ČESKÁ REVUE. můj národ a má vlast. úvod a kapitola první (1836 až 1849)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ REVUE. můj národ a má vlast. úvod a kapitola první (1836 až 1849)"

Transkript

1 můj národ a má vlast ČESKÁ REVUE úvod a kapitola první (1836 až 1849) Mácha Korn Strang Presl Metelka Kollár Zap Zapová Mickiewicz Klácel Kohl Schmidl Rajská Nebeský Rettigová Jungmann Šumavský Kapper Havlíček Štúr Čelakovský Tyl Kampelík Ruppert Trmal Gauč Faster Trojan Stadion Erben Habsburg Frič Chocholoušek Žížala Jelačić Šafařík Koubek Kubínová Thun Windisch-Graetz Plánek Vocel Smetana Helfert Knedlhans Bakunin Kavalírová Vávra Radecký Grillparzer Zach Picek

2 ČESKÁ REVUE můj národ a má vlast ! P P

3 ČESKÁ REVUE můj národ a má vlast vlasti ke zdaru, národu ku prospěchu, věrným čechům k potěšení a zlým časům navzdory cum ira et studio u věnec uvil ladislav bátora! P P v dtp studiu polaris praha 2005

4 Původně jsem se vlastně pustil do této práce pouze kvůli svému synovi Alexandrovi a jeho vrstevníkům, aby četbou poučeni již nejen tušili, že není proč se stydět za Národ, který jak»drang nach Osten«germánských nadutců, tak i žízni chamtivých kobylek z východních stepí po celá staletí často zcela osamocen byl vzdoroval, dodnes vzdoruje, a až do skonání světa dá-li Bůh vzdorovat bude... A aby věděli, proč pracovat pro Vlast, cizáky všelijakými ba někdy i hanebnými zrádci a škůdci pokrevními od věků tuze sužovanou... Počáteční kratochvíle ale záhy přerostla v čas stravující vášeň, a tak teď neskromně již i doufám, že tato»čítanka«snad poslouží i zbylému hloučku českých vlastenců coby pochodeň v příšeří dnešních zlých časů.

5 »Na počátku tvořili čeští vlastenci jen malý hlouček,«připomněl Palacký nazítří po položení základního kamene Národního divadla.»všichni by se byli tehdy vešli do jediné místnosti. A kdyby náhodou střecha na ně se byla sesula, znamenalo by to možná již navždy konec českých národních snah, byl by zmařen býval celý národ... Včerejší den přesvědčil nás ale, že by to více již nestačilo, a že by sbořiti se musela celá obloha nebeská, aby pohřbila nás v sutinách svých, a pak byli by pohřbeni s námi také nepřátelé naši.«

6 * 17. VIII v Ďarmotech 6. I v Brně»Chraň sebe, braň svoje, zastaň zmužile vlast českou a jazyk svůj: Toť příkaz Boží, toť příroda velí, k tomu dopomóže pán Bůh můj.«

7 * 16. VII v Hudlicích 14. XI v Praze»Život náš pomine jako sen; co jsme pro vlast učinili, to jako nábytkem národním po nás zůstane.«

8 * 29. VII v Mošovcích 24. I ve Vídni»Mlčteže už raději, pro Boha, křiklouni daremní, jenž z učených vlasť! vlasť skuhřete kradmo chyžek. Nic tu chabé lkaní, nic řeč neprospěje prázdná, národu jen zmužilé srdce pomůže a čin.«

9 * 31. X v Borové u Přibyslavě 29. VII v Praze»Barva má je červená a bílá, moje heslo: poctivost a síla«

10 * 13. V v Kobeliarově 26. VI v Praze»... neb člověk v čase nestálém nesmýšleje stále, rozmnožitel psoty jest a dál a dále ji šíří; kdo však pevně se ustanoví, světa sám sobě tvůrce. Naše to jest! tak pravme a tak toho hájiti hleďme.«

11 * 14. VI v Hodslavicích 26. V v Praze»Svoji ke svému a vždy dle pravdy.«

12 * 10. XII v Semilech 3. III v Praze Který pak národ nechá se jinými předstihnouti v práci plodné a vzdělanosti, ten brzo musí podlehnouti duchovní i hmotné převaze souseda svého. Nepřestávám vám opakovati: Čechové! V práci a vědění je naše spasení.

