Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející"

Transkript

1 Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející 1

2 Zásobování objektů plynem, vnitřní plynovod EEB 1 Příklady umístění HUP v budovách 2

3 Potrubí a uzávěry pro domovní plynovod : - ocelové se zaručenou svařitelností - trubky měděné dle TD trubky z PE ( pouze pro vnější plynovod uložený v zemi ) Uzávěry : - přednostně se používají plnoprůchodné kulové kohouty - ve spodní části stoupacích vedení - před plynoměrem - před domovním regulátorem - před každým spotřebičem nebo sestavou spotřebičů ( velkokuchyně, laboratoře) - na každé samostatné odbočce domovního plynovodu ke spotřebičům pro technologické účely - před místnostmi s nebezpečím výbuchu nebo požáru viz. ČSN , ČSN

4 Vnitřní plynovod - vedení volně ( po povrchu ), pod snadno odnímatelnými dílci ( obložení stěn, spec.podhledy ), pod omítkou nebo v instalačním podlaží, šachtách nebo kanálech, - v laboratořích, učebnách, kuchyních pro veř.stravování, dílnách, apod. lze plynovod vést též v podlaze, ale jen pokud je to nutné z hlediska dispozičních důvodů, - rozebíratelné spoje jen před uzávěry, jinak svařované spoje - vnitřní plynovod vedený po povrchu má být uložen min. 10 mm nad podlahou a alespoň 20 mm od stěn. Plynovod je zakázáno bez zvláštních bezp.opatření vést : - výtahovými šachtami, šachtami pro shoz odpadků, nepřístupnými a nevětranými šachtami a otevřenými větr.šacht. o půd.ploše menší než 1 m 2 - komínovými průduchy a komínovým zdivem - za i pod stabilně zabudovanými předměty - chráněnými únikovými cestami, s výjimkami dle přísl.předpisů - půdami, které jsou neobydlené - v podlahách, kromě výjimek, ve schodišťových stupních nebo stropech - prostorami jiného uživatele, kromě stoupacího potrubí ( né do obyt.místn.) 4

5 Kde se plyn vést nedoporučuje : - v garážích, prádelnách a kotelnách, kromě přívodu ke spotřebičům v nich umístěných, Nutno splnit následující podmínky : - plynovod je veden nejkratším možným způsobem - na části plynovodu procházející uvedenými prostory nejsou armatury a rozebíratelné spoje. Prostup plynovodu podlahou, kde je zvýšená možnost koroze (vlhké prostory) 5

6 6

7 Vedení plynu v podlaze 7

8 Odvodnění a čištění stoupaček : a) spád ležatého rozvodu od stoupačky b) spád ležatého rozvodu ke stoupačce 1 - ležatý rozvod, 2 - uzávěr stoupačky(kulový kohout), 3 - stoupačka, 4 - T-tvarovka na čištění, 5-trubkový odvodňovač. 8

9 Odvodnění ležatého rozvodu pro spád do budovy Upřednostňujeme spád do plynovodního řadu Odvodnění ležatého rozvodu 1 trubkový odvodňovač, 2 čistící tvarovka 9

10 Příklady upevnění plynovodu 10

11 Ukázka vedení ležatého rozvodu 11

12 Spotřebiče připojování, umisťování a jejich provoz Umisťování spotřebičů v bytových prostorech Spotřebiče v provedení A - odebírají vzduch pro spalování z prostoru, ve kterém jsou umístěny - produkty spalování jsou odváděny do téže místnosti bez odtahu spalin - kladeny vysoké požadavky na objem místnosti a výměnu vzduchu - musí být umístěny v prostorách alespoň přímo větratelných Spotřebiče v provedení A je zakázáno umisťovat : - v koupelnách a sprchových koutech - ve skladišti potravin a na WC - v místnostech určených ke spaní ( s výjimkou případů dle násl.tab. ) Je-li nad spotřebičem instalováno odvětrávací zařízení ( např. digestoř ), snižuje se požadavek na nejmenší objem místnosti o 25 %. viz. následující tabulka 12

13 Požadovaný objem místnosti pro spotřebiče v provedení A 13

14 Možnosti umístění spotřebičů v provedení A pro místnost, která nemá nejmenší požadovaný objem : - místnost se propojí se sousední místností neuzavíratelnou volnou plochou od podlahy až ke stropu o šířce nejméně 1 m ; tato plocha nesmí být zakryta, musí být zajištěna volná výměna vzduchu mezi oběma místnostmi; - objem místnosti je nejméně 10 m 3 a celkový objem místnosti se rovná alespoň nejmenšímu požadovanému objemu, - obě místnosti jsou alespoň přímo větratelné. Výměna vzduchu pro spotřebiče v provedení A - alespoň jednonásobná výměna za hodinu ( n = 1 ), při zavřených oknech a dveřích, - Je-li objem místnosti alespoň 1,5 násobku nejmenšího požadovaného objemu, je dostačující výměna vzduchu n = 0,8. 14

15 Ukázky spotřebičů v provedení A plynový sporák MORA, vestavěná trouba, průtokový ohřívač vody s výkonem do 10 kw. 15

16 Spotřebiče v provedení B - Odebírají vzduch pro spalování z prostoru, ve kterém jsou umístěny, - Spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší kouřovodem a komínem Možnosti umístění pro spotřebiče v provedení B : - V prostorách alespoň nepřímo větratelných s tím, s tím že musí být zajištěno propojení místností dle násl.obr. - Je-li místnost, kde je umístěn spotřebič, nepřímo větratelná, pak se její objem pro splnění požadavků následujících požadavků nezapočítává. Započítává se však objem propojeného sousedního přímo větratelného prostoru, nebo další místnosti s přímo větratelným prostorem. 16

