NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA"

Transkript

1 NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA ČESKÝ JAZYK ČESKÝ JAZYK A LITERATURA metodický materiál pro školení NOVÁ MATURITA Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s novou maturitní zkouškou prosinec 2006

2 Metodický materiál vydalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání v rámci systémového projektu Kvalita I, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a to v úkolu 4A2U1 Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání. Projekt Kvalita I je realizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Autoři: Mgr. František Brož, Mgr. Gabriela Sittová Recenze: RNDr. František Barták, Mgr. Iva Kabeláčová, RNDr. Marie Vasileská, CSc. Grafická úprava: Luboš Zálom, DiS. V textu jsou použity vybrané pasáže: ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), z Katalogu požadavků k maturitní zkoušce český jazyk, který schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne pod č. j.: 4606/06-2 s účinností od školního roku 2007/2008, z Katalogu požadavků k maturitní zkoušce český jazyk a literatura, který schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne pod č. j /05-2/12 s účinností od školního roku 2007/2008, programu Krok za krokem k nové maturitě, interních materiálů CZVV, připravované vyhlášky MŠMT ČR. Metodický materiál vznikal v prosinci 2006, odpovídá tedy předpisům platným v tomto období.

3 obsah Maturitní zkouška (výňatek ze školského zákona) 4 Zkouška z českého jazyka ve společné části maturitní zkoušky 9 Struktura zkoušky 11 Strukturovaná písemná práce obecná kritéria hodnocení 12 Strukturovaná písemná práce vzor pro záznam odpovědi a její hodnocení 15 Zkouška z českého jazyka a literatury v profilové části maturitní zkoušky 16 O testových úlohách 17 Typy testových úloh 17 Příklady chybně konstruovaných testových úloh 22

4 Maturitní zkouška (výňatek ze školského zákona) Ustanovení 77-82, týkající se maturitní zkoušky, nabývají účinnosti Maturitní zkouška 77 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 78 Společná část maturitní zkoušky (1) Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 3 zkoušek, a to zkoušky z českého jazyka, zkoušky z cizího jazyka a z volitelné zkoušky. (2) Cizí jazyk žák volí z nabídky stanovené prováděcím právním předpisem. Žák může konat zkoušku pouze z toho cizího jazyka, který je vyučován ve škole, jejímž je žákem. (3) Volitelnou zkoušku koná žák z matematiky, občanského základu, přírodovědně technického základu nebo informačně technologického základu podle své volby. Škola zajišťuje přípravu žáka nejméně na dvě zkoušky podle věty první; tyto zkoušky stanoví školní vzdělávací program. (4) Zkouška z českého jazyka a zkouška z cizího jazyka se skládají z písemné části a ústní části. Volitelná zkouška se koná písemně. (5) Písemné části zkoušek společné části maturitní zkoušky jsou neveřejné. Účast je povolena pedagogickému pracovníkovi pověřenému funkcí zadavatele písemné části zkoušek (dále jen zadavatel ), školnímu maturitnímu komisaři (dále jen komisař ), řediteli školy a školním inspektorům České školní inspekce. Ostatní části zkoušek jsou veřejné. (6) Žák koná společnou část maturitní zkoušky ve škole, jejímž je žákem. Náhradní a opravnou zkoušku žák koná ve škole stanovené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. (7) Žák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí. 79 Profilová část maturitní zkoušky (1) Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek. Ve školách a třídách s vyučovacím jazykem národnostní menšiny je jednou z povinných zkoušek zkouška z jazyka národnostní menšiny. (2) Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek podle rámcového vzdělávacího programu, dále stanoví formu, témata a termíny konání těchto zkoušek. (3) Žák může dále konat nejvýše 4 nepovinné zkoušky. Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy a z nabídky stanovené ministerstvem. Ředitel školy, popřípadě ministerstvo v případě nepovinných zkoušek zadávaných ministerstvem, dále stanoví formu, témata a termíny konání nepovinných zkoušek.

5 (4) Zkoušky se konají formou a) vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí, b) ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, c) písemné zkoušky, d) praktické zkoušky, nebo e) kombinací dvou nebo více forem podle písmen a) až d). (5) Obhajobu maturitní práce a ústní zkoušky podle odstavce 4 písm. a) a b) koná žák po úspěšném ukončení posledního ročníku vzdělávání. Žák může konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, že nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně. (6) Před zahájením či v průběhu maturitní zkoušky náleží žákům 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, a to v termínu stanoveném ředitelem školy. (7) Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou písemných zkoušek a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka; praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti práce a u zdravotnických oborů z důvodu ochrany soukromí pacienta. (8) Žák koná profilovou část maturitní zkoušky ve škole, jejímž je žákem. Nepovinné zkoušky zadávané ministerstvem koná žák ve škole stanovené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. (9) Žák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí. 80 Orgány zajišťující maturitní zkoušku (1) Ministerstvo odpovídá za přípravu a metodické řízení průběhu maturitní zkoušky, za vedení evidence přihlášek a evidence výsledků maturitních zkoušek. Ministerstvo určuje obsah zkoušek zadávaných ministerstvem, k tomu vydává a zveřejňuje katalogy, a stanoví způsob a kritéria hodnocení maturitní zkoušky. Ministerstvo vydává osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce komisaře a hodnotitele. Ministerstvo je správcem 25) registru žáků přihlášených k maturitní zkoušce a jejich rodných čísel za účelem jejich identifikace. (2) Ministerstvo zřizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání jako organizační složku státu. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání je účetní jednotkou. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání zajišťuje společnou část maturitní zkoušky a zkoušky zadávané ministerstvem v rámci profilové části maturitní zkoušky, připravuje katalogy a zajišťuje odbornou přípravu pedagogických pracovníků k výkonu funkcí komisařů a hodnotitelů; dále zajišťuje výrobu a rozeslání zadání zkoušek krajským úřadům a vede evidenci přihlášek a výsledků maturitních zkoušek. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání je zpracovatelem 26) registru žáků přihlášených k maturitní zkoušce a jejich rodných čísel za účelem jejich identifikace a dále správcem registru pedagogických pracovníků oprávněných k výkonu funkce komisařů a hodnotitelů. (3) Krajský úřad vytváří podmínky pro přípravu a hodnocení společné části maturitní zkoušky ve svém správním obvodu a podílí se na organizaci jejího průběhu, zejména zajišťuje rozeslání zadání zkoušek školám a jmenuje předsedy zkušebních maturitních komisí, komisaře a hodnotitele. Krajský úřad dále stanoví školy, školská zařízení nebo jiná vhodná místa, ve kterých se hodnocení zkoušek zadávaných ministerstvem bude konat, a oznámí je Centru pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.

