NÁVRH ze dne. Pracovní doba a doba odpočinku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ze dne. Pracovní doba a doba odpočinku"

Transkript

1 NÁVRH ze dne Pracovní doba a doba odpočinku Účinnost od: Závaznost: všechny útvary DP Zrušuje se: Směrnice GŘ č. 5/2007 Zpracovatel: Ing. Iva Kochmanová Spolupracující útvary: Schvalovatel: Lucie Šindelářová, ředitelka sekce Lidské zdroje Účel Tato norma rozpracovává ustanovení ZP a kolektivní smlouvy v oblasti pracovní doby, doby odpočinku a rozvržení pracovní doby, včetně ustanovení nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. Obsah: 1 Zkratky a definice Zkratky... Chyba! Záložka není definována. 1.2 Definice Obecná ustanovení o pracovní době Stanovená týdenní pracovní doba a pracovní režimy, délka směny Délka stanovené týdenní pracovní doby Délka směny Kratší pracovní doba Rozvržení pracovní doby Rovnoměrné rozvržení pracovní doby Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby Jiná úprava pracovní doby Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Stanovení začátku a konce pracovní doby, rozvrhy směn Odchylná pracovní doba zaměstnanců MHD Pružná pracovní doba Fond pracovní doby Měsíční fond Naplnění fondu pracovní doby Letní čas Přestávky v práci a bezpečnostní přestávky Přestávka v práci na jídlo a oddech Bezpečnostní přestávky Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami Nepřetržitý odpočinek v týdnu Pracovní pohotovost Práce přesčas Noční práce... 7

2 12 Dovolená Výměra dovolené Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část, dovolená za odpracované dny Krácení dovolené Čerpání dovolené Dovolená při změně zaměstnání Náhrada za dovolenou Evidence a vykazování pracovní doby Závěrečné ustanovení Související dokumenty Přílohy Příloha č Příloha č Zkratky a definice Níže uvedené zkratky a definice jsou platné pro metodiku zpracovanou touto normou. 1.1 Zkratky HZS... útvar Hasičský záchranný sbor OOPP... osobní ochranné pracovní prostředky ZP zákoník práce 1.2 Definice definice směny... grafické nebo časové (vyjádřené v hodinách a minutách) vyjádření průběhu pracovního dne zaměstnance rozpis směn... konečné upřesnění přidělení směny zaměstnanci dle plánovaného rozvrhu směn pro příslušný provozní den rozvrh směn turnus... plán stavby směn nerovnoměrně rozvržených v určitém cyklu, ze kterého je vypočítáván fond pracovní doby útvar odd. Vlakový dispečink útvar odd. Provozní dispečink útvar odd. Provozní dispečink útvar odbor Řízení lidských zdrojů 2 Obecná ustanovení o pracovní době Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Směna je část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozpisu pracovních směn nebo rozvrhu směn turnusu odpracovat, tj. doba bez přestávek v práci na jídlo a oddech, případně včetně přiměřené doby na oddech a jídlo a bezpečnostních přestávek. Jako výkon práce se posuzuje doba a) kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, s výjimkou doby pracovního volna poskytnutého na žádost zaměstnance, bylo-li předem sjednáno jeho napracování, a doby, po kterou byla práce přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy, b) dovolené, za kterou přísluší náhrada mzdy, c) kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek, d) kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy. Výkonem práce je též účast na školení nebo jiných formách přípravy nebo studia za účelem prohloubení kvalifikace k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě (může být zaměstnanci uložena a zaměstnanec je povinen ji absolvovat). Do pracovní doby může být započtena doba potřebná k osobní očistě po skončení práce v rozsahu stanoveném v KS. Do pracovní doby je započtena doba potřebná k předávce směny maximálně v délce 15 minut. NÁVRH ze dne 2 (celkem 15)

3 Doba strávená vybavováním pracovním oděvem stejnokrojem v oděvním skladu je překážkou na straně zaměstnavatele a zaměstnanci se poskytuje pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu maximálně v délce 4 hodiny za kalendářní rok. Vybavení zaměstnance OOPP je povinností zaměstnavatele. V případě, že si zaměstnanec bude OOPP zajišťovat výjimečně z rozhodnutí nadřízeného při individuální návštěvě skladu sám, jedná se o součást jeho pracovní doby a zaměstnanci bude za takto vykázanou nezbytně nutnou dobu poskytnuta mzda. 3 Stanovená týdenní pracovní doba a pracovní režimy, délka směny 3.1 Délka stanovené týdenní pracovní doby V DP je stanovena délka pracovní doby: a) 30 hodin týdně zaměstnancům v jednosměnném rovnoměrně rozvrženém pětidenním pracovním režimu trvale pracujícím v nočních přepravních výlukách při údržbě tratí a tunelů metra, b) 32,5 hodiny týdně zaměstnancům, kteří obsluhují a organizují dopravu v jednosměnném rovnoměrně rozvrženém pětidenním pracovním režimu trvale pracujícím v nočních přepravních výlukách strojvedoucí NTP, vedoucí služebního vlaku, c) 40 hodin týdně zaměstnancům, na které se vztahuje 16 odst. 1 NV č. 589/2006 Sb., (tito zaměstnanci jsou uvedeni v příloze č. 1 této normy), d) 37,5 hodiny týdně pro všechny ostatní zaměstnance a pracovní režimy. 3.2 Délka směny Délka směny je stanovena takto: při stanovené týdenní pracovní době hodin... 6 hodin denně, při stanovené týdenní pracovní době... 32,5 hodiny... 6,5 hodin denně, při stanovené týdenní pracovní době... 37,5 hodiny... průměrně 7,5 hodiny denně nebo rozvrhem směn turnusem, při stanovené týdenní pracovní době hodin... průměrně 8 hodin denně nebo rozvrhem směn turnusem. 3.3 Kratší pracovní doba Kratší pracovní dobu lze sjednat dle 80 ZP. 4 Rozvržení pracovní doby 4.1 Rovnoměrné rozvržení pracovní doby Pracovní doba se při rovnoměrném rozvržení rozvrhuje do pětidenního pracovního týdne (pondělí pátek). Délka pracovních směn ve dnech může být různá podle potřeb pracoviště, na každý týden po sobě jdoucí musí však být rozvrhován stejný počet hodin. Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny se stanovená týdenní pracovní doba rozvrhuje tak, že délka směny nesmí přesáhnout 9 hodin. U zaměstnanců v jednosměnném rovnoměrně rozvrženém pětidenním pracovním režimu trvale pracujících v nočních přepravních výlukách při údržbě tratí a tunelů metra (30 hodin) a u zaměstnanců, kteří obsluhují a organizují dopravu v jednosměnném pětidenním pracovním režimu trvale pracujících v nočních přepravních výlukách strojvedoucí NTP a vedoucí služebního vlaku (32,5 hodiny), první pracovní den v týdnu začíná v neděli a poslední začíná ve čtvrtek. NÁVRH ze dne 3 (celkem 15)