17 17

18 Zákazy umístění spotřebičů v provedení B - spotřebiče s atm.hořáky v provedení B v prostorách, kde je vytvářen podtlak ( např.od ventilátorů vzduch.zařízení ) - spotřebiče s atm. hořáky, o příkonu větším než 7 kw, které nejsou vybaveny automatickou pojistkou proti zpětnému tahu spalin se neumisťují v byt.prostorech, ve kterých na 1 kw příkonu je objem místností alespoň nepřímo větratelných menší než 2 m 3. 18

19 Spotřebiče s atm.hořáky a s přerušovačem tahu - Požadovaný objem místnosti musí být nejméně 1 m 3 na 1 kw příkonu spotřebiče!!! - Nelze-li tuto podmínku splnit, musí být provedena následující opatření : - zajistit samostatný, trvalý přívod vzduchu z venk.prostoru otvorem či otvory o volném průřezu 0,001 m 2 na 1 kw příkonu spotřebiče, nejméně však 0,02 m 2 viz.obr. - propojením s dalšími místnostmi, dle předchozího se zajištěním požadovaného množství vzduchu. 19

20 20

21 Spotřebiče v provedení B 21

22 Spotřebiče v provedení C - Na umísťování spotřebičů v provedení C nejsou kladeny zvláštní požadavky na objem prostoru, na větrání ani na přívod vzduchu, neboť přisávají vzduch pro spalování z venkovního prostoru a spaliny jsou odváděny tamtéž. 22

23 Ukázka spotřebičů v provedení C plynová topidla KARMA 23

24 Umisťování spotřebičů v nebytových prostorech jen základní info, nutno dále dodržet další ČSN Spotřebiče v provedení A - Spotřebiče je možno umístit pouze v prostoru, který je alespoň přímo větratelný a kde na každých 200 kw příkonu spotřebiče připadá nejméně 1m 3 prostoru. - Nelze-li požadavek splnit, možno požadovaný prostor zmenšit až o 50 % za splnění podmínky, že je zřízeno nucené větrání. - Pro spotřebiče s instalovaným výkonem větším než 100 kw, musí být na přívodu plynu do prostoru zřízen uzávěr, který uzavře automaticky přívod plynu v případě, kdy zařízení pro nucené větrání není v provozu. - Pokud by byl provozován spotřebič v provedení B s přerušovačem tahu, nesmí být nucené větrání podtlakové. Spotřebiče v provedení B - Na 1 spotřebič připadá objem - 1 m 3 na 1 kw příkonu spotřebiče, nejméně však 20 m 3 24

25 Zásobování objektů plynem, vnitřní plynovod EEB 1 Izometrie rozvodu ( viz. obrázek ) Pro usnadnění práce při výpočtu světlosti potrubí je třeba mít dokonalý přehled o průběhu celé sítě i všech jejich zařízení. Proto se připraví izometrický či axonometrický průmět celé domovní sítě s vyznačením délek jednotlivých úseků potrubí. Celá trasa domovního plynovodu se rozdělí na úseky ( úsekem rozumíme část trasy s konstantním průtokem plynu ) a počátek a konec úseku se označí písmeny ( velké abecedy ). K jednotlivým úsekům připíšeme skutečné délky.» Ztráta tlaku Plynovodní potrubí musí mít takové světlosti, aby ztráty tlaku plynu protékajícího potrubím od přípojky ke spotřebiči byly v množství odpovídajícím tzv. potřebě plynu, nepřesahovaly hodnoty stanovené příslušnými předpisy. Tlaková ztráta je ovlivněna třecími odpory v potrubí a v jednotlivých zabudovaných prvcích, ohybech a výškovými rozdíly. Třecí odpory závisí na materiálu, drsnosti vnitřních stěn, délce a průměru potrubí, druhu armatur a tvarovek, tlaku plynu, rychlosti proudění a dalších vlivech. Rychlost proudění závisí na průměru domovního plynovodu, tlaku plynu, počtu a příkonu spotřebičů a na koeficientech současnosti. Domovní plynovod musí být NTL, toho plyne, že celková tlaková ztráta domovního plynovodu ( do 5 kpa ) bez plynoměru nesmí překročit dovolenou hodnotu pd : svítiplynu a zemního plynu 100 Pa u propan butanu 150 Pa ( výjimečně při jednom spotřebiči 300 Pa ). Tlakovou ztrátu podle místních podmínek je možno připustit větší, musí však být zaručeno dodržení minimálního vstupního přetlaku pro spotřebiče. 25

26 Zásobování objektů plynem, vnitřní plynovod EEB 1 Ztráta tlaku pro vodorovné úseky nesmí překročit max. dovolenou tlakovou ztrátu domovního plynovodu. Stoupací potrubí ( stoupačky ) se navrhuje tak, aby ztráta tlaku plynu byla vyrovnána přirozeným vztlakem plynu : p v = 11,8. H h. ( 1 d ) kde p v je přirozený vztlak v [ Pa ] H h výška počítaného úseku v [ m ] d relativní hustota ( hutnota ) plynu [ - ] viz. tab. 1. přednáška 26