6 (4) Ředitel školy odpovídá za zajištění podmínek pro řádný průběh maturitní zkoušky ve škole a jmenuje zadavatele. (5) Ústní část společné části a profilová část maturitní zkoušky se koná před zkušební maturitní komisí s výjimkou písemných zkoušek a písemných částí zkoušek zadávaných ministerstvem. Zkušební maturitní komise se zřizuje pro každou třídu a obor vzdělání nebo pro více tříd, pokud se žáci vzdělávají ve stejném oboru vzdělání. Členem zkušební maturitní komise může být jmenován rovněž odborník z praxe, z vysoké nebo vyšší odborné školy. Na zkušební maturitní komisi se vztahují ustanovení 74 odst. 6 až 10 obdobně. (6) Předseda zkušební maturitní komise odpovídá za řádný průběh části maturitní zkoušky konané před zkušební maturitní komisí ve škole. (7) Komisař odpovídá za řádný průběh písemných zkoušek a písemných částí zkoušek zadávaných ministerstvem ve škole. (8) Zadavatel odpovídá za řádný průběh písemných zkoušek a písemných částí zkoušek zadávaných ministerstvem ve třídě. Zadavatel je oprávněn vyloučit žáka z písemné zkoušky a písemné části zkoušky zadávané ministerstvem, a to v případě, že žák použil nedovolené pomůcky nebo průběh zkoušky jinak vážně narušil; o vyloučení žáka ze zkoušky rozhodne zadavatel bezprostředně. (9) Hodnotitel hodnotí písemné zkoušky a písemné části zkoušek zadávané ministerstvem. (10) Komisařem, hodnotitelem a zadavatelem může být jmenován pouze ten, kdo splňuje předpoklady stanovené prováděcím právním předpisem; v případě komisaře a hodnotitele ten, kdo dále získal osvědčení o způsobilosti k výkonu této funkce vydané ministerstvem. 81 Další podmínky konání maturitní zkoušky (1) Žák koná maturitní zkoušku, náhradní nebo opravnou zkoušku na základě přihlášky podané řediteli školy. Ředitel školy zajistí předání údajů z přihlášek Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání, včetně rodného čísla žáka. (2) V případě, že žák zkoušku společné nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví, svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky zadávané ministerstvem řediteli školy, v ostatních případech předsedovi zkušební maturitní komise, má právo konat náhradní zkoušku. Nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy nebo předseda zkušební maturitní komise prominout. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku. (3) Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo pokud byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. (4) Ředitel školy vystaví žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. (5) Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední škole. (6) Žák, který již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou vykonáním maturitní zkoušky podle tohoto

7 zákona, nekoná společnou část maturitní zkoušky.žák, který již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou vykonáním maturitní zkoušky podle předchozích právních předpisů, nekoná společnou část maturitní zkoušky. Ředitel školy může žákovi uznat zkoušku profilové části maturitní zkoušky, kterou již žák vykonal v předchozím vzdělávání, pokud je obsahově srovnatelná se zkouškou profilové části v dané škole. (7) Žáci škol a tříd s vyučovacím jazykem národnostní menšiny mají právo skládat společnou i profilovou část maturitní zkoušky v českém jazyce nebo v jazyce národnostní menšiny s výjimkou zkoušky z českého jazyka, kterou skládají v českém jazyce. (8) Odlišným způsobem může být se souhlasem ministerstva ukončováno vzdělávání podle vzdělávacích programů ve vybraných třídách osmiletých nebo šestiletých gymnázií s výukou některých předmětů v cizím jazyce nebo ve školách zřízených na základě mezinárodní smlouvy, popřípadě se souhlasem ministerstva v dalších oborech vzdělání. Tato maturitní zkouška se považuje za maturitní zkoušku podle tohoto zákona, pokud žák vykoná také zkoušku z českého jazyka společné části maturitní zkoušky. (9) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. (10) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem a) termíny, formu, pravidla průběhu a způsob hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky, nabídku cizích jazyků společné části maturitní zkoušky a nabídku nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, období konání, pravidla průběhu a způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky, pravidla pro konání opravné a náhradní zkoušky a podmínky ke stanovení obsahu maturitní zkoušky, b) pravidla pro přípravu, organizaci a řízení společné a profilové části maturitní zkoušky, zajištění podmínek jejího průběhu a vyhodnocení výsledků a vymezení činnosti orgánů zajišťujících maturitní zkoušky, předpoklady pro výkon funkce zadavatele, hodnotitele a komisaře, podrobnosti o způsobu a formě jejich jmenování a o činnosti zkušební maturitní komise a výběru a jmenování jejích členů, c) pravidla o formě, způsobu a termínech podání přihlášky, o obsahu, termínech, formě a způsobu předávaní údajů z přihlášek, a rozsahu, obsahu, způsobu a formě vedení evidence podle 80 odst. 1 a 2, a o způsobu ochrany údajů v ní obsažených, d) podrobnosti o podmínkách a způsobu konání maturitní zkoušky žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a cizinců a konání maturitní zkoušky v jazyce národnostní menšiny. Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky 82 (1) Každý, kdo konal závěrečnou zkoušku nebo část maturitní zkoušky před zkušební maturitní komisí, může písemně požádat krajský úřad do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušky, o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky. (2) Krajský úřad rozhodne o žádosti ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení, a to tak, že výsledek zkoušky změní, nebo zruší a nařídí opakování zkoušky, pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek zkoušky; v opačném případě výsledek zkoušky potvrdí. Česká školní inspekce je povinna poskytnout krajskému úřadu součinnost při posuzování žádosti. Opakování zkoušky se koná nejpozději do 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí, a to před zkušební komisí, kterou jmenuje krajský úřad.

