PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ A PŮSOBENÍ STÁŽISTŮ NA OSV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ A PŮSOBENÍ STÁŽISTŮ NA OSV"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 6/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ A PŮSOBENÍ STÁŽISTŮ NA OSV Vydal: Odbor sociálních věcí Datum účinnosti: Podepsal a schválil: Mgr. Ellen Raszková vedoucí odboru sociálních věcí Dne (datum platnosti): Zpracovaly: Závazná pro: Mgr. Ellen Raszková Mgr. Milena Kantorová Věra Majerová Mgr. Martina Kajzarová Bc. Jana Klusová Všechny pracovníky odboru sociálních věcí Ve znění dodatku č. 1 S platností od: Datum zrušení: Důvod zrušení/nahrazeno: Projekt CZ.1.04/3.1.03/C Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě v Třinci je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Strana 1 (celkem 14)

2 MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, Třinec Cíl, účel vytvoření: Východiska dle platných norem: Způsob zveřejnění: Originál uložen: Naplnění standardu kvality č. 5a, 5b, 5c, 5d a 5e - Zákon č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí - Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. prosince 2012 č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí - Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů - Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků Interní dokument OSV Na webových stránkách měst zveřejněny přílohy vztahující se k přijímání praktikantů na OSV Odbor sociálních věcí Projekt CZ.1.04/3.1.03/C Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě v Třinci je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Strana 2 (celkem 14)

3 Obsah Obecná ustanovení... 4 Kvalifikační předpoklady a zvláštní odborná způsobilost... 5 Proces přijímání nových zaměstnanců... 5 Proces zaškolení nových zaměstnanců na OSV... 8 Přijímání praktikantů...10 Průběh praxe...12 Přechodná a závěrečná ustanovení...14 Strana 3 (celkem 14)

4 Článek 1 Obecná ustanovení 1.1 Tato metodika upravuje postup pro přijímání a zaškolování pracovníků odboru sociálních věcí a působení stážistů a praktikantů na pracovišti sociálně-právní ochrany a ostatních odděleních odboru sociálních věcí městského úřadu v Třinci v souladu se standardem kvality č. 5 dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. prosince 2012 č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálněprávní ochraně dětí a potřeb odboru sociálních věcí Kritérium 5a: Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách a disponuje zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany Kritérium 5b: Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro přijímání nových zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany Kritérium 5c: Orgán sociálně-právní ochrany přihlásí nového zaměstnance zařazeného v orgánu sociálně-právní ochrany a vykonávajícího sociálně-právní ochranu v právními předpisy stanovených lhůtách ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti Kritérium 5d: Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro zaškolování nových zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní ochranu Kritérium 5e: Orgán sociálně-právní ochrany dětí určuje, zda umožní studentům a jiným fyzickým osobám stát se stážisty nebo dobrovolníky na svém pracovišti. Orgán sociálně-právní ochrany umožňuje studentům nebo jiným fyzickým osobám působit jako stážisté nebo dobrovolníci, a to na základě smlouvy a po náležitém proškolení. 1.2 Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec (dále jen OSV ). 1.3 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Třinec (dále jen OSPOD ). 1.4 Oddělení rozvoje sociálních služeb Městského úřadu Třinec (dále jen ORSS ). 1.5 Oddělení sociální pomoci Městského úřadu Třinec (dále jen OSP ). 1.6 Pracovník je zaměstnanec města Třince, zařazený k výkonu práce na odboru sociálních věcí Městského úřadu Třinec. Mimo pracovníky Klubu seniorů města Třince, administrativní referentky, rozpočtářky a finanční referentky jsou to sociální pracovníci. Strana 4 (celkem 14)

