FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ ÚVAZKY Jak na ně? Petra Sochorová, Martina Minárová, Jana Riebová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ ÚVAZKY Jak na ně? Petra Sochorová, Martina Minárová, Jana Riebová"

Transkript

1 FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ ÚVAZKY Jak na ně? Petra Sochorová, Martina Minárová, Jana Riebová 2013

2 / 2 Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace o specifikách jednotlivých flexibilních úvazků a pomoc při jejich zavádění do praxe společností. Dokument jsme připravovali ve spolupráci s AK Havel, Holásek & Partners, čerpali jsme rovněž z článků i zkušeností našich členů a partnerů. Naším záměrem bylo stručně shrnout do jediného dokumentu to nejpodstatnější z mnoha forem flexibilních pracovních úvazků, a pomoci personalistům při jejich rozhodování o výběru nejvhodnější formy. Co v dokumentu naleznete: 1. Vymezení pojmů a situací při alternativním zaměstnávání... str Klady a zápory flexibilních pracovních úvazků... str Právní rámec flexibilního zaměstnávání... str Částečný (zkrácený) pracovní úvazek... str Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba... str Pružná pracovní doba... str Konto pracovní doby... str Sdílené pracovní úvazky / jobsharing... str Dohoda o provedení práce / DPP... str Dohoda o pracovní činnosti / DPČ...str Teleworking...str Pracovní poměr na dobu určitou...str Pár rad na závěr... str. 13 Klikněte na kapitolu, která vás zajímá.

3 / 3 Využívání flexibilních forem zaměstnávání v ČR je ve srovnání se západní Evropou tak nízké, protože naše kultura není na flexibilitu práce ještě připravena. Máme zakotvené, že je správné ráno odejít do práce a večer se vracet, a to každý pracovní den. Po celou dobu se těšíme na víkendové volno. Oddělujeme práci a život a snažíme se je navzájem sladit jenže svět se mění, jsme stále on-line a práce je stále více zabudována do našeho každodenního života. A protože každý máme od života jiná očekávání, tak i forma, jakou pracujeme, se bude stále více lišit. Naše životní očekávání se navíc mění v čase doba, kdy jsme připraveni hodně pracovat, budovat si postavení a vydělávat peníze se střídá s dobou, kdy potřebujeme něco řešit, odpočívat nebo si užívat život jinak. Máme mnohem více možností v životě a potřebujeme přijmout i více možností, jak pracovat nejprve to ovšem musíme CHTÍT. Pak naši potřebu musíme SDÍLET s našimi zaměstnavateli. A těm nezbude, než zareagovat a nabídnout větší flexibilitu všude, kde to bude jen trochu možné. Držím palce všem kolegům, kteří o potřebě flexibility práce denně přesvědčují své manažery a ukazují jim, že práci je možné zorganizovat i jinak, jen je potřeba přijmout, že to zkrátka bude JINÉ. Flexibilita práce začíná v naší hlavě. Jana Riebová 1) Vymezení pojmů a situací při alternativním zaměstnávání Mezi alternativní pracovní úvazky lze obecně zařadit pracovní úvazky, které se vymykají standardní osmihodinové pracovní době či úvazky s pevně stanoveným začátkem a koncem směny. Flexibilita na trhu práce je klasifikována na flexibilitu časovou, prostorovou a flexibilitu pracovních podmínek. Na základě těchto kritérií lze pak rozlišit jednotlivé formy flexibilních (alternativních) pracovních úvazků. Do kategorie alternativních pracovních úvazků spadá zejména zkrácená pracovní doba v různé délce a rozvržení v pracovním týdnu, pružná pracovní doba, sdílené pracovní úvazky, práce na dohodu o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, a v neposlední řadě práce z domova, tzv. homeoffice, který jsme představili v jiném, samostatném dokumentu. V praxi lze samozřejmě tyto formy různě kombinovat. Flexibilní formy práce zatím nejsou v České republice příliš rozšířeny. Jak vyplývá z průzkumů, v Evropské unii například pracuje na zkrácený úvazek průměrně 20 % aktivní populace, zatímco u nás je to zhruba 6 %. V evropské statistice týkající se nabídky flexibilních forem zaměstnávání vede Nizozemsko, kde na zkrácený úvazek pracuje 76 % žen. Globální průzkum společnosti Regus z roku 2012 přitom prokazuje, že flexibilní pracovní režimy mají přímý dopad na zvýšení produktivity společnosti (uvádí 72% dotázaných firem), navýšení příjmů (68% firem) a zvýšení celkové pružnosti firmy (uvádí 80% malých firem a 68% velkých společností). Flexibilní práce napomáhá vyšší motivanosti zaměstnanců (potvrzuje 63% firem) a je nástrojem pro retenci talentů. Studie společnosti LMC uvádí, že nejobvyklejšími bariérami při zavádění flexibilních úvazků jsou povaha pracovní činnosti, která zavedení neumožňuje (36 %) a nepotřebnost flexibilních úvazků (29 %). Nejčastějšími uživateli flexibilních úvazků jsou řadoví zaměstnanci (73 %), střední a vyšší management (36 %) a až poté nižší management (26 % ). Zatímco české firmy jsou zvyklé nabízet flexibilní úvazky hlavně zaměstnancům v důchodovém a vyšším produktivním věku, naopak zahraniční firmy se více orientují na ženy na mateřské a rodičovské dovolené. Studenti nacházejí uplatnění na flexibilní úvazek hlavně v sektoru služeb. Větší společnosti tyto úvazky více nabízejí matkám na MD a RD, studentům a osobám se zdravotním postižením, malé firmy nabízejí tento typ úvazků hlavně osobám ve vyšším produktivním a důchodovém věku.

