Matematika Ročník : 6.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematika Ročník : 6."

Transkript

1 Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce určuje S a O čtverce a obdélníka zvládá základní postupy při rýsování a konstrukci obrazců rozeznává prostorové útvary (krychle, kvádr apod.) Opakování učiva z ročníku Aritmetika přirozená čísla a početní úkony s nimi slovní úlohy vedoucí na jeden až dva početní výkony s přir.čísly desetinná čísla, jejich sčítání a odčítání zlomky a sčítání zlomků se stejným jme novatelem Geometrie jednotky délky a obsahu rovinné obrazce, obsah a obvod obdélníku a čtverce sestrojování rovnoběžek, kolmic, kružnic konstrukce obdélníku, čtverce a pravoúhlého trojúhelníku tělesa slovní úlohy vedoucí k jednoduchým výpočtům obvodu a obsahu čtverce a obdélníku V jednotlivých učebních celcích jsou při výuce průběžně uplatňována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace Řešení problému a rozhodovací dovednosti Podle možností je při skupinovém vyučování a skupinové práci zařazeno téma Práce v realizačním týmu Kooperace a kompetice dokáže číst a psát des. čísla určuje velikost des. čísla zaokrouhluje des. čísla dělí des. čísla a des. čísly Desetinná čísla desetinná čísla řádů porovnávání des. čísel početní úkony s des. čísly písemné algoritmy

2 užívá kalkulátor řeší slovní úlohy pomocí výpočtů s des. čísly provádí odhad a kontrolu výsledků úloh sestrojí úhel dané velikosti odhadne a změří velikost úhlu převádí stupně na minuty a zpět graficky i početně sčítá, odčítá úhly násobí a dělí úhly dvěma vyznačí úhly vedlejší, vrcholové, střídavé a souhlasné a určí jejich velikosti vlastnosti početních úkonů s des. čísly jednoduché slovní úlohy Úhel a jeho velikost úhel, osa úhlu velikost úhlu ve stupních a minutách úhloměr rozdělení úhlů podle velikosti úhly vedlejší, vrcholové, souhlasné a střídavé sčítání, odčítání, násobení a dělení ve-likosti úhlu (počet. i graf.) Možné využití ve výtvarné výchově určí shodné obrazce Shodnost, osová a středová souměrnost, posunutí, určí osu osově sou-měrného obr.- otáčení sestrojit obraz obrazce v osové souměrnosti shodnost geometrických útvarů osová souměrnost sestrojí obraz obrazce ve středové souměrnosti, po-sunutí a otáčení osa souměrnosti, osově souměrné obrazce středová souměrnost užívá věty o shodnosti útvarů sss, sus, usu samodružný bod středově souměrný útvar určí osu a střed sou-měrnosti věty o shodnosti trojúhelníků užívá shodná zobrazení v praxi shodná zobrazení posunutí, otáčení rozeznává prvočíslo a číslo složené Dělitelnost přirozených čísel znaky dělitelnosti prvočísla

3 rozkládá číslo složené na součin prvočísel určí čísla soudělná a nesoudělná určí (největší) společný dělitel a (nejmenší) společný násobek dvou až tří přir. čísel řeší jednoduché slovní úlohy určením n a D popíše a určí druh trojúhelníku sestrojí těžnice, výšky a střední příčky trojúhelníku sestrojí kružnici trojúhelníku opsanou a vepsanou určí velikosti vnitřních a vnějších úhlů trojúhelníku určí obvod a obsah trojúhelníku sestrojí obraz krychle, kvádru v rovinně, sestrojit síť krychle, kvádru vypočítá povrch a objem převádí jednotky objemu řeší slovní úlohy z praxe na S a V krychle, kvádru zvládá základní postupy při řešení jednoduchých rovnic rozklad na součin prvočísel násobek, dělitel nejmenší společný násobek, největší společný dělitel čísla soudělná a nesoudělná slovní úlohy Trojúhelník vnější a vnitřní úhly rovnoramenný a rovnostranný troj-úhelník výška, těžnice, těžiště, střední příčka kružnice vepsaná a opsaná trojúhelníková nerovnost obvod a obsah trojúhelníku Objem a povrch krychle a kvádru jednotky objemu objem, povrch síť krychle a kvádru volné rovnoběžné promítání stěnová a tělesová úhlopříčka Základy řešení rovnic řešení jednoduchých rovnic s jednou neznámou Fyzika úlohy na výpočet hustoty Zařazeno v rámci mezipředmětové spolupráce jako doplňkový tématický celek, jehož záměrem je naučit žáky pracovat se základními vzorci v matematice, fyzice apod.

