INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ"

Transkript

1 INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1

2 INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ OBSAH Slovo úvodem Proč dát šanci alternativním úvazkům Částečný úvazek Sdílené pracovní místo Pružná pracovní doba Stlačený pracovní týden Konto pracovní doby Práce z domova Osoba samostatně výdělečně činná Dohoda o provedení práce Dohoda o pracovní činnosti Základní pojmy Seznam použité literatury a webových stránek

3 INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ Slovo úvodem Téma slaďování rodinného a pracovního života je v dnešní době velmi aktuální a týká se většiny pracující populace. Každý z nás prožívá, bude prožívat anebo ještě nedávno prožíval na vlastní kůži různá úskalí a překážky, které jsou kladeny do cesty úspěšné harmonizaci rodiny a zaměstnání. Státní politika zaměstnanosti a rodinná politika státu by měly umožnit pracujícím rodičům svobodně se rozhodnout o vyhovující kombinaci péče o děti a rodinu a vlastní pracovní dráhy. Vzhledem k tomu, že Česká republika umožňuje rodičům zvolit si různou délku rodičovské dovolené, musí stát reagovat na tuto skutečnost v oblasti zaměstnanecké politiky a neklást překážky jak zaměstnaným rodičům, tak samotným zaměstnavatelům v naplňování jejich potřeb. Problematice nerovnováhy mezi pracovním a rodinným životem se věnuje mnoho výzkumů jak u nás, tak v zahraničí. Ženy sice zažívají v dnešní moderní civilizaci nejrovnější přístup s muži v historii, participují stejně na trhu práce, v politice, vzdělání, ale přesto přetrvává na pracovním trhu jistá diskriminace. Důvodem je mateřství ženy a tzv. druhé břemeno, kdy zodpovědnost za péči o děti a rodinu leží z velké části na ní. To je zejména velmi časově náročné, nemluvě o silách fyzických a psychických. Také dnešní mladí otcové se mnohem více podílí na výchově a péči o děti a domácnost než předchozí generace, a proto je důležité pro oba rodiče mít možnost volby nástrojů a opatření, které jim sladění rodinného a pracovního života usnadní. Mezi hlavní nástroje politiky zaměstnanosti a personální politiky, které umožňují sladění rodinného a pracovního života, patří alternativní pracovní úvazky. Právě jim je věnována tato publikace. Ať už jste zaměstnavatel nebo zájemce o alternativní formu zaměstnání, následující informace se Vám mohou hodit. 3

4 INFORMAČNÍ BROŽURA PROJEKTU DLOUHODOBÝ PROGRAM MOTIVACE ZAMĚSTNAVATELŮ KUNOVICKA KE SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNANKYŇ Proč dát šanci alternativním úvazkům Alternativní pracovní úvazky jsou jedním z nástrojů harmonizace rodinného a pracovního života. Většina lidí v České republice pracuje na plný úvazek na pracovišti u zaměstnavatele. Tento nastavený model nevyhovuje spoustě zaměstnanců, a to jak ženám, tak i mužům. V dnešní době řada lidí nechce nebo ani nemůže pracovat na plný pracovní úvazek. Ten je zpravidla ohraničen striktní pracovní dobou, po kterou musí být zaměstnanec přítomen na svém pracovišti. Pracovní doba klasického plného úvazku se často nedá skloubit právě s rodinným životem. Problémem tak může být i běžné vyzvednutí dítěte z mateřské školy. Alternativní pracovní úvazky jsou výhodné nejen pro zaměstnance. Jisté výhody přinášejí i zaměstnavatelům, a to zejména v podobě spokojených zaměstnanců. Ti jsou díky nim výkonnější, odpadá problém s vysokou fluktuací, zvyšuje se jejich loajalita a hlavně zaměstnavatel si zaváděním alternativních úvazků vytváří pověst dobrého zaměstnavatele. Pojďte se tedy s námi podívat na to, jaké jiné možnosti zaměstnání se na trhu práce nabízejí vedle klasického plného úvazku. U každého alternativního úvazku naleznete nejdůležitější informace, na které byste neměli při volbě takovéto formy zaměstnání zapomenout. 4

