok na ve ejnou infrastrukturu. Vymezené zastavitelné plochy zm n dle zm ny č. 1 ÚP lze napojit na stávající, dostatečn kapacitní technickou infrastrukturu. Z ízení sb rného dvora bude znamenat rozší ení ve ejné infrastruktury obce. Rozvojové oblasti a rozvojové osy, specifické oblasti ešené území není p ímou součástí žádné rozvojové oblasti nebo osy vymezené v apúr ČR. Nicmén sousedící m sto Most je součástí rozvojové osy OS7 Ústí nad Labem Most Chomutov Karlovy Vary Cheb hranice ČR/N mecko ĚBayreuthě. Ze za azení do Rozvojové osy OS7 nevyplývají pro správní území obce Patokryje žádné úkoly. Obec Patokryje je dle apúr ČR za azena do specifické oblasti SOB5 Specifická oblast Mostecko. Její vymezení: Území obcí z ORP Bílina Ěseverní částě, Litvínov Ějihovýchodní částě, Most Ězápadní částě. Oblast leží v rozvojové ose OS7 Ústí nad Labem Most Chomutov Karlovy Vary Cheb hranice ČR. 3

19 Od vodn ní Požadavky na územní plánování: a) vytvá et územní podmínky pro nutnou obnovu krajiny, jejího vodního režimu, obnovu dopravního systému a pro polyfunkční využití území (vodní hospodá ství, zem d lství, les, rekreace, sport, bydlení apod.) s ohledem na specifické podmínky jednotlivých území Zm na č. 1 ÚP eší zm ny využití p evážn zastav ného území a jedné lokality p ímo navazující na hranici zastav ného území. Potenciál v oblasti obnovy krajiny, vytvo ený územním plánem, se zm nou č. 1 ÚP nem ní. d) vymezit a chránit p ed zastav ním plochy nezbytné pro vytvo ení souvislých ve ejn p ístupných zelených pás, vhodných pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porost a zachování prostupnosti krajiny P ístupové komunikace do zelených pás budou napojeny na stávající komunikační systém území. Zm na č. 1 ÚP tento komunikační systém nem ní. Návrh zm ny č. 1 územního plánu Patokryje požadavky, vyplývající ze schválené ůktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR, pln respektuje a je s tímto celostátním dokumentem v souladu. B SOULůD SE ZÁSůDůMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRůJE VE ZN NÍ ůktuůlizůce Č. 1 Pro území obce jsou nad azenou územn plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, které byly vydány zastupitelstvem Ústeckého kraje dne na základ usnesení ZÚK č. 23/25Z/2011 ze dne a které nabyly účinnosti dne Ědále ZÚRě. Dne nabyla účinnosti 1. ůktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje Ě1. ů ZÚR ÚKě. ůktualizace ZÚR ÚK nestanovuje pro ešené území žádné nové úkoly. Zm na č. 1 ÚP respektuje veškeré požadavky vyplývající ze ZÚR ÚK a z 1. ů ZÚR ÚK: 1. Priority územního plánování Ústeckého kraje pro zajišt ní udržitelného rozvoje území (1) Vytvá et nástroji územního plánování p edpoklady pro vyvážený vztah mezi t emi pilí i udržitelného rozvoje Návrh zm ny č. 1 ÚP tento úkol respektuje, vyvážený vztah mezi pilí i územního plánování není navrženým ešením zm n n. (2) Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly p esahovat meze únosnosti území (tj. podmínky udržitelného rozvoje), zp sobovat jeho poškození anebo bránit rozvoji jiných žádoucích forem využití území Návrh zm ny č. 1 ÚP tento úkol respektuje, vzhledem k navrhovanému rozsahu t í rodinných dom a dopln ní infrastruktury obce o sb rný dv r nejsou meze únosnosti území p esahovány. (17) Ve stanovených specifických oblastech kraje podporovat ešení jejich územních problém, prosazovat formy územního, hospodá ského a sociálního rozvoje vyhovující pot ebám t chto území, zvláštní pozornost p i tom v novat ochran a revitalizaci p írodních, krajiná ských a kulturních hodnot Návrh tento úkol respektuje, ochrana p írodních, krajiná ských a kulturních hodnot, vytvo ená platným územním plánem, není zm nou č. 1 ÚP ohrožena. 4

20 Od vodn ní (31) Územn plánovacími nástroji vytvá et p edpoklady pro modernizaci stávajících systém odvád ní a čišt ní odpadních vod a pro do ešení této problematiky v menších sídlech ve venkovském prostoru Vymezené zastavitelné plochy zm n dle zm ny č. 1 ÚP bude možné napojit na stávající, dostatečn kapacitní technickou infrastrukturu. Návrhem zm ny č. 1 ÚP dojde ke zkvalitn ní technické infrastruktury v oblasti technického zabezpečení obce. (38) Podpora vybudování propojené a hierarchizované sít cyklostezek a turistických cest na území kraje s návazností na vznikající republikovou a evropskou sí ; prov ení využití stávajících místních komunikací, silnic III. t ídy a p ípadné vymezení nových cest tak, aby bylo možné se napojit na cyklotrasy budované na území okolních obcí. V ešeném území je zachováno vedení stávající cyklotrasy, a to po silnicích III. t ídy, které nejsou výrazn zatíženy automobilovou dopravou. ešení navržené zm nou č. 1 ÚP tento stav nem ní. (46) Zajistit územní ochranu ploch a koridor pro umis ování protipovod ových opat ení; vymezovat zastavitelné plochy v záplavových oblastech jen ve výjimečných p ípadech a zvláš zd vodn ných p ípadech; vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro p emíst ní zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povod ových škod Východní okraj navržené lokality Z22-TO Ěsb rný dv rě zasahuje do vymezeného záplavového území Q 100, ale není v kolizi s aktivní zónou záplavového území. Navržené podmínky využití této plochy stanovují, že stavby, oplocení a plocha pro situování velkoobjemových kontejner na odkládání využitelných i nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného a stavebního odpadu nesmí být situovány v záplavovém území. Pokud bude východní část pozemku využívána jako plocha pro obsluhu a manipulaci (tedy jako plocha nezastavitelnáě, bude v p ípad záplavy umož ovat pr chod vody bez p ekážek a bez nebezpečí její kontaminace. Jedná se o ucelený pozemek, který vedení obce k navrženému využití vytipovalo jako nejvhodn jší z obecních pozemk, navazuje na sousední požární vodní plochu a fotbalové h išt s dopravním p ístupem od jihu. Možnost shromaž ovat vyt íd ný odpad, odpad umož ující recyklaci, zp tný odb r nebo sb r elektroodpadu, nebezpečné složky komunálního odpadu, atd. p ímo v obci by nepochybn p isp la k rozší ení služeb poskytovaných občan m obcí a p i dodržení stanovených podmínek využití by se toto za ízení stalo součástí systému nakládání s odpady šetrného k životnímu prost edí. Ostatní lokality do vymezeného záplavového území nezasahují. 2. Zp esn ní vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v PÚR 200Ř a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na zm ny v území, které svým významem p esahují území více obcí Ěnadmístní rozvojové oblasti a osy) Obec Patokryje se nenachází v žádné rozvojové oblasti ani rozvojové ose. 3. Zp esn ní vymezení specifických oblastí vymezených v PÚR 200Ř a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu Obec Patokryje spadá do SOB5 Specifická oblast Mostecko. Ze za azení do této specifické oblasti vyplývají následující úkoly pro územní plánování: (1) Posilovat všechny t i pilí e udržitelného rozvoje - hospodá ský rozvoj, sociální soudržnost, životní prost edí Návrh zm ny č. 1 ÚP vymezuje pouze drobné rozvojové lokality, základní pilí e územního plánování nejsou tímto ešením oslabovány. 5

21 Od vodn ní (2) Zajistit pokrytí území specifické oblasti územními plány, ov ovat a zp es ovat ešení problém územními studiemi a regulačními plány Drobné rozvojové lokality, navržené zm nou č. 1 ÚP, zp esn ní ešení problém podrobn jší územn plánovací dokumentací nevyžadují. Požadavek zpracování dvou územních studií, stanovený územním plánem, z stává zachován a týká se i plochy N06- ZP, jejíž vým ru zm na č. 1 ÚP upravuje. (3) Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny činnosti, které by mohly p esahovat meze únosnosti území - podmínky udržitelného rozvoje, zp sobovat jeho poškození, a nebo bránit rozvoji jiných žádoucích forem využití území Návrh zm ny č. 1 ÚP tento úkol respektuje, vzhledem k navrhovanému rozsahu t í rodinných dom a dopln ní infrastruktury obce o sb rný dv r nejsou meze únosnosti území p esahovány. (8) Vymezit a chránit p ed zastav ním plochy nezbytné pro vytvo ení souvislých ve ejn p ístupných zelených pás, vhodných pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porost a zachování prostupnosti krajiny Návrh tento úkol respektuje, souvislé ve ejn p ístupné zelené pásy jako součást územního plánu nejsou návrhem zm ny č. 1 dotčeny. (10) Chránit a kultivovat krajiná ské, urbanistické a architektonické hodnoty specifické oblasti, rozvíjet pozitivní znaky území, zvýšit prestiž specifické oblasti Návrh zm ny č. 1 ÚP vymezuje pouze drobné rozvojové lokality, krajiná ské, urbanistické a architektonické hodnoty specifické oblasti, územním plánem dopln ná dopravní a technická infrastruktura a prvky zelen nejsou návrhem zm ny č. 1 ÚP dotčeny. Malou výjimkou je lokalita Z25-BV, o jejíž plochu 0,0576 ha je zmenšena plocha N06-ZP, navržená územním plánem. (18) Vyhodnocovat vývoj v dílčích částech území a p edcházet prohlubování nežádoucích rozdíl a vzniku problémových území ve specifické oblasti Drobné rozvojové lokality t í rodinných dom a sb rného dvora, navržené zm nou č. 1 ÚP, nep isp jí ke vzniku problémových území. 4. Zp esn ní vymezených ploch a koridor z PÚR ČR 200Ř Vymezení a zp esn ní koridoru cyklostezky Chemnitz-Most-Doksy, sledované jako návrh C25 v ší ce 20m. Územní plán Patokryje vymezil cyklostezku po stávajících místních komunikacích a silnicích III. t ídy, které nejsou významn dopravn zatíženy. Z tohoto d vodu nebylo t eba vymezovat koridor v ší ce 20 m, nebo cyklostezka je zp esn na do t lesa komunikace, návaznost na sousední obce je zajišt na. Zm na č. 1 ÚP tento koridor neovlivní. Na ešeném území je nad azenou ÚPD vymezen prvek územního systému ekologické stability - RBK /5Ř7/ k založení Zlatník RBK 588 Tento prvek ÚSES je zahrnut již do Územního plánu Patokryje včetn zp esn ní hranice do hranic pozemk dle katastrální mapy. Zm na č. 1 ÚP regionální biokoridor respektuje, navržené ešení jej neovlivní. 5. Up esn ní územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje p írodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje ZÚR ÚK v kapitole 5. up es ují územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje p írodních, kulturních a civilizačních hodnot území a stanovují pro jednotlivé oblasti úkoly územního plánování. 6

