PRACOVNÍ ŘÁD. Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ ŘÁD. Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích"

Transkript

1 PRACOVNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Každý zaměstnanec pracuje v Jihočeské vědecké knihovně (dále jen JVK) dobrovolně a bez nátlaku a je si vědom toho, že bude dodržovat tento pracovní řád, jehož cílem je zajištění vnitřního pořádku a úspěšné činnosti instituce. Pracovní řád působí jako účinný nástroj řízení. Pracovní řád je závazný pro všechny zaměstnance v řádném pracovním poměru a přiměřeně se vztahuje i na ostatní pracovněprávní vztahy. Zaměstnanec je povinen dodržovat zejména 301 ZP a vedoucí zaměstnanec, jako představitel zaměstnavatele, dále 300 a 302 ZP. Použité iniciály: JVK: zaměstnavatel Jihočeská vědecké knihovna ZP : zákon 262/2006Sb., zákoník práce v platném znění KS : uzavřená kolektivní smlouva v Jihočeské vědecké knihovně Použité výrazy: vedoucí zaměstnanec = vedoucí oddělení, vedoucí odboru, náměstek, ředitel vedoucí zaměstnanec prvního stupně řízení = vedoucí oddělení, případně referátů vedoucí zaměstnanec druhého stupně řízení = ekonomický náměstek, náměstek pro knihovnické služby, vedoucí odboru vedoucí zaměstnanec třetího stupně řízení = ředitel Běžná komunikace v JVK mezi zaměstnavatelem, zaměstnancem i odborovou organizací je zajišťována osobní komunikací mezi podřízeným a nadřízeným dle organizačního řádu a informováním v intranetu a služební elektronickou poštou. Ke všem těmto možnostem komunikace má přístup každý zaměstnanec v JVK, který je též ve vlastním zájmu povinen se naučit s elektronickými médii pracovat a ke komunikaci je využívat. S příslušnými hesly, která umožňují vstup do intranetu, je seznámen svým vedoucím zaměstnancem na prvním stupni řízení. V ostatních případech se postupuje podle ZP. Doručování písemnosti zaměstnavatelem je prováděno dle 334 až 336 ZP. 1

2 I. PRACOVNÍ POMĚR I/1. VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU Žadatel o zaměstnání v knihovně předkládá životopis, ve kterém uvádí: jméno, příjmení, dokončené nejvyšší vzdělání, průběh svého zaměstnání od ukončení vzdělání, důvod, proč žádá o zaměstnání v knihovně a představu o svém působení v knihovně. Před přijetím do zaměstnání v knihovně a před podpisem pracovní smlouvy se žadatel seznámí s pracovištěm, na kterém bude pracovat ( odpovídá příslušný vedoucí na druhém stupni řízení) a je s ním projednáno jeho platové zařazení, pracovní doba a další povinnosti, které pro něho vyplynou z pracovní smlouvy. Při nástupu do práce je zaměstnanec seznámen: 1. s pracovním řádem knihovny 2. s kolektivní smlouvou 3. s předpisy, které se týkají ochrany a bezpečnosti zdraví při práci a požárními předpisy 4. s kategorií práce, ve které je vykonávaná práce zařazena 5. se způsobem odměňování a dnem a způsobem výplaty 6. se systémem evidence pracovní doby 7. s dalšími vnitřními předpisy Zaměstnanec osobního oddělení si před podpisem pracovní smlouvy od žadatele vyžádá: 1. potvrzení o ukončení předchozího zaměstnání 2. posudek o pracovní činnosti od posledního zaměstnavatele, vyžaduje-li to povaha zaměstnání v JVK 3. doklady o dosaženém vzdělání 4. výpis z trestního rejstříku (v případech, kdy to vyžadují příslušné předpisy nebo pokud to bude považovat ředitel knihovny za vhodné, zejména u pracovníků ve skladech a u vrátných). 5. doklad o vstupní lékařské prohlídce. Pracovní poměr se zakládá smlouvou mezi JVK a zaměstnancem nebo jmenováním na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr ke knihovně vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě. Pracovní poměr se zaměstnancem přijatým do JVK uzavírá ředitel knihovny nebo v jeho nepřítomnosti ekonomický náměstek. Pracovní poměr se uzavírá písemně mezi JVK a zaměstnancem a to nejpozději v den nástupu do zaměstnání. Písemná smlouva je vyhotovována v osobním oddělení na základě podkladů, které zaměstnanec oddělení obdržel od vedoucích zaměstnanců JVK a od žadatele o zaměstnání. Jmenování provádí ředitel JVK. Osobní údaje nového zaměstnance jsou evidovány pouze v rozsahu požadovaném příslušnými zákony České republiky. Jiná data od zaměstnanců se nepožadují. Pracovní smlouva je zhotovována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a jedno je uchováváno v osobní složce zaměstnance v osobním oddělení. Při podepsání pracovní smlouvy obdrží zaměstnanec od zaměstnance osobního oddělení docházkový čip a platový výměr, případně pracovní náplň (tu může obdržet až do sedmi dnů od podepsání pracovní smlouvy). 2

