PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ A PŮSOBENÍ STÁŽISTŮ NA OSV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ A PŮSOBENÍ STÁŽISTŮ NA OSV"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 6/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ A PŮSOBENÍ STÁŽISTŮ NA OSV Vydal: Odbor sociálních věcí Datum účinnosti: Podepsal a schválil: Mgr. Ellen Raszková vedoucí odboru sociálních věcí Dne (datum platnosti): Zpracovaly: Závazná pro: Mgr. Ellen Raszková Mgr. Milena Kantorová Věra Majerová Mgr. Martina Kajzarová Bc. Jana Klusová Všechny pracovníky odboru sociálních věcí Ve znění dodatku č. 1 S platností od: Datum zrušení: Důvod zrušení/nahrazeno: Projekt CZ.1.04/3.1.03/C Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě v Třinci je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Strana 1 (celkem 14)

2 MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, Třinec Cíl, účel vytvoření: Východiska dle platných norem: Způsob zveřejnění: Originál uložen: Naplnění standardu kvality č. 5a, 5b, 5c, 5d a 5e - Zákon č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí - Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. prosince 2012 č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí - Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů - Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků Interní dokument OSV Na webových stránkách měst zveřejněny přílohy vztahující se k přijímání praktikantů na OSV Odbor sociálních věcí Projekt CZ.1.04/3.1.03/C Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě v Třinci je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Strana 2 (celkem 14)

3 Obsah Obecná ustanovení... 4 Kvalifikační předpoklady a zvláštní odborná způsobilost... 5 Proces přijímání nových zaměstnanců... 5 Proces zaškolení nových zaměstnanců na OSV... 8 Přijímání praktikantů...10 Průběh praxe...12 Přechodná a závěrečná ustanovení...14 Strana 3 (celkem 14)

4 Článek 1 Obecná ustanovení 1.1 Tato metodika upravuje postup pro přijímání a zaškolování pracovníků odboru sociálních věcí a působení stážistů a praktikantů na pracovišti sociálně-právní ochrany a ostatních odděleních odboru sociálních věcí městského úřadu v Třinci v souladu se standardem kvality č. 5 dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. prosince 2012 č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálněprávní ochraně dětí a potřeb odboru sociálních věcí Kritérium 5a: Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách a disponuje zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany Kritérium 5b: Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro přijímání nových zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany Kritérium 5c: Orgán sociálně-právní ochrany přihlásí nového zaměstnance zařazeného v orgánu sociálně-právní ochrany a vykonávajícího sociálně-právní ochranu v právními předpisy stanovených lhůtách ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti Kritérium 5d: Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro zaškolování nových zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní ochranu Kritérium 5e: Orgán sociálně-právní ochrany dětí určuje, zda umožní studentům a jiným fyzickým osobám stát se stážisty nebo dobrovolníky na svém pracovišti. Orgán sociálně-právní ochrany umožňuje studentům nebo jiným fyzickým osobám působit jako stážisté nebo dobrovolníci, a to na základě smlouvy a po náležitém proškolení. 1.2 Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec (dále jen OSV ). 1.3 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Třinec (dále jen OSPOD ). 1.4 Oddělení rozvoje sociálních služeb Městského úřadu Třinec (dále jen ORSS ). 1.5 Oddělení sociální pomoci Městského úřadu Třinec (dále jen OSP ). 1.6 Pracovník je zaměstnanec města Třince, zařazený k výkonu práce na odboru sociálních věcí Městského úřadu Třinec. Mimo pracovníky Klubu seniorů města Třince, administrativní referentky, rozpočtářky a finanční referentky jsou to sociální pracovníci. Strana 4 (celkem 14)

5 Článek 2 Kvalifikační předpoklady a zvláštní odborná způsobilost 2.1 Oddělení platové a personální (dále jen OPaP ) v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Třinec, článku 13, bod 9., zodpovídá za dodržování požadavků na kvalifikaci sociálních pracovníků dle 110 zákona č. 108/2006, o sociálních službách, v platném znění, při přijímání nových zaměstnanců. Zároveň eviduje a sleduje počty hodin odborného vzdělávání u stávajících pracovníků, kterým zákon umožnil náhradu vzdělání dodatečnými školeními, případně eviduje umožnění výjimek dle přechodných ustanovení výše uvedeného zákona. Tyto skutečnosti je OPaP povinno v případě kontroly nadřízeného orgánu prokázat. U zájemců o práci na OSV na pozici sociálního pracovníka vedoucí OPaP konzultuje zákonné vzdělání s vedoucí odboru SV. 2.2 Každý nový sociální pracovník je povinen doložit potvrzení o složení zkoušky Zvláštní odborné způsobilosti (dále ZOZ) v rámci správního řízení na danou činnost (např. sociálně právní ochrany dětí, řízení o dávkách či sociálních službách) na obecním úřadu. Tato ZOZ se skládá ze dvou částí - obecné a odborné, dle pravidel daného zákona a vyhlášky. Tato zkouška může být nahrazena uznáním zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na základě rozhodnutí, které vydává Ministerstvo vnitra. 2.3 OPaP přihlašuje nové zaměstnance OSV ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti v době do 6 měsíců, a to v případě, že nový pracovník nedoloží uznání ZOZ. Každý nový pracovník je povinen si individuálně o uznání ZOZ zažádat, pokud to jeho vzdělání umožňuje. Článek 3 Proces přijímání nových zaměstnanců 3.1 Proces přijímání a zaškolování nových zaměstnanců zařazených v orgánech sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně právní ochrany nebo jiného zaměstnance OSV probíhá v úzké spolupráci mezi vedoucí OSV a vedoucí OPaP. 3.2 Vedoucí OSV potřebu vyhlášení výběrového řízení na OSV projednává s tajemníkem úřadu. Po projednání a určení, zda se jedná o nové místo nebo o zástup za dlouhodobou nepřítomnost a následném schválení vyhlášení výběrového řízení tajemníkem, zašle vedoucí OSV vedoucí OPaP výčet požadavků pro zájemce o pracovní pozici, který obsahuje: charakteristiku vykonávané práce, Strana 5 (celkem 14)

