OBSLUHA MZDY A PLATU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSLUHA MZDY A PLATU"

Transkript

1 Nabyl účinnosti dne 1. září 2015 OBSLUHA MZDY A PLATU 1. vydání (červenec 2014) 2. aktualizace k Zákon č. 164/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Novelou OSŘ a exekučního řádu (zákona č. 120/2001 Sb.), provedenou zákonem č. 164/2015 Sb. (dále zpravidla novela ) s účinností od , nastávají některé významné změny. str. 437 a 438 oddíl Pokud jde o srážky z platu vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů, týká se jich výslovné rozšíření okruhu příjmů podléhajících srážkám o výsluhový příspěvek (nové písm. k) v 299 odst. 1 OSŘ). Autor však již v knize vyslovil názor, že výsluhový příspěvek srážkám podléhá, neboť jde o plnění věrnostní povahy poskytnuté v souvislosti se zaměstnáním, i když až po jeho skončení ( 299 odst. 1 písm. h) OSŘ). Na tomto názoru není důvod cokoliv měnit. Novela OSŘ pak staví tento závěr najisto a odstraňuje tak existující pochybnosti. Přechodné ustanovení (čl. II bod 2 a čl. IV bod 2 zákona) pak i pro zahájená, ať ještě nerozhodnutá, nebo již rozhodnutá řízení o eventuální přikázání pohledávky z výsluhového příspěvku stanoví, že od se bude výkon rozhodnutí provádět srážkami z tohoto příspěvku, tedy nikoliv přikázáním jiné peněžité pohledávky. str. 448 až 452 oddíl Za významnou změnu lze označit nový odstavec 3 vložený do ustanovení 47 exekučního řádu. Ten zní takto: Pro účely odstavce 2 písm. d) není provedením exekuce úkon, učiněný k zajištění majetku povinného pro účely jeho postižení takovou exekucí. Do zákona se tak dostává obdobné pravidlo, jaké uvádí ustanovení 109 odst. 2 insolvenčního zákona (viz v podkapitole 5.11). Tím je definitivně vyřešen spor o to, kdy lze exekuci srážkami ze mzdy provádět, jestliže podle 47 odst. 2 písm. d) EŘ ji nelze provést před právní mocí exekučního příkazu. Jak autor v knize uvádí, znamenalo to, že u nově nařizovaných exekucí nelze srážky provádět a sražené částky zatím deponovat, jestliže exekuční příkaz není v právní moci (není doručen oprávněnému a povinnému). Naopak, někteří exekutoři namítali, že provedením exekuce je až poukázání deponovaných částek z účtu plátce mzdy exekutorovi nebo oprávněnému. Autor této publikace oponoval tím, že takový postup by musel stanovit zákon výslovně, jak tomu je podle insolvenčního zákona. Spor byl vlastně o tom, že v právním státě není možné volit libovolný, v tomto případě extenzivní výklad veřejnoprávních norem. Proto autor této knihy předložil poslankyni H. Válkové návrh na doplnění 47 EŘ o uvedený odstavec 3, který nakonec Parlament ČR přijal (předtím tento návrh předkládala AKV Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů Ministerstvu spravedlnosti). Napříště tak opět (tak jako před rokem 2013) po doručení i když nepravomocného exekučního příkazu soudního exekutora začne plátce mzdy srážky provádět a sražené částky deponovat až do dalšího obdrženého oznámení. Bude tedy postupovat stejně jako 1

2 u výkonu rozhodnutí nařízeného soudem nebo u úředních exekucí (v těchto případech zákon pravidlo, že výkon rozhodnutí či exekuci nelze provést před právní mocí rozhodnutí, nestanoví, ba naopak). Odstraňuje se tak rozdíl mezi exekučními rozhodnutími různých orgánů, který byl nešťastný. Vymáhaná pohledávka nabude pořadí doručením exekučního příkazu plátci mzdy, i pokud ten není v právní moci, avšak je napříště vykonatelný. Přechodné ustanovení (čl. IV bod 1 zákona) uvádí, že EŘ a OSŘ ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti novely (od ) se použije i pro řízení zahájená před tímto dnem, ale právní účinky úkonů, které v řízení nastaly před , zůstávají zachovány. To například znamená, že nepravomocný exekuční příkaz, doručený plátci mzdy nejpozději , nelze vykonat, dokud nenabude právní moci. To se týká i získání pořadí pohledávky. Naopak, je-li exekuční příkaz doručen a později, začne na něj plátce mzdy provádět srážky a sražené částky deponovat. Po oznámení exekutora, že je pravomocný, zašle tyto částky exekutorovi nebo oprávněnému podle pokynu soudního exekutora. str. 486 až 488 podkapitola 5.6 a str. 515 a 516 podkapitola 5.9 Podle uvedené novely budou exekuční srážky nově prováděny i z odměny z dohody o provedení práce (dále jen DPP). Odstraní se tím zásadní rozdíl, který nyní existuje mezi exekučními a neexekučními srážkami. Změna byla zakotvena v úvodní části (návětí) ustanovení 299 odst. 1 OSŘ. Nově také nebude možné nařizovat přikázání jiné peněžité pohledávky podle 312 a násl. OSŘ na odměnu z DPP. Přechodné ustanovení (čl. II bod 1 zákona č. 164/2015 Sb.) uvádí, že OSŘ ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti novely ( ) se použije i pro řízení zahájená před tímto dnem. Právní účinky úkonů, které v řízení nastaly před tímto dnem, však zůstávají zachovány. Jde přitom jak o úkony soudu (jiného exekučního orgánu), tak i účastníků ( 36 a násl. OSŘ). Konkrétně mohou nastat tyto situace: a) Byl-li návrh na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy podán soudu před , právní účinky se vztahují jen na příjmy, které srážkám podléhají podle stavu k (nikoliv na odměnu z DPP). b) Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy vydané před datem se rovněž na odměnu z DPP nebude vztahovat. c) Byl-li soudu podán návrh na přikázání jiné peněžité pohledávky odměny z DPP, před (nebo bylo již dokonce soudem rozhodnuto), zůstávají důsledky zachovány (nepůjde o srážky). d) Byl-li však podán návrh na provedení exekuce soudnímu exekutorovi (exekuční návrh podle 37 exekučního řádu EŘ) před a před tímto datem ještě nebyl vydán exekuční příkaz, bude se exekuce vztahovat i na odměnu z DPP. Na rozdíl od návrhu předkládaného soudu návrh exekutorovi totiž neobsahuje označení způsobu provedení exekuce ( 38 EŘ), neboť ten určuje exekutor ( 47 odst. 1 EŘ). e) Byl-li vydán exekuční příkaz na srážky ze mzdy před , na odměnu z DPP se nevztahuje. f) Byl-li vydán před exekuční příkaz na přikázání jiné peněžité pohledávky odměny z DPP, ten nadále platí (nejde o srážky). 2