4 Matematika Ročník : 7. Žák zkracuje zlomek na základní tvar porovnává dva a více zlomků určuje polohu zlomku na číselné ose převádí zlomky na des. čísla a opačně převádí nepravý zlomek na smíšené číslo a opačně sčítá, odčítá, násobí a dělí zlomky zapisuje kladné a záporné číslo, určuje jeho velikost a polohu na číselné ose určuje číslo opačné a absolutní hodnotu rac. čísla sčítá, odečítá, násobí a dělí celá i racionální čísla porovnává dvě veličina poměrem zvětšuje a zmenšuje dané číslo v daném poměru Opakování učiva ze 6. ročníku Zlomky zlomek základní tvar zlomku rozšiřování, krácení zlomků rovnost zlomků převrácené číslo zlomky a des. čísla početní operace se zlomky nepravý zlomek a smíšené číslo složený zlomek Čísla celá a čísla racionální kladná a záporná čísla čísla navzájem opačná absolutní hodnota čísla početní operace s celými čísly záporná desetinná čísla racionální čísla a početní operace s nimi Poměr, přímá a nepřímá úměrnost poměr převrácený poměr postupný poměr měřítko plánu a mapy V jednotlivých učebních celcích jsou při výuce průběžně uplatňována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace Řešení problému a rozhodovací dovednosti Podle možností je při skupinovém vyučování a skupinové práci zařazeno téma Práce v realizačním týmu Kooperace a kompetice Používání záporných čísel v dalších oborech fyzika apod.

5 rozděluje celek na dvě a více částí v daném poměru pracuje s měřítkem plánu, mapy určuje přímou a nepřímou úměrnost sestrojuje a orientuje se v grafu úměrností, určuje souřadnice bodů v rovině řeší slovní úlohy pomocí poměru, přímé a nepřímé úměrnosti a trojčlenky rozlišuje druhy a vlastnosti rovnoběžníků a lichoběžníků sestrojuje rovnoběžník a lichoběžník vypočítá obvod a povrch rovnoběžníku a lichoběžníku sestrojuje síť hranolu řeší slovní úlohy z praxe na výpočet o a S rovnoběžníku a lichoběžníku, S a V hranolu určuje, kolik procent je daná část celku určuje, jak velkou část celku tvoří daný počet procent určuje celek z dané části a daného počtu procent řeší slovní úlohy s procenty zvládá základy úrokování přímá a nepřímá úměrnost grafy úměrností trojčlenka Čtyřúhelníky, hranoly rovnoběžníky a jejich vlastnosti výšky a úhlopříčky rovno-běžníku obvod a obsah rovnoběžníku obsah trojúhelníku (opak. ze 6. roč.) lichoběžník, jeho obvod a obsah hranol, objem a povrch hranolu Procenta, úroky procento základ, procentová část, počet procent úrok slovní úlohy promile Měřítko mapy zeměpis Poměr chemie, fyzika Užití procent v dalších oborech fyzika, chemie, zeměpis, dějepis atd.

6 Matematika Ročník : 8. Žák určí druhou mocninu a odmocninu zná Pythagorovu větu a užívá ji při řešení úloh Opakování učiva ze 7. ročníku Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta druhá mocnina druhá odmocnina Pythagorova věta V jednotlivých učebních celcích jsou jako stálá součást vzdělávání při výuce průběžně uplatňována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace Řešení problému a rozhodovací dovednosti určuje mocniny s přirozeným mocnitelem provádí základní početní operace s těmito mocninami zapisuje a čte dané číslo ve tvaru a.10 n určuje hodnotu číselného výrazu zapisuje slovní text pomocí výrazu s proměnnými sčítá a odčítá celistvé výrazy násobí výraz jedno-, dvou-, trojčlenem užívá vzorce a vytýkání k rozkladu výrazu na součin zjednodušit celistvý výraz Mocniny s přirozeným mocnitelem Podle možností je při skupinovém vyučování a mocniny s přirozeným mocnitelem skupinové práci zařazeno téma početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem a je-jich vlastnosti Práce v realizačním týmu zápis čísel v desítkové soustavě pomocí Kooperace a kompetice mocnin čísla 10 Algebraické výrazy číselný výraz a jeho hodnota proměnná výraz s proměnnou celistvý výraz mnohočlen Učební celky, které to umožňují svým charakterem a obsahem se zapojují do témat Kreativita (konstrukční úlohy, řešení slovních úloh, statistika) Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality (statistika) Kruh, kružnice, válec