13 kapitola první

14 Karel Hynek Mácha Wěrný Čech i bratr náš, Wěrné Čechů srdce máš! Wěrný syn gsi Čechů kmene, Wěrný bratr bratřjm swým; Gazyk Český ge i Tobě Otců drahým dědictwjm. České hory České doly České luhy Český hág Šjrá wlasť ta Česká země Neymilegšjť Tobě rág. Wěrný Čech gsi wlastenec, Protož wděčný u wěnec Kwět Ti wige Čecha mág! *** Po modrém blankytu bělawé páry hynau, Lehaunký wětřjk s nimi hrage; A wysoko w daleké krage Bjlé obláčky dálným nebem plynau, A smutný wězeň takto mluwj k njm:»wy, genž dalekosáhlým během swým»co ramenem tagemným swau zemi obgjmáte,»wy hwězdy rozplynulé, stjny modra nebe,»wy truchlenci, genž rozsmutniwše sebe,»w tiché se slzy celj rozplýwáte,»wás gá gsem posly wolil mezi wšemi.»kudy plynete u dlauhém dálném běhu,»i tam, kde swého naleznete břehu,»tam na swé pauti pozdrawugte zemi.»ach zemi krásnau, zemi milowanau,»kolébku mau i hrob můg, matku mau, 1836 Karel Hynek Mácha »Wlasť gedinau i w dědictwj mi danau,»šjrau tu zemi, zemi gedinau!...«*** I w smutném zraku mém dwě wřelé slzy stály, Co giskry w gezeru, po mé si twáři hrály; Neb můg též krásný wěk, dětinstwj mého wěk Daleko odnesl diwoký času wztek. Dalekoť geho sen, umrlý gako stjn, Obraz co bjlých měst u wody stopen kljn, Takť gako zemřelých myšlenka poslednj, Tak gako gméno gich, pradáwných bogů hluk, Dáwná sewernj zář, wyhaslé swětlo s nj, Zbortěné harfy tón, ztrhané strůny zwuk, Zašlého wěku děg, umřelé hwězdy swit, Zašlé bludice pauť, mrtwé milenky cit, Zapomenutý hrob, wěčnosti skleslý byt, Wyhasla ohně kauř, slitého zwonu hlas, Mrtwé labutě zpěw, ztracený lidstwa rág, to dětinský můg wěk.... [Spisy Karla Hynka Máchy. Djl prwnj. Swazek prvnj. Mág. B. v., Praha 1836] Vymkl se proudu času a nenáleže žádné době, patří dodnes nám všem. Byl prvním, kdo dovedl naslouchat šumění české krve a českého ducha, kdo se jitřně čistým zrakem dovedl zadívat na český kraj a vidět nejen jeho přívětivé chaloupky, stulené do svěží zeleně... Úryvky pocházejí z jeho epochálního»máje«.

15

16 Franz Korn... Chtějíce mít ve svých zdech literaturu německou i českou, nemají Pražané vlastně vůbec žádné. Strana Čechů míní, že se v Čechách má mluvit a číst jen česky, strana odpůrců vyvrací toto tvrzení námitkou, že Čechy jsou jen s polovice obývány českým národem, nadto pak že země Česká připadla rodu habsburskému a že jí vládnou němečtí panovníci a jest ji tudíž pokládati za německou provincii, a že se právo přiklání na stranu mínění německého, dokazuje prý již podřízený skrovný stav, v němž je česká činohra v Praze, jež se jen pokradmo ukáže toliko tehdy, když německá Thalia není právě doma. Toho by nebylo, kdyby se k českým představením dostavovalo víc obecenstva. Jakkoli přesvědčivé jsou důvody posléze uvedené, nedá se strana prve jmenovaná zcela zastrašit, chodí v neděli a ve svátek na českou veselohru aneb operu, čte jedny české politické a jedny české nepolitické noviny, jež v Praze vycházejí, horlivě poslouchá v jezovitské koleji přednášky o české řeči a literatuře, poslouchá české kazatele atd. Přesto žije česká literatura životem jen zdánlivým, neboť co prof. Sedlaczek, Kollarz, Palaczky, Stiepanek, Chmelensky, Tham, Negedly a jiní zdatní literátoři podnikli ve svých spisech k oživení dávného ducha českého, zůstalo přes všechno usilování bez odměny, a německá řeč zůstala vždy ještě v té cizí zemi vítězkou v tom střídavém boji, jenž se svádí jen chabě a ospale.... Než přec jen, přes povzbuzování učenců, česká literatura nechce řádně prospívat, překlady oper mají větší návštěvu než překlady činoher, 1836 Franz Korn???? 1836 což je dostatečným důkazem, že lidi táhne do divadla jen cizí skladatel a nikoli český zpracovatel textu; dále pak se v obou pražských ochotnických divadlech hraje jen německy, a českou Thalii sluší i v národním divadle pokládat jen za trpěnou, ježto se nesmí ukázat nikdy jindy než v hodinách odpoledních, protože německá Muza nechce přenechat ani jediný divadelní večer do roka. Též se člověk v kavárnách a hospodách, kde jsou vyloženy nejrůznější noviny, marně ohlíží po zdejším časopisu českém. Stejně tak se v půjčovně knih p. Bartha marně poptáváme po nějakém českém dílku. Tyto poznámky jsou místo každého jiného důkazu způsobilé, aby nedaly již pochybovati o churavění literatury české; a daleci toho, abychom jí prorokovali zesílení v budoucnosti, s větší jistotou pokud následník nynějšího zeměpána bude sdílet názory císaře Josefa II. hledíme vstříc brzkému úplnému a rychlému vyhynutí jazyka českého. [Schwarz (vybral): Město vidím veliké. Cizinci o Praze. Fr. Borový, Praha 1940] Že»český jazyk brzo úplně vyhyne,«tvrdil a v polovině 30. let XIX. století v Míšni v článku»prag in seiner jetzigen Gestalt«anonymně zdůvodňoval nejspíš Franz Korn, píšící také pod pseudonymem Ferdinand Nork. Ať již to byl on, nebo ne, i»nový zeměpán sdílel názory Josefa II.«. Ale i s ním si nezdolní Čechové poradili...

