V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S FZÚ AV ČR, v. v. i.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S FZÚ AV ČR, v. v. i."

Transkript

1 V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S FZÚ AV ČR, v. v. i. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ (dále jen zaměstnavatel ) vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb. (Zákon o veřejných výzkumných institucích) tento vnitřní mzdový předpis: Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vnitřní mzdový předpis vychází z těchto právních a vnitřních předpisů: a) Zákon č. 341/2005 Sb. (Zákon o veřejných výzkumných institucích) b) Zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) c) Nařízení vlády 567/2006 k provedení zákona č. 262/2006 Sb. d) Stanovy Akademie věd České republiky e) Kolektivní smlouva FZÚ AV ČR, v. v. i., a ZO OSPVV f) Interní norma AV ČR č. 13/2006 Kariérní řád vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR g) Organizační řád FZÚ AV ČR, v. v. i. h) Interní norma č. 10/2006 Vzorové předpisy pracovišť AV ČR jako veřejných výzkumných institucí - Vzorový vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné instituce Článek 2 Rozsah platnosti (1) Tento vnitřní mzdový předpis stanoví podmínky pro poskytování a stanovení výše mzdy osob, které jsou v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli a místo výkonu práce mají na území České republiky (dále jen zaměstnanec ) s výjimkou ředitele Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., (dále jen ředitel ). (2) Odměňování podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je upraveno v zákoníku práce. Výši odměny a podmínky pro její poskytování sjedná zaměstnavatel se zaměstnancem dohodou. (3) Mzdu ředitele stanoví předseda Akademie věd ČR. Článek 3 Rozhodování o mzdových záležitostech Vnitřní mzdový předpis vychází z Číselníku kategorií zaměstnanců (příloha č. 1) a z Katalogu prací (příloha č. 2) a stanoví: a) způsob zařazování zaměstnanců do tarifních tříd, b) přiznávání tarifní mzdy, c) přiznávání jednotlivých druhů peněžitého plnění vedle tarifní mzdy a stanovení jejich výše. Článek 4 Mzda (1) Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda. Mzda je peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, a to podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků. (2) Za mzdu se nepovažují plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady a odměna za pracovní pohotovost. 1

2 (3) Mzdu stanoví zaměstnavatel na základě tohoto vnitřního mzdového předpisu ve mzdovém výměru. (4) Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před začátkem výkonu práce, za kterou má tato mzda příslušet. (5) Zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní mzdový předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti. (6) U všech zaměstnanců zaměstnavatele je uplatněna měsíční mzda. Článek 5 Minimální mzda (1) Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovním poměru a v pracovněprávním vztahu založeném dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr. Mzda nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Do mzdy se pro tento účel nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli. (2) Nedosáhne-li mzda nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek podle zákoníku práce. Článek 6 Zaručená mzda (1) Zaručená mzda je mzda, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, tohoto vnitřního mzdového předpisu nebo mzdového výměru. (2) Úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování se řídí ustanoveními 112 odst. 2 zákoníku práce. (3) Nejnižší úrovně zaručené mzdy v jednotlivých tarifních třídách jsou uvedeny v příloze č. 3 a 4 tohoto předpisu. Článek 7 Peněžitá plnění (1) Zaměstnancům poskytuje zaměstnavatel tato peněžitá plnění: a) mzdu ( 113 ZP), b) mzdu za práci přesčas ( 114 ZP), c) mzdu za práci ve svátek ( 115 ZP), d) mzdu za noční práci ( 116 ZP), e) mzdu a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí ( 117 ZP), f) mzdu za práci v sobotu a v neděli ( 118 ZP), g) mzdu při výkonu jiné práce, h) odměny, i) odměnu za pracovní pohotovost. (2) Mzda poskytovaná zaměstnancům se podle tohoto vnitřního předpisu skládá z: a) tarifní mzdy, případně: b) osobního příplatku, c) příplatku za vedení. 2

3 Článek 8 Tarifní mzda a tarifní třída (1) Tarifní mzda je základní část mzdy, její výše je vymezena zařazením zaměstnance do tarifní třídy. (2) Podle druhu činnosti se zaměstnanci rozdělují do dvou skupin (čl. 22 přílohy Stanov AV ČR): a) vysokoškolsky vzdělaní pracovníci výzkumných útvarů zaměstnavatele zařazení podle kariérního řádu Akademie věd ČR do některého z kvalifikačních stupňů (dále jen výzkumní pracovníci ), b) ostatní zaměstnanci. (3) Tarifní mzda vychází ze stanovené týdenní pracovní doby 40 hodin týdně, krátí se vždy při zkrácení týdenní pracovní doby a v závislosti na počtu neodpracovaných hodin. (4) Zaměstnanci, který řeší projekt výzkumu a vývoje nebo se na jeho řešení podílí, může být tarifní mzda nebo její část vyplácena ze mzdových prostředků přidělených na řešení tohoto projektu. Výše a způsob vyplácení takové tarifní mzdy musí být v souladu s pravidly stanovenými ve smlouvě uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem prostředků na řešení projektu. (5) Výzkumní pracovníci jsou podle přiznaného kvalifikačního stupně zařazeni do tarifních tříd V1 až V6: a) odborný pracovník výzkumu a vývoje do třídy V1, b) doktorand do třídy V2, c) postdoktorand do třídy V3, d) vědecký asistent do třídy V4, e) vědecký pracovník do třídy V5, f) vedoucí vědecký pracovník do třídy V6, s tarifním rozpětím uvedeným v příloze č. 3. Výši tarifní mzdy v rámci rozpětí příslušné třídy stanoví zaměstnavatel na základě návrhu přímého nadřízeného zaměstnance a doporučení vedoucího sekce s přihlédnutím k výsledkům atestace, případně k dalším okolnostem souvisejícím s kvalifikací a výkonností zaměstnance. (6) Ostatní zaměstnanci jsou zařazeni zaměstnavatelem podle nejnáročnějšího druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě do tarifní třídy O1 až O7 (příloha č. 4) a podle Katalogu prací (příloha č. 2), v závislosti na dosažené kvalifikaci. Tarifní mzda je stanovována a může být dále upravována s přihlédnutím k pracovní výkonnosti zaměstnance. (7) Výši tarifní mzdy ostatních zaměstnanců v rámci rozpětí příslušné tarifní třídy stanoví zaměstnavatel s přihlédnutím k délce odborné praxe zaměstnance (příloha č. 4). Článek 9 Osobní příplatek (1) Zaměstnanci, kterému je poskytována tarifní mzda, lze přiznat osobní příplatek. (2) Osobní příplatek lze přiznat zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo kvalitně plní zvýšený rozsah pracovních úkolů. (3) Návrh na přiznání a výši osobního příplatku podává přímý nadřízený zaměstnance, doporučuje vedoucí sekce a schvaluje ředitel. (4) Osobní příplatek podle odst. 3 nesmí přesáhnout 100 % horní hranice tarifního rozpětí v tarifní třídě, do které je zaměstnanec zařazen. 3

