newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE"

Transkript

1 NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele zákoníku práce rozhodovat ještě Senát Parlamentu ČR, vše nasvědčuje tomu, že novela nabude účinnosti dne Změna zákoníku práce přináší větší flexibilitu do pracovněprávních vztahů, snížení nákladů souvisejících se zaměstnáváním a možnost lepšího využívání zaměstnanců. V zákoníku práce bude nově formálně zakotvena podpůrná působnost občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. Do budoucna tak nebudou vznikat pochybnosti při využití občanskoprávních institutů, jako je odstoupení od smlouvy, započtení, popř. smluvní pokuta v pracovněprávních vztazích. Vážené dámy, vážení pánové, cílem poradenské kanceláře LTA je poskytovat svým klientům komplexní právní, daňové, účetní a auditorské poradenství. Jedním z předpokladů pro úspěšnou spolupráci mezi námi a klientem je i včasné informování klientů o připravovaných změnách právních, daňových a účetních předpisů a o vývoji judikatury soudů. Poradenská kancelář LTA Vás bude pravidelně a bezplatně informovat formou newsletteru o významných změnách v těchto předpisech, které mají bezprostřední vliv na Vaše každodenní rozhodování. Náš první newsletter je věnován rozsáhlé novele zákoníku práce, která byla dne 9. září 2011 schválena Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky a v současné době míří do Senátu Parlamentu ČR. S velkou pravděpodobností lze tedy předpokládat, že tyto významné změny v zákoníku práce nabudou účinnosti dnem 1. ledna V newsletteru Vám předkládáme nejvýznamnější změny zákoníku práce a současně tyto změny porovnáváme s právě platnou právní úpravou. Jsme přesvědčeni o tom, že Vám tento newsletter umožní se velmi rychle zorientovat v připravovaných změnách. V případě jakýchkoliv dotazů je Vám tým poradenské kanceláře LTA kdykoliv k dispozici. Váš tým LTA

2 Další významné změny zákoníku práce: Zkušební doba Zkušební dobu lze sjednat na dobu až 3 měsíců bez ohledu na délku trvání pracovního poměru. Zkušební doba se automaticky prodlužuje o dobu překážek v práci (např. nemoc, prostoj v práci). Zkušební doba u řadových zaměstnanců může být sjednána až na dobu 3 měsíců, u vedoucích zaměstnanců až na dobu 6 měsíců. U pracovních poměrů na dobu určitou nesmí zkušební doba činit více než jednu polovinu sjednané délky pracovního poměru. U vedoucích zaměstnanců tedy může být sjednána zkušební doba na 6 měsíců pouze tehdy, pokud byl pracovní poměr s vedoucím zaměstnancem sjednán nejméně na dobu 12 měsíců. Zkušební doba se bude nově prodlužovat nejen o překážky v práci, ale také o celodenní dovolenou. Pracovní poměr na dobu určitou Pracovní poměr na dobu určitou lze uzavřít v celkové délce 2 let, bez ohledu na počet smluv. Je však nutné, aby mezi skončením pracovního poměru na dobu určitou a založením nového pracovního poměru na dobu určitou při shodném zaměstnavateli a zaměstnanci uplynula prodleva alespoň 6 měsíců. Výše zmíněné omezení neplatí např. při náhradě dočasně nepřítomného zaměstnance, pro vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele (např. sezónní práce) nebo u pracovních poměrů uzavíraných mezi zaměstnancem a agenturou práce za účelem dočasného přidělení k uživateli práce. Podle přijatých změn nesmí doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami přesáhnout 3 roky. Zároveň platí, že ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakován nebo prodloužen maximálně dvakrát. Poté musí následovat prodleva alespoň v délce 3 let, než by bylo možné uzavřít mezi stejnými stranami další pracovní poměr na dobu určitou. Zrušena byla výjimka pro ty zaměstnance, kteří byli přijati na dobu určitou jako náhrada za dočasně nepřítomného zaměstnance a pro vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. Nový výpovědní důvod na straně zaměstnavatele Zaměstnavatel bude mít možnost dát zaměstnanci výpověď rovněž pro zvlášť hrubé porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance v době prvních 21 dnů trvání pracovní neschopnosti.