5 Jedná se o úvazek, kdy se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodli na kratší pracovní době, než je stanovená týdenní pracovní doba, tj. méně než 40 hodin týdně. Může mít jakýkoli rozsah a pracovat můžete v jakémkoli denním rozvržení. Částečný úvazek může být sjednán přímo v pracovní smlouvě nebo v jiné dohodě. Ta může mít jak písemnou, tak ústní formu a může být sjednána na dobu určitou i neurčitou. V případě sjednání na dobu určitou lze smlouvu prodlužovat až do věku 15 let dítěte. Údaje o výši úvazku a jeho rozvržení na dny by mělo být uvedeno přímo ve smlouvě. V rámci částečného úvazku náleží zaměstnanci mzda nebo plat, které odpovídají poměrně této pracovní době. Platí, že hodinová mzda při částečném úvazku musí být stejná jako mzda za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty na plný úvazek. Stejně tak zaměstnanecké výhody musí být poskytovány poměrně. Pokud tomu tak není, jedná se o diskriminaci. Zatímco sociální pojištění a daň z příjmů fyzických osob se platí dle skutečné mzdy, kterou zaměstnanec získá za práci na částečný úvazek, zdravotní pojištění se odvádí z minimální mzdy. Tedy - i když je měsíční mzda nižší než mzda minimální, odvádí se zdravotní pojištění z minimální mzdy. Doplatek do minimální mzdy je pak na zaměstnanci. Řešením může být úprava rozsahu práce tak, aby byla mzda na úrovni minimální mzdy, nebo práci provádět na základě dohody o provedení práce (podrobně viz str. 25). Nedílnou součástí smlouvy je také pracovní náplň. 5

6 NEZAPOMEŇTE, ŽE... Právní nárok na částečný pracovní úvazek má rodič, který pečuje o dítě mladší 15 let nebo těhotná zaměstnankyně ( 241 zákoníku práce). Pokud si o částečný úvazek tento zaměstnanec zažádá, je zaměstnavatel povinen žádosti vyhovět, nebrání-li mu v tom závažné provozní důvody. Zaměstnavatel vás ovšem k práci na částečný úvazek nemůže nutit. Za práci přesčas se považuje až práce přesahující 40 hodin týdně. Pokud tedy zaměstnanec pracuje nad rámec své pracovní doby, do rozsahu 40 hodin týdně bude za přesčasy dostávat pouze běžnou hodinovou mzdu bez nároku na příplatek za práci přesčas nebo nároku vybrat si tyto hodiny jako náhradní volno. U částečného úvazku platí, že zaměstnavatel nemůže zaměstnanci práci přesčas nařídit. Objem práce vykonávané na částečný úvazek má být snížen přiměřeně výši úvazku. Často zaměstnanci mimo pracovní dobu vyřizují pracovní telefonáty, mailovou korespondenci, řeší s kolegy pracovní problémy apod. Zaměstnat zaměstnance na nižší úvazek a nesnížit přitom jeho náplň práce je nezákonné! Neděláte-li manuální práci, u které je částečný úvazek dobře vymezitelný, např. počtem vyrobených výrobků, dejte pozor na objem práce, který budete muset vykonávat. Nižší úvazek většinou přináší více práce, čemuž se lze jen obtížně vyhnout. Nárok na dovolenou je stejný počet dní jako u plného úvazku. Jedná se o počet dní, ve kterém byste odpracovali průměrný počet hodin své pracovní denní doby. Při polovičním úvazku by se tak jednalo o 20 dní dovolené po 4 hodinách. Pokud máte o částečný úvazek zájem, nebojte se o něj svého zaměstnavatele požádat! Žádost podejte písemně a požadujte též písemné vyjádření svého zaměstnavatele. 6

7 VÝHODY ZAMĚSTNANEC ZAMĚSTNAVATEL Umožňuje lépe sladit rodinný a pracovní život, zejména u rodičů malých dětí, které ještě nechodí do školy, seniorů či lidí pečujících o osobu blízkou. Napomáhá k udržení kontaktu s pracovním prostředím a kolegy. Dává možnost sledovat vývoj oboru a nedostat se mimo hru. Zaučení potenciálních zaměstnanců před uzavřením pracovní smlouvy (zejména studentů, rodičů vracejících se po RD). Získání odborníků, kteří často preferují kratší pracovní den. Udržení kvalitních zaměstnanců, kterým plný úvazek přestal vyhovovat. Budování dobrého jména na trhu práce. Umožňuje pracovat při studiu. NEVÝHODY ZAMĚSTNANEC ZAMĚSTNAVATEL Krácení nároku na dovolenou a zaměstnanecké výhody dle výše úvazku. Vykonávání většího objemu práce, než za který je zaměstnanec ohodnocen. Nárok na příplatek za práci přesčas až po odpracování více než 40 hodin týdně. Ztížený předpoklad pro pracovní postup a ztížený přístup ke školením a vzdělávání. Zvýšené nároky na plánování a organizaci pracovního a nepracovního času pro případ, že budete výjimečně muset pracovat i mimo pracovní dobu (školení, neodkladné schůzky apod.). Nižší příjem se promítá do výše důchodu. Obtížné získávání úvěru či hypotéky. Potřeba více pracovníků na stejné pozici pro zajištění plného úvazku. Omezená časová flexibilita směrem k zákazníkům a spolupracovníkům. Nemožnost okamžitě reagovat na urgentní požadavky. 7

