104. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "104. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE"

Transkript

1 Usnesení ze 104. schůze Rady města Rychvald, dne Kontrola usnesení 104/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc květen /2. Rada města a dle Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Rychvaldu s c h v a l u j e 1. starostce města Mgr. Šárce Kapkové jednodenní služební cesty v měsíci květnu Služební cesty budou vykonány vozidlem Škoda Octavia RZ 7T místostarostovi města Tomáši Gulčíkovi jednodenní služební cesty v měsíci květnu Služební cesty budou vykonány vozidlem Škoda Rapid RZ 9T Služební cesta (výjezdní zasedání SMOOK) 104/3. Rada města dle zákona o obcích č. 128/2000., v úplném znění a dle Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Rychvaldu s c h v a l u j e starostce města, Mgr. Šárce Kapkové, služební cestu do Brna, Mikulova a zpět ve dnech SC bude vykonána osobním vozidlem Škoda Octavia RZ 7T Pohledávka po zemřelé paní Kamile Lukové 104/4. Rada města dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění vzdát se práva vymáhání pohledávky ve výši Kč po zemřelé paní Kamile Lukové 1 z 7

2 Ve věci žádosti o uzavření splátkového kalendáře 104/5. Rada města dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění a ) r e v o k u j e usnesení č. 99/14 ze dne 23. února 2018 b ) o uzavření Dohody o splátkách dluhu mezi Městem Rychvald a paní Zdeňkou Šajdákovou Žádost o uzavření splátkového kalendáře 104/6. Rada města dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění o uzavření Dohody o splátkách dluhu mezi Městem Rychvald a paní Hanou Janetovou Richtárovou (služebnosti inženýrské sítě) na stavbu: Uložení vodovodní přípojky do pozemku p.č. 6772/1 v k.ú. Rychvald 104/7. Rada města inženýrské sítě) na stavbu: Uložení vodovodní přípojky do pozemku p.č. 6772/1 v k.ú. Rychvald s budoucím oprávněným paní Kateřinou Huvarovou za jednorázovou úhradu ve výši 150 Kč vč. DPH za 1 m2 výměry dotčeného pozemku (v rozsahu stanoveném geometrickým plánem zaměření dotčené stavby) (služebnosti inženýrské sítě) na stavbu: Uložení vodovodní přípojky do pozemku p.č. 6816/2 v k.ú. Rychvald 104/8. Rada města 2 z 7

3 inženýrské sítě) na stavbu: Uložení vodovodní přípojky do pozemku p.č. 6816/2 v k.ú. Rychvald s budoucími oprávněnými manžely panem Alešem Míchalem a paní Hanou Míchalovou za jednorázovou úhradu ve výši 150 Kč vč. DPH za 1 m2 výměry dotčeného pozemku (v rozsahu stanoveném geometrickým plánem zaměření dotčené stavby) (služebnosti inženýrské sítě) na stavbu: Uložení plynovodní přípojky STL do pozemků p.č v k.ú. Rychvald 104/9. Rada města inženýrské sítě) na stavbu: Uložení plynovodní přípojky STL do pozemku p.č v k.ú. Rychvald s budoucím oprávněným panem Tomášem Chorobikem, za jednorázovou úhradu ve výši 150 Kč vč. DPH za 1 m2 výměry dotčeného pozemku (v rozsahu stanoveném geometrickým plánem zaměření dotčené stavby) (služebnosti inženýrské sítě) na stavbu: Uložení vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku p.č v k.ú. Rychvald 104/10.Rada města inženýrské sítě) na stavbu: Uložení vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku p.č v k.ú. Rychvald s budoucím oprávněným panem Tomášem Lichtblauem za jednorázovou úhradu ve výši 150 Kč vč. DPH za 1 m2 výměry dotčeného pozemku (v rozsahu stanoveném geometrickým plánem zaměření dotčené stavby) Návrh jednorázové úhrady za zřízení práva stavby: Rekonstrukce části místní komunikace ul. Lutyňské v Rychvaldě Výhybny 104/11.Rada města 3 z 7

4 a) b e r e n a v ě d o m í informativní zprávu ke stavbě: Rekonstrukce části místní komunikace ul. Lutyňské v Rychvaldě Výhybny b ) n e s o u h l a s í s návrhem jednorázové úhradu za zřízení práva stavby ve výši 210 Kč za 1m2 výměry stavby: Rekonstrukce části místní komunikace ul. Lutyňské v Rychvaldě Výhybny, umístěné na: - části pozemku p.č v k.ú. Rychvald, ve vlastnictví pana Ing. Patrika Filusze, - části pozemků p.č a p.č. 985 v k.ú. Rychvald ve vlastnictví pana Otmara Bartečka, spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ a paní Marie Taušové, spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½, - části pozemku p.č. 982 v k.ú. Rychvald ve vlastnictví pana Otmara Bartečka, spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ a pana Josefa Dzieržengy, spoluvlastnický podíl o velikosti ideální ½ Informativní zpráva o přípravě veřejné zakázky s názvem Modernizace restaurace a vytvoření odloučeného pracoviště DDM 104/12.Rada města a ) b e r e n a v ě d o m í informativní zprávu o přípravě veřejné zakázky s názvem Modernizace restaurace a vytvoření odloučeného pracoviště DDM. a ) o přípravě veřejné zakázky pro změnu účelu užívání celého prostoru bývalé restaurace na Dům dětí a mládeže s názvem projektu Rekonstrukce části budovy č.p 1609 na Dům dětí a mládeže Rychvald. Odkoupení plynové přípojky objektu č.p. 521 na ul. Školní (bývalá pizzerie) od společnosti GasNet, s.r.o. 104/13.Rada města dle zákona o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb., v úplném znění o uzavření kupní smlouvy k odkoupení plynové přípojky objektu č.p. 521 na ul. Školní od společnosti GasNet, s.r.o. za celkovou cenu Kč (předmět smlouvy je osvobozen od DPH) 4 z 7

