V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S FZÚ AV ČR, v. v. i.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S FZÚ AV ČR, v. v. i."

Transkript

1 V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S FZÚ AV ČR, v. v. i. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ (dále jen zaměstnavatel ) vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb. (Zákon o veřejných výzkumných institucích) tento vnitřní mzdový předpis: Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vnitřní mzdový předpis vychází z těchto právních a vnitřních předpisů: a) Zákon č. 341/2005 Sb. (Zákon o veřejných výzkumných institucích) b) Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) c) Nařízení vlády 567/2006 k provedení zákona č. 262/2006 Sb. d) Stanovy Akademie věd České republiky e) Kolektivní smlouva FZÚ AV ČR, v. v. i., a ZO OSPVV f) Interní norma AV ČR č. 13/2006 Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR g) Organizační řád FZÚ AV ČR, v. v. i. h) Interní norma č. 10/2006 Vzorové předpisy pracovišť AV ČR jako veřejných výzkumných institucí - Vzorový vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné instituce Článek 2 Rozsah platnosti (1) Tento vnitřní mzdový předpis stanoví podmínky pro poskytování a stanovení výše mzdy osob, které jsou v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli a místo výkonu práce mají na území České republiky (dále jen zaměstnanec ) s výjimkou ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., (dále jen ředitel ). (2) Odměňování podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je upraveno v zákoníku práce. Výši odměny a podmínky pro její poskytování sjedná zaměstnavatel se zaměstnancem dohodou. (3) Mzdu ředitele stanoví předseda Akademie věd ČR. Článek 3 Rozhodování o mzdových záležitostech Vnitřní mzdový předpis vychází z Číselníku kategorií zaměstnanců (příloha č. 1) a z Katalogu prací (příloha č. 2) a stanoví: a) způsob zařazování zaměstnanců do tarifních tříd, b) přiznávání tarifní mzdy, c) přiznávání jednotlivých druhů peněžitého plnění vedle tarifní mzdy a stanovení jejich výše. Článek 4 Mzda (1) Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda. Mzda je peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. (2) Za mzdu se nepovažují plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady a odměna za pracovní pohotovost. 1

2 (3) Mzdu stanoví zaměstnavatel na základě tohoto vnitřního mzdového předpisu ve mzdovém výměru. (4) Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za kterou má tato mzda příslušet. (5) Zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní mzdový předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. (6) U všech zaměstnanců zaměstnavatele je uplatněna měsíční mzda. Článek 5 Minimální mzda (1) Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovním poměru a v pracovněprávním vztahu založeném dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr. Mzda nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy se pro tento účel nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. (2) Nedosáhne-li mzda nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek podle zákoníku práce. Článek 6 Zaručená mzda (1) Zaručená mzda je mzda, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, tohoto vnitřního mzdového předpisu nebo mzdového výměru. (2) Úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování se řídí ustanoveními 112 odst. 2 zákoníku práce. (3) Nejnižší úrovně zaručené mzdy v jednotlivých tarifních třídách jsou uvedeny v příloze č. 3 a 4 tohoto předpisu. Článek 7 Peněžitá plnění (1) Zaměstnancům poskytuje zaměstnavatel tato peněžitá plnění: a) mzdu ( 113 ZP), b) mzdu za práci přesčas ( 114 ZP), c) mzdu za práci ve svátek ( 115 ZP), d) mzdu za noční práci ( 116 ZP), e) mzdu a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí ( 117 ZP), f) mzdu za práci v sobotu a v neděli ( 118 ZP), g) mzdu při výkonu jiné práce, h) odměny, i) odměnu za pracovní pohotovost. (2) Mzda poskytovaná zaměstnancům se podle tohoto vnitřního předpisu skládá z: a) tarifní mzdy, případně: b) osobního příplatku, c) příplatku za vedení. 2

3 Článek 8 Tarifní mzda a tarifní třída (1) Tarifní mzda je základní část mzdy, její výše je vymezena zařazením zaměstnance do tarifní třídy. (2) Podle druhu činnosti se zaměstnanci rozdělují do dvou skupin (čl. 22 přílohy Stanov AV ČR): a) vysokoškolsky vzdělaní pracovníci výzkumných útvarů zaměstnavatele zařazení podle kariérního řádu Akademie věd ČR do některého z kvalifikačních stupňů (dále jen výzkumní pracovníci ), b) ostatní zaměstnanci. (3) Tarifní mzda vychází ze stanovené týdenní pracovní doby 40 hodin týdně, krátí se vždy při zkrácení týdenní pracovní doby a v závislosti na počtu neodpracovaných hodin. (4) Zaměstnanci, který řeší projekt výzkumu a vývoje nebo se na jeho řešení podílí, může být tarifní mzda nebo její část vyplácena ze mzdových prostředků přidělených na řešení tohoto projektu. Výše a způsob vyplácení takové tarifní mzdy musí být v souladu s pravidly stanovenými ve smlouvě uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem prostředků na řešení projektu. (5) Výzkumní pracovníci jsou podle přiznaného kvalifikačního stupně zařazeni do tarifních tříd V1 až V6: a) odborný pracovník výzkumu a vývoje do třídy V1, b) doktorand do třídy V2, c) postdoktorand do třídy V3, d) vědecký asistent do třídy V4, e) vědecký pracovník do třídy V5, f) vedoucí vědecký pracovník do třídy V6, s tarifním rozpětím uvedeným v příloze č. 3. Výši tarifní mzdy v rámci rozpětí příslušné třídy stanoví zaměstnavatel na základě návrhu přímého nadřízeného zaměstnance a doporučení vedoucího sekce s přihlédnutím k výsledkům atestace, případně k dalším okolnostem souvisejícím s kvalifikací a výkonností zaměstnance. (6) Ostatní zaměstnanci jsou zařazeni zaměstnavatelem podle nejnáročnějšího druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě do tarifní třídy O1 až O7 (příloha č. 4) a podle Katalogu prací (příloha č. 2), v závislosti na dosažené kvalifikaci. Tarifní mzda je stanovována a může být dále upravována s přihlédnutím k pracovní výkonnosti zaměstnance. (7) Výši tarifní mzdy ostatních zaměstnanců v rámci rozpětí příslušné tarifní třídy stanoví zaměstnavatel s přihlédnutím k délce odborné praxe zaměstnance (příloha č. 4). Článek 9 Osobní příplatek (1) Zaměstnanci, kterému je poskytována tarifní mzda, lze přiznat osobní příplatek. (2) Osobní příplatek lze přiznat zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo kvalitně plní zvýšený rozsah pracovních úkolů. (3) Návrh na přiznání a výši osobního příplatku podává přímý nadřízený zaměstnance, doporučuje vedoucí sekce a schvaluje ředitel. (4) Osobní příplatek podle odst. 3 nesmí přesáhnout 100 % horní hranice tarifního rozpětí v tarifní třídě, do které je zaměstnanec zařazen. 3