27 Zásobování objektů plynem, vnitřní plynovod EEB 1» Redukovaný odběr plynu Redukovaný odběr plynu Vr v [ m3 / h ] pro určitý úsek potrubí je dán součinem příkonů ( hodinových potřeb ) na daném úseku připojených spotřebičů, zohledněný současností chodu jednotlivých spotřebičů. Vr = K 1. V 1 + K 2. V 2 + K 3. V 3 kde V 1 je součet objemových průtoků při příkonech všech spotřebičů pro přípravu pokrmů ( plynové sporáky, vařiče, samostatné pečící trouby, vařidlové desky apod.) a spotřebičů pro přípravu teplé vody průtokovým způsobem (průtokové ohřívače vody ), V 2 součet objemových průtoků při příkonech všech spotřebičů pro lokální vytápění ( lokální topidla ) a pro přípravu teplé vody zásobníkovým způsobem ( přímý zásobníkový ohřev ), V 3 součet objemových průtoků při příkonech všech kotlů pro vytápění včetně kotlů kombinovaných s přípravou teplé vody kombinovaným nebo zásobníkovým způsobem, K 1 koeficient současnosti pro skupinu spotřebičů uvedených u V 1, K 2 koeficient současnosti pro skupinu spotřebičů uvedených u V 2, K 3 koeficient současnosti pro skupinu spotřebičů uvedených u V 3. Jednotlivé koeficienty současnosti se vypočítají podle následujících vzorců : K 1 = n 0,5 kde n je počet připojených spotřebičů K 2 = n 0,15 plynové chladničky se při výpočtu neuvažují. K 3 = n 0,1 27

28 Zásobování objektů plynem, vnitřní plynovod EEB 1 Výpočet DN domovního plynovodu se provede podle následujících zásad a příslušných tabulek. Pro výpočet DN domovního plynovodu se používá rovnice : D = ( 19,4. V r2. L e. d / p c ) 1 / kde D je světlost plynovodu v mm, V r redukovaný odběr plynu v [m3 / h ], L e ekvivalentní délka plynovodu v [m], d relativní hustota ( hutnota ) plynu [ - ], p c tlaková ztráta v počítaném úseku v [ Pa ]. 28

29 Zásobování objektů plynem, vnitřní plynovod EEB 1 Postup výpočtu a) předběžný výpočet označí se v izomerii úseky, kde dochází ke změně objemového průtoku plynu, stanovení objemových průtoků plynu jednotlivých spotřebičů v daném úseku v [ m 3 / h ], stanovení redukovaného odběru plynu pro daný úsek V r v [ m 3 / h ], stanovení skutečné délky potrubí L v [ m ], pro každý úsek, - vypočítá se předběžná ztráta tlaku p ( R ) v [ Pa / m ] p = p d / L e stanovení p d pro vodorovné úseky ( vodorovnými úseky je myšleno vše, kromě svislých stoupacích potrubí ( stoupaček ), v [ Pa ] stanovení p v pro svislé úseky ( stoupačky ) v [ Pa ] L e = 1,5 L dle p a V r určíme předběžně DN v jednotlivých úsecích ( dle tabulky ), tlakové posouzení v každém úseku určíme ekvivalentní přirážky l p v [ m ] ( dle tabulky ), v každém úseku stanovíme Le = L + l p v [ m ], dle předběžné DN a V r určíme v každém úseku skutečnou ztrátu tlaku / 1 m potrubí p s v [ Pa / m ] ( přesně interpolací dle tabulky ), v každém úseku stanovíme celkovou skutečnou ztrátu tlaku p c = L e. p s v [ Pa ], Σ celkových tlakových ztrát pro vodorovné úseky < dovolená tlaková ztráta p d Σ celkových tlakových ztrát pro svislé úseky ( stoupačky ) < přirozený vztlak p v 29

30 Zásobování objektů plynem, vnitřní plynovod EEB 1 Prostorová izometrie podklad pro výpočet plynu 30

31 31

32 32

33 Tlakové posouzení : L e = L + součet ekvivalentních přirážek p s.. Skutečná ztráta tlaku na 1m potrubí, dle předchozí tabulky ztrát interpolací Celková ztráta tlaku p c = L. p s Σ celkových tlak.ztrát pro vodorovné úseky < dovolená tlak. ztráta Σ celkových tlak. ztrát pro svislé úseky ( stoupačky ) < přirozený vztlak 33

34 Zásobování objektů plynem, domovní plynovod EEB 1 Potřebný objem místnosti a množství vzduchu Nutno respektovat pravidla pro spotřebiče v provedení A a B Provzdušnost objemový tok vzduchu za jednotku času, procházející spárami uzavřeného okna nebo dveří. Závisí na tlakovém rozdílu mezi dvěma prostory. 34

35 35

36 Spárová provzdušnost dle druhu oken a dveří 36

37 Posouzení 37

38 Další příklad - umístění plyn.kotle v nepřímo větratelné předsíni 38

39 Zásobování objektů plynem, domovní plynovod EEB 1 Graf pro výpočet odpovídajícího příkonu podle objemu místností 39

40 40

41 41

42 Navrhované řešení : 42

43 43

44 Posouzení : 44

45 Návrh řešení : Zásobování objektů plynem, vnitřní plynovod EEB 1 45

46 Zásobování objektů plynem, vnitřní plynovod EEB 1 Převody jednotek pro oživení paměti : 46

47 Zásobování objektů plynem, domovní plynovod EEB 1 Rekapitulace rozdělení spotřebičů podle způsobu přívodu vzduchu a odvodu spalin 47

