Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci,"

Transkript

1 Interní zpravodaj BESKYDSKÉHO REHABILITAČNÍHO CENTRA 2 / 2009 Vážené kolegyně a kolegové, milí spolupracovníci, rád využívám stránek našeho nového časopisu k tomu, abych Vám všem popřál klidné a radostné Vánoce a k Novému roku hodně zdraví a spokojenosti. Těší mě, že i v letošním roce jsme navzdory různým překážkám pomohli dobrou prací mnoha našim pacientům ke zlepšenému zdraví, kvalitnějšímu životu, či ke změně v přístupu k jejich nemoci. Poděkování za to patří Vám všem bez rozdílu, i když pacienti často vnímají a vyslovují díky jen za péči a pomoc těm, kteří se o ně bezprostředně starají. To je přirozené, ale já bych byl rád, kdybychom si všichni, kteří v BRC pracujeme, uvědomovali, že dobré výsledky v oblasti léčebné péče máme jen díky součinnosti a spolupráci jednotlivých úseků, oddělení a zaměstnanců. A to i těch, kteří "nejsou vidět". To je víc patrné právě za ztížených podmínek, způsobených něčím nečekaným - ať je to pozdržením realizace našich rozvojových plánů vlivem ekonomické krize, následky nenadálé sněhové kalamity nebo čímkoliv jiným. Je to právě pružnost a schopnost se přizpůsobit, která - ať už v případě celého podniku nebo jednotlivce - odliší ty, kteří úspěšně obstojí ve změněných podmínkách a půjdou dál. Byl bych rád, kdybychom do Nového roku společně vykročili s tímto vědomím jako motivem pro naši společnou práci v roce MUDr. Milan Bajgar, ředitel BRC Interní zpravodaj je vydáván pro zaměstnance s cílem: Informovat o aktivitách vedení, vývoji a perspektivách Beskydského rehabilitačního centra Přinášet důležité a zajímavé informace o dění v BRC Poskytovat místo k otevřené debatě o nás a o věcech kolem nás Informační servis Práce a mzdy Přehled nejdůležitějších legislativních změn od Nemocenské pojištění S účinností od : prodlužuje se lhůta, ve které lékař odesílá hlášení o vzniku/ukončení dočasné pracovní neschopnosti OSSZ - nejpozději třetí den po vzniku/ukončení pracovní neschopnosti ruší se povinnost lékaře hlásit vznik/ukončení potřeby ošetřování člena rodiny Obsah čísla 2 / 2009 * Vánoční přání ředitele BRC MUDr. Milana Bajgara * Legislativní změny od * Tabulka důchodového věku * Oznámení - změny v provozech s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou * Druhý životní program, senioři, etika a další témata ze setkání s paní profesorkou Helenou Haškovcovou * Křest knihy Lékař - lidumil a premiéra DVD Splněný sen doktora Maye * Knížky jdou na dračku * Výsledky ankety Strom roku 2009 * Soutěž o novou hlavičku Fontány prodloužena! * Napsali nám

