OBSLUHA MZDY A PLATU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSLUHA MZDY A PLATU"

Transkript

1 Nabyl účinnosti dne 1. září 2015 OBSLUHA MZDY A PLATU 1. vydání (červenec 2014) 2. aktualizace k Zákon č. 164/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Novelou OSŘ a exekučního řádu (zákona č. 120/2001 Sb.), provedenou zákonem č. 164/2015 Sb. (dále zpravidla novela ) s účinností od , nastávají některé významné změny. str. 437 a 438 oddíl Pokud jde o srážky z platu vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů, týká se jich výslovné rozšíření okruhu příjmů podléhajících srážkám o výsluhový příspěvek (nové písm. k) v 299 odst. 1 OSŘ). Autor však již v knize vyslovil názor, že výsluhový příspěvek srážkám podléhá, neboť jde o plnění věrnostní povahy poskytnuté v souvislosti se zaměstnáním, i když až po jeho skončení ( 299 odst. 1 písm. h) OSŘ). Na tomto názoru není důvod cokoliv měnit. Novela OSŘ pak staví tento závěr najisto a odstraňuje tak existující pochybnosti. Přechodné ustanovení (čl. II bod 2 a čl. IV bod 2 zákona) pak i pro zahájená, ať ještě nerozhodnutá, nebo již rozhodnutá řízení o eventuální přikázání pohledávky z výsluhového příspěvku stanoví, že od se bude výkon rozhodnutí provádět srážkami z tohoto příspěvku, tedy nikoliv přikázáním jiné peněžité pohledávky. str. 448 až 452 oddíl Za významnou změnu lze označit nový odstavec 3 vložený do ustanovení 47 exekučního řádu. Ten zní takto: Pro účely odstavce 2 písm. d) není provedením exekuce úkon, učiněný k zajištění majetku povinného pro účely jeho postižení takovou exekucí. Do zákona se tak dostává obdobné pravidlo, jaké uvádí ustanovení 109 odst. 2 insolvenčního zákona (viz v podkapitole 5.11). Tím je definitivně vyřešen spor o to, kdy lze exekuci srážkami ze mzdy provádět, jestliže podle 47 odst. 2 písm. d) EŘ ji nelze provést před právní mocí exekučního příkazu. Jak autor v knize uvádí, znamenalo to, že u nově nařizovaných exekucí nelze srážky provádět a sražené částky zatím deponovat, jestliže exekuční příkaz není v právní moci (není doručen oprávněnému a povinnému). Naopak, někteří exekutoři namítali, že provedením exekuce je až poukázání deponovaných částek z účtu plátce mzdy exekutorovi nebo oprávněnému. Autor této publikace oponoval tím, že takový postup by musel stanovit zákon výslovně, jak tomu je podle insolvenčního zákona. Spor byl vlastně o tom, že v právním státě není možné volit libovolný, v tomto případě extenzivní výklad veřejnoprávních norem. Proto autor této knihy předložil poslankyni H. Válkové návrh na doplnění 47 EŘ o uvedený odstavec 3, který nakonec Parlament ČR přijal (předtím tento návrh předkládala AKV Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů Ministerstvu spravedlnosti). Napříště tak opět (tak jako před rokem 2013) po doručení i když nepravomocného exekučního příkazu soudního exekutora začne plátce mzdy srážky provádět a sražené částky deponovat až do dalšího obdrženého oznámení. Bude tedy postupovat stejně jako 1

2 u výkonu rozhodnutí nařízeného soudem nebo u úředních exekucí (v těchto případech zákon pravidlo, že výkon rozhodnutí či exekuci nelze provést před právní mocí rozhodnutí, nestanoví, ba naopak). Odstraňuje se tak rozdíl mezi exekučními rozhodnutími různých orgánů, který byl nešťastný. Vymáhaná pohledávka nabude pořadí doručením exekučního příkazu plátci mzdy, i pokud ten není v právní moci, avšak je napříště vykonatelný. Přechodné ustanovení (čl. IV bod 1 zákona) uvádí, že EŘ a OSŘ ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti novely (od ) se použije i pro řízení zahájená před tímto dnem, ale právní účinky úkonů, které v řízení nastaly před , zůstávají zachovány. To například znamená, že nepravomocný exekuční příkaz, doručený plátci mzdy nejpozději , nelze vykonat, dokud nenabude právní moci. To se týká i získání pořadí pohledávky. Naopak, je-li exekuční příkaz doručen a později, začne na něj plátce mzdy provádět srážky a sražené částky deponovat. Po oznámení exekutora, že je pravomocný, zašle tyto částky exekutorovi nebo oprávněnému podle pokynu soudního exekutora. str. 486 až 488 podkapitola 5.6 a str. 515 a 516 podkapitola 5.9 Podle uvedené novely budou exekuční srážky nově prováděny i z odměny z dohody o provedení práce (dále jen DPP). Odstraní se tím zásadní rozdíl, který nyní existuje mezi exekučními a neexekučními srážkami. Změna byla zakotvena v úvodní části (návětí) ustanovení 299 odst. 1 OSŘ. Nově také nebude možné nařizovat přikázání jiné peněžité pohledávky podle 312 a násl. OSŘ na odměnu z DPP. Přechodné ustanovení (čl. II bod 1 zákona č. 164/2015 Sb.) uvádí, že OSŘ ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti novely ( ) se použije i pro řízení zahájená před tímto dnem. Právní účinky úkonů, které v řízení nastaly před tímto dnem, však zůstávají zachovány. Jde přitom jak o úkony soudu (jiného exekučního orgánu), tak i účastníků ( 36 a násl. OSŘ). Konkrétně mohou nastat tyto situace: a) Byl-li návrh na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy podán soudu před , právní účinky se vztahují jen na příjmy, které srážkám podléhají podle stavu k (nikoliv na odměnu z DPP). b) Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy vydané před datem se rovněž na odměnu z DPP nebude vztahovat. c) Byl-li soudu podán návrh na přikázání jiné peněžité pohledávky odměny z DPP, před (nebo bylo již dokonce soudem rozhodnuto), zůstávají důsledky zachovány (nepůjde o srážky). d) Byl-li však podán návrh na provedení exekuce soudnímu exekutorovi (exekuční návrh podle 37 exekučního řádu EŘ) před a před tímto datem ještě nebyl vydán exekuční příkaz, bude se exekuce vztahovat i na odměnu z DPP. Na rozdíl od návrhu předkládaného soudu návrh exekutorovi totiž neobsahuje označení způsobu provedení exekuce ( 38 EŘ), neboť ten určuje exekutor ( 47 odst. 1 EŘ). e) Byl-li vydán exekuční příkaz na srážky ze mzdy před , na odměnu z DPP se nevztahuje. f) Byl-li vydán před exekuční příkaz na přikázání jiné peněžité pohledávky odměny z DPP, ten nadále platí (nejde o srážky). 2

