Výklad k sidře Ha azinu (Deuteronomium 32,1 52)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výklad k sidře Ha azinu (Deuteronomium 32,1 52)"

Transkript

1 שבוע טוב Číslo 101/ říjen 2008 Výklad k sidře Ha azinu (Deuteronomium 32,1 52) V této paraši je šira- píseň, psaná formou básně. Jak zmíněno dříve, šira není píseň v běžném slova smyslu, je to zpěv duše- to, co člověk uslyší, když zmlkne tělo nebo jinak řečeno šira je to, co člověk zpívá ve výjimečném okamžiku, kdy i tělo cítí a prožívá otevření ruky B-ží a nemůže jinak, než se rozezpívat. Vyjadřuje pochopení dokonalé harmonie Stvoření, mísí se v ní minulost, přítomnost i budoucnost, neboť jedno objasňuje smysl druhého a vše tvoří jediný souznící celek. Šira Ha azinu říká to, co předtím nebylo řečeno přímo, co je však důležité k pochopení toho, co bylo v dějinách špatně a proč. Tóra říká: Rozpomeň se na dávné dny, snaž se porozumět létům dávných pokolení. Vyptávej se svého otce, on ti poví, a starců, oni ti řeknou. (32:7) Talmud nás učí každý den povstává jecer hara, aby nás zničil ; míní tím, že život je neustálá možnost svobodné volby- morální volby. Aby to opravdu byla volba, musí být další možností nemorálnost, tj. něco v nás musí chtít špatné věcito je jecer hara, jehož úkolem je dělat špatné věci natolik lákavé, aby se člověk musel rozhodnout, že je nebude dělat. Proto také Talmud říká B-h stvořil jecer hara a Tóru jako protilék = Tóra usměrní energii jecer hara k pozitivnímu cíli. Bez Tóry má jecer hara volné pole, a pak lehce dojde k duchovnímu pádu člověka. Moše nám ve své písni říká: Stačí, když budete ochotní učit se z minulosti a vzít si poučení k srdci, abyste rozpoznali B-ží přítomnost v událostech a jednali podle toho. To je jediná možná cesta zaručující, že budete mezi těmi šťastnými, kteří nezaniknou, ale budou svědky završení historie. Každý z nás v životě aspoň trochu předstírá, třebaže si toho ani nemusí být vědom. Je to asi jako při šiduchu- člověk se chová tak, jak by chtěl být vnímán a ne tak, jaký opravdu je. V hloubi srdce však víme přesně, jací jsme a co je pro nás důležité; a trápí-li nás aspoň trochu, že nejsme takoví, jací bychom chtěli být, trápí nás i to, že předstíráme. Roš hašana, aseret jemej tšuva a Jom kipur, to je pravý čas ke konfrontaci se svým skutečným já: říci si otevřeně, jaký jsem a jaký ne. Koneckonců, je úleva, nemuset předstírat a být jací jsme, i když nejsme takoví, jací bychom měli být. Tóra říká : Takto odplácíte Hospodinu, lide zbloudilý a nemoudrý? Cožpak není On tvůj otec? Vždyť mu patříš. On tě učinil a zpevnil (32:6). Targum Onkelos vysvětluje, že moudrostí židovského národa je Tóra, neboť to je moudrost B-ží a jediný předpoklad jejich duchovního růstu. Jsme nemoudří, jestliže neposloucháme Tóru. Midraš nazývá Tóru skryté bohatství- chemda genuza. B-h ji dal národu; ale mít ji a nevyužívat je bláznovství. Úkolem Židů je být morálním vzorem: morální chování a společná odpovědnost jsou B-ží příkazy, tak jako ostatní micvot Tóry. Tóra říká na začátku knihy Gn: Na počátku B-h stvořil nebesa a zemi. A země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale B-ží přítomnost se vznášela nad vodami. Midraš interpretuje, že každé slovo tohoto verše je odkaz na to, co se stane v budoucnosti= když B-h stvořil svět, již do něj zakódoval některé věci. Vehaarec hajeta tohu- země byla prázdná odkazuje k babylonskému exilu, chošech- tma je narážka na řecký exil, o němž Talmud říká svými edikty zatemnili naše oči. Al panej tehom- nad hladinou propastné tůně naznačuje římský exil, který je zdánlivě stejně nekonečný jako bezedná tůň, neboť jej zakoušíme už více než let. Veruach elohim merachefet al panej hamajim- B-ží přítomnost se vznášela nad mluví o mesiáši, který přijde jen díky tšuvě, jež bývá přirovnávána k vodě, jak je řečeno v Ejcha- Vylévej své srdce jako vodu před tváří Hospodina. Proč je tšuva přirovnána k vodě? Rambam uvádí ve svých Hilchot tšuva, že když někdo dělá tšuvu, avšak neodtrhne se úplně od své hříšné minulosti, jeho tšuva je stejná, jakoby vstupoval do mikve a přitom držel v ruce mršinu zvířete, od níž se duchovně znečistil. Rambam přirovnává samotný proces tšuvy k mikvi, výše zmíněný verš z Ejcha pokládá vodu spíše za následek tšuvy- Vylévej své srdce jako vodu. Je-li někdo duchovně poskvrněn, musí vykonat rituální očistu ponořením v mikvi. Halacha přikazuje, že pokud i jediný vlas zůstane přitom nad hladinou 1