6 kvalifikační požadavky včetně návaznosti na odbornou způsobilost sociálního pracovníka, osobnostní předpoklady, požadované dovednosti (např. komunikativnost, smysl pro týmovou práci, řidičský průkaz), další předpoklady a doklady (např. bezúhonnost, délku praxe, profesní životopis, motivační dopis). 3.3 Konkrétní výčty požadavků na jednotlivé pracovní pozice na OSPOD (vedoucí OSPOD, terénní sociální pracovník, kurátor pro děti a mládež, pracovník pro náhradní rodinnou péči) jsou součástí metodiky ke standardu 4 Optimální počet pracovníků a jejich povinnosti a oprávnění. Požadavky na sociální pracovníky dalších oddělení stanoví vedoucí OSV ve spolupráci s příslušným vedoucím oddělení. 3.4 V případě volného pracovního místa nebo potřeby obsazení místa na OSV na dobu určitou hledá město Třinec nejprve vhodného zaměstnance mezi stávajícími zaměstnanci úřadu, kteří jsou zařazeni na jiných úsecích. Nenajde-li ho nebo jedná-li se o pracovní místo na dobu neurčitou, tajemník úřadu prostřednictvím OPaP zajistí vyhlášení výběrového řízení, které je vyvěšeno na úřední desce. Informaci o volném pracovním místě lze zveřejnit na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Jsouli mezi zájemci o místo, kteří se dříve přihlásili v rámci jiných výběrových řízení či zaslali životopis obecně bez vyhlášení výběrového řízení, osoby, které splňují požadavky na pracovní pozici, může je OPaP oslovit s výzvou, aby se do aktuálně vyhlášeného výběrového řízení přihlásili. 3.5 Přijaté žádosti o místo se podávají na podatelně městského úřadu v zalepené obálce a otevírají se až po termínu ukončení přijímání žádostí o místo za účasti vedoucí OPaP, vedoucí OSV a tajemníka. Jsou zkontrolovány náležitosti jednotlivých žádostí včetně požadovaných příloh, jejich kompletnost (zda žadatel doložil potřebné dokumenty), případně tajemník prostřednictvím OPaP vyzve žadatele o jejich doplnění ve stanoveném termínu. Zároveň je zkontrolováno, zda žadatel splňuje zákonné požadavky na vzdělání, případně další stanovené požadavky. Zájemci o místo, kteří požadavky nesplňují, jsou z výběrového řízení vyřazeni. Zájemci o místo, kteří požadavky splňují, jsou vedoucí OPaP pozváni k výběrovému řízení, které má několik fází. 3.6 První fází výběrového řízení je test, který se skládá ze dvou částí. První část tvoří psychologický test a druhou část test odborných znalostí z oblasti práce daného oddělení. Za přípravu a vyhodnocení psychologického testu zodpovídá vedoucí OPaP, Strana 6 (celkem 14)

