Matematika Ročník : 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematika Ročník : 6."

Transkript

1 Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce určuje S a O čtverce a obdélníka zvládá základní postupy při rýsování a konstrukci obrazců rozeznává prostorové útvary (krychle, kvádr apod.) Opakování učiva z ročníku Aritmetika přirozená čísla a početní úkony s nimi slovní úlohy vedoucí na jeden až dva početní výkony s přir.čísly desetinná čísla, jejich sčítání a odčítání zlomky a sčítání zlomků se stejným jme novatelem Geometrie jednotky délky a obsahu rovinné obrazce, obsah a obvod obdélníku a čtverce sestrojování rovnoběžek, kolmic, kružnic konstrukce obdélníku, čtverce a pravoúhlého trojúhelníku tělesa slovní úlohy vedoucí k jednoduchým výpočtům obvodu a obsahu čtverce a obdélníku V jednotlivých učebních celcích jsou při výuce průběžně uplatňována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace Řešení problému a rozhodovací dovednosti Podle možností je při skupinovém vyučování a skupinové práci zařazeno téma Práce v realizačním týmu Kooperace a kompetice dokáže číst a psát des. čísla určuje velikost des. čísla zaokrouhluje des. čísla dělí des. čísla a des. čísly Desetinná čísla desetinná čísla řádů porovnávání des. čísel početní úkony s des. čísly písemné algoritmy

2 užívá kalkulátor řeší slovní úlohy pomocí výpočtů s des. čísly provádí odhad a kontrolu výsledků úloh sestrojí úhel dané velikosti odhadne a změří velikost úhlu převádí stupně na minuty a zpět graficky i početně sčítá, odčítá úhly násobí a dělí úhly dvěma vyznačí úhly vedlejší, vrcholové, střídavé a souhlasné a určí jejich velikosti vlastnosti početních úkonů s des. čísly jednoduché slovní úlohy Úhel a jeho velikost úhel, osa úhlu velikost úhlu ve stupních a minutách úhloměr rozdělení úhlů podle velikosti úhly vedlejší, vrcholové, souhlasné a střídavé sčítání, odčítání, násobení a dělení ve-likosti úhlu (počet. i graf.) Možné využití ve výtvarné výchově určí shodné obrazce Shodnost, osová a středová souměrnost, posunutí, určí osu osově sou-měrného obr.- otáčení sestrojit obraz obrazce v osové souměrnosti shodnost geometrických útvarů osová souměrnost sestrojí obraz obrazce ve středové souměrnosti, po-sunutí a otáčení osa souměrnosti, osově souměrné obrazce středová souměrnost užívá věty o shodnosti útvarů sss, sus, usu samodružný bod středově souměrný útvar určí osu a střed sou-měrnosti věty o shodnosti trojúhelníků užívá shodná zobrazení v praxi shodná zobrazení posunutí, otáčení rozeznává prvočíslo a číslo složené Dělitelnost přirozených čísel znaky dělitelnosti prvočísla

3 rozkládá číslo složené na součin prvočísel určí čísla soudělná a nesoudělná určí (největší) společný dělitel a (nejmenší) společný násobek dvou až tří přir. čísel řeší jednoduché slovní úlohy určením n a D popíše a určí druh trojúhelníku sestrojí těžnice, výšky a střední příčky trojúhelníku sestrojí kružnici trojúhelníku opsanou a vepsanou určí velikosti vnitřních a vnějších úhlů trojúhelníku určí obvod a obsah trojúhelníku sestrojí obraz krychle, kvádru v rovinně, sestrojit síť krychle, kvádru vypočítá povrch a objem převádí jednotky objemu řeší slovní úlohy z praxe na S a V krychle, kvádru zvládá základní postupy při řešení jednoduchých rovnic rozklad na součin prvočísel násobek, dělitel nejmenší společný násobek, největší společný dělitel čísla soudělná a nesoudělná slovní úlohy Trojúhelník vnější a vnitřní úhly rovnoramenný a rovnostranný troj-úhelník výška, těžnice, těžiště, střední příčka kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníková nerovnost obvod a obsah trojúhelníku Objem a povrch krychle a kvádru jednotky objemu objem, povrch síť krychle a kvádru volné rovnoběžné promítání stěnová a tělesová úhlopříčka Základy řešení rovnic řešení jednoduchých rovnic s jednou neznámou Fyzika úlohy na výpočet hustoty Zařazeno v rámci mezipředmětové spolupráce jako doplňkový tématický celek, jehož záměrem je naučit žáky pracovat se základními vzorci v matematice, fyzice apod.