3 Manželé, druh a družka, rodiče a děti, sourozenci nebudou zařazováni na pracoviště, kde by byl jeden z nich přímo podřízen druhému a podléhal jeho kontrole. Nejde-li o pokladní nebo účetní činnost nebo kontrolu této činnosti, může ve výjimečných případech povolit výjimku v zařazení ředitel knihovny. I/2. ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU Obsah pracovní smlouvy lze změnit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran Zákoník práce stanoví, ve kterých případech je JVK povinna převést zaměstnance na jinou práci a ve kterých případech může převést zaměstnance na jinou práci po vzájemné dohodě. I/3. SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU řeší zákoník práce Úkon směřující k rozvázání pracovního poměru činí zaměstnanec a JVK jako zaměstnavatel vždy písemně. Zaměstnanec doručí písemnost svému vedoucímu zaměstnanci v prvním stupni řízení (v jeho případě pak vedoucímu na druhém stupni řízení) osobním předáním v místě sídla JVK a vedoucí zaměstnanec, na žádost zaměstnance, potvrdí doručení písemnosti též písemně. Následně předá, se svým písemným vyjádřením, tuto písemnost vedoucímu v dalším stupni řízení, není-li přítomen pak řediteli nebo do osobního oddělení. Vedoucí ve druhém stupni řízení předává se svým vyjádřením písemnost řediteli nebo do osobního oddělení. Zaměstnanec je povinen v souvislosti se skončením pracovního poměru: 1. odevzdat do osobního oddělení čip, kterým byla evidována jeho pracovní doba a vizitku 2. informovat svého vedoucího v prvním stupni řízení o stavu plnění uložených úkolů a řádně mu předat: o nesplněné úkoly o o o předměty náležející k osobnímu vybavení zaměstnance na pracovišti pracovní pomůcky, nástroje, přístroje, osobní ochranné pracovních prostředky a jiné podobné předměty, které mu byly svěřeny na písemné potvrzení nebo na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů vyúčtování poskytnutých záloh a ostatních finančních závazků včetně stravenek a půjček z FKSP O předání úkolů a odevzdání věcí pořídí vedoucí v prvním stupni řízení písemný záznam, který předá do osobního oddělení. Záznam bude uložen v osobní složce zaměstnance. Při předávání funkce náměstka a vedoucího ve druhém stupni řízení bude sepsán protokol o předání funkce, který podepisuje odcházející zaměstnanec a ředitel knihovny. Protokol bude uložen v osobním spise zaměstnance a v archivu knihovny. JVK (vedoucí osobního oddělení) je povinna v souvislosti se skončením pracovního poměru vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm skutečnosti dle 313 zákoníku práce a další písemnosti týkající se osobních údajů o zaměstnanci. Jiné informace je JVK oprávněna o zaměstnanci podávat pouze s jeho souhlasem, pokud právní předpis nestanoví jinak. Na žádost zaměstnance se vydává i posudek o pracovní činnosti a to do 15 dnů od žádosti zaměstnance, nejdříve však dva měsíce před skončením pracovního poměru zaměstnance. 3

4 II. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU II/1. PRACOVNÍ DOBA Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro knihovnu práci. Dobou odpočinku je doba, která není pracovní dobou. Pracovní doba je evidována na pracovištích v elektronickém docházkovém systému, v případě dohod o provedení práce a o pracovní činnosti na papírových docházkových listech. Záznamy si provádí každý zaměstnanec sám, kontrolu evidence pracovní doby a případné opravy v evidenci provádí vedoucí zaměstnanec. Veškerou nepřítomnost v práci (mimo dobu na jídlo a oddech, dovolenou, přechody mezi detašovanými pracovišti /přesuny/ a opuštění pracoviště k plnění pracovních úkolů mimo JVK) musí zaměstnanec doložit příslušnými doklady ( propustkami podepsanými vedoucím na prvním nebo na druhém stupni řízení, potvrzením lékaře o návštěvě léčebného zařízení nebo o pracovní neschopnosti, případně o ošetřování člena rodiny, potvrzením o důvodech nepřítomnosti v práci z důvodů překážek na straně zaměstnance dle Nařízení vlády 590/2006 Sb. nebo ZP atd.). Je-li zaměstnanci včas známa překážka v práci na jeho straně, musí neprodleně ( nejpozději do 24 hodin) požádat JVK o poskytnutí pracovního volna a sdělit předpokládanou délku trvání tohoto volna. Informaci provede ústně, telefonicky nebo em. Přechody mezi detašovanými pracovišti a opuštění pracoviště k plnění pracovních úkolů mimo JVK, označí zaměstnanec příslušnou ikonkou přesun v docházkovém systému V JVK se uplatňuje,pružné rozvržení pracovní doby, kdy musí být průměrná týdenní pracovní doba naplněna nejdéle v čtyřtýdenním vyrovnávacím období. Průměrná týdenní pracovní doba ve stanoveném období činí 40 hodin, přičemž délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin. Pracovní doba je rozvržena do pětidenního pracovního týdne. Zajišťuje-li zaměstnanec sobotní službu, je jeho pracovní doba rozvržena do šestidenního pracovního týdne. Délka pracovní doby může být po vzájemné dohodě i kratší, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Do zaměstnání nastupuje zaměstnanec každý den dle rozpisu směn a to jednou. Pracovní směnu nelze v jeden den rozdělovat. Je-li se zaměstnancem sjednána kratší pracovní doba, pak tomuto zaměstnanci náleží plat odpovídající této kratší pracovní době. Zaměstnanec musí být na začátku pracovní doby již na svém pracovišti. Do pracovní doby se nezapočítává přestávka na jídlo a oddech v délce 30 až 60 minut, kterou zaměstnanec čerpá v jedné části a evidenci provádí v elektronickém systému. I v tuto dobu může zaměstnanec zůstat na pracovišti, aniž vykonává práci pro knihovnu. Jiná přestávka na jídlo a oddech se v JVK neposkytuje (snídaně, svačiny, přestávky na kávu apod.) Do pracovní doby se nezapočítává doba, kterou zaměstnanec prokouří před budovami JVK. V době pevné pracovní doby nelze čerpat přestávky na kouření. Na všech pracovištích JVK je zákaz kouření. Zdržovat se na pracovišti mimo pracovní dobu a přestávku na jídlo a oddech není, bez souhlasu vedoucího zaměstnance, dovoleno. 4