7 odborný test připravuje a vyhodnocuje vedoucí OSV ve spolupráci s příslušným vedoucím oddělení. 3.7 Druhou fází výběrového řízení je pohovor s žadatelem. K pohovoru jsou přizváni žadatelé, kteří nejlépe uspěli v první fázi výběrového řízení. U pohovoru je přítomna výběrová komise zpravidla ve složení tajemník úřadu, vedoucí OSV a vedoucí OPaP (do komise lze přizvat i vedoucího příslušného oddělení). Ihned po ukončení pohovorů výběrová komise zhodnotí jednotlivé žadatele s ohledem na míru naplnění stanovených požadavků a stanoví pořadí uchazečů a pořídí o posouzení uchazečů písemnou zprávu, která obsahuje údaje o složení výběrové komise, seznam uchazečů a pořadí uchazečů, kteří předložili úplné přihlášky. Tuto zprávu předá předseda výběrové komise tajemníkovi. Konečné rozhodnutí o výběru mezi uchazeči splňujícími stanovené předpoklady a požadavky přísluší tajemníkovi. Nenajde-li se v rámci vyhlášeného výběrového řízení žádný vhodný žadatel, může tajemník rozhodnout o vyhlášení nového výběrového řízení. 3.8 O výsledcích výběrového řízení je vybraný zájemce o místo informován telefonicky, popřípadě em a neúspěšní žadatelé také písemnou formou. Pokud vybraný žadatel nabízené pracovní místo přijme, je pozván na osobní schůzku k vyřízení vstupních formalit apod. Nepřijme-li místo, může být nabídnuto jiným žadatelům dle stanoveného pořadí, popřípadě může být vyhlášeno nové výběrové řízení. Neúspěšným zájemcům o místo je rozeslán dopis o nepřijetí a zároveň jsou jim vráceny zaslané dokumenty, které byly přílohou žádosti (OPaP si ponechává pouze žádost o místo, životopis a motivační dopis žadatele v souladu se směrnicí č. 3/2014 Spisový a skartační řád). 3.9 OPaP vyřizuje všechny záležitosti ve věci přijetí nového zaměstnance, tedy uzavření pracovněprávního vztahu, zajištění vstupní pracovnělékařské prohlídky, přihlášení nového zaměstnance k úhradám za zdravotní a sociální pojištění, přidělení osobního čísla zaměstnance, požádá informatiky o přidělení práv a další. Dále OPaP seznámí nového zaměstnance se základními předpisy a pravidly na městském úřadě pracovní doba, evidence pracovní doby, karty zaměstnanců, dovolená, základní směrnice města upravující práva a další záležitosti dle Kolektivní smlouvy. Toto seznámení je pouze základní, této oblasti se dále věnují také v průběhu procesu zaškolování na OSV (všechny vnitřní předpisy a normativy jsou pracovníkům k dispozici na intranetu v sekci Předpisy vnitřní a Předpisy vnější a pracovníci jsou povinni se s nimi seznámit). OPaP zajistí pro nového pracovníka povinné vstupní vzdělávání úředníků a ve spolupráci s vedoucí OSV sestaví plán vzdělávání pracovníka a zajistí jeho plnění. Strana 7 (celkem 14)

8 3.10 Vedoucí OSV nového zaměstnance po jeho nástupu přivítá na OSV, proškolí ho v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, seznámí ho s místem výkonu práce a s novými spolupracovníky. Seznámí ho rovněž obecně se strukturou a odbornou činností OSV, principy omlouvání nepřítomnosti na pracovišti, možnostmi čerpání dovolené a povinností zajištění zastupitelnosti; v případě nepředložení dokladu ZOZ dohodne ve spolupráci s vedoucí OSV postup dokladování či uznání ZOZ. Rovněž mu předá na základě předávacího protokolu klíč od kanceláře. Další zaškolování pracovníka je pak zejména již v kompetenci konkrétního vedoucího oddělení. Článek 4 Proces zaškolení nových zaměstnanců na OSV 4.1 Proces adaptace nového zaměstnance není pouze záležitostí OPaP, vedoucího OSV a nového pracovníka. Na jeho průběhu se aktivně podílí vedoucí oddělení, určený mentor a celý pracovní kolektiv. 4.2 Vedoucí oddělení nového pracovníka přivítá na svém oddělení, seznámí ho s jeho vnitřním členěním, předá mu seznam zaměstnanců včetně kontaktů a ubezpečí ho, že se může v případě potřeby na něj nebo jakéhokoli jiného zaměstnance daného oddělení obrátit. 4.3 Vedoucí oddělení uvede pracovníka na jeho pracovní místo, předá mu příslušné vybavení (počítač, skříně, šatník apod.). Zajistí mu také další potřebné softwarové vybavení včetně přístupů a hesel ve spolupráci s odborem informatiky. 4.4 Novému pracovníkovi je vždy přiřazen mentor, který pracovníka zaškoluje a předává mu zkušenosti. Zpravidla je to pracovník, který s novým pracovníkem sdílí kancelář, aby byl novému pracovníkovi k dispozici. Mentorem se stává osoba, která má dostatek zkušeností s danou agendou, má dostatek informací o fungování organizace, odborné znalosti, je schopna a ochotna novému pracovníkovi poradit a informovat ho o způsobu práce na pracovišti, metodách práce a pracovních postupech. Mentora navrhuje vedoucí oddělení a schvaluje vedoucí OSV. Za podporu v procesu zaškolování lze přiznat mentorovi odměnu. 4.5 Vedoucí oddělení ve spolupráci s mentorem a novým pracovníkem připraví adaptační plán (formulář adaptačního plánu je přílohou této metodiky). Proces adaptace zahrnuje orientaci v rámci celé organizace a útvarovou orientaci a adaptaci na vlastní místo a je zaměřen na 3 základní oblasti: Strana 8 (celkem 14)