4 Matematika Ročník : 7. Žák zkracuje zlomek na základní tvar porovnává dva a více zlomků určuje polohu zlomku na číselné ose převádí zlomky na des. čísla a opačně převádí nepravý zlomek na smíšené číslo a opačně sčítá, odčítá, násobí a dělí zlomky zapisuje kladné a záporné číslo, určuje jeho velikost a polohu na číselné ose určuje číslo opačné a absolutní hodnotu rac. čísla sčítá, odečítá, násobí a dělí celá i racionální čísla porovnává dvě veličina poměrem zvětšuje a zmenšuje dané číslo v daném poměru Opakování učiva ze 6. ročníku Zlomky zlomek základní tvar zlomku rozšiřování, krácení zlomků rovnost zlomků převrácené číslo zlomky a des. čísla početní operace se zlomky nepravý zlomek a smíšené číslo složený zlomek Čísla celá a čísla racionální kladná a záporná čísla čísla navzájem opačná absolutní hodnota čísla početní operace s celými čísly záporná desetinná čísla racionální čísla a početní operace s nimi Poměr, přímá a nepřímá úměrnost poměr převrácený poměr postupný poměr měřítko plánu a mapy V jednotlivých učebních celcích jsou při výuce průběžně uplatňována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace Řešení problému a rozhodovací dovednosti Podle možností je při skupinovém vyučování a skupinové práci zařazeno téma Práce v realizačním týmu Kooperace a kompetice Používání záporných čísel v dalších oborech fyzika apod.

5 rozděluje celek na dvě a více částí v daném poměru pracuje s měřítkem plánu, mapy určuje přímou a nepřímou úměrnost sestrojuje a orientuje se v grafu úměrností, určuje souřadnice bodů v rovině řeší slovní úlohy pomocí poměru, přímé a nepřímé úměrnosti a trojčlenky rozlišuje druhy a vlastnosti rovnoběžníků a lichoběžníků sestrojuje rovnoběžník a lichoběžník vypočítá obvod a povrch rovnoběžníku a lichoběžníku sestrojuje síť hranolu řeší slovní úlohy z praxe na výpočet o a S rovnoběžníku a lichoběžníku, S a V hranolu určuje, kolik procent je daná část celku určuje, jak velkou část celku tvoří daný počet procent určuje celek z dané části a daného počtu procent řeší slovní úlohy s procenty zvládá základy úrokování přímá a nepřímá úměrnost grafy úměrností trojčlenka Čtyřúhelníky, hranoly rovnoběžníky a jejich vlastnosti výšky a úhlopříčky rovno-běžníku obvod a obsah rovnoběžníku obsah trojúhelníku (opak. ze 6. roč.) lichoběžník, jeho obvod a obsah hranol, objem a povrch hranolu Procenta, úroky procento základ, procentová část, počet procent úrok slovní úlohy promile Měřítko mapy zeměpis Poměr chemie, fyzika Užití procent v dalších oborech fyzika, chemie, zeměpis, dějepis atd.

