ÚZEMNÍ PLÁN BEČICE. Návrh pro společné jednání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN BEČICE. Návrh pro společné jednání"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN BEČICE Návrh pro společné jednání Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele: Ing Vlastimil Křemen, vedoucí odboru rozvoje Zpracovatel : Ing arch Dagmar Buzu, Kostnická 158, 39 1 Tábor tel datum : červen 217 vedoucí projektant : IngarchDagmar Buzu spolupráce : zásobování elektřinou: voda a kanalizace : ÚSES: zábor ZPF : Ing František Bobek Ing Sedláček Ing Jiří Horatlík Ing arch Dagmar Buzu

2 A NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁN 3 1 Vymezení zastavěného území 3 2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 3 3 rbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 4 4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 6 5 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně 7 6 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího způsobu využití hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 11 7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 2 8 Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 2 9 Stanovení kompenzačních opatření podle 5 odst 6 stavebního zákona 2 1 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 2 11 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 21 B ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁN 22 1 Postup při pořizování územního plánu 22 Doplní pořizovatel 22 2 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 22 3 Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území 23 4 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 26 5 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů 27 6 zpráva vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení, včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 28 7 stanovisko krajského úřadu podle 5 odst 5 stavebního zákona 28 8 Sdělení, jak bylo stanovisko podle 5 odst 5 stavebního zákona zohledněno 28 9 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 28 1 vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 3 11 koordinace širších vztahů 3 12 Vyhodnocení splnění požadavků zadání 3 13 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje s odůvodněním potřeby jejich vymezení Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Vyhodnocení připomínek Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 33 C POŽITÉ ZKRATK 34 2

3 A NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁN 1 Vymezení zastavěného území Je vymezena hranice zastavěného území k Viz grafická část 2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obec bude rozvíjet především bydlení a omezeně individuální rekreaci Stávající plocha občanského vybavení je dostatečná, občanské vybavení lokálního charakteru může být umisťováno jak v plochách bydlení tak v plochách smíšených obytných Podnikatelské aktivity výrobního charakteru by měly být situovány do opuštěného výrobního areálu a nerušící výrobní aktivity z hlediska náročnosti na dopravu, hluk, emise) je možné umisťovat i do venkovských dvorových usedlostí v ploše SV bydlení smíšené obytné, výjimečně do plochy bydlení, pokud to prostorové podmínky umožní Dopravní a technická infrastruktura včetně trafostanic a lokálních čistíren odpadních vod může vznikat zastavitelných i nezastavitelných plochách dle potřeby a v souladu s regulativy pro jednotlivé způsoby využití ploch Budou respektovány přírodní a kulturní hodnoty: Přírodní hodnoty hodnotný krajinný ráz celého správního území přírodně cenné prostory lesy, niva řeky Lužnice, maloplošné skupiny zeleně jednotlivé prvky ÚSES regionální biokoridor, lokální biocentra a biokoridory, interakční prvky) nevýznamné vodní toky Kulturní hodnoty rbanistické a architektonické hodnoty Při stavebních aktivitách bude respektováno urbanistické založení obce - částečně uspořádaná venkovská zástavba 1) Budou respektovány v objemovém a výrazovém řešení jednotlivé statky a zemědělské usedlosti s charakteristickými obdélníkovými půdorysy staveb a sedlovými střechami Při povolování staveb bude dbáno, aby nebyly pohledově zastíněny nemovité kulturní památky: - zídka ohraničující předzahrádku domu čp 11 A3) - kovárna s navazujícím chlévem, čp 16 A4) a další architektonické hodnoty a dominanty obce: A1 výklenková kaplička, A2 pomník padlých, A4 Bejšovcův mlýn a A5 venkovská stavení v centrální části obce v prostoru 1) Při veškeré činnosti budou respektovány kříže a boží muka u komunikací Krajinný ráz, zachovalá urbanistická struktura 1 a charakteristická venkovská zástavba původní statky, převážně obdélníkové půdorysy staveb, převážně sedlové střechy, průčelí, kříže) budou respektovány a zachovány Bude zachována hodnota jádrové plochy ulicové návsi), veřejných prostranství, historických objektů a dalších charakteristických objektů venkovských usedlostí Hodnotné nechráněné stavby budou respektovány a nebudou pohledově zastiňovány novými stavbami a zařízeními 3

4 Archeologická lokalita se zvláště zvýšeným výskytem archeologických nálezů intravilán obce Bečice nad Lužnicí bude respektován Bude bráno v úvahu, že celé území je územím se zvýšeným výskytem archeologických nálezů Zástavba v zastavitelných plochách bude respektovat stávající krajinný ráz a stávající urbanistické a architektonické hodnoty především měřítkem nových staveb Nebude tvořit významné dominanty v krajině Struktura zástavby v nových rozvojových plochách bude individuální rbanistická struktura individuální obytné zástavby bude respektovat přirozenou modelaci terénu Charakter zástavby - zástavba bude jednopodlažní s možností podkroví, podmíněně, s ohledem na terén a okolní zástavbu, v zastavitelných plochách dvoupodlažní bez podkroví 3 rbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně rbanistická koncepce Koncepce řešení je podkladem pro optimální využití území pro všechny požadované funkce ve vlastním sídle, jeho blízkém okolí a celém správním území Jedná se zejména o vymezení nových ploch s rozdílným způsobem využití Návrh řeší především rozšíření ploch pro bydlení individuálního charakteru: Plochy pro bydlení - B1 Pro plochy smíšené obytné SV1 Plochy občanského vybavení OV veřejná infrastruktura jsou dostatečné, malé objekty či plochy občanského vybavení mohou vznikat v plochách pro bydlení Plochy pro výrobu a skladování Je možné využít opuštěný zemědělský areál plochu VZ Při využití areálu pro výrobu je nezbytné řešit dle předpokládané dopravní zátěže příjezd do areálu Menší dílny a provozovny mohou vznikat i v plochách smíšených obytných a podmíněně v plochách bydlení, pokud nebudou negativními vlivy zasahovat mimo vlastní pozemky Plochy rekreace - plochy hromadné rekreace RH zůstávají beze změny Jsou navrženy nové plochy pro rodinnou rekreaci 1 Technická infrastruktura Ti - může vznikat v souladu s regulativy v zastavitelných i nezastavitelných plochách Plochy dopravní infrastruktury DS - návrh územního plánu řeší zpřístupnění stávající rekreační lokality nově navržené lokality, obnovení původních cest a vymezuje koridor pro komunikaci pro umožnění příjezdu do oblasti rekreace mimo obytnou část obce Nové místní a účelové komunikace mohou vznikat ve všech plochách Plochy veřejných prostranství PV - jsou dostatečné pro stávající zástavbu V souvislosti s novou zástavbou mohu dle regulativů vznikat i nové plochy pro veřejná prostranství Plocha zeleně soukromá a vyhrazená zeleň ZS - je navržena na odclonění dnes nefunkčního zemědělského areálu 4

5 Vymezení zastavitelných ploch Všechny rozvojové plochy navazují na zastavěné území Navržené rozvojové plochy vyplňují proluky v zástavbě, případně je navrženo zarovnání a ucelení zastavěného území, využití stávajících komunikací a infrastruktury V grafické části je vymezena hranice zastavěného území a hranice zastavitelných ploch název lokality výměra v ha obsluha, limity využití území, podmínky využití území, ochrana hodnot území, předpokládaná kapacita Plochy bydlení Obsluha území silnice III tř je nezbytné vybudovat přístupovou komunikaci ze B1 Plocha bydlení,49 Limity využití území: - BP produktovodu OP vzdálenost nad 1 m od produktovodu) Předpokládaná kapacita - cca 4RD Obsluha území z místní komunikace SV1 Plocha smíšená obytná,17 Limity využití území: BP produktovodu OP vzdálenost nad 1 m od produktovodu) Předpokládaná kapacita - cca 1 RD ZS1 Plocha soukromé a vyhrazenéz eleně,8 Plochy rekreace 1,28 Obsluha území je nutné dořešit přístup ke stávajícím i nově navrženým rekreačním objektům Limity využití území: OP vysokého napětí, přístupová komunikacelegalizace, Předpokládaná kapacita - cca 6 rekreačních objektů 2,2 Obsluha území z místní komunikace Limity využití území: Předpokládaná kapacita - cca 2 rekreační objekty,6 Obsluha území z místní komunikace Limity využití území: Předpokládaná kapacita - cca 1 rekreační objekt Plochy dopravní infrastruktury DS1,8 Zajištění přístupu do stávající i návrhové plochy pro rekreaci DS2 Koridor pro obchvat obce - převedení dopravy do rekreační části obce mimo obytnou část obce 5

6 název lokality DS3 DS4 DS5 výměra v ha obsluha, limity využití území, podmínky využití území, ochrana hodnot území, předpokládaná kapacita Obnovení původní cesty Obnovení původní cesty Obnovení původní cesty Plochy přestavby nejsou stanoveny 4 Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování Návrh koncepce dopravy Silniční doprava: Systém silnice III třídy a místních komunikací se doplňuje návrhem koridoru pro komunikaci propojující silnici III tř a umožňující příjezd do rekreační oblasti mimo obytnou část obce, návrhem komunikace zpřístupňující stávající a navrženou rekreační zónu plocha rekreace 1 je podmíněně přístupná po dořešení přístupu do lokality účelová komunikace DS1 návrh) a návrhem obnovy původních cest mezi polnostmi Místní a účelové komunikace mohou vznikat i v ostatních plochách V rozvojových plochách je umožněn vznik nových komunikací v šířkových parametrech v souladu s příslušnými normami dle druhu důvodu vzniku komunikace objektů vybavenosti podnikatelského charakteru bude zabezpečen potřebný počet parkovacích stání pro své zákazníky na vlastních pozemcích v rámci stavby těchto zařízení Odstavování a parkování osobních vozidel bude na vlastním pozemku minimálně 2 stání na 1 RD Technická infrastruktura Zásobování pitnou vodou Koncepce zásobování pitnou vodou se nemění Část obce bude i nadále zásobena vodou z vodovodu, jehož provozovatelem je sdružení místních občanů Zbytek obyvatel je a bude zásoben z domovních studní Kanalizační systém Odpadní vody budou čištěny v domovních či blokových ČOV, případně bezodtokových jímkách převážně u objektů, které nejsou určeny k trvalému bydlení) Zachycené odpadní vody budou likvidovány na ČOV Malšice Dešťové vody budou nadále odváděny vybudovanou kanalizací a systémem příkopů, struh a propustků 6

7 Návrh koncepce zásobování elektrickou energií Po dožití venkovního vedení NN, VN, TS bude venkovní vedení NN nahrazeno kabelovým, stávající trafostanice bude nahrazena novou kioskovou, žádoucí je umístit ji blíže středu obce Venkovní přípojka VN bude nahrazena kabelem VN v trase kabelu NN Nepředpokládá se vytápění el energií Telekomunikace a radiokomunikace Hlavní trasy slaboproudých rozvodů budou provedeny převážně kabely uloženými v chodnících a zelených pásech podél komunikací Návrh koncepce občanské vybavenosti Stávající občanská vybavenost odpovídá velikosti sídla Občanská vybavenost menšího rozsahu může vznikat i v plochách pro bydlení Koncepce nakládání s odpady Kontejnery na tříděný odpad sklo, plasty, papír) jsou umístěny v ploše technické infrastruktury Požární ochrana a požadavky civilní ochrany Ve správním území obce se nenacházejí žádné objekty a zařízení, ani zde nezasahují pásma ochrany vojenských objektů 5 Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně koncepce uspořádání krajiny Ve volné krajině je umožněno zalesňování pozemků na plochách navazující na stávající PPFL a na plochách, jejichž zalesněním dojde k ucelení PPFL Nemělo by se jednat o zemědělskou půdu s I třídou ochrany Dále je ve volné krajině umožněno zřizování menších vodních ploch a umisťování dočasných staveb pro zabezpečení zemědělské činnosti, jako jsou seníky, včelíny, silážní jámy apod Plochy biocenter a biokoridorů jsou vymezeny územním systémem ekologické stability Vymezené prvky - biocentra, biokoridory, interakční prvky tvoří základní stav ÚSES a funkčnost jednotlivých prvků, vyjádřen barevným rozlišením funkčně zeleně, částečně nebo zcela nefunkční - k doplnění červeně), upozorňuje na biotické dotvoření příslušných prvků v budoucnosti Nosnou funkcí v nezastavěném území je zachování vysoké kvality přírodního prostředí, respektován bude charakter členění krajiny Je nutno respektovat vysokou přírodní kvalitu, hlavní přírodní hodnoty sídla, průhledy, dálkové pohledy, dominanty Prostupnost krajiny - Nové cyklotrasy nejsou navrhovány, je možné využívat stávajících komunikací a silnic Územním plánem je ponechána možnost, aby cyklotrasy a hipostezky vznikaly kdekoliv ve volné krajině 7

8 Územní systém ekologické stability Návrh územního systému ekologické stability Bečice Označení a název Význam Výměra Vymezení a popis Návrh opatření RBK 1 - Příběnice - Dobronice RBK316) Regionální biokoridor - funkční 2,288 km Vodní tok, lada, les Vodní tok ponechat přirozenému vývoji, v břehových porostech provádět zdravotní výběr se zaměřením na perspektivní jedince V lesních porostech hospodařit do obnovy dle LHP Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů s dřevinnou skladbou blížící se přirozené druhové skladbě dle vymezených SLT Lada v nivě mimo silně podmáčené plochy) pravidelně alespoň 1x ročně kosit, je nutné zabránit postupné ruderalizaci porostů V nivě nepoužívat žádné chemické prostředky ochrany rostlin a hnojiva V plochách ÚSES nepovolovat další výstavbu LBC 1 - rybárny Lokální biocentrum funkční 2,222 ha Vodní tok, lada, les, ost plocha Vodní tok ponechat přirozenému vývoji, v břehových porostech provádět zdravotní výběr se zaměřením na perspektivní jedince V lesních porostech hospodařit do obnovy dle LHP Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů s dřevinnou skladbou blížící se přirozené druhové skladbě dle vymezených SLT Lada v nivě mimo silně podmáčené plochy) pravidelně alespoň 1x ročně kosit, je nutné zabránit postupné ruderalizaci porostů V nivě nepoužívat žádné chemické prostředky ochrany rostlin a hnojiva V plochách ÚSES nepovolovat další výstavbu LBC 2 - Na směnách Lokální biocentrum funkční 13,9 ha Les, vodní tok V lesních porostech hospodařit do obnovy dle LHP Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů s dřevinnou skladbou blížící se přirozené druhové skladbě dle vymezených SLT Vodní tok ponechat přirozenému vývoji, v břehových porostech provádět zdravotní výběr se zaměřením na perspektivní jedince LBK 1 Vnučský potok Lokální biokoridor funkční 57 m Vodní tok, les Vodní tok ponechat přirozenému vývoji, v břehových porostech provádět zdravotní výběr se zaměřením na perspektivní jedince 8