4 (5) Zaměstnanci, který řeší projekt výzkumu a vývoje nebo se na jeho řešení podílí, lze poskytnout na návrh řešitele osobní příplatek ze mzdových prostředků přidělených na řešení tohoto projektu. Výše a způsob vyplácení takového osobního příplatku musí být v souladu s pravidly stanovenými ve smlouvě uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem prostředků na řešení projektu. (6) Osobní příplatky podle odst. (3) a (5) se sčítají. (7) Přiznaný osobní příplatek je stanoven ve mzdovém výměru. (8) Osobní příplatek je stanoven měsíční částkou vycházející ze stanovené týdenní pracovní doby. Přiznává se pouze za odpracovanou dobu. (9) Na přiznání osobního příplatku není právní nárok. Osobní příplatek může být upraven nebo odňat. Článek 10 Příplatek za vedení (1) Příplatek za vedení přísluší vedoucímu zaměstnanci, který je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomuto účelu závazné pokyny. (2) Dolní a horní hranice výše příplatku za vedení je uvedena v příloze č. 5. (3) Při stanovení výše příplatku za vedení přihlédne zaměstnavatel k náročnosti funkce a velikosti řízeného útvaru. (4) Přiznaný příplatek za vedení je stanoven ve mzdovém výměru. (5) Příplatek za vedení je stanoven celkovou měsíční částkou, která vychází ze stanovené týdenní pracovní doby. Přiznává se pouze za odpracovanou dobu. (6) Příplatky za vedení různých útvarů stejným zaměstnancům se sčítají v případě souběhu dob, za něž se poskytují. Článek 11 Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas (1) Prací přesčas je práce konaná na příkaz zaměstnavatele nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce konaná na příkaz zaměstnavatele přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu. (2) Práci přesčas je možné konat jen výjimečně a zaměstnavatel ji může zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů. Práce přesčas nesmí činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Nad tento rozsah může zaměstnavatel požadovat práci přesčas jen na základě dohody se zaměstnancem. V kalendářním roce může maximální doba výkonu práce přesčas činit 416 hodin. ( 93 ZP) (3) Za práci přesčas se poskytuje zaměstnanci přednostně náhradní volno. Není-li se zaměstnancem dohodnuto čerpání náhradního volna, náleží mu ke mzdě za dobu práce přesčas příplatek ve výši 25% jeho průměrného výdělku. (4) Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek podle odstavce 3. 4

5 Článek 12 Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek (1) Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši jeho průměrného výdělku. (2) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě ve výši jeho průměrného výdělku místo náhradního volna. (3) Zaměstnanci, který není odměňován měsíční mzdou a nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši jeho průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku. Článek 13 Mzda za noční práci (1) Za noční práci (doba mezi 22. a 6. hodinou) konanou na příkaz zaměstnavatele přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši 10 % průměrného výdělku. Pro výkon noční práce platí ustanovení 94 zákoníku práce. Článek 14 Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí (1) Za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí (příloha č. 6) náleží zaměstnanci zvláštní příplatek ve výši 10 % základní sazby minimální mzdy, za předpokladu práce v tomto prostředí v rozsahu celého pracovního úvazku. (2) Se zaměstnancem lze dohodnout paušální výši měsíčního příplatku. Článek 15 Mzda za práci v sobotu a v neděli (1) Za práci v sobotu a v neděli konanou na příkaz zaměstnavatele přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši 10 % jeho průměrného výdělku. Článek 16 Odměna za pracovní pohotovost (1) Pracovní pohotovost může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat, pokud se o tom se zaměstnancem dohodne. (2) Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna ve výši 10 % jeho průměrné mzdy. (3) Za výkon práce v době pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci mzda. Za tuto dobu odměna za pracovní pohotovost podle odst. 2 nepřísluší. Výkon práce v době pracovní pohotovosti nad stanovenou týdenní pracovní dobu je prací přesčas. 5

6 Článek 17 Odměny (1) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout odměnu: a) za výborné pracovní výsledky a iniciativu při řešení pracovních povinností, b) za úspěšné řešení projektu výzkumu a vývoje, c) za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu, d) za hospodářský přínos pro zaměstnavatele, e) k ocenění jeho pracovních zásluh při dovršení 50 let věku a při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod (příloha č. 7). (2) Ředitel přiznává odměnu na návrh řešitele projektu výzkumu a vývoje, na návrh nadřízeného navrhovaného zaměstnance či z vlastního rozhodnutí, o čemž uvědomí přímého nadřízeného odměněného zaměstnance. Článek 18 Mzda při výkonu jiné práce (1) Je-li zaměstnanec převeden na jinou práci, než je sjednaná v pracovní smlouvě a za níž přísluší mzda z důvodů uvedených v 41 odst. 1 písm. a) až d) a odst. 4) zákona 262/2006 Sb., přísluší mu po dobu převedení (doba dohodnutá se zaměstnancem) doplatek ke mzdě do výše jeho průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením. Článek 19 Smluvní mzda (1) Ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele může ředitel se zaměstnancem, který splňuje zvláštní kvalifikační předpoklady nebo plní mimořádně náročné pracovní úkoly, uzavřít smlouvu o individuálních mzdových podmínkách (dále jen smluvní mzdu ). (2) Smluvní mzdu lze dále přiznat zaměstnanci, jemuž se hradí mzda z prostředků projektu financovaného zahraniční institucí a je v projektu stanovena. (3) Zaměstnanec, jemuž je poskytnuta smluvní mzda, je vyčleněn z tarifního systému určeného tímto předpisem. (4) Smluvní mzda se poskytuje vždy na dobu určitou za přesně písemně stanovených podmínek po schválení Radou FZÚ AV ČR, v. v. i. Článek 20 Splatnost mzdy (1) Mzda je splatná po vykonání práce, najednou měsíčně pozadu, nejpozději do 10. dne následujícího měsíce převodem na bankovní účet zaměstnance. (2) Při výplatě mzdy na bankovní účet zaměstnance je zaměstnavatel povinen, po provedení případných srážek ze mzdy podle zákoníku práce nebo podle zvláštního právního předpisu, poukázat částku určenou zaměstnancem na svůj náklad a nebezpečí na jeden účet zaměstnance u banky nebo spořitelního či úvěrního družstva, a to tak, aby částka byla připsána na účet zaměstnance nejpozději v den pravidelného termínu výplaty mzdy. (3) Požádá-li zaměstnanec, vyplatí se mu záloha na mzdu splatná po dobu dovolené před dnem nastoupení dovolené. 6

