ČESKÁ REVUE. můj národ a má vlast. úvod a kapitola první (1836 až 1849)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ REVUE. můj národ a má vlast. úvod a kapitola první (1836 až 1849)"

Transkript

1 můj národ a má vlast ČESKÁ REVUE úvod a kapitola první (1836 až 1849) Mácha Korn Strang Presl Metelka Kollár Zap Zapová Mickiewicz Klácel Kohl Schmidl Rajská Nebeský Rettigová Jungmann Šumavský Kapper Havlíček Štúr Čelakovský Tyl Kampelík Ruppert Trmal Gauč Faster Trojan Stadion Erben Habsburg Frič Chocholoušek Žížala Jelačić Šafařík Koubek Kubínová Thun Windisch-Graetz Plánek Vocel Smetana Helfert Knedlhans Bakunin Kavalírová Vávra Radecký Grillparzer Zach Picek

2 ČESKÁ REVUE můj národ a má vlast ! P P

3 ČESKÁ REVUE můj národ a má vlast vlasti ke zdaru, národu ku prospěchu, věrným čechům k potěšení a zlým časům navzdory cum ira et studio u věnec uvil ladislav bátora! P P v dtp studiu polaris praha 2005

4 Původně jsem se vlastně pustil do této práce pouze kvůli svému synovi Alexandrovi a jeho vrstevníkům, aby četbou poučeni již nejen tušili, že není proč se stydět za Národ, který jak»drang nach Osten«germánských nadutců, tak i žízni chamtivých kobylek z východních stepí po celá staletí často zcela osamocen byl vzdoroval, dodnes vzdoruje, a až do skonání světa dá-li Bůh vzdorovat bude... A aby věděli, proč pracovat pro Vlast, cizáky všelijakými ba někdy i hanebnými zrádci a škůdci pokrevními od věků tuze sužovanou... Počáteční kratochvíle ale záhy přerostla v čas stravující vášeň, a tak teď neskromně již i doufám, že tato»čítanka«snad poslouží i zbylému hloučku českých vlastenců coby pochodeň v příšeří dnešních zlých časů.

5 »Na počátku tvořili čeští vlastenci jen malý hlouček,«připomněl Palacký nazítří po položení základního kamene Národního divadla.»všichni by se byli tehdy vešli do jediné místnosti. A kdyby náhodou střecha na ně se byla sesula, znamenalo by to možná již navždy konec českých národních snah, byl by zmařen býval celý národ... Včerejší den přesvědčil nás ale, že by to více již nestačilo, a že by sbořiti se musela celá obloha nebeská, aby pohřbila nás v sutinách svých, a pak byli by pohřbeni s námi také nepřátelé naši.«

6 * 17. VIII v Ďarmotech 6. I v Brně»Chraň sebe, braň svoje, zastaň zmužile vlast českou a jazyk svůj: Toť příkaz Boží, toť příroda velí, k tomu dopomóže pán Bůh můj.«

7 * 16. VII v Hudlicích 14. XI v Praze»Život náš pomine jako sen; co jsme pro vlast učinili, to jako nábytkem národním po nás zůstane.«

8 * 29. VII v Mošovcích 24. I ve Vídni»Mlčteže už raději, pro Boha, křiklouni daremní, jenž z učených vlasť! vlasť skuhřete kradmo chyžek. Nic tu chabé lkaní, nic řeč neprospěje prázdná, národu jen zmužilé srdce pomůže a čin.«

9 * 31. X v Borové u Přibyslavě 29. VII v Praze»Barva má je červená a bílá, moje heslo: poctivost a síla«

10 * 13. V v Kobeliarově 26. VI v Praze»... neb člověk v čase nestálém nesmýšleje stále, rozmnožitel psoty jest a dál a dále ji šíří; kdo však pevně se ustanoví, světa sám sobě tvůrce. Naše to jest! tak pravme a tak toho hájiti hleďme.«

11 * 14. VI v Hodslavicích 26. V v Praze»Svoji ke svému a vždy dle pravdy.«

12 * 10. XII v Semilech 3. III v Praze Který pak národ nechá se jinými předstihnouti v práci plodné a vzdělanosti, ten brzo musí podlehnouti duchovní i hmotné převaze souseda svého. Nepřestávám vám opakovati: Čechové! V práci a vědění je naše spasení.

