Fundamentální experiment ve fyzice ELEKTRODYNAMIKA. Mgr. Josef Horálek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fundamentální experiment ve fyzice ELEKTRODYNAMIKA. Mgr. Josef Horálek"

Transkript

1 Fundamentální experiment ve fyzice ELEKTRODYNAMIKA

2 Fyzikální experiment Před Galileem poznatky objevovány náhodně spekulací jako např. Aristotelovo řešení úlohy o koncové rychlosti tělesa padajícího volným pádem, již považoval za úměrnou tíhové síle tělesa Od dob Galileových - dodržován postup při odvozování nových poznatků tj. stupně vědecké tvořivosti.

3 Čtyři kroky z úspěchu I. Vnímání jevu, smyslová zkušenost, která vyvolá pozornost ke studiu určité zvláštní skupiny jevů, avšak nedávají možnost formulace zákonů II. III. Přechod k axiómu, což je ústřední moment ve vědecké tvořivosti jako intuice umělce Matematický rozvoj nacházení logických následků z přijatého axiomu IV. Experimentální prověrka vyšší kritérium vědeckého objevu

4 Funkce experimentu I. Moment náhody příklad z historie II. III. Dlouhodobé pozorování příklad z historie Myšlenkový experiment a syntéza poznatků příklady z historie IV. Ověřovací experiment příklad z historie V. Experiment v moderní vědě příklad

5 Moment náhody Jako příklad lze uvést Oerstedovo náhodné zjištění, že při průchodu elektrického proudu vodičem dochází k výchylce magnetické střelky, která se nachází v blízkosti vodiče. Nebo to, že Galileo Galilei při pozorování kmitů lampy v kostele zjistil izochronnost kmitů matematického kyvadla při malých rozkmitech.

6 Dlouhodobé pozorování (heuristické) Dlouhodobé pozorování dává možnost k formulaci hypotéz. Právě Galileo Galilei tak objevil fáze Venuše, Jupiterovi měsíce atd. Časté také bylo pozorování jevů, na základě kterých byly následně vyvozeny zákony. Tak Koperníkova hypotéza heliocentrické planetární soustavy vedla Tychona Brahe k pozorování, jež Kepler zobecnil ve svých zákonech.

7 Myšlenkový experiment a syntéza poznatků Newton provedl syntézu poznatků plynoucích ze zákona setrvačnosti, třetího Keplerova zákona a myšlenkového experimentu o pohybu Měsíce a získal tak všeobecný gravitační zákon, který patří mezi fundamentální fyzikální zákony. Stává se, že pozorování a experiment jsou často bází vzniku geniálního vysvětlení pozorovaného jevu.

8 Ověřovací (verifikační) experiment Díky neustále rostoucí základně poznatků fyziky získává experiment novou úlohu a to úlohu ověřovací, neboť samotnému experimentu předchází podrobné teoretické úvahy. Tak byla v letech na základě předchozího pozorování odchylek polohy planety Uran z teoreticky stanovené dráhy vypočtena Leverrierem poloha hypotetické planety, jež byla ještě týž den, co Galle obdržel dopis od Leverriera s prosbou nalézt planetu na teoreticky vypočtených souřadnic, objevena.

9 Experiment v moderní vědě V moderní vědě, kdy se uplatňuje týmovost práce a vytváření obecných strategií se myšlenkové experimenty, které myšlenkově navozují podmínky a postupy, při nichž očekávané výsledky neměříme, ale deduktivně je odvozujeme ze známých zákonů za idealizovaných podmínek převádíme na počítačové experimenty, při kterých se matematicky simuluje průběh možných jevů postavený na aplikaci známých fyzikálních zákonů za reálných podmínek.

10 Fundamentální experiment Jde o experimenty, které tvoří základní východiska pro utváření fyzikální teorie a nebo ověřují jejich významné teoretické dedukce. Patří k nim jak významné experimenty heuristické a dlouhodobá pozorování tak experimenty ověřovací (verifikační). Historickým příkladem může být Einsteinův předpoklad o zakřivení dráhy fotonů v silném gravitačním poli. Einstein navrhl tento jen ověřit při zákrytu Merkuru Sluncem během zatmění Slunce, což bylo v roce 1919 provedeno a Einsteinova teorie tak byla experimentálně potvrzena.

11 Elektřina a magnetismus Elektrodynamika zkoumá elektrické a magnetické jevy nositeli elektrických nábojů jsou základní elementární částice protony a elektrony základním zákonem elektřiny je Coulombův zákon elektrostatiky o vzájemném silovém působení elektrických nábojů pohybem elektrických nábojů vzniká magnetické pole pohybem nebo časovou proměnností magnetického pole se indukuje pole elektrické a naopak sloučená nauka o elektřině a magnetismu se nazývá elektrodynamika, v níž je elektromagnetické pole popsáno Maxwellovými rovnicemi. Proměnné elektromagnetické pole se může šířit látkou i vakuem ve formě elektromagnetických vln.

12 Předklasická elektrodynamika Od dob Gilbertových se předpokládalo, že elektrické a magnetické jevy spolu nesouvisí. Oerstedův poznatek, že elektrický proud indukuje magnetické pole, inspiroval nové experimenty, které vedly k pozoruhodným objevům. Hlavní pracovní metodou zůstává experiment, ale postupně vzrůstá důležitost matematiky. Postupně nabývá celá teorie o elektromagnetismu ucelenou formu a to zejména zásluhou A. M. Ampèra.

13 Významní fyzikové Hans Christian Oersted Biot Savart Laplace André Maria Ampèr Wilhelm Eduart Weber životopis životopis životopis životopis životopis životopis experiment experiment experiment experiment experiment experiment

14 Hans Christian Oersted Narodil se v dánském městečku Rudkjöbing na dánském ostrově Langeland, kde byl jeho otec lékárníkem. Na univerzitě v Kodani studoval lékařství, filosofii a fyziku. Později se zde stal profesorem fyziky a chemie. Oersted byl stoupencem myšlenky rozšířené v německé klasické filosofii, podle níž různé přírodní jevy mají společný původ v jediné přírodní síle. Tuto myšlenku filozoficky zastával hlavně Immanuel Kant. Oersted byl významným a skvělým pedagogem a zasloužil se o reorganizaci vyučování fyziky na dánských školách. Zabýval se různými fyzikálními a filozofickými tématy. Ve své době byl nejvýznamnější osobností Dánska.