2 změna v tiskopisech: * snižuje se počet vyhotovení u nemoci i ošetřování člena rodiny * formulace při ukončení neschopnosti u nemoci schopen práce od se nahrazuje formulací neschopen práce do * zavádí se tiskopis náhradní hlášení S účinností od : sjednocuje výši dávky při pobírání nemocenské - dávka ve výši 60% denního vyměřovacího základu zůstává po celou dobu nemoci nezměněna (doposud 60, 66 a72% dle délky nemocenské) výše PPM činí stejně jako u ostatních dávek 60% denního vyměřovacího základu (doposud 70%) zavádí se karenční - neplacené dny u ošetřovného - karenčními dny jsou první 3 kalendářní dny Důchodové pojištění Nová koncepce invalidity: plný invalidní důchod částečný invalidní důchod = invalidní důchod 3. stupně = invalidní důchod 1. nebo 2. stupně Náhradní doby pojištění: Náhradní dobou pojištění přestává být studium na střední, vyšší odborné škole nebo vysoké škole. Studenti mají možnost být účastni důchodového pojištění dobrovolně. Pro nárok na invalidní důchod se doba studia nadále započítává. Starobní důchod: prodlužuje se potřebná doba pojištění až na 35 let po roce 2018 namísto dnešních 25 let zápočet náhradních dob pojištění - jen doba vojenské služby, doba osobní péče o dítě do 4 let věku dítěte a péče o osobu blízkou je náhradní dobou počítanou 100%, ostatní, např. evidence na úřadu práce se započítává 80%. Souběh pobírání starobního důchodu a výdělečné činnosti: Ruší se podmínka pro výplatu starobního důchodu, která podmiňovala výplatu výdělečnou činností na dobu nejvýše 1 rok Výše důchodu - změna ve zvyšování procentní výměry při souběžné výdělečné činnosti Bez důchodu: navýšení o 1,5% za 90 dnů výdělečné činnosti S ½ důchodu: navýšení o 1,5 % za 180 dnů výdělečné činnosti S celým důchodem: navýšení o 0,4% za 360 dnů (po dvou letech nepřetržitého trvání výdělečné činnosti zaměstnanec požádá o přepočet důchodu). Zvýšení náleží též v případě, že poživatel starobního důchodu získá alespoň 360 dnů výdělečné činnosti a zaměstnání ukončí. Daň z příjmů Počínaje zdaňovacím období roku 2010 byla zvýšena částka daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti z letošních na Kč. Zákoník práce S účinností od již nebude možné uzavírat s důchodci opakovaně pracovní poměr na dobu určitou nad zákonem stanovenou hranicí 2 let. Náhrada za pracovní neschopnost za dobu prvních 14ti dnů PN: Dochází k nepatrnému navýšení redukčních hranic pro redukci průměrného výdělku pro výpočet náhrad za pracovní neschopnost za dobu prvních 14ti dnů PN.

3 Oznámení Vážení spolupracovníci, dovoluji si Vám oznámit, že od dochází v souladu s legislativou v provozech s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou k následujícím změnám: 1) Plánování směn dle dlouhodobých plánů. Zaměstnanci, kterých se změny dotýkají, budou seznámeni s plánem směn nejpozději do 15. prosince. 2) Změny v propočtu řádné dovolené a její čerpání. Z rozhodnutí ředitele BRC se budou výše uvedená systémová opatření zatím týkat těchto pracovišť: restaurace a Bistra kuchyně telefonní ústředny Apartmánového domu LARA oddělení R2, R3

4 Ostatní oddělení se budou v plánování směn a čerpání dovolené řídit stávajícími pravidly. Vysvětlení k bodům 1) a 2) oznámení: Dlouhodobé plány a dovolená zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou: Výměru dovolené za kalendářní rok zaměstnanců obecně upravuje ust. 213 zákona č. 262/2006 Sb., ZP. U zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou dochází při zjišťování výměry dovolené za kalendářní rok k tzv. přepočtu dovolené. Ustanovení 213 odst. 4 zákoníku práce říká, že zaměstnanci, kterému byla pracovní doba rozvržena nerovnoměrně, přísluší tolik pracovních dní dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru. Pro srozumitelnější pochopení postupu při výpočtu výměry dovolené přinášíme následující objasňující výklad. Je nutno nejprve zjistit, kolik pracovních dní (plánovaných směn) celkem připadá zaměstnanci na celý kalendářní rok. Jen tak je možno následně zjistit celoroční průměr. Vychází se z plánovaných směn (pracovních dní) dle rozvrhu pracovní doby - dlouhodobého plánu. Jen v případě, kdy je řádně vypracován a dodržován rozvrh pracovní doby, je možné v souladu se zákoníkem práce určit zaměstnanci skutečný rozsah čerpané dovolené a vyplatit náhradu mzdy za dovolenou a současně i náhradu mzdy za dočasnou pracovní neschopnost ve správném rozsahu. Předem plánovaná přesčasová práce se pro tyto účely nezohledňuje. Dle výše citovaného ustanovení zákoníku práce je pro určení délky dovolené rozhodný počet pracovních dní (nikoli počet hodin v jednotlivých směnách), přičemž co do pojmosloví pracovní den se shoduje s pracovní směnou. Příklad: Zaměstnanec má plánované v roce 2009 následující počty směn: 120 pracovních směn po 12 hodinách, 72 pracovních směn po 7 hodinách a 1 pracovní směnu po 6 hodinách. Pro účely výpočtu výměry dovolené má zaměstnanec plánováno celkem 193 směn. Následně se vypočítá, kolik směn v průměru připadá na dobu dovolené, v daném případě na dobu 5 týdnů. Zjištěný výsledek určuje rozsah doby dovolené zaměstnance s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou za kalendářní rok. Lze použít následující vzorec: PSKR x VDKR = výměra dovolené zaměstnance v kalendářním roce PTVR PSKR - počet plánovaných směn v daném kalendářním roce VDKR - výměra dovolené za kalendářní rok počtem týdnů PTVR - počet týdnů v kalendářním roce (přesněji: v nepřestupných letech 52,143 týdne a v přestupných letech 52,286 týdne) Podle tohoto vzorce zaměstnanci organizace připadá po sečtení na rok 2009 podle rozvržení pracovní doby celkem 193 pracovních směn. Dle uvedeného vzorce: 193 x = 18,5 dní dovolené v kalendářním roce Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnanci v souladu s rozvrhem čerpání dovolené zaměstnavatel. Zaměstnanec s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou čerpá dovolenou jen ve dnech, na které měl rozvrženou pracovní směnu, přičemž jeden den dovolené se shoduje s jednou plánovanou směnou dle rozpisu směn, bez ohledu na délku jejího trvání. V případě nejasností mne můžete bez obav kontaktovat. Lenka Uhlářová, PaM, linka 298

