01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 1 T A R O T

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01-40 Tarot_105x145 tarot 24.5.11 6:04 Stránka 1 T A R O T"

Transkript

1 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 1 T A R O T

2 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 2

3 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 3 Tarot je sada 78 karet, z nichï 22 spadá do velké arkány a 56 náleïí arkánû malé. Velká arkána je jádrem tarotu. Taroty pomáhají najít cestu (v chodisko, jin úhel pohledu), kdyï si nejste jisti ãi si nevíte rady. Vût inou vypovídají o tom, co ve skrytu du e víte, ale co si nechcete nebo nejste schopni pfiipustit. Jsou zrcadlem vás sam ch, pomáhají vám vidût problémy v jiném svûtle a v ir ích souvislostech. A tím vám pomáhají pochopit nejen sebe ale i svût kolem vás, rozhodnout se. Velká arkána Tyto trumfové karty mají za cíl odpovûdût na otázky k aktuální situaci tazatele. âasto jsou spojovány i s astrologick m uãením a planetami. DokáÏí vám odpovûdût na konkrétní otázky a poukázat na rûzné související okolnosti v Ïivotû. Jsou oznaãeny fiímsk mi ãísly od 0 do XXI. Dvorní karty Dvorní karty jsou spojeny s nejdûleïitûj ími osobami v na em Ïivotû. Poradí nám, v ãem se máme zlep it a zdokonalovat. Mohou nám pomoci odhalit skryt talent. Jsou souãástí malé arkány. Malá arkána Karty malé arkány se t kají drobnûj ích událostí v Ïivotû ãlovûka. Jsou rozdûleny podle barev na 4 skupiny po 10 kartách. 3

4 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 4 T A R O T VELKÁ ARKÁNA O. Blázen Je to jediná karta jenï byla pfiejata i do hracích karet (tarokû). Joker. Je to pozitivní karta. Blázen je dítûtem v nás. Je v razem hravé bezstarostnosti a lehkomyslnosti, která v ak, pokud se vãas neprobudíme, mûïe skonãit krut m neúspûchem. íká vám, Ïe se máte tû it ze své radosti, veselosti, úïasu nad nov mi oblastmi v Ïivotû, ale varuje vás, Ïe pfiestoïe jste ve své dûtské radosti chránûni, mûli byste b t opatrní a nevzná et se v tûch oblacích pfiíli dlouho. I. Kouzelník Také Kejklífi nebo Mág. Vyjadfiuje chytrost, ikovnost, sebevûdomí a aktivní utváfiení Ïivota. Ukazuje, jak lehce a úspû nû fie íme i velmi nesnadné problémy a zkou ky, jak jsme du evnû ãilí, obratní a silní. Kouzelník je vy í harmonií mezi vûdomím a nevûdomím a dává nám jistotu, Ïe mûïeme hory pfiená et. B vá zobrazován jako mlad muï, jenï stojí u obfiadního stolku s holí v ruce, zdviïenou k nebesûm a druhou ukazující k zemi tak jak na hofie tak i dole. Pfiedmûty na stolku se ãas od ãasu li í, nejãastûji to b vají ãtyfii symboly malé arkány, meã, hûlka, mince a kalich. II. Velekněžka Také PapeÏka. Je ochranitelskou kartou. Pfiedstavuje nevûdomé síly, jemnocit, pfiedtuchy a nevysvûtlitelnou, hluboce zakofienûnou jistotu. Je klíãem k tajemné pravdû a nepfiístupnému logickému chápaní. Je vy í pravdou. V razem trpûlivosti, shovívavosti a ochoty prominout. Je intuitivnû moudrá, záhadná a dobrá. 4

5 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 5 VELKÁ ARKÁNA B vá zobrazována jako mladá Ïena sedící na trûnû, na jedné stranû má bíl sloup Jachin, na druhé sloup ãern Boaz, v rukou drïí svitek ãi knihu, zákon. Aunohou jí leïí srpek mûsíce. Na prsou má solární kfiíï a na hlavû korunu mûsíce a slunce. III. Vládkyně Také Císafiovna nebo Matka, tu i pfiedstavuje. Je nevyãerpatelnou silou pfiírody, plodící bez ustání nov Ïivot. Je v razem vitality, plodnosti, rûstu a zrození. Je pramenem ve kerého Ïivota, obnovující na e Ïivotní síly a schopnost pfiijímat impulzy a vytváfiet nûco nového. Znamená rûst, plodnost na úrovni tvûrãího ducha, rûst v poznání. Je iniciativou, pfiemûnou, hojností. B vá zobrazována jako Ïena usazená na trûnu mezi stromy a tekoucí vodou a vût inou je tûhotná. IV. Vládce Také Císafi. Je v razem na í touhy po stabilitû, jistotû. Je také touhou po osvobození z podmínûnosti pfiírodou. Je archetypem otce. Ukazuje nám, Ïe má nejen smysl pro pofiádek, stfiízlivost, disciplínu, zodpovûdnost a pragmatick zpûsob jednání, ale je i nepfiizpûsobiv, chladn, perfekcionalista, panovaãn, aï bezohlednû zneuïívající svou moc. Je ochranou a pomocí, sebeovládáním, stabilitou a nadfiízen m. B vá zobrazován jako pfiísn star muï s korunou na hlavû. V. Velekněz Také PapeÏ. Pfiedstavuje svût víry a hluboké dûvûry plynoucí z upfiímného vyznání. Je jednou ze tfií ochranitelsk ch karet. Zásadnû a pfiíznivû ovlivàuje prûbûh nûjaké události. Je cestou etiky, ctnosti a morálky. Je uãením, zku enou radou, dobrotou, mírností, moudrostí a vûdûním. Je muïem blízk m tazateli. B vá zobrazen jako muï mezi dvûmi sloupy s jednou rukou pozvednutou k poïehnání. V levé drïí odznak své moci papeïskou hûl a pfied ním kleãí dva muïi, knûïí. 5

