PRACOVNÍ ŘÁD. Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ ŘÁD. Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích"

Transkript

1 PRACOVNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Každý zaměstnanec pracuje v Jihočeské vědecké knihovně (dále jen JVK) dobrovolně a bez nátlaku a je si vědom toho, že bude dodržovat tento pracovní řád, jehož cílem je zajištění vnitřního pořádku a úspěšné činnosti instituce. Pracovní řád působí jako účinný nástroj řízení. Pracovní řád je závazný pro všechny zaměstnance v řádném pracovním poměru a přiměřeně se vztahuje i na ostatní pracovněprávní vztahy. Zaměstnanec je povinen dodržovat zejména 301 ZP a vedoucí zaměstnanec, jako představitel zaměstnavatele, dále 300 a 302 ZP. Použité iniciály: JVK: zaměstnavatel Jihočeská vědecké knihovna ZP : zákon 262/2006Sb., zákoník práce v platném znění KS : uzavřená kolektivní smlouva v Jihočeské vědecké knihovně Použité výrazy: vedoucí zaměstnanec = vedoucí oddělení, vedoucí odboru, náměstek, ředitel vedoucí zaměstnanec prvního stupně řízení = vedoucí oddělení, případně referátů vedoucí zaměstnanec druhého stupně řízení = ekonomický náměstek, náměstek pro knihovnické služby, vedoucí odboru vedoucí zaměstnanec třetího stupně řízení = ředitel Běžná komunikace v JVK mezi zaměstnavatelem, zaměstnancem i odborovou organizací je zajišťována osobní komunikací mezi podřízeným a nadřízeným dle organizačního řádu a informováním v intranetu a služební elektronickou poštou. Ke všem těmto možnostem komunikace má přístup každý zaměstnanec v JVK, který je též ve vlastním zájmu povinen se naučit s elektronickými médii pracovat a ke komunikaci je využívat. S příslušnými hesly, která umožňují vstup do intranetu, je seznámen svým vedoucím zaměstnancem na prvním stupni řízení. V ostatních případech se postupuje podle ZP. Doručování písemnosti zaměstnavatelem je prováděno dle 334 až 336 ZP. 1

2 I. PRACOVNÍ POMĚR I/1. VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU Žadatel o zaměstnání v knihovně předkládá životopis, ve kterém uvádí: jméno, příjmení, dokončené nejvyšší vzdělání, průběh svého zaměstnání od ukončení vzdělání, důvod, proč žádá o zaměstnání v knihovně a představu o svém působení v knihovně. Před přijetím do zaměstnání v knihovně a před podpisem pracovní smlouvy se žadatel seznámí s pracovištěm, na kterém bude pracovat ( odpovídá příslušný vedoucí na druhém stupni řízení) a je s ním projednáno jeho platové zařazení, pracovní doba a další povinnosti, které pro něho vyplynou z pracovní smlouvy. Při nástupu do práce je zaměstnanec seznámen: 1. s pracovním řádem knihovny 2. s kolektivní smlouvou 3. s předpisy, které se týkají ochrany a bezpečnosti zdraví při práci a požárními předpisy 4. s kategorií práce, ve které je vykonávaná práce zařazena 5. se způsobem odměňování a dnem a způsobem výplaty 6. se systémem evidence pracovní doby 7. s dalšími vnitřními předpisy Zaměstnanec osobního oddělení si před podpisem pracovní smlouvy od žadatele vyžádá: 1. potvrzení o ukončení předchozího zaměstnání 2. posudek o pracovní činnosti od posledního zaměstnavatele, vyžaduje-li to povaha zaměstnání v JVK 3. doklady o dosaženém vzdělání 4. výpis z trestního rejstříku (v případech, kdy to vyžadují příslušné předpisy nebo pokud to bude považovat ředitel knihovny za vhodné, zejména u pracovníků ve skladech a u vrátných). 5. doklad o vstupní lékařské prohlídce. Pracovní poměr se zakládá smlouvou mezi JVK a zaměstnancem nebo jmenováním na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr ke knihovně vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě. Pracovní poměr se zaměstnancem přijatým do JVK uzavírá ředitel knihovny nebo v jeho nepřítomnosti ekonomický náměstek. Pracovní poměr se uzavírá písemně mezi JVK a zaměstnancem a to nejpozději v den nástupu do zaměstnání. Písemná smlouva je vyhotovována v osobním oddělení na základě podkladů, které zaměstnanec oddělení obdržel od vedoucích zaměstnanců JVK a od žadatele o zaměstnání. Jmenování provádí ředitel JVK. Osobní údaje nového zaměstnance jsou evidovány pouze v rozsahu požadovaném příslušnými zákony České republiky. Jiná data od zaměstnanců se nepožadují. Pracovní smlouva je zhotovována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a jedno je uchováváno v osobní složce zaměstnance v osobním oddělení. Při podepsání pracovní smlouvy obdrží zaměstnanec od zaměstnance osobního oddělení docházkový čip a platový výměr, případně pracovní náplň (tu může obdržet až do sedmi dnů od podepsání pracovní smlouvy). 2