7 (4) Při skončení pracovního poměru vyplatí zaměstnavatel mzdu v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy následujícím po dni skončení pracovního poměru. Článek 21 Srážky ze mzdy a průměrný výdělek (1) Na srážky ze mzdy se vztahují ustanovení zákona 262/2006 Sb. (2) Určení průměrného výdělku pro pracovněprávní účely je upraveno v 351 a následujících paragrafech zákona 262/2006 Sb. Článek 22 Závěrečná ustanovení (1) Tento vnitřní mzdový předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance. (2) Ředitel může delegovat některé pravomoci uvedené v tomto vnitřním předpise na přímo řízené zaměstnance. (3) Zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance se změnami způsobu odměňování a se změnami vnitřního mzdového předpisu a jeho příloh nejméně 15 dnů před jejich účinností. (4) Vedoucí zaměstnanci jsou povinni prokazatelně seznámit každého přímého podřízeného zaměstnance s tímto mzdovým předpisem. (5) Zaměstnanec má právo kdykoli nahlížet do tohoto předpisu, který je proto k dispozici u každého vedoucího zaměstnance. (6) Problematika týkající se odměňování zaměstnanců neupravená v tomto předpisu se řídí ustanoveními zákoníku práce. (7) Na mzdové nároky vzniklé přede dnem účinnosti tohoto předpisu se vztahují dosavadní právní předpisy. (8) Mzdový předpis schválený Radou FZÚ AV ČR, v. v. i., dne a novelizovaný usnesením Rady FZÚ dne pozbývá platnosti dnem (9) Tento mzdový předpis byl schválen Radou FZÚ dne a nabývá platnosti Seznam příloh: Příloha č. 1 Číselník kategorií zaměstnanců Příloha č. 2 Katalog prací Příloha č. 3 Rozpětí mzdových tarifů tarifních tříd pro výzkumné pracovníky Příloha č. 4 Rozpětí mzdových tarifů tarifních tříd pro ostatní zaměstnance Příloha č. 5 Příplatky za vedení Příloha č. 6 Ztížená pracovní prostředí Příloha č. 7 Odměny za pracovní zásluhy V Praze dne doc. Jan Řídký, CSc. ředitel 7

8 Příloha č. 1 k vnitřnímu mzdovému předpisu FZÚ AV ČR, v. v. i. Výzkumní pracovníci 106 vedoucí vědecký pracovník 105 vědecký pracovník 104 vědecký asistent 103 postdoktorand Číselník kategorií zaměstnanců ostatní vysokoškolsky vzdělaní pracovníci výzkumných útvarů 202 doktorand 201 odborný pracovník výzkumu a vývoje Ostatní pracovníci 300 odborný pracovník s VŠ 400 odborný pracovník s SŠ, VOŠ 500 odborný pracovník výzkumu a vývoje s SŠ, VOŠ 700 THP pracovník 800 dělník 900 provozní pracovník Příloha č. 2 k vnitřnímu mzdovému předpisu FZÚ AV ČR, v. v. i. Katalog prací V - vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci výzkumných oddělení Třída Charakteristika práce Příklady prací Funkce Kvalifikace Stupeň * V1 Odborné výzkumné, vývojové a technické práce pod vedením vědeckých pracovníků Samostatné provádění dílčích prací k řešení výzkumného projektu, grantu, úkolu výzkumného záměru odborný pracovník výzkumu a vývoje VŠ (Mgr.) 1 V2 Odborné výzkumné, vývojové a technické práce vykonávané podle rámcových pokynů vědeckých pracovníků Samostatné provádění dílčích prací k řešení výzkumného projektu, grantu, úkolu výzkumného záměru doktorand účastník doktorského studia 2 V3 Výzkumné, vývojové a technické práce vykonávané podle rámcových pokynů vedoucích projektů Řešení části výzkumného projektu nebo záměru, publikační činnost postdoktorand PhD. nebo ekvivalent 3a V4 Specializované výzkumné práce tvůrčího charakteru Řešení výzkumného projektu/grantu, úkolu výzkumného záměru, publikační činnost vědecký asistent PhD. nebo ekvivalent 3b V5 Samostatné tvůrčí řešení závažných a složitých úkolů základního výzkumu, vedení týmů a projektů Řešení výzkumného projektu/grantu, úkolu výzkumného záměru, pravidelná publikační činnost vědecký pracovník PhD. nebo ekvivalent 4 V6 Samostatné tvůrčí řešení nejzávažnějších úkolů podílejících se na vývoji oboru v mezinárodním měřítku, vedení týmů, projektů a mezinárodní spolupráce Řešení náročných projektů a grantů, vedení výzkumných týmů, pravidelná publikační činnost vedoucí vědecký pracovník PhD. nebo ekvivalent DrSc., DSc. 5 * Stupeň dle kariérního řádu 8