6 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 6 T A R O T VI. Milenci UpozorÀuje na hlubokou milostnou zku enost, ale pfiipomíná nutnost rozhodnutí spojeného s tímto krokem, zfieknutí se dosavadních Ïivotních podmínek a jednoznaãné potvrzení této lásky. PÛvodnû se tato karta naz vala Rozhodnutí. Proto se po vás mûïe i vyïadovat rozhodnutí bez hnûvu a zadních vrátek, z hloubi srdce, a pfiitom to s láskou nemusí mít vûbec nic spoleãného. Je to jednoznaãnû karta rozhodovací. B vají zobrazováni jako Adam a Eva v ráji, za nimi stojí strom Poznání a Archandûl nad nimi dohlíïí. Adam (vûdomí) se dívá na Evu (nevûdomí), která vzhlíïí k andûlovi (nadvûdomí). VII. Vůz Je velk m skokem vpfied. Ukazuje touhu po svobodû, ctiïádost, hledání ztraceného ráje nebo touhu uplatnit se. Jindy je louãení poznamenané strachem, ale zde odhodlané a neohroïené, spojené s ochotou vzít na sebe v echna rizika. Naznaãuje velkou obratnost, ale i nezku enost. Tuto kartu je tfieba brát jako varování. NepfieceÀovat vlastní síly a nevystupovat pfiíli sebejistû a euforicky. Mûli bychom místo toho dospût k poznání, Ïe se je je tû hodnû co uãit. Je triumfem, vítûzstvím, nezávislostí, úspûchem a finanãním v nosem ale hlavnû VAROVÁNÍM. B vá zobrazován jako váleãník ve voze taïeném dvûma sfingami, jednou ãernou a druhou bílou, bez otûïí. VIII. Síla Tato karta je urãit m zpûsobem spfiíznûna s kartou Kouzelník. Spoãívá v ní neobyãejná síla a tajemství hluboké vnitfiní harmonie. Je to karta vitality, odvahy a vá nû, je v razem smífiení civilizovaného ãlovûka s jeho Ïivoãi nou pfiirozeností. Nemá smysl skr vat instinkty za nev razné ctnosti, je tfieba si otevfienû pfiiznat existenci tûchto Ïiv ch, nûkdy strach nahánûjících sil, proto- Ïe jediné smífiení a pochopení je pfiijetí a nenásilnû je postupnû zvládnout. Jedinû tak se dostaneme ke skryt m zásobám energie, jeï jsme doposud potfiebovali k potlaãení na ich instinktû. 6

7 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 7 VELKÁ ARKÁNA Tato karta ru í nepfiízeà okolních karet. Znamená sebedûvûru, du evní sílu, trpûlivost, velkomyslnost, rozhodnutí, ducha, jenï pfiekoná tûlo... B vá zobrazována jako mladá Ïena, jeï má nad hlavou znak vûãnosti a rukama pevnû drïí ãelisti lva. IX. Poustevník Je kartou ústraní a vnitfiního zastavení. Je vyjádfiením období Ïivota, kdy se bráníme cizím vlivûm a snaïíme se najít klid a cestu k sobû, daleko od ru - ného davu. Je to dûleïitá zku enost, která nás naplàuje poznáním, kdo jsme, co chceme a kam jdeme. Spojuje dva extrémy, hloubku proïitku a vrchol poznání. Kdo následuje toto volání, bude bohat í o schopnost b t sám sebou, nepochybovat a vyuïívat svou vnitfiní sílu. Je kartou poznání, moudrosti, ãasu osamûní, ústraní, odlouãení, distance, hledání, odkladû a bystrosti. MÛÏe v ak také signalizovat, Ïe míra izolace nesmí b t pfiekroãena a jen ãas pfiinese odpovûdi, na které ãekáme. B vá zobrazována jako star muï, jenï se dívá z hor dolû, v jedné ruce drïí hûl a v druhé svûtlo. X. Kolo osudu Podle toho, jak chápeme osud, bereme tuto kartu buì jako v raz vlastní bezmocnosti, nebo odkaz na Ïivotní zku enosti, na kter ch mûïeme rûst a dozrávat. JestliÏe se vzdaluje, na e plány se prostû nechtûjí splnit, vûci, které nemû- Ïeme ovlivnit, niãí na e zámûry (poãasí, provoz na silnici, stávka). V tomto pfiípadû poskytnou okolní karty cenné rady, jak se dostat na druhou, pfiíznivûj í stranu Kola. Naznaãuje i Èastné, pfiíjemné a pfiekvapivé zmûny. Je to karta zmûny, osudu, urãení, losu, transformace, zmûny Ïivotních pomûrû, fie ení otázek a problémû, materiální pomoci. B vá zobrazována jako Kolo na nebesích, vybavené písmeny T-A-R-O, jeï jsou prostfiídány s hebrejsk mi písmeny J-H-V-H (Yahweh, Jehovah).V kaïdém ze ãtyfi rohû je jedna ze ãtyfi elem Apokalypsy, jak ãte knihu. MÛÏe b t zobrazena také jako nûkolik lidí spojen ch pupeãní ÀÛrou s Kolem. 7