3 Manželé, druh a družka, rodiče a děti, sourozenci nebudou zařazováni na pracoviště, kde by byl jeden z nich přímo podřízen druhému a podléhal jeho kontrole. Nejde-li o pokladní nebo účetní činnost nebo kontrolu této činnosti, může ve výjimečných případech povolit výjimku v zařazení ředitel knihovny. I/2. ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU Obsah pracovní smlouvy lze změnit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran Zákoník práce stanoví, ve kterých případech je JVK povinna převést zaměstnance na jinou práci a ve kterých případech může převést zaměstnance na jinou práci po vzájemné dohodě. I/3. SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU řeší zákoník práce Úkon směřující k rozvázání pracovního poměru činí zaměstnanec a JVK jako zaměstnavatel vždy písemně. Zaměstnanec doručí písemnost svému vedoucímu zaměstnanci v prvním stupni řízení (v jeho případě pak vedoucímu na druhém stupni řízení) osobním předáním v místě sídla JVK a vedoucí zaměstnanec, na žádost zaměstnance, potvrdí doručení písemnosti též písemně. Následně předá, se svým písemným vyjádřením, tuto písemnost vedoucímu v dalším stupni řízení, není-li přítomen pak řediteli nebo do osobního oddělení. Vedoucí ve druhém stupni řízení předává se svým vyjádřením písemnost řediteli nebo do osobního oddělení. Zaměstnanec je povinen v souvislosti se skončením pracovního poměru: 1. odevzdat do osobního oddělení čip, kterým byla evidována jeho pracovní doba a vizitku 2. informovat svého vedoucího v prvním stupni řízení o stavu plnění uložených úkolů a řádně mu předat: o nesplněné úkoly o o o předměty náležející k osobnímu vybavení zaměstnance na pracovišti pracovní pomůcky, nástroje, přístroje, osobní ochranné pracovních prostředky a jiné podobné předměty, které mu byly svěřeny na písemné potvrzení nebo na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů vyúčtování poskytnutých záloh a ostatních finančních závazků včetně stravenek a půjček z FKSP O předání úkolů a odevzdání věcí pořídí vedoucí v prvním stupni řízení písemný záznam, který předá do osobního oddělení. Záznam bude uložen v osobní složce zaměstnance. Při předávání funkce náměstka a vedoucího ve druhém stupni řízení bude sepsán protokol o předání funkce, který podepisuje odcházející zaměstnanec a ředitel knihovny. Protokol bude uložen v osobním spise zaměstnance a v archivu knihovny. JVK (vedoucí osobního oddělení) je povinna v souvislosti se skončením pracovního poměru vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm skutečnosti dle 313 zákoníku práce a další písemnosti týkající se osobních údajů o zaměstnanci. Jiné informace je JVK oprávněna o zaměstnanci podávat pouze s jeho souhlasem, pokud právní předpis nestanoví jinak. Na žádost zaměstnance se vydává i posudek o pracovní činnosti a to do 15 dnů od žádosti zaměstnance, nejdříve však dva měsíce před skončením pracovního poměru zaměstnance. 3