13 kapitola první

14 Karel Hynek Mácha Wěrný Čech i bratr náš, Wěrné Čechů srdce máš! Wěrný syn gsi Čechů kmene, Wěrný bratr bratřjm swým; Gazyk Český ge i Tobě Otců drahým dědictwjm. České hory České doly České luhy Český hág Šjrá wlasť ta Česká země Neymilegšjť Tobě rág. Wěrný Čech gsi wlastenec, Protož wděčný u wěnec Kwět Ti wige Čecha mág! *** Po modrém blankytu bělawé páry hynau, Lehaunký wětřjk s nimi hrage; A wysoko w daleké krage Bjlé obláčky dálným nebem plynau, A smutný wězeň takto mluwj k njm:»wy, genž dalekosáhlým během swým»co ramenem tagemným swau zemi obgjmáte,»wy hwězdy rozplynulé, stjny modra nebe,»wy truchlenci, genž rozsmutniwše sebe,»w tiché se slzy celj rozplýwáte,»wás gá gsem posly wolil mezi wšemi.»kudy plynete u dlauhém dálném běhu,»i tam, kde swého naleznete břehu,»tam na swé pauti pozdrawugte zemi.»ach zemi krásnau, zemi milowanau,»kolébku mau i hrob můg, matku mau, 1836 Karel Hynek Mácha »Wlasť gedinau i w dědictwj mi danau,»šjrau tu zemi, zemi gedinau!...«*** I w smutném zraku mém dwě wřelé slzy stály, Co giskry w gezeru, po mé si twáři hrály; Neb můg též krásný wěk, dětinstwj mého wěk Daleko odnesl diwoký času wztek. Dalekoť geho sen, umrlý gako stjn, Obraz co bjlých měst u wody stopen kljn, Takť gako zemřelých myšlenka poslednj, Tak gako gméno gich, pradáwných bogů hluk, Dáwná sewernj zář, wyhaslé swětlo s nj, Zbortěné harfy tón, ztrhané strůny zwuk, Zašlého wěku děg, umřelé hwězdy swit, Zašlé bludice pauť, mrtwé milenky cit, Zapomenutý hrob, wěčnosti skleslý byt, Wyhasla ohně kauř, slitého zwonu hlas, Mrtwé labutě zpěw, ztracený lidstwa rág, to dětinský můg wěk.... [Spisy Karla Hynka Máchy. Djl prwnj. Swazek prvnj. Mág. B. v., Praha 1836] Vymkl se proudu času a nenáleže žádné době, patří dodnes nám všem. Byl prvním, kdo dovedl naslouchat šumění české krve a českého ducha, kdo se jitřně čistým zrakem dovedl zadívat na český kraj a vidět nejen jeho přívětivé chaloupky, stulené do svěží zeleně... Úryvky pocházejí z jeho epochálního»máje«.

15

16 Franz Korn... Chtějíce mít ve svých zdech literaturu německou i českou, nemají Pražané vlastně vůbec žádné. Strana Čechů míní, že se v Čechách má mluvit a číst jen česky, strana odpůrců vyvrací toto tvrzení námitkou, že Čechy jsou jen s polovice obývány českým národem, nadto pak že země Česká připadla rodu habsburskému a že jí vládnou němečtí panovníci a jest ji tudíž pokládati za německou provincii, a že se právo přiklání na stranu mínění německého, dokazuje prý již podřízený skrovný stav, v němž je česká činohra v Praze, jež se jen pokradmo ukáže toliko tehdy, když německá Thalia není právě doma. Toho by nebylo, kdyby se k českým představením dostavovalo víc obecenstva. Jakkoli přesvědčivé jsou důvody posléze uvedené, nedá se strana prve jmenovaná zcela zastrašit, chodí v neděli a ve svátek na českou veselohru aneb operu, čte jedny české politické a jedny české nepolitické noviny, jež v Praze vycházejí, horlivě poslouchá v jezovitské koleji přednášky o české řeči a literatuře, poslouchá české kazatele atd. Přesto žije česká literatura životem jen zdánlivým, neboť co prof. Sedlaczek, Kollarz, Palaczky, Stiepanek, Chmelensky, Tham, Negedly a jiní zdatní literátoři podnikli ve svých spisech k oživení dávného ducha českého, zůstalo přes všechno usilování bez odměny, a německá řeč zůstala vždy ještě v té cizí zemi vítězkou v tom střídavém boji, jenž se svádí jen chabě a ospale.... Než přec jen, přes povzbuzování učenců, česká literatura nechce řádně prospívat, překlady oper mají větší návštěvu než překlady činoher, 1836 Franz Korn???? 1836 což je dostatečným důkazem, že lidi táhne do divadla jen cizí skladatel a nikoli český zpracovatel textu; dále pak se v obou pražských ochotnických divadlech hraje jen německy, a českou Thalii sluší i v národním divadle pokládat jen za trpěnou, ježto se nesmí ukázat nikdy jindy než v hodinách odpoledních, protože německá Muza nechce přenechat ani jediný divadelní večer do roka. Též se člověk v kavárnách a hospodách, kde jsou vyloženy nejrůznější noviny, marně ohlíží po zdejším časopisu českém. Stejně tak se v půjčovně knih p. Bartha marně poptáváme po nějakém českém dílku. Tyto poznámky jsou místo každého jiného důkazu způsobilé, aby nedaly již pochybovati o churavění literatury české; a daleci toho, abychom jí prorokovali zesílení v budoucnosti, s větší jistotou pokud následník nynějšího zeměpána bude sdílet názory císaře Josefa II. hledíme vstříc brzkému úplnému a rychlému vyhynutí jazyka českého. [Schwarz (vybral): Město vidím veliké. Cizinci o Praze. Fr. Borový, Praha 1940] Že»český jazyk brzo úplně vyhyne,«tvrdil a v polovině 30. let XIX. století v Míšni v článku»prag in seiner jetzigen Gestalt«anonymně zdůvodňoval nejspíš Franz Korn, píšící také pod pseudonymem Ferdinand Nork. Ať již to byl on, nebo ne, i»nový zeměpán sdílel názory Josefa II.«. Ale i s ním si nezdolní Čechové poradili...

