Standardní rozsah práce Revision Date: 04/2014. Customer Name. Zákazník. Nabídka pro. Power Monitoring Expert 7.2 (PME) Číslo nabídky:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standardní rozsah práce Revision Date: 04/2014. Customer Name. Zákazník. Nabídka pro. Power Monitoring Expert 7.2 (PME) Číslo nabídky:"

Transkript

1 Standardní rozsah práce Revision Date: 04/2014 Nabídka pro Zákazník Power Monitoring Expert 7.2 (PME) Číslo nabídky: 8 srpna 2014

2 Schneider Electric Úvod Cílem tohoto dokumentu je definovat standardní rozsah dodávky Schneider Electric v rámci instalace základního balíčku monitoringu energií PME. Jsou zde popsány úkony, které budou provedeny v rámci přípravy a oživení projektu monitoringu. Údaje uvedené v následující části tvoří standardní rozsah práce pro základní balíček monitoringu energií PME. Dodatečné práce nebo změny vůči tomuto dokumentu musí být specifikovány a popsány ve zvláštním dokumentu. Pokud potřebujete sjednat tento doplněk, požádejte technika odpovědného za přípravu projektu nebo obchodního zástupce Schneider Electric. Budou s Vámi pracovat na přizpůsobení rozsahu dodávky Vašim potřebám. 1.1 Přípravné práce Technik odpovědný za projekt Vás před návštěvou v místě instalace kontaktuje. Součástí tohoto koordinačního procesu je vytvoření přípravného seznamu. Tento tzv. pre-startup seznam je seznam akcí, které Vaše organizace musí provést před zahájením prací. Pokud je to nutné, technik zašle spolu se seznamem i orientační komunikační schéma projektu. Toto orientační schéma komunikace obsahuje uspořádání a parametry jednotlivých prvků systému monitoringu, která budou součástí projektu. Vaše organizace musí dokončit akce, uvedené v přípravném seznamu, a předložit podepsanou kopii technikovi nejméně 10 pracovních dní před plánovaným datem zahájení prací. Tyto položky v seznamu musí být vyplněny, aby se technik mohl připravit ještě před příjezdem na místo instalace. Pokud nejsou vyplněny všechny položky na pre-startup seznamu, technik nebude moci dokončit svůj projekt během této návštěvy. Jakékoliv další výjezdy požadované v důsledku nedokončení požadavků pre-startup seznamu budou mít za následek dodatečné náklady, které budou fakturovány. Strana 2 z Schneider Electric. All rights reserved.

3 Schneider Electric 1.2 Oživení systému Technik přijede na místo instalace v dohodnutý termín a čas. Technik nejdříve vysvětlí navržený postup prací, aby obě strany mohly tento postup odsouhlasit. Poté technik bude postupovat podle těchto kroků: Instalace software o Technik nastaví Power Monitoring server/klienty a nainstaluje veškerý objednaný software. To zahrnuje instalaci balíků Power Monitoring, service packů, nastavení uživatelských účtů a ověření, že tyto balíky správně pracují. Technik může provést instalaci softwaru a nastavení serveru ještě před spuštěním. Nastavení a ověření komunikace s přístroji o Technik naváže komunikaci mezi všemi přístroji uvedenými v projektu a Power Monitoring serverem. To obsahuje: Nastavení komunikačních parametrů zařízení Identifikace závad na komunikačních sítích (pokud se vyskytnou) Definice WAGES zařízení nebo jiných logických zařízení z fyzických přístrojů. o Je vhodné, aby byl během instalace technikovi dostupný síťový administrátor zákazníka pro řešení případných problémů se sítí LAN. Konfigurace přístrojů o Pokud je to potřeba k zajištění správného fungování Power Monitoringu, provede technik update firmwaru všech PowerLogic/ION zařízení na současné objednávce na nejnovější verzi. Nová zařízení jsou dodána s nejnovější verzí firmware, ale některé starší typy mohou vyžadovat před instalací upgrade. o Technik zkontroluje připojení proudových a napěťových transformátorů k měřičům obsažených v aktuálním projektu. Potvrdí převodní poměry transformátorů a způsob zapojení (hvězda, trojúhelník) a provede změny nutné k tomu, aby měřiče správně měřily napětí respektive proud ze systému. Nastaví jmenovité napětí pro sledování kvality elektřiny a vnitřní hodiny v měřičích přístrojích PowerLogic ION. o Technik si může vyžádat asistenci techniků údržby, pokud bude nezbytné provést jakékoliv úpravy zapojení měřicích transformátorů. Synchronizace data/času Měřiče s funkcí synchronizace v předepsaný čas a datum (Date/Time Resets) budou nastaveny tak, aby se jejich vnitřní hodiny synchronizovaly s časem Power Monitoring serveru. Nastavení ukládání dat o Technik nastaví pro každé zařízení předem definované veličiny, které budou zaznamenávány. Druh těchto veličin závisí na typu měřicího zařízení. Standardní interval ukládání dat je 15 min. o Změny standardně zaznamenávaných veličin budou provedeny na základě požadavku zákazníka. Nastavení alarmů (jsou-li požadovány) o Technik provede konfiguraci alarmů zařízení uvedených v projektové specifikaci. Nastavení parametrů sítě pro měření kvality elektřiny (je-li měření kvality součástí projektu) o Zaznamenávání průběhů (Waveform Capture - WFC) bude nastaveno na zařízeních, která jsou touto funkcionalitou vybavena Schneider Electric. All rights reserved. Strana 3 z 7