9 Základní orientace v organizaci a jejím systému (obecné informace o úřadu, znalost organizační struktury, princip docházky, stravování, hlášení absence, dovolené, nemoci, informace o odměňování, zaměstnaneckých benefitech, znalost vnitřních směrnic úřadu, doprava, útvarová orientace v rámci odboru a oddělení). Odborná příprava (zákony, vyhlášky, práce se spisovou dokumentací, práce v terénu, síť dostupných sociálních a návazných služeb, poradenství, znalost metodických postupů, povinností a úkolů spojených s konkrétním pracovním místem a seznámení se s terénem). Sociální adaptace a osobní dovednosti (spolupráce s kolegy a mentorem, schopnost samostatně pracovat, asertivní jednání, jednání s klientem v krizové situaci). 4.6 Délka adaptačního procesu je individuální, odvislá od délky praxe nového pracovníka (zda se jedná o zkušeného sociálního pracovníka, který již například pracoval v dané agendě či absolventa školy bez praktických zkušenosti v sociální oblasti). Standardně se adaptační proces rozvrhuje na dobu 3 měsíců tak, aby bylo možno si v rámci zkušební doby ověřit schopnosti, dovednosti a získané zkušenosti nového pracovníka, a také, aby se on mohl detailně seznámit s náplní práce. V této době by celkově mělo dojít k vyhodnocení, zda je nový pracovník schopen dostát nárokům pracovní pozice. 4.7 Adaptační plán se v rámci adaptačního procesu stanovuje vždy na období jednoho měsíce, kdy jsou stanoveny úkoly a oblasti, se kterými se má pracovník seznámit či které má naplnit. Pracovník je v průběhu adaptačního procesu průběžně dotazován vedoucím oddělení či OSV na průběh adaptačního procesu, zvládání úkolů, spolupráci na pracovišti, jeho pocity. Po uplynutí každého měsíce, na který byl adaptační plán vytvořen, je tento vyhodnocen vedoucím oddělení ve spolupráci s novým pracovníkem a mentorem a to formou společného, popřípadě individuálního rozhovoru. K hodnocení je vždy přizván vedoucí OSV. Ten je zaměřen zejména na naplnění stanovených úkolů v rámci adaptačního plánu, schopnosti zvládat stanovené úkoly, orientaci v dané problematice, celkové pocity a dojmy z práce a pracovního prostředí. Poslední část adaptačního plánu je vyhodnocována v předposledním nebo posledním týdnu zkušební doby a nejpozději 5 pracovních dní před ukončením zkušební doby jsou kopie vyhodnocení adaptačního plánu předány na OPaP. 4.8 Vyhodnocení je zaznamenáno do formuláře adaptačního plánu, kde se vyhodnotí, které stanovené dílčí oblasti se podařilo naplnit (nový pracovník je naplňuje, orientuje Strana 9 (celkem 14)

10 se v nich), které nikoli. Nebyla-li některá dílčí stanovená oblast v rámci adaptačního plánu naplněna nebo není-li si v ní nový pracovník jistý, převede se do adaptačního plánu pro následující období. Ve vyhodnocení se objeví také navržená opatření, která by vedla k samostatnější a efektivnější práci pracovníka. Vyhodnocený adaptační plán předkládá vedoucí oddělení vedoucí OSV ke schválení a předání kopie vyhodnocení adaptačního plánu na OPaP. 4.9 Nový pracovník se zpočátku zaučuje formou pozorování mentora při výkonu práce, postupně je zapojován do pracovního procesu. Mentor a nový pracovník pracují týmově na jednotlivých případech, společně absolvují sociální šetření a účastní se soudních jednání či jiných jednání ve věci klienta. Postupně nový pracovník přebírá jednotlivé úkoly v rámci jednodušších případů sepisování zpráv, jednání s klientem, jednání u soudu či u jiných institucí ve věci klienta, až po samostatné vedení případů za podpory mentora. Po ukončení zkušební doby lze nadále využívat podpory mentora až do úplného zaučení nového pracovníka Pracovník má vždy možnost se dotazovat nejen svého mentora, ale ostatních spolupracovníků či nadřízených. Článek 5 Přijímání stážistů 5.1 Na OSV mohou působit pouze stážisté (dále jen praktikanti ) z řad studentů, kteří se připravují na výkon práce sociálního pracovníka dle zákonem stanovené kvalifikace. Přítomnost dobrovolníků na pracovišti OSV se nepřipouští. 5.2 Zájemci o umožnění stáže (dále jen praxe ) na OSV osloví vedoucí OSV s žádostí o umožnění praxe (osloví-li jinou osobu, tato odkáže zájemce o praxi na vedoucí OSV). Zájemce o praxi musí vyplnit Dotazník pro zájemce o praxi, který je k dispozici na webových stránkách města. 5.3 Vedoucí OSV ve spolupráci s metodikem sociální práce a standardů kvality (dále jen metodik ) a vedoucím příslušného oddělení, kde chce zájemce praxi vykonávat, žádost posoudí. 5.4 Při posuzování žádosti o praxi přihlédnou zejména k tomu, zda zájemce studuje sociální obor a zda je z kapacitních důvodů možné praxi umožnit. Zároveň se ověří, zda již zájemce praxi na zdejším OSV v minulosti absolvoval (absolvovat praxi na OSV opakovaně, zejména na stejném oddělení, je možné pouze výjimečně, např. pokud Strana 10 (celkem 14)

