Digitální učební materiál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální učební materiál"

Transkript

1 Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing. Sára Bezková Společenskovědní 1. ročník Pracovní právo část třetí Metodický pokyn Zhotoveno Změny pracovního poměru, pracovní doba a doba odpočinku, skončení pracovního poměru, odměňování za práci a srážky z příjmů pracovněprávních vztahů květen/2012

2 Obr. 1 Změny pracovního poměru jde o změnu druhu práce, je možné na základě dohody nebo z důvodu stanovených zákoníkem práce Obr. 2

3 Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci: - ze zdravotních důvodů - z důvodů ochrany zdraví ženy a dítěte - z důvodu ochrany jiných osob - bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestní činnosti podle pravomocného rozhodnutí soudu - bez souhlasu zaměstnance na dobu nezbytné potřeby při živelních událostech nebo jiné hrozící nehody a to na nezbytně nutnou dobu - dostane-li zaměstnanec výpověď pro neuspokojené pracovní výsledky - pro ztrátu způsobilosti k práci např. ztrátou kvalifikace Při převedení zaměstnance na jinou práci je zaměstnavatel povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci Jakoukoliv změnu ve sjednaném obsahu pracovní smlouvy (převedení na jinou práci, snížení mzdy apod.) lze učinit pouze písemně Pracovní doba - je doba, v níž je zaměstnanec povinen pracovat pro zaměstnavatele, délka je limitována zákonem pracovní doba trvá nejdéle 40 hodin týdně, u zaměstnanců mladších 16 let nejdéle 30 hodin týdně Obr. 3

4 Zaměstnavatel stanovuje nejen pracovní dobu, ale i její rozvržení: - rovnoměrně rozvržená pracovní doba je ve všech kalendářních týdnech v zásadě stejná - nerovnoměrně rozvržená v některých týdnech ke kratší či delší - pružná zaměstnavatel přesně vymezuje pouze čas, kdy zaměstnanec si stanoví v rámci zásad začátek a konec směny Dovolená je určena pro regeneraci pracovní síly a čerpá se podle plánu dovolených v ucelených časových úsecích, zaměstnanci v pracovním poměru přísluší dovolená za kalendářní rok, jestliže odpracoval alespoň 60 dnů a základní délka je 3 týdny Obr. 4 Překážky v práci nárok na náhradu mzdy Ze strany zaměstnance - z důvodu obecného zájmu (dárcovství krve, poskytnutí první pomoci, výkon veřejné funkce) - školení a studium při zaměstnání v zájmu zaměstnavatele - důležité překážky (úmrtí, přestěhování, narození dítěte, ošetření ve zdravotnickém zařízení) Na straně zaměstnavatele - postoje zaviněné zaměstnavatelem - jiné závažné provozní překážky (nepříznivé povětrnostní podmínky) - prostoje (porucha na strojním zařízení, v dodávce surovin, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami)

5 Skončení pracovního poměru Pracovní poměr může být rozvázán jen - dohodou - výpovědí - okamžitým zrušením - zrušením ve zkušební době Obr. 5 Dvoustranné dohoda o rozvázání pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ke sjednanému dni, uzavírá se písemně, jinak je neplatná Jednostranné okamžité zrušení pracovního poměru je možné pouze z důvodů uvedených v Zákoníku práce, jde o zcela výjimečnou formu skončení Zrušení ve zkušební době pracovní poměr může zrušit zaměstnavatel i zaměstnanec, oznámení by mělo být doručeno alespoň tři dny předem Výpověď musí být doručena písemně druhému účastníkovi, pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby, která trvá dva měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Obr. 6 Důvody výpovědi zaměstnavatelem stanovuje Zákoník práce, např. zrušení a přemísťování zaměstnavatele, snižování stavu zaměstnanců a organizační změny nebo dlouhodobé porušování pracovní kázně Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, tj. v době nemoci, těhotenství a na mateřské dovolené, při povolání do ozbrojených sil

6 Pracovní poměr může také skončit: - uplynutím sjednané doby (pracovní poměr sjednán na dobu určitou) - smrtí zaměstnance (automaticky pracovní poměr zaniká) - skončením dohodnutých prací - cizincům odnětím povolení k pobytu nebo vyhoštěním Odměňování a hodnocení zaměstnanců a srážky z příjmů z pracovněprávního vztahu - představuje ohodnocení pracovního výkonu formou mzdy nebo platu - hlavní zásadou odměňování práce v tržní ekonomice je tržní úspěšnost práce - čím více budou výrobky a služby podniku na trhu žádanější, tím větší budou mít zaměstnavatelé tržby a tím více budou moci zvyšovat mzdy Mzda je pohyblivá, její výše závisí na výkonu (úkolová mzda) či na odpracovaném čase (časová mzda) Obr. 7 Plat je pevně stanovená částka za měsíční výplatní období zpravidla u technických, administrativních a vedoucích pracovníků Zákonné předpisy tvoří - zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a průměrném výdělku - nařízení vlády o minimálních mzdových tarifech a mzdovém zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí a za práci v noci Zákon o mzdě č. 1/1992 se vztahuje na - organizace (PO, které zaměstnávají občany v pracovněprávních vztazích - občany (oprávněni podnikat a kteří zaměstnávají při podnikatelské činnosti občany)

