Platnost: od Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Platnost: od 1. 9. 2014. Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne 27. 8. 2014."

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání PŘÍLOHA č. 7 ŠKOLNÍ ŘÁD Platnost: od ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, HUSOVA 579 Příloha č. 7 byla schválena Školskou radou dne

2 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, HUSOVA 579 Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Telefon: Obsah: I. Společná ustanovení II. III. IV. Režim školy pro pedagogy Režim školy pro žáky Práva a povinnosti žáků, pravidla chování V. Práva zákonných zástupců VI. VII. VIII. Nepřítomnost žáků při vyučování a povinnosti zákonných zástupců Postup řešení stížností a připomínek zákonných zástupců Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) Školní řád byl vydaný ředitelem školy a schválený pedagogickou radou dne , Školskou radou dne s platností od v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., 30 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Je závazný pro všechny žáky a zaměstnance školy. Školní řád se vztahuje na všechny akce pořádané školou v areálu školy i mimo školu. 2

3 I. Společná ustanovení 1) Školní budova se otevírá v 6.00 hodin. (platí i pro školní družinu) 2) Vyučování začíná v 8.00 hodin, v případě potřeby nejdříve v 7.00 hodin. Vyučování končí nejpozději v hodin. 3) Vyučovací hodina trvá 45 minut. Prodlužování ani zkracování vyučovacích hodin není dovoleno. 4) Po druhé vyučovací hodině je hlavní přestávka v délce 20 minut. Mezi ostatními vyučovacími hodinami jsou přestávky desetiminutové. Po vyučovací hodině je přestávka z důvodu dopravní obslužnosti pouze 5 minut. II. Režim školy pro pedagogy 1) Pedagogové jsou povinni se ve své práci řídit Zákoníkem práce, zákonem č.563/2004sb o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a rozhodnutím ředitele školy o rozvržení pracovní doby. Klasifikace chování a prospěchu žáků je prováděna podle zákona č.561/2004sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a směrnicemi školy. 2) Pedagog je povinen být přítomen ve škole v době stanovené platným rozvrhem výuky schváleným ředitelem školy, případným rozvrhem pohotovostí, rozvrhem dozorů na chodbách, šatnách a řídit se jimi. Každou změnu je nutno předem projednat se zástupcem ředitele školy. Svoji nepřítomnost v pracovní době je pedagog povinen neprodleně ohlásit vedení školy. 3) Pedagogové nastupují do školy minimálně 20 minut před zahájením vlastní vyučovací hodiny. Osobní věci si odkládají na místech k tomu určených (kabinety, sborovny). 4) Pedagog koná pedagogický dozor nad žáky ve škole před vyučováním a o přestávkách. Pedagogický dozor začíná 20 minut před začátkem vyučování a končí odchodem žáků ze školy po skončení vyučování. Pedagog zodpovídá za bezpečnost žáků při dozoru, dozoru podléhají i místnosti WC. Rozvrh dozorů je vyvěšen ve sborovně školy a dalších určených prostorách (chodby). Do tělocvičny, žákovské kuchyňky a ostatních odborných pracoven, na hřiště a pozemek vcházejí žáci pouze s vyučujícím, který osobně zodpovídá za bezpečnost žáků při přecházení. 5) V odborných pracovnách je nutno dodržovat řád pracovny, který je zde vyvěšen. 6) Třídní učitelky 1. tříd zůstávají z počátku školního roku o přestávkách ve třídě. 7) Učitelé jsou povinni dodržovat stanovenou délku vyučovacích hodin i přestávek. Před zahájením výuky učitel zkontroluje pořádek ve třídě a přípravu žáků na vyučování a zapíše do třídní knihy. 8) Učitelé jsou povinni se na vyučování pravidelně připravovat. Při výběru učiva se řídí platnými učebními osnovami (ŠVP pro základní vzdělávání). 9) Pomůcky potřebné na vyučování si učitel připraví tak, aby je měl při zahájení hodiny ve třídě. Cenné pomůcky a přístroje nosí učitel osobně. 10) Při zadávání domácích úkolů se řídí učitel pedagogickými a didaktickými zásadami jakož i zásadami duševní hygieny žáka. 11) Učitel vyučující ve třídě poslední vyučovací hodinu odpovídá za: pořádek v učebně (zvednuté židle, prázdno v lavicích, sebrané papíry, ) zajistí uložení třídní knihy na určené místo odvede žáky do šaten a do školní jídelny 12) Pedagogové vykonávají důsledně a odpovědně všechny práce, které vyplývají z jejich funkcí a plní úkoly, které jim byly uloženy vedením školy, úkoly 3

