Odpovědné otcovství. Bílá kniha. Duben Strana 1 (celkem 26)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpovědné otcovství. Bílá kniha. Duben 2006. Strana 1 (celkem 26)"

Transkript

1 Odpovědné otcovství Bílá kniha Duben 2006 Strana 1 (celkem 26)

2 Tento výzkum byl realizován z grantu Evropského společenství. (V rámci programu Rámcové strategie Společenství v oblasti rovnosti mužů a žen 2001/2005). Informace v tomto dokumentu nereflektuje nutně názory nebo pohledy Evropské komise. FAI - ACLI Mezinárodní federace, Belgie - proponent projektu TIR, supervizor aktivit včetně diseminace a senzitivizačních kampaní. FAI je přímo zapojena do rozvoje transnacionálhí partnerství a do vytváření a posilování mezinárodních sítí třetího sektoru. ACLI Křesťanské asociace italskýh dělníků asociace pokrývající celé území Itálie, od velkých měst až po malá venkovská centra. ACLI rozvíjí sociální, kulturní, politické, informační, školící a rekreační iniciativy, aby oživili život místních komunit za účelem senzitivizace k aktivnímu občanství a rozšíření participace do veřejného života. IREF- Vzdělávací a školící výzkumný ústav, Itálie- koordinátor projektu TIR. Ústav pracuje zejména v těchto oblastech: rodina a genderová rovnost; trh práce; reformy sociálního systému; aktivní občanství a dobrovolné organizace atd. Výzkumný styl IREF je charakteristický kombinací kvantitativních a kvalitativních metod: tento dvojí přístup má za cíl dynamický vývoj komplexních společenských procesů. ČSŽ ČESKÝ SVAZ ŽEN Nestátní organizace s dlouhodobou zkušeností, která věnuje pozornost různým problémům vztahujících se k postavení žen ve společnosti stejně jako jejich aktivní zapojení do řešení širokého spektra společenských témat. V současnosti zaměřuje ČSŽ svůj zájem na harmonizaci profesního a rodinného života. Má také zkušenosti v organizování sociologických výzkumů, různých panelů a kulatých stolů. Na národní úrovni je ČSŽ odpovědný za výzkum, diseminaci a senzitivizační aktivity. ITW - Mezinárodní školící centrum pro ženy, Nizozemí je mezinárodní nadace specializovaná na školení v managementu a podnikání pro ženy. V projektu TIR má odpovědnost za výzkum, diseminaci a senzitivizační aktivity na národní úrovni. KVINNOFORUM Nadace Fóra žen, Švédsko od svého založení rozvinuli netradiční metody a paradigmatické rozvojové přístupy a praxe. Kvinnoforum efektivně využívá různorodých znalostí, lidských zdrojů a zapojování komunit, a to na základě skutečné genderové perspektivy V projektu TIR mají odpovědnost za výzkum, diseminaci a senzitivizační aktivity na národní úrovni. FCCC Centrum pro rodnu a péči o děti, Řecko je nevládní organizace jejímž hlavním cílem je podpora rodiny prostřednictvím změny integrovaných sociálních služeb, místního rozvoje zanedbávaných obllastí a podpory jednotlivců ohrožených sociálním vyloučením. V projektu TIR má odpovědnost za výzkum, diseminaci a senzitivizační aktivity na národní úrovni. Tento White Paper byl zpracová a sepsán Cristianem Caltabianou a Angelou Schito. Při sestavování tohoto WP byly využity zpětné vazby a znalosti odborníků a výzkumníků, kteří bylo do projektu TIR zapojeni. Autoři si přejí poděkovat všem za zásadní přispění. Strana 2 (celkem 26)

3 Obsah Úvod p. 3 Odůvodnění Bílé knihy o odpovědném otcovství: 4 základní předpoklady p. 5 Učíme se ze zkušenosti otců (výsledky výzkumu na individuální úrovni ) p. 9 Rozšiřování úhlu pohledu: výsledky výzkumu o otcovství uvnitř společnosti p. 11 Některé příklady dobré praxe p. 14 Klíčové principy Bílé knihy: směrem ke sdílené odpovědnosti p. 16 Některé návrhy p. 21 Závěry p. 25 Strana 3 (celkem 26)