7 sestrojuje tečnu ke kružnici v daném bodě kružnice a jdoucí z daného bodu vně kružnice užívá Thaletovu větu určuje vzájemnou polohu kružnice a přímka a dvou kružnic vypočítává o a S kruhu (délku kružnice) sestrojuje síť válce vypočítává S a V válce řeší slovní úlohy s kružnicí, kruhem a válcem kruh a kružnice vzájemná poloha kružnice a přímky (tečna, sečna, vnější přímka, tětiva) vzájemná poloha dvou kružnic délka kružnice a obsah kruhu číslo válec, síť válce povrch a objem válce. řeší lineární rovnice provádí zkoušku vypočítává hodnotu nezná-mé ze vzorce řeší slovní úlohy lineárními rovnicemi používá zákl. pravidla rýsování sestrojuje osu úsečky a osu úhlu sestrojuje rovnoběžky v dané vzdálenosti sestrojuje soustředné kružnice řeší konstrukční úlohy na troj- a čtyřúhelníky Lineární rovnice, slovní úlohy řešené lineárními rovnicemi rovnost a její vlastnosti lineární rovnice s jednou nezná-mou a jejich řešení ekvivalentní úpravy lin. rovnic zkouška jednoduché a složitější slovní úlohy, úlohy o společné práci, úlohy o pohybu Konstrukční úlohy množiny bodů dané vlastnosti základní konstrukční úlohy konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků. provádí jednoduchá statistická šetření zpracovává získané statistické údaje sestrojuje a čte grafy a diagramy Základy statistiky statistický soubor statistické šetření

8 jednotka, znak, četnost aritmetický průměr medián, modus diagramy (sloupkový, kruhový)

9 Matematika Ročník : 9. Žák určuje podmínky platnosti lomeného výraz krátí a rozšiřuje lom. výraz počítá s lom. výrazy a zjednodušuje je řeší lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli a slovní úlohy řešené těmito rovnicemi řeší soustavu dvou lineárních rovnic a slovní úlohy řešené těmito soustavami rozeznává funkční vztah od jiných určuje definiční obor a obor hodnot sestrojuje graf lineární funkce a určuje její vlastnosti využívá graf lineární funkce při řešení soustavy dvou lineárních funkcí a slovních úloh Opakování učiva z 8. ročníku Lomené výrazy,lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli lomený výraz definiční obor početní operace s lom. výrazy složený lomený výraz lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli Soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými Lineární funkce funkce definiční obor množina hodnot závislá a nezávislá proměnná graf funkce funkce rostoucí, klesající, konstantní graf lineární funkce grafické řešení soustavy lin. rovnic grafické řešení slovních úloh příklady nelineárních funkcí. V jednotlivých učebních celcích jsou při výuce průběžně uplatňována průřezová témata Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace Řešení problému a rozhodovací do-vednosti Podle možností je při skupinovém vyučování a skupinové práci zařazeno téma Práce v realizačním týmu Kooperace a kompetice Učební celky, které to umožňují svým charakterem a obsahem se zapojují do témat Kreativita (konstrukční úlohy, řešení slovních úloh) Mediální výchova Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení (řešení slovních úloh z praxe)

10 určuje podobné útvary v rovině určuje a používá poměr podobnosti sestrojuje podobný rovinný obraz rozděluje úsečky v daném poměru užívá podobnost při práci s mapou, plánem určuje hodnotu goniometrické funkce s pomocí tabulek a kalkulátoru řeší trojúhelník a slovní úlohy pomocí goniometrických funkcí Podobnost, goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku podobnost poměr podobnosti věty o podobnosti trojúhelníků dělení úseček v daném poměru technické výkresy, plány a mapy poměr stran v podobných trojúhelnících goniometrické funkce jako poměry stran v pravoúhlém trojúhelníku funkce sinus, kosinus, tangens užití goniometrických funkcí při řešení trojúhelníka a slovních úloh sestrojuje síť jehlanu určuje povrch a objem jehlanu, kužele, koule řeší slovní úlohy s těmito tělesy Jehlan, kužel, koule jehlan, kužel, koule objem a povrch jehlanu a kužele poloměr koule povrch a objem slovní úlohy Opakování učiva před přijímacími zkouškami vypočítá úrok v jednoduchém i složeném úrokování určuje hledanou jistinu vypočítá úrok z úroku Základy finanční matematiky úrok jistina úroková doba a míra jednoduché a složené úrokování rýsuje různé druhy čar a zná jejich užití

11 užívá kóty ve strojírenských a stavebních výkresech sestrojuje sdružené průměty krychle, kvádru, válce řeší náročné konstrukční úlohy Základy rýsování druhy čar technické písmo kótování pravoúhlé promítání sdružené průměty hranolu a válce složité konstrukční úlohy