5 Článek 2 Kvalifikační předpoklady a zvláštní odborná způsobilost 2.1 Oddělení platové a personální (dále jen OPaP ) v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Třinec, článku 13, bod 9., zodpovídá za dodržování požadavků na kvalifikaci sociálních pracovníků dle 110 zákona č. 108/2006, o sociálních službách, v platném znění, při přijímání nových zaměstnanců. Zároveň eviduje a sleduje počty hodin odborného vzdělávání u stávajících pracovníků, kterým zákon umožnil náhradu vzdělání dodatečnými školeními, případně eviduje umožnění výjimek dle přechodných ustanovení výše uvedeného zákona. Tyto skutečnosti je OPaP povinno v případě kontroly nadřízeného orgánu prokázat. U zájemců o práci na OSV na pozici sociálního pracovníka vedoucí OPaP konzultuje zákonné vzdělání s vedoucí odboru SV. 2.2 Každý nový sociální pracovník je povinen doložit potvrzení o složení zkoušky Zvláštní odborné způsobilosti (dále ZOZ) v rámci správního řízení na danou činnost (např. sociálně právní ochrany dětí, řízení o dávkách či sociálních službách) na obecním úřadu. Tato ZOZ se skládá ze dvou částí - obecné a odborné, dle pravidel daného zákona a vyhlášky. Tato zkouška může být nahrazena uznáním zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na základě rozhodnutí, které vydává Ministerstvo vnitra. 2.3 OPaP přihlašuje nové zaměstnance OSV ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti v době do 6 měsíců, a to v případě, že nový pracovník nedoloží uznání ZOZ. Každý nový pracovník je povinen si individuálně o uznání ZOZ zažádat, pokud to jeho vzdělání umožňuje. Článek 3 Proces přijímání nových zaměstnanců 3.1 Proces přijímání a zaškolování nových zaměstnanců zařazených v orgánech sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně právní ochrany nebo jiného zaměstnance OSV probíhá v úzké spolupráci mezi vedoucí OSV a vedoucí OPaP. 3.2 Vedoucí OSV potřebu vyhlášení výběrového řízení na OSV projednává s tajemníkem úřadu. Po projednání a určení, zda se jedná o nové místo nebo o zástup za dlouhodobou nepřítomnost a následném schválení vyhlášení výběrového řízení tajemníkem, zašle vedoucí OSV vedoucí OPaP výčet požadavků pro zájemce o pracovní pozici, který obsahuje: charakteristiku vykonávané práce, Strana 5 (celkem 14)

6 kvalifikační požadavky včetně návaznosti na odbornou způsobilost sociálního pracovníka, osobnostní předpoklady, požadované dovednosti (např. komunikativnost, smysl pro týmovou práci, řidičský průkaz), další předpoklady a doklady (např. bezúhonnost, délku praxe, profesní životopis, motivační dopis). 3.3 Konkrétní výčty požadavků na jednotlivé pracovní pozice na OSPOD (vedoucí OSPOD, terénní sociální pracovník, kurátor pro děti a mládež, pracovník pro náhradní rodinnou péči) jsou součástí metodiky ke standardu 4 Optimální počet pracovníků a jejich povinnosti a oprávnění. Požadavky na sociální pracovníky dalších oddělení stanoví vedoucí OSV ve spolupráci s příslušným vedoucím oddělení. 3.4 V případě volného pracovního místa nebo potřeby obsazení místa na OSV na dobu určitou hledá město Třinec nejprve vhodného zaměstnance mezi stávajícími zaměstnanci úřadu, kteří jsou zařazeni na jiných úsecích. Nenajde-li ho nebo jedná-li se o pracovní místo na dobu neurčitou, tajemník úřadu prostřednictvím OPaP zajistí vyhlášení výběrového řízení, které je vyvěšeno na úřední desce. Informaci o volném pracovním místě lze zveřejnit na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Jsouli mezi zájemci o místo, kteří se dříve přihlásili v rámci jiných výběrových řízení či zaslali životopis obecně bez vyhlášení výběrového řízení, osoby, které splňují požadavky na pracovní pozici, může je OPaP oslovit s výzvou, aby se do aktuálně vyhlášeného výběrového řízení přihlásili. 3.5 Přijaté žádosti o místo se podávají na podatelně městského úřadu v zalepené obálce a otevírají se až po termínu ukončení přijímání žádostí o místo za účasti vedoucí OPaP, vedoucí OSV a tajemníka. Jsou zkontrolovány náležitosti jednotlivých žádostí včetně požadovaných příloh, jejich kompletnost (zda žadatel doložil potřebné dokumenty), případně tajemník prostřednictvím OPaP vyzve žadatele o jejich doplnění ve stanoveném termínu. Zároveň je zkontrolováno, zda žadatel splňuje zákonné požadavky na vzdělání, případně další stanovené požadavky. Zájemci o místo, kteří požadavky nesplňují, jsou z výběrového řízení vyřazeni. Zájemci o místo, kteří požadavky splňují, jsou vedoucí OPaP pozváni k výběrovému řízení, které má několik fází. 3.6 První fází výběrového řízení je test, který se skládá ze dvou částí. První část tvoří psychologický test a druhou část test odborných znalostí z oblasti práce daného oddělení. Za přípravu a vyhodnocení psychologického testu zodpovídá vedoucí OPaP, Strana 6 (celkem 14)