9 ostatní zaměstnanci Třída Obecná charakteristika KZAM Funkce Požadovaný minimální stupeň vzdělání Jednotlivé pracovní úkony stejného druhu s předměty obsluha výměníku základní + zaškolení (prvky) tvořící jednoduchý celek konané podle přesného uklízečka v kancelářích základní zadání a s přesně vymezenými výstupy a vrátný základní O1 s rámcovými návaznostmi na další procesy. Manipulační práce s jednotlivými předměty, jednoduchými pomocný skladník základní dělník nádvorní skupiny základní pomůckami a nástroji bez vazeb na další procesy a činnosti včetně prací s případným jednostranným zatížením drobných svalových skupin, v případném vnuceném pracovním rytmu, při mírně zhoršených pracovních podmínkách a s případným rizikem pracovního úrazu. O2 Stejnorodé práce s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy, s větší možností volby jiného postupu a s rámcovými návaznostmi na další procesy (dále jen jednoduché odborné práce ). Práce s celky a sestavami několika jednotlivých prvků (předmětů) s logickým (účelovým) uspořádáním s dílčími vazbami na jiné celky (sestavy). Práce předpokládající jednoduché pracovní vztahy. Dlouhodobé a jednostranné zatížení větších svalových skupin. Mírně zvýšené psychické nároky spojené se samostatným řešením skupiny stejnorodých časově ustálených pracovních operací podle daných postupů spisový manipulant základní instalatér ústředního topení střední odborné s výučním listem mechanik elektronik servisní služby střední odborné s výučním listem rozmnožovač základní řidič vysokozdvižných vozíků základní + zkouška na vysokozdviž. vozík pracovník v závodní jídelně základní 9

10 Třída Obecná charakteristika KZAM Funkce Požadovaný minimální stupeň vzdělání Různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním referent hospodářské správy střední s maturitou podle obvyklých postupů, se stanovenými výstupy, referent administrativy jinde neuvedený střední s maturitou O3 postupy a vazbami na další procesy (dále jen odborné práce ). Práce s ucelenými systémy složenými z zahradník střední odborné s výučním listem skladník - úředník střední mnoha prvků s dílčími vazbami na malý okruh dalších instalatér ústředního topení střední odborné s výučním listem systémů. Koordinace prací v proměnlivých skupinách stavební lakýrník střední odborné s výučním listem Usměrňování jednoduchých rutinních a manipulačních prací a procesů v proměnlivých skupinách, tý provozní zámečník střední odborné s výučním listem řidič osobního automobilu základní + příslušné řidičské oprávnění mech a jiných nestálých organizačních celcích a bez podřízenosti skupiny zaměstnanců spojené s odpovědností za škody, které nelze odstranit vlastními silami a v krátké době. Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů s různorodými konkrétními jevy a procesy a s nároky na představivost a předvídatelnost, schopnost srovnávání, pozornost a operativnost. Značná smyslová náročnost. Značná zátěž velkých svalových skupin ve velmi ztížených pracovních podmínkách. 10

11 Třída Obecná charakteristika KZAM Funkce Požadovaný minimální stupeň vzdělání O4 Odborné práce konané s ucelenými samostatnými programátor datových bází střední s maturitou systémy s případným členěním na dílčí subsystémy a knihovník specialista na katalogizaci střední s maturitou s vazbami na další systémy. Zajišťování širšího souboru odborných prací s rámcově stanovenými vstupy elektronik strojů a zařízení střední odborné s maturitou technik laborant fyzikální, chemický střední odborné s maturitou a způsobem vykonávání a vymezenými výstupy, které technik elektronik pro vedu a výzkum střední odborné s maturitou jsou organickou součástí širších procesů (dále jen technik elektrických strojů a zařízení střední odborné s maturitou odborné specializované práce ). Usměrňování a technik kontrolor jakosti, laborant v elektronice střední odborné s maturitou koordinace jednoduchých odborných prací. Práce v technik elektronik technolog střední odborné s maturitou rámci komplexních systémů s vnitřním členěním na strojírenský technik pro technický rozvoj, výzkum a vývoj střední odborné s maturitou ucelené subsystémy s úzkými vazbami na další systémy a s vnitřním členěním i mimo rámec organizace strojírenský technik střední odborné s maturitou chemický technik pro výzkum a vývoj střední odborné s maturitou Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou rovnoměrně zastoupeny kon chemický technik, laborant střední odborné s maturitou krétní a abstraktní jevy a procesy různorodého charakteru. Nároky na aplikační schopnosti a přizpůsobivost technik technolog skla střední odborné s maturitou technik strojů a zařízení střední odborné s maturitou různým podmínkám, na logické myšlení a určitou operátor výpočetní techniky střední s maturitou představivost. Vysoká náročnost na identifikaci velmi nákupčí - zásobovač střední s maturitou malých detailů, znaků nebo jiných zrakově důležitých administrativní sekretářka střední s maturitou informací a zvýšené nároky na vestibulární aparát referent hospodářské správy střední s maturitou Nadměrné zatížení velkých svalových skupin v extrémních pracovních podmínkách zedník střední odborné s výučním listem skladník (úředník) střední s maturitou instalatér vodovodu střední odborné s výučním listem instalatér ústředního topení střední odborné s výučním listem stavební klempíř střední odborné s výučním listem stavební elektrikář střední odborné s výučním listem elektrikář elektroúdržba budov střední odborné s výučním listem svářeč elektrickým obloukem střední odb. s výuč. listem + zkouška klempíř střední odborné s výučním listem nástrojař střední odborné s výučním listem strojní zámečník střední odborné s výučním listem provozní zámečník střední odborné s výučním listem soustružník kovů střední odborné s výučním listem mechanik kovoobráběcích strojů střední odborné s výučním listem mechanik opravář střední odborné s výučním listem elektromechanik přístrojů střední odborné s výučním listem mechanik elektrických měřících a optických přístrojů střední odborné s výučním listem mechanik optických přístrojů střední odborné s výučním listem mechanik přesných přístrojů střední odborné s výučním listem strojník chladírenského zařízení střední odborné s výučním listem 11