4 4.2 Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby Průměrná týdenní pracovní doba bez práce přesčas nesmí při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny v rozvrhu směn turnusu přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období uvedené v KS. Při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin s výjimkou zaměstnanců, na které se vztahují ustanovení přílohy č. 1, u nichž nesmí délka směny přesáhnout 13 hodin. Rozvrhy směn turnusy se zveřejňují formou vývěsky na jednotlivých pracovištích, popř. normou vedoucího jednotky, nejpozději dva týdny před začátkem období, na něž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena. Nenaplnění rozvrhu směn turnusů na stanovenou pracovní dobu je překážkou na straně zaměstnavatele. Pracovní dobu téže směny může zaměstnavatel rozdělit na dvě části s výjimkou JPA, kde může být v ojedinělých případech rozdělena na více než dvě části. Převody zaměstnanců z rovnoměrně rozvržené pracovní doby do nerovnoměrně rozvržené pracovní doby a zpět v průběhu kalendářního měsíce se neprovádějí, s výjimkou převodů dle 41 ZP. V případě takového převodu se pracovní doba stanoví zvlášť pro každý pracovní režim. 4.3 Jiná úprava pracovní doby Byla-li sjednána se zaměstnancem jiná úprava pracovní doby, nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin. 4.4 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Při výkonu práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr lze směny určovat operativně po dohodě se zaměstnancem. 4.5 Stanovení začátku a konce pracovní doby, rozvrhy směn Začátek a konec pracovní doby stanoví vedoucí zaměstnanci přímo podřízení generálnímu řediteli, vedoucí jednotky nebo vedoucí provozovny/služby pro podřízené zaměstnance. Začátek a konec pracovní doby zaměstnanců v úseku generálního ředitele stanoví generální ředitel. Rozvrhy pracovních směn se po projednání s příslušnými odborovými organizacemi ukládají a archivují na pracovišti příslušného vedoucího zaměstnance. 4.6 Odchylná pracovní doba zaměstnanců MHD Odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců MHD je upravena v příloze č. 1. Ustanovení přílohy č. 1 lze použít jen pro zaměstnance v ní uvedené. Ustanovení přílohy č. 1se nevztahuje na řidiče tramvají, řidiče autobusů a strojvedoucí metra v době, kdy jsou frekventanty kurzů k získání potřebné kvalifikace. Po celou dobu trvání kurzu (teoretické i praktické části) se účast frekventantů kurzů řídí plánem výuky, nikoli rozvrhem směn. Při jízdním výcviku je stanovená týdenní pracovní doba strojvedoucích metra 40 hodin a řídí se rozvrhem směn příslušného zacvičujícího strojvedoucího, který má minimálně pětiletou odbornou praxi. 4.7 Pružná pracovní doba Pružná pracovní doba je upravena v příloze č Fond pracovní doby Fond pracovní doby představuje počet hodin, stanovených pro dané období. 5.1 Měsíční fond U zaměstnanců s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou odpovídá počtu pracovních dnů (včetně svátků připadajících na pracovní dny) daného měsíce a násobků průměrné denní pracovní doby. U zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou je tento fond stanoven individuálně a odpovídá součtu plánovaných hodin z rozvrhu směn turnusu daného měsíce. NÁVRH ze dne 4 (celkem 15)

5 5.2 Naplnění fondu pracovní doby Zaměstnavatel je povinen zajistit vyrovnání pracovní doby u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou do stanovené týdenní pracovní doby maximálně za období vymezené v KS. Změny v rozpisech směn (změny v obsazení jednotlivých směn) je možné provést pouze po vzájemné dohodě mezi zaměstnancem a příslušným nadřízeným zaměstnancem. 5.3 Letní čas Zákonem č. 54/1946 Sb. a prováděcím nařízením vlády je stanoveno zavedení letního času. Stanovená týdenní pracovní doba u zaměstnanců, jimž počátek letního času připadne do jejich pracovní směny, pokud se tato pracovní směna v důsledku zavedení letního času zkrátí, bude v příslušném týdnu o jednu hodinu kratší. A naopak připadne-li do pracovní směny zaměstnance konec letního času, bude stanovená týdenní pracovní doba v příslušném týdnu o jednu hodinu delší. 6 Přestávky v práci a bezpečnostní přestávky 6.1 Přestávka v práci na jídlo a oddech Přestávka v práci na jídlo a oddech není pracovní dobou. Tato přestávka se poskytuje nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce v trvání nejméně 30 minut, mladistvým se tato přestávka poskytuje nejdéle po čtyřech a půl hodinách nepřetržité práce. Přestávka v práci na jídlo a oddech může být rozdělena do několika částí, z nichž alespoň jedna její část musí činit nejméně 15 minut. Pokud nebude v mimořádných případech poskytnuta přestávka na jídlo a oddech, bude zaměstnanci zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo, za kterou přísluší mzda. Přestávky na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby. Začátek a konec přestávek v práci stanoví vedoucí zaměstnanec, který stanovuje začátek a konec pracovní doby (viz bod 4.5) po předchozím projednání s odborovými organizacemi. Výčet profesí a funkcí, u kterých z provozních důvodů nelze poskytnout přestávku na jídlo a oddech je uveden ve směrnici, která stanovuje profese a funkce, u kterých nelze z provozních důvodů poskytnout zaměstnanci přestávku na jídlo a oddech dle 88 odst. 1 ZP. 6.2 Bezpečnostní přestávky Pokud je při trvalé práci, zařazené jako riziková podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nezbytné nepřetržité používání OOPP k omezení rizikového faktoru nebo pokud to povaha OOPP vyžaduje, musí být během práce zařazeny bezpečnostní přestávky, při nichž může zaměstnanec odložit OOPP. První přestávka se zařazuje nejpozději po 2 hodinách nepřetržitého výkonu práce v trvání nejméně 15 minut, poslední nejméně v trvání 10 minut nejpozději 1 hodinu před ukončením směny. Při teplotě vzduchu od 10 C do 4 C musí být práce zaměstnance upravena tak, aby doba jejího nepřetržitého trvání nepřesáhla 3 hodiny, při teplotě vzduchu od 4 C do 10 C dvě hodiny a při teplotě vzduchu od 10 C 75 minut. Bezpečnostní přestávky mezi jednotlivými úseky nepřetržité práce v chladové zátěži musí trvat nejméně 10 minut. Práce musí být upravena tak, aby zaměstnanec nekonal práci na pracovišti, na kterém je korigovaná teplota vzduchu (teplota vzduchu korigovaná podle rychlosti proudění) nižší než 30 C. 7 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami Pracovní doba musí být rozvržena tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. U zaměstnanců uvedených v příloze č. 1 se postupuje podle této přílohy. Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas, u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců, při živelných událostech a v jiných obdobných mimořádných případech, za podmínky, že následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku. U zaměstnanců uvedených v příloze č. 1 se postupuje podle této přílohy. NÁVRH ze dne 5 (celkem 15)

