INTERNÍ ODDĚLENÍ STRAHOV VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERNÍ ODDĚLENÍ STRAHOV VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE"

Transkript

1 INTERNÍ ODDĚLENÍ STRAHOV VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE 2014

2 Vážení přátelé, kolegové, pacienti a spolupracovníci, když jsem v roce 2000 tvořil strategii pro Interní oddělení Strahov Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, vůbec jsem netušil, zda se podaří moje představy realizovat. Sepsal jsem práci, ve které jsem vyhodnotil aktuální situaci, naše možnosti detašovaného pracoviště a jako cíl jsem stanovil vytvoření centra komplexní péče pro nemocné s chronickým selháním ledvin. V roce 2004 jsem byl pověřen vedením Interního oddělení Strahov a postupnými kroky se začalo dařit strategii naplňovat. Ambulantně poskytujeme péči v nefrologické ambulanci a posléze při nutnosti náhrady funkce ledvin na hemodialyzačním středisku či v programu peritoneální dialýzy. Obrovskou výhodou je možnost využití lůžkového zázemí pro léčbu komplikací, které často vyžadují hospitalizaci. A v uplynulém roce se uskutečnila poslední etapa otevřeli jsme stanici ošetřovatelských lůžek. Můžeme tak poskytnout péči kontinuálně od ambulantního sledování po léčbu dlouhodobě nemocných za hospitalizace. V roce 2014 naše pracoviště prošlo, stejně jako celá Všeobecná fakultní nemocnice, akreditačním řízením a obdrželo akreditaci od Spojené akreditační komise, o. p. s. Jedná se o potvrzení dlouhodobého procesu, který byl započat již v roce 2007, kdy se naše nemocnice začala kontinuálně zabývat zaváděním, udržováním a zlepšováním kvality poskytované péče. Neznám podobné pracoviště zaměřené na takto úzce specifikovanou skupinu nemocných. O naší potřebnosti svědčí i fakt, že se na nás obrací řada dialyzačních středisek z celé ČR s nejrůznější problematikou, ať již cévního přístupu, či peritoneální dialýzy, nebo renální osteopatie apod. Také Centrum expertizy dialyzační techniky poskytuje konzultace a testování přístrojů či novinek objevujících se v možnostech léčby, které se pak snaží aplikovat do našeho provozu. Mnohá poděkování od pacientů a příbuzných vždy potěší a potvrdí smysluplnost naší práce a nastaveného směru využití Interního oddělení Strahov VFN. Podařilo se upravit strukturu pracoviště, stávající personální obsazení je zárukou dobrého týmu a technické vybavení je na velmi kvalitní úrovni. Nezbývá než doufat, že v dalších letech se povede opravit a vylepšit celkový stav budovy, který nás nyní trápí nejvíce. Vladimír Polakovič V Praze 11. března

3 INTERNÍ ODDĚLENÍ STRAHOV VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Poskytuje komplexní péči pacientům s interním onemocněním neakutního charakteru a věnuje se zejména nemocným s chronickým selháním ledvin, kteří potřebují zajistit náhradu funkce ledvin, ať již hemodialýzou, či peritoneální dialýzou, nebo jsou zařazováni do transplantačního programu. Na Interním oddělení Strahov VFN v Praze je rozsáhlý ambulantní provoz s řadou expertních programů a je zde i možnost hospitalizace na velmi kvalitně vybavených dvoulůžkových stanicích. Nemocný je sledován a dle potřeby ošetřován vysoce kvalifikovaným zdravotnickým personálem a do týmu patří i klinická psycholožka, nutriční terapeut či klinický inženýr. Na základě spolupráce s dalšími klinikami 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zde mají detašované pracoviště rehabilitační pracovnice Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, laboratoř Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN a Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze. Struktura pracoviště: Centrum pro komplexní léčbu chronického selhání ledvin Centrum pro cévní přístupy pro extrakorporální očišťovací metody Centrum pro léčbu peritoneální dialýzou Centrum pro expertizu dialyzační techniky 3

4 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Statut odborného centra CENTRUM PRO KOMPLEXNÍ LÉČBU CHRONICKÉHO SELHÁNÍ LEDVIN Centrum je schopno zajistit komplexní péči nemocným s chronickým renálním selháním od predialyzační poradny přes ambulantní provoz dialyzačního střediska až po řešení komplikací a eventuální hospitalizaci na lůžkovém oddělení. Pracoviště zajišťuje i konziliární vyšetřování pacientů z jiných hemodialyzačních středisek, a to jak ambulantně, tak za hospitalizace. Tyto konziliární služby poskytujeme zejména pacientům s komplikovaným cévním přístupem pro HD (ve spolupráci s II. chirurgickou klinikou kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN a Radiodiagnostickou klinikou 1. LF UK a VFN) a pacientům s pokročilou nebo komplikovanou formou renální osteopatie. AMBULANTNÍ ČÁST Nefrologická ambulance V nefrologické ambulanci poskytujeme péči pacientům s nemocemi ledvin. Provádíme laboratorní i zobrazovací vyšetření ledvin, funkční vyšetření ledvin a vyšetření moče. U pacientů s progredujícím onemocněním ledvin zajišťujeme tzv. predialyzační péči připravujeme pacienty na případnou dialýzu. Pacienty informujeme o možných metodách náhrady funkce ledvin (renal replacement therapy): hemodialýza, peritoneální dialýza, transplantace ledviny. S dostatečným časovým předstihem zajišťujeme u pacientů v predialýze cévní přístup Významnou součástí predialyzační péče je spolupráce rodiny a zdravotnického personálu, včetně klinického psychologa našeho pracoviště. Garant: prim. MUDr. Vladimír Polakovič, MBA Stabilní formalizovanou strukturu již mají čtyři programy: Program náhrady funkce ledvin Program pro renální osteopatii Program zajištění a monitorace cévního přístupu pro hemodialýzu Program hojení ran u dialyzovaných pacientů Ambulance vnitřního lékařství V ambulanci vnitřního lékařství poskytujeme péči pacientům se širokým spektrem interních nemocí. Nabízíme možnost laboratorního vyšetření krve, zobrazovací metody ultrazvuk břicha, rentgenové vyšetření, elektrokardiografii, poskytujeme též možnost 24hodinové monitorace krevního tlaku (TK-holter). Pacientům zajišťujeme předoperační vyšetření před plánovanými invazivními výkony (chirurgie, ortopedie, gynekologie apod.), spolupracujeme s ostatními specializovanými ambulancemi v rámci celé Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Garant: prim. MUDr. Vladimír Polakovič, MBA 4