4 vyplývající z usnesení pedagogických rad a závěrů organizačních porad. Každý vyučující je povinen po příchodu do školy i před odchodem ze školy informovat se ve sborovně o úkolech a zastupování. 13) Učitelé jsou povinni prokazatelně a včas upozornit rodiče na snížené známky z chování, důtky třídního učitele, ředitele školy, nedostatečnou známku z předmětů, zhoršení známky o dva stupně. Známka na vysvědčení musí odpovídat známkám žáka v žákovské knížce a celkové práci žáka v hodinách za hodnocené období (výsledná známka není pouhým průměrem známek). 14) Povinností učitele je zapisovat známky do žákovské knížky a podle těchto výsledků žáky hodnotit na vysvědčení. Jako podklad pro klasifikaci slouží minimální počet známek daný klasifikačním řádem. 15) Při úrazu žáka při pobytu ve škole zajistí vyučující nebo dozor první pomoc a lékařské ošetření, vyrozumí ředitele nebo zástupce ředitele, informuje zákonného zástupce žáka a sepíše zápis o školním úrazu do knihy úrazů. 16) Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni vytvářet, dodržovat a kontrolovat podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při jejich účasti na školní výuce i výchově. Nedostatky související s bezpečností školního provozu zaznamenají do knihy závad a nahlásí řediteli školy. 17) Kouření ve všech prostorách školy je přísně zakázáno. 18) Má-li vyučující výuku mimo školní budovu (exkurze, vycházky, ), je povinen zapsat odchod do sešitu odchodů. 19) Učitel určený vedením školy zodpovídá za jednotlivé akce, za písemné oznámení rodičům (místo srazu a konání, návrat prostřednictvím žákovské knížky) a zajistí kontrolu rodiči, kteří svým podpisem potvrzují, že berou akci na vědomí a souhlasí s ní. 20) Učitelé mají právo odmítnout návštěvu jakékoliv osoby během vyučovací hodiny v případě, že o to nebyli požádáni vedením školy. 21) Třídní učitel se řídí náplní práce třídního učitele (viz. osobní listy). III. Režim školy pro žáky 1) Každému dítěti jsou zajištěna práva podle Úmluvy o právech dítěte. 2) Vstup do školy pro žáky je umožněn v 7.40 hodin na pokyn školníka (s výjimkou žáků v ranní družině, kroužků, nepovinných předmětů, třídnických hodin). Žáci se převlékají a přezouvají v šatnách. Po 7.40 hodin (zvonění) odcházejí přes šatny hlavním schodištěm do tříd. 3) Žáci nenosí do školy cenné věci a větší obnosy peněz (škola za tyto věci neručí). V průběhu vyučování má žák přístup do šatny jen ve zcela výjimečných případech (návštěva lékaře, ). 4) Za pořádek v šatnách odpovídají žáci třídy (služba), v 8.00 hodin šatny uzamyká školník. Odpolední odemknutí šaten již zabezpečuje určený žák třídy (služba). 5) Žák je povinen chodit do školy včas tak, aby nejpozději 5 minut před zahájením výuky byl ve třídě. 6) Žáci vždy dodržují zasedací pořádek. 7) O přestávce se mohou žáci pohybovat v rámci patra. Vstup do cizí třídy není povolen. Do jiného patra mohou žáci pouze se svolením dozoru. Žáci mohou využívat před první vyučovací hodinou a o velké přestávce návštěvu Scolarestu. 8) V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví žák o přestávce neběhá, neskáče ze schodů, nesvačí na chodbách ani na WC. 9) Během přestávky si žáci připraví pomůcky na další hodinu. Za nesplněné úkoly se omlouvají na začátku hodiny. 4

5 10) Po skončení vyučování odcházejí žáci v doprovodu vyučujícího do šaten, odtud s ním dále do školní jídelny. V době mimo vyučování může žák pobývat ve školní budově pouze z důvodů doučování nebo jako účastník organizovaných zájmových aktivit nebo s vědomím vedení školy. 11) Žáci se nesmí bez dozoru odpovědného pedagogického pracovníka pohybovat na školním hřišti. 12) Před ukončením vyučování nesmí žák bez vědomí učitele nebo vedení školy opustit budovu školy. Žáci mohou být během vyučování uvolněni k lékaři pouze pokud si je zákonný zástupce osobně vyzvedne ze školy nebo na základě písemného požádání zákonného zástupce. 13) V případě, že do 5 minut po začátku vyučovací hodiny se do třídy nedostaví vyučující, je určený žák (služba) povinen oznámit tuto skutečnost vedení školy. 14) Manipulace s okny je povolena pouze vyučujícím a personálu školy. 15) Před vyučováním ( ) a v době volné hodiny mohou být žáci II. stupně pouze v prostorách multimediální učebny, kde je zajištěn pedagogický dozor. Pobyt a pohyb v ostatních prostorách školy je zakázán. 16) Základní povinností každého žáka je důsledné dodržování pravidel chování žáků. IV. Práva a povinnosti žáků, pravidla chování 1) Žák má právo vyjádřit se k záležitostem spojeným s výchovou a výukou, které se jej osobně týkají. V případě potřeby se vyjádří osobně slušnou formou, a to buď pohovorem s příslušným pedagogem, třídním učitelem, výchovným poradcem nebo vedením školy, či v žákovském senátu, avšak mimo vyučovací hodinu. 2) Žák má právo požádat pedagoga o radu a pomoc v osobní tíživé situaci, případně využít linek důvěry, jejichž čísla jsou zveřejněna na nástěnkách ve školní budově. K tomuto účelu může využít také schránku důvěry. 3) Žák je povinen se ve škole slušně chovat, dbát pokynů pedagogických pracovníků i zaměstnanců školy, podle svých schopností se svědomitě připravovat na vyučování a dodržovat školní řád. Žák by se měl chovat mimo vyučování tak, aby neporušoval zásady soužití a mravní normy společnosti. 4) Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas, podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do zájmových kroužků či do školní družiny je pro zařazené žáky povinná. Nemůže li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce žáka písemnou formou o jeho uvolnění - na předepsaném formuláři (na 1-2 dny třídního učitele, na 3 a více dnů ředitele školy). Nemůže li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů (nemoc), je zákonný zástupce žáka povinen nejpozději do 3 dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti (mailem třídnímu učiteli nebo telefonicky, ne však vzkazem po spolužákovi). Důvody nepřítomnosti žáka dokládá zákonný zástupce prostřednictvím žákovské knížky, příp. lékařským potvrzením neprodleně, nejpozději však do 3 dnů po ukončení nepřítomnosti. 5) Žák musí být ve škole vhodně, čistě upraven a oblečen. 6) Žák je povinen zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně. V případě zničení nebo poškození učebnice (či školní pomůcky) je povinen vzniklou škodu uhradit. Žák je povinen udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením. Se žákovskou knížkou zachází jako s úředním dokumentem (bez nápisů a malůvek). Poškodí-li (zničí) žák svévolně školní majetek, je povinen poškozenou věc na vlastní náklady uvést do původního stavu. Je povinen nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a 5