15 Hans Christian Oersted experiment Hlavním Oerstedovým experimentálním zájmem byly interakce a souvislosti mezi různými fyzikálními jevy. Tak například vyšetřoval souvislosti mezi elektrickými a teplotními jevy (nezávisle na Seebeckovi objevil termoelektrický jev), nebo akustickým působením se snažil vyvolat elektřinu. Využil také Voltova objevu galvanického článku a zkoumal souvislost mezi elektrickým proudem a magnetickými jevy. Jeho nevýznamnějším objevem bylo zjištění, že elektrický proud indukuje ve svém okolí magnetického pole.

16 Hans Christian Oersted experiment Oersted věnoval hledání souvislostí mezi elektrickým proudem a magnetizmem 7 let, naplněných vesměs neúspěšnými pokusy s magnetkou. Oersted již rezignoval na souvislost elektrických a magnetických jevů, když na jedné přednášce, kde předváděl studentům své doposud neúspěšné pokusy, ho jeden ze studentů upozornil, na nepatrnou výchylku magnetky, která byla umístěna v těsné blízkosti vodiče protékaného elektrickým proudem. Tato přednáška se konala 15. února 1820 a Oersted se pak s novým úsilím pustil do dalších pokusů, kterým se věnoval s ještě větší podrobností a pečlivostí. Například zjišťoval, jak působí proud na magnetku v různých polohách a v různých vzdálenostech vodičů od magnetky.

17 Hans Christian Oersted experiment Svůj objev uveřejnil v latinském spisu Experimenta circa effectum confliktus electrici in acum magneticum (Pokusy s působením elektrického konfliktu na magnetku)

18 Hans Christian Oersted experiment Oersted rozeslal svůj spis všem významným fyzikům a učeným společnostem, takže jeho objev se stal známým v poměrně krátké době. Oersted se omezil na kvalitativní popis svých experimentů a nepokoušel se je teoreticky vysvětlit. Svůj základní poznatek formuloval takto: Jestliže proud prochází z jihu na sever nad magnetkou ve směru magnetického maridiánu, vychýlí se severní pól magnetky na západ. Z toho usoudil, že síla působící na magnetický pól má směr tečny ke kružnici, která má střed na vodiči a leží v rovině kolmé k vodiči. Pro směr této síly dospěl ke stejnému závěru, jako později formulovaná pravidla.

19 Hans Christian Oersted experiment Oersted se však také dopustil omylu, když napsal, že směr magnetky v blízkosti proudu závisí též na velikosti proudu, tedy nejen na jeho směru. Na tento omyl později upozornil Ampère. Významnost Oerstedova objevu je také v tom, že se v něm uplatňují síly jiného typu, než které byli v té době známy. Jak gravitační tak Coulombova síla působí ve směru spojnice hmotných bodů jsou tedy centrálního typu, avšak nově objevená síla je typu necentrálního proud nepřitahuje ani neodpuzuje póly magnetky, ale natáčí ji do polohy kolmé ke směru proudu. Dále také zjistil, že volně zavěšený kruhový závit se chová stejně jako magnetka.

20 Hans Christian Oersted experiment Je paradoxem, že Oersted, který byl spíše teoretikem experimentů, jejichž realizaci prováděli jeho asistenti učinil svůj největší objev ryze experimentální cestou. Jeho objev vzbudil mimořádný ohlas po celé Evropě jej následovalo a ve zkoumání vztahů mezi elektrickými a magnetickými jevy navázalo mnoho dalších významných fyziků: Ampèr ve Francii Faraday v Anglii Ohm v Německu

21 Jean Babtiste Biot Narodil se v Paříži, vystudoval Écolé polytechnique a stal se profesorem fyziky na pařížské Sorbobě. Více než elektrodynamice se věnoval optice, kde mj. objevil polarizaci světla při lomu a prozkoumal stáčení polarizační roviny v krystalech. Byl zastáncem korpuskulární teorie světla, avšak na konci svého života, na základě Foucaultových experimentů, uznal správnost vlnové teorie.

22 Felix Savart Byl vojenským chirurgem, později se však věnoval fyzice a zásluhou Biota získal profesora fyziky. Kromě spolupráce s Biotem při zkoumání magnetických účinků elektrického proudu se také věnoval akustice, kde proměřil hranice slyšitelnosti a navrhl způsob akustických měření.

23 Pierre Simon Marquis de Laplace Narodil se v Beaumnot-en-Auge. Byl vynikajícím matematikem, fyzikem, astronomem. Na doporučení d Alemberta se stal profesorem na vojenské škole v Paříži. Jeho posluchačem byl také Napoleon Bonaparte, který jej pak jako císař velmi oceňoval a podporoval a v roce 1799 jej jmenoval ministrem pošt. Byl členem Francouzské akademie. Jeho největším přínosem je teorie pravděpodobnosti, teorie parciálních diferenciálních rovnic a teorie potenciálů. Význačné jsou však i jeho poznatky z astronomie a to zejména z nebeské mechaniky. Matematicky formuloval a vyřešil stabilitu oběžných drah planet a vytvořil první teorii vzniku sluneční soustavy. Elektromagnetismem se zabýval jen okrajově, ale přesto významně přispěl k jeho jasnému matematickému vyjádření.

24 Biot Savart Laplace experiment Již asi dva měsíce poté, co Oersted referoval o svém objevu v Pařížské akademii věd, předložili J.B. Biot a F. Savard zprávu, v níž referují o tom, že provedli řadu experimentů a z nich pak odvodili empirický vztah pro sílu, kterou působí tenký proudovodič na magnetku.

25 Biot Savart Laplace experiment Pro sílu, jíž působí proudový element ids na pól magnetu, která je ve vzdálenosti r pak stanovili vztah df = K ids r 2 sinα kde K je konstanta, jejíž velikost závisí na použité soustavě jednotek.