12 Třída Obecná charakteristika KZAM Funkce Požadovaný minimální stupeň vzdělání Odborné specializované práce, ve kterých je chemik střední odborné s maturitou O5 předmětem komplexní samostatný systém složený z několika dalších sourodých celků nebo knihovník specialista na katalogizaci střední odborné s maturitou programátor datových bází střední s maturitou nejsložitější samostatné celky. Koordinace a technik laborant fyzikální, chemický střední odborné s maturitou usměrňování odborných prací. Zajišťování komplexu činností s obecně vymezenými vstupy, elektrotechnik pro vědu a výzkum střední odborné s maturitou technik ve fyzikálních oborech střední odborné s maturitou rámcově stanovenými výstupy, značnou variantností způsobu řešení a postupů a specifickými technik elektrických strojů a zařízení střední odborné s maturitou technik kontrolor, laborant v elektrotechnice střední odborné s maturitou vazbami na široký okruh procesů (dále jen systémové práce ). Předmětem práce je komplexní technik radiokomunikací a telekomunikací střední odborné s maturitou strojírenský technik pro technický rozvoj, výzkum a vývoj střední odborné s maturitou systém složený ze samostatných různorodých systémů se zásadními určujícími vnitřními a technik péče o ZF střední odborné s maturitou vnějšími vazbami. Koordinace a usměrňování strojírenský technik střední odborné s maturitou odborných specializovaných prací chemický technik pro výzkum a vývoj střední odborné s maturitou Zvýšená psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení soustavy úkolů, kde jsou více chemický technik - technolog střední odborné s maturitou chemický technik laborant střední odborné s maturitou zastoupeny abstraktní jevy a procesy, s nároky technik strojů a zařízení střední odborné s maturitou na poznávání, chápání a interpretaci jevů a technik analytik počítačových systémů střední s maturitou procesů. Vysoké nároky na paměť, flexibilitu, technik údržby a oprav VT střední s maturitou schopnosti analýzy, syntézy a obecného srovnávání. Vysoké nároky na vestibulární aparát technik ve výpočetní technice střední s maturitou technik správce operačního systému, databáze, počítačových. sítí střední s maturitou Mimořádná zátěž nervové soustavy bezpečnostní technik střední s maturitou nákupčí zásobovač střední s maturitou obchodní referent střední s maturitou vedoucí administrativní agendy střední s maturitou administrativní sekretářka střední s maturitou sekretář redakce střední s maturitou účetní všeobecný střední s maturitou účetní mzdový střední s maturitou účetní finanční střední s maturitou účetní materiálový střední s maturitou účetní investiční střední s maturitou referent rozpočtu střední s maturitou referent účetnictví střední s maturitou personální referent střední s maturitou referent hospodářské správy střední s maturitou referent zahraničních cest, pasů a víz střední s maturitou odborný celní pracovník střední s maturitou vedoucí malého skladu střední s maturitou skladník (úředník) střední s maturitou dokumentátor střední s maturitou 12

13 Třída Obecná charakteristika KZAM Funkce Požadovaný minimální stupeň vzdělání Systémové práce, jejichž předmětem činnosti vedoucí ekonomického útvaru bakalářský studijní program * O6 jsou dílčí obory činností se širokou působností vedoucí personálního útvaru bakalářský studijní program * Komplex systémových činností s variantními vedoucí zásobování a nákupu bakalářský studijní program * obecnými vstupy, rámcově stanovenými výstupy projektant a analytik báze dat bakalářský studijní program a předem nespecifikovanými způsoby a postupy programátor informačních systémů bakalářský studijní program se širokými vazbami na další procesy (dále jen správce sítí bakalářský studijní program systémové specializované práce ), kde jsou správce uživatelských aplikací bakalářský studijní program předmětem obory činnosti složené ze systémů hlavní energetik bakalářský studijní program s rozsáhlými vnějšími a vnitřními vazbami stavební technik investiční bakalářský studijní program S výkonem prací je spojena značná psychická námaha vyplývající z velké složitosti kognitivních procesů a vyššího stupně abstraktního knihovník specialista na katalogizaci bakalářský studijní program odborný dokumentarista - knihovna bakalářský studijní program myšlení, představivosti, generalizace a z nutnosti rozhodování podle různých kriterií technik laborant fyzikální, chemický bakalářský studijní program šéfredaktor bakalářský studijní program technik investiční výstavby bakalářský studijní program elektrotechnik pro vědu a výzkum bakalářský studijní program elektrotechnik technolog bakalářský studijní program technik elektronických strojů a zařízení, přístrojů bakalářský studijní program mistr (vedoucí dílen) bakalářský studijní program * strojírenský technik bakalářský studijní program chemický technik pro výzkum a vývoj bakalářský studijní program technik strojů a zařízení bakalářský studijní program vedoucí administrativní agendy bakalářský studijní program referent rozpočtu bakalářský studijní program redaktor technický bakalářský studijní program knihovník bakalářský studijní program * úplné střední vzdělání + dlouholetá praxe (min. 10 let) 13

14 Třída Obecná charakteristika KZAM Funkce Požadovaný minimální stupeň vzdělání Systémové specializované práce, jejichž předmětem činnosti je soubor oborů nebo obor s vedoucí útvaru kalkulace cen, rozborů a plánování magisterský studijní program vedoucí útvaru hospodářské správy magisterský studijní program O7 rozsáhlou vnitřní strukturou a vnějšími vazbami chemik fyzikální, analytický magisterský studijní program Komplexní koordinace a usměrňování systémových prací. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, programátor informačních systémů magisterský studijní program projektant a analytik báze dat magisterský studijní program způsoby řešení a velmi rámcově vymezenými systémový inženýr magisterský studijní program výstupy s velmi širokými vazbami na další procesy, tvůrčí rozvojová a koncepční činnost a konstruktér elektrotechnických zařízení magisterský studijní program inženýr energetik magisterský studijní program systémová koordinace (dále jen tvůrčí systémové práce ). Předmětem je soubor oborů nebo konstruktér elektrických přístrojů magisterský studijní program knihovník specialista na katalogizaci magisterský studijní program obor s rozsáhlým vnitřním členěním a s četnými odborný dokumentarista - knihovna magisterský studijní program vazbami na další obory a s působností a dopadem na široké skupiny obyvatelstva nebo sou vedoucí pracovník informatik - knihovna magisterský studijní program hrn jinak náročných oborů. Koordinace a usměrňování systémových specializovaných prací odborný pracovník vedoucí technických informací magisterský studijní program technik, laborant fyzikální, chemický magisterský studijní program Objevování nových postupů a způsobů a hledání technik investiční výstavby magisterský studijní program řešení netradičním způsobem. Přenos a aplikace technik strojů a zařízení magisterský studijní program metod a způsobů z jiných odvětví a oblastí. Rozhodování v rámci značně kombinovatelných spíše abstraktních a různorodých jevů a procesů z různých odvětví a oborů. Vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení. 14