11 praktikant píše tématicky zaměřenou absolventskou, bakalářskou či magisterskou práci). 5.5 Zároveň se posuzuje, zda jsou zájemcem stanovené cíle praxe a další požadavky reálné. Zjišťuje se také, zda zájemce osobně či jeho blízký příbuzný či známý nebyl klientem daného oddělení (z etických důvodu a důvodů ochrany dat spisové dokumentace). V případě takového zjištění lze žádost o praxi zamítnout. 5.6 Je-li možné praxi umožnit, informuje o tom metodik zájemce o praxi formou u a vyzve ho k předložení dalších dokumentů nezbytných pro uskutečnění praxe. Zároveň dohodne se zájemcem osobní schůzku ještě před nástupem na praxi, při které jedná ohledně uzavření smlouvy o praxi, informuje zájemce o praxi o pravidlech Městského úřadu Třinec, zejména s ohledem na oblékání, chování, mlčenlivosti apod. 5.7 Studenti škol, se kterými má město Třinec uzavřenou smlouvu o zajištění odborných praxí, kde jsou upraveny práva a povinnosti smluvních stran při zajištění praxe, smlouvu nedokládají (postup dle předchozích bodů článku tímto není dotčen). Studenti těchto škol již nepředkládají samostatnou smlouvu o umožnění praxe, ale po vyplnění Předběžného souhlasu s umožněním odborné praxe předloží Trojstranný kontrakt, jehož obsahem je dohoda o termínu praxe včetně dohody o rozvržení pracovní doby na pracovišti a cíle praxe. Vedoucí OSV podepíše trojstranný kontrakt a předá studentovi, aby zajistil podpis školy (trojstranný kontrakt je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží škola, druhé OSV a třetí zájemce). Je možné potvrdit zájemci také další potřebné dokumenty (např. potvrzení k lékařské prohlídce, kterou hradí student nebo škola). Trojstranný kontrakt musí být podepsán všemi stranami před nástupem na praxi. 5.8 Je-li zájemce z jiné školy, předloží OSV návrh smlouvy o umožnění praxe. Návrh smlouvy je posouzen metodikem, zda splňuje všechny formální náležitosti. Ověří také, zda jsou ve smlouvě specifikovány: povinnosti smluvních stran včetně mlčenlivosti, cíl praxe, popřípadě činnosti, které budou praktikantovi umožněny vykonávat, nebo kompetence, které má praktikant získat, pojištění odpovědnosti za škodu, kterou student může způsobit. 5.9 Všechny smlouvy či jiné dokumenty musí být vyřízeny a podepsány tajemníkem před nástupem praktikanta na praxi. Bez řádně podepsané smlouvy či kontraktu nelze praxi na OSV umožnit. Strana 11 (celkem 14)

12 5.10 Zhruba týden před započetím praxe upozorní metodik vedoucího příslušného oddělení na termín začátku praxe. Článek 6 Průběh praxe 6.1 Praktikant je po svém nástupu proškolen vedoucí OSV v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, je poučen o základních právních předpisech a zejména povinnosti dodržovat mlčenlivost. Toto proškolení a poučení stvrdí praktikant svým podpisem. Také jsou mu připomenuta základní pravidla organizace, zejména pravidla pro chování, vystupování či oblékání. Praktikant zároveň podepisuje prohlášení Střety zájmu, kde se zavazuje bezodkladně oznamovat, pokud se při výkonu praxe setká s klientem, kterého zná (případně jeho spisovou dokumentací). Zároveň zde vytyčuje lokalitu, ve které by s ohledem na větší riziko setkání s blízkými či známými neměl praxi vykonávat (s ohledem na své současné nebo bývalé bydliště). 6.2 Vedoucí OSV seznámí praktikanta po proškolení s členěním OSV a představí ho vedoucím oddělení. Praktikant poté absolvuje tzv. kolečko, kdy je vedoucími oddělení seznámen s činnostmi, které se na jednotlivých odděleních realizují. 6.3 Kolečko končí na oddělení, kde bude praxi vykonávat. Zde je vedoucím oddělení seznámen s pracovníky oddělení a je mu přiděleno pracovní místo, je-li to z kapacitních důvodů možné (případně bude u vedoucího oddělení). Praktikanta vedoucí oddělení seznámí s pravidly chování na sociálních šetřeních a při soudních jednáních či jiných činnostech a dohodne se s ním, v jakém rozsahu se bude účastnit sociálních šetření a soudních jednání, zda má zájem zaměřit se na konkrétní činnosti (např. na NRP, kurátory či opatrovníky). Je-li to možné, je žádoucí, aby praktikant absolvoval účast na šetření a byl přítomen soudnímu jednání v rámci jednoho případu (v případě praxe na OSPOD) nebo se účastnil sociálního šetření a dalších úkonů v rámci provádění sociální práce u jednoho případu (v případě praxe na oddělení sociální pomoci). 6.4 Poté může být praktikant přidělen konkrétnímu pracovníkovi, případně pracovníkům v rámci jednoho úseku (např. kurátoři, NRP, opatrovanci, dle svého zájmu), kteří ho budou na praxi provádět a zaškolovat. Pokud se chce seznámit s prací na více úsecích, bude ho provádět a zaškolovat vedoucí příslušného oddělení a dle aktuální situace (plánovaná šetření, soudní jednání, návštěvy opatrovanců) ho přidělovat v konkrétních dnech konkrétním pracovníkům. Strana 12 (celkem 14)