3 str. 487 podkapitola 5.6 Dalším nově uvedeným příjmem podléhajícím srážkám je příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu nebo zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. Mzdové účetní se s těmito příjmy přímo nesetkají, ale mohou se setkat s jejich souběhem s příjmem ze zaměstnání (viz výklad v podkapitole 5.10). Nabyl účinnosti dne 1. října 2015 Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony Zákonem č. 205/2015 Sb. byl s účinností od jednak zrušen zákon o úrazovém pojištění a jednak provedena významná změna právní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v zákoníku práce. Ta byla přesunuta z přechodných ustanovení v části čtrnácté do části jedenácté o náhradě majetkové a nemajetkové újmy. Zákon se vztahuje k následujícímu obsahu knihy: str. 343 a 344 oddíl Uvedeným zákonem bylo ustanovení 382 ZP zrušeno a jeho text byl ve stejném znění přenesen do nového ustanovení 271m, přičemž zjišťování průměrného výdělku se týká odstavec 1. Postup uvedený v bodu 3 oddílu, vysazený částečně tučně na str. 344, se tak nemění. Jestliže je to pro zaměstnance výhodnější, je rozhodným obdobím pro účely náhrady škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání předchozí kalendářní rok. str. 380 a 381 podkapitola 4.12 Ustanovení 357 odst. 2 bylo s účinností od změněno tak, že se vztahuje na výpočet náhrady za ztrátu na výdělku. Při jednostranném převedení zaměstnance na jinou práci zaměstnavatelem ( 41 odst. 1 písm. a) a b) ZP), za niž přísluší nižší mzda nebo plat, a to z důvodu ohrožení nemocí z povolání nebo dosažení nejvyšší přípustné expozice (v hornictví), přísluší zaměstnanci doplatek do průměrného výdělku ( 139 odst. 1 písm. a) ZP). Tento doplatek je mzdou, takže se zahrnuje do hrubé mzdy pro zjištění průměrného výdělku, k jehož poklesu tak nedochází. Pro tyto případy nemá tato právní úprava praktický význam. Ten však bude dán v případě změny druhu práce v pracovní smlouvě dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Smyslem právní úpravy je, aby zaměstnanec, u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, nebyl při náhradě škody poškozen, jestliže by jeho průměrný výdělek předtím poklesl v důsledku nejen předchozího převedení na jinou práci, ale i dohodnuté změny pracovní smlouvy z důvodu ohrožení nemocí z povolání nebo dosažení nejvyšší přípustné expozice. Z důvodu uvedeného výše ke str. 343 a 344 bylo také zrušeno ustanovení 360 ZP, které mělo význam jen pro eventuální úrazové pojištění. str. 487 a 490 podkapitola 5.6 Uvedeným zákonem byla rovněž provedena změna ustanovení 299 odst. 1 písm. i) OSŘ a jeho dosavadní text byl nahrazen tak, že se srážky provádějí z náhrady za ztrátu 3

4 na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti a náhrady za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti. Proto mohlo být také zrušeno ustanovení bodu 2 čl. LII zákona č. 264/2006 Sb. Dávky úrazového pojištění, jakým měl být úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta, nebudou existovat. Věcně tím ke změně okruhu příjmů, z nichž se srážky provádějí, nedochází, avšak díky tomu, že přechodné ustanovení čl. LII zákona č. 264/2006 Sb. se v praxi dostatečně nevžilo, mnozí plátci mzdy chybně srážky z příslušných náhrad neprováděli. To by měla novela rovněž pomoci napravit. 4

5 1. aktualizace k I. ZMĚNA TEXTŮ UVEDENÝCH V RASTRU Str. 375 V oddílu Redukční hranice pro nemocenské pojištění text uvedený v rastru zní: Redukční hranice jsou vypočítávány pro každý kalendářní rok a jsou odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví, tj. pro rok 2015 jde o vyměřovací základ za rok 2013) a z tzv. přepočítacího koeficientu (stanoveného rovněž pro každý rok). Tyto hodnoty byly pro rok 2015 stanoveny vyhláškou č. 208/2014 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce Výše redukčních hranic byla oznámena ve sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod číslem 214/2014 Sb. První redukční hranice (RH) pro účely nemocenského pojištění v roce 2015 činí po zaokrouhlení 888 Kč (denně). Druhá RH činí 1,5násobek částky první RH před zaokrouhlením = Kč (po zaokrouhlení). Třetí RH činí 3násobek částky první RH před zaokrouhlením = Kč (po zaokrouhlení). Str. 375 a 376 V oddílu Redukční hranice pro náhradu mzdy text uvedený v rastru zní: Redukční hranice pro účely nemocenského pojištění se vztahují k dennímu vyměřovacímu základu. Redukční hranice pro úpravu průměrného výdělku z nich musí být odvozeny převodem na hodinu. Jak již bylo uvedeno, pro účely náhrady mzdy (NM) se proto násobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru ( 192 odst. 2 ZP). První RH pro NM tak v roce 2015 činí: 888 0,175 = 155,40 Kč zaokrouhlení nebylo třeba (v roce 2014 to bylo 151,38 Kč). Druhá RH pro NM činí: ,175 = 232,925 Kč po zaokrouhlení 232,93 Kč (v roce 2014 to bylo 227,15 Kč). Třetí RH pro NM činí: ,175 = 465,85 Kč zaokrouhlení nebylo třeba (v roce 2014 to bylo 454,13 Kč). Jde tedy o redukční hranice hodinové. Oproti roku 2014 došlo k jejich nikoliv zanedbatelnému zvýšení. Pro porovnání důsledků redukce na příjem zaměstnanců v různých příjmových skupinách lze konstatovat, že jednotlivých redukčních hranic dosahují zaměstnanci s dále uvedenou měsíční mzdou (platem). Za tím účelem lze vynásobit hodinové redukční hranice koeficien- 5