4 II. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU II/1. PRACOVNÍ DOBA Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro knihovnu práci. Dobou odpočinku je doba, která není pracovní dobou. Pracovní doba je evidována na pracovištích v elektronickém docházkovém systému, v případě dohod o provedení práce a o pracovní činnosti na papírových docházkových listech. Záznamy si provádí každý zaměstnanec sám, kontrolu evidence pracovní doby a případné opravy v evidenci provádí vedoucí zaměstnanec. Veškerou nepřítomnost v práci (mimo dobu na jídlo a oddech, dovolenou, přechody mezi detašovanými pracovišti /přesuny/ a opuštění pracoviště k plnění pracovních úkolů mimo JVK) musí zaměstnanec doložit příslušnými doklady ( propustkami podepsanými vedoucím na prvním nebo na druhém stupni řízení, potvrzením lékaře o návštěvě léčebného zařízení nebo o pracovní neschopnosti, případně o ošetřování člena rodiny, potvrzením o důvodech nepřítomnosti v práci z důvodů překážek na straně zaměstnance dle Nařízení vlády 590/2006 Sb. nebo ZP atd.). Je-li zaměstnanci včas známa překážka v práci na jeho straně, musí neprodleně ( nejpozději do 24 hodin) požádat JVK o poskytnutí pracovního volna a sdělit předpokládanou délku trvání tohoto volna. Informaci provede ústně, telefonicky nebo em. Přechody mezi detašovanými pracovišti a opuštění pracoviště k plnění pracovních úkolů mimo JVK, označí zaměstnanec příslušnou ikonkou přesun v docházkovém systému V JVK se uplatňuje,pružné rozvržení pracovní doby, kdy musí být průměrná týdenní pracovní doba naplněna nejdéle v čtyřtýdenním vyrovnávacím období. Průměrná týdenní pracovní doba ve stanoveném období činí 40 hodin, přičemž délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Pracovní doba je rozvržena do pětidenního pracovního týdne. Zajišťuje-li zaměstnanec sobotní službu, je jeho pracovní doba rozvržena do šestidenního pracovního týdne. Délka pracovní doby může být po vzájemné dohodě i kratší, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Do zaměstnání nastupuje zaměstnanec každý den dle rozpisu směn a to jednou. Pracovní směnu nelze v jeden den rozdělovat. Je-li se zaměstnancem sjednána kratší pracovní doba, pak tomuto zaměstnanci náleží plat odpovídající této kratší pracovní době. Zaměstnanec musí být na začátku pracovní doby již na svém pracovišti. Do pracovní doby se nezapočítává přestávka na jídlo a oddech v délce 30 až 60 minut, kterou zaměstnanec čerpá v jedné části a evidenci provádí v elektronickém systému. I v tuto dobu může zaměstnanec zůstat na pracovišti, aniž vykonává práci pro knihovnu. Jiná přestávka na jídlo a oddech se v JVK neposkytuje (snídaně, svačiny, přestávky na kávu apod.) Do pracovní doby se nezapočítává doba, kterou zaměstnanec prokouří před budovami JVK. V době pevné pracovní doby nelze čerpat přestávky na kouření. Na všech pracovištích JVK je zákaz kouření. Zdržovat se na pracovišti mimo pracovní dobu a přestávku na jídlo a oddech není, bez souhlasu vedoucího zaměstnance, dovoleno. 4

5 II/2. FORMY PRACOVNÍ DOBY Pracovní doba v JVK je stanovena jako pružná pracovní doba, délka směny nepřesáhne 12 hodin; průměrná týdenní pracovní doba, bez práce přesčas, musí být naplněna nejdéle ve čtyřtýdenním pracovním období. Rozvrh směn jednotlivým zaměstnancům stanoví dva týdny předem na celé čtyřtýdenní období vedoucí zaměstnanec v prvním stupni řízení a prokazatelně s rozvrhem směn zaměstnance seznámí. Vedoucí zaměstnanec na prvním stupni řízení je též zodpovědný za zajištění směnného provozu tak, aby konec odpolední směny nekončil dříve, než konec výpůjční doby v příslušném oddělení JVK. Zaměstnanci s denním pracovním úvazkem na 4 hod. a méně mohou po dohodě s vedoucím pracovníkem denní pracovní dobu kumulovat. Kontrolu dodržování pružné pracovní doby a dodržování směn provádí vedoucí zaměstnanec na prvním stupni řízení Pružná pracovní doba se neuplatňuje v případě, že zaměstnanec je vyslán na služební cestu,v den dovolené a v den pracovní neschopnosti či dalších překážek v práci dle zákoníku práce a nařízení vlády. V den čerpání ½ dne dovolené se uplatňuje pružná pracovní doba s tím, že musí být odpracována minimálně ½ denního pracovního úvazku zaměstnance. Překážky v práci na straně zaměstnance se posuzují jako výkon práce pouze v rozsahu, ve kterém nezbytně zasáhly do základní pracovní doby; v rozsahu, v němž zasáhly do volitelné pracovní doby, se posuzují jako omluvené, ale neposkytuje se za ně náhrada mzdy. Pokud právní předpis u překážek v práci na straně zaměstnance stanoví přesnou délku nezbytně nutné doby, po kterou zaměstnanci přísluší pracovní volno nebo jde-li o činnost zástupců zaměstnanců, posuzuje se jako výkon práce celá tato doba, přičemž za jeden pracovní den je pokládána délka denní pracovní doby uvedené v pracovní smlouvě. Při služební celodenní cestě zaměstnanců se neuplatňuje pružné rozvržení pracovní doby ( 85 odst. 4 ZP). V těchto případech je povinné rozvržení pracovní doby do směn stanoveno takto: hod. Čas strávený na cestě v dopravních prostředcích mimo takto určenou dobu směny není výkonem práce. Za tento čas náleží cestovní náhrady dle ZP. Čas na cestě v době určené směny se do odpracované doby započítává jako výkon práce. V případě, že je služební cesta nastoupena po začátku stanovené směny, je zaměstnanec povinen být na pracovišti od 7,00 hod. a v případě, že služební cesta skončí před koncem stanovené směny (15,30 hod.)je zaměstnanec povinen vrátit se na pracoviště. Po předchozí dohodě a se souhlasem vedoucího zaměstnance, který zaměstnance na služební cestu vyslal, lze v těchto případech dobu nepřítomnosti na pracovišti před nástupem a po skončení cesty napracovat jiný den v rámci pružné pracovní doby nebo čerpat náhradní volno, pokud má na něj zaměstnanec nárok. V těchto případech je nezbytné v evidenci o pracovní době doplnit dobu skutečného trvání služební cesty na základě vyplněného cestovního příkazu. Toto doplnění provádí vedoucí zaměstnanec, který povolil a schválil služební cestu. Při výkonu práce nad stanovenou dobu směny při služební cestě je tato práce prací přesčas. Časová rozmezí: Výkon práce je stanoven od 6.15 hod. do hod. Výkon práce u zaměstnanců vrátnice je stanoven od 5.45 do hodin. Pracovní doba pružná se skládá ze základní pracovní doby a volitelné pracovní doby. Základní pracovní doba je stanovena: 5