8 (3) Každý, kdo konal písemnou část maturitní zkoušky zadávanou ministerstvem, může písemně požádat ministerstvo do 8 dnů ode dne, kdy mu byl oznámen výsledek zkoušek, o přezkoumání výsledku této zkoušky. Ministerstvo žadatele písemně vyrozumí o výsledku přezkoumání nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti. (4) Každý má právo nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho osoby, které mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky.

9 Zkouška z českého jazyka ve společné části maturitní zkoušky Český jazyk patří mezi zkouškami zadávanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k těm, které žák skládá v rámci společné části maturitní zkoušky. Maturitní zkouška z českého jazyka je komplexní zkouška, skládá se z písemné a ústní části. Písemnou část tvoří didaktický test a strukturovaná písemná práce. Obě složky písemné části zkoušky se konají podle jednotného testovacího schématu, tzn. jsou zadávány souběžně na všech středních školách zakončených maturitní zkouškou. Doba trvání didaktického testu tvořeného uzavřenými testovými úlohami je 60 minut, doba trvání strukturované písemné práce, která je složena z úloh se široce otevřenými odpověďmi, je také 60 minut. Vyhodnocení didaktického testu probíhá centrálně, pro strukturovanou písemnou práci jsou každoročně v závislosti na jejím obsahu centrálně stanovována konkrétní kritéria hodnocení, koncepčně vycházející z obecných kritérií hodnocení uvedených v katalogu a z jejich rozpracování, které je obsaženo v tomto metodickém materiálu. Didaktický test, strukturovaná písemná práce a ústní zkouška mají vzhledem k celkovému hodnocení maturitní zkoušky z českého jazyka třetinovou váhu. Ústní část zkoušky se koná před zkušební maturitní komisí v termínu stanoveném ředitelem školy. Pro ústní část zkoušky Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání stanovuje kánon titulů z české i světové literatury, z něhož si žáci vybírají 20 titulů. Kánon je součástí Katalogu požadavků k maturitní zkoušce český jazyk. Při výběru ze seznamu titulů žák musí respektovat podmínky uvedené v následující tabulce. okruh próza poezie drama celkem literatura do konce 18. století min. 3 tituly 1 min. 3 literatura 19. století min. 2 2 min. 1 min. 1 min. 4 literatura 20. a 21. století min. 2 min. 2 min. 2 min. 6 3 V seznamu titulů je rovnoměrně (tj. v relaci od 40 % : 60 % do 60 % : 40 %) zastoupena česká a světová literatura. Vybrané tituly žáci nahlásí škole v termínu, který bude stanovený vyhláškou. Žákův seznam děl zároveň tvoří seznam jeho maturitních zadání, z něhož si jedno losuje. Po vylosování zadání má žák 15 minut na přípravu ke zkoušce, samotná zkouška před zkušební komisí trvá 15 minut. Všichni žáci konají ústní zkoušku podle pracovního listu, který je tvořen výňatkem z daného titulu, výňatkem z neuměleckého textu a závaznou strukturou zkoušky. Závazná struktura zkoušky je tvořena čtyřmi základními oblastmi: analýza výňatku z uměleckého díla (charakteristické rysy výňatku, a to s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla) obecně kulturní a literárněhistorický kontext díla obsahové porovnání výňatku z uměleckého textu s výňatkem z textu neuměleckého typické rysy daného neuměleckého textu, jeho stylová a jazyková charakteristika Tyto čtyři základní oblasti je nutné vždy dodržet, jejich rozsah centrálně stanovován nebude. Zde mohou vyučující (zkoušející) uplatnit svůj individuální přístup a jednotlivé oblasti si mohou podrobněji rozpracovat podle vlastních potřeb. Výňatky z uměleckého i neuměleckého textu v pracovním listu připravuje předmětová komise dané školy na základě seznamů nahlášených žáky, nebo školy mohou využít archivu výňatků z uměleckých i neuměleckých textů, zpracovaného Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Tento centrální archiv výňatků bude v základní podobě připraven do konce září roku Při vývoji pracovních listů předmětovými komisemi platí následující nepřekročitelné zásady: Rozsah každého z obou výňatků nesmí přesáhnout rozsah jedné strany formátu A4 (jako měřítko použito písmo Times New Roman, velikost 11, jednoduché řádkování), minimální rozsah není stanoven. 1 Minimálně jedním titulem musí být zastoupena česká i světová literatura. 2 Minimálně jedním titulem musí být zastoupena česká i světová literatura. 3 Minimálně dvěma tituly musí být zastoupena česká i světová literatura, tzn. ve vztahu česká : světová literatura je při minimální volbě žáka v okruhu literatura 20. a 21. století možný poměr titulů 2:4, 3:3, 4:2.

10 Mezi výňatkem z uměleckého a neuměleckého textu musí být obsahová souvislost, přičemž míru této souvislosti nelze obecně stanovit - to je totiž předmětem zkoušky, viz bod 3 ve struktuře ústní zkoušky; výňatek z uměleckého textu musí samozřejmě pocházet z kanonického titulu. Nelze měnit závaznou strukturu zkoušky (čtyři základní oblasti). Jednotlivé umělecké i neumělecké výňatky z textů lze libovolně kombinovat podle vlastních potřeb. Předmětové komise se tak mohou pohybovat po celé škále od varianty všechny pracovní listy staženy z centrálního archivu až po možnost všechny výňatky vlastní. Přechodná ustanovení Žáci, kteří zahájili studium ve čtyřletém cyklu a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií před , skládají ústní část zkoušky podle upraveného modelu: Pro ústní část zkoušky těchto žáků ředitel školy vybírá z kánonu v katalogu minimálně 40 titulů, maximální počet je omezen pouze celkovým rozsahem kánonu. Z tohoto školního kánonu si žáci vybírají 20 titulů. Pravidla pro výběr titulů z kánonu pro tyto žáky neplatí. 10

