01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 1 T A R O T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01-40 Tarot_105x145 tarot 24.5.11 6:04 Stránka 1 T A R O T"

Transkript

1 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 1 T A R O T

2 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 2

3 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 3 Tarot je sada 78 karet, z nichï 22 spadá do velké arkány a 56 náleïí arkánû malé. Velká arkána je jádrem tarotu. Taroty pomáhají najít cestu (v chodisko, jin úhel pohledu), kdyï si nejste jisti ãi si nevíte rady. Vût inou vypovídají o tom, co ve skrytu du e víte, ale co si nechcete nebo nejste schopni pfiipustit. Jsou zrcadlem vás sam ch, pomáhají vám vidût problémy v jiném svûtle a v ir ích souvislostech. A tím vám pomáhají pochopit nejen sebe ale i svût kolem vás, rozhodnout se. Velká arkána Tyto trumfové karty mají za cíl odpovûdût na otázky k aktuální situaci tazatele. âasto jsou spojovány i s astrologick m uãením a planetami. DokáÏí vám odpovûdût na konkrétní otázky a poukázat na rûzné související okolnosti v Ïivotû. Jsou oznaãeny fiímsk mi ãísly od 0 do XXI. Dvorní karty Dvorní karty jsou spojeny s nejdûleïitûj ími osobami v na em Ïivotû. Poradí nám, v ãem se máme zlep it a zdokonalovat. Mohou nám pomoci odhalit skryt talent. Jsou souãástí malé arkány. Malá arkána Karty malé arkány se t kají drobnûj ích událostí v Ïivotû ãlovûka. Jsou rozdûleny podle barev na 4 skupiny po 10 kartách. 3

4 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 4 T A R O T VELKÁ ARKÁNA O. Blázen Je to jediná karta jenï byla pfiejata i do hracích karet (tarokû). Joker. Je to pozitivní karta. Blázen je dítûtem v nás. Je v razem hravé bezstarostnosti a lehkomyslnosti, která v ak, pokud se vãas neprobudíme, mûïe skonãit krut m neúspûchem. íká vám, Ïe se máte tû it ze své radosti, veselosti, úïasu nad nov mi oblastmi v Ïivotû, ale varuje vás, Ïe pfiestoïe jste ve své dûtské radosti chránûni, mûli byste b t opatrní a nevzná et se v tûch oblacích pfiíli dlouho. I. Kouzelník Také Kejklífi nebo Mág. Vyjadfiuje chytrost, ikovnost, sebevûdomí a aktivní utváfiení Ïivota. Ukazuje, jak lehce a úspû nû fie íme i velmi nesnadné problémy a zkou ky, jak jsme du evnû ãilí, obratní a silní. Kouzelník je vy í harmonií mezi vûdomím a nevûdomím a dává nám jistotu, Ïe mûïeme hory pfiená et. B vá zobrazován jako mlad muï, jenï stojí u obfiadního stolku s holí v ruce, zdviïenou k nebesûm a druhou ukazující k zemi tak jak na hofie tak i dole. Pfiedmûty na stolku se ãas od ãasu li í, nejãastûji to b vají ãtyfii symboly malé arkány, meã, hûlka, mince a kalich. II. Velekněžka Také PapeÏka. Je ochranitelskou kartou. Pfiedstavuje nevûdomé síly, jemnocit, pfiedtuchy a nevysvûtlitelnou, hluboce zakofienûnou jistotu. Je klíãem k tajemné pravdû a nepfiístupnému logickému chápaní. Je vy í pravdou. V razem trpûlivosti, shovívavosti a ochoty prominout. Je intuitivnû moudrá, záhadná a dobrá. 4

5 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 5 VELKÁ ARKÁNA B vá zobrazována jako mladá Ïena sedící na trûnû, na jedné stranû má bíl sloup Jachin, na druhé sloup ãern Boaz, v rukou drïí svitek ãi knihu, zákon. Aunohou jí leïí srpek mûsíce. Na prsou má solární kfiíï a na hlavû korunu mûsíce a slunce. III. Vládkyně Také Císafiovna nebo Matka, tu i pfiedstavuje. Je nevyãerpatelnou silou pfiírody, plodící bez ustání nov Ïivot. Je v razem vitality, plodnosti, rûstu a zrození. Je pramenem ve kerého Ïivota, obnovující na e Ïivotní síly a schopnost pfiijímat impulzy a vytváfiet nûco nového. Znamená rûst, plodnost na úrovni tvûrãího ducha, rûst v poznání. Je iniciativou, pfiemûnou, hojností. B vá zobrazována jako Ïena usazená na trûnu mezi stromy a tekoucí vodou a vût inou je tûhotná. IV. Vládce Také Císafi. Je v razem na í touhy po stabilitû, jistotû. Je také touhou po osvobození z podmínûnosti pfiírodou. Je archetypem otce. Ukazuje nám, Ïe má nejen smysl pro pofiádek, stfiízlivost, disciplínu, zodpovûdnost a pragmatick zpûsob jednání, ale je i nepfiizpûsobiv, chladn, perfekcionalista, panovaãn, aï bezohlednû zneuïívající svou moc. Je ochranou a pomocí, sebeovládáním, stabilitou a nadfiízen m. B vá zobrazován jako pfiísn star muï s korunou na hlavû. V. Velekněz Také PapeÏ. Pfiedstavuje svût víry a hluboké dûvûry plynoucí z upfiímného vyznání. Je jednou ze tfií ochranitelsk ch karet. Zásadnû a pfiíznivû ovlivàuje prûbûh nûjaké události. Je cestou etiky, ctnosti a morálky. Je uãením, zku enou radou, dobrotou, mírností, moudrostí a vûdûním. Je muïem blízk m tazateli. B vá zobrazen jako muï mezi dvûmi sloupy s jednou rukou pozvednutou k poïehnání. V levé drïí odznak své moci papeïskou hûl a pfied ním kleãí dva muïi, knûïí. 5