6 Pro zaměstnance ranního pracovního režimu hod. Pro zaměstnance v odpoledním pracovním režimu hod. Pro zaměstnance, který vykonává sobotní službu : hod. Pro zaměstnance zařazené jako řidič a údržbář s denním pracovním úvazkem 4 hod. a méně Pracovní dobu zaměstnanců s denním pracovním úvazkem 5 hod. a méně určuje vedoucí zaměstnanec na 1. nebo 2. stupni řízení v rozpisu směn. Základní pracovní doba těchto zaměstnanců je stanovena v ranním pracovním režimu hod., v odpoledním pracovním režimu hod. Pracovní doba a doba na jídlo a oddech se počítá na minuty Doba výkonu práce může činit v jeden den maximálně 12 hodin. Doba na jídlo a oddech je 30 minut minimálně a 60 minut maximálně a je čerpána v jedné části a vždy nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce. Přestávku, kterou zaměstnanec čerpal na jídlo a oddech, je povinen v plné délce napracovat tentýž den. Zahájení přestávky na jídlo a oddech je stanoveno nejdříve na 11 hodin. Opakované nečerpání přestávky na jídlo a oddech nebo její čerpání kratší dobu než je 30 minut může být posuzováno i jako porušení pracovních povinností. Výstupy z elektronického evidenčního systému docházky a docházkové listy: Vždy první pracovní den v měsíci bude ukončena evidence docházky předcházejícího měsíce tím, že vedoucí ve druhém stupni řízení převezme docházkové listy od zaměstnanců, kteří nejsou napojeni na docházkový systém a vytiskne docházkové listy ostatních zaměstnanců z docházkového systému. Zaměstnanec potvrdí svým podpisem souhlas se správností údajů na tištěném docházkovém listě a doloží všemi potřebnými doklady (např. neschopenky, potvrzené propustky).vedoucí zaměstnanec nebo jím pověřený zaměstnanec odsouhlasí svým podpisem na dokladech a docházkovém listě správnost údajů a odevzdá je neprodleně do osobního oddělení. II/3. DOVOLENÁ NA ZOTAVENOU Dobu čerpání dovolené určuje ředitel knihovny nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec podle plánu dovolených. Plán dovolených je sestavován a schvalován po předchozí dohodě se zaměstnanci a odborovou organizací čtvrtletně a to vždy do 15. dne posledního měsíce předchozího čtvrtletí (tedy do 15.3.,15.6.,15.9. a ). V plánu dovolených musí být uvedena dovolená delší než 5 dnů včetně. Rozhodování o dovolené do 4 dnů mají v pravomoci vedoucí oddělení. Pokud vznikne potřeba dovolené od 5 dnů výše mimo plán dovolených, požádá zaměstnanec písemně vedoucího na prvním stupni řízení, který žádost předá ke schválení vedoucímu na druhém stupni řízení. Plán dovolených je přístupný v elektronické podobě v docházkovém systému. Vyvěšení plánu dovolených je považováno za prokazatelné seznámení zaměstnance s termínem nástupu a ukončení dovolené ze strany JVK. Všechny změny v nástupu dovolené musí být zaznamenány v docházkovém systému po odsouhlasení vedoucím pracovníkem. Bez souhlasu vedoucího zaměstnance nesmí zaměstnanec nastoupit neplánovanou dovolenou. Pokud tak učiní, je to posuzováno jako porušení pracovních povinností. Nařízená dovolená po dnech (např. na ) je vždy uváděna v plánu práce na příslušný rok. Nástup a konec dovolené musí být vyznačen v docházkovém systému a potvrzeno příslušným vedoucím zaměstnancem prvního stupně řízení na vytištěném docházkovém listě za každý měsíc. 6

