Dr.Luboš ProchÅzka, Skript pro Passau

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dr.Luboš ProchÅzka, Skript pro Passau 28.06.2007-1 -"

Transkript

1 Dr.Luboš ProchÅzka, Skript pro Passau PracovnÄ pråvo v ČeskÉ republice VÅženÉ dåmy, våženñ pånové dovolte mi, abych vås seznåmil se ZÅkonÑkem pråce (zåkon č. 262/2006 Sb.), kterü nabyl áčinnosti 1. ledna letošnñho roku. Stalo se tak po četnüch a bouřlivüch diskusñch a poté, co neuspěl v PoslaneckÉ sněmovně pokus odložit jeho áčinnost. Přesto byl zåkon již novelizovån, a to zåkonem č. 585/ /2006 Sb. jñm se odsunula o jeden rok áčinnost nového zåkona o nemocenském pojištěnñ. Nebudu se zabüvat problematikou bezpečnosti a ochrany zdravñ při pråci(bozp), a to s ohledem na jejñ specifičnost a rozdělenñ pråvnñ ápravy jednak do zåkonñku pråce a jednak do zvlåštnñho zåkona o zajištěnñ dalšñch podmñnek bezpečnosti a ochrany zdravñ při pråci (č. 309/2006 Sb.). Rovněž se nebudu zabüvat problematikou sociålnñho zabezpečenñ, zdravotnñho pojištěnñ a zdaněnñ. Pouze občas na tyto problémy upozornñm. NovÄ pojetå zçkonåku prçce (É 1 až 4, É 13 a É 14 ZP) NovÜ zåkonñk pråce (dåle také jen ãzpå) je postaven na třech konstrukčnñch principech: ç upravuje zåvislou pråci, ç vychåzñ ze zåsady ãco nenñ zakåzåno je dovolenoå, ç je navåzån na občanskü zåkonñk. Pro jeho uplatněnñ je též důležité dbåt na stanovené zåkladnñ zåsady pracovněpråvnñch vztahů. ZÅvislÅ pråce PrÅce, kterå je vykonåvåna ve vztahu nadřñzenosti zaměstnavatele a podřñzenosti zaměstnance při splněnñ dalšñch podmñnek, uvedenüch v zåkoně, je zåvislou pracñ. Těmito podmñnkami jsou osobnñ vükon pråce podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, na jeho odpovědnost a nåklady, za mzdu, plat či odměnu za pråci, v pracovnñ době či jinak stanovené nebo dohodnuté době a na pracovišti zaměstnavatele nebo jiném dohodnutém mñstě. Jestliže by některå z těchto podmñnek splněna nebyla, o zåvislou pråci by se nejednalo a pråvnñ vztah by byl řešen podle obchodnñho zåkonñku (dodavatelsky), respektive občanského zåkonñku (dåle také jen ãozå). Za zåvislou pråci se také považuje agenturnñ zaměstnåvånñ (è 2 odst. 4 a 5 ZP). êprava zåvislé pråce v novém zåkonñku pråce i nadåle odporuje zajišťovånñ této pråce v jiném než v pracovněpråvnñm vztahu.možnü postih takového jednånñ ale již nehrozñ od ářadů pråce, ale je v pravomoci finančnñch ářadů jako språvců daně, protože v důsledku zastřenñ zåvislé pråce nebyla odvedena daň z přñjmů ze zåvislé činnosti (è 2 odst. 7 zåkona č. 337/1992 Sb., o språvě danñ a poplatků, ve zněnñ pozdějšñch předpisů). Co nenå zakçzçno je dovoleno aneb možnost odchölit se od zçkona PrÅva nebo povinnosti v pracovněpråvnñch vztazñch mohou büt upraveny odchylně od zåkonñku pråce (è 2 odst. 1 ZP), pokud to ovšem zåkon nevylučuje. Jde o projev liberalizace pracovněpråvnñch vztahů, z nñž må novü zåkonñk pråce vychåzet a tedy i posñlenñ smluvnñ volnosti. OdchylnÅ áprava zahrnuje dva okruhy možnostñ: ç jednak eventualitu stanovit pråva a povinnosti jinak, než je v zåkoně uvedeno a ç také možnost stanovit i takovå pråva nebo povinnosti, kterå v zåkoně vůbec řešena nejsou je možné dohodnout či stanovit jejich různé benefity, s nimiž zåkon vůbec nepočñtå, napřñklad odchodné v dohodě o rozvåzånñ pracovnñho poměru, i když zaměstnanci nepřñslušñ ze zåkona odstupné, odchodné při odvolånñ z pracovnñ pozice vedoucñho zaměstnance a podobně. K odchylné ápravě pråv nebo povinnostñ může dojñt smlouvou, popřñpadě vnitřnñm předpisem zaměstnavatele (è 2 odst. 2 ZP). Pokud jde o smlouvy, může büt tato áprava obsažena jak v kolektivnñ smlouvě, tak i v jakékoliv individuålnñ smlouvě (napřñklad v pracovnñ smlouvě, manažerské smlouvě a 1