17 John Strang Jan Svatopluk Presl Ze všech rakouských provincií se v žádné nevládne s takovou přísností jako v Čechách. Stav selský úpí v ponižujícím nevolnictví feudální soustavy v její nejhorší podobě. Střední stavy jsou podrobeny velkým daním, jejichž břemeno ještě roste špatným způsobem výběrčím.... Šlechta bohatá a velikými výsadami nadaná shlíží na velkou většinu společnosti jako na druhy zcela jiného rodu a osobuje si ještě vyšší postavení než moderní šlechta rakouská. V Čechách je zemský sněm neboli národní shromáždění podobné saskému, jež se občas shromažďuje; ale osoby, z nichž se toto shromáždění skládá, dbají spíš o své vlastní zájmy, než o zájmy lidu... Nedostatečná poučenost v lidu a, což padá ještě víc na váhu, nedostatek vzájemné důvěry, jsou největšími překážkami pro politické opravy z hlediska národního... Jak velmi se změnila povaha obyvatel ode dnů Jana Husa a jeho přívrženců!... [Schwarz (vybral): Město vidím veliké. Cizinci o Praze. Fr. Borový, Praha 1940]... Jistý spisovatel přiměřeně položil, že knihy se vydávají pro zisk a z marnosti, z povinnosti anebo k poučení jiných, já ještě přidávám z lásky, která zase jest buď pouhá k předmětu, o němž se píše, buď také spolu národ a jazyk obsahuje.... Každý člověk tedy, chce-li toho jména zasloužiti, povinen jest všeliké prostředky, aby k dosažení přizuvedeného cíle podlé hřivny jemu udělené přispíval. Žádná oběť nemá mu býti drahá; jmění, pohodlí a život milerád má nasazovati, sebe zapírati, ousměšky trpělivě snášeti, outrpnosti hrdě opomíjeti.... Ačkoli v státech rakouského císařství skoro osmnácte milionů Slovanů přebývá, nevyniklo spisovatelství na ten stupeň, aby kdosi pro zisk se jím zanášel. Kdyby při tom nebylo svědomí, že vlasti a národu i jazyku poslouží, zajisté nikdo by se nechopil pera.... [Merhout, Němec (usp.): Národní čítanka. B. Kočí, Praha 1918] John Strang Jan Svatopluk Presl Glasgowský podnikatel Strang vlastnil nejen list»the Day«, ale i vinařský závod, a tak dorazil v půlce 30. let předminulého století i do naší vlasti a zhrozil se... V závěru dopisu domů do Británie si pak ještě všímá bídného stavu české publicistiky, jenž je prý»nezbytným důsledkem spojené hrůzovlády církve a státu...« Presl byl profesorem přírodozpytu na pražské medicíně. V citovaném úvodu k»nerostopisu«z roku 1837 dále vyznává, že»toliko láska tak složená byla nejmocnější pohnutkou k vydání tohoto spisu.«spolu s bratrem Karlem Bořivojem položili také základy české vědecké terminologie zejména v botanice, zoologii a mineralogii.