5 Cévní ambulance V Cévní ambulanci provádíme dopplerovské vyšetření tepen a žil dolních končetin přístrojem Multi Dopplex II. U postižení tepen využíváme vlastní metodu OI (Obliteration index), což je metoda neinvazivní, zajišťuje včasnou detekci změn, včasné zahájení léčby a dlouhodobou pravidelnou dispenzarizaci nemocných. Garant: MUDr. Rita Šaková Ambulance hojení ran Ambulance hojení ran využívá systém tzv. vlhkého hojení ran pomocí terapeutických krytí. Způsob fyziologického hojení ran urychluje výsledný efekt zhojení rány, zmenšuje bolest a kromě dalších priorit snižuje i možnost infekce či reinfekce rány. Ambulance poskytuje péči pacientům s akutními ránami i nehojícími se defekty. Skupinu akutních ran představují menší, minimálně krvácející poranění, ošetření chirurgických sutur nebo dehiscencí rány. V této léčbě úzce spolupracujeme s chirurgickými obory Všeobecné fakultní nemocnice. Etiologie nehojících se neboli chronických ran představuje kategorie bércových vředů, ischemických ran, proleženin, ulcerací při diabetické noze a dalších lézí. V roce 2014 bylo přijato k léčbě rány 69 pacientů. Z tohoto počtu bylo 40 % pacientů v průběhu roku vyléčeno a v prvních měsících roku 2015 bylo doléčeno dalších 11 % pacientů. Doba léčby všech ran a defektů je závislá na její etiologii. Následující tabulka předkládá početní i procentuální výčet ran různých etiologií za rok Je nutné zdůraznit, že nejvíce zastoupené etiologie defektů v ambulanci, tzn. bércové ulcerace žilní etiologie, defekty ischemické příčiny a dekubity, se při kompenzaci zdravotního stavu pacienta hojí minimálně jeden rok a více. Počet pacientů Etiologie Počet procent 23 bércové vředy žilní etiologie 33 6 dehiscence 8 7 dekubitus defekty při ischémii končetiny 17 3 lymfedém 4 6 operační 8 4 popáleniny 5 2 píštěle 2 6 různé 8 Ambulanci hojení ran byla Českou společností pro léčbu rány (ČSLR) udělena v roce 2009 Garance kvality, která byla v roce 2014 prodloužena na další tříleté období. Garant: Mgr. Markéta Koutná Klinický psycholog Psychologickou péči o dialyzované pacienty i pacienty na interních a ošetřovatelských lůžkách zajišťují dvě psycholožky. Péče o nemocné s chronickým selháním ledvin začíná už v predialýze, kdy se orientujeme na psychickou podporu nemocného a jeho rodiny v těžké životní situaci a na poradenství při volbě dialyzační metody. Po zařazení do dialyzačního programu se v úzké spolupráci s lékaři a sestrami staráme o psychickou pohodu pacientů. Podporujeme pozitivní způsoby vyrovnávání se s nemocí a pomáháme při zvládání těžkostí spojených s dialyzační léčbou. Zaměřujeme se na rozpoznávání a včasné řešení projevů špatné adaptace na nemoc a léčbu, jako je deprese, nespolupracující chování, komunikační problémy atd. Ambulantním i hospitalizovaným pacientům jsme k dispozici při řešení partnerských, rodinných, pracovních i dalších problémů, které působí negativně na psychické i tělesné zdraví. Garant: as. PhDr. Marcela Znojová 5

6 Hemodialyzační oddělení Provoz 25 dialyzačních lůžek střediska je zajištěn cca 30 dialyzačními přístroji (Fresenius 5008/S, Gambro AK 200S Ultra, Gambro Artis, Nikkiso DBB05, Formula 2000Belco, Dialog+ B. Braun). Vedle obvyklého vybavení HDS hemodialyzačními monitory disponuje naše centrum ještě řadou dalších doplňujících přístrojů, v některých případech unikátních v rámci ČR, které slouží ke zkvalitňování námi poskytované péče (např. v dlouhodobém sledování kvality a funkce cévního přístupu) a dále k účelům výukovým a výzkumným (ultrazvukový měřič průtoku krve cévním přístupem a hemodynamiky pacienta HD01 Plus firmy Transonic Systems, monitory změn krevního objemu během dialýzy CritLine firmy Hemametrics, měřič bioimpedance k hodnocení míry převodnění pacienta BCM Fresenius). Vybavení našeho HDS nám dovoluje provádět kompletní spektrum hemoeliminačních procedur a individualizovat tak léčbu na základě konkrétních potřeb každého pacienta. Na péči o pacienty v dlouhodobém hemodialyzačním programu se podílí mimo lékařů a sester, také klinický psycholog, nutriční terapeut, tým rehabilitačních sester a vyškolený personál ambulance hojení ran. V péči o nemocné uplatňujeme komplexní, ale i individualizovaný přístup, kdy každý pacient má jak svého ošetřujícího lékaře, tak dialyzační sestru, která je hlavním článkem v systému primární péče. Hemodialyzační středisko se účastní programu Ambasador transplantací, který má za cíl podpořit program transplantací ledvin v ČR, zejména vyhledáváním potenciálních živých dárců. Hemodialyzační středisko funguje v nepřetržitém provozu, kdy je po celou dobu 24 hodin možné hemodialyzovat pacienty, u kterých nelze z medicínských důvodů HD odložit. Pravidelná, plánovaná HD péče je poskytována ve třech směnách, v celkovém počtu 17 HD směn týdně. To nám poskytuje dostatečnou flexibilitu, abychom byli schopni vyhovět přáním pacientů na individuální rozložení jejich dialýz. Pacienti se podle svého výběru mohou dialyzovat v křeslech nebo na lůžkách, obojí elektricky polohovatelné. Všechny dialyzační sály jsou klimatizované. V našem centru jsme vyvinuli metodu cílené plošné punkce AV fistule, kterou používáme spolu s klasickým napojováním a knoflíkovou (button-hole) technikou. Výkony v roce 2014 Extrakorporální očista krve Chronická hemodialýza Akutní hemodialýza 300 Hemodiafiltrace Celkem Kanylace centrální žíly 209 Z toho permanentní centrální žilní katétry 125 6

7 Program pro renální osteopatii Problematikou renální kostní choroby se zabýváme již více než dvě desetiletí. Zaměřujeme se na diagnostiku, konzervativní i operační léčbu a prevenci renální osteopatie spojenou s chronickým selháním ledvin, včetně poskytování konziliárních služeb pro ostatní hemodialyzační centra. Jako jedno z několika pracovišť v ČR jsme schopni zajistit invazivní diagnostiku renální osteopatie provedením kostní biopsie, včetně stanovení statických a dynamických parametrů kostního obratu (ve spolupráci s Ústavem patologie 1. LF UK). Na operačním řešení pokročilých forem hyperparathyreosy spolupracujeme s Endokrinologickým ústavem a Klinikou ORL 1. LF UK a FN Motol. Garant: as. MUDr. František Švára Ambulance peritoneální dialýzy Na pracovišti je peritoneální dialýza prováděna v celém rozsahu od edukace v predialýze po implantaci peritoneálního katétru ve spolupráci s chirurgickými pracovišti. Dále provádíme edukaci pacientů a jejich rodinných příslušníků, pravidelně je sledována adekvátnost dialýzy, transportní charakteristiky peritonea, kvalita života a nutriční parametry. Ambulance je součástí Centra pro léčbu peritoneální dialýzou. Garant: as. MUDr. Barbora Szonowská 7