2 neponořen, člověk není očištěn. Pražský Maharal ve svém spise o Chanuce vysvětluje: lidé mohou trvale žít pouze na pevné zemi, ne pod vodou, a proto ponoření pod vodu představuje stav nebytí. Když se tedy osoba ponoří pod hladinu, jakoby vstoupila do stavu neexistence a když se opět vynoří, začíná znovu existovat a je pokládána za novou bytostbrija chadaša, bez spojitosti s předchozím poskvrněním, tj. předtím, než se ponořila. David říká v Ž Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, B-že, nepohrdáš a rb.jona vysvětluje v Šaarej tšuva, že tšuva má význam jen v rámci midat ha rachamim- B-ží vlastnosti milosrdenství, avšak v midat hadin- B-ží spravedlnosti není místo pro tšuvu. Verš nám tedy říká, že je-li člověk opravdu zkroušený a pokorný následkem tšuvy, pak ani Elohim (B-ží spravedlnost) neodmítne tšuvu takového člověka. Tóra říká, že hliněnou nádobu, která je rituálně nečistá, nelze očistit ponořením v mikvi. K tomu, aby se zbavila nečistoty, je nutno ji rozbít nebo narušit natolik, že ztratí svou funkčnost jako nádoba. Potom ji lze pokládat za nově vzniklou věc bez vztahu k původní nádobě, tedy za čistou. Totéž se týká člověka: je-li zkroušený, lituje svých hříchů a vykoná tšuvu, bude mu odpuštěno, neboť jeho zdeptanost z něj udělá jakoby neexistující bytost; a protože dřívější hříšník už neexistuje, ani B-ží spravedlnost jej nemůže potrestat. O Roš hašana a Jom kipur říkáme v tfile, že se podobáme hliněné nádobě a ztotožňujeme se s procesem její očisty: zkroušeným srdcem B-h nepohrdá. S tím také nyní pochopíme, proč se tšuva připodobňuje k vodě- jako člověk ponořující se v mikvi vstupuje do stavu nebytí a vystupuje z mikve čistý, tak má být při tšuvě člověk zdeptán a zkrušen natolik, že jeho srdce vylévá vodu. Tedy slova vznášela se nad vodami symbolizuje stav člověka konajícího tšuvu. Verš paraši říká: Když Nejvyšší přiděloval národům dědictví a rozsazoval lidské syny, stanovil hranice národů podle počtu synů Izraele. Hospodinovým podílem je Jeho lid, Jakov vymezeným dílem jeho dědictví. Tím je míněno, že B-h stanovil tolik původních národů světa, kolik bylo členů Jakovovy rodiny, když přišli do Egypta- 70. Jak tomu rozumět? Or HaChajim vysvětluje, že když B-h stvořil prvního člověka, stvořil ho jako duchovně čistou bytost; pak by i všichni jeho potomci byli duchovně čistí. Ale když Adam pojedl plod ze stromu poznání dobrého a zlého, jenž představoval zlo ve světě, pozbyl stavu absolutní čistoty, protože začal být smíšený se zlem. Tím se i jeho potomci rodili jako směs dobrého a zlého. Až u praotce Jakova byla znovu obnovena duchovní čistota, neboť byl schopen se úplně očistit z nečistoty. Jakovovi potomci tak byli obdařeni čistou duší. Nyní porozumíme, proč Gemara uvádí, že Jakov zářil tak, jako zářil Adam (před hříchem), tj. stupeň jeho čistoty se podobal čistotě Adamově. 70 národů tvořilo jakoby protiváhu Jakovovy rodiny. Úkolem židovského národa je pozitivně působit na spiritualitu národů světa a zůstat přitom jimi neovlivněn. Jalkut cituje verš Ab 3:6 (B-h) stanul a měří zemi a vysvětluje: B-h zhodnotil všechny národy světa a jedině židovský národ shledal způsobilým k přijetí Tóry. Cituje v této souvislosti také Šimona bar Jochaje, který vykládá rozdíl mezi Izraelem a ostatními národy alegoricky: Oslu a psovi byl na hřbet naložen náklad; osel nesl 5 pytlů, pes 2. Ale pes začal zběsile štěkat, a tak mu byl jeden pytel odňat a naložen na osla. Pes však štěkal čím dál víc, až mu z hřbetu sňali i poslední pytel a přidali jej oslovi. Stejně tak i národy světa řekly: Ať Židé nesou odpovědnost za sedm noachických zákonů. Gemara (Avoda zara) říká v midraši, že na konci věků B-h oznámí světu, ať k Němu přijdou pro odměnu ti, kdo mají podíl na Tóře. A každý národ světa bude prohlašovat, že on má také podíl, ale všechny budou odmítnuty, protože jejich nárok nebude ničím podložen. Ale národy světa si začnou stěžovat, že B-h protežuje židovský národ. Ukáže se však, že všechny národy měly možnost a příležitost- i když nepřikládaly duchovnímu světu žádný význam, přesto jim byla Tóra nabídnuta, ale ony toho nevyužily. Sforno uvádí, že když Tóra v úvodní kapitole knihy Šemot (Ex) vypočítává Jakovovy potomky, zaznamenává jménem pouze Jakovovy děti, ale ne jeho další potomky. Podle Sforna tím Tóra sděluje, že každý z Jakovových synů měl svou vlastní úroveň duchovnosti, a třebaže všech 70 členů Jakovovy rodiny mělo specifickou spiritualitu, ne všichni byli na téže úrovni jako jeho synové. Maharal poznamenává ve spise Gevurat hašem, že k zotročování Izraelitů v Egyptě došlo až po Jakovově smrti, předtím (díky vysokému stupni duchovnosti Jakova) zlo nenarušilo spiritualitu jeho rodiny. Od Jakovovy smrti však začala duchovní nečistota Egypta pronikat k Izraelitům a ti ztratili spojení se svou svatostí; kdyby B-h nevyvedl národ z Egypta, zanikli by. Všechny tragédie v dějinách světa nám říkají totéž: jediným bezpečím je B-h a jediný způsob, jak být v bezpečí, je poslouchat vůli B-ží. V selichot se říká mj. Jednej s námi, jak jsi slíbil... A přes všechno (=přes všechna vaše pochybení) když bude (Izrael) v zemi svých nepřátel, nezavrhnu jej, nezapudím, abych jej zničil, nezruším smlouvu s nimi, protože já jsem Hospodin, jejich B-h. Gemara v traktátu Megila uvádí, že nezavrhnu znamená babylonský exil, v jehož průběhu poslal B-h národu Daniela, Chananju, Mišaela, Azarju. Ti poslední tři byli vrženi do rozpálené pece za to, že odmítli klanět se soše Nabuchadnezara (babylonského krále, který dal zničit 1.Chrám). Daniel byl hozen do lví jámy. 2