7 odborný test připravuje a vyhodnocuje vedoucí OSV ve spolupráci s příslušným vedoucím oddělení. 3.7 Druhou fází výběrového řízení je pohovor s žadatelem. K pohovoru jsou přizváni žadatelé, kteří nejlépe uspěli v první fázi výběrového řízení. U pohovoru je přítomna výběrová komise zpravidla ve složení tajemník úřadu, vedoucí OSV a vedoucí OPaP (do komise lze přizvat i vedoucího příslušného oddělení). Ihned po ukončení pohovorů výběrová komise zhodnotí jednotlivé žadatele s ohledem na míru naplnění stanovených požadavků a stanoví pořadí uchazečů a pořídí o posouzení uchazečů písemnou zprávu, která obsahuje údaje o složení výběrové komise, seznam uchazečů a pořadí uchazečů, kteří předložili úplné přihlášky. Tuto zprávu předá předseda výběrové komise tajemníkovi. Konečné rozhodnutí o výběru mezi uchazeči splňujícími stanovené předpoklady a požadavky přísluší tajemníkovi. Nenajde-li se v rámci vyhlášeného výběrového řízení žádný vhodný žadatel, může tajemník rozhodnout o vyhlášení nového výběrového řízení. 3.8 O výsledcích výběrového řízení je vybraný zájemce o místo informován telefonicky, popřípadě em a neúspěšní žadatelé také písemnou formou. Pokud vybraný žadatel nabízené pracovní místo přijme, je pozván na osobní schůzku k vyřízení vstupních formalit apod. Nepřijme-li místo, může být nabídnuto jiným žadatelům dle stanoveného pořadí, popřípadě může být vyhlášeno nové výběrové řízení. Neúspěšným zájemcům o místo je rozeslán dopis o nepřijetí a zároveň jsou jim vráceny zaslané dokumenty, které byly přílohou žádosti (OPaP si ponechává pouze žádost o místo, životopis a motivační dopis žadatele v souladu se směrnicí č. 3/2014 Spisový a skartační řád). 3.9 OPaP vyřizuje všechny záležitosti ve věci přijetí nového zaměstnance, tedy uzavření pracovněprávního vztahu, zajištění vstupní pracovnělékařské prohlídky, přihlášení nového zaměstnance k úhradám za zdravotní a sociální pojištění, přidělení osobního čísla zaměstnance, požádá informatiky o přidělení práv a další. Dále OPaP seznámí nového zaměstnance se základními předpisy a pravidly na městském úřadě pracovní doba, evidence pracovní doby, karty zaměstnanců, dovolená, základní směrnice města upravující práva a další záležitosti dle Kolektivní smlouvy. Toto seznámení je pouze základní, této oblasti se dále věnují také v průběhu procesu zaškolování na OSV (všechny vnitřní předpisy a normativy jsou pracovníkům k dispozici na intranetu v sekci Předpisy vnitřní a Předpisy vnější a pracovníci jsou povinni se s nimi seznámit). OPaP zajistí pro nového pracovníka povinné vstupní vzdělávání úředníků a ve spolupráci s vedoucí OSV sestaví plán vzdělávání pracovníka a zajistí jeho plnění. Strana 7 (celkem 14)