4 (5) Zaměstnanci, který řeší projekt výzkumu a vývoje nebo se na jeho řešení podílí, lze poskytnout na návrh řešitele osobní příplatek ze mzdových prostředků přidělených na řešení tohoto projektu. Výše a způsob vyplácení takového osobního příplatku musí být v souladu s pravidly stanovenými ve smlouvě uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem prostředků na řešení projektu. (6) Osobní příplatky podle odst. (3) a (5) se sčítají. (7) Přiznaný osobní příplatek je stanoven ve mzdovém výměru. (8) Osobní příplatek je stanoven měsíční částkou vycházející ze stanovené týdenní pracovní doby. Přiznává se pouze za odpracovanou dobu. (9) Na přiznání osobního příplatku není právní nárok. Osobní příplatek může být upraven nebo odňat. Článek 10 Příplatek za vedení (1) Příplatek za vedení přísluší vedoucímu zaměstnanci, který je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomuto účelu závazné pokyny. (2) Dolní a horní hranice výše příplatku za vedení je uvedena v příloze č. 5. (3) Při stanovení výše příplatku za vedení přihlédne zaměstnavatel k náročnosti funkce a velikosti řízeného útvaru. (4) Přiznaný příplatek za vedení je stanoven ve mzdovém výměru. (5) Příplatek za vedení je stanoven celkovou měsíční částkou, která vychází ze stanovené týdenní pracovní doby. Přiznává se pouze za odpracovanou dobu. (6) Příplatky za vedení různých útvarů stejným zaměstnancům se sčítají v případě souběhu dob, za něž se poskytují. Článek 11 Mzda nebo náhradní volno za práci přesčas (1) Prací přesčas je práce konaná na příkaz zaměstnavatele nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. U zaměstnanců s kratší pracovní dobou je prací přesčas práce konaná na příkaz zaměstnavatele přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu. (2) Práci přesčas je možné konat jen výjimečně a zaměstnavatel ji může zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů. Práce přesčas nesmí činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Nad tento rozsah může zaměstnavatel požadovat práci přesčas jen na základě dohody se zaměstnancem. V kalendářním roce může maximální doba výkonu práce přesčas činit 416 hodin. ( 93 ZP) (3) Za práci přesčas se poskytuje zaměstnanci přednostně náhradní volno. Není-li se zaměstnancem dohodnuto čerpání náhradního volna, náleží mu ke mzdě za dobu práce přesčas příplatek ve výši 25% jeho průměrného výdělku. (4) Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době 3 kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek podle odstavce 3. 4

5 Článek 12 Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek (1) Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši jeho průměrného výdělku. (2) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě ve výši jeho průměrného výdělku místo náhradního volna. (3) Zaměstnanci, který není odměňován měsíční mzdou a nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši jeho průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku. Článek 13 Mzda za noční práci (1) Za noční práci (doba mezi 22. a 6. hodinou) konanou na příkaz zaměstnavatele přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši 10 % průměrného výdělku. Pro výkon noční práce platí ustanovení 94 zákoníku práce. Článek 14 Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí (1) Za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí (příloha č. 6) náleží zaměstnanci zvláštní příplatek ve výši 10 % základní sazby minimální mzdy, za předpokladu práce v tomto prostředí v rozsahu celého pracovního úvazku. (2) Se zaměstnancem lze dohodnout paušální výši měsíčního příplatku. Článek 15 Mzda za práci v sobotu a v neděli (1) Za práci v sobotu a v neděli konanou na příkaz zaměstnavatele přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši 10 % jeho průměrného výdělku. Článek 16 Odměna za pracovní pohotovost (1) Pracovní pohotovost může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat, pokud se o tom se zaměstnancem dohodne. (2) Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna ve výši 10 % jeho průměrné mzdy. (3) Za výkon práce v době pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci mzda. Za tuto dobu odměna za pracovní pohotovost podle odst. 2 nepřísluší. Výkon práce v době pracovní pohotovosti nad stanovenou týdenní pracovní dobu je prací přesčas. 5