4 Schneider Electric Konfigurace grafických obrazovek o Všechny objednané grafické obrazovky budou připraveny a nastaveny podle standardní nabídky. Technik většinou provádí nastavení ještě před samotným spuštěním systému, a může Vás proto kontaktovat, aby s Vámi probral podrobnosti, pokud bude potřeba více informací. Abychom se ujistili, že měřené veličiny a provozní stavy se zobrazují tak jak se očekává, bude Vám funkce jednotlivých obrazovek předvedena. Po konfiguraci budou pořízeny snímky obrazovek a ty budou přiloženy do předávacího protokolu. Konfigurace nástěnek (dashboardů) o Technik pro Vás připraví několik základních nástěnek v Power Monitoring Web klientu. Nástěnky podávají rychlý přehled o stavu a o energetické spotřebě celého provozu nebo budovy. Standardně jsou připraveny tyto dvě nástěnky: Spotřeba energií Celkový odběr provozu o Bude pro Vás připravena Slideshow, která v režimu Slideshow View postupně zobrazuje všechny nástěnky. Konfigurace reportů o Technik nastaví a vygeneruje několik vzorových reportů. Na požádání může také nastavit, aby se tyto reporty generovaly automaticky podle časového plánu. Vzorové reporty jsou uvedeny níže: Report nákladů na energie Report profilu odběru Report kvality elektřiny (pokud jsou použity příslušné měřiče) Konfigurace údržby databáze o Technik s Vámi provede nastavení automatické zálohy a archivace databází, které používá Power Monitoring systém. Obvykle nastaví týdenní zálohu databází a nastaví historickou databázi tak, aby se přenesla do archivu až poté, co bude obsahovat data za alespoň 13. měsíců Základní školení na používání webového klienta o Technik zodpovědný za instalaci u Vás provede orientační zaškolení práce se systémem Power Monitoring. Zaškolení bude pokrývat následující činnosti: Jak přistupovat k softwaru Jak prohlížet aktuální a historická provozní data o Mimo to Vám budou krátce předvedeny i další základní vlastnosti softwaru. V případě podrobnějšího zájmu o konkrétní části jim může být věnována větší pozornost. To se odvíjí hlavně podle potřeb zaměstnanců, kteří budou se softwarem pracovat. Zaškolení proběhne formou hands-on, zaměstnanci tedy budou sami pod vedením Technika pracovat se softwarem. Ten je bude pouze navigovat, aby si vyzkoušeli samostatnou práci se systémem. Zaškolení se provádí na konci návštěvy instalačního technika. Další zaškolovací schůzky nebo oficiální školení mohou být naplánovány, ale je nutné je doobjednat. Strana 4 z Schneider Electric. All rights reserved.

5 Schneider Electric Vytvoření zálohy o Před odjezdem od Vás provede Technik zálohu důležitých systémových souborů. To jsou především: Záloha databází Power Monitoring Kopie grafických obrazovek Informace a soubory vytvořené na míru Diagnostický test systému o Technik Vám pošle kopii všech zálohovaných souborů. Je potřeba, abyste tyto soubory bezpečně uchovali pro případ, že by je bylo v budoucnu potřeba použít. Finální odsouhlasení provedených prací o Před odjezdem Technika je vaší povinností podepsat předávací protokol a tím potvrdit, že veškeré práce vymezené v tomto dokumentu byly provedeny. Pokud by všechny činnosti nebyly dokončeny, prosím potvrďte ty, které provedeny byly a zvlášť uveďte všechny, které dosud neproběhly. 1.3 Po dokončení Během několika týdnů po spuštění Vám Technik zašle kopii podepsaného předávacího protokolu a kopii aktuálního nastavení systému. Pokud jste si vyžádali manuál provozu a údržby, bude Vám také zaslán. Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se prosím na technickou podporu na Schneider Electric. All rights reserved. Strana 5 z 7

