PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ A PŮSOBENÍ STÁŽISTŮ NA OSV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ A PŮSOBENÍ STÁŽISTŮ NA OSV"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 6/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ NOVÝCH PRACOVNÍKŮ A PŮSOBENÍ STÁŽISTŮ NA OSV Vydal: Odbor sociálních věcí Datum účinnosti: Podepsal a schválil: Mgr. Ellen Raszková vedoucí odboru sociálních věcí Dne (datum platnosti): Zpracovaly: Závazná pro: Mgr. Ellen Raszková Mgr. Milena Kantorová Věra Majerová Mgr. Martina Kajzarová Bc. Jana Klusová Všechny pracovníky odboru sociálních věcí Ve znění dodatku č. 1 S platností od: Datum zrušení: Důvod zrušení/nahrazeno: Projekt CZ.1.04/3.1.03/C Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě v Třinci je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Strana 1 (celkem 14)

2 MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, Třinec Cíl, účel vytvoření: Východiska dle platných norem: Způsob zveřejnění: Originál uložen: Naplnění standardu kvality č. 5a, 5b, 5c, 5d a 5e - Zákon č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí - Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. prosince 2012 č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí - Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů - Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků Interní dokument OSV Na webových stránkách měst zveřejněny přílohy vztahující se k přijímání praktikantů na OSV Odbor sociálních věcí Projekt CZ.1.04/3.1.03/C Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadě v Třinci je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Strana 2 (celkem 14)

3 Obsah Obecná ustanovení... 4 Kvalifikační předpoklady a zvláštní odborná způsobilost... 5 Proces přijímání nových zaměstnanců... 5 Proces zaškolení nových zaměstnanců na OSV... 8 Přijímání praktikantů...10 Průběh praxe...12 Přechodná a závěrečná ustanovení...14 Strana 3 (celkem 14)

4 Článek 1 Obecná ustanovení 1.1 Tato metodika upravuje postup pro přijímání a zaškolování pracovníků odboru sociálních věcí a působení stážistů a praktikantů na pracovišti sociálně-právní ochrany a ostatních odděleních odboru sociálních věcí městského úřadu v Třinci v souladu se standardem kvality č. 5 dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. prosince 2012 č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálněprávní ochraně dětí a potřeb odboru sociálních věcí Kritérium 5a: Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách a disponuje zvláštní odbornou způsobilostí na úseku sociálně-právní ochrany Kritérium 5b: Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro přijímání nových zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany Kritérium 5c: Orgán sociálně-právní ochrany přihlásí nového zaměstnance zařazeného v orgánu sociálně-právní ochrany a vykonávajícího sociálně-právní ochranu v právními předpisy stanovených lhůtách ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti Kritérium 5d: Orgán sociálně-právní ochrany má písemně zpracována pravidla pro zaškolování nových zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní ochranu Kritérium 5e: Orgán sociálně-právní ochrany dětí určuje, zda umožní studentům a jiným fyzickým osobám stát se stážisty nebo dobrovolníky na svém pracovišti. Orgán sociálně-právní ochrany umožňuje studentům nebo jiným fyzickým osobám působit jako stážisté nebo dobrovolníci, a to na základě smlouvy a po náležitém proškolení. 1.2 Odbor sociálních věcí Městského úřadu Třinec (dále jen OSV ). 1.3 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Třinec (dále jen OSPOD ). 1.4 Oddělení rozvoje sociálních služeb Městského úřadu Třinec (dále jen ORSS ). 1.5 Oddělení sociální pomoci Městského úřadu Třinec (dále jen OSP ). 1.6 Pracovník je zaměstnanec města Třince, zařazený k výkonu práce na odboru sociálních věcí Městského úřadu Třinec. Mimo pracovníky Klubu seniorů města Třince, administrativní referentky, rozpočtářky a finanční referentky jsou to sociální pracovníci. Strana 4 (celkem 14)