4 / 4 2) Klady a zápory flexibilních pracovních úvazků + 1. VÍTANÝ ZPŮSOB ZAMĚSTNÁNÍ pro rodiče pečující o děti, lidi v důchodovém věku, ale i třeba konzultanty a poradce. 2. Navzdory kratší pracovní době zaměstnanec nadále udržuje kontakt se svým pracovištěm a rozvíjí své know-how, což umožňuje zaměstnavateli udržet si kvalitní pracovní síly. 3. VYŠŠÍ LOAJALITA v očích potenciálních uchazečů. Zaměstnavatel je vnímán jako přátelský vůči zaměstnancům. 4. FLEXI ÚVAZKY zabezpečují efektivní pokrytí činností, které by nenaplnily celý rozsah pracovní doby, popřípadě pomáhají společnosti překonat různé výkyvy v odbytu. 5. NADMĚRNÁ PRODUKTIVITA PRÁCE u zaměstnanců pracujících na částečný úvazek. 1. vyšší nároky na organizaci práce ze strany nadřízených a na technické vybavení, především k zajištění bezproblémové komunikace. 2. menší pravomoc nadřízeného kontrolovat efektivitu využití pracovní doby, zejména u práce z domova. NÁZOR PERSONALISTY Řada českých manažerů má stále velkou potřebu kontroly. Neradi dávají důvěru, bojí se delegovat. Boj o talenty je ale neúprosný v atmosféře mikromanagementu hvězdy nevyrostou, ale zakrní. Personalisté musí stále ukazovat a nabízet manažerům cesty, jak řídit lidi jinak. Chce to hodně dovednosti, protože cílem je změnit modely manažerského myšlení a chování. Personalista, který to umí, dává své firmě velkou konkurenční výhodu pro budoucnost. Hana Velíšková NÁZOR PERSONALISTY Popsané zápory flexibilní práce jsou podle mne spíše klady: Investujeme do technického vybavení, snížíme ale náklady na pracovní místa a udržíme krok s vývojem technologií, zvýšíme motivovanost zaměstnanců a tím i jejich výkon. Manažeři budou více přemýšlet o organizaci práce a tím budou rozvíjet své schopnosti reagovat na změny a myslet kreativně. Budou trénovat důvěru namísto kontroly a pracovní týmy budou s radostí spolupracovat, byť třeba částečně virtuálně. A práce s radostí je práce s výsledky. Rostya Gordon-Smith

5 / 5 3) Právní rámec flexibilního zaměstnávání Přestože právní úprava některých flexibilních pracovních úvazků je obsažena již v zákoníku práce z roku 2006 jmenovitě jde o práci s kratší pracovní dobou ( 80 současného znění ZP), pružné rozvržení pracovní doby ( 85 současného znění ZP), konto pracovní doby (zejména 86 a 87 současného znění ZP) a práci z domova ( 317 současného znění ZP) nabídka těchto pracovních míst od účinnosti zmíněné právní úpravy příliš nevzrostla. V ZP je upraven také způsob zaměstnávání formou dohody o provedení práce (v 75 a násl. současného znění ZP), dohody o pracovní činnosti ( 76 a násl. současného znění ZP) i pracovní poměr na dobu určitou ( 39 současného znění ZP). Je třeba pamatovat na nutnost vyjednávat podmínky flexibilní práce s odbory, což může některých v organizacích působit potíže. Změna myšlení (kterou je třeba vyvolat při práci s manažery) není silnou stránkou odborových organizací, které mají rády věci tak, jako byly vždycky. Flexibilitu vnímají jednostranně jako zaměstnaneckou výhodu. Flexibilita práce ale musí být výhodná i pro zaměstnavatele, pochopení by mělo být vzájemné.