6 Matematika Ročník : 8. Žák určí druhou mocninu a odmocninu zná Pythagorovu větu a užívá ji při řešení úloh Opakování učiva ze 7. ročníku Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta druhá mocnina druhá odmocnina Pythagorova věta V jednotlivých učebních celcích jsou jako stálá součást vzdělávání při výuce průběžně uplatňována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace Řešení problému a rozhodovací dovednosti určuje mocniny s přirozeným mocnitelem provádí základní početní operace s těmito mocninami zapisuje a čte dané číslo ve tvaru a.10 n určuje hodnotu číselného výrazu zapisuje slovní text pomocí výrazu s proměnnými sčítá a odčítá celistvé výrazy násobí výraz jedno-, dvou-, trojčlenem užívá vzorce a vytýkání k rozkladu výrazu na součin zjednodušit celistvý výraz Mocniny s přirozeným mocnitelem Podle možností je při skupinovém vyučování a mocniny s přirozeným mocnitelem skupinové práci zařazeno téma početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem a je-jich vlastnosti Práce v realizačním týmu zápis čísel v desítkové soustavě pomocí Kooperace a kompetice mocnin čísla 10 Algebraické výrazy číselný výraz a jeho hodnota proměnná výraz s proměnnou celistvý výraz mnohočlen Učební celky, které to umožňují svým charakterem a obsahem se zapojují do témat Kreativita (konstrukční úlohy, řešení slovních úloh, statistika) Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (statistika) Kruh, kružnice, válec

7 sestrojuje tečnu ke kružnici v daném bodě kružnice a jdoucí z daného bodu vně kružnice užívá Thaletovu větu určuje vzájemnou polohu kružnice a přímka a dvou kružnic vypočítává o a S kruhu (délku kružnice) sestrojuje síť válce vypočítává S a V válce řeší slovní úlohy s kružnicí, kruhem a válcem kruh a kružnice vzájemná poloha kružnice a přímky (tečna, sečna, vnější přímka, tětiva) vzájemná poloha dvou kružnic délka kružnice a obsah kruhu číslo válec, síť válce povrch a objem válce. řeší lineární rovnice provádí zkoušku vypočítává hodnotu nezná-mé ze vzorce řeší slovní úlohy lineárními rovnicemi používá zákl. pravidla rýsování sestrojuje osu úsečky a osu úhlu sestrojuje rovnoběžky v dané vzdálenosti sestrojuje soustředné kružnice řeší konstrukční úlohy na troj- a čtyřúhelníky Lineární rovnice, slovní úlohy řešené lineárními rovnicemi rovnost a její vlastnosti lineární rovnice s jednou nezná-mou a jejich řešení ekvivalentní úpravy lin. rovnic zkouška jednoduché a složitější slovní úlohy, úlohy o společné práci, úlohy o pohybu Konstrukční úlohy množiny bodů dané vlastnosti základní konstrukční úlohy konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků. provádí jednoduchá statistická šetření zpracovává získané statistické údaje sestrojuje a čte grafy a diagramy Základy statistiky statistický soubor statistické šetření

8 jednotka, znak, četnost aritmetický průměr medián, modus diagramy (sloupkový, kruhový)

9 Matematika Ročník : 9. Žák určuje podmínky platnosti lomeného výraz krátí a rozšiřuje lom. výraz počítá s lom. výrazy a zjednodušuje je řeší lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli a slovní úlohy řešené těmito rovnicemi řeší soustavu dvou lineárních rovnic a slovní úlohy řešené těmito soustavami rozeznává funkční vztah od jiných určuje definiční obor a obor hodnot sestrojuje graf lineární funkce a určuje její vlastnosti využívá graf lineární funkce při řešení soustavy dvou lineárních funkcí a slovních úloh Opakování učiva z 8. ročníku Lomené výrazy,lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli lomený výraz definiční obor početní operace s lom. výrazy složený lomený výraz lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými Lineární funkce funkce definiční obor množina hodnot závislá a nezávislá proměnná graf funkce funkce rostoucí, klesající, konstantní graf lineární funkce grafické řešení soustavy lin. rovnic grafické řešení slovních úloh příklady nelineárních funkcí. V jednotlivých učebních celcích jsou při výuce průběžně uplatňována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace Řešení problému a rozhodovací do-vednosti Podle možností je při skupinovém vyučování a skupinové práci zařazeno téma Práce v realizačním týmu Kooperace a kompetice Učební celky, které to umožňují svým charakterem a obsahem se zapojují do témat Kreativita (konstrukční úlohy, řešení slovních úloh) Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (řešení slovních úloh z praxe)