8 V ČR je tato forma úvazku poměrně nová a není zákoníkem práce výslovně upravena. Realizace záleží na zaměstnavateli. Spočívá v tom, že jedno pracovní místo je rozděleno mezi více pracovníků, nejčastěji mezi dva, a to ve formě 4+4 nebo 6+2 hodiny práce denně. Jelikož na jednom místě pracuje více zaměstnanců, je důležité, aby si vzájemně důvěřovali a mohli se na sebe spolehnout. Aby sdílení pracovního místa bylo efektivní, musí být lidé sdílející toto místo schopni se kdykoliv a na čemkoliv domluvit. Ať už jde o rozdělení úkolů, pracovní doby, vybírání dovolené apod. Z právního hlediska se sdílené pracovní místo neliší od práce na částečný pracovní úvazek. Proto je zde možné aplikovat informace charakterizující částečný pracovní úvazek. 8

9 VÝHODY ZAMĚSTNANEC Umožňuje lépe sladit práci s osobním životem (studiem, péčí o dítě ). Dává možnost dohodnout se se zaměstnavatelem na pracovní době. Umožňuje větší zastupitelnost. ZAMĚSTNAVATEL Plné pokrytí práce dané pozice i v době dovolených, nemoci apod. Snižuje fluktuaci a absenci zaměstnanců. NEVÝHODY Nižší mzda. ZAMĚSTNANEC Zpravidla znamená snižení možnosti kariérního a mzdového růstu. Ztráta zaměstnaneckých výhod. Vyšší nároky na komunikaci mezi zaměstnanci. Nerovnoměrná výkonnost - jeden z dvojice může pracovat více než druhý za stejnou mzdu. Sdílení zodpovědnosti a následků za špatně odvedenou práci. ZAMĚSTNAVATEL Vyšší počet zaměstnanců na jeden plný pracovní úvazek. Vyšší administrativní náklady. Vyšší náklady na účetnictví. Komplikace organizačního charakteru. 9

10 Zaměstnanec si sám může volit začátek a konec pracovní doby, ale v určitý čas, který stanoví zaměstnavatel, se musí nacházet na svém pracovišti. Práce přesčas při uplatnění pružného rozvržení pracovní doby se zjišťuje vždy jako práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu a nad základní pracovní dobu. Pokud zaměstnanec pečuje o dítě mladší 15 let či o jinou závislou osobu, nebo se jedná o těhotnou zaměstnankyni, pak má nárok na tento typ alternativního úvazku, pokud tomu nebrání provozní překážky na straně zaměstnavatele. Pružná pracovní doba může pomoci řešit těžkosti zaměstnaných rodičů, kdy odpadá problém s vypravením nebo vyzvednutím dětí z mateřských či základních škol. Jako jednu z forem pružné pracovní doby sem můžeme zahrnout pružný pracovní týden. Opět musí být zaměstnanec v daném časovém rozmezí na pracovišti. Je zcela na něm, jak si rozloží zbývající hodiny, ale celková odpracovaná doba za jeden týden musí být 40 hodin. Pružné rozvržení pracovní doby se neuplatní: při pracovní cestě při nutnosti zabezpečení naléhavého pracovního úkolu ve směně, jejíž začátek a konec je pevně stanoven brání-li jejímu uplatnění provozní důvody v době důležitých osobních překážek v práci, po kterou zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu podle 192 nebo peněžité dávky podle předpisů o nemocenském pojištění v dalších případech určených zaměstnavatelem 10

11 VÝHODY ZAMĚSTNANEC ZAMĚSTNAVATEL Rozložení části pracovní doby podle svých potřeb. Sladění pracovních a rodinných povinností. Snižuje stres. Podporuje lepší pracovní podmínky. Odpadá stres z pozdních příchodů. Usnadňuje čerpání pracovního volna při překážkách v práci. NEVÝHODY Vyšší loajalita zaměstnanců. Nižší míra nemocenské a absence na pracovišti. Vyšší produktivita a motivovanost zaměstnanců. ZAMĚSTNANEC Zvýšení nároků na komunikaci se zaměstnavatelem a kolegy. Kolegové se nemohou spolehnout na přítomnost daného zaměstnance na pracovišti. Větší nároky na zodpovědnost, samostatnou organizaci práce samostatné rozhodování. ZAMĚSTNAVATEL Obtížnější kontrola zaměstnanců. Evidování a sledování toho, jak zaměstnanec využívá svou pracovní dobu. Zaměstnavatel se nemůže spolehnout na přítomnost zaměstnance na pracovišti. Zvýšené nároky na komunikaci se zaměstnancem. 11