2 Dr.Luboš ProchÅzka, Skript pro Passau podobně). Někdy zåkon stanovñ způsob možného odchülenñ se odlišně (např. zkråcenñ pracovnñ doby bez snñženñ mzdy nenñ podle è 79 odst. 3 ZP možné dohodnout se zaměstnancem individuålně). NovÜ zåkon až na vüjimky nestanovñ preferenci kolektivnñch smluv před smlouvami individuålnñmi. ZnamenÅ to, že áprava, kterou se zvyšujñ či rozšiřujñ pråva (nåroky) zaměstnanců nad ároveň zåkonného standardu, může büt sjednåna nejen hromadně, ale i individuålně. Bude proto možné napřñklad dohodnout i s jednotlivümi zaměstnanci v individuålnñch smlouvåch, že se jejich dovolenå prodlužuje, nebo že zñskajñ vyššñ odstupné při skončenñ pracovnñho poměru, než stanovñ zåkon nebo vühodnějšñ pracovnñ volno při překåžkåch v pråci. Při takovémto individuålnñm sjednåvånñ pracovnñch podmñnek a pråv zaměstnanců bude ovšem nezbytné dodržet zåkladnñ zåsady pracovněpråvnñch vztahů, uvedené v è 13 a è 14 ZP. Daňově uznatelnä nçklady. Podle nové pråvnñ ápravy v zåkoně o danñch z přñjmů (zåkon č. 586/1992 Sb., è 24 odst. 2 pñsm. j) bod 5) jsou daňově uznatelné nåklady (vüdaje) na pracovnñ a sociålnñ podmñnky, péči o zdravñ a zvüšenü rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na pråva zaměstnanců vyplüvajñcñ z kolektivnñ smlouvy, vnitřnñho předpisu zaměstnavatele, pracovnñ nebo jiné smlouvy, pokud zåkon o danñch z přñjmů nebo zvlåštnñ zåkon nestanovñ jinak. To představuje rozšñřenñ daňové uznatelnosti různüch zaměstnanecküch vühod (odchodné, odměny při různüch životnñch nebo pracovnñch vüročñch či při odchodu do důchodu ty už nemohou mñt podle è 224 odst. 2 ZP povahu mzdy či platu, a jiné). NapřÑště jsou k takovéto ápravě podle daňového zåkona opråvněny nejen hromadné dokumenty (kolektivnñ smlouva či vnitřnñ předpis), ale i dokumenty individuålnñ (pracovnñ nebo jiné smlouvy, napřñklad manažerské). Je třeba ale vždy zvåžit i dopady do daně z přñjmu fyzicküch osob ze zåvislé činnosti a odvodu pojistného na sociålnñ a zdravotnñ pojištěnñ. Kdy je zakåzåno se odchñlit. Okruh možnüch odchylek od pråvnñ ápravy je však značně omezen, neboť zåkon (è 2 odst. 1 ZP) obsahuje sedm okruhů přåpadů, v nichž se od něj nelze odchülit. OdchÜlenÑ nenñ možné: ç od ápravy áčastnñků pracovněpråvnñch vztahů, ç od ustanovenñ, kterå odkazujñ na použitñ občanského zåkonñku, ç od pråvnñ ápravy nåhrady škody, pokud by nebylo v zåkoně stanoveno jinak (viz jen è 382 ZP), ç od ustanovenñ uklådajñcñch povinnost to však neplatñ, jestliže jde o odchülenñ ve prospěch zaměstnance (mezi tato ustanovenñ patřñ i takovå, kterå zakotvujñ pråvo nårok zaměstnance), ç od ustanovenñ è 363 odst. 1 ZP, kterümi se zapracovåvajñ předpisy EvropskÜch společenstvñ to však neplatñ, jestliže jde o odchülenñ ve prospěch zaměstnance, ç od ustanovenñ vyjmenovanüch v è 363 odst. 2 ZP, v němž jsou vüčtovou metodou uvedeny přñpady, kdy je zakåzåno se odchülit a v dalšñch přñpadech, kdy je to v zåkoně vüslovně uvedeno (è 122, è 173 ZP), ç od ustanovenñ, z jejichž povahy vyplüvå, že se od nich nenñ možné odchülit, tj. kterå majñ kvůli své dikci (jazyku) kogentnñ kategorickou povahu (např. paragrafy 48, 52, 53, 55 a 56 ZP a některå dalšñ ustanovenñ o skončenñ pracovnñho poměru). Vazba na občanskö zçkonåk PracovněprÅvnÑ vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci jsou součåstñ pråva soukromého, a jsou proto zaklådåny zåsadně smlouvami. NejobecnějšÑm zåkonem upravujñcñm soukromopråvnñ vztahy je občanskü zåkonñk ten må proto büt použit i pro pracovněpråvnñ 2