17 John Strang Jan Svatopluk Presl Ze všech rakouských provincií se v žádné nevládne s takovou přísností jako v Čechách. Stav selský úpí v ponižujícím nevolnictví feudální soustavy v její nejhorší podobě. Střední stavy jsou podrobeny velkým daním, jejichž břemeno ještě roste špatným způsobem výběrčím.... Šlechta bohatá a velikými výsadami nadaná shlíží na velkou většinu společnosti jako na druhy zcela jiného rodu a osobuje si ještě vyšší postavení než moderní šlechta rakouská. V Čechách je zemský sněm neboli národní shromáždění podobné saskému, jež se občas shromažďuje; ale osoby, z nichž se toto shromáždění skládá, dbají spíš o své vlastní zájmy, než o zájmy lidu... Nedostatečná poučenost v lidu a, což padá ještě víc na váhu, nedostatek vzájemné důvěry, jsou největšími překážkami pro politické opravy z hlediska národního... Jak velmi se změnila povaha obyvatel ode dnů Jana Husa a jeho přívrženců!... [Schwarz (vybral): Město vidím veliké. Cizinci o Praze. Fr. Borový, Praha 1940]... Jistý spisovatel přiměřeně položil, že knihy se vydávají pro zisk a z marnosti, z povinnosti anebo k poučení jiných, já ještě přidávám z lásky, která zase jest buď pouhá k předmětu, o němž se píše, buď také spolu národ a jazyk obsahuje.... Každý člověk tedy, chce-li toho jména zasloužiti, povinen jest všeliké prostředky, aby k dosažení přizuvedeného cíle podlé hřivny jemu udělené přispíval. Žádná oběť nemá mu býti drahá; jmění, pohodlí a život milerád má nasazovati, sebe zapírati, ousměšky trpělivě snášeti, outrpnosti hrdě opomíjeti.... Ačkoli v státech rakouského císařství skoro osmnácte milionů Slovanů přebývá, nevyniklo spisovatelství na ten stupeň, aby kdosi pro zisk se jím zanášel. Kdyby při tom nebylo svědomí, že vlasti a národu i jazyku poslouží, zajisté nikdo by se nechopil pera.... [Merhout, Němec (usp.): Národní čítanka. B. Kočí, Praha 1918] John Strang Jan Svatopluk Presl Glasgowský podnikatel Strang vlastnil nejen list»the Day«, ale i vinařský závod, a tak dorazil v půlce 30. let předminulého století i do naší vlasti a zhrozil se... V závěru dopisu domů do Británie si pak ještě všímá bídného stavu české publicistiky, jenž je prý»nezbytným důsledkem spojené hrůzovlády církve a státu...« Presl byl profesorem přírodozpytu na pražské medicíně. V citovaném úvodu k»nerostopisu«z roku 1837 dále vyznává, že»toliko láska tak složená byla nejmocnější pohnutkou k vydání tohoto spisu.«spolu s bratrem Karlem Bořivojem položili také základy české vědecké terminologie zejména v botanice, zoologii a mineralogii.