6 8 Nepřetržitý odpočinek v týdnu Pracovní doba musí být rozvržena tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu během každého období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů v trvání alespoň 35 hodin. Není-li možné z provozních důvodů poskytnout odpočinek v tomto rozsahu, je možno rozvrhnout pracovní dobu tak, že doba nepřetržitého odpočinku v týdnu bude činit nejméně 24 hodin s tím, že za období dvou týdnů bude činit délka tohoto odpočinku celkem alespoň 70 hodin. Pokud je to z provozních důvodů možné, stanoví se nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby do něho spadala neděle. Nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit u mladistvého zaměstnance méně než 48 hodin. U zaměstnanců uvedených v příloze č. 1 se postupuje podle této přílohy. 9 Pracovní pohotovost Pracovní pohotovost je doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby provedena nad rámec jeho rozvrhu směn - turnusu. Zaměstnavatel může pracovní pohotovost na zaměstnanci požadovat jen v případě, že se o tom se zaměstnancem dohodne. Pracovní pohotovost může být sjednána jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele. 10 Práce přesčas Práce přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. V rozvrhu směn-turnusu se označí případná část směny, která je přesčasem nad rozsah stanovené pracovní doby. Rovněž výkon práce v rámci pracovní pohotovosti nad rozsah stanovené týdenní pracovní doby je prací přesčas. Dohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas namísto příplatku, poskytne se toto náhradní volno nejdéle v době tří kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou na jiné době. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou ( 80 ZP) je prací přesčas práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu příslušného pracoviště (tzn. práce nad 40 h, 37,5 h, 32,5 h, 30 h). Těmto zaměstnancům nelze práci přesčas nařídit. Práce přesčas je práce stejného druhu, jakou zaměstnanec vykonává podle pracovní smlouvy. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu bylo poskytnuto na jeho žádost. Prací přesčas nesmějí být zaměstnáváni mladiství zaměstnanci ( 245, odst. 1 ZP) a těhotné zaměstnankyně. Zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než jeden rok, nesmí být práce přesčas nařízena ( 241 odst. 3 ZP). Práci přesčas nelze nařídit, jestliže by její výkon byl v rozporu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci nebo s lékařským posudkem. Práci přesčas je možné konat jen výjimečně ( 93 odst. 1 ZP). Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Konat práce nad 150 hodin v kalendářním roce lze pouze na základě dohody se zaměstnancem. Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období 52 týdnů po sobě jdoucích. Souhlas zaměstnance s konáním práce přesčas nad limity nařízené práce přesčas musí být proveden písemně. Uvedený souhlas lze nahradit hromadným seznamem, na němž každý zaměstnanec stvrdí svým podpisem, že souhlasí s výkonem práce přesčas podle potřeb zaměstnavatele v rozsahu tam uvedeném. Vedoucí útvaru odpovídá za uložení těchto písemných souhlasů. Veškeré požadavky na zvýšení limitu přesčasové práce nad 150 hodin v kalendářním roce vyplývající z výše uvedené dohody se zaměstnancem zasílá příslušný vedoucí zaměstnanec útvaru NÁVRH ze dne 6 (celkem 15)

7 11 Noční práce Noční práce je práce v noční době, noční doba je doba mezi 22:00 a 6:00 hodinou. Zaměstnancem pracujícím v noci je zaměstnanec, který během noční doby pravidelně odpracuje nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Délka směny všech zaměstnanců pracujících v noci (vyjma zaměstnanců trvale pracujících v nočních směnách při údržbě metra) nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Není-li to z provozních důvodů možné, musí být stanovená týdenní pracovní doba rozvržena tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích. Při výpočtu se vychází z pětidenního pracovního týdne. Pracovní doba v trvale nočních směnách při údržbě metra je řešena v příloze č. 1. Noční prací nesmějí být zaměstnáváni mladiství zaměstnanci ( 245, odst. 1 ZP). 12 Dovolená 12.1 Výměra dovolené Výměra dovolené činí dle KS pět týdnů v kalendářním roce. Týdnem dovolené se rozumí 7 po sobě následujících kalendářních dnů Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část, dovolená za odpracované dny Pro vznik práva na dovolenou za kalendářní rok musí zaměstnanec konat práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce ( 212 odst. 1 ZP). Při splnění této podmínky vzniká zaměstnanci právo na dovolenou za kalendářní rok, tj. na celou výměru dovolené, popřípadě na její poměrnou část, jestliže jeho pracovní poměr po celý kalendářní rok netrval. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny tj. více než polovinu, části směn odpracované v různých dnech se nesčítají. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc trvání pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok. Zaměstnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok, ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce práci alespoň 60 dnů, náleží dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v kalendářním roce. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny tj. více než polovinu, části směn odpracované v různých dnech se nesčítají. Zaměstnanci s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou na jednotlivé týdny nebo na období celého kalendářního roku přísluší tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru ( 213 odst. 4 ZP). Určení příslušného počtu pracovních dnů dovolené vyplyne ze vztahu: vpdd = ps pt x pd Legenda: vppd... výsledný počet pracovních dnů dovolené ps... počet směn podle rozvrhu směn-turnusu nerovnoměrného týdenního rozvržení pracovní doby (bez přesčasových směn) v kalendářním roce pt... počet týdnů v kalendářním roce pd... počet týdnů dovolené, na které má zaměstnanec právo Výsledek se zaokrouhlí na celé půldny tím způsobem, že při vypočtené délce dovolené v rozsahu: 0,25-0,75 dne se provede zaokrouhlení na 0,5 dne, 0,76-1,25 dne se provede zaokrouhlení na 1 den, 1,26-1,75 dne se provede zaokrouhlení na 1,5 dne, 1,76-2,25 dne se provede zaokrouhlení na 2 dny. Stejným způsobem se provádí zaokrouhlování dalších dnů. NÁVRH ze dne 7 (celkem 15)