3 str. 487 podkapitola 5.6 Dalším nově uvedeným příjmem podléhajícím srážkám je příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu nebo zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. Mzdové účetní se s těmito příjmy přímo nesetkají, ale mohou se setkat s jejich souběhem s příjmem ze zaměstnání (viz výklad v podkapitole 5.10). Nabyl účinnosti dne 1. října 2015 Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony Zákonem č. 205/2015 Sb. byl s účinností od jednak zrušen zákon o úrazovém pojištění a jednak provedena významná změna právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v zákoníku práce. Ta byla přesunuta z přechodných ustanovení v části čtrnácté do části jedenácté o náhradě majetkové a nemajetkové újmy. Zákon se vztahuje k následujícímu obsahu knihy: str. 343 a 344 oddíl Uvedeným zákonem bylo ustanovení 382 ZP zrušeno a jeho text byl ve stejném znění přenesen do nového ustanovení 271m, přičemž zjišťování průměrného výdělku se týká odstavec 1. Postup uvedený v bodu 3 oddílu, vysazený částečně tučně na str. 344, se tak nemění. Jestliže je to pro zaměstnance výhodnější, je rozhodným obdobím pro účely náhrady škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání předchozí kalendářní rok. str. 380 a 381 podkapitola 4.12 Ustanovení 357 odst. 2 bylo s účinností od změněno tak, že se vztahuje na výpočet náhrady za ztrátu na výdělku. Při jednostranném převedení zaměstnance na jinou práci zaměstnavatelem ( 41 odst. 1 písm. a) a b) ZP), za niž přísluší nižší mzda nebo plat, a to z důvodu ohrožení nemocí z povolání nebo dosažení nejvyšší přípustné expozice (v hornictví), přísluší zaměstnanci doplatek do průměrného výdělku ( 139 odst. 1 písm. a) ZP). Tento doplatek je mzdou, takže se zahrnuje do hrubé mzdy pro zjištění průměrného výdělku, k jehož poklesu tak nedochází. Pro tyto případy nemá tato právní úprava praktický význam. Ten však bude dán v případě změny druhu práce v pracovní smlouvě dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Smyslem právní úpravy je, aby zaměstnanec, u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, nebyl při náhradě škody poškozen, jestliže by jeho průměrný výdělek předtím poklesl v důsledku nejen předchozího převedení na jinou práci, ale i dohodnuté změny pracovní smlouvy z důvodu ohrožení nemocí z povolání nebo dosažení nejvyšší přípustné expozice. Z důvodu uvedeného výše ke str. 343 a 344 bylo také zrušeno ustanovení 360 ZP, které mělo význam jen pro eventuální úrazové pojištění. str. 487 a 490 podkapitola 5.6 Uvedeným zákonem byla rovněž provedena změna ustanovení 299 odst. 1 písm. i) OSŘ a jeho dosavadní text byl nahrazen tak, že se srážky provádějí z náhrady za ztrátu 3

4 na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrady za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti. Proto mohlo být také zrušeno ustanovení bodu 2 čl. LII zákona č. 264/2006 Sb. Dávky úrazového pojištění, jakým měl být úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta, nebudou existovat. Věcně tím ke změně okruhu příjmů, z nichž se srážky provádějí, nedochází, avšak díky tomu, že přechodné ustanovení čl. LII zákona č. 264/2006 Sb. se v praxi dostatečně nevžilo, mnozí plátci mzdy chybně srážky z příslušných náhrad neprováděli. To by měla novela rovněž pomoci napravit. 4

5 1. aktualizace k I. ZMĚNA TEXTŮ UVEDENÝCH V RASTRU Str. 375 V oddílu Redukční hranice pro nemocenské pojištění text uvedený v rastru zní: Redukční hranice jsou vypočítávány pro každý kalendářní rok a jsou odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví, tj. pro rok 2015 jde o vyměřovací základ za rok 2013) a z tzv. přepočítacího koeficientu (stanoveného rovněž pro každý rok). Tyto hodnoty byly pro rok 2015 stanoveny vyhláškou č. 208/2014 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce Výše redukčních hranic byla oznámena ve sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod číslem 214/2014 Sb. První redukční hranice (RH) pro účely nemocenského pojištění v roce 2015 činí po zaokrouhlení 888 Kč (denně). Druhá RH činí 1,5násobek částky první RH před zaokrouhlením = Kč (po zaokrouhlení). Třetí RH činí 3násobek částky první RH před zaokrouhlením = Kč (po zaokrouhlení). Str. 375 a 376 V oddílu Redukční hranice pro náhradu mzdy text uvedený v rastru zní: Redukční hranice pro účely nemocenského pojištění se vztahují k dennímu vyměřovacímu základu. Redukční hranice pro úpravu průměrného výdělku z nich musí být odvozeny převodem na hodinu. Jak již bylo uvedeno, pro účely náhrady mzdy (NM) se proto násobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru ( 192 odst. 2 ZP). První RH pro NM tak v roce 2015 činí: 888 0,175 = 155,40 Kč zaokrouhlení nebylo třeba (v roce 2014 to bylo 151,38 Kč). Druhá RH pro NM činí: ,175 = 232,925 Kč po zaokrouhlení 232,93 Kč (v roce 2014 to bylo 227,15 Kč). Třetí RH pro NM činí: ,175 = 465,85 Kč zaokrouhlení nebylo třeba (v roce 2014 to bylo 454,13 Kč). Jde tedy o redukční hranice hodinové. Oproti roku 2014 došlo k jejich nikoliv zanedbatelnému zvýšení. Pro porovnání důsledků redukce na příjem zaměstnanců v různých příjmových skupinách lze konstatovat, že jednotlivých redukčních hranic dosahují zaměstnanci s dále uvedenou měsíční mzdou (platem). Za tím účelem lze vynásobit hodinové redukční hranice koeficien- 5

6 tem 173,92, který je pro 40hodinovou obecnou délku týdenní pracovní doby používán k přepočtu průměrného hodinového výdělku na průměrný měsíční výdělek podle 356 odst. 2 ZP. První RH představuje mzdu Kč měsíčně, což je cca Kč nad průměrnou mzdou v České republice. Druhá RH Kč měsíčně (vyšší střední příjmová kategorie). Třetí RH Kč měsíčně (nejvyšší příjmová kategorie). Je zjevné, že čím vyšší je mzda zaměstnance, tím více se jej redukce dotýká. Na druhé straně, díky každoročnímu růstu průměrné mzdy se výše redukčních hranic neustále zvyšuje (v roce 2014 činily tyto hodnoty Kč, Kč a Kč měsíčně). Str. 376 až 378 V oddílu Postup redukce text uvedený v rastru zní: Tímto postupem v roce 2015 činí maximální částky redukovaného průměrného hodinového výdělku (RPHV) v jednotlivých pásmech redukčních hranic: do první RH je započítáno: 155,40 0,9 = 139,86 Kč, nad první RH do druhé RH: 232,93 155,40 = 77,53 0,6 = 46,518, tj. po zaokrouhlení 46,52 Kč, nad druhou RH do třetí RH: 465,85 232,93 = 232,92 0,3 = 69,876, tj. po zaokrouhlení 69,88 Kč. V součtu z první a druhé RH činí redukovaný PV 186,38 Kč, v součtu z první až třetí RH činí 256,26 Kč. Jestliže neredukovaný PHV zaměstnance dosáhne: první RH, je mu započítáno pro RPHV 139,86 Kč (v roce 2014 to bylo 136,25 Kč), druhé RH, je mu započítáno pro RPHV 139, ,52 = 186,38 Kč (v roce 2014 to bylo 181,72 Kč), třetí RH, je mu započítáno pro RPHV 139, , ,88 = 256,26 Kč (v roce 2014 to bylo 249,82 Kč). Výsledné částky jsou vyjádřeny v korunách a v haléřích, neboť průměrný výdělek (a to i redukovaný) se vyjadřuje v zákonné měně. Neměl by proto být ani uváděn na více míst necelých čísel než na dvě, ani dále zaokrouhlován. To vyplývá ze skutečnosti, že právní úprava průměrného výdělku ( 351 až 362 ZP) je kogentní a není možné se od ní odchylovat. I když pravidlo uvedené v předminulé větě zákon výslovně neobsahuje, vyplývá z něj. Při zaokrouhlování na celé haléře (žádný právní předpis přesný postup nestanoví) lze doporučit zaokrouhlení nahoru, které je pro mzdové účely obvyklé, neboť je prováděno ve prospěch zaměstnance. Pokud se však objevují výklady, uvádějící redukovaný PV o 1 haléř nižší, není důvod to označit za protiprávní postup (je využito tzv. matematické zaokrouhlování, tj. do 0,49 haléře dolů, od 0,5 nahoru). Eventuální rozdíl obou postupů ve výši 1 haléře je zanedbatelný a nepodstatný. Pro vyjádření redukčních hranic však zaokrouhlení výpočtu na haléře nahoru předepisuje přímo zákon, a proto jiný postup nepřichází v úvahu. Jestliže by ovšem v jednotlivých RH šlo o mezivýpočet, je vhodné (nikoliv však nezbytné) na haléře zaokrouhlit až výpočet celkový. Například při PHV 250,10 Kč by z částky 17,17 Kč nad druhou RH bylo započítáno nezaokrouhlených 10, ,518 (nezaokrouhlený rozdíl redukovaného PHV mezi druhou a první RH). K tomu by bylo přičteno 139,86 Kč z první RH, což v součtu činí 196,68 Kč. Při zaokrouhlování každé dílčí položky, tj. částek 10,302 a 46,518, na haléře nahoru by v tomto příkladu byl výsledek o 1 haléř vyšší (196,69 Kč). Jde o bezvýznamný rozdíl. 6