12 Občanská výchova Ročník : 6. Žák orientuje se v kalendáři vysvětlí původ a způsoby dodržování svátků uvádí příklady pranostik uvádí příklady dodržování tradic v regionu respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery; pozitivní komunikací a kooperací přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů v širším společenství (v rodině, komunitě) vysvětlí role členů rodiny a uvádí příklady pozitivního a negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (rodinné prostředí, vrstevnická komunita) z hle-diska prospěšnosti zdraví vysvětlí proč se potřeby rodin vzhledem k bydlení v průběhu času vyvíjí a mění uplatňuje některé hygienické a bezpečnostní požadavky na zařízení částí bytu uplatňuje zásady hygieny a zdraví v rámci zásad bezpečného bydlení Rok v proměnách a jeho slavnostech cyklus dne,týdne,roku denní rytmus volný čas Rodina vztahy,rodokmen práva a povinnosti funkce náhradní rodinná péče,adopce manželství Domov atmosféra hodnoty Multikulturní výchova Lidské vztahy mezipředmětové vztahy VZ,TV,VV,NJ,ČJ Etnický původ mezipředmětové vztahy ČJ,TV Multikulturalita mezipředmětové vztahy TV,ČJ,PRO

13 vysvětlí, proč je třeba pro dobré fungování školy řídit se stanovenými pravidly školního řádu právy a povinnostmi zapojuje se do činnosti samosprávy žáků zodpovědně přistupuje k přípravě na vyučování objasní význam školy pro další život uvádí příklady památných míst obce (regionu) a vysvětluje, k jakým událostem či osobnostem se vážou uvádí příklady některých významných osobností v regionu chová se šetrně ke kulturním památkám a přírodním objektům zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje rozlišuje projevy vlastenectví od projevu nacionalismu objasňí účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání uvádí příklady některých významných osobností, které přispěly k věhlasu a pokroku naší vlasti Naše škola vyučování dnes a dřív škola pohody být tak ředitelem Obec,region,země moje obec,nejbližší okolí,státní správa a samospráva významná místa, památky, rodáci hl.m. Praha Naše vlast co je vlast? vastenectví co nás proslavilo

14 Občanská výchova Ročník : 7. Žák: uvádí, které nár. menšiny žijí v ČR rozliší a na příkladech uvádí rozdíly mezi pojmy vlastenectví, nacionalismus vysvětlí pojmy rasismus, extremismus, xenofobie, vysvětluje nebezpečí těchto projevů pro společnost vyjmenuje sousední státy vysvětlí různé významy pojmu kultura objasní pojem umění jmenuje druhy umění rozliší a správně nazývá um.slohy rozliší kulturní instituce od ostatních zdůvodní potřebu poznání a ochrany přírody uvádí příklady správného a nesprávného využití krajiny a jejího přír. bohatství jmenuje nejdůležitější typy chráněných území rozliší a porovnává různé formy vlastnictví, uvede jejich příklady objasní potřebu dodržování zásad ochrany duševního vlastnictví a jejich znalost Země a národy ČR postavy naší minulosti národy a národnostní menšiny, mateřský jazyk národní dějiny sousední státy kultura a její rozvíjení Vztah člověka k přírodě jednotlivec+životní prostředí vliv průmyslu ochrana krajiny Majetek a bohatství člověka druhy majetku,vlastnictví bohatství člověka žebříček hodnot Multikulturní výchova Princip sociálního smíru a solidarity Environmentální výchova Ekosystémy mezipředmětové vztahy PŘ,F,NJ Základní podmínky života mezipředmětové vztahy PŘ Lidské aktivity a problémy životního prostřed mezipředmětové vztahy PŘ,VV,NJ,PČ Vztah člověka k prostředí mezipředmětové vztahy PŘ,VV,VZ

15 uplatňuje ve svém jednání dodržuje zásady hospodárnosti, popisuje a objasňuje vlastní způsoby zacházení s penězi a se svým svěřeným majetkem, vyhýbá se rizikům v hospodaření s penězi přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí uvádí příklady základních práv a svobod každého člověka a některých dokumentů upravujících lidská práva posuzuje význam ochrany lidských práv a svobod v modelových situacích prokazuje ovládání základních pravidel společenského chování Člověk a lidská práva co platí pro všechny co platí pro mě listiny,které se zabývají lidskými právy Dámy a pánové,život začíná člověk v dospívání zásady společenského chování Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola mezipředmětové vztahy VV Občan, občanská společnost a stát Formy participace občanů v politickém životě Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

16 Občanská výchova Ročník : 8. Žák: objasní jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života posuzuje vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe, u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání popisuje, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru získává základní představu o znacích emocí a citů, dostává tak návod k vlastnímu sebepoznání posuzuje význam kamarádských a přátelských vztahů s vrstevníky uvádí tři významy slova: komunikace Člověk jako osobnost odlišnosti a podobnosti temperamentové typy,poznej sám sebe nikdo není dokonalý strom života přátelství zdravý způsob života Člověk a citový život city,pocity,emoce city x rozum lidské potřeby Umění rozhovoru komunikace sdělení a sdílnost mluvíme jinak způsoby vyjádření lidských myšlenek Člověk a rodinný život manželství partnerské vztahy Multikulturní výchova Etnický původ mezipředmětové vztahy Z,VV,PŘ,TV