6 / 6 4) Částečný (zkrácený) pracovní úvazek Částečný pracovní úvazek představuje zřejmě nejznámější formu alternativního úvazku (např. ¾ úvazek, ½ úvazek nebo ¼ úvazek), v praxi je však využíván minimálně. Zákoník práce pojem částečný pracovní úvazek nezná, upravuje pouze kratší pracovní dobu. Tu je potřeba odlišit od zkrácené týdenní pracovní doby bez snížení mzdy, která může být sjednána jen kolektivní smlouvou nebo stanovena vnitřním předpisem. Ke sjednání kratší pracovní doby oproti tomu dochází individuálně a zaměstnavatel nemůže ani v případě změny okolností, za nichž k ujednání došlo, požadovat práci po delší než sjednanou dobu, leda by k tomu dal zaměstnanec souhlas nebo uplynula-li doba, na kterou byl kratší úvazek sjednán. Na kratší pracovní dobu není zákonný nárok, výjimkou je žádost zaměstnance pečujícího o dítě mladší než 15 let, těhotné zaměstnankyně nebo zaměstnance, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o závislou osobu. V těchto případech musí zaměstnavatel žádosti vyhovět, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody. Pojem vážných provozních důvodů není zákoníkem práce definován, nicméně, podle soudní praxe je pro posouzení vážnosti provozních důvodů rozhodující vyhodnocení, jak významný zásah do provozu zaměstnavatele by představovala kratší pracovní doba nebo jiná vhodná úprava pracovní doby ve srovnání s klasickou týdenní pracovní dobou. Pro účely tohoto posouzení se zjišťuje zejména rozsah, organizace, funkční náplň a rozvrh práce zaměstnankyně či zaměstnance, provozní poměry, možnost zajistit za zaměstnankyni či zaměstnance zastoupení někým, kdo u zaměstnavatele vykonává stejnou funkci, a finanční možnosti. Nevyhovění žádosti zaměstnankyně či zaměstnance je v zásadě možné jen v případě, že by tím byl znemožněn, narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz zaměstnavatele. Zkrácený pracovní úvazek lze rea - lizovat v pevném počtu hodin denně (např. 4 hod. denně) nebo souhrnném počtu hodin v týdnu (např. 4 dny v týdnu po 5 hodinách) Zkrácený pracovní úvazek se dá velmi dobře kombinovat např. s prací z domova. Zákoník práce stanoví, že za kratší pracovní dobu přísluší zaměstnanci mzda nebo plat odpovídající této kratší pracovní době. Při sjednávání, resp. stanovení či určení mzdy, je tedy vždy nutné přihlížet k tomu, aby byla dodržena zásada rovného odměňování, k jejímuž narušení by mohlo dojít například za situace, kdy by zaměstnanec vykonávající práci na částečný úvazek dostával stejnou mzdu nebo plat jako zaměstnanec vykonávající tuto práci na plný úvazek. POZOR! Až do plného fondu pracovní doby není práce nad rámec sníženého úvazku prací přesčas, a nevztahují se na ni žádná omezení a příplatky. Zaměstnavatel sice může odměňovat spravedlivě, ale manažeři by měli mít také přehled o tom, jak jejich lidé pracují. NÁZOR PERSONALISTY Podle mých zkušeností je zaměstnanec se sníženým pracovním úvazkem za tuto možnost vděčný a chová se velmi zodpovědně. Často pak pracuje nad rámec svého sníženého úvazku, bere za to méně a o úhradu hodin navíc se stydí/bojí říct. Nedávno jsem nabízela jedné mamince, která při ¾ úvazku odváděla práci za plný úvazek (večer, když dala děti spát), navýšení úvazku s tím, že část práce bude dělat v režimu Home Office. Ona však odmítla chtěla mít tu volnost částečného úvazku nechtěla být tlačena povinností vždy odpracovat úvazek plný. Zase ta česká kultura! Neumíme si říci o to, na co máme právo. Neumíme si představit, že pracovat se dá JINAK. Který ze zaměstnavatelů bude zaměstnanci nutit více peněz, když nemusí? Jana Riebová

7 / 7 5) Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba bývá plánována na jednotlivé týdny v některých týdnech je kratší, v jiných delší. V příslušném tzv. vyrovnávacím období (max. 26 týdnů, v případě kolektivní smlouvy lze prodloužit až na 52 po sobě jdoucích týdnů) však průměr naplánovaných hodin odpovídá stanovené týdenní pracovní době. Délka naplánované pracovní směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Výhodou nerovnoměrného rozvržení pracovní doby je z pohledu zaměstnavatele především to, že mzda je zaměstnancům vyplácena podle toho, jak zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu. Zaměstnanci tak dostávají mzdu podle toho, kolik hodin odpracují. Zaměstnavatel tak může ušetřit náhradu mzdy za překážky v práci (v situaci, kdy nemůže práci přidělovat v rozsahu týdenní pracovní doby), protože v jiném režimu by byl povinen vyplácet náhradu mzdy ve výši 100% průměrného výdělku. 6) Pružná pracovní doba Podstatou je zde rozdělení pracovní doby do dvou úseků základní a volitelné pracovní doby. Základní pracovní doba je pevně určená zaměstnavatelem a během ní je zaměstnanec povinen být na pracovišti (například od 11 hod do 15 hod). Tento pevný časový úsek je pak vložen mezi dva úseky volitelné pracovní doby, v jejímž rámci si začátek a konec pracovní doby zaměstnanec určí sám. Celková délka směny však nesmí přesáhnout 12 hodin. Výhodou pro zaměstnance je především určitá možnost sám si rozvrhnout, kdy odpracuje pracovní dobu. Někdo preferuje brzký příchod do práce s tím, že v práci skončí dříve, pro někoho je naopak zajímavější možnost jít do práce později a pracovat poté déle do večera. Při pružném rozvržení pracovní doby musí zaměstnanec naplnit průměrnou týdenní pracovní dobu v tzv. vyrovnávacím období, které určuje zaměstnavatel, nejdéle však v období 26 týdnů po sobě jdoucích. Kolektivní smlouvou je možné toto období vymezit až na 52 týdnů. Nastane-li při pružně rozvržené pracovní době překážka v práci na straně zaměstnance, kde je stanoven nárok na nezbytně dlouhou dobu (zejména návštěva lékaře či doprovod dítěte k lékaři), jako výkon práce se tato doba posoudí pouze v rozsahu, ve kterém zasáhne do základní pracovní doby. V případě překážek v práci na straně zaměstnance vymezených přesnou délkou nezbytně nutné doby, po kterou přísluší zaměstnanci pracovní volno (úmrtí blízké osoby, přestěhování zaměstnance do vlastního bytového zařízení, vyhledání nového zaměstnání), nebo jde-li o činnost zástupců zaměstnanců, jako výkon práce se posuzuje celá doba absence. Svým charakterem samozřejmě nelze pružné rozvržení pracovní doby využít za každé situace. Zákoník práce přímo stanoví, že pružné rozvržení pracovní NÁZOR PERSONALISTY Možnost pružné pracovní doby by měly nabízet všechny firmy, kde to provoz dovoluje, i kdyby to bylo jen pro část zaměstnanců. Flexibilní úvazky musí ovšem být nabízené VŠEM skupinám zaměstnanců, ne jen některým (ženám, matkám, 50+). Hrozí potom, že jejich poskytování ztratí váhu, nebude hodnocené na stejné úrovni. U mnoha pracovních pozic záleží na tom KO- LIK, CO a JAK v práci uděláme, a ne na tom KDY to přesně bude. Z praxe vím, že zavedení této změny naráží, jako u všech ostatních flexibilních forem práce, na obavy manažerů ze ztráty kontroly nad výkonem zaměstnanců. Manažeři pak nutí personalisty do zavádění drahých a nesmyslných docházkových systémů tam, kde by se spíše mělo investovat do zvýšení důvěry a manažerských dovedností. Rostya Gordon-Smith