6 pokynů učitele. Při poškození či ztrátě žákovské knížky se vydá nová za poplatek 50 Kč. 7) Ve škole jsou zásadně nepřípustné jakékoli projevy a formy násilí, rasismu, šikany a netolerance vůči komukoliv, stejně jako propagace násilí, fašismu a dalších hnutí směřujících k potlačení práv jedince nebo skupiny osob. V případě porušení tohoto ustanovení bude vše řádně prošetřeno a dle míry provinění a s přihlédnutím k rozumovým schopnostem žáka bude třídním učitelem navrženo adekvátní kázeňské opatření. 8) Žák je povinen chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé. Je zakázáno nosit, držet, distribuovat a požívat návykové látky (drogy, alkohol, cigarety) v areálu školy a při akcích pořádaných školou. V případě porušení tohoto ustanovení bude vše řádně prošetřeno a dle míry provinění a s přihlédnutím k rozumovým schopnostem žáka bude třídním učitelem navrženo adekvátní kázeňské opatření. 9) Používání mobilních telefonů, MP přehrávačů, fotoaparátů, tabletů a podobných přístrojů je během vyučování přísně zakázáno. V době vyučování musí být tyto přístroje vypnuty a uloženy ve školní brašně. Škola za tyto věci neručí. Při porušení tohoto ustanovení bude přístroj odebrán a navrácen zákonnému zástupci do vlastních rukou. Žák může použít mobilní telefon v době vyučování pouze v nutných případech (např. závažná rodinná situace,..) po předchozím svolení třídním učitelem nebo vedením školy. 10) Je zakázáno používat přístroje s fotografickými a nahrávacími funkcemi v celém areálu školy, výjimky povoluje na základě žádosti vyučující nebo vedení školy. 11) Do tělesné výchovy a pracovních činností musí mít žák předepsaný úbor. 12) Případný úraz je žák povinen oznámit neprodleně vyučujícímu, popř. dozoru. V. Práva zákonných zástupců 1) Zákonný zástupce žáka má právo být pravidelně informován o prospěchu svého dítěte, o jeho chování a přístupu k plnění povinností. V případě jeho pochybností o správnosti hodnocení na konci klasifikačních období může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. 2) Zákonný zástupce dítěte má právo se domáhat svých práv, případně práv svého dítěte, pokud se domnívá, že jsou nějakým způsobem narušena. 3) Ředitel školy a učitelé jsou povinni odpovídat na připomínky či žádosti o informace ze strany zákonných zástupců žáka přiměřeným a vhodným způsobem a v co nejkratším čase. VI. Nepřítomnost žáků při vyučování a povinnosti zákonných zástupců 1) Neúčast žáků v hodinách významným způsobem narušuje vzdělávací proces, proto by měli rodiče posoudit závažnost žákovy nepřítomnosti. Žák je povinen si doplnit zameškané učivo bez ohledu na důvod své nepřítomnosti. 2) Každou absenci musí zákonný zástupce do tří dnů řádně omluvit zápisem v žákovské knížce. 3) Neomluvené hodiny jsou předmětem postihu podle klasifikačního řádu. 4) Při jakékoli nepřítomnosti žáka jsou zákonní zástupci žáka povinni oznámit její důvody škole nejdéle do 3 pracovních dnů prokazatelným způsobem (telefonicky, písemně mailem třídnímu učiteli, nikoli vzkazem po spolužákovi). 5) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho zástupci, požádá zákonný zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o 6

7 uvolnění z vyučování. Nepřítomnost do dvou dnů omlouvá třídní učitel, o delší nepřítomnost musí být zažádáno pomocí formuláře (ke stažení na webových stránkách školy nebo u třídního učitele). Třídní učitel se k uvolnění vyjadřuje (je třeba brát v úvahu prospěch žáka, jeho dosavadní absenci, případně i problémy kázeňské) a jeho názor je doporučující. 6) Pokud zákonný zástupce žáka nesplní svou povinnost (neohlásí důvod nepřítomnosti žáka), je povinností třídního učitele kontaktovat zákonného zástupce žáka a zjistit příčiny absence. V případě zvýšené nepřítomnosti žáka informuje třídní učitel výchovného poradce a vedení školy. 7) Úplné osvobození z tělesné výchovy ze zdravotních důvodů je možné pouze na základě lékařského potvrzení a přiložené žádosti zákonného zástupce. Žák je povinen tyto náležitosti dodat na začátku školního roku do 15. září, v průběhu roku pak okamžitě po zjištění zdravotní změny. 8) Nejméně jedenkrát za 14 dní kontroluje zákonný zástupce žákovskou knížku žáka a jeho práci ve škole. Kontrolu potvrdí svým podpisem. 9) Pokud žák v odůvodněných případech (např. pobyt v nemocnici, jiném léčebném zařízení) dosáhne zvýšeného počtu omluvených hodin nepřítomnosti a tato absence omezuje např. i možnost klasifikace, třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími a se zákonným zástupcem stanoví individuální studijní plán, na jehož základě si žák doplní látku a klasifikaci. Může být také na základě zákona č.561/2004sb., 52 odst. 2 a 3 rozhodnuto o náhradním termínu hodnocení jak za I., tak za II. pololetí školního roku. VII. Postup řešení stížností a připomínek zákonných zástupců 1) Řešení stížnosti, která souvisí s prospěchem, chováním či absencí žáka, je v kompetenci třídního učitele, případně vyučujícího daného předmětu nebo vychovatelky školní družiny. 2) Pokud není zákonný zástupce žáka spokojen s řešením stížnosti či připomínky, může se kdykoliv písemně nebo osobně obrátit na vedení školy. Stížnosti zákonných zástupců adresované vedení školy musí být konkrétní. Pokud se stížnost týká pracovníků školy, je při jejím projednávání dotyčný pracovník vždy vyzván, aby se k předmětné věci vyjádřil. 3) Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy či nespokojenost s rozhodnutím ředitele školy je třeba adresovat do sedmi dnů od doručení zřizovateli školy. 4) Další možností je adresovat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy české školní inspekci (ČŠI). VIII. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1) Prospěch žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech je klasifikován těmito stupni: 1 výborný 2 chvalitebný 3 dobrý 4 dostatečný 5 nedostatečný 2) Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 velmi dobré 2 uspokojivé 3 neuspokojivé 3) Celkový prospěch žáka je hodnocen v prvním až devátém ročníku těmito stupni: 7