17 uvádí (předvádí) různé způsoby a prostředky komunikace v různých modelových situacích vysvětluje pojem: asertivní jednání; uvádí některé zásady a situace, kdy je vhodné takto jednat muž, žena, láska a všechno, co k tomu patři zákony o rodině konflikty v rodinných vztazích vysvětluje pojmy: sexualita, sex, promiskuita, venerologické choroby, AIDS, virus HIV, bezpečný sex, plánované rodičovství, antikoncepce, kondom, prezervativ, sexuální zneužívání, sexuální kriminalita, sexuální obtěžování, sexuální deviace, erekce, koitus, orgasmus, menstruace, ovulace, gravidita, interrupce, poluce, masturbace, poruchy pohlavní identity uvádí zásady zodpovědného sexuálního chování ve vztahu ke zdraví, etice, morálce a životním cílům mladých lidí uvádí, ve kterých případech je sex nezákonný uvádí lidské vlastnosti důležité pro partnerský život vysvětluje, za jakých podmínek lze uzavřít manželství objasní význam zodpovědného výběru partnera vyhledává zákony týkající se rodiny Člověk a občanský život co znamená být občanem státu majetek a vlastnictví očima práva žijí mezi námi,ale žijeme my s nimi? Člověk a právo právo je systém druhy práva orgány práva uvádí, jaká má občan základní práva vysvětlí, jaký význam má pro život

18 jednotlivců i společnosti dodržovaní pravidel soužití uvádí, ve kterých dokumentech může občan vyhledat informace o občansko-právních vztazích rozliší a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvádí příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestních činů objasní, jaké úkoly by měl vůči občanům naplňovat stát objasní význam pojmů právní předpis,právní norma, zákon vysvětlí jaký význam má pro život společnosti i jednotlivce dodržování právních norem rozliší, ve kterých oblastech života se uplatňuje právo občanské, pracovní, rodinné, trestní, soudní, správní a ústavní vysvětlí význam orgánů právní ochrany občanů

19 Občanská výchova Ročník : 9. Žák: vyloží, které okolnosti jsou rozhodující pro volbu povolání vysvětlí souvislost mezi vzděláním a povoláním vyjadřuje své představy o vlastní profesní dráze uvádí, jaká právní norma upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli vyhledává způsoby vzniku a zániku pracovního poměru uvádí práva a povinnosti zaměstnanců, zaměstnavatelů na příkladech chování kupujících a prodávajících vykládá podstatu fungování trhu rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvádí příklady jejich součinnosti vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směřuje své výdaje, uvádí příklady dávek Člověk a pracovní život člověk na trhu práce Zákoník práce práce smysl života? spolupráce Hospodářství a stát potřeby a spotřeba trh a jeho fungování vlastnictví peněžní ústavy hospodářská politika Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola mezipředmětové vztahy VV, AJ, NJ Občan, občanská společnost a stát mezipředmětové vztahy AJ, Formy participace občanů v politickém životě, mezipředmětové vztahy - Z Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování mezipředmětové vztahy Z Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá

20 a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané uvádí a popisuje symboly suverenity ČR a objasňuje jejich význam uvádí příklady způsobů,jakými se občan může podílet na veřejných záležitostech objasní význam voleb uvádí příklady důležitých polit. stran v ČR uvádí nejdůležitější národnostní menšiny v ČR uvádí příklady spolupráce mezi státy jmenuje nejvýznamnější mezinárodní organizace, nadace, společenství objasní význam evropské integrace Stát a právo historické hledisko život ve státě politika jako výhled do budoucnosti práva národnostních menšin rasismus Nadnárodní společenství sjednocení Evropy Evropský dům nejdůležitější orgány Evropské unie další mezinárodní organizace můžeme se cítit bezpečně? mezipředmětové vztahy PŘ,VV,NJ Objevujeme Evropu a svět mezipředmětové vztahy PŘ,NJ,AJ Jsme Evropané Multikulturní výchova Princip sociálního smíru a solidarity uvádí příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory uvádí některé globální problémy současnosti, vyjadřuje na ně svůj názor a popisuje jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro život lidstva objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvádí příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální úrovni v obci a regionu uvádí příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání Globální problémy lidstva přelidnění, změny klimatu, ničení životního prostředí, nemoci, války, hladomor, uprchlíci, terorismus čemu říci ne (drogy,závislosti) životní názor,víra,náboženství, nová náboženská hnutí a sektářství hledání způsobů nápravy všechno souvisí se vším