48 Zásobování objektů plynem, domovní plynovod EEB 1 48

49 Zásobování objektů plynem, domovní plynovod EEB 1 49

50 Zásobování objektů plynem, domovní plynovod EEB 1 50

51 Zásobování objektů plynem, domovní plynovod EEB 1 51

52 Zásobování objektů plynem, domovní plynovod EEB 1 52

53 Zásobování objektů plynem, domovní plynovod EEB 1 53

54 Zásobování objektů plynem, domovní plynovod EEB 1 54

55 Komíny pro plynná paliva 55

56 Konstrukční uspořádání 56

57 Zásadně se doporučuje připojovat plynové spotřebiče samostatným kouřovodem na samostatný komín s tím, že : Pro spotřebiče s přetlakovým hořákem je to podmínka nutná Pro spotřebiče s atmosférickým hořákem je povoleno připojení nejvýše čtyř kotlů ( max. 900 kw ). 57

58 58

59 59

60 60

61 Spalinové klapky slouží u spotřebičů s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu k uzavření spalinové cesty v případě, že spotřebič je mimo provoz. Spalinové klapky se umisťují bezprostředně za přerušovač tahu na kouřové hrdlo. 61

62 62

63 Vzduchové klapky ( regulátory komínového tahu ) Vzduchové klapky zajišťují : Vyrovnávání komínového tahu při extrémních hodnotách tahu komína Vysoušení povrchu komínového průduchu v době, kdy spaliny neproudí komínem. 63

64 Vzduchová, elektricky ovládaná klapka působí v této kombinaci pouze při uzavření spalinové klapky a provětrává a vysušuje komínový průduch. 64

65 Přerušovače tahu Změnou tahu se mění i hmotnostní průtok spalin. Snaha aby hmotnostní průtok spalin od plynového hořáku zůstal konstantní a měnil se hmotnostní průtok až za spotřebičem, ke spalinám možnost přívodu vzduchu z místnosti. Přerušovač tahu zajišťuje tři následující funkce : - nasává do komína vzduch z místnosti v případě většího komínového tahu, - vypouští spaliny do místnosti v případě, že komín nemá odpovídající tah ( spaliny se nebudou shromažďovat ve spalovací komoře ), - působí jako pojistka proti zpětnému tahu při opačném proudění v komíně ( např. účinkem větru ) ochrana proti zhasnutí plamene. 65

66 Funkce přerušovače tahu 66

67 Komín s přirozeným tahem - příklad 67

68 Přetlakový komín - příklad 68

69 69

70 1- spalin. Ventilátor 2-připoj. skříňka, 3- regulátor tahu, 4- clona pro seřízení průtoku 5-regul. servopohonu, 6-uzávěr přívodu plynu, 7 spalinová klapka 8-potrubí přívodu spalovacího vzduchu 70

71 Přetlakový komín pro spotřebiče v provedení C uzavřené - turbo 71

72 Výpočet průřezu komína se suchým nebo mokrým provozem je založen na třech kritériích : Komínový tah musí být větší nebo roven požadovanému tahu v sopouchu, Komínový tah musí být větší nebo roven účinné tlakové ztrátě z nasávání vzduchu do spotřebiče, Povrchová teplota na komínovém průduchu v v ústí komína musí být větší nebo rovná přípustné povrchové teplotě. Zásady tepelně technického a hydraulického výpočtu komínového průduchu nejsou v této partii přednášky řešeny a budou probírány v rámci modulu TZB. Pro předběžný návrh dimenze komína možno použít následující empirický vztah, který ale neslouží pro přesný výpočet!!! A plocha průřezu cm 2 A = 0,015. Q / H 1 0,5 Q. jmenovitý výkon v W 0,015. charakt. ZP H.. účinná výška v m 72

73 Zkapalněný plyn propan C 3 H 8 a butan C 4 H 10 a jeho využití V kapalném stavu představují jen zlomek svého plynného objemu ( 1:260 ), dají se v zásobnících skladovat velká množství energie, při odběru ze zásobníku se plyn z kapalné formy odpařuje a v plynné formě pak již proudí přes tlakové regulátory přímo do systému spotřebičů. V praxi používán spíše propan ( butan má podstatně horší odpar ). 73

74 Nadzemní zásobníky podrobněji na modulu TZB 74

75 Podzemní zásobníky podrobněji na modulu TZB 75

76 Orientační porovnání o velikosti zásobníků a orientační spotřeby 76

77 Zásobování objektů plynem, vnitřní plynovod EEB 1 Děkuji za pozornost magisterský program Budovy a prostředí Vás zve do své výuky Ilona Koubková, katedra TZB 77

Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející

Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející Ilona Koubková 1 Spotřebiče připojování, umisťování a jejich provoz Umisťování spotřebičů v bytových prostorech Spotřebiče v provedení A -

Více

VNITŘNÍ PLYNOVOD. Vnitřní plynovod samostatný systém rozvodů k zásobování spotřebičů. bvoi doiud poiudz poidu o

VNITŘNÍ PLYNOVOD. Vnitřní plynovod samostatný systém rozvodů k zásobování spotřebičů. bvoi doiud poiudz poidu o VNITŘNÍ PLYNOVOD ROZVODY, MATERIÁLY, VÝPOČET, ODVOD SPALIN Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - Vnitřní plynovod samostatný systém rozvodů k zásobování spotřebičů Části vnitřního

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Navrhněte vnitřní plynovod pro rodinný

Více

12 Odběrná plynová zařízení

12 Odběrná plynová zařízení 12 Odběrná plynová zařízení Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/25 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Domovní plynovod - terminologie Domovní plynovod STL

Více

13 Plynové spotřebiče

13 Plynové spotřebiče 13 Plynové spotřebiče Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/26 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Rozdělení plynových spotřebičů Plynový spotřebič je zařízení

