KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, Třebíč.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom."

Transkript

1 TEDOM a.s. Výčapy 195, Třebíč KONTO PRACOVNÍ DOBY Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice

2 Představení holdingu TEDOM a.s. Kogenerační jednotky Autobusy Výroba elektřiny a tepla zemní plyn bioplyn (skládky TKO) Spalovací motory

3 TEDOM - výrobní lokality

4 Filozofie společnosti TEDOM.technika v souladu s přírodou. Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme především produkcí zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a provozováním technologií pro využití obnovitelných zdrojů energie. V těchto oblastech patříme mezi přední výrobce, provozovatele a exportéry. Veškeré výrobní procesy podrobujeme přísné kontrole. Systém řízení kvality podle norem ISO 9001 by ve firmě zaveden již v roce Od roku 2004 je naše výroba certifikována i podle norem na ochranu životního prostředí ISO 14001

5 TEDOM ve světě S kogeneračními jednotkami TEDOM je možné se setkat v 35 zemích celého světa od Austrálie přesčínu, Rusko a celou Evropu až po Ameriku

6 KONTO PRACOVNÍ DOBY JAK SE VYHNOUT PROPOUŠTĚNÍ? Pracovní konta umožňují řešit výkyvy sezonní práce nebo pokles výroby či obratu ve firmách. Odpracované hodiny si jednoduše "naspoříte", pak je můžete snadno převádět stejně jako peníze na účtu. Konto pracovní doby je moderní forma práce, kde se uplatňuje nerovnoměrné rozvržení pracovní doby. Pracovně právní předpisy zaměstnavateli umožňují, aby zaměstnanci vyplácel stálou mzdu, ale zároveň mu přiděloval práci, která odpovídá aktuální potřebě firmy v daném období. Tato forma rozvržení pracovní doby je tedy výhodná pro firmy, které mají zakázkovou výrobu se silnějšími a slabšími měsíci - nebo i nyní, kdy může ve firmách přechodně docházet k posouvání termínů zakázek z důvodu krizové ekonomické situace v Evropě. Je zde jednoznačná výhoda, jak pro zaměstnavatele, který si operativně může plánovat výrobní kapacitu, tak i pro zaměstnance, který má jistotu zaměstnání a stálé mzdy.

7 KONTO PRACOVNÍ DOBY Právní úprava: - 86 až 87 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. K zavedení konta pracovní doby není třeba souhlas jednotlivých zaměstnanců, ale zavádí jej kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis u zaměstnavatele, kde odborová organizace nepůsobí. Konto pracovní doby a novela ZP č.367/2011 Sb. zde došlo novelou k omezení, na základě kterého lze konto zavést vnitřním předpisem jen u zaměstnavatele, kde nepůsobí odborová organizace (tam, kde je lze konto sjednat pouze v kolektivní smlouvě)..

8 1. ÚČEL Zaměstnavatel - společnost TEDOM a.s. vydává v souladu ustanovení 86 odst.1 a 3, dále 305 zákoníku práce (262/2006 Sb.) tento vnitřní předpis společnosti TEDOM a.s. pro uplatnění konta pracovní doby. 2. ROZSAH A OBLAST PLATNOSTI Tento vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a všechny zaměstnance, kteří jsou k němu v pracovním poměru. Konto pracovní doby podle tohoto předpisu bude uplatněno pro pracoviště, úsek či skupinu zaměstnanců konkretizovanou vydaným příkazem ředitelem divize společnosti TEDOM a.s., včetně stanovení délky vyrovnávacího období, které může být max. 26 týdnů. S vydaným příkazem ředitele a tímto vnitřním předpisem řešícím uplatnění konta pracovní doby, je zaměstnavatel povinen prokazatelně seznámit uvedené zaměstnance (seznámení je nutné zaznamenat do prezenční listiny).

9 3. PRACOVNÍ DOBA a) Vyrovnávací období, během něhož je nutno vyrovnat dobu skutečně odpracovanou v jednotlivých týdnech se stanovenou týdenní pracovní dobou (tj. dle Pracovní řádu společnosti 40 hodin týdně u zaměstnanců v jednosměnném pracovním režimu, 38,75 hodin týdně pro zaměstnance pracující ve dvousměnném pracovním režimu),činí nejvýše 26 týdnů. Za toto vyrovnání odpovídá příslušný vedoucí zaměstnanec daného úseku divize / společnosti. b) Délka pracovní doby nesmí přesáhnout dvanáct hodin a nepřetržitý odpočinek zaměstnance mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny musí být alespoň dvanáct hodin.