10 určuje podobné útvary v rovině určuje a používá poměr podobnosti sestrojuje podobný rovinný obraz rozděluje úsečky v daném poměru užívá podobnost při práci s mapou, plánem určuje hodnotu goniometrické funkce s pomocí tabulek a kalkulátoru řeší trojúhelník a slovní úlohy pomocí goniometrických funkcí Podobnost, goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku podobnost poměr podobnosti věty o podobnosti trojúhelníků dělení úseček v daném poměru technické výkresy, plány a mapy poměr stran v podobných trojúhelnících goniometrické funkce jako poměry stran v pravoúhlém trojúhelníku funkce sinus, kosinus, tangens užití goniometrických funkcí při řešení trojúhelníka a slovních úloh sestrojuje síť jehlanu určuje povrch a objem jehlanu, kužele, koule řeší slovní úlohy s těmito tělesy Jehlan, kužel, koule jehlan, kužel, koule objem a povrch jehlanu a kužele poloměr koule povrch a objem slovní úlohy Opakování učiva před přijímacími zkouškami vypočítá úrok v jednoduchém i složeném úrokování určuje hledanou jistinu vypočítá úrok z úroku Základy finanční matematiky úrok jistina úroková doba a míra jednoduché a složené úrokování rýsuje různé druhy čar a zná jejich užití

11 užívá kóty ve strojírenských a stavebních výkresech sestrojuje sdružené průměty krychle, kvádru, válce řeší náročné konstrukční úlohy Základy rýsování druhy čar technické písmo kótování pravoúhlé promítání sdružené průměty hranolu a válce složité konstrukční úlohy

12 Občanská výchova Ročník : 6. Žák orientuje se v kalendáři vysvětlí původ a způsoby dodržování svátků uvádí příklady pranostik uvádí příklady dodržování tradic v regionu respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery; pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě) vysvětlí role členů rodiny a uvádí příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (rodinné prostředí, vrstevnická komunita) z hle-diska prospěšnosti zdraví vysvětlí proč se potřeby rodin vzhledem k bydlení v průběhu času vyvíjí a mění uplatňuje některé hygienické a bezpečnostní požadavky na zařízení částí bytu uplatňuje zásady hygieny a zdraví v rámci zásad bezpečného bydlení Rok v proměnách a jeho slavnostech cyklus dne,týdne,roku denní rytmus volný čas Rodina vztahy,rodokmen práva a povinnosti funkce náhradní rodinná péče,adopce manželství Domov atmosféra hodnoty Multikulturní výchova Lidské vztahy mezipředmětové vztahy VZ,TV,VV,NJ,ČJ Etnický původ mezipředmětové vztahy ČJ,TV Multikulturalita mezipředmětové vztahy TV,ČJ,PRO

13 vysvětlí, proč je třeba pro dobré fungování školy řídit se stanovenými pravidly školního řádu právy a povinnostmi zapojuje se do činnosti samosprávy žáků zodpovědně přistupuje k přípravě na vyučování objasní význam školy pro další život uvádí příklady památných míst obce (regionu) a vysvětluje, k jakým událostem či osobnostem se vážou uvádí příklady některých významných osobností v regionu chová se šetrně ke kulturním památkám a přírodním objektům zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje rozlišuje projevy vlastenectví od projevu nacionalismu objasňí účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání uvádí příklady některých významných osobností, které přispěly k věhlasu a pokroku naší vlasti Naše škola vyučování dnes a dřív škola pohody být tak ředitelem Obec,region,země moje obec,nejbližší okolí,státní správa a samospráva významná místa, památky, rodáci hl.m. Praha Naše vlast co je vlast? vastenectví co nás proslavilo