26 Biot Savart Laplace experiment Biot a Savart potvrdili, že intenzita magnetického pole klesá se čtvercem vzdálenosti tímto důmyslným pokusem. Tangentovou buzolu upravili takto: magnetku umístili do středu kruhového závitu o poloměru r a ten pak vložili do dalších dvou kruhových závitů o poloměru 2r. Vnitřní a vnější závity zapojili tak, aby jimi procházel proud v opačném směru. Magnetkou zjistili, že ve středu obou cívek se jejich magnetické pole zruší. Protože vnější cívka je čtyřikrát delší než vnitřní cívka, plyne z toho, že každý cm délky působí ve dvakrát větší vzdálenosti účinkem čtyřikrát menším, čili, že se jeho magnetický účinek zmenšuje s druhou mocninou vzdálenosti.

27 Biot Savart Laplace experiment

28 Biot Savart Laplace experiment Z poznatků Biota a Savarta vyšel Lapace a zobecnil uvažované uspořádání na případ, že proudovodič má tvar libovolné prostorové křivky. Pro sílu pak formulovat vztah, který dnes nazýváme zákon Biotův Savartův (někdy také Biotův-Savartův-Laplaceův) df = Ki ds 2 r r

29 André Mária Ampère Narodil se v obci Polémieux u Lionu, jako syn zámožného obchodníka. Již v dětství projevil mimořádné nadání. Když mu bylo 13 let, předložil Lyonské Akademii věd svou práci o kvadratuře kruhu. Při velké francouzské revoluci v roce 1793, byl uvězněn jeho otec s krátce na to popraven za účast na povstání proti konventu. Tato událost zanechala na 18ti letém Ampèru duševní depresi, která ovlivnila celý jeho další život.

30 André Mária Ampère Ampèr získal v roce 1802 místo učitele fyziky v Bourg-en- Bresse. V té době též publikoval svou první matematickou práci z teorie pravděpodobnosti Úvod do teorie her. Její vysoké ocenění d Alembertem a Laplacem mu umožnilo získat profesuru fyziky a astronomie na lyceu v Lyonu, později pak profesuru na École Polytechnique v Paříži a posléze byl zvolen členem Akademie jako nástupce Lagrangera. Jeho vědeckých úspěchů si cenila celá Evropa a tak ani válečný stav mezi Anglií a Francií nezabránil aby byl jmenován členem Královské společnosti. Elektromagnetismem se zabýval jen v letech 1920 až 1927 přesto dosáhl vynikajících poznatků.

31 André Mária Ampère experiment Ampèr inspirován Oertedovými pokusy, o kterých se dozvěděl 11. září 1820 na zasedání Akademie věd, se pustil do intenzivní experimentátorské a matematické práce a již za týden předložil Akademii novou, jednotnou soustavu elektromagnetických zákonů, které nazval elektrodynamika. Ampèr zjišťoval, jak prostřednictvím magnetismu na sebe působí dva proudovodiče. Zjistil nejen že souhlasné proudy se přitahují a nesouhlasné odpuzují, ale vyjádřil tyto vztahy také matematicky.

32 André Mária Ampère experiment df = Kii dsds 2 r cosε 3 2 cosϑ cosϑ Kde ε je úhel mezi elementy i ds a i ds υ a υ jsou úhly, již svírají tyto elementy se spojnicí R je délka této spojnice Konstantu K zvolil Ampère rovnu jedničce, čímž položil základ k absolutní elektrodynamické soustavě.

33 André Mária Ampère experiment Při odvozování výše zmíněného vztahu vycházel Ampèr z velmi důmyslné ale velice složité úvahy. Tento vztah však ověřoval i experimentálně. Ampèr uveřejnil své poznatky ve významném časopisu Theorie des phenomenones electrodynamique, uniquement deduite de l experience (Teorie elektrodynamických jevů odvozená výlučně z experimentů). Jednoduchými úpravami lze z výše uvedenou rovnici zapsat jako zákon celkového proudu tedy první Maxwellovu rovnici Hdl = c I

34 André Mária Ampère experiment Ampèrova aparatura na zkoumání vzájemného silového působení mezi rovnoběžnými průvodiči AB a CD (Vodič CD se může natáčet kolem bodů E a F)

35 André Mária Ampère experiment Ampèrova aparatura na vyšetření vzájemného silového působení mezi dvěma kruhovými závity

36 André Mária Ampère experiment Pro směr odchylky magnetky umístěné pod přímým proudovodičem zavedl Ampère tvz. Pravidlo plavce:.. myslíme-li si, že vodičem plave ve směru elektrického proudu a dívá se na magnetku, pak severní pól magnetky se vychyluje k jeho levé paži. Toto pravidlo bylo později nahrazeno známým pravidlem pravé ruky.

37 André Mária Ampère experiment Ampèr a jeho spolupracovník Arago sestrojili první elektromagnet. Argo upozornil na skutečnost, že vložíme-li drát, kterým prochází proud, do železných pilin, pokryje se pilinami. Ampèr správně usoudil, že ocelový drát vložený do cívky s proudem se zmagnetuje. Tím objevili způsob výroby silných permanentních magnetů. Když vyrobili jádro cívky z měkkého železa, pak magnetismus jádra bylo možno proudem snadno indukovat, nebo rušit, či měnit jeho polaritu.

38 André Mária Ampère experiment Ampér zavedl mnoho dnes běžně užívaných pojmů jako elektrodynamika, zavedl termíny severní a jižní pól magnetu, definoval směr elektrického proudu, solenoid a pro měřicí přístroj zavedl označení galvanometr. Nakonec ještě poznámka ke stylu Ampèrovy práce jak ji hodnotil Maxwell.

39 André Mária Ampère experiment avšak Ampèrova metoda, třebaže má zdánlivě induktivní formu, neumožňuje nám sledovat proces, v němž se utvářely myšlenky, jež k ní vedly. Zdá se skoro neuvěřitelné, že Ampèr vskutku odhalil svůj zákon pomocí pokusů, které popisuje. Vnucuje se podezření, že jak on ostatně sám říká odhalil svůj zákon metodou, kterou nám neukazuje a že, když dostatečně zkonstruoval dokonalý důkaz, odstranil všechny stopy po lešení, které používal k jeho vybudování. Na druhé straně Faraday nám předkládá své neúspěšné i úspěšné pokusy, myšlenky, které ještě nenabyly jasného tvaru i myšlenky přesně formulované, takže čtenáře, i když jeho schopnost indukce je podstatně menší, má spíše pocítit porozumění než obdivu a snadno uvěří, že i on dokáže objevovat nové, je kdyby k tomu měl příležitost. Každý, kdo chce vědecky pracovat, měl by si proto přečíst Ampèrovo pojednání jako skvěly případ stylu vědce předkládajícího nový objev, avšak měl by též studovat Faradaye, aby rozvíjel svou schopnost vědecky pracovat tím, že bude konfrontovat nově objevená fakta uvedená Faradayem s rodícími se vlastními nápady

40 Wilhelm Eduard Weber Narodil se ve Wittenbergu, a vystudoval univerzitu v Halle. Po habilitaci začal vyučovat na univerzitě v Göttingenu. Zde navázal na osobní přátelství s Gaussem a spolupracoval s ním, zejména na teorii geomagnetismu, spolu s ním také sestrojil první telegrafní přístroj. Poté působil na univerzitě v Lipsku. V 19. století byl v Německu považován za nejvyšší autoritu v oboru elektromagnetismu.