5 Článek 2 Kvalifikační předpoklady a zvláštní odborná způsobilost 2.1 Oddělení platové a personální (dále jen OPaP ) v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Třinec, článku 13, bod 9., zodpovídá za dodržování požadavků na kvalifikaci sociálních pracovníků dle 110 zákona č. 108/2006, o sociálních službách, v platném znění, při přijímání nových zaměstnanců. Zároveň eviduje a sleduje počty hodin odborného vzdělávání u stávajících pracovníků, kterým zákon umožnil náhradu vzdělání dodatečnými školeními, případně eviduje umožnění výjimek dle přechodných ustanovení výše uvedeného zákona. Tyto skutečnosti je OPaP povinno v případě kontroly nadřízeného orgánu prokázat. U zájemců o práci na OSV na pozici sociálního pracovníka vedoucí OPaP konzultuje zákonné vzdělání s vedoucí odboru SV. 2.2 Každý nový sociální pracovník je povinen doložit potvrzení o složení zkoušky Zvláštní odborné způsobilosti (dále ZOZ) v rámci správního řízení na danou činnost (např. sociálně právní ochrany dětí, řízení o dávkách či sociálních službách) na obecním úřadu. Tato ZOZ se skládá ze dvou částí - obecné a odborné, dle pravidel daného zákona a vyhlášky. Tato zkouška může být nahrazena uznáním zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na základě rozhodnutí, které vydává Ministerstvo vnitra. 2.3 OPaP přihlašuje nové zaměstnance OSV ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti v době do 6 měsíců, a to v případě, že nový pracovník nedoloží uznání ZOZ. Každý nový pracovník je povinen si individuálně o uznání ZOZ zažádat, pokud to jeho vzdělání umožňuje. Článek 3 Proces přijímání nových zaměstnanců 3.1 Proces přijímání a zaškolování nových zaměstnanců zařazených v orgánech sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně právní ochrany nebo jiného zaměstnance OSV probíhá v úzké spolupráci mezi vedoucí OSV a vedoucí OPaP. 3.2 Vedoucí OSV potřebu vyhlášení výběrového řízení na OSV projednává s tajemníkem úřadu. Po projednání a určení, zda se jedná o nové místo nebo o zástup za dlouhodobou nepřítomnost a následném schválení vyhlášení výběrového řízení tajemníkem, zašle vedoucí OSV vedoucí OPaP výčet požadavků pro zájemce o pracovní pozici, který obsahuje: charakteristiku vykonávané práce, Strana 5 (celkem 14)

6 kvalifikační požadavky včetně návaznosti na odbornou způsobilost sociálního pracovníka, osobnostní předpoklady, požadované dovednosti (např. komunikativnost, smysl pro týmovou práci, řidičský průkaz), další předpoklady a doklady (např. bezúhonnost, délku praxe, profesní životopis, motivační dopis). 3.3 Konkrétní výčty požadavků na jednotlivé pracovní pozice na OSPOD (vedoucí OSPOD, terénní sociální pracovník, kurátor pro děti a mládež, pracovník pro náhradní rodinnou péči) jsou součástí metodiky ke standardu 4 Optimální počet pracovníků a jejich povinnosti a oprávnění. Požadavky na sociální pracovníky dalších oddělení stanoví vedoucí OSV ve spolupráci s příslušným vedoucím oddělení. 3.4 V případě volného pracovního místa nebo potřeby obsazení místa na OSV na dobu určitou hledá město Třinec nejprve vhodného zaměstnance mezi stávajícími zaměstnanci úřadu, kteří jsou zařazeni na jiných úsecích. Nenajde-li ho nebo jedná-li se o pracovní místo na dobu neurčitou, tajemník úřadu prostřednictvím OPaP zajistí vyhlášení výběrového řízení, které je vyvěšeno na úřední desce. Informaci o volném pracovním místě lze zveřejnit na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Jsouli mezi zájemci o místo, kteří se dříve přihlásili v rámci jiných výběrových řízení či zaslali životopis obecně bez vyhlášení výběrového řízení, osoby, které splňují požadavky na pracovní pozici, může je OPaP oslovit s výzvou, aby se do aktuálně vyhlášeného výběrového řízení přihlásili. 3.5 Přijaté žádosti o místo se podávají na podatelně městského úřadu v zalepené obálce a otevírají se až po termínu ukončení přijímání žádostí o místo za účasti vedoucí OPaP, vedoucí OSV a tajemníka. Jsou zkontrolovány náležitosti jednotlivých žádostí včetně požadovaných příloh, jejich kompletnost (zda žadatel doložil potřebné dokumenty), případně tajemník prostřednictvím OPaP vyzve žadatele o jejich doplnění ve stanoveném termínu. Zároveň je zkontrolováno, zda žadatel splňuje zákonné požadavky na vzdělání, případně další stanovené požadavky. Zájemci o místo, kteří požadavky nesplňují, jsou z výběrového řízení vyřazeni. Zájemci o místo, kteří požadavky splňují, jsou vedoucí OPaP pozváni k výběrovému řízení, které má několik fází. 3.6 První fází výběrového řízení je test, který se skládá ze dvou částí. První část tvoří psychologický test a druhou část test odborných znalostí z oblasti práce daného oddělení. Za přípravu a vyhodnocení psychologického testu zodpovídá vedoucí OPaP, Strana 6 (celkem 14)