3 Dr.Luboš ProchÅzka, Skript pro Passau vztahy. Vztah obou zåkonů řešñ novü zåkonñk pråce na tzv. principu delegace. ObčanskÜ zåkonñk se na pracovněpråvnñ vztahy použije jen tehdy, jestliže to zåkonñk pråce vüslovně stanovñ (è 4 ZP). NovÜ zåkonñk pråce přñmo odkazuje na použitñ 109 paragrafů občanského zåkonñku. Pokud je to nezbytné, stanovuje si zåkonñk pråce určité odchylky od ustanovenñ občanského zåkonñku. Odkazy se vztahujñ zejména na ustanovenñ občanského zåkonñku o áčastnñcñch pråvnñch vztahů, což zejména platñ pro pråvnické osoby, dåle na zastoupenñ na zåkladě plné moci, na pråvnñ ákony včetně postupu při uzavñrånñ smluv, na promlčenñ, počñtånñ času, bezdůvodné obohacenñ a na některå ustanovenñ zåvazkového pråva. NapřÑště je dåna i možnost uzavñrånñ tzv. nepojmenovanüch (inominåtnñch) smluv áčastnñci mohou uzavřñt i takovou smlouvu, kterå nenñ zåkonem zvlåště upravena, nesmñ však odporovat obsahu nebo áčelu zåkonñku pråce (è 18 ZP, è 51 OZ). To přinåšñ plnou legalizaci manažerské smlouvy. Je však nepochybné, že tzv. nepojmenovanou smlouvou nemohou büt nahrazeny smluvnñ typy, upravené v zåkonñku pråce, napřñklad pracovnñ smlouva. ZÅvazky v pracovněpråvnñch vztazñch mohou nynñ vznikat zejména ze smluv upravenüch zåkonñkem pråce, jakož i občansküm zåkonñkem, mohou však vznikat i z jinüch smluv v zåkoně neupravenüch a ze smñšenüch smluv, upravujñcñch prvky různüch smluv (è 325 ZP). NenÑ proto ani vyloučeno označit smlouvu zaklådajñcñ pracovnñ vztah s vedoucñmi zaměstnanci jako ãpracovnñ a manažerskou smlouvuå. JakÅkoliv ustanovenñ občanského zåkonñku, včetně pråvnñ ápravy smluvnñch typů, lze použñt jen když na ně zåkonñk pråce přñmo odkazuje. ZÇkladnÅ pravidla pracovněprçvnåch vztahů Jde o nejobecnějšñ a velmi vüznamnå pravidla s univerzålnñm dosahem na pracovněpråvnñ vztahy a pro vüklad jednotlivüch pråvnñch norem. Tyto zåsady jsou v novém zåkonñku pråce uvedeny souhrnně v è 13 a è 14. V oblasti pracovnñho pråva musñ büt respektovåny tyto zåsady: 1. ZÇkaz přençšet riziko z vökonu zçvislä prçce na zaměstnance (napřñklad, že by zaměstnanec nedostal vůbec za pråci zaplaceno, pokud o jñm vyrobenü vürobek nebude na trhu zåjem, nebo, že by musel vynaklådat ze svého nåklady k plněnñ pracovnñch ákolů). 2. ZÇsada rovnosti všech zaměstnanců (rovnäho zachçzenå s nimi), pokud jde o jejich pracovnñ podmñnky, včetně odměňovånñ za pråci a poskytovånñ jinüch peněžitüch nebo nepeněžitüch plněnñ, odbornou přñpravu a přñležitost dosåhnout funkčnñho nebo jiného postupu v zaměstnånñ, a také pokud jde o samo přijñmånñ do zaměstnånñ. 3. ZÅkaz diskriminace DiskriminacÑ je rozlišovånñ z důvodů rasovüch, etnicko-nårodnostnñch, z důvodů přesvědčenñ nebo občanské angažovanosti či z důvodů, které charakterizujñ určitou osobu (např. pohlavñ, věk, zdravotnñ stav, manželskü nebo rodinnü stav, povinnosti k rodině aj.), zahrnujñcñ i zåkaz obtěžovånñ z vymezenüch důvodů, včetně sexuålnñho obtěžovånñ. Je zakåzåna přñmå i nepřñmå diskriminace přitom se diskriminace z důvodu těhotenstvñ nebo mateřstvñ považuje za diskriminaci z důvodu pohlavñ. 4. ZÇkaz při vökonu prçv a povinnostå bez prçvnåho důvodu zasahovat do prçv a oprçvněnöch zçjmů jinöch åčastnåků pracovněprçvnåho vztahu (tzv. zneužitå prçva). 5. VytvÇřenÅ a rozvåjenå pracovněprçvnåch vztahů a vökon prçv a povinnostå v souladu s dobrömi mravy. 6. ZÇsada stejnä mzdy (platu či odměny), popřñpadě jinüch peněžitüch plněnñ a plněnñ peněžité hodnoty za stejnou pråci a za pråci 3

4 Dr.Luboš ProchÅzka, Skript pro Passau stejné hodnoty, kterå zajišťuje rovnost v odměňovånñ. VyplÜvajÑ z nñ ale i přñpustnå hlediska, kterå lze použñt pro diferenciaci odměny za pråci mezi zaměstnanci. Ta stanovñ zåkon áplnüm, tj. vyčerpåvajñcñm (taxativnñm) způsobem (v è 110 ZP). 7. ZÇsada komunikace zaměstnavatele se zaměstnanci, vyjådřenå jeho povinnostñ informovat zaměstnance o stavu podniku a o zåvažnüch otåzkåch pracovnñch podmñnek, popřñpadě tyto s nimi projednåvat, ať již přñmo nebo prostřednictvñm zåstupců zaměstnanců). Zde bych råd z vlastnñ zkušenosti doporučil společné školenñ střednñch a vedoucñch pracovnñků každé společnosti tükajñcñ se rozdñlnosti české a německé povahy, kulturnñch tradic, pracovnñch nåvyků apod. Velmi dobrü je v této oblasti Prof.NovÜ z pražské VŠE se svojñ kolegynñ z Regensburgu. 8. ZÇkaz peněžnåch postihů (pokut), které by zaměstnavatel uklådal za porušenñ pracovněpråvnñch povinnostñ (nevztahuje se na nåhradu škody, za kterou zaměstnanec zaměstnavateli odpovñdå). To však nebrånñ možnosti přihlédnout k zåvadåm zaměstnance v jeho pracovnñch vüsledcñch ve vüši jeho mzdy či platu, pokud jde o nepřiznånñ či kråcenñ jejich složek vyjadřujñcñch osobnñ přñnos zaměstnance zaměstnavateli. OdpovÑdÅ to hlediskům podle nichž se odměna za pråci poskytuje (mimo jiné podle pracovnñch vüsledů a vükonnosti). Nelze ale uklådat postihy, napřñklad jako pevně dané čåstky, o něž se mzda snižuje při porušenñ konkrétně uložené povinnosti (zvlåště pak, jestliže vůbec nejsou takovüm chovånñm snñženy pracovnñ vüsledky, respektive vükonnost). PorušenÑ pracovnñch povinnostñ (podle dřñvějšñ terminologie ãpracovnñ kåzněå) totiž nelze vždy ztotožňovat s pracovnñmi vüsledky (posuzovanümi podle množstvñ a kvality pråce podle è 110 odst. 5 ZP) a ani pracovnñ vükonnostñ. To se tükå napřñklad porušenñ zåkazu kouřenñ, nenñ-li odůvodněn požårnñ bezpečnostñ. 9. ZÇkaz požadovat či sjednat zajištěnå zçvazku (např. kaucñ či smluvnñ pokutou), nejde-li o konkurenčnñ doložku nebo povolené sråžky ze mzdy. Přestože è 18 zåkonñku pråce umožňuje použñt è 544 a è 545 občanského zåkonñku o smluvnñ pokutě, je v důsledku této zåkladnñ zåsady tato pokuta využitelnå jen u konkurenčnñ doložky (è 310 ZP). PraktickÜ vüznam uvedenüch zåkladnñch principů lze dokumentovat na přñkladu: Zaměstnavatel chce vyslat zaměstnance na pracovnñ cestu. Protože je tato podmñnka dohodnuta v pracovnñ smlouvě, je zaměstnanec povinen pracovnñ cestu vykonat a jejñ odmñtnutñ je porušenñm pracovnñch povinnostñ. Zaměstnanec ale přesto odmñtne přñkaz zaměstnavatele splnit s poukazem na to, že må v domåcnosti mimořådnou a zåvažnou situaci (např. nemoc rodinného přñslušnñka, vyžadujñcñ jeho péči alespoň po čåst dne). Za těchto okolnostñ by trvånñ zaměstnavatele na jeho rozhodnutñ mohlo büt považovåno za nepřiměřenü zåsah do pråva zaměstnance splnit jeho povinnosti k rodině a za jednånñ, které je v rozporu s dobrümi mravy. ZÅsadu rovnosti a zåkaz diskriminace je nutné bråt v ávahu mj. při přijñmånñ do zaměstnånñ a při propouštěnñ z něj (častå je např. diskriminace z důvodu věku nebo povinnostñ k rodině, uplatňovanå vůči matkåm malüch dětñ), ale též při stanovenñ různüch vühod, poskytovanüch zaměstnancům (např. nepřñpustnost diferenciace vüše odstupného nebo délky dovolené podle věku, odpñrånñ prodlouženñ dovolené o dalšñ tüden či tüdny nebo o dny zaměstnancům v pracovnñm poměru na dobu určitou apod.). JakÅkoliv diferenciace v pracovnñch podmñnkåch, nårocñch a vühodåch (tzv. benefitech) zaměstnanců totiž musñ büt spravedlivå a musñ odpovñdat áčelu přñslušného plněnñ (nåroku). Protože např. dovolenå nemå věrnostně stabilizačnñ povahu, neboť sloužñ k regeneraci pracovnñ sñly, nenñ podle nåzoru AKV språvné jejñ délku podmiňovat délkou trvånñ zaměstnånñ (je to ale možné např. u odstupného či přñspěvků na penzijnñ připojištěnñ). 4