41 Wilhelm Eduard Weber - experiment Weber vycházel z Ampèrovy elektrodynamiky a snažil se odstranit některé její nedostatky. Pokusil se přeformulovat Ampèrův zákon tak, aby zahrnoval i Coulombův zákon. K tomuto účelu zobecnil Coulombův zákon pro případ, kdy se oba bodové náboje pohybují (nerelativistickou rychlostí). F 2 2 QQ α dr α d r = 1 + 2r 2 2 r 16 dt 8 dt kα je konstanta, r je vzdálenost mezi oběma náboji, 2 dr je rychlost a d r je zrychlení 2 dt dt

42 Wilhelm Eduard Weber experiment Weber ukázal, že síla mezi náboji nezávisí jen na vzdálenosti, ale i na rychlosti a zrychlení a že proudy jsou vlastně pohybující se náboje. Tato teorie má však nedostatek, jelikož nerespektuje konečnou rychlost šíření elektromagnetického působení. Rovnice však zahrnuje i elektromagnetickou indukci.

43 Klasická elektrodynamika I když Ampèrova teorie elektromagnetismu, doplněná Weberem, byla hluboce promyšlená, nebyla plně vyhovující. V první třetině 19. století však dosáhlo poznání zákonitostí elektrických a magnetických jevů již takové úrovně, že mohla vzniknout nová teorie, teorie elektromagnetického pole, která vysvětlovala všechny známé makroskopické elektrické a magnetické jevy.

44 Vznik teorie elektomagnetického pole Vznik teorie elektromagnetického pole se dá rozdělit do tří etap. slovní formulace koncepce a nové poznatky, z nichž vyrůstala teorie elektromagnetického pole Michaelem Faradayem vytvoření matematického modelu J.C. Maxwellem experimentální uvěření dané teorie H. Hertz a prohloubení a úprava matematického vyjádření O. Heaviside

45 Významní fyzikové Michael Faraday Joseph Henry James Clerk Maxwell Heinrich Hertz Oliver Heaviside životopis životopis životopis životopis životopis experiment experiment experiment experiment experiment

46 Michael Faraday Narodil se v Newingtonu, předměstí Londýna jako třetí syn chudého kováře Jamese Faradaye. Rodina po celá léta žila v bídě a tak jediné vzdělání, které mohl získat bylo na místní farní škole. Ve 13ti letech se stal poslíčkem jednoho londýnského knihkupectví. Zde se později vyučil knihařem a jak sám říkal, knihy, které před den vázal po nocích, četl a to hlavně pojednání o elektřině v Britské encyklopedii. Shodou náhod dostal od jednoho zákazníka vstupenku na cyklus přednášek z fyziky a chemie slavného vědce sira Humphreye Davyho ( ), které se konaly v Královském ústavu. Faraday tato přednášky nadšeně navštěvoval a zaujali ho natolik, že po ukončení cyklu v roce1813 požádal Davyho o přijetí za asistenta.

47 Michael Faraday K jeho přijetí jistě přispěly i krasopisně napsané a vlastnoručně svázané Davyho přednášky, které Faraday přiložil ke své žádosti. Přijetím za asistenta byl ve Faradayově životě významný zlom. Ještě týž rok, doprovázel Davyho na jeho 18 měsíční vědecké cestě po Evropě. I když spíše jako sluha než jako jeho asistent, přesto tato cesta nahradila Faradayovi univerzitu. Po návratu do Londýna se roku 1815 stává asistentem laboratoře. Intenzívní prací postupně překonal svého učitele a jeho objevy na poli analytické chemie, elektrochemie, metalurgie mu vynesli četná uznání a byl přijat za člena Královské akademie. Asi od roku 1850 začíná trpět ztrátou paměti a postupným oslabováním duševních sil a poslední publikaci vydává r Zemřel v Londýně kde byl s nejvyššími státními poctami pohřben.

48 Michael Faraday experiment Faraday měl geniální intuici a své výzkumy prováděl výhradně experimentálně. Protože neměl matematické vzdělání, nikdy nepoužíval matematiku a vyjadřoval se jen verbálně, přesto jeho závěry se zpravidla vyznačovaly exaktní matematickou přesností. Své poznatky z elektromagnetismu uložil do svého celoživotního díla Experimental Researches in Electric (Experimentální výzkumy elekřiny), které vyšli v r Tato práce je vlastně Faradayův deník. Obsahuje 3326 odstavců, z nichž každý popisuje prováděný experiment. Faradayovy experimenty se staly základem moderní elektrotechniky.

49 Michael Faraday experiment Elektromagnetická indukce Faraday se začal zabývat elektrickými a magnetickými jevy kolem roku 1820 v souvislosti s Oertedovými pokusy. Společně s Davym zopakovali jeho pokusy, avšak Faraday pokračoval na rozdíl od svého učitele dál. Fyraday byl totiž přesvědčen o jednotě všech přírodních sil, proto se mu jevilo logické, že musí existovat inverzní jev k Oerstedovu poznatku, tedy že magnetismus vyvolává elektrický proud. Ve svém deníku si zapsal Přeměnit magnetismus v elektřinu! Vynaložil 10 let práce než v roce 1831 experimentálně objevil elektromagnetickou indukci.

50 Michael Faraday experiment Použil k tomu prsten z měkkého železa se dvěma cívkami. Faraday byl nejprve zklamán, když zjistil, že stejnosměrný proud v jednom vinutí nevyvolá proud ve druhém vinutí. Ale brzy si povšiml, že v okamžik připojení galvanického článku k jedné z cívek vyvolá ve druhé cívce, která byla přes galvanoměr spojena dokrátka, proudový impuls. Při odpojení galvanického článku zjistil opačný proudový impuls. Právě tento jev nazval elektromagnetickou indukcí. Tímto experimentem zároveň objevil princip transformátoru.

