Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2016/2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2016/2017"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: razítko podpis

2 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole, poskytované vzdělání 2. Organizace výuky na škole, odkaz na ŠVP 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí a zápisu 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9. Údaje o inspekční činnosti 10. Údaje o hospodaření školy 11. Údaje o projektech financovaných z dalších zdrojů 12. Údaje o spolupráci s dalšími organizacemi a partnery 2

3 1. Základní údaje o škole ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, TYRŠOVA 68, OKRES KOLÍN Zřizovatel Statutární orgán zřizovatele Sídlo zřizovatele Výkon funkce zřizovatele Město Český Brod starosta Městský úřad, Husovo nám. čp. 70, Český Brod Rada města Český Brod Zřizované organizace Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín Zkratka zřizované organizace ZŠ Tyršova Sídlo zřizované organizace Tyršova 68, Český Brod Identifikační číslo (IČO) Daňové identifikační číslo (DIČ) Není Právní forma organizace Příspěvková organizace Datum vzniku organizace 1. leden 1993 Doba trvání organizace Organizace se zřizuje na dobu neurčitou Statutární orgán organizace Martin Dušek Informace pro dálkový přístup Kontaktní údaje: Funkce Telefon Mobil Ředitel Zástupkyně řed Zástupkyně řed Ekonomka Sborovna Tyršova Sborovna Husovo n Sborovna Žitomířská Družina Husovo nám Družina Žitomířská

4 Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena v rejstříku škol s právní subjektivitou jako příspěvková organizace. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Poskytuje poradenské služby prostřednictvím školních poradenských pracovníků. Základní škola má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhá podle Školního vzdělávacího programu. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Základní škola v Českém Brodě je zařazena v rejstříku škol. Na škole je 22 tříd s 538 žáky. Třídy jsou ve čtyřech budovách: - v hlavní budově je 8 tříd druhého stupně a 4 třídy 1. stupně, - v budově bývalé radnice je 5 tříd a 7 oddělení školní družiny, - v budově ZUŠ je jedna třída 1. stupně, - v budově bývalé MŠ jsou 4 třídy ( p. r.). Tato budova je společná s 1. ZŠ, - v budově Žitomířská jsou tři oddělení školní družiny. Ředitel školy ustanovuje třídní učitele a vedoucí vychovatelku školní družiny. V rozsahu stanoveném vládou se žákům 1. ročníku bezplatně poskytují učebnice a učební texty a základní školní potřeby. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem pedagogické rady školní řád, schvaluje řád odborných pracoven, cvičné kuchyňky a šatny. Škola organizuje školu v přírodě a lyžařské kurzy. Škola organizuje školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy. 4

5 Škola zřizuje pro své žáky zájmové útvary, poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže. Součástí školy je školní družina, která má deset oddělení. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáka při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka a kontroluje jejich dodržování. Školská rada pracovala v tomto složení: Zástupci školy: Milada Andrlíková, Lubica Spurná, Jana Vebrová Zástupci zřizovatele: Šárka Jedličková, Pavel Janík, Jaromír Fischer Zástupci rodičů: Romana Pokorná, Eva Veranová, Jana Kratochvílová 5

6 2. Organizace výuky ve školním roce AB 2.ABC 3.ABC 4.ABC 5.ABC 6.AB 7.AB 8.AB 9.AB Český jazyk a lit Angličtina Němčina Matematika Informatika 1 1 Občanská výchova Výchova k občanství Výchova ke zdraví 1 1 Prvouka Vlastivěda 2 2 Přírodověda 2 2 Tělesná výchova Praktické činnosti Svět práce Hudební výchova Výtvarná výchova Dějepis Zeměpis Přírodopis Fyzika Chemie 2 2 Volitelné předměty 3 1 Týdenní počet hod Ve škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu (od ). Školní vzdělávací program je ke stažení zde: 6