9 V lesních porostech hospodařit do obnovy dle LHP Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů s dřevinnou skladbou blížící se přirozené druhové skladbě dle vymezených SLT LBK 2 Vnučský potok Lokální biokoridor funkční 865 m Vodní tok, les Vodní tok ponechat přirozenému vývoji, v břehových porostech provádět zdravotní výběr se zaměřením na perspektivní jedince V lesních porostech hospodařit do obnovy dle LHP Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů s dřevinnou skladbou blížící se přirozené druhové skladbě dle vymezených SLT IP 1 Malšický potok Interakční prvek funkční 1875 m Vodní tok, les Vodní tok ponechat přirozenému vývoji, v břehových porostech provádět zdravotní výběr se zaměřením na perspektivní jedince V lesních porostech hospodařit do obnovy dle LHP Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů s dřevinnou skladbou blížící se přirozené druhové skladbě dle vymezených SLT IP 2 Bejšovcův mlýn Interakční prvek funkční 588 m Vodní tok, les Vodní tok ponechat přirozenému vývoji, v břehových porostech provádět zdravotní výběr se zaměřením na perspektivní jedince V lesních porostech hospodařit do obnovy dle LHP Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů s dřevinnou skladbou blížící se přirozené druhové skladbě dle vymezených SLT IP 3 Velký Cabrov Interakční prvek funkční 68 m Vodní tok, les Vodní tok ponechat přirozenému vývoji, v břehových porostech provádět zdravotní výběr se zaměřením na perspektivní jedince V lesních porostech hospodařit do obnovy dle LHP Při obnově respektovat cílovou skladbu dřevin s cílem dosažení vzniku porostů s dřevinnou skladbou blížící se přirozené druhové skladbě dle vymezených SLT 9

10 Doplnění ÚSES nad minimální parametry Jestliže to umožňují ostatní zájmy v území, lze uvažovat i o dalším rozšíření ÚSES nad současný rámec především dalším zařazením navržených interakčních prvků navržených výsadeb) Regulativy pro plochy zařazené do ÚSES Biocentra Druhová skladba bioty se bude blížit přirozené skladbě odpovídající trvalým stanovištním podmínkám, u antropicky podmíněných ekosystémů též trvalým antropickým podmínkám Veškeré vedlejší funkce musejí být tomuto cíli podřízeny Nepovoluje se zde umisťování staveb, pobytová rekreace, intenzívní hospodaření a nepřípustné jsou i veškeré další činnosti snižující ekologickou stabilitu tohoto krajinného segmentu V nezbytných případech je podmíněně přípustné povolování liniových staveb Biokoridory Posláním biokoridorů je umožnit migraci všech organismů mezi biocentra, trvalou existenci nelze předpokládat Z těchto důvodů se zde připouští širší možnosti hospodářského využití, nevadí ani souběžné vedení biokoridorů s účelovými komunikacemi, rekreačními trasami a podobně V nezbytných případech je podmíněně přípustné povolování liniových staveb, konkrétně příčné křížení s biokoridorem, vodohospodářská zařízení, umisťování jednoduchých staveb pro zemědělství seníky, přístřešky pro zvířata) a podobně Nepovoluje se zde: umisťování staveb, pobytová rekreace, intenzívní hospodaření a rovněž nepřípustné jsou veškeré další činnosti snižující ekologickou stabilitu tohoto krajinného segmentu Odtokové poměry, vodní toky a nádrže Podél vodotečí i vodních ploch by měl být ponechán volný alespoň jednostranný manipulační pruh šířky cca 8 m, který bude pouze zatravněn, orná půda je zde nepřípustná Bude respektováno záplavové území řeky Lužnice Dobývání nerostů Návrh nevymezuje nové plochy pro dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jeho technické zajištění 1

11 6 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího způsobu využití hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu V grafické části z hlavního výkresu v měřítku 1 : 5 je patrné členění správního území obce Bečice do ploch s rozdílným způsobem využití Plochy stabilizované jsou označeny plně, plochy návrhu jsou označeny šrafou Regulativy platí pro stávající i navrhované funkční využití podle významu se rozlišují zejména : plochy zastavitelné - v souhrnu tvoří plochy vymezené hranicí zastavěného a zastavitelného území - zastavěné území zahrnuje stavební objekty a k nim přilehlé pozemky určené ke stejnému funkčními využití a další pozemky i nezastavěné) uvnitř hranic zastavěného území viz grafická část) -zastavitelné plochy - rozumí se veškerá území navržená touto ÚP k zastavění plochy územních rezerv nejsou stanoveny plochy ke změně, obnově, rekonstrukci a rekultivaci plochy přestavby nejsou stanoveny plochy nezastavěného území volná krajina) jsou nezastavitelné V nezastavěném území lze realizovat jen liniové dopravní stavby, stavby inženýrských sítí a stavby nezbytné pro údržbu krajiny - seníky, včelíny apod, stavby sloužící k zajišťování ochrany přírody, zemědělské prvovýroby, myslivosti, lesního hospodářství, rybničního hospodářství, zajišťování civilní ochrany státu Zásadním regulačním prvkem je způsob využití dané plochy Popis způsobu využití plochy je souladu s vyhláškou 51/26Sb v platném znění, která určuje hlavní způsoby využití: Plochy bydlení B - v rodinných domech 4 vyhl 51/26 Sb) Plochy smíšené obytné SV venkovské 8 vyhl 51/26 Sb) Plochy občanského vybavení OV veřejná infrastruktura 6 vyhl 51/26 Sb) Plochy rekreace plochy staveb pro rekreaci 5 vyhl 51/26 Sb) Plochy rekreace RH plochy staveb pro hromadnou rekreaci 5 vyhl 51/26 Sb) Plochy veřejných prostranství PV 7 vyhl 51/26 Sb) Plochy výroby a skladování VZ zemědělská výroba 11 vyhl 51/26 Sb) Plochy technické infrastruktury Ti 1 vyhl 51/26 Sb) Plochy dopravní infrastruktury DS 9 vyhl 51/26 Sb) Plochy zeleně ZS soukromá a vyhrazená zeleň 3 odst 4 vyhl 51/26 Sb) Plochy vodní a vodohospodářské W 13 vyhl 51/26 Sb) 11

12 Plochy lesní NL 15 vyhl 51/26 Sb) Plochy zemědělské 14 vyhl 51/26 Sb) 4 vyhl 51/26 Sb plochy bydlení Plochy bydlení B - v rodinných domech hlavní využití: území s převažujícím charakterem individuálně obytným, plochy rodinných domů s příměsí nerušících obslužných funkcí místního charakteru přípustné využití: - rodinné domy - dopravní a technická infrastruktura včetně trafostanic a inž sítí a domovních ČOV - veřejná prostranství včetně veřejné zeleně - nerušící služby občanské vybavenosti, které slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše, s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 5 m 2 - plochy pro stání osobních vozidel podmíněně přípustné využití: - rodinný dům s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení, negativní vlivy zápach, hluk) nepřekročí vlastní pozemek a nebudou narušovat sousední pozemky - nerušící řemesla a výrobní činnost, jejíž negativní dopady přímé z činnosti) i nepřímé např doprava) nezasahují za hranice vlastního pozemku provozovatele za podmínky, že svými doprovodnými jevy nesníží kvalitu sousedních pozemků pro hlavní způsob využití Nepřípustné činnosti: - jiné, než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití Regulativy: výška zástavby - s ohledem na okolní zástavbu, navržená nová zástavba bude respektovat měřítko stávající zástavby Zastavěnost pozemku max 4% Charakter zástavby - zástavba bude jednopodlažní s možností podkroví podmíněně, s ohledem na terén a okolní zástavbu, v zastavitelné ploše B1 mohou být objekty i dvoupodlažní bez podkroví 8 vyhl 51/26 Sb plochy bydlení Plochy smíšené obytné SV venkovské hlavní využití: území s převažujícím charakterem individuálně obytným, plochy tradičních zemědělských usedlostí s uzavřenými dvory, bydlení s příměsí nerušících obslužných funkcí místního charakteru přípustné využití: 12

13 - rodinné domy s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení, negativní vlivy zápach, hluk) nepřekročí vlastní pozemek a nebudou narušovat sousední pozemky - rodinné domy - nerušící řemesla a výrobní činnost, jejíž negativní dopady přímé z činnosti) i nepřímé např doprava) nezasahují za hranice vlastního pozemku provozovatele - nerušící služby občanské vybavenosti, které slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše, s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 5 m 2 - plochy pro stání osobních vozidel - dopravní a technická infrastruktura včetně trafostanic a inž sítí a domovních ČOV - veřejná prostranství včetně veřejné zeleně podmíněně přípustné využití: - rodinný dům s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení, negativní vlivy zápach, hluk) nepřekročí vlastní pozemek a nebudou narušovat sousední pozemky - nerušící řemesla a výrobní činnost, jejíž negativní dopady přímé z činnosti) i nepřímé např doprava) nezasahují za hranice vlastního pozemku provozovatele za podmínky, že svými doprovodnými jevy nesníží kvalitu sousedních pozemků pro hlavní způsob využití Nepřípustné činnosti: - jiné, než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití Regulativy: výška zástavby - s ohledem na okolní zástavbu, navržená nová zástavba bude respektovat měřítko a charakter stávající okolní zástavby Zástavba bude jednopodlažní s možností podkroví, v centrální části obce v části s hodnotným urbanistickým založením 1) s ohledem na historickou na parcelaci a stávající zástavbu budou podélné půdorysy objektů a sedlové, valbové či polovalbové střechy V zastavitelné ploše SV1 mohou být objekty i dvoupodlažní bez podkroví 6 vyhl 51/26 Sb plochy občanského vybavení Plochy občanského vybavení OV hlavní využití : plochy občanského vybavení místního charakteru přípustné využití - veřejná správa, ochrana obyvatelstva - kultura tělovýchova a sport, dětská hřiště - veřejná prostranství včetně veřejné zeleně - související dopravní a technická infrastruktura nenaplňující atributy nadmístního významu - parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané přípustným využitím území podmíněně přípustné využití : - ubytování, stravování, služby - pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej pokud zůstanou v ploše dostatečné plochy pro zabezpečení přípustného využití veřejná správa, dětská hřiště, veřejná prostranství ) 13

14 nepřípustné využití: - jiné, než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 5 vyhl 51/26 Sb plochy rekreace Plochy rekreace plochy staveb pro rekreaci hlavní využití : plochy staveb pro rekreaci a plochy související dopravní a technické infrastruktury Přípustné využití: stavby pro individuální rekreaci-chaty odstavná místa a parkoviště zařízení sportovní a krátkodobé rekreace zeleň plošná, liniová a ochranná Podmíněně přípustné využití: dopravní a technická infrastruktura, která nemá nadmístní charakter, pokud svým umístěním neomezuje hlavní funkci Nepřípustné využití: - jiné, než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití Regulativy architektonické, stavebně technické, ochrany krajinného rázu - maximální zastavěná plocha bude přizpůsobena okolní zástavbě a velikosti pozemku, zastavěná plocha hlavní stavby nesmí překročit 8 m2 - stavby přizpůsobit kontextu okolní zástavby v objemu a výšce staveb Plochy rekreace RH plochy staveb pro hromadnou rekreaci hlavní využití : plochy staveb pro hromadnou rekreaci a plochy související dopravní a technické infrastruktury Přípustné využití: stavby pro hromadnou rekreaci např kempy, penziony, hotely objekty stravovací odstavná místa a parkoviště zařízení sportovní a krátkodobé rekreace zeleň plošná, liniová a ochranná Podmíněně přípustné využití: 14

15 dopravní a technická infrastruktura, která nemá nadmístní charakter, pokud svým umístěním neomezuje hlavní funkci Nepřípustné využití: - jiné, než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití V případě, že je v grafické části územního plánu znázorněn překryv plochy rekreace - s prvky ÚSES, platí regulativy pro plochy ÚSES 7 vyhl 51/26 Sb plochy veřejných prostranství Plochy veřejných prostranství PV - obecné hlavní využití : pozemky jednotlivých druhů veřejných prostranství slučitelné s účelem veřejných prostranství např, veřejná zeleň, parkově upravená veřejná prostranství, náves, parkoviště, místní a účelové komunikace) přípustné využití: - místní a účelové komunikace, pěší komunikace, cyklostezky, lávky, naučné stezky - vodní plochy a toky, umělecká díla plastiky, apod) odpočinkové plochy s lavičkami, altány, pergoly, loubí, stánky, drobná architektura uličního mobiliáře podmíněně přípustné využití : - malá sportoviště, dětská hřiště - plochy parkovacích stání - technická infrastruktura včetně trafostanic nenaplňující atributy nadmístního významu, za podmínky, že budou měřítkem respektovat prostor veřejného prostranství a způsobem využití nebudou mít negativní vliv na okolní zástavbu hluk, ) - v nezastavěném území na místních a účelových komunikacích protierozní opatření, změny druhu pozemku na pastviny, louky, sady, lesní pozemky, vodní plochy), za podmínky, že bude zajištěn přístup na sousední pozemky nepřípustné využití: - jiné, než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 11 vyhl 51/26 Sb plochy výroby a skladování Plochy výroby a skladování VZ zemědělská výroba hlavní využití: zemědělská živočišná výroba, skladování, intenzivní zemědělská výroba rostlinná skleníky, pěstitelské školky 15

16 přípustné využití: - rekonstrukce, rozšíření či přístavby zemědělského areálu jsou podmíněny tím, že celková zátěž provozu nepřekročí do ploch bydlení a ploch smíšených obytných - související dopravní a technická infrastruktura nenaplňující atributy nadmístního významu podmíněně přípustné využití : - provoz podnikatelských aktivit nezemědělského charakteru výrobní, opravárenská činnost, drobné provozovny a služby - bioplynové stanice pokud nebudou svým rozsahem narušovat hlavní způsob využití a navazujících ploch bydlení - dekontaminace osob, vozidel při vzniku mimořádné události dle zák č 38/22 Sb nepřípustné využití: - jiné, než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 1 vyhl 51/26 Sb plochy technické infrastruktury Plochy technické infrastruktury Ti hlavní využití: technická infrastruktura - přípustné využití: - plochy a stavby pro umisťování staveb a zařízení technické vybavenosti tj bodové technické infrastruktury a stavby liniové vedení vzdušných, podzemních staveb energetických a vodohospodářských), podmíněně přípustné využití: - sběrný dvůr, místo tříděného odpadu, sběrné místo nebezpečného odpadu - odstavná stání, parkovací stání - stavby garáží a stavby svým charakterem, funkcí a měřítkem odpovídající související dopravní infrastruktura nenaplňující atributy nadmístního významu - dopravní infrastruktura - veřejná prostranství pokud nebudou svým rozsahem narušovat hlavní způsob využití nepřípustné využití: - jiné, než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití 9 vyhl 51/26 Sb plochy dopravní infrastruktury Plochy dopravní infrastruktury DS - silniční hlavní využití: 16

17 slouží k zabezpečení potřeb dopravy zařízení pozemních komunikací, včetně ochranných pásem) přípustné využití: - silniční pozemky silnic III třídy, místní a účelové komunikace včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, například náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, chodníky, cyklostezky, doprovodné a izolační zeleně - pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, například autobusové zastávky, odstavná stání pro autobusy a nákladní automobily, odstavné a parkovací plochy, podmíněně přípustné využití : - podmíněně přípustné je umisťování technické infrastruktury, kdy toto umístění nesmí ohrozit ani omezit funkci hlavní viz přípustné), za podmínky, že technickou infrastrukturu nelze umístit do zelených pásů, které plní doprovodnou funkci k funkci dopravní - protierozní opatření protierozní mez, průleh s příkopem), změny druhu pozemku na pastviny, louky, sady, lesní pozemky, vodní plochy) na místních a účelových komunikacích v nezastavěném území, za podmínky, že bude zajištěn přístup na sousední pozemky - cyklotrasy na silnicích IIItř, místních a účelových komunikacích, turistické trasy, není- li ohrožena bezpečnost provozu nepřípustné využití: - jiné, než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití v souladu s 3 odst 4 vyhl 51/26 Sb Plochy zeleně ZS soukromá a vyhrazená zeleň Hlavní využití: Sady a zahrady přípustné využití: - zeleň plošná, liniová, vysoká Podmíněně přípustné využití: - drobné stavby majitelů pozemků v rámci jejich hospodářské činnosti - objekty dopravní a technické infrastruktury slučitelné s určením zóny Nepřípustné využití: Jiné než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití Regulativy architektonické, stavebně technické, ochrany krajinného rázu Zastavěné a zpevněné plochy mohou tvořit max 1 % plochy V případě, že je v grafické části územního plánu znázorněn překryv plochy lesní s prvky ÚSES, platí regulativy pro plochy ÚSES 13 vyhl 51/26 Sb plochy vodní a vodohospodářské 17