21 na příkladech posuzuje aktivní a pasivní přístup k životu vysvětlí, proč je důležité, aby každý člověk měl nějaký životní cíl objasní význam životní zkušenosti uvádí příklady hlavních problémů, které mohou člověka v průběhu života potkat vysvětlí, proč je nutné v životě harmonicky rozvíjet všechny jeho stránky Životní perspektivy naše budoucnost (plány, cíle na základě dostupných informací) hledání smyslu lidského života

22 Přírodopis Ročník: 6. Žák objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života rozlišuje základní projevy a podmínky života orientuje se v daném přehledu vývoje organismů popisuje základní rozdíly mezi buňkou rostlinnou a živočišnou, objasňuje funkci organel uvádí na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka třídí organismy a zařazuje vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a určuje jejich charakteristické znaky vysvětluje různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a v potravním řetězci objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků rozlišuje na základě pozorování shodné a Země a život Vznik atmosféry, hydrosféry, vznik a vývoj živé hmoty Slunce zdroj energie pro vývoj života Vznik ozonosféry a biosféry Mikroskop buňka Jak třídíme organismy Nebuněčné organismy Viry Jednobuněčné organismy s nepravým jádrem Bakterie, sinice Jednobuněčné organismy s pravým jádrem Jednobuněčné řasy, houby, prvoci Mnohobuněčné organismy Nižší rostliny mnohobuněčné řasy Houby vřeckovýtrusné, stopkovýtrusné Lišejníky Mnohobuněční živočichové žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši (plži, mlži, hlavonožci), kroužkovci členovci: pavoukovci pavouci, sekáči roztoči, štíři korýši mnohonožky stonožky Environmentální výchova Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Kreativita Mezilidské vztahy Komunikace Řešení problému a rozhodovací dovednosti Mediální výchova Tvorba mediálního sdělení Mezipředmětové vztahy Z, Ch, Ov, Čj,Vv, Tv, Info Projektový týden - Základní podmínky života

23 odlišné znaky jednotlivých skupin živočichů a jedinců, hodnotí jejich přizpůsobení daným podmínkám prostředí, sleduje jejich chování hodnotí význam živočichů v přírodě, v potravním řetězci, uvědomuje si nebezpečnost některých živočichů pro člověka a dle toho uplatňuje zásady bezpečného chování vůči nim chvostoskoci hmyz rybenky, vážky, švábi, saranče, kobylky, strašilky, vši, stejnokřídlí, ploštice, síťokřídlí, blanokřídlí, brouci, dvoukřídlí, blechy, chrostíci, motýli, ostnokožci

24 Přírodopis Ročník: 7. Žák porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětluje funkci jednotlivých orgánů rozlišuje a porovnává jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy a zařazuje je do systému sleduje jejich způsob života v určitém prostředí a jejich přizpůsobení daným podmínkám hodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka odvozuje na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům porovnává vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvádí praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku vysvětluje princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje hlavní zástupce pomocí klíčů a atlasů odvozuje přizpůsobení rostlin daným pod. Strunatci systematické zařazení jednotlivých živočišných zástupců hlavní znaky kmene strunatců, podkmene obratlovců, jednotlivých tříd a řádů potravní řetězce mezidruhové vztahy správné zařazení do ekosystému Vyšší rostliny systematické zařazení rostlinných organismů charakteristické znaky jednotlivých rodů, čeledí a tříd Rostliny nahosemenné stavba rostlinného těla rozmnožování, opylení, oplození, vznik plodů a semen Rostliny krytosemenné znaky dvouděložných a jednoděložných rostlin, zástupci Environmentální výchova Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Kreativita Mezilidské vztahy Komunikace Řešení problému a rozhodovací dovednosti Mediální výchova Kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení Tvorba mediálního sdělení Mezipředmětové vztahy Z, Ch, Ov, Čj,Vv, Tv, Info Celoroční projekt Můj strom Projektový týden Lesní ekosystém

25 Přírodopis Ročník: 8. Žák odvozuje na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí hodnotí využití získaných poznatků z pozorování k chovu v zajetí, v rezervacích orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka získává přehled o shromažďování vědeckých poznatků, dokládajících původ a vývoj člověka určuje polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vzájemné vztahy objasní vznik a vývin nového jedince od početí až po stáří rozlišuje příčiny a některé příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby aplikuje předlékařskou první pomoc při poranění a jiném poškození těla Základy etologie Konrád Lorenz chování vrozené a naučené chování podmíněné různými životními situacemi využití poznatků etologie v praxi Původ a vývoj člověka vědecké i nevědecké názory jak se takové poznatky shromažďují znaky hominizace schéma vývoje člověka Lidské rasy Biologie člověka soustava opěrná, první pomoc při zlomeninách tělní tekutiny soustava oběhová, první pomoc při krvácení nakažlivé nemoci soustava dýchací, umělé dýchání soustava trávicí přeměna látek a energií soustava vylučovací Environmentální výchova Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Sebepoznání a sebepojetí Kreativita Mezilidské vztahy Komunikace Řešení problému a rozhodovací dovednosti Mediální výchova Kritické myšlení a vnímání mediálních sdělení Tvorba mediálního sdělení Multikulturní výchova Lidské vztahy Etnický původ Princip sociálního smíru a solidarity í Mezipředmětové vztahy Z, Ch, Ov, Čj,Vv, Tv, Info