7 3. Přehled pracovníků školy PŘÍJMENÍ JMÉNO TŘÍDNICTVÍ KVALIFIKACE PRAXE ZPŮSOBILOST Adamovičová Petra 7.B VŠ vzdělání 15 učitel 2. st. Andrlíková Milada 4.C VŠ vzdělání nad 32 učitel 1. st. Batelová Eva - VŠ vzdělání nad 32 učitel 2. st. Benešová Blažena - SŠ vzdělání 18 vychovatelka Blahová Jana - VŠ vzdělání 32 učitel 2. st. Dušek Martin - VŠ vzdělání 28 učitel 2. st. Dušková Jana - VŠ vzdělání 28 učitel 2. st. Dvořáková Alena 6.B VŠ vzdělání 31 učitel 2. st. Fišarová Věra 9.A VŠ vzdělání nad 32 učitel 2. st. Formanová Alena SŠ vzdělání 18 vychovatelka Hálová Martina 3.C VŠ vzdělání 12 učitel 1. st. Holečková Zdena 9.B VŠ vzdělání 15 učitel 2. st. Horová Edita 3.B VŠ vzdělání 1 učitel 1. st. Horová Regina 3.B VŠ vzdělání 26 učitel 1. st. Jermanová Jitka 4.B VŠ vzdělání 25 učitel 1. st. Kemrová Michaela 5.A VŠ vzdělání 28 učitel 1. st. Kirlíková Hana - SŠ vzdělání nad 32 vychovatelka Kocová Ivana 4.A VŠ vzdělání nad 32 učitel 1. st. Kolankiewiczová Eva 1.B VŠ vzdělání nad 32 učitel 1. st. Kopecká Hana - VŠ vzdělání 21 vychovatelka Kratochvílová Kristýna - SŠ vzdělání 6 vychovatelka Kropáček Jan - VŠ vzdělání 0 učitel 2. st. Krulišová Renata - SŠ vzdělání 29 vychovatelka Kupcová Olga 2.C VŠ vzdělání nad 32 učitel 1. st. Lupínková Romana - VŠ vzdělání 24 učitel 2. st. Majerová Zuzana - SŠ vzdělání 12 vychovatelka Martínková Veronika - VŠ vzdělání 15 učitel 2. st. Molinská Daniela - VŠ vzdělání 10 učitel 2. st. Nováková Dana 2.A VŠ vzdělání 31 učitel 2. st. Pluhovská Hana - VŠ vzdělání 32 učitel 2. st. Semerádová Petra - SŠ vzdělání 8 vychovatelka Serbusová Marcela - VŠ vzdělání 31 učitel 2. st. Spurná Ľubica - VŠ vzdělání 24 učitel 2. st. Stuchlíková Jana - VŠ vzdělání nad 32 učitel 1. st. Štěpařová Romana - VŠ vzdělání 13 učitel 2. st. Thomesová Silvie 7.A VŠ vzdělání 23 učitel 2. st. Tůmová Dana 1.A VŠ vzdělání 24 učitel 1. st. Vavreková Renáta - VŠ vzdělání 6 učitel 2. st. Vebrová Jana 5.C VŠ vzdělání 21 učitel 1. st. Vetorová Iva - SŠ vzdělání 23 vychovatelka Veverková Petra - VŠ vzdělání 6 učitel 2. st. Vopařilová Iva 2.B VŠ vzdělání 19 učitel 1. st. Waschingerová Michaela - SŠ vzdělání 27 vychovatelka Zounarová Jitka 3.A VŠ vzdělání nad 32 učitel 1. st. Pedagogičtí pracovníci celkem: 44 z toho učitelé: 34 vychovatelé: 10 Nových učitelů: 3 Odešli: 3 7

8 4. Údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí a zápisu - k zápisu v dubnu 2017 se dostavilo 96 dětí, z nichž 22 mělo odloženou školní docházku. - ve školním roce 2016/2017 bylo do prvních tříd ZŠ zařazeno 74 žáků. - z pátých tříd bylo přijato 12 žáků na osmileté gymnázium. - z devátých tříd bylo přijato 42 žáků na střední školy. Údaje o počtech žáků: Počet žáků 538 Počet tříd 22 Oddělení ŠD 10 Prům. počet na třídu 24,5 Prům. počet v ŠD 23,7 Neprospěli 5 Snížená známka z chování 4 Ředitelská důtka 4 S vyznamenáním 364 Pochvaly na vysvědčení 40 8