8 / 8 doby se neuplatní v případě pracovní cesty, nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve směně, jejíž začátek a konec je pevně stanoven, brání-li jejímu uplatnění provozní důvody, či v době důležitých osobních překážek v práci. Další případy, za kterých se pružné rozvržení pracovní doby neuplatní, si může zaměstnavatel sám určit. 7) Konto pracovní doby Konto pracovní doby umožňuje zaměstnavateli přidělovat práci pružně v rozsahu, který odpovídá jeho potřebám. Zaměstnavatel tak ušetří náhradu mzdy za překážky v práci v situacích, kdy by nemohl přidělovat zaměstnancům práci v rozsahu klasické, týdenní pracovní doby (viz výše). Konto pracovní doby smí užívat pouze zaměstnavatelé, kteří odměňují mzdou. Výhodami konta pracovní doby pro zaměstnance je, že po celou dobu dostávají stálou měsíční mzdu bez ohledu na to, kolik hodin v příslušném měsíci odpracovali. Počet hodin, který mají podle pracovní smlouvy odpracovat za týden, se musí dodržet jen jako průměr za Pružné rozvržení pracovní doby určitě není vhodné pro každou pozici. Uplatňovat jej lze především u zaměstnanců, u kterých není nutná jejich přítomnost na pracovišti v rámci standardní pracovní doby u zaměstnavatele. Chce-li zaměstnavatel umožnit svým zaměstnancům pružnou pracovní dobu, měl by si proto dobře rozmyslet a vymezit, pro které pracovní pozice tak učiní. Konkrétní vymezení podmínek, zejména určení základní a volitelné pracovní doby, doporučujeme upravit ve vnitřním předpisu. 26 týdenní (ev. 52 týdenní) tzv. vyrovnávací období. V případě, že se během používání konta nashromáždí přesčasy, musí je zaměstnavatel zaměstnancům doplatit, pokud zaměstnanec naopak odpracuje méně hodin než má stanoveno v pracovní smlouvě, nemusí z vyplacené mzdy nic vracet. Negativem může být zvýšení administrativní zátěže na straně zaměstnavatele, neboť je povinen vést účet pracovní doby každého zaměstnance. Ten obsahuje stanovenou týdenní pracovní dobu, rozvrh na jednotlivé dny vč. začátků a konců směn, reálně odpracovanou dobu v jednotlivých dnech a za týden. Zaměstnavatel je povinen vykazovat rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní dobou a odpracovanou pracovní dobou, pokud je vyrovnávací období kratší než 26 (52) týdnů. Pracovní dobu lze rozvrhovat min. 1 týden dopředu. Pokud by zaměstnavatel v rozvrhu provedl změny, pak jimi nesmí zasáhnout období kratší než 4 týdny. Překážky v práci při kontu pracovní doby se započtou pouze v rozsahu délky směny rozvržené zaměstnavatelem na daný den. Režim konta pracovní doby může být dán pouze kolektivní smlouvou (u zaměstnavatelů, kde působí odborová organizace) nebo vnitřním předpisem zaměstnavatele. Konto pracovní doby nelze použít u dohod konaných mimo pracovní poměr, a dále nemůže být zavedeno u zaměstnanců státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a školských právnických osob. 8) Sdílené pracovní úvazky / jobsharing Sdílený úvazek, tzv. jobsharing, znamená, že dvě osoby vykonávají tutéž práci v rámci jednoho pracovního místa a v pracovní době se na pozici střídají, z čehož plyne i vyvážený podíl na mzdě či platu a dovolené. Tato forma pracovního úvazku je hodně rozšířena v Rakousku, Irsku a Německu v souvislosti se snahou umožnit plynulý přechod do starobního důchodu.