18 Věnceslav Metelka Co mladíků jest, kteří matku i otce české měli, do škol českých dlouhá léta chodili a konečně se oddávají povolání učitelskému. V Čechách chtějí vyučovat mládež, sami však bohužel sotvy sobě umějí v hostinci poručit pivo nalejt po česku.... Zavolej, Čechu: Naše milá vlast chová mnoho poněmčilých Čechů! Píše-li někdo slovanským písmem, tuť není v stavu druhý to samé přečíst a nazývá to přepjatostí. Jsou to vlastenci? Jsou to oudové Libušini? Hlava musí kolem jít jednomu každému, kdo sobě to jen poněkud rozváží, jak nedbale naše milá řeč studovaná jest. Přejdi, příteli, celé kraje, přejdi zem a podivíš se sám, jaká spousta jest v zemi České! Žádný ouřad český nikde nenalezneš vše německé. Přijde-li jaké nařízení, které psané jest, tuť když číst budeš, tisíce chyb nalezneš a jen s dobrým pozorem porozumíš, co asi tím písař myslí. Osady, obce celé české, z ouřadu však nějaké poručení v němčině napsané přijde. Tuť ubohý rolník musí druhého hledat, by jemu to vyložil, oč aspoň žádost jest. Jest to dobře? Je to pravé? Ovšemť máme bohudíky dokonalých mužů, kteří se zastávají českého jazyka, však což jest to taková hrstka proti čtyrem miliónům obyvatelů? Jedna ani dvě laštovice neudělá léto, a tak se děje i s nimi. Oni píší, nabádají, slibují, dohánějí, co ale všechno platno, když pan člověk Němec jest, když jak duchovní, tak také světské vrchnosti pouze Němci jsou? Co jest tedy zapotřebí učinit, by se nám zlatý věk vrátil? Opravdu nevím. Ovšemť divadla česká povzbuzují lid ku krasomluvě, když ale opět co nejpřísněji zapovězeno jest bez povolení ouřadů hrát!... *** Sto a tisíc a mnoho tisíc jest lidu v Čechách, že by mohli knihy české číst, spisovatele podporovat, a svým časem i hrstka by se jich usháněla, že by i maličkosti psát mohli. Ale ne. Ten šetří, jiný se bojí a ten třetí nechce. Tu je nářku, že není času, že má mnoho práce jako mnohý školní pomocník. Ale v hospodě mnoho hodin přesedět pro nic a za nic, ztratit čest i peníze, dobré jméno i zdraví to nepočítá se do toho času, který mu vybývá, jenž by se mohl národnosti oddat. Dejme jemu knihu ku čtení a zasměješ se, jak ji bude číst. Nemysli, že nejdříve název, pak předmluvu nebo domluvu, ale odzadu začne a kniha 150 stran obsahující za čtvrt hodiny je již zhaněna, že kdyby to i chléb byl, pes by sobě jí ani nevšiml. Svůj vlastní zrak má, že konev piva na čtyři anglické míle vidí, a zeptej se jej, proč nečte. Pálí jej prý oči, an tuším nemůže dostat brejle pro sebe, které by se mu hodily, že to je jen pro český jazyk, to on nedořekne. Mluvnice české jsou jim tak nepovědomé jako ostrovy Dobré naděje. Dobropis český valchují a tupí. Naříkají na nedorozumění mezi spisovateli, na hledání nových slov, na vyvracení aneb ustanovení pravidel. A sám ani raráš by jim vhod nepřišel, a kdyby slovník nejen Jungmannův, nýbrž od Šalomouna nejmoudřejšího z lidu jemu přinesl.... Nechte jich jen psát, vždyť musíte aspoň ten kus cti jeden druhému přát, když ten rozmilý honorár ani za dvě libry cucků nestojí. Vemte originál od nedochůdčete a pusťte se do něho chutě vy, kteří máte hlavy osvícené uměním vyšším.

19 Dost možná, kdyby mnohý syn měl bohaté rodiče, že by se byl povznesl na perutích českých. Třebas ne tak daleko jako Schiller a Goethe, Klopstock, Herder, Meissner, La Fontaine a mnoho jiných. Aspoň by letěl na kus, a druhý to zvěděv, že tento již tam a tam se odvážil, pustil by se výše a výše, a než by zub času jen mé živobytí zhryzal, těšil bych se i já z pracovníků českých. Lítost mám nad zástupem anebo lépe nad národem. Neboť ač již patnáct set let trvají na poušti, nemají, co by četli. Němci kdybychme byli, ano, Němci, tuť by nad námi plesali Bavoři. Chceš-li jen dokonalou knihu mít, ta je německá. Chceš-li se stát něčím, zapři sebe, že matka tvá na tebe mluvívala v kolébce česky, chyť se pevně hatlaniny německé, a je z tebe hned nějaký karabáčník. Z Prahy přijde-li kdo sem, mluví německy, a od nás přijde-li tam, ten ať mlčí, sice bude jako hovno myší v krupách.... [Metelka: Ze života zapadlého vlastence. Vyšehrad, Praha 1982]»Krkonošský můj přítel... zapůjčil mi zápisky horského písmáka Václava Metelky, nyní již dávno zesnulého, jenž za mladých let býval školním pomocníkem na horské lokálii, později rolníkem a houslařem v Pasekách u Vysokého nad Jizerou,«píše K. V. Rais v poznamenání ke svému románu»zapadlí vlastenci«. Věnceslav Metelka Jan Kollár Blahorodý pane! Velectěný vlastenče! V Pešti, října. K nejblaženějším dobám počítám ty hodiny, ve kterých duše, se mnou o nejvážnějších důležitostech člověčenstva stejně smýšlející a cítící, nalézám. Tuť zajisté zdá se mi, jakoby jeden a týž člověk rozmnožen a na více místech přítomen býti i působiti mohl; tu znikají bezděky opět nové, rozsáhlejší a smělší myšlénky v hlavě, zrozené vzájemným se dotýkáním a sdělováním. Podobnou radost zacítil sem i při přijetí Vašeho psaní... Vál v něm a dýchal cele onen čistý slávský duch, jakový toliko ze srdce pravého Slovana vyjíti a jenom od Slovana chápán a cítěn býti může. Mýlíte se však v tom, že se Vy tam za mně neznámého vydáváte... A vůbec jak by to i jen možno bylo, aby vlastenci, byť by třebas nejmenší jiskru lásky k národu v ňádřích nosili, sobě neznámi a jeden ode druhého nezpozorováni zůstati mohli? Není nás, bohužel, tolik, abysme neměli příčiny každý kvítek na této poušti se vyskytující schválně hledati a k srdci tisknouti! Co o potřebě všeobecné historie našeho národu píšete, ouplně s Vámi se snáším; náš lid, vzdělaný i nevzdělaný, touží po takovém našim časům přiměřeném spisu a ruční knize; bez ní vzbuzená národnosti povědomost nemůže se dlouho udržeti, nemajíc půdy a potravy; ale mně již něco podobného podniknouti nelze. Račte povážiti, že já mám ouřad a to velice obtížný i omrzelý, ve velikém, lidnatém, špi-