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I Cvičení pro 3. ročník bakalářského studia oboru Prostředí staveb Zpracoval: Ing. Petra Tymová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu

Více

spotřebičů a odvodů spalin

spotřebičů a odvodů spalin Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám

Více

Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející

Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející 1 Vlastnosti a hoření plynů Plynárenská soustava 1) Historie První záznamy včíně, znalost a rozvoj plynů se traduje od 17. století, postupně

Více

TZB Městské stavitelství

TZB Městské stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

Vnitřní plynovod - komíny, přívod vzduchu, odvod spalin - - hydraulický výpočet -

Vnitřní plynovod - komíny, přívod vzduchu, odvod spalin - - hydraulický výpočet - ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vnitřní plynovod - komíny, přívod vzduchu, odvod spalin - - hydraulický výpočet - Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. Navrhování systémů TZB YNST

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: provedení plynovodů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: provedení plynovodů Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: provedení plynovodů Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1247_provedení_plynovodů_pwp Název školy: Číslo a název projektu:

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 6 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I Cvičení pro 3. ročník bakalářského studia oboru Prostředí staveb Zpracoval: Ing. Petra Tymová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Konstrukce komínů, normové a

Konstrukce komínů, normové a Konstrukce komínů, normové a funkční rozdělení, společné komíny, umělý tah Přednáška č. 6 Základní podmínka výpočtu podtlakového komína U podtlakových komínů platí podmínka: p Z = účinný

Více

14 Komíny a kouřovody

14 Komíny a kouřovody 14 Komíny a kouřovody Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/34 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Názvosloví komínů Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce

Více

Technická zpráva Technické zařízení budov

Technická zpráva Technické zařízení budov Novostavba Administrativní budovy Praha Michle Technická zpráva Technické zařízení budov Datum:05/2017 Vypracoval: Bc. Pavel Matoušek 1 Identifikační údaje a zadání Název stavby: Admnistrativní budova

Více

14 Komíny a kouřovody

14 Komíny a kouřovody 14 Komíny a kouřovody Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/34 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Názvosloví komínů Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: připojení spotřebičů

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: připojení spotřebičů Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: připojení spotřebičů Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1258_připojení_spotřebičů_pwp Název školy: Číslo a název

Více

Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu

Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu Plynová zařízení v budovách - přívod spalovacího vzduchu Při instalaci plynových zařízení v budovách je největším problémem bezpečnost jejich provozu. Je důležité si uvědomit, že se nejedná pouze o nebezpečí

Více

Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška

Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška Větrání plynových kotelen Komíny a kouřovody 8. přednáška Provedení větracích zařízení pro kotelny Kotelny mohou být větrány systémy Přirozeného větrání Nuceného větrání Sdruženého větrání Větrání plynových

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 7 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

jednovrstvé: zděný komín plnostěnný vylehčený prefabrikovaný nosná tvárnice+vložka nosná tvárnice+izolace+vložka

jednovrstvé: zděný komín plnostěnný vylehčený prefabrikovaný nosná tvárnice+vložka nosná tvárnice+izolace+vložka KOMÍNY A KOUŘOVODY Komín je stavební konstrukce používaná k odvodu spalin od kotlů do venkovního ovzduší. Druh komína, jeho konstrukčně materiálové řešení a profil průduchu ovlivňuje více faktorů. Především

Více

Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející

Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející 15.11.216 Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející Ilona Koubková 1 Vlastnosti a hoření plynů Plynárenská soustava 1) Historie První záznamy včíně, znalost a rozvoj plynů se traduje

Více

Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek

Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek Téma: KOMÍN SCHIEDEL UNI *** Vypracoval: Ing. Wasserbauer Radek T E NT O P R O J E K T J E S P O L UF INANC O V ÁN E V R O P S K Ý M S O C IÁLNÍM F O ND E M A S T ÁTNÍM R O Z P O Č T E M Č E S K É R E

Více

VYUŽITÍ ZEMNÍHO PLYNU VE VYTÁPĚNÍ

VYUŽITÍ ZEMNÍHO PLYNU VE VYTÁPĚNÍ VYUŽITÍ ZEMNÍHO PLYNU VE VYTÁPĚNÍ Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1 OBSAH 1. Plynárenské soustavy 3 2. Zásobování zemním plynem v ČR 6 3. Výpočet světlosti

Více

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla ZDROJE TEPLA - KOTELNY PŘEDNÁŠKA Č. 8 SLOŽENÍ PALIV 1 NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla SPALNÉ SLOŽKY PALIV:

Více

PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV

PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV PLYNOVÉ VYTÁPĚNÍ SKLADU OÚ VRÁTKOV Č.P. 17 NA PARC. Č. 65 K.Ú. VRÁTKOV F 1. 4.F.1 T ECHNICKÁ ZPRÁVA R OZVODY PB 1 Stavba: Plynofikace objektu OÚ Vrátkov č.p. 17 Místo: parc.č. 65, k. ú. Vrátkov Stupeň

Více

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI PŘI NÁVRHU DOMOVNÍHO PLYNOVODU

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI PŘI NÁVRHU DOMOVNÍHO PLYNOVODU PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI PŘI NÁVRHU DOMOVNÍHO PLYNOVODU Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/39 Normativní dokumenty 1. TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB

TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb TECHNICKÁ ZPRÁVA TZB BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Annette Řehořková VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D.

Více

Provádění komínů a kouřovodů

Provádění komínů a kouřovodů Provádění komínů a kouřovodů Úvod - názvosloví Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy Komín s přirozeným tahem komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky

Více

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku.

Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. 1 Projektová dokumentace řeší vytápění objektu domova pro osoby bez přístřeší v Šumperku. Podkladem pro zpracování PD byly stavební výkresy a konzultace se zodpovědným projektantem a zástupci investora.

Více

Tepelně vlhkostní posouzení

Tepelně vlhkostní posouzení Tepelně vlhkostní posouzení komínů výpočtové metody Přednáška č. 9 Základní výpočtové teploty Teplota v okolí komína 1 Teplota okolí komína 2 Teplota okolí komína 3 Teplota okolí komína 4 Teplota okolí

Více

Zásady technologického řešení plynových kotelen

Zásady technologického řešení plynových kotelen Zásady technologického řešení plynových kotelen Ing., Ph.D. Kategorie plynových kotelen Kotelny s kotli na plynná paliva jsou rozděleny do tří kategorií, a to podle jmenovitých tepelných výkonů kotlů:

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459)

D a. STAVBA: MALOKAPACITNÍ UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - MIROŠOV U JIHLAVY na p.č. 1/1 k.ú. Mirošov u Jihlavy (695459) P R O J E K T Y, S. R. O, H A V Í Ř S K Á 1 6, 5 8 6 0 1 K A N C E L Á Ř : C H L U M O V A 1, 5 8 6 0 1 J I H L A V A J I H L A V A D.1.4.1 a TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE STAVBA: MALOKAPACITNÍ

Více

1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE :

1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE : 1. VNITŘNÍ PLYNOINSTALACE : 1.1. Úvod: Projekt řeší připojení novostavby Domu pro seniory na plynovodní řad za účelem jeho vytápění a ohřevu TV. Projektová dokumentace byla zpracována na základě předložené

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Plynovodu

TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu Plynovodu Štefan Bolvári Podlesí 401, Svatava, 357 03 Akce: Dům jedním tahem Rodinný dům RD-24 Zefyros stavba na parc. 186/1, k.ú. Načešice Otakar Kůrka, Srní 110, 341 92 Kašperské Hory Jana Macháčková, Libočany

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

Problémové okruhy otázky k písemné zkoušce.

Problémové okruhy otázky k písemné zkoušce. Problémové okruhy otázky k písemné zkoušce. Přednáška č.1: Vnější kanalizační systémy, typologie, zařizovací předměty 1. Vymezte vnitřní a vnější kanalizaci a kanalizační přípojku. 2. Jaký je rozdíl mezi

Více

0,000 = 217,00 m n.m. ING.JIŘÍ MACHOVEC. projekt. Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING

0,000 = 217,00 m n.m. ING.JIŘÍ MACHOVEC. projekt. Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING 0,000 = 217,00 m n.m. ING.JIŘÍ MACHOVEC projekt Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING Název akce : Centrum vývoje a inovací společnosti CESA ENGINEERING F.1.4.f - Plynová zařízení Místo

Více

DAKON KP PYRO. Použití kotle. Rozměry kotlů. ocelový kotel na dřevoplyn

DAKON KP PYRO. Použití kotle. Rozměry kotlů. ocelový kotel na dřevoplyn Použití kotle Stacionární kotel DAKON KP PYRO je zplyňovací teplovodní kotel na dřevo určen k vytápění a přípravě TUV rodinných domů, provozoven a obdobných objektů. Otopný systém může být s otevřenou

Více

VLASTIMIL BOBROVSKÝ. Projekce technických zařízení budov. Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín

VLASTIMIL BOBROVSKÝ. Projekce technických zařízení budov. Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín VLASTIMIL BOBROVSKÝ Projekce technických zařízení budov INVESTOR Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace Zámecké náměstí 9, 695 01 Hodonín STAVBA Rekonstrukce plynové kotelny Masarykovo muzeum

Více

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ 7, vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. Revize Fiala František Komenského 26 IČO: Boskovice UKÁZKA

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ 7, vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. Revize Fiala František Komenského 26 IČO: Boskovice UKÁZKA ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ 7, vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. Revize Fiala František Komenského 26 IČO: 03498514 680 01 Boskovice Ev. číslo: 024/16 Datum provedení: 8. března 2016 Provozovatel Společenství

Více

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/396/EHS ze o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/396/EHS ze o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv C 278/6 Úřední věstník Evropské unie 18.11.2009 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 90/396/EHS ze o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv (Text

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘESTAVBU BYTOVÝCH JADER V DOMECH JÍLOVÁ 31, 33, 35, 37, 39, 41, BRNO

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘESTAVBU BYTOVÝCH JADER V DOMECH JÍLOVÁ 31, 33, 35, 37, 39, 41, BRNO Společenství vlastníků pro dům č. p. 143, 149, 156, 165, 167, 168 k. ú. Štýřice Jílová 41, Brno TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘESTAVBU BYTOVÝCH JADER V DOMECH JÍLOVÁ 31, 33, 35, 37, 39, 41, BRNO Účinnost od

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 Projekční podklady Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 Vydání 07/2003 Úvod 1. Úvod do kondenzační techniky Kondenzační kotle použité jako zdroje

Více

Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV

Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV Roman Vavřička (Jakub Vrána VUT Brno) ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/19 ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách Zabezpečovací

Více

Zásady technologického řešení plynových kotelen. Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

Zásady technologického řešení plynových kotelen. Ing. Ilona Koubková, Ph.D. Zásady technologického řešení plynových kotelen Ing. Ilona Koubková, Ph.D. Kategorie plynových kotelen Kotelny skotli na plynnápaliva jsou rozděleny do tříkategorií, a to podle jmenovitých tepelných výkonů

Více

KOMÍNY A KOUŘOVODY ČSN 73 4201 (Stručný výtah z normy) Komíny se mají navrhovat průběžné, pouze tam, kde to není možné se navrhují komíny podlažní.