18 Věnceslav Metelka Co mladíků jest, kteří matku i otce české měli, do škol českých dlouhá léta chodili a konečně se oddávají povolání učitelskému. V Čechách chtějí vyučovat mládež, sami však bohužel sotvy sobě umějí v hostinci poručit pivo nalejt po česku.... Zavolej, Čechu: Naše milá vlast chová mnoho poněmčilých Čechů! Píše-li někdo slovanským písmem, tuť není v stavu druhý to samé přečíst a nazývá to přepjatostí. Jsou to vlastenci? Jsou to oudové Libušini? Hlava musí kolem jít jednomu každému, kdo sobě to jen poněkud rozváží, jak nedbale naše milá řeč studovaná jest. Přejdi, příteli, celé kraje, přejdi zem a podivíš se sám, jaká spousta jest v zemi České! Žádný ouřad český nikde nenalezneš vše německé. Přijde-li jaké nařízení, které psané jest, tuť když číst budeš, tisíce chyb nalezneš a jen s dobrým pozorem porozumíš, co asi tím písař myslí. Osady, obce celé české, z ouřadu však nějaké poručení v němčině napsané přijde. Tuť ubohý rolník musí druhého hledat, by jemu to vyložil, oč aspoň žádost jest. Jest to dobře? Je to pravé? Ovšemť máme bohudíky dokonalých mužů, kteří se zastávají českého jazyka, však což jest to taková hrstka proti čtyrem miliónům obyvatelů? Jedna ani dvě laštovice neudělá léto, a tak se děje i s nimi. Oni píší, nabádají, slibují, dohánějí, co ale všechno platno, když pan člověk Němec jest, když jak duchovní, tak také světské vrchnosti pouze Němci jsou? Co jest tedy zapotřebí učinit, by se nám zlatý věk vrátil? Opravdu nevím. Ovšemť divadla česká povzbuzují lid ku krasomluvě, když ale opět co nejpřísněji zapovězeno jest bez povolení ouřadů hrát!... *** Sto a tisíc a mnoho tisíc jest lidu v Čechách, že by mohli knihy české číst, spisovatele podporovat, a svým časem i hrstka by se jich usháněla, že by i maličkosti psát mohli. Ale ne. Ten šetří, jiný se bojí a ten třetí nechce. Tu je nářku, že není času, že má mnoho práce jako mnohý školní pomocník. Ale v hospodě mnoho hodin přesedět pro nic a za nic, ztratit čest i peníze, dobré jméno i zdraví to nepočítá se do toho času, který mu vybývá, jenž by se mohl národnosti oddat. Dejme jemu knihu ku čtení a zasměješ se, jak ji bude číst. Nemysli, že nejdříve název, pak předmluvu nebo domluvu, ale odzadu začne a kniha 150 stran obsahující za čtvrt hodiny je již zhaněna, že kdyby to i chléb byl, pes by sobě jí ani nevšiml. Svůj vlastní zrak má, že konev piva na čtyři anglické míle vidí, a zeptej se jej, proč nečte. Pálí jej prý oči, an tuším nemůže dostat brejle pro sebe, které by se mu hodily, že to je jen pro český jazyk, to on nedořekne. Mluvnice české jsou jim tak nepovědomé jako ostrovy Dobré naděje. Dobropis český valchují a tupí. Naříkají na nedorozumění mezi spisovateli, na hledání nových slov, na vyvracení aneb ustanovení pravidel. A sám ani raráš by jim vhod nepřišel, a kdyby slovník nejen Jungmannův, nýbrž od Šalomouna nejmoudřejšího z lidu jemu přinesl.... Nechte jich jen psát, vždyť musíte aspoň ten kus cti jeden druhému přát, když ten rozmilý honorár ani za dvě libry cucků nestojí. Vemte originál od nedochůdčete a pusťte se do něho chutě vy, kteří máte hlavy osvícené uměním vyšším.

19 Dost možná, kdyby mnohý syn měl bohaté rodiče, že by se byl povznesl na perutích českých. Třebas ne tak daleko jako Schiller a Goethe, Klopstock, Herder, Meissner, La Fontaine a mnoho jiných. Aspoň by letěl na kus, a druhý to zvěděv, že tento již tam a tam se odvážil, pustil by se výše a výše, a než by zub času jen mé živobytí zhryzal, těšil bych se i já z pracovníků českých. Lítost mám nad zástupem anebo lépe nad národem. Neboť ač již patnáct set let trvají na poušti, nemají, co by četli. Němci kdybychme byli, ano, Němci, tuť by nad námi plesali Bavoři. Chceš-li jen dokonalou knihu mít, ta je německá. Chceš-li se stát něčím, zapři sebe, že matka tvá na tebe mluvívala v kolébce česky, chyť se pevně hatlaniny německé, a je z tebe hned nějaký karabáčník. Z Prahy přijde-li kdo sem, mluví německy, a od nás přijde-li tam, ten ať mlčí, sice bude jako hovno myší v krupách.... [Metelka: Ze života zapadlého vlastence. Vyšehrad, Praha 1982]»Krkonošský můj přítel... zapůjčil mi zápisky horského písmáka Václava Metelky, nyní již dávno zesnulého, jenž za mladých let býval školním pomocníkem na horské lokálii, později rolníkem a houslařem v Pasekách u Vysokého nad Jizerou,«píše K. V. Rais v poznamenání ke svému románu»zapadlí vlastenci«. Věnceslav Metelka Jan Kollár Blahorodý pane! Velectěný vlastenče! V Pešti, října. K nejblaženějším dobám počítám ty hodiny, ve kterých duše, se mnou o nejvážnějších důležitostech člověčenstva stejně smýšlející a cítící, nalézám. Tuť zajisté zdá se mi, jakoby jeden a týž člověk rozmnožen a na více místech přítomen býti i působiti mohl; tu znikají bezděky opět nové, rozsáhlejší a smělší myšlénky v hlavě, zrozené vzájemným se dotýkáním a sdělováním. Podobnou radost zacítil sem i při přijetí Vašeho psaní... Vál v něm a dýchal cele onen čistý slávský duch, jakový toliko ze srdce pravého Slovana vyjíti a jenom od Slovana chápán a cítěn býti může. Mýlíte se však v tom, že se Vy tam za mně neznámého vydáváte... A vůbec jak by to i jen možno bylo, aby vlastenci, byť by třebas nejmenší jiskru lásky k národu v ňádřích nosili, sobě neznámi a jeden ode druhého nezpozorováni zůstati mohli? Není nás, bohužel, tolik, abysme neměli příčiny každý kvítek na této poušti se vyskytující schválně hledati a k srdci tisknouti! Co o potřebě všeobecné historie našeho národu píšete, ouplně s Vámi se snáším; náš lid, vzdělaný i nevzdělaný, touží po takovém našim časům přiměřeném spisu a ruční knize; bez ní vzbuzená národnosti povědomost nemůže se dlouho udržeti, nemajíc půdy a potravy; ale mně již něco podobného podniknouti nelze. Račte povážiti, že já mám ouřad a to velice obtížný i omrzelý, ve velikém, lidnatém, špi-

