leden 2015 ročník 18 A hle, já jsem s Vámi po všechny dny až do skonání světa. (Mt,28,20b)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "leden 2015 ročník 18 A hle, já jsem s Vámi po všechny dny až do skonání světa. (Mt,28,20b)"

Transkript

1 FARNÍ ZPRAVODAJ leden 2015 ročník 18 Církve československé husitské, farnost Blansko a Vyškov, Boskovice, Brťov, Černou Horu, Křtiny, Lysice, Rájec, Rudici, Skočovou Lhotu, Vítějeves, Ježkovice, Račice, Rousínov, Ruprechtov a Švábenice. A hle, já jsem s Vámi po všechny dny až do skonání světa. (Mt,28,20b) NADĚJE NOVÉHO ROKU Přichází nový rok. Co přinese? Myslím, co přinese pro mne, jako pro jednotlivce. Neboť taková otázka a taková starost jsou na místě. Začínáme nový rok v "občanském" životě, nikoliv nový "církevní" rok. Avšak pozemský rok, všední dny, život v práci a starostech, to je přece pole, na kterém musíme před Bohem uskutečňovat naší spásu. A proto máme všechny důvody k tomu, abychom i tento rok započali ve jménu Božím. Započněme tedy znovu "ve jménu Božím", pokračujme dále, čestně a s radostnou myslí! Čas rychle utíká. Můžeme být zoufalí nebo plni žalu, když si na Silvestra uvědomíme, že opět neodvolatelně uplynula část našeho pozemského života. Můžeme si dávat sliby i různá předsevzetí. Avšak čas stále rychleji a rychleji utíká vstříc Bohu a jeho věčnosti, nikoliv k minulosti a zániku. Uvažme tedy všichni: jednou odejdeme a víc zde již nebudeme. Ale, naše víra nám říká, že teprve pak budeme opravdu naplno existovat, že teprve pak budeme tím, čím jsme zde. Neboť výnos tohoto času se shromažďuje v tom, co nazýváme věčností, jedinečnou, nezaměnitelnou a nepřenositelnou věčností. Máme tedy právo ptát se, co mně nový rok přinese?! A všechny ostatní události? Jsou přece nakonec důležité jen tím, že nás přiblíží k věčnosti. Zajímáme se o to, co nový rok přinese? Zajímáme se o to s celou vážností věčnosti? Vždyť to, co přijde, již neodejde. Přijde, aby to zůstalo. Uskuteční se, aby to existovalo, nikoliv aby se to ztratilo. Vtrhne to do prázdnoty času, aby ji naplnilo. Je to tajemství věčnosti v čase. Dokud totiž svůj život prožívám v čase, který probíhá, stále si myslím, že v tom není nic jiného než běh života v čase. Musím se stále probouzet, stále chodím do práce, stále se starám o děti a chod domácnosti. Jsou to denní rutinní činnosti, o kterých se domníváme, že ve věčnosti nejsou tak důležité. Když se však na své konání zadíváme blíže, musíme si přiznat, že je naše konání propojeno s láskou. S láskou k těm, kteří společně s námi mají z těchto běžných činností užitek. Vždyť vše co konáme, je naplněno láskou k bližnímu. Láskou, která nám byla darována skrze Ježíše Krista. Měli bychom tedy slavit Nový rok s hlubší vírou, než jak to my mrzutí a zbaběle nevěřící a pochybující činíme. Musíme věřit, že úkoly, které zde na zemi máme, jsou Bohem darované a s touhou a láskou je plnit a k nim přistupovat. Přichází totiž budoucnost. Přichází v plnosti mého času, prostřednictvím velikých osudových chvil svobody, která věří, doufá a miluje. Neboť přichází Pán. I v novém roce mého života. Co mně tedy přináší nový rok? Ježíše Krista, ukřižovaného a vzkříšeného, přináší tajemství jeho smrti a jeho života do mého života a mého umírání, jeho jasné světlo do úsilí mé víry, jeho zaslíbení do obtíží mé naděje, jeho lásku ke mně do stále nového pokusu ho láskyplně nalézt v účasti na jeho osudu. Nadchází rok Páně. Směle řekněme: "Naše pomoc je ve jménu Pána!" A pak s odvahou překročme práh nového roku. Když jeho jméno nad tímto rokem září, stane se i nejtemnější hodina hodinou roku Pána a jeho spásy. Zpracovala dle textu K. Rahnera a www. stránek pastorace.cz Eva Šebelová