6 tem 173,92, který je pro 40hodinovou obecnou délku týdenní pracovní doby používán k přepočtu průměrného hodinového výdělku na průměrný měsíční výdělek podle 356 odst. 2 ZP. První RH představuje mzdu Kč měsíčně, což je cca Kč nad průměrnou mzdou v České republice. Druhá RH Kč měsíčně (vyšší střední příjmová kategorie). Třetí RH Kč měsíčně (nejvyšší příjmová kategorie). Je zjevné, že čím vyšší je mzda zaměstnance, tím více se jej redukce dotýká. Na druhé straně, díky každoročnímu růstu průměrné mzdy se výše redukčních hranic neustále zvyšuje (v roce 2014 činily tyto hodnoty Kč, Kč a Kč měsíčně). Str. 376 až 378 V oddílu Postup redukce text uvedený v rastru zní: Tímto postupem v roce 2015 činí maximální částky redukovaného průměrného hodinového výdělku (RPHV) v jednotlivých pásmech redukčních hranic: do první RH je započítáno: 155,40 0,9 = 139,86 Kč, nad první RH do druhé RH: 232,93 155,40 = 77,53 0,6 = 46,518, tj. po zaokrouhlení 46,52 Kč, nad druhou RH do třetí RH: 465,85 232,93 = 232,92 0,3 = 69,876, tj. po zaokrouhlení 69,88 Kč. V součtu z první a druhé RH činí redukovaný PV 186,38 Kč, v součtu z první až třetí RH činí 256,26 Kč. Jestliže neredukovaný PHV zaměstnance dosáhne: první RH, je mu započítáno pro RPHV 139,86 Kč (v roce 2014 to bylo 136,25 Kč), druhé RH, je mu započítáno pro RPHV 139, ,52 = 186,38 Kč (v roce 2014 to bylo 181,72 Kč), třetí RH, je mu započítáno pro RPHV 139, , ,88 = 256,26 Kč (v roce 2014 to bylo 249,82 Kč). Výsledné částky jsou vyjádřeny v korunách a v haléřích, neboť průměrný výdělek (a to i redukovaný) se vyjadřuje v zákonné měně. Neměl by proto být ani uváděn na více míst necelých čísel než na dvě, ani dále zaokrouhlován. To vyplývá ze skutečnosti, že právní úprava průměrného výdělku ( 351 až 362 ZP) je kogentní a není možné se od ní odchylovat. I když pravidlo uvedené v předminulé větě zákon výslovně neobsahuje, vyplývá z něj. Při zaokrouhlování na celé haléře (žádný právní předpis přesný postup nestanoví) lze doporučit zaokrouhlení nahoru, které je pro mzdové účely obvyklé, neboť je prováděno ve prospěch zaměstnance. Pokud se však objevují výklady, uvádějící redukovaný PV o 1 haléř nižší, není důvod to označit za protiprávní postup (je využito tzv. matematické zaokrouhlování, tj. do 0,49 haléře dolů, od 0,5 nahoru). Eventuální rozdíl obou postupů ve výši 1 haléře je zanedbatelný a nepodstatný. Pro vyjádření redukčních hranic však zaokrouhlení výpočtu na haléře nahoru předepisuje přímo zákon, a proto jiný postup nepřichází v úvahu. Jestliže by ovšem v jednotlivých RH šlo o mezivýpočet, je vhodné (nikoliv však nezbytné) na haléře zaokrouhlit až výpočet celkový. Například při PHV 250,10 Kč by z částky 17,17 Kč nad druhou RH bylo započítáno nezaokrouhlených 10, ,518 (nezaokrouhlený rozdíl redukovaného PHV mezi druhou a první RH). K tomu by bylo přičteno 139,86 Kč z první RH, což v součtu činí 196,68 Kč. Při zaokrouhlování každé dílčí položky, tj. částek 10,302 a 46,518, na haléře nahoru by v tomto příkladu byl výsledek o 1 haléř vyšší (196,69 Kč). Jde o bezvýznamný rozdíl. 6

7 Příklady Průměrný výdělek zaměstnance činí...480,24 Kč Do první RH bude započteno...139,86 Kč Nad první do druhé RH bude započteno...46,52 Kč Nad druhou do třetí RH bude započteno...69,88 Kč Z částky nad třetí RH, tj. z částky 14,39 Kč (480,24 465,85), nebude započítáno nic. Průměrný hodinový redukovaný výdělek (RPHV) tak činí 256,26 Kč (v roce 2014 to bylo 249,82 Kč). V tomto příkladu jsou dílčí položky zaokrouhleny. Průměrný výdělek zaměstnance činí 175,05 Kč. Tento PHV přesahuje první RH, avšak nedosahuje hodnoty druhé RH. Do první RH bude započteno ,86 Kč Z částky 19,65 nad první RH bude započteno po zaokrouhlení...11,79 Kč (175,05 155,40 0,6) Průměrný hodinový redukovaný výdělek tak činí ,65 Kč (139, ,79) Str. 379 V podkapitole 4.11 Průměrný výdělek a minimální mzda příklad v rastru zní: Zaměstnanec pracoval za minimální mzdu (tj. s eventuálním doplatkem do její výše) ve IV. čtvrtletí Jeho PV byl zjištěn k 1. lednu 2015 z údajů předchozího čtvrtletí. K 1. lednu 2015 byla minimální mzda zvýšena. Jestliže by zaměstnanec čerpal v lednu až březnu 2015 dovolenou, musí mu být náhrada mzdy za ni poskytována s použitím PHV ve výši nově stanovené minimální mzdy. Str. 470 Text v závorce v rastru ve třetím odstavci zní: (v roce 2015 částku Kč) Str. 503 a 504 V oddílu Nezabavitelná částka text uvedený v rastru zní: Výpočtová základna pro tyto účely je odvozena ze součtu: 1. životního minima jednotlivce ( 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů), které i pro rok 2015 činí Kč, a 2. normativních nákladů na bydlení jednotlivce v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy (nájemních bytech), stanovených pro obec velikosti až obyvatel ( 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů), bez ohledu na to, v jaké obci povinný skutečně žije. Tato částka je pro rok 2015 stanovena (nařízením vlády č. 327/2014 Sb.) na Kč oproti Kč v roce 2014 a byla tak snížena o 106 Kč. Součet částek 1. a 2. pro rok 2015 činí Kč (v roce 2014 to bylo Kč snížení činí právě oněch 106 Kč). Tato částka je výpočtovou základnou pro dále uvedené položky Aa a B. To platí jako fikce pro všechny povinné (dlužníky), přičemž k jejich skutečné rodinné situaci a místu pobytu se nepřihlíží (všichni jsou posuzováni jako jednotlivci žijící v nájemních bytech a v obci již uvedené velikosti). Dále uvedená částka Ab je pak odvozována z částky Aa. Pro letošní rok se změnil výpočet srážek ze mzdy, a to poprvé snížením základní neboli nezabavitelné částky a částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení. Nařízením vlády o nezabavitelných částkách jsou stanoveny: A. dvě složky nezabavitelné částky, a to a) na osobu povinného nařízení vlády pro ni nepřesně používá legislativní zkratku nezabavitelná částka, a 7