5 II/2. FORMY PRACOVNÍ DOBY Pracovní doba v JVK je stanovena jako pružná pracovní doba, délka směny nepřesáhne 12 hodin; průměrná týdenní pracovní doba, bez práce přesčas, musí být naplněna nejdéle ve čtyřtýdenním pracovním období. Rozvrh směn jednotlivým zaměstnancům stanoví dva týdny předem na celé čtyřtýdenní období vedoucí zaměstnanec v prvním stupni řízení a prokazatelně s rozvrhem směn zaměstnance seznámí. Vedoucí zaměstnanec na prvním stupni řízení je též zodpovědný za zajištění směnného provozu tak, aby konec odpolední směny nekončil dříve, než konec výpůjční doby v příslušném oddělení JVK. Zaměstnanci s denním pracovním úvazkem na 4 hod. a méně mohou po dohodě s vedoucím pracovníkem denní pracovní dobu kumulovat. Kontrolu dodržování pružné pracovní doby a dodržování směn provádí vedoucí zaměstnanec na prvním stupni řízení Pružná pracovní doba se neuplatňuje v případě, že zaměstnanec je vyslán na služební cestu,v den dovolené a v den pracovní neschopnosti či dalších překážek v práci dle zákoníku práce a nařízení vlády. V den čerpání ½ dne dovolené se uplatňuje pružná pracovní doba s tím, že musí být odpracována minimálně ½ denního pracovního úvazku zaměstnance. Překážky v práci na straně zaměstnance se posuzují jako výkon práce pouze v rozsahu, ve kterém nezbytně zasáhly do základní pracovní doby; v rozsahu, v němž zasáhly do volitelné pracovní doby, se posuzují jako omluvené, ale neposkytuje se za ně náhrada mzdy. Pokud právní předpis u překážek v práci na straně zaměstnance stanoví přesnou délku nezbytně nutné doby, po kterou zaměstnanci přísluší pracovní volno nebo jde-li o činnost zástupců zaměstnanců, posuzuje se jako výkon práce celá tato doba, přičemž za jeden pracovní den je pokládána délka denní pracovní doby uvedené v pracovní smlouvě. Při služební celodenní cestě zaměstnanců se neuplatňuje pružné rozvržení pracovní doby ( 85 odst. 4 ZP). V těchto případech je povinné rozvržení pracovní doby do směn stanoveno takto: hod. Čas strávený na cestě v dopravních prostředcích mimo takto určenou dobu směny není výkonem práce. Za tento čas náleží cestovní náhrady dle ZP. Čas na cestě v době určené směny se do odpracované doby započítává jako výkon práce. V případě, že je služební cesta nastoupena po začátku stanovené směny, je zaměstnanec povinen být na pracovišti od 7,00 hod. a v případě, že služební cesta skončí před koncem stanovené směny (15,30 hod.)je zaměstnanec povinen vrátit se na pracoviště. Po předchozí dohodě a se souhlasem vedoucího zaměstnance, který zaměstnance na služební cestu vyslal, lze v těchto případech dobu nepřítomnosti na pracovišti před nástupem a po skončení cesty napracovat jiný den v rámci pružné pracovní doby nebo čerpat náhradní volno, pokud má na něj zaměstnanec nárok. V těchto případech je nezbytné v evidenci o pracovní době doplnit dobu skutečného trvání služební cesty na základě vyplněného cestovního příkazu. Toto doplnění provádí vedoucí zaměstnanec, který povolil a schválil služební cestu. Při výkonu práce nad stanovenou dobu směny při služební cestě je tato práce prací přesčas. Časová rozmezí: Výkon práce je stanoven od 6.15 hod. do hod. Výkon práce u zaměstnanců vrátnice je stanoven od 5.45 do hodin. Pracovní doba pružná se skládá ze základní pracovní doby a volitelné pracovní doby. Základní pracovní doba je stanovena: 5