12 Jedná se o alternativní pracovní úvazek, kdy je pracovní doba odpracována v kratší době, než je běžné rozvržení do pěti pracovních dní. Práce je tedy vykonávána v méně delších dnech (např. 3 dny po 12 hodinách a 1 den po 4 hodinách apod.). Zaměstnanec tak získá minimálně jeden den volna navíc. Dle 83 občanského zákoníku nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin. Odpracované hodiny navíc jsou prací přesčas, zaměstnanci tak za ně přísluší mzda či plat s příplatkem za práci přesčas nebo náhradní volno. Dovolená odpovídá běžnému rozvržení pracovní doby, jako by zaměstnanec pracoval v kalendářním týdnu pět pracovních dnů, i když jeho pracovní doba není rozvržena na všechny pracovní dny v týdnu. PRO JAKÉ POZICE JE VHODNÝ? Provozy, kde je nedostatek pracovního místa, což může zapříčiňovat snížení kvality odvedené práce. Je dobré si uvědomit, že odvedení práce na plný úvazek za méně dní znamená často větší fyzickou a psychickou zátěž. Zpravidla trvá několik týdnů, než si pracovník na vyšší zátěž přivykne. Nezapomínejte proto na pravidelný odpočinek a koníčky! Zaměstnání, kde nehrozí snížení kvality odváděné práce (např. vrátní). Zdravotnické obory. Nepřetržité provozy apod. 12

13 VÝHODY ZAMĚSTNANEC Získání minimálně 1 volného dne navíc. Úspora času a finančních prostředků vynaložených na cesty do zaměstnání. Možnost intenzivnější péče o děti, příp. jiné členy rodiny. ZAMĚSTNAVATEL Přispívá k budování pověsti dobrého zaměstnavatele. Zvýšení spokojenosti a loajality zaměstnanců. NEVÝHODY ZAMĚSTNANEC ZAMĚSTNAVATEL Vyšší psychická a fyzická zátěž. Větší únava. Možné snížení pracovní výkonnosti a více chyb. Možné snížení pracovní výkonnosti pracovníka a více chyb. 13

14 Jedná se o specifický režim upravený 86 a 87 zákoníku práce, kdy zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci stálou mzdu a práci mu přiděluje v objemu, který aktuálně odpovídá jeho potřebě v konkrétním období. Délka pracovní doby se tak v jednotlivých týdnech liší. Zaměstnavatel je povinen stanovit délku tzv. vyrovnávacího období tedy období, na které je konto pracovní doby sjednáno a po jehož skončení se posuzuje rozdíl mezi stanovenou a skutečně odpracovanou pracovní dobou a stálou a dosaženou mzdou (nárokem na mzdu). Ani v případě uplatňování tohoto režimu nesmí délka pracovní směny přesáhnout 12 hodin a průměrná týdenní pracovní doba nesmí být delší než 40 hodin. Po skončení vyrovnávacího období provede zaměstnavatel porovnání celkových vyplacených stálých mezd zaměstnance za dané vyrovnávací období a součtu mezd, na které by zaměstnanci během tohoto období vznikl nárok, kdyby nebyl převeden do režimu konta pracovní doby. Pokud je nárok na mzdu za skutečně odpracovanou dobu za dané vyrovnávací období vyšší než součet vyplacených stálých mezd, je zaměstnavatel povinen tento rozdíl zaměstnanci doplatit. V případě, že zaměstnanec odpracuje méně hodin, než je stanovená pracovní doba, nemusí zaměstnavateli nic vracet. V režimu konta pracovní doby zaniká nárok na přidělování práce v rozsahu týdenní pracovní doby stanovené pracovní smlouvou. Zaměstnanec je odměňován stálou mzdou. Ta musí být stanovena ve výši minimálně 80 % z průměrného výdělku zaměstnance tj. z jeho průměrné mzdy za předchozích 12 měsíců. Zaměstnavatel může zaměstnance převést do režimu konta pracovní doby i bez jeho souhlasu! 14

15 POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Pokud u daného zaměstnavatele působí odborová organizace, zavádí se konto pracovní doby výhradně kolektivní smlouvou. Pouze pokud zde odborová organizace nepůsobí, stačí jeho aplikaci ošetřit vnitřním předpisem zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen vést účet mzdy zaměstnance a účet pracovní doby zaměstnance. Na účtu mzdy zaměstnance se každý měsíc vykazuje stálá mzda zaměstnance a jeho dosažená mzda, na kterou má nárok podle pracovní, kolektivní nebo jiné smlouvy za skutečně odpracovanou pracovní dobu. Konto pracovní doby nesmí aplikovat: Dle zákoníku práce nesmí délka vyrovnávacího období přesáhnout 26 po sobě jdoucích týdnů. V kolektivní smlouvě pak lze délku vyrovnávacího období vymezit maximálně na 52 po sobě jdoucích týdnů. S písemným rozvrhem týdenní pracovní doby musí zaměstnavatel zaměstnance seznámit 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena. stát územní samosprávný celek státní fond příspěvková organizace školská právnická osoba zřízená MŠMT, krajem, obcí Na účtu pracovní doby zaměstnance se měsíčně vykazuje stanovená týdenní pracovní doba zaměstnance (tj. výše úvazku stanovená pracovní smlouvou), rozvrh pracovní doby na jednotlivé pracovní dny (vč. začátku a konce směny) a skutečně odpracovaná pracovní doba za jednotlivé dny a týdny. veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení 15

