Matematika Ročník : 6.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematika Ročník : 6."

Transkript

1 Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce určuje S a O čtverce a obdélníka zvládá základní postupy při rýsování a konstrukci obrazců rozeznává prostorové útvary (krychle, kvádr apod.) Opakování učiva z ročníku Aritmetika přirozená čísla a početní úkony s nimi slovní úlohy vedoucí na jeden až dva početní výkony s přir.čísly desetinná čísla, jejich sčítání a odčítání zlomky a sčítání zlomků se stejným jme novatelem Geometrie jednotky délky a obsahu rovinné obrazce, obsah a obvod obdélníku a čtverce sestrojování rovnoběžek, kolmic, kružnic konstrukce obdélníku, čtverce a pravoúhlého trojúhelníku tělesa slovní úlohy vedoucí k jednoduchým výpočtům obvodu a obsahu čtverce a obdélníku V jednotlivých učebních celcích jsou při výuce průběžně uplatňována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace Řešení problému a rozhodovací dovednosti Podle možností je při skupinovém vyučování a skupinové práci zařazeno téma Práce v realizačním týmu Kooperace a kompetice dokáže číst a psát des. čísla určuje velikost des. čísla zaokrouhluje des. čísla dělí des. čísla a des. čísly Desetinná čísla desetinná čísla řádů porovnávání des. čísel početní úkony s des. čísly písemné algoritmy

2 užívá kalkulátor řeší slovní úlohy pomocí výpočtů s des. čísly provádí odhad a kontrolu výsledků úloh sestrojí úhel dané velikosti odhadne a změří velikost úhlu převádí stupně na minuty a zpět graficky i početně sčítá, odčítá úhly násobí a dělí úhly dvěma vyznačí úhly vedlejší, vrcholové, střídavé a souhlasné a určí jejich velikosti vlastnosti početních úkonů s des. čísly jednoduché slovní úlohy Úhel a jeho velikost úhel, osa úhlu velikost úhlu ve stupních a minutách úhloměr rozdělení úhlů podle velikosti úhly vedlejší, vrcholové, souhlasné a střídavé sčítání, odčítání, násobení a dělení ve-likosti úhlu (počet. i graf.) Možné využití ve výtvarné výchově určí shodné obrazce Shodnost, osová a středová souměrnost, posunutí, určí osu osově sou-měrného obr.- otáčení sestrojit obraz obrazce v osové souměrnosti shodnost geometrických útvarů osová souměrnost sestrojí obraz obrazce ve středové souměrnosti, po-sunutí a otáčení osa souměrnosti, osově souměrné obrazce středová souměrnost užívá věty o shodnosti útvarů sss, sus, usu samodružný bod středově souměrný útvar určí osu a střed sou-měrnosti věty o shodnosti trojúhelníků užívá shodná zobrazení v praxi shodná zobrazení posunutí, otáčení rozeznává prvočíslo a číslo složené Dělitelnost přirozených čísel znaky dělitelnosti prvočísla

3 rozkládá číslo složené na součin prvočísel určí čísla soudělná a nesoudělná určí (největší) společný dělitel a (nejmenší) společný násobek dvou až tří přir. čísel řeší jednoduché slovní úlohy určením n a D popíše a určí druh trojúhelníku sestrojí těžnice, výšky a střední příčky trojúhelníku sestrojí kružnici trojúhelníku opsanou a vepsanou určí velikosti vnitřních a vnějších úhlů trojúhelníku určí obvod a obsah trojúhelníku sestrojí obraz krychle, kvádru v rovinně, sestrojit síť krychle, kvádru vypočítá povrch a objem převádí jednotky objemu řeší slovní úlohy z praxe na S a V krychle, kvádru zvládá základní postupy při řešení jednoduchých rovnic rozklad na součin prvočísel násobek, dělitel nejmenší společný násobek, největší společný dělitel čísla soudělná a nesoudělná slovní úlohy Trojúhelník vnější a vnitřní úhly rovnoramenný a rovnostranný troj-úhelník výška, těžnice, těžiště, střední příčka kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníková nerovnost obvod a obsah trojúhelníku Objem a povrch krychle a kvádru jednotky objemu objem, povrch síť krychle a kvádru volné rovnoběžné promítání stěnová a tělesová úhlopříčka Základy řešení rovnic řešení jednoduchých rovnic s jednou neznámou Fyzika úlohy na výpočet hustoty Zařazeno v rámci mezipředmětové spolupráce jako doplňkový tématický celek, jehož záměrem je naučit žáky pracovat se základními vzorci v matematice, fyzice apod.