4 Úvod Bilá kniha o odpovědném otcovství (BKOO) je jedním z nějdůležitějších výstupů projektu T.I.R. Zaměřuje se na podporu diskuse o genderových stereotypech a rodičovství. Zkušenost a znalost nashromážděná v kvalitativním a kvantitativním výzkumu jsou spolu s konzultačním procesem a diseminačními aktivitami páteří této Bílé knihy. Je samozřejmé, že zjištění, zpětné vazby a informace shromážděné v průběhu více než 15-měsíčního výzkumu byly nesmírně důležité pro rozvoj principů a návrhů týkající se odpovědného otcovství. Proto má BKOO zcela pragmatický účel: navrhnout pozitivní a konstruktivní opatření určená místním, národním a evropským politikům (ale také odborníkům v oblasti komunikace a práva, rodiny a genderovým sdružením a odborům) za účelem výměny a využití příkladů dobré praxe, které překonávají kulturní předsudky a genderové stereotypy. Tento programový dokument (policy paper) ukazuje bod po bodu některé principy a návrhy, o nichž jsme přesvědčeni, že mají zásadní význam pro překonávání stereotypů a pro propagaci nového obrazu žen prostřednictvím politik zaměřených na muže. Bílá kniha má za cíl dosáhnout těchto cílů prostřednictvím 4 kroků: identifikací možných výhod jak pro muže tak pro ženy, a to prostřednictvím změn v genderových vztazích, odbouráním rozdělených rolí mezi pohlavími, a eliminací ženských/mužských stereotypů; identifikace dobrých praxí týkajících se podpory rovnosti mezi pohlavími a přetvoření stereotypních obrazů mužů a žen; zpracování principů a návrhů pro politiky, jenž jsou založeny na zkušenostech a výsledcích získaných v průběhu projektu, a to za účelem nabídnutí cenných dat pro případné intervence; rozvoj alternativních strategií (k již existujícím právním úpravám otcovských nebo rodičovských dovolených nebo k ekonomickým pobídkám), které mohou překonávat genderové stereotypy. Bílá kniha je rozdělena do 6 sekcí. První sekce ( ) popisuje 4 základní předpoklady, na kterých je postaven projekt T.I.R. Následně budou v sekci 2 a 3 popsány hlavní zjištění, která vyplynula z komparativní zprávy, a to prostřednictvím analýzy zaměřené na zkušenosti otců a na rodičovství ve společnosti (zejména budou analyzovány silné a slabé stránky legislativy, masmédií). Ve 4. sekci budou posány některé již existující příklady dobré praxe na evropské úrovni s cílem podpořit aktivnější roli otců ( ). A konečně ve dvou posledních sekcích Strana 4 (celkem 26)

5 budou navrženy některé klíčové principy ( ) a inovativní návrhy směřované na politiky ( ), a to s cílem podpořit sdílenou odpovědnost mezi otci a matkami. 1. Odůvodnění Bílé knihy o odpovědném otcovství: 4 základní předpoklady 1.1 V průběhu minulého desetiletí bylo cílem genderové rovnosti získat koncensus evropského veřejného mínění, což zároveň představovalo mimořádnou výzvu pro politiky. V současnosti by nikdo neprojevil výslovný nesouhlas s tím, že by ženy a muži měly mít v životě ty samé příležitosti; a nebo jinak, že musí být vynaložena snaha o zrušení skleněného stropu v práci, politice, společnosti, rodině atd. A tak tedy se genderová rovnost stala klíčovým slovem evropského slovníku. 1.2 Bohužel propast mezi politicky korektními prohlášeními a realitou je velká; na pracovním trhu je přítomnost žen ve vrcholových pozicích stále skrovná, situace je ještě horší v politice: nehledě na národní rozdíly, ženy zůstávají v parlamentech a vládách každé evropské země jen malou menšinou, a to jak na národní tak místní úrovni. Navíc pokud se podíváme do soukromé sféry, situace nevypadá o nic lépe: práce v domácnosti (vaření, mytí nádobí, úklid, prádlo, péče o děti, atd.) jsou většinou vykonávány ženami. Data, která byla nedávno zveřejněna Eurostatem ukazují, že z tohoto pohledu stále existuje hluboké genderové rozdělení : v průměru ženy ve věku mezi 20 a 74 stráví domácími pracemi dvakrát více času (4:23 minut /den) než muži (2:09); tento rozdíl je zejména velký v Itálii a Španělsku, o něco menší pak ve Švédsku a Norsku 1. 1 Viz Eurostat, How is the Time of Women and Men Distributed in Europe, Statistics in Focus, Population and Social Conditions, 4/2006. Data použitá Eurostatem : Národní výzkum o využití času, který byl realizován v uplynulých letech v těchto evropských zemích: Belgie, Německo, Estonsko, Španělsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Finsko, Švédsko, Velká Británie, Norsko, Dánsko, Nizozemí a Rumunsko. Dánsko, Nizozemí a Rumunsko nejsou zahrnuté v průměrném hodnocení domácí práce, protože v těchto zemích nebyla data srovnatelná. Strana 5 (celkem 26)