7 Příklady Průměrný výdělek zaměstnance činí...480,24 Kč Do první RH bude započteno...139,86 Kč Nad první do druhé RH bude započteno...46,52 Kč Nad druhou do třetí RH bude započteno...69,88 Kč Z částky nad třetí RH, tj. z částky 14,39 Kč (480,24 465,85), nebude započítáno nic. Průměrný hodinový redukovaný výdělek (RPHV) tak činí 256,26 Kč (v roce 2014 to bylo 249,82 Kč). V tomto příkladu jsou dílčí položky zaokrouhleny. Průměrný výdělek zaměstnance činí 175,05 Kč. Tento PHV přesahuje první RH, avšak nedosahuje hodnoty druhé RH. Do první RH bude započteno ,86 Kč Z částky 19,65 nad první RH bude započteno po zaokrouhlení...11,79 Kč (175,05 155,40 0,6) Průměrný hodinový redukovaný výdělek tak činí ,65 Kč (139, ,79) Str. 379 V podkapitole 4.11 Průměrný výdělek a minimální mzda příklad v rastru zní: Zaměstnanec pracoval za minimální mzdu (tj. s eventuálním doplatkem do její výše) ve IV. čtvrtletí Jeho PV byl zjištěn k 1. lednu 2015 z údajů předchozího čtvrtletí. K 1. lednu 2015 byla minimální mzda zvýšena. Jestliže by zaměstnanec čerpal v lednu až březnu 2015 dovolenou, musí mu být náhrada mzdy za ni poskytována s použitím PHV ve výši nově stanovené minimální mzdy. Str. 470 Text v závorce v rastru ve třetím odstavci zní: (v roce 2015 částku Kč) Str. 503 a 504 V oddílu Nezabavitelná částka text uvedený v rastru zní: Výpočtová základna pro tyto účely je odvozena ze součtu: 1. životního minima jednotlivce ( 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů), které i pro rok 2015 činí Kč, a 2. normativních nákladů na bydlení jednotlivce v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy (nájemních bytech), stanovených pro obec velikosti až obyvatel ( 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů), bez ohledu na to, v jaké obci povinný skutečně žije. Tato částka je pro rok 2015 stanovena (nařízením vlády č. 327/2014 Sb.) na Kč oproti Kč v roce 2014 a byla tak snížena o 106 Kč. Součet částek 1. a 2. pro rok 2015 činí Kč (v roce 2014 to bylo Kč snížení činí právě oněch 106 Kč). Tato částka je výpočtovou základnou pro dále uvedené položky Aa a B. To platí jako fikce pro všechny povinné (dlužníky), přičemž k jejich skutečné rodinné situaci a místu pobytu se nepřihlíží (všichni jsou posuzováni jako jednotlivci žijící v nájemních bytech a v obci již uvedené velikosti). Dále uvedená částka Ab je pak odvozována z částky Aa. Pro letošní rok se změnil výpočet srážek ze mzdy, a to poprvé snížením základní neboli nezabavitelné částky a částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení. Nařízením vlády o nezabavitelných částkách jsou stanoveny: A. dvě složky nezabavitelné částky, a to a) na osobu povinného nařízení vlády pro ni nepřesně používá legislativní zkratku nezabavitelná částka, a 7

8 b) na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné, přičemž celková nezabavitelná částka je rovna jejich úhrnu, B. a dále částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení (hranice plně zabavitelného zbytku čisté mzdy). Aa 2/3 z uvedené výpočtové základny, tj. z Kč Tyto částky pro rok 2015 činí Kč zaokrouhlení nebylo nutné (v roce 2014 to bylo 6 188,67 Kč) Ab 1/4 částky Aa 1 529,50 Kč (v roce 2014 to bylo 1 547,17 Kč) B 100 % výpočtové základny Kč (v roce 2014 to bylo Kč) z toho vypočtená maximální výše 1/3 zbytku čisté mzdy Kč (v roce 2014 to bylo Kč) Částku B (9 177 Kč) nebylo nutné k výpočtu třetiny zaokrouhlit směrem dolů na celé koruny dělitelné třemi analogicky podle 279 odst. 1 OSŘ, neboť výsledkem je číslo dělitelné třemi. Str. 505 Text v rastru uprostřed stránky zní: k 1. lednu 2015, bylo nutné použít nově dané částky za lednové zúčtovací období, tedy pro srážky ze mzdy či platu za leden 2015 Text v závorce v rastru na konci stránky zní: (v roce 2015 částku Kč) Str. 508 V oddílu Vyživovací povinnost pro nezabavitelnou částku a příklad jejího výpočtu příklady výpočtu nezabavitelné částky uvedené v rastru zní: Ženatý muž, který vyživuje 2 děti, má od 1. ledna 2015 nezabavitelnou částku Kč ,50 Kč ( ,50 Kč) = ,50 Kč, po zaokrouhlení na celé koruny nahoru Kč (dosud Kč). Ženatý muž, který vyživuje 1 dítě, má nezabavitelnou částku Kč Kč ( ,50 Kč) = Kč (zajímavé je, že tato částka je totožná s hranicí plně zabavitelného zbytku čisté mzdy). Ženatý muž, který vyživuje 6 dětí a oba své rodiče (celkem 9 osob), má nezabavitelnou částku 6118 Kč ,50 Kč ( ,50 Kč) = ,50 Kč, po zaokrouhlení Kč (dosud Kč). Svobodný zaměstnanec bez vyživovacích povinností bude mít nezabavitelnou částku Kč (dosud to bylo Kč). Vůči tomuto svobodnému zaměstnanci je vedena nepřednostní pohledávka ve výši Kč a jeho čistá mzda v lednu 2015 činí Kč. Po odečtení nezabavitelné částky Kč činí zbytek čisté mzdy Kč. Hranice plně zabavitelného zbytku čisté mzdy je Kč, z čehož 1/3 činí Kč. Pro pohledávku se použije tato jedna třetina plus celý zbytek čisté mzdy nad Kč. Srážka ze mzdy tak činí Kč ( = ). V roce 2014 mohlo být sraženo Kč. str. 508 V oddílu Použití třetin, přednostní a nepřednostní pohledávky text v závorce v rastru zní: (v roce 2015 mohou třetiny činit nejvýše Kč) 8