9 / 9 Tento alternativní úvazek u nás není zákonem upraven, záleží tedy na dohodě mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Vždy ale půjde o klasický pracovní poměr sjednaný na kratší pracovní dobu podle zákoníku práce. Sdílení pracovního místa může mít formu děleného pracovního dne, týdne, nebo i střídání po týdnech. Stěžejní je v tomto případě komunikace mezi zaměstnanci sdílejícími pracovní místo, jejich vzájemná informovanost a sehranost. Určitou nevýhodou může být spoluodpovědnost za vykonanou práci, riziko nerovnoměrného výkonu a fakt, že zaměstnanec nemá nárok na všechny výhody plného úvazku. Ze strany zaměstnavatele jde o vyšší administrativní zátěž každému ze zaměstnanců musí vést evidenci pracovní doby, komplikovanější je i zpracování mezd, a problém v případě rozvázání pracovního poměru pouze s jedním ze zaměstnanců sdílejících společné pracovní místo. Na druhou stranu je potřeba zmínit úsporu nákladů na technické vybavení zaměstnanci (většinou na administrativních pozicích) se střídají u jednoho počítače. Ušetřit může zaměstnavatel i náklady za pronájem prostor, které díky jobsharingu nebude potřebovat tak velké. Zaměstnavatel se také nemusí bát toho, že mu kvalifikovaný zaměstnanec například na delší čas onemocní. Při sdíleném úvazku má totiž v záloze ještě jednoho zaměstnance. Předem je třeba pečlivě promyslet, které pozice lze formou sdíleného úvazku obsadit. Tato forma klade zvýšené nároky na výběr vhodných zaměstnanců, kteří budou jedno pracovní místo sdílet. Oba zaměstnanci totiž musejí být schopni kdykoliv a o čemkoliv se domluvit. Vhodné je také vnitřním předpisem blíže vymezit podmínky sdíleného úvazku. NÁZOR PERSONALISTY Jobsharing lze snadno využít například u administrativních či obchodních pozic (rozdělení agendy, rozdělení portfolia klientů). Podmínky práce je však třeba přesně nastavit (např. podmínky střídání, povinnosti informovat zaměstnavatele, odpovídání hovorů nad rámec určené pracovní doby, účast na školeních, poradách, služebních cestách apod.). Manažer potom motivuje a hodnotí dvě osoby namísto jedné, ale z pohledu týmu se může jednat i o přínos. Z mých zkušeností se zatím nejvíce osvědčilo spárování rodiče a studenta. Rodič pracuje dopoledne, kdy je dítě v před/školním zařízení a student odpoledne, po příchodu ze školy. Jana Riebová

10 / 10 9) Dohoda o provedení práce / DPP Dalším typem flexibilního pracovního úvazku a zároveň jedním ze tří základních pracovněprávních vztahů je dohoda o provedení práce. Významnou změnou od 1. ledna 2012 je zvýšení limitu práce, jež může zaměstnanec na dohodu o provedení práce pro jednoho zaměstnavatele odpracovat, ze 150 na 300 hodin ročně. Zaměstnavatelé si musí být vědomi toho, že pokud s jedním zaměstnancem uzavřou více dohod o provedení práce v rámci jednoho kalendářního roku, rozsah práce se sčítá a v souhrnu nesmí přesáhnout stanovených 300 hodin. Na práci konanou na základě dohody o provedení práce se s určitými výjimkami podpůrně použije právní úprava pro výkon práce v pracovním poměru, neuplatní se ovšem, vzhledem ke specifické povaze dohody o provedení práce, například pravidla o dovolené, cestovních náhradách, odstupném, pracovní době či překážkách v práci na straně zaměstnance. Nutno uvést, že kromě písemné formy zákoník práce v dohodě o provedení práce vyžaduje i uvedení doby, na kterou se dohoda uzavírá, což lze v praxi u některých činností považovat za problematické. Novinkou, která dohodu o provedení práce činí méně atraktivní než dříve, je tzv. zpojistnění dohody o provedení práce. Zaměstnanec pracující na dohodu o provedení práce je účastníkem na nemocenském, sociálním a zdravotním pojištění, a to v těch kalendářních měsících, do nichž mu byl zúčtován započitatelný příjem z této dohody ve výši přesahující Kč. I u DPP lze sjednat pracovní cesty, musí to ale být ve smlouvě výslovně uvedeno, aby náklady byly pro organizaci daňově uznatelné. V souvislosti s výše uvedeným zpojistněním dohod o provedení práce se doporučuje tyto dohody uzavírat pouze v případě nárazové potřeby práce, například pouze na jednorázové úkoly apod. V případě předpokládané delší spolupráce a vyššího výdělku, který by založil povinnost odvádět pojistné, je lepší sjednat dohodu o pracovní činnosti, která není limitována nízkým počtem hodin, jež lze na jejím základě odpracovat. Vzhledem k absenci zákonné úpravy ukončení dohody o provedení práce se doporučuje v dohodě sjednat výslovně podmínky jejího ukončení.

11 / 11 10) Dohoda o pracovní činnosti / DPČ Druhou z prací konaných mimo pracovní poměr je dohoda o pracovní činnosti. Hlavní rozdíl oproti dohodě o provedení práce je především v rozsahu vykonávané práce. Na dohodu o pracovní činnosti je možné vykonávat práci nepřesahující v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, pracovní úvazek tedy může být proti pracovnímu poměru maximálně poloviční. Dodržování nejvýše přípustného rozsahu je posuzováno za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. Náležitostí je, stejně jako u výše zmíněné dohody o provedení práce, písemná forma a dále uvedení sjednaných prací, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. Dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena jak na dobu určitou, tak na neurčitou. Na rozdíl od dohody o provedení práce zákoník práce upravuje otázku zrušení dohody o pracovní činnosti, kterou je možné zrušit, není- -li sjednáno jinak, buď dohodou smluvních stran ke sjednanému dni nebo jednostranně z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr. NÁZOR PERSONALISTY Ideální forma pro postupný návrat rodičů z mateřské/rodičovské dovolené. DPČ lze se zaměstnancem sjednat na jiný druh práce, než má v pracovní smlouvě. Rodiče bývají vděčni za možnost zůstat v kontaktu s děním ve firmě, a to třeba i při méně náročné práci, a také jim často pomůže nějaká ta koruna navíc. Zaměstnavatel získá flexibilní kapacitu, člověka, kterého nemusí složitě zaškolovat a kterému může věřit. Renáta Blahutová Dohoda o pracovní činnosti poskytuje oproti standardnímu pracovnímu poměru větší flexibilitu. Je proto často sjednávána namísto pracovní smlouvy i v případě výše uvedených zkrácených pracovních úvazků (za předpokladu dodržení množství práce, jež je možné na základě dohody o pracovní činnosti vykonávat)j. Zaměstnavatelé u ní oceňují rovněž zejména snazší způsob ukončení vzájemné spolupráce.