8 3.10 Vedoucí OSV nového zaměstnance po jeho nástupu přivítá na OSV, proškolí ho v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, seznámí ho s místem výkonu práce a s novými spolupracovníky. Seznámí ho rovněž obecně se strukturou a odbornou činností OSV, principy omlouvání nepřítomnosti na pracovišti, možnostmi čerpání dovolené a povinností zajištění zastupitelnosti; v případě nepředložení dokladu ZOZ dohodne ve spolupráci s vedoucí OSV postup dokladování či uznání ZOZ. Rovněž mu předá na základě předávacího protokolu klíč od kanceláře. Další zaškolování pracovníka je pak zejména již v kompetenci konkrétního vedoucího oddělení. Článek 4 Proces zaškolení nových zaměstnanců na OSV 4.1 Proces adaptace nového zaměstnance není pouze záležitostí OPaP, vedoucího OSV a nového pracovníka. Na jeho průběhu se aktivně podílí vedoucí oddělení, určený mentor a celý pracovní kolektiv. 4.2 Vedoucí oddělení nového pracovníka přivítá na svém oddělení, seznámí ho s jeho vnitřním členěním, předá mu seznam zaměstnanců včetně kontaktů a ubezpečí ho, že se může v případě potřeby na něj nebo jakéhokoli jiného zaměstnance daného oddělení obrátit. 4.3 Vedoucí oddělení uvede pracovníka na jeho pracovní místo, předá mu příslušné vybavení (počítač, skříně, šatník apod.). Zajistí mu také další potřebné softwarové vybavení včetně přístupů a hesel ve spolupráci s odborem informatiky. 4.4 Novému pracovníkovi je vždy přiřazen mentor, který pracovníka zaškoluje a předává mu zkušenosti. Zpravidla je to pracovník, který s novým pracovníkem sdílí kancelář, aby byl novému pracovníkovi k dispozici. Mentorem se stává osoba, která má dostatek zkušeností s danou agendou, má dostatek informací o fungování organizace, odborné znalosti, je schopna a ochotna novému pracovníkovi poradit a informovat ho o způsobu práce na pracovišti, metodách práce a pracovních postupech. Mentora navrhuje vedoucí oddělení a schvaluje vedoucí OSV. Za podporu v procesu zaškolování lze přiznat mentorovi odměnu. 4.5 Vedoucí oddělení ve spolupráci s mentorem a novým pracovníkem připraví adaptační plán (formulář adaptačního plánu je přílohou této metodiky). Proces adaptace zahrnuje orientaci v rámci celé organizace a útvarovou orientaci a adaptaci na vlastní místo a je zaměřen na 3 základní oblasti: Strana 8 (celkem 14)