11 Struktura zkoušky z českého jazyka ve společné části maturitní zkoušky Písemná část zkoušky Ústní část zkoušky Didaktický test Strukturovaná písemná práce Ústní zkouška Čtenářské a základní jazykové dovednosti Ověřované znalosti a dovednosti Tvorba a úprava textů Didaktický test 1.1 ovládá pravidla českého pravopisu; 1.2 provede slovotvornou a morfologickou analýzu slovního tvaru; 1.3 pochopí význam pojmenování a dovede ho popsat; 1.4 provede syntaktickou analýzu věty, souvětí a textu; 1.5 prokáže porozumění celému textu i jeho částem; 1.6 rozezná základní charakter textu; 1.7 analyzuje výstavbu textu; 1.8 porovná texty, rozpozná v textu využití jiného textu; 1.9 orientuje se v interdisciplinárních souvislostech. Práce s uměleckým textem Literárněhistorický kontext díla Porovnání textů Práce s neuměleckým textem Strukturovaná písemná práce 2.1 dovede funkčně použít spisovný jazyk v písemném projevu; 2.2 posoudí kompoziční a jazykovou výstavbu textu; 2.3 opraví nedostatky v jednotlivých rovinách textu; 2.4 popíše s využitím základní jazykovědné terminologie text; 2.5 vystihne hlavní myšlenku/y textu; 2.6 nalezne v textu požadované informace; 2.7 interpretuje text; 2.8 reaguje na daný text; 2.9 transformuje text do jiné podoby; 2.10 nalezne a pojmenuje faktory a jevy, které činí text uměleckým, publicistickým, odborným aj., formálním/neformálním, přesvědčivým, přehledným aj.; 2.11 porovná různé druhy textů; 2.12 vytvoří text podle zadaných kritérií (dovede napsat krátké slohové útvary; zpracuje osnovu, konspekt, výpisky aj.); 2.13 dovede pracovat s informačními zdroji. Ústní zkouška 3.1 analyzuje a interpretuje s využitím znalostí základní jazykovědné terminologie různé druhy textů; 3.2 analyzuje a interpretuje s využitím znalostí z literární teorie i literární historie umělecký text; 3.3 využije při analýze a interpretaci textu mezipředmětové souvislosti; 3.4 formuluje výpovědi v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury. 11

12 Strukturovaná písemná práce obecná kritéria hodnocení SPP 0 bodů 1 bod 2 body 3 body 1. Požadovaná forma odpovědi dodržení délky textu; dodržení komunikační funkce textu nedodržení požadované délky textu; závažné nedostatky v dodržení komunikační funkce textu dodržení délky textu/dodržení komunikační funkce textu s nedostatky, které neovlivňují celkový smysl textu kratší/delší než požadovaná délka textu, která ještě nebrání dalšímu hodnocení práce; závažné nedostatky v dodržení komunikační funkce textu dodržení délky textu/dodržení komunikační funkce textu 2. Věcná správnost, výstižnost a relevantnost textu zpohledu obsahu zadání úlohy text se týká zadání, neobsahuje nesmysly ; myšlenková uzavřenost textu; vtextu nejsou odbočky od zadání, srozumitelnost; podstatnost uváděných informací vzhledem ke konkrétní komunikační situaci opakované věcné nesprávnosti/odbočení od zadání; text na hranicích srozumitelnosti nebo text nesrozumitelný, bez rozlišení relevantnosti informací, převládají nepodstatné informace ojedinělá závažná věcná nesprávnost/ opa-kované dílčí nepřesnosti, které neposunují smysl textu jako celku; myšlenková sevřenost textu opakovaně narušována, ještě srozumitelný text, opakovaně uváděny nepodstatné informace věcně správná odpověď s drobnými nepřesnostmi (např. formulačními) neměnícími smysl textu; myšlenkově sevřený text s ojedinělým narušením sevřenosti, dobře srozumitelný, ojedinělé nepodstatné informace věcně správná odpověď; myšlenkově uzavřený text, plně srozumitelný, uváděny podstatné informace 3. Jazykové prostředky slovní zásoba; vhodnost užití/spisovnost jazykových prostředků velmi omezená slovní zásoba, zcela nevhodně volené jaz. prostředky jednoduchá slovní zásoba, významné odchylky, opakované užití nevhodných prostředků pro danou komunikační situaci šířka slovní zásoby odpovídající zadání úlohy, drobné odchylky, ojedinělé užití nevhodných prostředků pro danou komunikační situaci široká slovní zásoba, jaz. prostředky vhodně voleny 12

13 4. Pravopis i, y u vyjmenovaných slov, po tvrdých a měkkých souhláskách; ě, je, bě, pě, vě, mě, mně ; velká písmena; kvantita hlásek (ú, ů, vynechání čárky nad písmenem); kvalita hlásek (vynechání háčku nad písmenem); psaní zkratek a zkratkových slov; dělení slov; psaní spřežek, spojovací čárky; psaní slov přejatých; jiná chyba, např.: chybně napsané slovo typu: babitschka [babička] 5. Tvarosloví správnost morfémů (předpony, morfologické švy, typ francouzští, hrad psáno s d, balicí x balící apod.); správnost grafická i významová (zejména u cizích předpon) 6. Větná a textová syntax interpunkce; shoda přísudku s podmětem; předložky s (se), z (ze); vazby, valence slov; slovosled; větosled; aktuální členění; logická výstavba textu strukturovanost textu odstavce; koherence a koheze textu tematické posloupnosti více než jedna pravopisná chyba bránící porozumění textu/měnící jeho smysl; více než tři pravopisné chyby nebránící porozumění textu/neměnící jeho smysl více než jedna tvaroslovná chyba bránící porozumění textu/měnící jeho smysl; více než tři tvaroslovné chyby nebránící porozumění textu/neměnící jeho smysl více než jedna syntaktická chyba bránící porozumění textu; více než tři syntaktické chyby nebránící porozumění textu ojedinělá pravopisná chyba bránící porozumění textu/měnící jeho smysl, opakovaná pravopisná chyba bránící porozumění textu/měnící jeho smysl; do tří (včetně) pravopisných chyb nebránících porozumění textu ojedinělá tvaroslovná chyba bránící porozumění textu/měnící jeho smysl, opakovaná tvaroslovná chyba bránící porozumění textu/ měnící jeho smysl; do tří (včetně) tvaroslovných chyb nebránících porozumění textu ojedinělá syntaktická chyba bránící porozumění textu; do tří (včetně) syntaktických chyb nebránících porozumění textu ojedinělá pravopisná chyba nebránící porozumění textu, opakovaná pravopisná chyba nebránící porozumění textu ojedinělá tvaroslovná chyba nebránící porozumění textu, opakovaná tvaroslovná chyba nebránící porozumění textu ojedinělá syntaktická chyba nebránící porozumění textu bez pravopisných chyb bez tvaroslovných chyb bez syntaktických chyb 13