7 odborný test připravuje a vyhodnocuje vedoucí OSV ve spolupráci s příslušným vedoucím oddělení. 3.7 Druhou fází výběrového řízení je pohovor s žadatelem. K pohovoru jsou přizváni žadatelé, kteří nejlépe uspěli v první fázi výběrového řízení. U pohovoru je přítomna výběrová komise zpravidla ve složení tajemník úřadu, vedoucí OSV a vedoucí OPaP (do komise lze přizvat i vedoucího příslušného oddělení). Ihned po ukončení pohovorů výběrová komise zhodnotí jednotlivé žadatele s ohledem na míru naplnění stanovených požadavků a stanoví pořadí uchazečů a pořídí o posouzení uchazečů písemnou zprávu, která obsahuje údaje o složení výběrové komise, seznam uchazečů a pořadí uchazečů, kteří předložili úplné přihlášky. Tuto zprávu předá předseda výběrové komise tajemníkovi. Konečné rozhodnutí o výběru mezi uchazeči splňujícími stanovené předpoklady a požadavky přísluší tajemníkovi. Nenajde-li se v rámci vyhlášeného výběrového řízení žádný vhodný žadatel, může tajemník rozhodnout o vyhlášení nového výběrového řízení. 3.8 O výsledcích výběrového řízení je vybraný zájemce o místo informován telefonicky, popřípadě em a neúspěšní žadatelé také písemnou formou. Pokud vybraný žadatel nabízené pracovní místo přijme, je pozván na osobní schůzku k vyřízení vstupních formalit apod. Nepřijme-li místo, může být nabídnuto jiným žadatelům dle stanoveného pořadí, popřípadě může být vyhlášeno nové výběrové řízení. Neúspěšným zájemcům o místo je rozeslán dopis o nepřijetí a zároveň jsou jim vráceny zaslané dokumenty, které byly přílohou žádosti (OPaP si ponechává pouze žádost o místo, životopis a motivační dopis žadatele v souladu se směrnicí č. 3/2014 Spisový a skartační řád). 3.9 OPaP vyřizuje všechny záležitosti ve věci přijetí nového zaměstnance, tedy uzavření pracovněprávního vztahu, zajištění vstupní pracovnělékařské prohlídky, přihlášení nového zaměstnance k úhradám za zdravotní a sociální pojištění, přidělení osobního čísla zaměstnance, požádá informatiky o přidělení práv a další. Dále OPaP seznámí nového zaměstnance se základními předpisy a pravidly na městském úřadě pracovní doba, evidence pracovní doby, karty zaměstnanců, dovolená, základní směrnice města upravující práva a další záležitosti dle Kolektivní smlouvy. Toto seznámení je pouze základní, této oblasti se dále věnují také v průběhu procesu zaškolování na OSV (všechny vnitřní předpisy a normativy jsou pracovníkům k dispozici na intranetu v sekci Předpisy vnitřní a Předpisy vnější a pracovníci jsou povinni se s nimi seznámit). OPaP zajistí pro nového pracovníka povinné vstupní vzdělávání úředníků a ve spolupráci s vedoucí OSV sestaví plán vzdělávání pracovníka a zajistí jeho plnění. Strana 7 (celkem 14)

8 3.10 Vedoucí OSV nového zaměstnance po jeho nástupu přivítá na OSV, proškolí ho v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, seznámí ho s místem výkonu práce a s novými spolupracovníky. Seznámí ho rovněž obecně se strukturou a odbornou činností OSV, principy omlouvání nepřítomnosti na pracovišti, možnostmi čerpání dovolené a povinností zajištění zastupitelnosti; v případě nepředložení dokladu ZOZ dohodne ve spolupráci s vedoucí OSV postup dokladování či uznání ZOZ. Rovněž mu předá na základě předávacího protokolu klíč od kanceláře. Další zaškolování pracovníka je pak zejména již v kompetenci konkrétního vedoucího oddělení. Článek 4 Proces zaškolení nových zaměstnanců na OSV 4.1 Proces adaptace nového zaměstnance není pouze záležitostí OPaP, vedoucího OSV a nového pracovníka. Na jeho průběhu se aktivně podílí vedoucí oddělení, určený mentor a celý pracovní kolektiv. 4.2 Vedoucí oddělení nového pracovníka přivítá na svém oddělení, seznámí ho s jeho vnitřním členěním, předá mu seznam zaměstnanců včetně kontaktů a ubezpečí ho, že se může v případě potřeby na něj nebo jakéhokoli jiného zaměstnance daného oddělení obrátit. 4.3 Vedoucí oddělení uvede pracovníka na jeho pracovní místo, předá mu příslušné vybavení (počítač, skříně, šatník apod.). Zajistí mu také další potřebné softwarové vybavení včetně přístupů a hesel ve spolupráci s odborem informatiky. 4.4 Novému pracovníkovi je vždy přiřazen mentor, který pracovníka zaškoluje a předává mu zkušenosti. Zpravidla je to pracovník, který s novým pracovníkem sdílí kancelář, aby byl novému pracovníkovi k dispozici. Mentorem se stává osoba, která má dostatek zkušeností s danou agendou, má dostatek informací o fungování organizace, odborné znalosti, je schopna a ochotna novému pracovníkovi poradit a informovat ho o způsobu práce na pracovišti, metodách práce a pracovních postupech. Mentora navrhuje vedoucí oddělení a schvaluje vedoucí OSV. Za podporu v procesu zaškolování lze přiznat mentorovi odměnu. 4.5 Vedoucí oddělení ve spolupráci s mentorem a novým pracovníkem připraví adaptační plán (formulář adaptačního plánu je přílohou této metodiky). Proces adaptace zahrnuje orientaci v rámci celé organizace a útvarovou orientaci a adaptaci na vlastní místo a je zaměřen na 3 základní oblasti: Strana 8 (celkem 14)