5 Novinky a změny Pěstujte druhý životní program, doporučuje profesorka Haškovcová Nejen tato rada zazněla na zajímavé přednášce Senioři - naše šance, kterou měli zaměstnanci možnost navštívit na začátku prosince. Léčit se do BRC totiž přijela Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc., první česká profesorka lékařské etiky a spoluautorka české verze etického kodexu Práva pacientů. Paní profesorka ochotně souhlasila s tím, že se v průběhu léčby podělí s našimi zaměstnanci o svoje zkušenosti a znalosti. A vybrala si téma aktuální pro nás přinejmenším ze dvou hledisek: 1) profesionálního: převážnou část našich pacientů tvoří senioři a jejich průměrný věk se navíc stále zvyšuje, 2) osobního: k věku seniorů se přibližujeme všichni, i když každý z nás z jiné startovní pozice. Ti, kteří na přednášku mohli přijít, jistě nelitovali. Paní profesorka se sama k seniorskému věku hrdě hlásí a její závěry, podané s nakažlivou dávkou osobitého humoru, byly podloženy nejen osobními zkušenostmi, ale také zrcadlily dlouholetou profesionální praxi v přednáškové činnosti. Také nám slíbila, že mimo fórum přednášky nám odpoví na pár otázek. Dříve, než její odpovědi uvedeme, se sluší ji více představit: Paní profesorka Helena Haškovcová vystudovala Přírodovědeckou fakultu a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Systematicky rozvíjela lékařskou etiku i v době, kdy byla tato disciplína redukována pouze na etiku marxistickou. Již v roce 1982 navrhla vznik Kabinetu lékařské etiky a lékařského práva, ale teprve v roce 1992 bylo reálné ustanovit lékařskou etiku jako samostatný obor. Stalo se tak za jejího vydatného přispění na 3. Lékařské fakultě UK v Praze. Byla členkou první Centrální (národní) etické komise, ustavené v r při Ministerstvu zdravotnictví ČR. Od roku 2002 působí na Fakultě humanitních studií UK. Tato fakulta je sedmnáctou a nejmladší fakultou Univerzity Karlovy a jedním z jejích magisterských studijních oborů je Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizací. Věnuje se zejména psychologickým a etickým problémům vážně a nevyléčitelně nemocných, umírání a smrti, pravdy na nemocničním lůžku a problematice práv nemocných. Z bibliografie vyjímáme: Rub života - líc smrti, 1975; Spoutaný život, 1985, 2. vyd. 1991; Fenomén stáří, 1992; Lékařská etika, 1994, 1998, 2002; Práva pacientů (komentované vydání), 1996; Thanatologie, 2000, 2007; Informovaný souhlas proč a jak, O stálé přítomnosti humoru v životě paní profesorky svědčí i knížka z roku 2006, která vybočuje z řady vážných témat opravdu podivuhodně - Můj král trpaslíků aneb cverkologie - první česká vědecká nauka o trpaslících. Jsme rádi, že tato knížka nebyla tou třináctou a poslední, v tisku je právě druhé vydání Fenoménu stáří. Věříme, že se dočkáme ještě řady dalších publikací, které budou v naší společnosti tolik potřebným ukazatelem cesty k zásadám etického chování a úcty k životu. Naše otázky se samozřejmě týkaly oblastí, ve kterých je paní profesorka doma : 1. Ve Fenoménu stáří, ale i v jiných textech, zdůrazňujete, že bychom neměli plýtvat časem, který je nám na pozemské pouti vyměřen. Souvisí to s druhým životním programem? Čas je to jediné, co skutečně máme a měli bychom ho využívat uvážlivě. V dospělosti pociťujeme jeho stálý nedostatek, způsobený jak vysokými nároky v zaměstnání, tak péčí o rodinu. Neudivuje proto, že se mnozí lidé logicky těší na penzi, která je spojena s představou nekonečně sladkého volného času. Někdo si ho umí dobře zorganizovat k vlastní spokojenosti, jiný neví, čím má své volné dny vyplnit. Proto je mimořádně důležité včas pamatovat na druhý životní program, tedy na to, co budeme dělat v penzi. Individuální zájmy jsou jistě vítané, ale kromě populárních koníčků bychom si měli zachovat i společenské aktivity. Klasickým a oblíbeným druhým životním programem jsou například univerzity a akademie třetího věku.