7 Zaměstnanec čerpá dovolenou buď v celku nebo po částech, přičemž alespoň jedna část dovolené bude nejméně dva týdny (10 pracovních dnů) v celku. Dovolená na zotavenou za kalendářní rok musí být vyčerpána do konce příslušného kalendářního roku. Dovolená se čerpá v celých dnech, neurčuje-li zákoník práce v konkrétních případech jinak. V průběhu kalendářního roku je možno celkem tři dny dovolené na zotavenou čerpat rozdělené po půldnech s tím, že v jednom kalendářním měsíci bude vyčerpán vždy celý den dovolené. Dovolená se přerušuje, pokud byl zaměstnanec během dovolené uznán práce neschopným pro nemoc nebo úraz nebo ošetřuje-li nemocného člena rodiny a její čerpání pokračuje prvním dnem po ukončení nemocenské nebo ošetřování člena rodiny a to v délce, v jaké byla původní dovolená plánovaná a JVK nařízená. II/4. PRACOVNÍ VOLNO BEZ NÁHRADY PLATU Pracovní volno bez náhrady platu nad rámec stanovený ZP a Nařízením vlády č.590/2006 Sb. Je poskytováno v délce a za podmínek stanovených v Kolektivní smlouvě, přičemž o konkrétní poskytnutí určitého dne pracovního volna bez náhrady platu musí zaměstnanec požádat předem svého přímého vedoucího zaměstnance v prvním stupni řízení, který po dohodě s vedoucím ve druhém stupni řízení může s tímto volnem vyslovit souhlas. II/5. PRACOVNÍ VOLNO PŘI PŘEKÁŽKÁCH V PRÁCI Pracovní volno (s náhradou platu a bez náhrady platu) při překážkách v práci se poskytuje podle platného ZP, Nařízení vlády č.590/2006 Sb. a KS, přičemž o poskytnutí pracovního volna pro důležitou osobní překážku v práci požádá zaměstnanec svého příslušného vedoucího zaměstnance v prvním nebo ve druhém stupni řízení a to bez zbytečných odkladů. Bez příslušného dokladu skutečném důvodu a době čerpání pracovního volna bude na nepotvrzenou pracovní dobu pohlíženo jako na neodpracovanou pracovní dobu a jako na porušení pracovní povinnosti. Pracovní volno se neposkytuje, jestliže může zaměstnanec zařídit záležitost mimo svoji pevnou pracovní dobu. Vedoucí zaměstnanec může na zaměstnanci požadovat doklad o tom, že záležitost nebylo možno zařídit mimo pevnou pracovní dobu. Byl-li zaměstnanec uznán neschopným práce pro nemoc nebo úraz, je povinen to oznámit neprodleně příslušnému vedoucímu zaměstnanci prvního stupně řízení nebo jeho zástupci, není-li ten přítomen, pak vedoucímu ve druhém stupni řízení nebo řediteli knihovny, případně osobnímu oddělení a současně předložit doklad od lékaře, rovněž tak i skončení pracovní neschopnosti. Pokud je zaměstnanec práce neschopen tak, že jeho neschopnost přechází z měsíce na měsíc, musí předložit pro účely výplaty za uplynulý měsíc doklad od lékaře o tom, že jeho pracovní neschopnost k poslednímu dni v uplynulém měsíci stále trvala. Obdobně uplatňuje zaměstnanec nárok na dávky nemocenského pojištění při mateřské dovolené, ošetřování člena rodiny apod. 7