8 b) na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné, přičemž celková nezabavitelná částka je rovna jejich úhrnu, B. a dále částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení (hranice plně zabavitelného zbytku čisté mzdy). Aa 2/3 z uvedené výpočtové základny, tj. z Kč Tyto částky pro rok 2015 činí Kč zaokrouhlení nebylo nutné (v roce 2014 to bylo 6 188,67 Kč) Ab 1/4 částky Aa 1 529,50 Kč (v roce 2014 to bylo 1 547,17 Kč) B 100 % výpočtové základny Kč (v roce 2014 to bylo Kč) z toho vypočtená maximální výše 1/3 zbytku čisté mzdy Kč (v roce 2014 to bylo Kč) Částku B (9 177 Kč) nebylo nutné k výpočtu třetiny zaokrouhlit směrem dolů na celé koruny dělitelné třemi analogicky podle 279 odst. 1 OSŘ, neboť výsledkem je číslo dělitelné třemi. Str. 505 Text v rastru uprostřed stránky zní: k 1. lednu 2015, bylo nutné použít nově dané částky za lednové zúčtovací období, tedy pro srážky ze mzdy či platu za leden 2015 Text v závorce v rastru na konci stránky zní: (v roce 2015 částku Kč) Str. 508 V oddílu Vyživovací povinnost pro nezabavitelnou částku a příklad jejího výpočtu příklady výpočtu nezabavitelné částky uvedené v rastru zní: Ženatý muž, který vyživuje 2 děti, má od 1. ledna 2015 nezabavitelnou částku Kč ,50 Kč ( ,50 Kč) = ,50 Kč, po zaokrouhlení na celé koruny nahoru Kč (dosud Kč). Ženatý muž, který vyživuje 1 dítě, má nezabavitelnou částku Kč Kč ( ,50 Kč) = Kč (zajímavé je, že tato částka je totožná s hranicí plně zabavitelného zbytku čisté mzdy). Ženatý muž, který vyživuje 6 dětí a oba své rodiče (celkem 9 osob), má nezabavitelnou částku 6118 Kč ,50 Kč ( ,50 Kč) = ,50 Kč, po zaokrouhlení Kč (dosud Kč). Svobodný zaměstnanec bez vyživovacích povinností bude mít nezabavitelnou částku Kč (dosud to bylo Kč). Vůči tomuto svobodnému zaměstnanci je vedena nepřednostní pohledávka ve výši Kč a jeho čistá mzda v lednu 2015 činí Kč. Po odečtení nezabavitelné částky Kč činí zbytek čisté mzdy Kč. Hranice plně zabavitelného zbytku čisté mzdy je Kč, z čehož 1/3 činí Kč. Pro pohledávku se použije tato jedna třetina plus celý zbytek čisté mzdy nad Kč. Srážka ze mzdy tak činí Kč ( = ). V roce 2014 mohlo být sraženo Kč. str. 508 V oddílu Použití třetin, přednostní a nepřednostní pohledávky text v závorce v rastru zní: (v roce 2015 mohou třetiny činit nejvýše Kč) 8

9 str. 509 Text v závorce v rastru v prvním odstavci v písmenu c) zní: (tč. nejvýše Kč) Text v závorce v rastru ve druhém odstavci zní: (tj. částku Kč) str. 512 Text v závorce v rastru v prvním odstavci zní: (v roce 2015 částku Kč) II. DALŠÍ ZMĚNY Str. 25 V oddílu Přehled české právní úpravy namísto zákona č. 218/2002 Sb. uveďte zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě. str. 59 V podkapitole 1.6 Plat v prvním odstavci se text počínaje slovy Tarify jsou jednak obecné až do konce odstavce nahrazuje textem: Tarify jsou jednak obecné (příloha č. 1 nařízení č. 564/2006 Sb.), jednak zvláštní (zvýšené), a to po změnách od 1. listopadu 2014 a 1. ledna 2015 v osmi zvláštních stupnicích pro nezdravotnické pracovníky poskytovatelů zdravotních služeb (příloha č. 2), dále pro pracovníky v sociálních službách nebo sociální pracovníky v různých zařízeních (příloha č. 3), pro zaměstnance státu a některých veřejných institucí (zejména uvedených v 303 ZP) a územních samosprávných celků (příloha č. 4), pro zdravotnické pracovníky v zařízeních sociálních služeb a dalších veřejnoprávních institucích (příloha č. 5), pro zdravotnické pracovníky u poskytovatele zdravotních služeb (příloha č. 6), pro lékaře orgánů sociálního zabezpečení (příloha č. 7), pro lékaře u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo zdravotnické záchranné služby (příloha č. 8) a pro pedagogické pracovníky (příloha č. 9). Celkově tak platí devět stupnic platových tarifů. Diferenciace platových tarifů podle délky praxe (podle platových stupňů) neodporuje principu rovnosti v odměňování, tj. zásadě stejného platu za práci stejnou nebo stejné hodnoty (podle 110 odst. 3 ZP). Str. 59 Text posledního odstavce začínající slovy Zásadní změnou od roku 2011 se nahrazuje textem: Novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb. provedenou nařízením vlády č. 224/2014 Sb. byla s účinností od 1. listopadu 2014 zrušena možnost určit u všech zaměstnanců platový tarif zvláštním způsobem, tj. v rámci celého rozpětí platových tarifů pro nejnižší a nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy. Tato možnost se nyní (tak jako tomu bylo do roku 2011) týká podle 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění platném k 1. listopadu 2014 jen zaměstnanců zařazených do 1. až 5. platové třídy nebo zaměstnanců vykonávajících některé umělecké a související práce či činnost sportovce nebo trenéra nebo výkonného letce zařazené do 6. a vyšší platové třídy, pokud jsou pravidla pro určení platového tarifu sjednána v kolektivní smlouvě nebo stanovena vnitřním předpisem. Dále může poskytovatel zdravotních služeb s předchozím souhlasem zřizovatele v uvedených dokumentech uvést obdobně způsob určení platového tarifu zaměstnanců zařazených do 6. a vyšší platové třídy v tomto případě však tarif nemůže být nižší, než by příslušel podle nařízení vlády. Str. 64 Vypouští se písmeno C Smluvní plat a doplňuje se text: S účinností od 1. ledna 2015 bylo zrušeno ustanovení 122 odst. 2 ZP (jeho novelou obsaženou v zákoně č. 250/2014 Sb.), čímž byl zrušen smluvní plat, který byl umožněn v letech 2011 až Podle přechodného ustanovení (článek LVI zákona č. 250/2014 Sb.) 9