6 2. Ve společnosti se hodně diskutuje o stáří, o stanovené věkové hranici pro odchod do důchodu a podobně. Jaký je Váš názor v této věci? Myslíte si, že je v České republice solidně upraveno zaměstnávání osob seniorského věku? Tzv. střední délka života se stále zvyšuje. Žijeme zkrátka déle, což nás nepochybně těší. Z této skutečnosti však plynou určité důsledky, které se nám nelíbí. Chceme-li si však udržet penze na relativně slušné úrovni, pak musíme buď pracovat více let, nebo platit vyšší daně. Lze předpokládat, že se v budoucnu věková hranice pro získání nároku na starobní důchod ještě zvýší. Přesto je současná česká právní úprava velmi dobrá: člověk, který splnil podmínky pro získání starobního důchodu, se může rozhodnout, zda odejde do penze, nebo bude pokračovat v práci. Problémy s tím spojené jsou dva: jednak je řada občanů mylně přesvědčena, že v určitý den musí odejít do penze, jednak by mnozí občas rádi pokračovali v práci, ale zaměstnavatel nemá zájem. V době ekonomické krize je vhodných pracovních míst pro seniory opravdu málo. Věřme, že se situace zlepší a že bude možné, aby ti senioři, kteří chtějí pracovat, pracovat mohli, a to nejen na původních postech, ale častěji na méně náročnějších pozicích, na zkrácený úvazek nebo formou brigád. 3. V článku Síla emocí jste kdysi napsala, že o úspěchu v práci i životě rozhoduje tzv. inteligenční kvocient pouze z dvaceti procent. Co je podle Vás hlavním předpokladem úspěchu? A jakou roli připisujete vzdělání? Vysoké IQ samo o sobě není zárukou životního úspěchu ani osobní spokojenosti. Je zapotřebí také píle, houževnatosti, sociální inteligence a v neposlední řadě kvalitního vzdělání. V současné době se klade důraz na tzv. vzdělanostní společnost. To znamená, že v mládí získané vzdělání je třeba stále doplňovat a aktualizovat v návaznosti na nové objevy vědy a techniky. To opravdu podstatné však tkví v tom, aby si už mladý člověk poměrně brzy vytýčil cíle, kterých chce dosáhnout, se znalostí svých fyzických a psychických předpokladů. A také ovšem s důrazným respektem k životnímu času, kterého, jak jsme už řekli, má každý jen do času. I první, tedy zaměstnanecký program, je třeba dobře připravit. Bylo to opravdu milé setkání se zajímavou osobností. Jsme rádi, že i paní profesorka se u nás cítila dobře, a přejeme jí do dalších let stálý životní entuziasmus a pevné zdraví - k tomu jsme samozřejmě připraveni jí kdykoliv pomoci. Křest knihy Lékař - lidumil a premiéra filmu Splněný sen doktora Maye V pátek 18. prosince 2009 v hod. v restauraci U Sestřiček proběhne slavnostní křest knihy a premiéra filmu. Zároveň jsme splnili slib malého překvapení pro ty, kteří se podíleli hereckými výkony na natáčení DVD. Jistě již mají osobní pozvánku na křest, kde se budou nejen moci premiérově ve filmu vidět, ale také setkat s autory knížky Petrem Andrle, Ing. Janem Folprechtem, Ing. Jiřím Jezerským a s pozvanými hosty. Účast na křtu přislíbil předseda Senátu Parlamentu České republiky MUDr. Přemysl Sobotka, pozvali jsme také primátora města Ostravy Ing. Petra Kainara, starostku městské části Ostrava - Mariánské Hory Ing. arch. Lianu Janáčkovou, starostu obce Čeladná Pavola Lukšu a místostarostku Věru Golovou, starostu obce Kunčice pod Ondřejníkem Bc. Michala Pavlitu a místostarostu Oldřicha Harabiše. Ti všichni se totiž dnes svou prací podílejí na rozvoji míst, kde doktor May za svého života působil a zanechal svou stopu. Mezi pozvanými hosty je také přes dvacet těch, kteří se přihlásili k myšlence lidumilství a filantropie Jana Maye a vydání knihy podpořili finančním darem. Věříme, že pro Beskydské rehabilitační centrum, jeho zaměstnance i klienty to bude milá předvánoční událost či zajímavý dárek. Knížka s DVD, nebo DVD samostatně, budou v prodeji ode dne křtu v obchodě, v restauraci U Sestřiček, v recepci AD Lara a v recepci léčebného domu Polárka. Knížky jdou na dračku V dnešní době to zní sice nevěrohodně, ale je to tak. Knihovnu, kterou jsme letos na jaře zřídili ve spolupráci s obcí Čeladná, navštíví v jednom dni až 15 pacientů. I když je v léčebném domě Dr. Storcha otevřeno jen dvě hodiny v úterý a ve čtvrtek odpoledne, pacienti si na ni rychle zvykli a této bezplatné služby využívají. V období od začátku fungování knihovny do konce října se v knihovně zaregistrovalo 101 čtenářů, kteří sem