9 Základní orientace v organizaci a jejím systému (obecné informace o úřadu, znalost organizační struktury, princip docházky, stravování, hlášení absence, dovolené, nemoci, informace o odměňování, zaměstnaneckých benefitech, znalost vnitřních směrnic úřadu, doprava, útvarová orientace v rámci odboru a oddělení). Odborná příprava (zákony, vyhlášky, práce se spisovou dokumentací, práce v terénu, síť dostupných sociálních a návazných služeb, poradenství, znalost metodických postupů, povinností a úkolů spojených s konkrétním pracovním místem a seznámení se s terénem). Sociální adaptace a osobní dovednosti (spolupráce s kolegy a mentorem, schopnost samostatně pracovat, asertivní jednání, jednání s klientem v krizové situaci). 4.6 Délka adaptačního procesu je individuální, odvislá od délky praxe nového pracovníka (zda se jedná o zkušeného sociálního pracovníka, který již například pracoval v dané agendě či absolventa školy bez praktických zkušenosti v sociální oblasti). Standardně se adaptační proces rozvrhuje na dobu 3 měsíců tak, aby bylo možno si v rámci zkušební doby ověřit schopnosti, dovednosti a získané zkušenosti nového pracovníka, a také, aby se on mohl detailně seznámit s náplní práce. V této době by celkově mělo dojít k vyhodnocení, zda je nový pracovník schopen dostát nárokům pracovní pozice. 4.7 Adaptační plán se v rámci adaptačního procesu stanovuje vždy na období jednoho měsíce, kdy jsou stanoveny úkoly a oblasti, se kterými se má pracovník seznámit či které má naplnit. Pracovník je v průběhu adaptačního procesu průběžně dotazován vedoucím oddělení či OSV na průběh adaptačního procesu, zvládání úkolů, spolupráci na pracovišti, jeho pocity. Po uplynutí každého měsíce, na který byl adaptační plán vytvořen, je tento vyhodnocen vedoucím oddělení ve spolupráci s novým pracovníkem a mentorem a to formou společného, popřípadě individuálního rozhovoru. K hodnocení je vždy přizván vedoucí OSV. Ten je zaměřen zejména na naplnění stanovených úkolů v rámci adaptačního plánu, schopnosti zvládat stanovené úkoly, orientaci v dané problematice, celkové pocity a dojmy z práce a pracovního prostředí. Poslední část adaptačního plánu je vyhodnocována v předposledním nebo posledním týdnu zkušební doby a nejpozději 5 pracovních dní před ukončením zkušební doby jsou kopie vyhodnocení adaptačního plánu předány na OPaP. 4.8 Vyhodnocení je zaznamenáno do formuláře adaptačního plánu, kde se vyhodnotí, které stanovené dílčí oblasti se podařilo naplnit (nový pracovník je naplňuje, orientuje Strana 9 (celkem 14)

10 se v nich), které nikoli. Nebyla-li některá dílčí stanovená oblast v rámci adaptačního plánu naplněna nebo není-li si v ní nový pracovník jistý, převede se do adaptačního plánu pro následující období. Ve vyhodnocení se objeví také navržená opatření, která by vedla k samostatnější a efektivnější práci pracovníka. Vyhodnocený adaptační plán předkládá vedoucí oddělení vedoucí OSV ke schválení a předání kopie vyhodnocení adaptačního plánu na OPaP. 4.9 Nový pracovník se zpočátku zaučuje formou pozorování mentora při výkonu práce, postupně je zapojován do pracovního procesu. Mentor a nový pracovník pracují týmově na jednotlivých případech, společně absolvují sociální šetření a účastní se soudních jednání či jiných jednání ve věci klienta. Postupně nový pracovník přebírá jednotlivé úkoly v rámci jednodušších případů sepisování zpráv, jednání s klientem, jednání u soudu či u jiných institucí ve věci klienta, až po samostatné vedení případů za podpory mentora. Po ukončení zkušební doby lze nadále využívat podpory mentora až do úplného zaučení nového pracovníka Pracovník má vždy možnost se dotazovat nejen svého mentora, ale ostatních spolupracovníků či nadřízených. Článek 5 Přijímání stážistů 5.1 Na OSV mohou působit pouze stážisté (dále jen praktikanti ) z řad studentů, kteří se připravují na výkon práce sociálního pracovníka dle zákonem stanovené kvalifikace. Přítomnost dobrovolníků na pracovišti OSV se nepřipouští. 5.2 Zájemci o umožnění stáže (dále jen praxe ) na OSV osloví vedoucí OSV s žádostí o umožnění praxe (osloví-li jinou osobu, tato odkáže zájemce o praxi na vedoucí OSV). Zájemce o praxi musí vyplnit Dotazník pro zájemce o praxi, který je k dispozici na webových stránkách města. 5.3 Vedoucí OSV ve spolupráci s metodikem sociální práce a standardů kvality (dále jen metodik ) a vedoucím příslušného oddělení, kde chce zájemce praxi vykonávat, žádost posoudí. 5.4 Při posuzování žádosti o praxi přihlédnou zejména k tomu, zda zájemce studuje sociální obor a zda je z kapacitních důvodů možné praxi umožnit. Zároveň se ověří, zda již zájemce praxi na zdejším OSV v minulosti absolvoval (absolvovat praxi na OSV opakovaně, zejména na stejném oddělení, je možné pouze výjimečně, např. pokud Strana 10 (celkem 14)