26 kůže, první pomoc při poranění kůže (popáleniny) soustava nervová soustava žláz s vnitřním vyměšováním hygiena duševní činnosti smyslová ústrojí vývin lidského jedince Projektový týden - Vztah člověka k prostředí Základy genetiky

27 Přírodopis Ročník: 9. Žák uvědomuje si dlouhý a složitý vznik a vývoj naší planety rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek, uvědomuje si jejich význam pro lidskou činnost rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, osvojuje si zák-ladní zásady ochrany před některými nebezpečnými ději porovnává význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě rozlišuje jednotlivá geologická období ve vývoji naší planety podle charakteristických znaků a dějů ověřuje si získané poznatky při čtení geologické mapy Vznik a stavba Země Mineralogie rozdíly mezi nerosty a horninami fyzikální a chemické vlastnosti nerostů třídění nerostů podle jejich chemického složení, hlavní zástupci jednotlivých skupin, jejich vlastnosti a význam, praktické poznávání Petrologie horniny vyvřelé, usazené a přeměněné, hlavní charakteristika jednotlivých skupin, znaky a praktické poznávání Geologické děje vnitřní geologické děje: litosférické desky, poruchy zemské kůry, zlomy a vrásy, vznik pohoří vrásněním, sopečná činnost a zemětřesení vnější geologické děje: zvětrávání, působení zemské tíže, činnost vody a větru Půdy podzemní voda a prameny Vznik a vývoj života na Zemi názory na vznik a vývoj života, jednotlivé éry vývoje Země Environmentální výchova Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Osobnostní a sociální výchova Rozvoj schopností poznávání Kreativita Mezilidské vztahy Komunikace Řešení problému a rozhodovací dovednosti Mediální výchova Kritické myšlení a vnímání mediálních Sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a rea - lity Tvorba mediálního sdělení Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Mezipředmětové vztahy

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO 49464191 Dodatek Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola v pohybu č.j. ERB/365/16 Škola: Základní škola Blansko, Erbenova 13 Ředitelka školy:

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Matematika. 7. ročník. Číslo a proměnná celá čísla. absolutní hodnota čísla. zlomky. racionální čísla

Matematika. 7. ročník. Číslo a proměnná celá čísla. absolutní hodnota čísla. zlomky. racionální čísla list 1 / 9 M časová dotace: 4 hod / týden Matematika 7. ročník (M 9 1 01) provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; čte a zapíše celé číslo, rozliší číslo kladné a záporné, určí číslo

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

- vyučuje se: v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku 5 hodin týdně - je realizována v rámci vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace

- vyučuje se: v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku 5 hodin týdně - je realizována v rámci vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace 5.4.2. MATEMATIKA - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: - vyučuje se: v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku 5 hodin týdně - je realizována v rámci vzdělávací oblasti Matematika

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Matematika. 8. ročník. Číslo a proměnná druhá mocnina a odmocnina (využití LEGO EV3) mocniny s přirozeným mocnitelem. výrazy s proměnnou

Matematika. 8. ročník. Číslo a proměnná druhá mocnina a odmocnina (využití LEGO EV3) mocniny s přirozeným mocnitelem. výrazy s proměnnou list 1 / 7 M časová dotace: 4 hod / týden Matematika 8. ročník M 9 1 01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu Číslo a proměnná druhá

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

volitelný předmět ročník zodpovídá PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY 9. MACASOVÁ

volitelný předmět ročník zodpovídá PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY 9. MACASOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky provádí operace s celými čísly (sčítání, odčítání, násobení

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Matematika. 6. ročník. Číslo a proměnná. desetinná čísla (využití LEGO EV3) číselný výraz. zaokrouhlování desetinných čísel. (využití LEGO EV3)

Matematika. 6. ročník. Číslo a proměnná. desetinná čísla (využití LEGO EV3) číselný výraz. zaokrouhlování desetinných čísel. (využití LEGO EV3) list 1 / 8 M časová dotace: 4 hod / týden Matematika 6. ročník (M 9 1 01) (M 9 1 02) (M 9 1 03) provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; čte, zapíše, porovná desetinná čísla a zobrazí

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.4.2. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Matematika a její aplikace PŘEDMĚT: Matematika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - provádí početní operace s přirozenými čísly