6 Článek 17 Odměny (1) Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout odměnu: a) za výborné pracovní výsledky a iniciativu při řešení pracovních povinností, b) za úspěšné řešení projektu výzkumu a vývoje, c) za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu, d) za hospodářský přínos pro zaměstnavatele, e) k ocenění jeho pracovních zásluh při dovršení 50 let věku a při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod (příloha č. 7). (2) Ředitel přiznává odměnu na návrh řešitele projektu výzkumu a vývoje, na návrh nadřízeného navrhovaného zaměstnance či z vlastního rozhodnutí, o čemž uvědomí přímého nadřízeného odměněného zaměstnance. Článek 18 Mzda při výkonu jiné práce (1) Je-li zaměstnanec převeden na jinou práci, než je sjednaná v pracovní smlouvě a za níž přísluší mzda z důvodů uvedených v 41 odst. 1 písm. a) až d) a odst. 4) zákona 262/2006 Sb., přísluší mu po dobu převedení (doba dohodnutá se zaměstnancem) doplatek ke mzdě do výše jeho průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením. Článek 19 Smluvní mzda (1) Ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele může ředitel se zaměstnancem, který splňuje zvláštní kvalifikační předpoklady nebo plní mimořádně náročné pracovní úkoly, uzavřít smlouvu o individuálních mzdových podmínkách (dále jen smluvní mzdu ). (2) Smluvní mzdu lze dále přiznat zaměstnanci, jemuž se hradí mzda z prostředků projektu financovaného zahraniční institucí a je v projektu stanovena. (3) Zaměstnanec, jemuž je poskytnuta smluvní mzda, je vyčleněn z tarifního systému určeného tímto předpisem. (4) Smluvní mzda se poskytuje vždy na dobu určitou za přesně písemně stanovených podmínek po schválení Radou FZÚ AV ČR, v. v. i. Článek 20 Splatnost mzdy (1) Mzda je splatná po vykonání práce, najednou měsíčně pozadu, nejpozději do 10. dne následujícího měsíce převodem na bankovní účet zaměstnance. (2) Při výplatě mzdy na bankovní účet zaměstnance je zaměstnavatel povinen, po provedení případných srážek ze mzdy podle zákoníku práce nebo podle zvláštního právního předpisu, poukázat částku určenou zaměstnancem na svůj náklad a nebezpečí na jeden účet zaměstnance u banky nebo spořitelního či úvěrního družstva, a to tak, aby částka byla připsána na účet zaměstnance nejpozději v den pravidelného termínu výplaty mzdy. (3) Požádá-li zaměstnanec, vyplatí se mu záloha na mzdu splatná po dobu dovolené před dnem nastoupení dovolené. 6

7 (4) Při skončení pracovního poměru vyplatí zaměstnavatel mzdu v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy následujícím po dni skončení pracovního poměru. Článek 21 Srážky ze mzdy a průměrný výdělek (1) Na srážky ze mzdy se vztahují ustanovení zákona 262/2006 Sb. (2) Určení průměrného výdělku pro pracovněprávní účely je upraveno v 351 a následujících paragrafech zákona 262/2006 Sb. Článek 22 Závěrečná ustanovení (1) Tento vnitřní mzdový předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance. (2) Ředitel může delegovat některé pravomoci uvedené v tomto vnitřním předpise na přímo řízené zaměstnance. (3) Zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance se změnami způsobu odměňování a se změnami vnitřního mzdového předpisu a jeho příloh nejméně 15 dnů před jejich účinností. (4) Vedoucí zaměstnanci jsou povinni prokazatelně seznámit každého přímého podřízeného zaměstnance s tímto mzdovým předpisem. (5) Zaměstnanec má právo kdykoli nahlížet do tohoto předpisu, který je proto k dispozici u každého vedoucího zaměstnance. (6) Problematika týkající se odměňování zaměstnanců neupravená v tomto předpisu se řídí ustanoveními zákoníku práce. (7) Na mzdové nároky vzniklé přede dnem účinnosti tohoto předpisu se vztahují dosavadní právní předpisy. (8) Mzdový předpis schválený Radou FZÚ AV ČR, v. v. i., dne a novelizovaný usnesením Rady FZÚ dne pozbývá platnosti dnem (9) Tento mzdový předpis byl schválen Radou FZÚ dne a nabývá platnosti Seznam příloh: Příloha č. 1 Číselník kategorií zaměstnanců Příloha č. 2 Katalog prací Příloha č. 3 Rozpětí mzdových tarifů tarifních tříd pro výzkumné pracovníky Příloha č. 4 Rozpětí mzdových tarifů tarifních tříd pro ostatní zaměstnance Příloha č. 5 Příplatky za vedení Příloha č. 6 Ztížená pracovní prostředí Příloha č. 7 Odměny za pracovní zásluhy V Praze dne doc. Jan Řídký, CSc. ředitel 7