3 Jejich vysláním B-h jasně projevil, že národ i přes jeho hříchy nezavrhne. Nezapudí znamená exil řecký: během něj poslal B-h národu Chasmonajim a Matitjahu (aktéry Makabejských válek, obnovitele Chrámu, jak víme z příběhu chanukového zázraku). B-h poslal i Mordechaje a Ester, kteří zachránili národ před Hamanovým plánem zahubit všechny židovské muže, ženy i děti. Nezruší smlouvu odkazuje k Jehudovi ha Nasí, který shromáždil a uspořádal Ústní zákon a jemuž za to přísluší přívlastek rabenu Jehuda hakadošnáš svatý rabi Jehuda (vedle Mošeho je jediný, kdo je označován jako rabenu- náš rabi ). B-h svůj národ nikdy neopustil, vždy mu dal výjimečné duchovní vůdce, kteří svým generacím předali správné pochopení jejich dědictví. Gemara říká, že když se někdo modlí za potřeby svého bližního a on sám potřebuje totéž, B-h vyplní nejdřív potřeby toho, kdo se takto modlí- právě proto, že prosil za druhého, a ne za sebe. Verš paraši říká: Moše předstoupil a přednesl všechna slova písně lidu, on i Hošea bin Nun. Jehošua tu kupodivu není uváděn jménem, jež mu dal Moše, ale svým původním jménem Hošea. Proč, a proč právě v den, kdy má převzít vůdcovství po Mošem? Snad právě proto, že v tomto okamžiku bylo nutno uvědomit si zcela střízlivě, že již nebude mít za sebou Mošeho velikost a zůstane úplně sám; a musel si uvědomit, odkud pochází jeho vlastní velikost- je odrazem velikosti Mošeho. Haftara se drží tématu Mošeho písně. Tato haftara se čte vždy o šabatu mezi Jom kipur a Sukot a čte se rovněž sedmý den Pesachu. V modifikované podobě je obsažena v Ž 18. Tak jako Moše, i král David zpívá chvály Hospodinu. David prožil velmi bouřlivý, bohatý život a vzdává B-hu díky za své úspěchy a vítězství. Ohlíží se zpátky po svém životě pohledem vědoucím a chápajícím. Nazývá B-ha skálou, pevností, vysvoboditelem. Uvědomuje si, že on sám byl vykonavatelem jednoho z B-žích slibů, totiž uvedl v život davidovský rod, jenž postaví Chrám a z něhož vzejde mesiáš. Rav Aba uvádí: Nikde není lépe zjeven čas příchodu mesiáše, než v Dan 12:7: Slyšel jsem muže oblečeného ve lněném oděvu Zvedl svou pravici i levici k nebi a přísahal při Věčném, že k času a časům a polovině času, až se dovrší roztříštění moci svatého lidu, dovrší se i všechno toto. Talmud k tomu říká: mesiáš ben David nepřijde, dokud všechny nešamot- duše nevyjdou ven z těla. Co to znamená? Talmud jasně poznamenává na adresu všech, kdo se snaží vypočítat dobu příchodu: Zoufalství padne na ty, kdo počítají příchod mesiáše protože když vypočtený čas nastane a mesiáš se neobjeví, řeknou, že nepřijde nikdy. A vskutku, kdykoli byl zveřejněn nějaký přesně vypočtený termín a minul, aniž se co stalo, vždy zavládla skleslost a smutek. Všechny výpočty jsou však jen náš, lidský způsob měření času, vycházející z oběžné dráhy kolem Slunce. Ale je i B-ží měření času. Kabalisté to vysvětlují pomocí pojmu svatých jisker. Jako jiskry svatosti je označován duchovní potenciál ve světě. Ve všem, co existuje, je obsažena jiskra svatosti, ať to patří k přírodě živé či neživé. Bez těchto jisker nemůže existovat život; a těchto jisker není neomezený počet- podle kabalistů je jich právě tolik, aby byl svět stvořen, aby dále existoval a lidstvo mělo vše potřebné, aby mohlo využít světa k naplnění B-žího záměru dějin; ani o jednu více nebo méně. Svaté jiskry procházejí z tohoto světa do horních světů a každá jiskra, jež se vrátí k svému zdroji, přispěje k zdokonalení světa a k naplnění B-žího plánuk přiblížení příchodu mesiáše. Až budou všechny jiskry využity, přijde mesiáš. Čas mezi prvním okamžikem Stvoření a příchodem mesiáše neměří se tedy pravidelným obíháním nebeských těles po vymezených drahách, ale tím, jak se daný počet jisker spotřebovává k naplnění B-žího plánu. Velkolepost Davidovy písně inspiruje a povzbuzuje generace Židů po tisíciletí, takže si uvědomují B-ží ochranu a dobrotu. Závěrečná slova písně asi známe zpaměti, neboť jsou včleněna do Birkat hamazon. Paraša i haftara vyjadřují dokonale přechod od Jom kipur k Sukot. Jom kipur je zakončen po Neile, kdy prohlásíme absolutní B-ží vládu nad světem i nad vším v něm. Prožitkem Jom kipur dojdeme- byť i jen na okamžik- k pochopení, že B-h je spravedlnost i milosrdenství, že B-h přírody a B-h lidstva je jeden a tentýž. Uznáváme, že svět funguje podle vůle B-ží a reaguje na naše skutky. Vše, co se stane, je B-žím záměrem a je k prospěchu a užitku nám i budoucím generacím. Moše v Ha azinu i David ve své písni uznávají B-ží spravedlnost jako nejvyšší projev Jeho soucitu a slitovnosti. My to vyjádříme i tím, že budeme sedm dní přebývat v provizorním příbytku- suce, jak naši předkové přebývali 40 let v poušti. Radujte se, přikazuje se nám v tomto období. Je snadné se radovat, s vědomím B-ží dobroty. 3