9 str. 509 Text v závorce v rastru v prvním odstavci v písmenu c) zní: (tč. nejvýše Kč) Text v závorce v rastru ve druhém odstavci zní: (tj. částku Kč) str. 512 Text v závorce v rastru v prvním odstavci zní: (v roce 2015 částku Kč) II. DALŠÍ ZMĚNY Str. 25 V oddílu Přehled české právní úpravy namísto zákona č. 218/2002 Sb. uveďte zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě. str. 59 V podkapitole 1.6 Plat v prvním odstavci se text počínaje slovy Tarify jsou jednak obecné až do konce odstavce nahrazuje textem: Tarify jsou jednak obecné (příloha č. 1 nařízení č. 564/2006 Sb.), jednak zvláštní (zvýšené), a to po změnách od 1. listopadu 2014 a 1. ledna 2015 v osmi zvláštních stupnicích pro nezdravotnické pracovníky poskytovatelů zdravotních služeb (příloha č. 2), dále pro pracovníky v sociálních službách nebo sociální pracovníky v různých zařízeních (příloha č. 3), pro zaměstnance státu a některých veřejných institucí (zejména uvedených v 303 ZP) a územních samosprávných celků (příloha č. 4), pro zdravotnické pracovníky v zařízeních sociálních služeb a dalších veřejnoprávních institucích (příloha č. 5), pro zdravotnické pracovníky u poskytovatele zdravotních služeb (příloha č. 6), pro lékaře orgánů sociálního zabezpečení (příloha č. 7), pro lékaře u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo zdravotnické záchranné služby (příloha č. 8) a pro pedagogické pracovníky (příloha č. 9). Celkově tak platí devět stupnic platových tarifů. Diferenciace platových tarifů podle délky praxe (podle platových stupňů) neodporuje principu rovnosti v odměňování, tj. zásadě stejného platu za práci stejnou nebo stejné hodnoty (podle 110 odst. 3 ZP). Str. 59 Text posledního odstavce začínající slovy Zásadní změnou od roku 2011 se nahrazuje textem: Novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb. provedenou nařízením vlády č. 224/2014 Sb. byla s účinností od 1. listopadu 2014 zrušena možnost určit u všech zaměstnanců platový tarif zvláštním způsobem, tj. v rámci celého rozpětí platových tarifů pro nejnižší a nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy. Tato možnost se nyní (tak jako tomu bylo do roku 2011) týká podle 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění platném k 1. listopadu 2014 jen zaměstnanců zařazených do 1. až 5. platové třídy nebo zaměstnanců vykonávajících některé umělecké a související práce či činnost sportovce nebo trenéra nebo výkonného letce zařazené do 6. a vyšší platové třídy, pokud jsou pravidla pro určení platového tarifu sjednána v kolektivní smlouvě nebo stanovena vnitřním předpisem. Dále může poskytovatel zdravotních služeb s předchozím souhlasem zřizovatele v uvedených dokumentech uvést obdobně způsob určení platového tarifu zaměstnanců zařazených do 6. a vyšší platové třídy v tomto případě však tarif nemůže být nižší, než by příslušel podle nařízení vlády. Str. 64 Vypouští se písmeno C Smluvní plat a doplňuje se text: S účinností od 1. ledna 2015 bylo zrušeno ustanovení 122 odst. 2 ZP (jeho novelou obsaženou v zákoně č. 250/2014 Sb.), čímž byl zrušen smluvní plat, který byl umožněn v letech 2011 až Podle přechodného ustanovení (článek LVI zákona č. 250/2014 Sb.) 9

10 se zaměstnanci, který byl do 31. prosince 2014 odměňován smluvním platem, stanoví platový tarif a osobní příplatek, zvláštní příplatek, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, popř. příplatek za vedení tak, aby jejich úhrn odpovídal dosavadní výši smluvního platu výše příplatku za vedení, zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém prostředí však nesmí přesahovat jejich nejvyšší přípustnou výši a rovněž platový tarif musí odpovídat standardnímu zařazení zaměstnance. Str. 248 V oddílu Výpočet úroků z prodlení se výše repo sazby k 1. dni pololetí doplňuje takto: k 1. červenci ,05 % k 1. lednu ,05 % Str. 250 V oddílu Výpočet úroku z prodlení se výše repo sazby k poslednímu dni pololetí doplňuje takto: k 30. červnu ,05 % k 31. prosinci ,05 % Str. 341 až 343 Podkapitola 4.7 Rozhodné období oddíl Obecná pravidla Informace: K tomu, jaké rozhodné období má být použito pro účely peněžitého vyrovnání při konkurenční doložce ( 310 ZP) jsou vyslovovány rozdílné názory. Jde jednak o názor, že to je totožné rozhodné období jako pro odstupné, tj. že bude použit průměrný výdělek platný k poslednímu dni trvání pracovního poměru, a jednak o názor, že to má být průměrný výdělek zjištěný až bezprostředně po skončení pracovního poměru. To má význam v případech, kdy pracovní poměr končí uplynutím kalendářního čtvrtletí. Druhý názor se opírá o skutečnost, že právo na peněžité vyrovnání vzniká, až jakmile zaměstnanec plní podmínky konkurenční doložky, tj. v tomto případě v následujícím čtvrtletí po skončení zaměstnání. To znamená, že by šlo o průměrný výdělek, zjištěný z posledního čtvrtletí pracovního poměru. Autor se přiklání k tomuto druhému názoru. Str. 378 Nově se zařazuje oddíl Hodinová výše náhrady mzdy. Při plném dosažení jednotlivých redukčních hranic v roce 2015 náhrada mzdy od 4. pracovního dne dočasné pracovní neschopnosti, respektive od její 25. hodiny, a od 1. pracovního dne karantény činí 60 % RPHV, tj.: z první RH 139,86 Kč 0,6 = 83,916, tj. po zaokrouhlení 83,92 Kč (v roce 2014 to bylo 81,75 Kč), z druhé RH 186,38 Kč 0,6 = 111,828, tj. po zaokrouhlení 111,83 Kč (v roce 2014 to bylo 109,04 Kč), ze třetí RH 256,26 Kč 0,6 = 153,756, tj. po zaokrouhlení 153,76 Kč (v roce 2014 to bylo 149,90 Kč). Příklad Zaměstnanec má smluvní mzdu ve výši Kč měsíčně, jeho průměrný hodinový výdělek (při 40hodinové týdenní pracovní době) činí 230 Kč, což přesahuje první RH. Nad první RH bude započítáno 74,60 Kč ( ,40) 0,6 = 44,76 Kč. Redukce PV: 139, ,76 = = 184,62 Kč (RPHV). Náhrada mzdy od 4. pracovního dne, resp. 25. hodiny, (u karantény od 1. dne) činí za hodinu 110,772, tj. po zaokrouhlení 110,78 Kč (184,62 0,6). 10