8 Při změně rozvržení pracovní doby v průběhu kalendářního roku (tzn. při přeřazení zaměstnance z režimu rovnoměrného do nerovnoměrného rozvržení pracovní doby nebo naopak) přísluší zaměstnanci za tento rok dovolená v poměru, který odpovídá délce příslušného rozvržení pracovní doby. Právo na dovolenou a její čerpání se posuzuje v rámci toho režimu pracovní doby, který se v konkrétní době na zaměstnance vztahuje. Dovolená, která již byla v tomto roce vyčerpána, se přepočítává na režim pracovní doby, do něhož zaměstnanec přechází Krácení dovolené Dovolená, na níž vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze z důvodů, které vznikly v tomto roce. Nepracoval-li zaměstnanec, který splnil podmínku stanovenou v 212 odst. 1 ZP, v kalendářním roce, za který se dovolená poskytuje, pro překážky v práci, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce ( 216 odst. 3 ZP), krátí se mu dovolená za prvých 100 takto zameškaných pracovních dnů o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů rovněž o jednu dvanáctinu. Dovolenou vyčerpanou před nástupem rodičovské dovolené nelze však z tohoto důvodu krátit. Zaměstnavatel zkrátí zaměstnanci dovolenou z důvodu neomluveného zameškání směny (pracovního dne). Neomluvené zameškání kratších částí jednotlivých směn se sčítají. Podmínkou krácení dovolené je dohoda s příslušnou odborovou organizací, že zameškání práce bylo neomluvenou absencí ( 348 odst. 3 ZP). Dovolenou lze takto zkrátit o jeden až tři dny. Při krácení dovolené z výše uvedených důvodů musí být zaměstnanci, jehož pracovní poměr trval po celý kalendářní rok, poskytnuta dovolená alespoň v délce dvou týdnů. Zaměstnanci, který zameškal práci pro výkon trestu odnětí svobody, se za každých 21 takto zameškaných pracovních dnů krátí dovolená za kalendářní rok o jednu dvanáctinu. Stejně se krátí dovolená z důvodu vazby, došlo-li k pravomocnému odsouzení zaměstnance nebo byl-li zaměstnanec obžaloby zproštěn, popřípadě bylo-li proti němu trestní stíhání zastaveno jenom proto, že není za spáchaný trestný čin trestně odpovědný nebo že mu byla udělena milost anebo že trestný čin byl amnestován Čerpání dovolené Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel podle rozvrhu čerpání dovolených vydaného s předchozím souhlasem příslušné odborové organizace tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku. Zaměstnavatel je povinen určit zaměstnanci, jehož pracovní poměr trval po celý kalendářní rok, čerpání alespoň čtyř týdnů v kalendářním roce, pokud na ně má právo. Při stanovení rozvrhu čerpání dovolených je nutno přihlížet k úkolům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Schválený rozvrh čerpání dovolených se ukládá u vedoucího příslušného útvaru. Zaměstnavatel může určit zaměstnanci na základě rozvrhu dovolených čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik práva na dovolenou, jestliže lze předpokládat, že zaměstnanec tyto podmínky splní do konce kalendářního roku. Jestliže si zaměstnanec nemohl dovolenou vyčerpat v kalendářním roce z naléhavých provozních důvodů nebo proto, že zaměstnavatel neurčil její čerpání, nebo pro překážky v práci, je zaměstnavatel povinen poskytnout ji zaměstnanci tak, aby skončila nejpozději do konce příštího kalendářního roku. Neurčí-li zaměstnavatel zaměstnanci čerpání alespoň čtyř týdnů dovolené v kalendářním roce, pokud na ně má právo, ani do 31. října příštího kalendářního roku, je dnem nástupu zaměstnance na tuto nevyčerpanou dovolenou nebo její část první následující pracovní den v měsíci listopadu, a to za předpokladu, že zaměstnanci nebrání v nástupu dovolené překážky v práci (v případě pracovní neschopnosti a v případě čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené). Pokud zaměstnanec nevyčerpá uvedené čtyři týdny dovolené ani do konce příštího kalendářního roku, právo na tuto dovolenou zaniká. Pokud zaměstnanec nemohl vyčerpat dovolenou, přesahující čtyři týdny ani do konce příštího kalendářního roku z naléhavých provozních důvodů nebo proto, že zaměstnavatel neurčil její čerpání, nebo pro překážky v práci na straně zaměstnance, může být s jeho písemným souhlasem předloženým útvaru tato část dovolené vyčerpána do konce dalšího kalendářního roku. Výjimečně může zaměstnavatel zaměstnancům poskytovat dovolenou v několika částech nebo i po jednotlivých dnech, v těchto případech však musí alespoň jedna část činit nejméně dva týdny, NÁVRH ze dne 8 (celkem 15)

9 pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne jinak, přičemž nezáleží na tom, zda jde o dovolenou z předcházejícího roku nebo dovolenou z nároku běžného roku. Byl-li zaměstnanec během dovolené uznán práce neschopným pro nemoc nebo úraz nebo ošetřuje-li nemocného člena rodiny, dovolená se mu přerušuje. To neplatí, jestliže zaměstnavatel určil čerpání dovolené na dobu ošetřování nemocného člena rodiny na žádost zaměstnance. Dovolená se přerušuje také nástupem mateřské a rodičovské dovolené. Pokud v jednom pracovním dni začínají zaměstnanci dvě pracovní směny, vyčerpá pro účely dovolené rovněž dva dny dovolené. Dovolená se poskytuje vždy v tom dni, ve kterém pracovní směna začíná. Připadne-li v době čerpání dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené. Na den svátku zaměstnavatel neurčuje čerpání jednoho dne dovolené ani čerpání náhradního volna za práci přesčas nebo ve svátek Dovolená při změně zaměstnání Změní-li zaměstnanec v průběhu téhož kalendářního roku zaměstnání, může mu nový zaměstnavatel poskytnout dovolenou, popř. část dovolené, na kterou mu vzniklo právo u dosavadního zaměstnavatele, jestliže o to zaměstnanec požádá oba zúčastněné zaměstnavatele nejpozději před skončením pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele. Podmínkou pro převod dovolené je souhlas obou zaměstnavatelů. Poměrná část dovolené za kalendářní rok přísluší v délce jedné dvanáctiny též za kalendářní měsíc, v němž zaměstnanec změnil zaměstnání, pokud skončení pracovního poměru a vznik pracovního poměru u nového zaměstnavatele na sebe bezprostředně navazují. Zaměstnanci přísluší poměrná část dovolené od nového zaměstnavatele. Za bezprostřední navázání pracovního poměru se považuje též situace, kdy mezi skončením pracovního poměru u dosavadního zaměstnavatele a vznikem pracovního poměru u nového zaměstnavatele jsou dny pracovního klidu Náhrada za dovolenou Zaměstnanci s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za skutečnou délku odpadlé směny. Zaměstnanci s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku odpovídajícího průměrné délce směny. Odpadlá délka směny rovná se průměrné délce směny. Od přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za délku odpadlé směny dle rozvrhu směn - turnusu. Řidičům BUS bude poskytnuta náhrada mzdy za dobu čerpání dovolené ve výši průměrného výdělku za průměrnou délku směny vyplývající z daného rozvrhu směn. Rozhodná je výše průměrného výdělku používaného v té době, kdy je dovolená čerpána, i kdyby se jednalo o čerpání dovolené z předchozího kalendářního roku nebo o čerpání dovolené převedené od jiného zaměstnavatele, u něhož mu příslušela mzda v jiné výši. 13 Evidence a vykazování pracovní doby K vykazování a evidenci pracovní doby jsou zavedeny uživatelské programové úlohy. 14 Závěrečné ustanovení 14.1 Související dokumenty Kolektivní smlouva Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci NÁVRH ze dne 9 (celkem 15)