8 Příloha č. 1 k vnitřnímu mzdovému předpisu FZÚ AV ČR, v. v. i. Výzkumní pracovníci 106 vedoucí vědecký pracovník 105 vědecký pracovník 104 vědecký asistent 103 postdoktorand Číselník kategorií zaměstnanců ostatní vysokoškolsky vzdělaní pracovníci výzkumných útvarů 202 doktorand 201 odborný pracovník výzkumu a vývoje Ostatní pracovníci 300 odborný pracovník s VŠ 400 odborný pracovník s SŠ, VOŠ 500 odborný pracovník výzkumu a vývoje s SŠ, VOŠ 700 THP pracovník 800 dělník 900 provozní pracovník Příloha č. 2 k vnitřnímu mzdovému předpisu FZÚ AV ČR, v. v. i. Katalog prací V - vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci výzkumných oddělení Třída Charakteristika práce Příklady prací Funkce Kvalifikace Stupeň * V1 Odborné výzkumné, vývojové a technické práce pod vedením vědeckých pracovníků Samostatné provádění dílčích prací k řešení výzkumného projektu, grantu, úkolu výzkumného záměru odborný pracovník výzkumu a vývoje VŠ (Mgr.) 1 V2 Odborné výzkumné, vývojové a technické práce vykonávané podle rámcových pokynů vědeckých pracovníků Samostatné provádění dílčích prací k řešení výzkumného projektu, grantu, úkolu výzkumného záměru doktorand účastník doktorského studia 2 V3 Výzkumné, vývojové a technické práce vykonávané podle rámcových pokynů vedoucích projektů Řešení části výzkumného projektu nebo záměru, publikační činnost postdoktorand PhD. nebo ekvivalent 3a V4 Specializované výzkumné práce tvůrčího charakteru Řešení výzkumného projektu/grantu, úkolu výzkumného záměru, publikační činnost vědecký asistent PhD. nebo ekvivalent 3b V5 Samostatné tvůrčí řešení závažných a složitých úkolů základního výzkumu, vedení týmů a projektů Řešení výzkumného projektu/grantu, úkolu výzkumného záměru, pravidelná publikační činnost vědecký pracovník PhD. nebo ekvivalent 4 V6 Samostatné tvůrčí řešení nejzávažnějších úkolů podílejících se na vývoji oboru v mezinárodním měřítku, vedení týmů, projektů a mezinárodní spolupráce Řešení náročných projektů a grantů, vedení výzkumných týmů, pravidelná publikační činnost vedoucí vědecký pracovník PhD. nebo ekvivalent DrSc., DSc. 5 * Stupeň dle kariérního řádu 8

9 ostatní zaměstnanci Třída Obecná charakteristika KZAM Funkce Požadovaný minimální stupeň vzdělání Jednotlivé pracovní úkony stejného druhu s předměty obsluha výměníku základní + zaškolení (prvky) tvořící jednoduchý celek konané podle přesného uklízečka v kancelářích základní zadání a s přesně vymezenými výstupy a vrátný základní O1 s rámcovými návaznostmi na další procesy. Manipulační práce s jednotlivými předměty, jednoduchými pomocný skladník základní dělník nádvorní skupiny základní pomůckami a nástroji bez vazeb na další procesy a činnosti včetně prací s případným jednostranným zatížením drobných svalových skupin, v případném vnuceném pracovním rytmu, při mírně zhoršených pracovních podmínkách a s případným rizikem pracovního úrazu. O2 Stejnorodé práce s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy, s větší možností volby jiného postupu a s rámcovými návaznostmi na další procesy (dále jen jednoduché odborné práce ). Práce s celky a sestavami několika jednotlivých prvků (předmětů) s logickým (účelovým) uspořádáním s dílčími vazbami na jiné celky (sestavy). Práce předpokládající jednoduché pracovní vztahy. Dlouhodobé a jednostranné zatížení větších svalových skupin. Mírně zvýšené psychické nároky spojené se samostatným řešením skupiny stejnorodých časově ustálených pracovních operací podle daných postupů spisový manipulant základní instalatér ústředního topení střední odborné s výučním listem mechanik elektronik servisní služby střední odborné s výučním listem rozmnožovač základní řidič vysokozdvižných vozíků základní + zkouška na vysokozdviž. vozík pracovník v závodní jídelně základní 9

10 Třída Obecná charakteristika KZAM Funkce Požadovaný minimální stupeň vzdělání Různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním referent hospodářské správy střední s maturitou podle obvyklých postupů, se stanovenými výstupy, referent administrativy jinde neuvedený střední s maturitou O3 postupy a vazbami na další procesy (dále jen odborné práce ). Práce s ucelenými systémy složenými z zahradník střední odborné s výučním listem skladník - úředník střední mnoha prvků s dílčími vazbami na malý okruh dalších instalatér ústředního topení střední odborné s výučním listem systémů. Koordinace prací v proměnlivých skupinách stavební lakýrník střední odborné s výučním listem Usměrňování jednoduchých rutinních a manipulačních prací a procesů v proměnlivých skupinách, tý provozní zámečník střední odborné s výučním listem řidič osobního automobilu základní + příslušné řidičské oprávnění mech a jiných nestálých organizačních celcích a bez podřízenosti skupiny zaměstnanců spojené s odpovědností za škody, které nelze odstranit vlastními silami a v krátké době. Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů s různorodými konkrétními jevy a procesy a s nároky na představivost a předvídatelnost, schopnost srovnávání, pozornost a operativnost. Značná smyslová náročnost. Značná zátěž velkých svalových skupin ve velmi ztížených pracovních podmínkách. 10