12 / 12 11) Teleworking Jedná se o způsob práce, který umožňuje vzájemnou spolupráci a komunikaci bez nutnosti fyzického kontaktu, nejčastěji prostřednictvím online, IT a telekomunikačních technologií. Zaměstnanci tak mohou snadno komunikovat se vzdálenými zahraničními centrálami nebo v rámci svých pracovních týmů bez nutnosti zdlouhavého a nákladného cestování. Teleworking se uplatňuje také např. pro funkci tzv. virtuálních týmů, pracujících na dálku prostřednictvím Internetu. Pro práci online existují nejrůznější softwarové a hardwarové nástroje a online služby, např. telefonování přes Internet, tele a video-konference, sdílení dokumentů online, sdílení pracovní plochy počítače, vzdálený přístup k počítači, chat / instant messaging, online projektové řízení, firemní diskusní fóra a blogy, znalostní databáze, firemní komunitní sítě, systémy pro sběr dat a informací, online řízení vztahů se zákazníky (CRM systém) aj. Výhodami teleworkingu jsou úspory nákladů za pronájmy prostor, za cestování, úspory času, v době volného počítačového připojení na mnoha místech ČR lze uspořit náklady za připojení. Teleworking lze snadno kombinovat s jinými druhy flexibilních uspořádání. V dnešní době již disponuje znalostmi na efektivní využívání teleworkingu většina lidí, pro seznámení s aplikacemi často stačí jednodenní proškolení. Nevýhodami teleworkingu může být nárůst nákladů za potřebné online aplikace a zabezpečení vzdálených přístupů do systémů, potřebný bývá vysokorychlostní Internet, při využívání IT technologií bývá vyžadována pohotovost IT oddělení, které pomůže provést výběr vhodných řešení. Některé nástroje a řešení pro teleworking bývají nákladné, jiné aplikace lze na Internetu stáhnout zcela zdarma, lze však využít služeb poradce a dle rozpočtu navrhnout komplexní řešení teleworkingu na míru. Někteří jedinci špatně snášejí omezenou možnost sociálního kontaktu, komunikace bez fyzického kontaktu (např. přes webovou kameru a mikrofon) u nich může vytvářet psychologickou bariéru, jejíž překonání může trvat několik týdnů i měsíců. 12) Pracovní poměr na dobu určitou Pracovní poměr na dobu určitou se velmi často využívá pro krátkodobé zástupy za nemocné, za rodiče na MD/RD, práci v případě potřeby apod. Podmínky uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou se ovšem v roce 2012 výrazně změnily. Nová úprava ZP nepovoluje u pracovního poměru na dobu určitou přesáhnout délku jeho trvání v rozsahu tří let. Opakován může být nanejvýš 2x a za opakování se považuje i jeho prodloužení. Pokud od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplyne doba tří let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží. Celkově je tedy možné zaměstnávat na dobu určitou maximálně 9 let ( roky) ode dne vzniku prvního pracovního poměru.