4 Matematika Ročník : 7. Žák zkracuje zlomek na základní tvar porovnává dva a více zlomků určuje polohu zlomku na číselné ose převádí zlomky na des. čísla a opačně převádí nepravý zlomek na smíšené číslo a opačně sčítá, odčítá, násobí a dělí zlomky zapisuje kladné a záporné číslo, určuje jeho velikost a polohu na číselné ose určuje číslo opačné a absolutní hodnotu rac. čísla sčítá, odečítá, násobí a dělí celá i racionální čísla porovnává dvě veličina poměrem zvětšuje a zmenšuje dané číslo v daném poměru Opakování učiva ze 6. ročníku Zlomky zlomek základní tvar zlomku rozšiřování, krácení zlomků rovnost zlomků převrácené číslo zlomky a des. čísla početní operace se zlomky nepravý zlomek a smíšené číslo složený zlomek Čísla celá a čísla racionální kladná a záporná čísla čísla navzájem opačná absolutní hodnota čísla početní operace s celými čísly záporná desetinná čísla racionální čísla a početní operace s nimi Poměr, přímá a nepřímá úměrnost poměr převrácený poměr postupný poměr měřítko plánu a mapy V jednotlivých učebních celcích jsou při výuce průběžně uplatňována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace Řešení problému a rozhodovací dovednosti Podle možností je při skupinovém vyučování a skupinové práci zařazeno téma Práce v realizačním týmu Kooperace a kompetice Používání záporných čísel v dalších oborech fyzika apod.

5 rozděluje celek na dvě a více částí v daném poměru pracuje s měřítkem plánu, mapy určuje přímou a nepřímou úměrnost sestrojuje a orientuje se v grafu úměrností, určuje souřadnice bodů v rovině řeší slovní úlohy pomocí poměru, přímé a nepřímé úměrnosti a trojčlenky rozlišuje druhy a vlastnosti rovnoběžníků a lichoběžníků sestrojuje rovnoběžník a lichoběžník vypočítá obvod a povrch rovnoběžníku a lichoběžníku sestrojuje síť hranolu řeší slovní úlohy z praxe na výpočet o a S rovnoběžníku a lichoběžníku, S a V hranolu určuje, kolik procent je daná část celku určuje, jak velkou část celku tvoří daný počet procent určuje celek z dané části a daného počtu procent řeší slovní úlohy s procenty zvládá základy úrokování přímá a nepřímá úměrnost grafy úměrností trojčlenka Čtyřúhelníky, hranoly rovnoběžníky a jejich vlastnosti výšky a úhlopříčky rovno-běžníku obvod a obsah rovnoběžníku obsah trojúhelníku (opak. ze 6. roč.) lichoběžník, jeho obvod a obsah hranol, objem a povrch hranolu Procenta, úroky procento základ, procentová část, počet procent úrok slovní úlohy promile Měřítko mapy zeměpis Poměr chemie, fyzika Užití procent v dalších oborech fyzika, chemie, zeměpis, dějepis atd.

6 Matematika Ročník : 8. Žák určí druhou mocninu a odmocninu zná Pythagorovu větu a užívá ji při řešení úloh Opakování učiva ze 7. ročníku Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta druhá mocnina druhá odmocnina Pythagorova věta V jednotlivých učebních celcích jsou jako stálá součást vzdělávání při výuce průběžně uplatňována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace Řešení problému a rozhodovací dovednosti určuje mocniny s přirozeným mocnitelem provádí základní početní operace s těmito mocninami zapisuje a čte dané číslo ve tvaru a.10 n určuje hodnotu číselného výrazu zapisuje slovní text pomocí výrazu s proměnnými sčítá a odčítá celistvé výrazy násobí výraz jedno-, dvou-, trojčlenem užívá vzorce a vytýkání k rozkladu výrazu na součin zjednodušit celistvý výraz Mocniny s přirozeným mocnitelem Podle možností je při skupinovém vyučování a mocniny s přirozeným mocnitelem skupinové práci zařazeno téma početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem a je-jich vlastnosti Práce v realizačním týmu zápis čísel v desítkové soustavě pomocí Kooperace a kompetice mocnin čísla 10 Algebraické výrazy číselný výraz a jeho hodnota proměnná výraz s proměnnou celistvý výraz mnohočlen Učební celky, které to umožňují svým charakterem a obsahem se zapojují do témat Kreativita (konstrukční úlohy, řešení slovních úloh, statistika) Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (statistika) Kruh, kružnice, válec