20 tálův a žalářův (jež já opatrovati povinen jsem) plném městě, kterému hlavnější díl mého času a mých sil obětovati musím. Spisovatelství a literatura jest pro mne jenom vyražení a zábava. Nad to já již k večeru života se chýlím, dějiny pak naše mládeneckým duchem a slohem pro omlazení národu sepsány býti musejí. O jiných okoličnostech a obtížnostech v Uherské krajině, podniknutí tomu nepříznivých, raději nic nepovím, snad Vám kolik tolik z novin známy budou. My sme zde jako Daniel v jámě lvové. My spisovatelujeme takořka jen kradmo, anť se zde každá nová slávská kniha tak považuje jako zrada vlasti a zločin proti velebnosti maďarského národa. Spisovatelé a Slavomilové týráni a trápeni bývají tajně i zjevně nelidskostmi, které by u jiných vzdělaných národův snad ani víry nenašly. Nic méně však přece děláme co možno, aspoň s korábem nad potopou plavajíce, dokud buď neutoneme, buď břehu nenajdeme.... Váš upřímný ctitel J. Kollár. [Hikl: Listy českého probuzení. F. Topič, Praha 1920] Karel Vladislav Zap... Vztahy mezi mladičkou polskou dívkou a mladým, i když o třináct let starším mužem, vyrostlým v německo-rakouském pražském prostředí, který dosti brzo objevil kouzlo českého vlastenectví, vyvíjejí se podle schématu»učitel pilná žákyně«: ona se učí česky a ukrajinsky (jako pravá Slovanka), on pro ni shání knihy, zasvěcuje ji do prostého, a proto přitažlivého světa Slovanství.... Zapovy představy o manželství byly od začátku jiné než Honoratiny hrála zde určitou roli i rozdílnost kultur i rozdílnost sociální. Stačí si přečíst zlomek jeho Cest a procházek po haličské zemi, kde líčí Češky jako»dobré hospodyně, v panování nehrubé prospěchy činíce«, zatímco»polka vycházejíc přečasto z okresu domácnosti své, politikou se baví, přečasto směšnou horlivostí o věcech veřejného řízení rozpráví, kterým naprosto nerozumí, anebo které jednostranně pojímá....«[tarajło-lipowska: Smutný případ Honoraty Zapové. In: Sex a tabu. Academia, Praha 1999] Jan Kollár Karel Vladislav Zap Kollár zemřel ve Vídni a tam byl pochován. V roce 1904 byly jeho ostatky exhumovány a převezeny na Olšany. Jistě právem, a nemenším právem ho řadíme k našim obrozencům. S ochotou by nám to potvrdil i Štúr, jenž Kollára»za zradu slovenské věci«nenáviděl až za hrob. Úryvek je z dopisu českému historikovi K. V. Zapovi V roce 1836 byl Zap služebně přesazen do Lvova a při úřední cestě do Zabłotowa se seznamuje se šlechtickou rodinou z Wiśniowskich. Dceru Honoratu nejprve jen vyučuje, ale v roce 1841 se s ní žení okouzlila ho její krása, ale i myšlenka, že sňatkem upevňuje slovanskou vzájemnost. Ač jinak měl ovšem k Polkám výhrady...