11 Stejně jako není správné zaokrouhlovat průměrný hodinový redukovaný výdělek, s výjimkou zaokrouhlení na celé haléře, nemělo by docházet ani k zaokrouhlování náhrady mzdy připadající na jednu hodinu. Jelikož je uváděna v zákonné měně, vyjadřuje se v korunách a haléřích. To je třeba vztáhnout již na hodinovou hodnotu náhrady mzdy. Náhradu mzdy lze na celé koruny zaokrouhlovat výlučně až v rámci zúčtování mzdy za příslušný kalendářní měsíc. Podle 142 odst. 2 ZP se mzda nebo plat zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru. Pro poskytování náhrady mzdy a poskytování odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (a tím i náhrady této odměny) a odměny za pracovní pohotovost platí ustanovení o splatnosti a výplatě mzdy a platu obdobně, jestliže se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli jinak ( 144 ZP). Dané ustanovení umožňuje není-li mezi účastníky dohodnuto nic jiného trojí postup. Jednak je možné zaokrouhlit samostatně mzdu či plat a náhrady mzdy (a to zvlášť za dočasnou pracovní neschopnost či karanténu, za jiné případy překážek v práci a za dovolenou), jakož i odměnu za pracovní pohotovost, nebo zaokrouhlit jednak mzdu a jednak náhrady mzdy v souhrnu, nebo dokonce zaokrouhlit až celkovou výslednou mzdu se započtením náhrad mzdy a odměny za pracovní pohotovost. Str. 403 V podkapitole 4.18 Použití průměrného výdělku přehled text poznámky zní: Poznámka: K náhradám ad b) a c) viz též právní předpisy o valorizaci PV, které byly dosud vydány podle 202 odst. 2 dřívějšího ZP a 390 odst. 2 nynějšího ZP naposledy viz nařízení vlády č. 306/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady). Účinnost tohoto právního předpisu je od 1. ledna 2015, přičemž valorizace PV a náhrad se provede od 1. ledna 2015 (předchozí nařízení vlády bylo vydáno pod č. 439/2013 Sb.). Str. 415 Oddíl Dovolená Informace k odstavci pod příkladem: Přepočet dovolené z předchozích let je nezbytný proto, aby i zůstatky dovolené byly pro čerpání převedeny na společného jmenovatele, tj. na aktuální délku směn a jejich průměrný počet v týdnu. Nemění se tak vzniklý nárok zaměstnance na dovolenou, který je dán v týdnech, nikoliv ve dnech. Pokud se na věc objevují odlišné názory, vycházejí z nepřesné právní úpravy (viz dále). Někdy je vyslovován názor, že pokud ustanovení 213 odst. 5 ZP uvádí, že při změně rozvržení pracovní doby v průběhu kalendářního roku přísluší zaměstnanci za tento rok dovolená v poměru, který odpovídá délce příslušného rozvržení pracovní doby, netýká se to dovolené za roky předcházející. Ve výkladu v publikaci však jde o něco více, a sice o spravedlivý přepočet veškeré dovolené pro účely jejího čerpání ve změněném rozvržení či rozvrhu pracovní doby, což lze označit za přípustný (a nezbytný) extenzivní výklad citovaného ustanovení. Str. 419 Oddíl Dovolená Informace: K údaji v prvním odstavci, že při zaokrouhlování dovolené je možný i opačný postup (tj. zaokrouhlování dolů, tedy v neprospěch zaměstnance), je třeba upozornit, že pokud by zaměstnavatel zaokrouhloval jen tímto způsobem, mohl by být takový postup považován za odporující základním zásadám pracovněprávních vztahů, a to zejména zásadě zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance podle 1a odst. 1 písm. a) ZP. 11

12 Str. 450 Oddíl Exekuce vedená soudním exekutorem Informace: K výkladu ve druhém odstavci ještě uvádím, že zmíněný názor řady soudních exekutorů je v rozporu s principy právního státu, neboť pravomoci orgánů veřejné moci (což jsou i soudní exekutoři) musí stanovit zákon nelze je dovozovat pouhým výkladem. Protože exekuční řád nestanoví, že provedením exekuce je až poukázání částek soudnímu exekutorovi, nelze takový výklad akceptovat (na rozdíl od výslovné právní úpravy v insolvenčním zákoně). Str. 475 V oddílu Dohody o srážkách ze mzdy od 1. ledna 2014 příklady zní: Příklad souběhu exekuce a dohody o srážkách ze mzdy Hrubá mzda zaměstnance je Kč, čistá mzda činí Kč. Nemá vyživované osoby. Provádí se srážky ze mzdy na přednostní pohledávku Kč na základě výkonu rozhodnutí a na nepřednostní pohledávku Kč na základě dohody o srážkách ze mzdy. Výpočet: Základní nezabavitelná částka: na povinného Kč = Kč (zbytek čisté mzdy) Pro exekuční přednostní pohledávku se srazí celá druhá třetina (3 059 Kč) a Kč z první třetiny, tj Kč. Z první třetiny zbyde 118 Kč = Kč, lze srazit bez omezení. Polovina hrubé mzdy: Kč Pro dohodu se srazí = Kč (limit poloviny hrubé mzdy nebyl překročen, omezení srážky vyplývá z občanského soudního řádu). Zaměstnanci se vyplatí Kč ( ). Celkově se srazí Kč. Příklad porovnání výpočtu srážky na exekuci a srážky na dohodu podle 2045 NOZ, s využitím limitu poloviny příjmu Hrubá mzda zaměstnance Kč Polovina Kč Zaměstnanec je ženatý, bezdětný. Čistá mzda Kč Základní nezabavitelná částka ,50 = 7 647,50, po zaokrouhlení Kč Zbytek čisté mzdy Kč hranice plné zabavitelnosti Kč Kč Dluží nepřednostní pohledávku např Kč. Na exekuci lze srazit jednu třetinu z Kč, tj = Kč Na dohodu lze srazit jen Kč = polovinu z Kč. 12

13 Str. 485 V podkapitole 5.5 Započtení a postoupení pohledávky versus srážky ze mzdy příklad zní: Příklad porovnání výpočtu srážky ze mzdy na dohodu podle 2045 NOZ a započtení Zaměstnanec dluží zaměstnavateli z důvodu odpovědnosti za škodu, kterou mu způsobil a uznal, např Kč. Hrubý příjem činí Kč, z toho Kč odměna při životním jubileu. Zaměstnanec je ženatý, bezdětný. Pro srážku ze mzdy platí příklad na konci oddílu (před vzorem dohody). Na dohodu o srážkách ze mzdy lze srazit Kč (polovina hrubého příjmu, včetně odměny). Pro započtení zaměstnanec vyúčtoval též cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě Kč. Podíl daně a pojistného ( Kč) připadající jen na mzdu = : (13 : 1, tj. 13/14 podíl odvodů má význam jen pro posouzení, zda není překročena polovina hrubé mzdy, platu, odměny z dohody nebo náhrady mzdy či platu) Kč Čistý příjem (jen ze mzdy) = Kč Základní nezabavitelná částka Kč Zbytek čisté mzdy Kč Hranice plné zabavitelnosti Kč Plně zabavitelný zbytek čisté mzdy Kč + jedna třetina z Kč Kč Vůči mzdě lze započítat Kč (polovina mzdy není překročena) Bez omezení lze dále započítat odměnu při životním jubileu po odečtení poměrné části daně: Kč + cestovní náhrady Kč + zápočet vůči mzdě Kč Celkem si může zaměstnavatel započítat Kč Str. 514 a 515 V oddílu Příklady výpočtu srážek se příklady nahrazují takto: Svobodný bez vyživovací povinnosti Svobodný zaměstnanec bez vyživovací povinnosti má čistou mzdu Kč. Nezabavitelná částka je Kč (viz tabulka nezabavitelných částek) a zbytek čisté mzdy činí Kč ( ). Srážky jsou prováděny na nepřednostní pohledávku ve výši Kč. Lze na ni srazit celou první třetinu zbytku čisté mzdy, tj Kč (jedna třetina z částky Kč, tj. z hranice plně zabavitelného zbytku čisté mzdy), a dále bez omezení celý zbytek čisté mzdy přesahující částku Kč, tj. v daném případě dalších Kč. Na pohledávku tak bude sraženo Kč ( ). Celková nezabavitelná část mzdy činí Kč (základní nezabavitelná částka druhá a třetí třetina zbytku čisté mzdy, tj , což činí rovněž Kč). Ženatý (vdaná) se dvěma dětmi a nižším příjmem 1. Ženatý muž, který vyživuje 2 děti, má čistou mzdu Kč. Nezabavitelná částka je Kč a zbytek čisté mzdy tak činí Kč ( ). Tato částka není dělitelná třemi, takže se zaokrouhlí dolů na Kč (zbylé 2 Kč se připočtou k nezabavitelné částce Kč). Pokud jsou dotyčnému prováděny srážky pouze na nepřednostní 13