9 Základní orientace v organizaci a jejím systému (obecné informace o úřadu, znalost organizační struktury, princip docházky, stravování, hlášení absence, dovolené, nemoci, informace o odměňování, zaměstnaneckých benefitech, znalost vnitřních směrnic úřadu, doprava, útvarová orientace v rámci odboru a oddělení). Odborná příprava (zákony, vyhlášky, práce se spisovou dokumentací, práce v terénu, síť dostupných sociálních a návazných služeb, poradenství, znalost metodických postupů, povinností a úkolů spojených s konkrétním pracovním místem a seznámení se s terénem). Sociální adaptace a osobní dovednosti (spolupráce s kolegy a mentorem, schopnost samostatně pracovat, asertivní jednání, jednání s klientem v krizové situaci). 4.6 Délka adaptačního procesu je individuální, odvislá od délky praxe nového pracovníka (zda se jedná o zkušeného sociálního pracovníka, který již například pracoval v dané agendě či absolventa školy bez praktických zkušenosti v sociální oblasti). Standardně se adaptační proces rozvrhuje na dobu 3 měsíců tak, aby bylo možno si v rámci zkušební doby ověřit schopnosti, dovednosti a získané zkušenosti nového pracovníka, a také, aby se on mohl detailně seznámit s náplní práce. V této době by celkově mělo dojít k vyhodnocení, zda je nový pracovník schopen dostát nárokům pracovní pozice. 4.7 Adaptační plán se v rámci adaptačního procesu stanovuje vždy na období jednoho měsíce, kdy jsou stanoveny úkoly a oblasti, se kterými se má pracovník seznámit či které má naplnit. Pracovník je v průběhu adaptačního procesu průběžně dotazován vedoucím oddělení či OSV na průběh adaptačního procesu, zvládání úkolů, spolupráci na pracovišti, jeho pocity. Po uplynutí každého měsíce, na který byl adaptační plán vytvořen, je tento vyhodnocen vedoucím oddělení ve spolupráci s novým pracovníkem a mentorem a to formou společného, popřípadě individuálního rozhovoru. K hodnocení je vždy přizván vedoucí OSV. Ten je zaměřen zejména na naplnění stanovených úkolů v rámci adaptačního plánu, schopnosti zvládat stanovené úkoly, orientaci v dané problematice, celkové pocity a dojmy z práce a pracovního prostředí. Poslední část adaptačního plánu je vyhodnocována v předposledním nebo posledním týdnu zkušební doby a nejpozději 5 pracovních dní před ukončením zkušební doby jsou kopie vyhodnocení adaptačního plánu předány na OPaP. 4.8 Vyhodnocení je zaznamenáno do formuláře adaptačního plánu, kde se vyhodnotí, které stanovené dílčí oblasti se podařilo naplnit (nový pracovník je naplňuje, orientuje Strana 9 (celkem 14)