7 přišli 337x a vypůjčili si celkem 676 knížek. Knihovna funguje především díky ochotě pracovnice čeladenské knihovny a informačního centra paní Karly Čmielové, která sem pravidelně dojíždí nejen půjčovat knížky, ale umí také kvalifikovaně poradit s jejich výběrem. Pokud máte daleko do knihovny ve svém bydlišti, přijďte si vypůjčit knížku sem. Tato služba je zdarma k dispozici také pro zaměstnance. Knihovna je otevřena v úterý a ve čtvrtek od do hod. v kanceláři pokladny v přízemí léčebného domu Dr. Storcha. Anketa Strom roku 2009 má vítězku V minulém čísle Fontány jsme Vám slíbili přinést výsledky hlasování v anketě Strom roku 2009, v níž mnozí z Vás podpořili svým hlasem jasan ztepilý u obce Světlá Hora v Jeseníkách. Vítězným stromem pro rok 2009 se stala Kotelská lípa z Libereckého kraje. Výsledky byly vyhlášeny na koncertě Marty Kubišové v brněnské Redutě, které předcházelo setkání navrhovatelů dvanácti finalistů. Na tomto setkání jsme měli možnost se vzájemně seznámit a představit svůj strom, říct si svoje zkušenosti se sbíráním hlasů a zamyslet se nad tím, jak těch hektických pár týdnů předtím vlastně uběhlo. To, co evidentně spojovalo všechny navrhovatele, byla láska k přírodě, ke stromům a nadšení pro věc, takže jsme už předem věděli, že první místo bychom přáli každému stromu. Vítězná Lípa v obci Kotel - Osečná v Podještědí si ale zvláštní pozornost a přes hlasů zasloužila mimořádně, i když navíc dost smutně - stala se totiž symbolem nesouhlasu s obnovením těžby uranu v její těsné blízkosti. A pokud se těžba skutečně obnoví, bude to pro tisíciletou lípu znamenat vážné ohrožení. Jasan z Jeseníků skončil těsně na čtvrtém místě a my si v duchu říkali: Počkejte, až do soutěže přihlásíme náš Dub doktora Maye, to budeme mít hlasů i spolupracovníků daleko víc. V každém případě chceme ještě jednou poděkovat všem, kteří se do soutěže o nejsympatičtější strom zapojili. Další informace o anketě, stromech a projektech Nadace Partnerství najdete na (aa) Výsledky ankety Strom roku 2009 kraj počet hlasů 1. Lípa v obci Kotel - Osečná Liberecký Mladějovická lípa Olomoucký Dub u kláštera v Kladrubech Plzeňský Jasan ve Světlé Hoře Moravskoslezský Lípa Samaritánka v Hradišti Jihomoravský Lípa u fary v Horním Maršově Královéhradecký Lípa v Kamenici nad Lipou Vysočina Zlámanská oskeruše Zlínský Dub u Postupic Středočeský Žeberská lípa Ústecký Pozořické vrby Jihomoravský Žižkova hrušeň v Otěvěku Jihočeský 219 Celkový počet hlasů: Výtěžek veřejné sbírky Kč bude rozdělen během příštího roku mezi žádatele o grant na výsadbu stromů.