51 Michael Faraday experiment Schéma Faradayova experimentu z , jímž dokázal transformační indukované napětí

52 Michael Faraday experiment Svůj vlastní experiment z Faraday popsal ve svých zápiscích takto (o sobě mluví ve třetí osobě): dal udělat železný kruh sedm osmin palce tlustý, o vnějším průměru šest palců. Navinul měděný drát A mnohokrát kolem jedné poloviny prstence; na druhou stranu navinul asi 60 stop dalšího drátu B. Spojil konce drátu B měděným drátem, který vedl nad magnetkou. Oba konce drátu A spojil s baterií; objevil se zřetelný účinek na magnetku oscilovala a vrátila se do původní polohy. Po přerušení spojení s baterií se opět objevil účinek na magnetku.

53 Michael Faraday experiment Originální kresby, kterými Faraday doplnil své poznámky: Skutečné provedení cívky:

54 Michael Faraday experiment Tím, že Faraday své pokusy neustále důmyslně modifikoval, podařilo se mu ještě důmyslnějším způsobem znázornit bezprostřední proměnu magnetismu v elektřinu. Když vsunul tyčový magnet do cívky, zaznamenal galvanoměr proudový impuls, při vysunutí tyče vznikl opačný impuls. Tento jev nazval magnetoelektrickou indukcí. Schéma pokusu ze pohybové indukované napětí

55 Michael Faraday experiment Zákon elektromagnetické indukce Faraday vyjádřil známým vztahem: e dφ = dt je kvantitativním výsledkem, ke kterému Faraday v teorii elektromagnetického pole dospěl. Všechny ostatní výsledky vyjadřoval bez použití matematiky. V roce 1834 si povšiml, že při přerušení spojení cívky s baterií vznikne jiskra. Tento jev správně vysvětlil pomocí elektromagnetické indukce objevil samoindukci

56 Michael Faraday experiment Magnetické působení Kolem roku 1844 se Faraday věnoval výzkumu magnetismu. Vycházel z tohoto základního experimentu. Umístíme-li volně zavěšenou tyčku z nějaké látky mezi póly magnetu, může se chovat dvojím způsobem: buď se natočí ve směru siločar a je vtahována mezi póly magnetu nebo zaujme směr kolmý k siločarám a je vypuzován. Obdobný experiment lze provést s tělískem v nehomogenním magnetickém poli. Faraday takto prozkoumal různé materiály, v prvním případě o nich říkal, že mají vůči vakuu zvýšenou magnetickou vodivost a nazval jej paramagnetismem. Ve druhém případě,kdy materiál siločáry vypuzuje, jej nazval diamagnetismem.

57 Michael Faraday experiment Faradayův experiment: silové působení na tělísko v nehomogenním magnetickém poli. Tělísko je a) z hliníku (paramagnetikum), b) z vizmutu (diamagnetikum) Magnetické siločáry v okolí paramagnetick ého válce (a) a diamagnetické ho válce (b)

58 Michael Faraday experiment Z mnoha dalších pokusů, které Faraday provedl, se ještě podíváme na působení magnetického pole na světlo. Vložil boro-olovnaté sklo mezi póly elektromagnetu a nechal jím procházet polarizované světlo rovnoběžně s magnetickými siločárami. Prokázal, že magnetické pole vychyluje rovinu lineárně polarizovaného světla. V menší míře se to projevilo i u jiných optických materiálu. Tento jev byl nazván Faradayův efekt. Faraday si správně uvědomil, že nejde o přímý účinek magnetického pole na světlo, ale o jev zprostředkovaný, kdy magnetické pole působí na optické prostředí a to pak na průchod světla.

59 Michael Faraday experiment Elektromagnetické pole Faraday má taky významný podíl na moderních chápání elektromagnetického pole. Jeho fenomenologické stanovisko vychází z toho, co se dá skutečně pozorovat. Fyraday inspirován pokusy s pilinovými obrazci magnetických polí, zavedl v prostředí, které obklopuje vodiče, magnety a náboje, pojem siločára a silová trubice. Také na rozdíl od newtonovského chápání elektrických a magnetických jevů přisoudil Faraday rozhodující roli prostředí, v němž probíhají elektromagnetické jevy. Zavedl tak představu elektromagnetického pole. Zatímco starší teorie zkoumaly je okamžité silové působení proudů, magnetů a nábojů na dálku, všímal si Faraday vlastností elektromagnetického pole.

60 Michael Faraday experiment Toto elektromagnetické pole chápal jako fyzikální realitu, která vyplňuje celý prostor. Faraday tak zavrhl newtonovskou koncepci okamžitého působení do dálky a nahradil ji představou, že určitá změna v elektromagnetickém poli nejprve ovlivní své okolí a odtud se rozruch postupně šíří konečnou rychlostí dále. Hovoříme o koncepci působení do blízka.

61 Michael Faraday experiment Ve Faradayových poznámkách se dočteme:..při tomto pohledu na magnet je prostředí nebo prostor kolem něho tak podstatné jako magnet sám, neboť je součástí skutečného a úplného magnetického systému.

62 Michael Faraday experiment Faraday vyslovil názor, že elektromagnetické pole má vlnovou povahu a tak položil základy elektromagnetické teorie světla. Dospěl k důležitému poznatku, že jevy se v elektromagnetickém poli šíří konečnou rychlostí. Faradayova myšlenka, nahrazující bezprostřední působení do dálky působením elektromagnetického pole rozloženého v prostoru, tj. působením do blízka, se ukázala být jednou z největších ve fyzice.

63 Joseph Henry Pocházel ze skotské rodiny, která se v roce 1775 přestěhovala do USA. Narodil se v Albany (stát New York). Významně se podílel na vybudování základů teorie elektromagnetismu. Od roku 1832 působil jako univerzitní profesor na College v New Jersey (dnešní Princetonská univerzita). V roce 1847 se stal ředitelem Smithova ústavu ve Washingtonu D.C. a tento ústav úspěšně vedl 32 let. Smithův ústav, založený r. 1837, byl obdobou londýnského Royal Institute. V roce 1868 byl zvolen do funkce prezidenta Národní Akademie věd USA, kterou vykonával až do své smrti.