4 SUKA - stánek Je typickým znakem svátku Sukot, posledního ze tří poutních svátků, které v dobách Chrámu bylo nutno strávit v Jeruzalémě, sídle ústřední svatyně. Suku- dočasný příbytek by měl každý pro svou rodinu postavit vlastníma rukama, i kdyby byl významnou osobou, protože moci vykonat micvu sám je čest. Micva suky však je splněna i vypůjčenou sukou. Je záslužné začít se stavbou suky bezprostředně po skončení Jom kipur, přejít od jedné micvy k druhé, neboť máš-li příležitost k micvě, neotálej s jejím vykonáním. Halacha má přesná pravidla pro suku, uvádí minimální i maximální velikost a další podrobnosti; existuje mnoho rozličných názorů, už jen pokud jde o stěny a zakrytí stropu. V zásadě by suka měla stát na čistém místě a její stěny mají být natolik pevné, aby se nezbortily při náporu větru či nesesunuly tak, že by suka přestala být funkční. Také má být tak postavená, aby průvan či vítr nezhasil svíce v ní. Stěny bývají většinou ze dřeva; není-li dost materiálu pro všechny čtyři stěny, udělají se jen tři celé, namísto čtyř necelých. Velikost by měla odrážet základní charakter suky= provizorium. Suka by měla stát sama, ne být o něco opřená. Důležité je zakrytí suky- nemá pevný strop, ale zakryje se nahoře větvemi či rákosem tak, aby mezerami prosvítalo světlo a večer byly vidět hvězdy. Zakrytí by mělo i po seschnutí poskytovat více stínu než světla- kdyby však bylo zakrytí natolik silné, že by jím nepronikl ani hustý déšť, bude suka nepřijatelná. Suku je možno zakrýt jen přírodním materiálem, tj. co vyrostlo z půdy a je od ní oddělenonelze postavit suku pod stromem tak, aby strop tvořily větve stromu. Pokud je strop kryt rákosem, rákos by neměl být svázaný do otepí. Lze postavit suku nastálo (tj. její stěny a každý rok se čerstvě dá zakrytí a výzdoba). Nad zakrytím pak může být sklápěcí střecha na pantech, která se v případě deště dá sklopit a po ustání deště opět odklopit, takže uvnitř suky zůstane sucho a micvu pobývání v suce lze řádně plnit. Má-li suka sklápěcí střechu, nutno ji při zakrývání stropu větvemi nejdřív odklopit. Halachické diskuse se dotýkají i toho, kde lze či nelze suku postavit: je možno (za určitých podmínek) postavit suku na lodi či na voze, ale ne na stromě či na velbloudu (strom i zvířata jsou o svátku mukce). Nelze také postavit jednu suku na druhé (spodní by pak měla dvojí zakrytí). Když se po svátku suka rozebírá (lze to až po Simchat tora), nemělo by se šlapat po deskách stěn, ani jich využít k nějakému nedůstojnému účelu, protože předtím sloužily k vykonání micvy. Pokud během svátku suka spadne, může se znovu postavit o chol hamoed- prostředních dnech svátku, ne v plně sváteční den. Uvnitř se suka zařídí, aby se v ní dalo sedět, jíst (případně spát) a vyzdobí, aby pobyt v ní byl co možná příjemný; a měla by se udržovat upravená. Jestliže ke stropu zavěsíme ovoce, musíme mít na mysli, že celou dobu je zakázáno mít z něj prospěch (nejíme je) a o šabatu či svátku je zakázáno se ho dotknout (mukce). V suce nemá být nic nedůstojného (velké hrnce na vaření, vědra, kotlíky ) ani nečistého (nočník), ani v ní nic nedůstojného dělat, např. mýt nádobí (kromě vypláchnutí sklenic), vařit či vykonávat tělesnou potřebu. Sexuální styk je dovolen. Dokud je v suce něco nevhodného, nesmí se říci požehnání Lešev besuka. Toto požehnání řekneme, i když navštívíme přátele v jejich suce. V době svátku Sukot je v Izraeli babí léto, běžně se tam tedy v suce i přespává. V našich končinách plníme povinnost pobývat v suce tím, že tam jíme hlavní jídla (drobné občerstvení lze mimo suku), sedíme s přáteli, zabýváme se studiem Tóry, diskutujeme, bavíme se apod. Je dobré pozvat do suky i své přátele. Povinnost přebývat v suce platí pro muže, ženy tuto povinnost nemají, ani děti, ale otec by měl synky starší než pět let, učit jíst v suce. Přebývání v suce se nevztahuje na osobu nemocnou a zproštěn je také ten, kdo ji ošetřuje. Pobývání v suce byli zproštěni i otroci. Člověk na cestách je osvobozen od jezení v suce přes den, ale může-li najít suku bez obtíží, měl by micvu splnit; ten, kdo cestuje kvůli micvě a je pro něj obtížné najít suku, je zproštěn povinnosti. Když prší, člověk je zproštěn povinnosti pobývat v suce (to platí, je-li déšť tak silný, že by zničil jídlo anebo tak, že kdyby takto zatékalo do pokoje v domě, musel by se vystěhovat do jiného pokoje), také když je natolik chladné počasí, že jídlo v suce zamrzá. První a druhý den svátku však musíme udělat kiduš a sníst v suce alespoň kousek chleba, bez ohledu na nepříznivé počasí. Pokud člověk v suce trpí zimou, vichrem, a také pokud je v tom místě zápach, je po prvních dvou večerech zproštěn povinnosti přebývat tam- avšak jen v tom případě, když suku postavil náležitým způsobem a jen náhoda zavinila problém. Jestliže však někdo postavil suku na místě, kde je stálý zápach nebo kde se bojí spát, nesplní povinnost jezením v suce. 4