22 Od vodn ní (1) Ochranu, kultivaci a rozvíjení hodnot p írodního a krajinného prost edí na území Ústeckého kraje považovat za prvo adý ve ejný zájem. Stanovovat a dodržovat limity rozvoje pro všechny aktivity, které by mohly zp sobovat poškození t chto hodnot (zejména se týká t žby hn dého uhlí a ostatních nerostných surovin, energetiky - včetn obnovitelných zdroj, dále t žké pr myslové výroby, technické a dopravní infrastruktury, ale i rekreace a cestovního ruchu) Vyjmenované aktivity nejsou v ešeném území zm nou č. 1 ÚP navrhovány s výjimkou sb rného dvora jako prvku technické infrastruktury, který hodnoty p írodního a krajinného prost edí nepoškodí. (2-8) Tyto body se netýkají ešeného území. (9) Chránit, kultivovat a rozvíjet p írodní hodnoty i mimo rámec území se stanovenou ochranou krajiny a p írody, v územích charakterizovaných jako dynamická a harmonická krajina, dále v exponovaných koridorech podél významných vodních toku a v oblastech p i významných vodních plochách Územní plán respektuje vedení vodního toku územím, který dále stabilizuje jako součást lokálního ÚSES, respektuje i exponované svahy nad vodními koridory a vkládá do území zele s návazností na okolní krajinu. Návrh zm ny č. 1 ÚP se t chto prvk nedotýká. (10) Skladebné části regionálního a nadregionálního ÚSES chránit p ed zásahy, které by znamenaly snížení úrovn jejich ekologické stability, up es ovat vymezení skladebných částí ÚSES v ÚPD obcí, postupn p istupovat ke zpracování projektu ÚSES a k jejich realizaci, zejména v místech, kde je provázanost systému narušena Zm na č. 1 ÚP navrhuje zastavitelné plochy mimo zp esn nou trasu RBK 5Ř7 vedoucího severním okrajem územím, kde byl zohledn n i výskyt p írodn hodnotných stanoviš. Nedotýká se ani vymezených lokálních prvk ÚSES. (11) Zam it pozornost na podmínky využívání zem d lských území - zachování jedinečnosti kulturní krajiny; minimalizovat zábory zejména nejkvalitn jších zem d lských p d; podporovat ozdravná opat ení - ochrana proti erozním účink m vody, v tru a p íprava na realizaci ÚSES, zvýšení prostupnosti zem d lské krajiny, zamezení její zbytečné fragmentace; obnovit péči o dlouhodob nevyužívaná území; vymezovat území vhodná pro p stování biomasy a rychle rostoucích d evin pro technické a energetické účely - nevymezovat však tento zp sob využití území ve zvlášt chrán ných velkoplošných územích (NP, CHKO) Pouze jedna z lokalit, nov navržených zm nou č. 1 ÚP, je vymezena na zem d lské p d, konkrétn na p d V. t ídy ochrany ZPF. Velikost p edpokládaného záboru p dního fondu lokalitou N06-ZP se návrhem zm ny č. 1 zmenšuje. 6. Vymezení cílových charakteristik krajiny Obec je zahrnuta také do KC České st edoho í Lounské st edoho í (6b), kde je cílovou charakteristikou krajina vysokých p írodních, krajinných a estetických hodnot. K napln ní této charakteristiky jsou stanoveny v ZÚR ÚK kroky a)-d): a) preferovat ochranu a konzervaci dochovaných hodnot (zp soby a formy ochrany i rozvoje t chto hodnot jsou určeny zákonem, vyhlašovacím p edpisem a plánem péče o chrán nou krajinnou oblast), Z územního plánu vyplývá, že krajinná hodnota území je rozvojovými aktivitami respektována a využívána v zájmu jejího zachování pro budoucí generace, jsou zajišt ny územní p edpoklady pro udržitelný rozvoj území a integrovaný p ístup k ochran a využívání p írodních zdroj. Zm nou č. 1 ÚP navržené konkrétní, plošn mén významné zastavitelné plochy tyto zásady územního plánu negativn neovlivní. 7

23 Od vodn ní b) stabilizovat obyvatelstvo ve stávajících sídlech, mj. cestou uvážlivé podpory cestovního ruchu, turistiky, rekreace, v souladu s ve ejným zájmem na ochran p írody a krajiny, a diferencované dle významu konkrétní lokality v rámci krajinného celku, Platný územní plán stanovuje, že budou uplatn ny formy cestovního ruchu respektující p írodní hodnoty Ěp ší turistika, cykloturistikaě, zvyšující tak jejich atraktivitu a využívající p írodní potenciál i pro možnost hospodá ského rozvoje území. Zastavitelné plochy, které vymezuje zm na č. 1 ÚP, jsou určeny k výstavb 3 rodinných dom a sb rného dvora, takže s touto problematikou nesouvisí, ani ji negativn neovlivní. c) podporovat vhodné tradiční formy zem d lství - zejména ovocná ství, pastevectví, Územní plán vytvá í podmínky pro podporu tradičních forem zem d lství, návrh zm ny č. 1 se této problematiky netýká. d) individuáln posuzovat všechny zám ry, které by krajinný ráz mohly negativn ovlivnit, s ohledem na pot ebu uchování vysoké hodnoty krajinného rázu s harmonickým zastoupením složek p írodních a kulturních, Všechny rozvojové zám ry, které by mohly negativn ovlivnit krajinný ráz, musí být individuáln posuzovány. Ze zastavitelných ploch, které zm na č. 1 ÚP navrhuje, je pouze plocha Z25-BV vymezena na zem d lské p d, konkrétn na V. t íd ochrany ZPF, p ičemž je situována v sousedství existující zástavby mimo otev enou krajinu. Ostatní zastavitelné plochy jsou vymezeny v centrální části obce. Obec Patokryje je za azena do KC Severočeské nížiny a pánve (13) a cílovou charakteristikou je krajina lokáln s vysokými p írodními, krajinnými a estetickými hodnotami (nivy ek, vulkanity); k jejímu napl ování jsou v ZÚR ÚK stanoveny dílčí kroky a)-f): a) respektovat zem d lství jako určující krajinný znak krajinného celku, lokáln s typickým tradičním zam ením (chmela ství, vina ství, ovocná ství, zeliná ství), b) napravovat narušení krajinných hodnot zp sobené velkoplošným zem d lským hospoda ením, prioritn realizovat nápravná opat ení sm ující k obnov ekologické rovnováhy (ÚSES), c) napravovat či zmír ovat narušení krajiny lokáln postižené zejména velkoplošnou t žbou št rkopísk, vápenc či umíst ním rozsáhlých rozvojových zón ve volné krajin, t žbu nerostných surovin koordinovat s rekultivacemi, tak aby se postupn snižovalo zatížení území t žebními aktivitami, d) stabilizovat venkovské osídlení významné pro napl ování cílových charakteristik krajiny, e) uvážliv rozvíjet výrobní funkce tak, aby nedocházelo k negativním zm nám p írodního a krajinného prost edí, f) individuáln posuzovat navrhované zm ny využití území a zamezovat takovým zm nám, které by krajinný ráz mohly poškozovat. V ešeném území neprobíhala t žba surovin, která by p edstavovala plošné poškození krajiny, zem d lské plochy v obci nemají charakter velkoplošného zem d lství. S výjimkou plochy Z25-BV, která je na okraji zastav ného území vymezena na zem d lské p d, konkrétn na V. t íd ochrany ZPF, navrhuje zm na č. 1 ÚP zastavitelné plochy v centrální části obce Patokryje, tedy mimo otev enou krajinu. Územní plán Patokryje vymezil obytnou zástavbu stabilizovanou i navrhovanou jako plochy bydlení individuálního v rodinných domech vesnických a plochy smíšené obytné vesnické, zm na č. 1 ÚP tento typ ploch s rozdílným zp sobem využití p ebírá, takže charakter nové zástavby by m l odpovídat tradiční venkovské zástavb. Zárove je obec Patokryje za azena do KC Severočeská devastovaná a souvisle urbanizovaná území (14). Cílovou charakteristikou je krajina sm ující k obnov ekologické rovnováhy a vytvo ení nové krajinné struktury po devastaci velkoplošnou povrchovou t žbou hn dého uhlí a 8

24 Od vodn ní p ekročení mezí únosnosti území energetickou a pr myslovou výrobou. K napln ní jsou stanoveny v ZÚR ÚK kroky a) d): a) prioritn respektovat veškeré dílčí p írodní, krajinné či estetické hodnoty jednotlivé lokality vulkanických vrch, lokality m stských park a zámeckých zahrad, rekultivované, revitalizované i spontánn se obnovující části krajiny, b) respektovat územn ekologické limity t žby hn dého uhlí, stanovené v usneseních vlády ČR č. 331/1řř1, č. 444/1řř1 a č. 1176/200Ř, jako nep ekročitelné hranice, za nimiž nesmí být území narušeno povrchovou t žbou ani výsypkovým hospodá stvím, c) postupn realizovat rekultivační a revitalizační opat ení v území s ukončenou t žbou hn dého uhlí v časov co možná nejkratším časovém horizontu, cílové znaky a cílovou strukturu krajinného celku odvozovat zejména od ešení rozsáhlých rekultivovaných a revitalizovaných ploch po t žb hn dého uhlí s výrazným uplatn ním vodních ploch, d) realizovat nápravná opat ení sm ující k celkové obnov ekologické rovnováhy (ÚSES) a vytvo ení nové krajinné struktury, k obnov p irozeného vodního režimu provád t revitalizaci vodních tok dočasn p eložených nebo jinak upravených v d sledku t žby surovin a energetické a pr myslové výroby. Územní plán respektuje p írodní, krajinné i estetické hodnoty území, vytvá í podmínky k obnov p irozeného vodního režimu, funkčnosti vymezených prvk ÚSES, atd. Zm na č. 1 ÚP svým návrhem tyto hodnoty negativn neovlivní, nebo se týká zásah do urbanizovaného území obce. 8. Stanovení požadavk nadmístního významu na koordinaci územn plánovací činnosti obcí a na ešení v územn plánovací dokumentaci obcí, zejména s p ihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury Na území obce Patokryje byly nad azenou ÚPD vymezeny níže uvedené plochy a koridory, které vyžadují koordinaci územn plánovací činnosti obcí se ZÚR : (1) cyklostezka Chemnitz - Most - Doksy (trasa 25) úsek hranice ČR/SRN Brandov Most Litom ice hranice ÚK, sledovaný jako návrh C25 Trasa č. 25 je v ešeném území vedena po místních komunikacích a silnicích III. t ídy, které nejsou významn zatíženy automobilovou dopravou. (2) prvek ÚSES RBK 5Ř7 Zlatník RBK 588 k založení Zm na č. 1 ÚP navrhuje zastavitelné plochy mimo zp esn nou trasu RBK 587 vedoucího severním okrajem územím. Zm na č. 1 územního plánu Patokryje požadavky, vyplývající z vydaných Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, ve zn ní aktualizace č. 1, pln respektuje a je s tímto krajským dokumentem v souladu. B SOULAD S ÚZEMN ůnůlytickými PODKLůDY ORP MOST Zpracovatel prov il soulad zm ny č. 1 ÚP se 4. aktualizací ÚůP ORP Most. Jevy a jejich grafické zobrazení jsou vymezeny v koordinačním výkresu územního plánu, který byl vydán v roce 2015 a jeho vý ez je součástí zm ny č. 1 ÚP. Vyhodnocení problém specifikovaných rozborem udržitelného rozvoje území je provedeno níže. Z hlediska limit využití území byly zám ry posouzeny takto: Plochy lesa navržené ešení se nenachází na plochách lesa ani v jejich sousedství. 9