KOMÍNY A KOUŘOVODY ČSN 73 4201 (Stručný výtah z normy) Komíny se mají navrhovat průběžné, pouze tam, kde to není možné se navrhují komíny podlažní. KOMÍNY A KOUŘOVODY ČSN 73 4201 (Stručný výtah z normy) Komíny se mají navrhovat průběžné, pouze tam, kde to není možné se navrhují komíny podlažní. Komíny se společným sběračem se navrhovat nesmějí. (Sběrač

Více

D.1.4.b-101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.b-101 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY D.1.4.b-101 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ Vypracoval: Kontroloval: Jakub Cahel Ing. František Kapitán Číslo zakázky: PD 6039 1768

Více

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý

Více

VU 120/3-5, VU 200/3-5, VU 240/3-5, VU 280/3-5 atmotec plus, VU 122/3-5, VU 202/3-5, VU 242/3-5, VU 282/3-5 turbotec plus

VU 120/3-5, VU 200/3-5, VU 240/3-5, VU 280/3-5 atmotec plus, VU 122/3-5, VU 202/3-5, VU 242/3-5, VU 282/3-5 turbotec plus s atmosférickým hořákem pro vytápění atmotec (odvod spalin do komína) a turbotec (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači.

Více

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod ZTI vodovod, kanalizace, plynovod OBSAH: 1. ÚVOD 2. KANALIZACE 3. VODOVOD 4. DOMOVNÍ PLYNOVOD 5. ZÁVĚR 1. ÚVOD Projekt řeší domovní vodovod, domovní splaškovou a dešťovou kanalizaci a domovní plynovod

Více

o revizi I!!Ynového zařízení Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům Demlova č.p. 1025, 1026 v Třebíči Demlova 1025/35 674 01 Třebíč

o revizi I!!Ynového zařízení Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům Demlova č.p. 1025, 1026 v Třebíči Demlova 1025/35 674 01 Třebíč ~ráva o revizi I!!Ynového zařízení čj.: 153/2008 Společenství vlastníků jednotek pro bytový dům Demlova č.p. 1025, 1026 v Třebíči Demlova 1025/35 674 01 Třebíč Místo revize: Rozvod plynu ve dvouvchodovém

Více

- hydraulický výpočet

- hydraulický výpočet ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vnitřní plynovod - komíny, přívod vzduchu, odvod spalin - - hydraulický výpočet - Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. Ing. Hana Doležílkov lková

Více

REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU s explozní klapkou NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU s explozní klapkou NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ REGULÁTOR KOMÍNOVÉHO TAHU s explozní klapkou NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ OBSAH: 1. ÚVOD... 1 2. Technické údaje a popis... 2-3 3. Návod k použití... 3-5 I. Podmínky pro umístění regulátoru. 3 II. Způsoby

Více

Spalinové cesty. (studijní materiál ke zkoušce odbornosti Preventista II. a III.)

Spalinové cesty. (studijní materiál ke zkoušce odbornosti Preventista II. a III.) Spalinové cesty (studijní materiál ke zkoušce odbornosti Preventista II. a III.) Spalinová cesta Který právní předpis řeší spalinové cesty? Problematiku spalinových cest řeší od konce roku 2015 zákon č.133/1985

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Hydraulické posouzení vzduchospalinové cesty. ustálený a neustálený stav

Hydraulické posouzení vzduchospalinové cesty. ustálený a neustálený stav Hydraulické posouzení vzduchospalinové cesty ustálený a neustálený stav Přednáška č. 8 Komínový tah 1 Princip vytvoření statického tahu - mezní křivky A a B Zobrazení teoretického podtlaku a přetlaku ve

Více

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER TIGER 24 (12) KTZ (v. 17) elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw (3,5 11,5 kw), plynulá

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.40 Říjen 2010 ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv Chimneys and connecting flue pipes Design, construction and instalation

Více

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus

VU 200-5, 240-5, 280-5 Atmotop Plus, VU 122-5, 202-5, 242-5, 282-5 Turbotop Plus pro vytápění atmotop (odvod spalin do komína) a turbotop (odvod spalin obvodovou stěnou nebo střechou) jsou určeny zejména pro kombinaci s nepřímotopnými zásobníkovými ohřívači. Kotle jsou z výroby dodávány

Více

TZB Městské stavitelství

TZB Městské stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 184 Zdroj tepla Distribuční soustava Předávací stanice Otopná soustava Dálkové vytápění Zdroj tepla

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející

Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející Vítejte na přednášce, Přeji příjemnou pohodu Váš přednášející Ilona Koubková 1 Vlastnosti a hoření plynů Plynárenská soustava 1) Historie První záznamy v Číně, znalost a rozvoj plynů se traduje od 17.