14 Občanská výchova Ročník : 7. Žák: uvádí, které nár. menšiny žijí v ČR rozliší a na příkladech uvádí rozdíly mezi pojmy vlastenectví, nacionalismus vysvětlí pojmy rasismus, extremismus, xenofobie, vysvětluje nebezpečí těchto projevů pro společnost vyjmenuje sousední státy vysvětlí různé významy pojmu kultura objasní pojem umění jmenuje druhy umění rozliší a správně nazývá um.slohy rozliší kulturní instituce od ostatních zdůvodní potřebu poznání a ochrany přírody uvádí příklady správného a nesprávného využití krajiny a jejího přír. bohatství jmenuje nejdůležitější typy chráněných území rozliší a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost Země a národy ČR postavy naší minulosti národy a národnostní menšiny, mateřský jazyk národní dějiny sousední státy kultura a její rozvíjení Vztah člověka k přírodě jednotlivec+životní prostředí vliv průmyslu ochrana krajiny Majetek a bohatství člověka druhy majetku,vlastnictví bohatství člověka žebříček hodnot Multikulturní výchova Princip sociálního smíru a solidarity Environmentální výchova Ekosystémy mezipředmětové vztahy PŘ,F,NJ Základní podmínky života mezipředmětové vztahy PŘ Lidské aktivity a problémy životního prostřed mezipředmětové vztahy PŘ,VV,NJ,PČ Vztah člověka k prostředí mezipředmětové vztahy PŘ,VV,VZ

15 uplatňuje ve svém jednání dodržuje zásady hospodárnosti, popisuje a objasňuje vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí uvádí příklady základních práv a svobod každého člověka a některých dokumentů upravujících lidská práva posuzuje význam ochrany lidských práv a svobod v modelových situacích prokazuje ovládání základních pravidel společenského chování Člověk a lidská práva co platí pro všechny co platí pro mě listiny,které se zabývají lidskými právy Dámy a pánové,život začíná člověk v dospívání zásady společenského chování Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola mezipředmětové vztahy VV Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

16 Občanská výchova Ročník : 8. Žák: objasní jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života posuzuje vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe, u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání popisuje, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru získává základní představu o znacích emocí a citů, dostává tak návod k vlastnímu sebepoznání posuzuje význam kamarádských a přátelských vztahů s vrstevníky uvádí tři významy slova: komunikace Člověk jako osobnost odlišnosti a podobnosti temperamentové typy,poznej sám sebe nikdo není dokonalý strom života přátelství zdravý způsob života Člověk a citový život city,pocity,emoce city x rozum lidské potřeby Umění rozhovoru komunikace sdělení a sdílnost mluvíme jinak způsoby vyjádření lidských myšlenek Člověk a rodinný život manželství partnerské vztahy Multikulturní výchova Etnický původ mezipředmětové vztahy Z,VV,PŘ,TV

17 uvádí (předvádí) různé způsoby a prostředky komunikace v různých modelových situacích vysvětluje pojem: asertivní jednání; uvádí některé zásady a situace, kdy je vhodné takto jednat muž, žena, láska a všechno, co k tomu patři zákony o rodině konflikty v rodinných vztazích vysvětluje pojmy: sexualita, sex, promiskuita, venerologické choroby, AIDS, virus HIV, bezpečný sex, plánované rodičovství, antikoncepce, kondom, prezervativ, sexuální zneužívání, sexuální kriminalita, sexuální obtěžování, sexuální deviace, erekce, koitus, orgasmus, menstruace, ovulace, gravidita, interrupce, poluce, masturbace, poruchy pohlavní identity uvádí zásady zodpovědného sexuálního chování ve vztahu ke zdraví, etice, morálce a životním cílům mladých lidí uvádí, ve kterých případech je sex nezákonný uvádí lidské vlastnosti důležité pro partnerský život vysvětluje, za jakých podmínek lze uzavřít manželství objasní význam zodpovědného výběru partnera vyhledává zákony týkající se rodiny Člověk a občanský život co znamená být občanem státu majetek a vlastnictví očima práva žijí mezi námi,ale žijeme my s nimi? Člověk a právo právo je systém druhy práva orgány práva uvádí, jaká má občan základní práva vysvětlí, jaký význam má pro život

18 jednotlivců i společnosti dodržovaní pravidel soužití uvádí, ve kterých dokumentech může občan vyhledat informace o občansko-právních vztazích rozliší a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvádí příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestních činů objasní, jaké úkoly by měl vůči občanům naplňovat stát objasní význam pojmů právní předpis,právní norma, zákon vysvětlí jaký význam má pro život společnosti i jednotlivce dodržování právních norem rozliší, ve kterých oblastech života se uplatňuje právo občanské, pracovní, rodinné, trestní, soudní, správní a ústavní vysvětlí význam orgánů právní ochrany občanů