10 předpis O 2/2-9, provozní předpis Výcvikový a zkušební řád pro provozování tramvají směrnice, která stanovuje profese a funkce, u kterých nelze z provozních důvodů poskytnout zaměstnanci přestávku na jídlo a oddech dle 88 odst. 1 ZP Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 54/1946 Sb., o letním čase Nařízení vlády č. 420/2006 Sb., o zavedení letního času v letech 2007 až 2011 Nařízení vlády č. 222/2011 Sb., o zavedení letního času v letech 2012 až Přílohy č. 1 Odchylná pracovní doba č. 2 Pružná pracovní doba Pozn.: Žlutým podbarvením jsou zvýrazněny změny proti rušené Směrnici generálního ředitele č. 5/2007 Pracovní doba a doba odpočinku. Datum schválení: Lucie Šindelářová ředitelka sekce Lidské zdroje NÁVRH ze dne 10 (celkem 15)

11 Příloha č. 1 1 Okruh zaměstnanců Odchylná pracovní doba zaměstnanců MHD Tato úprava se týká pracovní doby a doby odpočinku pracovníků MHD, kteří jsou členy osádky autobusu, zaměstnanců, kteří organizují silniční městskou dopravu, zaměstnanců drážní dopravy na dráze tramvajové, lanové a speciální (metro) a členů osádky autobusu linkové osobní dopravy, u které délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km: Zaměstnanci drážní dopravy na dráze speciální (metro) 1) revizor bezpečnosti v dopravě (dozorčí VI), 2) dispečer (dispečer IV - VII, dozorčí VII, dozorčí VIII), 3) výpravčí (dozorčí IV, dozorčí V), 4) dozorčí směny trati (dozorčí V), 5) dozorčí depa (dozorčí V), 6) odpovědný zástupce provozu (dozorčí VI) 7) dozorčí stanice (dozorčí I, dozorčí II), 8) samostatný provozní technik (dozorčí III, dozorčí IV), 9) železničář, 10) dělník v dopravě, 11) strojvedoucí, 12) strojvedoucí-instruktor 13) strojvedoucí NTP 14) dozorčí provozu (doprava a jízda) v nerovnoměrně rozvržené pracovní době (dozorčí V). Pozn.: V závorce jsou uvedeny názvy funkcí a profesí dle směrnic Katalog typových činností TH funkcí a Katalog manuálních prací. Zaměstnanci drážní dopravy na dráze tramvajové 1) řidič tramvaje, 2) výpravčí, 3) dispečer. Zaměstnanci, kteří organizují silniční městskou dopravu a členové osádky autobusu 1) řidič autobusu, 2) dispečer, 3) výpravčí, 4) garážmistr. 2 Součásti pracovní doby U funkcí a profesí, na které se vztahuje tato příloha, tvoří pracovní dobu: vlastní přepravní výkon, přejezdy z linky na linku, operativní a provozní zálohy, prostoj (např. KPV krácení provozního výkonu), seznámení se s příslušnou tratí/linkou, seznámení s obsluhou a řízení vozidla, přiměřená doba pro oddech a jídlo, bezpečnostní přestávka, přípravná a odstavná doba, manipulační jízdy po trati, v garáži, vozovně, depu (obraty vozidel/souprav, jízda po smyčce, mytí vozidla/soupravy, tankování), režijní jízdy (např. přejezdy mezi nástupními místy v rámci jedné směny), NÁVRH ze dne 11 (celkem 15)

12 čekání na zpožděné střídání, zkušební jízdy po trati, v garáži, vozovně, depu, zkušební trati, zácvik jiného zaměstnance, předání vozidla při střídání, vykonání odborných zkoušek, výkon dopravní kontroly, výkon práce revizora bezpečnosti v dopravě, výkon práce dozorčího směn trati, výkon služby strojvedoucího instruktora, výkon služby dispečera vlakového dispečinku metro, výkon služby dispečera technologického dispečinku, výkon služby dispečera elektrodispečinku, výkon služby dispečera sdělovacího a zabezpečovacího dispečinku, výkon služby dispečera střediska Pohotovost, výkon služby dispečera provozu tratí A, B a C výkon služby výpravčího v metru, výkon služby dozorčího depa, výkon služby odpovědného zástupce provozu, výkon služby dozorčího stanice, výkon služby samostatného provozního technika, výkon služby železničáře, výkon služby dělníka v dopravě, výkon služby dispečera, výkon služby garážmistra, výkon služby řidiče tramvaje - instruktora dle zkoušky D3 předpisu O 2/2-9, docházková doba z místa vystřídání do místa odpočinku a zpět v objektu DP nebo smluvního objektu s příslušným zázemím, předávka služby výkon služby dozorčího provozu (doprava a jízda). 3 Rozvržení pracovní doby rozvrh a rozpis směn 3.1 Rozvržení pracovní doby Průměrná týdenní pracovní doba činí 40 hodin, do této doby se započítává přiměřená doba pro oddech a jídlo. Pracovní doba je rozvržena nerovnoměrně, zaměstnanci konají práci v každodenním režimu na základě vypracovaného písemného a zveřejněného rozvrhu směn turnusu stanovené týdenní pracovní doby. Podle výkonu převážné části pracovní doby ve směně rozlišujeme ranní, odpolední, polonoční, noční, denní, celodenní a dělené směny. 3.2 Rozvrh směn turnus Rozvrhem směn turnusem se rozumí plán stavby směn nerovnoměrně rozvržených v určitém cyklu, ze kterého je vypočítáván fond pracovní doby. U zaměstnanců konajících práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se rozvrhem směn turnusem po dohodě se zaměstnancem rozumí i rozvrh bez konkrétního rozvržení směn, ze kterého je vypočítáván fond pracovní doby dle úvazku zaměstnance podle kalendáře v běžné pracovní dny. V JPM se rozvrhem směn turnusem po dohodě se zaměstnancem rozumí i rozvrh bez konkrétního rozvržení směn, ze kterého je vypočítáván fond pracovní doby dle úvazku zaměstnance podle kalendáře v běžné pracovní dny. Zaměstnanci je konkrétní směna oznámena nejpozději tři dny předem. Přidělování zaměstnanců do jednotlivých rozvrhů směn turnusů se řídí rozhodnutím příslušného vedoucího, popř. vnitřními pravidly jednotlivých jednotek (JPA, JPT, JPM). NÁVRH ze dne 12 (celkem 15)