14 pohledávky, bude na ně sraženo nejvýše 723 Kč (jedna třetina ze zaokrouhleného zbytku čisté mzdy Kč) a celková nezabavitelná část mzdy, která bude povinnému ponechána, činí Kč za předpokladu, že mu bude sražena celá první třetina zbytku čisté mzdy ( = ). Jestliže by bylo sráženo i na přednostní pohledávky, lze srazit dalších až 723 Kč. Při plném sražení i druhé třetiny zbytku čisté mzdy je celková nezabavitelná část mzdy Kč ( ). 2. Ženatý (vdaná) se dvěma dětmi a nižším příjmem má čistou mzdu Kč a exekuci na nepřednostní pohledávku Kč. Nezabavitelná částka je Kč ( ,50 = ,50 Kč, po zaokrouhlení na celé koruny nahoru Kč), zbytek čisté mzdy Kč ( ), což je méně než hranice plné zabavitelnosti (9 177 Kč). Částka není dělitelná třemi, takže se zaokrouhlí dolů na Kč a zbylé 2 Kč se ponechají zaměstnanci. Na dluh bude použita celá první třetina, tj Kč. Ženatý (vdaná) se dvěma dětmi a vyšším příjmem Ženatý (vdaná) se dvěma dětmi ve výše uvedeném případě dostal následující měsíc odměnu k 50 rokům věku a jeho čistá mzda pro srážky tím dosáhla částky Kč. Zbytek čisté mzdy činí Kč ( ). Výše částky přesahuje hranici plné zabavitelnosti o 843 Kč. Hodnota jedné třetiny zbytku čisté mzdy činí (z částky 9 177) Kč. Na dluh tak bude použito Kč ( ). Rozvedený zaměstnanec se středně vysokým příjmem a vyživovací povinností Rozvedený zaměstnanec se středně vysokým příjmem a vyživovací povinností má tuto povinnost ke dvěma dětem ve výši celkem Kč měsíčně (běžné výživné), stanovenou exekučním rozhodnutím (s dlužným výživným Kč), a čistou mzdu Kč. Kromě toho má splatit nepřednostní pohledávku s lepším pořadím ve výši Kč. Základní nezabavitelná částka činí Kč, protože mu částka na vyživované děti nemůže být počítána. Zbytek čisté mzdy tak je Kč ( ). Hodnota jedné třetiny je Kč (z Kč). Pro pohledávky je možné použít dvě třetiny (6 118 Kč) a vše, co přesahuje hranici plné zabavitelnosti, tj. dalších Kč celkem Kč. Přitom na výživné bude použita druhá třetina, tj plně zabavitelná část mzdy Kč, tj. celkem na běžné i dlužné výživné Kč ( ). Dlužné výživné bude uhrazeno jen v částce Kč ( Kč na běžné výživné). Celá první třetina zbytku čisté mzdy (3 059 Kč) bude totiž použita pro nepřednostní pohledávku, protože má lepší pořadí než výživné. Jestliže by v tomto případě zaměstnanec platil výživné nikoliv na základě exekuce, ale dohody o srážkách ze mzdy s bývalou manželkou, jeho základní nezabavitelná částka by byla Kč ( ,50 = Kč). Zbytek čisté mzdy činí Kč ( ). Jeho plně zabavitelná částka je Kč ( ). Na výživné se použije Kč ( ), což pokrývá zcela běžné výživné a na dlužné výživné se poukáže 117 Kč. Str. 539 V oddílu Postup při stanovení úroku z prodlení při srážkách ze mzdy se za druhý příklad doplňuje text: Postup podle právní úpravy platné od 1. ledna 2014 Výpočet úroku ve výše uvedeném příkladu by byl totožný, pokud by prodlení nastalo v červenci Ale byla by brána v úvahu nově repo sazba, platná pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, tj. k 1. lednu 2014 (nikoliv k 31. prosinci 2013, i když je totožná). 14

15 Str. 546 Podkapitola 6.2 Za co lze a nelze uložit pokutu přestupky a správní delikty Informace k P/SD na úseku rovného zacházení: S účinností od 1. ledna 2015 byla zákonem č. 136/2014 Sb. horní sazba pokuty zvýšena na Kč a možná částka Kč zůstala pro případ neprojednání stížnosti zaměstnance, kterou podal zaměstnavateli na výkon práv a povinností vyplývající z pracovněprávního vztahu. III. INFORMACE O NOVÉM ZÁKONĚ O STÁTNÍ SLUŽBĚ Dnem 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě (ZSS), zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, a dva prováděcí předpisy nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. Zároveň byl zrušen zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), který nikdy nenabyl účinnosti a byl tak nyní nahrazen úplně novým zákonem. Vznikne tak nová kategorie zaměstnanců. Ta bude odlišná od zaměstnanců v pracovněprávních vztazích jako vztazích soukromoprávních, jejichž poměry jsou upraveny zákoníkem práce (ZP) a podpůrně také občanským zákoníkem. Služební vztahy jsou naopak veřejnoprávní (obdobně jako služební poměry příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání), nejsou smluvní (žádná obdoba pracovní smlouvy nebude uzavírána), jsou asymetrické, neboť účastníci si nejsou právně rovni, protože zaměstnanec je ve všem podřízen služebnímu úřadu. Dohody mezi účastníky jsou předpokládány jen velmi výjimečně (např. dohoda o hmotné odpovědnosti). Od zákona se nelze odchýlit, tak jak je to možné v pracovněprávních vztazích není proto možné dohodnout ani tzv. zdravotní volno (sick days) jako překážku v práci. Státní služba bude vykonávána ve správních úřadech (služebních úřadech), jimiž jsou ministerstva, jiné správní úřady, resp. orgány státní správy netýká se však územních samosprávných celků (obcí a krajů). K přechodu zaměstnanců z pracovního poměru do poměru služebního začne docházet od 1. července K tomuto datu se státními zaměstnanci ze zákona stanou vedoucí, kteří se změní v představené. Ostatní zaměstnanci vykonávající správní činnosti budou podávat zásadně do 31. srpna 2015 žádost o přijetí do služebního poměru a za podmínek uvedených v ustanoveních 190 až 194 ZSS budou mít nárok na přijetí, o čemž služební orgán vydá rozhodnutí do Teprve právní mocí tohoto rozhodnutí vznikne služební poměr, čímž pracovní poměr zanikne. Pokud zaměstnanec o přijetí do služebního poměru nepožádá, zanikne jeho pracovní poměr (zásadně bez odstupného) nejpozději dnem 30. června Noví zaměstnanci budou do služebního poměru přijímáni až od 2. pololetí Pokud jde o odměňování státních zaměstnanců, řídí se ZP, není-li v ZSS a prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak ( 144 až 152 ZSS). Státní zaměstnanci budou odměňováni platem. Odchylek oproti pracovněprávním vztahům mnoho nebude. Právní úprava neumožňuje výjimky ze vzdělání (kromě případů podle přechodného ustanovení 201 ZSS), a tudíž ani krácení zápočtu praxe při nesplňování stupně vzdělání. Neuplatní se 1. až 4. platová třída (tedy jen 5. až 16.). Příplatek za vedení je obsažen v příloze č. 2 k ZSS. Sazby platových tarifů zůstávají na úrovni přílohy č. 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění platném k 1. listopadu Výše odměn je limitována za kalendářní rok 25 % z výpočtové základny uvedené v ustanovení 150 odst. 2 ZSS (je zde však rozpor s 176 ZSS). Platový výměr již nebude použitelný, bude nahrazen rozhodnutím služebního úřadu. U dosavadních 15