21 Honorata Zapová z Wiśniowskich Adam Mickiewicz»Vy nejste Němec? Až doposud jsem myslela, že všichni Češi jsou Němci!«To byla radost vysvětlovat tohle krásné polské šlechtičně V Praze rodinu Zapových trápily značné finanční potíže: v neodesílaných dopisech adresovaných rodině v Haliči si stěžuje, že je hladová, šetří na jídle pro sebe, musí dělat hrubé domácí práce, které by každá prostá děvečka zvládla...»můj manžel se názory a povahou vůbec neliší od všech tady, k tomu ještě je velice flegmatický, domov, žena a děti jej naprosto nezajímají, je to ale přitom dobrý člověk. Je schopen nepromluvit na mě celý den, nemyslí ani na domov, ani na rodinu, o výchově dětí se ani nezmíní, o jejich potřebách tím méně.... Způsob jeho myšlení je zcela opačný než ten můj. Například o poměrech v mém národě nikdy nemluvíme, o naší literatuře, vzdělancích tím méně, vůbec o ničem, co je mému srdci blízké...«[tarajło-lipowska: Smutný případ Honoraty Zapové. In: Sex a tabu. Academia, Praha 1999] Z okouzlení z pocitu slovanské vzájemnosti dotažené až k rodinnému krbu se Zapovi probrali nejpozději po přestěhování do Prahy v roce Za 14 let manželství Honorata porodila 7 dětí stále byla buď těhotná, nebo pečovala o nemluvně. A přece jen při tom všem stihla ještě napsat poučné»nezabudky, dar našim pannám«. Honorata Zapová z Wiśniowskich Zajímavá to věc a hodná uvážení, že onen duch český, jenž tak dlouho marně hledal sobě dráhy k budoucnosti, tak dlouho ležel uspaný, právě v nynějších časech se probouzí a nalézá vlastní své stanovisko. Zdá se, že Čechové objevili své povolání, zaujali nepopírané jim od nikoho místo uprostřed národů slovanských. Obráceni ke hloubi svého bytí opřeli se o minulost, z ní vycházejí a z ní též chtějí vydobyti společný svazek pro všechny Slovany. Učenci čeští nejsou podobni starožitníkům jiných krajů: vede je jakýs posvátný zápal, pracují podobně jako mnichové středověku, snášejí častokráte jak oni bídu a nedostatek, apoštolujíce národnost jako tam ti víru, s myslí trpělivou a zároveň poetickou podnikajíce svá bádání Čechové píší nesmírně mnoho, vydávají díla ohromná, jejichž rozsah jest takměř přepychem literárním; ale všecko to hlavní jejich věci pomáhá. Tou hlavní věcí jest dojíti toho, aby mohli žíti samostatně, státi se národem neodvislým, trvalou učiniti v zemi svoji existenci, vtěliti myšlénku Čech, která, nechť si o tom říkají cokoliv, vznáší se ještě v krajině politických snů. Zájem neodvislé existence měl by u Čechů zvítěziti nade všemi zájmy podřízenými; z minulosti však nevyhrabou sílu, jíž mají potřebí k povznesení své národnosti. Právem se opírají o plémě slovanské; ale slušelo by se, aby obrátili svoji pozornost na zjevy, jichž posud nebyli s to dostříci, poněvadž všude mají zrak upřený pouze na síly hmotné. Naděje jejich v legálnost rakouskou jsou marny. Rakousko... nenutí Vlachův, aby se učili německy, což ostatně nebylo by lze dokázati, ale též

22 se jich neobává, ačkoli vlaské provincie, které drží, oplývají velkými prostředky hmotnými, ač také obyvatelstvo jejich vyniká nevšední energií. Vláda rakouská ví dobře, že ta jiskra života morálního, která nutí národy, aby spěli ku své budoucnosti, ve Vlaších již vyhasla, a že Vlachy snad jen skrze Francii mohou býti uvedeny v ruch; a proto, dokud Francie bude státi klidně, dotud Rakousko zůstaví Vlachům jejich akademie, jejich divadla, jejich knihy, ano i jejich práva. Podobně též v Čechách nebojí se museí, ani bibliothek, ani národních básní; ale kdyby Čechové vydali třeba jen jediný veršík dýšící tím, co se ozývá v literatuře a poesii polské, ihned by je přihnětla celou svojí váhou; a pak by se ukázalo, zdali by tamní slovanství, nemajíc co jiného proti ní postaviti, nalezlo spásy ve svých museích a bibliothekách. Rakousko dává pokoj Čechům, neboť nejsou doposud nebezpečni, neboť je znamenati v nich horlivost, lásku k národnosti, trpělivost ale neviděti ještě znamení života národního.... [Kvapil: Životem k idealu. J. Otto, Praha 1901] Ač docela krátký, přece Mickiewiczův pobyt v Čechách přispěl k tomu, že od roku 1840 přednášel na Collège de France jako profesor slovanských literatur o českém písemnictví s jistou znalostí věci. Cenil si však zejména Kollára Čelakovský, Palacký, ba ani sám Jungmann nikdy nedošli u Mickiewicze náležité pozornosti. Adam Mickiewicz František Matouš Klácel... Nám na poli českém pracovati jest vykázáno, kteréž v pravou Čechii, Moravu a Slováctvo se rozpadává. Jak skrovně nastoupil génius český svou zpáteční cestu k sobě! Oblíbení jazyka domácího u několika mužů dále nemyslících nežli na gramatiku, pravopis a nějakou příležitostnou básničku byl počátek. Diletantismus v jazyku vedl k poznání knih ze časů slávy české, vedl k historii; historie vzbudila lásku k národu... Podivuhodna jest prozřetelnost Boží v tom způsobu, jakým génia českoslovanského k vědomí sebe přivedla. Čechy se Slováky sloučivši, aby Čechů vypínavost mírněna a opak Slováků váhavost pobádána byla... Nepředhazuj mi nikdo, že to egoismus, své za nejlepší vyhlašující, že to vzpomínka na kolébku a na maminku svobodně smýšlející, že si může a má volit řeč dle zalíbení svého a poznání. Pomni, že nemluvím o českém jazyku, ale o každém, každého právo uznávaje; pomni pak, že řeč a národnost jedno, národnost ale rázný způsob jevící se vůle Boží, odkudž zastávání řeči vlastenecké není egoismus, ale náboženství za princip celého světa, bezvědomého děje i svobodného jednání uznané. Přestaňme tedy i my Moravané považovati lásku k našemu jazyku, šetření, šlechtění a rozšiřování jeho mezi bratřími za svévolnou zábavu, co do mravů a charakteru lhostejnou jako kupříkladu lhostejná jest barva našeho kabátu, nebo za pouhý diletantismus, jako se kupříkladu jiným cizím jazykům, muzice, malířství učíme. Uznejme před námi a před světem, že nábožný, že počestný člověk