8 prospěl s vyznamenáním (není li žák v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než chvalitebný, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1,5 a jeho chování je velmi dobré) prospěl (není li žák v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný) neprospěl (je li žák v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm nedostatečný) nehodnocen (není li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovaných školním vzdělávacím programem na konci 1. pololetí) 4) Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito stupni: pracoval úspěšně pracoval 5) Pravidla pro sebehodnocení žáků Sebehodnocení je důležitou součástí hodnocení žáků, posiluje sebeúctu a sebevědomí žáků. Je zařazováno do procesu vzdělávání průběžně všemi vyučujícími, způsobem přiměřeným věku žáků. Chyba je přirozená součást procesu učení. Pedagogičtí pracovníci se o chybě se žáky baví, žáci mohou některé práce sami opravovat, hodnocení žákova výkonu nelze provést jen klasifikací, musí být doprovázeno rozborem chyb žáka. Chyba je důležitý prostředek učení. Při sebehodnocení se žák snaží vyjádřit: - co se mu daří - co mu ještě nejde, jaké má rezervy - jak bude pokračovat dál Pedagogové vedou žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. Sebehodnocení žáků nemá nahradit klasické hodnocení (hodnocení žáka pedagogem), ale má pouze doplňovat a rozšiřovat evaluační procesy a více aktivizovat žáka. 6) U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. 7) Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí nebo při opravných zkouškách dosáhl stupně hodnocení alespoň prospěl. Do vyššího ročníku postoupí i žák I. stupně ZŠ, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák II. stupně ZŠ, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch žáka. 8) Nelze li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci I. pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není li možné klasifikovat ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 9) Nelze li žáka pro závažné objektivní příčiny hodnotit na konci II. pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín, a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do konce záři. Do té doby žák navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší ročník. Žák, který nemohl být ze závažných objektivních (zejména zdravotních) důvodů klasifikován ani v náhradním termínu, opakuje ročník. 10) Má li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy se prokazatelně o hodnocení dozvěděl (nejpozději však do tří pracovních dnů od vydání vysvědčení) požádat ředitele školy o jeho komisionální přezkoušení. Je li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zákonný zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení příslušný krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zástupcem žáka. 8

9 11) Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy. V případě, že je vyučujícím ředitel, jmenuje komisi krajský úřad. Komise je tříčlenná tvoří ji předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol. 12) Komise žáka přezkouší neprodleně. Není li možné žáka pro jeho nepřítomnost v tomto termínu přezkoušet, může ředitel školy nebo krajský úřad stanovit nový termín k přezkoušení pouze výjimečně a to ze závažných důvodů. Výsledek přezkoušení, který je konečný, sdělí ředitel školy prokazatelným způsobem zástupci žáka. Další přezkoušení žáka je nepřístupné. Opravné zkoušky 1) Žáci 9. ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. 2) Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální. 3) Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do 9. ročníku. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 1) Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména soustavným diagnostickým pozorováním žáka, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, praktické) a kontrolními písemnými pracemi. Součástí hodnocení je i sebehodnocení žáka. 2) O termínu čtvrtletní písemné práce informuje vyučující žáky předem. Tento termín oznámí i ostatním vyučujícím (zápisem do třídní knihy). V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. 3) Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným způsobem tak, aby mohl doložit správnost celkové klasifikace žáka i způsob získání známek. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení školy. 4) Při dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty, dočasné umístění v ústavech, ) vyučující respektuje známky žáka, které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn. Žák se znovu nepřezkušuje. 5) Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období. Výsledná známka za klasifikační období musí odpovídat známkám, které žák získal a které byly sděleny rodičům. 6) Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají na pedagogické radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu. 7) Výsledky hodnocení písemných prací a praktických činností učitel oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Pedagog sděluje všechny známky, které bere v úvahu při celkové klasifikaci zástupcům žáka prokazatelným způsobem. 9