16 zaměstnanců, kteří přejdou do služebního poměru, je ovšem výše osobního příplatku a příplatku za vedení, jakož i platového tarifu (nedojde-li k postupu zaměstnance do vyššího platového stupně), garantována podle platového výměru platného ke dni bezprostředně předcházejícímu vzniku služebního poměru ( 198 odst. 1 ZSS). U nových státních zaměstnanců lze do prvního služebního hodnocení osobní příplatek přiznat, zvýšit, snížit či odejmout jen na návrh představeného. Jinak k tomu bude docházet na základě služebního hodnocení, které bude každoroční, vždy v I. čtvrtletí (poprvé v roce 2016). Výše odměny za pracovní pohotovost bude činit pevně 10 % průměrného výdělku. Pokud jde o obsluhu platu, budou se na ni zásadně vztahovat pravidla uvedená v této publikaci s dílčími odchylkami. Zjišťování a používání průměrného výdělku pro státní službu se řídí podle 174 ZSS ustanoveními ZP ( 352, 353, 354 odst. 1 až 3, 355 až 357). ZSS neodkazuje na 382 odst. 1 ZP, avšak protože pro odškodňování služebních úrazů a nemocí z povolání platí rovněž úprava v ZP ( 124 ZSS), použije se uvedené ustanovení pro stanovení rozhodného období. ZSS výslovně stanoví ( 175), kdy se plat zaměstnance pro účely zjišťování PV nezahrne do hrubého platu za rozhodné období a doba, po kterou je tento plat poskytován, se nepovažuje za odpracovanou v rozhodném období. To se týká platu při zproštění výkonu služby na základě usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestný čin nebo z důvodu vazby, dále platu při zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů, při služebním volnu k individuálním studijním účelům, při zvýšení vzdělání nebo platu při nezákonném přeložení. Průměrný výdělek se sice používá u služebního poměru v případech, kdy se používá v pracovněprávních vztazích, avšak s určitými výjimkami. Nepoužívá se zejména při služebním volnu při překážkách ve službě (v práci), včetně dočasné pracovní neschopnosti (PV se ani neredukuje) a při překážkách na straně služebního úřadu. Dále se nepoužívá pro účely odbytného nebo odchodného (tyto náležitosti přísluší namísto odstupného v pracovním poměru). PV se však používá pro účely náhrady platu při dovolené a při zvýšení vzdělání, jakož i pro složky platu odvozované podle ZP z PV (zejména příplatky) a odměnu za pracovní pohotovost. PV se tak používá v užším okruhu případů, než je tomu u pracovního poměru. PV pro účely služebního poměru bude třeba poprvé zjistit za II. čtvrtletí 2015 pro použití ve III. čtvrtletí 2015, od něhož začnou služební poměry vznikat. Prvními státními zaměstnanci ve služebním poměru budou od 1. července 2015 představení. U zaměstnanců, kteří přejdou z pracovního poměru do služebního, však není možné použít PV zjištěný za dobu trvání pracovního poměru. Jde o nový právní vztah. Pro účely použití PV ve služebním poměru ve III. čtvrtletí tak bude tento zjištěn za II. čtvrtletí jako pravděpodobný (nemění-li se však výše platu zaměstnance, může být totožný, jaký by byl zjištěn za II. čtvrtletí pro účely pracovního poměru). Závažnou otázkou v roce 2015 a následujících je, jaká právní úprava srážek ze mzdy se bude vztahovat na státní zaměstnance, kteří konají státní službu ve služebním poměru podle ZSS. Tento zákon totiž na srážky ze mzdy vůbec nepamatuje. Je nepochybné, že veřejnoprávní úprava srážek ze mzdy obsažená v OSŘ, EŘ, daňovém řádu a insolvenčním zákonu se plně vztahuje na jakékoliv zaměstnanecké vztahy. Sporné je však, jak je to se soukromoprávní úpravou, obsaženou v NOZ a v ZP. ZP se totiž vztahuje na služební poměr jen tehdy, pokud na ustanovení ZP výslovně odkazuje (deleguje) ZSS. Ten v 144 odst. 1 uvádí, že odměňování státních zaměstnanců se řídí zákoníkem práce, není-li stanoveno jinak. Srážky ze mzdy jsou v ZP uvedeny ( 145 až 150) v části šesté nazvané Odměňování za práci, 16

17 odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu, což znamená, že srážky ze mzdy nejsou podřazeny pod pojem odměňování. Je však možné připustit širší výklad, že právní úprava srážek ze mzdy je součástí právní úpravy odměňování za práci a tudíž se vztahuje i na zaměstnance ve služebním poměru. Obdobný problém může být vnímán z hlediska použitelnosti právní úpravy dohod o srážkách ze mzdy v NOZ, který je soukromoprávním kodexem, zatímco ZSS upravuje veřejnoprávní vztahy. Může tedy služební orgán uzavřít se zaměstnancem ve služebním poměru soukromoprávní dohodu o srážkách ze mzdy? ZSS by v těchto věcech určitě měl být doplněn o výslovnou právní úpravu. Zatím zřejmě bude postupováno tak, že se právní úprava dohod o srážkách ze mzdy podle NOZ bude využívat i ve služebním poměru. Naopak, využitelné ve služebním poměru není započtení podle NOZ a ZP. 17

18 OBSLUHA MZDY A PLATU JUDr. Bořivoj Šubrt Vydalo nakladatelství ANAG Tisk a vazba FINIDR, s.r.o. Odpovědná redaktorka Mgr. Pavlína Šestáková Sazba Ondřej Forman Autorská uzávěrka 20. června 2014 ISBN ANAG, spol. s r.o. Kollárovo nám. 698/7, Olomouc, Město tel.: , fax:

Text na str. 65, počínaje druhým odstavcem podkapitoly a na str. 66 do poloviny strany se nahrazuje takto:

Text na str. 65, počínaje druhým odstavcem podkapitoly a na str. 66 do poloviny strany se nahrazuje takto: Bořivoj ŠUBRT EXEKUČNÍ A OSTATNÍ SRÁŽKY ZE MZDY A Z JINÝCH PŘÍJMŮ PRO ROKY 2013 A 2014 AKTUALIZACE VÝPOČTŮ PRO ROK 2014 V PODKAPITOLE 9.2 Nezabavitelná částka: Text na str. 65, počínaje druhým odstavcem

Více

OBSLUHA MZDY A PLATU

OBSLUHA MZDY A PLATU OBSLUHA MZDY A PLATU JUDr. Bořivoj Šubrt 2. vydání (březen 2016) 1. aktualizace k 1. 1. 2017 str. 52 až 54 K výkladu v oddílech 1.4.5 Minimální mzda a 1.4.6 Zaručená mzda a její nejnižší úroveň se doplňuje

Více

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

MPSV.CZ: Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. Výklad MPSV k 192 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 1. Obecně Nový zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb. dále jen ZP ), který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, přináší celou řadu změn oproti

Více

EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015

EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015 EXEKUCE SRÁŽKAMI ZE MZDY 2015 3. aktualizované vydání (leden 2015) 1. aktualizace k 1. 9. 2015 NOVELIZACE USTANOVENÍ 299 OSŘ s ÚČINNOSTÍ od 1. 9. 2015 a od 1. 10. 2015 Exekuce srážkami ze mzdy prováděná

Více

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke snížení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy,

Více

NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY 2011 2013 JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni 15. 2. 2012

NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY 2011 2013 JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni 15. 2. 2012 NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY 2011 2013 JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni 15. 2. 2012 Změny dané novelami zákonů a dalších právních předpisů 1. Formulační změny

Více

KATALOG PRACÍ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ

KATALOG PRACÍ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ KATALOG PRACÍ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ KATALOG SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ 2. aktualizované a rozšířené vydání (červenec 2015) 2. aktualizace k 1. 11. 2016 Nabývá úèinnosti 1. ledna 2017 Str. 42 Změna nařízení

Více

NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE

NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE 6. aktualizované vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 1. 2015 Str. 14 Bod 3 v kapitole 4 zní: státní zaměstnanci podle zákona o státní službě. Str. 20 Ve druhém

Více

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ZÁKON ze dne..2011, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2099 164 ZÁKON ze dne 17. června 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 181 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 181 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21. 77 10. funkční období 77 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

KATALOG PRACÍ. uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě k aktualizace k 1. 3.