10 3. PRACOVNÍ DOBA c) Rozdíly mezi skutečně odpracovanou dobou v týdnu jednotlivými zaměstnanci a dobou stanovenou se vykazují na účtu pracovní doby zaměstnance, který vede mzdová účtárna společnosti. d) Účet pracovní doby zaměstnance obsahuje: stanovenou týdenní pracovní dobu, rozvrh pracovní doby na jednotlivé pracovní dny včetně začátku a konce směny, skutečně odpracovanou pracovní dobu v jednotlivých týdnech.

11 3. PRACOVNÍ DOBA e) Případnou prací přesčas je práce konaná nad stanovenou týdenní pracovní dobu v celém vyrovnávacím období, tedy nad násobek týdenní pracovní doby a počtu týdnů vyrovnávacího období. Její rozsah se určí až po skončení vyrovnávacího období f) Zaměstnavatel vedoucí úseku zpracovává písemný rozvrh pracovní doby a seznamuje s tímto rozvrhem zaměstnance (jichž se režim konta pracovní doby týká) nejpozději 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba nerovnoměrně rozvržena.

12 4. ZPŮSOB ODMĚNOVÁNÍ a) Zaměstnanci přísluší stálá měsíční mzda minimálně ve výši 80 % jeho průměrného výdělku dosaženého v posledních dvanácti měsících před zavedením konta pracovní doby. Výše stálé měsíční mzdy je upřesněna vždy ve vydaném příkazuředitele divize na dané vyrovnávací období. b) Stálá mzda se zaměstnanci vyplácí, pokud v příslušném měsíci odpracoval celou pracovní dobu stanovenou na tento měsíc, a to i tehdy, pokud na tento měsíc pracovní doba rozvržena nebyla. c) Stálá mzda nepřísluší za dobu, po kterou zaměstnanec nepracoval, ačkoli podle rozvrhu pracovat měl, např. pro dovolenou, nemoc nebo jiné překážky v práci na jeho straně.

13 4. ZPŮSOB ODMĚNOVÁNÍ d) Za výkon práce skutečně dosažené mzdy přísluší zaměstnanci mzda ve výši a podle podmínek stanovených mzdovým výměrem. Překážky v práci při kontu pracovní doby se započtou pouze v rozsahu délky směny rozvržené zaměstnavatelem na daný den. e) Za dobu překážek v práci na straně zaměstnance se zaměstnanci poskytuje náhrada mzdy podle druhu překážky buď za dobu nezbytně nutnou (např. při návštěvě lékaře) nebo v rozsahu směny stanovené na příslušný den v souladu ustanovením Nařízení vládyč.590/2006 Sb. f) U překážek v práci na straně zaměstnavatele žádná výjimka neexistuje, a proto se použijí i při kontu pracovní doby obecná ustanovení upravující překážky v práci na straně zaměstnavatele podle 207 a 208 ZP..

14 5. ÚČET MZDY a) Rozdíly mezi skutečně dosaženou a stálou měsíční mzdou se vykazují na účtu mzdy jednotlivých zaměstnanců. Tento účet vede mzdová účtárna společnosti. b) Je-li po skončení vyrovnávacího období nebo při skončení pracovního poměru zaměstnance vykázán na účtu jeho mzdy kladný rozdíl (ve prospěch zaměstnance), zaměstnanci se tento rozdíl vyplatí.

15 5. ÚČET MZDY c) Je-li po skončení vyrovnávacího období nebo při skončení pracovního poměru zaměstnance vykázán na jeho účtu mzdy záporný rozdíl (v neprospěch zaměstnance), lze mu srazit pouze částku odpovídající poměrné části stálé mzdy za dobu, kdy nepracoval, ačkoli pracovat měl [kap.4, písm. c) a e)]. c) Rozdíly ve mzdě vzniklé při uzavření účtu mzdy se vyrovnají v nejbližším výplatním období po uplynutí vyrovnávacího období nebo po skončení pracovního poměru.

16 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a) V otázkách v tomto předpise neupravených platí obecná ustanovení zákoníku práce (např práce přesčas, 83 odst. 2 - maximální délka směny, 88 - přestávky v práci a další). b) Tento vnitřní předpis je k nahlédnutí na informační síť společnosti (adresa: S:\Holding\ISŘ_QEMS_GŘ\02_Dokumentace_ISŘ_QEMS_GŘ\06_Dokumentované_postupy\GR_003_Pracovní řád), dále v tištěné podobě na pracovištích personalisty společnosti jednotlivých lokalit společnosti.