10 8) Informace o prospěchu a chování žáka jsou rodičům a zákonným zástupcům žáka sdělovány prostřednictvím žákovské knížky, dále pak při osobním jednání na třídních schůzkách nebo konzultačních hodinách, na které jsou rodiče písemně zváni. Údaje o klasifikaci a chování žáka jsou sdělovány pouze zákonným zástupcům žáka, nikoli veřejně. 9) V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu neprodleně a prokazatelným způsobem. 10) Pokud je klasifikace žáka stanovena na základě písemných prací, vyučující tyto práce uschovávají po dobu, během které se klasifikace žáka určuje nebo ve které se k ní mohou zákonní zástupci žáka odvolat (tzn. po celý školní rok včetně hlavních prázdnin, v případě žáků s odloženou klasifikací nebo opravnými zkouškami až do dalšího školního roku. Opravené písemné práce musí být předloženy všem žákům a na požádání ve škole také rodičům. 11) Výsledky celkové klasifikace zapíše učitel do třídního výkazu a připraví návrhy na umožnění opravných zkoušek, na klasifikaci v náhradním termínu. 12) Vyučující neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nepřítomnosti delší než jeden týden (platí pouze po nemoci). 13) Učitel klasifikuje jen probrané učivo. Zadávání nové látky k samostatnému nastudování celé třídě je nepřípustné. 14) Při absenci žáka 150 hodin a více na I. stupni nebo 180 hodin a více na II. stupni bude žák komisionálně přezkoušen. Pokud žák přesáhne absenci v daném předmětu 25%, bude z tohoto předmětu konat komisionální přezkoušení. Ve zvláštních případech (dlouhodobá nemoc) rozhoduje o komisionálním přezkoušení ředitel školy. 15) Zkoušení žáka je prováděno zásadně před kolektivem třídy. Individuální přezkušování po vyučování v kabinetech je nepřístupné. Výjimka je možná jen při diagnostikované VPU, kdy je tento způsob doporučen pedagogicko - psychologickou poradnou. 16) Byl stanoven minimální počet známek za pololetí potřebný pro klasifikaci v jednotlivých předmětech: Čj, M, Aj.10 známek za pololetí Ostatní předměty 5 známek za pololetí Klasifikace chování 1) Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují a s ostatními učiteli. Rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě. Pokud třídní učitel tento postup nedodrží, mají možnost podat návrh na pedagogické radě i další vyučující. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování školního řádu během klasifikačního období. 2) Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. K uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření nebyla účinná. 3) Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka. Výchovná opatření se zaznamenávají do katalogového listu žáka a matriky školy. 4) Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně. 5) Snížený stupeň z chování za opakovaná porušování školního řádu bude použit až po vyčerpání všech opatření k posílení kázně. 6) Hodnocení žáka a jeho chování se provádí za každé klasifikační období zvlášť. 10

11 Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující: stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení školního řádu. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit. stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu nebo se opakovaně dopustí méně závažným přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele, důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob. stupeň 3 (neuspokojivé) Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Pravidla hodnocení chování a plnění školních povinností I. stupeň Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu. Tato opatření předcházejí zpravidla před snížením stupně z chování. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: Napomenutí třídního učitele 8-12 krát zapomenutí pomůcky, domácího úkolu, žákovské knížky za čtvrtletí drobné a ojedinělé přestupky proti školnímu řádu Důtka třídního učitele krát zapomenutí pomůcky, domácího úkolu, žákovské knížky za čtvrtletí drobné, ale opakující se přestupky proti školnímu řádu, nevhodné a vulgární vyjadřování vůči spolužákům Důtka ředitele školy krát zapomenutí pomůcky, domácího úkolu, žákovské knížky za čtvrtletí opakované a vážné přestupky proti školnímu řádu, opakované vulgární chování vůči spolužákům a dospělým, svévolné ničení školního majetku, vyvolávání šarvátek, slovní a fyzické napadení spolužáka Třídní učitel bude průběžně podávat zákonnému zástupci informace prostřednictvím žákovské knížky. Závažné přestupky budou řešeny třídním učitelem ve spolupráci s výchovným poradcem, dále s vedením školy, popř. svoláním mimořádné pedagogické rady. II. stupeň bodování zapomenutí DÚ 1x. 1 bod zapomenutí pomůcek 1x.. 1 bod zapomenutí ŽK 1x.. 1 body lehký přestupek 1x.. 2 body 11

12 lehké přestupky závažné přestupky - ojedinělé pozdní příchody do školy - nekázeň na chodbách, v šatně, na WC - nedovolená manipulace s okny a elektronikou - přehrávání zvukových záznamů ve vyučování a o přestávkách - nepřipravené pomůcky a žákovská knížka - nekázeň a vyrušování ve vyučování - opakované pozdní příchody - všechny projevy šikany - krádež v prostorách školy i při akcích školy - ničení školního majetku (pokud nebude uvedeno do původního stavu) - úmyslné ublížení na zdraví a chování vedoucí k ublížení na zdraví - neúcta k dospělým vyjádřená nevhodným chováním, mluvou či jednáním - přepisování známek - falšování podpisů (vyučujících nebo zákonných zástupců) - svévolné opuštění areálu ZŠ nebo vyučovací hodiny - nošení, držení, distribuce nebo požití návykové látky (drogy, alkohol, cigarety) - nedovolené pořizování fotografií a videozáznamů - propagace hnutí směřujících k potlačování lidských práv a svobod (fašismus, rasismus, aj.) Závažné přestupky budou řešeny třídním učitelem ve spolupráci s výchovným poradcem, dále s vedením školy, popř. svoláním mimořádné pedagogické rady. Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. Výchovné opatření za závažný přestupek navrhuje třídní učitel. Vulgarita hodnocení - napomenutí třídního učitele bodů důtka třídního učitele bodů důtka ředitele školy bodů Nad 45 bodů třídní učitel navrhne sníženou známku z chování. První prohřešek bude zapsán do archu čtvrtletního hodnocení Druhý prohřešek bude řešen s třídním učitelem, který určí sankci (zvláštní úkol do vyučování nebo jinou práci) Třetí prohřešek bude řešen s výchovným poradcem Čtvrtý prohřešek bude řešen na pedagogické radě jako přestupek proti školnímu řádu pro nevhodné chování Každý prohřešek bude zapsán do ŽK, aby byli rodiče informováni o vulgárním vyjadřování dítěte. Žolík a pochvaly Žák má právo využít 3 žolíky za čtvrtletí za zapomínání domácí úkol, žákovská knížka, pomůcky. Žolíky nelze použít na kázeňské přestupky. Žák má právo využít jednoho žolíka za pololetí na známku v každém předmětu, ale po domluvě pravidel s vyučujícím daného předmětu (nelze použít na čtvrtletní práci). Pochvaly - Nezapomene li žák ani jednou za čtvrtletí, bude mu udělena pochvala třídního učitele. Další pochvaly třídního učitele jsou na jeho zvážení (reprezentace školy na úrovni škola, okrsek a okres, za sběr, práci pro třídu, Den otevřených dveří, akademii, - za jednu akci pouze jedna pochvala). 12