8 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 8 T A R O T XI. Spravedlnost Spravedlnost obsahuje nûkolik témat. Jasné a objektivní poznání, vûdomû a rozhodnû vynesen úsudek, nepodplatitelnost, vyváïenost, slu nost, a také ukazuje, Ïe se nám dostane práva. Znamená, Ïe na e okolí nám vrací zpût na e ãiny, Ïe jsme konfrontováni v dobrém i zlém s následky na ich ãinû. Tam, kde se chováme dobfie, upfiímnû a poctivû, bude na e jednání uznáno a patfiiãnû odmûnûno, tam, kde pûsobíme pochybn mi prostfiedky, ztroskotáme. Je to karta vlastní zodpovûdnosti, ukazuje, Ïe nic nedostaneme zadarmo a za v e, co se nám stane, neseme odpovûdnost jen my sami. B vá zobrazována jako muï ãi Ïena sedící mezi dvûmi sloupy, zdviïen meã v jedné ruce a váhy v ruce druhé. Oãi do iroka otevfiené. XII. Viselec Znamená, Ïe jste uvízli v nesnázích a teì se nemûïete pohnout z místa. Lze v nûm v ak najít i vynucen klid, ve kterém je moïné hlub ím pozorováním dospût k hlubok m poznáním a k nutné zmûnû obrazu svûta a Ïivotního smûru. Pasivita, k níï jsme v této dobû odsouzeni, se nezfietelnû projevuje jako nemoc, coï i tato karta znamená. Zobrazuje ducha uvûznûného v hmotû vûdomého si v vojové nutnosti. Je obûtí, ústupkem, podfiízením se, zkou kou, disciplínou, zfieknutím se v eho, co nás mûïe v novém v voji ru it, vnuknutím. B vá zobrazován jako muï, jenï klidnû visí hlavou dolû a za jednu nohu je pfiivázan ke kfiíïi, païe má svázané za kfiíïem. XIII. Smrt Je to karta rozlouãení, uvolnûní, konce. Tímto zpûsobem také pfiipravuje prostor pro nûco nového, nadcházejícího. Jejím hlavním v znamem je konec, pfiitom to mûïe b t jak konec vytouïen, osvobozující, ale i bolestn. Ale oproti meãové desítce, která symbolizuje konec násiln, pfiedãasn, tato karta symbolizuje vïdy pfiirozen konec, a tedy i to, Ïe nade el ãas rozlouãení. Zcela neprávem patfií k obávan m kartám. Ti, kdo chtûjí vidût svût v rûïov ch br lích, tuto kartu nepochopili a vidí v ní jen bolest a dûs. Je koncem, promûnou, transformací, ztrátou, hlubokou 8

9 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 9 VELKÁ ARKÁNA zmûnou, koncem urãit ch záleïitostí, pfiechodem k novému, pfiesunem na vy í stupeà vûdomí. Vût inou je tato karta zobrazena jako kostra, která jede na bílém koni, tfiímá prapor, na nûmï je bílá rûïe na ãerném poli. ShlíÏí dolû na biskupa, jenï se modlí. V dálce mezi dvûma vûïemi zapadá slunce. Jin typ je kostra s kosou, které z vybûlen ch kostí vyráïí nov Ïivot. XIV. Mírnost Dala by se lépe pochopit, kdybychom ji nazvali pravá míra. Pfiedstavuje zdraví. Je protikladem následující kartû ëábel, vystihující nemírnost. Harmonie, vyrovnanost, mírnost a klid v du i, Èastné proïitky, zdraví a vnitfiní vyrovnanost. S kladn m vztahem k sobû dokáïeme Ïít v harmonickém souladu s na ím okolím. Podle tématu poloïené otázky mûïe tato karta znamenat i vyléãení a uzdravení. Je rovnomûrností, trpûlivostí, poznáním vlastních hranic a spokojeností se sebou sam m, uspofiádáním vlastního Ïivota, vytyãením nového Ïebfiíãku hodnot a priorit. B vá zobrazen jako andûl s kfiídly, jednou nohou na zemi a druhou ve vodû, pfielévá vodu z kalicha v levé ruce do kalicha v ruce pravé se spoustou kvûteny. XV. Ďábel Toto je karta, na kterou byste si mûli dát pozor. Dá se nejnesnadnûji vysvûtlit, protoïe pro kaïdého z nás má ëábel jinou tváfi, ale je to karta ohromné síly, násilí, poku ení, neodvratné události, závislosti, slabé vûle, ztroskotání dobr ch pfiedsevzetí. Pfiedstavuje temné stránky mnoha karet: proti Kouzelníkovi stojí jako ãern mág, pfiedstavuje ãást záhadného aspektu VeleknûÏky, pokryteck protipól Veleknûze. U MilencÛ je tendencemi k boji o moc nebo oplzlost. Ukazuje na podplatitelnost nebo nespravedlnost Spravedlnosti. U Síly zas bezduch chtíã. U Mírnosti sklony k pfiehánûní a je také vládcem temn ch mûsíãních krajin (XVIII). Tato karta naznaãuje, Ïe si hrajeme s ohnûm a musíme si dávat pozor, abychom si nespálili prsty. Na hlub í úrovni svûdãí o tom, Ïe v souvislosti s polo- Ïenou otázkou narazíme na vlastní stinné stránky. 9