8 III. VÝPLATA PLATU JVK dává přednost z důvodů využívání pracovní doby a osobní bezpečnosti pokladní a řidiče zasílání měsíčního platu na bankovní účet určený zaměstnancem. Ve výplatní den je zaměstnanci předán písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách platu a o provedených srážkách. Doklady a stravenky jsou vydávány zaměstnancům v den výplaty v budově Na Sadech od do a v budově na Lidické tř. od do hod. Pokud zaměstnanec trvá na vyplácení částky v hotovosti, je tak učiněno ve výplatní den a to v čase hod. v budově Na Sadech. Zaměstnanec může k převzetí platu zmocnit písemně plnou mocí i jinou osobu. Manželovi/manželce lze plat vyplatit jen na základě písemného zmocnění. IV. PRACOVNÍ POVINNOSTI IV/1. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ KNIHOVNY Během pracovního poměru i po jeho ukončení v JVK dodržovat směrnici o ochraně osobních údajů směrem k uživatelům služeb JVK Pokud je zaměstnanci umožněno pracovat v internetu nebo v jiné síti, sleduje pravidelně svoji služební elektronickou poštu a informace na intranetových stránkách knihovny a řídí se pokyny tam uvedenými, neboť všechny pokyny takto sdělované mají charakter písemného sdělení vedoucích zaměstnanců a odborové organizace spolupracovníkům. Tato písemná sdělení musí vedoucí zaměstnanci prvního stupně řízení doručit i těm zaměstnancům, kteří v daném okamžiku nemají pracovní přístup k těmto elektronickým zdrojům. Zjišťování soukromých dat a informací pro soukromé účely a vyřizování soukromé pošty prostřednictvím Internetu mohou zaměstnanci provádět bezplatně a se souhlasem vedoucího zaměstnance prvního nebo druhého stupně řízení pouze mimo svoji pracovní dobu a sami. Tuto činnost je vedoucí zaměstnanec oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat. Pracovat na přístrojích výpočetní techniky a využívat telekomunikačních zařízení JVK, která nejsou v prostorách přístupných veřejnosti, mohou pouze zaměstnanci JVK, tuto skutečnost budou vedoucí zaměstnanci kontrolovat. Zaměstnanec se nesmí pokoušet překonat instalované zabezpečení, ani měnit softwarové nebo hardwarové konfigurace. Každou zjištěnou závadu je povinen neprodleně oznámit správci sítě. Na technice zaměstnavatele je zakázáno instalovat jakýkoliv software na lokální i síťové disky. Zaměstnanec nesmí svévolně přemísťovat majetek knihovny umístěný v jednotlivých úsecích, přesuny majetku mohou být provedeny pouze na základě potvrzené Převodky majetku Zaměstnanec se denně musí řídit pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požárními předpisy a určenými pracovními postupy tak, jak byl s nimi seznámen v pravidelných školeních a instruktážních dnech pořádaných JVK. Zaměstnanec nesmí vykonávat bez písemného souhlasu ředitele JVK souběžnou výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti JVK dle zřizovací listiny. Zaměstnanec je povinen podávat pravdivé informace oprávněným kontrolním úřadům 8

9 Zaměstnanec je povinen neprodleně oznamovat všechny změny v osobních údajích a jiné skutečnosti, které musí zaměstnavatel znát pro účely nemocenského a důchodového pojištění, pro účely platové apod. (např. číslo občanského průkazu, přestěhování apod.) a pro účely pracovního zařazení. Zaměstnanec nesmí vynášet bez souhlasu ředitele z prostor JVK majetek knihovny, písemnosti nebo jakoukoliv úřední dokumentaci. Zaměstnanec musí v pracovní době v souvislosti s plněním pracovních úkolů a při úředních jednáních osobním vystupováním důstojně reprezentovat JVK. Zaměstnanec nesmí kouřit v prostorách knihovny. Zaměstnanec nesmí na pracovišti požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky a nesmí pod jejich vlivem vstupovat do JVK. Přijímat soukromé návštěvy na pracovišti není dovoleno, zaměstnanec může v odůvodněných případech přijímat soukromé návštěvy pouze v prostorách určených pro veřejnost. IV/2. POVINNOSTI VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ZAMĚSTNAVATELE Organizací práce, změnami v organizační struktuře, personální politikou a osobním přístupem zajišťovat naplňování činnosti JVK jako veřejné knihovnické a informační instituce, jejíž činnost je hrazena z veřejných finančních prostředků. Řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výsledky a dodržování pracovních povinností v souladu se ZP a vnitřními předpisy Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práci, jejíž výkon neodpovídá jeho způsobilosti nebo zdravotnímu stavu Pravidelnými písemnými informacemi zveřejňovanými prostřednictvím intranetu a služební elektronické pošty seznamovat všechny zaměstnance s důležitými předpisy, událostmi, školeními a povinnostmi, které pro ně z pohledu JVK jsou důležité nebo se kterými musí být zaměstnanci podle příslušných zákonů seznámeni. S těmito informacemi seznamovat jiným způsobem i ty zaměstnance, kteří v daném okamžiku nemají pracovní přístup k těmto elektronickým zdrojům. Pravidelně zajišťovat školení zaměstnanců v ochraně a bezpečnosti zdraví při práci a v požární prevenci. Zajistit a hradit povinná školení pro řidiče motorových vozidel. Zajistit u zaměstnanců, kteří v souvislosti s výkonem práce přímo odpovídají za svěřený majetek, uzavření písemného potvrzení, dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů nebo dohodu o odpovědnosti. Spolupracovat s odborovou organizací a poskytovat jí v rámci dohodnuté KS potřebné podklady k provádění kontrol a úkolů, ke kterým je odborová organizace oprávněna. IV/3. DŮSLEDKY PORUŠOVÁNÍ PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ Dopustí-li se zaměstnanec méně závažného porušení pracovních povinností, je vedoucí zaměstnanec povinen mu toto vytknout a poučit ho o nesprávnosti jeho jednání Dochází-li u zaměstnance k soustavnému méně závažnému porušování pracovních povinností, je vedoucí zaměstnanec povinen ho na tuto skutečnost upozornit a to písemně. Při opakujícím se nebo při závažném porušení pracovních povinností je postupováno v souladu se ZP. 9