15 Příloha č. 3 k Vnitřnímu mzdovému předpisu FZÚ AV ČR, v. v. i Rozpětí tarifní mzdy v tarifních třídách pro výzkumné pracovníky v Kč za měsíc tarifní třída Kvalifikační stupeň dolní hranice horní hranice V1 V2 V3 Odborný pracovník výzkumu a vývoje (Research assistant) Doktorand (Graduate student) Postdoktorand (Postdoctoral fellow) V4 V5 V6 Vědecký asistent (Associated scientist/scholar) Vědecký pracovník (Scientist/scholar) Vedoucí vědecký pracovník (Senior scientist/scholar) Příloha č. 4 k Vnitřnímu mzdovému předpisu FZÚ AV ČR, v. v. i. Rozpětí tarifní mzdy v tarifních třídách pro ostatní zaměstnance v Kč za měsíc tarifní třída dolní hranice horní hranice O O O O O O O Určení délky odborné praxe zaměstnance 1. Praxí v oboru se rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce. 2. V plném rozsahu se započte doba praxe v oboru vykonávané práce po ukončení stanoveného vzdělání. 3. V rozsahu čtyř pětin se započte doba praxe v oboru vykonávané práce před ukončením stanoveného vzdělání. 4. V rozsahu nejvýše dvou třetin se započte doba jiné praxe, než která je uvedena v předchozích odstavcích, a to v závislosti na míře jejího využití pro výkon požadované práce. 5. Posouzení druhu praxe a rozhodnutí o rozsahu jejího zápočtu je plně v kompetenci FZÚ AV ČR, v. v. i. 15

16 Příloha č. 5 k Vnitřnímu mzdovému předpisu FZÚ AV ČR, v. v. i. Příplatky za vedení v Kč za měsíc Funkce Rozpětí příplatků zástupce ředitele až vedoucí sekce až vedoucí oddělení až vedoucí laboratoře* až vedoucí útvaru THS* až *zaměstnanec, který je ředitelem zmocněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny) Příloha č. 6 k Vnitřnímu mzdovému předpisu FZÚ AV ČR, v. v. i. Ztížená pracovní prostředí 1. Ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku ( 117 ZP) je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění. Ztěžujícími vlivy jsou zejména: prach, chemické látky, směsi chemických látek, pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity, hluk, vibrace, ionizující záření, pracovní prostředí, ve kterém jsou překračovány hodnoty přípustných mikroklimatických podmínek, práce s biologickými činiteli a zvýšený tlak. 2. Za stejných podmínek jako příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí se poskytuje zaměstnancům příplatek za vykonávání činností v prostředí, v němž převládají ztížené a zdraví škodlivé pracovní podmínky, které souvisejí s rizikem škodlivého působení vlivu při práci v prostředí s neionizujícím zářením (práce s lasery). Činnosti, za jejichž vykonávání se příplatek poskytuje, jsou práce s lasery třídy IIIb a vyšší. Příloha č. 7 k Vnitřnímu mzdovému předpisu FZÚ AV ČR, v. v. i. Odměna za pracovní zásluhy Při dovršení 50 let věku a při prvém odchodu do starobního nebo invalidního důchodu může být zaměstnanci poskytnuta odměna do výše Kč. Pro poskytnutí této odměny musí být splněna podmínka 5 let nepřetržitého pracovního poměru ve FZÚ AV ČR, v. v. i (včetně předchozích pracovních poměrů ve FZÚ AV ČR). Odměnu lze poskytnout pouze v kalendářním roce, kdy je výročí dosaženo. Na odměnu není právní nárok. 16

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S FZÚ AV ČR, v. v. i.

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S FZÚ AV ČR, v. v. i. V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S FZÚ AV ČR, v. v. i. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21 (dále jen zaměstnavatel ) vydává ve smyslu 20 zákona č.

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx. 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) V souladu s ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VŠTE Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: - Číslo jednací:

Více

Zápis ze 4. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Program jednání

Zápis ze 4. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Program jednání Zápis ze 4. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. konané 20. dubna 2007 na pracovišti Slovanka Přítomni: M. Glogarová, P. Höschl, J. Hořejší, E. Hulicius, J. Humlíček, J. Chýla, V. Janiš, K.

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Vnitřní mzdový předpis

Vnitřní mzdový předpis Vnitřní mzdový předpis Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. (dále jen NHÚ ) se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 7 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tento

Více

Mzdový předpis Biologického centra AV ČR, v. v. i.

Mzdový předpis Biologického centra AV ČR, v. v. i. Biologického centra AV ČR, v. v. i. Obsah I. Obecná ustanovení II. Rozsah platnosti III. Rozhodování o mzdových záležitostech IV. Mzda V. Minimální mzda VI. Zaručená mzda VII. Peněžitá plnění VIII. Tarifní

Více

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do )

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do ) Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od 1.1.2005 do 31.12.2008) Článek 1 Obecná ustanovení Podle 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 30. března 1999

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S pro veřejné výzkumné instituce zřízené Akademií věd ČR podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŔEDPIS. Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i.

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŔEDPIS. Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. VNITŘNÍ MZDOVÝ PŔEDPIS Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i. Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. (dále jen ÚI ) se sídlem v Praze 8, Pod Vodárenskou věží 2 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne vnitřní mzdový předpis. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Čl.

VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne vnitřní mzdový předpis. ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení. Čl. VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 25. 3. 2015 vnitřní mzdový předpis Akademický senát se usnesl na tomto vnitřním předpisu: ČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení

Více

Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity

Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity (ve znění účinném od 1. 1. 2009) Článek 1 Rozsah působnosti (1) Vnitřní mzdový předpis stanoví v souladu s ustanovením 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

ZMĚNA VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. června

Více

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce

PLAT MZDA. Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce Odměňování za práci zaměstnanců je upraveno v zákoníku práce PLAT = odměna za práci v pracovním poměru zaměstnanců státu, územně správních celků, státních fondů, příspěvkových organizací MZDA = odměna

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, vnitřní předpis : V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

dne 9. května 2017 pod čj. MSMT-11858/21017 Mgr. Tomáš Fliegl zastupující Karolínu Gondkovou ředitelku odboru vysokých škol

dne 9. května 2017 pod čj. MSMT-11858/21017 Mgr. Tomáš Fliegl zastupující Karolínu Gondkovou ředitelku odboru vysokých škol MZDOVÝ ŘÁD VUT Záhlaví Schválení AS: 4. 4. 2017 Platnost: 9. května 2017 Účinnost: 9. května 2017 Odpovědnost: Personální a mzdový odbor Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran: 7 Počet příloh:

Více

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. LEDNA 2013

III. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 25. LEDNA 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. května 2007

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Vnitřní mzdový předpis č. předpisu 2006/01

Vnitřní mzdový předpis č. předpisu 2006/01 MEBATEX S.R.O. Komárovské náb 10, 617 00 Brno Phone +420 5 45 23 37 59 Fax +420 5 45 23 37 23 Vnitřní mzdový předpis Rok vydání: 2006 platnost: od 1/9/2006 počet stran: 8 č. předpisu 2006/01 čl. I. Úvodní

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S. Článek 1 Úvodní ustanovení

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S. Článek 1 Úvodní ustanovení Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. (dále jen SLÚ") se sídlem Valentinská 1, 110 00 Praha 1 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (ve znění pozdějších předpisů), tento

Více

Vnitřní mzdový předpis Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. dubna 2012

Vnitřní mzdový předpis Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. dubna 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 2012

Více

Vnitřní mzdový předpis

Vnitřní mzdový předpis Vnitřní mzdový předpis Botanický ústav AV ČR, v. v. i. IČO 67985939 se sídlem Zámek 1, 252 43 Průhonice, (dále jen BÚ nebo zaměstnavatel) vydává v souladu s 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

328/2013 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

328/2013 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 328/2013 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. září 2013 o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech Vláda nařizuje podle 137 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VIII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 14. PROSINCE 2016

VIII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY ZE DNE 14. PROSINCE 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 30. března 1999

Více

KATALOG PRACÍ uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě 1. aktualizace k 1. 1. 2007

KATALOG PRACÍ uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě 1. aktualizace k 1. 1. 2007 KATALOG PRACÍ uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě 1. aktualizace k 1. 1. 2007 Str. 11: Str. 24: V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.21

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Část odměňování MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. Kolektivní smlouva 2016-2017 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce

Více

Vnitřní mzdový předpis Slezské univerzity v Opavě ze dne 3. dubna 2017

Vnitřní mzdový předpis Slezské univerzity v Opavě ze dne 3. dubna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. dubna 2017 pod

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy.

Téma 2 Odměňování. Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. Téma 2 Odměňování Mzdy a platy v odměňování zaměstnanců. Dovolená, překážky v práci a srážky ze mzdy. 2.1 Legislativní úprava odměňování ZÁKONÍK PRÁCE (od 1. 1. 2007 zákon č.?.../2006sb., dříve č. 65/1965

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Pedagogická rada projednala dne 11. dubna 2016 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. dubna 2016 Mgr. Michaela Hanyšová, ředitelka

Více

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO

DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY. vyššího stupně na léta 2011 2012. platný pro rok 2012. mezi. Odborovým svazem ECHO DODATEK Č. 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY vyššího stupně na léta 2011 2012 platný pro rok 2012 mezi Odborovým svazem ECHO a Svazem chemického průmyslu České republiky Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Více

ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY

ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY ODMĚŇOVÁNÍ A BENEFITY HLAVNÍ CÍLE POLITIKY ODMĚŇOVÁNÍ Poskytnout spravedlivý, transparentní a jednoduchý systém odměňování zaměřený na výkon Zajistit, aby osobní náklady společnosti byly vynakládány s

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 zákona

Více

1.7. Odměňování práce

1.7. Odměňování práce Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 18. října 2012 Ročník: druhý Předmět

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 1. DUBNA 2014

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 1. DUBNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 30. března 1999

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

MZDOVÝ PŘEDPIS 2017 O B S A H. 1. MZDOVÝ PŘEDPIS, CHARAKTERISTIKA A POJMY 1.1 Závaznost mzdového předpisu 1.2 Základní pojmy

MZDOVÝ PŘEDPIS 2017 O B S A H. 1. MZDOVÝ PŘEDPIS, CHARAKTERISTIKA A POJMY 1.1 Závaznost mzdového předpisu 1.2 Základní pojmy PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY: MZDOVÝ PŘEDPIS 2017 O B S A H 1. MZDOVÝ PŘEDPIS, CHARAKTERISTIKA A POJMY 1.1 Závaznost mzdového předpisu 1.2 Základní pojmy 2.Ostatní složky mzdy, příplatky a odměny 2.1 Mzda

Více

VII. úplné znění Vnitřního mzdového předpisu UK

VII. úplné znění Vnitřního mzdového předpisu UK VII. úplné znění Vnitřního mzdového předpisu UK VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 1. DUBNA 2014 Akademický senát Univerzity Karlovy se podle 9 odst. 1 písm.