11 praktikant píše tématicky zaměřenou absolventskou, bakalářskou či magisterskou práci). 5.5 Zároveň se posuzuje, zda jsou zájemcem stanovené cíle praxe a další požadavky reálné. Zjišťuje se také, zda zájemce osobně či jeho blízký příbuzný či známý nebyl klientem daného oddělení (z etických důvodu a důvodů ochrany dat spisové dokumentace). V případě takového zjištění lze žádost o praxi zamítnout. 5.6 Je-li možné praxi umožnit, informuje o tom metodik zájemce o praxi formou u a vyzve ho k předložení dalších dokumentů nezbytných pro uskutečnění praxe. Zároveň dohodne se zájemcem osobní schůzku ještě před nástupem na praxi, při které jedná ohledně uzavření smlouvy o praxi, informuje zájemce o praxi o pravidlech Městského úřadu Třinec, zejména s ohledem na oblékání, chování, mlčenlivosti apod. 5.7 Studenti škol, se kterými má město Třinec uzavřenou smlouvu o zajištění odborných praxí, kde jsou upraveny práva a povinnosti smluvních stran při zajištění praxe, smlouvu nedokládají (postup dle předchozích bodů článku tímto není dotčen). Studenti těchto škol již nepředkládají samostatnou smlouvu o umožnění praxe, ale po vyplnění Předběžného souhlasu s umožněním odborné praxe předloží Trojstranný kontrakt, jehož obsahem je dohoda o termínu praxe včetně dohody o rozvržení pracovní doby na pracovišti a cíle praxe. Vedoucí OSV podepíše trojstranný kontrakt a předá studentovi, aby zajistil podpis školy (trojstranný kontrakt je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží škola, druhé OSV a třetí zájemce). Je možné potvrdit zájemci také další potřebné dokumenty (např. potvrzení k lékařské prohlídce, kterou hradí student nebo škola). Trojstranný kontrakt musí být podepsán všemi stranami před nástupem na praxi. 5.8 Je-li zájemce z jiné školy, předloží OSV návrh smlouvy o umožnění praxe. Návrh smlouvy je posouzen metodikem, zda splňuje všechny formální náležitosti. Ověří také, zda jsou ve smlouvě specifikovány: povinnosti smluvních stran včetně mlčenlivosti, cíl praxe, popřípadě činnosti, které budou praktikantovi umožněny vykonávat, nebo kompetence, které má praktikant získat, pojištění odpovědnosti za škodu, kterou student může způsobit. 5.9 Všechny smlouvy či jiné dokumenty musí být vyřízeny a podepsány tajemníkem před nástupem praktikanta na praxi. Bez řádně podepsané smlouvy či kontraktu nelze praxi na OSV umožnit. Strana 11 (celkem 14)