6 1.3 Ve společnosti tedy existuje strukturální nevyváženost: ženy pracují více (zejména tehdy, když jsou aktivní jak na trhu práce tak v domácnosti), zatímco méně vydělávají (symbolicky i fakticky). Fakta také ukazují, že je s rovnými příležitostmi něco v nepořádku; a nebo možná spíše, že požadavek na větší zapojení žen ve veřejné sféře je pouze viditelnou stránkou celého problému. Statistická proporce žen a mužů v politickém rozhodování (nebo ve vedení podniků) je výsledkem genderových vztahů ve společnosti. Jinými slovy přetrvávající genderový rozdíl je bočním produktem společenské a kulturní dynamiky: zvyky a společenské reprezentace, které působí na neformální úrovni, stále brzdí účast žen ve společnosti. 1.4 To jasně konstatovala Komise EU ve své strategii genderových vztahů ( ), v níž bylo řečeno, že jedním z nejdůležitějších úkolů je podpořit změnu genderových rolí a stereotypů. A tak se EU postupně posouvá z tradiční logiky ženských kvót / práv k širší vizi genderové politiky. Vizi, která musí postihnout každodenní život i subtilní formy diskriminace, jež zabraňují emancipaci žen. 1.5 Jedná se o velmi komplexní úkol: není snadné řídit socio-kulturní dynamiku za účelem dosažení systémové (společenské) přeměny v genderové praxi. Politiky se musejí dotýkat kultury, dimenze, která je ze své podstaty nehmatatelná: skryté postoje a vzorce chování, které posilují genderové stereotypy a oddělené / segregované vztahy mezi muži a ženami. A proto aby bylo dosaženo efektivity (tedy skutečně změnit genderové nerovnosti), politické rozhodování musí být založeno na přesné znalosti celého problému: Jak je v našich společnostech vytvářena nerovnost mezi muži a ženami? Tímto jdeme za pouhý obecný souhlas v otázkách rovných příležitostí. Tedy: Jak fungují kulturní mechanismy uvnitř společenské struktury : doma, v práci, během volna, a když ženy a muži vzájemně komunikují? Problémem je, že mezi požadavky žen a skutečnými podmínkami žen je neviditelná bariéra: tato skrytá dimenze je stvořená kulturou. 1.6 A proto bádání a působení na kulturu v genderových vztazích bylo jedním ze 4 základních předpokladů projektu T.I.R. V tomto světle bylo naším prvním krokem definování kultury se zaměřením jak na symbolické významy tak na postoje/chování vykazované ženami i muži v každodenním životě. Přesněji řečeno, specifické kulturní dimenze adresované projektem jsou: sociální reprezentace (hodnoty, stereotypy, sdílené názory, atd.) a vztahy (genderová interakce) skrze něž jsou v rodině a ve společnosti vytvořeny obrazy otce/matky. Strana 6 (celkem 26)

7 1.7 Druhým předpokladem bylo analyzovat vzájemné otcovské/mateřské stereotypy a vzorce chování. V západních společnostech jsme svědky postupné (ambivalentní) demokratizace rodiny; procesu, jenž přetváří rodičovské role: v současnosti je obnova zvyků a konvencí, chování a postojů otců a matek v rodinné dynamice průběžně vyjednávána. A tak je ve svém vývoji otcovství a mateřství stále více na sobě závislé (logo projektu T.I.R tento proces dobře sumarizuje): to proto, že ženy a muži jsou nuceni neustále znovuobjevovat (diskutovat) svůj vztah, a to nejen v rodinném prostředí. Zejména v rodinách s dvojím příjmem nebo v rodinách o jednom rodiči prožívají konflikt a vzájemné přizpůsobování se, a to díky náročnému umění, které se nazývá výchova dětí. Takto jsou při výkonu svých rolí otcové a matky navzájem propojeni. 1.8 Třetí předpoklad ukazuje na úzký vztah mezi tím co se děje uvnitř rodiny a mimo rodinu ve společnosti. Je zapotřebí sledovat (a působit na) genderové vztahy jak v soukromé tak ve veřejné sféře. Abychom tento osmotický proces pochopili, vezměme si dobře známý příklad: snahu sladit rodinu a kariéru. Rodiny se dvěma příjmy narážejí na problémy při harmonizaci rodinného života s pracovními povinnostmi; tento tlak pochází z posunu v post-industriální společnostech: ačkoliv stále existují překážky, ženy se velmi rychle přesouvají do profesní arény. Tato emancipace mění role uvnitř rodiny: kdo si vezme na bedra výchovu dětí, když ženy pracují na plný úvazek? Mizí role ženy v domácnosti? Vždy je možno apelovat na větší spolupráci a symetričtější vztah mezi muži a ženami a zároveň požadovat změnu zvyků na straně mužů; ale zůstává skutečností, že počet rodin s dvojím příjmem všude roste a že v důsledku toho je zapotřebí vyměnit strukturu tradiční rodinné jednotky s její genderovou dělbou práce za nové modely rolí. Toto klade nové požadavky na tvůrce politik, kteří se musejí zabývat požadavky na: více středisek denní péče, více podpory/asistence pro seniory a flexibilitu pracovního prostředí. Když hovoříme o genderových tématech musíme mít na zřeteli neustálou zpětnou vzbu od veřejnosti a soukromé sféry. 1.9 Poslední předpoklad je pravděpodobně ten nejnáročnější: zaměření na muže s cílem podpořit změnu v genderových (nevyvážených) vztazích. Ve strategii genderového mainstreamingu je zřejmá tendence soustředit se na ženské podmínky. Tento přístup je rozumný: kdo může popřít, že ženy pracují více (když jsou aktivní jak v rodině tak v zaměstnání), investují více do vzdělání a školení, zatímco zpět získávají méně zejména co do společenského postavení? V tomto směru bylo zaměření se na podmínky žen způsob, jak odhalit nerovnosti (nespravedlnost) mezi pohlavími. Tento pohled na celou situaci zůstává Strana 7 (celkem 26)