Více

THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A

THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A TŘÍDA NOx PRO KX.A, X.A, XZ.A, TKX.A, TX.A, TXZ.A PRO KX.A, X.A, XZ.A PRO TKX.A, TX.A, TXZ.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně v

Více

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A 0 LXZE.A, TLXZE.A a LXZE.A, TLXZE.A a LXZE0.A, TLXZE0.A 0 LXZE.A, TLXZE.A LXZE.A, TLXZE.A LXZE0.A, TLXZE0.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 popř. kw. Ohřev teplé

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Plynový kondenzační kotel na zemní plyn a zkapalněný plyn (26 a

Více

TPG Vzduchotechnika a větrání G

TPG Vzduchotechnika a větrání G TPG Vzduchotechnika a větrání G 908 02 TECHNICKÁ PRAVIDLA VĚTRÁNÍ VNITŘNÍCH PROSTORŮ SE SPOTŘEBIČI NA PLYNNÁ PALIVA S VÝKONEM 50 kw A VĚTŠÍM VENTILATION OF INTERNAL SPACES WITH GAS APPLIANCES WITH THE

Více

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: plynovody Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1246_plynovody_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Datový list laboratoře strana 1/0. Datový list laboratoře 21.10.2013 Filtr: Laboratoř = SZU;

Datový list laboratoře strana 1/0. Datový list laboratoře 21.10.2013 Filtr: Laboratoř = SZU; Datový list laboratoře strana 1/0 Datový list laboratoře 21.10.2013 Filtr: Laboratoř = SZU; SZU Strojírenský zkušební ústav, s. p. Engineering Test Institute Ředitelství Hudcova 56b 62100 Brno ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Karma POV 10 : Popis modelu Karma Alfa POV-10 ZP

Karma POV 10 : Popis modelu Karma Alfa POV-10 ZP Karma POV 10 : Popis modelu Karma Alfa POV-10 ZP Plynový průtokový ohřívač vody je vybaven pojistkou proti přehřátí vody a hlídačem odtahu spalin. Při špatném odtahu spalin a jejich vracení zpět do místnosti

Více

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle VUW atmotec pro VUW turbotec pro Nová generace kotlů AtmoGUARD - vylepšený systém dvou spalinových senzorů zajišťuje bezpečný provoz komínové verze atmotec. Optimalizované umístění

Více

Ing. Poláček / Ing. Slavík DSP + ÚS. - x A4. BRUKOV spol. s r.o., Cukrovarská 168, Smiřice

Ing. Poláček / Ing. Slavík DSP + ÚS. - x A4. BRUKOV spol. s r.o., Cukrovarská 168, Smiřice SEZNAM PŘÍLOH: 00 TECHNICKÁ ZPRÁVA 01 PŮDORYS PLYNOINSTALACE 02 AXONOMETRIE PLYNOINSTALACE Autorizoval / hlavní projektant: 01 2016 1 : x A4 Email: slavik.josef@gmail.com PLYNOINSTALACE SEZNAM PŘÍLOH:

Více

THERM 20, 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A

THERM 20, 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A THERM 0, 8 CX.A, LX.A, LXZ.A a 0, 8 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A sešit THERM 0, 8 CX.A, LX.A, LXZ.A THERM 0, 8 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 kw popř. 8 kw.

Více

Prevence otrav oxidem uhelnatým. Ing. Miroslav Burišin České sdružení pro technická zařízení

Prevence otrav oxidem uhelnatým. Ing. Miroslav Burišin České sdružení pro technická zařízení Prevence otrav oxidem uhelnatým Ing. Miroslav Burišin České sdružení pro technická zařízení Obsah příspěvku Požadavky při zřizování plynového zařízení Zajištění přívodu vzduchu pro spalování a větrání

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.4.1 Technická zpráva 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro

Závěsné kombinované kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Závěsné kombinované kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VUW atmotec pro VUW turbotec pro Protože myslí dopředu. Nová generace kotlů nové funkční prvky AtmoGUARD Vvylepšený

Více

Komíny slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Svislá konstrukce musí být samonosná.

Komíny slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Svislá konstrukce musí být samonosná. Funkce a rozdělení komínů Komíny slouží pro odvod spalin z objektu ven do prostoru. Svislá konstrukce musí být samonosná. Základní názvosloví: komínový plášť (samotná konstrukce komínu) může být: z klasických

Více

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY

ÚVOD VÝCHOZÍ PODKLADY STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KANALIZACE BILANCE POTŘEBY VODY ÚVOD Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení Zřízení nebytové jednotky v 2.NP v objektu kulturního domu v Dobrovízi, Dobrovíz č.p. 170 je návrh vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a vnitřního

Více

2. SEZNAM DOKUMENTACE F) Technická zpráva vč. dodatku k elektroinstalaci F.3.2.a) Nový domovní plynovod půdorys 1 : 50 F.3.2.b) Nový domovní plynovod

2. SEZNAM DOKUMENTACE F) Technická zpráva vč. dodatku k elektroinstalaci F.3.2.a) Nový domovní plynovod půdorys 1 : 50 F.3.2.b) Nový domovní plynovod 2 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. SEZNAM DOKUMENTACE... 3 3. PODKLADY... 4 4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 5. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE NAVRHOVANÝCH ZAŘÍZENÍ... 4 5.1 Nový NTL domovní plynovod... 4 5.2 Vytápění... 4 6.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty Nemocnice Hustopeče D1.01.05-001 Technická zpráva Úprava 1.NP budovy D na ambulance DSP+DPS Vytápění Výchozí podklady a stavební program. TECHNICKÁ ZPRÁVA Podkladem pro vypracování PD vytápění byly stavební

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

TZB I Městské stavitelství

TZB I Městské stavitelství Katedra prostředí staveb a TZB TZB I Městské stavitelství Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ 1 Legislativní předpisy pro byty a bytové domy Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 11 WC a prostory pro osobní hygienu a vaření musí být účinně

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební D 1.4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÁST D DLE PŘÍLOHY č.5 K VYHLÁŠCE 499/2006 Sb. O DOKUMENTACI STAVEB Vypracoval: Datum: 8.1. 2017 Bc.Václav Hostačný 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více