5 Nabídka k bezúplatnému převodu pozemků p.č. 3252/1 a p.č. 3251/7 v k.ú. Rychvald 104/14.Rada města n e a k c e p t o v a t nabídku pana Ing. Zbyňka Bezecného a paní Ing. Heleny Bezecné, která spočívá v bezúplatném převodu pozemků p.č. 3252/1 a p.č. 3251/7 v k.ú. Rychvald, do vlastnictví města Rychvald Vyhlášení záměru na převod pozemku p.č v k.ú. Rychvald 104/15.Rada města o vyhlášení záměru na převod pozemku p.č orná půda o výměře 3252 m2 v k.ú. Rychvald, za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku v době převodu včetně vynaložených nákladů spojených s převodem Informativní zpráva k pronájmu prostorů určených k podnikání v k.ú. Rychvald, ve vlastnictví města Rychvald 104/16.Rada města b e r e n a v ě d o m í informativní zprávu k pronájmu prostorů určených k podnikání v k.ú. Rychvald, ve vlastnictví města Rychvald Vyřazení movitého majetku v Základní škole Rychvald, okres Karviná, příspěvková organizace, Školní 1600, Rychvald 104/17.Rada města, Směrnice upravující postup a podmínky při převodu a likvidaci movitých věcí z vlastnictví Města Rychvald ze dne (směrnice MŠ a ZŠ) a Směrnice upravující postup při vyřazování movitého majetku města Rychvald ze dne z 7

6 o vyřazení drobného hmotného majetku v hodnotě do Kč v celkové částce ,20 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě nad Kč v celkové částce Kč dle přílohy č. 1. Tento majetek bude fyzicky zlikvidován Poskytnutí peněžitého daru právnické osobě - T.J. Baník Rychvald z. s. 104/18.Rada města a) o poskytnutí peněžitého daru právnické osobě, T.J. Baník Rychvald z. s., Rychvald, ve výši Kč, na dofinancování výměny podlahy v tělocvičně T.J. Baník Rychvald b) o uzavření darovací smlouvy mezi Městem Rychvald a T.J. Baník Rychvald z. s., Rychvald, na peněžitý dar ve výši Kč určený na dofinancování výměny podlahy v tělocvičně T.J. Baník Rychvald Poskytnutí peněžitého daru právnické osobě - Tělocvičné jednotě Sokol Rychvald 104/19.Rada města a) o poskytnutí peněžitého daru právnické osobě, Tělocvičné jednotě Sokol Rychvald, Rychvald, ve výši Kč, na náklady vynaložené na nácvik a vystoupení rychvaldských žen ve sletové skladbě Ženobraní na XVI. Všesokolském sletu v Praze ve dnech b) o uzavření darovací smlouvy mezi Městem Rychvald a Tělocvičnou jednotou Sokol Rychvald, Rychvald, na peněžitý dar ve výši Kč určený na náklady vynaložené na nácvik a vystoupení rychvaldských žen ve sletové skladbě Ženobraní na XVI. Všesokolském sletu v Praze ve dnech z 7

7 1. Návrh závěrečného účtu města Rychvald za rok Účetní závěrka města Rychvald sestavená k rozvahovému dni /20.Rada města dle zákona o obcích č.128/2000 Sb. v úplném znění a ) s c h v á l i t 1. předložený návrh závěrečného účtu města Rychvald za rok 2017 jako závěrečný účet města Rychvald za rok 2017 dle přílohy písm. a) až písm. h) 2. Účetní závěrku města Rychvald sestavenou k rozvahovému dni dle přílohy písm. i) až písm. k) b ) v y j á d ř i t s o u h l a s s celoročním hospodařením, a to bez výhrad c ) v z í t n a v ě d o m í zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2017 příspěvkových organizací zřízených městem Rychvald a společnosti Služby města Rychvald s.r.o. dle přílohy písm. l) a písm. m) Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo Oprava střechy Dům s pečovatelskou službou, ulice Revoluční 529, Rychvald 104/21. Rada města, zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 a Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu v podmínkách města Rychvald o uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Oprava střechy Dům s pečovatelskou službou, ulice Revoluční 529, Rychvald, kterým se mění rozsah předmětu díla, cena díla a doba plnění Mgr. Šárka Kapková starostka. Tomáš Gulčík místostarosta 7 z 7