8 platný i dnes, zejména když vezmeme v potaz, že skleněné stropy jsou v celé Evropě stále ještě velmi silné. Nicméně mužským podmínkám je věnována malá pozornost. Akce / intervence na úrovni politik, kulturní debaty a empirické studie mají tendenci muže částečně ignorovat; tato absence uvědomění má negativní dopad na genderovou změnu: zkušenosti mužů představují důležitý faktor pro porozumění i změnu existujících nerovností mez pohlavími. Navíc dalším důvodem proč se zaměřit na muže je fakt, že maskulinní obraz (živitel nebo patriarcha) se mění a ponechává prostor pro nové reprezentace / zobrazení muže 2. Tato změna se odehrává jak ve veřejném prostoru (media, pracoviště, politika) tak v každodenním životě jednotlivců. Ale až doposud jsme měli o tomto socio-kulturním posunu jen málo informací. Od samotného počátku bylo jedním z cílů projektu T.I.R. zaměřit se na vyplnění této mezery ve znalostech (a kutlurních opatřeních) podmínek mužů. Projekt se tak pokusil o hloubkové zkoumání sociálních struktur společnosti proto, aby zachytil (a podpořil) vynořující se charakter nové postavy muže, která by mohla naplnit (princip) odpovědného rodičovství S těmito čtyřmi základními předpoklady byl položen základ pro to, aby výzkumnící, otcové, klíčoví respondenti a odborníci mohli strávit určený čas diskusemi o (a pozorováním) otcovství i o genderových vztazích uvnitř rodiny a společnosti. Zkušenost a znalost nasbíraná kvalitativním a kvantitativním výzkumem 3, spolu s průběžným konzultačním procesem a diseminací tvoří páteř tohoto dokumentu. Pochopitelně všechna zjištění, zpětné vazby a informace sebrané v průběhu 15-měsíčního výzkumu byly nesmírně důležité pro vývoj principů a návrhů zaměřených na odpovědné otcovství. Bez znalostí není informovanosti / povědomí a nemůže existovat žádný rozumný návrh směrem na politiky Bílá kniha o odpovědném otcovství (BLOO) je jedním z nejdůležitějších výstupů projektu T.I.R. a cílem tohoto dokumentu je podpořit debatu o genderových stereotypech a vztazích. V následujících sekcích tohoto dokumentu budeme analyzovat implikace / důsledky a výzvy, které jsou za odpovědným otcovstvím: především se potřebujeme učit přímo ze zkušeností otců (2); pak se podíváme na to, jak společnost (masmédia a legislativní instituce) zacházejí s mateřstvím a otcovstvím (3), a představíme i vybrané příklady dobrých praxí, které vznikly v 2 Jak se muž vyrovnávají se společenskýámi změnami? Když už není jediným živitelem, je schopen se vzdát své patriarchální moci, do které ho v rodině stavělo jeho ekonomické postavení? Ujme se odpovědnosti za péči o děti a domácí práce, které byly tradičně považovány za ženské práce? Jak toto nové rozložení sil a vzájemně yměnitelné rodičovské role ovlivňují dominantní kulturní ideologii? 3 Komparativní zpráva diskutuje zjištění jak kvalitativního tak kvantitativního výzkumu, jenž byl realizován v 5 zemích zapojených do projektu TIR (Česká republika, Řecko, Itálie, Nizozemí a Švédsko). Ještě před komparativní zprávou byly zpracovány národní zprávy a ty byly diseminovány v každé ze zapojených zemí. Zprávy lze získat na adrese: Strana 8 (celkem 26)

9 evropských zemích (4); a konečně ve dvou posledních sekcích uvedeme některé návrhy: představíme některé principy, které by mohly podpořit cesty ke sdílení odpovědnosti v rodičovství (5); a budeme diskutovat některá opatření, které by mohla podpořit ženy a muže v jejich rodičovském úsilí (6). 2. Učíme se ze zkušenosti otců (výsledky výzkumu na individuální úrovni 2.1 V průběhu realizace projektu T.I.R. bylo mnoho příležitostí setkat se s muži/otci, poslouchat jejich názory a/nebo je pozorovat při interakcích ve svých rodinách. Z jejich diskurzu a chování se můžeme dozvědět mnoho věcí. Výchozím bodem je jistě přítomnost genderových stereotypů v dospělé mužské populaci. Tento fakt vyplývá z nadnárodního výzkumu konaného v České republice, Řecku, Itálii, Nizozemí a Švédska 4. Dva údaje jsou obzvláště vypovídající: více než dvě třetiny respondentů (68,3%) si myslí, že matka se musí starat o děti když nepracuje; zároveň téměř polovina vzorku (46%) si myslí, že není zapotřebí dohoda s partnerem ještě před tím, než mají děti protože všechno se potom vyřeší samo přirozenou cestou Když vezmeme v potaz tato zjištění můžeme dospět k závěru, že muži mají jen omezený smysl pro otcovství. Především proto, že si patrně stále udržují klišé o tom, že ženy jsou andělem domova (strážkyněmi rodinného krbu); a že i když žena pracuje tak je především matkou; a tedy osobou, která má na starost dítě. Dále proto, že muži před narozením dítěte nic neplánují: není potřeba plánovat domácí úkoly, péči o děti nebo vzdělávání; otec se stává otcem až po narození dítěte nebo možná i o hodně později. V tomto případě se jedná o tradičně pojaté otcovství: v době, kdy psychologové doporučují rané zapojení otce (obzvláště v průběhu těhotenství partnerky) jako klíčový faktor blaha dítěte i rodičů, bychom něco takového již nečekali. 2.3 Samozřejmě toto je jen jednou stránkou celého příběhu; doposavad jsme se zaměřovali pouze na sociální reprezentace: názory, hodnoty a postoje - tedy stavební kameny, skrze něž je budován zdravý rozum, který dává skutečnosti význam. Ale sociální reprezentace se také v každodenním životě skutečně projevují, a to v podobě modifikované konkrétní zkušenosti. 4 V průběhu výzkumu jsme shromáždili 5020 rozhovorů s muži ve věku mezi 18 a 80 roky. Jedná se o celkový počet pravděpodobnostního vzorku v 5 jmenovaných zemích. Metody použité ve výzkumu jsou popsány v komparativní zprávě projektu T.I.R. 5 Tyto dva statistické trendy se samozřejmě napříč pěti zeměmi mění; zároveň jsou názory ovlivněny (mezi jinými proměnnými) věkem respondentů a úrovní dosaženého vzdělání. Například procento vyjádřeného souhlasu se zmíněnými stereotypy má tendenci se u mladších a vzdělanějších respondentů snižovat. Strana 9 (celkem 26)