17 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ c) Každý zaměstnanec má právo nahlédnout do svého účtu pracovní doby i do účtu mzdy a pořídit si z nich v případě potřeby výpis, a to na náklady zaměstnavatele. d) Za vedení účtů pracovní doby a účtů mzdy jednotlivých zaměstnanců včetně správnosti údajů na nich uvedených odpovídají jednotlivé mzdové účetní společnosti.

18 7. DOBA PLATNOSTI PŘEDPISU Tento předpis nabývá účinnosti dnem a platí do Po této době může být prodloužen, změněn nebo zrušen. Vždy musí následovat seznámení zaměstnanců s revizí tohoto dokumentu. Tento vnitřní předpis je nutno uchovat po dobu 10 let ode dne ukončení doby jeho platnosti a to v souladu s metodiku ISŘ/QEMS společnosti GR_012 Spisový a skartačnířád

19 KONTO PRACOVNÍ DOBY Výhody: + Udržení pracovního místa, když firma nemá zakázkyči žádaný obrat. + Pracovní dobu lze rozvrhnout podle reálné potřeby firmy. + Zajištění stálého příjmu pracovníkům ve výši 80 % průměrné mzdy. + Firma může rychleji reagovat, když se daří. Neinvestuje opět do náboru lidí. Nevýhody: + Náročnější na administrativu firmy a plánování vedoucích, kteří musejí být manažersky zdatní. + Pracovníci dostanou nižší mzdu a ztratí nárok na okamžité proplácení přesčasů. Někteří mohou cítit nejistotu, přesto že mají garantované vyrovnání na konci vyrovnávacího období. + Zásah do soukromého života zaměstnanců, kteří musejí být vstřícní k zaměstnavateli. Děkuji Vám za pozornost.

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, S. P. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 1 OBSAH: ČÁST I. ROZSAH A PLATNOST ČÁST II. VZÁJEMNÉ VZTAHY SMLUVNÍCH STRAN ČÁST III. PRACOVNÍ POMĚR ČÁST IV. PRACOVNÍ DOBA

Více

DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015

DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015 DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015 uzavřená mezi ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem Ostrava-Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 70702, IČ 45193258, jednající Tapasem Rajderkarem, předsedou

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 uzavřená mezi ŠKODA TRANSPORTATION a. s. zastoupena předsedou představenstva Ing. Tomášem Krskem a místopředsedou představenstva doc. Ing. Michalem Koreckým, Ph.D. na straně

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4577 365 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2014-2018 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30.

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2014-2018 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30. Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30 Mzdová dohoda uzavřená mezi zaměstnavatelem: Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757, se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava,

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 13. PROSINCE 2013

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 13. PROSINCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 12. dubna 2007

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, vnitřní předpis : V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P

Více

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Sv. Čecha, Choceň příspěvková organizace se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 119 /2007 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

* * * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

* * * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY SAMOSTATNÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2012 Smluvní strany

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012 uzavřená dne 22.12.2009 Dodatek č. 4 zaměstnavatel Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále DP nebo

Více

DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění

DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Ludmila Tomandlová, JUDr. Ladislav Trylč DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ obecné otázky vznik, změna a skončení pracovního poměru dohody

Více

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec Jednota, spotřební družstvo Odborový svaz pracovníků obchodu ZO v Jindřichově Hradci při Jednotě, s.d. v Jindřichově Hradci sídl. Vajgar 595/III sídl. Vajgar 595/III 377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004

Kolektivní smlouva na rok 2004 Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Kolektivní smlouva na rok 2004 Kolektivní smlouva na rok 2004 1 1. Základní ustanovení 1) Zaměstnavatelem oprávněným vystupovat v pracovně právních vztazích, kolektivně vyjednávat, přijímat a předkládat návrhy kolektivních smluv resp.

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

o poskytování a účtování cestovních náhrad

o poskytování a účtování cestovních náhrad Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 8/2013 Počet stran: 6 Počet příloh: 3 Verze: 1 Platnost od: 1.1.2013 Směrnice o poskytování a účtování

Více

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BAKALÁŘSKÁ

Více

Slovenské pracovní právo je opět v novém kabátě

Slovenské pracovní právo je opět v novém kabátě Slovenské pracovní právo je opět v novém kabátě Stává se pravidlem, že každý podzim čeká Slovensko další novela zákoníku práce. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Zásadní změny se týkají například definice

Více

Vybrané zúčtovací vztahy k zaměstnancům ve firmě TEiKO, s.r.o.

Vybrané zúčtovací vztahy k zaměstnancům ve firmě TEiKO, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vybrané zúčtovací vztahy k zaměstnancům ve firmě TEiKO, s.r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Alžběta Srnová Jaroslav Oubělický Brno 2015 Tímto

Více