10 se v nich), které nikoli. Nebyla-li některá dílčí stanovená oblast v rámci adaptačního plánu naplněna nebo není-li si v ní nový pracovník jistý, převede se do adaptačního plánu pro následující období. Ve vyhodnocení se objeví také navržená opatření, která by vedla k samostatnější a efektivnější práci pracovníka. Vyhodnocený adaptační plán předkládá vedoucí oddělení vedoucí OSV ke schválení a předání kopie vyhodnocení adaptačního plánu na OPaP. 4.9 Nový pracovník se zpočátku zaučuje formou pozorování mentora při výkonu práce, postupně je zapojován do pracovního procesu. Mentor a nový pracovník pracují týmově na jednotlivých případech, společně absolvují sociální šetření a účastní se soudních jednání či jiných jednání ve věci klienta. Postupně nový pracovník přebírá jednotlivé úkoly v rámci jednodušších případů sepisování zpráv, jednání s klientem, jednání u soudu či u jiných institucí ve věci klienta, až po samostatné vedení případů za podpory mentora. Po ukončení zkušební doby lze nadále využívat podpory mentora až do úplného zaučení nového pracovníka Pracovník má vždy možnost se dotazovat nejen svého mentora, ale ostatních spolupracovníků či nadřízených. Článek 5 Přijímání stážistů 5.1 Na OSV mohou působit pouze stážisté (dále jen praktikanti ) z řad studentů, kteří se připravují na výkon práce sociálního pracovníka dle zákonem stanovené kvalifikace. Přítomnost dobrovolníků na pracovišti OSV se nepřipouští. 5.2 Zájemci o umožnění stáže (dále jen praxe ) na OSV osloví vedoucí OSV s žádostí o umožnění praxe (osloví-li jinou osobu, tato odkáže zájemce o praxi na vedoucí OSV). Zájemce o praxi musí vyplnit Dotazník pro zájemce o praxi, který je k dispozici na webových stránkách města. 5.3 Vedoucí OSV ve spolupráci s metodikem sociální práce a standardů kvality (dále jen metodik ) a vedoucím příslušného oddělení, kde chce zájemce praxi vykonávat, žádost posoudí. 5.4 Při posuzování žádosti o praxi přihlédnou zejména k tomu, zda zájemce studuje sociální obor a zda je z kapacitních důvodů možné praxi umožnit. Zároveň se ověří, zda již zájemce praxi na zdejším OSV v minulosti absolvoval (absolvovat praxi na OSV opakovaně, zejména na stejném oddělení, je možné pouze výjimečně, např. pokud Strana 10 (celkem 14)

11 praktikant píše tématicky zaměřenou absolventskou, bakalářskou či magisterskou práci). 5.5 Zároveň se posuzuje, zda jsou zájemcem stanovené cíle praxe a další požadavky reálné. Zjišťuje se také, zda zájemce osobně či jeho blízký příbuzný či známý nebyl klientem daného oddělení (z etických důvodu a důvodů ochrany dat spisové dokumentace). V případě takového zjištění lze žádost o praxi zamítnout. 5.6 Je-li možné praxi umožnit, informuje o tom metodik zájemce o praxi formou u a vyzve ho k předložení dalších dokumentů nezbytných pro uskutečnění praxe. Zároveň dohodne se zájemcem osobní schůzku ještě před nástupem na praxi, při které jedná ohledně uzavření smlouvy o praxi, informuje zájemce o praxi o pravidlech Městského úřadu Třinec, zejména s ohledem na oblékání, chování, mlčenlivosti apod. 5.7 Studenti škol, se kterými má město Třinec uzavřenou smlouvu o zajištění odborných praxí, kde jsou upraveny práva a povinnosti smluvních stran při zajištění praxe, smlouvu nedokládají (postup dle předchozích bodů článku tímto není dotčen). Studenti těchto škol již nepředkládají samostatnou smlouvu o umožnění praxe, ale po vyplnění Předběžného souhlasu s umožněním odborné praxe předloží Trojstranný kontrakt, jehož obsahem je dohoda o termínu praxe včetně dohody o rozvržení pracovní doby na pracovišti a cíle praxe. Vedoucí OSV podepíše trojstranný kontrakt a předá studentovi, aby zajistil podpis školy (trojstranný kontrakt je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží škola, druhé OSV a třetí zájemce). Je možné potvrdit zájemci také další potřebné dokumenty (např. potvrzení k lékařské prohlídce, kterou hradí student nebo škola). Trojstranný kontrakt musí být podepsán všemi stranami před nástupem na praxi. 5.8 Je-li zájemce z jiné školy, předloží OSV návrh smlouvy o umožnění praxe. Návrh smlouvy je posouzen metodikem, zda splňuje všechny formální náležitosti. Ověří také, zda jsou ve smlouvě specifikovány: povinnosti smluvních stran včetně mlčenlivosti, cíl praxe, popřípadě činnosti, které budou praktikantovi umožněny vykonávat, nebo kompetence, které má praktikant získat, pojištění odpovědnosti za škodu, kterou student může způsobit. 5.9 Všechny smlouvy či jiné dokumenty musí být vyřízeny a podepsány tajemníkem před nástupem praktikanta na praxi. Bez řádně podepsané smlouvy či kontraktu nelze praxi na OSV umožnit. Strana 11 (celkem 14)