10 Proto se musíme blíže podívat na běžné chování otců. V tomto světle poskytuje projekt T.I.R. celou škálu zajímavých vhledů do procesu vytváření a rozvoje otcovské zkušenosti. 2.4 Přímé pozorování je užitečnou výzkumnou technikou zejména pro porozumění chování otců uvnitř rodiny. Poté, co jsme obdrželi informovaný souhlas, výzkumný personál projektu T.I.R. strávil uvnitř 15 rodin hodně času analyzováním dynamiky rodičovských rolí. Přes společenské a kulturní rozdíly mezi těmito domácnostmi se objevil obecný vzorec, který potvrdil toto: zdá se, že každodenní rutina a interakce mezi otci a matkami prochází komplexním procesem přeměny. Zdá se, že se jedná o odklon od starých rodičovských zvyků k novým stylům péče o domácnost a děti. Zdá se také, že rodiny jsou charakterizovány potřebami dětí a ty určují tempo rodinných aktivit a ovlivňují rodinnou rovnováhu. 2.5 Zdá se také, že muž v rodinném prostředí hraje roli otce (a partnera) inovativnějším způsobem než v minulosti: někdy se přizpůsobí tak, aby reagoval na potřeby ostatních členů rodiny (např. má za úkol si hrát s dětmi), i když to se vždy podřizuje jeho pracovním povinnostem. Zatímco matka byť je zaměstnána mimo domov - zůstává i nadále hlavní osobou, která se stará o domácnost: připravuje, dělá, koordinuje, řídí, udává pravidla; krátce, ona řídí domácí scénu. 2.6 Ačkoliv otcové i matky nadále vykonávají různé role, progresivně opouštějí tradiční konvence. Přes národní rozdíly dnes muži a ženy nevypadají (a nechovají se) jako živitelé a ženy v domácnosti. Stále ale hledají nové formy vzájemného přizpůsobení se co do péče o děti a domácí činnosti. Toto přechodné období je problematické: v úsilí dosáhnout skutečné rovnováhy mezi povinnostmi a odpovědnostmi může uvnitř páru docházet k tenzím. V mnoha případech se jedná o problém komunikace, který může vyústit v otevřený konflikt nebo ještě hůře rozchod partnerů. 2.7 Problém napětí nevznikl jen z malé komunikace nebo proto, že otcové chyběli jako pečovatelé, ale také z nedostatku prostoru k naplňování efektivního otcovství. Tento aspekt se vynořil z hloubkových rozhovorů v panelu s 53 otci. Tito otcové sei stěžovali na zasahování matek do jejich vztahu s dětmi; často se cítili vyloučeni z rodičovské funkce protože jim partnerka nedala příležitost rozvinout vlastní otcovský styl. Otcové chtějí prostor a svobodu k tomu, aby mohli svobodně dělat chyby, podobně jako v experimentu založeném na pokusu a omylu. Strana 10 (celkem 26)