64 Joseph Henry experiment Henry se stejně jako Faraday zabýval řadu let elektromagnetickou indukcí. Podle některým historiků objevil elektromagnetickou indukci již kolem 1830, právě při zkoumání elektromagnetů. Jeho postup byl následující: na železnou tyč navlékl cívku připojenou ke galvanoměru. Tyčku umístil mezi póly elektromagnetu ve tvaru podkovy. Elektromagnet pak napájel galvanickým článkem. Jestliže zvyšoval nebo snižoval napětí zdroje (zasouval nebo vysouval elektrody galvanického článku do elektrolytu), měnil se budící proud a tedy i magnetické pole v tyči a galvanometr registroval indukované napětí.

65 Joseph Henry experiment Reálné provedení Henryho cívky Henryho testovací zařízení pro měření tažné síly elektromagnetu

66 Joseph Henry experiment Henry též zkoumal vlastnosti cívek. Zavedl pojem indukčnost jakožto charakteristickou veličinu pro cívky. Při přerušení proudu v cívce si povšiml, že na kontaktech vypínače dochází k jiskření a zjistil, že je to důsledek vysokého napětí indukovaného v cívce objevil tak jev samoindukce a to o něco dříve, než Faraday.

67 Joseph Henry experiment Zajímavé byly i experimenty s oscilacemi v induktivně vázaných obvodech. Učinil následující pokus: jeden závit umístil v místnosti, která byla v prvním poschodí a druhý závit uložil ve sklepě. Vzdálenost obou závitů byla 30 stop (asi 9 metrů). Jestliže vybil leydenskou láhev do prvního závitu, pak nezmagnetovaná střelka, umístěná ve druhém závitu, se zmagnetovala. Tento jev se mu ale nepodařilo vysvětlit. Přiblížil se však k pokusům, kterými později Hertz prokázal existenci elektromagnetických vln.

68 James Cleark Maxwell Narodil se v Edinburgu, v rodině nižší skotské šlechty. Právě v tomto roce Faraday objevil elektromagnetickou indukci. Zájem o přírodu a technické vynálezy v něm již od dětství probouzel jeho otec, který s ním pravidelně navštěvoval veřejná zasedání Královské společnosti v Edinburgu. Po ukončení základní školy studoval v letech na edinburgské akademii (obdoba gymnázia). Již v 15ti letech napsal Maxwell svou první vědeckou práci o nové mechanické konstrukci oválných křivek, jíž předložil Královské společnosti v Edinburgu, která ji později uveřejnila.

69 James Cleark Maxwell V letech Maxwell studoval na univerzitě v Edinburgu, kde napsal další dvě vědecké práce. První se týkala geometrie a druhá teorie pružnosti, ve které odvodil matematickou větu, kterou lze nalézt v každé učebnici stavební mechaniky pod názvem Maxwellova věta. Od roku 1850 studoval na univerzitě v Cambridge. Po získání titulu bakalář zde pracoval a připravoval se na profesuru ( ). Zabýval se zde optikou, a to zejména teorií barev a barevného vidění. V září 1855 složil zkoušky učitelské způsobilosti na Trinity College a začal přednášet hydrostatiku a optiku. V této době také dosahuje prvních výsledků na poli elektromagnetické teorie. V pedagogické práci však příliš nevynikal a proto, když mu v roce 1856 onemocněl otec, se vrátil zpět do Glenlairu (do Cabridge se již nevrátil).

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče - elektrický proud v látkách, zákony

Více

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Magnetické pole Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Stacionární magnetické pole Magnetické pole tyčového magnetu: magnetka severní pól (N) tmavě zbarven - ukazuje k jižnímu pólu magnetu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Ověření ve výuce Třída 8. A Datum: 12. 6. 2013 Pořadové číslo 20 1 Vědci Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Magnetické pole Stacionární magnetické pole Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Stacionární magnetické pole Pilinový obrazec magnetického pole tyčového magnetu Stacionární magnetické pole

Více

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE, MAXWELLOVY ROVNICE MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární

Více

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Mgr. Jan Ptáčník Elektrodynamika Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Vodič v magnetickém poli Vodič s proudem - M-pole! Vložení vodiče s proudem do vnějšího M-pole = interakce pole vnějšího a pole

Více

(2. Elektromagnetické jevy)

(2. Elektromagnetické jevy) (2. Elektromagnetické jevy) - zápis výkladu z 9. a 13. hodiny- B) Magnetické pole vodiče s proudem prochází-li vodičem elektrický proud vzniká kolem něj díky pohybujícímu se náboji (toku elektronů) magnetické

Více

Rychlost světla. Kapitola 2

Rychlost světla. Kapitola 2 Kapitola 2 Rychlost světla Michael Faraday, syn yorkshirského kováře, se narodil v jižním Londýně roku 1791. Byl samoukem, který školu opustil ve čtrnácti, aby se stal učněm u knihaře. Zajistit si vstup

Více

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Magnetické pole Vytváří se okolo trvalého magnetu. Magnetické pole vodiče Na základě experimentů bylo

Více

Historické pokusy z elektřiny a magnetismu. Pavel Kabrhel

Historické pokusy z elektřiny a magnetismu. Pavel Kabrhel Historické pokusy z elektřiny a magnetismu Pavel Kabrhel Alessandro Volta Koncem 18. století pozoroval Luigi Galvani jev související s elektrochemickými zdroji. Při preparaci žabích stehýnek je napíchl

Více

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Magnetické pole - stacionární

Magnetické pole - stacionární Magnetické pole - stacionární magnetické pole, jehož charakteristické veličiny se s časem nemění kolem vodiče s elektrickým polem je magnetické pole Magnetické indukční čáry Uzavřené orientované křivky,

Více

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Elektřina a magnetizmus magnetické pole DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-13 Téma: magnetické pole Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Více

Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku. Fyzikální veličiny. Fyzikální jednotky. Fyzikální zákony. Vzorce pro výpočty 100 200.

Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku. Fyzikální veličiny. Fyzikální jednotky. Fyzikální zákony. Vzorce pro výpočty 100 200. Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku 1. Odpovězte na otázky: Fyzikální veličiny Fyzikální jednotky Fyzikální zákony Měřidla Vysvětli pojmy Převody jednotek Vzorce pro výpočty Slavné osobnosti

Více

Historické pokusy z elektřiny a magnetismu

Historické pokusy z elektřiny a magnetismu Historické pokusy z elektřiny a magnetismu Pavel Kabrhel Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, ZŠ Habrmanova, Hradec Králové, kabrhpa@seznam.cz Abstrakt Příspěvek se věnuje základním experimentům

Více

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Nestacionární magnetické pole Vektor magnetické indukce v čase mění směr nebo velikost. a. nepohybující

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Elektromagnetický oscilátor

Elektromagnetický oscilátor Elektromagnetický oscilátor Již jsme poznali kmitání mechanického oscilátoru (závaží na pružině) - potenciální energie pružnosti se přeměňuje na kinetickou energii a naopak. T =2 m k Nejjednodušší elektromagnetický

Více

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3. MAGNETSMUS 3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3.1.1 Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve vzdálenosti a = 5 cm od velmi dlouhého přímého vodiče, jestliže jím protéká

Více

Název: Elektromagnetismus 1. část (Oerstedův pokus)

Název: Elektromagnetismus 1. část (Oerstedův pokus) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 1. část (Oerstedův pokus) Téma: Magnetické pole vodiče s proudem, magnetické pole cívky Úroveň: 2. stupeň ZŠ, případně SŠ Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné

Více

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Elektřina a magnetismus UF/01100 Rozsah: 4/2 Forma výuky: přednáška Zakončení: zkouška Kreditů: 9 Dop. ročník: 1 Dop. semestr: letní Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Rozsah: 3/2 Forma výuky: přednáška

Více

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy používá s porozuměním učivem zavedené fyzikální

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník ELEKTROSTATIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník Elektrický náboj Dva druhy: kladný a záporný. Elektricky nabitá tělesa. Elektroskop a elektrometr. Vodiče a nevodiče

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Magnetismus 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 2 - magnetické pole, magnetické pole elektrického proudu, elektromagnetická

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce FYZIKA II Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce Osnova přednášky tenká cívka, velmi dlouhý solenoid, toroid magnetické pole na ose proudové smyčky

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část SEZNAM TÉMAT: Kinematika hmotného bodu mechanický pohyb, relativnost pohybu a klidu, vztažná soustava hmotný bod, trajektorie, dráha klasifikace pohybů průměrná a okamžitá rychlost rovnoměrný a rovnoměrně

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA

Více

Název: Měření magnetického pole solenoidu

Název: Měření magnetického pole solenoidu Název: Měření magnetického pole solenoidu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Biologie) Tematický celek: Elektřina

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákon Relativnost klidu a pohybu, klasifikace pohybů z hlediska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 5 Magnetické pole Pro potřeby

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Magnetické pole v látce

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Magnetické pole v látce FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Magnetické pole v látce Osnova přednášky Magnetické pole v látkovém prostředí, Ampérovy proudové smyčky, veličiny B, M, H materiálové vztahy, susceptibilita a permeabilita

Více

VY_32_INOVACE_G 19 01

VY_32_INOVACE_G 19 01 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

5 Stacionární magnetické pole HRW 28, 29(29, 30)

5 Stacionární magnetické pole HRW 28, 29(29, 30) 5 STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE HRW 28, 29(29, 30) 31 5 Stacionární magnetické pole HRW 28, 29(29, 30) 5.1 Magneticképole,jehozdrojeaúčinkyHRW28(29) 5.1.1 Permanentní magnet Vedle výhradně přitažlivé interakce

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Hlavní body - elektromagnetismus

Hlavní body - elektromagnetismus Elektromagnetismus Hlavní body - elektromagnetismus Lorenzova síla, hmotový spektrograf, Hallův jev Magnetická síla na proudovodič Mechanický moment na proudovou smyčku Faradayův zákon elektromagnetické

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 7. 1. 2013 Pořadové číslo 10 1 Astronomie Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem)

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem) Téma: Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem, využití tohoto jevu v praxi Úroveň: 2. stupeň ZŠ,

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

Elektrická vodivost - testové otázky:

Elektrická vodivost - testové otázky: Elektrická vodivost - testové otázky: 1) Elektrický náboj (proud) je přenášen? a) elektrony b) protony c) jádry atomu 2) Elektrický proud prochází pouze kovy? a) ano b) ne 3) Nejlepšími vodiči elektrického

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Alena Škárová Název: Magnetická indukce

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

Mechanické kmitání (oscilace)

Mechanické kmitání (oscilace) Mechanické kmitání (oscilace) pohyb, při kterém se těleso střídavě vychyluje v různých směrech od rovnovážné polohy př. kyvadlo Příklady kmitavých pohybů kyvadlo v pendlovkách struna hudebního nástroje

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. IXX Název: Měření s torzním magnetometrem Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 13 dne: 31.10.2008

Více

Název: Studium magnetického pole

Název: Studium magnetického pole Název: Studium magnetického pole Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika, Zeměpis Tematický celek: Elektřina a magnetismus

Více

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S.

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S. ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE Dva Faradayovy pokusy odpovídají na otázku zda může vzniknout elektrický proud vlivem magnetického pole Pohyb tyčového magnetu k (od) vodivé smyčce s měřidlem, nebo smyčkou k

Více

Bohrova disertační práce o elektronové teorii kovů

Bohrova disertační práce o elektronové teorii kovů Niels Bohr jako vědec, filosof a občan 1 I. Úvod Bohrova disertační práce o elektronové teorii kovů do angličtiny. Výsledek byl ale ne moc zdařilý. Bohrova disertační práce byla obhájena na jaře roku 1911

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 262470 (И) (Bl) (22) přihláženo 25 04 87 (21) PV 2926-87.V (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ Pavel Koktavý Ústav fyziky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně Představení FEKT

Více

5.6. Člověk a jeho svět

5.6. Člověk a jeho svět 5.6. Člověk a jeho svět 5.6.1. Fyzika ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 Charakteristika vyučujícího předmětu FYZIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika vychází z obsahu vzdělávacího

Více

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok: Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok: 1) Trajektorie, dráha, dráha 2) Rychlost 3) Zrychlení 4) Intenzita 5) Práce, výkon 6) Energie 7) Částice a vlny; dualita 8) Síla 9) Náboj 10) Proudění,