14 Další pravidla pro hodnocení strukturované písemné práce Pokud je žákova odpověď hodnocena 0 bodů ve sledovaných oblastech 1 nebo 2, má daná úloha jako celek hodnocení 0 bodů. Pokud je žákova odpověď hodnocena 0 bodů ve dvou nebo třech sledovaných oblastech 4, 5 a 6, má daná úloha jako celek hodnocení 0 bodů. 14

15 Strukturovaná písemná práce - vzor pro záznam odpovědi a její hodnocení pole k nalepení čárového kódu pole, pokud ID štítek chybí RED IZO KKOV Jméno a příjmení Datum narození Třída Úloha 1 0 b. 1 b. 2 b. 3 b. Hodnocené oblasti body celkem 15

16 Zkouška z českého jazyka a literatury v profilové části maturitní zkoušky Český jazyk a literatura je v rámci nové maturity jednou z možných profilových zkoušek. Může tedy být součástí povinných zkoušek v profilové části maturity, jestliže tak rozhodne ředitel školy. Rovněž je vždy součástí nabídky nepovinných předmětů. I zkouška z českého jazyka a literatury tak může mít podobu obhajoby maturitní práce před zkušební maturitní komisí, ústní zkoušky, písemné zkoušky, event. zkoušky praktické a může se rovněž dít ve formě kombinace dvou nebo více uvedených forem zkoušky. Také toto rozhodnutí činí ředitel školy. Pro písemnou formu zkoušky bude Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání školám nabízen didaktický test (zkouška zadávaná ministerstvem). Doba trvání testu je stanovena na 90 minut. V průběhu testování není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky. Test je tvořen uzavřenými testovými úlohami a otevřenými testovými úlohami se stručnou odpovědí a je zadáván podle jednotného testovacího schématu. Absolvováním zkoušky z českého jazyka a literatury žák prokazuje osvojení oborových a částečně i mezioborových znalostí a dovedností potřebných při studiu bohemistiky a dalších vysokoškolských oborů, v nichž se znalosti a dovednosti z českého jazyka a literatury významnou měrou uplatňují. Žák, který koná maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury zadávanou ministerstvem, prokáže osvojení následujících znalostí a dovedností: zná a dovede používat základní lingvistickou a literárněvědní terminologii, využívá mezipředmětové vztahy; ovládá pravidla českého pravopisu; provede morfematickou, slovotvornou a morfologickou analýzu slovního tvaru; pochopí význam pojmenování a dovede ho popsat; provede syntaktickou analýzu věty, souvětí a textu; prokáže porozumění celému textu i jeho částem; rozezná základní funkčněstylový a žánrový charakter textu; analyzuje výstavbu textu; orientuje se v oblasti literárních druhů a žánrů; posoudí text vyprávění z hlediska naratologických kategorií; rozpozná specifické prostředky básnického jazyka (poetického postupu); rozpozná v textu využití jiného textu; orientuje se ve vývoji české a světové literatury. Očekávané znalosti a dovednosti jsou konkretizovány jako maturitní požadavky ověřované prostřednictvím didaktického testu v rámci maturitní zkoušky zadávané MŠMT. Katalog definuje maturitní požadavky tak, aby si je mohli osvojit žáci bez ohledu na typ navštěvované školy i programového dokumentu, z něhož vychází studijní plán dané školy. 16

17 O testových úlohách Typy testových úloh Testová úloha je základní stavební jednotkou každého didaktického testu. Kvalita testu se tedy odvíjí od kvality jednotlivých úloh. Každá testová úloha se skládá z několika částí, které se mohou různě proměňovat v závislosti na typu úlohy: výchozí text (graf, tabulka, mapa, schéma ): materiál, od něhož jsou odvozeny jednotlivé testové úlohy; kmen úlohy: zadání úlohy ve formě otázky, neúplného tvrzení, úkolu; alternativy: všechny nabízené možné odpovědi, tzn. správná odpověď / správné odpovědi a distraktory (nesprávné odpovědi); správné řešení: určení správné odpovědi. Zejména u otevřených úloh se širokou odpovědí je velmi obtížné správnou odpověď vystihnout s maximální přesností, často existuje několik variant správného řešení. Příkladem mohou být testové úlohy, ve kterých je úkolem řešitele přeformulovat celý text. Příklad struktury testové úlohy Výchozí text k úloze V rozhovoru s Monikou Zgustovou pro Quadernos d Arquitectura i Urbanisme v březnu 1987 [1] o přesnosti v kompozici románu se Milan Kundera zmiňuje o tom, jak nedokonalý překlad může způsobit významový posun díla. Připomínají se v něm klíčová slova některých Kunderových prací, třeba lítost v Knize smíchu a zapomnění [2], soucit v Nesnesitelné lehkosti bytí [3], slovo domov, s nímž se setkáváme v Umění románu [4]. Poslední Kunderův román, vydaný nejdříve ve španělštině a katalánštině, se zabývá dalším klíčovým slovem, a to steskem. Kmen úlohy Co označují číselné indexy v hranatých závorkách u některých výrazů? Alternativy A) číslo kapitoly, v níž se daný údaj či informace objevuje v textu poprvé B) odkaz na poznámky či bibliografické údaje pod čarou nebo na konci textu C) pořadí, v jakém se bude o dané problematice v textu dále hovořit D) význam přikládaný Milanem Kunderou takzvaným klíčovým slovům Správné řešení B) Uzavřené úlohy (Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj výchozího textu.) Za uzavřené jsou považovány úlohy nabízející několik alternativ, z nichž řešitel vybírá správnou odpověď, event. správné odpovědi. Nejběžnějším typem uzavřených úloh jsou úlohy s výběrem odpovědi, někdy rovněž nazývány anglickým termínem multiple-choice. Zadání úlohy má zpravidla, nikoli však nutně, formu otázky. Řešiteli úlohy jsou nabídnuty možnosti odpovědí alternativy. Obvykle se nabízejí 3-4, může jich ale být i více. Jedna z alternativ je správná odpověď: 17