13 / 13 13) Pár rad na závěr! Jakým způsobem pro tématiku flexibilních pracovních úvazků školit manažery, na co je dobré se specificky více zaměřit? Personalisté by měli plnit funkci konzultanta a kouče, a podpořit manažery, aby začali zkoumat jiné možnosti organizace práce, dokázali na toto téma vést diskuzi se svým týmem, individuálně s podřízenými i kandidáty. Jde především o individuální práci, ale realizovat lze i školení např. připravit případové studie z praxe, kde situace nabízí možnosti řešení pomocí nějaké flexibilní formy práce. Důležité je zapojit manažery do programu, aby nad přínosy flexibilních režimů sami přemýšleli. Je také nutné trvale vytvářet ve firmě kulturu podporující diverzitu a flexibilitu práce, stále o tom hovořit před manažery i se zaměstnanci, zařazovat úspěšné praxe do interního časopisu, zvát lidi na programy pro specifické skupiny zaměstnanců (rodiče, 50+, ZTP) a zapojovat je do nich, aby tyto lidi školili či mentorovali. Zvyknout manažery na to, že firma tyto věci podporuje.! Které činnosti při realizaci flexibilních úvazků v praxi přebírá HR, které manažer? Obecně HR manažerem pro zaměstnance je jeho přímý nadřízený. HR útvar má často metodickou a konzultační roli: vše kolem řízení flexibilní práce by měl dělat manažer, a HR by mu mělo radit jak na to, a případně, hlavně u juniorních manažerů, provádět občasnou kontrolu, jak to manažer zvládá. HR také může po dohodě s manažery iniciovat zaměstnanecký průzkum pro zjištění, jak jsou zaměstnanci s flexibilitou práce spokojeni či zda ji vůbec chtějí a jakou. HR by mělo také dělat kulturní osvětu viz výše a připravovat podpůrné rozvojové programy pro dané segmenty zaměstnanců. Na straně HR je tudíž vytyčení strategie, její komunikace a pak neustálá podpora. Na straně manažerů exekuce, zodpovědnost za rozvoj zaměstnanců a sdílení zkušeností s flexibilitou s ostatními manažery.! Jaká je praxe s úměrným zkracováním benefitů pro zaměstnance s nestandardním rozsahem pracovní doby např. u zkrácených pracovních úvazků? Záleží na druhu benefitu: např. na zvýhodněné firemní produkty ponechávají zaměstnavatelé obyčejně plný nárok, poskytují klasické pracovní pomůcky, nezkracují volnočasové aktivity, školení, teambuiding apod., rovněž sick days zůstávají obvykle v plné výši. Naopak rozpočet na benefity nebo Cafeteria se zkracuje přesně v poměru zkráceného úvazku, stejně tak se krátí nárok na dovolenou opět dle rozsahu pracovního úvazku a dle zákoníku práce. Pro elektronickou evidenci pracovní doby dnes existuje mnoho více či méně uživatelsky přívětivých softwarových řešení či nadstavby těch běžně užívaných. NÁZOR PERSONALISTY Za důležité považuji sledovat nejen náklady, ale i zisk, přínosy které nám flexibilní formy přináší. Některé jsou přímo vyčíslitelné například víme, že pokud zapojíme na částečný úvazek rodiče na RD, ušetříme firmě desítky tisíc korun, které bychom museli investovat do hledání a zaškolení nového člověka. Program pro maminky a tatínky ušetřil naší bance za čtyři roky své působnosti řádově miliony korun. Některé přínosy flexibilních forem práce jsou obtížně vyčíslitelné, nicméně rozhodující pro setrvání zaměstnance v dané firmě. Umožnění flexibility reflektuje na slaďování pracovního a rodinného života daného zaměstnance. Díky možnosti volby výrazně stoupá motivace, výkonnost a loajalita zaměstnance což je cílem každého zaměstnavatele. Jana Skalková

14 / 14 Zdroje: průzkum společnosti Regus Doporučujeme odkazy: Děkujeme všem, kteří s námi na vzniku tohoto dokumentu spolupracovali: tiráž Autoři: Petra Sochorová, Martina Minárová, Jana Riebová Grafika: signatura.cz Jazyková redakce a korektury: Irena Kocí People Management Forum, 2013

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Balance Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Blance Work-life balance (zkráceně WLB), či český ekvivalent slaďování práce a rodiny, případně kombinace (nebo dokonce konflikt) pracovního

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE

ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE ZÁKONÍK PRÁCE A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK + AKTUÁLNĚ Z PRAXE Mgr. Libor Štajer, advokát 11. února 2008 OBSAH ZÁKONÍK PRÁCE X NOVÝ OZ vztah právních předpisů; důležité změny; nové instituty; aktuální nejčastější

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Flexi práce a O2. Aneta Steiglová Tomáš Doležel

Flexi práce a O2. Aneta Steiglová Tomáš Doležel Flexi práce a O2 Aneta Steiglová Tomáš Doležel 11. dubna 2014 Telefónica Czech Republic Největší operátor Telefónica provozuje více než sedm miliónů mobilních a pevných linek Významný zaměstnavatel Telefónica

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Hana Salačová Svobodová Flexibilní formy práce zkrácený pracovní úvazek ( 78 až 80 ZP) nejčastěji 20 hod. za týden (4 hod./den) nebo 30 hod. za týden (6 hod./den)

Více

Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví

Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. E-mail: pavlik@mc-triton.cz Název projektu: Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 METODIKA FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE

Více

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci doba odpočinku = doba, která není pracovní dobou směna - část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh Zastupitelstva Jihomoravského kraje. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh Zastupitelstva Jihomoravského kraje. na vydání -1- PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 334 Návrh Zastupitelstva Jihomoravského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Pracovní právo obecně právo na práci a svobodnou volbu povolání zakotveno v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR základním zákonem je zákoník práce hlavní funkcí pracovního

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ

PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ PRÁCE NA DÁLKU BENEFIT PRO SLADĚNÍ OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ TŘEBÍČ KONFERENCE NA TÉMA: SLADĚNÍ

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ)

19.8.2014 I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR (DÁLE JEN DOHODY ): I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP), III. DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ) I. OBECNÁ USTANOVENÍ K DOHODÁM ZTL má zajišťovat

Více

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0101.docx Autor Ing. Adam

Více

Studentské brigády a pracovní dohody

Studentské brigády a pracovní dohody Studentské brigády a pracovní dohody Je výhodnější Dohoda o provedení práce, nebo Dohoda o pracovní činnosti? Stalo jsem vám někdy, že jste za odvedenou práci nedostali peníze? Jaká odměna vám podle zákona

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci...

5 Úvod k výzkumné části... 62 5.1 Statistické údaje... 62 5.1.1 Chí-kvadrát (Χ2) test... 62 5.1.2 Korelační analýza... 62 6 Zaměstnanci/pracovníci... Obsah Zadání studie... 1 Úvod... 16 I. OBECNÁ ČÁST... 17 1 Charakteristika živých umění v ČR... 17 1.1 Legislativa... 17 1.2 Organizační forma... 17 1.3 Vývoj základních ukazatelů v letech 1980-2010...