5 Dr.Luboš ProchÅzka, Skript pro Passau Z požadavků rovnosti a zåkazu diskriminace zåkon připouštñ určité vüjimky, je-li pro to např. věcnü důvod, spočñvajñcñ v povaze pråce, kterou zaměstnanec vykonåvå (nebo må vykonåvat), a kterü je pro tuto pråci nezbytnü. ZÅkon též připouštñ opatřenñ zaměstnavatele k vyrovnånñ nerovnoměrného zastoupenñ mužů a žen, např. v určitüch profesñch či funkcñch. NovÜ ZP bohužel mezi zåkladnñmi zåsadami uvådñ i některå zcela konkrétnñ pråva a povinnosti, kterå ve skutečnosti povahu zåkladnñch obecnüch principů nemajñ. Přesto jsou vüznamnå. Jde o tyto přñpady: ç Povinnost zaměstnavatele seznamovat zaměstnance s kolektivnñ smlouvou a vnitřnñmi předpisy. ç ZÅkaz dočasně přidělit zaměstnance k vükonu pråce k jiné pråvnické nebo fyzické osobě, nejde-li o agenturnñ zaměstnance a nejde-li o přñpady prohlubovånñ nebo zvyšovånñ kvalifikace podle zvlåštnñch pråvnñch předpisů (např. u zdravotnñků a pedagogů); tento zåkaz, začleněnü do pracovněpråvnñ ápravy v roce 2004, je ovšem såm o sobě velmi pochybnü a v evropském kontextu ojedinělü. ç PrÅvo zaměstnance v pracovnñm poměru (nikoliv na zåkladě dohod o pracñch konanüch mimo pracovnñ poměr) na přidělovånñ pråce v rozsahu přñslušné pracovnñ doby, s vüjimkou konta pracovnñ doby a na rozvrženñ pracovnñ doby předem, s vüjimkou zaměstnanců pracujñcñch mimo pracoviště, kteřñ si pracovnñ dobu sami rozvrhujñ (è 317 ZP). ç ZÅkaz, aby zaměstnanec v dalšñm pracovnñm poměru nebo na zåkladě dohod u téhož zaměstnavatele vykonåval pråce, které jsou stejně druhově vymezeny (tato áprava je totožnå s dřñvějšñmi podmñnkami tzv. vedlejšñ činnosti). ç Povinnost zaměstnavatele vyřñdit pracovněpråvnñ stñžnost zaměstnance. KolektivnÅ smlouvy, vnitřnå předpisy a pracovnå řçdy (É 22 až 29, É 305 a É 306 ZP) Novinky u kolektivnåch smluv KolektivnÑ smlouvu jako smluvnñ typ upravuje přñmo zåkonñk pråce. Naopak, v zåkoně č. 2/1991 Sb., o kolektivnñm vyjednåvånñ, byla doprovodnüm zåkonem k novému zåkonñku pråce (zåkon č. 264/ /2006 Sb.) přñslušnå ustanovenñ (è 2 až 6) vypuštěna. ZÅkon o kolektivnñm vyjednåvånñ upravuje jen postup při uzavñrånñ kolektivnñch smluv, respektive provåděnñ jejich změn, včetně řešenñ sporů a stanovñ podmñnky rozšiřovånñ zåvaznosti kolektivnñch smluv vyššñho stupně v råmci odvětvñ. PředevšÑm v kolektivnñ smlouvě je možné upravit mzdovå a platovå pråva a ostatnñ pråva v pracovněpråvnñch vztazñch (tedy podle dřñvějšñ terminologie nåroky zaměstnanců), jakož i pråva nebo povinnosti áčastnñků kolektivnñ smlouvy (è 23 odst. 1 ZP). NovÜ zåkonñk pråce vüznamně rozšiřuje obsahové možnosti kolektivnñch smluv. Stupně kolektivnåch smluv. I napřñště se zachovåvajñ dva stupně kolektivnñch smluv, a to smlouvy podnikové a vyššñho stupně. PodnikovÉ kolektivnñ smlouvy je ale možné uzavñrat nejen pro jednotlivé zaměstnavatele, ale i pro vñce zaměstnavatelů (půjde o tzv. skupinové kolektivnñ smlouvy). Což umožňuje stanovovat shodné pracovnñ podmñnky zaměstnancům zaměstnavatelů začleněnüch ve skupinåch podniků, napřñklad koncernového typu. I v jednotlivüch podnicñch začleněnüch do skupiny ale mohou büt uzavřeny také jejich vlastnñ podnikové smlouvy. KolektivnÑ smlouva vyššñho stupně je napřñště zåvaznå pro zaměstnavatele, kteřñ jsou členy organizace zaměstnavatelů, kterå uzavřela takovou kolektivnñ smlouvu (è 25 odst. 2 pñsm. a) ZP). JednotlivÑ členové organizace zaměstnavatelů se již nemohou z takové smlouvy vyvåzat, a to ani předem a pochopitelně ani později. To však neznamenå, že by stanovy svazu nebo sama vyššñ kolektivnñ smlouva nemohly vymezit okruh zaměstnavatelů, pro které se uzavñrå (napřñklad pro hospodåřské pododvětvñ). KolektivnÑ smlouva vyššñho stupně je 5