6 Pro zaměstnance ranního pracovního režimu hod. Pro zaměstnance v odpoledním pracovním režimu hod. Pro zaměstnance, který vykonává sobotní službu : hod. Pro zaměstnance zařazené jako řidič a údržbář s denním pracovním úvazkem 4 hod. a méně Pracovní dobu zaměstnanců s denním pracovním úvazkem 5 hod. a méně určuje vedoucí zaměstnanec na 1. nebo 2. stupni řízení v rozpisu směn. Základní pracovní doba těchto zaměstnanců je stanovena v ranním pracovním režimu hod., v odpoledním pracovním režimu hod. Pracovní doba a doba na jídlo a oddech se počítá na minuty Doba výkonu práce může činit v jeden den maximálně 12 hodin. Doba na jídlo a oddech je 30 minut minimálně a 60 minut maximálně a je čerpána v jedné části a vždy nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce. Přestávku, kterou zaměstnanec čerpal na jídlo a oddech, je povinen v plné délce napracovat tentýž den. Zahájení přestávky na jídlo a oddech je stanoveno nejdříve na 11 hodin. Opakované nečerpání přestávky na jídlo a oddech nebo její čerpání kratší dobu než je 30 minut může být posuzováno i jako porušení pracovních povinností. Výstupy z elektronického evidenčního systému docházky a docházkové listy: Vždy první pracovní den v měsíci bude ukončena evidence docházky předcházejícího měsíce tím, že vedoucí ve druhém stupni řízení převezme docházkové listy od zaměstnanců, kteří nejsou napojeni na docházkový systém a vytiskne docházkové listy ostatních zaměstnanců z docházkového systému. Zaměstnanec potvrdí svým podpisem souhlas se správností údajů na tištěném docházkovém listě a doloží všemi potřebnými doklady (např. neschopenky, potvrzené propustky).vedoucí zaměstnanec nebo jím pověřený zaměstnanec odsouhlasí svým podpisem na dokladech a docházkovém listě správnost údajů a odevzdá je neprodleně do osobního oddělení. II/3. DOVOLENÁ NA ZOTAVENOU Dobu čerpání dovolené určuje ředitel knihovny nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec podle plánu dovolených. Plán dovolených je sestavován a schvalován po předchozí dohodě se zaměstnanci a odborovou organizací čtvrtletně a to vždy do 15. dne posledního měsíce předchozího čtvrtletí (tedy do 15.3.,15.6.,15.9. a ). V plánu dovolených musí být uvedena dovolená delší než 5 dnů včetně. Rozhodování o dovolené do 4 dnů mají v pravomoci vedoucí oddělení. Pokud vznikne potřeba dovolené od 5 dnů výše mimo plán dovolených, požádá zaměstnanec písemně vedoucího na prvním stupni řízení, který žádost předá ke schválení vedoucímu na druhém stupni řízení. Plán dovolených je přístupný v elektronické podobě v docházkovém systému. Vyvěšení plánu dovolených je považováno za prokazatelné seznámení zaměstnance s termínem nástupu a ukončení dovolené ze strany JVK. Všechny změny v nástupu dovolené musí být zaznamenány v docházkovém systému po odsouhlasení vedoucím pracovníkem. Bez souhlasu vedoucího zaměstnance nesmí zaměstnanec nastoupit neplánovanou dovolenou. Pokud tak učiní, je to posuzováno jako porušení pracovních povinností. Nařízená dovolená po dnech (např. na ) je vždy uváděna v plánu práce na příslušný rok. Nástup a konec dovolené musí být vyznačen v docházkovém systému a potvrzeno příslušným vedoucím zaměstnancem prvního stupně řízení na vytištěném docházkovém listě za každý měsíc. 6

7 Zaměstnanec čerpá dovolenou buď v celku nebo po částech, přičemž alespoň jedna část dovolené bude nejméně dva týdny (10 pracovních dnů) v celku. Dovolená na zotavenou za kalendářní rok musí být vyčerpána do konce příslušného kalendářního roku. Dovolená se čerpá v celých dnech, neurčuje-li zákoník práce v konkrétních případech jinak. V průběhu kalendářního roku je možno celkem tři dny dovolené na zotavenou čerpat rozdělené po půldnech s tím, že v jednom kalendářním měsíci bude vyčerpán vždy celý den dovolené. Dovolená se přerušuje, pokud byl zaměstnanec během dovolené uznán práce neschopným pro nemoc nebo úraz nebo ošetřuje-li nemocného člena rodiny a její čerpání pokračuje prvním dnem po ukončení nemocenské nebo ošetřování člena rodiny a to v délce, v jaké byla původní dovolená plánovaná a JVK nařízená. II/4. PRACOVNÍ VOLNO BEZ NÁHRADY PLATU Pracovní volno bez náhrady platu nad rámec stanovený ZP a Nařízením vlády č.590/2006 Sb. Je poskytováno v délce a za podmínek stanovených v Kolektivní smlouvě, přičemž o konkrétní poskytnutí určitého dne pracovního volna bez náhrady platu musí zaměstnanec požádat předem svého přímého vedoucího zaměstnance v prvním stupni řízení, který po dohodě s vedoucím ve druhém stupni řízení může s tímto volnem vyslovit souhlas. II/5. PRACOVNÍ VOLNO PŘI PŘEKÁŽKÁCH V PRÁCI Pracovní volno (s náhradou platu a bez náhrady platu) při překážkách v práci se poskytuje podle platného ZP, Nařízení vlády č.590/2006 Sb. a KS, přičemž o poskytnutí pracovního volna pro důležitou osobní překážku v práci požádá zaměstnanec svého příslušného vedoucího zaměstnance v prvním nebo ve druhém stupni řízení a to bez zbytečných odkladů. Bez příslušného dokladu skutečném důvodu a době čerpání pracovního volna bude na nepotvrzenou pracovní dobu pohlíženo jako na neodpracovanou pracovní dobu a jako na porušení pracovní povinnosti. Pracovní volno se neposkytuje, jestliže může zaměstnanec zařídit záležitost mimo svoji pevnou pracovní dobu. Vedoucí zaměstnanec může na zaměstnanci požadovat doklad o tom, že záležitost nebylo možno zařídit mimo pevnou pracovní dobu. Byl-li zaměstnanec uznán neschopným práce pro nemoc nebo úraz, je povinen to oznámit neprodleně příslušnému vedoucímu zaměstnanci prvního stupně řízení nebo jeho zástupci, není-li ten přítomen, pak vedoucímu ve druhém stupni řízení nebo řediteli knihovny, případně osobnímu oddělení a současně předložit doklad od lékaře, rovněž tak i skončení pracovní neschopnosti. Pokud je zaměstnanec práce neschopen tak, že jeho neschopnost přechází z měsíce na měsíc, musí předložit pro účely výplaty za uplynulý měsíc doklad od lékaře o tom, že jeho pracovní neschopnost k poslednímu dni v uplynulém měsíci stále trvala. Obdobně uplatňuje zaměstnanec nárok na dávky nemocenského pojištění při mateřské dovolené, ošetřování člena rodiny apod. 7