19 Občanská výchova Ročník : 9. Žák: vyloží, které okolnosti jsou rozhodující pro volbu povolání vysvětlí souvislost mezi vzděláním a povoláním vyjadřuje své představy o vlastní profesní dráze uvádí, jaká právní norma upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli vyhledává způsoby vzniku a zániku pracovního poměru uvádí práva a povinnosti zaměstnanců, zaměstnavatelů na příkladech chování kupujících a prodávajících vykládá podstatu fungování trhu rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvádí příklady jejich součinnosti vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje, uvádí příklady dávek Člověk a pracovní život člověk na trhu práce Zákoník práce práce smysl života? spolupráce Hospodářství a stát potřeby a spotřeba trh a jeho fungování vlastnictví peněžní ústavy hospodářská politika Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola mezipředmětové vztahy VV, AJ, NJ Občan, občanská společnost a stát mezipředmětové vztahy AJ, Formy participace občanů v politickém životě, mezipředmětové vztahy - Z Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování mezipředmětové vztahy Z Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá

20 a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané uvádí a popisuje symboly suverenity ČR a objasňuje jejich význam uvádí příklady způsobů,jakými se občan může podílet na veřejných záležitostech objasní význam voleb uvádí příklady důležitých polit. stran v ČR uvádí nejdůležitější národnostní menšiny v ČR uvádí příklady spolupráce mezi státy jmenuje nejvýznamnější mezinárodní organizace, nadace, společenství objasní význam evropské integrace Stát a právo historické hledisko život ve státě politika jako výhled do budoucnosti práva národnostních menšin rasismus Nadnárodní společenství sjednocení Evropy Evropský dům nejdůležitější orgány Evropské unie další mezinárodní organizace můžeme se cítit bezpečně? mezipředmětové vztahy PŘ,VV,NJ Objevujeme Evropu a svět mezipředmětové vztahy PŘ,NJ,AJ Jsme Evropané Multikulturní výchova Princip sociálního smíru a solidarity uvádí příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory uvádí některé globální problémy současnosti, vyjadřuje na ně svůj názor a popisuje jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvádí příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni v obci a regionu uvádí příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání Globální problémy lidstva přelidnění, změny klimatu, ničení životního prostředí, nemoci, války, hladomor, uprchlíci, terorismus čemu říci ne (drogy,závislosti) životní názor,víra,náboženství, nová náboženská hnutí a sektářství hledání způsobů nápravy všechno souvisí se vším

21 na příkladech posuzuje aktivní a pasivní přístup k životu vysvětlí, proč je důležité, aby každý člověk měl nějaký životní cíl objasní význam životní zkušenosti uvádí příklady hlavních problémů, které mohou člověka v průběhu života potkat vysvětlí, proč je nutné v životě harmonicky rozvíjet všechny jeho stránky Životní perspektivy naše budoucnost (plány, cíle na základě dostupných informací) hledání smyslu lidského života

22 Přírodopis Ročník: 6. Žák objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života rozlišuje základní projevy a podmínky života orientuje se v daném přehledu vývoje organismů popisuje základní rozdíly mezi buňkou rostlinnou a živočišnou, objasňuje funkci organel uvádí na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka třídí organismy a zařazuje vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a určuje jejich charakteristické znaky vysvětluje různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a v potravním řetězci objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků rozlišuje na základě pozorování shodné a Země a život Vznik atmosféry, hydrosféry, vznik a vývoj živé hmoty Slunce zdroj energie pro vývoj života Vznik ozonosféry a biosféry Mikroskop buňka Jak třídíme organismy Nebuněčné organismy Viry Jednobuněčné organismy s nepravým jádrem Bakterie, sinice Jednobuněčné organismy s pravým jádrem Jednobuněčné řasy, houby, prvoci Mnohobuněčné organismy Nižší rostliny mnohobuněčné řasy Houby vřeckovýtrusné, stopkovýtrusné Lišejníky Mnohobuněční živočichové žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši (plži, mlži, hlavonožci), kroužkovci členovci: pavoukovci pavouci, sekáči roztoči, štíři korýši mnohonožky stonožky Environmentální výchova Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Kreativita Mezilidské vztahy Komunikace Řešení problému a rozhodovací dovednosti Mediální výchova Tvorba mediálního sdělení Mezipředmětové vztahy Z, Ch, Ov, Čj,Vv, Tv, Info Projektový týden - Základní podmínky života