5 Svátek SUKOT Svátek se slaví v Izraeli 8 dní, v diaspoře 9. Plně sváteční (jom tov) jsou 1. a 2. den, a pak 8.a 9. den. Sukot má spojitost s ukončením zemědělského roku: veškerá úroda je již sklizena a pod střechou, lze se tedy oddat radosti a je čas děkovat B-hu za plody země. Svátek je připomínkou Exodu z Egypta- Tóra říká, že první den odešli Židé z města Ramses a utábořili se na místě zvaném Sukot. Pokud jde o další významy slova suka, u tanaitů existují různé názory: podle rb. Eliezera to odkazuje k oblakům slávy, jimiž B-h obklopil bnej jisrael v poušti na ochranu před horkem a sluncem, podle rb. Akivy to označuje skutečné přístřešky, jež si Izraelité udělali při putování pouští, aby se chránili před sluncem. Stojí za povšimnutí, že ačkoliv Židé vyšli z Egypta v měsíci nisanu, B-h nepřikázal micvu suky v tomto měsíci, neboť tehdy v Erec jisrael začíná letní období, kdy je běžné stavět si přístřešky na ochranu před sluncem a nebylo by tedy zřejmé, že je stavíme proto, abychom splnili příkaz Hospodinův. Micva suky je naopak přikázána v měsíci tišri, tj. na začátku období dešťů, kdy se lidé stěhují z letních přístřešků do svých domů. Tak totiž bude evidentní, že v suce pobýváme jen kvůli splnění micvy. Přebývání v suce má ještě další významovou rovinu: vycházíme z bezpečí a pohodlí našeho příbytku do svobody, kde sice zakoušíme nepřízeň počasí, ale jsme v užším kontaktu s B-hem, tj. bez zatížení hmotným pohodlím: uvědomit si potřebu skromnosti a pokory ve svém životě. Máme možnost vnímat intenzívněji oba protipóly: dočasnost svého života a věčnost B-ha. Dalším výrazným znakem svátku Sukot jsou arbaa minim-čtyři druhy. Větev datlové palmylulav (podle ní se i celý svazek čtyř druhů nazývá lulav), 3 větvičky myrty, 2 větvičky vrby a etrogcitrusový plod. Jsou dána podrobná pravidla pro vzhled jednotlivých druhů, jejich velikost, uspořádání listů apod. V zásadě by měly být svěží, zelené, s vrškem neodlomeným, listy by neměly opadávat. Opatřit si kvalitní lulav a etrog je docela nákladná micva. Větvičky myrty a vrby se svážou dohromady s palmovou větví do jednoho celku (pozor na to, aby všechny větvičky byly svázány tak, jak rostou, tj. odříznuté místo je dole a spodní konec všech druhů by měl být ve stejné rovině, takže uchopením lulavu budeme držet i ostatní druhy). Lulavem se potřásá při Halelu a hakafot (obcházení bímy). Při potřásání lulavem vezmeme do pravé ruky lulav a do levé etrog (člověk levák naopak), řekneme patřičné požehnání (před požehnáním se etrog drží stopkou nahoru, po požehnání se otočí stopkou dolů. První den Sukot se říká i požehnání Šehechejanu.). Před požehnáním bychom neměli nic jíst. Poté držíme lulav i etrog těsně u sebe, jako jeden celek. Potřásá se všemi směry v pořadí: východ, jih, západ, sever, nahoru, dolů, opět podle stanovených pravidel. Symbolizuje se tím, že B-h je všude kolem nás, do všech světových stran sahá a nad všemi živly vládne jeho moc i sláva. Šest směrů potřásání je i narážka na šest dní týdne, kdy se tato micva plní- kromě šabatu (o šabatu je lulav mukce). Nezletilý nevezme do ruky etrog ani lulav dřív, dokud nad ním dospělý neřekne požehnání. Aby lulav zůstal svěží a zelený, dáme jej do vody; v plně sváteční den lze lulav jen umístit zpět do vody a dolít vodu, ale ne vodu v nádobě vyměnit, to lze jen o prostředních dnech. Vrba rychle vadne, je možno dávat ji každý den čerstvou- to je zkrášlení micvy. Čtyři druhy vychází z Lv 23:39-40: vezmete plody ušlechtilých stromů, palmové ratolesti, větve myrtových keřů a potočních topolů a sedm dní se budete radovat před Hospodinem, svým B-hem. Jsou také bohaté symbolikou. Erec jisrael je země, odkázaná na dešťové srážky, čtyřmi druhy vyjadřujeme prosby o dostatek vody- vrba roste u potoků a rybníků, myrta i etrog potřebují k svému růstu dostatek vláhy, palma roste v oázách pouště a ohlašuje poutníkům, že voda je nablízku. Midraš Vajikra raba uvádí, že arbaa minim představují židovský národ, který je tvořen různými jedinci: Jako má etrog vůni i chuť, tak někteří Židé oplývají znalostmi Tóry i dobrými skutky; jako má datlová palma chuť, ale ne vůni, tak někteří Židé vynikají znalostmi Tóry, ale ne dobrými skutky; jako myrta voní, ale je bez chuti, tak někteří Židé mají dobré skutky, ale ne znalosti Tóry; a jako vrba u potoka, nemající chuť ani vůni, i někteří Židé jsou bez znalostí Tóry i bez dobrých skutků. A co udělal Svatý, budiž požehnán? Nebylo možno zničit je všechny. Řekl tedy: Ať jsou svázáni všichni dohromady jako bratři, a ať žádají odpuštění jeden za druhého. Jiný výklad přirovnává čtyři druhy podle jejich tvaru k orgánům lidského těla: etrog= srdce, lulav= páteř, myrta (její listy)= oči, vrba (listy) = ústa. Dohromady symbolizují, že pouze ten, kdo má laskavé srdce, rovnou páteř, přející oko a cudnou řeč je skutečně dobrý člověk. Další výklad spojuje jednotlivé druhy s praotci a pramatkami národa: vůně etrogu- krásné stáří Avrahama; tvar listů lulavu- dlaně Jicchaka, jimiž se opřel o oltář, když ho jeho otec Avraham chtěl obětovat na hoře Morija; množství lístečků myrty- Jakov, který měl mnoho synů; vrba, jež bez vody nevydrží a uschne- Josef, který zemřel jako první z Jakovových synů. Podobně etrog představuje krásné stáří Sáry; palma (na níž rostou sladké datle, ale i nepříjemné ostny)= Rivka, jež porodila Jakova i Esava; myrta se svými četnými listy= Lea, která 5