6 Dr.Luboš ProchÅzka, Skript pro Passau zåvaznå také pro zaměstnavatele, kteřñ v době áčinnosti této smlouvy z organizace zaměstnavatelů vystoupili (toto pravidlo se dřñve dovozovalo jen vükladem). Odbory jako smluvnä strana. I nadåle platñ, že pråvo uzavřñt kolektivnñ smlouvu za zaměstnance må pouze odborovå organizace (è 22 ZP) a že odborovå organizace uzavñrå kolektivnñ smlouvu také za zaměstnance, kteřñ nejsou odborově organizovåni (è 24 odst. 1 ZP). Rovněž zůstalo zachovåno pravidlo, že působñ-li u zaměstnavatele vñce odborovüch organizacñ, jednå zaměstnavatel o uzavřenñ kolektivnñ smlouvy se všemi odborovümi organizacemi ty vystupujñ a jednajñ s pråvnñmi důsledky pro všechny zaměstnance společně a ve vzåjemné shodě, nedohodnou-li se mezi sebou a se zaměstnavatelem jinak (è 24 odst. 2 ZP). To však zåkonñk pråce nynñ doplňuje dovětkem: neshodnou-li se záčastněné odborové organizace na uvedeném postupu, je zaměstnavatel opråvněn uzavřñt kolektivnñ smlouvu s odborovou organizacñ nebo vñce odborovümi organizacemi, které majñ největšñ počet členů u zaměstnavatele. Možnost uzavřñt kolektivnñ smlouvu takovüm způsobem je ale vülučně pråvem zaměstnavatele, nikoliv pråvem odborovüch organizacñ. Zaměstnavatel by měl však bedlivě zvåžit, zda v důsledku zmñněného postupu nenarušñ sociålnñ smñr v podniku. Tato změna byla mimo jiné důvodem, proč prezident republiky zåkon vetoval a v současnosti je napadena ástavnñ stñžnostñ pro vytvåřenñ nerovnosti mezi odborovümi organizacemi. Demokratizace kolektivnäho vyjednåvånä. Nově je v souladu s Evropskou sociålnñ chartou zakotveno v è 25 odst. 3 ZP pråvo zaměstnance předklådat podněty ke kolektivnñmu vyjednåvånñ a pråvo büt informovån o průběhu tohoto vyjednåvånñ. KolektivnÑ smlouva je uzavñråna a je zåvaznå pro všechny zaměstnance, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy odborů. NeodborÅři však dosud neměli reålnou možnost toto kolektivnñ vyjednåvånñ ovlivnit a ani pråvo büt o jeho průběhu informovåni. Přitom podle uvedené Charty je pråvo na kolektivnñ vyjednåvånñ pråvem zaměstnanců. Doba åčinnosti. KolektivnÑ smlouva bude moci büt uzavřena nejen na dobu určitou, ale i na dobu neurčitou s vüpovědnñ dobou v délce 6 měsñců (è 26 odst.1 ZP). I když v praxi nelze předpoklådat, že by v brzké době byla možnost uzavñrat kolektivnñ smlouvy na dobu neurčitou využita, v budoucnu to nelze vyloučit. ZÅkon zachovåvå typickou vlastnost kolektivnñ smlouvy jako pramene pråva možnost zpětné áčinnosti (jejñ áčinnost začñnå prvnñm dnem obdobñ, na které je uzavřena è 26 odst. 2 ZP). ZÅkon uklådå oběma áčastnñkům kolektivnñ smlouvy povinnost seznåmit zaměstnance s obsahem kolektivnñ smlouvy nejpozději do 15 dnů od jejñho uzavřenñ (è 29 ZP). VnitřnÅ předpis zaměstnavatele ZÅkonÑk pråce nově řešñ vydåvånñ některüch vnitřnñch předpisů zaměstnavatelů. U zaměstnavatele, u kterého nepůsobñ odborovå organizace, může vnitřnñ předpis stanovit mzdovå nebo platovå pråva a ostatnñ pråva v pracovněpråvnñch vztazñch, z nichž je opråvněn zaměstnanec (è 305 ZP). Tato formulace vyjadřuje, že se tñm mñnñ vnitropodnikové přepisy, které zaklådajñ individuålnñ pråva, tj. nåroky zaměstnanců. VnitřnÑ předpis může takovou ápravu také obsahovat tehdy, jestliže to na něj bylo kolektivnñ smlouvou přeneseno. NapřÑště je tak tento režim vztažen i na vnitřnñ mzdové předpisy, vnitřnñ platové předpisy a vnitřnñ předpisy o cestovnñch nåhradåch, jejichž vydånñ nebylo dřñve na kolektivnñ smlouvu våzåno, čñmž se možnosti podnikové normotvorby omezujñ. ZnamenÅ to, že u zaměstnavatele, u něhož působñ odborovå organizace, nemůže zaměstnavatel přñslušnå pråva zaměstnanců upravit vnitřnñm předpisem, pokud kolektivnñ smlouva k takové ápravě vnitřnñ předpis neopravňuje (nedeleguje přñslušnou ápravu na něj). Značně pochybnü je požadavek zåkona, že vnitřnñ předpis nesmñ mñt zpětnou áčinnost a že nejde-li o vnitřnñ předpis o odměňovånñ musñ büt vydån na dobu nejméně 1 roku. 6