16 NEZAPOMEŇTE, ŽE... Stanovená týdenní pracovní doba může být v rozvrhu pracovní doby překročena nebo naopak nenaplněna. V průměru ale počet hodin na týden nesmí překročit stanovenou týdenní pracovní dobu, tj. počet hodin v režimu konta pracovní doby se jí může rovnat nebo být nižší. Na přesčasy se v případě konta pracovní doby pohlíží jinak! Podle zákona je při uplatňování konta pracovní doby prací přesčas práce konaná nad stanovenou pracovní dobu. Stanovená týdenní pracovní doba je násobkem stanovené týdenní pracovní doby a počtu týdnů vyrovnávacího období. Pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, musí být zaměstnanci zaplaceny všechny přesčasové hodiny včetně příplatku za práci přesčas. Na základě ujednání v kolektivní smlouvě (tedy u zaměstnavatele, kde působí odborová organizace) lze dohodnout převod práce přesčas do příštího vyrovnávacího období, a to v rozsahu až 120 hodin. V případě převodu přesčasových hodin do následujícího vyrovnávacího období se minimální stálá mzda zvyšuje na 85 % průměrného výdělku zaměstnance. Přesčasové hodiny nad limit 120 hodin musí být zaměstnanci proplaceny včetně příplatku za práci přesčas. Pracovní volno se v režimu konta pracovní doby poskytuje na nezbytně nutnou dobu nebo v rozsahu délky směny rozvržené zaměstnavatelem na příslušný den. 16

17 VÝHODY ZAMĚSTNANEC ZAMĚSTNAVATEL Zaměstnanec pobírá stálou mzdu bez ohledu na množství odvedené práce. V období, kdy není dostatek práce, poskytuje více volného času či možnost delšího souvislého volna. NEVÝHODY Zvýšení flexibility ve výrobě nebo poskytování služeb. V případě, že je předmět činnosti ovlivněn výkyvy v poptávce, umožňuje lépe reagovat na tyto změny efektivnějším využitím pracovních sil. ZAMĚSTNANEC Vyšší nároky na časovou flexibilitu. Nemá nárok na přidělování práce dle pracovní smlouvy. Nestálá pracovní doba dle aktuální potřeby zaměstnavatele. Práce přesčas se posuzuje až po skončení vyrovnávacího období. Zaměstnanec pobírá stálou mzdu bez ohledu na množství odvedené práce, k případnému vyrovnání mzdového nároku dochází až po skončení vyrovnávacího období. ZAMĚSTNAVATEL Vyšší administrativní náročnost ze zákona nutnost vést účet mzdy a účet pracovní doby zaměstnance, výpočet průměrné a stálé mzdy před začátkem vyrovnávacího období, vyrovnání mzdového nároku se zaměstnancem po skončení vyrovnávacího období. Vyšší nároky při výběru zaměstnanců je zde nutná spolehlivost, zodpovědnost a dobrá komunikace na obou stranách. 17

18 Může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu nebo v rámci pracovních vztahů založených na dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr. Práce z domova je typ zaměstnávání možný především díky rozvoji výpočetní techniky a také zvýšením výpočetní gramotnosti zaměstnanců. Pracovní doba je zde omezena na maximálně 40 hodin týdně, přičemž zaměstnanec si může svou pracovní dobu zorganizovat podle svých potřeb. Je využívána zejména lidmi s vysokou kvalifikací a vyšším postavením v zaměstnání. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, rozumí domáckým zaměstnancem (pro účely nemocenského pojištění) zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek vykonává sjednané práce doma a v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje. Dle 317 zákoníku práce se dá práce z domova charakterizovat těmito znaky: zaměstnanec nepracuje na pracovišti zaměstnavatele vykonává práci podle sjednaných podmínek rozvržení pracovní doby závisí pouze na zaměstnanci U tohoto typu úvazku je důležité, aby si zaměstnanec a zaměstnavatel přesně definovali pracovní pozici, náplň práce a cíle práce. Důležitým faktorem je důvěra mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 18

19 Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci práci z domova nařídit a ani ho k práci doma nemůže nutit. Na druhou stranu zaměstnavatel není v žádném případě povinen žádosti o práci z domova zaměstnanci vyhovět. Zákoník práce pojem práce z domova neupravuje, a tudíž nestanovuje žádné specifické podmínky. Klade vyšší nároky na manažery a vedoucí pracovníky, jelikož musí zvolit jiný způsob kontroly svých podřízených. Zaměstnanci nepřísluší mzda (plat) nebo náhradní volno za práci přesčas, či příplatek za práci ve svátek. Zaměstnanci nenáleží náhrada mzdy nebo platu v případě překážek v práci, jakožto návštěva lékaře apod. Výjimku tvoří svatba, úmrtí a přestěhování. U zaměstnance je důležitá schopnost sebeřízení, komunikativnost a samostatnost. Přínosná může být obzvláště kombinace výkonu práce na pracovišti a práce z domu. 19