2 BIBLICKÝ VERŠ na rok 2015: Přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. List Římanům 15,7 MODLITBA: Dobrý Bože, děkujeme ti za uplynulý rok, za všechno, co nás potkalo a co jsme zažili. Děkujeme za zkušenosti, které jsme získali. Všechno přijímáme z tvé milostivé ruky jako dar. Prosíme tě, požehnej rok 2015, ať vládne mír a naděje všem národům světa. Amen. Juraj Jordán Dovala, biskup LITURGICKÝ KALENDÁŘ neděle po Zjevení Páně Jména Ježíš Zjevení Páně ( Tří králů) Zrod Církve československé husitské Křest Páně TŘI KRÁLOVÉ ANEB SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný "Tří Králů", je svým obsahem téměř totožný s vánočním svátkem Narození Páně. Svátek "Tří králů" klade ale důraz na něco trochu jiného. V obou jde o to, že se Bůh zjevuje jako člověk, dokonce jako narozené dítě. K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve přiběhnou prostí pastýři. Ti přijdou pohnuti vnitřním puzením, které vychází z jejich srdce. Jdou za někým, kdo je jako oni, kdo patří do Izraele. K témuž dítěti o něco málo později dorazí i králové - mudrci. Ti z pohybu a postavení hvězd neomylně vyčtou, že se narodí velký král, a to v Izraeli. Jsou to cizinci a jinověrci. Je úsměvné, jak tito mužové vědy, moderně řečeno intelektuálové, kteří se dobrali poznání o narození krále králů složitými výpočty a věděli o něm dříve, než k narození došlo, přijdou pozdě. Ve svátku "Tří Králů" se tedy Kristus zjevuje i nevěřícím, či jinověrcům a v postavách svatých králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech. Scéna klanění králů přinášejících dary připomíná holdování velmožů a králů vasalských zemí nově korunovanému králi. Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažité žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční písmena jmen "Třech králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského "Christus mansionem benedicat": "Kristus žehnej tomuto domu". KŘTU PÁNĚ Svátek Křtu Páně uzavírá vánoční okruh slavení. Podle starobylé tradice se tato událost spojovala s liturgickým svátkem Zjevení Páně, tedy okamžikem, kdy celé stvoření poznalo svého Spasitele. Teprve mnohem později byly tyto biblické události slaveny, jako odděleně. Ježíšův křest je začátkem veřejného zvěstování evangelia a my v liturgii budeme Ježíše v následujících týdnech doprovázet podobně jako učedníci. I my jsme pozváni uvěřit, že tento Ježíš je Otcem milovaný Syn se všemi důsledky pro nás samotné. Uvěřit neznamená jen naučit se zpaměti. Jde o zvnitřnění Ježíšova poselství. Jako bychom dnes stáli spolu s apoštoly na začátku a první, co zaslechneme, je: Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte. (http://www.vira.cz )

3 BRNĚNSKÁ DIECÉZE CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ VÁS ZVE na slavnostní bohoslužby k 95. výročí založení církve, které se konají ve čtvrtek v 16:00 hodin v Husově sboru v Brně, Botanická 1 Liturgii vede brněnský biskup Mgr. Juraj Dovala a kázáním poslouží olomoucký biskup Mgr.Gobel. Zpívat bude smíšený pěvecký sbor pod vedením ing. Jana Richtera. ROZHOVOR S HANOU TONZAROVOU (Mgr. Hana Tonzarová,Th.D přednostka odb. ekumeny a vnějších vztahů Ústřední rady CČSH, hlavní garant oslav Husovského roku 2015) Příští rok je jubilejním rokem, šestistým od upálení Mistra Jana Husa. Jak vy osobně tento rok vnímáte? Rok 2015, který Církev československá husitská společně s Českobratrskou