25 Od vodn ní VKP plocha Z22-TO se nachází v sousedství vodní plochy na pozemku p.č. 2 v centru obce, významné krajinné prvky nejsou návrhem negativn ovlivn ny ÚSES - Zm na č. 1 ÚP navrhuje zastavitelné plochy mimo zp esn nou trasu RBK 5Ř7 vedoucího severním okrajem území a nezasahuje ani do dalších prvk ÚSES Zranitelná oblast dle Na ízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve zn ní na ízení vlády č. 44Ř/2012 Sb., na ízení vlády č. 400/2013 Sb., na ízení vlády č. 117/2014 Sb. a na ízení vlády č. 235/2016 Ěnovela schválena vládou dne ), po revizi z r spadá obec Patokryje mezi zranitelné oblasti. Zm na č. 1 ÚP se svými nevelkými zám ry p evážn v centru obce nebude mít na kvalitu vod, tj. snižování koncentrací dusičnan, vliv. OP p írodního léčivého zdroje minerálních vod II. stupn do jižního okraje obce zasahuje ochranné pásmo p írodního léčivého zdroje minerálních vod II. stupn Zaječice, stanovené dle zák. č. 164/2001 Sb. Zám ry, vymezené zm nou č. 1 ÚP do tohoto ochranného pásma nezasahují. ůrcheologické nalezišt - ešené území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu 22 odst. 2 zákona č. 20/1řŘ7 Sb., o státní památkové péči, ve zn ní pozd jších p edpis. P i zemních zásazích do terénu na takovém území dochází s určitou pravd podobností k narušení archeologických nález a z hlediska památkové péče je tedy nezbytné provedení záchranného archeologického výzkumu. Zm nou č. 1 ÚP navržené plochy Z24-BV a Z25-BV částečn zasahují do území s archeologickými nálezy I. kategorie "st edov ké a novov ké jádro obce Patokryje", č. rejst íku /3. V p ípad jakýchkoliv zemních stavebních prací a úprav terénu bude respektován zákon č. 20/1řŘ7 Sb., o státní památkové péči, v platném zn ní. P i zpracování zm ny č. 1 ÚP projektant prov il a vyhodnotil dopady slabých stránek a hrozeb na udržitelný rozvoj území, které vyplývají ze 4. aktualizace ÚůP: Vodní režim - místní záplavy na Srpin Územní plán Patokryje stanovuje pravidla využití území tak, aby niva podél Srpiny z stala nezastav ná, bylo zachováno volné manipulační pásmo v prostoru 6-Ř m od b ehové čáry a odstran ny všechny stavby či p íčn položené ploty a jiné p ekážky. Vedle toho navrhuje územní plán realizaci drobných protipovod ových opat ení v rámci pozemkových úprav včetn opat ení preventivních nejen na samotných vodotečích, ale i v jejich povodích. Zastavitelné plochy v záplavových územích územní plán nevymezuje. Zm nou č. 1 ÚP navržená plocha Z22-TO zasahuje svým východním okrajem do záplavového území s periodicitou 100 let, do aktivní zóny záplavového území nezasahuje. - nízká retenční schopnost krajiny zp sobená vysokým podílem orné p dy a zpevn ných ploch Z hlediska zlepšení vodohospodá ských srážko-odtokových pom r, zvýšení retenční kapacity území resp. ochran proti suchu a ve smyslu protipovod ových opat ení územní plán doporučuje likvidaci deš ových vod v míst spadu zasakováním. To platí i pro navržené zastavitelné plochy zm ny č. 1 ÚP. - zranitelné oblasti na území obce Otázka zranitelných oblastí je ešena výše, souvisí s koncentrací dusičnan ve vod, a tedy se zem d lským obhospoda ováním p dy a skladováním hnojiv. Orná p da a trvalý travní porost ve zranitelných oblastech podléhá v určitých obdobích zákazu používání dusíkatých hnojivých látek. Územní plán tuto problematiku neovlivní. Hygiena životního prost edí - zhoršování kvality životního prost edí v d sledku nár stu podílu individuální automobilové dopravy 10

26 Od vodn ní Tato problematika souvisí s r stem životní úrovn, obecný trend v individuální automobilové doprav postupn u nov vyvíjených voz sm uje ke snižování emisí i hluku, v rozvinutých zemích zvolna roste podíl elektromobil. Nicmén v České republice je zatím tento trend mén patrný, pr m rné stá í voz je pom rn vysoké a nár st individuální dopravy se na zhoršování životního prost edí bude podílet. Územní plán tuto problematiku p íliš neovlivní, navržený nár st obyvatel není tak vysoký, aby se m iteln v této problematice projevil. Ochrana p írody a krajiny - nedostatečná ekologická stabilita krajiny Územní plán vytvá í podmínky ke zvyšování ekologické stability krajiny, navrhuje plochy zelen, vymezuje prvky ÚSES. Zm na č. 1 ÚP navrhuje ešení v urbanizovaném území daleko od otev ené krajiny. - nízká retenční schopnost krajiny zp sobená vysokým podílem orné p dy a zpevn ných ploch Z hlediska zlepšení vodohospodá ských srážko-odtokových pom r, zvýšení retenční kapacity území resp. ochran proti suchu a ve smyslu protipovod ových opat ení územní plán doporučuje likvidaci deš ových vod v míst spadu zasakováním. To platí i pro navržené zastavitelné plochy zm ny č. 1 ÚP. ZPF a pozemky určené k pln ní funkce lesa - nízký podíl ploch les Územní plán ani jeho zm na č. 1 nové plochy lesní nenavrhují. Dopravní a technická infrastruktura - špatný technický stav místních komunikací Územní plán tuto problematiku neovlivní. - absence plošné splaškové kanalizace Krom splaškové kanalizace, určené pro navržené rozvojové plochy, navrhuje územní plán dopln ní splaškové kanalizace také na území obce, kde tato technická infrastruktura dosud schází. Zm na č. 1 ÚP posoudila možnost napojení navržených zastavitelných ploch na dopravní i technickou infrastrukturu. Sociodemografické podmínky - nedostatečná občanská vybavenost - málo pracovních p íležitostí v obci - v obci se nenachází základní škola ani mate ská škola nutnost dojížd t Územní plán vymezil centrální část obce jako plochy smíšené obytné vesnické, které umož ují využití pro ve ejnou i komerční občanskou vybavenost i drobnou nerušící výrobu a služby. Také bydlení individuální v rodinných domech vesnické umož ují umíst ní staveb a za ízení ve ejného občanského vybavení sloužícího pro obsluhu tohoto území, jsou tedy vytvo eny podmínky pro takovéto aktivity spojené i se vznikem pracovních p íležitostí. Platí to i pro p ípadný vznik p edškolních a školních za ízení, tato problematika však, vedle ekonomické problematiky, souvisí i se schopností území taková za ízení dlouhodob naplnit. Zm na č. 1 plochy občanského vybavení nevymezuje. - hrozba nezam stnanosti pramenící z ukončení činnosti hlavních výrobních subjekt v regionu s d sledkem sociálních problém - odliv vzd laných mladých lidí za lepšími p íležitostmi do m st 11

27 Od vodn ní Rekreace Územní plán vytvá í podmínky pro stabilizaci využití území obce, zvýšení komfortu bydlení, možnost vzniku pracovních p íležitostí, postupné zlepšování životního prost edí, nicmén problémy regionálního rázu není schopen p íliš ovlivnit. - p etrvávající image špatného životního prost edí - území není z celostátního a regionálního pohledu atraktivní pro rekreaci a cestovní ruch, má negativní image Územní plán vytvá í podmínky pro rozvoj rekreačního využití krajiny, zm na image území bude, bohužel, pot ebovat delší čas. - zhoršující se ekonomické podmínky regionu se odrazí v nezájmu o investice do infrastruktury cestovního ruchu Problematika t žko ovlivnitelná územním plánem. Hospodá ské podmínky - pracovní místa založena na mén kvalifikované práci - vysoká míra vyjíž ky za prací Územní plán vytvá í podmínky pro stabilizaci využití území obce, zvýšení komfortu bydlení, možnost vzniku pracovních p íležitostí, postupné zlepšování životního prost edí, nicmén problémy regionálního rázu není schopen p íliš ovlivnit. B.2.2 VYHODNOCENÍ SOULůDU S CÍLI ů ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNů S POŽůDůVKY Nů OCHRůNU ůrchitektonických A URBůNISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ ů POŽůDůVKY Nů OCHRůNU NEZůSTůV NÉHO ÚZEMÍ Územní plán Patokryje je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zachovává a rozvíjí silné stránky a p íležitosti a činí opat ení pro eliminaci slabých stránek a hrozeb. Mezi silné stránky pat í potenciál území obce jako rekreačního a rezidenčního zázemí m sta Most, v jehož m stské aglomeraci se Patokryje nacházejí. Také určitý rozvoj stávajících i navržených hospodá ských aktivit umož uje posílit ekonomický pilí v území. Mezi slabé stránky pat í zhoršené životní prost edí, p ičemž územní plán chrání a rozvíjí nejcenn jší p írodní lokality ve správním území obce. S vodním tokem Srpina, protékajícím po jižní a západní hranici území, je spojeno riziko záplav, p ičemž je současn územím, podél kterého je vymezen hygrický ÚSES lokální úrovn. Počínaje hranicí Q 20 je rizikem záplav ohroženo území individuální rekreace zahrádek, situovaných oboustrann podél toku Srpiny. Opat ení viz p edcházející kapitola. Zastavitelné plochy v záplavových územích nejsou územním plánem vymezeny. Dále územní plán Patokryje navrhuje odkanalizování rozvojových ploch a dalších neodkanalizovaných částí obce pomocí čerpacích stanic a tlakové kanalizace napojené na stávající gravitační splaškovou kanalizaci odvád jící splaškové vody na ČOV Patokryje. Pro deš ové vody je požadováno d sledné zasakování. Návrh zm ny č. 1 ÚP eší problematiku individuálního bydlení a nakládání s odpady, tedy prvky posilující ekonomický a sociální pilí udržitelného rozvoje území, p ičemž pilí environmentální není, s ohledem na rozsah zm ny, oslabován. 12

28 Od vodn ní Vyhodnocení dle 1Ř zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu Cíle územního plánování Návrh zm ny č. 1 ÚP vymezuje čty i rozsahem nevelké lokality zastavitelného území, p ičemž jedna z lokalit je navržena vn zastav ného území, další dv zasahují vn zastav ného území malou částí a jedna je celá situována uvnit zastav ného území. S výjimkou lokality Z25-BV lze konstatovat, že navržené ešení p ispívá k intenzifikaci využití zastav ného území, aniž by došlo k oslabování navrženého ešení garantujícího udržitelnost rozvoje území. Navržená plocha Z22-TO zasahuje svým východním okrajem v rozsahu cca 1Ř0 m 2 do záplavového území s periodicitou 100 let, do aktivní zóny záplavového území, ani do zón Q 20 a Q 5 žádná z navržených zastavitelných ploch nezasahuje. V podmínkách využití pro plochu Z22- TO je stanoveno, že na části plochy, kam zasahuje hranice Q 100, nebudou realizovány stavby a nebudou zde situovány látky, které by mohly kontaminovat vodu p i p ípadné záplav. Ve ve ejném zájmu je ve zm n č. 1 ÚP zachována územním plánem stanovená ochrana p írodních, kulturních a civilizačních hodnot území, p evzatých z územn analytických podklad Ústeckého kraje a územn analytických podklad ORP Most, 4. úplná aktualizace. Jsou respektovány nemovité kulturní památky, které jsou dle aktuálního seznamu Národního památkového ú adu k datu zpracování ÚP zakresleny v grafické části od vodn ní Územního plánu Patokryje, výkresu 2a Koordinační výkres, totéž platí o území s archeologickými nálezy I. kategorie. Respektovány jsou obligatorní významné krajinné prvky v území, registrované VKP se zde nenacházejí. B.2.3 VYHODNOCENÍ SOULůDU S POŽůDůVKY STůVEBNÍHO ZÁKONů ů JEHO PROVÁD CÍCH PRÁVNÍCH P EDPIS Zm na č. 1 územního plánu Patokryje je zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád cích vyhlášek č. 500/2006 Sb. o územn analytických podkladech, územn plánovací dokumentaci a zp sobu evidence územn plánovací činnosti a č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, v platném zn ní. V ešení zm ny č. 1 ÚP jsou, podobn jako v územním plánu, v souladu s 3, odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 využity možnosti podrobn jšího člen ní ploch v zastav ném i nezastav ném území. Toto podrobn jší člen ní ploch v zastav ném území vychází p edevším z metodiky Katalog jev ÚůP/ÚP, schválené Krajským ú adem Ústeckého kraje, což platí i o konkrétním p ípadu zm ny č. 1 ÚP nov jsou vymezeny PLOCHY TECHNICKÉ INFRůSTRUKTURY, plochy technického zabezpečení obce [TO] a jsou pro n stanoveny podmínky využití. V nezastav ném území vymezil platný územní plán pouze nezbytné trasy dopravní infrastruktury související se správou a údržbou zem d lského p dního fondu a krajiny. Umíst ní staveb, za ízení a jiných opat ení v nezastav ném území je ve zm n č. 1 ÚP navrženo pro plochu Z25-BV a části ploch Z22-TO a Z23-SV, tyto plochy p ímo navazují na obdobné plochy v zastav ném území. P ípadné umíst ní staveb dle odst. 5 1Ř stavebního zákona je uvedeno ve výčtu podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití. B.2.4 VYHODNOCENÍ SOULůDU S POŽůDůVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P EDPIS ů SE 13