11 2.8 Toto zjištění částečně potvrzuje fakta sebraná v průběhu pozorování v rodinách: matka řidí domácí scénu a často za účelem kontroly otcova chování používá jemné strategie. Ale jak někteří respondenti poukázali je to také proto, že otcové zase tolik úsilí o aktivní roli při péči o dítě nevyvíjejí. Děje se tak patrně z jednoho důvodu často udávaného muži během hloubkových rozhovorů: v současnosti zažívají otcovství na individuální (emoční) úrovni. Tento způsob zapojení nepřispívá ke změně zaběhlých rolí protože uvnitř páru nepodněcuje reciprocitu, pocit uvědomění a reflexivitu. 2.9 Muži (otcové) a ženy (matky) tedy ještě nedosáhli nové rovnováhy, protože ve svých rolích uvnitř rodiny prožívají neustálé změny. Zaběhnuté praxe jsou v rodinném prostředí stále přítomny a tenze vzniklé díky předefinování rolí jsou evidentní. Co se týká otcovství vzniká dojem, že muži ještě nepřebudovali svůj charakter/obraz do poskytovatelů péče; a že ženy stále ještě nejsou schopny jim v tomto identifikačním procesu pomoci. Zaměřme se nyní na společnost a podívejme se zda jsme k lepší diagnóze otcovství schopni nalézt ještě jiné prvky. 3. Rozšiřování úhlu pohledu: výsledky výzkumu o otcovství uvnitř společnosti 3.1 Abychom si rozšířili pohled na zkušenost otcovství musíme zkoumat jak s ním pracují média a politické/právní instituce. Z tohoto úhlu pohledu je důležité začít s genderovými stereotypy neustále reprodukovanými uvnitř společnosti. Samozřejmě televize a denní tisk v tomto procesu hrají velkou roli. Obecně lze říci, že v různých mediálních formátech a obsazích jsou otcové zobrazováni jako přítomní, ale ne tolik jako matky. Nicméně v některých novinových kontextech (institucionálních, světských nebo pracovních) je přítomnost otce hmatatelnější a přináší i krátký pohled na jeho roli v domácím kontextu. Naopak v jiných kontextech, zejména v těch spojených s každodenním životem, je jeho přítomnost méně evidentní, často opomíjená, a to zejména když se téma zabývá nějakou tragickou událostí. Na hlubší úrovni si v médiích obraz otce udržuje prvky nejistory. V každém případě mají média tendenci podtrhovat hravé nebo heroické aspekty otce, čímž se vystavují riziku, že bude vypadat nerealisticky a ne zrovna integrovaný do rodinné sféry. Naproti tomu matky dostávají v médiích bohatší prostor, ale ani to automaticky neznamená adekvátní reprezentaci: často je v novinách I v televizi jejich obraz dramatizován. Strana 11 (celkem 26)

12 3.2 Když se podíváme na obsah zpráv v médiích, může být tento první obraz lépe popsán. Obecně lze říci, že v časopisech, zejména těch zaměřených na děti a muže, není mnoho prostoru pro témata zabývající se otcovstvím a/nebo mateřstvím. Nicméně i tyto řídké důkazy nám dovolují vysledovat společnou linii: 1) obraz otce-celebrity je velmi difúzní / rpzmazaný, otec je zobrazen jako sebejistý a láskyplný vítěz; tento otec-ikona nemá mnoho do činění s denními domácími povinnostmi, ale ve většině deníků se objevuje jako moderní hrdina; 2) matka je často představena jako osoba pohlcená domácími záležitostmi a v důsledku toho tedy jako hlavní pečující osoba; 3) při domácích tragédiích je otec často neviditelný zatímco matka je protagonistkou dramatu ; v těchto situacích je postava matky zobrazena jako osoba nenahraditelná pro dorůstající dítě; 4) často také kariérně úspěšný otec, poté co jeho minulost byla charakteristická omyly nebo emocionální neúčastí, slibuje uzavření paktu blízkosti se svou rodinou. 3.3 Zdá se také, že zpravodajská média nabízejí různou kontextualizaci pro otce a matky. Na jedné straně je otec vůči rodině externí / vnější a je často viděn jak koná v rámci pracovního nebo politického kontextu: zdá se, že tam, kde je postava otce obestřena aurou celebrity stává se jeho význam daleko důležitější a hodný pozornosti; na druhé straně matka má silný emoční náboj tato postava je často zobrazena v domácnosti jako symbol rodinných vztahů, který se potýká se všemi stresujícími událostmi života. 3.4 V televizní reklamě je žena/matka zobrazována jako hlavní poskytovatelka péče, ačkoliv i muž/otec má tendenci vkročit do domácího prostoru a zapojit se do péče o rodinu. Navíc je zřejmé, že díky změně konzumních zvyků byl u obou postav započat určitý posun. Reklama nyní zahrnuje i otce, a to více než v minulosti právě při domácích pracech nebo při trávení času s dětmi. Jenže v těchto pozitivních obrazech je zároveň obsažen jakýsi nádech nepatřičnosti. I když je součástí rodinné jednotky, všechno je hezčí a veselejší než ve skutečnosti; v těchto virtuálních scénách není otec silný je jakoby naředěný (bez expresivní síly). Nepochybně je nejsilnější charakteristikou postavy otce postava živitele, tedy její materiální dimenze uprostřed rodiny. Jeho schopnost zajistit rodině materiální jistoty a zároveň tuto schopnost převést i na své potomky. Naproti tomu mají matky ve většině reklam pragmatickou konotaci vztahující se k rodinným záležitostem: vaří, perou, nakupují a vykonávají domácí práce. I když jsou představovány jako inovativní aktérky (např. používají technologické produkty) stejně si zachovávají to samé domácí klišé. Strana 12 (celkem 26)