7 Dr.Luboš ProchÅzka, Skript pro Passau Je ale nutné zdůraznit, že se to tükå vnitřnñho předpisu, kterü må povahu pråvnñho ákonu normativnñ povahy k ápravě nåroků zaměstnanců, včetně podmñnek konta pracovnñ doby (è 86 až 87 ZP). NejednÅ se tedy o vnitřnñ předpisy, majñcñ povahu aktu řñzenñ (napřñklad o evidenci pracovnñ doby či o organizačnñch, áčetnñch a technologicküch zåležitostech, pravidlech bezpečnosti a ochrany zdravñ při pråci). TakovÉ vnitřnñ předpisy může vydåvat každü zaměstnavatel bez omezenñ s tñm, že jejich vydånñ projednå s odborovou organizacñ, neboť se tükajñ většñho počtu zaměstnanců (è 287 odst. 2 pñsm. g) ZP). Pojem ãvnitřnñ předpiså je totiž pojmem širšñm, než vyplüvå z uvedeného ustanovenñ nového ZP. Podniky řešñ svümi vnitřnñmi předpisy nejrůznějšñ okruhy internñch vztahů, přičemž jejich vydåvånñ se v řadě přñpadů vůbec neopñrå o zåkonñk pråce, ale napřñklad o předpisy daňové, předpisy o áčetnictvñ, obchodnñ zåkonñk či jiné. PracovnÅ řçd PracovnÑ řåd je prohlåšen za zvlåštnñ druh vnitřnñho předpisu (è 306 ZP). Pokud nenñ stanoveno jinak, postupuje se při vydånñ pracovnñho řådu podle ustanovenñ o vydåvånñ vnitřnñch předpisů (è 305 odst. 2 až 4). ZÅkon vüslovně stanovñ, že pracovnñ řåd nemůže obsahovat ápravu pråv (nåroků) zaměstnanců, jejñž áprava vnitřnñm předpisem podléhå toliko podmñnkåm podle è 305 odst. 1 ZP. Tak jako tomu bylo dosud, stanovñ i novü zåkonñk pråce obsah pracovnñho řådu jen råmcově. PracovnÑ řåd je tedy vhodnüm nåstrojem ke konkretizaci zåkladnñch povinnostñ zaměstnanců a vedoucñch zaměstnanců (è 301 až 304 ZP) a tedy pro posuzovånñ pracovnñ kåzně (použijeme-li vžitou terminologii, i když ji novü zåkonñk pråce nepoužñvå). Podle vüslovného ustanovenñ ale pracovnñ řåd nesmñ zaklådat nové povinnosti zaměstnanců. To je důsledkem člånku 4 odst. 1 ástavnñ Listiny zåkladnñch pråv a svobod, podle něhož je možné povinnosti uklådat toliko na zåkladě zåkona a v jeho mezñch. ZaměstnavatelÉ nejsou obecně povinni pracovnñ řåd vydat. Zaměstnavatel, u kterého působñ odborovå organizace, může vydat pracovnñ řåd jen s předchozñm souhlasem odborové organizace, jinak by jeho vydånñ bylo neplatné. Tento souhlas odborů musñ büt pñsemnü a že se stejnü režim vztahuje i na změnu pracovnñho řådu (pro změny pracovnñho řådu bylo toto pravidlo dřñve uplatňovåno vükladem). Odbory tedy majñ i nadåle k vydånñ a změnåm pracovnñho řådu pråvo veta. Vznik, změny a skončenå pracovnåho poměru (É 30 až 73 ZP) Vznik pracovnåho poměru NovÜ zåkonñk pråce znå už pouze dva způsoby založenñ pracovnñho poměru, a to uzavřenñ pracovnñ smlouvy a u některüch vedoucñch zaměstnanců jmenovånñ ( u organizačnñch složek ståtu ). ŽÅdnÜ z pracovnñch poměrů nenñ už pracovnñm poměrem hlavnñm nebo vedlejšñm, jejich pråvnñ ápravu novü zåkonñk pråce totiž již neobsahuje. UzavřenÅ pracovnå smlouvy. NejčastějšÑm (a v podnikatelské sféře od 1. ledna 2007 dokonce jedinüm možnüm) způsobem založenñ pracovnñho poměru je podle nového zåkonñku pråce uzavřenñ pracovnñ smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. NovÜ zåkonñk pråce ve svém ustanovenñ è 34 odst. 3 předepisuje pñsemnou formu bez vüjimky. Na podstatnüch nåležitostech pracovnñ smlouvy se nic neměnñ. PořÅd jsou jimi druh pråce, mñsto (mñsta) vükonu pråce a den nåstupu do pråce, kterüm vznikå pracovnñ poměr. Pokud jde o ujednånñ, kterå nemusejñ büt, ale zpravidla jsou součåstñ pracovnñ smlouvy, největšñ změny přinesl novü zåkonñk pråce ohledně zkušebnñ doby. Tu je třeba i nadåle 7