6 porodila nejvíce synů-šest; vrba, jež brzy usychá= Rachel, která zemřela předčasně. O Sukot, tak jako o jiných svátcích, máme projevovat pohostinnost a pozvat hosty do suky. Podle tradice přichází každý den svátku do suky neviděn i jeden z ušpizin ilajim, nade vše vznešených hostů- Avraham, Jicchak, Jakov, Moše, Aharon, David- a přivádí s sebou ostatní. Ale nevstoupí do suky, jestliže vidí, že do ní nejsou zváni hosté. Všichni jmenovaní měli jedno společné: část svého života prožili putováním bez jistoty- Avraham odešel na B-ží výzvu z rodné končiny do zaslíbené země, Jicchaka zatlačili Kenaanci do pouště, Jakov prchal před Esavem, Josef byl prodán do otroctví, Moše s Aharonem putovali spolu s celým národem pouští a David se v mládí skrýval před nenávistí Saula. Každé z uvedených sedmi jmen je rovněž spojováno s některou z B-žích vlastností: Avraham- láska (měl rád všechny bytosti a byl k nim laskavý), Jicchakbázeň před Hospodinem (jen proto se podvolil otci), Jakov- krása prozíravosti (s níž Jakov řídil svou rodinu), Josef- spravedlnost (zůstal spravedlivý i v nepřátelském Egyptě a v nepříznivé situaci), Moše věčnost- tj. věčná je Tóra, kterou Moše obdržel na hoře Sinaj a předal národu, Aharon- čistota a sláva (pojící se s kněžskou službou), David- království (jeho potomci jsou dědičnými králi Izraele a z jeho rodu vzejde mesiáš). Celých 8 (9) dní svátku se říká celý Halel. Co se čte z Tóry: 1.den: Lv 22:26-23: 44 (kdy je zvíře způsobilé k oběti, přehled svátků a slavností), maftir Nu 29: (oběti, jež se toho dne přinášely v Chrámu), haftara Zach 14:1-24. Haftara mluví o katastrofických válkách proti Gogovi z Magogu, jež vyústí do konečného vykoupení a mesiášského věku. Podle Rašiho se toto téma spojuje se Sukot kvůli proroctví, že národy, jež války přežijí, připojí se každý rok k Izraeli v oslavě svátku Sukot. Nimukej Josef cituje tradici, že vítězství nad Gogem z Magogu bude dosaženo v měsíci tišri. Rb.Hirsch si všímá vnitřní souvislosti jmen Gog a Sukot: jméno Gog jasně odkazuje ke gag-střecha, strop, opak suky, nestabilního přístřešku krytého jen listovím. I celé dějiny lidstva toto vyjadřují- jako se lidé chtějí zabezpečit před svými pozemskými současníky pevnými hradbami, tak sami sebe klamou domněnkou, že se mohou zabezpečit proti tomu, co je stihne shůry. Domnívají se, že je chrání jen jejich vlastní schopnosti a drží tedy svůj osud pevně v rukou, jsou na B-hu nezávislí. Války proti Gogovi z Magogu jsou tedy bojem důvěry v B-ží ochranu proti klamným iluzím o lidské velikosti. Zacharjovo proroctví přišlo v kritické chvíli židovských dějin: 17 let poté, co král Kýros dal svolení vybudovat 2.Chrám, byla stavba zastavena na příkaz krále Achašveroše, který popřál sluchu pomluvám okolních národů, žijících v okolí Jeruzaléma. Ve zbídačelém židovském obyvatelstvu zavládlo zoufalství a nízká morálka. Nato B-h vyslal Zacharju s poselstvím, aby národ pod vedením Zerubabela a Jošui přemohl strach a dokončil stavbu Chrámu. Slíbil, že uspějí a vskutku také krátce nato král Dareios zrušil předchozí nařízení. Zacharjovo proroctví končí tím, že národy světa uznají Hospodina za jediného vládce a Izrael za B-ží lid. Toto uznání se bude slavit o Sukot. 2.den: Lv 22:26-23: 44, maftir Nu 29: 12-16, haftara 1 Kr 8: Král Šlomo i národ zasvětili Chrám nádhernou čtrnáctidenní oslavou. Z ní posledních 7 dní byl svátek Sukot- radost Izraele z Chrámu se spojila se Sukot- svátkem radosti (zman simchatenu). Šabat tento týden začíná v pátek v 17 53, a končí v sobotu v Délka dne je 11 hod 12 min; délka skutečné hodiny činí 56 minut, východ jitřenky 6 05; doporučený čas ranní modlitby (talit a tfilin) v 5 56 hod; východ slunce v 7 01; polovina dne 12 38; čas odpolední modlitby (mincha gedola) ve 13 15, (mincha ktana 15 53, plag mincha 17 03) západ slunce (škia) 18 13; východ hvězd v podle Holešova (jihovýchodní Morava); Čechy + 10 minut;podle kalendáře Kaluach Šavua tov שבוע טוב) ) - dobrý týden vydává Olam - Společnost Judaica Holešov, Osvobození 1133, Kontaktní osoba Jiří Richter, tel