8 Soutěž o novou hlavičku zpravodaje Čeladenská fontána je prodloužena do 31. ledna 2010! Vzhledem k tomu, že jsme do původního termínu uzávěrky soutěže 30. listopadu 2009 obdrželi návrhy hlavičky pouze od jednoho autora (tímto mu děkujeme! :-), rozhodli jsme se prodloužit termín odevzdání návrhů do 31. ledna Opakujeme zadání, jak by hlavička měla vypadat: Musí zahrnovat symboliku naší fontány před AD Lara Musí odpovídat charakteru zpravodaje a místa jeho rozšiřování Musí být graficky vyvážená, vtipná a přitažlivá, respektovat zvolený název Své návrhy posílejte na adresu redakce do 31. ledna 2010 v obálce s označením Soutěž - Fontána. Věříme, že se ještě najdou další originální tvůrci a fandové grafiky. Návrhy do soutěže mohou přihlásit i rodinní příslušníci zaměstnanců! Nejlepší tři návrhy vyhodnotíme a získají odměnu 1000, 500 a 300 Kč. Napsali nám V listopadu jsme dostali hned dva děkovné dopisy od našich pacientek. Rádi je zveřejňujeme i pro Vás a pro zachování autenticity je ponecháváme v původním znění : V Hutisku-Solanci Vážený pane primaři, MUDr. Miroslave Zajonci, chtěla bych tímto poděkovat nejen Vám, ale i všem ostatním spolupracovníkům z oddělení BRC 2 za vzornou a obětavou péči při mém pobytu ve Vašem léčebném zařízení, v době od 6. do 27. října Po celou dobu mé třítýdenní hospitalizace jsem byla velice spokojena jak s ubytováním, tak i se stravou a všemi naordinovanými procedurami. Ještě jednou děkuje pacientka Anežka Bortlová, Hutisko-Solanec č.p. 502 Dobrý den, asi před půl rokem jsem u Vás byla na rehabilitačním pobytu a chtěla jsem Vám moc poděkovat za vaši péči a pomoc při rekonvalescenci. Byla jsem na operaci s kolenním kloubem a díky Vaší pomoci už chodím dobře, dokonce bez pomoci berlí. Ráda bych poděkovala fyzioterapeutce Evičce Šmigutové a celému rehabilitačnímu týmu. Moc pozdravuji pana doktora Zajcona a také všechny sestřičky i uklizečky. Všichni jste byli skvělí, moc na Vás vzpomínám, bylo mi s Vámi dobře. P.S. Pozdravy posílají všechny pacientky ze 7. patra, pokoje č. 1 - p. Tomková, p. Životská, p. Jelínková - měly jsme se rády, tak se neustále kontaktujeme a domluvily jsme se, že Vám za nás všechny poděkuji. Tímto Vám tedy ještě naposledy děkuji a přeji Vám mnoho pracovních, ale i životních úspěchů a mnoho spokojených pacientů, tak jako jsme my. Třeba se ještě někdy setkáme:) Marta Jelínková, pacientka z Valašska S poděkováním se za námi zastavil i pan Oleg Laguta, který absolvoval léčbu v průběhu listopadu. Jeho zajímavý a pohnutý příběh přineseme v příštím čísle Fontány, nyní plníme slib a předáváme jeho poděkování: paní doktorce Zipserové, panu primáři Klimešovi a fyzioterapeutce Petře Boháčové. Dále všem, kteří se o něj starali na Ondřejce, v Lázních, na elektroléčbě, Polárníkovi, panu řidiči, personálu v jídelně a v restauraci. A taky všem v kuchyni za výborné jídlo. Čeladenská FONTÁNA. Nepravidelný interní zpravodaj Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Redakce: Mgr. Andrea Adamová. Redakční rada: Dobroslava Havránková, Alena Jančurová, Věra Machálková, Ing. Tomáš Želazko. Adresa redakce: Beskydské rehabilitační centrum, s.r.o., Čeladná 42. Grafická úprava: A. Adamová. Tisk ME ve spolupráci s Hornobenešovskými listy Distribuce dle zvláštního rozdělovníku, ve formátu PDF ke stažení na adrese Toto číslo vyšlo v prosinci 2009 v nákladu 200 výtisků.