29 Od vodn ní STůNOVISKY DOTČENÝCH ORGÁN PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P EDPIS, POP ÍPůD S VÝSLEDKEM EŠENÍ ROZPOR B SOULůD S POŽůDůVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH P EDPIS Zm na č. 1 ÚP je navržena v souladu s požadavky zvláštních právních p edpis. Požadavky podle zákona č. 334/1řř2 Sb., o ochran zem d lského p dního fondu, ve zn ní pozd jších p edpis a vyhlášky č. 13/1řř4 Sb., kterou se upravují n které podrobnosti ochrany zem d lského p dního fondu, jsou spln ny, jediná zastavitelná plocha, navržená na zem d lském p dním fondu, je plocha Z25-BV, trvalý travní porost, V. t ída ochrany ZPF. Vyhodnocení dopad vymezených rozvojových ploch na ZPF je provedeno podle výše uvedené provád cí vyhlášky k zákonu (podrobnosti viz kap. B.14 - Vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na zem d lský p dní fond a pozemky určené k pln ní funkce lesa). Požadavky podle zákona č. 2Řř/1řř5 Sb., lesní zákon, ve zn ní pozd jších p edpis nejsou v ešeném území ešeny, pon vadž navrhované rozvojové plochy jsou ve zm n č. 1 ÚP mimo lesní pozemky. Požadavky podle zákona č. 44/1řŘŘ Sb., o ochran a využití nerostného bohatství, ve zn ní pozd jších p edpis, nejsou v ešeném území ešeny, pon vadž navrhované rozvojové plochy jsou ve zm n č. 1 ÚP mimo evidované lokality CHLÚ a poddolovaná území. Požadavky na ochranu ve ejného zdraví ešení ochrany ovzduší bude navrženo s ohledem na zákon číslo Ř6/2002Sb. ešením nesmí dojít ke zhoršení zdravých životních podmínek. Nové rozvojové plochy budou navrhovány v souladu s požadavky zákona č. 25Ř/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví, v platném zn ní. Bude brán z etel na zát ž obyvatelstva rizikovými faktory životního prost edí, p edevším problematiku hluku a kvality ovzduší. Zastavitelné plochy, navržené zm nou č. 1 ÚP, jsou určeny pro t i rodinné domy a sb rný dv r obce. V dostupné vzdálenosti od navržených obytných ploch je v současnosti st edotlaký rozvod plynu, takže jsou vytvo eny p edpoklady pro pom rn ekologický zp sob vytáp ní. Stejné podmínky jsou vytvo eny i pro v tšinu existující obytné zástavby, takže by se znečišt ní ovzduší z lokálních zdroj m lo snižovat. Hlavním zdrojem hlukové zát že v území je železniční tra kopírující tok Srpiny po levém b ehu sm rem do vlakové stanice Obrnice. Lokality, které zm na č. 1 ÚP vymezila poblíž centra obce, jsou od zdroje hluku vzdáleny, pouze lokalita Z25-BV je od železniční trat cca 1Ř0 m daleko, podobn, jako obytná enkláva, na kterou navazuje. Civilní a požární ochrana Pro nov navrhované rozvojové lokality je t eba zajistit pot ebu požární vody v souladu s platnými p edpisy. ešení komunikací a technického vybavení bude navrženo s ohledem na platné p edpisy požární ochrany, p edevším zajišt ním p ístupu a p íjezdu ke všem objekt m a dostatku vodních zdroj pro požární účely (p ítomnost hydrant na vodovodní síti, požárních nádrží, p íp. rybníky). Územní plán stanovuje, že profily vodovodních ad v obytném území budou s výjimkou samostatných koncových úsek navrhovány minimáln DN Ř0 a vodovodní sí bude osazena hydranty vzdálenými od sebe max. 240 m Ěmaximální vzdálenost objektu od hydrantu je 150 mě. To platí i pro zastavitelné plochy zm ny č. 1 ÚP. Obrana a bezpečnost státu 14

30 Od vodn ní ešené území se nachází v zájmovém území AČR objektu Lažany, tento limit bude zapracován do grafické části formou následující poznámky pod legendou koordinačního výkresu: Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých zabezpečovacích za ízení MO ČR. Požadovaný text byl zapracován do legendy ve vý ezu koordinačního výkresu, v grafické části právního stavu územního plánu po zm n č. 1 bude zapracován do legendy celého výkresu. Ochrana p ed povodn mi a jinými rizikovými jevy Návrh opat ení bude respektovat Povod ový plán správního území obce s rozší enou p sobností m sta Mostu, který byl schválen dne Ř. ř a Povod ový plán m sta Mostu schválený dne ř. ř Na všech pozemcích p iléhajících k vodnímu toku nebo k jiným vodním útvar m budou zachovávány b ehové porosty. Tam, kde se tyto porosty nenacházejí, bude dodržován ochranný pás nezorn né p dy o ší ce nejmén 1 m od b ehové čáry vodního toku a jiných vodních útvar. O tento text byl rozší en p vodní text územního plánu Patokryje, stanovující využití území podél vodních tok v kapitole A.5.5. Ochrana ZPF a PUPFL Zpracovatel bude respektovat zásady vyplývající ze zákona č. 334/1řř2 Sb., o ochran zem d lského p dního fondu, v platném zn ní. P ednostn budou využívány nezem d lské p dy zejména nezastav ných a nedostatečn využitých pozemk v zastav ném území. V p ípad vymezování zastavitelných ploch na zem d lské p d odnímat jen nejnutn jší plochy. Pokud budou odnímány pozemky k pln ní funkce lesa, budou respektovány zásady vyplývající ze zákona č. 2Řř/1řř5 Sb., o lesích, v platném zn ní. V p ípad záboru zem d lské nebo lesní p dy bude provedeno vyhodnocení p edpokládaných d sledk navrhovaného ešení na ZPF a PUPFL a podrobn zd vodn no, proč je toto ešení nejvýhodn jší. Je nutné vyhodnotit a zd vodnit jak zastavitelné plochy nov vymezované, tak i plochy p evzaté z platného územního plánu. Návrhy jednotlivých rozvojových lokalit budou v tabulkové i grafické části vyhodnocení zpracovány a bilancovány jak v zastav ném, tak i mimo zastav né území. Na zem d lské p d byla vymezena pouze plocha Z25-BV Ětrvalý travní porost, V. t ída ochrany ZPFě. Vyhodnocení a zd vodn ní je součástí kapitoly B VYHODNOCENÍ ZÁBOR ZPF. B.ň NÁLEŽITOSTI VYPLÝVůJÍCÍ Z 5ň ODST. 5 ůě Fě STůVEBNÍHO ZÁKONů B.3.1 VÝSLEDEK P EZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLE 5ň ODST. 4 STůVEBNÍHO ZÁKONů Výsledek vliv Zm ny č. 1 ÚP Patokryje na udržitelný rozvoj nebylo vypracováno, z tohoto d vodu tato kapitola není zpracována. B.3.2 ZPRÁVů O VYHODNOCENÍ VLIV Nů UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSůHUJÍCÍ ZÁKLůDNÍ 15

31 Od vodn ní INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETN VÝSLEDK VYHODNOCENÍ VLIV Nů ŽIVOTNÍ PROST EDÍ Zm nou č. 1 ÚP nedojde k oslabení navrženého udržitelného rozvoje území. Z rozsahu zm ny č. 1 ÚP nevyplynul požadavek na zpracování vyhodnocení vliv na životní prost edí. Tato kapitola nebyla zpracována. B.3.3 STůNOVISKO KRůJSKÉHO Ú ůdu PODLE 50 ODST. 5 STůVEBNÍHO ZÁKONů Vyhodnocení vliv zm ny č. 1 ÚP Patokryje na udržitelný rozvoj nebylo vypracováno, z toho d vodu není tato kapitola zpracována. B.3.4 SD LENÍ, JůK BYLO STůNOVISKO PODLE 50 ODST. 5 STůVEBNÍHO ZÁKONů ZOHLEDN NO, S UVEDENÍM ZÁVůŽNÝCH D VOD, POKUD N KTERÉ POŽůDůVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDN NY NEBYLY Úkony, vyplývající z 50, odst. 5 nebyly napln ny. B.3.5 KOMPLEXNÍ ZD VODN NÍ P IJůTÉHO EŠENÍ, VČETN VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDůNÝCH D SLEDK TOHOTO EŠENÍ, ZEJMÉNů VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ B NÁVRH URBůNISTICKÉ KONCEPCE Návrh urbanistické koncepce se návrhem čty nep íliš rozsáhlých zastavitelných ploch ve zm n č. 1 ÚP nem ní. Nejsou dotčeny ani kulturní, architektonické a p írodní hodnoty území, které vymezila 4. úplná aktualizace ÚůP ORP Most. B PLOCHY BYDLENÍ Zm na č. 1 ÚP vymezuje 3 zastavitelné plochy bydlení, z toho 2 plochy bydlení individuální v rodinných domech a 1 plochu smíšenou obytnou: Návrh 16

32 Od vodn ní PLOCHY BYDLENÍ, bydlení individuální v rodinných domech vesnické [BV] Tab. 1. [BV] Index pl. Zdroj Počet b.j. Plocha ha Etapa Charakteristika plochy Z24-BV Z24-BV Nový zám r zm na č. 1 ÚP Nový zám r zm na č. 1 ÚP 1 b.j. 0, Rozvojová plocha na pozemku p.č. 14/2 Ěostatní plochaě v zastav ném území pro výstavbu 1 rodinného domu v návaznosti na obdobnou zástavbu. Platí obecné podmínky využití pro plochy BV. 1 b.j. 0, Rozvojová plocha na pozemku p.č. 3Ř4/36 Ětrvalý travní porostě vn zastav ného území pro výstavbu 1 rodinného domu v návaznosti na obdobnou zástavbu. Platí obecné podmínky využití pro plochy BV. B NůVRŽENÉ PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ, plochy smíšené obytné vesnické [SV] Tab. 2. [SV] Index pl. Zdroj Počet b.j. Z23-SV Nový zám r zm na č. 1 ÚP Plocha ha Charakteristika plochy 1 b.j. 0,0550 Rozvojová plocha na pozemku p.č. 506/21 Ěostatní plochaě částečn v zastav ném území pro výstavbu 1 rodinného domu v návaznosti na obdobnou zástavbu. Platí obecné podmínky využití pro plochy SV. B OD VODN NÍ NůVRŽENÝCH OBYTNÝCH PLOCH Plocha Z24-BV Ěbez po adí zm n v územíě - podn t majitele pozemku na vymezení plochy bydlení. Plocha v zastav ném území navazuje na existující rodinnou zástavbu a umožní oboustranné využití místní komunikace. Jedná se o ostatní plochu. Plochu lze napojit na dopravní i technickou infrastrukturu, naváže na okolní zástavbu. Plocha Z25-BV Ěbez po adí zm n v územíě - podn t majitele pozemku na vymezení plochy bydlení. Plocha se nachází vn zastav ného území, navazuje ze severu na pozemek s rodinným domem stejného vlastníka, za azenou v územním plánu do ploch bydlení individuální v rodinných domech - vesnické ĚBVě. Pozemek je zem d lská p da trvalý travní porost, V. t ída ochrany p dního fondu. Plochu lze napojit na dopravní i technickou infrastrukturu p es pozemek vlastníka, naváže na okolní zástavbu. Plocha Z23-SV Ěbez po adí zm n v územíě - podn t majitele pozemku na vymezení plochy bydlení. Plocha se nachází na okraji historického centra obce jižn od fotbalového h išt, navazuje ze severu na zahradu stejného vlastníka, za azenou v územním plánu do ploch smíšených obytných vesnických ĚSVě. Územní plán p es plochu vymezil hranici zastav ného území dle hranice intravilánu z roku 1ř66. Jedná se o ostatní plochu. Plochu lze napojit na dopravní i technickou infrastrukturu, naváže na okolní zástavbu. 17