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

HOME OFFICE aneb práce z domova. Petra Sochorová, Veronika Plešková, Martina Minárová, Zita Lara

HOME OFFICE aneb práce z domova. Petra Sochorová, Veronika Plešková, Martina Minárová, Zita Lara HOME OFFICE aneb práce z domova Petra Sochorová, Veronika Plešková, Martina Minárová, Zita Lara 2013 / 2 Tento dokument vznikl s cílem poskytnout ucelené informace, které jsou důležité při rozhodování,

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

Opatření ředitele č. 12/2017

Opatření ředitele č. 12/2017 Univerzita Karlova, Koleje a menzy, Voršilská 1, Praha 1 Č.j. 490 / 2017 V Praze, dne 19. 10. 2017 Opatření ředitele č. 12/2017 Pravidla pro výkon práce z domova pro zaměstnance ředitelství Kolejí a menz

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA.

HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA. HLAVNÍ ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE OD 1. LEDNA 2012 PETERKA & PARTNERS l PRAHA BRATISLAVA KYJEV SOFIE MOSKVA BUKUREŠŤ VARŠAVA www.peterkapartners.com V současné době je v Parlamentu ČR projednávána netrpělivě

Více

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012 Pracovně právní, mzdové a sociální podmínky zaměstnanců ČSAT 1. Předmět úpravy I. Úvodní ustanovení Tímto metodickým pokynem se stanovují: pracovněprávní nároky a podmínky zaměstnanců ČSAT mzdové podmínky

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE A ROLE ZAMĚSTNAVATELŮ A HARMONIZACE PRÁCE A RODINY

FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE A ROLE ZAMĚSTNAVATELŮ A HARMONIZACE PRÁCE A RODINY FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE A ROLE ZAMĚSTNAVATELŮ A HARMONIZACE PRÁCE A RODINY VPL 457 GENDEROVÉ ASPEKTY TRHU PRÁCE A SOUVISEJÍCÍ POLITIKY JS 2016 Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D. Definujte zápatí - název

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ PRAHA/ 2. 2. 2017 JITKA HLAVÁČKOVÁ Projekt Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Nový zákoník práce v ČR

Nový zákoník práce v ČR Nový zákoník práce v ČR 14. března 2007 Martin Vacek advokát PETERKA & PARTNERS v.o.s. Obsah I. Koncepce a hlavní principy nového zákoníku práce II. III. Budoucnost současné právní úpravy Stručný přehled

Více

Směrnice kvestora č. 2/2010

Směrnice kvestora č. 2/2010 Směrnice kvestora č. 2/2010 k uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohody) Tato směrnice stanovuje pracovní postupy při uzavírání dohod o pracovní činnosti (dále DPČ) a dohod

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti Otázka: Pracovněprávní vztahy Předmět: Ekonomie Přidal(a): K. Zaměstnavatel - osoba, která má právní subjektivitu, je to FO i PO - může mít jakýkoliv počet zaměstnanců - vystupují vlastním jménem na vlastní

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI

VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Délka trvání projektu: 1. 8. 2012

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY

ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY HLAVNÍ CÍLE POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ Poskytnout spravedlivý, transparentní a jednoduchý systém odměňování zaměřený na výkon Zajistit, aby osobní náklady společnosti byly vynakládány s

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

I. Druhy pracovněprávních vztahů

I. Druhy pracovněprávních vztahů I. Druhy pracovněprávních vztahů PRACOVNÍ POMĚR PRÁCE KONANÁ MIMO PRACOVNÍ POMĚR ŠVARCSYSTÉM vztah založen možnosti zániku právního vztahu pracovní smlouvou výpovědí či ukončením; ze strany zaměstnavatele

Více

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom.

KONTO PRACOVNÍ DOBY. Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč. www.tedom. TEDOM a.s. Výčapy 195, 674 01 Třebíč KONTO PRACOVNÍ DOBY Divize Kogenerace Luboš Kučera personalista společnosti pracoviště Hořovice Představení holdingu TEDOM a.s. Kogenerační jednotky Autobusy Výroba

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

MEMORANDUM. Téma je rozděleno do 5 tematických okruhů:

MEMORANDUM. Téma je rozděleno do 5 tematických okruhů: MEMORANDUM PRO: OD: Spolek Centrum komunitní práce Ústí nad Labem JUDr. Helena Grout, advokát DATUM: 15. května 2015 RE: Doporučení pro ošetření tématu odchody / příchody na MD, RD jak z pozice zaměstnaných,

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Pedagogická rada projednala dne 11. dubna 2016 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. dubna 2016 Mgr. Michaela Hanyšová, ředitelka

Více

Zákoník práce a jeho specifika ve školství

Zákoník práce a jeho specifika ve školství Zákoník práce a jeho specifika ve školství JUDr. Dagmar Lichovníková Tel.: 566620520, 604230437 E-mail: fakta@fakta.cz www.fakta.cz Fakta s.r.o., vzdělávací zařízení, Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Více

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 1. Obecně Nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb. dále jen ZP ), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, přináší celou řadu změn oproti

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

262/2006 Sb. ZÁKONÍK PRÁCE

262/2006 Sb. ZÁKONÍK PRÁCE 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ZÁKONÍK PRÁCE ustanovení související s plánováním pracovní doby ( 78 až 100) Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007

Více

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů:

Zaměstnanec může podle ust. 56 zákoníku práce přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru ze dvou důvodů: Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance ze zdravotních důvodů nebo pro nezaplacení mzdy, platu, náhrady mzdy nebo platu nebo její části dle 56 zákoníku práce DŮVODY - 56 Zaměstnanec může

Více