12 5.10 Zhruba týden před započetím praxe upozorní metodik vedoucího příslušného oddělení na termín začátku praxe. Článek 6 Průběh praxe 6.1 Praktikant je po svém nástupu proškolen vedoucí OSV v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, je poučen o základních právních předpisech a zejména povinnosti dodržovat mlčenlivost. Toto proškolení a poučení stvrdí praktikant svým podpisem. Také jsou mu připomenuta základní pravidla organizace, zejména pravidla pro chování, vystupování či oblékání. Praktikant zároveň podepisuje prohlášení Střety zájmu, kde se zavazuje bezodkladně oznamovat, pokud se při výkonu praxe setká s klientem, kterého zná (případně jeho spisovou dokumentací). Zároveň zde vytyčuje lokalitu, ve které by s ohledem na větší riziko setkání s blízkými či známými neměl praxi vykonávat (s ohledem na své současné nebo bývalé bydliště). 6.2 Vedoucí OSV seznámí praktikanta po proškolení s členěním OSV a představí ho vedoucím oddělení. Praktikant poté absolvuje tzv. kolečko, kdy je vedoucími oddělení seznámen s činnostmi, které se na jednotlivých odděleních realizují. 6.3 Kolečko končí na oddělení, kde bude praxi vykonávat. Zde je vedoucím oddělení seznámen s pracovníky oddělení a je mu přiděleno pracovní místo, je-li to z kapacitních důvodů možné (případně bude u vedoucího oddělení). Praktikanta vedoucí oddělení seznámí s pravidly chování na sociálních šetřeních a při soudních jednáních či jiných činnostech a dohodne se s ním, v jakém rozsahu se bude účastnit sociálních šetření a soudních jednání, zda má zájem zaměřit se na konkrétní činnosti (např. na NRP, kurátory či opatrovníky). Je-li to možné, je žádoucí, aby praktikant absolvoval účast na šetření a byl přítomen soudnímu jednání v rámci jednoho případu (v případě praxe na OSPOD) nebo se účastnil sociálního šetření a dalších úkonů v rámci provádění sociální práce u jednoho případu (v případě praxe na oddělení sociální pomoci). 6.4 Poté může být praktikant přidělen konkrétnímu pracovníkovi, případně pracovníkům v rámci jednoho úseku (např. kurátoři, NRP, opatrovanci, dle svého zájmu), kteří ho budou na praxi provádět a zaškolovat. Pokud se chce seznámit s prací na více úsecích, bude ho provádět a zaškolovat vedoucí příslušného oddělení a dle aktuální situace (plánovaná šetření, soudní jednání, návštěvy opatrovanců) ho přidělovat v konkrétních dnech konkrétním pracovníkům. Strana 12 (celkem 14)

13 6.5 Mentorem, který zodpovídá za průběh a realizaci praxe, je vedoucí OSV, která si ověří naplňování smlouvy či kontraktu o praxi u příslušného vedoucího oddělení. Ve smlouvě může být vepsáno také více mentorů, kteří měli praktikanta v průběhu praxe na starosti. Organizační věci jako úprava rozvržení pracovní doby (např. při nemoci, vyřizování nezbytných osobních záležitostí či z provozních důvodů) projednává praktikant s vedoucím příslušného oddělení a metodikem, který eviduje docházku praktikanta. 6.6 Praktikant je oprávněn se v průběhu praxe dotazovat na skutečnosti, které mu nejsou jasné, a pracovníci se mu snaží vše objasnit a vysvětlit. Praktikant je povinen se řídit pokyny pracovníků a dodržovat pravidla slušného chování a vnitřní směrnice úřadu, se kterými byl seznámen. Porušuje-li praktikant tyto pravidla, může být po předchozím pohovoru jeho praxe ukončena. Praktikant, setká-li se s nevhodným chováním vůči své osobě, se může obrátit na vedoucího příslušného oddělení nebo vedoucí OSV. 6.7 Závěrečné hodnocení praktikanta se vyplňuje na formuláři, který předloží praktikant. Ve spolupráci s vedoucím příslušného oddělení a pracovníky, kteří s praktikantem spolupracovali, vyplní hodnocení metodik. To pak předloží vedoucí OSV ke schválení a podpisu. 6.8 Hodnocení praxe na OSV prostřednictvím dotazníku vyplňuje také praktikant, který se vyjadřuje ke způsobu zaškolení, naplnění smlouvy či dohody, umožnění naplnění stanovených cílů apod. Hodnocení se zakládá a může být podkladem pro změnu či úpravu pravidel pro působení stážistů a praktikantů na OSV, popřípadě může sloužit jako inspirace pro další zkvalitňování práce na OSV. 6.9 Praxi, stáž či nespecifickou rekvalifikaci (úřadu práce) mohou na OSV vykonávat také studenti středních škol či absolventi v rámci rekvalifikačních kurzů. Tito však nekonají odbornou praxi zaměřenou na sociální práci, ale vykonávají pouze administrativní činnosti. Jejich přijímání probíhá za podobných podmínek (především bez požadavku studia v oblasti sociální práce) a jsou pod metodickým vedením vedoucího oddělení rozvoje sociálních služeb (dále jen ORSS), kdy jsou zařazeni do jeho oddělení s tím, že vykonávají činnost i v rámci jiných oddělení OSV. Hodnocení rovněž připravuje vedoucí ORSS ve spolupráci s metodikem OSV Vyhodnocení dotazníků od praktikantů provádí pololetně metodik OSV a předkládá s návrhy na zkvalitnění práce vedoucí OSV. Strana 13 (celkem 14)