18 Plochy vodní a vodohospodářské W hlavní využití: rybníky, potoky, vodní plochy, pozemky koryt vodních toků, suché poldry a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití přípustné využití: - ponechání stávající způsobu využití těchto ploch podmíněně přípustné využití: - zřizovat a provozovat sítě a zařízení technické infrastruktury nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území, ve směru kolmo na vodoteče, případně nejkratším možným způsobem přes nebo pod vodní plochou - zařízení pro chov ryb, a dalších, které přímo souvisí s využitím vodní plochy nebo jejího břehu - ČOV - komunikace po hrázích rybníků za podmínky že nebude výrazně omezen hlavní způsob využití pozemků vlastních a sousedních pozemků nepřípustné využití: - jiné, než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití Regulativy: - V blízkosti toků a melioračních stok do 8 m od břehové čáry) je přípustné zřizování staveb pouze tak, aby byl umožněn výkon správy vodních toků údržba a čistění vodotečí) alespoň jednostranný volně přístupný pruh - Zásahy do vodních ploch a s nimi bezprostředně související území a objektů budou sledovat především stabilizaci vodních poměrů v území, revitalizaci vodní ploch, obnovou a zkvalitněním břehových porostů, přirozené začlenění vodní plochy do krajinného prostředí, začlenění plochy do územního systému ekologické stability 15 vyhl 51/26 Sb plochy lesní Plochy lesní NL hlavní využití: - plochy lesní, lesní porosty, plochy sloužící k plnění funkcí lesa přípustné využití: - hospodaření na lesním půdním fondu včetně pěstebních ploch) - nezbytné objekty pro údržbu lesa podmíněně přípustné využití: - stavby nezbytně nutné pro hospodaření v lese a myslivost 18

19 - stavby seníků, včelínů apod - křížení liniových staveb místního významu, účelové komunikace nezbytné pro obsluhu území, cyklotrasy, cyklostezky, hipostezky - rozhledny, informační zařízení tabule ) - dostavby a přístavby stávajících trvalých staveb na vlastním pozemku malého rozsahu max nárůst 2% prvně zkolaudované podlahové plochy) - změna druhu pozemku na pastviny, louky, sady, ostatní plochy, vodní plochy) - pouze činnost v souladu s lesním zákonem za podmínky že nebude výrazně omezen hlavní způsob využití pozemků vlastních a sousedních pozemků - dopravní a technické infrastruktura naplňující atributy nadmístního významu za podmínky, že je vymezena v platných Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje nepřípustné využití: - jiné, než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití V případě, že je v grafické části územního plánu znázorněn překryv plochy lesní s prvky ÚSES, platí regulativy pro plochy ÚSES 14 vyhl 51/26 Sb plochy zemědělské hlavní využití - Plochy zemědělské plochy pro intenzivní i extenzivní hospodaření nebo činnosti a zařízení, které s hospodařením souvisí Jedná se o plochy mimo současně zastavěná území a zastavitelné plochy přípustné využití: - trvalý travní porost TTP = louky a pastviny), orná půda, ostatní plochy - izolační a doprovodná zeleň - změny druhu pozemku na pastviny, louky, sady, ostatní plochy,lesní pozemky, vodní plochy) - protierozní opatření protierozní mez, průleh s příkopem) podmíněně přípustné využití: za podmínky, že výrazněji neomezí hlavní způsob využití - rostlinnou zemědělskou výrobu - jednotlivé jednoduché stavby zemědělské výroby např seníky, konstrukce vinic a chmelnic, bažantnice, posedy, krmelce apod) - ohrazení pozemků, za podmínky, že ohrazení bude co nejméně narušovat organizaci ZPF tzn neztíží, nebo neznemožní obdělávání sousedních zemědělských pozemků - oplocení sadů, za podmínky, že oplocení výrazně neomezí pohyb zvěře a oplocení bude co nejméně narušovat organizaci ZPF tzn neztíží, nebo neznemožní obdělávání sousedních zemědělských pozemků - dopravní a technická infrastruktura místního významu účelové komunikace nezbytné pro obsluhu území, cyklotrasy, cyklostezky, hipostezky - rozhledny, informační zařízení tabule ) 19

20 - podél vodních toků volně přístupný manipulační pruh nepřípustné využití: - jiné, než hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití V případě, že je v grafické části územního plánu znázorněn překryv plochy zemědělské, s prvky ÚSES, platí regulativy pro plochy ÚSES Plochy přestavby nejsou vymezeny 7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit - Veřejně prospěšné stavby místní a účelové komunikace DS1, DS2, DS3, DS4 a DS5 - Veřejně prospěšná opatření nejsou stanoveny - Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu - se v řešeném území nevyskytují - Požadavky na plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit nejsou navrhovány 8 Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Na veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření není uplatněno předkupní právo 9 Stanovení kompenzačních opatření podle 5 odst 6 stavebního zákona Kompenzační opatření nejsou požadována 1 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Plochy k prověření územní studií nejsou navrženy 2

21 11 Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Návrhová část: textová část má 23 stran Grafická část má tyto výkresy: 1Výkres základního členění území 2Hlavní výkres 3Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 21

22 B ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁN 1 Postup při pořizování územního plánu Doplní pořizovatel 2 Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 21 Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje Řešení územního plánu není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č1 Obecné republikové priority; a to zejména ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území jsou při tvorbě územního plánu zohledněny Je navržen umírněný nárůst zastavitelných ploch, vyznačeny hodnoty v území a navrženy regulativy pro zachování přírodních i kulturních hodnot v území 22 Soulad územního plánu s ÚPD vydanou krajem Dokumentace je v souladu s platnými Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje Regionální biokoridor 316 Příběnice Dobronice je v návrhu územního plánu upřesněn V návrhu územního plánu byly respektovány zásady pro rozhodování o změnách v území a řešeny úkoly dané ZÚR Návrhem ploch pro bydlení, plocha bydlení B1 a plocha smíšená obytná SV1) podporuje rozvoj obce převážně v rovině bydlení Při řešení urbanizace území návrh minimalizuje negativní vlivy územního rozvoje na přírodní, krajinné a kulturní hodnoty v území Nové rozvojové plochy jsou situovány v přímé návaznosti na zastavěné území, jednak z hlediska ochrany ZPF a jednak z hlediska ekonomiky území zajištění dopravní a technické infrastruktury Návrh respektuje založenou urbanistickou strukturu obce, zejména cenné historické jádro včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, které jsou jako limity a hodnoty zobrazeny v koordinačním výkresu Návrh respektuje též civilizační hodnoty území, zejména vybudovanou dopravní síť, na kterou navazuje b) Dle platných ZÚR se západní část území nachází v krajině lesní a západní část správního území v krajině lesopolní Návrh územního plánu respektuje v ZÚR Jihočeského kraje stanovené zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území V územním plánu je navržen zábor PPFL pouze pro přístupovou komunikaci pro stávající a navrženou rekreační zástavbu Příjezd k chatové osadě má charakter nezpevněné komunikace, není však dořešen legislativně I nadále by bylo vhodné na vyježděné cestě ponechat přístup s měkkým povrchem - např mlatová cesta Je navržen velmi malý rozsah zástavby pro bydlení Návrh ploch pro rekreaci je velmi umírněný Navrhované plochy ro rekreaci navazují na stávající plochy rekreace Charakter krajiny se nemění V regulativech pro zástavbu byl vyznačen urbanisticky cenný prostor s regulativy na stavební aktivity, aby byly zachovány cenné architektonické a urbanistické znaky sídla Cestovní ruch je navázán na 22

23 řeku Pro odlehčení dopravy v obytné části obce byl vymezen koridor pro komunikaci do rekreační oblasti Stávající kempy jsou zachovány 23 Využívání území z hlediska širších vztahů Správní území Bečice se nenachází v rozvojové oblasti ani v rozvojové ose republikového či nadmístního významu dle PÚR ČR a ZÚR Jihočeského kraje Obec Bečice, vzdálená 3 km od Malšic, kde je základní občanská vybavenost a 13 km od okresního města Tábor Bečice mají charakter obsluhované obce Veškerá spádovost je orientována na Malšice a Tábor Poloha obce a její založení - bydlení ve čistém prostředí v blízkosti lesů a řeky mimo hlavní dopravní tahy ji předurčuje především k plnění obytné a rekreační funkce Návaznost ÚSES, komunikačních a inženýrských sítí s ostatními obcemi je v návrhu ÚP respektována viz kapitola 11 tohoto odůvodnění) 3 Vyhodnocení souladu územního plánu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území Územní plán Bečice vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území Návrh územního plánu vycházel z hlavní funkce sídla bydlení, která byla podpořena návrhem 2 nových ploch pro bydlení a rekreace návrh 3 ploch pro rekreaci, ačkoliv záměr vlastníků pozemků zapracování nových lokalit pro rekreaci byl mnohem větší Územní plán Bečice koordinuje veřejné a soukromé zájmy na rozvoji území obce Požadavky vlastníků byly posouzeny a zpracovatelem bylo hledáno řešení umožňující zhodnocení pozemků a zároveň zachování stávajících hodnot v území S požadavky na ochranu kulturních a civilizačních hodnot, především urbanistického, architektonického a archeologického dědictví je územní plán v souladu respektuje sídelní ráz, vymezuje a stanovuje podmínky pro využití urbanisticky hodnotného prostředí sídla jako je centrální část obce s ulicovou návsí V koordinačním výkresu jsou vyznačeny přírodní, urbanistické, architektonické hodnoty území - Jsou respektovány a v koordinačním výkresu zakresleny architektonické hodnoty: kulturní památky: A3 - zídka ohraničující předzahrádku domu čp 11 a A4 - kovárna s navazujícím chlévem, čp 16 a další architektonické hodnoty a dominanty obce: A1 výklenková kaplička, A2 pomník padlých, A4 Bejšovcův mlýn a A5 venkovská stavení v centrální části obce v prostoru 1), kříže a boží muka u komunikací 23

24 Respektována a v koordinačním výkresu zakreslena je zachovalá urbanistická struktura založení obce s charakteristickou venkovská zástavba původní statky, hmoty a průčelí) - 1) V koordinačním výkresu je vyznačena a respektována archeologická lokalita se zvláště zvýšeným výskytem archeologických nálezů intravilán obce Bečice V návrhu je upozorněno, že celé území je územím se zvýšeným výskytem archeologických nálezů Podmínky pro umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území jsou v souladu s 18 odst 5 zákona č183/26 Sb, o územním plánování a stavebním řádu stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Jsou stanoveny regulativy pro plochy nezastavěného území a to pro plochy zemědělské a plochy lesní Při zpracování územního plánu bylo vycházeno z úkolů územního plánování dle 19 zák č 183/26 Sb v platném znění Územní plán je zpracován na základě zadání, územně analytických podkladů, doplňujících průzkumů a rozborů, které ověřily a doplnily kulturní a civilizační hodnoty, požadavků obce, fyzických a právnických osob 31 Z hlediska životního prostředí a) z hlediska ochrany přírodních hodnot - Návrh územního plánu vytváří vhodné územní podmínky pro zajištění umírněného rozvoje obce při respektování přírodních hodnot území Rozvojové plochy nezasahují do chráněných území přírody - Vymezené prvky ÚSES posilují ekologickou stabilitu krajiny a vhodně doplňují a respektují stávající chráněná území přírody: přírodně cenné prostory lesy, vodní plochy), jednotlivé prvky ÚSES, RBK, LBK, LBC, IP ) b) z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod a vodních ekosystémů - Stav vodních toků i vodních ploch je vcelku dobrý a bude ponechán beze změn Podél vodotečí i vodních ploch by měl být ponechán volný alespoň jednostranný manipulační pruh šířky cca 8 m, který bude pouze zatravněn, orná půda je zde nepřípustná - Hranici správního území na severu tvoří řeka Lužnice Do správního území Bečice zasahuje záplavové území Návrh nových ploch pro rekreaci respektuje záplavové území Několik stávajících rekreačních objektů se nachází v záplavovém území Splachy z polí při extrémních srážkách lokálně existují, jsou však zásadně závislé na konkrétním typu plodiny - Obec nemá obecní vodovod Část obce bude i nadále zásobena vodou z vodovodu, jehož provozovatelem je sdružení místních občanů Zbytek obyvatel je a bude zásoben z domovních studní v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje Odpadní vody budou čištěny v domovních či blokových ČOV, případně bezodtokových jímkách převážně u objektů, které nejsou určeny k trvalému bydlení) Zachycené odpadní vody budou likvidovány na ČOV Malšice Dešťové vody budou nadále odváděny vybudovanou kanalizací a systémem příkopů, struh a propustků 24

25 c) z hlediska ochrany ovzduší, půd a vod v území před znečištěním - V řešeném území se nenachází žádné plochy se starou ekologickou zátěží Nejsou navrženy žádné nové plochy pro výrobu, která by mohla negativně ovlivnit ovzduší v obci d) z hlediska ochrany zemědělské a lesní půdy - Rozvojové zastavitelné plochy jsou navrženy v návaznosti na zastavěné území Do pozemků určených k plnění funkce lesa zasahuje návrh účelové komunikace DS1 V současné době je zde vyježděná účelová komunikace i nadále by bylo vhodné, aby měla měkký povrch e) z hlediska ochrany, zachování, udržení jedinečného obrazu kulturní krajiny - vymezení cílových charakteristik krajiny - Část správního území obce Bečice se nachází v krajině lesní, část v krajině lesopolní Návrh územního plánu tuto skutečnost respektuje Navržené zastavitelné plochy převážně navazují na zastavěné území, regulativy způsobu využití jednotlivých ploch zohledňují požadavky na zachování původního rázu krajiny - Návrh územního plánu respektuje venkovský ráz obce a podporuje její převážně obytnou funkci Jsou respektovány urbanistické a architektonické hodnoty obce historické centrum obce soustředěné okolo prostoru uliční návsi Omezením podlažnosti zástavby je docíleno zachování začlenění zástavby do krajiny Pro historickou a urbanisticky a architektonicky hodnotnou centrální část obce - tradiční zástavbu převážně obdélníkového charakteru, jsou požadovány konkrétnější a přísnější architektonické regulativy než pro lokalitu nové zástavby B1 a SV1 Tím by měla být zachována malebnost obce Regulativy jednotlivých způsobů využití ploch zohledňují požadavky na zachování původního rázu krajiny 32 Z hlediska zajištění hospodářského rozvoje kraje a) Rozvoj obce vychází především z její polohy 3 km od Malšic, 13 km od Tábora Správním územím neprochází žádná významnější silnice Končí zde silnice III tř Obec je položena v atraktivním přírodním prostředí, v blízkosti řeky a však mimo údolí Lužnice To ji předurčuje převážně k bydlení a k rekreaci Zájem o rekreaci je tak velký, že musí být regulován, aby nedošlo k přetížení krajiny Rozvojové plochy pro bydlení B1 a SV1 navazují na zastavěné území Plocha SV1 navazuje na samotu zabývající se zemědělstvím, tato plocha má volnější regulativy způsobu využití, než plocha B1 ve které se předpokládá výstavba izolovaných rodinných domů převážně pro bydlení Navržené plochy pro rodinnou rekreaci 1 3 vychází z požadavků občanů, z limitů území a v neposlední řadě též z již vložených investic do území b) Zemědělský a výrobní areály v severozápadní části obce není funkční V územním plánu však je ponechána možnost ho znovu obnovit, proto tyto pozemky nebyly navrženy k přestavbě V obci je obnoveno občanské vybavení obecní úřad, víceúčelové hřiště s krytým sezením Pro potřeby obce je tato plocha dostatečná V tradiční zástavbě, ve velkých dvorových usedlostech, je umožněna nerušící podnikatelská činnost i v plochách smíšených obytných Zcela neruší činnosti i v plochách bydlení c) pro podporu zemědělství, udržení vody je umožněn vznik menších vodních ploch v plochách zemědělských a podmíněně i v plochách lesních 25