7 sestrojuje tečnu ke kružnici v daném bodě kružnice a jdoucí z daného bodu vně kružnice užívá Thaletovu větu určuje vzájemnou polohu kružnice a přímka a dvou kružnic vypočítává o a S kruhu (délku kružnice) sestrojuje síť válce vypočítává S a V válce řeší slovní úlohy s kružnicí, kruhem a válcem kruh a kružnice vzájemná poloha kružnice a přímky (tečna, sečna, vnější přímka, tětiva) vzájemná poloha dvou kružnic délka kružnice a obsah kruhu číslo válec, síť válce povrch a objem válce. řeší lineární rovnice provádí zkoušku vypočítává hodnotu nezná-mé ze vzorce řeší slovní úlohy lineárními rovnicemi používá zákl. pravidla rýsování sestrojuje osu úsečky a osu úhlu sestrojuje rovnoběžky v dané vzdálenosti sestrojuje soustředné kružnice řeší konstrukční úlohy na troj- a čtyřúhelníky Lineární rovnice, slovní úlohy řešené lineárními rovnicemi rovnost a její vlastnosti lineární rovnice s jednou nezná-mou a jejich řešení ekvivalentní úpravy lin. rovnic zkouška jednoduché a složitější slovní úlohy, úlohy o společné práci, úlohy o pohybu Konstrukční úlohy množiny bodů dané vlastnosti základní konstrukční úlohy konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků. provádí jednoduchá statistická šetření zpracovává získané statistické údaje sestrojuje a čte grafy a diagramy Základy statistiky statistický soubor statistické šetření

8 jednotka, znak, četnost aritmetický průměr medián, modus diagramy (sloupkový, kruhový)

9 Matematika Ročník : 9. Žák určuje podmínky platnosti lomeného výraz krátí a rozšiřuje lom. výraz počítá s lom. výrazy a zjednodušuje je řeší lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli a slovní úlohy řešené těmito rovnicemi řeší soustavu dvou lineárních rovnic a slovní úlohy řešené těmito soustavami rozeznává funkční vztah od jiných určuje definiční obor a obor hodnot sestrojuje graf lineární funkce a určuje její vlastnosti využívá graf lineární funkce při řešení soustavy dvou lineárních funkcí a slovních úloh Opakování učiva z 8. ročníku Lomené výrazy,lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli lomený výraz definiční obor početní operace s lom. výrazy složený lomený výraz lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými Lineární funkce funkce definiční obor množina hodnot závislá a nezávislá proměnná graf funkce funkce rostoucí, klesající, konstantní graf lineární funkce grafické řešení soustavy lin. rovnic grafické řešení slovních úloh příklady nelineárních funkcí. V jednotlivých učebních celcích jsou při výuce průběžně uplatňována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace Řešení problému a rozhodovací do-vednosti Podle možností je při skupinovém vyučování a skupinové práci zařazeno téma Práce v realizačním týmu Kooperace a kompetice Učební celky, které to umožňují svým charakterem a obsahem se zapojují do témat Kreativita (konstrukční úlohy, řešení slovních úloh) Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (řešení slovních úloh z praxe)

10 určuje podobné útvary v rovině určuje a používá poměr podobnosti sestrojuje podobný rovinný obraz rozděluje úsečky v daném poměru užívá podobnost při práci s mapou, plánem určuje hodnotu goniometrické funkce s pomocí tabulek a kalkulátoru řeší trojúhelník a slovní úlohy pomocí goniometrických funkcí Podobnost, goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku podobnost poměr podobnosti věty o podobnosti trojúhelníků dělení úseček v daném poměru technické výkresy, plány a mapy poměr stran v podobných trojúhelnících goniometrické funkce jako poměry stran v pravoúhlém trojúhelníku funkce sinus, kosinus, tangens užití goniometrických funkcí při řešení trojúhelníka a slovních úloh sestrojuje síť jehlanu určuje povrch a objem jehlanu, kužele, koule řeší slovní úlohy s těmito tělesy Jehlan, kužel, koule jehlan, kužel, koule objem a povrch jehlanu a kužele poloměr koule povrch a objem slovní úlohy Opakování učiva před přijímacími zkouškami vypočítá úrok v jednoduchém i složeném úrokování určuje hledanou jistinu vypočítá úrok z úroku Základy finanční matematiky úrok jistina úroková doba a míra jednoduché a složené úrokování rýsuje různé druhy čar a zná jejich užití