6 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 6 T A R O T VI. Milenci UpozorÀuje na hlubokou milostnou zku enost, ale pfiipomíná nutnost rozhodnutí spojeného s tímto krokem, zfieknutí se dosavadních Ïivotních podmínek a jednoznaãné potvrzení této lásky. PÛvodnû se tato karta naz vala Rozhodnutí. Proto se po vás mûïe i vyïadovat rozhodnutí bez hnûvu a zadních vrátek, z hloubi srdce, a pfiitom to s láskou nemusí mít vûbec nic spoleãného. Je to jednoznaãnû karta rozhodovací. B vají zobrazováni jako Adam a Eva v ráji, za nimi stojí strom Poznání a Archandûl nad nimi dohlíïí. Adam (vûdomí) se dívá na Evu (nevûdomí), která vzhlíïí k andûlovi (nadvûdomí). VII. Vůz Je velk m skokem vpfied. Ukazuje touhu po svobodû, ctiïádost, hledání ztraceného ráje nebo touhu uplatnit se. Jindy je louãení poznamenané strachem, ale zde odhodlané a neohroïené, spojené s ochotou vzít na sebe v echna rizika. Naznaãuje velkou obratnost, ale i nezku enost. Tuto kartu je tfieba brát jako varování. NepfieceÀovat vlastní síly a nevystupovat pfiíli sebejistû a euforicky. Mûli bychom místo toho dospût k poznání, Ïe se je je tû hodnû co uãit. Je triumfem, vítûzstvím, nezávislostí, úspûchem a finanãním v nosem ale hlavnû VAROVÁNÍM. B vá zobrazován jako váleãník ve voze taïeném dvûma sfingami, jednou ãernou a druhou bílou, bez otûïí. VIII. Síla Tato karta je urãit m zpûsobem spfiíznûna s kartou Kouzelník. Spoãívá v ní neobyãejná síla a tajemství hluboké vnitfiní harmonie. Je to karta vitality, odvahy a vá nû, je v razem smífiení civilizovaného ãlovûka s jeho Ïivoãi nou pfiirozeností. Nemá smysl skr vat instinkty za nev razné ctnosti, je tfieba si otevfienû pfiiznat existenci tûchto Ïiv ch, nûkdy strach nahánûjících sil, proto- Ïe jediné smífiení a pochopení je pfiijetí a nenásilnû je postupnû zvládnout. Jedinû tak se dostaneme ke skryt m zásobám energie, jeï jsme doposud potfiebovali k potlaãení na ich instinktû. 6

7 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 7 VELKÁ ARKÁNA Tato karta ru í nepfiízeà okolních karet. Znamená sebedûvûru, du evní sílu, trpûlivost, velkomyslnost, rozhodnutí, ducha, jenï pfiekoná tûlo... B vá zobrazována jako mladá Ïena, jeï má nad hlavou znak vûãnosti a rukama pevnû drïí ãelisti lva. IX. Poustevník Je kartou ústraní a vnitfiního zastavení. Je vyjádfiením období Ïivota, kdy se bráníme cizím vlivûm a snaïíme se najít klid a cestu k sobû, daleko od ru - ného davu. Je to dûleïitá zku enost, která nás naplàuje poznáním, kdo jsme, co chceme a kam jdeme. Spojuje dva extrémy, hloubku proïitku a vrchol poznání. Kdo následuje toto volání, bude bohat í o schopnost b t sám sebou, nepochybovat a vyuïívat svou vnitfiní sílu. Je kartou poznání, moudrosti, ãasu osamûní, ústraní, odlouãení, distance, hledání, odkladû a bystrosti. MÛÏe v ak také signalizovat, Ïe míra izolace nesmí b t pfiekroãena a jen ãas pfiinese odpovûdi, na které ãekáme. B vá zobrazována jako star muï, jenï se dívá z hor dolû, v jedné ruce drïí hûl a v druhé svûtlo. X. Kolo osudu Podle toho, jak chápeme osud, bereme tuto kartu buì jako v raz vlastní bezmocnosti, nebo odkaz na Ïivotní zku enosti, na kter ch mûïeme rûst a dozrávat. JestliÏe se vzdaluje, na e plány se prostû nechtûjí splnit, vûci, které nemû- Ïeme ovlivnit, niãí na e zámûry (poãasí, provoz na silnici, stávka). V tomto pfiípadû poskytnou okolní karty cenné rady, jak se dostat na druhou, pfiíznivûj í stranu Kola. Naznaãuje i Èastné, pfiíjemné a pfiekvapivé zmûny. Je to karta zmûny, osudu, urãení, losu, transformace, zmûny Ïivotních pomûrû, fie ení otázek a problémû, materiální pomoci. B vá zobrazována jako Kolo na nebesích, vybavené písmeny T-A-R-O, jeï jsou prostfiídány s hebrejsk mi písmeny J-H-V-H (Yahweh, Jehovah).V kaïdém ze ãtyfi rohû je jedna ze ãtyfi elem Apokalypsy, jak ãte knihu. MÛÏe b t zobrazena také jako nûkolik lidí spojen ch pupeãní ÀÛrou s Kolem. 7

8 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 8 T A R O T XI. Spravedlnost Spravedlnost obsahuje nûkolik témat. Jasné a objektivní poznání, vûdomû a rozhodnû vynesen úsudek, nepodplatitelnost, vyváïenost, slu nost, a také ukazuje, Ïe se nám dostane práva. Znamená, Ïe na e okolí nám vrací zpût na e ãiny, Ïe jsme konfrontováni v dobrém i zlém s následky na ich ãinû. Tam, kde se chováme dobfie, upfiímnû a poctivû, bude na e jednání uznáno a patfiiãnû odmûnûno, tam, kde pûsobíme pochybn mi prostfiedky, ztroskotáme. Je to karta vlastní zodpovûdnosti, ukazuje, Ïe nic nedostaneme zadarmo a za v e, co se nám stane, neseme odpovûdnost jen my sami. B vá zobrazována jako muï ãi Ïena sedící mezi dvûmi sloupy, zdviïen meã v jedné ruce a váhy v ruce druhé. Oãi do iroka otevfiené. XII. Viselec Znamená, Ïe jste uvízli v nesnázích a teì se nemûïete pohnout z místa. Lze v nûm v ak najít i vynucen klid, ve kterém je moïné hlub ím pozorováním dospût k hlubok m poznáním a k nutné zmûnû obrazu svûta a Ïivotního smûru. Pasivita, k níï jsme v této dobû odsouzeni, se nezfietelnû projevuje jako nemoc, coï i tato karta znamená. Zobrazuje ducha uvûznûného v hmotû vûdomého si v vojové nutnosti. Je obûtí, ústupkem, podfiízením se, zkou kou, disciplínou, zfieknutím se v eho, co nás mûïe v novém v voji ru it, vnuknutím. B vá zobrazován jako muï, jenï klidnû visí hlavou dolû a za jednu nohu je pfiivázan ke kfiíïi, païe má svázané za kfiíïem. XIII. Smrt Je to karta rozlouãení, uvolnûní, konce. Tímto zpûsobem také pfiipravuje prostor pro nûco nového, nadcházejícího. Jejím hlavním v znamem je konec, pfiitom to mûïe b t jak konec vytouïen, osvobozující, ale i bolestn. Ale oproti meãové desítce, která symbolizuje konec násiln, pfiedãasn, tato karta symbolizuje vïdy pfiirozen konec, a tedy i to, Ïe nade el ãas rozlouãení. Zcela neprávem patfií k obávan m kartám. Ti, kdo chtûjí vidût svût v rûïov ch br lích, tuto kartu nepochopili a vidí v ní jen bolest a dûs. Je koncem, promûnou, transformací, ztrátou, hlubokou 8

9 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 9 VELKÁ ARKÁNA zmûnou, koncem urãit ch záleïitostí, pfiechodem k novému, pfiesunem na vy í stupeà vûdomí. Vût inou je tato karta zobrazena jako kostra, která jede na bílém koni, tfiímá prapor, na nûmï je bílá rûïe na ãerném poli. ShlíÏí dolû na biskupa, jenï se modlí. V dálce mezi dvûma vûïemi zapadá slunce. Jin typ je kostra s kosou, které z vybûlen ch kostí vyráïí nov Ïivot. XIV. Mírnost Dala by se lépe pochopit, kdybychom ji nazvali pravá míra. Pfiedstavuje zdraví. Je protikladem následující kartû ëábel, vystihující nemírnost. Harmonie, vyrovnanost, mírnost a klid v du i, Èastné proïitky, zdraví a vnitfiní vyrovnanost. S kladn m vztahem k sobû dokáïeme Ïít v harmonickém souladu s na ím okolím. Podle tématu poloïené otázky mûïe tato karta znamenat i vyléãení a uzdravení. Je rovnomûrností, trpûlivostí, poznáním vlastních hranic a spokojeností se sebou sam m, uspofiádáním vlastního Ïivota, vytyãením nového Ïebfiíãku hodnot a priorit. B vá zobrazen jako andûl s kfiídly, jednou nohou na zemi a druhou ve vodû, pfielévá vodu z kalicha v levé ruce do kalicha v ruce pravé se spoustou kvûteny. XV. Ďábel Toto je karta, na kterou byste si mûli dát pozor. Dá se nejnesnadnûji vysvûtlit, protoïe pro kaïdého z nás má ëábel jinou tváfi, ale je to karta ohromné síly, násilí, poku ení, neodvratné události, závislosti, slabé vûle, ztroskotání dobr ch pfiedsevzetí. Pfiedstavuje temné stránky mnoha karet: proti Kouzelníkovi stojí jako ãern mág, pfiedstavuje ãást záhadného aspektu VeleknûÏky, pokryteck protipól Veleknûze. U MilencÛ je tendencemi k boji o moc nebo oplzlost. Ukazuje na podplatitelnost nebo nespravedlnost Spravedlnosti. U Síly zas bezduch chtíã. U Mírnosti sklony k pfiehánûní a je také vládcem temn ch mûsíãních krajin (XVIII). Tato karta naznaãuje, Ïe si hrajeme s ohnûm a musíme si dávat pozor, abychom si nespálili prsty. Na hlub í úrovni svûdãí o tom, Ïe v souvislosti s polo- Ïenou otázkou narazíme na vlastní stinné stránky. 9

10 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 10 T A R O T V povolání na e morální síly, pfiesvûdãení a dobré úmysly jsou uvádûny v poku ení. Pfiitom se mûïe jednat o obchod, pfii nûmï dobfie vydûláme, proto- Ïe vyuïijeme dûvûry nebo nevûdomosti obchodního partnera. Také se mûïe jednat o úkol, kter je proti na im zásadám (zbranû, drogy, ohroïení Ïivotního prostfiedí), ale budeme-li se zdráhat tento úkol splnit, dáváme v anc dobr v dûlek nebo i pracovní místo a alibistick hlásek volá: Kdybych to neudûlal já, udûlá to stejnû nûkdo jin. Je to karta, která nás varuje pfied námi sam mi!! B vá zobrazována jako rohat kozel sedící na podstavci. Nah muï a Ïena, oba s rohy a ocasy, jsou za fietûz pfiipoutáni k podstavci. Triumf chtíãe nad duchem, materiální podruãí... XVI. Věž VûÏí je naznaãováno, Ïe jsme se uzavfieli ve vûïi poskytující údajnou jistou, která se náhle zaãne otfiásat. Pfiitom se jedná o prostor, strukturu, dimenzi, jeï se stala pfiíli tûsnou a bezv znamnou. MÛÏe se to t kat pfiesvûdãení a Ïivotních zásad, ale i pojetí jistoty zamûstnání a financí, ale také pfiátelství a citov ch vztahû. Pfiedstavuje nûco, co nám poskytovalo jistotu a pocit bezpeãí, ale my jsme se uï posunuli dál. Jde o pfiekvapující zku enosti zpûsobující rozpad starého systému. Z poãátku povaïujeme tyto zmûny za katastrofu, ale po pfiekonání prvního oku s ulehãením pocítíme, Ïe jsme se zbavili staré zátûïe. Je to karta odhalení, intenzity, hádky, stfietû, neklidu, neãekané události, poznání, náhlé zmûny, procesu poznávání, konfrontace s vy ími silami, je to karta zdánlivé katastrofy. B vá zobrazována jako vûï, z níï se dvû postavy vrhají dolû na skaliska, a vûï je osvûtlená bleskem. XVII. Hvězda Hvûzda je kartou nadûje, moudrosti a rozpoznávání vy ích souvislostí. Ukazuje, Ïe zaãínáme nebo plánujeme vûci sahající do budoucna a mûïeme oprávnûnû doufat v jejich zdárn prûbûh. Ve starém pojetí je Hvûzda povaïována za jednu z pûti ochranitelsk ch karet, ohla ující potû iteln zdar. 10

11 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 11 VELKÁ ARKÁNA Je to karta nadûje, osudu, naplnûní, je svûtlem ve tmû a vzdálen m cílem. Nûkdo nebo nûco dá tazateli impulz do Ïivota. B vá zobrazována jako nahá Ïena na pobfieïí, pravou nohou ve vodû a levou na zemi. Ze dïbánu v kaïdé ruce vylévá vodu jak do vody, tak i na bfieh. Velká hvûzda nad ní je obklopena sedmi men ími. To je Sirius obklopen Plejádami. XVIII. Měsíc Mûsíc nás vede do tajemn ch a temn ch oblastí noci, do svûta obrazû du e. Inspiruje pfiedtuchy, touhy a sny. Svûtlá tváfi Mûsíce znamená romantické snûní, bujnou fantazii a dobrou schopnost vcítit se do ostatních. Tato karta ale spí symbolizuje temnou stranu Mûsíce, temnou propast du e. Pfiedstavuje strach, nejistotu, zlé sny, ponuré pfiedtuchy a hrûzu z neviditelného, z neuchopitelného. âasto v ak iracionálního. Je to karta omylu, nebezpeãí, klamného zdání, intuice a pfiedtuchy jsou dûleïité, buìte obezfietní. B vá zobrazována jako pes a vlk mezi dvûma vûïemi. Vyjí na mûsíc rozkreslen do nûkolika fází. Z mofie v pfiední ãásti obrázku vylézá rak. MÛÏe b t také zobrazena jako Mûsíc v nûkolika fázích mezi dvûma sloupy. Z mofie v popfiedí protéká mezi sloupy fieka do ztracena. XIX. Slunce Je v razem radosti ze Ïivota, vitality a dûvûry. Pfiedstavuje síly osvícení ducha, jehoï prostfiednictvím si ujasníme pojmy a pfiekonáme starosti, zlobu a zlé obavy. Je symbolem mladické svûïesti a pocitu znovuzrození, jasn ch stránek Ïivota. Na hlub í úrovni vyz vá k pfiekonání temnoty, k rozvinutí na ich kladn ch stránek. Je kartou jasnosti, vyjasnûní, probuzení, úspûchu, spokojenosti, pfiílivu síly, vnitfiního tûstí, zachránûného ãi získaného zdraví, partnerství, tûstí a dosaïení v ech cílû. B vá zobrazována jako krásné nahé dítû sedící na bílém koni v zahradû pod záfiícím sluncem. 11

12 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 12 T A R O T XX. Soud Jedná se o vstání z mrtv ch, ukazuje úchvatn záïitek spasení a vysvobození toho, co bylo uvûznûno. Ukazuje to pravé, boïské uniknutí z temného Ïaláfie, po nûmï pfiijde svûtlo. Je v razem tûstí, osvobozením od starostí a nouze, z nepfiíjemn ch situací a svazkû, osvobozením od zábran a báznû. Je kartou rozhodnutí vy í moci, zmûny, zaãátkem nové fáze, koncem utrpení. B vá zobrazována jako archandûl dující do trouby posledního soudu nad muïem, Ïenou a dítûtem, ktefií se zvedají z hrobu, païe vzhûru k promûnû. XXI. Svět Symbolizuje znovu nalezenou jednotu, proïitek vy í harmonie a potû iteln v sledek nûjakého procesu. Ukazuje na cestû hrdiny, tedy va í, Èastn konec, znovunalezen ráj, Ïe jsme Èastnû dorazili do cíle. Na úrovni událostí poukazuje na Èastné ãasy, v nichï si uïíváme bez zábran a pln mi dou ky. Je kartou nejvy ího naplnûní, dosaïení nejdûleïitûj ích cílû, dokonãení, totálního úspûchu. B vá zobrazována jako v oválném vûnci tanãící nahá Gaia, obklopená ãtyfimi elmami z Apokalypsy andûlem, orlem, lvem a b kem. 12

13 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 13 MALÁ ARKÁNA Tvofií ji 56 karet, rozdûlen ch do ãtyfi sérií po 14 kartách. Její v znam je pfiedev ím mantick. V kaïdé ze ãtyfi sérií jsou karty od jedné do desíti a po nich následují figury páïe, rytífi, král a královna. Karta oznaãená jedniãkou je esem a nese hlavní znaky celé série. HOLE (Îezla) Symbolizují OheÀ. Jsou aktivitou, prací a pfiírodou. Symbolizují umûní, rûst, zmûnu, tvofiivost, v voj, sílu rozumu, fiemeslnou zruãnost. Oblast: aktivita v práci, v povolání. Potvrzování a získávání moci. Sféra zdraví, sportu, úspûchû ãi neúspûchû v komunikaci mezi lidmi. Postavení ve spoleãnosti. Význam: Poukázání na potfiebné kroky, které vedou k Ïádan m a souãasnû nejlep ím v sledkûm. KRÁLOVNA HOLÍ PfiitaÏlivost, optimismus, radost ze Ïivota, laskavost, starostlivost, moudrost, pfiímost, velkorysost, nezávislost, tajemnost. Záhadná, pfiátelská, cudná, milující, vzne ená, velice samostatná, sebevûdomá, se silnou vûlí a vysokou inteligencí. Neústupnost, ale vût inou se ukáïe b t opodstatnûná. Pokud pfii v kladu oznaãuje vedlej í karta muïe, cítí k nûmu náklonnost. Pokud oznaãuje Ïenu, má zájem o tazatele. Kromû jiného taky láska k penûzûm. Oznaãuje 13

14 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 14 T A R O T úspûch v pracovní oblasti, bohatou sklizeà. Hodná, spofiivá, ochotná, pozorná a úsluïná osoba. Ale také! Opozice, Ïárlivost aï podvod ãi nevûra. Konfliktní vztahy, vyvolávající pocit frustrace a ne tûstí, napjaté rodinné vztahy, intolerance, Ïárlivost, bezohlednost, touha po dominanci, zbyteãné dramatizování, pomstychtivost, Ïena vládnoucí Ïeleznou rukou, muïatka. Vztah k okolí: Aktivní, temperamentní. Tahle osobnost ovládá celé své okolí a manipuluje s ním. Její touhou je mít po boku rozumného hrdinu, kter by vyhovoval jejím pfiedstavám a podfiizoval se jejím pfiáním. KRÁL HOLÍ Prudk, vá niv, pruïn, Ïiv, animální, vzne en, tajemn, pfiátelsk muï, venkovan, obyãejnû Ïenat, poctiv a svûdomit, pfiející. Dokonal manïel, vynikající partner. Identifikace s vy ími ideály, humanitární ideje, duchovní aktivity, schopnost nadchnout se, dynamika, síla vûle, vyuïití osobního potenciálu. âlovûk pevnû stojící na zemi, zachovávající tradice. Ideální vzor pro ostatní. Sebevûdomá, odváïná, svobodomyslná, podnikavá osobnost, orientovaná na budoucnost, ochotná a schopná riskovat. Oãekávejte v bornou zprávu, nezi tnou, dobrou radu, neãekané dûdictví, anci nebo nabídku, kterou by bylo tfieba pfiijmout. Ale také! Dobr, ale pfiísn ; stroh, relativnû tolerantní. Neustupuje od sv ch principû, ani kdyï si je vûdom jejich nesprávnosti a nepodloïenosti. Bezzásadov, vypoãítav lháfi, dokonce intrikán. Dogmaticky vyïaduje plnûní zákonû, které sám urãuje. TûÏká povaha, pfiesvûdãen o neodolatelnosti vlastní osoby, pfiedev ím v oblasti verbálního projevu. Panovaãnost, intolerance, egoismus, bezohlednost, touha po moci. Vztah k okolí: Nereálné pfiedstavy o partnerovi a partnerství. TûÏká komunikace a obtíïné nastolování harmonie ve vztahu. Problémy pfii hledání vhodného Ïivotního druha. Nesná enlivost vûãi autoritám a pocity stresu. Pokud ale pracuje na rozvoji své osobnosti, pfiekoná svou slabost a je schopen vytváfiet a vstupovat do vztahû, které jsou naplnûním a vyjádfiením velkorysosti, skuteãné vzájemné nezávislosti, a pfiitom nefal ované vfielosti, vroucnosti a oddanosti. 14

15 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 15 MALÁ ARKÁNA RYTÍŘ HOLÍ PfiitaÏliv, otevfien, vá niv, dynamick, riskující, kreativní, netrpûliv ãlovûk. Dobrodruh. Pfiemíra odvahy, aktivita, neustálá touha po nov ch avant rách a zmûnách. Tajemn, pfiátelsk mlad muï. DÛvtip, temperament, nad ení, prûkopnick duch. Láska k Ïivotu, umûní a opaãnému pohlaví. Odjezd, nepfiítomnost, let, emigrace, zmûna bydli tû, pfiíjemné zku enosti. Ale také! RoztrÏka, rozdûlení, odcizení, pfieru ení, rozbroje. Osoba nepokojného ducha. Plytkost, boufilivost, nestálost, nedostatek tolerance. Vodu káïe, víno pije ; morální kazatel nedodrïující vlastní hlásaná pfiikázání; nebo ten, kter je do té doby, neï se stal zastáncem morálky, sám ãasto poru oval a to ve vysoké mífie. Extravagantní, se sklony hrát ve svém Ïivotû role jin ch; herec. Pesimistick, ustaviãnû rozvíjející katastrofické scénáfie. Nepokojn, netrpûliv, nervózní, destruktivní. Vztah k okolí: Dobr na pracovi ti, konfliktní v rodinû a v partnerství. Vná í do vztahû netrpûlivost, pfiíli mnoho emocí, kter mi se fiídí taky v bûïném Ïivotû a zahlcuje jimi v echny kolem sebe, ãímï veliké mnoïství vztahû doslovnû zniãí. V partnerství náladov, nevypoãitateln. Nová láska je pro nûj novou hraãkou, kterou se rychle zasytí a pak ji odhodí. Nezral, pubertální, neochotn vzdát se sv ch infantilních návykû a pfiístupu k mezilidsk m, pfiedev ím partnersk m vztahûm. PÁŽE HOLÍ Smysl pro krásu, poctivost a upfiímnost. Schopnost vûnovat se druh m. Radost a chuè do Ïivota, láska, nad ení, odvaha, spontánnost, láska ke svobodû, síla, entuziasmus, vá nivá Ïivotní síla. Tajemn, dûvûryhodn mlad muï. Milenec, posel, po Èák, dobr pfiítel. Pokud pfii v kladu leïí na vedlej í pozici karta znázoràující muïe, pfiiná í mu pfiíznivou zprávu. Jestli je za ním umístûna karta PáÏete pohárû, mûïe signalizovat nebezpeãného soupefie. PáÏe je povaïováno za nositele nejlep ích vlastností své barvy. Očekávejte: neobvyklé, dobré zprávy, nové moïnosti, nové zamûstnání. Ale také! Nerozhodnost, nejistota, patná zpráva, nevhodné Ïertování, tajuplné oznámení, rozãarování, Ïivotní tûïkosti a jednotvárnost. Extrém: Deka- 15

16 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 16 T A R O T dence, pfiehnan dûraz na vzhledovou stránku vûcí, dokonce i Ïivota samotného. Témûfi Ïádná schopnost vcièování, oddanosti a obûtavosti. Povrchnost, teatrálnost, nerozhodnost. Onemocnûní. Vztah k okolí: pfiehnaná touha po svobodû a nespoutanosti, vyúsèující ve volné vztahy; anarchie. MoÏné sexuální problémy; náladovost, egocentrismus, p cha a nafoukanost projevovaná vûãi tûm, se kter mi vstupuje do vztahû rûzné úrovnû. ESO HOLÍ Tvofiivost i tvofiení samotné, vynález, podnikavost. Peníze, tûstí, dûdictví, veliké, doposud ne zcela vyuïité schopnosti a ance. Energie, iniciativa, pfiipravenost riskovat, nové cíle, impulzy, motivace a my lenky, odvaha, rozhodnost, potenciál. PrÛkopnick duch. PfiíleÏitost ukrytá v nás a v zva vyuïít ji. Očekávejte: radost, jenïe ne bez mráãkû. Ale také! Pád, dekadence, zniãení, záhuba, zkáza, neúspûch v jakékoli práci avmezilidsk ch vztazích, ztroskotání jako následek pfiíli ného zápalu ãi bujnosti. Stagnace, duchovní prázdnota, smûla, pád. Vztah k okolí: vroucí, naplnûn teplem a pfiítulností. Zaujetí a zájem o vztah anebo o jeho rûst ãi rozvoj. Náznak nového chápání jiï existujícího vztahu a jeho budování na jin ch principech, anebo vznik celkem nového vztahu. DVOJKA HOLÍ Tvofiivá vûle, odhodlání, náhlá zmûna, rozhodnutí, získání, pfiivlastnûní, ovládnutí a drïení v moci, dûvtip, vynalézavost, dûmyslnost, aktivita, muïskost, spontánní síla rozhodování, pfiipravenost ke konfrontaci. Taky ãinorodá práce, bohatství, tûstí, velkolepost, nadvláda. Ale také! Netrpûlivost, malá v drï, nemoc, zmatek, slabost, únava, vyãerpání, pfiekvapení, údiv, ztráta dûstojnosti v hádce, uzavfiení srdce pro malichern spor, prosazování vlastních zájmû a cílû. Trápení, zklamání, deziluze, smutek, poníïení. Očekávejte: konstruktivní, tvofiivou roztrïku s partnerem. 16

17 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 17 MALÁ ARKÁNA Vztah k okolí: obhajování sv ch zájmû, nûkdy bezv znamné pfiíãiny sporu, i kdyï vedeného jin m neï destruktivním zpûsobem, ãestná konfrontace, mûfiení sil vedoucí k bliï ímu vzájemnému poznávání mezi partnery. Okouzlení, emoce, tûïkosti, strach, nedûvûra v partnera. TROJKA HOLÍ Pokoj, dûstojnost, fantazie, pfiedstavivost, iniciativa, silné du evní impulzy, odu evnûní pro uskuteãàování ãinû, realizované plány, vûle k utváfiení a pfietváfiení. Vnitfiní síla, jistota, bezpeãí, úspûch, tûstí, pfiízeà osudu, mír. Fungující, prosperující firma. Obchod, snaïení, objev. Bezúhonnost, nov zaãátek, ãistota, pravost, ryzost, Ïivost a Ïivotaschopnost. Očekávejte: pfiíjemné události, prosperitu. Nov zaãátek starého nebo vznik nového vztahu. Vztah k okolí: tolerance, ale ne na úkor uzavírání kompromisû. Vnitfiní vyrovnanost a klid, harmonie, radost ze Ïivota, vitalita, podvûdomé ovlivàování stanovisek a rozpoloïení partnera vlastními pozitivními postoji. Otevfienost. ČTYŘKA HOLÍ Úspûch. Koncentrace, stabilizující energie. Kosmick fiád a taky vnitfiní fiád rûzn ch forem Ïivota. Zachovávání pofiádku a pofiadí, kontrola (zákon moci). Odpoãinek, soulad, harmonie, prosperita, mír a dokonalé dílo, uskuteãnûní. tûstí, spokojenost, ukonãení, nov zaãátek na vy í úrovni, tvofiivost, integrace protikladû, zdokonalení. Ale také! Kromû toho, Ïe mûïe jít o ztrátu ideálû, krizové období nebo o tûïké vnitfiní dilema, zûstává v znam této karty i v obrácené pozici témûfi nezmûnûn : znamená prosperitu, tûstí, krásu, zdobení a zkrá lování svého okolí a Ïivotního prostoru. Očekávejte: déletrvající váïn partnersk vztah, smûfiující k uzavfiení man- Ïelského svazku, ukonãení jednoho cyklu a vstup do nového dobrodruïství. Vztah k okolí: pfiijímání partnera i s jeho odli nostmi, uznání nevyhnutelnosti protikladû, pocit naplnûní. Láskyplné a pfiímé vyjasnûní otevfien ch otázek ve vztahu, proãi Èování zdrojû napûtí. 17

18 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 18 T A R O T PĚTKA HOLÍ Asertivita, ctiïádost, pfiíli mnoho odvahy. Protisíla anebo korigující moc, míchání sil a energií. Odstranûní napûtí (vût inou prostfiednictvím hádky), pfiemoïení síly konfliktu. Napodobování, houïevnaté zápolení a boj pfii hledání bohatství a tûstí. Zisk, bohatství, sláva, zlato, poklad. Hravé zvládání tûïk ch Ïivotních situací s mladick m elánem, moïnost uvûdomit si velikost vlastní vnitfiní i fyzické síly. Ale také! Svár, konflikt, rozepfie mezi znepfiátelen mi sourozenci anebo spory s nejbliï ím okolím, nepochopení, zniãení, vnucování se, lïi, popírání. Očekávejte: vnitfiní konflikt s partnerem. Vztah k okolí: impulzivní chování, neschopnost prosadit ve vztahu vlastní vûli a vlastní cíle. Napûtí, blokování snah a energií, pocit utlaãování ze strany partnera, nedûvûra ve vlastní síly, projektovaná do autoritáfiského chování partnera. ŠESTKA HOLÍ Impulzivní vûdcovství, pfiirozená schopnost vést, nad ení, dûvûra, sounáleïitost, víra a Ïivot, tvofiivá síla. Na první pohled jde o vítûzn triumf, ale jsou to taky v borné zprávy, které mûïe pfiiná et královsk kur r. Touha, koruna nadûje. Jedna z nejlep ích karet své barvy. Očekávejte: pokud vytrváte v zapoãatém díle, ãeká vás velk úspûch, vítûzství. Ale také! BezdÛvodné obavy, strach, zrada, poru ení vûrnosti, nedostatek sounáleïitosti, odcizení. Vztah k okolí: hrav vztah pln lehkosti a rozko e, intenzivní proïívání vztahu, sdílení spoleãn ch a vzájemnû spojen ch sil, vá ní a vnitfiního ohnû. Partnerství jako podpora a spojenectví. SEDMIČKA HOLÍ Pfiekonat sám sebe, síla regenerace, chrabrost a odvaha, ãestnost, bezúhonnost, sebevûdomí, prosazení se, nekompromisnost, síla. Vá eà. Očekávejte: diskusi, slovní potyãky; v obchodû vyjednávání, obchodní rozbroje, ale i úspûch, tûstí ve hfie. 18