10 se zaměstnanci, který byl do 31. prosince 2014 odměňován smluvním platem, stanoví platový tarif a osobní příplatek, zvláštní příplatek, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, popř. příplatek za vedení tak, aby jejich úhrn odpovídal dosavadní výši smluvního platu výše příplatku za vedení, zvláštního příplatku a příplatku za práci ve ztíženém prostředí však nesmí přesahovat jejich nejvyšší přípustnou výši a rovněž platový tarif musí odpovídat standardnímu zařazení zaměstnance. Str. 248 V oddílu Výpočet úroků z prodlení se výše repo sazby k 1. dni pololetí doplňuje takto: k 1. červenci ,05 % k 1. lednu ,05 % Str. 250 V oddílu Výpočet úroku z prodlení se výše repo sazby k poslednímu dni pololetí doplňuje takto: k 30. červnu ,05 % k 31. prosinci ,05 % Str. 341 až 343 Podkapitola 4.7 Rozhodné období oddíl Obecná pravidla Informace: K tomu, jaké rozhodné období má být použito pro účely peněžitého vyrovnání při konkurenční doložce ( 310 ZP) jsou vyslovovány rozdílné názory. Jde jednak o názor, že to je totožné rozhodné období jako pro odstupné, tj. že bude použit průměrný výdělek platný k poslednímu dni trvání pracovního poměru, a jednak o názor, že to má být průměrný výdělek zjištěný až bezprostředně po skončení pracovního poměru. To má význam v případech, kdy pracovní poměr končí uplynutím kalendářního čtvrtletí. Druhý názor se opírá o skutečnost, že právo na peněžité vyrovnání vzniká, až jakmile zaměstnanec plní podmínky konkurenční doložky, tj. v tomto případě v následujícím čtvrtletí po skončení zaměstnání. To znamená, že by šlo o průměrný výdělek, zjištěný z posledního čtvrtletí pracovního poměru. Autor se přiklání k tomuto druhému názoru. Str. 378 Nově se zařazuje oddíl Hodinová výše náhrady mzdy. Při plném dosažení jednotlivých redukčních hranic v roce 2015 náhrada mzdy od 4. pracovního dne dočasné pracovní neschopnosti, respektive od její 25. hodiny, a od 1. pracovního dne karantény činí 60 % RPHV, tj.: z první RH 139,86 Kč 0,6 = 83,916, tj. po zaokrouhlení 83,92 Kč (v roce 2014 to bylo 81,75 Kč), z druhé RH 186,38 Kč 0,6 = 111,828, tj. po zaokrouhlení 111,83 Kč (v roce 2014 to bylo 109,04 Kč), ze třetí RH 256,26 Kč 0,6 = 153,756, tj. po zaokrouhlení 153,76 Kč (v roce 2014 to bylo 149,90 Kč). Příklad Zaměstnanec má smluvní mzdu ve výši Kč měsíčně, jeho průměrný hodinový výdělek (při 40hodinové týdenní pracovní době) činí 230 Kč, což přesahuje první RH. Nad první RH bude započítáno 74,60 Kč ( ,40) 0,6 = 44,76 Kč. Redukce PV: 139, ,76 = = 184,62 Kč (RPHV). Náhrada mzdy od 4. pracovního dne, resp. 25. hodiny, (u karantény od 1. dne) činí za hodinu 110,772, tj. po zaokrouhlení 110,78 Kč (184,62 0,6). 10

11 Stejně jako není správné zaokrouhlovat průměrný hodinový redukovaný výdělek, s výjimkou zaokrouhlení na celé haléře, nemělo by docházet ani k zaokrouhlování náhrady mzdy připadající na jednu hodinu. Jelikož je uváděna v zákonné měně, vyjadřuje se v korunách a haléřích. To je třeba vztáhnout již na hodinovou hodnotu náhrady mzdy. Náhradu mzdy lze na celé koruny zaokrouhlovat výlučně až v rámci zúčtování mzdy za příslušný kalendářní měsíc. Podle 142 odst. 2 ZP se mzda nebo plat zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru. Pro poskytování náhrady mzdy a poskytování odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (a tím i náhrady této odměny) a odměny za pracovní pohotovost platí ustanovení o splatnosti a výplatě mzdy a platu obdobně, jestliže se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli jinak ( 144 ZP). Dané ustanovení umožňuje není-li mezi účastníky dohodnuto nic jiného trojí postup. Jednak je možné zaokrouhlit samostatně mzdu či plat a náhrady mzdy (a to zvlášť za dočasnou pracovní neschopnost či karanténu, za jiné případy překážek v práci a za dovolenou), jakož i odměnu za pracovní pohotovost, nebo zaokrouhlit jednak mzdu a jednak náhrady mzdy v souhrnu, nebo dokonce zaokrouhlit až celkovou výslednou mzdu se započtením náhrad mzdy a odměny za pracovní pohotovost. Str. 403 V podkapitole 4.18 Použití průměrného výdělku přehled text poznámky zní: Poznámka: K náhradám ad b) a c) viz též právní předpisy o valorizaci PV, které byly dosud vydány podle 202 odst. 2 dřívějšího ZP a 390 odst. 2 nynějšího ZP naposledy viz nařízení vlády č. 306/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady). Účinnost tohoto právního předpisu je od 1. ledna 2015, přičemž valorizace PV a náhrad se provede od 1. ledna 2015 (předchozí nařízení vlády bylo vydáno pod č. 439/2013 Sb.). Str. 415 Oddíl Dovolená Informace k odstavci pod příkladem: Přepočet dovolené z předchozích let je nezbytný proto, aby i zůstatky dovolené byly pro čerpání převedeny na společného jmenovatele, tj. na aktuální délku směn a jejich průměrný počet v týdnu. Nemění se tak vzniklý nárok zaměstnance na dovolenou, který je dán v týdnech, nikoliv ve dnech. Pokud se na věc objevují odlišné názory, vycházejí z nepřesné právní úpravy (viz dále). Někdy je vyslovován názor, že pokud ustanovení 213 odst. 5 ZP uvádí, že při změně rozvržení pracovní doby v průběhu kalendářního roku přísluší zaměstnanci za tento rok dovolená v poměru, který odpovídá délce příslušného rozvržení pracovní doby, netýká se to dovolené za roky předcházející. Ve výkladu v publikaci však jde o něco více, a sice o spravedlivý přepočet veškeré dovolené pro účely jejího čerpání ve změněném rozvržení či rozvrhu pracovní doby, což lze označit za přípustný (a nezbytný) extenzivní výklad citovaného ustanovení. Str. 419 Oddíl Dovolená Informace: K údaji v prvním odstavci, že při zaokrouhlování dovolené je možný i opačný postup (tj. zaokrouhlování dolů, tedy v neprospěch zaměstnance), je třeba upozornit, že pokud by zaměstnavatel zaokrouhloval jen tímto způsobem, mohl by být takový postup považován za odporující základním zásadám pracovněprávních vztahů, a to zejména zásadě zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance podle 1a odst. 1 písm. a) ZP. 11