6 Schneider Electric 1.4 Poznámky & protiplnění Následující poznámky a vysvětlení se na Vás mohou vztahovat podle typu Power Monitoring systému a služeb uvedených v nabídce. Pokud se na Vás nevztahují, neberte prosím tuto sekci v potaz. Instalace: Pokud instalaci provádí zákazník či jiný dodavatel než Schneider Electric nebo jím najatý dodavatel, přebírají tím zodpovědnost za správnost potřebného komunikačního vedení, adresaci zařízení, připojení měření napětí a proudů a připojení vstupů a výstupů. Sítě: zajistí dostupnost IT technika během spuštění, aby mohl pomoci při řešení případných síťových problémů. Pokud není v nabídce uvedeno jinak, Ethernetové rozbočovače, přepínače a směrovače (huby, switche a routery) nejsou součástí dodávky. zodpovídá za dodání všech sériových, Ethernetových anebo optických komunikačních kabelů. dodá IP adresy, masky sítě a defaultní nastavení bran (Gateways) pro všechna Ethernetová zařízení. Software & IT materiál: Pokud sám dodá počítačový server nebo pracovní stanici, musí být takové, jaké jsou uvedeny v naší literatuře. Pokud to není uvedeno v nabídce, servery ani pracovní stanice nejsou součástí dodávky. Všechen bezpečností a antivirový software dodá. Předpokládá se, že server je dostupný a schopný komunikace se sítí měřicích zařízení. Stejně tak se předpokládá, že server vyhovuje požadavkům pro všechen PowerLogic software, který má být instalován. Server má mít DVD mechaniku. Strana 6 z Schneider Electric. All rights reserved.

7 Schneider Electric Příloha A Záznam měření A.1 Podrobnosti záznamu měření (elektroměry PowerLogic) Zaznamenávané veličiny budou nastaveny buď pro záznam do paměti zařízení, nebo pro záznam do PC v rámci jednotlivých měřicích zařízení. Typ záznamu závisí na tom, jestli má měřicí zařízení vnitřní paměť. Tyto veličiny budou zaznamenány každých 15 minut. Vnitřní paměť měřičů bude nastavena tak, aby pojala alespoň 15 dní záznamu popřípadě tolik dní, kolik se do paměti zařízení vejde nejvíce, je-li to méně než 15. Všechny měřiče budou nakonfigurovány pro automatické odesílání zaznamenaných dat na ION server Schneider Electric. All rights reserved. Strana 7 z 7

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby

Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby společnosti Dell Popis služby 1. ÚVOD KE SMLOUVĚ O SLUŽBÁCH : Jedná se o soubor služeb navržených za účelem omezení prostojů a pomoci s optimalizací vašeho IT prostředí prostřednictvím hlášení, analýz,

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9

Instalace programu. Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému. Max Communicator 9 Max Communicator 9 - instalace 2014 Instalace programu Tento dokument obsahuje přehled informací potřebných pro instalaci a zprovoznění systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti

Instalujeme Money S3. účetnictví pro živnostníky a malé společnosti účetnictví pro živnostníky a malé společnosti Vítejte v Money S3 Vítáme vás v dokumentaci k ekonomickému systému Money S3. Tato příručka je první z řady manuálů, které vás budou při práci s programem doprovázet.

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14)

Obsah dokumentu. Hotelový systém ACS-line, http://www.acsline.cz. strana 2 (celkem 14) Obsah dokumentu Obsah dokumentu...2 Popis výrobního systému ACS-line...3 Přínosy elektronické sběru výrobních dat:... 3 Princip výrobního systému... 3 Obecné schéma výrobního systému:... 3 Zakázkový systém

Více

Aplikační a datový server (ADS/ADX)

Aplikační a datový server (ADS/ADX) Aplikační a datový server (ADS/ADX) LIT-1201525 Produktový buletin Sekce katalogu - řídicí systémy MS-ADSxxx-x Informace o výrobku - ADS/ADX (5.2) MS-ADXxxx-x Datum vydání - 0511/0911CZ Aplikační a datový

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER SC-COM-BE-cs-20 98-40007720 Verze 2.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

DELISprint základní manuál

DELISprint základní manuál DELISprint základní manuál Obsah 1 Úvod...3 2 Jak začít...4 2.1 DELISprint instalace...4 2.2 Načtení konfiguračního souboru...5 2.3 Nastavení programu...5 2.3.1 Nastavení tiskáren...5 2.3.2 Nastavení sítě...7

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele 2014 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Leden 2014, release 10600. Příručka popisuje

Více

Popis služby. Next Business Day On-Site (NBD)

Popis služby. Next Business Day On-Site (NBD) Popis služby Next Business Day On-Site (NBD) Přehled služby Next Business Day On-Site (NBD) Služba Next Business Day On-Site zaručuje Vaši bezstarostnost od data dodání. V případě, že na daném systému

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon)

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz podává podrobný návod na administraci účtu Czech POINT pro nové obce a na pořízení certifikátů potřebných pro práci

Více

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů

Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů 1 Obsah: Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů Úvod ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Technická specifikace pro část 4

Technická specifikace pro část 4 Zadávací dokumentace Projekt Rozvoj MHD v Olomouci - II. etapa Technická specifikace pro část 4 Systém automatického přenosu dat do informačního systému pro cestující ve vozidlech MHD (autobusy) 1. Obecný

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent Popis služby Dell Compellent SAN Health Check Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na faktuře

Více