Noach a potopa světa. kapitola třetí [ M ]

Noach a potopa světa. kapitola třetí [ M ] Obsah Místo úvodu. Na počátku bylo, nebylo. Adam a Chava, strom poznání a první hřích. Noach a potopa světa. Babylonská věž. Avraham. Jicchak první pohřeb, svatba a pronásledování. Jákov a Esav, dva bratři,

Více

Výklad k sidře Cav (Leviticus 6,1 8,36)

Výklad k sidře Cav (Leviticus 6,1 8,36) שבוע טוב Číslo 73/5768 19.březen 2008 Výklad k sidře Cav (Leviticus 6,1 8,36) Největším darem B-ha lidstvu je svobodná vůle; ale své svobodné vůle musíme užívat tak, abychom si zasloužili a udrželi náš

Více

Výklad k sidře Acharej mot (Leviticus 16,1 18,30)

Výklad k sidře Acharej mot (Leviticus 16,1 18,30) שבוע טוב Číslo 77/5768 17.dubna 2008 Výklad k sidře Acharej mot (Leviticus 16,1 18,30) Po smrti dvou synů Aharonových řekl B-h Mošemu: Promluv k svému bratru Aharonovi, ať nevstupuje v libovolné době do

Více

Kompletní obsah KŠA Kniha I. Díl I.

Kompletní obsah KŠA Kniha I. Díl I. Kompletní obsah KŠA Kniha I. Díl I. Str. 19 Kpt. 1 - Ranní vstávaní Str. 23 Kpt. 2 - Ranní mytí rukou Str. 27 Kpt. 3 - Cudnost, uměřenost oděvu Str. 30 Kpt. 4 - Použití záchodu Str. 32 Kpt. 5 - Čistota

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Výklad k sidře Vajelech (Deuteronomium 31,1 30)

Výklad k sidře Vajelech (Deuteronomium 31,1 30) שבוע טוב Číslo 100/5768 1.října 2008 Výklad k sidře Vajelech (Deuteronomium 31,1 30) Nyní si tedy napište tuto píseň. Uč jí syny Izraele, říká verš naší paraši. Zmíněnou píseň budeme číst příští týden

Více

Píseň: 662 Do země se skrývá + modlitba; Čtení: Est 9, 20-32. Milé sestry, milí bratři,

Píseň: 662 Do země se skrývá + modlitba; Čtení: Est 9, 20-32. Milé sestry, milí bratři, Píseň: 662 Do země se skrývá + modlitba; Čtení: Est 9, 20-32 1 Milé sestry, milí bratři, v první části Est 9 došlo k rozuzlení celého příběhu: Nadešel třináctý den měsíce adaru, nadešel čas Hamanem vylosovaného