8 Dr.Luboš ProchÅzka, Skript pro Passau sjednåvat pñsemně, jinak je neplatnå. Už to ale nemusñ büt vühradně v pracovnñ smlouvě. NovÅ jsou pravidla o běhu (plynutñ) zkušebnñ doby a o započñtåvånñ překåžek v pråci do zkušebnñ doby. ZkušebnÅ doba Podle ustanovenñ è 35 ZP začñnå zkušebnñ doba plynout ãpo dni vzniku pracovnñho poměruå. JazykovÜm vükladem lze dospět k zåvěru, že na rozdñl od dosavadnñ pråvnñ ápravy nepřipadå začåtek zkušebnñ doby na den vzniku pracovnñho poměru, ale až na den nåsledujñcñ. Rovněž je nutné respektovat ustanovenñ è 122 občanského zåkonñku o počñtånñ času, na které novü zåkonñk pråce odkazuje. Podle tohoto ustanovenñ platñ, že konec lhůty určené podle tüdnů, měsñců nebo let připadå na den, kterü se pojmenovånñm nebo čñslem shoduje se dnem, na kterü připadå udålost, od nñž lhůta počñnå. Tento den se přitom do běhu lhůty nezapočñtåvå. Připadne-li poslednñ den lhůty na sobotu, neděli nebo svåtek, je poslednñm dnem lhůty nejblñže nåsledujñcñ pracovnñ NovÜ zåkonñk pråce zcela opustil princip započñtåvånñ překåžek v pråci do zkušebnñ doby v rozsahu nejvüše deseti pracovnñch dnů. Doba překåžek v pråci, pro které zaměstnanec nekonå pråci v průběhu zkušebnñ doby, se nově do zkušebnñ doby vůbec nezapočñtåvå, a zkušebnñ doba se proto adekvåtně prodloužñ. PravidelnÄ pracoviště Důležitou změnu přinesl novü zåkonñk pråce ve vztahu k vymezenñ tzv. pravidelného pracoviště pro áčely cestovnñch nåhrad. Ve svém è 34 odst. 2 stanovñ, že nenñ-li v pracovnñ smlouvě sjednåno pravidelné pracoviště, je jñm mñsto vükonu pråce sjednané v pracovnñ smlouvě. Jestliže je však mñsto vükonu pråce sjednåno šñřeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začñnajñ pracovnñ cesty zaměstnance.v praxi to znamenå, že bude áčelné sjednåvat v pracovnñ smlouvě pravidelné pracoviště tam, kde je mñsto vükonu pråce vymezeno šñřeji než ázemñ jedné obce, aby nedochåzelo k diskusñm o tom, kterå obec je tou, v nñž zaměstnanci nejčastěji začñnajñ pracovnñ cesty (zda ázemñ obce, ve které zaměstnanec bydlñ, ve které je sñdlo nebo mñsto podnikånñ zaměstnavatele, či zcela jiné mñsto; nenñ možné navñc vyloučit, že se toto mñsto bude v průběhu času měnit). Změny pracovnåho poměru Změny obsahu pracovnñho poměru spojuje novü zåkonñk pråce kromě změny pracovnñ smlouvy i nadåle s převedenñm zaměstnance na jinou pråci, s vükonem pracovnñ cesty a přeloženñm. PřevedenÅ na jinou prçci. ZÅsadnÑ novinky přinesl novü zåkonñk pråce zejména v souvislosti s tzv. povinnüm převedenñm zaměstnance na jinou pråci. Jde o přñpady, kdy må zaměstnavatel k převedenñ zaměstnance na jinou, pro něho vhodnou pråci, povinnost. Pokud må büt podkladem k převedenñ zaměstnance na jinou pråci lékařskü posudek, musñ to büt podle ustanovenñ è 41 odst. 1 ZP až na vüjimky lékařskü posudek vydanü zařñzenñm pracovně lékařské péče (zåvodnñ preventivnñ péče). ZÅkonÑk pråce sice již nepočñtå s lékařsküm posudkem vydanüm jinüm ošetřujñcñm lékařem zaměstnance, protože však nebyl přijat novü zåkon o zdravotnñ péči, kterü měl změnu kompetence lékařů přinést, bude i nadåle nutné uznåvat všechny lékařské posudky vydané přñslušnümi ošetřujñcñmi lékaři. Podobně jako předchozñ i novü zåkonñk pråce umožňuje zaměstnavateli převést zaměstnance na jinou pråci, než byla sjednåna v pracovnñ smlouvě, nemůže-li zaměstnanec konat pråci pro prostoj nebo pro přerušenñ pråce způsobené nepřñznivümi povětrnostnñmi vlivy. Podle nového zåkonñku pråce však potřebuje zaměstnavatel k takovému převedenñ souhlas zaměstnance. VyslÅnÄ na pracovnä cestu. NovÜ zåkonñk pråce stanovñ v è 42 odst.1, že zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovnñ cestu jen na zåkladě dohody s nñm. PočÑtÅ tedy se souhlasem zaměstnance, ale už ne pñsemnüm a pouze v pracovnñ smlouvě. Souhlas s vyslånñm na 8