13 Formulace pochval: Pochvala třídního učitele za vzorné plnění školních povinností. Pochvala třídního učitele za reprezentaci školy (konkrétní akci). Pochvala ředitele školy bude udělena za reprezentaci školy na úrovni kraj nebo republika, dále za pomoc při mimořádné události, za 1. místo na okresním kole v soutěži. Formulace pochval: Pochvala ředitele školy za vzornou reprezentaci školy (konkrétní akci). Pochvala ředitele školy za pomoc při mimořádné události (konkrétně). Pravidla hodnocení neomluvené absence žáka 1 hodina napomenutí třídního učitele 2 3 hodiny důtka třídního učitele 4 6 hodin důtka ředitele školy 7 10 druhý stupeň z chování 11 a více třetí stupeň z chování a upozornění na odbor sociální péče o dítě Na každou neomluvenou absenci upozorní třídní učitel zákonného zástupce žáka, výchovného poradce a ředitele školy. Klasifikace a hodnocení žáků s vývojovými poruchami 1) U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů. Klasifikace je zohledňována pouze po dobu platnosti integrace žáka. 2) Děti, u kterých jsou diagnostikovány vývojové poruchy, mohou být na písemnou žádost zákonných zástupců hodnoceny na pololetním a na závěrečném vysvědčení slovně. 3) Ředitel školy může povolit, aby pro dítě se specifickými poruchami učení byl vypracován pro kterýkoliv předmět individuální výukový plán. Tento plán se vypracovává krátce a rámcově v písemné formě. Výsledky se hodnotí slovně. 4) V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení na místo jednostranného zdůrazňování chyb. Mgr. Pavel Hudeček ředitel školy 13

14 Byl(a) jsem seznámen(a) se školním řádem: V Náměšti nad Oslavou dne

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno

Klasifikační řád. 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Odborné učiliště a Praktická škola, Kladno Vrapice, Vrapická 53 272 03 Kladno Klasifikační řád Klasifikační řád Odborného učiliště a Praktické školy, Kladno Vrapice, (dále jen OU a PrŠ) je vydán v souladu

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy

Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem a chování

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 neuspokojivé KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Pravidla hodnocení a klasifikace 2. Zásady klasifikace 3. Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci 4. Klasifikace chování 5. Výchovná opatření 6. Klasifikace a hodnocení žáků

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace

Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Školního řádu Postup při hodnocení žáků vyplývá z ustanovení 69, odst.

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Havířov Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků projednáno na pedagogické radě školy dne 30. 8. 2010 1. Pravidla hodnocení klasifikace

Více

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování

Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice. (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování Střední škola automobilní Holice Nádražní 301, 534 01 Holice Č.j. SŠA 1144/2012- ŠŘ-KŘ K L A S I F I K A Č N Í Ř Á D (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Čl.1 Klasifikace chování 1. Klasifikaci

Více

Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Základní škola, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD VI. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou II. Stupně hodnocení prospěchu a chování při použití klasifikace III.Opravné

Více

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10

Základní škola Jedovnice, okres Blansko. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 1/2013 Spisový znak PRPRHO13 Skartační znak S10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Klasifikační řád je součástí Školního řádu

Klasifikační řád je součástí Školního řádu Klasifikační řád je součástí Školního řádu platný od 1. 9. 2012 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák)

Druhy hodnocení: Forma hodnocení: Zaznamenání hodnocení Procenta Elektronická ŽK (6. - 9. ročník) ŽK (zaznamenává žák) Organizační řád školy Část č. 6 Školní řád Pravidla hodnocení žáků Čj.: Dne: 1. září 2013 Platnost ode dne: 1. září 2013 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště Příloha školního řádu : Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště Platný od 1. 9. 2013 Poznámka: text psaný kurzívou cituje Vyhlášku

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ F. KŘIŽÍKA 110 00 PRAHA 1, NA PŘÍKOPĚ 16 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Klasifikační řád SPŠ Ing. Miloš Kodad ředitel školy - 2 - I. Zásady hodnocení průběhu

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 Klasifikační řád

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 Klasifikační řád Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 Klasifikační řád OBSAH 1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 2. Opravné zkoušky 3. Zásady klasifikace prospěchu

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků K l a s i f i k a č n í ř á d I. Úvodní ustanovení 1. Tento Klasifikační řád je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník.