10 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 10 T A R O T V povolání na e morální síly, pfiesvûdãení a dobré úmysly jsou uvádûny v poku ení. Pfiitom se mûïe jednat o obchod, pfii nûmï dobfie vydûláme, proto- Ïe vyuïijeme dûvûry nebo nevûdomosti obchodního partnera. Také se mûïe jednat o úkol, kter je proti na im zásadám (zbranû, drogy, ohroïení Ïivotního prostfiedí), ale budeme-li se zdráhat tento úkol splnit, dáváme v anc dobr v dûlek nebo i pracovní místo a alibistick hlásek volá: Kdybych to neudûlal já, udûlá to stejnû nûkdo jin. Je to karta, která nás varuje pfied námi sam mi!! B vá zobrazována jako rohat kozel sedící na podstavci. Nah muï a Ïena, oba s rohy a ocasy, jsou za fietûz pfiipoutáni k podstavci. Triumf chtíãe nad duchem, materiální podruãí... XVI. Věž VûÏí je naznaãováno, Ïe jsme se uzavfieli ve vûïi poskytující údajnou jistou, která se náhle zaãne otfiásat. Pfiitom se jedná o prostor, strukturu, dimenzi, jeï se stala pfiíli tûsnou a bezv znamnou. MÛÏe se to t kat pfiesvûdãení a Ïivotních zásad, ale i pojetí jistoty zamûstnání a financí, ale také pfiátelství a citov ch vztahû. Pfiedstavuje nûco, co nám poskytovalo jistotu a pocit bezpeãí, ale my jsme se uï posunuli dál. Jde o pfiekvapující zku enosti zpûsobující rozpad starého systému. Z poãátku povaïujeme tyto zmûny za katastrofu, ale po pfiekonání prvního oku s ulehãením pocítíme, Ïe jsme se zbavili staré zátûïe. Je to karta odhalení, intenzity, hádky, stfietû, neklidu, neãekané události, poznání, náhlé zmûny, procesu poznávání, konfrontace s vy ími silami, je to karta zdánlivé katastrofy. B vá zobrazována jako vûï, z níï se dvû postavy vrhají dolû na skaliska, a vûï je osvûtlená bleskem. XVII. Hvězda Hvûzda je kartou nadûje, moudrosti a rozpoznávání vy ích souvislostí. Ukazuje, Ïe zaãínáme nebo plánujeme vûci sahající do budoucna a mûïeme oprávnûnû doufat v jejich zdárn prûbûh. Ve starém pojetí je Hvûzda povaïována za jednu z pûti ochranitelsk ch karet, ohla ující potû iteln zdar. 10

11 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 11 VELKÁ ARKÁNA Je to karta nadûje, osudu, naplnûní, je svûtlem ve tmû a vzdálen m cílem. Nûkdo nebo nûco dá tazateli impulz do Ïivota. B vá zobrazována jako nahá Ïena na pobfieïí, pravou nohou ve vodû a levou na zemi. Ze dïbánu v kaïdé ruce vylévá vodu jak do vody, tak i na bfieh. Velká hvûzda nad ní je obklopena sedmi men ími. To je Sirius obklopen Plejádami. XVIII. Měsíc Mûsíc nás vede do tajemn ch a temn ch oblastí noci, do svûta obrazû du e. Inspiruje pfiedtuchy, touhy a sny. Svûtlá tváfi Mûsíce znamená romantické snûní, bujnou fantazii a dobrou schopnost vcítit se do ostatních. Tato karta ale spí symbolizuje temnou stranu Mûsíce, temnou propast du e. Pfiedstavuje strach, nejistotu, zlé sny, ponuré pfiedtuchy a hrûzu z neviditelného, z neuchopitelného. âasto v ak iracionálního. Je to karta omylu, nebezpeãí, klamného zdání, intuice a pfiedtuchy jsou dûleïité, buìte obezfietní. B vá zobrazována jako pes a vlk mezi dvûma vûïemi. Vyjí na mûsíc rozkreslen do nûkolika fází. Z mofie v pfiední ãásti obrázku vylézá rak. MÛÏe b t také zobrazena jako Mûsíc v nûkolika fázích mezi dvûma sloupy. Z mofie v popfiedí protéká mezi sloupy fieka do ztracena. XIX. Slunce Je v razem radosti ze Ïivota, vitality a dûvûry. Pfiedstavuje síly osvícení ducha, jehoï prostfiednictvím si ujasníme pojmy a pfiekonáme starosti, zlobu a zlé obavy. Je symbolem mladické svûïesti a pocitu znovuzrození, jasn ch stránek Ïivota. Na hlub í úrovni vyz vá k pfiekonání temnoty, k rozvinutí na ich kladn ch stránek. Je kartou jasnosti, vyjasnûní, probuzení, úspûchu, spokojenosti, pfiílivu síly, vnitfiního tûstí, zachránûného ãi získaného zdraví, partnerství, tûstí a dosaïení v ech cílû. B vá zobrazována jako krásné nahé dítû sedící na bílém koni v zahradû pod záfiícím sluncem. 11