23 odlišné znaky jednotlivých skupin živočichů a jedinců, hodnotí jejich přizpůsobení daným podmínkám prostředí, sleduje jejich chování hodnotí význam živočichů v přírodě, v potravním řetězci, uvědomuje si nebezpečnost některých živočichů pro člověka a dle toho uplatňuje zásady bezpečného chování vůči nim chvostoskoci hmyz rybenky, vážky, švábi, saranče, kobylky, strašilky, vši, stejnokřídlí, ploštice, síťokřídlí, blanokřídlí, brouci, dvoukřídlí, blechy, chrostíci, motýli, ostnokožci

24 Přírodopis Ročník: 7. Žák porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětluje funkci jednotlivých orgánů rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy a zařazuje je do systému sleduje jejich způsob života v určitém prostředí a jejich přizpůsobení daným podmínkám hodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka odvozuje na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům porovnává vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvádí praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku vysvětluje princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje hlavní zástupce pomocí klíčů a atlasů odvozuje přizpůsobení rostlin daným pod. Strunatci systematické zařazení jednotlivých živočišných zástupců hlavní znaky kmene strunatců, podkmene obratlovců, jednotlivých tříd a řádů potravní řetězce mezidruhové vztahy správné zařazení do ekosystému Vyšší rostliny systematické zařazení rostlinných organismů charakteristické znaky jednotlivých rodů, čeledí a tříd Rostliny nahosemenné stavba rostlinného těla rozmnožování, opylení, oplození, vznik plodů a semen Rostliny krytosemenné znaky dvouděložných a jednoděložných rostlin, zástupci Environmentální výchova Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Kreativita Mezilidské vztahy Komunikace Řešení problému a rozhodovací dovednosti Mediální výchova Kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení Tvorba mediálního sdělení Mezipředmětové vztahy Z, Ch, Ov, Čj,Vv, Tv, Info Celoroční projekt Můj strom Projektový týden Lesní ekosystém

25 Přírodopis Ročník: 8. Žák odvozuje na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí hodnotí využití získaných poznatků z pozorování k chovu v zajetí, v rezervacích orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka získává přehled o shromažďování vědeckých poznatků, dokládajících původ a vývoj člověka určuje polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vzájemné vztahy objasní vznik a vývin nového jedince od početí až po stáří rozlišuje příčiny a některé příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla Základy etologie Konrád Lorenz chování vrozené a naučené chování podmíněné různými životními situacemi využití poznatků etologie v praxi Původ a vývoj člověka vědecké i nevědecké názory jak se takové poznatky shromažďují znaky hominizace schéma vývoje člověka Lidské rasy Biologie člověka soustava opěrná, první pomoc při zlomeninách tělní tekutiny soustava oběhová, první pomoc při krvácení nakažlivé nemoci soustava dýchací, umělé dýchání soustava trávicí přeměna látek a energií soustava vylučovací Environmentální výchova Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Kreativita Mezilidské vztahy Komunikace Řešení problému a rozhodovací dovednosti Mediální výchova Kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení Tvorba mediálního sdělení Multikulturní výchova Lidské vztahy Etnický původ Princip sociálního smíru a solidarity í Mezipředmětové vztahy Z, Ch, Ov, Čj,Vv, Tv, Info

26 kůže, první pomoc při poranění kůže (popáleniny) soustava nervová soustava žláz s vnitřním vyměšováním hygiena duševní činnosti smyslová ústrojí vývin lidského jedince Projektový týden - Vztah člověka k prostředí Základy genetiky