13 6.5 Mentorem, který zodpovídá za průběh a realizaci praxe, je vedoucí OSV, která si ověří naplňování smlouvy či kontraktu o praxi u příslušného vedoucího oddělení. Ve smlouvě může být vepsáno také více mentorů, kteří měli praktikanta v průběhu praxe na starosti. Organizační věci jako úprava rozvržení pracovní doby (např. při nemoci, vyřizování nezbytných osobních záležitostí či z provozních důvodů) projednává praktikant s vedoucím příslušného oddělení a metodikem, který eviduje docházku praktikanta. 6.6 Praktikant je oprávněn se v průběhu praxe dotazovat na skutečnosti, které mu nejsou jasné, a pracovníci se mu snaží vše objasnit a vysvětlit. Praktikant je povinen se řídit pokyny pracovníků a dodržovat pravidla slušného chování a vnitřní směrnice úřadu, se kterými byl seznámen. Porušuje-li praktikant tyto pravidla, může být po předchozím pohovoru jeho praxe ukončena. Praktikant, setká-li se s nevhodným chováním vůči své osobě, se může obrátit na vedoucího příslušného oddělení nebo vedoucí OSV. 6.7 Závěrečné hodnocení praktikanta se vyplňuje na formuláři, který předloží praktikant. Ve spolupráci s vedoucím příslušného oddělení a pracovníky, kteří s praktikantem spolupracovali, vyplní hodnocení metodik. To pak předloží vedoucí OSV ke schválení a podpisu. 6.8 Hodnocení praxe na OSV prostřednictvím dotazníku vyplňuje také praktikant, který se vyjadřuje ke způsobu zaškolení, naplnění smlouvy či dohody, umožnění naplnění stanovených cílů apod. Hodnocení se zakládá a může být podkladem pro změnu či úpravu pravidel pro působení stážistů a praktikantů na OSV, popřípadě může sloužit jako inspirace pro další zkvalitňování práce na OSV. 6.9 Praxi, stáž či nespecifickou rekvalifikaci (úřadu práce) mohou na OSV vykonávat také studenti středních škol či absolventi v rámci rekvalifikačních kurzů. Tito však nekonají odbornou praxi zaměřenou na sociální práci, ale vykonávají pouze administrativní činnosti. Jejich přijímání probíhá za podobných podmínek (především bez požadavku studia v oblasti sociální práce) a jsou pod metodickým vedením vedoucího oddělení rozvoje sociálních služeb (dále jen ORSS), kdy jsou zařazeni do jeho oddělení s tím, že vykonávají činnost i v rámci jiných oddělení OSV. Hodnocení rovněž připravuje vedoucí ORSS ve spolupráci s metodikem OSV Vyhodnocení dotazníků od praktikantů provádí pololetně metodik OSV a předkládá s návrhy na zkvalitnění práce vedoucí OSV. Strana 13 (celkem 14)

14 Článek 7 Přechodná a závěrečná ustanovení 7.1 Tato metodika nabývá platnosti dnem jejího schválení vedoucím odboru sociálních věcí (podpisu). 7.2 Tato metodika nabývá účinnosti dne Tato metodika může být měněna pouze číslovanými dodatky, které jsou její nedílnou součástí od data v nich stanoveného. Dodatky jsou vždy zapracovány do úplného znění metodiky. V Třinci dne Mgr. Ellen Raszková, v.r. vedoucí odboru sociálních věcí Doplňující dokumenty prokazující naplňování standardu: 1 Dokument č. 1A: Formulář adaptačního plánu OSPOD Dokument č. 1B: Formulář adaptačního plánu OSP Dokument č. 1C: Formulář adaptačního plánu ORSS Dokument č. 2: Dotazník pro zájemce o praxi Dokument č. 3: Prohlášení Střety zájmů Dokument č. 4: Dotazník o proběhlé praxi Dokument č. 5: Prohlášení o seznámení s právními a vnitřními předpisy na OPaP 1 Změna či úprava těchto dokumentů nezakládá změnu samotné metodiky. Změny těchto dokumentů jsou evidovány samostatně. Strana 14 (celkem 14)

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

Standard č. 10. Metodika odboru sociálních věcí č. 11/2014. ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne KONTROLA PŘÍPADU

Standard č. 10. Metodika odboru sociálních věcí č. 11/2014. ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne KONTROLA PŘÍPADU MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Standard č. 10 Metodika odboru sociálních věcí č. 11/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.05.2016 KONTROLA