12 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 12 T A R O T XX. Soud Jedná se o vstání z mrtv ch, ukazuje úchvatn záïitek spasení a vysvobození toho, co bylo uvûznûno. Ukazuje to pravé, boïské uniknutí z temného Ïaláfie, po nûmï pfiijde svûtlo. Je v razem tûstí, osvobozením od starostí a nouze, z nepfiíjemn ch situací a svazkû, osvobozením od zábran a báznû. Je kartou rozhodnutí vy í moci, zmûny, zaãátkem nové fáze, koncem utrpení. B vá zobrazována jako archandûl dující do trouby posledního soudu nad muïem, Ïenou a dítûtem, ktefií se zvedají z hrobu, païe vzhûru k promûnû. XXI. Svět Symbolizuje znovu nalezenou jednotu, proïitek vy í harmonie a potû iteln v sledek nûjakého procesu. Ukazuje na cestû hrdiny, tedy va í, Èastn konec, znovunalezen ráj, Ïe jsme Èastnû dorazili do cíle. Na úrovni událostí poukazuje na Èastné ãasy, v nichï si uïíváme bez zábran a pln mi dou ky. Je kartou nejvy ího naplnûní, dosaïení nejdûleïitûj ích cílû, dokonãení, totálního úspûchu. B vá zobrazována jako v oválném vûnci tanãící nahá Gaia, obklopená ãtyfimi elmami z Apokalypsy andûlem, orlem, lvem a b kem. 12

13 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 13 MALÁ ARKÁNA Tvofií ji 56 karet, rozdûlen ch do ãtyfi sérií po 14 kartách. Její v znam je pfiedev ím mantick. V kaïdé ze ãtyfi sérií jsou karty od jedné do desíti a po nich následují figury páïe, rytífi, král a královna. Karta oznaãená jedniãkou je esem a nese hlavní znaky celé série. HOLE (Îezla) Symbolizují OheÀ. Jsou aktivitou, prací a pfiírodou. Symbolizují umûní, rûst, zmûnu, tvofiivost, v voj, sílu rozumu, fiemeslnou zruãnost. Oblast: aktivita v práci, v povolání. Potvrzování a získávání moci. Sféra zdraví, sportu, úspûchû ãi neúspûchû v komunikaci mezi lidmi. Postavení ve spoleãnosti. Význam: Poukázání na potfiebné kroky, které vedou k Ïádan m a souãasnû nejlep ím v sledkûm. KRÁLOVNA HOLÍ PfiitaÏlivost, optimismus, radost ze Ïivota, laskavost, starostlivost, moudrost, pfiímost, velkorysost, nezávislost, tajemnost. Záhadná, pfiátelská, cudná, milující, vzne ená, velice samostatná, sebevûdomá, se silnou vûlí a vysokou inteligencí. Neústupnost, ale vût inou se ukáïe b t opodstatnûná. Pokud pfii v kladu oznaãuje vedlej í karta muïe, cítí k nûmu náklonnost. Pokud oznaãuje Ïenu, má zájem o tazatele. Kromû jiného taky láska k penûzûm. Oznaãuje 13

14 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 14 T A R O T úspûch v pracovní oblasti, bohatou sklizeà. Hodná, spofiivá, ochotná, pozorná a úsluïná osoba. Ale také! Opozice, Ïárlivost aï podvod ãi nevûra. Konfliktní vztahy, vyvolávající pocit frustrace a ne tûstí, napjaté rodinné vztahy, intolerance, Ïárlivost, bezohlednost, touha po dominanci, zbyteãné dramatizování, pomstychtivost, Ïena vládnoucí Ïeleznou rukou, muïatka. Vztah k okolí: Aktivní, temperamentní. Tahle osobnost ovládá celé své okolí a manipuluje s ním. Její touhou je mít po boku rozumného hrdinu, kter by vyhovoval jejím pfiedstavám a podfiizoval se jejím pfiáním. KRÁL HOLÍ Prudk, vá niv, pruïn, Ïiv, animální, vzne en, tajemn, pfiátelsk muï, venkovan, obyãejnû Ïenat, poctiv a svûdomit, pfiející. Dokonal manïel, vynikající partner. Identifikace s vy ími ideály, humanitární ideje, duchovní aktivity, schopnost nadchnout se, dynamika, síla vûle, vyuïití osobního potenciálu. âlovûk pevnû stojící na zemi, zachovávající tradice. Ideální vzor pro ostatní. Sebevûdomá, odváïná, svobodomyslná, podnikavá osobnost, orientovaná na budoucnost, ochotná a schopná riskovat. Oãekávejte v bornou zprávu, nezi tnou, dobrou radu, neãekané dûdictví, anci nebo nabídku, kterou by bylo tfieba pfiijmout. Ale také! Dobr, ale pfiísn ; stroh, relativnû tolerantní. Neustupuje od sv ch principû, ani kdyï si je vûdom jejich nesprávnosti a nepodloïenosti. Bezzásadov, vypoãítav lháfi, dokonce intrikán. Dogmaticky vyïaduje plnûní zákonû, které sám urãuje. TûÏká povaha, pfiesvûdãen o neodolatelnosti vlastní osoby, pfiedev ím v oblasti verbálního projevu. Panovaãnost, intolerance, egoismus, bezohlednost, touha po moci. Vztah k okolí: Nereálné pfiedstavy o partnerovi a partnerství. TûÏká komunikace a obtíïné nastolování harmonie ve vztahu. Problémy pfii hledání vhodného Ïivotního druha. Nesná enlivost vûãi autoritám a pocity stresu. Pokud ale pracuje na rozvoji své osobnosti, pfiekoná svou slabost a je schopen vytváfiet a vstupovat do vztahû, které jsou naplnûním a vyjádfiením velkorysosti, skuteãné vzájemné nezávislosti, a pfiitom nefal ované vfielosti, vroucnosti a oddanosti. 14