20 VÝHODY ZAMĚSTNANEC ZAMĚSTNAVATEL Získání minimálně jednoho volného dne navíc. Náklady spojené s cestou do zaměstnání jsou minimální. Vlastní organizování pracovních povinností. Možnost intenzivnější péče o děti, příp. jiné členy rodiny. Zaměstnavatel nemusí platit kancelář a provozní náklady s tím spojené. Zvýšení spokojenosti a loajality zaměstnanců. Snížení fluktuace. NEVÝHODY ZAMĚSTNANEC ZAMĚSTNAVATEL Při překážkách v práci (například při návštěvě lékaře) zaměstnanci nenáleží mzda. Neposkytuje dostatečné sociální kontakty. Nutnost velké pracovní sebekázně. Vysoké nároky na organizaci práce. Vyšší nároky na kontrolu zaměstnanců. Vyšší nároky na zabezpečení telekomunikačních sítí. 20

21 Dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, je osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) osoba s ukončenou školní docházkou a věkem minimálně 15 let, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost nebo při výkonu samostatně výdělečné činnosti spolupracuje. CO JE SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST? Provozování živnosti na základě oprávnění provozovat ŽIVNOST podle živnostenského zákona JE POTŘEBA ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ? ANO Samostatná výdělečná činnost může být vykonávána na území České republiky i mimo něj, pokud je vykonávána na základě oprávnění k výkonu této činnosti, které vyplývá z právních předpisů České republiky. Jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů Podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba vykonávající zemědělskou činnost evidována podle zákona o zemědělství Umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů Činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti vykonávaná pro tuto společnost (dle obchodního zákoníku) Činnost mandatáře konaná dle mandátní smlouvy, která nesmí být uzavřena v rámci jiné samostatně výdělečné činnosti, přičemž činnosti jsou vykonávány mimo vztah zakládající účast na nemocenském pojištění Výkon jiných činností vykonávaných vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení přijmu. NE NE NE ANO ANO NE Za ŽIVNOST je považována soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Živností naopak NENÍ například činnost tlumočníků, znalců, soudních exekutorů, advokátů, notářů, lékařů, farmaceutů, veterinářů a další činnosti uvedené v 3 živnostenského zákona. Není k nim tedy potřeba živnostenské oprávnění. 21

22 JAK POSTUPOVAT? Zvažte, zda budete k podnikání potřebovat živnostenské oprávnění. Můžete totiž podnikat jako OSVČ bez živnosti (bez živnostenského oprávnění) nebo jako živnostník (s živnostenským oprávněním). Pokud jste se rozhodli pro živnost, dle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 živnostenského zákona určete, o jaký druh živnosti se jedná (živnost ohlašovací nebo koncesovaná). Koncesovaná živnost vyžaduje mimo jiné doložení odborné a jiné zvláštní způsobilosti uvedené v Příloze č. 3 ŽZ. Ohlašovací živnost může být: Volná nevyžaduje doložení odborné ani jiné způsobilosti. Jednotlivé obory uvádí Příloha č. 4 ŽZ Řemeslná vyžaduje doložení odborné způsobilosti dle 21 a 22 ŽZ Vázaná vyžaduje doložení odborné způsobilosti dle Přílohy č. 2 ŽZ Navštivte živnostenský úřad a vyplňte JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ. Pokud nevlastníte potřebné živnostenské oprávnění, vyřiďte si jej na příslušném živnostenském úřadu. Pokud jste tak neučinili při ohlášení živnosti nebo při vyřizování živnostenského oprávnění na živnostenském úřadě, podejte u příslušného správce daně přihlášku k registraci k dani z příjmů. Nezapomeňte dodržet lhůtu pro přihlášení! Ohlašovací živnosti mohou být při splnění zákonných podmínek provozovány na základě ohlášení živnostenskému úřadu a zaplacení správního poplatku. Živnost se může provozovat ihned po ohlášení, i když podnikatel ještě nemá v ruce živnostenské oprávnění. Koncesovaná živnost může být provozována až na základě státního povolení, tzv. koncese, kterou vydá příslušný úřad. 22