11 Třída Obecná charakteristika KZAM Funkce Požadovaný minimální stupeň vzdělání O4 Odborné práce konané s ucelenými samostatnými programátor datových bází střední s maturitou systémy s případným členěním na dílčí subsystémy a knihovník specialista na katalogizaci střední s maturitou s vazbami na další systémy. Zajišťování širšího souboru odborných prací s rámcově stanovenými vstupy elektronik strojů a zařízení střední odborné s maturitou technik laborant fyzikální, chemický střední odborné s maturitou a způsobem vykonávání a vymezenými výstupy, které technik elektronik pro vedu a výzkum střední odborné s maturitou jsou organickou součástí širších procesů (dále jen technik elektrických strojů a zařízení střední odborné s maturitou odborné specializované práce ). Usměrňování a technik kontrolor jakosti, laborant v elektronice střední odborné s maturitou koordinace jednoduchých odborných prací. Práce v technik elektronik technolog střední odborné s maturitou rámci komplexních systémů s vnitřním členěním na strojírenský technik pro technický rozvoj, výzkum a vývoj střední odborné s maturitou ucelené subsystémy s úzkými vazbami na další systémy a s vnitřním členěním i mimo rámec organizace strojírenský technik střední odborné s maturitou chemický technik pro výzkum a vývoj střední odborné s maturitou Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou rovnoměrně zastoupeny kon chemický technik, laborant střední odborné s maturitou krétní a abstraktní jevy a procesy různorodého charakteru. Nároky na aplikační schopnosti a přizpůsobivost technik technolog skla střední odborné s maturitou technik strojů a zařízení střední odborné s maturitou různým podmínkám, na logické myšlení a určitou operátor výpočetní techniky střední s maturitou představivost. Vysoká náročnost na identifikaci velmi nákupčí - zásobovač střední s maturitou malých detailů, znaků nebo jiných zrakově důležitých administrativní sekretářka střední s maturitou informací a zvýšené nároky na vestibulární aparát referent hospodářské správy střední s maturitou Nadměrné zatížení velkých svalových skupin v extrémních pracovních podmínkách zedník střední odborné s výučním listem skladník (úředník) střední s maturitou instalatér vodovodu střední odborné s výučním listem instalatér ústředního topení střední odborné s výučním listem stavební klempíř střední odborné s výučním listem stavební elektrikář střední odborné s výučním listem elektrikář elektroúdržba budov střední odborné s výučním listem svářeč elektrickým obloukem střední odb. s výuč. listem + zkouška klempíř střední odborné s výučním listem nástrojař střední odborné s výučním listem strojní zámečník střední odborné s výučním listem provozní zámečník střední odborné s výučním listem soustružník kovů střední odborné s výučním listem mechanik kovoobráběcích strojů střední odborné s výučním listem mechanik opravář střední odborné s výučním listem elektromechanik přístrojů střední odborné s výučním listem mechanik elektrických měřících a optických přístrojů střední odborné s výučním listem mechanik optických přístrojů střední odborné s výučním listem mechanik přesných přístrojů střední odborné s výučním listem strojník chladírenského zařízení střední odborné s výučním listem 11

12 Třída Obecná charakteristika KZAM Funkce Požadovaný minimální stupeň vzdělání Odborné specializované práce, ve kterých je chemik střední odborné s maturitou O5 předmětem komplexní samostatný systém složený z několika dalších sourodých celků nebo knihovník specialista na katalogizaci střední odborné s maturitou programátor datových bází střední s maturitou nejsložitější samostatné celky. Koordinace a technik laborant fyzikální, chemický střední odborné s maturitou usměrňování odborných prací. Zajišťování komplexu činností s obecně vymezenými vstupy, elektrotechnik pro vědu a výzkum střední odborné s maturitou technik ve fyzikálních oborech střední odborné s maturitou rámcově stanovenými výstupy, značnou variantností způsobu řešení a postupů a specifickými technik elektrických strojů a zařízení střední odborné s maturitou technik kontrolor, laborant v elektrotechnice střední odborné s maturitou vazbami na široký okruh procesů (dále jen systémové práce ). Předmětem práce je komplexní technik radiokomunikací a telekomunikací střední odborné s maturitou strojírenský technik pro technický rozvoj, výzkum a vývoj střední odborné s maturitou systém složený ze samostatných různorodých systémů se zásadními určujícími vnitřními a technik péče o ZF střední odborné s maturitou vnějšími vazbami. Koordinace a usměrňování strojírenský technik střední odborné s maturitou odborných specializovaných prací chemický technik pro výzkum a vývoj střední odborné s maturitou Zvýšená psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení soustavy úkolů, kde jsou více chemický technik - technolog střední odborné s maturitou chemický technik laborant střední odborné s maturitou zastoupeny abstraktní jevy a procesy, s nároky technik strojů a zařízení střední odborné s maturitou na poznávání, chápání a interpretaci jevů a technik analytik počítačových systémů střední s maturitou procesů. Vysoké nároky na paměť, flexibilitu, technik údržby a oprav VT střední s maturitou schopnosti analýzy, syntézy a obecného srovnávání. Vysoké nároky na vestibulární aparát technik ve výpočetní technice střední s maturitou technik správce operačního systému, databáze, počítačových. sítí střední s maturitou Mimořádná zátěž nervové soustavy bezpečnostní technik střední s maturitou nákupčí zásobovač střední s maturitou obchodní referent střední s maturitou vedoucí administrativní agendy střední s maturitou administrativní sekretářka střední s maturitou sekretář redakce střední s maturitou účetní všeobecný střední s maturitou účetní mzdový střední s maturitou účetní finanční střední s maturitou účetní materiálový střední s maturitou účetní investiční střední s maturitou referent rozpočtu střední s maturitou referent účetnictví střední s maturitou personální referent střední s maturitou referent hospodářské správy střední s maturitou referent zahraničních cest, pasů a víz střední s maturitou odborný celní pracovník střední s maturitou vedoucí malého skladu střední s maturitou skladník (úředník) střední s maturitou dokumentátor střední s maturitou 12