26 d) jsou respektovány stávající civilizační hodnoty, včetně inženýrských sítí a jejich ochranných pásem e) Plocha těžby nerostů, dobývací prostor chráněná ložisková území se v řešeném území nevyskytují Návrh nevymezuje nové plochy pro dobývání ložisek nerostů ani plochy pro jeho technické zajištění 33 Z hlediska zajištění sociální soudržnosti a) v rámci zajištění sociální soudržnosti obyvatel bylo umožněno, aby plochy pro veřejnou infrastrukturu občanskou vybavenost mohly vznikat i v obytné zóně Stávající plocha občanského vybavení je respektována b) jako předpoklad pro snižování nezaměstnanosti je umožněn vznik nerušících služeb a výroby i v plochách smíšených obytných c) návrh respektuje stávající plochy hromadné rekreace u řeky Lužnice kempy d) byly stanoveny architektonické a urbanistické hodnoty zástavby, na které by nová zástavba měla navazovat 4 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Územní plán je v souladu s platnými předpisy v oboru územního plánování, především zákonem č 183/26 Sb, o územním plánování a stavebním řádu stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a navazujícími vyhláškami Jsou určeny plochy s hlavním způsobem využití dle vyhlášky 51/26 Sb v platném znění, které se dále člení z hlediska přípustnosti na: a přípustné využití: realizovatelné bez jmenovitého omezení v souladu s příslušnou platnou právní úpravou Přípustné využití území je včetně nezbytné technické a dopravní infrastruktury b podmíněně přípustné využití: nesmí být v konfliktním vztahu k činnostem převládajícím, mají charakter doplňujících činnost Lze je jednotlivě povolit, nevyvolávají-li jednotlivě, v souhrnu nebo v součinu rizika ohrožení znečištění nebo havárie) nebo neporušují-li svým vnějším působením charakter území základní zásady utváření území a obecné a zvláštní regulativy) nad míru stanovenou zákonem, vyhláškou, jiným obecně závazným právním předpisem nebo platným správním rozhodnutím pro tuto část území c nepřípustné činnosti: nerealizovatelné za žádných podmínek za doby platnosti tohoto ÚP) Kromě činností, dějů nebo zařízení uvedených v tomto územním plánu jsou to všechny činnosti, děje nebo zařízení, které nesplňují podmínky stanovené zákonem, jinými obecně závaznými právními předpisy nebo platným správním rozhodnutím, a to buď pro celé správní území nebo pro jeho části - veškeré záměry, činnosti a děje, které jsou v rozporu s danou funkcí, podmínkami využití dané plochy, hodnotami území atd Plochy smíšené obytné byly zvoleny pro lokalitu s osobitým charakterem zástavby převážně historická zástavba s obdélníkového půdorysy, sedlovými střechami, často s uzavřenými statky a 26

27 předpokládá se zde možnost zemědělské či jiné podnikatelské činnosti, nemající negativní vliv na ostatní bytovou zástavbu Některé plochy byly oproti vyhlášce 51/26 Sb specifikovány, aby bylo dosaženo přesnějšího určení způsobu využití Plocha rekreace 5 vyhl 51/26 Sb byla dle stávajícího využití upřesněna na plochu rekreace plochy staveb pro rodinnou rekreaci a plochy rekreace RH - hromadná rekreace Plochy výroby a skladování 11 vyhl 51/26 Sb byla upřesněna na plochu výroby a skladování VZ zemědělská výroba Jedná se o plochu stávající a nové plochy pro výrobu nejsou navrženy Pro dořešení odclonění bývalého zemědělského areálu od ploch smíšených obytných je navržena v souladu s 3 odst 4 vyhl 51/26 Sb plocha zeleně ZS soukromá a vyhrazená zeleň Tato plocha je použita jako stav u stávající plochy technické infrastruktury a plochy smíšené obytné na břehu Lužnice, aby nedošlo k výstavbě nových rekreačních objektů v této lokalitě Bejšovcův mlýn je zároveň veden jako architektonická hodnota a měl by tak i zůstat zachován) 5 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů Územní plán je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů, uplatněných k návrhu územního plánu Řešení požadavků civilní ochrany a) ochrany území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní - v řešeném území se neočekává průchod průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní b) zón havarijního plánování - správní území se nenachází v zóně havarijního plánování c) ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události - ukrytí obyvatel bude řešeno individuálně ve vlastních objektech v improvizovaných úkrytech Obytné objekty v obci mají vlastní sklepní prostory, které jsou vhodné pro budování úkrytu d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytování - neuvažuje se na území obce s nouzovým ubytováním obyvatel při mimořádné události e) skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci - při mimořádné události lze využít pro skladování materiálu humanitární pomoci v obci obecní úřad f) vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce - na území obce se nenacházejí nebezpečné látky v takovém množství, aby bylo nutno určovat na území obce speciální místo pro vyvezení a uskladnění nebezpečných látek g) záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události - vhodným místem pro dekontaminaci je plocha opuštěného výrobního areálu v severozápadní části obce Záhraboviště není ve správním území obce 27

28 vymezeno, nakažená zvířata budou likvidována v místě nákazy a odvezena do míst určených příslušnými orgány státní správy h) ochrany před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území - na území obce se nenacházejí objekty a provozy pracující s nebezpečnými látkami i) varování a vyrozumění se provádí z obecního úřadu Bečice Řešení požadavků požární ochrany V územním plánu je navržena jako požární nádrž vodní plocha obecní rybník ve východní části obce 6 zpráva vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení, včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí Vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebylo požadováno 7 stanovisko krajského úřadu podle 5 odst 5 stavebního zákona Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno 8 Sdělení, jak bylo stanovisko podle 5 odst 5 stavebního zákona zohledněno Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno 9 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území vztah k rozboru udržitelného území ÚAP: Řešené území je v rozsahu celého správního území Bečice, tj 1 katastrálního území Bečice Bečice se nachází v nadmořské výšce 432 m n m, na ploše 324,36 ha žije cca 74 obyvatel Územní plán vycházel ze zpracovaných a doplněných územně analytických podkladů, rozboru udržitelného území, ve kterém byly formulovány slabé a silné stránky území a vymezeny problémy k řešení v územně plánovací dokumentaci Koncepce rozvoje území vyplývá z polohy obce Bečice, která se nachází mimo dopraní tahy, v blízkosti řeky Lužnice Obec je spádově orientována na Malšice a na okresní město Tábor, vzdálené 28

29 13 km Vzhledem k velikosti obce není centrálně řešena technická infrastruktura V obci převládá zájem o rekreaci Ze SWOT analýzy vyplynuly úkoly k řešení územním plánem, které se poté promítly do zadání územního plánu a následně i do návrhu územního plánu Požadavky na rozvoj území obce, na plošné a prostorové uspořádání území urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) Jsou splněny požadavky formulované v zadání a řešení návrhu územního plánu směřuje zejména k zachování urbanistického charakteru sídla a krajinného rázu jako silné stránky území Návrh řeší především rozšíření ploch pro bydlení B1 a plochy smíšené obytné SV1 Rozvojové plochy pro bydlení navazují na zastavěné území obce Byly prověřeny podněty na zapracování pozemků do ploch rekreace na navrženy 4 plochy rekreace pro rodinnou rekreaci 1-3 Stávající plochy hromadné rekreace RH jsou respektovány Nové lokality pro hromadnou rekreaci nejsou navrhovány Je navržena plocha zeleně ZS soukromá a vyhrazená zeleň pro dořešení odclonění bývalého zemědělského areálu od ploch smíšených obytných Plochy dopravní infrastruktury jsou navrženy převážně dle původních cest pro umožnění jejich obnovy DS3,DS4a DS) Návrh komunikace DS1 vychází z potřeby legalizovat příjezd do stávající rekreační plochy Koridor DS2 je vymezen pro umožnění obchvatu obce a odclonění dopravy ze středu obce Plochy pro výrobu jsou dostatečné Plochy občanského vybavení jsou dostatečné Plochy veřejných prostranství jsou dostatečné Všechny navrhované lokality pro bydlení a rekreaci mají výměru menší než 2 ha Nové vodní plochy nejsou navrhovány Menší vodní plochy mohou podmíněně vznikat v zemědělské půdě V návrhu územního plánu byl dopracován lokální ÚSES, který není v konfliktu s návrhem zástavby Návrhem územního plánu je silná stránka území hodnotný krajinný ráz respektována Obec využívá atraktivního krajinného rázu a to pouze v létě Návrhem územního plánu byly redukovány požadavky na převedení pozemků do ploch rekreace Návrhem územního plánu jsou vytvořeny předpoklady pro udržitelný rozvoj území, tedy komplexní funkční využití území Jsou vymezeny hranice zastavitelného území Funkční využití plochy, mají stanoveny regulativy přípustných, podmíněně přípustných a nepřípustných činností v dané funkční ploše Jsou stanoveny zásady věcné koordinace, zejména se zřetelem na ochranu krajinných hodnot území Zastavitelné území má kompaktní tvar, nejsou navrženy nové solitéry zastavitelného území ve volné krajině Návrhem nevznikly nedostupné nebo těžko obhospodařovatelé plochy Je dosaženo trvalého souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území Varianty řešení nebyly požadovány Důsledky navrhovaného řešení na životní prostředí: Celkový charakter krajiny řešeného území je harmonický Navrženým řešením nedojde ke zhoršení životního prostředí Regionální biokoridor byl v řešeném území upraven Lokální prvky jsou 29

30 respektovány a je dopracována lokální úroveň ÚSES Území obce patří do povodí řeky Vltavy Odtok srážkových vod z extravilánu probíhá přirozenou cestou do vodotečí a do řeky Lužnice Rybník zajišťuje základní retenci srážkových vod a zadržení vody v krajině Záplavové území od řeky Lužnice zasahuje na severu do správního území Bečice Stav vodních toků proto bude ponechán beze změn Splachy z polí při extrémních srážkách lokálně existují, jsou však zásadně závislé na konkrétním typu plodiny Splachy lze omezit zřízením mezí s porostem křovin ve svažitých polích, především však typy pěstovaných plodin Návrh není v rozporu s krajským programem snižování emisí 1 vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Návrhem územního plánu Bečice jsou k bydlení navrženy plochy o celkové rozloze,62 ha Pro rekreaci rodinnou jsou navrženy 3 plochy o celkové rozloze,54 ha Jedná se o pozvolný rozvoj obce s předpokládaným umírněným nárůstem obyvatel Pro dopravu jsou navrženy 4 plochy Plocha DS1 již dnes slouží jako příjezdová komunikace s nezpevněným povrchem ke stávající rekreační zástavbě Plochy DS3, DS4 a DS5 jsou navrženy v místě bývalých cest a umožňují zpřístupnění jednotlivých pozemků Koridor DS2 je navržen pro odklonění dopravy do rekreační části a tím odlehčení v obytné části obce 11 koordinace širších vztahů Správní území obce navazuje na správní území Malšice a pře řeku na správní území Řepeč Stávající dopravní a technická infrastruktura propojující obec s druhými obcemi je v návrhu ÚP respektována Nové koridory dopravní infrastruktury mající dopad za hranice správního území obce nejsou navrženy Lokální úroveň ÚSES navazuje na ÚSES v okolních obcích Spádově je obec Bečice orientována na Malšice a Tábor 12 Vyhodnocení splnění požadavků zadání Návrh je zpracován v souladu se schváleným zadáním: - Jsou respektovány a chráněny příznivé podmínky environmentálního pilíře, ponecháním možnosti obnovy bývalého zemědělského areálu je dán předpoklad pro zlepšení hospodářského a sociálního pilíře udržitelného rozvoje - Návrh koncepce vycházel ze současné struktury a celkového prostorového členění sídla, v koordinačním výkresu byl označen urbanisticky cenný prostor V obci nebyly žádné proluky umožňující zástavbu Návrh rekreačních ploch je umírněný, vycházející z požadavků vlastníků pozemků, limitů a zřetel byl brán i na již vložené investice do území - V koordinační výkresu byly vyznačeny architektonicky cenné stavby, byly dány regulativy pro urbanisticky hodnotný prostor 1 3

31 - Byly prověřeny požadavky občanů na rekreační bydlení případně na plochy bydlení: Pozemek pč 4/4, 4/5 a související pozemky Pozemky jsou v návrhu územního plánu zapracovány pro využití na rekreaci stavby pro rodinnou rekreaci 1 a na účelovou komunikaci DS1 k jednotlivým pozemkům pro rekreaci dle již v katastru nemovitostí zaneseného geometrického plánu, na pozemku parc č 4/1 je již chata rekreačního objektu realizována ) Pozemek pč 98 Požadavek nebyl zapracován Pozemek, trvalý travní porost, se nachází v blízkosti samoty, v těsné blízkosti lesního porostu a jednalo by se o podnět ke vzniku nové chatové plochy Pozemek pč 27/66 Požadavek nebyl zapracován Pozemek, orná půda, přímo nenavazuje na zastavěné území Obestavěním příjezdové komunikace i z druhé strany je nevhodné především z krajinného rázu, zároveň je zde vyšší bonita zemědělské půdy Pozemek pč 27/69 Část pozemku, která se nenachází v prostoru do 5 m od hranice lesa je navržena jako plocha smíšeného bydlení SB1 Pozemek, orná půda, navazuje na samotu, která se zabývá zemědělskou výrobou a umožní pokračování této činnosti Pozemek pč 27/71 Požadavek nebyl zapracován Pozemek, orná půda, se nachází v prostoru do 5 m od hranice lesa, je zde vyšší bonita zemědělské půdy pozemek navazuje na plochu SB1, která umožňuje rozvoj bydlení a podnikání Pozemek pč 63/5 Pozemek je dnes užíván zahrada k čp 77 Je proto znázorněn jako plocha bydlení stav Pozemek se nachází v záplavovém území Pozemky pč 63/6, 63/7 Požadavek nebyl zapracován Pozemky, trvalý travní porost, se nacházejí v údolní nivě Lužnice, pozemky nemají přístup, část pozemku 63/6 se nachází v záplavovém území Není žádoucí příliš navyšovat plochy pro rekreaci vzhledem k systému NATRA 2 EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka Pozemek pč 63/1 Pozemek, trvalý travní porost, navazuje na plochy rekreace stav a je zapracován do návrhu ÚP jako návrhová plocha pro rekreaci Pozemek parc č 63/11 Požadavek nebyl zapracován Pozemek, trvalý travní porost, se nachází v záplavovém území a v těsné blízkosti lesního porostu Pozemek pč 63/13 Na pozemku je stavba rekreačního objektu Pozemek i stavba se nachází v záplavovém území Lužnice V návrhu ÚP je pozemek označen jako plocha rekreace stav Pozemek pč 624/3 Pozemek, trvalý travní porost, navazuje na plochy rekreace stav a je zapracován do návrhu Úp jako návrhový plocha pro rekreaci 2 Pozemky pč 634/3 a634/5 Požadavky nebyly zapracovány Pozemky, ostatní plocha, jiná plocha, se nachází v regionálním biokoridoru RBK 1 - Příběnice - Dobronice RBK316) a v záplavovém území Nenavazují přímo na plochy rekreaci stav Pozemky pč 641/1, 641/2, 642, 641/3 u řeky Požadavky nebyly zapracovány Pozemky, ostatní plocha, jiná plocha, se nachází regionálním biokoridoru RBK 1 - Příběnice - Dobronice RBK316) a v lokálním biocentru Pozemek pč 69/2 řeky Požadavek nebyl zapracován Pozemek, ostatní plocha, jiná plocha, se nachází regionálním biokoridoru RBK 1 - Příběnice - Dobronice RBK316) a v záplavovém území Nenavazuje přímo na plochy rekreaci stav Zábor zemědělské půdy je velmi umírněný Plochy pro veřejně prospěšné stavby nebyly stanoveny Stavby technické a místní infrastruktury mohou vznikat ve všech plochách Vzhledem k velikosti navrhovaných ploch pro zástavbu není nezbytné stanovovat požadavek na prověření rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 31