Více

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 7/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Vydal:

Více

STANDARD 5 PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ

STANDARD 5 PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ KRITÉRIUM 5A STANDARD 5 PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

Standard č. 6. Metodika odboru sociálních věcí č. 7/2014. ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

Standard č. 6. Metodika odboru sociálních věcí č. 7/2014. ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINE C ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Standard č. 6 Metodika odboru sociálních věcí č. 7/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.05.2016 PROFESNÍ ROZVOJ

Více

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 4/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ-

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu 5. Přijímání a zaškolování Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 5a Každý

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Standard č. 14. Metodika odboru sociálních věcí č. 15/2014. ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne PŘÍPRAVA NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT

Standard č. 14. Metodika odboru sociálních věcí č. 15/2014. ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne PŘÍPRAVA NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Standard č. 14 Metodika odboru sociálních věcí č. 15/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.05.2016 PŘÍPRAVA

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ - standard č. 5

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ - standard č. 5 PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ - standard č. 5 Kritérium 5a: Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona

Více

Metodika adaptace nových zaměstnanců

Metodika adaptace nových zaměstnanců M.C.TRITON, spol. s r.o. www.mc-triton.cz Zpracoval: Josef Šamánek Název projektu: Otevřený úřad efektivní řízení lidských zdrojů na MěÚ Slaný Reg. č. projektu: EU OPLZZ CZ.1.04/4.1.01/57.00141 Metodika

Více

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 4, 5, 6 (Personální

Více

STANDARD 6 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

STANDARD 6 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ KRITÉRIUM 6A STANDARD 6 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany zařazený k výkonu sociálně-právní ochrany pravidelně hodnotí podřízené zaměstnance, kteří se podílejí

Více

Směrnice pro oceňování sociálních pracovníků

Směrnice pro oceňování sociálních pracovníků Označení dokumentu: S/02/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 01.02.2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 6/1 MĚSTO TŘINEC

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

PREVENCE A NÁVAZNÉ SLUŽBY VČETNĚ AKTIVIT

PREVENCE A NÁVAZNÉ SLUŽBY VČETNĚ AKTIVIT MĚSTO TŘINEC MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 8/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PREVENCE A NÁVAZNÉ SLUŽBY

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2 Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: 1) Zda úřední osoba JUDr. Ing. Zuzana Kodriková pobírá k tarifnímu platu také osobní příplatek. 2) Zda KÚOK jako zaměstnavatel má vnitřní platový předpis

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Č. j.: SFZP 112403/2016 Datum: 20. 10. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního fondu

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK 1) Termíny zkoušek včetně úplného přehledu zkušebních okruhů v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM ).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM ). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM 500000) Praha 29. června 2016 Č. j. MPSV-2016/137742-111/SZ/VŘ Státní tajemník v Ministerstvu práce

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Standard č. 9 Chráněné bydlení Personální zajištění služby Účinnost od: 1. 1. 2012 Platnost do: revize Schválil:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO ŘEDITELE ODBORU HYGIENY PRÁCE VE SLUŽEBNÍM ÚŘADĚ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICI LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI V Praze dne 23. 3. 2016 č.j. MZDR

Více

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006 592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Vláda nařizuje podle 21 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů Č.j.: SFZP 060637/2016 Datum: 31. 5. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního

Více

Zpracovala: Stanislava Češková Dne: 3. 1. 2008

Zpracovala: Stanislava Češková Dne: 3. 1. 2008 25. Pravidla pro přijímání nových zaměstnanců a činnost fyzických osob, které nejsou s poskytovatelem v pracovně právním vztahu (Zastoupení pracovnic v soc. službách v době nemoci, dovolené) 1. O přijetí

Více

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu (zpracování žádosti, průběh, realizace, započítávání a ukončení AKK) Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví

Více

STANDARD 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU

STANDARD 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU STANDARD 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU KRITÉRIUM 8A Orgán sociálně-právní ochrany jednotně postupuje při přijetí oznámení případu a jeho evidenci. Pracovník SPOD přijímá

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet)

Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet) Organizace odborné praxe ve školním roce 2013/2014 Denní studium 1. ročník Souvislá praxe : od 2. 6. do 13. 6. 2014 od 16. 6. do 27. 6. 2014 6 hodin denně Podklady pro hodnocení (klasifikovaný zápočet)

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ Základní škola, Most, Václava Talicha1855, příspěvková organizace Vypracovala: Schválila: POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K UVOLŇOVÁNÍ A OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ 2015 /2065 Pedagogická rada projednala dne: 28.8.2015 Mgr.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek Č.j.: KHSMS/60022/2016 Datum: 16. listopadu 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského

Více

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Pravomoc k vydávání vnitřních předpisů III. Působnost pověřeného proděkana

Více

Hodnoticí standard. Vedoucí poštovního oddělení (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Vedoucí poštovního oddělení (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Vedoucí poštovního oddělení (kód: 37-047-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Vedoucí poštovního oddělení Kvalifikační úroveň