13 Třída Obecná charakteristika KZAM Funkce Požadovaný minimální stupeň vzdělání Systémové práce, jejichž předmětem činnosti vedoucí ekonomického útvaru bakalářský studijní program * O6 jsou dílčí obory činností se širokou působností vedoucí personálního útvaru bakalářský studijní program * Komplex systémových činností s variantními vedoucí zásobování a nákupu bakalářský studijní program * obecnými vstupy, rámcově stanovenými výstupy projektant a analytik báze dat bakalářský studijní program a předem nespecifikovanými způsoby a postupy programátor informačních systémů bakalářský studijní program se širokými vazbami na další procesy (dále jen správce sítí bakalářský studijní program systémové specializované práce ), kde jsou správce uživatelských aplikací bakalářský studijní program předmětem obory činnosti složené ze systémů hlavní energetik bakalářský studijní program s rozsáhlými vnějšími a vnitřními vazbami stavební technik investiční bakalářský studijní program S výkonem prací je spojena značná psychická námaha vyplývající z velké složitosti kognitivních procesů a vyššího stupně abstraktního knihovník specialista na katalogizaci bakalářský studijní program odborný dokumentarista - knihovna bakalářský studijní program myšlení, představivosti, generalizace a z nutnosti rozhodování podle různých kriterií technik laborant fyzikální, chemický bakalářský studijní program šéfredaktor bakalářský studijní program technik investiční výstavby bakalářský studijní program elektrotechnik pro vědu a výzkum bakalářský studijní program elektrotechnik technolog bakalářský studijní program technik elektronických strojů a zařízení, přístrojů bakalářský studijní program mistr (vedoucí dílen) bakalářský studijní program * strojírenský technik bakalářský studijní program chemický technik pro výzkum a vývoj bakalářský studijní program technik strojů a zařízení bakalářský studijní program vedoucí administrativní agendy bakalářský studijní program referent rozpočtu bakalářský studijní program redaktor technický bakalářský studijní program knihovník bakalářský studijní program * úplné střední vzdělání + dlouholetá praxe (min. 10 let) 13

14 Třída Obecná charakteristika KZAM Funkce Požadovaný minimální stupeň vzdělání Systémové specializované práce, jejichž předmětem činnosti je soubor oborů nebo obor s vedoucí útvaru kalkulace cen, rozborů a plánování magisterský studijní program vedoucí útvaru hospodářské správy magisterský studijní program O7 rozsáhlou vnitřní strukturou a vnějšími vazbami chemik fyzikální, analytický magisterský studijní program Komplexní koordinace a usměrňování systémových prací. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, programátor informačních systémů magisterský studijní program projektant a analytik báze dat magisterský studijní program způsoby řešení a velmi rámcově vymezenými systémový inženýr magisterský studijní program výstupy s velmi širokými vazbami na další procesy, tvůrčí rozvojová a koncepční činnost a konstruktér elektrotechnických zařízení magisterský studijní program inženýr energetik magisterský studijní program systémová koordinace (dále jen tvůrčí systémové práce ). Předmětem je soubor oborů nebo konstruktér elektrických přístrojů magisterský studijní program knihovník specialista na katalogizaci magisterský studijní program obor s rozsáhlým vnitřním členěním a s četnými odborný dokumentarista - knihovna magisterský studijní program vazbami na další obory a s působností a dopadem na široké skupiny obyvatelstva nebo sou vedoucí pracovník informatik - knihovna magisterský studijní program hrn jinak náročných oborů. Koordinace a usměrňování systémových specializovaných prací odborný pracovník vedoucí technických informací magisterský studijní program technik, laborant fyzikální, chemický magisterský studijní program Objevování nových postupů a způsobů a hledání technik investiční výstavby magisterský studijní program řešení netradičním způsobem. Přenos a aplikace technik strojů a zařízení magisterský studijní program metod a způsobů z jiných odvětví a oblastí. Rozhodování v rámci značně kombinovatelných spíše abstraktních a různorodých jevů a procesů z různých odvětví a oborů. Vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení. 14

15 Příloha č. 3 k Vnitřnímu mzdovému předpisu FZÚ AV ČR, v. v. i Rozpětí tarifní mzdy v tarifních třídách pro výzkumné pracovníky v Kč za měsíc tarifní třída Kvalifikační stupeň dolní hranice horní hranice V1 V2 V3 Odborný pracovník výzkumu a vývoje (Research assistant) Doktorand (Graduate student) Postdoktorand (Postdoctoral fellow) V4 V5 V6 Vědecký asistent (Associated scientist/scholar) Vědecký pracovník (Scientist/scholar) Vedoucí vědecký pracovník (Senior scientist/scholar) Příloha č. 4 k Vnitřnímu mzdovému předpisu FZÚ AV ČR, v. v. i. Rozpětí tarifní mzdy v tarifních třídách pro ostatní zaměstnance v Kč za měsíc tarifní třída dolní hranice horní hranice O O O O O O O Určení délky odborné praxe zaměstnance 1. Praxí v oboru se rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce. 2. V plném rozsahu se započte doba praxe v oboru vykonávané práce po ukončení stanoveného vzdělání. 3. V rozsahu čtyř pětin se započte doba praxe v oboru vykonávané práce před ukončením stanoveného vzdělání. 4. V rozsahu nejvýše dvou třetin se započte doba jiné praxe, než která je uvedena v předchozích odstavcích, a to v závislosti na míře jejího využití pro výkon požadované práce. 5. Posouzení druhu praxe a rozhodnutí o rozsahu jejího zápočtu je plně v kompetenci FZÚ AV ČR, v. v. i. 15