19 01-40 Tarot_105x145 tarot :04 Stránka 19 MALÁ ARKÁNA Ale také! TûÏkosti a pfiekáïky, odvaha postavit se jim. Nesmyslná vzpoura nebo vzpoura proti vnûj ímu svûtu. Okle tûní, ústup, v smûch, kter nás uráïí, zmatek, tûïkosti, úzkostné stavy. Vztah k okolí: Jasné vzájemné formulování sv ch stanovisek nebo ãestné vzájemné vyrovnání, otevfiené vyjádfiení potfieb a názorû, spoleãné dosaïení spoleãného cíle, vzájemné posilování. OSMIČKA HOLÍ Spontánnost, v estrannost, cílevûdomost, poznání, pokrok, rozvoj (nové cesty), nebo nové zpracovávání star ch cílû (fie ení problémû), neãekané impulzy, duchovní aktivita. Také aktivita v podnikání, rychlost v jednání, unáhlenost, veliké nadûje, honba za cílem, kter slibuje zaruãen úspûch. V eobecnû karta symbolizuje v echno, co je v pohybu. Ale také! Osoba na pohled klidná a sebevûdomá, ve skuteãnosti v ak ustra- ená a nejistá, vnitfinû rozervaná. Vztah k okolí: láska, ale i Ïárlivost. Otevfiená, upfiímná komunikace, urovnání sporû, pfiímost, jednoznaãnost. DEVÍTKA HOLÍ Energie a síla napûtí, vznikající spojením muïského a Ïenského principu. Duchovní oheà jako znak du evního naplnûní. Duchovní a du evní harmonie. Síla, vnitfiní pravda. Karta symbolizuje sílu opozice. Pokud dojde k útoku, smûle mu budeme ãelit. MÛÏe znaãit pfiechodné psychické tûïkosti, svázanost, spoutanost, opoïdûní, odklad, ale i rûst, uzdravení pfies uvûdomûní si pfiíãiny zranûní, nemoci a problémû. Plné rozvinutí vnitfiních sil. Ale také! Nestálost, sklony k alkoholismu, souãasné nashromáïdûní vût- ího poãtu nepfiízniv ch okolností, pfiekáïky, protivenství. Vztah k okolí: vûdomé pfiijetí potlaãovan ch, nepfiiznan ch, tzv. temn ch stránek partnera, ale i vztahu. Hluboká vázanost na partnera, vzájemná pomoc, vystupàovaná nebo novû vznikající kvalita vztahu. 19

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

KORUNNÍ KLENOT ROZLI OVÁNÍ

KORUNNÍ KLENOT ROZLI OVÁNÍ VIVÉKAâÚDÁMANI neboli KORUNNÍ KLENOT ROZLI OVÁNÍ Bhagavan rí ankara Òvod StûÏejní dílo nedvojné filozofie (advaitavédanty). Doslovn pfieklad slova 'vivéka' je 'rozli ování', coï se v duchovní praxi t ká

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií:

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: KAPITOLA 1 Kdo je toxický muž? Definice toxického muže Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: 1. Vyvolává ve vás negativní emoce. 2. Nechová se k vám správnû. 3. Vzbuzuje ve vás negativní

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková

Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Efektivní komunikace - cesta k úspěchu Modul II Komunikace Mgr. Liana Cihelková Projekt Efektivní komunikace - cesta k úspěchu CZ.1.07/3.2.06/01.0015 Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

1 Anatomie pasivní agresivity

1 Anatomie pasivní agresivity 1 Anatomie pasivní agresivity Srdcov král se v knize Alenka v kraji divû pokou í uklidnit hysterického evce slovy: Nebuì nervózní, nebo tû nechám na místû popravit. Toto varování by klidnû mohlo splynout

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN Îádná spoleãnost, ve které je vût í ãást ãlenû chud ch a uboh ch, nemûïe vzkvétat a b t Èastná. Adam Smith Mûli bychom v ichni mít pocit trapnosti. Lidstvo nakonec dospûlo

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce systemické psychotraumatologie (VSP) www.franz-ruppert.de mezi metodou systemických konstelací, vlastnostmi toho, kdo konstelaci vede. ten, kdo konstelaci

Více

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny.

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Denní modlitba otcû Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Chceme se odvrátit od vûcí, které nás

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici

ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd. Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici ZÁKLADNÍ (DLOUHODOB ) PROGRAM âssd Otevfienost nov m v zvám, vûrnost tradici Schváleno XXXI. sjezdem âssd, Praha, 28. 30. 3. 2003 Obsah: 1. Kdo jsme a kam smûfiujeme...3 1.1. Historické kofieny a zásady

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

ubliïování dítûti citové nepfiijetí dítûte sexuální zneuïívání

ubliïování dítûti citové nepfiijetí dítûte sexuální zneuïívání zanedbávání poniïování zraàování ubliïování dítûti citové nepfiijetí dítûte sexuální zneuïívání t rání osahávání komerãní zneuïívání nadávky bití izolace nedostateãná v Ïiva domácí násilí hádky rodiãû

Více

Sedící skrãenec. Utrpení na ich plotének

Sedící skrãenec. Utrpení na ich plotének Sedící skrãenec (HOMO SEDENS CURVATUS) Z nevysvûtliteln ch dûvodû jsme pov ili sezení na svou hlavní ãinnost. Sedíme pfiíli dlouho, sedíme pfiíli pokfiivenû, sedíme pfiíli neaktivnû. Utrpení na ich plotének

Více

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte,

Více