12 Str. 450 Oddíl Exekuce vedená soudním exekutorem Informace: K výkladu ve druhém odstavci ještě uvádím, že zmíněný názor řady soudních exekutorů je v rozporu s principy právního státu, neboť pravomoci orgánů veřejné moci (což jsou i soudní exekutoři) musí stanovit zákon nelze je dovozovat pouhým výkladem. Protože exekuční řád nestanoví, že provedením exekuce je až poukázání částek soudnímu exekutorovi, nelze takový výklad akceptovat (na rozdíl od výslovné právní úpravy v insolvenčním zákoně). Str. 475 V oddílu Dohody o srážkách ze mzdy od 1. ledna 2014 příklady zní: Příklad souběhu exekuce a dohody o srážkách ze mzdy Hrubá mzda zaměstnance je Kč, čistá mzda činí Kč. Nemá vyživované osoby. Provádí se srážky ze mzdy na přednostní pohledávku Kč na základě výkonu rozhodnutí a na nepřednostní pohledávku Kč na základě dohody o srážkách ze mzdy. Výpočet: Základní nezabavitelná částka: na povinného Kč = Kč (zbytek čisté mzdy) Pro exekuční přednostní pohledávku se srazí celá druhá třetina (3 059 Kč) a Kč z první třetiny, tj Kč. Z první třetiny zbyde 118 Kč = Kč, lze srazit bez omezení. Polovina hrubé mzdy: Kč Pro dohodu se srazí = Kč (limit poloviny hrubé mzdy nebyl překročen, omezení srážky vyplývá z občanského soudního řádu). Zaměstnanci se vyplatí Kč ( ). Celkově se srazí Kč. Příklad porovnání výpočtu srážky na exekuci a srážky na dohodu podle 2045 NOZ, s využitím limitu poloviny příjmu Hrubá mzda zaměstnance Kč Polovina Kč Zaměstnanec je ženatý, bezdětný. Čistá mzda Kč Základní nezabavitelná částka ,50 = 7 647,50, po zaokrouhlení Kč Zbytek čisté mzdy Kč hranice plné zabavitelnosti Kč Kč Dluží nepřednostní pohledávku např Kč. Na exekuci lze srazit jednu třetinu z Kč, tj = Kč Na dohodu lze srazit jen Kč = polovinu z Kč. 12

13 Str. 485 V podkapitole 5.5 Započtení a postoupení pohledávky versus srážky ze mzdy příklad zní: Příklad porovnání výpočtu srážky ze mzdy na dohodu podle 2045 NOZ a započtení Zaměstnanec dluží zaměstnavateli z důvodu odpovědnosti za škodu, kterou mu způsobil a uznal, např Kč. Hrubý příjem činí Kč, z toho Kč odměna při životním jubileu. Zaměstnanec je ženatý, bezdětný. Pro srážku ze mzdy platí příklad na konci oddílu (před vzorem dohody). Na dohodu o srážkách ze mzdy lze srazit Kč (polovina hrubého příjmu, včetně odměny). Pro započtení zaměstnanec vyúčtoval též cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě Kč. Podíl daně a pojistného ( Kč) připadající jen na mzdu = : (13 : 1, tj. 13/14 podíl odvodů má význam jen pro posouzení, zda není překročena polovina hrubé mzdy, platu, odměny z dohody nebo náhrady mzdy či platu) Kč Čistý příjem (jen ze mzdy) = Kč Základní nezabavitelná částka Kč Zbytek čisté mzdy Kč Hranice plné zabavitelnosti Kč Plně zabavitelný zbytek čisté mzdy Kč + jedna třetina z Kč Kč Vůči mzdě lze započítat Kč (polovina mzdy není překročena) Bez omezení lze dále započítat odměnu při životním jubileu po odečtení poměrné části daně: Kč + cestovní náhrady Kč + zápočet vůči mzdě Kč Celkem si může zaměstnavatel započítat Kč Str. 514 a 515 V oddílu Příklady výpočtu srážek se příklady nahrazují takto: Svobodný bez vyživovací povinnosti Svobodný zaměstnanec bez vyživovací povinnosti má čistou mzdu Kč. Nezabavitelná částka je Kč (viz tabulka nezabavitelných částek) a zbytek čisté mzdy činí Kč ( ). Srážky jsou prováděny na nepřednostní pohledávku ve výši Kč. Lze na ni srazit celou první třetinu zbytku čisté mzdy, tj Kč (jedna třetina z částky Kč, tj. z hranice plně zabavitelného zbytku čisté mzdy), a dále bez omezení celý zbytek čisté mzdy přesahující částku Kč, tj. v daném případě dalších Kč. Na pohledávku tak bude sraženo Kč ( ). Celková nezabavitelná část mzdy činí Kč (základní nezabavitelná částka druhá a třetí třetina zbytku čisté mzdy, tj , což činí rovněž Kč). Ženatý (vdaná) se dvěma dětmi a nižším příjmem 1. Ženatý muž, který vyživuje 2 děti, má čistou mzdu Kč. Nezabavitelná částka je Kč a zbytek čisté mzdy tak činí Kč ( ). Tato částka není dělitelná třemi, takže se zaokrouhlí dolů na Kč (zbylé 2 Kč se připočtou k nezabavitelné částce Kč). Pokud jsou dotyčnému prováděny srážky pouze na nepřednostní 13

14 pohledávky, bude na ně sraženo nejvýše 723 Kč (jedna třetina ze zaokrouhleného zbytku čisté mzdy Kč) a celková nezabavitelná část mzdy, která bude povinnému ponechána, činí Kč za předpokladu, že mu bude sražena celá první třetina zbytku čisté mzdy ( = ). Jestliže by bylo sráženo i na přednostní pohledávky, lze srazit dalších až 723 Kč. Při plném sražení i druhé třetiny zbytku čisté mzdy je celková nezabavitelná část mzdy Kč ( ). 2. Ženatý (vdaná) se dvěma dětmi a nižším příjmem má čistou mzdu Kč a exekuci na nepřednostní pohledávku Kč. Nezabavitelná částka je Kč ( ,50 = ,50 Kč, po zaokrouhlení na celé koruny nahoru Kč), zbytek čisté mzdy Kč ( ), což je méně než hranice plné zabavitelnosti (9 177 Kč). Částka není dělitelná třemi, takže se zaokrouhlí dolů na Kč a zbylé 2 Kč se ponechají zaměstnanci. Na dluh bude použita celá první třetina, tj Kč. Ženatý (vdaná) se dvěma dětmi a vyšším příjmem Ženatý (vdaná) se dvěma dětmi ve výše uvedeném případě dostal následující měsíc odměnu k 50 rokům věku a jeho čistá mzda pro srážky tím dosáhla částky Kč. Zbytek čisté mzdy činí Kč ( ). Výše částky přesahuje hranici plné zabavitelnosti o 843 Kč. Hodnota jedné třetiny zbytku čisté mzdy činí (z částky 9 177) Kč. Na dluh tak bude použito Kč ( ). Rozvedený zaměstnanec se středně vysokým příjmem a vyživovací povinností Rozvedený zaměstnanec se středně vysokým příjmem a vyživovací povinností má tuto povinnost ke dvěma dětem ve výši celkem Kč měsíčně (běžné výživné), stanovenou exekučním rozhodnutím (s dlužným výživným Kč), a čistou mzdu Kč. Kromě toho má splatit nepřednostní pohledávku s lepším pořadím ve výši Kč. Základní nezabavitelná částka činí Kč, protože mu částka na vyživované děti nemůže být počítána. Zbytek čisté mzdy tak je Kč ( ). Hodnota jedné třetiny je Kč (z Kč). Pro pohledávky je možné použít dvě třetiny (6 118 Kč) a vše, co přesahuje hranici plné zabavitelnosti, tj. dalších Kč celkem Kč. Přitom na výživné bude použita druhá třetina, tj plně zabavitelná část mzdy Kč, tj. celkem na běžné i dlužné výživné Kč ( ). Dlužné výživné bude uhrazeno jen v částce Kč ( Kč na běžné výživné). Celá první třetina zbytku čisté mzdy (3 059 Kč) bude totiž použita pro nepřednostní pohledávku, protože má lepší pořadí než výživné. Jestliže by v tomto případě zaměstnanec platil výživné nikoliv na základě exekuce, ale dohody o srážkách ze mzdy s bývalou manželkou, jeho základní nezabavitelná částka by byla Kč ( ,50 = Kč). Zbytek čisté mzdy činí Kč ( ). Jeho plně zabavitelná částka je Kč ( ). Na výživné se použije Kč ( ), což pokrývá zcela běžné výživné a na dlužné výživné se poukáže 117 Kč. Str. 539 V oddílu Postup při stanovení úroku z prodlení při srážkách ze mzdy se za druhý příklad doplňuje text: Postup podle právní úpravy platné od 1. ledna 2014 Výpočet úroku ve výše uvedeném příkladu by byl totožný, pokud by prodlení nastalo v červenci Ale byla by brána v úvahu nově repo sazba, platná pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, tj. k 1. lednu 2014 (nikoliv k 31. prosinci 2013, i když je totožná). 14