9 Dr.Luboš ProchÅzka, Skript pro Passau pracovnñ cestu tak může zaměstnanec projevit rovněž konkludentně, a to např. nastoupenñm pracovnñ cesty podle pokynu zaměstnavatele. Pokud må zaměstnavatel možnost vyslånñ zaměstnance na pracovnñ cestu sjednånu v pracovnñ smlouvě, je nadåle možné vychåzet z dosavadnñ praxe. SkončenÅ pracovnåho poměru Způsoby skončenñ pracovnñho poměru upravuje ustanovenñ è 48 ZP. Oproti předchozñ pråvnñ ápravě už novü zåkonñk pråce pamatuje též na smrt zaměstnavatele coby fyzické osoby a rozšiřuje vüčet přñpadů, kdy může skončit pracovnñ poměr cizince. Pokud jde o smrt zaměstnavatele, s vüjimkou přñpadů pokračovånñ v živnosti podle ustanovenñ è 13 odst. 1 živnostenského zåkona, touto smrtñ pracovněpråvnñ vztah zanikå. PracovnÑ poměr cizince končñ rovněž uplynutñm doby, na kterou bylo vydåno povolenñ k zaměstnånñ. NovÅ povinnost při rozvåzånñ pracovnñho poměru. TermÑn rozvåzånñ pracovnñho poměru užñvå novü zåkonñk pråce pro přñpady, kdy je skončenñ pracovnñho poměru spojeno s vůlñ jedné či obou jeho stran a jde tedy o pråvnñ ákon buď zaměstnance, nebo zaměstnavatele. PracovnÑ poměr může büt podle nového zåkonñk pråce rozvåzån dohodou, vüpovědñ, okamžitüm zrušenñm nebo zrušenñm ve zkušebnñ době. Rozlišovat mezi rozvåzånñm pracovnñho poměru a jinümi způsoby jeho skončenñ je důležité mimo jiné proto, že novü zåkonñk pråce v ustanovenñ è 48 odst. 5 povinuje zaměstnavatele každé rozvåzånñ pracovnñho poměru se zaměstnancem, kterü je osobou se zdravotnñm postiženñm, pñsemně oznåmit přñslušnému ářadu pråce. Důvod k takovému postupu nenñ vůbec zřejmü, protože ani v novém zåkonñku pråce, ani v zåkoně o zaměstnanosti nenñ upraveno, jaküm způsobem må s touto informacñ ářad pråce naložit. NavÑc chybñ jakåkoliv lhůta pro požadované oznåmenñ. Dohoda. Dohodu o rozvåzånñ pracovnñho poměru uzavñrajñ zaměstnavatel a zaměstnanec pñsemně. Jestliže v předchozñm zåkonñku pråce nebylo nedodrženñ pñsemné formy dohody o rozvåzånñ pracovnñho poměru spojeno s jejñ neplatnostñ, novü zåkonñk pråce tak činñ. Dohodu bude proto třeba uzavñrat zåsadně pñsemnou formou. V dohodě o rozvåzånñ pracovnñho poměru bude nově možné sjednåvat zvüšené odstupné (pokud nastaly skutečnosti, se kterümi zåkonñk pråce pråvo na odstupné spojuje), popřñpadě smluvnñ odchodné. ZrušenÑ ve zkušebnñ době. Aby bylo možné tento způsob rozvåzånñ pracovnñho poměru použñt, musejñ büt splněny dva zåkladnñ předpoklady aby zkušebnñ doba byla vůbec sjednåna a aby tato doba ještě trvala (a nedošlo tedy k jejñmu uplynutñ). NovÜ zåkonñk pråce obsahuje v ustanovenñ è 66 pravidlo, že zaměstnavatel nemůže ve zkušebnñ době zrušit pracovnñ poměr v době prvnñch 14 kalendåřnñch dnů trvånñ dočasné pracovnñ neschopnosti (karantény) zaměstnance. S ohledem na odloženñ áčinnosti nového zåkona o nemocenském pojištěnñ až na 1. leden 2008 a nově vložené ustanovenñ è 393a ZP pråce se ale toto omezenñ použije nejdřñve od uvedeného data. VÖpověď. RozvÅzat pracovnñ poměr vüpovědñ může zaměstnavatel i zaměstnanec. Jestliže tak může zaměstnanec učinit z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedenñ důvodu, zaměstnavatel může dåt zaměstnanci vüpověď pouze z důvodů vüslovně uvedenüch v ustanovenñ è 52 ZP. Důvody, pro které může dåt zaměstnavatel zaměstnanci vüpověď, korespondujñ s dosavadnñ pråvnñ ápravou. DochÅzÑ v podstatě jen ke třem změnåm: ç FormÅlně se počet vüpovědnñch důvodů zvyšuje. DosavadnÑ vüpovědnñ důvod spočñvajñcñ ve zdravotnñm stavu zaměstnance se rozděluje na dva samostatné vüpovědnñ důvody (toto rozdělenñ må vliv na pråvo zaměstnance na odstupné viz nñže). Zaměstnavatel tak může dåt zaměstnanci vüpověď:. nesmñ-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařñzenñm pracovně lékařské péče nebo rozhodnutñ přñslušného språvnñho ářadu, kterü lékařskü posudek přezkoumåvå, dåle 9

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb. Změna:

Více

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.)

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce ve znění účinném od 1.1.2012, na základě novely č. 365/2011 Sb. ze dne 6.11.2011. Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006

Více

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 262/2006 Sb Zákoník práce Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do Podmíněné datum Zákon, zákoník práce ČÁST PRVNÍ HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Více

PŘÍLOHA Č. 1 VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU K ZÁKONÍKU PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1 VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU K ZÁKONÍKU PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1 VZTAH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU K ZÁKONÍKU PRÁCE Jak formulovat vzájemný vztah obou zákonů? Do zákoníku práce (např. uvolněného 4) navrhujeme vložit ustanovení následujícího znění: Na případy neupravené

Více

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 1 P S K PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 18. ročník 7. ledna 2015 č. 1 Jaké změny čekají zaměstnavatele od 1. ledna 2015 v oblasti zaměstnanosti? Nedostatek práce pro zaměstnance jaká hledat řešení?

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce - znění dle 155/13 Sb. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007

Více

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., se zapracovanými změnami dle vyhlášky č. 357/2007 Sb., ve znění

Více

Vybrané kapitoly z práva

Vybrané kapitoly z práva ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Pavel Godický Vybrané kapitoly z práva Opava 2011 Obecná charakteristika práce Tento studijní

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Informace pro přeshraniční pracovníky. v česko-německo-polském pohraničí

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Informace pro přeshraniční pracovníky. v česko-německo-polském pohraničí REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informace pro přeshraniční pracovníky v česko-německo-polském pohraničí 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org www.mrz-laba-nysa.org

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4577 365 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů Českomoravská konfederace odborových svazů nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 Název: Pro jednání Rady ČMKOS Dne: 23. 8. 2010 K bodu programu č.: 3b Informace k návrhům novely zákoníku práce a zákonů

Více

DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění

DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Ludmila Tomandlová, JUDr. Ladislav Trylč DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ obecné otázky vznik, změna a skončení pracovního poměru dohody

Více

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice

Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011 Úskalí (ne)zaměstnanosti cizinců v České republice Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s., Praha 2011

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

Zákon. č. 262 ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Část první. Všeobecná ustanovení. Hlava I. Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

Zákon. č. 262 ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce. Část první. Všeobecná ustanovení. Hlava I. Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů Zákon č. 262 ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon Část první Všeobecná ustanovení Hlava I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Pracovněprávní podmínky a minimální zákonné standardy v Německu, Polsku a České republice

Pracovněprávní podmínky a minimální zákonné standardy v Německu, Polsku a České republice SACHSEN Přeshraniční pracovníci v česko-německo-polském- příhraničních Pracovněprávní podmínky a minimální zákonné standardy v Německu, Polsku a České republice Ochrana před výpovědí Příspěvky na sociální

Více

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

Část první - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu Komentář k zákonu č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Vypracoval odbor bytové politiky, Ministerstvo

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více