32 13 Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje s odůvodněním potřeby jejich vymezení V řešeném území nejsou navrženy plochy a koridory nadmístního významu, ani nadregionální ÚSES 14 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Historicky vznikala sídla tam, kde byly nejlepší podmínky k zemědělství Nově zastavitelné plochy, které přímo navazují na současně zastavěné území jsou převážně na plochách III a I třídy ochrany Plochy dopravní infrastruktury vykazují značný zábor ZPF, ve skutečnosti se však jedná převážně o umožnění obnovy původních cest DD3-DS5), které nebyly nikdy zpevněné a umožňovaly přístup na jednotlivé zemědělské pozemky Dnes jsou cesty rozorány, vlastnicky však zceleny nejsou Zákres cest je proto vhodný pro případnou změnu způsobu obdělávání zemědělské půdy) Koridor pro dopravní infrastrukturu DS 2 je navržen pro řešení dopravní závady v obci průjezd do rekreační oblasti nevyhovující komunikací v historické části obce a taktéž k umožnění výroby v zemědělském areálu, aniž by byly zatíženi dopravou obyvatelé obce Bečice Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do ZPF, a to podle třídy ochrany ZPF a podle účelu dalšího využití: Ozn Třída ochrany Druh pozemku Zábor plochy I II III IV V ost TTP orná zahrada ZPF celkem B1,49,49,49,49 SV1,12,2,3,14,14,17 R1,3,3,3,3 R2,21,21,21,21 R3,4,4,4,4 DS1,4,4,4,4 DS2,12,12,12,12 DS3,24,7,1,32,32,32 DS4,45,45,45,45 DS5,61,61,61,61 ZS1,8,8,8,8 celkem,44,4 2,17,13,2,3,59 2,21 2,8 2,83 32

33 Ozn třída ochrany Druh pozemku zábor plochy I II III IV V ost TTP orná zahr zpf celkem Plochy bydlení B a smíšené obytné SB,12,49,2,3,49,63,66 Plochy rekreace plochy staveb pro rodinnou rekreaci,4,51,55,55,55 Plochy dopravní infrastruktury DS,24 1,17,13,4 1,5 1,54 1,54 Plochy zeleně soukromá a vyhrazená ZS ZS1,8,8,8 celkem 2,8 2,83 Celkově se jedná o 2,83 ha půdy, z toho 2,8 ha půdy ze ZPF Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PPFL Návrhová plocha DS1 zasahuje do lesních pozemků, zabírá,4 ha V současné době je zde vyježděná nezpevněná komunikace době, lokality pro rekreaci 1, 2 a zasahují na pozemky ve vzdálenosti 5 m od okraje lesa Vzhledem k poloze a rozloze části pozemku zasahujícího na pozemky ve vzdálenosti 5 m od okraje lesa je možno v rámci územního řízení hájit zájmy na ochranu lesa 15 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 16 Vyhodnocení připomínek 17 Údaje o počtu listů odůvodnění územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části textová část odůvodnění má stran Grafická část odůvodnění má tyto výkresy: 4 Koordinační výkres 5 Výkres širších vztahů 6 Výkres záborů půdního fondu 33

34 C POŽITÉ ZKRATK BPEJ bonitované půdně ekonomické jednotky ČOV čistírna odpadních vod IP interakční prvek kú - katastrální území LBC lokální biocentrum LBK - lokální biokoridor OP ochranné pásmo PÚR - Politika územního rozvoje PPFL pozemky určené pro funkci lesa SZ stavební zákon ÚAP - územně analytické podklady ÚP územní plán ÚSES územní systém ekologické stability VN - vysoké napětí VPO - veřejně prospěšná opatření VPS - veřejně prospěšné stavby ZPF zemědělský půdní fond ZÚR JčK zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 34

35 stav nævrh plochy obłanskøho vybaven rezervy Plochy s rozd ln m zpøsobem vyuit plochy rekreace plochy vełejn ch prostranstv plochy lesn plochy vodn a vodohospodæłskø - vełejnæ infrastruktura plochy zelen - soukromæ a vyhrazenæ plochy technickø infrastruktury plochy zem d lskø plochy v roby a skladovæn plochy sm enø obytnø - venkovskø plochy bydlen - plochy staveb pro rodinnou rekreaci plochy dopravn infrastruktury ZS SV B - plochy staveb pro hromadnou rekreaci - silniłn, m stn a œłelovø komunikace - zem d lskæ v roba hranice ploch płestavby Ti P/ hranice sprævn ho œzem hranice a znałen stav nævrh 2 Koncepce uspołædæn krajiny funkłn k dopln n lokæln biokoridor lokæln biocentrum hranice bioregionu silnice III tł dy stav nævrh Dopravn infrastruktura interakłn prvek C-J hranice zastav nøho œzem p stezka - turistickæ trasa m stn a œłelovø komunikace regionæln biokoridor IP IP3 IP1 IP2 pro m stn a œłelovø komunikace koridory dopravy V KRES HLAVN V KRES HLAVN N`VRH 55 27/24 625/57 672/ /55 142/2 14/4 585/44 13/2 531/2 164/4 83/4 27/49 14/8 26 4/2 15/1 63/3 412/31 463/ /8 27/73 391/12 27/5 616/ / /14 624/9 679/2 64/4 511/ /14 412/14 625/3 43/1 689/2 689/21 585/4 625/17 585/55 79/8 55/16 513/4 462/1 55/2 511/9 27/83 689/29 412/2 689/12 8/ /8 672/4 624/6 8/3 68/1 52/7 27/65 696/9 651/22 627/1 515/ /3 217/1 2193/ /2 1/1 62/ /11 32/1 651/14 55/3 513/3 679/1 585/74 585/71 43/6 585/5 44/1 44/2 115/1 625/32 92/14 152/1 63/5 651/25 63/18 412/ /2 463/ /7 625/15 689/ /49 397/18 412/ / / /41 412/3 625/ /68 399/22 63/23 625/45 648/3 213/ /2 6/1 412/36 391/11 513/18 4/19 53/3 671/7 696/1 52/3 55/13 397/ / /6 412/ /17 522/2 83/3 9/1 97 9/2 92/ / / /8 51 6/21 291/ /3 27/64 651/1 63/ /13 27/6 397/17 585/58 476/ /2 12/ /2 62/1 397/ /1 2/1 625/58 55/ /3 585/57 695/7 6/13 396/1 689/ /48 585/22 8/21 624/ /2 6/22 397/8 79/ /1 689/ / /1 412/ /5 75/5 27/87 585/17 484/3 63/11 26/3 6/6 12/3 677/1 531/4 14/15 12/1 651/31 529/ / /13 79/5 585/29 672/5 292/1 8/3 63/31 6/14 6/18 651/9 55/9 18 8/4 98/3 672/16 397/12 641/5 63/ /8 21/1 2/1 27/7 16/ / /39 625/6 585/ /2 217/3 52/1 4/12 6/23 687/14 625/38 585/5 625/ /14 695/ /14 475/7 14/ /12 166/7 585/86 651/23 98/1 624/5 625/7 8/16 585/46 293/4 515/ / /75 8/29 678/1 95/1 14/11 678/ /1 651/18 585/35 399/15 52/ /28 671/ /9 625/43 484/4 651/41 513/13 12/4 397/6 45/7 92/3 27/41 513/15 27/39 412/ /4 397/2 251/1 92/8 92/ /63 8/ /2 689/ /71 651/32 582/2 92/1 53/4 84/1 331/2 396/2 55/ /34 585/36 689/ /1 75/7 4/17 689/32 92/4 463/6 64/1 672/1 671/1 27/62 44/2 45/3 75/6 43/4 397/14 585/3 14/7 92/11 585/45 651/3 27/81 625/44 585/ / /1 52/6 55/4 585/15 513/5 651/ /1 397/9 585/97 27/46 585/ /34 651/24 95/3 651/6 687/ /2 657/3 671/ /4 29/1 164/3 2/3 678/13 699/ / /12 657/9 6/4 624/8 689/3 6/9 356/ /8 585/33 651/33 62/3 63/12 585/37 462/6 79/2 525/3 627/2 585/54 78/ / /1 672/23 92/5 399/ /1 412/27 689/7 63/9 511/2 585/67 462/7 585/78 63/ /26 391/6 6/2 6/ /3 1/3 27/2 328/2 689/3 585/39 399/4 83/2 625/48 696/12 399/7 671/ / / /11 63/22 6/28 687/13 522/1 463/5 511/1 696/6 651/ /17 625/ /8 84/4 4/24 511/ /14 585/95 598/ /4 598/2 511/12 678/5 62/2 293/3 399/2 399/ /2 585/31 651/7 391/2 672/ / /19 585/ /34 178/2 585/56 399/1 585/84 251/ /1 672/22 1 8/ /6 691/3 8/2 92/13 399/11 84/3 671/17 585/66 27/ /2 651/15 657/4 412/18 68/3 585/49 625/13 396/ /53 264/2 4/ /1 694/3 43/8 75/2 8/14 124/3 534/1 4/ /23 412/15 27/45 6/ / /31 399/ /1 399/ /5 412/29 651/27 522/ /1 585/79 412/16 657/8 64/3 678/7 13/1 689/ /2 513/7 65/2 585/92 689/15 6/7 69/3 613/3 75/1 356/2 14/2 678/4 585/96 27/61 651/19 8/23 585/51 625/5 6/12 8/7 27/ / /33 63/ /2 412/37 8/ / / /53 95/ /1 648/2 585/ /14 695/5 413/2 624/ /15 412/ / /2 651/28 515/12 64/1 98/2 121/1 515/11 152/ /1 64/2 695/6 2232/9 166/1 678/1 7 64/6 79/1 1/4 6/25 95/4 513/ /72 9/2 14/13 397/1 651/1 689/ / / /27 27/19 8/13 27/8 515/ /3 44/3 391/5 17/4 45/6 696/1 27/74 166/3 678/3 17/2 79/4 585/2 15/ /21 513/19 166/2 699/1 513/ / /7 63/ / /77 124/2 4/16 678/8 678/2 641/1 634/5 624/3 513/9 5/3 671/4 2/2 657/6 387/ /36 6/15 75/3 27/ / /28 6/27 689/31 625/ /1 585/ /4 142/ /1 43/1 651/8 585/ /2 27/69 519/ /54 6/26 79/1 87 4/ / /5 395/2 27/52 696/4 643/ / /1 17/3 28/ /13 27/59 53/5 512/6 672/6 672/ /2 4/6 625/16 585/ /3 3 45/ /2 6/1 399/21 585/88 651/ /36 625/26 45/4 585/6 397/7 63/29 512/1 585/16 689/ / /9 288/1 63/6 63/7 585/ /19 585/ / /38 69/2 63/27 625/22 64/9 585/ /35 672/2 399/1 522/8 687/4 689/26 399/ /3 625/56 657/ /2 399/ / /9 695/4 219/2 63/15 27/55 412/35 399/6 678/14 585/94 4/21 292/2 288/3 473/2 624/ /1 412/ /15 397/ /1 412/9 624/2 6/24 671/ /4 4/5 694/1 548/1 687/7 6/29 691/2 27/47 395/3 92/9 625/18 395/1 219/1 625/29 291/2 585/72 55/17 671/16 27/13 689/ /82 387/4 55/ / /4 43/1 689/34 641/3 585/47 625/9 519/1 513/12 4/23 213/2 585/21 83/1 515/9 585/4 672/11 92/2 648/1 625/8 295/2 397/1 4/18 79/3 696/3 585/99 585/85 8/26 399/26 27/88 585/18 63/16 672/ /4 511/13 696/11 8/ / / /32 585/26 395/4 4/ /28 696/ /3 412/32 6/17 585/28 657/5 651/17 522/4 45/1 85 6/19 651/13 48/ /5 79/7 625/ /6 625/24 8/31 8/11 356/ /43 585/81 5/2 68/2 22/3 672/13 579/1 63/ / /98 399/12 8/17 625/42 55/15 598/3 4 55/1 92/ /17 598/4 399/17 8 8/9 27/ / / / /89 397/ /9 651/39 53/2 689/1 5/4 651/29 27/4 69/4 293/1 387/1 513/ / /6 63/8 63/ /4 475/ / / /2 27/4 585/38 651/5 1/63 166/6 55/ /37 475/5 625/12 1/2 475/8 688/2 368/ /1 625/27 27/68 585/62 27/89 585/73 63/ /19 1/1 124/5 625/ / /3 164/ /7 62/4 399/24 156/2 391/ /18 9/1 178/1 651/ / /29 531/3 47/1 27/21 519/2 397/2 4/15 52/4 88/ /36 31/1 585/9 65/1 124/6 283/2 29/3 512/ / / /2 17/ /1 412/24 149/1 14/9 691/1 657/7 689/17 79/13 27/ /3 3/2 625/19 585/65 585/64 585/41 689/ /3 43/ / /51 27/ /13 8/ /24 672/8 625/33 625/21 27/66 399/3 79/ /32 678/12 512/5 651/26 55/6 585/52 291/ /1 513/ /11 512/9 625/35 585/ /56 585/ / /21 399/2 397/4 8/1 14/1 124/1 585/59 585/ /33 515/8 513/14 585/11 4/4 2194/4 687/ /1 694/2 397/5 688/1 63/2 397/16 293/2 484/2 585/8 166/ /69 585/91 625/4 412/23 694/4 585/8 14/12 47/2 679/4 695/1 6/3 55/ / /8 4/7 585/13 515/5 512/ /9 671/ /9 27/76 399/19 651/37 412/ /5 695/3 6 4/ /2 473/1 4/8 515/ /3 399/16 62/ / /11 328/ /5 27/1 412/3 678/6 625/37 388/3 585/ /2 634/3 625/46 63/4 8/6 8/15 27/ /3 462/ /35 399/18 679/3 651/42 475/6 14/6 295/1 63/3 58/1 8/18 511/ /19 27/ /16 27/84 356/1 48/2 585/83 413/1 677/2 43/ /2 585/24 687/5 9, 8, 8 / / hranice zastaviteln ch ploch LBK LBC LBK2 LBK1 LBC2 LBC1 RBK RBK1 LBC3 W W RH B B RH RH RH RH W NL v kres Ł: m ł tko stupe : m tko: kreslil: Ing arch Jakub Medek formæt: vedouc projektant: m sto: datum: akce: parø Ł: obsah: Ing arch Dagmar Buzu 1:5 4/217 sprævn orgæn, kter P vydal Połizovatel Z`ZNAM O INNOSTI Zastupitelstvo obce Datum: Raz tko: M TÆbor Ing Vlastimil Kłemen OprÆvn næ osoba połizovatele: ZEMN PL`N BE ICE BE ICE ZEMN PL`N m ł tko 1:5 BE ICE NL NL NL NL NL NL DS RH Połizovatel: M TÆbor ZEMN PL`N BE ICE BE ICE Datum nabyt œłinnosti: DS DS1 DS DS DS DS1 DS2 DS3 DS5 DS4 RH B B SV B B VZ ZS SV B Ti ZS SV1 ZS VZ OV PV B ZS SV DS B1 Ti B SV OV OV ZS ZS SV SV ZS Ti PV PV ZS ZS ZS DS