15 Str. 546 Podkapitola 6.2 Za co lze a nelze uložit pokutu přestupky a správní delikty Informace k P/SD na úseku rovného zacházení: S účinností od 1. ledna 2015 byla zákonem č. 136/2014 Sb. horní sazba pokuty zvýšena na Kč a možná částka Kč zůstala pro případ neprojednání stížnosti zaměstnance, kterou podal zaměstnavateli na výkon práv a povinností vyplývající z pracovněprávního vztahu. III. INFORMACE O NOVÉM ZÁKONĚ O STÁTNÍ SLUŽBĚ Dnem 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě (ZSS), zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, a dva prováděcí předpisy nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. Zároveň byl zrušen zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), který nikdy nenabyl účinnosti a byl tak nyní nahrazen úplně novým zákonem. Vznikne tak nová kategorie zaměstnanců. Ta bude odlišná od zaměstnanců v pracovněprávních vztazích jako vztazích soukromoprávních, jejichž poměry jsou upraveny zákoníkem práce (ZP) a podpůrně také občanským zákoníkem. Služební vztahy jsou naopak veřejnoprávní (obdobně jako služební poměry příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání), nejsou smluvní (žádná obdoba pracovní smlouvy nebude uzavírána), jsou asymetrické, neboť účastníci si nejsou právně rovni, protože zaměstnanec je ve všem podřízen služebnímu úřadu. Dohody mezi účastníky jsou předpokládány jen velmi výjimečně (např. dohoda o hmotné odpovědnosti). Od zákona se nelze odchýlit, tak jak je to možné v pracovněprávních vztazích není proto možné dohodnout ani tzv. zdravotní volno (sick days) jako překážku v práci. Státní služba bude vykonávána ve správních úřadech (služebních úřadech), jimiž jsou ministerstva, jiné správní úřady, resp. orgány státní správy netýká se však územních samosprávných celků (obcí a krajů). K přechodu zaměstnanců z pracovního poměru do poměru služebního začne docházet od 1. července K tomuto datu se státními zaměstnanci ze zákona stanou vedoucí, kteří se změní v představené. Ostatní zaměstnanci vykonávající správní činnosti budou podávat zásadně do 31. srpna 2015 žádost o přijetí do služebního poměru a za podmínek uvedených v ustanoveních 190 až 194 ZSS budou mít nárok na přijetí, o čemž služební orgán vydá rozhodnutí do Teprve právní mocí tohoto rozhodnutí vznikne služební poměr, čímž pracovní poměr zanikne. Pokud zaměstnanec o přijetí do služebního poměru nepožádá, zanikne jeho pracovní poměr (zásadně bez odstupného) nejpozději dnem 30. června Noví zaměstnanci budou do služebního poměru přijímáni až od 2. pololetí Pokud jde o odměňování státních zaměstnanců, řídí se ZP, není-li v ZSS a prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak ( 144 až 152 ZSS). Státní zaměstnanci budou odměňováni platem. Odchylek oproti pracovněprávním vztahům mnoho nebude. Právní úprava neumožňuje výjimky ze vzdělání (kromě případů podle přechodného ustanovení 201 ZSS), a tudíž ani krácení zápočtu praxe při nesplňování stupně vzdělání. Neuplatní se 1. až 4. platová třída (tedy jen 5. až 16.). Příplatek za vedení je obsažen v příloze č. 2 k ZSS. Sazby platových tarifů zůstávají na úrovni přílohy č. 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění platném k 1. listopadu Výše odměn je limitována za kalendářní rok 25 % z výpočtové základny uvedené v ustanovení 150 odst. 2 ZSS (je zde však rozpor s 176 ZSS). Platový výměr již nebude použitelný, bude nahrazen rozhodnutím služebního úřadu. U dosavadních 15