23 Pokud jste tak neučinili spolu s vyřízením živnostenského oprávnění, oznamte příslušné správě sociálního zabezpečení a své zdravotní pojišťovně skutečnost o zahájení SVČ. Nezapomeňte dodržet lhůty pro toto oznámení! Rozmyslete si, zda se bude jednat o hlavní nebo vedlejší samostatně výdělečnou činnost. Pokud bude SVČ vykonávána jako vedlejší, doložte potřebné doklady správě sociálního zabezpečení. Vznikem živnostenského oprávnění jste oprávněni k výkonu činností, jenž jsou obsahem udělené živnosti. Jestliže se rozhodnete podnikat jako OSVČ bez živnosti, vynechejte kroky 2 a 4. K výkonu činnosti jste oprávněni po registraci OSVČ na živnostenském úřadu. Zejména z důvodu povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění je důležité vyřešit otázku, zda bude Vaše činnost hlavní nebo vedlejší. Pokud pro Vás bude podnikání jediným zdrojem příjmů, pak bude považováno za HLAVNÍ SVČ. Vždy, když neexistují důvody pro to, aby byla podnikatelská činnost považována za vedlejší, pohlíží se na ni jako na hlavní. Aby mohlo být podnikání považováno za výkon VEDLEJŠÍ SVČ, je potřeba splnit podmínky uvedené v 9, odst. 6, zákona o důchodovém pojištění, a doložit tyto skutečnosti na příslušnou Českou správu sociálního zabezpečení. Jedná se zejména o situaci, kdy je osoba zaměstnancem, pobírá invalidní či starobní důchod nebo pečuje o dítě či osobu blízkou. OSVČ vykonávající vedlejší SVČ platí pojistné na důchodové pojištění, vč. příspěvku na státní politiku zaměstnanosti tehdy, když výše daňového základu v předchozím kalendářním roce dosáhne rozhodné částky, nebo když se OSVČ k pojištění sama přihlásí. Výše zdravotního pojištění se odvíjí od výše zisku za předchozí rok a stanovuje se na základě Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ podávaného správě sociálního zabezpečení. V prvním roce se tedy zálohy na sociální ani zdravotní pojištění neplatí. OSVČ vykonávající hlavní SVČ musí odvádět zálohy na důchodové a zdravotní pojištění v minimální výši stanovené pro hlavní činnost, včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 23

24 Samostatné rozhodování. VÝHODY Nízký počáteční kapitál a jednodušší založení. Minimální náklady na založení - bez potřeby notářského zápisu, zápisu do obchodního rejstříku apod. Účast na nemocenském pojištění, ze kterého je poskytováno nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství, je dobrovolná. Možnost práce na vedlejší činnost při zaměstnání jako přivýdělek. OSVČ může podnikat i jako OSVČ bez živnosti (bez živnostenského oprávnění). K provozování volné živnosti, která zahrnuje 80 oborů, stačí jedno živnostenské oprávnění i k výkonu činností z několika oborů, a splnění pouze všeobecných podmínek pro založení živnosti ( 6 a 8 živnostenského zákona). V případě vedlejší samostatně výdělečné činnosti se zálohy na zdravotní a sociální pojištění platí až po podání daňového přiznání a přehledu příjmů a výdajů OSVČ (v prvním roce se tedy zálohy na pojištění neplatí). NEVÝHODY Časová náročnost, zejména v začátku podnikání (legislativa, získání potřebných oprávnění, registrace apod.). Obtížnější přístup k finančním prostředkům. OSVČ ručí za podnikání celým svým majetkem. Nutnost znalostí nebo doložení praxe pro získání zákazníků. Malá vyjednávací síla v obchodních vztazích. 24

25 Dohoda o provedení práce je jasně určena pro výkon prací malého rozsahu. Během jednoho kalendářního roku ji můžete uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů. Pro každého z nich ale můžete odpracovat maximálně 300 hodin za kalendářní rok. Dohoda o provedení práce (DPP) nepředstavuje formu alternativního pracovního úvazku, ale administrativní institut, kterým jsou ošetřeny pracovní vztahy v případě prací konaných mimo pracovní poměr. I při výkonu práce na dohodu o provedení práce je zaměstnanec chráněn hranicí minimální mzdy. Hodinová sazba tak nesmí být nižší než stanovená minimální hodinová mzda. U výdělků do deseti tisíc korun zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí sociální ani zdravotní pojištění. Dohoda musí být písemná a musí obsahovat vymezení pracovního úkolu, rozsah práce, dobu, na kterou se uzavírá, a výši odměny. Pokud není dojednán způsob zrušení dohody, lze DPP jednostranně vypovědět bez udání důvodu. V případě sociálního pojištění se za účelem zjištění limitu Kč za měsíc dohody u téhož zaměstnavatele sčítají, zatímco v případě zdravotního pojištění se posuzuje každá dohoda zvlášť. Jakmile je práce na DPP vaším jediným zdrojem příjmů a měsíční odměna nepřekročí u žádného zaměstnavatele Kč, nikdo za vás neplatí zdravotní ani sociální pojištění! Účast na zdravotním pojištění je ovšem povinná, takže pokud neplatí pojištění stát ani zaměstnavatel, musíte si jej zaplatit sami. V případě, že vaše příjmy plynoucí z DPP nebudou vyšší než Kč měsíčně, budete odvádět své zdravotní pojištění rovnou z minimální mzdy. 25

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci doba odpočinku = doba, která není pracovní dobou směna - část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA

ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA ZÁKLADY PRACOVNÍHO PRÁVA POJEM A PRAMENY PRACOVNÍHO PRÁVA pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících hlavními prameny jsou: Listina základních

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Slučitelnost profesních a rodinných rolí