13 3.5 Ve většině filmů, televizních programů a talk shows / diskusních programů se zdá, že otcové pojati jako postavy zasazené do příběhu nastupují podobnou cestu: cesta, která je vede od počátku (definovaném nějakými událostmi ), k přechodné situaci (zvrat v událostech), až ke konečnému řešení, kdy se události usazují. Počáteční situace obvykle ukazuje odstup/separaci mužské rodičovské postavy a zbytku rodiny tzn. otcové po rozchodu / rozvodu opouštějí rodinu, přičemž děti jsou svěřeny do péče matky. Někdy je tento odstup / separace spíše emoční než fyzická. Jak příběh pokračuje, je prostřední situace obecně charakterizována důležitou událostí, která ukončí minulost a přinese novou rovnováhu. To připraví závěrečnou situaci, kdy se rodina znovu spojí. V této fázi obvykle dochází ke dvou možným situacím: buď otec udělá něco neočekávaného a statečného, zachová se jako hrdina; a nebo se s ním děti smíří a přijmou ho zpět. Cesta matky je obvykle přímočará. Jejich příběhy nezobrazují parabolu emočního znovuspojení, protože jsou obvykle těmi, kdo vychovávají, ať už proto, že jim byly děti svěřeny do péče nebo proto, že se rozhodly vzdát se svých snů a kariér a zůstaly doma. Podobně jako v případě zpravodajských médií jsou jejich postavy často dramatizované; jsou to ženy, které bojují proti nemoci, stresu a každodenním problémům; denně bojují za potvrzení svého prostoru, ale nikdy neztratí kontakt se svými dětmi. 3.6 Mediální analýza ukazuje, že televize a tisk přispívají k posilování genderových stereotypů a zachovávají jasný rozdíl mezi obrazem otce a matky: první jsou zobrazováni spíše jako živitelé, přičemž vypadají skoro ztraceni nebo nejisti v rodinném prostředí; ty druhé jsou zobrazovány jako pragmatické a sebejisté pečující osoby, které stojí obvykle proti dramatickým situacím. Nicméně je možné v médiích nalézt I pozitivní prvky: v některých izolovaných případech byly otcové zobrazeni jako osoby zapojené do péče o děti; kde práce a rodina se navzájem doplňují. 3.7 Co se týká politické/právní úrovně je nutné zdůraznit, že v průběhu posledních dekád byla rovnost pohlaví v evropských zemích silně rozvinuta 6 : mezinárodní dohody a smlouvy spolu s předpisy EU zavedly na poli rovných příležitostí relevantní zákony, pravidla a pozitivní akce a také se zaměřily na téma otcovství / mateřství. Tyto předpisy byly přijaty v mnoha členských zemích. Navíc řada národních a místních vlád začala aplikovat princip gender mainstreamingu. Nicméně aby zákony a předpisy byly efektivní musejí být také implementovány. Mezi formální a skutečnou situací je obvykle prázdno; a to je i případ genderové rovnosti a legislativy zaměřené na otcovství / mateřství. Na důkaz toho se vynořila dvě taková témata. 6 Analýza tohoto tématu viz komparativní zpráva projektu T.I.R. (kapitola 5). Strana 13 (celkem 26)

14 3.8. První je obtížká aplikace legislativy zaměřené na otcovskou dovolenou. Existuje samozřejmě mnoho národních rozdílů v aplikaci, ale vynořuje se i společný problém: mužů (otců), kteří čerpají otcovskou (nebo rodičovskou) dovolenou není mnoho 7. Proč si nenárokují toto právo má v zásadě dvě vysvětlení: 1) rodičovská/otcovská dovolená znamená napětí v domácím rozpočtu, a to díky rozdílům mezi odměňováním pracujících otců a matek: ten první obvykle vydělává víc než ten druhý; proto právě tento faktor odrazuje muže od čerpání této dovolené; 2) společenské předsudky. V současné společnosti je otec nahlížen jako živitel a pracoviště je pravděpodobně místem, kde je tento stereotyp silnější. V mnoha situacích mohou kolegové a zaměstnavatelé pohlížet na otce jako na osoby, které nejsou svázané s prací a nebudou proto podporovat muže, jenž si na čas vezme volno, aby se zapojil do péče o dítě nebo podpořil svou partnerku. Proto tedy otcovská/rodičovská dovolená ulpí na takovém otci jako stigma. Dokud nebude všeobecně a jasně uznáno, že muž má obdobnou odpovědnost za péči o dítě, je nepravděpodobné, že se většina mužů odhodlá restrukturalizovat svůj pracovní čas tak, aby měli více prostoru pro zapojení v rodině. 3.9 Ve druhém případě se objevují problémy při zasahování ze strany soudů v průběhu rozvodu: je tendence svěřit dítě do opatrování matce; a také upřednostnit její přání, pokud neexistuje shoda, a to I když je v legislativách zakotven princip rovného rodičovství. Jedním z důsledků této nevyvážené situace je vyloučení otce z péče o dítě, a to s negativním dopadem na blaho dítěte i na přání či aspiraci, kterou muž může mít směrem k napňování otcovství. Díky této soudní / právní nejednotnosti je obtížné povzbudit sdílené rodičovství a překonat zakořeněné genderové role. 4. Některé příklady dobré praxe 4.1 Cílem BKOO je podpořit debatu o otcovství / mateřství a naší snahou je tak zlepšit situaci jak v dynamice rodiny tak ve veřejné sféře. Podívali jsme se na slabiny společnosti co do překonávání genderových stereotypů a podpory nové vize otcovství; nyní je třeba se zaměřit na příklady dobré praxe uvedené do chodu NNO nebo orgány místní samosprávy. S analýzou těchto inovativních zkušeností lze jistě udělat i první kroky k tomu, aby byl ve společnosti podpořen rozvoj odpovědného otcovství. 7 Dokonce i ve Švédsku, kde si otcové vybírají rodičovskou dovolenou častěji (50% oprávněných mužů na dobu 2 měsíců) je úroveň mužské participace pod standardy určenými švédskou vládou. Je tedy problém s aplikací i v zemích jako je Švédsko, kde je rodičovská dovolená uplatňována již delší dobu, a to při více / dalších výhodách pro rodiče. Strana 14 (celkem 26)

PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě

PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě Based on the project PreQual http://prequalsteps.maiz.at PREQUAL STEPS Mezikulturní kvalifikace pro migrantky, vstupující na pracovní trh v pomáhajících profesích za současných podmínek v Evropě Zprávy

Více

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav pedagogických věd SOPP Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené (diplomová práce) vedoucí práce: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. vypracovala: Bc. Lenka

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

Podpora využívání rodičovské dovolené muži

Podpora využívání rodičovské dovolené muži Podpora využívání rodičovské dovolené muži PhDr. Hana Maříková Mgr. Radka Radimská Studie je závěrečnou zprávou výzkumu Podpora využívání rodičovské dovolené muži, který byl proveden jako zakázka Ministerstva

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Evropa pro všechny generace

Evropa pro všechny generace KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 21.5.1999 COM(1999)221 final SDĚLENÍ KOMISE Evropa pro všechny generace Podpora prosperity a mezigenerační solidarity Obsah Stručné shrnutí... 2 1. Úvod: Demografický

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra genderových studií IVANA TAŠEVSKÁ Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice Diplomová práce Vedoucí

Více

Z OBSAHU ČÍSLA: GENDEROVÉ IDENTITY - EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI 1

Z OBSAHU ČÍSLA: GENDEROVÉ IDENTITY - EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI 1 www.genderonline.cz 1-2/2003 V tomto dvojčísle letošního čtvrtletníku Gender rovné příležitosti výzkum se zaměřujeme na nová specifická témata a s nimi související genderové otázky. Jedná se zejména o

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt

Více

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL byl vypracován pracovní skupinou složenou z odborníků z několika

Více

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI

ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI ZAOSTŘENO NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PRAXI VÝBĚR Z TEXTŮ ELEKTRONICKÉHO ZPRAVODAJE PORTÁLU WWW.MUZIAZENY.CZ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA ROVNÉ ŠANCE JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA Rovné šance jako konkurenční výhoda Příručka pro personalisty a liniové manažery zodpovědné za řízení a rozvoj lidských zdrojů Tato publikace vychází v rámci projektu

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI I European Agency for Development in Special Needs Education VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI Výzvy a příležitosti TE I VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ K INKLUZI V EVROPĚ Výzvy a příležitosti Evropská agentura pro rozvoj

Více

Monitorovací zpráva občanské společnosti

Monitorovací zpráva občanské společnosti Monitorovací zpráva občanské společnosti o plnění národní strategie integrace Romů a akčního plánu Dekády v ČESKÉ REPUBLICE v roce 2012 DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Monitorovací zpráva občanské společnosti

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã

Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã Potřeba systémových změn v péči o ohrožené děti a rodiny Çìâçôçâóbêìv îêbìíôbìv ñêó ãà ó íæðí ãì áæ ânòv ß ëêbâã ã ñ â ðßøãë ìß ëêßâçñòôm íâáæbøãèváv ø ñòßôìv ô áæíô ÍÊÂOÇÁÆ Ë ÒÍÓRÃɪ Æ Ì Î ØÊ ÐÍÔ$ª ÊÃÌÉ

Více

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI 2012 ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI Zaměstnanec A VĚK aneb Age Management na pracovišti 2012 Autoři: Mgr. Ilona Štorová RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. Překlady textů z finštiny a angličtiny:

Více

Aktivní otcovství. Publikace je vydána v roce 2008 v rámci kampaně Ženská práva jsou lidská práva jako součást projektu Půl na půl rovné příležitosti

Aktivní otcovství. Publikace je vydána v roce 2008 v rámci kampaně Ženská práva jsou lidská práva jako součást projektu Půl na půl rovné příležitosti Publikace je vydána v roce 2008 v rámci kampaně Ženská práva jsou lidská práva jako součást projektu Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém strana Obsah OBSAH: Slovo úvodem, aneb odkud vycházíme Helena Skálová I. ČÁST KLÍČOVÉ PROBÉMY VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU Z HLEDISKA GENDERU I. 1. Genderové

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více