12 5.10 Zhruba týden před započetím praxe upozorní metodik vedoucího příslušného oddělení na termín začátku praxe. Článek 6 Průběh praxe 6.1 Praktikant je po svém nástupu proškolen vedoucí OSV v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, je poučen o základních právních předpisech a zejména povinnosti dodržovat mlčenlivost. Toto proškolení a poučení stvrdí praktikant svým podpisem. Také jsou mu připomenuta základní pravidla organizace, zejména pravidla pro chování, vystupování či oblékání. Praktikant zároveň podepisuje prohlášení Střety zájmu, kde se zavazuje bezodkladně oznamovat, pokud se při výkonu praxe setká s klientem, kterého zná (případně jeho spisovou dokumentací). Zároveň zde vytyčuje lokalitu, ve které by s ohledem na větší riziko setkání s blízkými či známými neměl praxi vykonávat (s ohledem na své současné nebo bývalé bydliště). 6.2 Vedoucí OSV seznámí praktikanta po proškolení s členěním OSV a představí ho vedoucím oddělení. Praktikant poté absolvuje tzv. kolečko, kdy je vedoucími oddělení seznámen s činnostmi, které se na jednotlivých odděleních realizují. 6.3 Kolečko končí na oddělení, kde bude praxi vykonávat. Zde je vedoucím oddělení seznámen s pracovníky oddělení a je mu přiděleno pracovní místo, je-li to z kapacitních důvodů možné (případně bude u vedoucího oddělení). Praktikanta vedoucí oddělení seznámí s pravidly chování na sociálních šetřeních a při soudních jednáních či jiných činnostech a dohodne se s ním, v jakém rozsahu se bude účastnit sociálních šetření a soudních jednání, zda má zájem zaměřit se na konkrétní činnosti (např. na NRP, kurátory či opatrovníky). Je-li to možné, je žádoucí, aby praktikant absolvoval účast na šetření a byl přítomen soudnímu jednání v rámci jednoho případu (v případě praxe na OSPOD) nebo se účastnil sociálního šetření a dalších úkonů v rámci provádění sociální práce u jednoho případu (v případě praxe na oddělení sociální pomoci). 6.4 Poté může být praktikant přidělen konkrétnímu pracovníkovi, případně pracovníkům v rámci jednoho úseku (např. kurátoři, NRP, opatrovanci, dle svého zájmu), kteří ho budou na praxi provádět a zaškolovat. Pokud se chce seznámit s prací na více úsecích, bude ho provádět a zaškolovat vedoucí příslušného oddělení a dle aktuální situace (plánovaná šetření, soudní jednání, návštěvy opatrovanců) ho přidělovat v konkrétních dnech konkrétním pracovníkům. Strana 12 (celkem 14)

13 6.5 Mentorem, který zodpovídá za průběh a realizaci praxe, je vedoucí OSV, která si ověří naplňování smlouvy či kontraktu o praxi u příslušného vedoucího oddělení. Ve smlouvě může být vepsáno také více mentorů, kteří měli praktikanta v průběhu praxe na starosti. Organizační věci jako úprava rozvržení pracovní doby (např. při nemoci, vyřizování nezbytných osobních záležitostí či z provozních důvodů) projednává praktikant s vedoucím příslušného oddělení a metodikem, který eviduje docházku praktikanta. 6.6 Praktikant je oprávněn se v průběhu praxe dotazovat na skutečnosti, které mu nejsou jasné, a pracovníci se mu snaží vše objasnit a vysvětlit. Praktikant je povinen se řídit pokyny pracovníků a dodržovat pravidla slušného chování a vnitřní směrnice úřadu, se kterými byl seznámen. Porušuje-li praktikant tyto pravidla, může být po předchozím pohovoru jeho praxe ukončena. Praktikant, setká-li se s nevhodným chováním vůči své osobě, se může obrátit na vedoucího příslušného oddělení nebo vedoucí OSV. 6.7 Závěrečné hodnocení praktikanta se vyplňuje na formuláři, který předloží praktikant. Ve spolupráci s vedoucím příslušného oddělení a pracovníky, kteří s praktikantem spolupracovali, vyplní hodnocení metodik. To pak předloží vedoucí OSV ke schválení a podpisu. 6.8 Hodnocení praxe na OSV prostřednictvím dotazníku vyplňuje také praktikant, který se vyjadřuje ke způsobu zaškolení, naplnění smlouvy či dohody, umožnění naplnění stanovených cílů apod. Hodnocení se zakládá a může být podkladem pro změnu či úpravu pravidel pro působení stážistů a praktikantů na OSV, popřípadě může sloužit jako inspirace pro další zkvalitňování práce na OSV. 6.9 Praxi, stáž či nespecifickou rekvalifikaci (úřadu práce) mohou na OSV vykonávat také studenti středních škol či absolventi v rámci rekvalifikačních kurzů. Tito však nekonají odbornou praxi zaměřenou na sociální práci, ale vykonávají pouze administrativní činnosti. Jejich přijímání probíhá za podobných podmínek (především bez požadavku studia v oblasti sociální práce) a jsou pod metodickým vedením vedoucího oddělení rozvoje sociálních služeb (dále jen ORSS), kdy jsou zařazeni do jeho oddělení s tím, že vykonávají činnost i v rámci jiných oddělení OSV. Hodnocení rovněž připravuje vedoucí ORSS ve spolupráci s metodikem OSV Vyhodnocení dotazníků od praktikantů provádí pololetně metodik OSV a předkládá s návrhy na zkvalitnění práce vedoucí OSV. Strana 13 (celkem 14)