8 LŮŽKOVÁ ČÁST Akutní lůžková péče oddělení A interna nefrologie Celkový počet lůžek: 21 Lůžkové oddělení zajišťuje komplexní péči pacientům zejména s chronickým onemocněním ledvin, ale zabývá se i širší problematikou interních onemocnění. Výhodou je návaznost na predialyzační péči a možnost léčby široké škály komplikací pacientů s chronickým selháním ledvin. V plné šíři je zde uplatňováno multidisciplinární pojetí péče o pacienty, které zahrnuje lékařskou, sesterskou a ošetřovatelskou péči, nedělitelnou součástí týmu jsou dvě klinické psycholožky, nutriční terapeutka, fyzioterapeutky a sociální pracovník. V roce 2014 bylo přijato 565 pacientů, z čehož více než 200 bylo z jiných dialyzačních středisek. Počátkem roku 2015 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce týkající se především pokojů pro pacienty, včetně koupelen a sociálního zařízení. Pokoje jsou dvoulůžkové, mají samostatnou koupelnu se sociálním zařízením a balkon. K dispozici je bezdrátové připojení na internet. Garant: prim. MUDr. Vladimír Polakovič, MBA Ošetřovatelská lůžka Celkový počet lůžek: 19 V rámci komplexní péče o nemocné s chronickým selháním ledvin byla na našem pracovišti otevřena ošetřovatelská lůžka, určená především nemocným v pravidelném dialyzačním programu, kteří nezvládají ambulantní dojíždění na dialýzu z různých důvodů. V roce 2014 bylo celkem přijato 142 pacientů. Je zde poskytována: péče lékařská, sesterská a ošetřovatelská pravidelná rehabilitace pod vedením fyzioterapeutů s cílem zlepšení soběstačnosti, pohyblivosti péče o nutrici pod dohledem nutričního terapeuta i lékaře psychologická podpora a vyšetření naším psychologem ošetřování defektů a ran ve spolupráci s Ambulancí hojení ran sociální šetření sociální pracovnicí dle potřeby péče dobrovolníků a canisterapeuta pravidelný aktivizační program s názvem Kognitivní rehabilitace aneb cvičíme si mozek pod vedením našeho psychologa Cílem je zlepšit fyzickou, psychickou a sociální situaci nemocného, pomáhat zvládat dlouhodobé nemoci a komplikace, umožnit důstojné prožívání stáří a brzké zapojení do běžného života po propuštění. Garant: prim. MUDr. Vladimír Polakovič, MBA 8

9 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Statut odborného centra CENTRUM PRO CÉVNÍ PŘÍSTUPY PRO EXTRAKORPORÁLNÍ OČIŠŤOVACÍ METODY Cévní přístupy a hemodynamika V rámci programu monitorování cévních přístupů bylo v roce 2014 na strahovském pracovišti provedeno vyšetření 90 podkožních cévních přístupů a 125 katétrů. Pokračovalo i sledování všech katétrů zavedených na strahovském pracovišti pro jiná HDS. Provedená měření pomocí speciální techniky a monitoring AVF v roce 2014 S cílem zpřesnění stanovené optimální hmotnosti po dialýze bylo při 114 dialýzách použito techniky kontinuálního měření změn krevního objemu (tj. přibližně 2 měření na pacienta ročně) s přístrojem Critline. K obdobnému účelu slouží i vyšetření pomocí multifrekvenční bioimpedanční spektroskopie (BIS). Je však využitelné rovněž k posouzení obsahu vody, svalové hmoty a tukových zásob také u pacientů, kteří nejsou dialyzováni. Těchto vyšetření oddělení provedlo v roce 2014 celkem 175, většinou u hemodialyzovaných pacientů nebo u pacientů léčených peritoneální dialýzou. V rámci již 16 let běžícího programu pravidelného sledování stavu cévních přístupů pro hemodialýzu bylo v roce 2014 provedeno 424 měření průtoku krve cévním přístupem, a to buď termodilučně (modul BTM Fresenius), nebo pomocí ultrazvukové diluce (přístroj HD01 Transonic), nebo vodivostně (Diascan, Gambro). Centrální žilní katétry Na našem pracovišti zajišťujeme pacientům s chronickým renálním selháním cévní přístup pro hemodialýzu. Implantujeme akutní (dočasné) i permanentní (dlouhodobé) katétry, řešíme komplikace s katétry spojené infekce, mechanické komplikace, funkční poruchy. Výkony provádíme ambulantně i za krátkodobé hospitalizace. Své služby poskytujeme pacientům nejen z našeho dialyzačního střediska, ale i z hemodialyzačních středisek celé České republiky. Naše pracoviště je součástí Centra pro cévní přístupy pro extrakorporální očišťovací metody. V řešení komplikací spolupracujeme s II. chirurgickou klinikou kardiovaskulární chirurgie VFN a Radiodiagnostickou klinikou VFN. V roce 2014 jsme zavedli 84 dočasných a 125 permanentních hemodialyzačních centrálních žilních katétrů. Podobně jako podkožní cévní přístupy jsou již v rámci vývoje samostatného monitorovacího programu sledovány všechny permanentní centrální žilní katétry zavedené na našem oddělení. Garant: prim. MUDr. Vladimír Polakovič, MBA Výkonový sálek je vybaven ultrazvukem i C-ramenem. 9

10 Katetrizace na Interním oddělení Strahov VFN v roce 2014 katétr Strahov ostatní HD střediska celkem permanentní katetr Strahov Ostatní HD střediska celkem dočasný permanentní dočasný Ostatní 10,64 % HDS Táborská 1,60 % HDS Bulovka 14,36 % HDS Rychnov nad Kněžnou 3,19 % HDS Roudnice 4,26 % HDS Klatovy 5,32 % HDS Litoměřice 4,26 % HDS Havlíčův Brod 3,72 % Střediska HDS HDS Beroun 5,32 % HDS Černý Most 5,32 % HDS Strahov 25,53 % HDS Praha 4 Ohradní 4,26 % HDS Benešov 5,32 % HDS Mladá Boleslav 6,91 % 10

11 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Statut odborného centra CENTRUM PRO LÉČBU PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU Na Interním oddělení Strahov VFN je prováděna léčba metodou peritoneální dialýzy (PD) nepřetržitě od roku Peritoneální dialýza je prováděna v celém rozsahu: edukace a volba metody v predialýze, implantace katétru ve spolupráci s chirurgickými pracovišti a následná pooperační péče, edukace pacientů a rodinných příslušníků, volba automatizované PD a její edukace, sledování adekvátnosti dialýzy, transportních charakteristik peritonea, kvality života, nutričního stavu, řešení akutních a chronických komplikací, možnost asistované PD atd. Velkou předností pracoviště je multidisciplinární tým pečující o pacienty zahrnující klinické psychology, nutriční terapeutku a rehabilitační pracovníky. Od roku 2010 jsme odborným centrem VFN pro léčbu peritoneální dialýzou. Vedeme rozsáhlou spolupráci a poskytování superkonziliární pomoci jiným dialyzačním střediskům v ČR. Od roku 2014, kdy byla vytvořena v rámci ČNS síť pracovišť nabízejících pomoc při provádění peritoneální dialýzy, je naše pracoviště jedním z nich (viz Součástí programu je i odborná, publikační a přednášková aktivita. V tomto roce jsme se aktivně zúčastnili Konference ČNS s mezinárodní účastí 2014 v Praze a VI. česko-slovenské konference paliativní medicíny v Brně. Přehledný článek o optimalizaci využití peritoneální dialýzy byl publikován v časopise Aktuality v nefrologii. Významnou součástí programu PD je i edukace lékařů a sester z jiných pracovišť. Na našem pracovišti probíhají od roku 2010 několikrát ročně kurzy určené zdravotním sestrám týkající se provádění asistované peritoneální dialýzy. Jedná se o kurz akreditovaný MZ ČR. V roce 2014 proběhl 9., 10. a 11. kurz asistované PD. Celkem již absolvovalo kurz více než 70 sester zejména z oblasti domácí péče. Poskytujeme i odborné zázemí pro cestující pacienty na PD pacienty ze zahraničí či jiných středisek v ČR. Počet kmenových pacientů: 13 (k ) Počet pacientů celkem: 15 (v 1/2014) Přehled počtu pacientů a úkonů v roce 2014 Vstup: 2 pacienti Počet transplantovaných pacientů: 4 Počet založení PD katétrů: 14 Počet ambulantních pacientů z jiných středisek: 15 Počet extramurálních hospitalizací: 78 (založení, edukace, komplikace, sledování adekvátnosti) Počet ambulantních vyšetření pacientů z jiných středisek: 31x volba metody + 13x parametry adekvátnosti a transportní charakteristiky peritonea Celkem PD dialýz:

12 Implantace Tenckhoffova peritoneálního katétru v roce ,43% HDS Rychnov nad Kněžnou 21,43 % HDS Teplice 7,14 % Implantace Tenckhoffova peritoneálního katétru na Interním Střediska: oddělení Strahov v roce ,14% 14,29% 7,14% HDS Náchod 14,29 % HDS Zlín 7,14 % 14,29% 14,29% 7,14% 14,29% Střediska DS HDS Bulovka 14,29 % Bulovka Homolka Strahov Jilemnice HDS Homolka 7,14 % Náchod Teplice Rychnov n/k Zlín HDS Jilemnice 14,29 % HDS Strahov 14,29 % 35. KONGRES ČESKÉ NEFROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI V PRAZE Riziko drop-outu při léčbě peritoneální dialýzou v průběhu 5letého sledování Barbora Szonowská 1, Eva Veisová 1, Martin Komarc 2, Jana Mertová 1, Marcela Znojová 1, Robert Gürlich 3, Fatou Diallo 1, Janka Řeháková 1, Vladimír Polakovič 1 Úvod 1 Interní oddělení Strahov VFN, 2 Ústav biofyziky a bioinformatiky 1. LF UK, 3 Chirurgická klinika FN KV a 3. LF UK 35. kongres České nefrologické společnosti v Praze, Drop-out při léčbě PD je relativně častý. Zpočátku bývají hlavním důvodem ukončení léčby dysfunkce PD katétru a psychosociální problémy. S přibývající délkou léčby se dostává do popředí ultrafiltrační selhání a nedostatečná dialýza. Infekční komplikace jsou zastoupeny konstantně bez ohledu na délku léčby. Cílem naší práce bylo zmapovat příčiny a rizika ukončení PD v souboru incidentních pacientů v průběhu 5letého sledování. Výsledky Období Období (měsíce) Drop-out za dané období Kumulativní drop-out Počet pacientů ,1 % 9,1 % ,2 % 30,3 % ,1 % 36,4 % ,2 % 51,5 % 5 5 > 36 3,0 % 54,5 % 1 Pokračující v PD 15 (45,5 %) Kumulativní drop-out Soubor 33 pacientů s ESRD, z toho 13 žen a 14 pacientů s DM Průměrný věk 59,7 let (29 86) Průměrná délka sledování 17,8 měsíce (1 45) Období sledování Metody Jako drop-out (ukončení léčby PD) bylo hodnoceno přerušení / ukončení PD na více než 3 měsíce. Sledování bylo rozděleno do 5 období: od 0 do 3 měsíců, od 4 do 12 měsíců, od 13 do 24 měsíců, od 25 do 36 a více měsíců. Byla provedena analýza přežívání techniky PD za využití Coxova regresního modelu. Dále bylo testováno, zda diabetes mellitus, věk a gender ovlivňují setrvání na PD. Hladina statistické významnosti byla stanovena p = 0,05. Drop-out za jednotlivá období 0,6 0,5 25% 20% 0,4 15% 0,3 0,2 10% 0,1 5% % Vliv DM na riziko drop-outu Vliv pohlaví na riziko drop-outu 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% DM 0 DM 1 0% Muži Ženy Závěry Literatura Ve srovnání s literárními údaji bylo riziko ukončení léčby v časném období po zahájení dialýzy malé, což odpovídá nízké frekvenci dysfunkčních PD katétrů. Je to výsledek dlouhodobé spolupráce s jedním a týmž chirurgickým týmem. Ukončení PD z důvodu psychosociální problematiky se vyskytlo v souboru pouze jednou. Na této skutečnosti se spolupodílí edukace a péče poskytovaná multidisciplinárním týmem včetně klinického psychologa. Riziko drop-outu se zvýšilo ve 2. období, kdy převažovaly jako příčiny ukončení PD infekce. Ve 4. období byla hlavním důvodem ukončení PD transplantace. Jednotlivé příčiny (infekce, transplantace, dysfunkce PD katétru, různé břišní komplikace, psychosociální problémy, úmrtí) nebylo možné vzhledem k jejich frekvencím statisticky zpracovat. Přesto lze konstatovat, že relativně nejčastějším důvodem byly infekční komplikace. Je zřejmé, že i přes výrazný pokles incidence peritonitid zůstávají infekce závažným problémem při léčbě PD. Monitoring četnosti a etiologie peritonitid u jednotlivých pacientů je nezbytnou podmínkou pro včasné a hladké převedení na HD. Velikost souboru neumožnila prokázat význam sledovaných prediktorů pro setrvání na PD. Ani jeden neovlivňoval statisticky významně setrvání na PD: věk na hladině statistické významnosti p = 0,673; gender p = 0,914; DM p = 0,221. V případě DM byl patrný trend, který by se zřejmě při studiu většího souboru ukázal jako statisticky významný. 1. Kolesnyk I., Dekker FW. et al: Time-dependent reasons for peritoneal dialysis technique failure and mortality. Perit Dial Int 2010; 30: Lobbedez T., Boissinot L. et al: How to avoid technique failure in peritoneal dialysis patients? In Peritoneal dialysis State-of-theart 2012; Karger 2012: Schaubel DE. Blake PG. et al: Effect of renal center characteristics on mortality and technique failure on peritoneal dialysis. Kidney Int 2001; 60: Kontakt MUDr. Barbora Szonowská Interní oddělení Strahov Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Šermířská 5, Praha 6 tel:

13 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Statut odborného centra CENTRUM PRO EXPERTIZU DIALYZAČNÍ TECHNIKY Základní zaměření Aktivity centra jsou zaměřeny na provádění klinických hodnocení, případně klinických zkoušek jako součást postupu udělování CE značky zdravotnickým prostředkům v oblasti dialýzy, a na konzultace, zkoušky a měření pro výzkumná a vývojová oddělení výrobců dialyzační techniky. Projekty 2013/2014 a 2014/2015 Mezi výstupy aktivit centra patří modifikace automatického systému řízení filtrace při on-line HDF v režimu UltraCONTROL na přístrojích AK200S Ultra (Gambro) a její zavedení do praktického využívání. Strahovské muzeum dialyzační techniky. V roce 2014 byla provedena první in vitro měření s novými citrátovými dialyzačními koncentráty zcela bez acetátu (Medites Pharma) a bylo zpracováno medicínské hodnocení pro udělení CE značky. Na ně v roce 2015 navazuje pomarketingové vyhodnocování jejich praktického používání při hemodialýze i hemodiafiltraci. Spolupráce Podle potřeby využívá Centrum možnost biochemických analýz v Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN. Pro případ potřeby speciální techniky nebo odborných konzultací je Centrum v kontaktu s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (doc. Lapčík, doc. Řezanka), Elektrotechnickou fakultou ČVUT v Praze (Ing. Fabián, doc. Lhotská) a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně (doc. Hozman). 13