7 Druhy mezd a) naturální mzda zboží nebo služba, kterou zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci kromě peněžní mzdy b) hrubá mzda představuje celkový výdělek zaměstnance c) čistá mzda rozdíl (hrubá mzda - daň z příjmu FO všeobecné zdravotní pojištění sociální pojištění) d) tarifní mzda nejnižší mzda podle zákonných předpisů e) smluvní mzda mzda dohodnutá individuálně mezi podnikatelem a zaměstnavatelem f) časová mzda mzdová forma, při níž je výdělek pracovníka závislý na množství odpracovaných hodin (prostá a diferencovaná) g) úkolová mzda mzdová reforma, výdělek závislý na počtu jednotek vykonané práce h) podílová mzda se uplatňuje v obchodních činnostech a některých službách Mzda nesmí být nižší než je mzda minimální, tedy 7 955,- Kč za měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu Pobídkové složky mezd - prémie, které se mohou vyplácet k čas. i úkolové mzdě za splnění úkolů - odměny by měly být vypláceny za mimořádné pracovní zásluhy - podíly na hospodářských výsledcích, kdy jsou vypláceny zaměstnancům podíly na zisku Srážky ze mzdy - povinné (sociální a zdravotní pojištění, záloha na daň z příjmu FO) - bez souhlasu zaměstnance (výživné stanovené soudem, exekuce) - se souhlasem zaměstnance (penzijní pojištění, spoření, splátky půjček) Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce a cestovní náhrady

8 Tajenka cílevědomá lidská činnost, při níž lidé získávají statky a služby 2. vyšší územní samosprávní celek 3. pevně stanovená částka za měsíční výplatní období 4. základní jednotkou veřejné správy 5. skončení pracovního poměru 6. dvoustranný právní akt 7. určena pro regeneraci pracovní síly, základní délka 3 týdny 8. zdroj hlavních pracovních příjmů, klasifikováno pětimístným kódem 9. účastník pracovněprávního vztahu 10. rozvržení pracovní doby 11. druh mzdy

9 Řešení 1. P R Á C E 2. K R A J 3. P L A T 4. O B E C 5. V Ý P O V Ě Ď 6. S M L O U V A 7. D O V O L E N Á 8. Z A M Ě S T N Á N Í 9. Z A M Ě S T N A N E C 10. P R U Ž N Á 11. H R U B Á

10 Zdroje: Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Zákoník práce č.262/2006 Sb. Obr. 1 vlastní tvorba Obr. 2 dostupné: Obr. 3 dostupné Obr. 4 Obr. 5 dostupné Obr. 6 dostupné Obr. 7 - dostupné

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2014-2018 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30.

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2014-2018 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30. Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30 Mzdová dohoda uzavřená mezi zaměstnavatelem: Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757, se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava,

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ

Více

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 262/2006 Sb Zákoník práce Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do Podmíněné datum Zákon, zákoník práce ČÁST PRVNÍ HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.)

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce ve znění účinném od 1.1.2012, na základě novely č. 365/2011 Sb. ze dne 6.11.2011. Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., se zapracovanými změnami dle vyhlášky č. 357/2007 Sb., ve znění

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb. Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce - znění dle 155/13 Sb. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, S. P. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 1 OBSAH: ČÁST I. ROZSAH A PLATNOST ČÁST II. VZÁJEMNÉ VZTAHY SMLUVNÍCH STRAN ČÁST III. PRACOVNÍ POMĚR ČÁST IV. PRACOVNÍ DOBA

Více

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BAKALÁŘSKÁ

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

Vybrané kapitoly z práva

Vybrané kapitoly z práva ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Pavel Godický Vybrané kapitoly z práva Opava 2011 Obecná charakteristika práce Tento studijní

Více

Zákon. č. 262 ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Část první. Všeobecná ustanovení. Hlava I. Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

Zákon. č. 262 ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Část první. Všeobecná ustanovení. Hlava I. Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů Zákon č. 262 ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon Část první Všeobecná ustanovení Hlava I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

Více

DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015

DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015 DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015 uzavřená mezi ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem Ostrava-Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 70702, IČ 45193258, jednající Tapasem Rajderkarem, předsedou

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4577 365 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM

Více

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Osoby se zdravotním postižením (OZP) mají v pracovním procesu stejná práva a

Více

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Informace pro přeshraniční pracovníky. v česko-německo-polském pohraničí

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Informace pro přeshraniční pracovníky. v česko-německo-polském pohraničí REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informace pro přeshraniční pracovníky v česko-německo-polském pohraničí 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org www.mrz-laba-nysa.org

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých

Více