10 Jako soustavné méně závažné porušení pracovních povinností lze posuzovat zejména: o nedodržování pevné pracovní doby (neodůvodněné pozdní příchody a odchody v pevné pracovní době, jakož i neodůvodněné a opakované návštěvy lékaře v této době, ač lze lékaře navštívit i v době mimo pevnou pracovní dobu). o opakované nedodržování bezpečnostních předpisů, např. nedodržování stanovené přestávky na jídlo a oddech v délce 30 minut nejdéle po 6 hod práce, nepoužívání předepsaných ochranných pracovních prostředků a pracovních postupů o opakovaný vstup nebo opakované opuštění prostor JVK jiným než oficiálním vchodem o soustavné přijímání návštěv v pracovní době Jako závažné porušení pracovních povinností posuzujeme zejména o prokazatelně opakované porušení pracovní a technologické kázně s následným vznikem škody o vnášení alkoholických nápojů nebo drog či jiných omamných prostředků na pracoviště a požívání alkoholických či jiných omamných prostředků při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ním o opakované využívání výpočetní techniky, reprografické techniky, údržbářského nářadí a dalších předmětů JVK k vlastní potřebě o kouření na pracovišti Poruší-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, bude s ním rozvázán pracovní poměr. Odpovědnost za způsobenou škodu Pokud byly zaměstnanci na písemné potvrzení nebo na základě uzavřené dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů svěřeny pracovní nástroje, ochranné osobní prostředky či jiné předměty, pak za ně zaměstnanec odpovídá v plném rozsahu. K ochraně majetku JVK je vedoucí zaměstnanec na každém pracovišti knihovny oprávněn provádět v nezbytném rozsahu i kontrolu věcí, které si zaměstnanci vnášejí nebo odnášejí z JVK, včetně kontrol, zda odnášené informační materiály jsou řádně zaevidovány ve výpůjčním protokolu. Nezbytným rozsahem je např. kontrola vnitřku kabelky, nákupní tašky, či jiného příručního zavazadla. JVK odpovídá u zaměstnance, se kterým má uzavřený pracovní poměr, za škodu na věcech, které si zaměstnanec odložil při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi v uzavřeném psacím stole, uzamčené skříni a v uzamčené kanceláři, v šatně JVK, případně v trezoru. JVK JVK nezodpovídá za ztrátu, či poškození dopravních prostředků, kterých zaměstnanec používá k dopravě do a ze zaměstnání, ani není povinna zajistit úschovu dopravních prostředků v okolí objektu JVK. 10

11 V. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a to zejména dodržováním stanovených a JVK přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek BOZP. Zaměstnanec, který je svědkem úrazu spoluzaměstnance nebo návštěvníka knihovny, popřípadě se o něm dozví nejdříve, provede nebo zařídí neprodleně poskytnutí první pomoci, případně přivolá lékařskou pomoc. Postižený zaměstnanec, pokud je toho schopen a každý zaměstnanec, který je svědkem úrazu nebo se o něm nejdříve dozví, je povinen o tom bezodkladně uvědomit nejbližšího vedoucího zaměstnance. Vedoucí zaměstnanec se ihned přesvědčí, zda již bylo zajištěno lékařské ošetření a pokud se tak nestalo, učiní tak neodkladně. Vedoucí zaměstnanec pak zajistí, aby o vzniku a průběhu úrazu byla provedena potřebná písemná evidence. Každý zaměstnanec musí dbát podle svých možností o vlastní bezpečnost, o své zdraví a i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí v práci. Znalost základních povinností vyplývající z právních předpisů a předpisů JVK k BOZP je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. VI. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Právní úkony a rozhodnutí podle příslušných ustanovení pracovního řádu činí jménem JVK ředitel nebo jím pověřený zaměstnanec. Zaměstnanci, kteří jsou v pracovněprávním vztahu k JVK podle 3 věta druhá ZP mají právo na informace a projednání, přičemž v JVK tuto povinnost vůči zaměstnancům nese odborová organizace ( 276 ZP) Změny a doplňky pracovního řádu vydává ředitel knihovny s předchozím písemným souhlasem odborové organizace. Pracovní řád bude zveřejněn na intranetu JVK a tím bude zajištěna jeho přístupnost pro všechny zaměstnance knihovny. Tento pracovní řád nabývá účinnosti dnem a současně se ruší pracovní řád ze dne Projednáno a schváleno odborovou organizací dne Mgr. Ivo Kareš, ředitel Martina Bílkovská, předsedkyně odborové organizace 11

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍ Ř ÁD OBSAH Základní ustanovení... 2 Vznik, změna a zánik pracovního poměru... 2 Povinnosti zaměstnanců... 3 Povinnosti zaměstnavatele... 4 Pracovní doba...