14 TECHNICKÉ VYBAVENÍ Ambulantní trakt RTG přechod na digitál v roce 2009 Ultrasonograf Sono Site G 50 Siemens Počítačový elektrokardiograf AA 24 Seiva Standardní elektrokardiograf Chirastar Tlakové holtery ABP Spacelab a Tonotrack Seiva Přístroje pro dopplerovské cévní vyšetření DR2 Huntleigh Multifrekvenční impedometr BCM Fresenius PD Cyclery Home Choice Pro Baxter a Sleep Safe Fresenius Software pro hodnocení účinnosti PD Termostaty pro ohřev PD roztoků TL 180 Liebher Lůžkové oddělení Odsávací přístroje Kataspir Anres Objemové infuzní pumpy Optima PT IS Vial Fresenius Lineární dávkovače Vial Fresenius Glukometry point-of-care Akucheck Roche Oxygenometry 8500 Nonin Prstové oxygenometry MD300D Defibrilátory Heart Strat FRX Oxymetry PM-60 Monitor životních funkcí PM 7000 Defibrilátor Primedick Hemodialyzační oddělení Hemodialyzační přístroj 2x Formula 2000 Plus Bellco Hemodialyzační přístroj 1x Dialog Plus B. Braun Hemodialyzační přístroj 2x 5008, 4x 5008S Fresenius Hemodialyzační přístroj 18x AK200SUltra, 1x Artis Gambro Hemodialyzační přístroj 2x DBB-05 Nikkiso Měřič recirkulace, průtoku krve HD01 Transonic cévním přístupem a minutového srdečního objemu Měřič změn krevního objemu 2x Critline III Hemametrics Koagulometr 2x Hemochron, 1x Signature ITC Oxymetr 2x PM60 Shenzen Monitor životních funkcí PM7000 Mindray Defibrilátor ACLS Plus OMS Zoll POC analyzátory Hb, gluk., ionty HB01, Akuchek, Ionometer Příruční fonograf Titan Sonolite Skiaskopické C-rameno OEC GE Medical Elektronické osobní lůžkové váhy (2x TH200 Tonava, 2x nájezdová váha TH300 Tonava) pro imobilní pacienty Úpravny vody reverzní osmóza CWP 101 Gambro a 116 (s horkou dezinfekcí rozvodné smyčky) Laboratoř Analyzátor krevních plynů ABL 330, Radiometr Biochemický analyzátor Vitros 350 Kodak Ektachem Analyzátor moči Urisys 2400 Počítačové a programové vybavení Lokální počítačová síť napojená na síť VFN má 50 stanic Nemocniční informační systém Medea, Stapro (klinický a pojišťovenský modul) Nefrologický informační systém Nefris 5.1 Prodos Přístup všech lékařských stanic do databáze PACS, ve které jsou ve VFN uchovávány všechny výsledky vyšetření provedených zobrazovacími technikami s digitalizovaným výstupem (rtg, sono, angio atd.) Bezdrátová síť pro volné připojení na internet pro dialyzované a hospitalizované pacienty 14

15 AKREDITACE V červnu 2014 proběhlo ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, jejíž součástí je naše pracoviště, akreditační šetření Spojené akreditační komise, o. p. s. Příprava na akreditační šetření v naší nemocnici začala již v roce V průběhu 5 let byly nastavovány procesy vedoucí ke zvýšení kvality péče a bezpečí na všech pracovištích nemocnice. Kvalita péče je v nemocnici sledována prostřednictvím interních auditů. Sledována jsou kritéria v oblasti lékařské péče, nelékařské péče, hygieny a bezpečí. V prvních letech přípravy na akreditaci naše pracoviště plnilo auditní kritéria na 80 %. Zásluhou všech našich zaměstnanců jsme začátkem roku 2014 plnili auditní kritéria na téměř 90 %. Tímto zlepšením jsme i my přispěli k tomu, že Všeobecná fakultní nemocnice splnila požadavky akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s., a požadavky všech minimálních hodnoticích standardů řízení kvality a bezpečí v souladu s příslušným zákonem. SVĚTOVÝ DEN LEDVIN Vaše ledviny jsou stejně staré jako vy. Postarejte se o ně a poraďte se s lékařem. Dne 13. března proběhl, již po deváté, Světový den ledvin (WKD) jako jedna z akcí celosvětové zdravotní kampaně, která zdůrazňuje důležitost ledvin a snaží se o včasné rozpoznání chronického onemocnění ledvin a následně o snížení výskytu dalších komplikací, zejména kardiovaskulárních. Stejně jako v minulých letech i letos se Interní oddělení Strahov k této akci připojilo. V jejím rámci nabídlo naše pracoviště široké veřejnosti možnost absolvovat jednoduché vyšetření ledvin. Kromě stanovení hladiny kreatininu a funkce ledvin byla zájemcům vyšetřena i glykemie. V krátkém dotazníku jsme zjišťovali přítomnost nejčastějších rizikových onemocnění pro poškození ledvin. Zájemců o vyšetření byl letos, stejně jako loni velký počet, vyšetření absolvovalo 120 lidí všech věkových kategorií. U pětiny vyšetřených byl zachycen abnormální močový či krevní nález nebo zvýšení krevního tlaku, které bylo po zvýšení glykemie druhou nejčastější patologií. Řada těchto pacientů byla indikována k podrobnému nefrologickému vyšetření a sledování. Je tedy zřejmé, že tato screeningová akce byla smysluplná. A to jak po stránce zlepšení prognózy nemocných při včasném zachycení onemocnění, tak i z hlediska zvýšení informovanosti populace o úskalích onemocnění ledvin. 15

16 VÝUKA NA PRACOVIŠTI Pracoviště je zapojeno do výuky magisterského studia všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě UK, 5. ročník, výuka nefrologie. Tato výuka probíhá v návaznosti na výuku organizovanou Klinikou nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze a podílejí se na ní as. MUDr. B. Szonowská a as. MUDr. F. Švára. Součástí tohoto bloku je výuka v anglickém jazyce. Garant : Prim. MUDr. Vladimír Polakovič, MBA magisterského a bakalářského studia biomedicínské techniky (Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně a Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze) postgraduální stáž IPVZ hemodialýza pro pokročilé vedení bakalářských a diplomových prací: Garant: doc. Ing. František Lopot, CSc. Certifikovaný kurz Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou Garant: Ludmila Nermutová Klinické studie (zahraniční spolupráce) 2014 BH 21260: A randomized, controlled, open-label, multi-centre, parallelgroup study to assess all-case mortality and cardiovascular morbidity in pacients with chronic kidney desease on dialysis and those not renal replacement therapy under threatment with Mircera or reference ESAs AMGEN : A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Phase 3 Study to Assess the Efficacy and Safety of AMG 416 in the Treatment of Secondary Hyperparathyroidism in Subjects with Chronic Kidney Disease on Hemodialysis AMGEN : A Multicenter, Multiple-dose, Two-arm, Active-controlled, Double-blind, Double-dummy Study to Compare the Therapeutic Efficacy and Safety of Oral Doses of Cinacalcet HCI with Intravenous Doses of AMG 416 in Hemodialysis Subjects with Secondary Hyperparathyroidism AMGEN : A Multicenter Single-arm Extension Study to Describe the Long-term Efficacy and Safety of AMG 416 in the Treatment of Secondary Hyperparathyroidism in Subjects with Chronic Kidney Disease on Hemodialysis APO-EPO-02: A phase III, Randomized, Assessor-blinded, Active-controlled, Multicenter Study of the Efficacy and Safety of APO-EPO as compared to Procrit hen given Subcutaneously to Pacients with Anemia of Chronic Kidney Disease Stage 5D who are currently not on Epoetin Replacement therapy DOLOMITES 1517-CL-0610: A Phase 3, Randomized, Open-Label, Active- Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of FG-4592 in the Treatment of Anemia in Chronic Kidney Disease Pacients Not on Dialysis AMGEN : A Multicenter Single-arm Extension Study to Describe the Long-term Safety of AMG 416 in the Treatment of Secondary Hyperparathyroidism in Subjects With Chronic Kidney Disease on Hemodialysis 16