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Č.j.: NA / Datum: 4. listopadu 2016

Č.j.: NA / Datum: 4. listopadu 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada archivář (ID 30013256) v oddělení fondů státní správy z let 1945 1992 v Národním archivu Č.j.: NA-4497-1/12-2016 Datum: 4. listopadu

Více

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun

Kancelář starosty a tajemníka. nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní ministerský rada odboru 35 Finanční trhy II Č.j.: MF-44131/2015/3002 Datum: 6. října 2015 Státní tajemník v Ministerstvu financí ČR jako

Více

IX. Organizační schéma

IX. Organizační schéma IX. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Samotnou službu zajišťuje 1 pečovatelka na plný pracovní úvazek. Zástup pečovatelky je zajištěn pracovníkem, který splňuje kvalifikační požadavky

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd Finanční a platové.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd Finanční a platové. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd. 3004 Finanční a platové. Datum: 9. ledna 207 PID: MFCR6XYPQC Č. j.: MF-46332/206/3005-2

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným termínem nástupu na služební místo je 4/2017.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným termínem nástupu na služební místo je 4/2017. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného odborného rady vedoucího Oddělení monitoringu fondů EU v Sekci řízení a podpory fondů EU Č.j.: API/01019/17 Datum: 7. 3. 2017 Vedoucí

Více

Rozhodnutí tajemníka č. 2/2013 Postup při přijímání nových pracovníků, studentů do pracovního poměru na FROV JU

Rozhodnutí tajemníka č. 2/2013 Postup při přijímání nových pracovníků, studentů do pracovního poměru na FROV JU č.j. 09/0413/13 Vodňany, 1.11.2013 Rozhodnutí tajemníka č. 2/2013 Postup při přijímání nových pracovníků, studentů do pracovního poměru na FROV JU I. postup při přijímání nových pracovníků na Fakultu rybářství

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2016/119573-G

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3270, v odboru 5 Daně z příjmů, odd. 50 Daň z příjmů právnických osob. Datum: 0. února 207 PID: MFCR7XBJMM Č. j.: MF-4549/207/3005-2

Více

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 15. platové třídy.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 15. platové třídy. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů, vrchní rada, ID 30345018 v Národním

Více

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou

Více

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 4.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2. 1. 2014 Zuzana Škochová personalista Datum:

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Kritérium standardu 6a) Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálněprávní

Kritérium standardu 6a) Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálněprávní Název standardu 6. Profesní rozvoj zaměstnanců Kritérium standardu 6a) Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálněprávní ochrany zařazený k výkonu sociálněprávní ochrany pravidelně hodnotí podřízené zaměstnance,

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným termínem nástupu na služební místo je 4/2017.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným termínem nástupu na služební místo je 4/2017. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného odborného rady vedoucího Oddělení ekonomického hodnocení projektů v Sekci řízení a podpory fondů EU Č.j.: API/01012/17 Datum: 2. 3.

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

+NBCTY1143XHY+ Siwiecova Praha 3 Žižkov. Č.j. ABS 4238/2016 R. V Praze dne 20. května Počet listů: 5 Přílohy: 7/12

+NBCTY1143XHY+ Siwiecova Praha 3 Žižkov. Č.j. ABS 4238/2016 R. V Praze dne 20. května Počet listů: 5 Přílohy: 7/12 +NBCTY1143XHY+ Siwiecova 2 130 00 Praha 3 Žižkov Č.j. ABS 4238/2016 R V Praze dne 20. května 2016 Počet listů: 5 Přílohy: 7/12 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo představeného vedoucí

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM 340 000) Praha 18. dubna 2016 Č. j. MPSV-2016/69108-161/SZ/VŘ Státní tajemník Ministerstva

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/vrchní referent oddělení hygieny práce Karviná č.j.: KHSMS/26850/2016 Datum: 1. června 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení v oddělení 3003 Organizace a právní podpora v odboru 30 - Personální Č.j.: MF-57909/2015/3002-1 Datum:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení I., Odboru veřejnosprávních kontrol - I. kolo výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení I., Odboru veřejnosprávních kontrol - I. kolo výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení I., Odboru veřejnosprávních kontrol - I. kolo výběrového řízení Č.j.: SFZP 093251/2016 Datum: 19. 8. 2016 Ředitel Státního fondu

Více

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s.,

KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE platný pro rok 2016 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy v České republice (dále

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení ekonomicko-provozního, odborný rada, ID v Národním archivu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení ekonomicko-provozního, odborný rada, ID v Národním archivu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení ekonomicko-provozního, odborný rada, ID 17000482 v Národním archivu Č.j.: NA- 2165/2016 Datum: 26. května 2016 Ředitelka Národního

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, Jihlava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ředitel odboru organizace a veřejných zakázek odborný rada Č. j.: 03481-1/2016-ERU

Více

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vydává v souladu s ustanovením 11 a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správy ISKN

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správy ISKN Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správy ISKN Č. j.: ČÚZK-09949/2016-12 Datum: 13. června 2016 Předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního jako služební

Více