16 zaměstnanců, kteří přejdou do služebního poměru, je ovšem výše osobního příplatku a příplatku za vedení, jakož i platového tarifu (nedojde-li k postupu zaměstnance do vyššího platového stupně), garantována podle platového výměru platného ke dni bezprostředně předcházejícímu vzniku služebního poměru ( 198 odst. 1 ZSS). U nových státních zaměstnanců lze do prvního služebního hodnocení osobní příplatek přiznat, zvýšit, snížit či odejmout jen na návrh představeného. Jinak k tomu bude docházet na základě služebního hodnocení, které bude každoroční, vždy v I. čtvrtletí (poprvé v roce 2016). Výše odměny za pracovní pohotovost bude činit pevně 10 % průměrného výdělku. Pokud jde o obsluhu platu, budou se na ni zásadně vztahovat pravidla uvedená v této publikaci s dílčími odchylkami. Zjišťování a používání průměrného výdělku pro státní službu se řídí podle 174 ZSS ustanoveními ZP ( 352, 353, 354 odst. 1 až 3, 355 až 357). ZSS neodkazuje na 382 odst. 1 ZP, avšak protože pro odškodňování služebních úrazů a nemocí z povolání platí rovněž úprava v ZP ( 124 ZSS), použije se uvedené ustanovení pro stanovení rozhodného období. ZSS výslovně stanoví ( 175), kdy se plat zaměstnance pro účely zjišťování PV nezahrne do hrubého platu za rozhodné období a doba, po kterou je tento plat poskytován, se nepovažuje za odpracovanou v rozhodném období. To se týká platu při zproštění výkonu služby na základě usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestný čin nebo z důvodu vazby, dále platu při zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů, při služebním volnu k individuálním studijním účelům, při zvýšení vzdělání nebo platu při nezákonném přeložení. Průměrný výdělek se sice používá u služebního poměru v případech, kdy se používá v pracovněprávních vztazích, avšak s určitými výjimkami. Nepoužívá se zejména při služebním volnu při překážkách ve službě (v práci), včetně dočasné pracovní neschopnosti (PV se ani neredukuje) a při překážkách na straně služebního úřadu. Dále se nepoužívá pro účely odbytného nebo odchodného (tyto náležitosti přísluší namísto odstupného v pracovním poměru). PV se však používá pro účely náhrady platu při dovolené a při zvýšení vzdělání, jakož i pro složky platu odvozované podle ZP z PV (zejména příplatky) a odměnu za pracovní pohotovost. PV se tak používá v užším okruhu případů, než je tomu u pracovního poměru. PV pro účely služebního poměru bude třeba poprvé zjistit za II. čtvrtletí 2015 pro použití ve III. čtvrtletí 2015, od něhož začnou služební poměry vznikat. Prvními státními zaměstnanci ve služebním poměru budou od 1. července 2015 představení. U zaměstnanců, kteří přejdou z pracovního poměru do služebního, však není možné použít PV zjištěný za dobu trvání pracovního poměru. Jde o nový právní vztah. Pro účely použití PV ve služebním poměru ve III. čtvrtletí tak bude tento zjištěn za II. čtvrtletí jako pravděpodobný (nemění-li se však výše platu zaměstnance, může být totožný, jaký by byl zjištěn za II. čtvrtletí pro účely pracovního poměru). Závažnou otázkou v roce 2015 a následujících je, jaká právní úprava srážek ze mzdy se bude vztahovat na státní zaměstnance, kteří konají státní službu ve služebním poměru podle ZSS. Tento zákon totiž na srážky ze mzdy vůbec nepamatuje. Je nepochybné, že veřejnoprávní úprava srážek ze mzdy obsažená v OSŘ, EŘ, daňovém řádu a insolvenčním zákonu se plně vztahuje na jakékoliv zaměstnanecké vztahy. Sporné je však, jak je to se soukromoprávní úpravou, obsaženou v NOZ a v ZP. ZP se totiž vztahuje na služební poměr jen tehdy, pokud na ustanovení ZP výslovně odkazuje (deleguje) ZSS. Ten v 144 odst. 1 uvádí, že odměňování státních zaměstnanců se řídí zákoníkem práce, není-li stanoveno jinak. Srážky ze mzdy jsou v ZP uvedeny ( 145 až 150) v části šesté nazvané Odměňování za práci, 16

17 odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů ze základního pracovněprávního vztahu, což znamená, že srážky ze mzdy nejsou podřazeny pod pojem odměňování. Je však možné připustit širší výklad, že právní úprava srážek ze mzdy je součástí právní úpravy odměňování za práci a tudíž se vztahuje i na zaměstnance ve služebním poměru. Obdobný problém může být vnímán z hlediska použitelnosti právní úpravy dohod o srážkách ze mzdy v NOZ, který je soukromoprávním kodexem, zatímco ZSS upravuje veřejnoprávní vztahy. Může tedy služební orgán uzavřít se zaměstnancem ve služebním poměru soukromoprávní dohodu o srážkách ze mzdy? ZSS by v těchto věcech určitě měl být doplněn o výslovnou právní úpravu. Zatím zřejmě bude postupováno tak, že se právní úprava dohod o srážkách ze mzdy podle NOZ bude využívat i ve služebním poměru. Naopak, využitelné ve služebním poměru není započtení podle NOZ a ZP. 17

18 OBSLUHA MZDY A PLATU JUDr. Bořivoj Šubrt Vydalo nakladatelství ANAG Tisk a vazba FINIDR, s.r.o. Odpovědná redaktorka Mgr. Pavlína Šestáková Sazba Ondřej Forman Autorská uzávěrka 20. června 2014 ISBN ANAG, spol. s r.o. Kollárovo nám. 698/7, Olomouc, Město tel.: , fax:

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 1.3. Náhrada za ztrátu výdělku 2 1.4. Zvýšení odměn členům zastupitelstev 4 1.5. Zrušení

Více

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky.

~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět srážky. ~ 1 ~ S e m i n á ř SRÁŽKY ZE MZDY, PLATU ČI JINÝCH PŘÍJMŮ ROK 2013 A ZMĚNY PRO ROK 2014 OBSAH: 1) Srážky ze mzdy, platu nebo odměny základní zásady. 1.1.) Obecné podmínky příjmy ze kterých lze provádět

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BAKALÁŘSKÁ

Více

5.2 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce

5.2 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce ODBOR VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 5.2 Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce podle právního

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění

DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Ludmila Tomandlová, JUDr. Ladislav Trylč DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ obecné otázky vznik, změna a skončení pracovního poměru dohody

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 5.1 Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce podle právního

Více

Přehled vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce pro funkcionáře ZO

Přehled vzdělávacích seminářů k novému zákoníku práce pro funkcionáře ZO 14-15 Ročník 51 Praha 7. září 2006 20,40 Kč http://statorg.cmkos.cz Čtěte!!! Změny v nemocenském str. 2-9 Základní odborové organizace Odborového svazu státních orgánů a organizací dostávají časopis NOS

Více

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 1 P S K PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 18. ročník 7. ledna 2015 č. 1 Jaké změny čekají zaměstnavatele od 1. ledna 2015 v oblasti zaměstnanosti? Nedostatek práce pro zaměstnance jaká hledat řešení?

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Srovnání českého a německého mzdového účetnictví Comparison of Czech and German Wages Accounting Jana Hosteková Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny

Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny kapitola 1 ZAMĚSTNANOST Opravenka k 1. červnu 2009 1. aktualizace k 1. 5. 2010 Str. 34 Před nadpis Zelené karty se doplňuje číslo podkapitoly

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2012 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 7 I/2013 Úvod Tato metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 256/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 256/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 256/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Adresa: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno Tel.: 542 542 888 Fax: 542 542 772 e-mail: podatelna@ochrance.cz www.ochrance.

Adresa: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno Tel.: 542 542 888 Fax: 542 542 772 e-mail: podatelna@ochrance.cz www.ochrance. Sborník stanovisek veřejného ochránce práv DŮCHODY Autoři: JUDr. Otakar Motejl, Mgr. et Mgr. Jiří Hrubý, Mgr. Jitka Šalomounová, Mgr. Pavel Kantořík, Mgr. Kateřina Pavlíčková Sborník stanovisek veřejného

Více

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM 7. aktualizované vydání (duben 2012) 3. aktualizace k 1. 4. 2015 Od zveřejnění 2. aktualizace k 7. vydání opět nabylo, resp. v dohledné době nabude, účinnosti několik právních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 251. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

Démonia DIS 6/2014 1/ JUDIKÁT K ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Démonia DIS 6/2014 1/ JUDIKÁT K ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ O B S A H: 1/ JUDIKÁT K ČERPÁNÍ DOVOLENÉ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ 2/ SOUBĚH FUNKCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU NA VEDENÍ SPOLEČNOSTI 3/ DOHODY O SRÁŽKÁCH ZE

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4577 365 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke snížení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy,

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více