36 stav nævrh plochy obłanskøho vybaven rezervy Plochy s rozd ln m zpøsobem vyuit plochy rekreace plochy vełejn ch prostranstv plochy lesn plochy vodn a vodohospodæłskø - vełejnæ infrastruktura plochy zelen - soukromæ a vyhrazenæ plochy technickø infrastruktury plochy zem d lskø plochy v roby a skladovæn plochy sm enø obytnø - venkovskø plochy bydlen - plochy staveb pro rodinnou rekreaci plochy dopravn infrastruktury ZS SV B - plochy staveb pro hromadnou rekreaci - silniłn, m stn a œłelovø komunikace - zem d lskæ v roba hranice ploch płestavby Ti P/ A1 urbanisticky hodnotn prostor Legenda architektonick ch hodnot A1 A2 A3 architektonicky hodnotn objekt bo muka pomn k padl ch v klenkovæ kapliłka A2 A4 A3 A4 KP z dka KP koværna s chløvem A4 Bejovcøv ml n hranice sprævn ho œzem hranice a znałen stav nævrh vodovod vłetn ochr pæsma elektrickø veden VN 22kV trafostanice stav nævrh RS trasa O2 kanalizace vłetn ochr pæsma TechnickÆ infrastruktura 4 Koncepce uspołædæn krajiny funkłn k dopln n lokæln biokoridor lokæln biocentrum hranice bioregionu silnice III tł dy stav nævrh Dopravn infrastruktura interakłn prvek C-J ochrannø pæsmo elektr veden ochrannø pæsmo silnice III tł dy stav nævrh Legenda limitø vyuit œzem hranice 5m od kraje lesa zem s archeologick mi nælezy hranice zastav nøho œzem IntravilÆn obce BeŁice nad Lunic zæplavovø œzem Q1 zał zen produktovodu A5 venkovskø staven A5 A5 A5 A5 A5 A5 p stezka - turistickæ trasa m stn a œłelovø komunikace regionæln biokoridor bezpełnostn pæsmo produktovodu 3m bezpełnostn pæsmo produktovodu 1 m IP IP3 IP1 IP2 pro m stn a œłelovø komunikace koridory dopravy V KRES KOORDNINA N V KRES KOORDNINA N OD VODN N 55 27/24 625/57 672/ /55 142/2 14/4 585/44 13/2 531/2 164/4 83/4 27/49 14/8 26 4/2 15/1 63/3 412/31 463/ /8 27/73 391/12 27/5 616/ / /14 624/9 679/2 64/4 511/ /14 412/14 625/3 43/1 689/2 689/21 585/4 625/17 585/55 79/8 55/16 513/4 462/1 55/2 511/9 27/83 689/29 412/2 689/12 8/ /8 672/4 624/6 8/3 68/1 52/7 27/65 696/9 651/22 627/1 515/ /3 217/1 2193/ /2 1/1 62/ /11 32/1 651/14 55/3 513/3 679/1 585/74 585/71 43/6 585/5 44/1 44/2 115/1 625/32 92/14 152/1 63/5 651/25 63/18 412/ /2 463/ /7 625/15 689/ /49 397/18 412/ / / /41 412/3 625/ /68 399/22 63/23 625/45 648/3 213/ /2 6/1 412/36 391/11 513/18 4/19 53/3 671/7 696/1 52/3 55/13 397/ / /6 412/ /17 522/2 83/3 9/1 97 9/2 92/ / / /8 51 6/21 291/ /3 27/64 651/1 63/ /13 27/6 397/17 585/58 476/ /2 12/ /2 62/1 397/ /1 2/1 625/58 55/ /3 585/57 695/7 6/13 396/1 689/ /48 585/22 8/21 624/ /2 6/22 397/8 79/ /1 689/ / /1 412/ /5 75/5 27/87 585/17 484/3 63/11 26/3 6/6 12/3 677/1 531/4 14/15 12/1 651/31 529/ / /13 79/5 585/29 672/5 292/1 8/3 63/31 6/14 6/18 651/9 55/9 18 8/4 98/3 672/16 397/12 641/5 63/ /8 21/1 2/1 27/7 16/ / /39 625/6 585/ /2 217/3 52/1 4/12 6/23 687/14 625/38 585/5 625/ /14 695/ /14 475/7 14/ /12 166/7 585/86 651/23 98/1 624/5 625/7 8/16 585/46 293/4 515/ / /75 8/29 678/1 95/1 14/11 678/ /1 651/18 585/35 399/15 52/ /28 671/ /9 625/43 484/4 651/41 513/13 12/4 397/6 45/7 92/3 27/41 513/15 27/39 412/ /4 397/2 251/1 92/8 92/ /63 8/ /2 689/ /71 651/32 582/2 92/1 53/4 84/1 331/2 396/2 55/ /34 585/36 689/ /1 75/7 4/17 689/32 92/4 463/6 64/1 672/1 671/1 27/62 44/2 45/3 75/6 43/4 397/14 585/3 14/7 92/11 585/45 651/3 27/81 625/44 585/ / /1 52/6 55/4 585/15 513/5 651/ /1 397/9 585/97 27/46 585/ /34 651/24 95/3 651/6 687/ /2 657/3 671/ /4 29/1 164/3 2/3 678/13 699/ / /12 657/9 6/4 624/8 689/3 6/9 356/ /8 585/33 651/33 62/3 63/12 585/37 462/6 79/2 525/3 627/2 585/54 78/ / /1 672/23 92/5 399/ /1 412/27 689/7 63/9 511/2 585/67 462/7 585/78 63/ /26 391/6 6/2 6/ /3 1/3 27/2 328/2 689/3 585/39 399/4 83/2 625/48 696/12 399/7 671/ / / /11 63/22 6/28 687/13 522/1 463/5 511/1 696/6 651/ /17 625/ /8 84/4 4/24 511/ /14 585/95 598/ /4 598/2 511/12 678/5 62/2 293/3 399/2 399/ /2 585/31 651/7 391/2 672/ / /19 585/ /34 178/2 585/56 399/1 585/84 251/ /1 672/22 1 8/ /6 691/3 8/2 92/13 399/11 84/3 671/17 585/66 27/ /2 651/15 657/4 412/18 68/3 585/49 625/13 396/ /53 264/2 4/ /1 694/3 43/8 75/2 8/14 124/3 534/1 4/ /23 412/15 27/45 6/ / /31 399/ /1 399/ /5 412/29 651/27 522/ /1 585/79 412/16 657/8 64/3 678/7 13/1 689/ /2 513/7 65/2 585/92 689/15 6/7 69/3 613/3 75/1 356/2 14/2 678/4 585/96 27/61 651/19 8/23 585/51 625/5 6/12 8/7 27/ / /33 63/ /2 412/37 8/ / / /53 95/ /1 648/2 585/ /14 695/5 413/2 624/ /15 412/ / /2 651/28 515/12 64/1 98/2 121/1 515/11 152/ /1 64/2 695/6 2232/9 166/1 678/1 7 64/6 79/1 1/4 6/25 95/4 513/ /72 9/2 14/13 397/1 651/1 689/ / / /27 27/19 8/13 27/8 515/ /3 44/3 391/5 17/4 45/6 696/1 27/74 166/3 678/3 17/2 79/4 585/2 15/ /21 513/19 166/2 699/1 513/ / /7 63/ / /77 124/2 4/16 678/8 678/2 641/1 634/5 624/3 513/9 5/3 671/4 2/2 657/6 387/ /36 6/15 75/3 27/ / /28 6/27 689/31 625/ /1 585/ /4 142/ /1 43/1 651/8 585/ /2 27/69 519/ /54 6/26 79/1 87 4/ / /5 395/2 27/52 696/4 643/ / /1 17/3 28/ /13 27/59 53/5 512/6 672/6 672/ /2 4/6 625/16 585/ /3 3 45/ /2 6/1 399/21 585/88 651/ /36 625/26 45/4 585/6 397/7 63/29 512/1 585/16 689/ / /9 288/1 63/6 63/7 585/ /19 585/ / /38 69/2 63/27 625/22 64/9 585/ /35 672/2 399/1 522/8 687/4 689/26 399/ /3 625/56 657/ /2 399/ / /9 695/4 219/2 63/15 27/55 412/35 399/6 678/14 585/94 4/21 292/2 288/3 473/2 624/ /1 412/ /15 397/ /1 412/9 624/2 6/24 671/ /4 4/5 694/1 548/1 687/7 6/29 691/2 27/47 395/3 92/9 625/18 395/1 219/1 625/29 291/2 585/72 55/17 671/16 27/13 689/ /82 387/4 55/ / /4 43/1 689/34 641/3 585/47 625/9 519/1 513/12 4/23 213/2 585/21 83/1 515/9 585/4 672/11 92/2 648/1 625/8 295/2 397/1 4/18 79/3 696/3 585/99 585/85 8/26 399/26 27/88 585/18 63/16 672/ /4 511/13 696/11 8/ / / /32 585/26 395/4 4/ /28 696/ /3 412/32 6/17 585/28 657/5 651/17 522/4 45/1 85 6/19 651/13 48/ /5 79/7 625/ /6 625/24 8/31 8/11 356/ /43 585/81 5/2 68/2 22/3 672/13 579/1 63/ / /98 399/12 8/17 625/42 55/15 598/3 4 55/1 92/ /17 598/4 399/17 8 8/9 27/ / / / /89 397/ /9 651/39 53/2 689/1 5/4 651/29 27/4 69/4 293/1 387/1 513/ / /6 63/8 63/ /4 475/ / / /2 27/4 585/38 651/5 1/63 166/6 55/ /37 475/5 625/12 1/2 475/8 688/2 368/ /1 625/27 27/68 585/62 27/89 585/73 63/ /19 1/1 124/5 625/ / /3 164/ /7 62/4 399/24 156/2 391/ /18 9/1 178/1 651/ / /29 531/3 47/1 27/21 519/2 397/2 4/15 52/4 88/ /36 31/1 585/9 65/1 124/6 283/2 29/3 512/ / / /2 17/ /1 412/24 149/1 14/9 691/1 657/7 689/17 79/13 27/ /3 3/2 625/19 585/65 585/64 585/41 689/ /3 43/ / /51 27/ /13 8/ /24 672/8 625/33 625/21 27/66 399/3 79/ /32 678/12 512/5 651/26 55/6 585/52 291/ /1 513/ /11 512/9 625/35 585/ /56 585/ / /21 399/2 397/4 8/1 14/1 124/1 585/59 585/ /33 515/8 513/14 585/11 4/4 2194/4 687/ /1 694/2 397/5 688/1 63/2 397/16 293/2 484/2 585/8 166/ /69 585/91 625/4 412/23 694/4 585/8 14/12 47/2 679/4 695/1 6/3 55/ / /8 4/7 585/13 515/5 512/ /9 671/ /9 27/76 399/19 651/37 412/ /5 695/3 6 4/ /2 473/1 4/8 515/ /3 399/16 62/ / /11 328/ /5 27/1 412/3 678/6 625/37 388/3 585/ /2 634/3 625/46 63/4 8/6 8/15 27/ /3 462/ /35 399/18 679/3 651/42 475/6 14/6 295/1 63/3 58/1 8/18 511/ /19 27/ /16 27/84 356/1 48/2 585/83 413/1 677/2 43/ /2 585/24 687/5 9, 8, 8 / / hranice zastaviteln ch ploch LBK LBC LBK2 LBK1 LBC2 LBC1 RBK RBK1 LBC3 W W RH B B RH RH RH RH W NL v kres Ł: m ł tko stupe : m tko: kreslil: Ing arch Jakub Medek formæt: vedouc projektant: m sto: datum: akce: parø Ł: obsah: Ing arch Dagmar Buzu 1:5 4/217 sprævn orgæn, kter P vydal Połizovatel Z`ZNAM O INNOSTI Zastupitelstvo obce Datum: Raz tko: M TÆbor Ing Vlastimil Kłemen OprÆvn næ osoba połizovatele: ZEMN PL`N BE ICE BE ICE ZEMN PL`N m ł tko 1:5 BE ICE NL NL NL NL NL NL DS RH Połizovatel: M TÆbor ZEMN PL`N BE ICE BE ICE Datum nabyt œłinnosti: DS DS1 DS DS DS DS1 DS2 DS3 DS5 DS4 RH B B SV B B VZ ZS SV B Ti ZS SV1 ZS VZ OV PV B ZS SV DS B1 Ti B SV OV OV ZS ZS SV SV ZS Ti PV PV ZS ZS ZS DS