14 Článek 7 Přechodná a závěrečná ustanovení 7.1 Tato metodika nabývá platnosti dnem jejího schválení vedoucím odboru sociálních věcí (podpisu). 7.2 Tato metodika nabývá účinnosti dne Tato metodika může být měněna pouze číslovanými dodatky, které jsou její nedílnou součástí od data v nich stanoveného. Dodatky jsou vždy zapracovány do úplného znění metodiky. V Třinci dne Mgr. Ellen Raszková, v.r. vedoucí odboru sociálních věcí Doplňující dokumenty prokazující naplňování standardu: 1 Dokument č. 1A: Formulář adaptačního plánu OSPOD Dokument č. 1B: Formulář adaptačního plánu OSP Dokument č. 1C: Formulář adaptačního plánu ORSS Dokument č. 2: Dotazník pro zájemce o praxi Dokument č. 3: Prohlášení Střety zájmů Dokument č. 4: Dotazník o proběhlé praxi Dokument č. 5: Prohlášení o seznámení s právními a vnitřními předpisy na OPaP 1 Změna či úprava těchto dokumentů nezakládá změnu samotné metodiky. Změny těchto dokumentů jsou evidovány samostatně. Strana 14 (celkem 14)

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 7/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Vydal:

Více

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ- PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 4/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 INFORMOVANOST O VÝKONU SOCIÁLNĚ-

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ - standard č. 5

PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ - standard č. 5 PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ - standard č. 5 Kritérium 5a: Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona

Více

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 4, 5, 6 (Personální

Více

Směrnice pro oceňování sociálních pracovníků

Směrnice pro oceňování sociálních pracovníků Označení dokumentu: S/02/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 01.02.2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 6/1 MĚSTO TŘINEC

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

PREVENCE A NÁVAZNÉ SLUŽBY VČETNĚ AKTIVIT

PREVENCE A NÁVAZNÉ SLUŽBY VČETNĚ AKTIVIT MĚSTO TŘINEC MĚSTSKÝ ÚŘAD, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 8/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PREVENCE A NÁVAZNÉ SLUŽBY

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením

P o s t u p. při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební době, se závěrečným hodnocením P o s t u p při realizaci adaptačního procesu nových zaměstnanců ve sjednané zkušební

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Zpracovala: Stanislava Češková Dne: 3. 1. 2008

Zpracovala: Stanislava Češková Dne: 3. 1. 2008 25. Pravidla pro přijímání nových zaměstnanců a činnost fyzických osob, které nejsou s poskytovatelem v pracovně právním vztahu (Zastoupení pracovnic v soc. službách v době nemoci, dovolené) 1. O přijetí

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM ).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM ). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM 500000) Praha 29. června 2016 Č. j. MPSV-2016/137742-111/SZ/VŘ Státní tajemník v Ministerstvu práce

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Chráněné bydlení Personální zajištění služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Standard č. 9 Chráněné bydlení Personální zajištění služby Účinnost od: 1. 1. 2012 Platnost do: revize Schválil:

Více

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy S B Í R K A interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy Ročník: 2015 V Praze dne 25. května 2015 Částka: 12 O B S A H: Část I. 11. pokyn ředitele Hasičského záchranného

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vydává v souladu s ustanovením 11 a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických

Více

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Lekce I Přehled Získávání a výběr zaměstnanců Hledáme někoho? Koho hledáme? Firemní kultura

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO ŘEDITELE ODBORU HYGIENY PRÁCE VE SLUŽEBNÍM ÚŘADĚ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICI LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI V Praze dne 23. 3. 2016 č.j. MZDR

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní ministerský rada odboru 35 Finanční trhy II Č.j.: MF-44131/2015/3002 Datum: 6. října 2015 Státní tajemník v Ministerstvu financí ČR jako

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

IX. Organizační schéma

IX. Organizační schéma IX. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Samotnou službu zajišťuje 1 pečovatelka na plný pracovní úvazek. Zástup pečovatelky je zajištěn pracovníkem, který splňuje kvalifikační požadavky