18 Která z následujících vět obsahuje chybně utvořený tvar slova? A) Chicago proslavila v nedávné minulosti tradičně silná pozice podsvětí. B) Los Angeles bývá poměrně často v podzimních měsících ohroženo požáry. C) New York je tradičně silně nalazen proti demokratům i jejich příznivcům. D) Washington se pyšní rozsáhlými parky se sochami významných osobností. Řešení: C) Někdy se využívá i úloh, které jsou konstruovány tak, že je správných více alternativ. Taková testová úloha bývá pro řešitele obtížnější. V maturitních testech nebude tento typ úloh zastoupen. Výchozí text k úloze Čeští hokejisté začali přípravu na mistrovství světa ve Švédsku stejně jako loni prohrou v Mladé Boleslavi se Švýcarskem 2:3. Před rokem podlehli svěřenci trenérů Josefa Augusty a Vladimíra Martince na stejném místě hráčům téže země 2:4. Debut v českém národním týmu si odbylo hned jedenáct hráčů a dva z nich se postarali o branky. Hned ve druhé minutě otevřel skóre plzeňský útočník Radek Duda a ve 44. minutě vyrovnal na 2:2 Jiří Novotný. V závěru však ani tři možnosti hry v početní převaze českým hráčům nepomohly k vedení. Zato Švýcaři Gureňovo vyloučení potrestali. Výhru jim zajistil 78 sekund před koncem osamoceně najíždějící bek Hirschi, jenž propálil Salfického. Která z následujících tvrzení odpovídají svým obsahem výchozímu textu? A) Čeští hokejisté se utkali se Švýcarskem v Mladé Boleslavi potřetí za sebou. B) Gureňovo vyloučení potrestali čeští hokejisté vyrovnávací brankou. C) Jedenáct českých hokejistů nastoupilo v reprezentačním dresu poprvé. D) Polovinu branek českého mužstva nastříleli debutující hokejisté. E) Salfický odchytal v reprezentačním dresu další zápas bez obdržené branky. F) Úvodní branku utkání vstřelil pardubický útočník Jiří Novotný. G) V poslední třetině nevyužili čeští hráči přesilovku pěti proti třem. H) Vítězná branka Švýcarů padla v předposlední minutě utkání. Řešení: C), H) (Benešovský deník ) Dalším typem uzavřených testových úloh jsou dichotomické úlohy, tvořené zadáním, které blíže určuje, co je úkolem při řešení úlohy, a tvrzením, o němž má řešitel rozhodnout, jestli odpovídá/neodpovídá kritériu definovanému v zadání. Vždy se přitom volí mezi dvěma alternativami: např. ANO/NE, správně/nesprávně. Taková úloha v sobě ovšem nese velké riziko, že řešitel správnou odpověď uhodne. Toto riziko se snižuje vytvářením svazků dichotomických úloh, bodové hodnocení se pak vztahuje ke svazku úloh jako celku. Rozhodněte o každé z následujících vět, zda je napsána jazykově správně (ANO), či nikoli (NE): 1.1 Aktuální předpovědí počasí se nikterak neznepokojujme. 1.2 Na Václavském náměstí se už zase chrastilo klíčemi. 1.3 Přilehlé prostory zaplnily davy irských příznivců skupiny. 1.4 Z nových účastníků nejvíce překvapili lotyští umělci. Řešení: 1.1 ANO; 1.2 NE; 1.3 ANO; 1.4 NE 18

19 Přiřazovací úlohy obsahují dvě řady pojmů, textů, čísel apod. Úkolem řešitele je přiřadit k sobě dvojice z obou řad, a to podle nějakého pravidla definovaného v zadání úlohy. Počet vzájemně přiřazovaných položek se přitom liší (např. v poměru 4:5, 4:6, 3:4, 3:5). V případě shodného počtu položek v obou řadách by totiž při správném postupu poslední přiřazení prostě zbylo, řešitel by se tedy při přiřazování poslední dvojice vůbec nerozhodoval. Každý z textů obsahuje nějakou chybu či nedostatek. Přiřaďte druh chyby nebo nedostatku k jednotlivým textům: 1.1 Balení vánočních dárků je pro mnohé hotovou noční můrou, ale nabídka balicích lužeb se i u nás, rok od roku zlepšuje. 1.2 Hlavně by si důvěřiví čtenáři neměli bláhově myslet, že snad reportéři sami zažily všechny riskantní situace, o nichž potom psali. 1.3 Na první pohled byly nejlákavější studené mísy prokládané vinými listy, stáčené plátky lososa a dezerty, jež zdobily snítky bazalky. 1.4 V této rubrice se pořád u článků stále objevují stejné obrázky, což na čtenáře dělá velmi špatný dojem. A) chyba v interpunkci B) chyba v psaní -i/-y C) chyba v psaní s-/z- na začátku slova D) nadbytečné opakování slov se stejným významem E) nedostatky v psaní zdvojených souhlásek F) stylisticky nevhodná syntaktická konstrukce Řešení: 1.1-A, 1.2-B, 1.3-E, 1.4-D Při řešení uspořádací úlohy postupuje řešitel tak, že seřadí za sebou podle stanoveného kritéria pojmy, texty, čísla apod.: Seřaďte jednotlivé úryvky za sebou tak, aby byla dodržena textová návaznost. A) A oni jí řekli, mlčte, ta už není vaše tak ji zbili a pak ji nemohli dostat z vejtržku dolů, bylo to hodně z kopce B) Byl tam takovej schůdek, jen takovej nizounkej schůdek a ona se ho bála a ten jeden krok ne a ne udělat. Pro pána Boha, ty ji tak bili, tak ji tloukli C) Nosila jsem pak Lasičce tajně do kolchozní stáje naše dobrý seno, na přilepšenou, než se otelí. Oni ani nevěděli, co taková kráva s telátkem potřebuje D) Říkali tomu družstvo vyššího typu nebo jak, sváděli dobytek. Ta naše kravka, Lasička jsme jí říkali, byla poprvé březí, když ji vyváděli, zastavila se před vraty maštale a nechtěla dál. E) Tatínek u toho naštěstí nebyl, nevím, jak by se s tím srovnal, ale maminka na ně vyběhla, nebijte tu naši kravku. Řešení: D), B), E), A), C) (J. Hájíček, Selský baroko, upraveno) 19