37 hranice sprævn ho œzem hranice a znałen stav nævrh 3 hranice zastav nøho œzem DS1,3,4,5 DS2 PROSP N CH STAVEB V KRES VE EJN PROSP N CH STAVEB V KRES VE EJN a stavbæm vyvlastnit k pozemkøm pro kterø lze præva Vymezen ploch, Vełejn prosp nø stavby Vymezen ploch VPS, opatłen a asanac N`VRH m stn a œłelovø komunikace pro m stn a œłelovø komunikace koridory dopravy 55 27/24 625/57 672/ /55 142/2 14/4 585/44 13/2 531/2 164/4 83/4 27/49 14/8 26 4/2 15/1 63/3 412/31 463/ /8 27/73 391/12 27/5 616/ / /14 624/9 679/2 64/4 511/ /14 412/14 625/3 43/1 689/2 689/21 585/4 625/17 585/55 79/8 55/16 513/4 462/1 55/2 511/9 27/83 689/29 412/2 689/12 8/ /8 672/4 624/6 8/3 68/1 52/7 27/65 696/9 651/22 627/1 515/ /3 217/1 2193/ /2 1/1 62/ /11 32/1 651/14 55/3 513/3 679/1 585/74 585/71 43/6 585/5 44/1 44/2 115/1 625/32 92/14 152/1 63/5 651/25 63/18 412/ /2 463/ /7 625/15 689/ /49 397/18 412/ / / /41 412/3 625/ /68 399/22 63/23 625/45 648/3 213/ /2 6/1 412/36 391/11 513/18 4/19 53/3 671/7 696/1 52/3 55/13 397/ / /6 412/ /17 522/2 83/3 9/1 97 9/2 92/ / / /8 51 6/21 291/ /3 27/64 651/1 63/ /13 27/6 397/17 585/58 476/ /2 12/ /2 62/1 397/ /1 2/1 625/58 55/ /3 585/57 695/7 6/13 396/1 689/ /48 585/22 8/21 624/ /2 6/22 397/8 79/ /1 689/ / /1 412/ /5 75/5 27/87 585/17 484/3 63/11 26/3 6/6 12/3 677/1 531/4 14/15 12/1 651/31 529/ / /13 79/5 585/29 672/5 292/1 8/3 63/31 6/14 6/18 651/9 55/9 18 8/4 98/3 672/16 397/12 641/5 63/ /8 21/1 2/1 27/7 16/ / /39 625/6 585/ /2 217/3 52/1 4/12 6/23 687/14 625/38 585/5 625/ /14 695/ /14 475/7 14/ /12 166/7 585/86 651/23 98/1 624/5 625/7 8/16 585/46 293/4 515/ / /75 8/29 678/1 95/1 14/11 678/ /1 651/18 585/35 399/15 52/ /28 671/ /9 625/43 484/4 651/41 513/13 12/4 397/6 45/7 92/3 27/41 513/15 27/39 412/ /4 397/2 251/1 92/8 92/ /63 8/ /2 689/ /71 651/32 582/2 92/1 53/4 84/1 331/2 396/2 55/ /34 585/36 689/ /1 75/7 4/17 689/32 92/4 463/6 64/1 672/1 671/1 27/62 44/2 45/3 75/6 43/4 397/14 585/3 14/7 92/11 585/45 651/3 27/81 625/44 585/ / /1 52/6 55/4 585/15 513/5 651/ /1 397/9 585/97 27/46 585/ /34 651/24 95/3 651/6 687/ /2 657/3 671/ /4 29/1 164/3 2/3 678/13 699/ / /12 657/9 6/4 624/8 689/3 6/9 356/ /8 585/33 651/33 62/3 63/12 585/37 462/6 79/2 525/3 627/2 585/54 78/ / /1 672/23 92/5 399/ /1 412/27 689/7 63/9 511/2 585/67 462/7 585/78 63/ /26 391/6 6/2 6/ /3 1/3 27/2 328/2 689/3 585/39 399/4 83/2 625/48 696/12 399/7 671/ / / /11 63/22 6/28 687/13 522/1 463/5 511/1 696/6 651/ /17 625/ /8 84/4 4/24 511/ /14 585/95 598/ /4 598/2 511/12 678/5 62/2 293/3 399/2 399/ /2 585/31 651/7 391/2 672/ / /19 585/ /34 178/2 585/56 399/1 585/84 251/ /1 672/22 1 8/ /6 691/3 8/2 92/13 399/11 84/3 671/17 585/66 27/ /2 651/15 657/4 412/18 68/3 585/49 625/13 396/ /53 264/2 4/ /1 694/3 43/8 75/2 8/14 124/3 534/1 4/ /23 412/15 27/45 6/ / /31 399/ /1 399/ /5 412/29 651/27 522/ /1 585/79 412/16 657/8 64/3 678/7 13/1 689/ /2 513/7 65/2 585/92 689/15 6/7 69/3 613/3 75/1 356/2 14/2 678/4 585/96 27/61 651/19 8/23 585/51 625/5 6/12 8/7 27/ / /33 63/ /2 412/37 8/ / / /53 95/ /1 648/2 585/ /14 695/5 413/2 624/ /15 412/ / /2 651/28 515/12 64/1 98/2 121/1 515/11 152/ /1 64/2 695/6 2232/9 166/1 678/1 7 64/6 79/1 1/4 6/25 95/4 513/ /72 9/2 14/13 397/1 651/1 689/ / / /27 27/19 8/13 27/8 515/ /3 44/3 391/5 17/4 45/6 696/1 27/74 166/3 678/3 17/2 79/4 585/2 15/ /21 513/19 166/2 699/1 513/ / /7 63/ / /77 124/2 4/16 678/8 678/2 641/1 634/5 624/3 513/9 5/3 671/4 2/2 657/6 387/ /36 6/15 75/3 27/ / /28 6/27 689/31 625/ /1 585/ /4 142/ /1 43/1 651/8 585/ /2 27/69 519/ /54 6/26 79/1 87 4/ / /5 395/2 27/52 696/4 643/ / /1 17/3 28/ /13 27/59 53/5 512/6 672/6 672/ /2 4/6 625/16 585/ /3 3 45/ /2 6/1 399/21 585/88 651/ /36 625/26 45/4 585/6 397/7 63/29 512/1 585/16 689/ / /9 288/1 63/6 63/7 585/ /19 585/ / /38 69/2 63/27 625/22 64/9 585/ /35 672/2 399/1 522/8 687/4 689/26 399/ /3 625/56 657/ /2 399/ / /9 695/4 219/2 63/15 27/55 412/35 399/6 678/14 585/94 4/21 292/2 288/3 473/2 624/ /1 412/ /15 397/ /1 412/9 624/2 6/24 671/ /4 4/5 694/1 548/1 687/7 6/29 691/2 27/47 395/3 92/9 625/18 395/1 219/1 625/29 291/2 585/72 55/17 671/16 27/13 689/ /82 387/4 55/ / /4 43/1 689/34 641/3 585/47 625/9 519/1 513/12 4/23 213/2 585/21 83/1 515/9 585/4 672/11 92/2 648/1 625/8 295/2 397/1 4/18 79/3 696/3 585/99 585/85 8/26 399/26 27/88 585/18 63/16 672/ /4 511/13 696/11 8/ / / /32 585/26 395/4 4/ /28 696/ /3 412/32 6/17 585/28 657/5 651/17 522/4 45/1 85 6/19 651/13 48/ /5 79/7 625/ /6 625/24 8/31 8/11 356/ /43 585/81 5/2 68/2 22/3 672/13 579/1 63/ / /98 399/12 8/17 625/42 55/15 598/3 4 55/1 92/ /17 598/4 399/17 8 8/9 27/ / / / /89 397/ /9 651/39 53/2 689/1 5/4 651/29 27/4 69/4 293/1 387/1 513/ / /6 63/8 63/ /4 475/ / / /2 27/4 585/38 651/5 1/63 166/6 55/ /37 475/5 625/12 1/2 475/8 688/2 368/ /1 625/27 27/68 585/62 27/89 585/73 63/ /19 1/1 124/5 625/ / /3 164/ /7 62/4 399/24 156/2 391/ /18 9/1 178/1 651/ / /29 531/3 47/1 27/21 519/2 397/2 4/15 52/4 88/ /36 31/1 585/9 65/1 124/6 283/2 29/3 512/ / / /2 17/ /1 412/24 149/1 14/9 691/1 657/7 689/17 79/13 27/ /3 3/2 625/19 585/65 585/64 585/41 689/ /3 43/ / /51 27/ /13 8/ /24 672/8 625/33 625/21 27/66 399/3 79/ /32 678/12 512/5 651/26 55/6 585/52 291/ /1 513/ /11 512/9 625/35 585/ /56 585/ / /21 399/2 397/4 8/1 14/1 124/1 585/59 585/ /33 515/8 513/14 585/11 4/4 2194/4 687/ /1 694/2 397/5 688/1 63/2 397/16 293/2 484/2 585/8 166/ /69 585/91 625/4 412/23 694/4 585/8 14/12 47/2 679/4 695/1 6/3 55/ / /8 4/7 585/13 515/5 512/ /9 671/ /9 27/76 399/19 651/37 412/ /5 695/3 6 4/ /2 473/1 4/8 515/ /3 399/16 62/ / /11 328/ /5 27/1 412/3 678/6 625/37 388/3 585/ /2 634/3 625/46 63/4 8/6 8/15 27/ /3 462/ /35 399/18 679/3 651/42 475/6 14/6 295/1 63/3 58/1 8/18 511/ /19 27/ /16 27/84 356/1 48/2 585/83 413/1 677/2 43/ /2 585/24 687/5 9, 8, 8 / / hranice zastaviteln ch ploch DS1 DS3 DS2 DS5 DS4 v kres Ł: m ł tko stupe : m tko: kreslil: Ing arch Jakub Medek formæt: vedouc projektant: m sto: datum: akce: parø Ł: obsah: Ing arch Dagmar Buzu 1:5 4/217 sprævn orgæn, kter P vydal Połizovatel Z`ZNAM O INNOSTI Zastupitelstvo obce Datum: Raz tko: M TÆbor Ing Vlastimil Kłemen OprÆvn næ osoba połizovatele: ZEMN PL`N BE ICE BE ICE ZEMN PL`N m ł tko 1:5 BE ICE Połizovatel: M TÆbor ZEMN PL`N BE ICE BE ICE Datum nabyt œłinnosti: DS1 DS2 DS3 DS5 DS4 SV1 ZS B1

38 hranice ploch płestavby P/ hranice sprævn ho œzem hranice a znałen stav nævrh 1 hranice zastav nøho œzem V KRES Z`KLADN HO LEN N V KRES Z`KLADN HO LEN N N`VRH 55 27/24 625/57 672/ /55 142/2 14/4 585/44 13/2 531/2 164/4 83/4 27/49 14/8 26 4/2 15/1 63/3 412/31 463/ /8 27/73 391/12 27/5 616/ / /14 624/9 679/2 64/4 511/ /14 412/14 625/3 43/1 689/2 689/21 585/4 625/17 585/55 79/8 55/16 513/4 462/1 55/2 511/9 27/83 689/29 412/2 689/12 8/ /8 672/4 624/6 8/3 68/1 52/7 27/65 696/9 651/22 627/1 515/ /3 217/1 2193/ /2 1/1 62/ /11 32/1 651/14 55/3 513/3 679/1 585/74 585/71 43/6 585/5 44/1 44/2 115/1 625/32 92/14 152/1 63/5 651/25 63/18 412/ /2 463/ /7 625/15 689/ /49 397/18 412/ / / /41 412/3 625/ /68 399/22 63/23 625/45 648/3 213/ /2 6/1 412/36 391/11 513/18 4/19 53/3 671/7 696/1 52/3 55/13 397/ / /6 412/ /17 522/2 83/3 9/1 97 9/2 92/ / / /8 51 6/21 291/ /3 27/64 651/1 63/ /13 27/6 397/17 585/58 476/ /2 12/ /2 62/1 397/ /1 2/1 625/58 55/ /3 585/57 695/7 6/13 396/1 689/ /48 585/22 8/21 624/ /2 6/22 397/8 79/ /1 689/ / /1 412/ /5 75/5 27/87 585/17 484/3 63/11 26/3 6/6 12/3 677/1 531/4 14/15 12/1 651/31 529/ / /13 79/5 585/29 672/5 292/1 8/3 63/31 6/14 6/18 651/9 55/9 18 8/4 98/3 672/16 397/12 641/5 63/ /8 21/1 2/1 27/7 16/ / /39 625/6 585/ /2 217/3 52/1 4/12 6/23 687/14 625/38 585/5 625/ /14 695/ /14 475/7 14/ /12 166/7 585/86 651/23 98/1 624/5 625/7 8/16 585/46 293/4 515/ / /75 8/29 678/1 95/1 14/11 678/ /1 651/18 585/35 399/15 52/ /28 671/ /9 625/43 484/4 651/41 513/13 12/4 397/6 45/7 92/3 27/41 513/15 27/39 412/ /4 397/2 251/1 92/8 92/ /63 8/ /2 689/ /71 651/32 582/2 92/1 53/4 84/1 331/2 396/2 55/ /34 585/36 689/ /1 75/7 4/17 689/32 92/4 463/6 64/1 672/1 671/1 27/62 44/2 45/3 75/6 43/4 397/14 585/3 14/7 92/11 585/45 651/3 27/81 625/44 585/ / /1 52/6 55/4 585/15 513/5 651/ /1 397/9 585/97 27/46 585/ /34 651/24 95/3 651/6 687/ /2 657/3 671/ /4 29/1 164/3 2/3 678/13 699/ / /12 657/9 6/4 624/8 689/3 6/9 356/ /8 585/33 651/33 62/3 63/12 585/37 462/6 79/2 525/3 627/2 585/54 78/ / /1 672/23 92/5 399/ /1 412/27 689/7 63/9 511/2 585/67 462/7 585/78 63/ /26 391/6 6/2 6/ /3 1/3 27/2 328/2 689/3 585/39 399/4 83/2 625/48 696/12 399/7 671/ / / /11 63/22 6/28 687/13 522/1 463/5 511/1 696/6 651/ /17 625/ /8 84/4 4/24 511/ /14 585/95 598/ /4 598/2 511/12 678/5 62/2 293/3 399/2 399/ /2 585/31 651/7 391/2 672/ / /19 585/ /34 178/2 585/56 399/1 585/84 251/ /1 672/22 1 8/ /6 691/3 8/2 92/13 399/11 84/3 671/17 585/66 27/ /2 651/15 657/4 412/18 68/3 585/49 625/13 396/ /53 264/2 4/ /1 694/3 43/8 75/2 8/14 124/3 534/1 4/ /23 412/15 27/45 6/ / /31 399/ /1 399/ /5 412/29 651/27 522/ /1 585/79 412/16 657/8 64/3 678/7 13/1 689/ /2 513/7 65/2 585/92 689/15 6/7 69/3 613/3 75/1 356/2 14/2 678/4 585/96 27/61 651/19 8/23 585/51 625/5 6/12 8/7 27/ / /33 63/ /2 412/37 8/ / / /53 95/ /1 648/2 585/ /14 695/5 413/2 624/ /15 412/ / /2 651/28 515/12 64/1 98/2 121/1 515/11 152/ /1 64/2 695/6 2232/9 166/1 678/1 7 64/6 79/1 1/4 6/25 95/4 513/ /72 9/2 14/13 397/1 651/1 689/ / / /27 27/19 8/13 27/8 515/ /3 44/3 391/5 17/4 45/6 696/1 27/74 166/3 678/3 17/2 79/4 585/2 15/ /21 513/19 166/2 699/1 513/ / /7 63/ / /77 124/2 4/16 678/8 678/2 641/1 634/5 624/3 513/9 5/3 671/4 2/2 657/6 387/ /36 6/15 75/3 27/ / /28 6/27 689/31 625/ /1 585/ /4 142/ /1 43/1 651/8 585/ /2 27/69 519/ /54 6/26 79/1 87 4/ / /5 395/2 27/52 696/4 643/ / /1 17/3 28/ /13 27/59 53/5 512/6 672/6 672/ /2 4/6 625/16 585/ /3 3 45/ /2 6/1 399/21 585/88 651/ /36 625/26 45/4 585/6 397/7 63/29 512/1 585/16 689/ / /9 288/1 63/6 63/7 585/ /19 585/ / /38 69/2 63/27 625/22 64/9 585/ /35 672/2 399/1 522/8 687/4 689/26 399/ /3 625/56 657/ /2 399/ / /9 695/4 219/2 63/15 27/55 412/35 399/6 678/14 585/94 4/21 292/2 288/3 473/2 624/ /1 412/ /15 397/ /1 412/9 624/2 6/24 671/ /4 4/5 694/1 548/1 687/7 6/29 691/2 27/47 395/3 92/9 625/18 395/1 219/1 625/29 291/2 585/72 55/17 671/16 27/13 689/ /82 387/4 55/ / /4 43/1 689/34 641/3 585/47 625/9 519/1 513/12 4/23 213/2 585/21 83/1 515/9 585/4 672/11 92/2 648/1 625/8 295/2 397/1 4/18 79/3 696/3 585/99 585/85 8/26 399/26 27/88 585/18 63/16 672/ /4 511/13 696/11 8/ / / /32 585/26 395/4 4/ /28 696/ /3 412/32 6/17 585/28 657/5 651/17 522/4 45/1 85 6/19 651/13 48/ /5 79/7 625/ /6 625/24 8/31 8/11 356/ /43 585/81 5/2 68/2 22/3 672/13 579/1 63/ / /98 399/12 8/17 625/42 55/15 598/3 4 55/1 92/ /17 598/4 399/17 8 8/9 27/ / / / /89 397/ /9 651/39 53/2 689/1 5/4 651/29 27/4 69/4 293/1 387/1 513/ / /6 63/8 63/ /4 475/ / / /2 27/4 585/38 651/5 1/63 166/6 55/ /37 475/5 625/12 1/2 475/8 688/2 368/ /1 625/27 27/68 585/62 27/89 585/73 63/ /19 1/1 124/5 625/ / /3 164/ /7 62/4 399/24 156/2 391/ /18 9/1 178/1 651/ / /29 531/3 47/1 27/21 519/2 397/2 4/15 52/4 88/ /36 31/1 585/9 65/1 124/6 283/2 29/3 512/ / / /2 17/ /1 412/24 149/1 14/9 691/1 657/7 689/17 79/13 27/ /3 3/2 625/19 585/65 585/64 585/41 689/ /3 43/ / /51 27/ /13 8/ /24 672/8 625/33 625/21 27/66 399/3 79/ /32 678/12 512/5 651/26 55/6 585/52 291/ /1 513/ /11 512/9 625/35 585/ /56 585/ / /21 399/2 397/4 8/1 14/1 124/1 585/59 585/ /33 515/8 513/14 585/11 4/4 2194/4 687/ /1 694/2 397/5 688/1 63/2 397/16 293/2 484/2 585/8 166/ /69 585/91 625/4 412/23 694/4 585/8 14/12 47/2 679/4 695/1 6/3 55/ / /8 4/7 585/13 515/5 512/ /9 671/ /9 27/76 399/19 651/37 412/ /5 695/3 6 4/ /2 473/1 4/8 515/ /3 399/16 62/ / /11 328/ /5 27/1 412/3 678/6 625/37 388/3 585/ /2 634/3 625/46 63/4 8/6 8/15 27/ /3 462/ /35 399/18 679/3 651/42 475/6 14/6 295/1 63/3 58/1 8/18 511/ /19 27/ /16 27/84 356/1 48/2 585/83 413/1 677/2 43/ /2 585/24 687/5 9, 8, 8 / / hranice zastaviteln ch ploch v kres Ł: m ł tko stupe : m tko: kreslil: Ing arch Jakub Medek formæt: vedouc projektant: m sto: datum: akce: parø Ł: obsah: Ing arch Dagmar Buzu 1:5 4/217 sprævn orgæn, kter P vydal Połizovatel Z`ZNAM O INNOSTI Zastupitelstvo obce Datum: Raz tko: M TÆbor Ing Vlastimil Kłemen OprÆvn næ osoba połizovatele: ZEMN PL`N BE ICE BE ICE ZEMN PL`N m ł tko 1:5 BE ICE Połizovatel: M TÆbor ZEMN PL`N BE ICE BE ICE Datum nabyt œłinnosti: DS1 DS2 DS3 DS5 DS4 SV1 ZS B1