8 III. VÝPLATA PLATU JVK dává přednost z důvodů využívání pracovní doby a osobní bezpečnosti pokladní a řidiče zasílání měsíčního platu na bankovní účet určený zaměstnancem. Ve výplatní den je zaměstnanci předán písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách platu a o provedených srážkách. Doklady a stravenky jsou vydávány zaměstnancům v den výplaty v budově Na Sadech od do a v budově na Lidické tř. od do hod. Pokud zaměstnanec trvá na vyplácení částky v hotovosti, je tak učiněno ve výplatní den a to v čase hod. v budově Na Sadech. Zaměstnanec může k převzetí platu zmocnit písemně plnou mocí i jinou osobu. Manželovi/manželce lze plat vyplatit jen na základě písemného zmocnění. IV. PRACOVNÍ POVINNOSTI IV/1. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ KNIHOVNY Během pracovního poměru i po jeho ukončení v JVK dodržovat směrnici o ochraně osobních údajů směrem k uživatelům služeb JVK Pokud je zaměstnanci umožněno pracovat v internetu nebo v jiné síti, sleduje pravidelně svoji služební elektronickou poštu a informace na intranetových stránkách knihovny a řídí se pokyny tam uvedenými, neboť všechny pokyny takto sdělované mají charakter písemného sdělení vedoucích zaměstnanců a odborové organizace spolupracovníkům. Tato písemná sdělení musí vedoucí zaměstnanci prvního stupně řízení doručit i těm zaměstnancům, kteří v daném okamžiku nemají pracovní přístup k těmto elektronickým zdrojům. Zjišťování soukromých dat a informací pro soukromé účely a vyřizování soukromé pošty prostřednictvím Internetu mohou zaměstnanci provádět bezplatně a se souhlasem vedoucího zaměstnance prvního nebo druhého stupně řízení pouze mimo svoji pracovní dobu a sami. Tuto činnost je vedoucí zaměstnanec oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat. Pracovat na přístrojích výpočetní techniky a využívat telekomunikačních zařízení JVK, která nejsou v prostorách přístupných veřejnosti, mohou pouze zaměstnanci JVK, tuto skutečnost budou vedoucí zaměstnanci kontrolovat. Zaměstnanec se nesmí pokoušet překonat instalované zabezpečení, ani měnit softwarové nebo hardwarové konfigurace. Každou zjištěnou závadu je povinen neprodleně oznámit správci sítě. Na technice zaměstnavatele je zakázáno instalovat jakýkoliv software na lokální i síťové disky. Zaměstnanec nesmí svévolně přemísťovat majetek knihovny umístěný v jednotlivých úsecích, přesuny majetku mohou být provedeny pouze na základě potvrzené Převodky majetku Zaměstnanec se denně musí řídit pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požárními předpisy a určenými pracovními postupy tak, jak byl s nimi seznámen v pravidelných školeních a instruktážních dnech pořádaných JVK. Zaměstnanec nesmí vykonávat bez písemného souhlasu ředitele JVK souběžnou výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti JVK dle zřizovací listiny. Zaměstnanec je povinen podávat pravdivé informace oprávněným kontrolním úřadům 8