13 Nový rozvrh směn - turnus (např. z důvodu změny grafikonu) schvaluje příslušný vedoucí, po předchozím projednání s příslušnými odborovými organizacemi. Zaměstnanci, musí být s novým rozvrhem seznámeni minimálně 14 dní předem formou vývěsky. 3.3 Rozpis směn Rozpis směn je konečné upřesnění přidělení směny zaměstnanci dle plánovaného rozvrhu směn pro příslušný provozní den. S tímto rozpisem musí být zaměstnanec seznámen minimálně 3 dny předem formou vývěsky, em, sms zprávou nebo telefonicky, nedohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem jinak. Změny v konkrétní směně lze provádět bez předchozího projednání se zaměstnancem jen při náhlé nepředvídatelné změně vypravení nebo mimořádné události. Pokud nebude možno v důsledku svátku zachovat zaměstnanci plánovanou směnu z rozvrhu směn - turnusu pro příslušný den, může mu být přidělena jiná směna, nebo směna odpadne z důvodu svátku. U strojvedoucích z důvodů pracovního zatížení při jednočlenné obsluze se vylučuje, aby v rozvrhu a rozpisu směn následovaly po sobě 3 noční směny. Při živelných pohromách a z důvodu dlouhodobého omezení provozu s cestujícími v části linky metra je možné přejít operativně na režim zařazení strojvedoucích do rozvržení bez konkrétního plánu směn. Konkrétní situace bude v nejbližším možném termínu projednána s příslušnými odborovými organizacemi. V JPT nesmí konec pracovní doby odpolední části dělené směny řidiče tramvaje přesáhnout 21. hodinu plus zatahovací časy ve vozovnách, pokud nejde o mimořádné situace. V JPT a JPM je nejkratší délka směny stanovena na 6 hodin. Výjimkou je školení v JPT a JPM a zálohy v JPT. 4 Rozvržení přestávek 4.1 Bezpečnostní přestávky U řidičů autobusů MHD a tramvají je bezpečnostní přestávka přerušení řízení vozidla stanovena nejpozději po 4 hodinách řízení v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Tato bezpečnostní přestávka může být rozdělena do několika částí v trvání nejméně 10 minut. U strojvedoucích metra je bezpečnostní přestávka přerušení řízení vozidla stanovena nejpozději po 2,5 hodinách, při likvidaci mimořádných událostí bude tato přestávka poskytnuta v nejbližším možném čase. Bezpečnostní přestávka je uvedena v definici každé konkrétní směny. Definice směn musí být zveřejněna formou vývěsky na všech nástupních a střídacích místech. Každé nedodržení minimálního stanoveného rozsahu v čerpání bezpečnostních přestávek je řidič povinen vždy nahlásit příslušnému dispečinku (útvar , , ). Dispečink všechny hlášené nepravidelnosti v čerpání přestávek vyhodnotí a na základě toho včas nařídí řidiči náhradní způsob čerpání přestávky. Do délky doby řízení se nezapočítává přípravná doba před a po směně, přejímka a odstavení vozidla/soupravy na začátku a konci směny (včetně začátku a konce části dělené směny). 4.2 Přiměřená doba na oddech a jídlo Přiměřená doba na oddech a jídlo je poskytována následujícím způsobem: a) u řidičů tramvají: aa) u směny nebo její části delší než 4 hodiny v délce minimálně 15 minut, v případě, že nevzniká nárok na bezpečnostní přestávku, neposkytuje se ani přiměřená doba na oddech a jídlo, ab) u směny nebo její části delší než 8,5 hodiny v souhrnné délce minimálně 30 minut, přičemž nejkratší část musí být minimálně 15 minut, ac) u směny nebo její části delší než 9 hodin v souhrnné délce 45 minut, přičemž nejkratší část musí být minimálně 15 minut, b) u řidičů autobusů MHD u souvislé směny nebo její části delší než 6 hodin: ba) v souvislé délce minimálně 30 minut bb) v souhrnné délce minimálně 40 minut při dělení na dvě části, NÁVRH ze dne 13 (celkem 15)

14 bc) v souhrnné délce minimálně 45 minut při dělení na tři části, z nichž nejkratší část musí být alespoň 10 minut. Přiměřené doby na oddech a jídlo a bezpečnostní přestávky řidičů jsou uvedeny v jízdních řádech (definici směn) dohodnutým způsobem. Pokud je řidič vystřídán na trati, musí mít možnost čerpat bezpečnostní přestávku nebo přiměřenou dobu pro oddech a jídlo ve služební místnosti k danému účelu vyhrazené v objektu DP nebo smluveném objektu s patřičným zázemím. 5 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami Pracovní doba musí být rozvržena tak, aby zaměstnanec, na kterého se vztahují ustanovení této přílohy, měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Tento odpočinek může být zaměstnanci a) zkrácen až na 9 hodin nejvýše třikrát v týdnu za podmínky, že v následujícím týdnu bude prodloužen o dobu předchozího zkrácení, b) během 24 hodin po sobě jdoucích výjimečně rozdělen na dvě nebo tři části ve dnech, kdy není zkrácen podle písmena a), přičemž musí jedna část činit alespoň 8 hodin a nepřetržitý odpočinek musí být prodloužen z 11 hodin na alespoň 12 hodin. 6 Nepřetržitý odpočinek v týdnu Pracovní doba musí být rozvržena tak, aby u zaměstnance, na kterého se vztahuje tato příloha vnitřní normy, byla doba nepřetržitého odpočinku v týdnu během každého období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů alespoň 24 hodin s tím, že za období tří týdnů bude tento odpočinek činit celkem alespoň 105 hodin. 7 Noční práce při údržbě metra Délka směny zaměstnance pracujícího v noční době při údržbě metra může činit nejvýše 10 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Rovnoměrné rozvržení trvale noční pracovní doby: 30 hodin, 32,5 hodiny je určeno podle potřeb nočního provozu od 22:00 h do 4:30 h nebo od 22:30 h do 5:00 h. NÁVRH ze dne 14 (celkem 15)