3 Odstupné Odstupné je vypláceno při výpovědi ze strany zaměstnavatele pro rušení nebo stěhování zaměstnavatele a jiné organizační změny (tzv. organizační důvody) ve výši alespoň trojnásobku a v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání dvanáctinásobku průměrné měsíční mzdy. Odstupné ve výši trojnásobku průměrné měsíční mzdy náleží i zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr z důvodu dlužných mezd nebo z důvodu vážného ohrožení svého zdraví. Pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodli (písemně nebo i ústně) jinak, odstupné se vyplácí spolu s poslední mzdou. Nově bude výše odstupného u tzv. organizačních důvodů záviset na délce trvání pracovního poměru.v případě, že bude zaměstnanec pracovat u zaměstnavatele méně než 1 rok, bude mu náležet odstupné ve výši jednoho průměrného měsíčního výdělku. Jestliže pracovní poměr trval od jednoho roku do dvou let, vyplatí zaměstnavatel odstupné ve výši dvou průměrných měsíčních výdělků a pokud pracovní poměr trval déle než dva roky, poskytne zaměstnavatel odstupné ve výši tří průměrných měsíčních výdělků. Pokud zaměstnanec okamžitě zruší pracovní poměr pro dlužné mzdy, nebude mu náležet odstupné, ale náhrada mzdy za dobu odpovídající výpovědní lhůtě. Nově je stanoven požadavek na písemnou formu dohody o jiném než zákonném termínu výplaty odstupného. Dohoda o provedení práce Na dohodu o provedení práce je možné konat práci u jednoho zaměstnavatele maximálně v rozsahu 150 hodin ročně. Na dohodu o provedení práce bude možné konat práci u jednoho zaměstnavatele až do ročního limitu 300 hodin. V případě, že měsíční výdělek dosáhne výše Kč hrubého, bude nutné odvádět pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na zdravotní pojištění. Dočasné přidělení zaměstnance Dočasné přidělení zaměstnanců mohou provádět pouze agentury práce s příslušným povolením Ministerstva práce a sociálních věcí. Zaměstnavateli bude dána možnost, aby po dohodě se zaměstnancem, který u zaměstnavatele pracuje déle než 6 měsíců, přidělil tohoto zaměstnance na práci k jinému zaměstnavateli. Bude však nutné respektovat zásadu, že pracovní podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nesmí být horší než pracovní podmínky kmenových zaměstnanců.

4 Rozvržení pracovní doby U rovnoměrného rozvržení pracovní doby je třeba, aby pracovní doba nepřekročila 9 hodin, u nerovnoměrného 12 hodin. Fond pracovní doby je třeba vyrovnat nejdéle po 4 týdnech. Délka směny u obou způsobů rozvržení bude činit 12 hodin. Fond pracovní doby bude možné vyrovnávat až po 26 týdnech, pokud u zaměstnavatele působí odbory, bude možné v kolektivní smlouvě stanovit vyrovnávací období až v délce 52 týdnů. Dovolená Jestliže zaměstnanci, který u zaměstnavatele pracoval celý kalendářní rok, vzniklo právo na dovolenou, je zaměstnavatel povinen určit vyčerpání celých 4 týdnů dovolené. V případě, že zaměstnanec dovolenou nevyčerpá, převede se do dalšího roku. Pokud ani v dalším roce tuto převedenou dovolenou nevyčerpá, pak dovolená v rozsahu 4 týdnů bez náhrady propadá a případný další nárok (např. 5 týden) se proplácí nebo jej lze převést do třetího roku. Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou se poskytne při ukončení pracovního poměru nebo z týdnů, které převyšují čtyřtýdenní zákonný nárok. Dle nové úpravy bude nutné, aby zaměstnanec vyčerpal celou dovolenou v daném roce, ledaže by čerpání bránily naléhavé provozní důvody nebo překážky v práci na straně zaměstnance. Pokud zaměstnavatel neurčí zaměstnanci nástup nevyčerpané dovolené do následujícího kalendářního roku, získává právo určit nástup dovolené též zaměstnanec. V takovém případě zaměstnavateli alespoň se 14 denním předstihem písemně oznámí den nástupu dovolené. Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou se bude poskytovat výlučně s ukončením pracovního poměru.