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Přírodopis - 6. ročník vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa - dýchání - růst - rozmnožování - názory na vznik života OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA Rozliší základní projevy a podmínky

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (procentem) řeší aplikační úlohy

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Úvodní opakování, Kladná a záporná čísla, Dělitelnost, Osová a středová souměrnost

Úvodní opakování, Kladná a záporná čísla, Dělitelnost, Osová a středová souměrnost Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika (MAT) Úvodní opakování, Kladná a záporná čísla, Dělitelnost, Osová a středová souměrnost Prima 4 hodiny týdně Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Oblast:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Oblast: Vzdělávací oblast: a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Období: 1. Číslo a početní operace Používá přirozená čísla k modelování reálných situací Počítá předměty v daném souboru Vytváří

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary. Odhaduje

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.)

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 2. stupeň: 6. ročník Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, M-9-3-06 Načrtne a sestrojí rovinné útvary. M-9-3-01 Zdůvodňuje

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně a odborných učebnách s využitím interaktivní tabule.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně a odborných učebnách s využitím interaktivní tabule. Charakteristika předmětu 2. stupně Matematika je zařazena do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. ročníku 4 hodiny týdně, v 7., 8. a 9 ročníku bylo použito

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. ROZPRACOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla - provádí početní operace s přirozenými

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P I. název vzdělávacího oboru: PŘÍRODOPIS (P) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Přírodopis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda.

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / P I. název vzdělávacího oboru: PŘÍRODOPIS (P) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Přírodopis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání Člověk a příroda.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A 04-ŠVP-Matematika-P,S,T,K strana 1 (celkem 11) 1. 9. 2014 P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A Charakteristika předmětu: Matematika vytváří postupným osvojováním matematických pojmů, útvarů, algoritmů a

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Úvod do předmětu. třídí organismy a zařadí je do říší a nižších taxonomických jednotek

Úvod do předmětu. třídí organismy a zařadí je do říší a nižších taxonomických jednotek A B C D E F Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, kruhy a válce, úměrnost, geometrické konstrukce, výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo I. čtvrtletí 40 hodin Opakování učiva z 6. ročníku (14) Přesahy a vazby, průřezová témata v oboru

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Průřezová témata, projekty

Více

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Přírodopis Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Rozliší základní projevy a podmínky života. Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

12. CHEMIE povinný povinný. chemický děj

12. CHEMIE povinný povinný. chemický děj 12. CHEMIE Ročník Dotace Povinnost (skupina) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. - - - - - - - 2+0 1+1 - - - - - - - povinný povinný Ročník: osmý Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Žák: Tematický okruh: Úvod

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 8. MARKUP Druhá mocnina a odmocnina FY Tabulky, kalkulátor Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Učební materiály (využívány průběžně): Poznámky Umí provádět operace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

Předmět: Chemie Ročník: 8.

Předmět: Chemie Ročník: 8. Předmět: Chemie Ročník: 8. Očekávané výstupy 1. POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Určí společné a rozdílné vlastnosti látek Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Časová dotace: 6. třída 5 h, 7. třída 5 h, 8. třída 4, 9. třída 5 h Základní škola Paskov Kirilovova 330 a její aplikace pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

5.6.3 Přírodopis povinný předmět

5.6.3 Přírodopis povinný předmět 5.6.3 Přírodopis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 0+1 Předmět Přírodopis se vyučuje v dotaci

Více

Přírodopis. 8. ročník. Obecná biologie a genetika

Přírodopis. 8. ročník. Obecná biologie a genetika list 1 / 8 Př časová dotace: 1 hod / týden Přírodopis 8. ročník P 9 1 01 P 9 1 01.5 P 9 1 01.6 P 9 1 01.7 P 9 1 01.9 P 9 1 03 P 9 1 03.1 P 9 1 03.3 rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace : Matematika a její aplikace : Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Racionální čísla a procenta a základy finanční matematiky, Trojúhelníky a čtyřúhelníky, Výrazy I, Hranoly Třída: Sekunda Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, Kruhy a válce, Úměrnost, Geometrické konstrukce, Výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti uplatní se při řešení všech problémových úloh

Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti uplatní se při řešení všech problémových úloh Vzdělávací oblast - Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen samostatně v 6. 9. ročníku v hodinové dotaci 4,4,4,5.

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. 271 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti i písemně provádí

Více

Přírodopis. 6. ročník. Obecná biologie a genetika

Přírodopis. 6. ročník. Obecná biologie a genetika list 1 / 7 Př časová dotace: 2 hod / týden Přírodopis 6. ročník (P 9 1 01) (P 9 1 01.1) (P 9 1 01.4) (P 9 1 01.5) (P 9 1 01.6) (P 9 1 01.7) (P 9 1 02) P 9 1 02.1 rozliší základní projevy a podmínky života,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika (aritmetika

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více