16 Příloha č. 5 k Vnitřnímu mzdovému předpisu FZÚ AV ČR, v. v. i. Příplatky za vedení v Kč za měsíc Funkce Rozpětí příplatků zástupce ředitele až vedoucí sekce až vedoucí oddělení až vedoucí laboratoře* až vedoucí útvaru THS* až *zaměstnanec, který je ředitelem zmocněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny) Příloha č. 6 k Vnitřnímu mzdovému předpisu FZÚ AV ČR, v. v. i. Ztížená pracovní prostředí 1. Ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku ( 117 ZP) je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění. Ztěžujícími vlivy jsou zejména: prach, chemické látky, směsi chemických látek, pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity, hluk, vibrace, ionizující záření, pracovní prostředí, ve kterém jsou překračovány hodnoty přípustných mikroklimatických podmínek, práce s biologickými činiteli a zvýšený tlak. 2. Za stejných podmínek jako příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí se poskytuje zaměstnancům příplatek za vykonávání činností v prostředí, v němž převládají ztížené a zdraví škodlivé pracovní podmínky, které souvisejí s rizikem škodlivého působení vlivu při práci v prostředí s neionizujícím zářením (práce s lasery). Činnosti, za jejichž vykonávání se příplatek poskytuje, jsou práce s lasery třídy IIIb a vyšší. Příloha č. 7 k Vnitřnímu mzdovému předpisu FZÚ AV ČR, v. v. i. Odměna za pracovní zásluhy Při dovršení 50 let věku a při prvém odchodu do starobního nebo invalidního důchodu může být zaměstnanci poskytnuta odměna do výše Kč. Pro poskytnutí této odměny musí být splněna podmínka 5 let nepřetržitého pracovního poměru ve FZÚ AV ČR, v. v. i (včetně předchozích pracovních poměrů ve FZÚ AV ČR). Odměnu lze poskytnout pouze v kalendářním roce, kdy je výročí dosaženo. Na odměnu není právní nárok. 16

Zápis ze 4. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Program jednání

Zápis ze 4. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. Program jednání Zápis ze 4. zasedání Rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. konané 20. dubna 2007 na pracovišti Slovanka Přítomni: M. Glogarová, P. Höschl, J. Hořejší, E. Hulicius, J. Humlíček, J. Chýla, V. Janiš, K.

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ze dne 1. března 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2007

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, vnitřní předpis : V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

KATALOG PRACÍ uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě 1. aktualizace k 1. 1. 2007

KATALOG PRACÍ uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě 1. aktualizace k 1. 1. 2007 KATALOG PRACÍ uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě 1. aktualizace k 1. 1. 2007 Str. 11: Str. 24: V příloze v Seznamu povolání a rozpětí platových tříd v části 2.21

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 13. PROSINCE 2013

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 13. PROSINCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 12. dubna 2007

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Vnitřní mzdový předpis Univerzity Karlovy v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Sv. Čecha, Choceň příspěvková organizace se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 119 /2007 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST uzavřená s platností od 1.1.2015 mezi vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku a Základní organizací Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část první Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., se sídlem v Praze 8, Na Slovance 1999/2, PSČ 182 21, vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ze dne 24. srpna 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ze dne 24. srpna 2009 1 Vnitřní předpisy Univerzity Palackého v Olomouci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více

Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č.12/2014 Pravidla pro určení platů ředitelů škol a školského zařízení zřízených městem Dvůr Králové nad Labem I. Úvodní ustanovení 1. Tímto vnitřním předpisem

Více

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost

2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost 2.2 Poskytování pohyblivých složek platu a odměny za pracovní pohotovost dle zákoníku práce 2.2.4 Plat a náhradní volno za práci přesčas, odměna za pracovní pohotovost Práce přesčas Podle ustanovení 78

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1. Vnitřní platový předpis. platný od 1. 2. 2010

Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1. Vnitřní platový předpis. platný od 1. 2. 2010 Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1 Vnitřní platový předpis platný od 1. 2. 2010 Článek 1 Působnost a zásady vnitřního platového předpisu 1.1 Tento vnitřní platový předpis

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Mzdový předpis pro zaměstnance Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Mzdový předpis pro zaměstnance Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 1. 2. 2015 Mzdový předpis pro zaměstnance Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Odměňování zaměstnanců. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Funkce mzdy 1) stimulační (motivační) uvnitř pracovního poměru motivuje ke snaze o jeho udržení, ke zvyšování kvalifikace atd. 2) regulační

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení

I. Úvodní ustanovení. II. Pracovní doba a její rozvržení I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět směrnice Směrnice upravuje rozsah pracovní doby, pracovní režim, evidenci odpracované a neodpracované doby, doklady evidence pracovní doby, způsoby a postupy schvalování

Více

Alena Chládková PLATY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ OD 1. 10. 2010

Alena Chládková PLATY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ OD 1. 10. 2010 Alena Chládková PLATY ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH A SPRÁVĚ OD 1. 10. 2010 AKTUALIZACE K 1. 1. 2012 Str. 12 1.2 Systém odměňování ve veřejných službách a správě Systém odměňování je založen