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 4.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2. 1. 2014 Zuzana Škochová personalista Datum:

Více

Reklamační řád. vnitřní předpis č. 4. společnosti Evermore Capital s.r.o., Nádražní 344/23, Praha 5, IČ 03464661. (dále jen Společnost )

Reklamační řád. vnitřní předpis č. 4. společnosti Evermore Capital s.r.o., Nádražní 344/23, Praha 5, IČ 03464661. (dále jen Společnost ) Reklamační řád vnitřní předpis č. 4 společnosti Evermore Capital s.r.o., Nádražní 344/23, Praha 5, IČ 03464661 (dále jen Společnost ) Platnost od: 1. 4. 2015 Účinnost od: 10. 4. 2015 Schválil: Tomáš Provazník,

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Článek 1 Obecné ustanovení

Článek 1 Obecné ustanovení MĚSTO TŘINEC 2008 Obecně závazná vyhláška č. 5/2008 o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele, a znalosti obsluhy taxametru řidiči vozidla taxislužby

Více

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ

Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha západ Pokyn ředitele školy k omlouvání žáků Č. j.: 00283/14/ZS Účinnost od: 26.5.2014 Spisový znak: Počet příloh: 3 Skartační znak: Zpracováno podle metodického

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení v oddělení 3003 Organizace a právní podpora v odboru 30 - Personální Č.j.: MF-57909/2015/3002-1 Datum:

Více

SMĚRNICE O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

SMĚRNICE O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Domov pro seniory Dobřichovice se sídlem Brunšov 365, Všenory 252 31 SMĚRNICE O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo předpisu S-31 Vypracoval: Bc. Robert Pitrák, Spisový znak Skartační znak Schválil:

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Diplomatická akademie Rytířská 31, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 186 252, fax: +420 224 186 251 www.mzv.cz VŠEOBECNÁ VNĚJŠÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ DO DIPLOMATICKÉ

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Č.j.: MF-50763/2015/3002 Datum: 9. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel Město Osečná tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná Zadávací řízení je organizováno formou výzvy

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce

Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Město Semily Výběr společnosti zajišťující zadání veřejné zakázky na dodavatele plynu formou elektronické aukce Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s interní směrnicí Města Semily č. 3/2007 2011 Úvodní

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Výzva k podání cenových nabídek

Výzva k podání cenových nabídek Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Výzva k podání cenových nabídek Veřejná zakázka malého rozsahu dodávku zadávaná podle ustanovení 6, 12

Více

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest 1 Účel zkoušky Účelem kvalifikační zkoušky je ověřit, zda má žadatel potřebné odborné znalosti a způsobilost vykonávat samostatně

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 1 (celkem 6) Program zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Strana 2 (celkem 6) OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. OVĚŘENÍ

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky ze dne 18. dubna 2008. zkušební řád kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky ze dne 18. dubna 2008. zkušební řád kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 18. dubna 2008 zkušební řád kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora Zkušební řád upravuje postup při provádění kvalifikační zkoušky vykonavatele

Více

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost?

Co je považováno orgánem sociálně právní ochrany dětí za stížnost? Orgán sociálně právní ochrany dětí má zpracovány pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty Orgán sociálně právní ochrany informuje klienty a další

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 517/2013 Směrnice č.: 02/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení foto-, fono-, kinodokumentů a služeb veřejnosti, odborný rada, ID 17000470 v Národním archivu Č.j.: NA 2168/2016 Datum: 15.

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

Help-in, obecně prospěšná společnost 792 01 Bruntál, U Rybníka 4 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ V SOCIÁLNÍ PORADNĚ

Help-in, obecně prospěšná společnost 792 01 Bruntál, U Rybníka 4 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ V SOCIÁLNÍ PORADNĚ Help-in, obecně prospěšná společnost 792 01 Bruntál, U Rybníka 4 SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ V SOCIÁLNÍ PORADNĚ (výtisk č.1 - sídlo) Zpracoval: vedoucí služby Vydal: Mgr.Jana Hančilová

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Reklamační řád BH Securities a.s.

Reklamační řád BH Securities a.s. Reklamační řád BH Securities a.s. F13_Reklamační řád_1.1.11ml.doc 1 z 7 OBSAH Článek 1 Účel předpisu...3 Článek 2 Úvodní ustanovení...3 Článek 3 Reklamace zákazníka...3 Článek 4 Stížnost zákazníka...3

Více

Pokyn k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění

Pokyn k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění Pokyn k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění 1. Základní ustanovení (1) Pokyn v souladu s Řádem pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka upravuje podmínky pro vydání dekretů a dalších dokladů

Více