20 tálův a žalářův (jež já opatrovati povinen jsem) plném městě, kterému hlavnější díl mého času a mých sil obětovati musím. Spisovatelství a literatura jest pro mne jenom vyražení a zábava. Nad to já již k večeru života se chýlím, dějiny pak naše mládeneckým duchem a slohem pro omlazení národu sepsány býti musejí. O jiných okoličnostech a obtížnostech v Uherské krajině, podniknutí tomu nepříznivých, raději nic nepovím, snad Vám kolik tolik z novin známy budou. My sme zde jako Daniel v jámě lvové. My spisovatelujeme takořka jen kradmo, anť se zde každá nová slávská kniha tak považuje jako zrada vlasti a zločin proti velebnosti maďarského národa. Spisovatelé a Slavomilové týráni a trápeni bývají tajně i zjevně nelidskostmi, které by u jiných vzdělaných národův snad ani víry nenašly. Nic méně však přece děláme co možno, aspoň s korábem nad potopou plavajíce, dokud buď neutoneme, buď břehu nenajdeme.... Váš upřímný ctitel J. Kollár. [Hikl: Listy českého probuzení. F. Topič, Praha 1920] Karel Vladislav Zap... Vztahy mezi mladičkou polskou dívkou a mladým, i když o třináct let starším mužem, vyrostlým v německo-rakouském pražském prostředí, který dosti brzo objevil kouzlo českého vlastenectví, vyvíjejí se podle schématu»učitel pilná žákyně«: ona se učí česky a ukrajinsky (jako pravá Slovanka), on pro ni shání knihy, zasvěcuje ji do prostého, a proto přitažlivého světa Slovanství.... Zapovy představy o manželství byly od začátku jiné než Honoratiny hrála zde určitou roli i rozdílnost kultur i rozdílnost sociální. Stačí si přečíst zlomek jeho Cest a procházek po haličské zemi, kde líčí Češky jako»dobré hospodyně, v panování nehrubé prospěchy činíce«, zatímco»polka vycházejíc přečasto z okresu domácnosti své, politikou se baví, přečasto směšnou horlivostí o věcech veřejného řízení rozpráví, kterým naprosto nerozumí, anebo které jednostranně pojímá....«[tarajło-lipowska: Smutný případ Honoraty Zapové. In: Sex a tabu. Academia, Praha 1999] Jan Kollár Karel Vladislav Zap Kollár zemřel ve Vídni a tam byl pochován. V roce 1904 byly jeho ostatky exhumovány a převezeny na Olšany. Jistě právem, a nemenším právem ho řadíme k našim obrozencům. S ochotou by nám to potvrdil i Štúr, jenž Kollára»za zradu slovenské věci«nenáviděl až za hrob. Úryvek je z dopisu českému historikovi K. V. Zapovi V roce 1836 byl Zap služebně přesazen do Lvova a při úřední cestě do Zabłotowa se seznamuje se šlechtickou rodinou z Wiśniowskich. Dceru Honoratu nejprve jen vyučuje, ale v roce 1841 se s ní žení okouzlila ho její krása, ale i myšlenka, že sňatkem upevňuje slovanskou vzájemnost. Ač jinak měl ovšem k Polkám výhrady...