9 5. Údaje o výsledcích a vzdělávání žáků Ve školním roce 2016/2017 měla škola 22 tříd a celkem 538 žáků. TŘÍDY ŽÁKŮ CHLAP DÍVEK VYZN PROSP NEPROSP DŮT. ŘŠ DŮT. TU 2. ST 3. ST POCHVALY KONČÍ DOCH. 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Vývoj počtu žáků a učitelů za posledních šest let Údaje k školní rok 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 počet žáků počet učitelů Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve škole působí preventistka Veronika Martínková. Prevence sociálně patologických jevů se prolíná do všech předmětů, včetně tělesné výchovy a pracovních činností. 9

10 Škola i nadále pokračuje ve spolupráci s občanským sdružením LECCOS, Ve školním roce 2016/2017 byly zahájeny v 6. třídách tematické bloky a nadále pokračovaly i v 7. třídách. Bloky se konají buď na půdě školy nebo v zasedací síni MěÚ. Tematické bloky jsou připraveny po dohodě třídního učitele s daným lektorem. Tematické bloky pro 6. třídy: poznávání sebe sama práce s kolektivem zdravý životní styl rasismus nebezpečí internetu, kyberšikana Tematické bloky pro 7. třídy: práce s kolektivem, tmelení kolektivu šikana, typy šikany návykové látky násilí nácvik stresových situací sex, rizikové sexuální chování V 8. a 9. třídách se problém rizikového chování soustřeďuje do předmětu Výchova ke zdraví. Zážitkové aktivity byly zaměřeny na poruchy příjmu potravy, sexuální výchovu a návykové látky. Svět. Deváté třídy se zúčastnily pořadu Hrou proti AIDS v Klubu C Kolín a celý druhý stupeň se zúčastnil besedy o drogách v kině 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zúčastnilo celkem 23 pedagogických pracovníků školy. Na DVPP byla celkem vyplacena částka ,- Kč z krajského rozpočtu. 10

11 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Ve školním roce 2016/17 škola organizovala nebo se podílela na níže uvedených akcích: A) Akce související s provozem školy: elektroinstalace, elektroopravy; rekonstrukce kotelny v budově Husovo nám.; malování tříd; výměna osvětlení v budově Žitomířská opravy a údržba kopírek, tiskáren; oprava a údržba výpočetní techniky, instalace tří interaktivních tabulí rekonstrukce družinové zahrady; centralizace služeb v rámci ČB; stavební a instalatérské práce a opravy na všech budovách ZŠ; oprava střechy a čištění okapů na budově ZŠ Tyršova 68; běžná údržba; výměna nábytku. B) Akce související s výchovně vzdělávací činností: Kroužek reedukace poruch učení Úklid Pošembeří Návštěva muzea Policie ČR 9. ročník Mikulášská nadílka Gymnastika pro mladší i starší žákyně Sběr papíru - celkem kg 11

12 Příprava na SŠ z matematiky Taneční vystoupení B.D.S. Academy Turnaj ve florbalu pořádaný deváťáky Zájezd do Lince Noc s Andersenem 2., 3. a 4. roč. Soutěž Mladý chemik Kroužky výpočetní techniky Bubnování v kruhu pro 2. stupeň Předškolák Pečení perníčků s babičkami a dědečky Domov Anna Divadlo Minor Klapzubova jedenáctka 1. stupeň Školy v přírodě 4. ročníky 12