33 Od vodn ní B PLOCHY OBČůNSKÉHO VYBůVENÍ Plochy občanského vybavení nejsou zm nou č. 1 ÚP navrženy. B PLOCHY VÝROBY ů SKLůDOVÁNÍ Plochy výroby a skladování nejsou zm nou č. 1 ÚP navrženy. B SÍDELNÍ ZELE, VZTůH S VOLNOU KRAJINOU Zastavitelná plocha Z25-BV je navržena na části plochy N06-ZP, kterou platný územní plán vymezil jako pás zelen jižn od areálu tvrze jihovýchodním sm rem k lokálnímu ÚSES v okolí Srpiny. Velikost plochy N06-ZP byla proto zmenšena a stejn tak je zmenšeno území vymezené pro zpracování územní studie ÚS02. B ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STůBILITY Plochy ÚSES nebyly zm nou č. 1 ÚP dotčeny. B B VE EJNÁ INFRůSTRUKTURů DOPRAVNÍ INFRůSTRUKTURů Nové prvky dopravní infrastruktury zm na č. 1 ÚP nenavrhuje. B B TECHNICKÁ INFRůSTRUKTURů Plochy technického zabezpečení obce Pot eba vymezení zastavitelných ploch technického zabezpečení obce byla odvozena z podn tu obce Patokryje. Vzhledem k tomu, že tato plocha s rozdílným zp sobem využití v územním plánu dosud nebyla vymezena, byla dopln na do kapitoly ů.6, a následn do kapitoly ů.6.3 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ ů PODMÍNKY PRO JEJICH VYUŽITÍ, včetn stanovení zp sobu jejího využití. Tato plocha byla zárove vymezena jako ve ejn prosp šná stavba. B B HYGIENů PROST EDÍ ODPůDOVÉ HOSPODÁ STVÍ Návrh Zm na č. 1 ÚP navrhuje plochu Z22-TO, PLOCHY TECHNICKÉ INFRůSTRUKTURY, plochy technického zabezpečení obce [TO], určenou pro rozší ení sb rného místa pro velkoobjemové kontejnery na p. č. 44/11. Do kapitoly ů.6 a následn do kapitoly ů.6.3 PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZP SOBEM VYUŽITÍ ů PODMÍNKY PRO JEJICH VYUŽITÍ, byly dopln ny plochy technického zabezpečení obce ĚTOě včetn stanovení zp sobu jejich využití. 18

34 Od vodn ní B ZD VODN NÍ P IJůTÉHO EŠENÍ V OBLASTI P ÍRODNÍCH HODNOT Zm na č. 1 ÚP se oblasti p írodních hodnot v ešeném území netýká. B.3.6 VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZůSTůV NÉHO ÚZEMÍ ů VYHODNOCENÍ POT EBY VYMEZENÍ ZůSTůVITELNÝCH PLOCH Hranice zastav ného území byla vymezena územním plánem Patokryje, plošný rozsah zastav ného území činí 27,ř6Ř4 ha. Z celkové plochy 0,2436 ha zastavitelných ploch, které zm na č. 1 ÚP navrhuje, je navrženo 0,117ř ha uvnit zastav ného území a 0,1257 ha vn zastav ného území. Jedná se tedy o rozsahem nevelké plochy, z nichž zhruba polovina je situována uvnit zastav ného území. Územní plán Patokryje v kapitole B.3.6 stanovuje, že pot ebný počet nových rodinných dom pro p im ený rozvoj obce je cca 45. Zm na č. 1 ÚP navyšuje tento počet o 3 rodinné domy, na zastavitelné ploše 0,1Řř6 ha, z toho 0,0ř71 ha v zastav ném území. Plocha Z22-TO umožní obci realizovat sb rný dv r na celkové ploše 0,0540 ha, z toho 0,020Ř ha v zastav ném území. B.4 NÁLEŽITOSTI VYPLÝVůJÍCÍ Z VYHL. Č. 500/Ň006 SB., P ÍLOHY Č. 7 ČÁST II ODST. 1ůě Dě B.4.1 VYHODNOCENÍ KOORDINůCE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKů ŠIRŠÍCH VZTůH V ÚZEMÍ Z hlediska územního člen ní spadá obec Patokryje pod obec s rozší enou p sobností ĚORPě Most, v území ORP se nachází na východním okraji. Na kompaktní zástavbu m sta Most plynule navazuje urbanizované území obce Obrnice, jehož pokračováním je pak i zástavba v obci Patokryje. Vzájemná koordinace území je ešena územním plánem Patokryje. B ZůSTůVITELNÉ PLOCHY, ZůSTůV NÉ ÚZEMÍ Z hlediska vlivu na navazující území a pot eb koordinace je rozhodující severní okraj správního území obce, kde jsou na rozhraní katastrálních území Patokryje a České Zlatníky navrženy zastavitelné plochy pr myslové a zem d lské výroby a p estavbová lokalita vesnického bydlení. B DOPRůVNÍ INFRůSTRUKTURů Prvkem, vyžadující koordinaci s navazujícím územím, je cyklostezka Chemnitz - Most - Doksy Ětrasa 25ě úsek hranice ČR/SRN Brandov Most Litom ice hranice ÚK, sledovaný jako návrh C25. Prochází územím obce zhruba v západo-východním sm ru, západn od obce pokračuje na katastrálním území Obrnice, východn na katastrálním území Svinčice. 19

35 Od vodn ní B TECHNICKÁ INFRůSTRUKTURů Návrh technické infrastruktury navazující území neovliv uje, požadavky na koordinaci se týkají návrhu zastavitelných ploch a p írodních hodnot. B ÚSES ů DůLŠÍ P ÍRODNÍ SYSTÉMY Prvky regionálního ÚSES, jak jsou vymezeny ve schválených ZÚR Ústeckého kraje Ě10/2011ě, ve zn ní 1. aktualizace a ÚůP Ústeckého kraje Ě11/2011ě, ve zn ní 4. úplné aktualizace, územní plán Patokryje respektuje, zp es uje vymezení RBK 5Ř7 Zlatník RBK 588. Tyto prvky z nad azené územn plánovací dokumentace, ani další jevy z problematiky koordinace využívání území z hlediska širších vztah v území, nejsou zm nou č. 1 ÚP dotčeny. B.4.2 VYHODNOCENÍ SPLN NÍ POŽůDůVK ZůDÁNÍ A) POŽůDůVKY Nů ZÁKLůDNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE A.1. Urbanistická koncepce Zhodnocení z hlediska urbanistické koncepce je součástí kapitoly B KOMPLEXNÍ ZD VODN NÍ P IJůTÉHO EŠENÍ. Spln ní požadavk vyplývajících z PÚR ČR, ve zn ní ůktualizace č. 1 a ZÚR ÚK, ve zn ní ůktualizace č. 1, je doloženo v kapitole B SOULůD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR VE ZN NÍ ůktuůlizůce Č. 1 a v kapitole B SOULůD SE ZÁSůDůMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE VE ZN NÍ ůktuůlizůce Č. 1, koordinace širších vztah v území z hlediska ochrany p írody a krajiny je komentována v kap. B.4.1. VYHODNOCENÍ KOORDINůCE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKů ŠIRŠÍCH VZTůH V ÚZEMÍ. Respektování ÚůP ORP Most, ve zn ní 4. úplné aktualizace, je doloženo v kapitole B.2.2. VYHODNOCENÍ SOULůDU S CÍLI ů ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNů S POŽůDůVKY Nů OCHRůNU ůrchitektonických ů URBůNISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ ů POŽůDůVKY Nů OCHRůNU NEZůSTůV NÉHO ÚZEMÍ. A.2. Koncepce ve ejné infrastruktury Možnost napojení navržených zastavitelných ploch na dopravní a technickou infrastrukturu byla prov ena, popsána je v kapitole B.3.5 KOMPLEXNÍ ZD VODN NÍ P IJůTÉHO EŠENÍ. A.3. Koncepce uspo ádání krajiny Respektování a zd vodn ní požadavk apúr ČR a A ZÚR UK je doloženo v kapitole B SOULůD S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR VE ZN NÍ ůktuůlizůce Č. 1 a v kapitole B SOULůD SE ZÁSůDůMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRůJE VE ZN NÍ ůktuůlizůce Č. 1. Respektování a prov ení limit využití území, hodnot území a zám r na provedení zm n v území, je doloženo v kapitole B SOULůD S ÚZEMN ůnůlytickými PODKLůDY ORP MOST. B) POŽůDůVKY Nů VYMEZENÍ PLOCH ů KORIDOR ů Nů STůNOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROV IT Projektant prov í následující požadavky vyplývající ze ZÚR ÚK (Kap. č. 4 Zp esn ní vymezených ploch a koridor z PÚR ČR 200Ř a Kap. č. Ř Požadavky nadmístního významu na koordinaci ÚPD ) 20

36 Od vodn ní - vymezení a zp esn ní koridoru cyklostezky Chemnitz-Most-Doksy, sledované jako návrh C25 v ší ce 20m. - na ešeném území je nad azenou ÚPD vymezen prvek územního systému ekologické stability: o RBK /5Ř7/ k založení Zlatník RBK 588 Tento požadavek je prov en v kapitole B SOULůD SE ZÁSůDůMI ÚZEMNÍHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRůJE VE ZN NÍ ůktuůlizůce Č. 1. C) POŽůDůVKY Nů PROV ENÍ VYMEZENÍ VE EJN PROSP ŠNÝCH STůVEB, VE EJN PROSP ŠNÝCH OPůT ENÍ ů ůsůnůcí, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLůTNIT VYVLůSTN NÍ NEBO P EDKUPNÍ PRÁVO Projektant prov í a zahrne do ešení VPS, VPO a asanační území vymezené nad azenou ÚPD. Ze ZÚR ÚK pro ešené území vyplývá: - Na území obce Patokryje je nad azenou ÚPD vymezen prvek ÚSES RBK 5Ř7 Zlatník RBK 5Ř7, který je zárove VPO. Tento prvek je zp esn n v m ítku katastrální mapy ve stávajícím ÚP a ve zm n č. 1 ÚP je respektován. D) POŽůDůVKY Nů PROV ENÍ VYMEZENÍ PLOCH ů KORIDOR, VE KTERÝCH BUDE ROZHODOVÁNÍ O ZM NÁCH V ÚZEMÍ PODMÍN NO VYDÁNÍM REGULůČNÍHO PLÁNU, ZPRůCOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZůV ENÍM DOHODY O PARCELACI Pro ešené území požadavky nebyly stanoveny. E) P ÍPůDNÝ POŽůDůVEK Nů ZPRůCOVÁNÍ VůRIůNT EŠENÍ Zm na č. 1 územního plánu je zpracována bez variant. F) POŽůDůVKY Nů USPO ÁDÁNÍ OBSůHU NÁVRHU ZM NY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ů Nů USPO ÁDÁNÍ OBSůHU JEHO OD VODN NÍ VČETN M ÍTEK VÝKRES ů POČTU VYHOTOVENÍ Zm na č. 1 ÚP je zpracována v požadované form a rozsahu. G) POŽůDůVKY Nů VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDůNÝCH VLIV ÚZEMNÍHO PLÁNU Nů UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Dle stanoviska Krajského ú adu Ústeckého kraje - odbor životního prost edí a zem d lství Ěč. j. 3553/ZPZ/2016/N-2554, ze dne , doručeno dne ě lze vyloučit možnost, že zám r v podob, v jaké byl v souvislosti s podanou žádostí p edložen, by mohl mít samostatn nebo ve spojení s jinými významný vliv na p edm t ochrany, pop. celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí v územní p sobnosti Krajského ú adu Ústeckého kraje. Dle stanoviska Krajského ú adu Ústeckého kraje - odbor životního prost edí a zem d lství Ěč. j. 3617/ZPZ/2016/SEů, ze dne , doručeno dne ě není nutno posoudit z hlediska vliv na životní prost edí ĚSEůě. 21

37 Od vodn ní B.4.3 VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NůDMÍSTNÍHO VÝZNůMU, KTERÉ NEJSOU EŠENY V ZÁSůDÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE Ě 4ň ODST. 1 STůVEBNÍHO ZÁKONůě, S OD VODN NÍM POT EBY JEJICH VYMEZENÍ Ze zm ny č. 1 ÚP nevyplývají žádné podn ty nadmístního významu nad rámec ZÚR Ústeckého kraje. B.4.4 B VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDůNÝCH D SLEDK NůVRHOVůNÉHO EŠENÍ Nů ZEM D LSKÝ P DNÍ FOND ů Nů POZEMKY URČENÉ K PLN NÍ FUNKCÍ LESů VYHODNOCENÍ ZÁBOR PUPFL Nejsou navrženy zábory PUPFL. Není dotčena hranice 50 m od okraje lesa. Zm na č. 1 územního plánu Patokryje neomezuje ádné lesnické hospoda ení a ani nep edstavuje ohrožení pro lesní biocenózy. B VYHODNOCENÍ ZÁBOR ZPF Zm na č. 1 územního plánu Patokryje vymezuje tyto čty i zastavitelné plochy a jednu plochu zelen : ozn. plocha s rozdílným zp sobem využití plocha z toho ZPF Z22-TO plochy technického zabezpečení obce 0,0540 ha 0,0000 ha Z23-SV plochy smíšené obytné vesnické 0,0550 ha 0,0000 ha Z24-BV plochy bydlení bydlení individuální v rod. domech vesnické 0,0770 ha 0,0000 ha Z25-BV plochy bydlení bydlení individuální v rod. domech vesnické 0,0576 ha 0,0576 ha N06-ZP plochy zelen p írodního charakteru 0,6918 ha 0,6918 ha Plocha N06-ZP je vymezena již platným územním plánem, zm na č. 1 ÚP redukuje její plošný rozsah, nebo na části této plochy vymezuje nov plochu Z25-BV. Podrobná kvantifikace d sledk navrhovaného ešení na ZPF je uvedena v následující tabulce: Bilance zábor ZPF podle kultury Označení plochy Výměra celkem v ha 22 Kultura ZPF v ha orná TTP chmelnice vinice ovocné sady zahrady ostatní Z25-BV 0,0576 0,0000 0,0576 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 N06-ZP 0,6918 0,6918 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Celkem 0,7494 0,6918 0,0576 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

38 Od vodn ní Bilance zábor ZPF podle stup p ednosti ochrany Označení plochy Výměra celkem v ha Z toho tīída ochrany č. podle BPEJ v ha I. II. III. IV. V. Z25-BV 0,0576 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0576 N06-ZP 0,6918 0,0000 0,0000 0,0000 0,1452 0,5466 Celkem 0,7494 0,0000 0,0000 0,0000 0,1452 0,6042 Specifikace zábor dle využití a BPEJ Označení plochy Navržené využití Výměra v ha BPEJ Dílčí výměra v ha Kultura pijdy Poloha vijči zastavěnému území plochy bydlení bydlení individuální trvalý travní Z25-BV 0, ,0756 vn v rod. domech vesnické porost ,5466 orná p da vn N06-ZP plochy zelen p írodního charakteru 0, ,1452 orná p da vn Celkem 0,7494 0,7494 Investice do p dy: v ešeném území jsou realizovány investice do p dy za účelem zvýšení její úrodnosti. ešení navržené zm nou č. 1 ÚP do t chto ploch nezasahuje. ůreály a stavby zem d lské prvovýroby: v ešeném území se nachází zem d lský areál, jehož součástí je památkov chrán ná tvrz, návrh zm ny č. 1 ÚP areál, ani jeho vazbu na obhospoda ované pozemky neovlivní. Zem d lské účelové komunikace: v ešeném území je stabilizovaná sí zem d lských účelových komunikací. P i realizaci zám ru je nutné zachovat p ístup k pozemk m a pr chodnost krajiny. Založení prvk ÚSES: zm na č. 1 ÚP do prvk ÚSES nezasahuje. B ZD VODN NÍ, PROČ JE NůVRHOVůNÉ EŠENÍ VE SROVNÁNÍ S JINÝM MOŽNÝM EŠENÍM NEJVÝHODN JŠÍ Z HLEDISKů OCHRůNY ZEM D LSKÉHO P DNÍHO FONDU ů OSTůTNÍCH ZÁKONEM CHRÁN NÝCH OBECNÝCH ZÁJM Zm na č. 1 ÚP eší konkrétní zám ry konkrétních vlastník, z jejichž podn tu je po izována. Z hlediska navrženého záboru ZPF je využit pozemek p.č. 3Ř4/36 o velikosti 756 m2 V. t ídy ochrany, což je část plochy, kterou územní plán vymezil jako zábor ZPF pro plochy zelen p írodního charakteru. Nedochází tedy ke zvýšení záboru ZPF, navrženého územním plánem Patokryje. Vymezená plocha Z25-BV navazuje na zastav né území a zachovává celistvost zbývajícího zem d lského pozemku, což je invariantní ešení. 23

39 Od vodn ní B.5 NÁVRH ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH UPLůTN NÝCH K NÁVRHU ZM NY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PůTOKRYJE V rámci ve ejného projednání návrhu Zm ny č. 1 územního plánu Patokryje, konaného dne Ř od 17:00 v budov obecního ú adu v Patokryjích, nebyly uplatn ny žádné námitky, p ipomínky, ani stanoviska, ze kterých by vyplývaly požadavky na úpravu návrhu zm ny územního plánu. Krajský ú ad Ústeckého kraje odbor dopravy a silničního hospodá ství - Velká Hradební 311Ř/4Ř Ústí nad Labem - č. j. 0603/DS/201Ř, ze dne Ř, doručeno: Ř - bez p ipomínek Krajský ú ad Ústeckého kraje odbor územního plánování a stavebního ádu - Velká Hradební 311Ř/4Ř Ústí nad Labem - č. j. 60ř/UPS/2016, ze dne Ř, doručeno dne: 1ř Ř - neuplat uje stanovisko ve smyslu 52 odst. 3 stavebního zákona. Krajský ú ad Ústeckého kraje odbor životního prost edí a zem d lství - Velká Hradební 311Ř/4Ř Ústí nad Labem - č. j. Ř15/ZPZ/201Ř/UP-013, ze dne Ř, doručeno: 2Ř Ř Ochrana ovzduší Bez p ipomínek Ochrana p írody a krajiny Bez p ipomínek Ochrana ZPF Bez p ipomínek Vodní hospodá ství Není p íslušným ú adem k vydání stanoviska. Státní správa les - KÚ není p íslušným orgánem státní správy les k vydání stanoviska Posuzování vliv na ŽP - není nutno posoudit z hlediska vliv na ŽP. Prevence závažných havárií V daném území se nenachází žádné za ízení Ěobjektě za azený dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve zn ní pozd jších p edpis. Z výše uvedeného d vodu nejsme dotčeným správním ú adem. 24

40 Od vodn ní Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Územní pracovišt Most - Moskevská 15, Ústí nad Labem - č. j. KHSUL 1263ř/201Ř - souhlasí Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj - Sebuzínská 3Ř, Ústí nad Labem - č. j. SVS/201Ř/022ŘŘ7-U - bez p ipomínek Magistrát m sta Mostu odbor školství, kultury a sportu - Radniční 1/2, Most 434 6ř - MmM/02174Ř/201Ř/OŠKaS/ML, ze dne: Ř, doručeno dne: Ř - nemá p ipomínek Ministerstvo obrany ČR Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájm Praha - Tychonova 1, Praha 6 - č. j / OÚZ-LIT, ze dne ř Ř, doručeno dne: ř Ř - souhlasí s p edloženým návrhem. Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Ústeckého - Pionýr 2ř21, Most - č. j. SBS/05343/201Ř/OBÚ-04/1, ze dne 1ř Ř, doručeno dne: bez p ipomínek, ešené plochy leží mimo dobývací prostor a mimo chrán né ložiskové území Dotčené orgány, které stanoviska v zákonné lh t nezaslaly: Krajský pozemkový ú ad pro Ústecký kraj odloučené pracovišt Chomutov, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, ÚO Most, Magistrát m sta Mostu, odbor životního prost edí a mimo ádných událostí Ministerstvo pr myslu a obchodu ČR, odbor hornictví Ministerstvo vnitra ČR odbor správy majetku, Ministerstvo životního prost edí odbor výkonu státní správy IV, editelství silnic a dálnic ČR Státní ú ad pro jadernou bezpečnost, Státní energetická inspekce, Ú ad pro civilní letectví 25

41 Od vodn ní K návrhu se nevyjád ily žádné sousedící obce. Stanoviska uplatn ná ke společnému jednání Společné jednání k návrhu Zm ny č. 1 územního plánu Patokryje se konalo dne 13. ř od 11:00 v budov Magistrátu m sta Mostu, zasedací místnost č. 101a. České dráhy, a. s. - Náb eží L. Svobody 1222, Praha - č. j. 3611/2017-O32, ze dne , doručeno dne Ochranu dráhy, včetn nemovitostí v ochranném pásmu dráhy ĚOPDě nebo v sousedství s dráhou upravuje zákon č. 266/1řř4 Sb., o drahách v platném zn ní a jeho provád cí vyhlášky, zejména vyhláška č. 177/1řř5 Sb., stavební a technický ád drah v platném zn ní. P ipomínáme, že v OPD lze z izovat a provozovat stavby a jiné činnosti jen se souhlasem Drážního ú adu, p ípadn Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem vlastníka pozemk dráhy a vlastníku sousedních pozemk. Krajský ú ad Ústeckého kraje odbor životního prost edí a zem d lství - Velká Hradební 311Ř/4Ř Ústí nad Labem - č. j. 3653/ZPZ/2017/KUUK, ze dne , doručeno: Ochrana ovzduší Bez p ipomínek. Ochrana p írody a krajiny - v souvislosti s návrhem zm ny č. 1 Územního plánu Patokryje nebudou nijak dotčeny zájmy ochrany p írody a krajiny maloplošná zvlášt chrán ná území, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, prvky nadregionálního a regionálního ÚSES ani zdejšímu ú adu známé lokality výskytu zvlášt chrán ných druh. Projednávaná zm na ÚP se na základ zaslaných podklad nijak nedotýká lokalit, kde se výše uvedené zájmy ochrany p írody aktuáln vyskytují. Ochrana ZPF - plocha N06-ZP je vymezena platným územním plánem, zm na č. 1 ÚP redukuje její plošný rozsah, nebo na části této plochy vymezuje nov plochu Z25BV. Plocha pro bydlení navazuje na pozemky se stávající zástavbou. Nejedná se o výrazný úbytek pozemk ZPF, využitím nedojde k narušení organizace p dního fondu. Návrh v tomto bod lze shledat v souladu se zásadami ochrany ZPF podle 4 zákona, tudíž s ním souhlasíme. Návrh v ostatních bodech zahrnuje pozemky mimo zem d lský p dní fond. Vodní hospodá ství - KÚÚK není p íslušným ú adem k vydání stanoviska k územn plánovací dokumentaci obcí. Státní správa les - KÚ není p íslušným orgánem státní správy les k vydání stanoviska k návrhu zm ny č. 1 ÚP Patokryje. Posuzování vliv na ŽP - stanovisko bude vydáno samostatn. Prevence závažných havárií 26

42 Od vodn ní V daném území se nenachází žádné za ízení Ěobjektě za azený dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve zn ní pozd jších p edpis. Z výše uvedeného d vodu nejsme dotčeným správním ú adem. Krajský ú ad Ústeckého kraje odbor životního prost edí a zem d lství - Velká Hradební 311Ř/4Ř Ústí nad Labem - č. j. 3Ř46/ZPZ/2017/SEů, ze dne , doručeno: není nutno posoudit z hlediska vliv na životní prost edí. Krajský ú ad Ústeckého kraje - odbor dopravy a silničního hospodá ství - Velká Hradební 311Ř/4Ř, , Ústní n. Labem - Č.j. 4000/DS/2017, ze dne 2Ř.Ř.2017, doručeno dne 2Ř.Ř Souhlas bez p ipomínek zm na nenavrhuje nové prvky dopr. Infrastruktury Ministerstvo obrany ČR odbor ochrany územních zájm Praha - Tychonova 1, Praha 6 - č.j / OÚZ-LIT, ze dne 1Ř.ř.2017, doručeno dne 1Ř.ř bez p ipomínek Magistrát m sta Mostu - odbor školství, kultury, sportu - Č.j. MmM/0ř7541/2017/OŠKaS/ML, ze dne 1.ř.2017, doručeno dne 5.ř Doporučení zanést do ÚP kulturní památky vzhledem ke koncepci rozvoje o smírčí k íž, rejst íkové číslo dle Úst edního seznamu kulturních památek 423Ř5/ Smírčí k íž je zakomponovaný do podezdívky plotu domu Ěč. p. 75ě, u n hož se nachází, o tvrz č.p. 17 rejst íkové číslo dle Úst edního seznamu kulturních památek 43277/ ůreál tvrze se nachází na st. parcele č. 3/1 a na p. č. 544 k. ú. Patokryje, o - není námitek památník v novaný Rudé armád Ě2. sv tová válkaě je vedený v Centrální evidenci válečných hrob pod č. CZE420ř-30Ř a nachází se v parku Ěnávsiě na parcele č. 506/6 k. ú. Patokryje. Magistrát m sta Mostu odbor životního prost edí a mimo ádných událostí - Radniční 1/2, Most 434 6ř - MmM/00ř5653/2017/OŽPaMU/JB, ze dne: , doručeno dne: nemá p ipomínek Obvodní bá ský ú ad pro území kraje Ústeckého - U M sta Chersonu 142ř/7, Most - Č.j. SBS/2Ř664/2017/OBÚ-04/1, ze dne 13.ř.2017, doručeno dne 1Ř.ř bez p ipomínek editelství silnic a dálnic ČR 27