17 PUBLIKAČNÍ A RECENZNÍ ČINNOST ZA ROK 2014 Publikované články a kapitoly v knihách: Dusilová-Sulková S, Lopot F: On-line hemodiafiltrace definice, účinnost a bezpečnost: Základní dokument evropské skupiny EUDIAL a komentované výsledky kontrolovaných prospektivních studií, Aktuality v nefrologii, 2014, 20(1):46 51 Lopot F: Delivered dialysis dose evaluation methods, affecting parameters, flaws, and pitfalls, Chapter 2, in: Pancířová J, Davidson A: A Guide to Implementing Renal Best Practice in Haemodialysis EDTNA/ERCA, Lund, 2014, p Lindley E, Lopot F: The use of bioimpedance to aid volume assessment in dialysis patiens, Kidney Int, 2015, 87(1):240. doi: /ki Polakovič V, Lopot F: Safety aspects of central venous catheters, in: Widmer MK, Malik J (eds): Patient Safety in Dialysis Access. Contrib Nephrol. Basel, Karger, 2015, vol 184, doi: / Szonowska B: Optimální využití peritoneální dialýzy v současnosti, Aktuality v nefrologii 2014; 20:14 20 Publikovaná abstrakta Lopot F, Švára F, Macháčková Š, Duřtová G, Walterová M, Polakovič V: Convective volume control in postdilutional HDF by automatic intermittent scanning of transmembrane pressure, Int J Artif Organs, 2014, 37(8): 612 (abstract) Švára F, Lopot F, Kolářová K: Vliv intenzívní nutriční edukace na hodnoty predialyzační fosfatémie u HD pacientů, abstrakta 35. ČNK, Praha, Aktuality v nefrologii, 2014, 20 (Suppl 1): 31 (abstrakt) Oponentské posudky dizertačních a habilitačních prací Lopot F: Oponentský posudek disertační práce Juřičková I: Využití hodnotového inženýrství a multi-kriteriálního rozhodování při hodnocení zdravotnické techniky, FBMI ČVUT, květen 2014 Recenze článků Lopot F: J. Am. Soc. for Artif. Internal Organs Lopot F: ASAIO-D-13298: Evaluation of effects of one year frequent dialysis on fluid loading using calf normalized resistivity Lopot F: J. Am. Soc. for Artif. Internal Organs Lopot F: ASAIO-D-13309R1: Arne J Vartia: Adjusting hemodialysis dose for protein catabolic rate Lopot F: Estonian Academy of Sciences Lopot F: No : Holmar J, Fridolin I, Fernstroem A, Luman M: Estimation of patients survival through combined approach of small molecule uremic markers Lopot F: Toxins 2014, 6, 1-x manuscripts; doi: /toxins60x000x Lopot F: Holmar J et al: Optical method for serum calcium and phosphorus level assessment during Hemodialysis 17

18 PRACOVNÍCI Vedoucí oddělení Vrchní sestra Vedoucí sekretariátu Zástupce primáře Lékaři Klinický inženýr Klinické psycholožky prim. MUDr. Vladimír Polakovič, MBA Bc. Petra Vagenknechtová Renata Jedličková as. MUDr. František Švára MUDr. Eva Czókolyová MUDr. Jakub Černický MUDr. Markéta Dvořáková MUDr. Zuzana Haceková MUDr. Lenka Ilušáková MUDr. Daniel Olžbut MUDr. Taťána Pilařová, CSc. as. MUDr. Barbora Szonowská MUDr. Rita Šaková MUDr. Lucia Uhrinová MUDr. Eva Veisová MUDr. Anežka Žáková MUDr. Jana Mertová mateřská a rodičovská dovolená MUDr. Linda Řandová mateřská a rodičovská dovolená doc. Ing. František Lopot, CSc. as. PhDr. Marcela Znojová PhDr. Mgr. Ivana Běhalová Staniční sestry Správa budovy Ekonomka Web, správa pojišt. dat Nutriční terapeutka Jana Bártová Interní lůžkové oddělení Mgr. Zuzana Žílová Hemodialyzační oddělení Bc. Petra Blechová Ošetřovatelská lůžka úseková sestra Eva Parlesáková Šárka Škardová Eva Studená Kateřina Kolářová, DiS. Počet lékařů 13,6 prac. úvazků s nefrologickou atestací 5 s jinou atestací 7 v přípravě k atestaci 7 Počet sester 42 prac. úvazků vysokoškolské vzdělání 9 specializace v oboru 17 vyšší odborné vzdělání 3 zdravotnický asistent 4 nutriční terapeutka 1 fyzioterapeutka 1 pomocný zdravotnický personál 14 18

19 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM Děkujeme sponzorům, kteří svými dary v roce 2014 přispěli na provoz Interního oddělení Strahov. Příspěvky byly použity na vybavení oddělení. prim. MUDr. Vladimír Polakovič, MBA vedoucí Interního oddělení Strahov Bc. Petra Vagenknechtová vrchní sestra Baxter Czech spol. s r. o. Biomedica ČS, s.r.o. Hartmann Rico, a.s. Medites Pharma, spol. s r. o. MEDONET Pharma s. r. o. Bohata Tomáš Hasmanová Eva Lučný Jan Mikolášková Pavla Pokorná Jitka Rataj Pavel Reslová Marie Sláma Karel Strnad Jaroslav MUDr. Šimán Jiří 19

20 SPOLUPRACUJEME: WEB 20

21 Šermířská 1921/4, Praha 6 Telefon:

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ STRAHOV VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

INTERNÍ ODDĚLENÍ STRAHOV VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE INTERNÍ ODDĚLENÍ STRAHOV VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE 2 0 1 7 1 AKREDITACE VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE Všeobecná fakultní nemocnice v Praze úspěšně obhájila akreditaci u Spojené akreditační

Více

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2016

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2016 Česká nefrologická společnost STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2016 Za Českou nefrologickou společnost, o.s., ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: prof. MUDr. Ivan Rychlík,

Více

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2009

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2009 Česká nefrologická společnost STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2009 Za Českou nefrologickou společnost ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.,

Více

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2013

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2013 Česká nefrologická společnost STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2013 Za Českou nefrologickou společnost, o.s., ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: prof. MUDr. Ivan Rychlík,

Více

Česká nefrologická společnost. dialyzační léčby

Česká nefrologická společnost. dialyzační léčby Česká nefrologická společnost STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2009 Za Českou nefrologickou společnost ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.,