KATALOG PRACÍ. uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě k aktualizace k 1. 3. KATALOG PRACÍ uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě k 1. 10. 2010 1. aktualizace k 1. 3. 2011 Nabylo úèinnosti 1. března 2011 Nabylo úèinnosti 1. ledna 2011 Nařízení

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997

201/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997 201/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových

Více

NA AKTUÁLNÍ TÉMA EXEKUČNÍ SRÁŽKY ZE MZDY NOVĚ V ROCE 2017 RICHARD W. FETTER

NA AKTUÁLNÍ TÉMA EXEKUČNÍ SRÁŽKY ZE MZDY NOVĚ V ROCE 2017 RICHARD W. FETTER NA AKTUÁLNÍ TÉMA EXEKUČNÍ SRÁŽKY ZE MZDY NOVĚ V ROCE 2017 RICHARD W. FETTER Výše nezabavitelného minima pro srážky ze mzdy, které však nemá význam jen u nucených exekučních srážek, ale i u dobrovolných

Více

Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011

Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011 Tisková zpráva V Praze 6. prosince 2011 Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí předloží na jednání Vlády České republiky ve středu 7. 12. 2011

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

Zákon o nemocenském pojištění

Zákon o nemocenském pojištění Zákon o nemocenském pojištění 1. aktualizace k 1. 8. 2010 Nabyl úèinnosti 1. srpna 2010 Zákon č. 157/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Platná znění částí dotčených zákonů

Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění částí dotčených zákonů Platná znění příslušných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn HLAVA SEDMÁ ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ 67 (1) Vyplácené důchody

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornanxalqml)

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornanxalqml) IV. Platné znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Čl. I ZÁKON ze dne 2006, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy.

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. Téma 2 Odměňování Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. 2.1 Legislativní úprava odměňování ZÁKONÍK PRÁCE (od 1. 1. 2007 zákon č.?.../2006sb., dříve č. 65/1965

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Abeceda mzdové účetní 2010

Abeceda mzdové účetní 2010 Abeceda mzdové účetní 2010 20. vydání 1. aktualizace k 1. 7. 2010 Kapitola 2 PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ MINIMUM Nabylo úèinnosti 1. 7. 2010 Nařízení vlády č. 33/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2017 METIS Praha, spol. s r.o. 1. 1. 2017 K 1.1.2017 dochází ke zvýšení

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 01.11.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 01.11.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 426 V Y H L Á Š K A ministerstva spravedlnosti

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2392 Sbírka zákonů č. 203 / 2015 203 ZÁKON ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců

Více

Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Část první Změna zákoníku práce

Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn. Část první Změna zákoníku práce Platné znění měněných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Část první Změna zákoníku práce 66 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době (1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr

Více

Abeceda mzdové účetní 2015

Abeceda mzdové účetní 2015 Abeceda mzdové účetní 2015 25. aktualizované vydání (leden 2015) 1. aktualizace k 1. 9. 2015 ZMĚNY S ÚČINNOSTÍ K 1. 10. 2015 Ke změnám dochází na základě zákona č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře

Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. ZÁKON o stání sociální podpoře Část zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění s vyznačením navrhovaných změn ZÁKON o stání sociální podpoře (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují 5 a)

Více

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Váš dopis značky ze dne Naše č.j. 2007/13674-24 Vyřizuje/linka Hovorka/2404 V Praze dne 27. března 2007 Informace MPSV

Více

Plenární zasedání MHD, dne

Plenární zasedání MHD, dne DOSIA Plenární zasedání MHD, dne 22.- 23.02.2012 Výběr ze Sbírky zákonů 2011 19. Nařízení vlády č. 408/2011 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

6/2.1.3.1 Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény

6/2.1.3.1 Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény Náklady a výnosy v hlavní činnosti str. 1 NO Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény Od 1. ledna 2009 je uplatňován zcela odlišný princip hmotného zabezpečení

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 330 10. funkční období 330 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 156 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ 6. aktualizované vydání (březen 2016) 1. aktualizace k 1. 1. 2017 Změna nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Nabylo účinnosti 1. ledna 2017 Nařízení vlády č. 336/2016

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 528/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx. 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) V souladu s ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Změny v ZP k

Změny v ZP k Změny v ZP k 1.1.2012 Upozornění a komentář k některým změnám v zákoníku práce účinným od 1. 1. 2012 4b 1. Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona,

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Příloha IV Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, s vyznačením navrhovaných změn 91 Obecné

Více

Aktuální přehled právních předpisů vydaných ve Sbírce zákonů

Aktuální přehled právních předpisů vydaných ve Sbírce zákonů Aktuální přehled právních předpisů vydaných ve Sbírce zákonů Informujeme o následujících právních předpisech, v nichž je obsažena úprava pracovněprávních vztahů nebo která má vztah k odborové činnosti.

Více

Výkonná rada, dne

Výkonná rada, dne DOSIA Výkonná rada, dne 08.03.2011 Výběr ze Sbírky zákonů 2010 28. Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních

Více

Návrh ZÁKON. ze dne ,

Návrh ZÁKON. ze dne , III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve

Více

Platná znění zákonů. 19a

Platná znění zákonů. 19a Platná znění zákonů Platné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 19a (1) Starobní a invalidní důchod pojištěnce,

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce PLAT = odměna za práci v pracovním poměru zaměstnanců státu, územně správních celků, státních fondů, příspěvkových organizací MZDA = odměna

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

Skalský Dvůr 26.-27.11.2012. Mzdy novinky. Romana Pavelková

Skalský Dvůr 26.-27.11.2012. Mzdy novinky. Romana Pavelková Skalský Dvůr 26.-27.11.2012 Mzdy novinky Romana Pavelková 1. Docházka Evidence začátku a konce, 96 dost. 1) ZP a) Odpracované Směny, Práce přesčas, další dohodnuté práce přesčas, noční práce a doby v době

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

29 (Výše nemocenského za kalendářní den)

29 (Výše nemocenského za kalendářní den) 29 Dávky Díl 3 Výše nemocenského 29 (Výše nemocenského za kalendářní den) Výše nemocenského za kalendářní den činí a) 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné b) 66 % denního

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

USNESENÍ č. 301 ze 43. schůze dne 20. prosince 2005

USNESENÍ č. 301 ze 43. schůze dne 20. prosince 2005 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna výbor pro sociální politiku a zdravotnictví 4. volební období 2005 USNESENÍ č. 301 ze 43. schůze dne 20. prosince 2005 k vládnímu návrhu na vydání zákona,

Více

EXEKUČNÍ SRÁŽKY ZE MZDY NOVĚ V ROCE 2016

EXEKUČNÍ SRÁŽKY ZE MZDY NOVĚ V ROCE 2016 EXEKUČNÍ SRÁŽKY ZE MZDY NOVĚ V ROCE 2016 RICHARD W. FETTER I tomu největšímu dlužníkovi, na kterého je uvalena i několikerá exekuce srážkami ze mzdy, musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum. Jeho výše

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících.

Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. 2 3. P r a c o v n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s nimi souvisejících. Hlavními prameny pracovního práva

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296)

Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tisk 296) Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. A. Pozměňovací

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016,

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2lbsagebeqz1) Návrh ZÁKON. ze dne 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi ZÁKON O ÚČETNICTVÍ Jednoduchý průvodce v každodenní praxi 1. aktualizace k 1. 9. 2012 str. 14 Str. 140 Ve výčtu novel si za zákon č. 355/2011Sb. doplňte zákon č. 167/2012 Sb. a č. 239/2012 Sb. Ve výčtu

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) Změna: 492/2000 Sb. Změna: 483/2001

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 393/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 393/0 Návrh poslanců Soni Markové, Stanislava Grospiče, Stanislava Mackovíka, Miroslava Opálky a Josefa Šenfelda na vydání zákona, kterým

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015

106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 106. USNESENÍ výboru pro sociální politiku z 23. schůze dne 15. dubna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

328/2013 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

328/2013 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 328/2013 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. září 2013 o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech Vláda nařizuje podle 137 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více