21 Honorata Zapová z Wiśniowskich Adam Mickiewicz»Vy nejste Němec? Až doposud jsem myslela, že všichni Češi jsou Němci!«To byla radost vysvětlovat tohle krásné polské šlechtičně V Praze rodinu Zapových trápily značné finanční potíže: v neodesílaných dopisech adresovaných rodině v Haliči si stěžuje, že je hladová, šetří na jídle pro sebe, musí dělat hrubé domácí práce, které by každá prostá děvečka zvládla...»můj manžel se názory a povahou vůbec neliší od všech tady, k tomu ještě je velice flegmatický, domov, žena a děti jej naprosto nezajímají, je to ale přitom dobrý člověk. Je schopen nepromluvit na mě celý den, nemyslí ani na domov, ani na rodinu, o výchově dětí se ani nezmíní, o jejich potřebách tím méně.... Způsob jeho myšlení je zcela opačný než ten můj. Například o poměrech v mém národě nikdy nemluvíme, o naší literatuře, vzdělancích tím méně, vůbec o ničem, co je mému srdci blízké...«[tarajło-lipowska: Smutný případ Honoraty Zapové. In: Sex a tabu. Academia, Praha 1999] Z okouzlení z pocitu slovanské vzájemnosti dotažené až k rodinnému krbu se Zapovi probrali nejpozději po přestěhování do Prahy v roce Za 14 let manželství Honorata porodila 7 dětí stále byla buď těhotná, nebo pečovala o nemluvně. A přece jen při tom všem stihla ještě napsat poučné»nezabudky, dar našim pannám«. Honorata Zapová z Wiśniowskich Zajímavá to věc a hodná uvážení, že onen duch český, jenž tak dlouho marně hledal sobě dráhy k budoucnosti, tak dlouho ležel uspaný, právě v nynějších časech se probouzí a nalézá vlastní své stanovisko. Zdá se, že Čechové objevili své povolání, zaujali nepopírané jim od nikoho místo uprostřed národů slovanských. Obráceni ke hloubi svého bytí opřeli se o minulost, z ní vycházejí a z ní též chtějí vydobyti společný svazek pro všechny Slovany. Učenci čeští nejsou podobni starožitníkům jiných krajů: vede je jakýs posvátný zápal, pracují podobně jako mnichové středověku, snášejí častokráte jak oni bídu a nedostatek, apoštolujíce národnost jako tam ti víru, s myslí trpělivou a zároveň poetickou podnikajíce svá bádání Čechové píší nesmírně mnoho, vydávají díla ohromná, jejichž rozsah jest takměř přepychem literárním; ale všecko to hlavní jejich věci pomáhá. Tou hlavní věcí jest dojíti toho, aby mohli žíti samostatně, státi se národem neodvislým, trvalou učiniti v zemi svoji existenci, vtěliti myšlénku Čech, která, nechť si o tom říkají cokoliv, vznáší se ještě v krajině politických snů. Zájem neodvislé existence měl by u Čechů zvítěziti nade všemi zájmy podřízenými; z minulosti však nevyhrabou sílu, jíž mají potřebí k povznesení své národnosti. Právem se opírají o plémě slovanské; ale slušelo by se, aby obrátili svoji pozornost na zjevy, jichž posud nebyli s to dostříci, poněvadž všude mají zrak upřený pouze na síly hmotné. Naděje jejich v legálnost rakouskou jsou marny. Rakousko... nenutí Vlachův, aby se učili německy, což ostatně nebylo by lze dokázati, ale též

22 se jich neobává, ačkoli vlaské provincie, které drží, oplývají velkými prostředky hmotnými, ač také obyvatelstvo jejich vyniká nevšední energií. Vláda rakouská ví dobře, že ta jiskra života morálního, která nutí národy, aby spěli ku své budoucnosti, ve Vlaších již vyhasla, a že Vlachy snad jen skrze Francii mohou býti uvedeny v ruch; a proto, dokud Francie bude státi klidně, dotud Rakousko zůstaví Vlachům jejich akademie, jejich divadla, jejich knihy, ano i jejich práva. Podobně též v Čechách nebojí se museí, ani bibliothek, ani národních básní; ale kdyby Čechové vydali třeba jen jediný veršík dýšící tím, co se ozývá v literatuře a poesii polské, ihned by je přihnětla celou svojí váhou; a pak by se ukázalo, zdali by tamní slovanství, nemajíc co jiného proti ní postaviti, nalezlo spásy ve svých museích a bibliothekách. Rakousko dává pokoj Čechům, neboť nejsou doposud nebezpečni, neboť je znamenati v nich horlivost, lásku k národnosti, trpělivost ale neviděti ještě znamení života národního.... [Kvapil: Životem k idealu. J. Otto, Praha 1901] Ač docela krátký, přece Mickiewiczův pobyt v Čechách přispěl k tomu, že od roku 1840 přednášel na Collège de France jako profesor slovanských literatur o českém písemnictví s jistou znalostí věci. Cenil si však zejména Kollára Čelakovský, Palacký, ba ani sám Jungmann nikdy nedošli u Mickiewicze náležité pozornosti. Adam Mickiewicz František Matouš Klácel... Nám na poli českém pracovati jest vykázáno, kteréž v pravou Čechii, Moravu a Slováctvo se rozpadává. Jak skrovně nastoupil génius český svou zpáteční cestu k sobě! Oblíbení jazyka domácího u několika mužů dále nemyslících nežli na gramatiku, pravopis a nějakou příležitostnou básničku byl počátek. Diletantismus v jazyku vedl k poznání knih ze časů slávy české, vedl k historii; historie vzbudila lásku k národu... Podivuhodna jest prozřetelnost Boží v tom způsobu, jakým génia českoslovanského k vědomí sebe přivedla. Čechy se Slováky sloučivši, aby Čechů vypínavost mírněna a opak Slováků váhavost pobádána byla... Nepředhazuj mi nikdo, že to egoismus, své za nejlepší vyhlašující, že to vzpomínka na kolébku a na maminku svobodně smýšlející, že si může a má volit řeč dle zalíbení svého a poznání. Pomni, že nemluvím o českém jazyku, ale o každém, každého právo uznávaje; pomni pak, že řeč a národnost jedno, národnost ale rázný způsob jevící se vůle Boží, odkudž zastávání řeči vlastenecké není egoismus, ale náboženství za princip celého světa, bezvědomého děje i svobodného jednání uznané. Přestaňme tedy i my Moravané považovati lásku k našemu jazyku, šetření, šlechtění a rozšiřování jeho mezi bratřími za svévolnou zábavu, co do mravů a charakteru lhostejnou jako kupříkladu lhostejná jest barva našeho kabátu, nebo za pouhý diletantismus, jako se kupříkladu jiným cizím jazykům, muzice, malířství učíme. Uznejme před námi a před světem, že nábožný, že počestný člověk