27 Přírodopis Ročník: 9. Žák uvědomuje si dlouhý a složitý vznik a vývoj naší planety rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek, uvědomuje si jejich význam pro lidskou činnost rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, osvojuje si zák-ladní zásady ochrany před některými nebezpečnými ději porovnává význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě rozlišuje jednotlivá geologická období ve vývoji naší planety podle charakteristických znaků a dějů ověřuje si získané poznatky při čtení geologické mapy Vznik a stavba Země Mineralogie rozdíly mezi nerosty a horninami fyzikální a chemické vlastnosti nerostů třídění nerostů podle jejich chemického složení, hlavní zástupci jednotlivých skupin, jejich vlastnosti a význam, praktické poznávání Petrologie horniny vyvřelé, usazené a přeměněné, hlavní charakteristika jednotlivých skupin, znaky a praktické poznávání Geologické děje vnitřní geologické děje: litosférické desky, poruchy zemské kůry, zlomy a vrásy, vznik pohoří vrásněním, sopečná činnost a zemětřesení vnější geologické děje: zvětrávání, působení zemské tíže, činnost vody a větru Půdy podzemní voda a prameny Vznik a vývoj života na Zemi názory na vznik a vývoj života, jednotlivé éry vývoje Země Environmentální výchova Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Kreativita Mezilidské vztahy Komunikace Řešení problému a rozhodovací dovednosti Mediální výchova Kritické myšlení a vnímání mediálních Sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a rea - lity Tvorba mediálního sdělení Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Mezipředmětové vztahy

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník)

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Při výuce ve III. období klademe důraz na porozumění matematickým pojmům a jejich souvislostem. Snažíme se žáky motivovat matematizací

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. V matematickém vzdělávání

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh

Učivo obsah. Druhá mocnina a odmocnina Druhá mocnina a odmocnina Třetí mocnina a odmocnina Kružnice a kruh Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Je schopen vypočítat druhou mocninu a odmocninu nebo odhadnout přibližný výsledek Určí druhou mocninu a odmocninu pomocí tabulek a kalkulačky Umí řešit úlohy z praxe

Více

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.6 Matematika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematika je předmět, který poskytuje vědomosti

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.3.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vzdělávací předmět: Matematika (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Matematika

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.2.1 MATEMATIKA (M) 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je vyučován na 1. a 2. stupni jako

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Matematika a její aplikace - 6. ročník (RvTV)

Matematika a její aplikace - 6. ročník (RvTV) Matematika a její aplikace - 6. ročník (RvTV) Školní výstupy Učivo Vztahy počítá zpaměti i písemně s přirozenými čísly dokáže analyzovat text jednoduchých slovních úloh vyjadřuje část celku pomocí zlomků

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2. 1 Matematika Časová dotace 1. ročník 4 hodiny 2. ročník 5 hodin 3. ročník 5 hodin 4. ročník 5 hodin 5. ročník 5 hodin Celková dotace na 1. stupni je

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vyučovací předmět matematika je předmět, který by měl být chápán jako odraz reálných vztahů v hmotném světě. V základním vzdělávání je založen

Více

Matematika 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy a průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Matematika 6.ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy a průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence záříprosinec čte a zapisuje desetinná čísla,umí zobrazit des.číslo na číselné ose,porovnává a zaokrouhluje des.čísla,provádí početní operace s des.čísly,umí vypočítat

Více

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Získá zájem o předmět, posílí vědomí, že matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Zopakuje a upevní učivo o přirozených číslech a geometrie z předchozích ročníků. Modeluje

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit

Kompetence komunikativní - rozvíjíme diskusi, obhajobu názorů - vedeme žáky k formulaci názorů a myšlenek k tvorbě referátů a aktualit 4.6.3. Přírodopis A) Charakteristika předmětu Přírodopis se na naší škole vyučuje v každém ročníku 1-2 hodiny týdně (viz. Učební plán). V 6. ročníku se rozvíjí také průřezové téma environmentální výchova

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI Výchova k občanství 6. ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rok v jeho proměnách a slavnostech kalendář, letopočty svátky pranostiky, přísloví, pořekadla Zná svá práva a povinnosti Je hrdý na svou školu Posoudí

Více