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 PRACOVNÍ ŘÁD Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 Podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net I. Úvodní ustanovení EVIDENCE PRACOVNÍ

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Článek I Působnost (1) Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Doplnění poskytnutých informací Využití ITC prostředků ve škole Podle metodického pokynu č.j. 30799/2005-551 byly pro základní školy stanoveny parametry: počítačové učebny (žáci) 5 pracovních stanic na

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

Pracovní řád. Místní akční skupina Broumovsko+ Klášterní 1, 550 01 Broumov IČ 27006808. Směrnice č. 7/2008. 1. Všeobecná ustanovení

Pracovní řád. Místní akční skupina Broumovsko+ Klášterní 1, 550 01 Broumov IČ 27006808. Směrnice č. 7/2008. 1. Všeobecná ustanovení Místní akční skupina Broumovsko+ Klášterní 1, 550 01 Broumov IČ 27006808 Směrnice č. 7/2008 Pracovní řád 1. Všeobecná ustanovení Tento pracovní řád se vydává v souladu se zák. 262/2006 Sb, zákoníkem páce

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona

Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. Publikováno z EPIS Ekonomicko Právní Informační Systém (http://www.epis.cz) Přehled sankcí podle zákona Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb. page Přehled sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce fyzická osoba = FO; právnická osoba = PO Pokuta za přestupek (fyzické osoby) nebo správní

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody

září 2013 Dotaz: Odpověď: ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody září 2013 Dotaz: Má zaměstnavatel právo nařídit čerpání dovolené následujícím způsobem? 1. Vyčerpání všech dnů dovolené, na které zaměstnancům vznikl nárok za rok 2013 do 31. 12. 2013. 2. V odůvodněných

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591. Pracovní řád číslo 12/2007

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591. Pracovní řád číslo 12/2007 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591 Pracovní řád číslo 12/2007 Předkladatel (gestor) : Jaroslav Hitschfel, tajemník MěÚ v České Skalici Tajemník Městského

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Státní fond životního prostředí ČR se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11, PSČ 148 00 IČ: 00020729 jednající Ing. Radkou Bučilovou, ředitelkou SFŽP ČR (dále jen zaměstnavatel

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb.

Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE. ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ZÁKONÍK PRÁCE ZÁKON Č. 262/2006 Sb. Ostrava, leden 2007 Ing. Ctirad Koudelka Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů

Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů Mladí lidé a bezpečná práce bez úrazů MLADÍ LIDÉ jsou nezkušení a nezralí, nejsou si vědomi rizik, nemají dostatečnou odbornou způsobilost a vzdělání; nejsou si vědomi svých povinností a práv a povinností

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0204 Mgr. Petra Kolompárová, DiS. Tematická oblast Občan a právo Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0204_0111

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0204 Mgr. Petra Kolompárová, DiS. Tematická oblast Občan a právo Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0204_0111 Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,

Více

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Číslo směrnice: S 06/2011 Vypracoval:, řed. školy Schválil:, řed. školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11. 4. 2011 Obecná ustanovení

Více

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení Škola : Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Organizační řád mateřské školy Č.j.: 11/2013-OŘ/Ji Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 2.1/2014 Skartační znak: S 5/2019 Změny: 1.

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

IX. Organizační schéma

IX. Organizační schéma IX. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Samotnou službu zajišťuje 1 pečovatelka na plný pracovní úvazek. Zástup pečovatelky je zajištěn pracovníkem, který splňuje kvalifikační požadavky

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod.

Pracovní cesta. 42 odst. 1 ZP. 153 odst. 2 ZP. viz 2.1.3. 153 odst. 1 ZP. záznam o provozu vozidla apod. Zákoník práce v kostce 2012 Str. 131 8.2 8.2 Pracovní cesta a podmínky jejího konání Pracovní cesta Pracovní cestou je podle 42 odst. 1 zákoníku práce časově omezená cesta k výkonu práce mimo sjednané

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění.

SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. SPRÁVNÍ DOHODA o provádění Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění. Na základě čl. 22 Úmluvy mezi Československou republikou a Federativní

Více