15 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 15 MALÁ ARKÁNA RYTÍŘ HOLÍ PfiitaÏliv, otevfien, vá niv, dynamick, riskující, kreativní, netrpûliv ãlovûk. Dobrodruh. Pfiemíra odvahy, aktivita, neustálá touha po nov ch avant rách a zmûnách. Tajemn, pfiátelsk mlad muï. DÛvtip, temperament, nad ení, prûkopnick duch. Láska k Ïivotu, umûní a opaãnému pohlaví. Odjezd, nepfiítomnost, let, emigrace, zmûna bydli tû, pfiíjemné zku enosti. Ale také! RoztrÏka, rozdûlení, odcizení, pfieru ení, rozbroje. Osoba nepokojného ducha. Plytkost, boufilivost, nestálost, nedostatek tolerance. Vodu káïe, víno pije ; morální kazatel nedodrïující vlastní hlásaná pfiikázání; nebo ten, kter je do té doby, neï se stal zastáncem morálky, sám ãasto poru oval a to ve vysoké mífie. Extravagantní, se sklony hrát ve svém Ïivotû role jin ch; herec. Pesimistick, ustaviãnû rozvíjející katastrofické scénáfie. Nepokojn, netrpûliv, nervózní, destruktivní. Vztah k okolí: Dobr na pracovi ti, konfliktní v rodinû a v partnerství. Vná í do vztahû netrpûlivost, pfiíli mnoho emocí, kter mi se fiídí taky v bûïném Ïivotû a zahlcuje jimi v echny kolem sebe, ãímï veliké mnoïství vztahû doslovnû zniãí. V partnerství náladov, nevypoãitateln. Nová láska je pro nûj novou hraãkou, kterou se rychle zasytí a pak ji odhodí. Nezral, pubertální, neochotn vzdát se sv ch infantilních návykû a pfiístupu k mezilidsk m, pfiedev ím partnersk m vztahûm. PÁŽE HOLÍ Smysl pro krásu, poctivost a upfiímnost. Schopnost vûnovat se druh m. Radost a chuè do Ïivota, láska, nad ení, odvaha, spontánnost, láska ke svobodû, síla, entuziasmus, vá nivá Ïivotní síla. Tajemn, dûvûryhodn mlad muï. Milenec, posel, po Èák, dobr pfiítel. Pokud pfii v kladu leïí na vedlej í pozici karta znázoràující muïe, pfiiná í mu pfiíznivou zprávu. Jestli je za ním umístûna karta PáÏete pohárû, mûïe signalizovat nebezpeãného soupefie. PáÏe je povaïováno za nositele nejlep ích vlastností své barvy. Očekávejte: neobvyklé, dobré zprávy, nové moïnosti, nové zamûstnání. Ale také! Nerozhodnost, nejistota, patná zpráva, nevhodné Ïertování, tajuplné oznámení, rozãarování, Ïivotní tûïkosti a jednotvárnost. Extrém: Deka- 15

16 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 16 T A R O T dence, pfiehnan dûraz na vzhledovou stránku vûcí, dokonce i Ïivota samotného. Témûfi Ïádná schopnost vcièování, oddanosti a obûtavosti. Povrchnost, teatrálnost, nerozhodnost. Onemocnûní. Vztah k okolí: pfiehnaná touha po svobodû a nespoutanosti, vyúsèující ve volné vztahy; anarchie. MoÏné sexuální problémy; náladovost, egocentrismus, p cha a nafoukanost projevovaná vûãi tûm, se kter mi vstupuje do vztahû rûzné úrovnû. ESO HOLÍ Tvofiivost i tvofiení samotné, vynález, podnikavost. Peníze, tûstí, dûdictví, veliké, doposud ne zcela vyuïité schopnosti a ance. Energie, iniciativa, pfiipravenost riskovat, nové cíle, impulzy, motivace a my lenky, odvaha, rozhodnost, potenciál. PrÛkopnick duch. PfiíleÏitost ukrytá v nás a v zva vyuïít ji. Očekávejte: radost, jenïe ne bez mráãkû. Ale také! Pád, dekadence, zniãení, záhuba, zkáza, neúspûch v jakékoli práci avmezilidsk ch vztazích, ztroskotání jako následek pfiíli ného zápalu ãi bujnosti. Stagnace, duchovní prázdnota, smûla, pád. Vztah k okolí: vroucí, naplnûn teplem a pfiítulností. Zaujetí a zájem o vztah anebo o jeho rûst ãi rozvoj. Náznak nového chápání jiï existujícího vztahu a jeho budování na jin ch principech, anebo vznik celkem nového vztahu. DVOJKA HOLÍ Tvofiivá vûle, odhodlání, náhlá zmûna, rozhodnutí, získání, pfiivlastnûní, ovládnutí a drïení v moci, dûvtip, vynalézavost, dûmyslnost, aktivita, muïskost, spontánní síla rozhodování, pfiipravenost ke konfrontaci. Taky ãinorodá práce, bohatství, tûstí, velkolepost, nadvláda. Ale také! Netrpûlivost, malá v drï, nemoc, zmatek, slabost, únava, vyãerpání, pfiekvapení, údiv, ztráta dûstojnosti v hádce, uzavfiení srdce pro malichern spor, prosazování vlastních zájmû a cílû. Trápení, zklamání, deziluze, smutek, poníïení. Očekávejte: konstruktivní, tvofiivou roztrïku s partnerem. 16