Více

Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce)

Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce) Téma: Vznik indukovaného napětí, využití tohoto jevu v praxi Úroveň: 2. stupeň ZŠ, případně SŠ Tematický celek: Vidět a poznat

Více

Dalekohledy Matěj Drtina, R3.A, GJK Březen 2013

Dalekohledy Matěj Drtina, R3.A, GJK Březen 2013 Dalekohledy Úvod Optický dalekohled (teleskop) je přístroj sloužící k optickému přiblížení pomocí dvou soustav čoček nebo zrcadel Skládá se ze dvou hlavních částí z objektivu, který obraz vytváří a okuláru,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Látka a těleso skupenství látek atomy, molekuly a jejich vlastnosti. Fyzikální veličiny a jejich měření fyzikální veličiny a jejich jednotky

Látka a těleso skupenství látek atomy, molekuly a jejich vlastnosti. Fyzikální veličiny a jejich měření fyzikální veličiny a jejich jednotky Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 1 hodina Ročník Prima Roční hodinová dotace 36 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy prakticky rozeznává vlastnosti látek a těles

Více

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Kvarta 2 hodiny týdně Pomůcky, které

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika VUT FSI BRNO ÚVSSaR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY JMÉNO: ŠKOLNÍ ROK: 2010/2011 PŘEDNÁŠKOVÁ SKUPINA: 1E/95 LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika ROČNÍK: 1. KROUŽEK: 2EL SEMESTR: LETNÍ UČITEL: Ing.

Více

Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus

Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus 1 Matematický aparát 1.1 Skalární a vektorová pole Skalární pole, hladina skalárního pole, vektorové pole, siločára, stacionární a nestacionární

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus. Název: Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus. Název: Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus Indukční zákon Ing. Radovan Hartmann

Více

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8. Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19 Autor: Vhodné zařazení: Ročník: Petr Pátek Fyzika osmý- druhé pololetí Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.A Metodické poznámky:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 22. 4. 2013 Pořadové číslo 17 1 Vědci Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální STAVBA ATOMU Výukový materiál pro základní školy (prezentace). Zpracováno v rámci projektu Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na ZŠ. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0018

Více

Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika. Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY. Obor:MVT Ročník:II.

Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika. Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY. Obor:MVT Ročník:II. Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY Jméno:Martin Fiala Obor:MVT Ročník:II. Datum:16.5.2003 OBECNÁ TEORIE RELATIVITY Ekvivalence

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

1 Rozdělení mechaniky a její náplň

1 Rozdělení mechaniky a její náplň 1 Rozdělení mechaniky a její náplň Mechanika je nauka o rovnováze a pohybu hmotných útvarů pohybujících se rychlostí podstatně menší, než je rychlost světla (v c). Vlastnosti skutečných hmotných útvarů

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Mgr. Ladislav Zemánek 1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Měření fyzikálních veličin. Zpracování výsledků měření. - fyzikální veličiny a jejich jednotky - mezinárodní

Více

Magnetické pole. Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů.

Magnetické pole. Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů. Magnetické pole Magnetické pole je silové pole, které vzniká následkem pohybu elektrických nábojů. Magnetické pole vytváří buď pemanentní magnet nebo elektromagnet. Magnet buzený elektrickým proudem, elektromagnet

Více

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) FYZIKA II Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování) Osnova přednášky činitel jakosti, vektorové diagramy v komplexní rovině Sériový RLC obvod - fázový posuv, rezonance

Více

Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3

Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3 Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3 Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast: Fyzika Vzdělávací

Více

Magnetické vlastnosti látek část 02

Magnetické vlastnosti látek část 02 Magnetické vlastnosti látek část 02 A) Výklad: Feromagnetický materiál jedná se o materiál, který snadno podléhá magnetizaci stává se magnetem. (prostudovat - viz. kapitola 1.16 Jak si vyrobit magnet?)

Více

Optika pro mikroskopii materiálů I

Optika pro mikroskopii materiálů I Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických

Více

3. Diskutujte výsledky měření z hlediska platnosti Biot-Savartova zákona.

3. Diskutujte výsledky měření z hlediska platnosti Biot-Savartova zákona. 1 Pracovní úkol 1. Změřte závislost výchlk magnetometru na proudu protékajícím cívkou. Měření proveďte pro obě cívk a různé počt závitů (5 a 10). Maximální povolený proud obvodem je 4. 2. Výsledk měření

Více

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektrostatika: Elektřina pro bakalářské obory Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, UK.LF Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/3.080 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

elektrický náboj elektrické pole

elektrický náboj elektrické pole elektrický náboj a elektrické pole Charles-Augustin de Coulomb elektrický náboj a jeho vlastnosti Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Více

Několik netradičních pokusů z magnetismu

Několik netradičních pokusů z magnetismu Několik netradičních pokusů z magnetismu VĚRA KOUDELKOVÁ KDF MFF UK Praha V příspěvku jsou popsány tři netradiční pokusy z magnetismu použití LED pro demonstraci elektromagnetické indukce, demonstrace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Fyzika II mechanika zkouška 2014

Fyzika II mechanika zkouška 2014 Fyzika II mechanika zkouška 2014 Přirozené složky zrychlení Vztahy pro tečné, normálové a celkové zrychlení křivočarého pohybu, jejich odvození, aplikace (nakloněná rovina, bruslař, kruhový závěs apod.)

Více

Využití zrcadel a čoček

Využití zrcadel a čoček Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Využití zrcadel a čoček V tomto článku uvádíme několik základních přístrojů, které vužívají spojných či rozptylných

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 21. 1. 2013 Pořadové číslo 11 1 Merkur, Venuše Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy

Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy Teorie elektromagnetického pole Laboratorní úlohy Martin Bruchanov 31. května 24 1. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek 1.1. Vlastní indukčnost cívky Naměřené hodnoty Napětí na primární

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

Mikrovlny. 1 Úvod. 2 Použité vybavení

Mikrovlny. 1 Úvod. 2 Použité vybavení Mikrovlny * P. Spáčil, ** J. Pavelka, *** F. Jareš, **** V. Šopík Gymnázium Vídeňská Brno; ** Gymnázium tř. Kpt. Jaroše; *** Arcibiskupské gymnázium; **** Gymnázium Jeseník; pavelspacil@tiscali.cz; **

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více