15 Příloha č. 2 Pružná pracovní doba V zájmu lepšího využívání pracovní doby a uspokojování osobních potřeb zaměstnanců DP lze uplatnit ve smyslu 85 ZP na některých pracovištích nebo u některých zaměstnanců pružnou pracovní dobu. Podmínkou uplatnění pružné pracovní doby u zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců je zabezpečení řádného výkonu všech činností útvaru vymezených vnitřní normou o posláních a působnostech útvarů a včasné a kvalitní plnění úkolů zaměstnancem daných popisem pracovní funkce. Při pružném rozvržení pracovní doby musí být průměrná týdenní pracovní doba naplněna nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období. Zaměstnanec si sám v časových úsecích určených DP volí začátek, popř. konec pracovní doby směny (volitelná pracovní doba). Mezi dva úseky volitelné pracovní doby je vložen časový úsek povinné přítomnosti na pracovišti (základní pracovní doba). Délka základní pracovní doby a dob volitelné pracovní doby je stanovena takto: začátek a konec základní pracovní doby... 9:00 14:00 h volitelná prac. doba před začátkem základní pracovní doby... 6:00-9:00 h volitelná prac. doba po skončení základní pracovní doby... 14:00 18:00 h. O zařazení do režimu pružné pracovní doby žádá zaměstnanec (příp. skupina zaměstnanců) písemně svého nadřízeného, který ji v případě svého souhlasu doporučí a předá ke schválení vedoucímu zaměstnanci přímo podřízenému generálnímu řediteli, vedoucímu jednotky nebo vedoucímu provozovny - služby. Zaměstnanci přímo podřízení generálnímu řediteli předkládají žádost o zařazení do režimu pružné pracovní doby generálnímu řediteli. Rozhodnutí o zařazení do režimu pružné pracovní doby zašlou příslušní vedoucí útvaru na vědomí. Doporučením žádosti na sebe bere každý vedoucí útvaru osobní odpovědnost, že v jím řízeném útvaru bude zabezpečen řádný chod jím řízeného útvaru. V případě jakýchkoliv závad v plnění úkolů útvaru může být zaměstnanec, který neplnění způsobil, rozhodnutím vedoucího zaměstnance vyřazen z režimu pružné pracovní doby, a to od počátku následujícího měsíce po zjištění závad. Vedoucí útvaru, který doporučil žádost zaměstnance na zařazení do režimu pružné pracovní doby, může navrhnout její zrušení, pokud rozhodne, že je to v zájmu jím řízeného útvaru. Rozhodnutí o zrušení pružné pracovní doby zaměstnance zašle vedoucí útvaru na vědomí útvaru Pružná pracovní doba se neuplatní zejména: při pracovní cestě zaměstnanců, při nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve směně s pevným začátkem a koncem, brání-li tomu provozní důvody v době důležitých osobních překážek v práci, po kterou přísluší náhrada mzdy podle 192 ZP nebo peněžité dávky podle předpisů o nemocenském pojištění. Při pružném rozvržení pracovní doby se posuzují překážky v práci na straně zaměstnance jako výkon práce jen v rozsahu, ve kterém zasáhly do základní pracovní doby. Toto ustanovení však neplatí v případě dočasné pracovní neschopnosti, kdy se zaměstnanci poskytuje náhrada mzdy a přísluší mu za průměrnou délku směny. Při překážkách v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby, vymezených přesnou délkou nezbytně nutné doby, po kterou přísluší zaměstnanci pracovní volno, posuzuje se jako výkon práce celá tato doba. Práce přesčas při uplatnění pružného rozvržení pracovní doby se zjišťuje vždy jako práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu a nad základní pracovní dobu. NÁVRH ze dne 15 (celkem 15)

Odchylná pracovní doba

Odchylná pracovní doba Odchylná pracovní doba Tato příloha stanoví odchylně pracovní dobu zaměstnanců, u nichž se režim pracovní doby řídí zákonem č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody září 2013 Dotaz: Má zaměstnavatel právo nařídit čerpání dovolené následujícím způsobem? 1. Vyčerpání všech dnů dovolené, na které zaměstnancům vznikl nárok za rok 2013 do 31. 12. 2013. 2. V odůvodněných

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení. 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení

6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení. 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení Stránka č. 1 z 9 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce 2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net I. Úvodní ustanovení EVIDENCE PRACOVNÍ

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi

Čerpání dovolené Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 5 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.2 Čerpání dovolené 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 6.8.2 Čerpání dovolené JUDr. Vladimíra

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

Směrnice č. 32. Mzdový předpis. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51

Směrnice č. 32. Mzdový předpis. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Dekret o pracovním zařazení Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2009

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

ČÁST ČTVRTÁ PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

ČÁST ČTVRTÁ PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU ČÁST ČTVRTÁ PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ A DÉLKA PRACOVNÍ DOBY 78 (1) Pro účely úpravy pracovní doby a doby odpočinku je a)* pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec

Více

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0101.docx Autor Ing. Adam

Více

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 1.Legislativní proces Legislativní proces má několik fází:

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

Základy pracovního práva pro absolventa LF

Základy pracovního práva pro absolventa LF Základy pracovního práva pro absolventa LF 3. lékařská fakulta UK v Praze, 10. 11. 2010 JUDr. Dominik Brůha, Ph.D. Přehled právních předpisů - Zákony Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Podniková kolektivní smlouva státní organizace Správa železniční dopravní cesty na období 2009 2013 (č.j. 41 993/2008-ZAM)

Podniková kolektivní smlouva státní organizace Správa železniční dopravní cesty na období 2009 2013 (č.j. 41 993/2008-ZAM) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Unie železničních zaměstnanců Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Federace vlakových čet Federace železničářů ČR Federace vozmistrů

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Ivo Protivínský.

Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Ivo Protivínský. Identifikace nové normy: Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Kolektivní smlouva 2014 1 0 0 Identifikace nahrazované normy: Kategorie: Rok vydání: Evid. č.: Č. ÚZ: Č. dodatku: Kolektivní

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ. Bělina, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 784.

3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ. Bělina, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 784. 3 MATEŘSKÁ DOVOLENÁ Mateřská dovolená je v české republice poskytována výhradně ženám zaměstnankyním v souvislosti s pokročilým těhotenstvím, porodem a péčí o narozené dítě. Mateřská dovolená patří do

Více

Dovolená a překážky v práci

Dovolená a překážky v práci ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích 2., aktualizované a rozšířené vydání Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Vzor citace: CHLÁDKOVÁ A.,

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Doba řízení (čl. 6): Po nejvýše 6 denních dobách řízení musí mít řidič týdenní odpočinek.