23 býti nemůže, kdo zapírá řeč svou; poněvadž otrockou myslí sebe zapírá, národ svůj zlehčuje a Bohu se rouhá, jenž jej učiniti ráčil Čechem, Moravanem, Slovákem porozuměli jsme, že různění jest sobství a že nábožník zamýšleti musí všeobecnost; ale vystoupivše ke kosmopolitismu nebo vesníctví, na vršek toho dobrého záměru, poznali jsme jalovost jeho: i tak sníživše se opět obmezením se ke skutku, vesníckou vůli zachovavše, vrátili jsme se k slovanství, k čecho-moravství, z kteréž skutečnosti obmezené vykvítati má skutečnost všeobecná, prostředně skutečnost idey slovanské, tou skutečnost idey evropejské, tou skutečnost člověčenství neboli pojemu člověka doplnění... Právě proto a tím, že slovanství úlohou naší se bezuvážně a jako samorostle uskutečňuje, nastala možnost a potřeba vědecký záměr tento objasniti a upevniti. Poznání soudné totiž jest kůl při vzmáhajícím se stromku, aby vítr sem tam jím klátící nemohl více mlaďocha vyvrátiti. [Klácel: Výbor z díla. SNKLU, Praha 1964] Augustinián Klácel ve své práci»kosmopolitismus a vlastenectví s obzvláštním ohledem na Moravu«z roku 1842 odhaluje božskou povahu národa, čímž theologicky obhajuje vlastenectví proti katolicky universalistickému pojetí lidstva, v němž spatřuje jeden ze zdrojů přílišného, tedy»jalového«kosmopolitismu. František Matouš Klácel Johann Georg Kohl... Slyším v duchu své hezké čtenářky: A to nás vodíte do pěkné společnosti! Holky, jež tančí na ulici, chlapi u truňku na Dobytčím trhu už ustaňte, má krásko! Říkají vám snad Anna, Anička, Anča, Ančka, Anninka, Andula, Andulka, Nanynka? Ó, pak vám blahopřeji, pak vás zvu ke krásné anenské slavnosti, jež se dnes koná na rozkošném vltavském ostrově, dovedu vás do nejroztomilejší a svrchovaně slušné společnosti, v níž uvidíte všechny krásné Anny z celé Prahy v pohádkové tlačenici a poznáte pražský lidový život zase s jiné stránky. Anenský svátek je slavný po všem Rakousku, obzvláště však se oslavují Anny pražské. Svátek připadá na 26. července, v noci před tímto dnem se všechna nároží polepí spoustou pozvánek k nejrůznějším radovánkám.... Nevím věru, co je příčinou, že ta ukřičená, zarudlá a ošklivá škvrňata, jež jsou si na celém světě tak podobá, vyrůstají v Praze v tak z n a- menité krasavice. Mnozí mínili, že to způsobuje směs plemene německého a slovanského. Slované však to popírají, uvádějí, že krása dívčího květu je odedávna v slovanské krvi a že je cele jejich dílem. Tvrdí, že v čistě slovanských vesnicích v Čechách jsou ještě krásnější dívky než ve smíšených či dokonce německých. Též se chlubí členové vlastenecké společnosti české, že na jejich plesech, kde se mluví jen česky, je rozhodně výkvět dívčího výkvětu a nejkrásnější krása. Říkají též, že i proslulá krása žen v Uhrách pochází jen od tamního slovanského živlu, že Slováci dodávají do Pešti a Bratislavy nejkrásnější muže a stejně