14 Článek 7 Přechodná a závěrečná ustanovení 7.1 Tato metodika nabývá platnosti dnem jejího schválení vedoucím odboru sociálních věcí (podpisu). 7.2 Tato metodika nabývá účinnosti dne Tato metodika může být měněna pouze číslovanými dodatky, které jsou její nedílnou součástí od data v nich stanoveného. Dodatky jsou vždy zapracovány do úplného znění metodiky. V Třinci dne Mgr. Ellen Raszková, v.r. vedoucí odboru sociálních věcí Doplňující dokumenty prokazující naplňování standardu: 1 Dokument č. 1A: Formulář adaptačního plánu OSPOD Dokument č. 1B: Formulář adaptačního plánu OSP Dokument č. 1C: Formulář adaptačního plánu ORSS Dokument č. 2: Dotazník pro zájemce o praxi Dokument č. 3: Prohlášení Střety zájmů Dokument č. 4: Dotazník o proběhlé praxi Dokument č. 5: Prohlášení o seznámení s právními a vnitřními předpisy na OPaP 1 Změna či úprava těchto dokumentů nezakládá změnu samotné metodiky. Změny těchto dokumentů jsou evidovány samostatně. Strana 14 (celkem 14)

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 7/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Vydal:

Více

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 4/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ-

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Informace pro občany

Informace pro občany Vytvoření metodiky naplňování standardů kvality dle vyhl. 473/2012Sb. pro ORP Jilemnice - OSPOD Informace pro občany Metodika standardů kvality sociálně-právní ochrany Projekt Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Více

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby SMĚRNICE č. 6/2015-00 Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Dobrá rodina o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a Pověřená osoba má písemně definováno a

Více

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu

SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu SEMINÁŘ K ROZVOJI DÍLČÍCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - sdílení zkušeností s registracemi a inspekcemi individuálního projektu Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Personální řízení organizační struktura, pracovní profily, přijímání zaměstnanců, adaptace, kontrola a hodnocení, ukončení pracovního poměru Jméno a příjmení autora: Mgr. Jitka Buhrová Rok:

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Centrum pro podporu projektů Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky

Více

Standardy SPOD Obsah

Standardy SPOD Obsah Standardy SPOD Obsah 1. Místní a časová dostupnost... 2 2. Prostředí a podmínky... 4 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí... 6 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002)

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) Postup při uzavírání smluv s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) 1 OBSAH ČÁST A... 4 OBECNÁ ČÁST... 4 Pojmy... 4 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní způsobilost

Více

Rozmarýna o.p.s. Zuzana Hippmannová [METODIKA PROJEKTU ROZMAR]

Rozmarýna o.p.s. Zuzana Hippmannová [METODIKA PROJEKTU ROZMAR] 2009 Rozmarýna o.p.s. Zuzana Hippmannová [METODIKA PROJEKTU ROZMAR] Obsah: 1. Úvod 4 2. Obecná charakteristika 5 2.1. Poslání 5 2.2. Cíl 5 2.3. Cílová skupina 5 2.4. Hodnoty, principy, východiska 5 3.

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

P r a c o v n í ř á d

P r a c o v n í ř á d Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci sídliště Vajgar 595/III, 377 01 J.Hradec IČ : 00031879 P r a c o v n í ř á d Schváleno v představenstvu družstva dne 27. června 2012 Souhlas ZV OSPO vydán

Více

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER Metodická příručka s uvedením příkladů dobré praxe pro místní akční skupiny Program rozvoje venkova osa IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 10

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více