20 Otevřené úlohy V rámci otevřených testových úloh se zpravidla rozlišují úlohy se stručnou odpovědí a úlohy se širokou odpovědí. Řešitel správnou odpověď nevybírá, jak je tomu v případě uzavřených úloh, ale sám ji tvoří. Mezi oběma typy otevřených úloh není ostrá hranice. Při řešení otevřených úloh se stručnou odpovědí se uvádí odpověď v rozsahu slova / sousloví, několika slov, čísla apod: Výchozí text k úloze Protože v Alexandřině téměř skácené knihovní skříni mezi odbornou námořní literaturou, případně obtížen břemeny detektivek, vyskytoval se určitě nějaký atlas, vidím ty dva, kterak se sklánějí nad italskou botou. Samozřejmě Assisi. Ornieto taky. Florencii obejít nemůžeme. Vdova tedy přece jen nechce po botě sama, nýbrž společně s ním. Vdovec toho tolik ví. To všechno už viděl několikrát: Můžeš mně ukazovat pak. (Vzhledem k povaze některých úloh není uveden zdroj výchozího textu.) Napište název zeměpisného útvaru, k němuž odkazuje úsek textu nechce po botě sama: Řešení: Itálie (Apeninský poloostrov) Odpovědi u úloh se širokou odpovědí se svou délkou mohou značně lišit. Mohou mít podobu několika vět stejně jako komplexní úpravy delšího textu, delšího pojednání apod. Výchozí text k úloze Příbram Blšany 1:2 Domácí mužstvo, které nastoupilo poprvé pod vedením bývalého trenéra Sparty a naposled i reprezentačního týmu trenéra Jozefa Chovance sice začalo aktivněji. V 19. minutě nastřelil Gomés z trestného kopu břevno soupeřovy branky. Ve 27. minutě se naopak radovali hosté ze severních Čech, když Pešír sice pěknou střelou překonal domácího brankáře Sňozíka, který ale zaváhal. Domácí se obrazně z této rány osudu nevzpamatovali. Po přestávce zvýšil na 2:0 pro Blšany po Žemlíkově přihrávce bývalý hráč Marily Josef Němec. Dvě dobré šance pak měli domácí, nejprve Siegl, jehož střelu zneškodnil Chvalovský, a následně Tuma nastřelil břevno jeho branky. V 88. minutě sice Pergl snížil na 1:2, ale vyrovnat se příbrami už nepodařilo. (Haló noviny ) Upravte celý výchozí text tak, aby byly odstraněny všechny nedostatky (správností psaní příjmení fotbalistů se nezabývejte): Řešení: např. Příbram Blšany 1:2 Domácí mužstvo, které nastoupilo poprvé pod vedením Jozefa Chovance, bývalého trenéra Sparty a reprezentačního týmu, začalo aktivněji. V 19. minutě nastřelil Gomés z trestného kopu břevno soupeřovy branky. Ve 27. minutě se poprvé radovali hosté ze severních Čech, když Pešír pěknou střelou překonal domácího brankáře Sňozíka. Obrazně řečeno, domácí se už z této rány osudu nevzpamatovali. Po přestávce zvýšil na 2:0 pro Blšany po Žemlíkově přihrávce bývalý hráč Marily Josef Němec. Dvě dobré šance pak měli domácí, nejprve Siegl, jehož střelu zneškodnil Chvalovský, a následně Tuma, který nastřelil břevno. V 88. minutě sice Pergl snížil na 1:2, vyrovnat se ale Příbrami už nepodařilo. 20

Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky

Maturitní zkouška. Společná část maturitní zkoušky Maturitní zkouška 77 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. 78 Společná část maturitní

Více

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 V Hradci Králové, 9. 9. 2015, č.j. 1441/2015 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2015-2016 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA

NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA KONCEPCE A PRÁVNÍ PŘEDPISY metodický materiál pro školení NOVÁ MATURITA Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s novou maturitní zkouškou prosinec 2006

Více

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013

Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 V Hradci Králové, 12. 11. 2012, č.j. 1652/2012 Pokyn k maturitním zkouškám ve školním roce 2012-2013 Maturitní zkoušky se konají v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2011/2012 Tento pokyn je vydán v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších předpisů. Čl. 1. Přihlašování k maturitní

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne. března 05 SDĚLENÍ V souladu s, odst. vyhlášky č. 77/009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška),

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 11. března 2015 Č. j.: MSMT-6626/2015-1 SDĚLENÍ V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

Výbor pro volný čas -1- Jan Lerl Školní záležitosti KPDM ZK

Výbor pro volný čas -1- Jan Lerl Školní záležitosti KPDM ZK Proč byla nová maturita zavedena? Na úvod je potřeba říct, že zavedení nové maturitní zkoušky není neuváženým krokem do neznáma, který bude probíhat cestou pokus-omyl. Jedná se o promyšlený projekt, který

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Pokyny k zajištění maturitních zkoušek

Pokyny k zajištění maturitních zkoušek Pokyny k zajištění maturitních zkoušek V souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a s vyhláškou č. 177/2009, ve znění pozdějších předpisů. 51 odst. 3 maturitní vyhlášky: Nedostaví-li se žák k maturitní

Více

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011

Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Pokyn k maturitním zkouškám pro školní rok 2010/2011 Vydal: Mgr. Yvona Bůžková - ředitelka školy