Základní škola je rozdělena na 2 stupně. I. stupněm se rozumí 1. až 5. ročník, II. stupněm se rozumí 6. až 9. ročník. 8. PŘÍLOHY 8.1 HODNOCENÍ ŽÁKŮ 8.1.1 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Za první pololetí vydává škola žákovi výpis z vysvědčení; za druhé pololetí vysvědčení. Základní škola je rozdělena na

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ. Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Název organizace Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, p. o. Vypracovala: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka školy Schválila: Mgr. Kateřina Prchalová, ředitelka

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Pravidla pro hodnocení žáků Gymnázia Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou

a) Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou Základní škola Nad Přehradou PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ součást školního řádu Č.j.: 199/2016 Vypracoval: Mgr. Anna Běhunková Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2016 Účinnost ode dne: 1. 9.

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy 16. srpna 2010 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Cyrilometodějské církevní základní školy Motto: Řekni jim, co se naučí, nauč je, co jsi jim slíbil, a vyzkoušej je z toho, co jsi vyučoval. OBSAH 1. Zásady hodnocení průběhu

Více

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření:

Za porušení školního řádu lze žákovi udělit tato kázeňská opatření: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Školní 290, 789 69 Postřelmov Sankční řád Č.j.: M/014/14/2 Platnost od: 25. 8. 2014 Skartační znak: A 10 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov (Red_IZO: 650031172) KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01 Školní řád příloha č. 03 Klasifikační řád KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1. Základní zásady hodnocení a klasifikace a) Hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je komplexním posouzením

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

Základní škola J. A. Komenského, příspěvková organizace města Kyjova PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: RAD

Základní škola J. A. Komenského, příspěvková organizace města Kyjova PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: RAD Základní škola J. A. Komenského, příspěvková organizace města Kyjova PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: RAD 7-02-15 Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2002, 1.9.2015 Účinnost ode dne: 1. 9. 2005, novelizace

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Docházka do školy ŠKOLNÍ ŘÁD I. Docházka do školy 1. Žák je povinen chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Žáci OU jsou povinni chodit pravidelně a včas i na odbornou praxi. 2. Docházka do zájmových kroužků

Více

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02.

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02. Čj: ZšJa/24/2015 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Adresa: Janovice 410, 739 02 Klasifikační řád Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení

Více

Klasifikační řád. I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou a pravidla pro sebehodnocení žáků

Klasifikační řád. I. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou a pravidla pro sebehodnocení žáků Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Klasifikační řád Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v Základní škole Dolní Vilémovice 42 (jako součást školního řádu - Dokument 1)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v Základní škole Dolní Vilémovice 42 (jako součást školního řádu - Dokument 1) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v Základní škole Dolní Vilémovice 42 (jako součást školního řádu - Dokument 1) Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole

Více

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu

Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Způsob získávání podkladů pro hodnocení Stupně hodnocení prospěchu Zásady klasifikace Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání hodnocení předmětů s převahou naukovou - především míra osvojení učiva, požadovaných dovedností a návyků hodnocení předmětů s převahou

Více

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Součástí výchovně vzdělávací práce základní školy je hodnocení a klasifikace žáků. Hodnocení žáka má motivační, diagnostickou a regulativní funkci. Hodnocení výsledků

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání 1. Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. 2. Za první pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHLUM U TŘEBONĚ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHLUM U TŘEBONĚ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHLUM U TŘEBONĚ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD V souladu se zákonem č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a na základě Vyhlášky č. 48/

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 17. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 17. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 17. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (STUDENTŮ) Č.j.: Vypracoval: Schválil: (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti

Více

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460

Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Školní řád Základní školy, Jičín, Železnická 460 Tento dokument vznikl na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3. Klasifikační řád Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8 Praha 3 Klasifikační řád Úvod Klasifikační řád popisuje hodnocení a klasifikaci prospěchu žáků a klasifikaci jejich chování. Vychází z vyhlášky č. 48/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 PRAVIDLA HODNOCENÍ Tento dokument byl aktualizován ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Obecná

Více

Pravidla hodnocení žáků školy

Pravidla hodnocení žáků školy Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark dle ustanovení 14 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých

Více

Kritéria pro udělování výchovných opatření

Kritéria pro udělování výchovných opatření Kritéria pro udělování výchovných opatření Podle ustanovení 17 vyhlášky č. 454/2006 Sb. a v souladu s ustanovením 31 odst.1) zákona č. 561/2004 Sb., výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola U Lesa Nový Bor, B.Němcové 539,okres Česká Lípa příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Jindřich Novák, ředitel školy Mgr. Jindřich Novák,

Více

Podklady pro hodnocení vědomostí a chování studentů získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby:

Podklady pro hodnocení vědomostí a chování studentů získávají pedagogičtí pracovníci zejména těmito způsoby: Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka V souladu s 69 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a následnými

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků

Klasifikační řád. Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373. Hodnocení žáků Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 Hodnocení žáků Klasifikační řád Hodnocení žáků Gymnázia, Praha 9, Českolipská je zakotveno v Klasifikačním řádu, který stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD)

PRAVIDLA HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (KLASIFIKAČNÍ ŘÁD) ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA Sezimovo Ústí 9. května 489 391 02 Sezimovo Ústí II tel. fax: 381202020 Česká spořitelna S. Ústí IČO DIČ E-mail: zs_su@volny.cz č. ú. 704042399/0800 70938318 CZ 70938318

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato pravidla vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Klasifikace Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1.1. Minimální počet známek z jednotlivých předmětů za pololetí: 1. stupeň: český jazyk, cizí jazyk, matematika 10 známek prvouka, přírodověda, vlastivěda

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice ČESKÁ REPUBLIKA Telefon / Fax +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Platí od 28.01. 2013 Ředitelka

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

I. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáka se klasifikuje těmito stupni

I. HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ Chování žáka se klasifikuje těmito stupni HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků 1. Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a celková. Průběžná klasifikace se uplatňuje při hodnocení dílčích