24

25 i nejkrásnější ženy. Nezavrhuji těchto úsudků úplně a zdá se mi, že jsem si je zčásti ověřil.... ***... V kapli svatováclavské jsem se zejména pídil po místě, kde se uchovávají korunovační klenoty. Můj průvodčí řekl, že nesmí povědět; že klenoty jsou zazděny, před otvorem jsou železné dveře na trojí zámek s trojím klíčem, jeden z nich má nejvyšší purkrabí, druhý arcibiskup a třetí nynější kancléř. Odpověděl jsem, že mi velmi záleží na té koruně, kterou Josef II. dal odvézt do Vídně, kterou zimní král Frydrych Falcký měl již zabalenou na cestu, až ji pak v pospěchu, jak utíkal z Prahy, spolu s jinými těžkými kufry a bednami zapomněl na pražském trhu tu korunu a to žezlo, jež odvezl předtím již císař Zikmund, pročež husitští stavové, když roku 1421 poslali císaři čtrnáct stížnostních artikulů, pojali do nich také stížnost, že císař bez vědomí stavů vyvezl ze země říšské svátosti a vzal a promarnil mnohé klenoty, jež otcové snažně získali a ke cti boží a našich patronů svatých jako poklad království chovali.... Svatých ostatků je v pražském velechrámu nadbytek. Je tu na příklad velmi ozdobně vyložená ručička jednoho z děťátek, jež přišla o život při vraždění neviňátek betlémských, kus ubrusu, jenž posloužil Spasiteli při poslední večeři s apoštoly, střep džbánu, z něhož tenkrát pil, hřebík s kříže Vykupitelova, zasazený do čistého dukátového zlata. Zasazen do kříže je tu kus houby, kterou napájeli Krista na kříži, a trn z jeho koruny trnové. Též z hrobu Abrahamova, Izákova a Jakubova je tu mnohý ostatek, jejž přinesl Bohumír Bouillonský Johann Georg Kohl Jsou tu dále korunovační klenoty mimo korunu a žezlo, jež jsou ukryty v kapli svatováclavské, tak na př. čtyři lité sochy nejstarších ryze českých světců Vojtěcha, Václava, Víta a Ludmily, jež se nesou před králem při korunovaci, a pak státní meč králů českých, jímž obyčejně o korunovaci pasují několik pánů na rytíře. Ten meč je nadmíru lehký. Před jakýmsi časem utkvělo na něm trochu rzi, asi uprostřed šířky. Aby se neříkalo, že český státní meč rezaví, bylo to místo vyňato nebo vypilováno. Díře takto vzniklé byla dána podoba kříže. Tu křížovou díru jsem viděl sám.... [Schwarz (vybral): Město vidím veliké. Cizinci o Praze. Fr. Borový, Praha 1940] Drážďanský geograf a cestovatel Kohl napsal cestopis»hundert Tage auf Reise in den oesterreichischen Staaten«, v jehož prvním dílu»reise in Böhmen«z roku 1842 líčí zážitky z Čech: nejenže očividně zaznamenal, že v zemi žijí dva kmeny, ale dokonce se o Češích (tedy popravdě řečeno o Češkách) zmiňuje dost pochvalně.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Svatý Augustin. Dilige, et quod vis fac. Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil.

Svatý Augustin. Dilige, et quod vis fac. Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil. Svatý Augustin Dilige, et quod vis fac Miluj a čiň, co chceš. In Ioanis Ep. 7,8 Všechno mohu v tom, který mě posiluje Fil. 4, 11-12 Život *354-430 AD Narozen v Thagaste (severní Afrika) Vzdělanec učitel

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 16 Etapy a cíle:

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

John Kerr: Nebezpečná metoda

John Kerr: Nebezpečná metoda 1 2 John Kerr: Nebezpečná metoda John Kerr Nebezpečná metoda Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové PROSTOR 3 4 John Kerr: Zdeněk Nebezpečná Štěpánekmetoda JOHN KERR NEBEZPEČNÁ METODA PŘÍBĚH JUNGA,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

počátek 19.století 1830

počátek 19.století 1830 počátek 19.století 1830 UDÁLOSTI FAKTA dění v Evropě ovlivněno napoleonskými válkami po zrušení nevolnictví masívní stěhování z venkova do měst rozvoj řemesel, manufaktur, obchodu celoevropská tendence

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT

PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKT: OP VK 1.5 ŠKOLA PRO ŽIVOT NÁZEV MATERIÁLU: PRACOVNÍ LIST - BALADA, ROMANCE VY_32_INOVACE_ST2_LD20_16 Anotace Autor Jazyk Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá, Arbes Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/15_Literatura 17. 19. století Téma: Májovci II., Hálek, Heyduk, Světlá,

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Prof. Götz W. Werner zakladatel a člen dozorčí rady dm-drogerie markt

Prof. Götz W. Werner zakladatel a člen dozorčí rady dm-drogerie markt Předmluva V mládí jsem si myslel, že stojím na vlastních nohou. Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že stojím na ramenou společnosti. Bez toho, co dokázaly předchozí generace bez znalostí a metod, které

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více