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na rok 2011. uzavřená mezi Čj. 148 717/2010-601 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2011 uzavřená mezi Českou odborovou organizací pracovníků státní správy telekomunikací (ČOT), zastoupenou Márií Šagalovou, předsedkyní závodního výboru, Severomoravskou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Vypracoval: Schválil: ZSJN/88/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Karosář Autoopravárenství Formální 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby Změny v šablonách typových pozic v rámci revize šablon Šablona Obor Typ změny Řádek Předmět změny Autoelektrikář Autoopravárenství Věcná 32 Materiálnětechnické zabezpečení - vypuštěny kancelářské potřeby

Více

Doplnění poskytnutých informací Využití ITC prostředků ve škole Podle metodického pokynu č.j. 30799/2005-551 byly pro základní školy stanoveny parametry: počítačové učebny (žáci) 5 pracovních stanic na

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců Strana 3797 304 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců Vláda nařizuje podle 145 odst. 1, 146 odst. 2 a 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: Vypracoval: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy Schválil: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová

Právní aspekty práce z domova. Třebíč 18.6.2013. JUDr. Jana Seemanová Právní aspekty práce z domova Třebíč 18.6.2013 JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Kontakt dlouhodobě se věnuje poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti pracovního práva a práva sociálního

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Vysoká škola chemicko-technologická v Praze KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA OBDOBÍ LET 2013 2015 OBSAH strana Předmět smlouvy a vymezení smluvních stran 3 Práva a povinnosti smluvních stran 3 Vznik, změny a ukončování

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 602/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 574 ze dne 16.07.2014 Platový předpis pro odměňování ředitelů základních škol a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 3 Rada městské

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Vysoká škola chemicko-technologická v Praze KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA OBDOBÍ LET 2015 2017 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze se sídlem: Technická 5, 166 28 Praha 6 Dejvice zastoupena: Prof. Ing.

Více

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace K o l e k t ivní smlouva 2015 Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Střední školou a Mateřskou školou, Liberec, Na Bojišti 15,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel )

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zastoupeným RNDr. Bohumilem Vévodou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací č. 23 0176 3803 Českomoravského odborového

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ - NÁSTROJ ŘÍZENÍ VÝKONU NEMOCNICE

SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ - NÁSTROJ ŘÍZENÍ VÝKONU NEMOCNICE SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ - NÁSTROJ ŘÍZENÍ VÝKONU NEMOCNICE Ing. Petr Váňa, Senior Consultant, M.C.TRITON, spol. s r.o. Aktuální problémy managementu českého zdravotnictví Jindřichův Hradec 21. září 2006 Struktura

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

Pracovní řád. Obce Strašice

Pracovní řád. Obce Strašice Obec Strašice Strašice 276/II, 338 45 Směrnice č. 21/2011 Pracovní řád Obce Strašice 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje pracovní řád. 1.2. Směrnice upravuje pracovní řád v souladu

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice

Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Dětmarovice Čl. 1 Předmět a rozsah úpravy Tyto zásady upravují tvorbu Sociálního fondu obce Dětmarovice, dále jeho používání a hospodaření s ním po schválení

Více

Problematika bonusů. Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz. Markéta Kabourková marketakabourkova@seznam.cz

Problematika bonusů. Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz. Markéta Kabourková marketakabourkova@seznam.cz Problematika bonusů Karolína Neuvirtová karolina.neuvirtova@interexpert.cz Markéta Kabourková marketakabourkova@seznam.cz Karolína Neuvirtová (karolina.neuvirtova@interexpert.cz) - 1 - HORIZONT 2020 Personnel

Více

1.Struktura pracovníků

1.Struktura pracovníků Pracovníci podniku 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku; Produktivita práce; Pracnost; Člověk

Více

Přijímání pracovníků

Přijímání pracovníků Přijímání pracovníků Postup Zahrnuje řadu procedur pro vybrání uchazeče (pokud ZC přijetí akceptuje) Hlavní je sepsání pracovní smlouvy (případně jiného dokumentu upravujícího PP vztah) + dodatek k pracovní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY Č.j.: S11 /2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (i zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Mgr. Ivana Svozilová KROKY ZAMĚSTNAVATELE PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2010-2013 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2010 ÚZ č.

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2010-2013 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2010 ÚZ č. Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2010 ÚZ č. 2 Strana: 1 / 23 Mzdová dohoda uzavřená mezi Dopravním podnikem Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava-Moravská Ostrava, zastoupeným

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: mzda, plat,

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2014 2016 Univerzita Hradec Králové (dále jen UHK), zastoupená rektorem prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D. (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace Vysokoškolského odborového

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na období od 1.5.2008-do 31.12.2010

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. na období od 1.5.2008-do 31.12.2010 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na období od 1.5.2008-do 31.12.2010 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Aksamitova 8, 772 00 Olomouc zastoupená: ředitelem MUDr. Ivo Marešem, MBA

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií K O L E K T I V N Í S M L O U V A na rok 2014 Kolektivní smlouva na rok 2014, uzavřená v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a zákonem

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o platových poměrech státních zaměstnanců Vláda nařizuje podle 145 odst. 1, 146 odst. 2 a 148 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, a podle

Více

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Mzdová soustava, odměňování pracovníků

Mzdová soustava, odměňování pracovníků Mzdová soustava, odměňování pracovníků Odměňování pracovníků představuje odměnu za vykonanou práci. Je upraveno především v zákoníku práce. (www.zakonycr.cz/úplná znění vybraných zákonů/zakonik práce)

Více