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015

Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014 JARNÍ TERMÍN REKAPITULACE MINULOSTI Statistické údaje - ve 4. ročníku studovalo celkem 55 žáků; - z toho u druhé povinné výběrové

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

INFORMACE K ÚPRAVÁM METODIKY HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A Z CIZÍCH JAZYKŮ (informace je určena učitelům těchto předmětů)

INFORMACE K ÚPRAVÁM METODIKY HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY A Z CIZÍCH JAZYKŮ (informace je určena učitelům těchto předmětů) INFORMACE K ÚPRAVÁM METODIKY HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ OBECNÝ RÁMEC V souvislosti se novelou školského zákona č. 47/0 Sb. zodpovědnost za hodnocení písemných prací společné části maturitní zkoušky přechází

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Maturitní zkoušky 2015

Maturitní zkoušky 2015 Maturitní zkoušky 2015 Písemné zkoušky společné části 4. 5. matematika, anglický jazyk, španělský jazyk (písemná práce) 5. 5. český jazyk (didaktický test, písemná práce) 6. 5. anglický jazyk (didaktický

Více

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-8245/2014-1 V Praze dne 14. května 2014 Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

Přijímací řízení na střední školy 2014/2015

Přijímací řízení na střední školy 2014/2015 Přijímací řízení na střední školy 2014/2015 Základní cíle ověřování: ověřit organizaci a obsah zadání jednotných testů získat poznatky o použití jednotných testů při přijímacím řízení získat podklady pro

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 5. září 2014 Č. j. MSMT-31203/2014-1 Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického

Více

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

S D Ě L E N Í 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 19. března 2013 Č. j.: MSMT-10139/2013-211 S D Ě L E N Í V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,

Více

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu

Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 8. září 2015 Čj.: MSMT-31334/2015-1 Informace MŠMT k procesu vyřizování žádostí o přezkoumání společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Informace k přijímacím zkouškám 2015. Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy

Informace k přijímacím zkouškám 2015. Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy Informace k přijímacím zkouškám 2015 Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou s centrálními testy Podání přihlášek Stále platí možnost podat přihlášky v rámci prvního

Více

KATALOGY POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

KATALOGY POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 KATALOGY POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Katalogy požadavků ke stažení ve formátu PDF PŘEDMLUVA Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydává katalogy požadavků ke

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE

INFORMACE PRO UCHAZEČE INFORMACE PRO UCHAZEČE Přihlašování Uchazeči o středoškolské studium podávají školám přihlášku k přijímacímu řízení nejpozději do 15. března 2015. Vzor přihlášky byl stanoven Ministerstvem školství, mládeže

Více

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno

Č.j. : VPŠH-145-4/2014-BR-OZV Brno 6. března 2014. Organizační pokyny k absolutoriu ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově, pracoviště Brno Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel. 573 324 111, fax. 573 324 103, e-mail: internet sekret@spshol.cz, Intranet sekret@mail.sps.km.jm

Více

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3.

2. Maturitní zkoušky se ve školním roce 2009/2010 konají v následujícím termínu : Praktická zkouška z odborného výcviku : 2. - 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volanovská 243, 541 01 TRUTNOV MATURITNÍ ZKOUŠKY 2009/2010 ( Vyhláška č.442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE

INFORMACE PRO UCHAZEČE INFORMACE PRO UCHAZEČE Přihlašování Uchazeči o středoškolské studium podávají školám přihlášku k přijímacímu řízení nejpozději do 15. března 2015. Vzor přihlášky byl stanoven Ministerstvem školství, mládeže

Více

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 186 00 Praha 8 Klasifikační řád Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou vydána v souladu s ustanovením 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE

INFORMACE PRO UCHAZEČE INFORMACE PRO UCHAZEČE Přihlašování Uchazeči o středoškolské studium podávají školám přihlášku k přijímacímu řízení nejpozději do 15. března 2015. Vzor přihlášky byl stanoven Ministerstvem školství, mládeže

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Základní pojmy Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky:

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky: Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-23913/2014 V Praze dne 30. července 2014 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol Téma I.2.1 Rozbor uměleckého a neuměleckého

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

Přijímací řízení. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení ve školním roce 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Jednotné přijímací zkoušky Rada Pardubického kraje dne 19. 8. 2010

Více

Hodnocení profilové praktické zkoušky z odborných předmětů 1

Hodnocení profilové praktické zkoušky z odborných předmětů 1 V souladu s 24 vyhlášky MŠMT č. 177/2009 o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších změn a doplňků navrhuji Hodnocení profilové praktické zkoušky

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4. www.skolahostivar.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4. www.skolahostivar.cz Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4 www.skolahostivar.cz Maturitní zkouška školní rok 2010/2011 Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní) a profilové

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení 2 MŠMT vyhlásilo 30.

Více

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015 Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství a kultury oddělení organizační a vzdělávání Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení 2 MŠMT vyhlásilo 30.

Více

Pracovní list 6 Funkční styl odborný

Pracovní list 6 Funkční styl odborný Pracovní list 6 Funkční styl odborný Předmět ročník: Název aktivity: Procvičovaná látka: Mezipředmětové vztahy: Cíl aktivity: Forma práce: Časová dotace: Pomůcky: Zpracovala: CSJ 1. ročník Práce s textem

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1. Obecné zásady Heroldovy sady 1, 101 00 Praha 10 Vršovice Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) A) Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015

Směrnice č. 02/2015. Zabezpečení závěrečných zkoušek v oborech středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2014/2015 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 02/2015 Zabezpečení závěrečných

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 1 Obecné zásady Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1.1 Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA 2014/2015 Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel. Maturitní zkouška ve školním

Více

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

Inspektorát v Kraji Vysočina

Inspektorát v Kraji Vysočina Česká školní inspekce Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE č. j. ČŠIJ-624/14-J Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písmo d) zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77. Klasifikační řád. 2/ Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 Klasifikační řád I. Zásady klasifikace 1/ Klasifikace je jednou ze základních forem zpětné vazby, která poskytuje žákovi informace o správnosti postupu, průběhu či

Více