23 býti nemůže, kdo zapírá řeč svou; poněvadž otrockou myslí sebe zapírá, národ svůj zlehčuje a Bohu se rouhá, jenž jej učiniti ráčil Čechem, Moravanem, Slovákem porozuměli jsme, že různění jest sobství a že nábožník zamýšleti musí všeobecnost; ale vystoupivše ke kosmopolitismu nebo vesníctví, na vršek toho dobrého záměru, poznali jsme jalovost jeho: i tak sníživše se opět obmezením se ke skutku, vesníckou vůli zachovavše, vrátili jsme se k slovanství, k čecho-moravství, z kteréž skutečnosti obmezené vykvítati má skutečnost všeobecná, prostředně skutečnost idey slovanské, tou skutečnost idey evropejské, tou skutečnost člověčenství neboli pojemu člověka doplnění... Právě proto a tím, že slovanství úlohou naší se bezuvážně a jako samorostle uskutečňuje, nastala možnost a potřeba vědecký záměr tento objasniti a upevniti. Poznání soudné totiž jest kůl při vzmáhajícím se stromku, aby vítr sem tam jím klátící nemohl více mlaďocha vyvrátiti. [Klácel: Výbor z díla. SNKLU, Praha 1964] Augustinián Klácel ve své práci»kosmopolitismus a vlastenectví s obzvláštním ohledem na Moravu«z roku 1842 odhaluje božskou povahu národa, čímž theologicky obhajuje vlastenectví proti katolicky universalistickému pojetí lidstva, v němž spatřuje jeden ze zdrojů přílišného, tedy»jalového«kosmopolitismu. František Matouš Klácel Johann Georg Kohl... Slyším v duchu své hezké čtenářky: A to nás vodíte do pěkné společnosti! Holky, jež tančí na ulici, chlapi u truňku na Dobytčím trhu už ustaňte, má krásko! Říkají vám snad Anna, Anička, Anča, Ančka, Anninka, Andula, Andulka, Nanynka? Ó, pak vám blahopřeji, pak vás zvu ke krásné anenské slavnosti, jež se dnes koná na rozkošném vltavském ostrově, dovedu vás do nejroztomilejší a svrchovaně slušné společnosti, v níž uvidíte všechny krásné Anny z celé Prahy v pohádkové tlačenici a poznáte pražský lidový život zase s jiné stránky. Anenský svátek je slavný po všem Rakousku, obzvláště však se oslavují Anny pražské. Svátek připadá na 26. července, v noci před tímto dnem se všechna nároží polepí spoustou pozvánek k nejrůznějším radovánkám.... Nevím věru, co je příčinou, že ta ukřičená, zarudlá a ošklivá škvrňata, jež jsou si na celém světě tak podobá, vyrůstají v Praze v tak z n a- menité krasavice. Mnozí mínili, že to způsobuje směs plemene německého a slovanského. Slované však to popírají, uvádějí, že krása dívčího květu je odedávna v slovanské krvi a že je cele jejich dílem. Tvrdí, že v čistě slovanských vesnicích v Čechách jsou ještě krásnější dívky než ve smíšených či dokonce německých. Též se chlubí členové vlastenecké společnosti české, že na jejich plesech, kde se mluví jen česky, je rozhodně výkvět dívčího výkvětu a nejkrásnější krása. Říkají též, že i proslulá krása žen v Uhrách pochází jen od tamního slovanského živlu, že Slováci dodávají do Pešti a Bratislavy nejkrásnější muže a stejně