Slučitelnost profesních a rodinných rolí Slučitelnost profesních a rodinných rolí Jedním z cílů rodinné politiky je umožnit rodičům lepší slučitelnost jejich rodičovské a profesní role v případě, že nechtějí rezignovat na své rodičovství a ani

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Pracovní právo obecně právo na práci a svobodnou volbu povolání zakotveno v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR základním zákonem je zákoník práce hlavní funkcí pracovního

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce PLAT = odměna za práci v pracovním poměru zaměstnanců státu, územně správních celků, státních fondů, příspěvkových organizací MZDA = odměna

Více

MEMORANDUM. Téma je rozděleno do 5 tematických okruhů:

MEMORANDUM. Téma je rozděleno do 5 tematických okruhů: MEMORANDUM PRO: OD: Spolek Centrum komunitní práce Ústí nad Labem JUDr. Helena Grout, advokát DATUM: 15. května 2015 RE: Doporučení pro ošetření tématu odchody / příchody na MD, RD jak z pozice zaměstnaných,

Více

Studentské brigády a pracovní dohody

Studentské brigády a pracovní dohody Studentské brigády a pracovní dohody Je výhodnější Dohoda o provedení práce, nebo Dohoda o pracovní činnosti? Stalo jsem vám někdy, že jste za odvedenou práci nedostali peníze? Jaká odměna vám podle zákona

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Směrnice kvestora č. 2/2010

Směrnice kvestora č. 2/2010 Směrnice kvestora č. 2/2010 k uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohody) Tato směrnice stanovuje pracovní postupy při uzavírání dohod o pracovní činnosti (dále DPČ) a dohod

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Miniškola podnikání Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Podnikání Podnikání je činnost, kterou vykonává podnikatel soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

PRACOVNÍ PRÁVO. Doba odpočinku. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz I) Přestávka v práci 1) přestávka na jídlo a oddech ( 88 ZPr) nejdéle po 6 hod. nepřetržité práce v délce min. 30 min. lze i několik kratších

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ (SP) - největším veřejným příjmem - vykazuje znaky účelovosti - vykazuje znaky ekvivalentnosti - povinná platba ( tedy má daňový charakter) SP je uceleným, odděleným systémem,

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ

ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ Všechny níže zmíněné smlovy představují z hlediska daně z příjmu vlastně buď tzv. příjem ze závislé činnosti

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy.

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. Téma 2 Odměňování Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. 2.1 Legislativní úprava odměňování ZÁKONÍK PRÁCE (od 1. 1. 2007 zákon č.?.../2006sb., dříve č. 65/1965

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy

Work Life Balance. Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Balance Slaďování práce a rodiny nejen pro ženy Work Life Blance Work-life balance (zkráceně WLB), či český ekvivalent slaďování práce a rodiny, případně kombinace (nebo dokonce konflikt) pracovního

Více

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY A JEHO DOPADY 1. ČÁST

ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY A JEHO DOPADY 1. ČÁST ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY A JEHO DOPADY 1. ČÁST Ing. ANTONÍN DANĚK Minimální mzda představuje pro zdravotní pojištění významnou hodnotu, neboť od její výše se přímo odvíjí placení pojistného zaměstnavateli

Více

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ

Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Pracovní právo I. Mgr. Martin KOPECKÝ Zákaz diskriminace Zákon č. 189/2009 Sb. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Zákoník práce Rovné zacházení se všemi zaměstnanci Důkazní břemeno částečně na zaměstnavateli

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PRACOVNÍ PRÁVO. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce PRACOVNÍ PRÁVO zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Uzavření pracovního poměru: pracovní smlouvou volbou jmenováním Pracovní smlouva (povinné náležitosti) druh práce místo výkonu práce den nástupu do zaměstnání

Více

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012 Pracovně právní, mzdové a sociální podmínky zaměstnanců ČSAT 1. Předmět úpravy I. Úvodní ustanovení Tímto metodickým pokynem se stanovují: pracovněprávní nároky a podmínky zaměstnanců ČSAT mzdové podmínky

Více

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti Otázka: Pracovněprávní vztahy Předmět: Ekonomie Přidal(a): K. Zaměstnavatel - osoba, která má právní subjektivitu, je to FO i PO - může mít jakýkoliv počet zaměstnanců - vystupují vlastním jménem na vlastní

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0101.docx Autor Ing. Adam

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví

Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví Studie č. 7 : Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a její dopady na zaměstnance a podniky v odvětví stavebnictví Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 15. Odměňování za práci Mgr. Zuzana Válková MZDOVÉ

Více

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D

Novela zákoníku práce 2012. Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Novela zákoníku práce 2012 Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D Parametry novely Navržená účinnost 1. ledna 2012 Důvod předložení posílení flexibility pracovního práva reakce na nález Ústavního soudu reforma veřejných

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Váš dopis značky ze dne Naše č.j. 2007/13674-24 Vyřizuje/linka Hovorka/2404 V Praze dne 27. března 2007 Informace MPSV

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více