9 Zaměstnanec je povinen neprodleně oznamovat všechny změny v osobních údajích a jiné skutečnosti, které musí zaměstnavatel znát pro účely nemocenského a důchodového pojištění, pro účely platové apod. (např. číslo občanského průkazu, přestěhování apod.) a pro účely pracovního zařazení. Zaměstnanec nesmí vynášet bez souhlasu ředitele z prostor JVK majetek knihovny, písemnosti nebo jakoukoliv úřední dokumentaci. Zaměstnanec musí v pracovní době v souvislosti s plněním pracovních úkolů a při úředních jednáních osobním vystupováním důstojně reprezentovat JVK. Zaměstnanec nesmí kouřit v prostorách knihovny. Zaměstnanec nesmí na pracovišti požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky a nesmí pod jejich vlivem vstupovat do JVK. Přijímat soukromé návštěvy na pracovišti není dovoleno, zaměstnanec může v odůvodněných případech přijímat soukromé návštěvy pouze v prostorách určených pro veřejnost. IV/2. POVINNOSTI VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ZAMĚSTNAVATELE Organizací práce, změnami v organizační struktuře, personální politikou a osobním přístupem zajišťovat naplňování činnosti JVK jako veřejné knihovnické a informační instituce, jejíž činnost je hrazena z veřejných finančních prostředků. Řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výsledky a dodržování pracovních povinností v souladu se ZP a vnitřními předpisy Nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práci, jejíž výkon neodpovídá jeho způsobilosti nebo zdravotnímu stavu Pravidelnými písemnými informacemi zveřejňovanými prostřednictvím intranetu a služební elektronické pošty seznamovat všechny zaměstnance s důležitými předpisy, událostmi, školeními a povinnostmi, které pro ně z pohledu JVK jsou důležité nebo se kterými musí být zaměstnanci podle příslušných zákonů seznámeni. S těmito informacemi seznamovat jiným způsobem i ty zaměstnance, kteří v daném okamžiku nemají pracovní přístup k těmto elektronickým zdrojům. Pravidelně zajišťovat školení zaměstnanců v ochraně a bezpečnosti zdraví při práci a v požární prevenci. Zajistit a hradit povinná školení pro řidiče motorových vozidel. Zajistit u zaměstnanců, kteří v souvislosti s výkonem práce přímo odpovídají za svěřený majetek, uzavření písemného potvrzení, dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů nebo dohodu o odpovědnosti. Spolupracovat s odborovou organizací a poskytovat jí v rámci dohodnuté KS potřebné podklady k provádění kontrol a úkolů, ke kterým je odborová organizace oprávněna. IV/3. DŮSLEDKY PORUŠOVÁNÍ PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ Dopustí-li se zaměstnanec méně závažného porušení pracovních povinností, je vedoucí zaměstnanec povinen mu toto vytknout a poučit ho o nesprávnosti jeho jednání Dochází-li u zaměstnance k soustavnému méně závažnému porušování pracovních povinností, je vedoucí zaměstnanec povinen ho na tuto skutečnost upozornit a to písemně. Při opakujícím se nebo při závažném porušení pracovních povinností je postupováno v souladu se ZP. 9

10 Jako soustavné méně závažné porušení pracovních povinností lze posuzovat zejména: o nedodržování pevné pracovní doby (neodůvodněné pozdní příchody a odchody v pevné pracovní době, jakož i neodůvodněné a opakované návštěvy lékaře v této době, ač lze lékaře navštívit i v době mimo pevnou pracovní dobu). o opakované nedodržování bezpečnostních předpisů, např. nedodržování stanovené přestávky na jídlo a oddech v délce 30 minut nejdéle po 6 hod práce, nepoužívání předepsaných ochranných pracovních prostředků a pracovních postupů o opakovaný vstup nebo opakované opuštění prostor JVK jiným než oficiálním vchodem o soustavné přijímání návštěv v pracovní době Jako závažné porušení pracovních povinností posuzujeme zejména o prokazatelně opakované porušení pracovní a technologické kázně s následným vznikem škody o vnášení alkoholických nápojů nebo drog či jiných omamných prostředků na pracoviště a požívání alkoholických či jiných omamných prostředků při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ním o opakované využívání výpočetní techniky, reprografické techniky, údržbářského nářadí a dalších předmětů JVK k vlastní potřebě o kouření na pracovišti Poruší-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, bude s ním rozvázán pracovní poměr. Odpovědnost za způsobenou škodu Pokud byly zaměstnanci na písemné potvrzení nebo na základě uzavřené dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů svěřeny pracovní nástroje, ochranné osobní prostředky či jiné předměty, pak za ně zaměstnanec odpovídá v plném rozsahu. K ochraně majetku JVK je vedoucí zaměstnanec na každém pracovišti knihovny oprávněn provádět v nezbytném rozsahu i kontrolu věcí, které si zaměstnanci vnášejí nebo odnášejí z JVK, včetně kontrol, zda odnášené informační materiály jsou řádně zaevidovány ve výpůjčním protokolu. Nezbytným rozsahem je např. kontrola vnitřku kabelky, nákupní tašky, či jiného příručního zavazadla. JVK odpovídá u zaměstnance, se kterým má uzavřený pracovní poměr, za škodu na věcech, které si zaměstnanec odložil při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi v uzavřeném psacím stole, uzamčené skříni a v uzamčené kanceláři, v šatně JVK, případně v trezoru. JVK JVK nezodpovídá za ztrátu, či poškození dopravních prostředků, kterých zaměstnanec používá k dopravě do a ze zaměstnání, ani není povinna zajistit úschovu dopravních prostředků v okolí objektu JVK. 10

11 V. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a to zejména dodržováním stanovených a JVK přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek BOZP. Zaměstnanec, který je svědkem úrazu spoluzaměstnance nebo návštěvníka knihovny, popřípadě se o něm dozví nejdříve, provede nebo zařídí neprodleně poskytnutí první pomoci, případně přivolá lékařskou pomoc. Postižený zaměstnanec, pokud je toho schopen a každý zaměstnanec, který je svědkem úrazu nebo se o něm nejdříve dozví, je povinen o tom bezodkladně uvědomit nejbližšího vedoucího zaměstnance. Vedoucí zaměstnanec se ihned přesvědčí, zda již bylo zajištěno lékařské ošetření a pokud se tak nestalo, učiní tak neodkladně. Vedoucí zaměstnanec pak zajistí, aby o vzniku a průběhu úrazu byla provedena potřebná písemná evidence. Každý zaměstnanec musí dbát podle svých možností o vlastní bezpečnost, o své zdraví a i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí v práci. Znalost základních povinností vyplývající z právních předpisů a předpisů JVK k BOZP je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. VI. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Právní úkony a rozhodnutí podle příslušných ustanovení pracovního řádu činí jménem JVK ředitel nebo jím pověřený zaměstnanec. Zaměstnanci, kteří jsou v pracovněprávním vztahu k JVK podle 3 věta druhá ZP mají právo na informace a projednání, přičemž v JVK tuto povinnost vůči zaměstnancům nese odborová organizace ( 276 ZP) Změny a doplňky pracovního řádu vydává ředitel knihovny s předchozím písemným souhlasem odborové organizace. Pracovní řád bude zveřejněn na intranetu JVK a tím bude zajištěna jeho přístupnost pro všechny zaměstnance knihovny. Tento pracovní řád nabývá účinnosti dnem a současně se ruší pracovní řád ze dne Projednáno a schváleno odborovou organizací dne Mgr. Ivo Kareš, ředitel Martina Bílkovská, předsedkyně odborové organizace 11