43 Od vodn ní - Čerčanská 12, Praha 4 - č. j SD , ze dne: , doručeno dne bez p ipomínek Dotčené orgány, které stanoviska v zákonné lh t nezaslaly: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Územní pracovišt Most Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj Krajský pozemkový ú ad pro Ústecký kraj odloučené pracovišt Chomutov, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, ÚO Most, Ministerstvo pr myslu a obchodu ČR odbor hornictví Ministerstvo vnitra ČR odbor správy majetku, Ministerstvo životního prost edí odbor výkonu státní správy IV, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Státní ú ad pro jadernou bezpečnost, Státní energetická inspekce, Ú ad pro civilní letectví K návrhu se nevyjád ily žádné sousedící obce. B.6 NÁVRH VYHODNOCENÍ P IPOMÍNEK UPLůTN NÝCH K NÁVRHU ZM NY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PůTOKRYJE K Návrhu zm ny č. 1 ÚP Patokryje nebyly uplatn ny žádné p ipomínky. B.7 ÚDůJE O POČTU LIST OD VODN NÍ ZM NY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PůTOKRYJE ů POČTU VÝKRES K N MU P IPOJENÉ GRůFICKÉ ČÁSTI Počet list textové části od vodn ní zm ny č. 1 územního plánu Patokryje: 29 list jednostranného textu ů4 Počet výkres grafické části od vodn ní zm ny č. 1 územního plánu Patokryje: 3 výkresy grafické části, označené po adovými čísly: 28

44 Od vodn ní Tab. 3. Tabulka výkres grafické části od vodn ní zm ny č. 1 územního plánu Patokryje 2a Koordinační výkres - vý ez 1 : b Výkres širších vztah - vý ez 1 : c Výkres p edpokládaných zábor p dního fondu - vý ez 1 :

45 hwpm7p Plochy Plochy uvcdknk qxcpfi oep pghwpm7p ò gop rezervy Z01-VL P01-VL N01-ZO Z24-BV R01-BV Z22-TO Z23-SV Z25-BV stav N06-ZP stav p xtj rezerva stav p xtj rezerva p xtj

46 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

47 TO V. Z25-BV N06-ZP TO IV. Z22-TO N06-ZP TO V.

48 P íloha č. 1 Zm ny č. 1 ÚP Patokryje Srovnávací text

49 Srovnávací text SROVNÁVůCÍ TEXT Struktura textu odpovídá platné legislativ. Barevné zvýrazn ní textu a podtržení zm na č. 1 ÚP Patokryje A.1 VYMEZENÍ ZůSTůV NÉHO ÚZEMÍ Zastav né území obce Patokryje bylo vymezeno na základ dopl ujících pr zkum a aktuálních mapových podklad a v pr b hu po izování územního plánu k 05/2015, jeho rozloha je celkem 27,9684 ha. Hranice zastav ného území zahrnuje pozemky v intravilánu, dále vychází z dosud platné hranice z roku 2003 a je rozší ena o nov zastav né pozemky v souladu s ustanovením 5Ř stavebního zákona. Tab. 1. Vymezení zastav ného území ve výkresech 1a Výkres základního člen ní území 1 : b Hlavní výkres 1 : c1 Koncepce dopravní infrastruktury 1 : c2 Koncepce technické infrastruktury energetika a spoje 1 : c3 Koncepce technické infrastruktury vodní hospodá ství 1 : A.2 ZÁKLůDNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRůNY ů ROZVOJE JEHO HODNOT ešené území je vymezeno v rozsahu katastrálního území Patokryje. Kód katastrálního území Patokryje 71Ř301. Zem pisná ší ka: 50 2ř 5ř ; Zem pisná délka: ř ; Nadmo ská výška: 221 m n. m; Kód obce: ; NUTS 5 Ěobecě: CZ ; NUTS 4 Ěokresě: CZ Most. Tab. 2. Údaje o člen ní území obce Katastrální plocha celkem Ěhaě 262,87 Počet katastr 1 Počet územn technických jednotek 1 Počet částí obce 1 2

50 Srovnávací text Počet základních sídelních jednotek 1 Základním cílem rozvoje obce Patokryje je vytvo it územní p edpoklady pro stabilizaci a rozvoj obce formou komplexního návrhu uspo ádání a využití území, s d razem na vyvážený vztah kvalitních životních podmínek, sociální soudržnosti a hospodá ského rozvoje. Cílem je zachování a podpora charakteru sídel a ochrana jejich urbanistických a kulturních hodnot. Dalším nemén d ležitým cílem je vytvo it podmínky pro úm rný nár st počtu obyvatel. Dosažení t chto cíl lze shrnout do následujících zásad koncepce rozvoje: obec Patokryje rozvíjet jako souvislý celek urbanizovaných a neurbanizovaných ploch, návrhem plošného a prostorového uspo ádání území harmonizovat vzájemné vyvážené vztahy a vazby území a ploch zastav ných Ěurbanizovanýchě a ploch zastavitelných Ěurčených k zastav níě na stran jedné a ploch nezastav ných Ěneurbanizovanýchě na stran druhé s d razem na zachování kulturních hodnot a charakter území vytvo it nabídku rozvojových ploch pro obytnou výstavbu ve form rodinných dom vesnického typu Ěvčetn proluk ve stávající zástavb ě vytvo it p íznivé podmínky pro podnikání, sportovní a rekreační vyžití vytvo it nabídku zastavitelných ploch umož ujících zvýšení zam stnanosti obyvatel na správním území obce vytvo it podmínky pro rozvoj dopravní infrastruktury, zejména v souvislosti s plánovaným rozvojem obytné a výrobní zástavby, novou dopravní obsluhu vymezit jako ve ejn prosp šné stavby vytvo it podmínky pro rozvoj technické infrastruktury, pokud nebude navržena jako součást nových komunikací, navrhnout její koridory pro vstup do zastavitelných území, ov it zajišt ní pot ebných kapacit; respektovat nad azené koridory a ochranná pásma technické infrastruktury up esnit vymezení územního systému ekologické stability všechny nové investice posuzovat z hlediska hygieny prost edí, zejména zatížení hlukem, zápachem, exhalacemi a odpadem; z hlediska hygieny prost edí je nejvýrazn jším požadavkem zajišt ní likvidace odpadních vod; podporovat zásady zdravého sídla, poskytujícího maximální pohodu bydlení zachovat kulturní, architektonické a urbanistické hodnoty, tedy architektonicky a historicky cenné stavby a soubory, zachovalou urbanistickou strukturu a objekty p ispívající k identit území a vytvá et podmínky pro jejich vhodné využití v souladu s jejich památkovými a kulturními hodnotami respektovat identitu obce i krajiny s ohledem na zachování stávajících urbanistických a p írodních kvalit rozvojové plochy situovat ve vhodných lokalitách v návaznosti na zastav né území obce a nov navrhovanou zástavbu v obci regulovat tak, aby nebyl poškozen, respektive zničen charakter obce a navazující krajiny nevytvá et ve volné krajin nová sídla nebo samoty 3

51 Srovnávací text A.3 URBůNISTICKÁ KONCEPCE, VČETN VYMEZENÍ ZůSTůVITELNÝCH PLOCH, PLOCH P ESTůVBY ů SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELEN Návrh koncepce rozvoje území obce, ochrana jeho hodnot, jeho plošné a prostorové uspo ádání Ěurbanistická koncepceě vychází z historického vývoje obce Patokryje a sídel ve správním území obce, jejího charakteru, podmínek a možností jejího dalšího rozvoje a p edpokládaného celkového vývoje obce, p i respektování p írodních a krajinných hodnot ešeného území. Rozvoj obce respektuje rozsáhlé zastavitelné plochy, navržené v dosud platném Územním plánu obce ĚÚPOě Patokryje. Rozsah zastavitelných ploch je patrný z grafické části návrhu územního plánu, nap. z výkresu 1b Hlavní výkres. Dosažení základních rozvojových cíl lze shrnout do následujících zásad urbanistické koncepce: chránit a rozvíjet p írodní i sídelní hodnoty prost edí rozvoj nové výstavby vn zastav ného území navrhovat mimo lesní pozemky umožnit p im ený rozvoj obytné funkce formou citlivého dopl ování a dokončování existující zástavby, nevytvá et nové solitérní zárodky zástavby v krajin zkvalitnit životní podmínky trvale žijících obyvatel rozší it nabídku občanského vybavení ve ejné infrastruktury m sta v jeho zastav ném území Územní plán Patokryje vymezuje následující zastavitelné plochy s rozdílným zp sobem využití, které jsou součástí tabulek v kapitole ů.3.1 Vymezení zastavitelných ploch a v kapitole ů.3.2 Vymezení ploch pro p estavby Ěčíslování vychází z kompletního výčtu stabilizovaných ploch s rozdílným zp sobem využití dle Katalogu jev v oblasti digitálního zpracování územních plán, platného v Ústeckém kraji, proto n která čísla scházíě: 1. PLOCHY BYDLENÍ 1.3 Bydlení individuální v rodinných domech vesnické, [BV] Jsou navrženy v jedenácti zastavitelných plochách a ve dvou plochách p estavby o celkové vým e 14,727 ha, vždy v p ímé návaznosti na zastav né území obce. Jsou navrženy ve t inácti zastavitelných plochách a ve dvou plochách p estavby o celkové vým e 14,Ř62 ha, vždy v p ímé návaznosti na zastav né území obce. 2. PLOCHY REKREACE 2.3 Plochy individuální rekreace zahrádká ské osady, [RZ] Jsou navrženy v jedné zastavitelné ploše o celkové vým e 0,594 ha. 3. PLOCHY OBČůNSKÉHO VYBůVENÍ 3.1 Plochy ve ejné vybavenosti, [OV] Jsou navrženy v jedné zastavitelné ploše o celkové vým e 0,3ř5 ha. 4. PLOCHY DOPRůVNÍ INFRůSTRUKTURY 4.1 Silniční doprava [DS] Jsou navrženy ve t ech zastavitelných plochách o celkové vým e 1,944 ha. 4

52 Srovnávací text 5. PLOCHY TECHNICKÉ INFRůSTRUKTURY 5.2 Plochy technického zabezpečení obce [TO] Jsou navrženy v jedné zastavitelné ploše o celkové vým e 0,054 ha. 6. PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRůNSTVÍ 6.2 Ve ejná prostranství s p evahou nezpevn ných ploch, [PZ] Jsou navrženy v jedné zastavitelné ploše o celkové vým e 0,031 ha. 7. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ Plochy smíšené obytné vesnické, [SV] Jsou navrženy ve dvou zastavitelných plochách o celkové vým e 0,145 ha, v p ímé návaznosti na zastav né území obce. Jsou navrženy ve t ech zastavitelných plochách o celkové vým e 0,200 ha, v p ímé návaznosti na zastav né území obce. 8. PLOCHY VÝROBY ů SKLůDOVÁNÍ 8.1 Pr myslová výroba a sklady - lehký pr mysl [VL] Jsou navrženy v jedné zastavitelné ploše a jedné ploše p estavby o celkové vým e 1,367 ha. Územní plán Patokryje dále vymezuje následující plochy s rozdílným zp sobem využití, které jsou součástí tabulky Plochy zm n v nezastav ném území v kapitole A.5.1. Koncepce uspo ádání krajiny: 10. PLOCHY ZELEN 10.1 Zele p írodního charakteru [ZP] Jsou navrženy ve čty ech plochách zm n v zastavitelném území o celkové vým e 1,603 ha. Jsou navrženy ve čty ech plochách zm n v zastavitelném území o celkové vým e 1,525 ha Zele nezastavitelných soukromých zahrad [ZN] Jsou navrženy v jedné ploše p estavby o celkové vým e 0,135 ha. 12. PLOCHY P ÍRODNÍ [NP] Jsou navrženy v osmi plochách zm n v nezastav ném území o celkové vým e 8,735 ha. Podmínky využití ploch s rozdílným zp sobem využití jsou uvedeny v kapitole ů.6.3. A.3.1 VYMEZENÍ ZůSTůVITELNÝCH PLOCH Územní plán Patokryje vymezuje celkem 19 zastavitelných ploch o celkové vým e 1Ř,4Ř7řŘ ha. Územní plán Patokryje vymezuje celkem 23 zastavitelných ploch o celkové vým e 1Ř,731ř ha. V naprosté v tšin jsou situovány v návaznosti na existující zástavbu. Chyb jící indexy pat í plochám, které byly vypušt ny na základ Pokyn pro úpravu návrhu ÚP Patokryje. 5