24

25 i nejkrásnější ženy. Nezavrhuji těchto úsudků úplně a zdá se mi, že jsem si je zčásti ověřil.... ***... V kapli svatováclavské jsem se zejména pídil po místě, kde se uchovávají korunovační klenoty. Můj průvodčí řekl, že nesmí povědět; že klenoty jsou zazděny, před otvorem jsou železné dveře na trojí zámek s trojím klíčem, jeden z nich má nejvyšší purkrabí, druhý arcibiskup a třetí nynější kancléř. Odpověděl jsem, že mi velmi záleží na té koruně, kterou Josef II. dal odvézt do Vídně, kterou zimní král Frydrych Falcký měl již zabalenou na cestu, až ji pak v pospěchu, jak utíkal z Prahy, spolu s jinými těžkými kufry a bednami zapomněl na pražském trhu tu korunu a to žezlo, jež odvezl předtím již císař Zikmund, pročež husitští stavové, když roku 1421 poslali císaři čtrnáct stížnostních artikulů, pojali do nich také stížnost, že císař bez vědomí stavů vyvezl ze země říšské svátosti a vzal a promarnil mnohé klenoty, jež otcové snažně získali a ke cti boží a našich patronů svatých jako poklad království chovali.... Svatých ostatků je v pražském velechrámu nadbytek. Je tu na příklad velmi ozdobně vyložená ručička jednoho z děťátek, jež přišla o život při vraždění neviňátek betlémských, kus ubrusu, jenž posloužil Spasiteli při poslední večeři s apoštoly, střep džbánu, z něhož tenkrát pil, hřebík s kříže Vykupitelova, zasazený do čistého dukátového zlata. Zasazen do kříže je tu kus houby, kterou napájeli Krista na kříži, a trn z jeho koruny trnové. Též z hrobu Abrahamova, Izákova a Jakubova je tu mnohý ostatek, jejž přinesl Bohumír Bouillonský Johann Georg Kohl Jsou tu dále korunovační klenoty mimo korunu a žezlo, jež jsou ukryty v kapli svatováclavské, tak na př. čtyři lité sochy nejstarších ryze českých světců Vojtěcha, Václava, Víta a Ludmily, jež se nesou před králem při korunovaci, a pak státní meč králů českých, jímž obyčejně o korunovaci pasují několik pánů na rytíře. Ten meč je nadmíru lehký. Před jakýmsi časem utkvělo na něm trochu rzi, asi uprostřed šířky. Aby se neříkalo, že český státní meč rezaví, bylo to místo vyňato nebo vypilováno. Díře takto vzniklé byla dána podoba kříže. Tu křížovou díru jsem viděl sám.... [Schwarz (vybral): Město vidím veliké. Cizinci o Praze. Fr. Borový, Praha 1940] Drážďanský geograf a cestovatel Kohl napsal cestopis»hundert Tage auf Reise in den oesterreichischen Staaten«, v jehož prvním dílu»reise in Böhmen«z roku 1842 líčí zážitky z Čech: nejenže očividně zaznamenal, že v zemi žijí dva kmeny, ale dokonce se o Češích (tedy popravdě řečeno o Češkách) zmiňuje dost pochvalně.

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_13_Božena Němcová Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy

Návštěva. 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy Návštěva 2 vyučovací hodiny 4.ročník 4letého gymnázia vstup do tématu kooperativní vyučování metody dramatické výchovy 1. Co si s sebou vezmete na dalekou cestu? Psaní seznamů Max.5min 2. Kam jedeme? báseň

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

premiéra opery se konala v Národním 1 zdroj wikipedia

premiéra opery se konala v Národním 1 zdroj wikipedia Cyklus P Pracovní list 4. Antonín Dvořák, opera Čert a Káča Milé paní učitelky, jistě už víte, že uslyšíte jen hlavní, typická hudební čísla z Čerta a Káči. Opera je zpracována tak, aby děti v průběhu

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

KRONIKA tak řečeného DALIMILA

KRONIKA tak řečeného DALIMILA KRONIKA tak řečeného DALIMILA PASEKA PRAHA - LITOMYŠL 2005 Obsah (5) UVOĎ (9) PŘEDMLUVA Tuto se počíná kronika (12) KAPITOLA 1 O babylonské věži a sedmdesáti jazycích (13) KAPITOLA 2 O vzniku českého národa

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Karel IV. VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a jeho svět VZDĚLÁVACÍ OBOR: TÉMATICKÝ OKRUH: ROČNÍK: Vlastivìda Lidé a čas

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu

Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Karel Hynek Mácha Večer na Bezdězu Znění tohoto textu vychází z díla Romány a povídky tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Laichter v roce 1906 (MÁCHA, Karel Hynek. Romány a povídky. K vydání upravil

Více

Jaroslav Vrchlický (1853 1912)

Jaroslav Vrchlický (1853 1912) Jaroslav Vrchlický (1853 1912) vl. jm. Emil Frída nar. v Lounech stud. G, filosofie, historie, románských jazyků vychovatel v severní Itálii sňatek s Ludmilou Podlipskou profesor literatury na Karlově

Více

školní četba Karel Hynek Mácha MÁJ

školní četba Karel Hynek Mácha MÁJ školní četba Karel Hynek Mácha MÁJ Máj lyricko-epická skladba českého romantismu, vrchol básníkovy tvorby, základní dílo moderní české poezie; má 4 zpěvy, 2 intermezza a vcelku prostý děj. Příběh otcovraha,

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Česká a světová literatura v počátku 19. století

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osvícenství období i myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:...... Adresa bydliště:....... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí,

Kamila Krátká z 8.A. KLEC a KLÍČ. Jestlipak víte, co se stane s člověkem, jenž utíká před světem? Stane se z něj to, co už nikdo nevidí, Kamila Krátká z 8.A píše poezii a v letošním roce získala za přednes básně Klec a klíč na regionální recitační soutěži Dětská scéna 2013 ocenění za autorský přínos. Ukázky z její tvorby zveřejňujeme v

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více