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍ Ř ÁD OBSAH Základní ustanovení... 2 Vznik, změna a zánik pracovního poměru... 2 Povinnosti zaměstnanců... 3 Povinnosti zaměstnavatele... 4 Pracovní doba...

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

PRACOVNÍ ŘÁD KDU-ČSL

PRACOVNÍ ŘÁD KDU-ČSL PRACOVNÍ ŘÁD KDU-ČSL Ve smyslu ustanovení 305 a 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce) vydává Křesťanská a demokratická unie Československá strana

Více

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 PRACOVNÍ ŘÁD Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 Podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek :

PRACOVNÍ SMLOUVA. Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za následujících podmínek : PRACOVNÍ SMLOUVA název společnosti: sídlo společnosti : IČ: zastoupená: jako zaměstnavatel a pan/paní : bytem : rodné číslo : jako zaměstnanec Smluvní strany se dohodly na uzavření pracovní smlouvy za

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů.

Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců jmenovaných do funkce dle zvláštních předpisů. Pracovní poměr Pracovní poměr je pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ve kterém se zaměstnavatel zavazuje zaměstnance zaměstnávat a platit mu mzdu (plat) a zaměstnanec se zavazuje

Více

Opatření ředitele č. 12/2017

Opatření ředitele č. 12/2017 Univerzita Karlova, Koleje a menzy, Voršilská 1, Praha 1 Č.j. 490 / 2017 V Praze, dne 19. 10. 2017 Opatření ředitele č. 12/2017 Pravidla pro výkon práce z domova pro zaměstnance ředitelství Kolejí a menz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

Pracovní řád MAS Moravský kras o. s.

Pracovní řád MAS Moravský kras o. s. Pracovní řád MAS Moravský kras o. s. Vnitřní směrnice MAS Moravský kras o.s. 1 MAS Moravský kras o.s. Sídlo: 679 13 Sloup 221 IČ: 27028992 (dále jen zaměstnavatel") PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ

Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ Směrnice č.: 10 Vydání č.: 1 Statutární město Brno, městská část Brno-střed POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA STRAVOVÁNÍ Účinnost: 02.01.2017 Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., v.r. tajemník ÚMČ Brno-střed Vydal/schválil:

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

Č.j.: Vypracoval: Schválil:

Č.j.: Vypracoval: Schválil: PŘÍLOHY PŘÍLOHA Č. 1 VZOR VNITŘNÍ SMĚRNICE Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola ****, příspěvková organizace se sídlem Provozní porada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá

Více

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci

pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci pracovní doba = doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci doba odpočinku = doba, která není pracovní dobou směna - část stanovené týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net I. Úvodní ustanovení EVIDENCE PRACOVNÍ

Více

Doplnění poskytnutých informací Využití ITC prostředků ve škole Podle metodického pokynu č.j. 30799/2005-551 byly pro základní školy stanoveny parametry: počítačové učebny (žáci) 5 pracovních stanic na

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

S m ě r n i c e č. 1

S m ě r n i c e č. 1 Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary S m ě r n i c e č. 1 PRACOVNÍ ŘÁD OBSAH: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 3 ČÁST DRUHÁ Vznik, změna a skončení pracovního poměru 3 ČÁST TŘETÍ

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Nový bezpečnostní předpis SŽDC (určeno pro zaměstnance SŽDC bez vstupu do provozované dopravní cesty) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží

Více

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

3.Pracovní řád obce Stará Paka

3.Pracovní řád obce Stará Paka 3.Pracovní řád obce Stará Paka Platnost: od 1.1.2016 Datum vydání: 17.12.2015 Počet stran: 5 Příloha: 1 Zpracoval: Věra Hlostová 1) Všeobecná ustanovení Tento pracovní řád je zpracován v souladu se Zákoníkem

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku

D O H O D A. Článek I Účel poskytnutí příspěvku D O H O D A o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. f[xxxxxxx] uzavřená mezi Úřadem práce České republiky zastupující

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Článek I Působnost (1) Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny

Více

PRACOVNÍ ŘÁD OBSAH: 1 Žádost o neplacené pracovní volno PŘÍLOHY: Hana Šťastníková personální oddělení. Předkládá: Schválil a vydal:

PRACOVNÍ ŘÁD OBSAH: 1 Žádost o neplacené pracovní volno PŘÍLOHY: Hana Šťastníková personální oddělení. Předkládá: Schválil a vydal: PRACOVNÍ ŘÁD OBSAH: PŘÍLOHY: I. Rozsah platnosti II. Všeobecná ustanovení III. Pracovní poměr IV. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů V. Pracovní doba a dovolená VI. Odměňování zaměstnanců VII.