13 Ukázky výcviku policejních psů Labyrinthum Praha OVOV postup jednotlivců do krajského kola Program od Giry (ovoce do škol) pro třídy zdravé svačinky Využívání serveru PROŠKOLY.CZ test volby Celoroční návštěvy v knihovně celý 1. stupeň povolání Účast na akcích města Podpora jazykově znevýhodněných žáků Návštěvy žáků v ICM Návštěva SŠ strojní v Kolíně Anglické divadlo Reduta pro ročník; Návštěva TPCA v rámci předmětu Volba povolání Světový den ekoškol různé akce; Přednáška pro 6. a 9. roč. beseda o drogách v KD Svět Halloween Exkurze pivovar U Fleků pro 9. ročníky 13

14 Příběh lesa roč. KD Svět Den bez aut Návštěvy představení v angličtině -divadlo Reduta pro 2. stupeň Přednáška pro chlapce 6. ročníků Na prahu mužnosti Ukázky pohybových aktivit na Kutilce - pro družinu roč. Přednáška pro dívky 6. ročníků - Na prahu dospívání Svět kolem nás - Peru Přednáška - Jak mít zdravé zuby pro 1. roč. Mobilní planetárium pro roč. Klimatické změny a Původ života Návštěva letiště v Kbelích Dřevíčková dílna pro roč. Besedárium Minecraft 14

15 Česko čte dětem Hudební divadlo dětem KD Svět, Bonipueri Celoročně několik představení v KD Svět; Anglické divadlo pro tř. v KD Svět; Celoročně Klub mladého diváka; Divadelní představení pana Brože pro 1. stupeň Zachraňte pohádky! Lyžařský výcvik Klub C Kolín, Hrou proti AIDS 15

16 C) Soutěže, kterých se žáci naší školy zúčastnili v roce 2016/2017: Obhájení titulu Ekoškola OVOV Postup a umístění v krajském kole V. Vopařil 8. A 2. místo E. Mašatová 9. A Sálová kopaná 3. místo Pythagoriáda pro ročník Postup do okresního kola - 8. A Kaše, Adamová 7. A Vašina, Čechová, Bulířová 7. B Boháč, Příhodová, Nguyen, Vokáč, Škarohlídová, Kubelka 16

17 Pangea Jan Kvasnička ze 4. B se v krajském kole umístil na 3. místě, v celostátním na 24. místě Matematická soutěž Klokan třídy kategorie Cvrček a Klokánek Dějepisná olympiáda postup do okresního kola M. Drbohlav 8. A 9. Údaje o inspekční činnosti Ve školním roce 2016/17 proběhlo ze strany ČŠI testování žáků devátých tříd z dějepisu, anglického jazyka a českého jazyka. 10. Údaje o hospodaření školy Údaje jsou za kalendářní rok 2016, všechny dokumenty jsou k nahlédnutí u ekonomky školy: Finanční vypořádání dotací MŠMT: poskytnuto Kč použito Kč Čerpání rozpočtu zřizovatele: poskytnuto Kč použito Kč (zůstatek HV do 2017) 17

18 11. Údaje o projektech 1. Na základě auditu jsme v roce 2015 získali titul: Ekoškola. 2. V červnu 2014 jsme vstoupili do projektu Sdílené radosti a strasti základních škol ORP Český Brod. Projekt byl zaměřen na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem. Součástí projektu byly semináře (např. Čtenářské dílny, Myšlenkové mapy, Prostředí škol a správný pohyb ), nákup počítačů, multimediálních učebnic a zřízení pozic školních asistentek. 3. Od se škola zapojila do projektu Šablony 2. Finanční prostředky využíváme na školní asistenty, péči o ohrožené žáky a semináře pro pedagogy. 18

19 12. Údaje o spolupráci s dalšími organizacemi a partnery Škola spolupracovala ve školním roce 2016/17 s těmito organizacemi: Město Český Brod spolupráce na projektech a akcích NNO Leccos preventivní programy TJ Slavoj Český Brod, o. s. TJ Sokol využití sportovišť Spolupráce s 1. ZŠ a gymnáziem sportovní soutěže ICM - infoabsolvent Městská knihovna čtenářské dny pro 1. st., výstavy Technické služby exkurze, rychlý sběr papíru Datum schválení Školskou radou: xx. xx Datum odevzdání zřizovateli: