Pracovní řád A A Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní řád A-12-001 A-08-018. Markéta Main, Head of Human Resources. Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security"

Transkript

1 Raiffeisenbank a. s. Jen pro vnitřní potřebu Pracovní řád Ev.číslo normy: A Datum účinnosti: Datum platnosti: Nahrazuje: A Určeno pro: All Bank Zpracovatel: Součinnost: Garant: Compliance: Předkladatel: Markéta Main, Head of Human Resources Jarmila Brčáková, Legal Senior Alexander Nagy, Head of Compliance and Security Michael Tereba, Organizace & ICS Daniel Melichar, Head of Compliance & AML Markéta Main, Head of Human Resources Schvalovatel(é): Představenstvo RBCZ dne: Číslo usnesení: 036/12

2 Obsah: Pracovní řád... 1 I. Úvod... 3 II. Seznam použitých pojmů... 3 III. Vznik, změny a skončení pracovního poměru... 3 III.1. Vznik pracovního poměru... 3 III.2. Předpoklady vzniku pracovního poměru... 4 III.3. Změny pracovního poměru... 4 III.4. Skončení pracovního poměru... 5 III.5. Odstupné... 6 IV. Povinnosti z pracovněprávních vztahů... 6 IV.1. Povinnosti zaměstnance při nástupu do zaměstnání... 6 IV.2. Povinnosti zaměstnance za trvání pracovního poměru... 7 IV.3. Povinnosti zaměstnance při skončení pracovního poměru... 8 IV.4. Povinnosti vedoucích zaměstnanců... 8 IV.5. Povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru... 9 IV.6. Povinnosti zaměstnavatele za trvání pracovního poměru... 9 V. Porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci... 9 V.1. Definice... 9 V.2. Kontrola dodržování povinností vyplývajících z předpisů vztahujících se k vykonávané práci... 9 V.3. Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci. 10 VI. Dodržování stanoveného režimu dočasně práce neschopného VI.1. Definice VI.2. Provádění kontroly VII. Pracovní doba VII.1. Základní pracovní doba VII.2. Směnný a nepřetržitý pracovní režim VII.3. Pružná pracovní doba VII.4. Nepřítomnost v práci - důležité osobní překážky v práci VII.5. Evidence docházky a nepřítomnosti VII.6. Práce z domova VIII. Dovolená na zotavenou VIII.1. Dovolená VIII.2. Plány dovolených VIII.3. Evidence čerpání dovolené IX. Práce přesčas, pracovní pohotovost, noční práce, práce ve svátek a v sobotu a neděli IX.1. Práce přesčas IX.2. Pracovní pohotovost IX.3. Noční práce IX.4. Práce ve svátek a v sobotu a neděli X. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a Požární ochrana XI. Odpovědnost za škodu XI.1. Odpovědnost zaměstnance XI.2. Odpovědnost zaměstnavatele XII. Předání funkce XIII. Pravidla oblékání (dress code) XIV. Seznam příloh / 22

3 I. Úvod Pracovní řád je vydáván dle 306 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákoník práce ). Účelem tohoto Pracovního řádu je zajistit, že výkon práv a povinností vyplývajících z pracovně právních vztahů nebude bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů Raiffeisenbank a. s. (dále jen zaměstnavatel nebo též jen banka ) ani jednotlivých zaměstnanců a nebude v rozporu s dobrými mravy. V souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými vnitřními normami rozvádí ustanovení zákoníku práce do konkrétních podmínek zaměstnavatele a obecně upravuje pracovní podmínky, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele. Všichni zaměstnanci musí být s tímto Pracovním řádem, příp. jeho změnami řádně a prokazatelně seznámeni. Zaměstnavatel seznamuje zaměstnance s Pracovním řádem a jeho změnami vhodnou formou, např. em, prostřednictvím elektronické aplikace, příp. osobním seznámením apod., když každý zaměstnanec potvrdí vhodným způsobem v závislosti na formě seznámení, např. odkliknutím příslušného políčka v elektronické aplikaci, podpisem prohlášení (formulář viz příloha č.1 Pracovního řádu), že se s Pracovním řádem příp. jeho změnami seznámil. Za seznámení s Pracovním řádem a jeho změnami a vedení příslušné evidence týkající se seznámení zaměstnanců odpovídá útvar Human Resources (dále jen HRD ). Pracovní řád je přístupný všem zaměstnancům a je k dispozici zaměstnancům na intranetu banky. II. Seznam použitých pojmů zákoník práce zákon o bankách HRD zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění; zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění; divize Human Resources v bance; III. Vznik, změny a skončení pracovního poměru III.1. Vznik pracovního poměru Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovní smlouva musí obsahovat následující podstatné náležitosti: a) druh práce, b) místo výkonu práce, c) den nástupu do práce. Dále se v pracovní smlouvě sjednává zkušební doba, která může činit u vedoucích zaměstnanců maximálně 6 měsíců a u ostatních zaměstnanců maximálně 3 po sobě jdoucí měsíce ode dne vzniku pracovního poměru (tj. ode dne, který byl sjednán jako den nástupu do práce). Sjednaná zkušební doba nesmí být dodatečně prodlužována a nesmí být delší než 3/ 22

4 polovina sjednané doby trvání pracovního poměru. Zkušební doba se prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci, a o dobu čerpané celodenní dovolené. Mimoto lze v pracovní smlouvě dohodnout další podmínky, na kterých mají účastníci zájem (především pracovní dobu, pracovní cesty apod.). Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně nejpozději v den nástupu do zaměstnání. Vypracovává se ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a druhé je založeno v osobním spisu zaměstnance v HRD. Spolu s pracovní smlouvou obdrží zaměstnanec odpovídající Popis pracovního místa. Jedno vyhotovení je určeno pro zaměstnance a druhé je založeno v osobním spisu zaměstnance v HRD. Popis pracovního místa odpovídající v pracovní smlouvě sjednanému druhu práce může zaměstnavatel dle potřeby v rámci sjednaného druhu práce měnit či upravovat s tím, že je povinen vždy nové vyhotovení Popisu pracovního místa oznámit a předat zaměstnanci. III.2. Předpoklady vzniku pracovního poměru Zaměstnanec může vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož je zaměstnán, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Postup pro udělování souhlasu zaměstnavatele s výkonem jiné výdělečné činnosti ve smyslu předchozí věty je popsán v Compliance manuálu. Zaměstnavatel může svůj souhlas písemně odvolat s uvedením důvodů změny svého rozhodnutí, zaměstnanec je pak povinen takovou výdělečnou činnost bez zbytečného odkladu skončit. Zaměstnanec nesmí být současně statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo členem dozorčího orgánu jiné právnické osoby, která je podnikatelem. To neplatí pro členství: - ve statutárním orgánu, dozorčím orgánu, pro výkon funkce statutárního orgánu jiné banky, zahraniční banky nebo finanční instituce, které jsou součástí stejného konsolidačního celku jako banka, resp. zaměstnavatel, - v dozorčím orgánu jiné právnické osoby ovládané bankou, resp. zaměstnavatelem, - ve statutárním orgánu, dozorčím orgánu nebo pro výkon funkce statutárního orgánu organizátora regulovaného trhu s investičními nástroji, - ve statutárním orgánu, dozorčím orgánu nebo pro výkon funkce statutárního orgánu podniku pomocných služeb, nebo - ve statutárním orgánu, dozorčím orgánu nebo pro výkon funkce statutárního orgánu bytového družstva anebo obdobné zahraniční osoby. III.3. Změny pracovního poměru Obsah pracovní smlouvy může být změněn pouze dohodou obou smluvních stran. Změna musí být provedena písemným dodatkem, který podepisují příslušné smluvní strany. Dodatek se vyhotovuje a archivuje stejně jako pracovní smlouva (viz čl. III.1). Práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen konat jen výjimečně, v případech stanovených zákoníkem práce (viz 41 až 47). 4/ 22

5 III.4. Skončení pracovního poměru III.4.1) Způsoby skončení pracovního poměru Pracovní poměr může být rozvázán: a) dohodou, b) výpovědí, c) uplynutím sjednané doby při pracovním poměru na dobu určitou, d) okamžitým zrušením, e) zrušením ve zkušební době. ad a) Dohodnou-li se obě strany na skončení pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. ad b) Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů výslovně stanovených v 52 zákoníku práce. Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba činí dva měsíce. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. ad c) Pracovní poměr sjednaný na dobu určitou končí rovněž uplynutím sjednané doby, tedy uplynutím předem konkrétně stanoveného data nebo doby nebo uplynutím / ukončením předem známé skutečnosti, bez přesného data jejího uplynutí. ad d) Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr jen výjimečně, a to pouze z důvodů a za podmínek uvedených v 55 zákoníku práce. ad e) Ve zkušební době může ve smyslu 66 zákoníku práce pracovní poměr zrušit písemným oznámením jak zaměstnavatel tak zaměstnanec. Pracovní poměr lze zrušit i poslední den zkušební doby. III.4. 2) Postup při skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance Návrh dohody o rozvázání pracovního poměru, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, případně zrušení pracovního poměru ve zkušební době podává zaměstnanec písemně zpravidla osobním doručením svému přímému nadřízenému. V případě návrhu dohody o rozvázání pracovního poměru opatří přímý nadřízený dokument svým stanoviskem, v ostatních případech pouze potvrdí příjem. Nadřízený vždy uvede datum doručení dokumentu, jméno, pozici a podpis. Dokument dále předá HRD. III.4.3) Postup při skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 5/ 22

6 a) Dohoda o rozvázání pracovního poměru: Jestliže se přímý nadřízený dohodne se zaměstnancem na skončení pracovního poměru dohodou, oznámí toto HRD. Pověřený pracovník HRD vyhotoví dohodu o rozvázání pracovního poměru a příslušný nadřízený zajistí podpis zaměstnance. Jedno vyhotovení dohody obdrží zaměstnanec a druhé je uloženo v HRD. b) Výpověď: V případě, že přímý nadřízený zaměstnanec shledá důvody pro výpověď z pracovního poměru podřízeného zaměstnance, kontaktuje HRD. Pověřený zaměstnanec HRD (dle závažnosti případu eventuálně ve spolupráci s Právním odborem) posoudí, zda byly splněny předpoklady stanovené zákonem pro výpověď z pracovního poměru. Příslušné opatření (vytýkací dopis, výpověď, atd.) vyhotoví HRD ve dvou originálech, z nichž jeden předá nadřízený zaměstnanci (za přítomnosti dalšího zaměstnance jako svědka) a druhý po potvrzení převzetí zaměstnancem předá HRD. III.5. Odstupné Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů ( 52 písm. a) c) zákoníku práce), náleží při skončení pracovního poměru odstupné v následující výši: a) trval-li pracovní poměr méně než jeden rok jednonásobku průměrného výdělku; b) trval-li pracovní poměr alespoň jeden rok a méně než dva roky dvojnásobku průměrného výdělku; c) trval-li pracovní poměr alespoň dva roky - trojnásobku průměrného výdělku. Zaměstnanci může být nabídnuto odstupné zvýšené o dvojnásobek průměrného výdělku, pokud souhlasí s uzavřením dohody o rozvázání pracovního poměru k poslednímu dni měsíce, ve kterém byl o organizační změně jako důvodu k rozvázání pracovního poměru informován. Průměrným výdělkem pro účely odstupného se rozumí průměrný měsíční výdělek. IV. Povinnosti z pracovněprávních vztahů IV.1. Povinnosti zaměstnance při nástupu do zaměstnání Nejpozději v den nástupu do zaměstnání uchazeč o zaměstnání předloží HRD následující dokumenty: - potvrzení o zaměstnání ( zápočtový list ), - občanský průkaz k ověření údajů, - životopis v českém, ev. anglickém jazyce, - u vybraných pozic aktuální výpis z rejstříku trestů, - originál dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání, - barevnou fotografii pasového formátu v elektronické formě (formát.jpg). Občané cizí státní příslušnosti (s výjimkou občanů EU), kteří nemají trvalý pobyt na území ČR, jsou povinni předložit HRD povolení k pobytu na území České republiky a dokumenty potřebné k podání žádosti o pracovní povolení. HRD je odpovědné za doložení výše uvedených dokumentů a náležitostí uchazečem, jakož i za ověření totožnosti a údajů uchazeče dle dokladu totožnosti. 6/ 22

7 Nejpozději do 1měsíce od vzniku pracovního poměru je zaměstnanec povinen podrobit se vstupní lékařské prohlídce u lékaře, který pro zaměstnavatele vykonává závodní preventivní péči a HRD odevzdat potvrzení o zdravotní způsobilosti. IV.2. Povinnosti zaměstnance za trvání pracovního poměru Základní povinnosti zaměstnanců jsou stanoveny v zákoníku práce, zákoně o bankách a dalších zákonných předpisech, jimiž jsou pracovněprávní vztahy upraveny. V rámci toho jsou zaměstnanci povinni zejména: a) osobně vykonávat druh práce sjednaný v pracovní smlouvě dle pokynů přímého nadřízeného a v souladu s konkrétním popisem pracovního místa, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy; b) průběžně se seznamovat s platnými právními předpisy a dle pokynů zaměstnavatele i s vnitřními normami zaměstnavatele, které se týkají jeho práce nebo které s ní souvisí; c) dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci a dodržovat ostatní předpisy vztahující se k jimi vykonávané práci, se kterými byli seznámeni; d) dodržovat služební a bankovní tajemství a zachovávat mlčenlivost ve věcech obchodní strategie banky a její činnosti, o informacích mzdového, ekonomického a obchodního charakteru zaměstnavatele, o všech skutečnostech týkajících se klientů banky a jejich obchodů a o dalších skutečnostech, o nichž se dozví při výkonu zaměstnání. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru; e) zachovávat mlčenlivost o výši a skladbě své mzdy a taktéž je povinen zachovávat mlčenlivost o údajích a informacích týkajících se mezd zaměstnanců, se kterými přichází do styku při plnění svých pracovních povinností; f) chovat se a jednat tak, aby oprávněné zájmy zaměstnavatele nebyly ohroženy; g) zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu zájmů zaměstnavatele se zájmy osobními, zejména nezneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch vlastní nebo někoho jiného; h) nevyužívat zaměstnanecké výhody a přístup k pracovním informacím k získání neoprávněného prospěchu nebo neoprávněného prospěchu jiných osob; i) vyhledávat v informačních systémech banky pouze informace, které bezprostředně souvisejí s výkonem jejich činnosti a které k výkonu této činnosti nezbytně potřebují. Vyhledávání, zobrazování či další využívání informací pro jiné účely než je výše uvedeno, jakož i předávání v rámci banky zaměstnancům, kteří uvedené údaje bezprostředně nepotřebují k výkonu své činnosti, je zakázáno; j) dodržovat a plně využívat pracovní dobu a využívat prostředky zaměstnavatele výlučně k vykonávání svěřených prací pro zaměstnavatele; k) udržovat pořádek na pracovišti, řádně hospodařit s prostředky svěřenými zaměstnavatelem, nevyužívat bankovní zařízení (telefony, faxy, multifunkční zařízení, poštovní systém atd.) pro soukromé účely, s výjimkou případů, kdy je toto povoleno zvláštními interními předpisy (mobilní telefony, PC/NTB) nebo zařízení k tomu určených; l) ochraňovat majetek zaměstnavatele včetně informací před poškozením, ztrátou, zničením, odcizením, zneužitím apod., neprodleně zakročit proti hrozícím škodám a neprodleně oznamovat nadřízenému stav, který by mohl vést k jeho poškození, zničení, ztrátě a zneužití; m) zaměstnanci jsou povinni se seznamovat a striktně dodržovat vnitřní předpisy týkající se bezpečnostní politiky a ochrany majetkových zájmů zaměstnavatele; zaměstnanci jsou srozuměni s tím, že zaměstnavatel má zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti (ve vztahu k 7/ 22

8 bankovnímu tajemství, osobním údajům) a že hospodaří s penězi, svěřenými finančními prostředky a dalšími majetkovými hodnotami svých klientů a musí tak zvýšenou měrou dbát o ochranu majetkových zájmů, když musí řádně opatrovat svěřený majetek. U zaměstnavatele tak mohou být dány závažné důvody, ve smyslu 316 odst. 3 zákoníku práce, spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, které odůvodňují zavedení kontrolních mechanismů k ochraně majetkových zájmů zaměstnavatele, přičemž rozsah případné kontroly a způsob jejího provádění je popsán v tomto Pracovním řádu, viz bod V.2 a dále zejm. ve vnitřních předpisech zaměstnavatele týkajících se bezpečnostní politiky, se kterými jsou zaměstnanci seznamováni; n) neprodleně oznámit přímému nadřízenému, bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti; o) neprodleně oznamovat HRD změny v osobních poměrech (změny adresy, telefonu, rodinného stavu, jména, státní příslušnosti, počtu dětí aj.), v rozsahu a pro účely řádného plnění povinností zaměstnavatele vyplývajících z platných právních předpisů, zejm. v oblasti daní, zdravotního či sociálního pojištění apod.; p) dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy o ochraně před požáry, na vyzvání orgánu závodní preventivní péče se pravidelně zúčastňovat lékařských prohlídek; q) nekouřit na pracovištích, kde pracují nekuřáci a ke kouření používat výhradně místa k tomu určená; r) nepožívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky na pracovišti a v pracovní době i mimo pracoviště a nenastupovat pod jejich vlivem do práce; s) zachovávat za všech okolností zdvořilost vůči klientům a ostatním zaměstnancům; t) přiměřeně přizpůsobit svůj vzhled a oblečení požadavkům bankovního povolání u) dodržovat jiné povinnosti zaměstnanců uvedené v 301a zákoníku práce a v bodu VI. tohoto předpisu týkající se dodržování stanoveného režimu dočasně práce neschopného zaměstnance. IV.3. Povinnosti zaměstnance při skončení pracovního poměru Před ukončením pracovního poměru je zaměstnanec povinen odevzdat předměty uvedené ve výstupním listu, který obdrží em. Pověřený zaměstnanec HRD vystaví zaměstnanci potvrzení o zaměstnání. IV.4. Povinnosti vedoucích zaměstnanců Vedoucími zaměstnanci jsou zaměstnanci, kteří jsou pověřeni vedením na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele v souladu s Organizačním řádem. Kromě povinností zaměstnanců stanovených výše jsou zejména povinni: a) organizovat a přidělovat práci podřízeným; b) řídit a kontrolovat práci podřízených; c) seznamovat podřízené s jejich právy a povinnostmi vyplývajícími z vnitřních předpisů a s požadavky kladenými na jejich práci; d) seznámit podřízené s vnitřními předpisy a průběžně je informovat o prováděných změnách ve vnitřních předpisech; e) pravidelně hodnotit pracovní výsledky podřízených zaměstnanců; f) kontrolovat dodržování obecně závazných a vnitřních předpisů podřízenými zaměstnanci; 8/ 22

9 g) vytvářet podřízeným zaměstnancům příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci. IV.5. Povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit zaměstnance s právy a povinnostmi, které by pro něj z pracovní smlouvy vyplynuly. Dále je povinen seznámit zaměstnance s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat. IV.6. Povinnosti zaměstnavatele za trvání pracovního poměru Zaměstnavatel je zejména povinen: a) přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy; b) platit zaměstnanci za vykonanou práci mzdu v souladu se zákoníkem práce, podle pracovní smlouvy a příslušných vnitřních předpisů; c) pečovat o vytváření a rozvíjení pracovněprávních vztahů v souladu se zákoníkem práce, s ostatními předpisy a s dobrými mravy; d) vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů zaměstnance; e) dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, pracovní smlouvou a vnitřními předpisy. V. Porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci V.1. Definice Dodržováním povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci se rozumí řádné plnění všech povinností vyplývajících pro zaměstnance ze zaměstnaneckého vztahu k zaměstnavateli, kdy tyto povinnosti spočívají v dodržování zákonů a pracovně právních předpisů, ostatních obecně závazných předpisů, tohoto Pracovního řádu a ostatních vnitřních předpisů a pokynů nadřízeného zaměstnance. V.2. Kontrola dodržování povinností vyplývajících z předpisů vztahujících se k vykonávané práci Banka je v roli zaměstnavatele oprávněna kontrolovat dodržování povinností vyplývajících ze zákoníku práce a zákona o bankách, blíže rozvinutých v kapitole IV, dále pak s ohledem na zvláštní povahu činnosti zaměstnavatele a zvláště požadavky na ochranu bankovního tajemství má banka implementován vnitřní kontrolní systém, jehož součástí je monitoring činností zaměstnanců. Veškeré přístupy a činnosti zaměstnanců v informačním systému banky mohou být monitorovány, toto se vztahuje i na případné soukromé použití bankovních prostředků. Monitoring je prováděn útvarem Compliance and Security. 9/ 22

10 V.3. Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci Porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je jednání zaměstnance, které může být jak úmyslné tak nedbalostní. Porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je i opomenutí stanovených povinností. Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci se zaměstnanec může dopustit i v případech, kdy svým jednáním či opomenutím nezpůsobí zaměstnavateli žádnou škodu. Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci a zejména kritéria a stupeň jejich porušení se hodnotí vždy s přihlédnutím k okolnostem každého případu a k celkovému stavu dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci i k osobě a důvodům zaměstnance. Méně závažným porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci se rozumí zpravidla takové porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, které při svém prvním výskytu nebo při opakovaném, avšak značně časově odděleném výskytu neumožňuje rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí nebo okamžitým zrušením. Soustavným méně závažným porušováním povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci se rozumí zpravidla takové porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, které se opakuje, přičemž mezi jednotlivými případy je přiměřená časová souvislost a je rovněž zřejmé, že zaměstnanec nehodlá ani do budoucna povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci dodržovat. Byl-li zaměstnanec na takovéto porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci upozorněn písemně v posledních šesti měsících, lze dát z tohoto důvodu zaměstnanci výpověď. Závažným nebo zvlášť hrubým porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci se rozumí zpravidla takové porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, které umožňuje se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr, aniž by před tímto porušením muselo předcházet jiné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci. Intenzitu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci posuzuje bezprostředně nadřízený zaměstnanec vždy podle konkrétních skutkových okolností, za kterých byly povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci porušeny. Vyšší nadřízený zaměstnanec si může vždy vyhradit projednání porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci se zaměstnancem. Zaměstnanci musí být vždy dána možnost své jednání obhájit a vysvětlit. Za závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci zaměstnancem se může dle okolností daného případu považovat zejména: spáchání trestného činu nebo přestupku v souvislosti s výkonem práce; odcizení věci, která je majetkem zaměstnavatele nebo jiného zaměstnance; zničení majetku zaměstnavatele; uvedení nepravdivých údajů při uzavírání pracovního poměru; 10/ 22

11 neomluvená opakovaná nepřítomnost v práci; porušení povinnosti mlčenlivosti v souvislosti s obchodním nebo bankovním tajemstvím, pokud nebyl zaměstnanec povinnosti mlčenlivosti zproštěn rozhodnutím představenstva; hrubé porušení vnitřního předpisu zaměstnavatele; neoprávněné zjišťování a předávání informací o činnosti banky, soukromých a osobních záležitostech zaměstnanců a rovněž o druzích a stavech účtů klientů a zaměstnanců banky; porušení mlčenlivosti o výši svého základního platu a ostatních složek mzdy a taktéž mlčenlivosti o údajích a informacích týkajících se mezd zaměstnanců, se kterými přichází do styku při plnění svých pracovních povinností; neoprávněné nakládání s údaji a doklady, jež se týkají obchodů banky; využívání služebního vozidla v rozporu s interním předpisem banky; používání informačního systému banky v rozporu s interními předpisy a ohrožení bezpečnosti citlivých informací banky, jakož i provozu informačního systému; používání nepovoleného nebo nelicencovaného software; umožnění přístupu do prostor nebo informačního systému banky neoprávněné osobě; požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek na pracovišti a v pracovní době i mimo pracoviště a vstup pod vlivem těchto látek na pracoviště. Za méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci se může dle okolností daného případu považovat zejména: chování, jež neodpovídá předpisům a zásadám slušnosti; nedbalost nebo neplnění povinností; nedostatečné zajištění ochrany informací a důležitých bankovních údajů a dokladů před zneužitím třetí osobou; pozdní příchody do zaměstnání bez vážného důvodu. Právní důsledky porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci řeší příslušná ustanovení zákoníku práce. Podle závažnosti porušení povinnosti a při negativním ovlivnění výsledků práce může bezprostředně nadřízený zaměstnanec, vždy však po dohodě a ve spolupráci s HRD, uložit některý z těchto postihů: písemně zaměstnanci vytknout porušení povinností nebo nevhodné chování, navrhnout a projednat s příslušným nadřízeným zaměstnancem krácení dovolené zaměstnanci pro neomluveně zameškanou směnu (pracovní den) o 1 3 dny, písemně upozornit zaměstnance na možnost rozvázání pracovního poměru výpovědí pro porušení povinnosti, navrhnout, aby se zaměstnancem byl rozvázán pracovní poměr výpovědí pro závažné porušení povinnosti. Ve výjimečných případech, kdy je zaměstnancem porušena povinnost zvlášť hrubým způsobem, může nadřízený zaměstnanec navrhnout, aby pracovní poměr se zaměstnancem byl zrušen okamžitě. 11/ 22

12 VI. Dodržování stanoveného režimu dočasně práce neschopného VI.1. Definice Zaměstnanci jsou v době prvních 21 kalendářních dní trvání dočasné pracovní neschopnosti dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného zaměstnance, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu uvedeném na potvrzení o pracovní neschopnosti a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. VI.2. Provádění kontroly Kontrolu dodržování stanoveného režimu dočasně práce neschopného mohou na návrh přímého nadřízeného provádět vždy alespoň dva vedoucí zaměstnanci nebo jeden vedoucí zaměstnanec a zástupce HRD. Konkrétní zaměstnance, kteří budou pověřeni kontrolou v jednotlivých případech, stanovuje HRD. VII. Pracovní doba VII.1. Základní pracovní doba Týdenní pracovní doba se stanoví ve smyslu zákoníku práce v délce 40 hodin v jednosměnném režimu s rovnoměrným rozvržením, a to při pětidenním pracovním týdnu pondělí až pátek. Základní pracovní doba je stanovena od 8,30 do 17,00 hodin. Denně v dobu dohodnutou s nadřízeným, nejdéle však po 6 hod. nepřetržité práce, poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům přestávku na jídlo a oddech v délce 30 minut, kterou je zaměstnanec povinen využít. Poskytnuté přestávky se nezapočítávají do pracovní doby. Otázka pracovních cest zaměstnanců je řešena ve vnitřní normě Pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad. VII.2. Směnný a nepřetržitý pracovní režim Na pracovištích poboček a na některých specializovaných pracovištích může být zaveden dvousměnný, třísměnný nebo nepřetržitý provoz. O zavedení směnného nebo nepřetržitého pracovního režimu rozhoduje na centrále ředitel divize / ředitel odboru v přímé podřízenosti členu představenstva a na pobočkách regionální ředitel. dvousměnný pracovní režim je režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně střídají ve dvou směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích; třísměnný pracovní režim je režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně střídají ve třech směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích; nepřetržitý pracovní režim je režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně střídají ve směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v nepřetržitém provozu zaměstnavatele a který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu. Výše uvedené platí i v případě, kdy při pravidelném střídaní zaměstnanců ve směnách dojde k souběžnému výkonu práce zaměstnanců navazujících směn, avšak jen po dobu nejvýše 1 hodiny. 12/ 22

13 Rozvržení pracovních směn schvaluje příslušný vedoucí zaměstnanec na úrovni B 1. V rámci rozvržení je nutné stanovit počátek a konec pracovní doby, který odpovídá podmínkám příslušného pracoviště. Přímý nadřízený vypracuje písemný rozvrh stanovené týdenní pracovní doby a seznámí s ním podřízené zaměstnance, a to nejpozději 2 týdny předem, nedohodne-li se se zaměstnancem na jiné době seznámení. Pracovní doba musí být rozvržena tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin po sobě jdoucích během 24 hodin a současně alespoň 35 hodin během každého období 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Délka pracovní doby zaměstnanců s dvousměnným pracovním režimem činí nejvýše 38,75 hodin týdně, s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem činí nejvýše 37,5 hodiny týdně. VII.3. Pružná pracovní doba Pružná pracovní doba spočívá ve volitelnosti začátku a konce pracovní doby v jednotlivých dnech (tzv. volitelná pracovní doba) v rámci časových úseků, které jsou stanoveny v rozmezí 7,00 9,00 hod. a 15,00 20,00 hod. Časový interval mezi 9,00 15,00 hod. je základní pracovní doba, v průběhu které je zaměstnanec povinen být v zaměstnání. Denní provozní doba je základní pracovní doba spolu s úseky volitelné pracovní doby, tzn. 7,00 20,00 hod. Do odpracované doby se započítává doba strávená na pracovišti, po kterou zaměstnanec konal pro zaměstnavatele práci, a to v čase denní provozní doby, tj. od 7,00 20,00 hod. Běžná pracovní doba je 40 hod. týdně, tj. 8 hod. denně, pokud nebylo v pracovní smlouvě dohodnuto jinak. V tom případě se délka úseků základní a volitelné pracovní doby stanoví v poměru k týdenní pracovní době. Interval běžné pracovní doby, který je rozhodný při započítávání omluvené nepřítomnosti v práci, činí 8,30 17,00 hod. Pružná pracovní doba je uplatněna na pracovištích, kde tomu nebrání provozní podmínky. Pro ta pracoviště a pracovní místa, kde nelze uplatnit pružnou pracovní dobu, platí i nadále pevná pracovní doba, která je obvykle identická s intervalem běžné pracovní doby. Typ pracovní doby (pružná / pevná) musí být odsouhlasen bezprostředně nadřízeným vedoucím zaměstnancem. Vedoucí zaměstnanec je oprávněn v odůvodněných případech přikázat nástup do práce i ve volitelné pracovní době. 13/ 22

14 Vedoucí zaměstnanec je oprávněn v případě provozních důvodů nařídit zaměstnanci či okruhu zaměstnanců pevnou pracovní dobu. Pokud tato úprava přesáhne pět pracovních dnů, je nezbytné nařízení projednat s HRD. Pokud tato úprava přesáhne dvacet pracovních dnů, je nezbytné nařízení projednat se členem představenstva zodpovědným za personální oblast. Za pozdní příchod a předčasný odchod při aplikaci pružné pracovní doby je považován příchod po 9,00 a odchod před 15,00 hod. Kumulovaný časový deficit (tzn. součet odpracovaných hodin v jednotlivých dnech daného měsíce je menší než součet hodin běžné pracovní doby za stejné období) nesmí být na konci každého jednotlivého dne v daném měsíci vyšší než 10 hodin. U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin. Zúčtovacím obdobím pružné pracovní doby je kalendářní měsíc. K poslednímu dni zúčtovacího období musí být případný deficit odpracované doby uhrazen (napracován), případný čas odpracovaný navíc propadá (nejde-li o sjednanou či předem nařízenou práci přesčas). Ve výjimečných případech se souhlasem příslušného výkonného ředitele může zaměstnanec konat práci i ve dnech pracovního klidu. VII.4. Nepřítomnost v práci - důležité osobní překážky v práci Všichni zaměstnanci jsou povinni včas a předem informovat svého nadřízeného o důvodech své nepřítomnosti na pracovišti. Důležité osobní překážky v práci s poskytnutím volna jsou ve smyslu příslušného nařízení vlády 590/2006 Sb., v pl. znění: 1. vyšetření nebo ošetření - pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu; 2. pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu; 3. přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků pracovní volno bez náhrady mzdy na nezbytně nutnou dobu, nemohli li zaměstnanec dosáhnout včas místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem; 4. znemožnění cesty do zaměstnání zaměstnance těžce zdravotně postiženéhopracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den se poskytne zaměstnanci těžce zdravotně postiženému pro znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem, který tento zaměstnanec používá; 5. svatba 2 dny volno na vlastní svatbu, z toho 1 den s náhradou mzdy, rodiči pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu 1 dne k účasti na svatbě dítěte a ve stejném rozsahu bez náhrady mzdy dítěti při svatbě rodiče. 6. narození dítěte pracovní volno na nezbytně nutnou dobu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět (s náhradou mzdy) a bez náhrady mzdy k účasti při porodu; 7. úmrtí rodinného příslušníka pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne na: 14/ 22

15 - 2 dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu, - 1 den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance nebo jeho manžela jakož i manžela sourozence a manžela dítěte a další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb, - 1 den k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která žila se zaměstnancem v jedné domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob; 8. doprovod rodinného příslušníka k lékaři pracovní volno (s náhradou mzdy v případě doprovodu manžela, druha, dítěte, rodiče, prarodiče nebo jeho manžela, bez náhrady v případě ostatních rodinných příslušníků) se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den, pokud se jedná o náhlé onemocnění úraz nebo předem stanovené vyšetření; - doprovod zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociální péče nebo speciální školy pracovní volno s náhradou mzdy se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 6 pracovních dnů v kalendářním roce; - doprovod dítěte do školského poradenského zařízení pracovní volno jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu bez náhrady mzdy; 9. pohřeb spoluzaměstnance pracovní volno s náhradou mzdy se poskytuje na nezbytně nutnou dobu zaměstnancům, kteří se zúčastní pohřbu. Tyto zaměstnance určí zaměstnavatel; 10.přestěhování zaměstnance pracovní volno bez náhrady mzdy se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše 2 dny, jde-li o zaměstnance, který má vlastní bytové zařízení; jde-li o stěhování v zájmu zaměstnavatele, poskytne se volno s náhradou mzdy; 11.vyhledávání nového zaměstnání pracovní volno bez náhrady mzdy před skončením pracovního poměru nejvýše na jeden půlden v týdnu po dobu odpovídající výpovědní lhůtě dvou měsíců a ve stejném rozsahu s náhradou mzdy při skončení z důvodů dle 52 písm. a) až e). Pracovní volno lze se souhlasem nadřízeného slučovat. Zaměstnavatel může poskytovat zaměstnancům další placené pracovní volno nad rámec zákonné úpravy vyplývající z vládního nařízení č. 590/2006 Sb. Úprava dalšího placeného pracovního volna je upravena ve vnitřním předpise banky Zaměstnanecké výhody v RBCZ. VII.5. Evidence docházky a nepřítomnosti Evidence docházky je vedena v elektronickém systému Anet. Zaměstnanci jsou povinni při každém příchodu do banky a odchodu z banky, tzn. včetně služebních či privátních pochůzek, tento pohyb zaregistrovat pomocí přidělené multifunkční karty na terminálu, který je umístěn na podlaží budovy centrály banky nebo u vchodu na pracoviště. Seznam registračních kódů a vysvětlivky pro jejich použití je umístěn na každém záznamovém zařízení. V případě, že na pracovišti není záznamové zařízení umístěno, zapisují se průchody přímo do internetové aplikace docházky. Docházku v elektronické podobě potvrdí příslušný vedoucí zaměstnanec, popřípadě jím pověřená osoba, nejpozději první pracovní den následujícího měsíce. Delegaci oprávnění na schvalování docházky schvaluje příslušný B-1 manažer (regionální ředitel). 15/ 22

16 Celodenní nepřítomnost na pracovišti z pracovních důvodů, která je pro účely evidence odpracované doby vykazována jako odpracovaná doba v rozsahu 8 hod., je nepřítomnost z důvodů: a) služební cesta, b) externí semináře a školení, c) celodenní služební jednání mimo pracoviště. Částečná nepřítomnost na pracovišti z pracovních důvodů je pro účely evidence odpracované doby vykazována ve skutečném rozsahu jako odpracovaná doba. Těmito důvody jsou: a) služební cesta a služební pochůzky, b) zahájení nebo ukončení vícedenní služební cesty, c) externí semináře a školení, d) služební jednání mimo pracoviště. V případě, že zaměstnanec absolvuje výše uvedené akce již cestou z místa bydliště, je povinen označit skutečný počátek výkonu práce, neoznačí-li jinak, má se za to, že počátkem výkonu práce je počátek běžné pracovní doby, tj. 8,30 hod. V případě, že zaměstnanec z těchto akcí odchází přímo do místa bydliště, je povinen označit skutečný konec výkonu práce, neoznačí-li jinak, má se za to konec výkonu práce je konec běžné pracovní doby, tj. 17,00 hod. Tyto údaje jsou v evidenčním systému pod příslušným registračním kódem, který musí zaměstnanec při příchodu (odchodu) na záznamovém zařízení zadat. Za období uplynulého měsíce se HRD předkládají tyto dokumenty: - potvrzení o začátku, trvání a ukončení pracovní neschopnosti, - potvrzení o ošetřování člena rodiny, - žádosti o neplacené volno schválené vedoucím příslušného zaměstnance. VII.6. Práce z domova Pouze ve výjimečných případech může být zaměstnanci umožněno vykonávat práci z domova. Práci z domova schvaluje příslušný B-1 manažer a ředitel/ka HRD. Při udělení souhlasu se může se zaměstnancem dohodnout, jakým způsobem mu zaměstnavatel uhradí určitý podíl na nákladech telefonického a datového spojení mezi domovem a sídlem banky. Pro přístup do informačního systému banky a zpracování bankovních informací lze při práci z domova využít pouze schválené technické prostředky poskytnuté bankou, přičemž musí být dodrženy veškeré interní předpisy a standardy pro jejich použití, provoz a ochranu. Zaměstnanec je povinen zabezpečit uložení veškerých pracovních pomůcek a dokumentů tak, aby nemohlo dojít k ohrožení ochrany bankovního tajemství, informací banky, neoprávněného použití, zneužití, poškození či ztrátě nebo krádeži. Evidence docházky: V případě práce z domova se zaměstnanci nastaví v systému ANET model pracovní doby Práce z domova, při kterém je automaticky doplňována přítomnost v práci, pokud není zadán jiný druh akce. Docházku schvaluje nadřízený (jím pověřený zaměstnanec) stejným postupem, jako u ostatních zaměstnanců. 16/ 22

17 Docházka na určené pracoviště banky: V případě, že zaměstnanec bude určitou část pracovní doby pracovat na určeném pracovišti banky nebo na pracoviště banky přinese odevzdat výsledky své práce, není cesta z domova na pracoviště banky a zpět považována za pracovní cestu a zaměstnanci za ni nenáleží žádné náhrady cestovních výdajů. Pracovní úrazy: Při případném pracovním úrazu musí zaměstnanec prokázat (např. svědecky), že k úrazu došlo v pracovní době a při plnění pracovních úkolů. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo, pokud zaměstnanec tuto souvislost neprokáže a druh úrazu nebude zjevně odpovídat povaze vykonávané práce, neuznat úraz zaměstnance jako pracovní. Způsob posouzení úrazu stanoví zvláštní vnitřní předpis. VIII. Dovolená na zotavenou VIII.1. Dovolená Zaměstnanci mají nárok na dovolenou dle zákoníku práce. Základní výměra dovolené činí 4 týdny a prodlužuje se o 1 týden. Zaměstnavatel je povinen v rámci kalendářního roku určit zaměstnanci čerpání veškeré dovolené, na kterou mu v tomto roce vznikl nárok. Toto neplatí jestliže brání určení čerpání dovolené překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody. Termíny čerpání dovolené určuje zaměstnavatel v plánu dovolených, který se zpracovává každoročně do konce měsíce května s přihlédnutím k úkolům a oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se dovolená zaměstnanci v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny v celku. Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Přitom platí, že s plánovaným termínem čerpání dovolené musí seznámit zaměstnavatele (přímého nadřízeného) nejpozději 14 dní před nástupem na dovolenou. VIII.2. Plány dovolených Za včasné zpracování plánů dovolených a zajištění vyčerpání dovolené v průběhu roku, kdy zaměstnanci na tuto dovolenou vznikl nárok, odpovídají: a) na centrále: Výkonní ředitelé, ředitelé, manažeři a vedoucí u podřízených zaměstnanců, Generální ředitel u podřízených zaměstnanců. b) na pobočkách: ředitelé poboček u všech přímo řízených zaměstnanců příslušné pobočky, regionální manažeři u zaměstnanců jimi řízených útvarů. O dovolenou může též žádat zaměstnanec svého nadřízeného, a to před jejím nástupem. Současně uvede zaměstnance, který jej bude po dobu dovolené zastupovat. K žádosti o dovolenou není zaveden žádný jednotný formulář. V praxi postačuje ová korespondence mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným, kterou není třeba po ukončení měsíce a schválení docházky uchovávat v tištěné podobě. 17/ 22

18 VIII.3. Evidence čerpání dovolené Čerpání řádné dovolené je v evidenčním systému pod příslušným registračním kódem, který musí zaměstnanec při odchodu na dovolenou na záznamovém zařízení zadat. IX. Práce přesčas, pracovní pohotovost, noční práce, práce ve svátek a v sobotu a neděli IX.1. Práce přesčas Prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda a příplatek, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. Jakákoliv práce přesčas musí být prokazatelně vykonávána v zájmu zaměstnavatele, na jeho příkaz nebo s jeho souhlasem. Pouze v těchto případech se jedná o práci přesčas ve smyslu právních předpisů. Práci přesčas může vedoucí zaměstnanec nařídit jen ve výjimečných případech a takto nařízená práce přesčas zaměstnance nesmí činit více než osm hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Nad tento rámec lze konat práci přesčas pouze se souhlasem zaměstnance. Celkový rozsah dohodnuté práce přesčas za 26 týdnů po sobě jdoucích nesmí činit v průměru více než osm hodin týdně. Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas v roce se nezahrnují práce přesčas, za které bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno. Evidence práce přesčas 1. V případě, že zaměstnanec koná práci přesčas na základě nařízení nadřízeného vedoucího zaměstnance nebo po dohodě a s jeho souhlasem a zároveň se zaměstnanec nedohodl se svým nadřízeným na poskytnutí náhradního volna v rozsahu konané práce přesčas, zaznamenávají se přesčasové hodiny do docházkového systému prostřednictvím kódů Přesčas začátek a Přesčas konec. (Nadřízený tedy stanoví začátek přesčasu a schválí konec přesčasu.) 2. Záznam do systému lze zadat pouze přes internetovou aplikaci Anet. Záznam musí zadat nadřízený nebo jím pověřený zaměstnanec. (Nadřízený takto stanoví začátek přesčasu a schválí konec přesčasu.) 3. Po skončení měsíce nadřízený zaměstnanec nebo jím pověřený zaměstnanec před schválením pracovního listu na záložce Převody z minulého měsíce (Převody salda) rozhodne, kolik hodin práce přesčas se má zaměstnanci proplatit. Tuto hodnotu vypíše do okénka Proplatit na účet. 18/ 22

19 Divize HRD je oprávněna požadovat po příslušném vedoucím zaměstnanci zdůvodnění, jaké práce a proč byly konány formou práce přesčas. 19/ 22

20 Příslušní vedoucí zaměstnanci jsou povinni zajistit evidenci a sledování práce přesčas. HRD zajistí následnou kontrolu tak, aby nedocházelo k překročení stanovených limitů. IX.2. Pracovní pohotovost Pracovní pohotovost je doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby provedena nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pokud k výkonu práce dojde, přísluší zaměstnanci za výkon této práce mzda. Pokud bude zároveň splněna podmínka, že výkon práce je nad rozsah stanovené týdenní pracovní doby, jde o práci přesčas a zahrnuje se do limitů práce přesčas. Pohotovost může být konána pouze mimo pracoviště. Nadřízený vedoucí zaměstnanec vždy pohotovost s příslušným zaměstnancem dohodne. V rámci dohodnuté pracovní pohotovosti může nadřízený pracovní pohotovost nařídit v souvislosti s předpokládaným výkonem činností, které jsou předmětem pracovní smlouvy zaměstnance. Evidence pracovní pohotovosti Hodiny pracovní pohotovosti evidují na základě rozpisu příslušní vedoucí zaměstnanci. Souhrnný počet hodin pracovní pohotovosti jednotlivých zaměstnanců za celý útvar se předkládá k proplacení HRD nejpozději 2. pracovní den následujícího měsíce (excelový soubor obsahující osobní číslo, příjmení a jméno zaměstnance a počet hodin pohotovosti). IX.3. Noční práce Noční práce je práce konaná v noční době, tj. mezi a 6.00 hodinou. Zaměstnancem pracujícím v noci se rozumí zaměstnanec, který během noční doby pravidelně odpracuje nejméně tři hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně. Pracovní doba zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit osm hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Zaměstnavatel je povinen zajistit a uhradit zaměstnanci pracujícímu v noci lékařská vyšetření dle 94 zákoníku práce. IX.4. Práce ve svátek a v sobotu a neděli V případě, že pracovní směna zaměstnance nebo nařízená nebo sjednané práce přesčas vychází na den, který je státním svátkem, přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Místo čerpání náhradního volna může být se zaměstnancem dohodnut příplatek k dosažené mzdě ve výši průměrného výdělku. X. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a Požární ochrana Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP a Požární ochrana PO, postupy při BOZP a PO a s tím související práva a povinnosti účastníků v pracovněprávních vztazích jsou podrobně upraveny samostatným vnitřním předpisem banky. 20/ 22

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY

SMĚRNICE K POSKYTNUTÍ PRACOVNÍHO VOLNA BEZ NÁHRADY PLATU PEDAGOGICKÝM PRACOVNÍKŮM ŠKOLY čj. KJJ 2011/006/Ř Spisový znak: A10 Ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 (dále jen škola ) vydává směrnici, jejímž cílem je sjednotit postup při podávání

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.

PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86. PRACOVNÍ PRÁVO SNIŽOVÁNÍ VLIVU PSYCHO-SOCIÁLNÍCH HANDICAPŮ SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI OBČANŮ LIBERECKÉHO KRAJE CZ.1.04/3.1.02/86.00035 OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA: vznik a zánik pracovního poměru

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net I. Úvodní ustanovení EVIDENCE PRACOVNÍ

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

S m ě r n i c e č. 1

S m ě r n i c e č. 1 Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary S m ě r n i c e č. 1 PRACOVNÍ ŘÁD OBSAH: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 3 ČÁST DRUHÁ Vznik, změna a skončení pracovního poměru 3 ČÁST TŘETÍ

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Základy práva, 27. dubna 2015

Základy práva, 27. dubna 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 27. dubna 2015 Obsah Prameny Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Podpůrně občanský zákoník Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAMĚSTNÁNÍ DRUHY PRACOVNĚ PRÁVNÍCH VZTAHŮ pracovní poměr dohoda o pracovní činnosti dohoda o provedení práce DÉLKA PRACOVNÍ DOBY DOVOLENÁ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Dohodou Výpověď

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Pracovní řád Národního památkového ústavu

Pracovní řád Národního památkového ústavu Pracovní řád Národního památkového ústavu Pracovní řád Národní památkový ústav podle 82 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává pracovní řád, ve kterém rozvádí některá ustanovení

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obec: Batňovice IČO: 00277657 Návaznost na: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Projednáno

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Vnitřní směrnice Pracovní řád

Vnitřní směrnice Pracovní řád Vnitřní směrnice Pracovní řád Obsah: 1. Všeobecná ustanovení 2. Pracovní poměr 3. Pracovní doba 4. Dovolená 5. Mzda a náhrady mzdy 6. Pracovní cesty a náhrady cestovních výdajů 7. Zastupování a předávání

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Překážky v práci. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Pojem překážek v práci právem uznaná nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovních povinností, v důsledku nichž zaměstnanec nekoná

Více

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při

Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při Školení z pracovněprávních předpisů Kontrolní ověřovací test - BOZP ze znalostí základních předpisů k zajištění bezpečné práce a ochrany zdraví při práci pro statutární zástupce a vedoucí pracovníky zaměstnavatelů

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Váš dopis značky ze dne Naše č.j. 2007/13674-24 Vyřizuje/linka Hovorka/2404 V Praze dne 27. března 2007 Informace MPSV

Více

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2

PRACOVNÍ ŘÁD. tento P R A C O V N Í Ř Á D. Část I Rozsah platnosti. Čl. 1. Část II Pracovní poměr. Čl. 2 Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, Praha 4 Krč, 142 20 PRACOVNÍ ŘÁD podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace tento

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

3.Pracovní řád obce Stará Paka

3.Pracovní řád obce Stará Paka 3.Pracovní řád obce Stará Paka Platnost: od 1.1.2016 Datum vydání: 17.12.2015 Počet stran: 5 Příloha: 1 Zpracoval: Věra Hlostová 1) Všeobecná ustanovení Tento pracovní řád je zpracován v souladu se Zákoníkem

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Doplnění poskytnutých informací Využití ITC prostředků ve škole Podle metodického pokynu č.j. 30799/2005-551 byly pro základní školy stanoveny parametry: počítačové učebny (žáci) 5 pracovních stanic na

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012

Zkušební doba. Změny v pracovním právu. Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz. Úprava do konce roku 2011 Návrh úpravy od roku 2012 Změny v pracovním právu Kamila Hebelková TC AV ČR hebelkova@tc.cz Zkušební doba -zkušební doba vedoucího zaměstnance stejná jako řadového zaměstnance, a to 3 měsíce -Delší než řadový zaměstnanec, tzn.

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH

PRACOVNÍ Ř ÁD ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE OBSAH ČE SKÁ REPUBLIKA, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍ Ř ÁD OBSAH Základní ustanovení... 2 Vznik, změna a zánik pracovního poměru... 2 Povinnosti zaměstnanců... 3 Povinnosti zaměstnavatele... 4 Pracovní doba...

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591. Pracovní řád číslo 12/2007

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591. Pracovní řád číslo 12/2007 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 00272591 Pracovní řád číslo 12/2007 Předkladatel (gestor) : Jaroslav Hitschfel, tajemník MěÚ v České Skalici Tajemník Městského

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491

MĚSTYS STAŘEČ PRACOVNÍ ŘÁD. Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 PRACOVNÍ ŘÁD Název a sídlo zaměstnavatele MĚSTYS STAŘEČ, Jakubské nám.50, 675 22 Stařeč IČ 00290491 Podle 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, vydávám s předchozím písemným souhlasem odborové organizace

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Seminář: Obchodní partner a zaměstnanec: kamarád nebo nepřítel? Pracovní řád - Příklad

Seminář: Obchodní partner a zaměstnanec: kamarád nebo nepřítel? Pracovní řád - Příklad 1 Úvod 1. Pracovní řád blíže rozvádí ustanovení zákoníku práce, a to podle zvláštních podmínek zaměstnavatele v souladu s organizačním řádem. 2. Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny

Více

Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu

Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu Druhy odpovědnosti odpovědnost za porušení povinností při hospodaření s majetkem státu odpovědnost fyzických osob odpovědnost organizačních složek státu a státních

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 105 Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání (1) Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Ošetřující lékař je povinen *** 61 Povinnosti ošetřujícího lékaře a) rozhodnout o vzniku dočasné pracovní

Více

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví ČR Č.j. 31530/2007 V Praze dne 4. října 2007 68. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody České republiky Věc: Úprava pracovní doby ve zdravotnictví změna zákona č.

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE ZAMĚSTNAVATELE K PROVÁDĚNÍ

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE. Článek I Smluvní strany SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE Článek I Smluvní strany Obchodní firma se sídlem IČ: jednající (dále jen Společnost ) a Jméno a příjmení narozen dne trvale bytem člen představenstva Společnosti (dále jen Člen

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou

Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Pracovní řád pro zaměstnance obce Hradec nad Svitavou, zařazené do organizační struktury Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou Článek I Působnost (1) Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4 Práce a vzdělávání 14. Povinnosti zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dohoda o rozvázání pracovního poměru NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI str. 1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru Úplné znění Díl Dohoda (1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

SMĚRNICE č. S2101-07

SMĚRNICE č. S2101-07 Název procesu/ Číslo Vlastník 2101 ROZ 01.01.2015 Štefan ŘŠ S2101-07 SMĚRNICE č. S2101-07 ZPŮSOB EVIDENCE ÚRAZŮ, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMU O ÚRAZU VŠECH PRACOVNÍCH ÚRAZŮ ZAMĚSTNANCŮ Tato směrnice nahrazuje:

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PERSONÁLNÍ ČINNOST V PODNIKU Personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu. Cílem je komplexní péče o pracovníky. Ve větších

Více

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE

Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Jméno a příjmení Zkušební test pro vedoucí zaměstnance č. 1 BEZPEČNOST PRÁCE Pracovní zařazení Datum: Zakroužkujte odpověď, o níž se domníváte, že je správná. 1. Evidenci o všech pracovních úrazech musí

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Informaci k pracovnímu poměru ( 37 ZP)

Informaci k pracovnímu poměru ( 37 ZP) Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 1, 110 00 Praha 1 zastoupený doc. PhDr. Helenou Ulbrechtovou, Ph.D., ředitelkou vydává tuto Pracovní poměr Informaci k pracovnímu poměru ( 37 ZP) Postup před

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový modul VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 14. Pracovní smlouva Mgr. Zuzana Válková Kdy se uzavírá

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem Tisková zpráva V průběhu prvního čtvrtletí 2004 provedly úřady práce 2 325 kontrol. Kontroloři

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 232/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více