Doba řízení (čl. 6): Po nejvýše 6 denních dobách řízení musí mít řidič týdenní odpočinek. Doba řízení (čl. 6): Celková doba řízení mezi dvěma odpočinky denními nebo jedním odpočinkem denním a jedním odpočinkem týdenním ("denní doba řízení") nesmí přesáhnout 9 hodin. Dvakrát za týden může být

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

7. Dovolená při změně rozvržení pracovní doby

7. Dovolená při změně rozvržení pracovní doby 7. Dovolená při změně rozvržení pracovní doby Související právní předpisy: 213 odst. 5 ZP 7.1 Změna rozvržení Otázka č. 34 Zaměstnanec pracoval do konce července v rovnoměrném rozvržení pracovní doby,

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Unie železničních zaměstnanců Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Federace vlakových čet Federace železničářů ČR Federace vozmistrů

Více

Podniková kolektivní smlouva státní organizace Správa železniční dopravní cesty na období 2009 2013 (č.j. 41 993/2008-ZAM)

Podniková kolektivní smlouva státní organizace Správa železniční dopravní cesty na období 2009 2013 (č.j. 41 993/2008-ZAM) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odborové sdružení železničářů Unie železničních zaměstnanců Svaz Odborářů Služeb a Dopravy Federace vlakových čet Federace železničářů ČR Federace vozmistrů

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom.

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč KONTO PRACOVNÍ DOBY Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice Představení holdingu TEDOM a.s. Kogenerační jednotky Autobusy Výroba

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Personalistika 4. vydání

Personalistika 4. vydání MERITUM AKTUALIZACE ke dni 1. ledna 2012 Personalistika 4. vydání ÚVOD Stručně o změnách Vážení čtenáři, v aktualizaci meritum Personalistika Vám přinášíme důležité a rozsáhlé změny související s tzv.

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0204 Mgr. Petra Kolompárová, DiS. Tematická oblast Občan a právo Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0204_0111

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0204 Mgr. Petra Kolompárová, DiS. Tematická oblast Občan a právo Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0204_0111 Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,

Více

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot

Obsah. 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce, insolvence a osobní bankrot 1 2 Obsah 1. WORKSHOP: Osoby a jejich práva, dědictví, náhrada škody, rodinné právo, vlastnictví, sousedská práva, jak nenaletět při koupi a prodeji nemovitosti, smlouvy 2. WORKSHOP: Pracovní právo, exekuce,

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 6 - VÝPRAVČÍ

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 6 - VÝPRAVČÍ Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 120030 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 6 - VÝPRAVČÍ Platí od 1. května 2013 verze 05 2/29 POKYN 39-2010-01

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

Kolektivní smlouvu vyššího stupně

Kolektivní smlouvu vyššího stupně Odborový svaz pracovníků obchodu Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1, IČ 60166762, zastoupený předsedkyní Renátou Burianovou (dále jen "odborový svaz ") a Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Těšnov č. 5,

Více

DOPADOVÁ STUDIE č.15. Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství

DOPADOVÁ STUDIE č.15. Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství DOPADOVÁ STUDIE č.15 Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství Studie č. 15 Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství Zpracoval: Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. Ing. Naděžda

Více

ZAMĚSTNANEC A ZAMĚSTNÁNÍ

ZAMĚSTNANEC A ZAMĚSTNÁNÍ ZAMĚSTNANEC A ZAMĚSTNÁNÍ 2010 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM V ZAMĚSTNÁNÍ ZAMĚSTNANEC A ZAMĚSTNÁNÍ aneb jak znalostí práv a povinností předcházet možným problémům v zaměstnání

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podnikové kolektivní smlouvě I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací Zaměstnavatel: - bezplatně poskytne odborové organizaci místnost

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 2 PRACOVNÍ DOBA, ODMĚŇOVÁNÍ A DOVOLENÁ Z POHLEDU ZÁKONÍKU PRÁCE

UČEBNÍ TEXT Č. 2 PRACOVNÍ DOBA, ODMĚŇOVÁNÍ A DOVOLENÁ Z POHLEDU ZÁKONÍKU PRÁCE UČEBNÍ TEXT Č. 2 PRACOVNÍ DOBA, ODMĚŇOVÁNÍ A DOVOLENÁ Z POHLEDU ZÁKONÍKU PRÁCE ODBORNÝ GARANT: JUDr. Eva Dandová AUTOR TEXTU: JUDr. Eva Dandová Učební text č. 2 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA mezi MATEŘSKOU ASISTENTKOU a RODIČEM JAKO JEJÍM ZAMĚSTNAVATELEM. (návrh)

PRACOVNÍ SMLOUVA mezi MATEŘSKOU ASISTENTKOU a RODIČEM JAKO JEJÍM ZAMĚSTNAVATELEM. (návrh) PŘÍLOHA 4 PRACOVNÍ SMLOUVA mezi MATEŘSKOU ASISTENTKOU a RODIČEM JAKO JEJÍM ZAMĚSTNAVATELEM (návrh) Jana Barvíková Jana Paloncyová VÚPSV, v.v.i. 2014 Studie vznikla v rámci projektu Nové formy denní péče

Více

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST uzavřená s platností od 1.1.2015 mezi vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku a Základní organizací Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE

Více

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (i zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Mgr. Ivana Svozilová KROKY ZAMĚSTNAVATELE PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍ Ř ÁD OBSAH Základní ustanovení... 2 Vznik, změna a zánik pracovního poměru... 2 Povinnosti zaměstnanců... 3 Povinnosti zaměstnavatele... 4 Pracovní doba...

Více

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998,

163/1998 Sb. ZÁKON. ze dne 11. června 1998, 163/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 133/1985

Více

Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Management a legislativa při náboru nových zaměstnanců, práce na DPČ, DPP, BRIGÁDNÍCI PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. C. sociální právo

OSOBNÍ DOPRAVA. C. sociální právo OSOBNÍ DOPRAVA C. sociální právo 1. Jakou formou zaměstnavatel uzavírá pracovní poměr? a) písemně nebo ústně b) formu určuje zaměstnavatel c) výhradně písemně d) formu určuje zaměstnanec 2. Co musí pracovní

Více

Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům

Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům Bankovní institut vysoká škola Katedra práva Povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům Bakalářská práce Autor: Kristina Polachová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Josef

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

ASO. Z obsahu: Na pomoc kolektivnímu vyjednávání pro rok 2015. Číslo: 11/2014

ASO. Z obsahu: Na pomoc kolektivnímu vyjednávání pro rok 2015. Číslo: 11/2014 Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky www.ospzv-aso.cz ÚSTŘEDNÍ VÝBOR 120 00 Praha 2, Tyršova 6 Číslo: 11/2014 Z obsahu: Na pomoc kolektivnímu vyjednávání

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů

Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Martina Thumsová Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů Martina Thumsová Vzor citace: THUMSOVÁ,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2007 V Praze dne 20. září 2007 Částka: 54 O B S A H : Část I. 50. Pokyn generálního ředitele

Více