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 Do vývoje dočasné pro nemoc a úraz v České republice v 1. pololetí 2014 se výrazně promítly právní úpravy nemocenského pojištění platné

Více

PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ

PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ PRVNÍ LIDUMIL V ZEMI ČESKÉ (Skutečnost a vizualizace) Na počátku úplně všechno byla snaha konat dobro. Lidumilství, chcete li. Nu a tak vznikl projekt o vysazení STROMU LIDUMIL. Každý veřejně známý strom

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Zákon o nemocenském pojištění

Zákon o nemocenském pojištění Zákon o nemocenském pojištění 1. aktualizace k 1. 8. 2010 Nabyl úèinnosti 1. srpna 2010 Zákon č. 157/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Více

7. Dovolená při změně rozvržení pracovní doby

7. Dovolená při změně rozvržení pracovní doby 7. Dovolená při změně rozvržení pracovní doby Související právní předpisy: 213 odst. 5 ZP 7.1 Změna rozvržení Otázka č. 34 Zaměstnanec pracoval do konce července v rovnoměrném rozvržení pracovní doby,

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 6. POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V této a následující kapitole je hlavním cílem zvládnutí základních principů z oblasti vztahů vznikajících mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012 Pracovně právní, mzdové a sociální podmínky zaměstnanců ČSAT 1. Předmět úpravy I. Úvodní ustanovení Tímto metodickým pokynem se stanovují: pracovněprávní nároky a podmínky zaměstnanců ČSAT mzdové podmínky

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

DOVOLENÁ SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Dovolená za kalendářní rok nebo poměrnou část 2. Dovolená za odpracované dny 3. Dodatková dovolená

DOVOLENÁ SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Dovolená za kalendářní rok nebo poměrnou část 2. Dovolená za odpracované dny 3. Dodatková dovolená DOVOLENÁ SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Dovolená za kalendářní rok nebo poměrnou část 2. Dovolená za odpracované dny 3. Dodatková dovolená ANOTACE 1. Dovolená 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby březen

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci doba odpočinku = doba, která není pracovní dobou směna - část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 4 4 1 6 Edice Účetnictví a daně

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz I) Přestávka v práci 1) přestávka na jídlo a oddech ( 88 ZPr) nejdéle po 6 hod. nepřetržité práce v délce min. 30 min. lze i několik kratších

Více

Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu, pracovního týmu 2. Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod

Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu, pracovního týmu 2. Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod Podklad pro jednání Odborné komise pro důchodovou reformu, pracovního týmu 2 Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod Doba pojištění a náhradní doba pojištění jsou jedním ze základních institutů