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

OBSAH. Předmluva 7. Doslov Vysoký rabín Lev 107 Pražský Maharal život a dílo 117 Slovník pojmů 119 Hebrejské a české přepisy biblických jmen 133

OBSAH. Předmluva 7. Doslov Vysoký rabín Lev 107 Pražský Maharal život a dílo 117 Slovník pojmů 119 Hebrejské a české přepisy biblických jmen 133 OBSAH Předmluva 7 První svíce Danielovo proroctví 11 Druhá svíce Babylonie, Persie a Řecko 23 Třetí svíce Řím 37 Čtvrtá svíce Izrael 49 Pátá svíce Svátek Chanuka 58 Šestá svíce Tři promluvy 73 Sedmá svíce

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom?

Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom? Kdy byl stvořen Měsíc? Záleží na tom? Stvořitelův kalendář je založen na Měsíci a Slunci, jak uvádí Písmo. S tím jak narůstají důkazy pro pravý kalendář, narůstají i pošetilé argumenty proti němu. Kdy

Více

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ PRO ZÁKLADNÍ ZNALOST STARÉHO ZÁKONA (Seznam sestavil Jean Louis Ska ve spolupráci s ostatními profesory Papežského biblického institutu.) Pentateuch Genesis Gen 1-3 (stvoření

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let Bible pro děti představuje Čtyřicet let Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2017 Bible for Children,

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv Člověk a společnost 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 1

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Otázky: Je snad člověk, který nikdy nezhřešil, horší než. jsou nejznámější biblické příklady návratu k Bohu?

Otázky: Je snad člověk, který nikdy nezhřešil, horší než. jsou nejznámější biblické příklady návratu k Bohu? Kapitola čtvrtá: O O kajícnících a spravedlivých a ר א נ יב פ ת י ל ל ל ר ח ק ו ל ר ב מ ר י הו ה Otázky: Je snad člověk, který nikdy nezhřešil, horší než Je snad člověk, který nikdy nezhřešil, horší než

Více

Krátký život pro zlaté tele

Krátký život pro zlaté tele Krátký život pro zlaté tele Ex 32: 1 Když lid viděl, že Mojžíš dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k Áronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Biblická mytologie. Starozákonní příběhy. Desatero a současnost Bloudění pouští a příchod do Kanaánu

Biblická mytologie. Starozákonní příběhy. Desatero a současnost Bloudění pouští a příchod do Kanaánu Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Desatero a současnost Bloudění pouští a příchod do Kanaánu Připomeňte základní události příběhu o Mojžíšovi

Více

Židovský kalendář a svátky

Židovský kalendář a svátky Cíle studenti znají a umějí popsat židovský kalendář uvědomují si, jak se liší židovské zvyky od křesťanských dokážou popsat podobnosti a odlišnosti židovského a křesťanského roku uvědomují si, že letopočet

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

Bible pro děti. představuje. Čtyřicet let

Bible pro děti. představuje. Čtyřicet let Bible pro děti představuje Čtyřicet let Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Jan Divecký. Židovské svátky. Kalendářem od Pesachu do Purimu

Jan Divecký. Židovské svátky. Kalendářem od Pesachu do Purimu Jan Divecký Židovské svátky Kalendářem od Pesachu do Purimu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nakladatelství P3K Praha U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010

ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU. Praha, 22. dubna 2010 ŽIVOTNÍ CYKLUS ÚSPĚCHU Praha, 22. dubna 2010 1. Životní cyklus soukromé společnosti 1. Rok 1991 Založení firmy 1. Rok 1993 BB Centrum před dokončením 1. Rok 1996 Rok zahájení 1. etapy BB Centra 1. Rok

Více

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael Judaismus Důležité výrazy k judaismu podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Šmílův DAF. Toldot 5772

Šmílův DAF. Toldot 5772 Šmílův DAF 29. chešvan 5772 26. listopad 2011 začátek šabatu: 15:50 konec šabatu: 17:00 Toldot 5772 Časy pro tento týden čas tfilin od 6:19 šma jisrael do 8:36 mincha od 12:10 západ slunce 16:07 tři hvězdy

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Číslo 19/5767 22.únor 07

Číslo 19/5767 22.únor 07 שבוע טוב Číslo 19/5767 22.únor 07 Proč se máme radovat z měsíce Adaru? Gemara k talmudickému traktátu Taanit praví, že když začíná měsíc Adar, tak každý by měl zakusit pocit radosti. Naopak když začíná

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními cykly setby a sklizně a po nich nazvaný. Nyní, po mnoha

Více

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY

PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY PUTOVÁNÍ SVATÉ RODINY O co jde? Obraz Svaté rodiny putuje během doby adventní až do Štědrého dne 24.12. po farnosti - od rodiny k rodině, od domu k domu. Může to být vyjádření naši ochoty nabídnout střechu

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh Judaismus יהדות Judaismus hebrejská bible - tóra připisovaný autor: Mojžíš předznamenává základní prvky náboženství zmiňuje historii Izraelitů. jediný všemocní Bůh stvořitel a prapůvodce vesmíru nemá žádnou

Více

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20

Smíření. Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Týden od 27. října do 2. listopadu 5 Texty na tento týden Dt 25,1; Lv 4,27 31; 6,19.23; 10,16 18; Jr 17,1; Mi 7,18 20 Základní verš Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více