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 4 2. 8. 2007 Souhrn Hemodialýza - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2014

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2014 Česká nefrologická společnost STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2014 Za Českou nefrologickou společnost, o.s., ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: prof. MUDr. Ivan Rychlík,

Více

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2015

STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2015 Česká nefrologická společnost STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2015 Za Českou nefrologickou společnost, o.s., ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: prof. MUDr. Ivan Rychlík,

Více

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi

Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi Národní standardy pro nefrologickou ošetřovatelskou praxi HEMODIALÝZA Hemodialyzační léčba nezvratného stadia selhání ledvin poskytuje pacientům co nejvyšší možnou kvalitu života, ale i nejlepší snášenlivost

Více

XIV. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES. Vývoj léčby a ošetřovatelské péče u pacientů s onemocněním ledvin

XIV. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES. Vývoj léčby a ošetřovatelské péče u pacientů s onemocněním ledvin XIV. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES s mezinárodní účastí Vývoj léčby a ošetřovatelské péče u pacientů s onemocněním ledvin ODBORNÝ PROGRAM 20. - 21. 11. 2014 BEST WESTERN PREMIER HOTEL INTERNATIONAL

Více

BRODOVY DNY PROGRAM / SESTRY. Olomouc, dubna edukační symposium České nefrologické společnosti

BRODOVY DNY PROGRAM / SESTRY.   Olomouc, dubna edukační symposium České nefrologické společnosti BRODOVY DNY 8. edukační symposium České nefrologické společnosti Olomouc, 4. 5. dubna 2019 PROGRAM / SESTRY www.brodovydny2019.cz Pořadatel Pod záštitou ORGANIZAČNÍ VÝBOR Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.,

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 4 4.7.2006 Hemodialýza - činnost oboru v Hlavním městě Praze v roce 2005

Více

XV. JUBILEJNÍ MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES. s mezinárodní účastí. Kvalita a bezpečnost nefrologické péče

XV. JUBILEJNÍ MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES. s mezinárodní účastí. Kvalita a bezpečnost nefrologické péče XV. JUBILEJNÍ MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES s mezinárodní účastí Kvalita a bezpečnost nefrologické péče ODBORNÝ PROGRAM 3. - 4. 12. 2015 BEST WESTERN PREMIER HOTEL INTERNATIONAL BRNO, HUSOVA

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Obor Intenzívní péče

Obor Intenzívní péče Obor Intenzívní péče Intenzívní medicína Je specializací Je ve většině zdravotnických zařízení nemocnic Poskytuje péči pacientům ohroženým selháním ZŽF Poskytuje péči pacientům v kritickém stavu, vyžadujícím

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

I. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKO - UROLOGICKÝ KONGRES

I. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKO - UROLOGICKÝ KONGRES I. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKO - UROLOGICKÝ KONGRES 22. - 23. 11. 2018 Hotel Hesperia, Olomouc II. OZNÁMENÍ Dovolujeme si Vás pozvat na I. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKO-UROLOGICKÝ KONGRES. Stěžejním

Více

Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech

Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech Napsal uživatel

Více

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny

Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Symposium ČTS Zařazování na čekací listinu k transplantaci ledviny Praha 26.10.2005 Kardiologická problematika zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny Ondřej Viklický Klinika nefrologie,

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Očkování pacientů s chronickým renálním selháváním

Očkování pacientů s chronickým renálním selháváním Hradecké vakcinologické dny 2.-4.10.2014 Sympozium všeobecných praktických lékařů Očkování pacientů s chronickým renálním selháváním Sylvie Dusilová Sulková Hemodialyzační středisko Fakultní nemocnice

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

Akreditační komise v oboru AIM - jakou má roli v systému?

Akreditační komise v oboru AIM - jakou má roli v systému? Akreditační komise v oboru AIM - jakou má roli v systému? Tomáš Vymazal KARIM 2.LF UK a FN Motol předseda AK AIM při MZ ČR Neplést s akreditační komisí SAK!!! Posláním SAK je trvalé zvyšování kvality a

Více

Akreditační komise v oboru AIM. - jakou má roli v systému vzdělávání - co přinesl rok 2017 a co čekat v 2018

Akreditační komise v oboru AIM. - jakou má roli v systému vzdělávání - co přinesl rok 2017 a co čekat v 2018 Akreditační komise v oboru AIM - jakou má roli v systému vzdělávání - co přinesl rok 2017 a co čekat v 2018 Tomáš Vymazal KARIM 2.LF UK a FN Motol předseda AK AIM při MZ ČR Neplést s akreditační komisí

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 8 0 Praha tel.: + 40 4 97, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

5. Sympozium České společnosti pro cévní přístup

5. Sympozium České společnosti pro cévní přístup 5. Sympozium České společnosti pro cévní přístup Pořádá Česká společnost pro cévní přístup ve spolupráci s Aesculap Akademií 12. listopadu 2015 Hotel Barceló, Praha Informace Informace Termín: Hlavní odborná

Více

J. Kracíková¹, M. Dušek², P. Exner, L. Stráník, L. Svoboda, Nefrologická sekce ČAS¹, Nemocnice Na Homolce, Praha²

J. Kracíková¹, M. Dušek², P. Exner, L. Stráník, L. Svoboda, Nefrologická sekce ČAS¹, Nemocnice Na Homolce, Praha² J. Kracíková¹, M. Dušek², P. Exner, L. Stráník, L. Svoboda, Nefrologická sekce ČAS¹, Nemocnice Na Homolce, Praha² XIV. Multidisciplinární nefrologický kongres Brno 20. 21. 11. 2014 DŮVODY ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCÍ

Více

Kardio IKEM na evropské špičce

Kardio IKEM na evropské špičce Kardio IKEM na evropské špičce Obnova a rozšíření přístrojového a softwarového vybavení Kardiocentra IKEM (IOP) Tisková konference 10. 7. 2012 FOTO: ČPZP Kardiocentrum IKEM kdo jsme? Kardiocentrum IKEM

Více

Hodnocení skóre nutričního rizika na pracovištích Interní kliniky FN Motol. Nutriční terapeutka Kateřina Kristová FN Motol

Hodnocení skóre nutričního rizika na pracovištích Interní kliniky FN Motol. Nutriční terapeutka Kateřina Kristová FN Motol Hodnocení skóre nutričního rizika na pracovištích Interní kliniky FN Motol Nutriční terapeutka Kateřina Kristová FN Motol Směrnice nutriční péče ve FN Motol Organizační směrnice č.ios_9/2008_4 Odpovědnost

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

Standard léčebné výživy

Standard léčebné výživy 1 Standard léčebné výživy 1. CHARAKTERISTIKA 1.1. Léčebná výživa je nedílnou součástí léčebně preventivní péče, významně ovlivňuje léčebný postup a napomáhá ke snižování nákladů na medikamentózní léčbu.