11 užívá kóty ve strojírenských a stavebních výkresech sestrojuje sdružené průměty krychle, kvádru, válce řeší náročné konstrukční úlohy Základy rýsování druhy čar technické písmo kótování pravoúhlé promítání sdružené průměty hranolu a válce složité konstrukční úlohy

12 Občanská výchova Ročník : 6. Žák orientuje se v kalendáři vysvětlí původ a způsoby dodržování svátků uvádí příklady pranostik uvádí příklady dodržování tradic v regionu respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery; pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě) vysvětlí role členů rodiny a uvádí příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (rodinné prostředí, vrstevnická komunita) z hle-diska prospěšnosti zdraví vysvětlí proč se potřeby rodin vzhledem k bydlení v průběhu času vyvíjí a mění uplatňuje některé hygienické a bezpečnostní požadavky na zařízení částí bytu uplatňuje zásady hygieny a zdraví v rámci zásad bezpečného bydlení Rok v proměnách a jeho slavnostech cyklus dne,týdne,roku denní rytmus volný čas Rodina vztahy,rodokmen práva a povinnosti funkce náhradní rodinná péče,adopce manželství Domov atmosféra hodnoty Multikulturní výchova Lidské vztahy mezipředmětové vztahy VZ,TV,VV,NJ,ČJ Etnický původ mezipředmětové vztahy ČJ,TV Multikulturalita mezipředmětové vztahy TV,ČJ,PRO

13 vysvětlí, proč je třeba pro dobré fungování školy řídit se stanovenými pravidly školního řádu právy a povinnostmi zapojuje se do činnosti samosprávy žáků zodpovědně přistupuje k přípravě na vyučování objasní význam školy pro další život uvádí příklady památných míst obce (regionu) a vysvětluje, k jakým událostem či osobnostem se vážou uvádí příklady některých významných osobností v regionu chová se šetrně ke kulturním památkám a přírodním objektům zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje rozlišuje projevy vlastenectví od projevu nacionalismu objasňí účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání uvádí příklady některých významných osobností, které přispěly k věhlasu a pokroku naší vlasti Naše škola vyučování dnes a dřív škola pohody být tak ředitelem Obec,region,země moje obec,nejbližší okolí,státní správa a samospráva významná místa, památky, rodáci hl.m. Praha Naše vlast co je vlast? vastenectví co nás proslavilo

14 Občanská výchova Ročník : 7. Žák: uvádí, které nár. menšiny žijí v ČR rozliší a na příkladech uvádí rozdíly mezi pojmy vlastenectví, nacionalismus vysvětlí pojmy rasismus, extremismus, xenofobie, vysvětluje nebezpečí těchto projevů pro společnost vyjmenuje sousední státy vysvětlí různé významy pojmu kultura objasní pojem umění jmenuje druhy umění rozliší a správně nazývá um.slohy rozliší kulturní instituce od ostatních zdůvodní potřebu poznání a ochrany přírody uvádí příklady správného a nesprávného využití krajiny a jejího přír. bohatství jmenuje nejdůležitější typy chráněných území rozliší a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost Země a národy ČR postavy naší minulosti národy a národnostní menšiny, mateřský jazyk národní dějiny sousední státy kultura a její rozvíjení Vztah člověka k přírodě jednotlivec+životní prostředí vliv průmyslu ochrana krajiny Majetek a bohatství člověka druhy majetku,vlastnictví bohatství člověka žebříček hodnot Multikulturní výchova Princip sociálního smíru a solidarity Environmentální výchova Ekosystémy mezipředmětové vztahy PŘ,F,NJ Základní podmínky života mezipředmětové vztahy PŘ Lidské aktivity a problémy životního prostřed mezipředmětové vztahy PŘ,VV,NJ,PČ Vztah člověka k prostředí mezipředmětové vztahy PŘ,VV,VZ