Více

6/2.1.3.1 Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

6/2.1.3.1 Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény Náklady a výnosy v hlavní činnosti str. 1 NO Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény Od 1. ledna 2009 je uplatňován zcela odlišný princip hmotného zabezpečení

Více

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 1. Obecně Nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb. dále jen ZP ), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, přináší celou řadu změn oproti

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2014 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Vznik práva na dovolenou Právo na dovolenou za kalendářní rok vznikne zaměstnanci, který u zaměstnavatele za nepřetržitého

Více

Platná znění zákonů. 19a

Platná znění zákonů. 19a Platná znění zákonů Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 19a (1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce,

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Č.j.: Vypracoval: Schválil:

Č.j.: Vypracoval: Schválil: PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. 1 VZOR VNITŘNÍ SMĚRNICE Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola ****, příspěvková organizace se sídlem Provozní porada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při dotazníkovém šetření, které je jednou z aktivit projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích a je nedílnou součástí zpracování

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu:

Sociální pojištění. Způsob zakončení: ZK Počet kreditů: 5 Forma výuky: PS, KS. Cíl předmětu: Sociální pojištění Vyučující: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Typ studijního předmětu: povinný Doporučený roč./sem.: 1/2 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/-/- KS: 8 Způsob zakončení: ZK Počet kreditů:

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. na vydání. zákona,

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh. na vydání. zákona, PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 848 Návrh poslanců Petra Nečase a Zdeňka Škromacha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO EKO.2706.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010. 1. Slevy na pojistném na sociální pojištění od 1. srpna 2009 Kdy a koho se slevy týkají? Slevu na pojistném lze poprvé uplatnit za kalendářní měsíc srpen 2009 a naposledy sleva náleží za prosinec 2010.

Více

12.1 Zmûny v nemocenském poji tûní od roku 2008

12.1 Zmûny v nemocenském poji tûní od roku 2008 Účetnictví, daně a právo v praxi 12.1 Změny v nemocenském pojištění od roku 2008 Pro rok 2008 mají v oblasti nemocenského pojištění zásadní význam změny, které přinesl zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

PŘÍKAZ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE PGŘ_ 2009-01- 01. Věc: Účinnost od: Strana: Ustanovení příkazu je uvedeno na následujících stranách.

PŘÍKAZ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE PGŘ_ 2009-01- 01. Věc: Účinnost od: Strana: Ustanovení příkazu je uvedeno na následujících stranách. Č S A D H a v í ř o v a. s. Č S A D K a r v i n á a. s. Č S A D F r ý d e k - M í s t e k a. s. Druh dokumentu: Číslo dokumentu: PŘÍKAZ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE PGŘ_ 2009-01- 01 Věc: Účinnost od: Strana: NÁHRADA

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

Návrh ZÁKON. ze dne ,

Návrh ZÁKON. ze dne , III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Část první Změna zákoníku práce

Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Část první Změna zákoníku práce Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Část první Změna zákoníku práce 66 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době (1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Uplatnitelnost absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Uplatnitelnost absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 7 Přílohy Příloha A: Dotazník : Uplatnitelnost absolventů studijního oboru andragogika a personální řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Uplatnitelnost absolventů studijního oboru andragogika

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

INFORMACE PRO VOJÁKA Z POVOLÁNÍ O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ

INFORMACE PRO VOJÁKA Z POVOLÁNÍ O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO VOJÁKA Z POVOLÁNÍ O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ Co je nemocenské pojištění? Nemocenské pojištění je systém zabezpečující vojáky z povolání v případě dočasné neschopnosti ke službě pro nemoc nebo

Více

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Na základě čl. 22 Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i

Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Připravila: Jana Vrabcová Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i Obsah 1. Úvod 2. Základní přehled a podmínky uvalení exekuce na

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Platná znění částí dotčených zákonů

Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn HLAVA SEDMÁ ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ 67 (1) Vyplácené důchody

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice SOCIÁLNÍ FOND. Statut Sociálního fondu Jihomoravského kraje

Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice SOCIÁLNÍ FOND. Statut Sociálního fondu Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno OBSAH: Interní normativní akt volených orgánů kraje směrnice SOCIÁLNÍ FOND Statut Sociálního fondu Jihomoravského kraje Evidenční

Více