17 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 17 MALÁ ARKÁNA Vztah k okolí: obhajování sv ch zájmû, nûkdy bezv znamné pfiíãiny sporu, i kdyï vedeného jin m neï destruktivním zpûsobem, ãestná konfrontace, mûfiení sil vedoucí k bliï ímu vzájemnému poznávání mezi partnery. Okouzlení, emoce, tûïkosti, strach, nedûvûra v partnera. TROJKA HOLÍ Pokoj, dûstojnost, fantazie, pfiedstavivost, iniciativa, silné du evní impulzy, odu evnûní pro uskuteãàování ãinû, realizované plány, vûle k utváfiení a pfietváfiení. Vnitfiní síla, jistota, bezpeãí, úspûch, tûstí, pfiízeà osudu, mír. Fungující, prosperující firma. Obchod, snaïení, objev. Bezúhonnost, nov zaãátek, ãistota, pravost, ryzost, Ïivost a Ïivotaschopnost. Očekávejte: pfiíjemné události, prosperitu. Nov zaãátek starého nebo vznik nového vztahu. Vztah k okolí: tolerance, ale ne na úkor uzavírání kompromisû. Vnitfiní vyrovnanost a klid, harmonie, radost ze Ïivota, vitalita, podvûdomé ovlivàování stanovisek a rozpoloïení partnera vlastními pozitivními postoji. Otevfienost. ČTYŘKA HOLÍ Úspûch. Koncentrace, stabilizující energie. Kosmick fiád a taky vnitfiní fiád rûzn ch forem Ïivota. Zachovávání pofiádku a pofiadí, kontrola (zákon moci). Odpoãinek, soulad, harmonie, prosperita, mír a dokonalé dílo, uskuteãnûní. tûstí, spokojenost, ukonãení, nov zaãátek na vy í úrovni, tvofiivost, integrace protikladû, zdokonalení. Ale také! Kromû toho, Ïe mûïe jít o ztrátu ideálû, krizové období nebo o tûïké vnitfiní dilema, zûstává v znam této karty i v obrácené pozici témûfi nezmûnûn : znamená prosperitu, tûstí, krásu, zdobení a zkrá lování svého okolí a Ïivotního prostoru. Očekávejte: déletrvající váïn partnersk vztah, smûfiující k uzavfiení man- Ïelského svazku, ukonãení jednoho cyklu a vstup do nového dobrodruïství. Vztah k okolí: pfiijímání partnera i s jeho odli nostmi, uznání nevyhnutelnosti protikladû, pocit naplnûní. Láskyplné a pfiímé vyjasnûní otevfien ch otázek ve vztahu, proãi Èování zdrojû napûtí. 17

18 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 18 T A R O T PĚTKA HOLÍ Asertivita, ctiïádost, pfiíli mnoho odvahy. Protisíla anebo korigující moc, míchání sil a energií. Odstranûní napûtí (vût inou prostfiednictvím hádky), pfiemoïení síly konfliktu. Napodobování, houïevnaté zápolení a boj pfii hledání bohatství a tûstí. Zisk, bohatství, sláva, zlato, poklad. Hravé zvládání tûïk ch Ïivotních situací s mladick m elánem, moïnost uvûdomit si velikost vlastní vnitfiní i fyzické síly. Ale také! Svár, konflikt, rozepfie mezi znepfiátelen mi sourozenci anebo spory s nejbliï ím okolím, nepochopení, zniãení, vnucování se, lïi, popírání. Očekávejte: vnitfiní konflikt s partnerem. Vztah k okolí: impulzivní chování, neschopnost prosadit ve vztahu vlastní vûli a vlastní cíle. Napûtí, blokování snah a energií, pocit utlaãování ze strany partnera, nedûvûra ve vlastní síly, projektovaná do autoritáfiského chování partnera. ŠESTKA HOLÍ Impulzivní vûdcovství, pfiirozená schopnost vést, nad ení, dûvûra, sounáleïitost, víra a Ïivot, tvofiivá síla. Na první pohled jde o vítûzn triumf, ale jsou to taky v borné zprávy, které mûïe pfiiná et královsk kur r. Touha, koruna nadûje. Jedna z nejlep ích karet své barvy. Očekávejte: pokud vytrváte v zapoãatém díle, ãeká vás velk úspûch, vítûzství. Ale také! BezdÛvodné obavy, strach, zrada, poru ení vûrnosti, nedostatek sounáleïitosti, odcizení. Vztah k okolí: hrav vztah pln lehkosti a rozko e, intenzivní proïívání vztahu, sdílení spoleãn ch a vzájemnû spojen ch sil, vá ní a vnitfiního ohnû. Partnerství jako podpora a spojenectví. SEDMIČKA HOLÍ Pfiekonat sám sebe, síla regenerace, chrabrost a odvaha, ãestnost, bezúhonnost, sebevûdomí, prosazení se, nekompromisnost, síla. Vá eà. Očekávejte: diskusi, slovní potyãky; v obchodû vyjednávání, obchodní rozbroje, ale i úspûch, tûstí ve hfie. 18