15 uplatňuje ve svém jednání dodržuje zásady hospodárnosti, popisuje a objasňuje vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí uvádí příklady základních práv a svobod každého člověka a některých dokumentů upravujících lidská práva posuzuje význam ochrany lidských práv a svobod v modelových situacích prokazuje ovládání základních pravidel společenského chování Člověk a lidská práva co platí pro všechny co platí pro mě listiny,které se zabývají lidskými právy Dámy a pánové,život začíná člověk v dospívání zásady společenského chování Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola mezipředmětové vztahy VV Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

16 Občanská výchova Ročník : 8. Žák: objasní jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života posuzuje vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe, u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání popisuje, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru získává základní představu o znacích emocí a citů, dostává tak návod k vlastnímu sebepoznání posuzuje význam kamarádských a přátelských vztahů s vrstevníky uvádí tři významy slova: komunikace Člověk jako osobnost odlišnosti a podobnosti temperamentové typy,poznej sám sebe nikdo není dokonalý strom života přátelství zdravý způsob života Člověk a citový život city,pocity,emoce city x rozum lidské potřeby Umění rozhovoru komunikace sdělení a sdílnost mluvíme jinak způsoby vyjádření lidských myšlenek Člověk a rodinný život manželství partnerské vztahy Multikulturní výchova Etnický původ mezipředmětové vztahy Z,VV,PŘ,TV

17 uvádí (předvádí) různé způsoby a prostředky komunikace v různých modelových situacích vysvětluje pojem: asertivní jednání; uvádí některé zásady a situace, kdy je vhodné takto jednat muž, žena, láska a všechno, co k tomu patři zákony o rodině konflikty v rodinných vztazích vysvětluje pojmy: sexualita, sex, promiskuita, venerologické choroby, AIDS, virus HIV, bezpečný sex, plánované rodičovství, antikoncepce, kondom, prezervativ, sexuální zneužívání, sexuální kriminalita, sexuální obtěžování, sexuální deviace, erekce, koitus, orgasmus, menstruace, ovulace, gravidita, interrupce, poluce, masturbace, poruchy pohlavní identity uvádí zásady zodpovědného sexuálního chování ve vztahu ke zdraví, etice, morálce a životním cílům mladých lidí uvádí, ve kterých případech je sex nezákonný uvádí lidské vlastnosti důležité pro partnerský život vysvětluje, za jakých podmínek lze uzavřít manželství objasní význam zodpovědného výběru partnera vyhledává zákony týkající se rodiny Člověk a občanský život co znamená být občanem státu majetek a vlastnictví očima práva žijí mezi námi,ale žijeme my s nimi? Člověk a právo právo je systém druhy práva orgány práva uvádí, jaká má občan základní práva vysvětlí, jaký význam má pro život

18 jednotlivců i společnosti dodržovaní pravidel soužití uvádí, ve kterých dokumentech může občan vyhledat informace o občansko-právních vztazích rozliší a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvádí příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestních činů objasní, jaké úkoly by měl vůči občanům naplňovat stát objasní význam pojmů právní předpis,právní norma, zákon vysvětlí jaký význam má pro život společnosti i jednotlivce dodržování právních norem rozliší, ve kterých oblastech života se uplatňuje právo občanské, pracovní, rodinné, trestní, soudní, správní a ústavní vysvětlí význam orgánů právní ochrany občanů

19 Občanská výchova Ročník : 9. Žák: vyloží, které okolnosti jsou rozhodující pro volbu povolání vysvětlí souvislost mezi vzděláním a povoláním vyjadřuje své představy o vlastní profesní dráze uvádí, jaká právní norma upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli vyhledává způsoby vzniku a zániku pracovního poměru uvádí práva a povinnosti zaměstnanců, zaměstnavatelů na příkladech chování kupujících a prodávajících vykládá podstatu fungování trhu rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvádí příklady jejich součinnosti vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje, uvádí příklady dávek Člověk a pracovní život člověk na trhu práce Zákoník práce práce smysl života? spolupráce Hospodářství a stát potřeby a spotřeba trh a jeho fungování vlastnictví peněžní ústavy hospodářská politika Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola mezipředmětové vztahy VV, AJ, NJ Občan, občanská společnost a stát mezipředmětové vztahy AJ, Formy participace občanů v politickém životě, mezipředmětové vztahy - Z Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování mezipředmětové vztahy Z Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá

20 a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané uvádí a popisuje symboly suverenity ČR a objasňuje jejich význam uvádí příklady způsobů,jakými se občan může podílet na veřejných záležitostech objasní význam voleb uvádí příklady důležitých polit. stran v ČR uvádí nejdůležitější národnostní menšiny v ČR uvádí příklady spolupráce mezi státy jmenuje nejvýznamnější mezinárodní organizace, nadace, společenství objasní význam evropské integrace Stát a právo historické hledisko život ve státě politika jako výhled do budoucnosti práva národnostních menšin rasismus Nadnárodní společenství sjednocení Evropy Evropský dům nejdůležitější orgány Evropské unie další mezinárodní organizace můžeme se cítit bezpečně? mezipředmětové vztahy PŘ,VV,NJ Objevujeme Evropu a svět mezipředmětové vztahy PŘ,NJ,AJ Jsme Evropané Multikulturní výchova Princip sociálního smíru a solidarity uvádí příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory uvádí některé globální problémy současnosti, vyjadřuje na ně svůj názor a popisuje jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvádí příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni v obci a regionu uvádí příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání Globální problémy lidstva přelidnění, změny klimatu, ničení životního prostředí, nemoci, války, hladomor, uprchlíci, terorismus čemu říci ne (drogy,závislosti) životní názor,víra,náboženství, nová náboženská hnutí a sektářství hledání způsobů nápravy všechno souvisí se vším

21 na příkladech posuzuje aktivní a pasivní přístup k životu vysvětlí, proč je důležité, aby každý člověk měl nějaký životní cíl objasní význam životní zkušenosti uvádí příklady hlavních problémů, které mohou člověka v průběhu života potkat vysvětlí, proč je nutné v životě harmonicky rozvíjet všechny jeho stránky Životní perspektivy naše budoucnost (plány, cíle na základě dostupných informací) hledání smyslu lidského života

22 Přírodopis Ročník: 6. Žák objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života rozlišuje základní projevy a podmínky života orientuje se v daném přehledu vývoje organismů popisuje základní rozdíly mezi buňkou rostlinnou a živočišnou, objasňuje funkci organel uvádí na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka třídí organismy a zařazuje vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a určuje jejich charakteristické znaky vysvětluje různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a v potravním řetězci objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků rozlišuje na základě pozorování shodné a Země a život Vznik atmosféry, hydrosféry, vznik a vývoj živé hmoty Slunce zdroj energie pro vývoj života Vznik ozonosféry a biosféry Mikroskop buňka Jak třídíme organismy Nebuněčné organismy Viry Jednobuněčné organismy s nepravým jádrem Bakterie, sinice Jednobuněčné organismy s pravým jádrem Jednobuněčné řasy, houby, prvoci Mnohobuněčné organismy Nižší rostliny mnohobuněčné řasy Houby vřeckovýtrusné, stopkovýtrusné Lišejníky Mnohobuněční živočichové žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši (plži, mlži, hlavonožci), kroužkovci členovci: pavoukovci pavouci, sekáči roztoči, štíři korýši mnohonožky stonožky Environmentální výchova Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Kreativita Mezilidské vztahy Komunikace Řešení problému a rozhodovací dovednosti Mediální výchova Tvorba mediálního sdělení Mezipředmětové vztahy Z, Ch, Ov, Čj,Vv, Tv, Info Projektový týden - Základní podmínky života

23 odlišné znaky jednotlivých skupin živočichů a jedinců, hodnotí jejich přizpůsobení daným podmínkám prostředí, sleduje jejich chování hodnotí význam živočichů v přírodě, v potravním řetězci, uvědomuje si nebezpečnost některých živočichů pro člověka a dle toho uplatňuje zásady bezpečného chování vůči nim chvostoskoci hmyz rybenky, vážky, švábi, saranče, kobylky, strašilky, vši, stejnokřídlí, ploštice, síťokřídlí, blanokřídlí, brouci, dvoukřídlí, blechy, chrostíci, motýli, ostnokožci