53 Srovnávací text Tab. 3. Zastavitelné plochy Označení plochy Zastavitelné plochy Vým ra v ha Popis zastavitelné plochy a specifické koncepční podmínky využití Z01-VL PR MYSLOVÁ VÝROBů A SKLADY lehký pr mysl Z03-BV PLOCHY BYDLENÍ - bydlení individuální v rodinných domech vesnické Z05-DS PLOCHY DOPRůVNÍ INFRASTRUKTURY silniční doprava Z06-BV PLOCHY BYDLENÍ - bydlení individuální v rodinných domech vesnické Z07-BV PLOCHY BYDLENÍ - bydlení individuální v rodinných domech vesnické Z08-OV PLOCHY OBČůNSKÉHO VYBůVENÍ plocha ve ejné vybavenosti Z09-BV PLOCHY BYDLENÍ - bydlení individuální v rodinných domech vesnické Z10-BV PLOCHY BYDLENÍ - bydlení individuální v rodinných domech vesnické Z11-BV PLOCHY BYDLENÍ - bydlení individuální v rodinných domech vesnické Z12-DS PLOCHY DOPRůVNÍ INFRASTRUKTURY silniční doprava Z13-BV PLOCHY BYDLENÍ - bydlení individuální v rodinných domech vesnické Z14-SV Z15-SV PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ vesnické PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ vesnické 1,21335 Rozvojová plocha pr myslové výroby na severu správního území obce, severovýchodn od silnice III/25311 v obci Patokryje, ostatní plocha. P evzato z ÚPO Patokryje. 0,63948 Pozemky v obci Patokryje, východn od silnice III/25311 v obci Patokryje. Orná p da, ostatní plocha. P evzato ze zm ny č. 1 ÚPO Patokryje. Určeno pro cca 9 b.j. v rodinných domech vesnického typu. 0,40792 Obslužné komunikace vedoucí východn od silnice III/25311 do rozvojové plochy zem d lské výroby Z02- VZ a do obytných rozvojových ploch Z06-BV a Z07-BV. 2,26214 Pozemky v severní části obce Patokryje. Trvalý travní porost, ostatní plocha. P evzato z ÚPO Patokryje. Stanoveno zpracování územní studie ÚS02. Určeno pro cca 30 b.j. v rodinných domech vesnického typu. 1,74090 Pozemky v severní části obce Patokryje. Trvalý travní porost, ostatní plocha. P evzato z ÚPO Patokryje. Určeno pro cca 23 b.j. v rodinných domech vesnického typu. 0,39527 Plocha ve ejné vybavenosti ĚMŠě dopl ující rozsáhlé severní rozvojové obytné území. Trvalý travní porost, ostatní plocha. 0,21067 Pozemky v severní části obce Patokryje. Trvalý travní porost. Určeno pro cca 3 b.j. v rodinných domech vesnického typu. 0,16948 Pozemek v severní části obce Patokryje. Trvalý travní porost. P evzato z ÚPO Patokryje. Určeno pro cca 2 b.j. v rodinných domech vesnického typu. 0,20132 Pozemek v severní části obce Patokryje. Orná p da. P evzato z ÚPO Patokryje. Určeno pro cca 3 b.j. v rodinných domech vesnického typu. Stanoveno zpracování územní studie ÚS01. 0,63359 Obslužná komunikace vedoucí v severovýchodní obytné rozvojové zón podél ploch Z11-BV a Z13-BV. Orná p da. P evzato z ÚPO Patokryje. Stanoveno zpracování územní studie ÚS01. 2,36266 Pozemek v severovýchodní části obce Patokryje p iléhající k zastav nému území. Orná p da, zahrada, ostatní plocha. P evzato z ÚPO Patokryje. Stanoveno zpracování územní studie ÚS01. Určeno pro cca 32 b.j. v rodinných domech vesnického typu. 0,05258 Proluka v centrální části obce Patokryje uvnit zastav ného území. Ostatní plocha. Určeno pro cca 1 b.j. a p ípadné doprovodné funkce jako součást smíšených rodinných dom vesnického typu. 0,09232 Proluka v centrální části obce Patokryje uvnit zastav ného území. Trvalý travní porost, zahrada. 6

54 Srovnávací text Označení plochy Zastavitelné plochy Vým ra v ha Popis zastavitelné plochy a specifické koncepční podmínky využití P evzato ze zm ny č. 1 ÚPO Patokryje. Určeno pro cca 1 b.j. a p ípadné doprovodné funkce jako součást smíšených rodinných dom vesnického typu. Z16-PZ PLOCHY VE EJNÝCH PROSTRůNSTVÍ ve ejná prostranství s p evahou nezpevn ných ploch Z17-BV PLOCHY BYDLENÍ - bydlení individuální v rodinných domech vesnické Z18-DS PLOCHY DOPRůVNÍ INFRASTRUKTURY silniční doprava Z19-BV PLOCHY BYDLENÍ - bydlení individuální v rodinných domech vesnické Z20-BV PLOCHY BYDLENÍ - bydlení individuální v rodinných domech vesnické Z21-RZ PLOCHY REKREACE - plochy individuální rekreace - zahrádká ské osady Z22-TO Z23-SV PLOCHY TECHNICKÉHO ZůBEZPEČENÍ OBCE PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ vesnické Z24-BV PLOCHY BYDLENÍ - bydlení individuální v rodinných domech vesnické Z25-BV PLOCHY BYDLENÍ - bydlení individuální v rodinných domech vesnické 0,03110 Plocha ve ejných prostranství, ve ejná parková zele, navržená v centrální části obce. Ostatní plocha. P evzato ze zm ny č. 1 ÚPO Patokryje. 4,09657 Pozemky na jihovýchodním okraji obce Patokryje, orná p da, trvalý travní porost. P evzato z ÚPO Patokryje. Určeno pro cca 55 b.j. v rodinných domech vesnického typu. Stanoveno zpracování územní studie ÚS02. 0,90208 Obslužná komunikace vedoucí v jihovýchodní obytné rozvojové zón mezi plochami Z19-BV, Z20-BV a podél plochy Z17-BV a obsluhující zárove pozemek ČOV. Orná p da, ostatní plocha. Z v tší části p evzato z ÚPO Patokryje. Stanoveno zpracování územní studie ÚS02. 1,72822 Pozemky na jižním okraji obce Patokryje, orná p da, ostatní plocha. Část p evzata z ÚPO Patokryje. Určeno pro cca 23 b.j. v rodinných domech vesnického typu. Stanoveno zpracování územní studie ÚS02. 0,75391 Pozemky na jižním okraji obce Patokryje, orná p da. Část p evzata z ÚPO Patokryje. Určeno pro cca 10 b.j. v rodinných domech vesnického typu. Stanoveno zpracování územní studie ÚS02. 0,59441 Pozemky na jižním okraji obce Patokryje, zahrada, ostatní plocha. Určeno pro rozvoj zahrádká ské osady. 0,0540 Rozvojová plocha na pozemku p.č. 44/11 Ěostatní plochaě v zastav ném území pro z ízení sb rného dvora, ostatní plocha. stavby, oplocení a plocha pro situování velkoobjemových kontejner na odkládání využitelných i nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného a stavebního odpadu nesmí být situovány v záplavovém území Platí obecné podmínky využití pro plochy TO. 0,0550 Rozvojová plocha na pozemku p.č. 506/21 Ěostatní plocha) v zastav ném území pro výstavbu 1 rodinného domu v návaznosti na obdobnou zástavbu. Platí obecné podmínky využití pro plochy SV. 0,0770 Rozvojová plocha na pozemku p.č. 14/2 Ěostatní plocha) v zastav ném území pro výstavbu 1 rodinného domu v návaznosti na obdobnou zástavbu. Platí obecné podmínky využití pro plochy BV. 0,0576 Rozvojová plocha na pozemku p.č. 3Ř4/36Ětrvalý travní porostě vn zastav ného území pro výstavbu 1 rodinného domu v návaznosti na obdobnou zástavbu. Platí obecné podmínky využití pro plochy BV. 7

55 Srovnávací text A.3.2 VYMEZENÍ PLOCH PRO P ESTůVBY Územní plán Patokryje vymezuje uvnit zastav ného území celkem 4 plochy pro p estavbu o celkové vým e 0,Ř5031 ha, p ičemž všechny byly p evzaty z dosud platného ÚPO Patokryje a jeho zm ny č. 1. Tab. 4. Plochy pro p estavbu Označení plochy Plochy pro p estavby Vým ra v ha Popis plochy pro p estavby a specifické koncepční podmínky využití P01-VL PR MYSLOVÁ VÝROBů A SKLADY lehký pr mysl P02-ZN PLOCHY ZELEN zele nezastavitelných soukromých zahrad P03-BV PLOCHY BYDLENÍ - bydlení individuální v rodinných domech vesnické P04-BV PLOCHY BYDLENÍ - bydlení individuální v rodinných domech vesnické 0,15345 P estavbová plocha pro pr myslovou výrobu, v současnosti zapsáno jako objekt určený k bydlení, na severu správního území obce, severovýchodn od silnice III/ Zastav ná plocha a nádvo í. P evzato z ÚPO Patokryje. 0,13491 Pozemky zahrádek na severu správního území obce. Orná p da. P evzato ze zm ny č. 1 ÚPO Patokryje. Určeno pro zele nezastavitelných soukromých zahrad. 0,19240 Pozemky zahrádek na severu správního území obce. Orná p da, ostatní plocha, zastav ná plocha a nádvo í. P evzato ze zm ny č. 1 ÚPO Patokryje. Určeno pro cca 3 b.j. v rodinných domech vesnického typu. 0,36954 Pozemky zahrádek na severu správního území obce. Orná p da, zastav ná plocha a nádvo í. P evzato ze zm ny č. 1 ÚPO Patokryje. Určeno pro cca 5 b.j. v rodinných domech vesnického typu. A.4 KONCEPCE VE EJNÉ INFRůSTRUKTURY, VČETN PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍS OVÁNÍ A.4.1 DOPRůVNÍ INFRůSTRUKTURů Do ešeného území zasahuje z hlediska silniční sít České republiky pom rn významný silniční tah silnice I. t ídy I/15, která propojuje oblast Mostecka s dálnicí DŘ. Silnice není za azena do sít mezinárodních tah. Dále jsou v území vedeny silnice III. t ídy, jejichž hlavní dopravní funkcí je propojení jednotlivých sídel. 8

56 Srovnávací text Obr. 1. Silniční sí širší vztahy (zdroj: Územní plán Patokryje v ešeném území navrhuje invariantn následující stavby dopravní infrastruktury: A SILNIČNÍ DOPRůVů 1. (Z19-DS) Místní komunikace, která zp ístup uje jižní rozvojovou lokalitu a v ní také stávající ČOV 2. (Z13-DS) Místní komunikace zp ístup ující severovýchodní rozvojovou lokalitu 3. (Z05-DS) Místní komunikace zp ístup ující severní rozvojovou lokalitu a rozvojovou plochu zem d lské výroby Součástí územního plánu je dále stanovení napojovacích bod jednotlivých rozvojových ploch. A HROMůDNÁ DOPRůVů Územní plán Patokryje v ešeném území zachovává stávající koncepci hromadné dopravy - tzn. v trasování hromadné dopravy a její p im ené kapacit. A DOPRAVA V KLIDU ešení dopravy v klidu vychází ze stávajícího stavu, nová parkovišt nejsou vzhledem k uspokojivé situaci navrhována. Doprava v klidu na území nových zón bude ešena v souladu s podmínkami obecn platných norem a p edpis. A NEMOTORISTICKÁ DOPRůVů Rozvoj nemotoristické dopravy je v ešeném území ponechán dle stávajícího stavu, který je vyhovující a nejsou nutné další úpravy a dopln ní systému nemotoristických komunikací. A ŽELEZNIČNÍ DOPRůVů Železniční doprava je v ešeném území ve stabilizovaném koridoru, není navrženo rozší ení železničních ploch. 9