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru KOMUNITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru KOMUNITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru KOMUNITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 28 0 Praha 2 tel.: + 420 224 97, e-mail: onp@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Více

Kardio IKEM na evropské špičce. Obnova a rozšíření přístrojového a softwarového vybavení Kardiocentra IKEM (IOP)

Kardio IKEM na evropské špičce. Obnova a rozšíření přístrojového a softwarového vybavení Kardiocentra IKEM (IOP) Kardio IKEM na evropské špičce Obnova a rozšíření přístrojového a softwarového vybavení Kardiocentra IKEM (IOP) 18. 11. 2013 Kardiocentrum IKEM MUDr. Michael Želízko, CSc. náměstek pro léčebně preventivní

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru. (všeobecná sestra) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V CHIRURGICKÝCH OBORECH (všeobecná sestra) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 18 01 Praha tel.: + 40 4 971 111,

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2011. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2011 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví kého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 4 23.8.2006 Hemodialýza - činnost oboru v kém kraji v roce 2005 Haemodialysis - Activity in Branch in

Více

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin

Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Aktivity a práce sester nejen v rámci Světového dne ledvin Prof. MUDr Vladimír Tesař,DrSc. Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN, Praha, Česká nadace pro nemoci ledvin Aktivity spojené se Světovým dnem ledvin

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

CEREBROCON

CEREBROCON CEREBROCON 25. - 26. 10. 2017 PORÁDAJÍ STÁTNÍ LÉCEBNÉ LÁZNE JANSKÉ LÁZNE S.P. KONFERENCE SE KONÁ V KINOSÁLU DL VESNA, HORNÍ PROMENÁDA 268, JANSKÉ LÁZNe 2. ročník multioborové dvoudenní konference. Hlavním

Více

Vzdělávání v oboru kam směřujeme?

Vzdělávání v oboru kam směřujeme? Vzdělávání v oboru kam směřujeme? Tomáš Vymazal KARIM 2.LF UK a FN Motol předseda AK AIM při MZ ČR Nevíme-li, kde jsme a kam jdeme, snadno se stane, že se ocitneme tam, kde jsme nechtěli být. Lucius Annaeus

Více

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Bc. Markéta Zemanová,DiS. OLV FNKV Praha Dietní výživa 2017 Úvod Součástí zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

Přístroje pro Iktové centrum PKN. Pardubická krajská nemocnice, a.s. - přístrojové vybavení iktového centra

Přístroje pro Iktové centrum PKN. Pardubická krajská nemocnice, a.s. - přístrojové vybavení iktového centra Tisková konference Přístroje pro Iktové centrum PKN pořádaná u příležitosti ukončení projektu k 30.9.2013 s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. - přístrojové vybavení iktového centra Pardubice, září

Více

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2012

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 1. 213 48 Souhrn Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 212 Activity of hemodialysis centres

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

XI. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES

XI. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES XI. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES Současné ošetřovatelství v nefrologii a technické aspekty I. OZNÁMENÍ 10. - 11. listopadu 2011 Best Western Premier Hotel International Brno, Husova 16 1 Vážená

Více

Mgr. Vladimíra Vávrová manažerka kvality nemocnice tel: Kvalita v nemocnici

Mgr. Vladimíra Vávrová manažerka kvality nemocnice tel: Kvalita v nemocnici Mgr. Vladimíra Vávrová manažerka kvality nemocnice vladimira.vavrova@npr.agel.cz tel: 581 271 266 Kvalita v nemocnici Nemocnice se systémem kvality zabývá již dlouhodobě, v roce 25 získala nemocnice nejprve

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2011

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 1. 212 48 Souhrn Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 211 Activity of hemodialysis centres

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Education and training in anesthesia

Education and training in anesthesia - doporučení European Board of Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care Chytra I. ARK FN Plzeň Úvod Hlavní úkoly a cíle Doporučení pro postgraduální vzdělávání v oboru anesteziologie - definice oblastí

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 4 29.6.2005 Hemodialýza - činnost oboru v Jihomoravském kraji v roce 2004 Haemodialysis

Více

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce

Více

Nové akreditační standardy

Nové akreditační standardy Nové akreditační standardy Proč nové standardy Den vydání nové revize je prvním dnem přípravy revize další Zkušenosti z aplikace standardů Usnadnění a zjednodušení interpretací Jednoznačnost Legislativa

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Výkaz A007 klinická farmacie. Kongres ČOSKF Praha

Výkaz A007 klinická farmacie. Kongres ČOSKF Praha Výkaz A007 klinická farmacie Kongres ČOSKF 8.10.2016 Praha A007 klinická farmacie První sběr dat za rok 2015 proběhl v průběhu dubna a května 2016 Cíl - zmapovat přesněji situaci v oblasti klinické farmacie

Více

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010

Prohlubování vzdělávání nelékařů. Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 Prohlubování vzdělávání nelékařů Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie IPVZ 23. 9. 2010 1. Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 11 12.9.2006 Hemodialýza - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2005 Haemodialysis -

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s.

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s. MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Nemocnice Litoměřice, a.s. telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla telefonní

Více

Koordinační oborová rada (KOR) pro specializační vzdělávání

Koordinační oborová rada (KOR) pro specializační vzdělávání Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Koordinační oborová rada (KOR) pro specializační Koordinační oborová rada (KOR) pro specializační STATUT Koordinační

Více

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO

organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z ESF organizované NCO NZO pro rok 2014/2015 Mgr. Marie Malinková NCO NZO Projekty z OPLZZ 1. Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu Pracovní terapeut a Terapeut v psychosociální rehabilitaci.

Více

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče

Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická edukace pacienta a ošetřovatelská péče podporováno DESG Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Ústav ošetřovatelství a porodní asistence Ústav fyziologie a Fakultní nemocnice Olomouc Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Terapeutická

Více

Mobilní hospic při Masarykově nemocnici Krajská zdravotní a.s , Brno

Mobilní hospic při Masarykově nemocnici Krajská zdravotní a.s , Brno Mobilní hospic při Masarykově nemocnici Krajská zdravotní a.s. 8.9.2017, Brno MUDr. Jana Dušánková Onkologie Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem a Mobilní hospic Masarykovy nemocnice Mobilní hospic Masarykovy

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2009

Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce Activity of hemodialysis centres in the CR in the year 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 5. 21 14 Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 29 Activity of hemodialysis centres in the

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU

Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu. Konference SPOLEČNOU CESTOU Domácí hospic SPOLEČNOU CESTOU prezentace společného projektu Konference SPOLEČNOU CESTOU 13. 9. 2016 Ideálem je, aby člověk umíral usmířen, bez bolesti fyzické, psychické, sociální a duchovní a s vděčností

Více

SPOLU AŽ DO KONCE. Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR

SPOLU AŽ DO KONCE. Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR SPOLU AŽ DO KONCE Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce života, které považujeme za velmi důležité a

Více

Registr pacientů v predialýze (RIP) přehled základních informací a dat

Registr pacientů v predialýze (RIP) přehled základních informací a dat Brodovy dny, 7. edukační symposium ČNS, Ústí/L-., 6.-7.4.2017 Registr pacientů v predialýze (RIP) přehled základních informací a dat I.Rychlík, V.Tesař, J.Potůček Česká nefrologická společnost I.interní

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení Roman Michálek Úvod Řízení lidských zdrojů Personální audit Jindřichův Hradec 19092014 2 Specifika lékařské profese

Více

Individualizovaná data dialyzačních středisek v České republice

Individualizovaná data dialyzačních středisek v České republice 36. kongres ČNS, Praha, 6.-8.6.2016 Individualizovaná data dialyzačních středisek v České republice Ivan Rychlík Česká nefrologická společnost I.interní klinika 3.LF UK a FNKV, Praha 1 Historická reminiscence

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více