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Vznik pracovního poměru

Vznik pracovního poměru Vznik pracovního poměru 1) pracovní smlouvou 2) jmenováním u vedoucích organizačních složek státu, ředitelů státních podniků apod. Pracovní smlouva musí obsahovat: druh práce, který bude zaměstnanec vykonávat

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup Strana 2 z 5 5. Postup 5.1 Kontrola Kontrole zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu, kterou provádí BA, pověření zaměstnanci PARAMO, a. s., nebo příslušný orgán státní správy, jsou povinni se podrobit

Více

Informace pro zaměstnavatele

Informace pro zaměstnavatele Informace pro zaměstnavatele Pracujeme s omezením v Olomouckém kraji reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000031 V rámci projektu je možné ze strany zaměstnavatelů využít tyto klíčové aktivity: Název klíčové

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová

Pracovní sešit. Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová. Ilustrace Michaela Plevová Pracovní sešit Simona Prišticová, Ing. Pavla Seidlová Ilustrace Michaela Plevová AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o., Trlicova 64, 741 01 Nový Jičín info@agenturapoznani.cz, www.agenturapoznani.cz; tel.: 774 540

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Ošetřující lékař je povinen *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře a) rozhodnout o vzniku dočasné pracovní

Více

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz Pracovní úrazy Pojem pracovní úraz Pracovním úrazem je podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP) poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle

Více

Rodinná školička U veselé mašinky

Rodinná školička U veselé mašinky SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MIMOŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A PÉČE O DÍTĚ uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 1. Společnost Rodinná školička U veselé

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

o fondu zaměstnavatele

o fondu zaměstnavatele Regionální rada regionu soudrţnosti Severozápad Úřad Regionální rady Bc. Jana Havlicová ředitelka úřadu Platnost od: 1. 1. 2014 Účinnost od: 2. 1. 2014 Vypracovala: Bc. Ivana Klotzová Počet vyhotovení:

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích

S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích S M L O U V A o zajištění praktického vyučování na provozních pracovištích Smluvní strany 1. Obchodní jméno: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava - Poruba, příspěvková organizace, Adresa: 17.listopadu

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality

Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality Dovolená a překážky v práci vybrané problémy a aktuality JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Vznik práva na dovolenou Právo na dovolenou za kalendářní rok vznikne zaměstnanci, který u zaměstnavatele za nepřetržitého

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Psychiatrické centrum Praha Ústavní 91, Praha 8 PRACOVNÍ ŘÁD

Psychiatrické centrum Praha Ústavní 91, Praha 8 PRACOVNÍ ŘÁD Psychiatrické centrum Praha Ústavní 91, Praha 8 PRACOVNÍ ŘÁD Podle 82 zákoníku práce 1. v y d á v á m pracovní řád 2. u k l á d á m vedoucím zaměstnancům, aby seznámili s tímto pracovním řádem všechny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Stavebního a bytového družstva Mladá Boleslav

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Stavebního a bytového družstva Mladá Boleslav ORGANIZAČNÍ ŘÁD Stavebního a bytového družstva Mladá Boleslav I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Účel organizačního řádu 1. Organizační řád jako základní norma zasahuje do všech oblastí a činností v procesu řízení

Více

Základní škola Bruntál, Okružní 38,

Základní škola Bruntál, Okružní 38, Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace Sídlo organizace: Okružní 38, 792 01 Bruntál tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z e-mail: reditel@zsbrok.cz, oficiální web:

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012

Návrh Metodického pokynu CSA-MP- /2012 Pracovně právní, mzdové a sociální podmínky zaměstnanců ČSAT 1. Předmět úpravy I. Úvodní ustanovení Tímto metodickým pokynem se stanovují: pracovněprávní nároky a podmínky zaměstnanců ČSAT mzdové podmínky

Více

SMĚRNICE č. S2101-07

SMĚRNICE č. S2101-07 Název procesu/ Číslo Vlastník 2101 ROZ 01.01.2015 Štefan ŘŠ S2101-07 SMĚRNICE č. S2101-07 ZPŮSOB EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU VŠECH PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ZAMĚSTNANCŮ Tato směrnice nahrazuje:

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa

Otázka: Pracovní právo. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pepa Otázka: Pracovní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pepa Obsah otázky: zaměstnanec a zaměstnavatel, pracovněprávní vztahy, založení a ukončení pracovního poměru, práva a povinnosti zaměstnanců

Více

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti

- práce ve věku do 15 let zakázána lze jen umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti Otázka: Pracovněprávní vztahy Předmět: Ekonomie Přidal(a): K. Zaměstnavatel - osoba, která má právní subjektivitu, je to FO i PO - může mít jakýkoliv počet zaměstnanců - vystupují vlastním jménem na vlastní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 42. SMĚRNICE ZAMĚSTNAVATELE K PROVÁDĚNÍ KONTROLY DODRŽOVÁNÍ LÉČEBNÉHO REŽIMU ZAMĚSTNANCEM V PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 23. 1.

Více

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Číslo směrnice: S 06/2011 Vypracoval:, řed. školy Schválil:, řed. školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11. 4. 2011 Obecná ustanovení

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Ekonomika Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele

Ekonomika Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 2 17. Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Kontrolní řád města Brna

P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Kontrolní řád města Brna P ř í l o h a č. 6 S t a t u t u m ě s t a B r n a Kontrolní řád města Brna Účelem tohoto kontrolního řádu je stanovit základní pravidla provádění kontrolní činnosti, zejména se zaměřením na účelnost nakládání

Více