19 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 19 MALÁ ARKÁNA Ale také! TûÏkosti a pfiekáïky, odvaha postavit se jim. Nesmyslná vzpoura nebo vzpoura proti vnûj ímu svûtu. Okle tûní, ústup, v smûch, kter nás uráïí, zmatek, tûïkosti, úzkostné stavy. Vztah k okolí: Jasné vzájemné formulování sv ch stanovisek nebo ãestné vzájemné vyrovnání, otevfiené vyjádfiení potfieb a názorû, spoleãné dosaïení spoleãného cíle, vzájemné posilování. OSMIČKA HOLÍ Spontánnost, v estrannost, cílevûdomost, poznání, pokrok, rozvoj (nové cesty), nebo nové zpracovávání star ch cílû (fie ení problémû), neãekané impulzy, duchovní aktivita. Také aktivita v podnikání, rychlost v jednání, unáhlenost, veliké nadûje, honba za cílem, kter slibuje zaruãen úspûch. V eobecnû karta symbolizuje v echno, co je v pohybu. Ale také! Osoba na pohled klidná a sebevûdomá, ve skuteãnosti v ak ustra- ená a nejistá, vnitfinû rozervaná. Vztah k okolí: láska, ale i Ïárlivost. Otevfiená, upfiímná komunikace, urovnání sporû, pfiímost, jednoznaãnost. DEVÍTKA HOLÍ Energie a síla napûtí, vznikající spojením muïského a Ïenského principu. Duchovní oheà jako znak du evního naplnûní. Duchovní a du evní harmonie. Síla, vnitfiní pravda. Karta symbolizuje sílu opozice. Pokud dojde k útoku, smûle mu budeme ãelit. MÛÏe znaãit pfiechodné psychické tûïkosti, svázanost, spoutanost, opoïdûní, odklad, ale i rûst, uzdravení pfies uvûdomûní si pfiíãiny zranûní, nemoci a problémû. Plné rozvinutí vnitfiních sil. Ale také! Nestálost, sklony k alkoholismu, souãasné nashromáïdûní vût- ího poãtu nepfiízniv ch okolností, pfiekáïky, protivenství. Vztah k okolí: vûdomé pfiijetí potlaãovan ch, nepfiiznan ch, tzv. temn ch stránek partnera, ale i vztahu. Hluboká vázanost na partnera, vzájemná pomoc, vystupàovaná nebo novû vznikající kvalita vztahu. 19

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta Josef Fric Vydal

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

ZÁSADY VEDENÍ. P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R

ZÁSADY VEDENÍ. P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R ZÁSADY VEDENÍ P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R ZÁSADY VEDENÍ P ÍRUâKA PRO UâITELE Kurs náboïenství 180R Pfiipravil Církevní vzdûlávací systém Vydala Církev JeÏí e Krista Svat ch posledních dnû

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Je mnoho odli ností v tom, jak probíhal porod dfiíve a jak probíhá dnes. Stejnû jako zûstává nezmûnûna fyziologie Ïeny, jeho podstata se nemûní. Pfiesto,

Více

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka 1 DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH Sestavil P. Pavel Habrovec A. D. 2008 1 slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ To Reach Agreement and Never Forget Proceedings from the seminar Minority Policy

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y 1 03 Odpovědi 1. Jaké je mé Ïivotní moto? 2. Co mám ráda? 3. Kdo je mûj nejoblíbenûj í umûlec? Eva Sobolíková 1. Beer4ever, ale i obãas

Více

Jazyk her Václava Havla a S awomira Mro ka

Jazyk her Václava Havla a S awomira Mro ka 023-030_Urban 1.9.2008 18:03 Stránka 23 Izabela Urban Jazyk her Václava Havla a S awomira Mro ka Slovo jako souãást vût a vûta jako souãást dialogû jsou základními prvky dramatické struktury a vytváfiejí

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Asociace inovaãního podnikání âr Pavel vejda a kolektiv INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Praha 2007 KOLEKTIV AUTORÒ: Doc. Ing. Igor Babiã, CSc. Prof. Ing. Jifií Dvofiák, DrSc. Doc. Ing. Jan Hefiman, CSc. Ing. Miroslav

Více

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents:

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents: BULLETIN 3~4/98 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS Z obsahu / Contents: Konference~Pfiedná ky / Conferences~Lectures koly~granty / Universities~Grants

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 14. února 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 7 Máte na to je tû 12 dnû Uzávûrka pfiihlá ek 25. 2. 2008! strana 7 DNES V HORNÍKU Zase bude plakát STA Íâ Ve

Více

Úloha rodiny v péãi o seniory

Úloha rodiny v péãi o seniory SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP2/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Úloha rodiny v péãi o seniory NEP EHLÉDNùTE: Na konci ãísla

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Září 2010 16. ročník. Cena: 15,- Kč. Stanislav Mo a, fieditel MdB

Září 2010 16. ročník. Cena: 15,- Kč. Stanislav Mo a, fieditel MdB vítejte v nové divadelní sezonû! Soubor na ich premiér jsme vám jiï nûkolikrát pfiedstavili a myslím si, Ïe vskutku je na co se tû it obdobnû jako v sezonách pfiedcházejících a doufám, Ïe i v budoucnosti.

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Jifií Jan Pensante. Politika a my lení

Jifií Jan Pensante. Politika a my lení Jifií Jan Pensante Politika a my lení Ú V A H Y Z K O N C E 2. T I S Í C I L E T Í Praha 2000 V VOJ PROBÍHÁ NEROVNOMùRNù Jifií Jan Pensante, 2000 Cherm, 2000 ISBN 80-902521-7-6 V voj v rûzn ch ãástech

Více

Zpravodaj. âeskoslovenské biologické spoleãnosti. Determinace lidské spoleãnosti: nakolik je biologická a nakolik sociální SOUHRNY

Zpravodaj. âeskoslovenské biologické spoleãnosti. Determinace lidské spoleãnosti: nakolik je biologická a nakolik sociální SOUHRNY Zpravodaj âeskoslovenské biologické spoleãnosti Semináfi Hlavního v boru Determinace lidské spoleãnosti: nakolik je biologická a nakolik sociální 4. 4. 2006 Brno SOUHRNY ãíslo 1 BRNO 2006 Hlavní v bor

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více