5 Konkurenční doložka Konkurenční doložku lze sjednat po zkušební době na dobu maximálně jednoho roku s tím, že zaměstnavatel je povinen vyplácet náhradu mzdy ve výši průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc trvání konkurenční doložky. Konkurenční doložku bude možné sjednat i za trvání zkušební doby. Zaměstnavatel bude zaměstnanci poskytovat přiměřené peněžité vyrovnání za každý měsíc trvání závazku z konkurenční doložky, nejméně však ve výši poloviny průměrného měsíčního výdělku. Příplatek za práci přesčas Práci přesčas je možné nařídit v maximálním rozsahu 150 hodin za rok a ne více než 8 hodin v jednom týdnu. Po dohodě je možné odpracovat za rok až 416 přesčasových hodin (8 hodin týdně). Zohlednit práci přesčas ve mzdě je možné pouze u vedoucích zaměstnanců za předpokladu, že je mzda sjednána ve smlouvě. Maximálně lze zohlednit 150 hodin práce přesčas za rok. Práci přesčas bude možné zohlednit ve mzdě všech zaměstnanců, kteří mají mzdu sjednánu ve smlouvě, a to až do limitu 150 hodin ročně. U vedoucích zaměstnanců bude možné ve mzdě zohlednit práci přesčas až do výše 416 hodin ročně. Moderační právo soudu Soud bude mít ve sporech o neplatném rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele možnost přiměřeně snížit náhradu mzdy poskytovanou zaměstnanci. Bude tomu v případech, kdy celková doba, za kterou by měla zaměstnanci příslušet náhrada mzdy, přesahuje 6 měsíců. Soud přihlédne zejména k tomu, zda byl zaměstnanec mezitím zaměstnán jinde, jakou práci konal a jakého dosáhl výsledku nebo z jakého důvodu se do práce nezapojil. Částečná nezaměstnanost Pokud chce zaměstnavatel využít institutu částečné nezaměstnanosti, je nutné projednat výši náhrady mzdy s odborovou organizací nebo o ní rozhodne úřad práce. Náhradu mzdy ve výši alespoň 60% průměrného měsíčního výdělku lze při částečné nezaměstnanosti vyplácet i na základě vnitřního předpisu. Kontakt: LTA Melzer Brázdil s.r.o. advokáti Anglická 140/20, Praha 2, Jaroslav Melzer, partner Tel.: Boris Brázdil, partner Tel.: Poradenská kancelář LTA si Vás dovoluje upozornit, že informace uvedené v tomto newsletteru mají pouze obecný charakter a nenahrazují právní nebo daňové poradenství. V případě potřeby individuálního právního nebo daňového poradenství Vám doporučujeme obrátit se na některého z našich specialistů.

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4577 365 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.)

Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce 2012 (zákon č. 262/2006 Sb.) Zákoník práce ve znění účinném od 1.1.2012, na základě novely č. 365/2011 Sb. ze dne 6.11.2011. Úplné znění zákona č. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb., 126/2008

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008 Sb. Změna:

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Eva Fialová v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry spolufinancovaného prostřednictvím

Více

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné

Osoby se zdravotním postižením a osoby zdravotně znevýhodněné PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Osoby se zdravotním postižením (OZP) mají v pracovním procesu stejná práva a

Více

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce

ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ZÁKON 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., se zapracovanými změnami dle vyhlášky č. 357/2007 Sb., ve znění

Více

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. HLAVA I Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce - znění dle 155/13 Sb. 262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007

Více

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Zákon, zákoník práce PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 262/2006 Sb Zákoník práce Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do Podmíněné datum Zákon, zákoník práce ČÁST PRVNÍ HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I

ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006. zákoník práce ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ZÁKON č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Více

Slovenské pracovní právo je opět v novém kabátě

Slovenské pracovní právo je opět v novém kabátě Slovenské pracovní právo je opět v novém kabátě Stává se pravidlem, že každý podzim čeká Slovensko další novela zákoníku práce. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Zásadní změny se týkají například definice

Více

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti

KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti KROK ZA KROKEM aneb jak se neztratit v labyrintu zodpovědnosti Příručka pro pedagogy k výuce finanční a občanskoprávní gramotnosti Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. realizuje projekt KROK ZA KROKEM

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Informace pro přeshraniční pracovníky. v česko-německo-polském pohraničí

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Informace pro přeshraniční pracovníky. v česko-německo-polském pohraničí REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informace pro přeshraniční pracovníky v česko-německo-polském pohraničí 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org www.mrz-laba-nysa.org

Více

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015.

rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Vážení příznivci mzdové problematiky, rok se s rokem sešel a je mi ctí uvést do světa již naše třetí vydání Průvodce mzdovou problematikou rok 2015. Byl to můj sen, mít k účetnímu portálu svého průvodce,

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY SAMOSTATNÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2012 Smluvní strany

Více

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou

Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Kolektivní smlouva od 1.9.2013 na dobu neurčitou Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých

Více

Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010

Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010 Nebojujte s úfiady a zamûstnavateli 2010 APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha 2010 Vydání publikace bylo financováno grantem z Operaãního programu Praha Adaptabilita, kter je spolufinancován

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Vybrané kapitoly z práva

Vybrané kapitoly z práva ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Pavel Godický Vybrané kapitoly z práva Opava 2011 Obecná charakteristika práce Tento studijní

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění

DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ. edice práce I mzdy I pojištění JUDr. Pavla Hloušková, Mgr. Zdeněk Schmied, Mgr. Ludmila Tomandlová, JUDr. Ladislav Trylč DOTAZY A ODPOVĚDI Z PRAXE ZÁKONÍKU PRÁCE 375 ODPOVĚDÍ obecné otázky vznik, změna a skončení pracovního poměru dohody

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů Českomoravská konfederace odborových svazů nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 Název: Pro jednání Rady ČMKOS Dne: 23. 8. 2010 K bodu programu č.: 3b Informace k návrhům novely zákoníku práce a zákonů

Více

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BAKALÁŘSKÁ

Více