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Klasifikační řád vydává ředitelství SUPŠ a VOŠ Turnov na základě 30 zákona č. 561/2004 Sb.(Školský zákon) Obsah

Více

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Příloha školního řádu č. 1 KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení a klasifikace žáků se může provádět těmito způsoby: 1. Zkoušením žáků - ústní nebo písemnou formou. 2. Zkoušením formou testů, které jsou

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Čl. 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ

Čl. 1 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁNÍ ŽÁKŮ NA VYSVĚDČENÍ GYMNÁZIUM PRAHA 4 Na Vítězné pláni 1160 KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 422/15 Vypracoval: Mgr. P. Imramovská Schválil: PhDr. J. Mervínský Podpis ředitele: Účinnost ode dne: 1. 9. 2015 Školská rada schválila

Více

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1 Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků jsou zpracována na základě vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Vnitřní předpis Účinnost: od 3.9. 2007 Základní škola a Mateřská škola Spisový znak: Loučovice Skartační znak: A5 Razítko školy: Počet stran: 12 Přílohy: 2 Podpis ředitele školy: Pravidla pro hodnocení

Více

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA KE KLASIFIKAČNÍMU ŘÁDU Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ( 51) 1.1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení; za první

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD č.j. 330/12 DODATEK Č.1 Pravidla pro hodnocení chování žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD č.j. 330/12 DODATEK Č.1 Pravidla pro hodnocení chování žáků Základní škola Tusarova 21, Praha 7 ŠKOLNÍ ŘÁD č.j. 330/12 DODATEK Č.1 Pravidla pro hodnocení chování žáků Č.j.: 136/14 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: 12. 3. 2014 Školská rada schválila

Více

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň

1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Příloha č. 1 1. Pravidla hodnocení Církevního gymnázia Plzeň Hodnocením žáka rozumíme měření očekávaných výstupů v jednotlivých vyučovacích předmětech (případně vzdělávacích oborech) na základě předem

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Klasifikační řád Základní školy Budišov

Klasifikační řád Základní školy Budišov Klasifikační řád Základní školy Budišov I. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy: (1) Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 1 výborný 2 - chvalitebný

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400. Klasifikační řád Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Klasifikační řád Klasifikační řád stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Je vydán v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Pravidla hodnocení a průběhu výsledků vzdělávání (Klasifikační řád)

Pravidla hodnocení a průběhu výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) Pravidla hodnocení a průběhu výsledků vzdělávání (Klasifikační řád) Tento dokument je vydáván na základě ustanovení zákona č.561/2004 Sb. (školského zákona). I. Pravidla hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha E: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Platnost: od 1. 9. 2008 Obsah: 1. Hodnocení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Obsah: Školní řád základní školy Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov okres Hodonín, příspěvková organizace 696 72 IČO: 750 233 77 tel.: 518 338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah: Školní řád základní školy

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád základní školy je zpracován na základě 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb.

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. Základní škola Pomezí, okres Svitavy KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ( vnitřní metodický pokyn ) Platnost od: 1.9. 2012 na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.256/2012sb. OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka

Více

II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků II. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků A. Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou a) Zásady hodnocení výsledků vzdělávání 1. Hodnocení

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SZŠ

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SZŠ KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SZŠ V Trutnově dne 9.10.2012 schválila rada školy a ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Mgr. Bc. Roman Hásek pod č.j. VOŠZ a SZŠ TU 540/2012 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení 1 Část II. Hodnocení

Více

Příloha č. 2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Příloha č. 2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Příloha č. 2 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází: ze Zákona 561/2004 Sb. - Zákon o

Více

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Č.j.: ZSWBi/00159/2013 Účinnost: od 2.9.2013 PR vzala na vědomí dne: 2.9.2013 Vydala: Mgr. Renata Fryčková Spisový znak: Skartační znak: Schváleno

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU: PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dále jen Pravidla) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

HODNOCENÍ PROSPĚCHU ŽÁKA

HODNOCENÍ PROSPĚCHU ŽÁKA HODNOCENÍ PROSPĚCHU ŽÁKA 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení žáka vychází z cílů stanovených ŠVP. Pravidla obsahují zásady a způsob hodnocení výsledků vzdělávání, charakteristiku

Více

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Příloha Školního řádu ZŠ a MŠ Hněvotín, příspěvkové organizace č. 2 PRAVIDLA A KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento dokument vydává ředitel školy na základě 30, odst. 1)

Více

Základní škola Pačejov,

Základní škola Pačejov, Základní škola Pačejov, okres Klatovy, příspěvková organizace Školní řád ZŠ Pačejov stanoví podle zákona 561/2004 Sb. 30 a vyhlášky.48/2005 Sb. tento školní řád: 1. Práva a povinnosti žáků 2. Práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 44. KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový znak Skartační znak /2012 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Mgr.

Více

Klasifikační řád - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ -

Klasifikační řád - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ - Klasifikační řád - PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ - Novela od 1.9.2007 (novelou byl doplněn text Hodnocení přístupu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Č.j.: 10 /2005 Vypracoval: Schválil: Mgr. Bronislava Hyklová, ředitel školy Mgr. Bronislava

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy

8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy 8 Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vyjádřena ve směrnici, která je součástí Organizačního řádu školy. 8.1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci žáků

Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci žáků (Školní řád část III. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků) Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci žáků OBSAH 1. Úvod 2. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy 3. Opravné zkoušky

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy

Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy Hodnocení prospěchu a chování žáků střední školy A. Hodnocení prospěchu žáka probíhá v souladu s 3 odst. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Za hodnocení prospěchu

Více