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel)

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) 1 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA PÉROVNA s. r. o. K Pérovně 740, 102 11 Praha 10 jednatelem, panem - Ing. Václavem Závackým (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace OS PÉROVNA HOSTIVAŘ K Pérovně 740, 102 11

Více

Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR

Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR Akademická rada AV ČR vydává v souladu se Stanovami AV ČR, Koncepcí rozvoje výzkumu a vývoje v AV ČR a s přihlédnutím k Doporučení Komise

Více

Příloha č. 1 Kvalifikační předpoklady a charakteristiky tarifních tříd, kvalifikačních stupňů zaměstnanců vědy a výzkumu

Příloha č. 1 Kvalifikační předpoklady a charakteristiky tarifních tříd, kvalifikačních stupňů zaměstnanců vědy a výzkumu Příloha č. 1 Kvalifikační předpoklady a charakteristiky tarifních tříd, kvalifikačních stupňů zaměstnanců vědy a výzkumu Rozpětí mezd pro zaměstnance vědy a výzkumu Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i. V1:

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 30. června

Více

čl. I. Oblast pracovně právních vztahů

čl. I. Oblast pracovně právních vztahů Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 04.04.11 Pravidla ke stanovení výše platu, příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku ředitelům mateřských škol a základních škol

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Přednáška 5. Odměňování práce (náklady na mzdy)

Přednáška 5. Odměňování práce (náklady na mzdy) Přednáška 5 Odměňování práce (náklady na mzdy) Legislativa Mzdový systém Katalog prací Hodinová sazba doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. Katedra Ekonomiky a řízení ve stavebnictví B 417 heralova@fsv.cvut.cz

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELE. Finanční úsek Daniel Kadlec PŘ-AIAF Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD. Určeno pro: všechny zaměstnance

PŘÍKAZ ŘEDITELE. Finanční úsek Daniel Kadlec PŘ-AIAF Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD. Určeno pro: všechny zaměstnance PŘÍKAZ ŘEDITELE Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD Určeno pro: všechny zaměstnance Registrační číslo: Platí ode dne: PŘ-AIAF- 001-16 Podpisu jednatelem Zpracovatel: Účinnosti nabývá dne: Finanční úsek

Více

Příloha 03. Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací pro 12 stupňový tarifní systém pro podnikatelskou sféru v NSP

Příloha 03. Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací pro 12 stupňový tarifní systém pro podnikatelskou sféru v NSP Příloha 03 Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací pro 12 stupňový tarifní systém pro podnikatelskou sféru v NSP Charakteristika stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 13. PROSINCE 2013

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 13. PROSINCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 12. dubna 2007

Více

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2

1 informací nevhodné chování úřední osoby 2 Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: 1) Zda úřední osoba JUDr. Ing. Zuzana Kodriková pobírá k tarifnímu platu také osobní příplatek. 2) Zda KÚOK jako zaměstnavatel má vnitřní platový předpis

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 zákona

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

MZDOVÝ PŘEDPIS MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

MZDOVÝ PŘEDPIS MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ MZDOVÝ PŘEDPIS MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ ze dne 29. prosince 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Vnitřní mzdový předpis Univerzity Karlovy v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. března 2017

Více

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace se sídlem 1. máje 4, 277 06 Lužec nad Vltavou VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 404 /2017 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Na provozní poradě projednáno

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ze dne 24. srpna 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ze dne 24. srpna 2009 1 Vnitřní předpisy Univerzity Palackého v Olomouci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

143/1992 Sb. ZÁKON. ze dne 13. března 1992. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

143/1992 Sb. ZÁKON. ze dne 13. března 1992. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 143/1992 Sb. ZÁKON ze dne 13. března 1992 o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech Změna: 590/1992 Sb., 10/1993 Sb. Změna: 40/1994 Sb. Změna:

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor Datum 15. 9. 2013 Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze,

Více

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Sv. Čecha, Choceň příspěvková organizace se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 119 /2007 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada

Více

Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č.12/2014 Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem I. Úvodní ustanovení 1. Tímto vnitřním předpisem

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ze dne 16. března 2017

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ze dne 16. března 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. února

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. návrh poslanců Václava Exnera, Stanislava Grospiče a Miroslava Opálky

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. návrh poslanců Václava Exnera, Stanislava Grospiče a Miroslava Opálky PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 230 návrh poslanců Václava Exnera, Stanislava Grospiče a Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě,

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Vnitřní předpisy Ostravské univerzity v Ostravě

Vnitřní předpisy Ostravské univerzity v Ostravě Vnitřní předpisy Ostravské univerzity v Ostravě Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem

Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Úřady práce zkontrolovaly 2 325 firem Tisková zpráva V průběhu prvního čtvrtletí 2004 provedly úřady práce 2 325 kontrol. Kontroloři

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST uzavřená s platností od 1.1.2015 mezi vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku a Základní organizací Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. PROSINCE 2017

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 15. PROSINCE 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. prosince 2017

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2006 Asociace textilního - oděvního - kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21, vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR URL: http://www.avcr.cz/int/normy.htm Částka 13 /2006 Obsah: Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR Č.j.: 2132/VR/06 Vyřizuje:

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

PLATOVÝ PŘEDPIS. Obsah. Příloha č. 2

PLATOVÝ PŘEDPIS. Obsah. Příloha č. 2 Příloha č. 2 PLATOVÝ PŘEDPIS Obsah 1. Účel a předmět... 25 2. Obecná ustanovení... 25 2.1. Minimální mzda... 25 2.2. Zaručená mzda... 25 2.3. Sazby minimální mzdy a zaručené mzdy při jiné délce pracovní

Více

V. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 6. ČERVNA 2007

V. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 6. ČERVNA 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 30. března 1999

Více

Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1. Vnitřní platový předpis. platný od 1. 2. 2010

Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1. Vnitřní platový předpis. platný od 1. 2. 2010 Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1 Vnitřní platový předpis platný od 1. 2. 2010 Článek 1 Působnost a zásady vnitřního platového předpisu 1.1 Tento vnitřní platový předpis

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

MZDOVÉ VÝPOČTY V ROCE 2013

MZDOVÉ VÝPOČTY V ROCE 2013 MZDOVÉ VÝPOČTY V ROCE 2013 Obsah 1 Úvod do problematiky 2 Základní pojmy rozdíly mezi mzdou, platem, právní předpisy 2.1 Kdo je odměňován mzdou, informace o výši mzdy 2.2 Kdo je odměňován platem, informace

Více

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností

Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Určeno: - všem krajským úřadům - všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Váš dopis značky ze dne Naše č.j. 2007/13674-24 Vyřizuje/linka Hovorka/2404 V Praze dne 27. března 2007 Informace MPSV

Více