církví evangelickou vyhlásila podobně jako město Kostnice rokem Mistra Jana Husa, vnímám jako milník a současně jako šanci pro další směřování církve i společnosti. Je příležitostí k odvaze i pro každého jednotlivce, nebát se v současném světě jít cestou pravdy a lásky napříč všem snahám o to, aby člověk lhostejně přivíral oči a splynul s davem. Na příkladu životního zápasu Mistra Jana Husa je zřetelné, jak jednotlivec, rozhodne-li se k milování a obraně poznané živé pravdy, kterou Hus poznal v Kristu, může pohnout nejen svou současností, ale celými dějinami. V této inspiraci pak může každý z nás, kdo se rozhodl jít cestou za Kristem a s Kristem, jako M. J. Hus, což se promítne do všech sfér našeho života v rodině, mezi přáteli, v církvi i ve společnosti, přispět k ozdravení v duchovním slova smyslu, které se projeví viditelně ve zlepšení vztahů, pravdivosti směřování jednotlivce i církve i vyšším společenském étosu. Neznamená to však, jak vidíme opět na Husově zápasu, že nebudeme muset přitom překonávat žádné překážky. Vnímám proto znovu otevírání Husových textů a nové promýšlení otázek nad jeho životem současně i jako posilu pro schopnost zachování vlastní integrity určené Božím zákonem. Husovo výročí je pro nás šancí, kterou bychom neměli promarnit, ale naopak načerpat sílu a nové odhodlání naplňovat Husovo Sedmero o pravdě. Co osobně je pro vás v odkazu Mistra Jana Husa nejdůležitější? Kromě výše zmíněného Sedmera o pravdě je pro mě motivující i známý Husův výrok: Prosím, abyste se milovali, násilím dobrých tlačiti nedali a pravdy každému přáli, který jsme jako Komise pro 600. výročí Mistra Jana Husa zvolili v r jako logo Husovského trienia a provází nás i ve formě z tohoto výroku odvozených hesel, vždy jednoho pro každý rok trienia: soudržnost, spravedlnost, pravda. Vstupujeme tedy do roku 2015 s heslem: Pravda. Nejedná se o pravdu, o které by si člověk mohl myslet, že ji má, že ji vlastní. Naopak, je to Pravda, která vlastní jeho, pokoří-li se před ní, a kterou člověk nemůže odvolat, aniž by zradil nejen sebe, ale i Boha. Takové pojetí pravdy vede člověka k ochotě naslouchat a dokázat přijmout i jiný názor, k odvaze bránit slabé před nespravedlnostmi, a k lásce, která vede k soudržnosti a pokoji. Tím se Husův odkaz jistě nevyčerpává, je neuvěřitelné, kolik aktuálního nalézáme i dnes v jeho životě a díle, vřele doporučuji, abychom se jím v roce 2015 více než kdy jindy zabývali. Jak je zřejmé mimo jiné i z projektu Studenti čtou Husa, který doprovází přední historici, duchovní a učitelé svými vstupními přednáškami a průvodcovstvím

4 texty Mistra Jana Husa, a dokážou otevřít posluchačům dveře k jejich porozumění, je stále co objevovat i v kontextu současnosti. Můžete stručně sdělit hlavní akce, které naše církev připravuje? Ve snaze zažehnout jiskru zájmu o Mistra Jana Husa a jeho živý odkaz v církvi, ale pokud možno i v celé společnosti, připravujeme společně s komisí ČCE pro církevní výročí 5. až v Praze Husovské slavnosti 2015 jako vyvrcholení celého Roku Mistra Jana Husa 2015, v rámci něhož se uskuteční celá řada akcí věnovaných Mistru Janu Husovi organizovaných na úrovni náboženských obcí, diecézí i celku církve, často ve spolupráci s dalšími církvemi, institucemi, ve spolupráci s městy, popř. kraji. Za všechny bych zmínila Kulturní radou CČSH tradičně pořádané setkání k výročí T. G. Masaryka, které proběhne 5. března pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny PČR pana Hamáčka a hlavní řečník, prof. Zdeněk David (jehož můžete znát i z