Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne"

Transkript

1 Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne / 26 č / 26 č / 26 č / 26 č / 26 č / 26 č. 7 program zasedání dne přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům o činnosti orgánů města: rady města a starosty za uplynulé období, výborů a komisí za rok 2014 (do ) O: OdPVV T: návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2015 rozpočtové provizorium a jeho pravidla, uvedená v příloze č. 10 do doby schválení rozpočtu města Šternberka na rok O: FO T: hospodaření města Šternberka za 1. pololetí 2014 O: FO T: důvodovou zprávu k peněžitému vkladu do VHS SITKA s.r.o. a peněžitý vklad ve výši Kč do VHS SITKA s.r.o., Vinohradská 2288/7, Šternberk, IČ: a ukládá pověřenému zástupci města předložit tento návrh na valné hromadě společnosti O: FO T: předložená zjištění z kontroly dodržování obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o stanovení opatření k omezení propagace některých sázkových her, loterií a jiných podobných her a deklarace Zastupitelstva města Šternberka. O: FO T:

2 621 / 26 č / 26 č / 26 č / 26 č. 11 důvodovou zprávu ke kontokorentnímu úvěru a přijetí kontokorentního úvěru ve výši Kč za podmínek uvedených v důvodové zprávě a uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru mezi Městem Šternberk a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ O: FO T: zápis z jednání finančního výboru ze dne a výsledky hospodaření města Šternberka k a rozpočtová opatření uvedená v příloze č. 2 a rozpočtová opatření vnější dle přílohy č. 1 O: FO T: návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti VHS SITKA, s.r.o., Šternberk, Vinohradská 2288/7, IČ: , formou nepeněžitého vkladu vybraných vodohospodářských zařízení včetně jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví společníka, IČ: , uvedených v příloze tohoto materiálu a ukládá pověřenému zástupci města předložit tento návrh na valné hromadě společnosti a ukládá pověřenému zástupci města zajistit předložení konečného návrhu výše částky nepeněžitého vkladu o kterou bude navyšovat základní kapitál, stanovený dle znaleckých posudků vybraných vodohospodářských zařízení, které vyhotoví jmenovaný znalec na základě návrhu společnosti VHS SITKA, s.r.o. O: SMM T: prohlášení Města Šternberka o uznání vlastnictví k celé elektrické přípojce vodovodu Dalov pro VHS SITKA, s.r.o., Šternberk, Vinohradská 2288/7, IČ: O: SMM T:

3 625 / 26 č / 26 č / 26 č / 26 č / 26 č. 16 výkup pozemků a uzavření kupní smlouvy takto: část pozemku parc. č. 118/2 a část pozemku parc. č. 118/1 o celkové výměře 14,12 m2 v k. ú. Šternberk dle geometrického plánu č /2014 ze dne za cenu Kč z vlastnictví ****** Šternberk a ****** Šternberk dle předloženého materiálu a k podpisu kupní smlouvy a smlouvy o zániku věcného břemene užívání starostu. O: SMM T: ne záměr prodeje pozemku parc. č. 487/10 orná půda o výměře m2 v k. ú. Lhota u Šternberka za cenu 130 Kč/m2. nákup pozemků v k. ú. Šternberk a uzavření kupní smlouvy takto: část pozemku parc. č. 3342/1 zast. plocha o výměře 68 m2, část pozemku parc. č. 3329/1 zast. plocha o výměře 18 m2 a část pozemku parc. č zahrada o výměře 29 m2, vše za za cenu 600 Kč/m2 a dále část pozemku parc. č ost. plocha o výměře 52 m2, část pozemku parc. č ost. plocha o výměře 6 m2, část pozemku parc. č ost. plocha o výměře 28 m2, část pozemku parc. č. 5810/1 ost. plocha o výměře 54 m2, část pozemku parc. č ost. plocha o výměře 17 m2, vše za cenu 400 Kč/m2 od ****** Šternberk a k podpisu kupní smlouvy starostu. O: SMM T: ne záměr prodeje části pozemku parc. č. 2217/1 ost. plocha o výměře cca 221 m2 v k. ú. Šternberk dle žádosti manž. ****** Bohuňovice ze dne prodej částí pozemků v k. ú. Lhota u Šternberka a uzavření kupní smlouvy takto: část pozemku parc. č. 224/1 ost. plocha o výměře cca m2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) za cenu 550 Kč/m2 a část pozemku parc. č. 224/1 ost. plocha o výměře cca 60 m2 z id. 1/2 (přesná výměra bude určena geometrickým plánem) za cenu 550 Kč/m2 společnosti VOMI s. r. o., Olomoucká 1621/68, Šternberk, IČ: v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu a k podpisu kupní smlouvy starostu. O: SMM T:

4 630 / 26 č / 26 č / 26 č / 26 č. 20 záměr prodeje pozemku parc. č. 217/77 zast. plocha o výměře 997 m2, jehož součást je stavba budovy bez č. p./č. e. za cenu Kč a část pozemku parc. č. 217/128 ost. plocha o výměře cca m2 za cenu 750 Kč/m2; část pozemku parc. č. 217/141 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2; část pozemku parc. č. 220 ost. plocha o výměře cca m2 za cenu 400 Kč/m2; pozemek parc. č. 224/1 ost. plocha o výměře cca m2 za cenu 550 Kč/m2; pozemek parc. č. 217/142 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2; pozemek parc. č. 224/4 ost. plocha o výměře m2 za cenu 550 Kč/m2; část pozemku parc. č. 224/3 ost. plocha o výměře cca m2 za cenu 400 Kč/m2; část pozemku parc. č. 217/126 ost. plocha o výměře cca 90 m2 za cenu 550 Kč/m2; vše v k. ú. Lhota u Šternberka v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu. O: SMM T: ne záměr prodeje části pozemku parc. č. 1076/2 ost. plocha o výměře cca 400 m2 v k. ú. Dalov. nabytí nemovité věci - věcné břemeno - služebnost s právem umístění stavby sjezdu, ve prospěch Města Šternberka, IČ: v části pozemku parc. č. 2428/5 v k.ú. Šternberk, ve vlastnictví manž. ****** Šternberk a ****** Šternberk, na dobu neurčitou, bezúplatně, v rozsahu dle geometrického plánu č /2014 a - v části pozemku parc. č. 2428/1 v k.ú. Šternberk, ve vlastnictví ****** Šternberk, na dobu neurčitou, bezúplatně, v rozsahu dle geometrického plánu č b/2014 a 1. místostarostu k podpisu předložených smluv. O: SMM T: nabytí nemovité věci - věcné břemeno - služebnost s právem umístění a provozování stavby Úprava koryta toku Grygava, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozováním, změnami nebo jejím odstraňováním ve prospěch Města Šternberka, IČ: na pozemcích parc. č. 199/1, 199/5, 204/1 a 204/3 v k.ú. Lhota u Šternberka, ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p. IČ: , Dřevařská 932/11, Brno-venkov, na dobu neurčitou, za cenu dle znaleckého posudku č /2014 ze dne ve výši Kč, která bude navýšena o DPH dle platného předpisu ke dni podpisu této smlouvy a 1. místostarostu k podpisu předložené smlouvy.

5 634 / 26 č / 26 č / 26 č. 23 nabytí nemovité věci - věcné břemeno - služebnost s právem umístění a provozování stavby Úprava koryta toku Grygava, včetně práva vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou, změnami nebo jejím odstraňováním v pozemcích parc. č. 126/5, 126/6 a 126/7 v k.ú. Lhota u Šternberka, ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: , ve prospěch Města Šternberk, Horní nám. 78/16, Šternberk, IČ: , na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši ,-Kč, která bude navýšena o DPH dle platného předpisu ke dni podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a 1. místostarostu k podpisu předložené smlouvy. O: SMM T: souhlasí s bezúplatným převodem stavebních objektů - jednotné kanalizace a vodovodu postavených na pozemku parc. č. 6043/1 v k. ú. Šternberk provedené podle veřejnoprávní smlouvy č. j /2013/OŽP-178/2013/buc ze dne z vlastnictví společnosti PPS realizace staveb s. r. o., Labutí 321/2, Šternberk, IČ: do vlastnictví VHS Sitka, s. r. o., Vinohradská 7, Šternberk, IČ: O: SMM T: bezúplatný převod stavebních objektů - komunikace (neveřejná účelová) na pozemcích parc. č. 6043/1, 3819, 3821/2, veřejné osvětlení na pozemcích parc. č. 3819, 3821/2, 6043/1, připojení sousední nemovitosti pozemek parc. č. 6043/1 k místní komunikaci na pozemku parc. č. 3788/1 ulice Přikrylova a na pozemku parc. č ulice Valíčkova ve Šternberku, vše v k. ú. Šternberk pro 17 rodinných domů ve Šternberku, provedené podle veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne pod č. j. MEST 9580/2013 Sp. zn. OS 297/2013 z vlastnictví společnosti PPS realizace staveb s. r. o., Labutí 321/2, Šternberk, IČ: do vlastnictví Města Šternberk, Horní nám. 16, Šternberk, IČ: dle předloženého materiálu a k podpisu darovací smlouvy starostu. O: SMM T:

6 637 / 26 č / 26 č / 26 č / 26 č. 27 důvodovou zprávu, seznam zástav a zkrácené vázací doby ze smluv o poskytnutí investičních dotací ze státního rozpočtu státu na výstavbu nájemních bytů v obci a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, které byly uzavřeny mezi Městem Šternberkem a tehdejším Okresním úřadem Olomouc se sídlem v Olomouci, Kosmonautů 10, IČ s tím, že dodatky jsou uzavírány mezi Městem Šternberkem a Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem v Praze Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ dle důvodové zprávy a k podpisu dodatků starostu. výkup pozemků a uzavření kupní smlouvy takto: část pozemku parc. č. 5915/2 lesní pozemek o výměře 264 m2 dle geometrického plánu č za cenu Kč a pozemek parc. č ost. plocha o výměře 231 m2 za cenu Kč, vše v k. ú. Šternberk z vlastnictví ****** Šternberk dle předloženého materiálu a k podpisu kupní smlouvy starostu. O: SMM T: upřesněný seznam investic, velkých oprav a významných akcí města pro rok 2014 O: OSRI T: příspěvek na investice Kč, rozpočtové opatření č. 47 a smlouvu o zápůjčce v předpokládané výši Kč pro MŠ Nádražní 7, p.o., IČ , Šternberk, na financování projektu Přírodní dětské hřiště při MŠ Šternberk (zahrada pracoviště U Dráhy) dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a starostu k podpisu smlouvy o zápůjčce O: OŠK T:

7 641 / 26 č / 26 č / 26 č / 26 č. 31 změnu možnosti použití části příspěvku poskytnutého z rozpočtu města na provoz kina do výše Kč na zajištění promítání filmů a uzavření dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí příspěvku na provoz kina č. 9/14/S/Kul ze dne , ve znění dodatku č. 1 ze dne pro Petra Endrödyho, Uničovská 39/434,, IČ dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a 1. místostarostu k podpisu dodatku smlouvy O: OŠK T: příspěvek Kč a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 4/13/S/OŠK ze dne , ve znění dodatku č. 1 ze dne s TJ Sokol Šternberk, IČ , Zahradní 23,, na pořádání akce pro veřejnost Město v pohybu v roce 2015 dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a 1. místostarostu k podpisu dodatku smlouvy O: OŠK T: příspěvek Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku s Fotbalovým klubem Šternberk, o.s., IČ , Blahoslavova 15,, na částečnou úhradu nákladů spojených s modernizací a rozvojem areálu fotbalového stadionu dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a 1. místostarostu k podpisu smlouvy O: OŠK T: zvýšení příspěvku na činnost Fotbalového klubu Šternberk o Kč a na provoz fotbalového stadionu o Kč a uzavření dodatku č. 1 smlouvy č. 63/13/S/OŠK uzavřené dne a dodatku č. 2 smlouvy č. 14/14/S/OŠK uzavřené dne , obě s Fotbalovým klubem Šternberk, o.s., IČ , Blahoslavova 15,, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a zvýšení příspěvku na činnost oddílu volejbalu vč. extraligy TJ Sokol Šternberk v roce 2014 o Kč a uzavření dodatku č. 2 smlouvy č. 3/13/S/OŠK ze dne , ve znění dodatku č. 1 ze dne s TJ Sokol Šternberk, IČ , Zahradní 23,, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě a 1. místostarostu k podpisu dodatků smluv O: OŠK T:

8 645 / 26 č / 26 č / 26 č / 26 č. 35 zprávy o činnosti výborů, komisí za rok 2014 (k ) a částky na odměny členům výborů, komisí a Sboru pro občanské záležitosti podle předloženého návrhu a předsedy výborů a komisí k jejich rozdělení jednotlivým členům. O: T T: důvodovou zprávu a návrh nové obecně závazné vyhlášky o Městské policii Šternberk a vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 o Městské policii Šternberk dle předloženého návrhu O: T T: Strategický plán sociálního začleňování na období 2014 až 2016 a O: OSV T: zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz organizace Sociální služby Šternberk, p.o. dle návrhu v důvodové zprávě O: OSV T: Orság Stanislav Oborný Michal starosta 1. místostarosta