39 hranice sprævn ho œzem hranice a znałen stav nævrh 6 Koncepce uspołædæn krajiny funkłn k dopln n lokæln biokoridor lokæln biocentrum hranice bioregionu k d BPEJ / tł da ochrany hranice BPEJ interakłn prvek C-J hranice zastav nøho œzem BPEJ tł da ochrany 1,2 regionæln biokoridor IP IP3 IP1 IP2 7291/ /1 758/ /4 7294/2 7291/ / /1 7511/ / / / /3 7461/ / /3 7511/ /3 7551/5 7477/5 7511/ / /3,49ha,12ha,2ha,3ha,21ha,4ha meliorovanø œzemi ornæ pøda trval travn porost Zem d lsk pødn fond Lesn pødn fond stav zæbor stav zæbor les ochrannø pæsmo lesa,61ha,1ha,12ha,21ha,12ha,7ha,1ha,17ha,9ha,1ha,16ha,12ha P DN HO FOND V KRES P EDPOKL`DAN CH Z`BOR P DN HO FOND V KRES P EDPOKL`DAN CH Z`BOR,3ha,4ha,4ha,8ha 72911/ /1 OD VODN N 55 27/24 625/57 672/ /55 142/2 14/4 585/44 13/2 531/2 164/4 83/4 27/49 14/8 26 4/2 15/1 63/3 412/31 463/ /8 27/73 391/12 27/5 616/ / /14 624/9 679/2 64/4 511/ /14 412/14 625/3 43/1 689/2 689/21 585/4 625/17 585/55 79/8 55/16 513/4 462/1 55/2 511/9 27/83 689/29 412/2 689/12 8/ /8 672/4 624/6 8/3 68/1 52/7 27/65 696/9 651/22 627/1 515/ /3 217/1 2193/ /2 1/1 62/ /11 32/1 651/14 55/3 513/3 679/1 585/74 585/71 43/6 585/5 44/1 44/2 115/1 625/32 92/14 152/1 63/5 651/25 63/18 412/ /2 463/ /7 625/15 689/ /49 397/18 412/ / / /41 412/3 625/ /68 399/22 63/23 625/45 648/3 213/ /2 6/1 412/36 391/11 513/18 4/19 53/3 671/7 696/1 52/3 55/13 397/ / /6 412/ /17 522/2 83/3 9/1 97 9/2 92/ / / /8 51 6/21 291/ /3 27/64 651/1 63/ /13 27/6 397/17 585/58 476/ /2 12/ /2 62/1 397/ /1 2/1 625/58 55/ /3 585/57 695/7 6/13 396/1 689/ /48 585/22 8/21 624/ /2 6/22 397/8 79/ /1 689/ / /1 412/ /5 75/5 27/87 585/17 484/3 63/11 26/3 6/6 12/3 677/1 531/4 14/15 12/1 651/31 529/ / /13 79/5 585/29 672/5 292/1 8/3 63/31 6/14 6/18 651/9 55/9 18 8/4 98/3 672/16 397/12 641/5 63/ /8 21/1 2/1 27/7 16/ / /39 625/6 585/ /2 217/3 52/1 4/12 6/23 687/14 625/38 585/5 625/ /14 695/ /14 475/7 14/ /12 166/7 585/86 651/23 98/1 624/5 625/7 8/16 585/46 293/4 515/ / /75 8/29 678/1 95/1 14/11 678/ /1 651/18 585/35 399/15 52/ /28 671/ /9 625/43 484/4 651/41 513/13 12/4 397/6 45/7 92/3 27/41 513/15 27/39 412/ /4 397/2 251/1 92/8 92/ /63 8/ /2 689/ /71 651/32 582/2 92/1 53/4 84/1 331/2 396/2 55/ /34 585/36 689/ /1 75/7 4/17 689/32 92/4 463/6 64/1 672/1 671/1 27/62 44/2 45/3 75/6 43/4 397/14 585/3 14/7 92/11 585/45 651/3 27/81 625/44 585/ / /1 52/6 55/4 585/15 513/5 651/ /1 397/9 585/97 27/46 585/ /34 651/24 95/3 651/6 687/ /2 657/3 671/ /4 29/1 164/3 2/3 678/13 699/ / /12 657/9 6/4 624/8 689/3 6/9 356/ /8 585/33 651/33 62/3 63/12 585/37 462/6 79/2 525/3 627/2 585/54 78/ / /1 672/23 92/5 399/ /1 412/27 689/7 63/9 511/2 585/67 462/7 585/78 63/ /26 391/6 6/2 6/ /3 1/3 27/2 328/2 689/3 585/39 399/4 83/2 625/48 696/12 399/7 671/ / / /11 63/22 6/28 687/13 522/1 463/5 511/1 696/6 651/ /17 625/ /8 84/4 4/24 511/ /14 585/95 598/ /4 598/2 511/12 678/5 62/2 293/3 399/2 399/ /2 585/31 651/7 391/2 672/ / /19 585/ /34 178/2 585/56 399/1 585/84 251/ /1 672/22 1 8/ /6 691/3 8/2 92/13 399/11 84/3 671/17 585/66 27/ /2 651/15 657/4 412/18 68/3 585/49 625/13 396/ /53 264/2 4/ /1 694/3 43/8 75/2 8/14 124/3 534/1 4/ /23 412/15 27/45 6/ / /31 399/ /1 399/ /5 412/29 651/27 522/ /1 585/79 412/16 657/8 64/3 678/7 13/1 689/ /2 513/7 65/2 585/92 689/15 6/7 69/3 613/3 75/1 356/2 14/2 678/4 585/96 27/61 651/19 8/23 585/51 625/5 6/12 8/7 27/ / /33 63/ /2 412/37 8/ / / /53 95/ /1 648/2 585/ /14 695/5 413/2 624/ /15 412/ / /2 651/28 515/12 64/1 98/2 121/1 515/11 152/ /1 64/2 695/6 2232/9 166/1 678/1 7 64/6 79/1 1/4 6/25 95/4 513/ /72 9/2 14/13 397/1 651/1 689/ / / /27 27/19 8/13 27/8 515/ /3 44/3 391/5 17/4 45/6 696/1 27/74 166/3 678/3 17/2 79/4 585/2 15/ /21 513/19 166/2 699/1 513/ / /7 63/ / /77 124/2 4/16 678/8 678/2 641/1 634/5 624/3 513/9 5/3 671/4 2/2 657/6 387/ /36 6/15 75/3 27/ / /28 6/27 689/31 625/ /1 585/ /4 142/ /1 43/1 651/8 585/ /2 27/69 519/ /54 6/26 79/1 87 4/ / /5 395/2 27/52 696/4 643/ / /1 17/3 28/ /13 27/59 53/5 512/6 672/6 672/ /2 4/6 625/16 585/ /3 3 45/ /2 6/1 399/21 585/88 651/ /36 625/26 45/4 585/6 397/7 63/29 512/1 585/16 689/ / /9 288/1 63/6 63/7 585/ /19 585/ / /38 69/2 63/27 625/22 64/9 585/ /35 672/2 399/1 522/8 687/4 689/26 399/ /3 625/56 657/ /2 399/ / /9 695/4 219/2 63/15 27/55 412/35 399/6 678/14 585/94 4/21 292/2 288/3 473/2 624/ /1 412/ /15 397/ /1 412/9 624/2 6/24 671/ /4 4/5 694/1 548/1 687/7 6/29 691/2 27/47 395/3 92/9 625/18 395/1 219/1 625/29 291/2 585/72 55/17 671/16 27/13 689/ /82 387/4 55/ / /4 43/1 689/34 641/3 585/47 625/9 519/1 513/12 4/23 213/2 585/21 83/1 515/9 585/4 672/11 92/2 648/1 625/8 295/2 397/1 4/18 79/3 696/3 585/99 585/85 8/26 399/26 27/88 585/18 63/16 672/ /4 511/13 696/11 8/ / / /32 585/26 395/4 4/ /28 696/ /3 412/32 6/17 585/28 657/5 651/17 522/4 45/1 85 6/19 651/13 48/ /5 79/7 625/ /6 625/24 8/31 8/11 356/ /43 585/81 5/2 68/2 22/3 672/13 579/1 63/ / /98 399/12 8/17 625/42 55/15 598/3 4 55/1 92/ /17 598/4 399/17 8 8/9 27/ / / / /89 397/ /9 651/39 53/2 689/1 5/4 651/29 27/4 69/4 293/1 387/1 513/ / /6 63/8 63/ /4 475/ / / /2 27/4 585/38 651/5 1/63 166/6 55/ /37 475/5 625/12 1/2 475/8 688/2 368/ /1 625/27 27/68 585/62 27/89 585/73 63/ /19 1/1 124/5 625/ / /3 164/ /7 62/4 399/24 156/2 391/ /18 9/1 178/1 651/ / /29 531/3 47/1 27/21 519/2 397/2 4/15 52/4 88/ /36 31/1 585/9 65/1 124/6 283/2 29/3 512/ / / /2 17/ /1 412/24 149/1 14/9 691/1 657/7 689/17 79/13 27/ /3 3/2 625/19 585/65 585/64 585/41 689/ /3 43/ / /51 27/ /13 8/ /24 672/8 625/33 625/21 27/66 399/3 79/ /32 678/12 512/5 651/26 55/6 585/52 291/ /1 513/ /11 512/9 625/35 585/ /56 585/ / /21 399/2 397/4 8/1 14/1 124/1 585/59 585/ /33 515/8 513/14 585/11 4/4 2194/4 687/ /1 694/2 397/5 688/1 63/2 397/16 293/2 484/2 585/8 166/ /69 585/91 625/4 412/23 694/4 585/8 14/12 47/2 679/4 695/1 6/3 55/ / /8 4/7 585/13 515/5 512/ /9 671/ /9 27/76 399/19 651/37 412/ /5 695/3 6 4/ /2 473/1 4/8 515/ /3 399/16 62/ / /11 328/ /5 27/1 412/3 678/6 625/37 388/3 585/ /2 634/3 625/46 63/4 8/6 8/15 27/ /3 462/ /35 399/18 679/3 651/42 475/6 14/6 295/1 63/3 58/1 8/18 511/ /19 27/ /16 27/84 356/1 48/2 585/83 413/1 677/2 43/ /2 585/24 687/5 9, 8, 8 / / hranice zastaviteln ch ploch LBK LBC LBK2 LBK1 LBC2 LBC1 RBK RBK1 LBC3 v kres Ł: m ł tko stupe : m tko: kreslil: Ing arch Jakub Medek formæt: vedouc projektant: m sto: datum: akce: parø Ł: obsah: Ing arch Dagmar Buzu 1:5 4/217 sprævn orgæn, kter P vydal Połizovatel Z`ZNAM O INNOSTI Zastupitelstvo obce Datum: Raz tko: M TÆbor Ing Vlastimil Kłemen OprÆvn næ osoba połizovatele: ZEMN PL`N BE ICE BE ICE ZEMN PL`N m ł tko 1:5 BE ICE Połizovatel: M TÆbor ZEMN PL`N BE ICE BE ICE Datum nabyt œłinnosti: DS1 DS2 DS3 DS5 DS4 SV1 ZS B1

40 ZEMN PL`N BE ICE VKRES IR CH VZTAH młtko 1:25 LEGENDA HRANICE A ZNA EN STAV N`VRH hranice sprævnho œzem bezpełnost pæsmo produktovodu regionæln SES EPE BE ICE Z`ZNAM O INNOSTI ZEMN PL`N BE ICE sprævn orgæn, kter P vydal Połizovatel Zastupitelstvo obce M TÆbor BE ICE OprÆvnnÆ osoba połizovatele: Ing Vlastimil Kłemen Datum nabyt œłinnosti: Datum: Raztko: kreslil: vedouc projektant: Ing arch Dagmar Buzu Ing arch Jakub Medek msto: Połizovatel: M TÆbor BE ICE młtko datum: 4/217 stupe: 1:25 akce: formæt: ODVODNN parø Ł: ZEMN PL`N BE ICE obsah: vkres Ł: VKRES IR CH VZTAH 5