24 Přírodopis Ročník: 7. Žák porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětluje funkci jednotlivých orgánů rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy a zařazuje je do systému sleduje jejich způsob života v určitém prostředí a jejich přizpůsobení daným podmínkám hodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka odvozuje na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům porovnává vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvádí praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku vysvětluje princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje hlavní zástupce pomocí klíčů a atlasů odvozuje přizpůsobení rostlin daným pod. Strunatci systematické zařazení jednotlivých živočišných zástupců hlavní znaky kmene strunatců, podkmene obratlovců, jednotlivých tříd a řádů potravní řetězce mezidruhové vztahy správné zařazení do ekosystému Vyšší rostliny systematické zařazení rostlinných organismů charakteristické znaky jednotlivých rodů, čeledí a tříd Rostliny nahosemenné stavba rostlinného těla rozmnožování, opylení, oplození, vznik plodů a semen Rostliny krytosemenné znaky dvouděložných a jednoděložných rostlin, zástupci Environmentální výchova Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Kreativita Mezilidské vztahy Komunikace Řešení problému a rozhodovací dovednosti Mediální výchova Kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení Tvorba mediálního sdělení Mezipředmětové vztahy Z, Ch, Ov, Čj,Vv, Tv, Info Celoroční projekt Můj strom Projektový týden Lesní ekosystém

25 Přírodopis Ročník: 8. Žák odvozuje na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí hodnotí využití získaných poznatků z pozorování k chovu v zajetí, v rezervacích orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka získává přehled o shromažďování vědeckých poznatků, dokládajících původ a vývoj člověka určuje polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vzájemné vztahy objasní vznik a vývin nového jedince od početí až po stáří rozlišuje příčiny a některé příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla Základy etologie Konrád Lorenz chování vrozené a naučené chování podmíněné různými životními situacemi využití poznatků etologie v praxi Původ a vývoj člověka vědecké i nevědecké názory jak se takové poznatky shromažďují znaky hominizace schéma vývoje člověka Lidské rasy Biologie člověka soustava opěrná, první pomoc při zlomeninách tělní tekutiny soustava oběhová, první pomoc při krvácení nakažlivé nemoci soustava dýchací, umělé dýchání soustava trávicí přeměna látek a energií soustava vylučovací Environmentální výchova Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Kreativita Mezilidské vztahy Komunikace Řešení problému a rozhodovací dovednosti Mediální výchova Kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení Tvorba mediálního sdělení Multikulturní výchova Lidské vztahy Etnický původ Princip sociálního smíru a solidarity í Mezipředmětové vztahy Z, Ch, Ov, Čj,Vv, Tv, Info

26 kůže, první pomoc při poranění kůže (popáleniny) soustava nervová soustava žláz s vnitřním vyměšováním hygiena duševní činnosti smyslová ústrojí vývin lidského jedince Projektový týden - Vztah člověka k prostředí Základy genetiky

27 Přírodopis Ročník: 9. Žák uvědomuje si dlouhý a složitý vznik a vývoj naší planety rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek, uvědomuje si jejich význam pro lidskou činnost rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, osvojuje si zák-ladní zásady ochrany před některými nebezpečnými ději porovnává význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě rozlišuje jednotlivá geologická období ve vývoji naší planety podle charakteristických znaků a dějů ověřuje si získané poznatky při čtení geologické mapy Vznik a stavba Země Mineralogie rozdíly mezi nerosty a horninami fyzikální a chemické vlastnosti nerostů třídění nerostů podle jejich chemického složení, hlavní zástupci jednotlivých skupin, jejich vlastnosti a význam, praktické poznávání Petrologie horniny vyvřelé, usazené a přeměněné, hlavní charakteristika jednotlivých skupin, znaky a praktické poznávání Geologické děje vnitřní geologické děje: litosférické desky, poruchy zemské kůry, zlomy a vrásy, vznik pohoří vrásněním, sopečná činnost a zemětřesení vnější geologické děje: zvětrávání, působení zemské tíže, činnost vody a větru Půdy podzemní voda a prameny Vznik a vývoj života na Zemi názory na vznik a vývoj života, jednotlivé éry vývoje Země Environmentální výchova Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Kreativita Mezilidské vztahy Komunikace Řešení problému a rozhodovací dovednosti Mediální výchova Kritické myšlení a vnímání mediálních Sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a rea - lity Tvorba mediálního sdělení Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Mezipředmětové vztahy

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získání základních uţivatelských dovedností

Více

Rámcový vzdělávací program

Rámcový vzdělávací program Vzdělávací cíle obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě britských osnov British National Curriculum, dokumentů Cambridge ICT Starters a Cambridge English as an Additional Language. Rámcový

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol Zpráva pro vedení školy Škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 78701 Šumperk Počet otestovaných tříd 1 Termín 17. 1. 2014-27. 1. 2014 Počet žáků

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Informační technologie

Informační technologie Školní vzdělávací program 18-20-M/01 Informační technologie Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola & Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 1/181 Úvodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více