jeho publikace Nalezení střední cesty), přiletí z USA a pohovoří na téma Masaryk a česká reformace. Husovské slavnosti 2015 pak budou probíhat v Praze 5. a 6. července na několika místech s několikerým zacílením. Ještě před slavnostním zahájením v 18:00 na Staroměstském náměstí bude v Betlémské kapli probíhat duchovně hudební odpoledne, kde nebude chybět čtení Husových textů a textů o Husovi, doplňované hudebními vystoupeními několika souborů a interpretů. Slavnostní otevření dne v 10:00 na Staroměstském náměstí předznamená celodenní program, kde každou celou hodinu bude čten krátký Husův text, na který naváže moderovaný rozhovor s osobnostmi, kteří se studiem Husových textů zabývají - účast přislíbili profesoři Fr. Šmahel, P. Čornej, J. B. Lášek, Dr. Mahler a další, s nimiž pak bude možné dále diskutovat v chrámu sv. Mikuláše během poutnického programu, herci pak budou číst další Husovy texty v kostele sv. Martina ve zdi. Čtení a rozhovory doplní multižánrový hudební program od trubačů, Strakonických dudáků, armádní hudby, orchestrů, přes chorály v podání pěveckých sborů, spirituály české i anglické až po interprety populární hudby a závěrečné muzikálové oratorium Mistr Jan Hus od R. Pachmana, který pro r připravil jeho obnovenou verzi, co se týče užití moderní techniky. Texty oratoria však nezměněně stojí na textech M. J. Husa i jeho písních a děj vystihuje Husův zápas, který na hranici kostnické neskončil, jak je zřejmé i ze závěru oratoria. I proto doporučila Komise CČSH pro 600. výročí uvedení oratoria, byť i v menší verzi, v rámci Roku Mistra Jana Husa 2015 na různých místech nejen v ČR. Současně podpořila i dva literárně hudební programy, Alfréda Strejčka a Štěpána Raka a instrumentálně vokálního sdružení Chairé (s hosty) pod vedením Josefa Krčka, kteří připravili pásma k poctě M. J. Husa. Budeme rádi, když se podaří uspořádat prostřednictvím náboženských obcí a diecézí právě jejich představení. Kromě celodenního programu na Staroměstském náměstí bude probíhat i celodenní program pro rodiny s dětmi na Ovocném trhu formou her v husitském ležení a v kostelích kolem Staroměstského náměstí poutnický program pod názvem V kole po kostelech s mistrem Janem Husem. V Betlémské kapli se uskuteční 6. července i tradiční bohoslužba k 600. výročí M. J. Husa v přímém televizním a rozhlasovém přenosu. Organizujeme také Pouť Kostnice Praha 2015, na niž se mohou hlásit členové církve, rodinní příslušníci, přátelé i sympatizanti prostřednictvím formulářů zaslaných do náboženských obcí, či

5 vložených ke stažení na stránkách které jsme loni k 600. výročí M. J. H. spustili a nyní se připravuje i jejich anglická a německá verze. Počínaje otevřením Roku Mistra Jana Husa 2015 v tomto adventu chceme na stránkách zveřejňovat i všechny akce, které budou uspořádány k výročí M. J. Husa, prosím proto všechny o spolupráci ve smyslu zasílání podkladů - termínů, pozvánek i fotografií z akcí, které rádi na stránkách uveřejníme. Můžete nám říci něco o spolupráci s ostatními církvemi při přípravě těchto akcí? Právě před rokem jsme uzavřeli s Českobratrskou církví evangelickou Dohodu o spolupráci k 600. výročí Mistra Jana Husa. Setkáváme se tak k přípravám nejen v rámci jednotlivých církví, ale máme i společná zasedání, založili jsme i spolek Husovské slavnosti 2015, jejichž program (výše nastíněný) připravujeme společně a současně též pod záštitou Ekumenické rady církví v ČR a dále záštitami předsedy Poslanecké sněmovny PČR, předsedy Senátu PČR, premiéra ČR, ministra kultury, ministra školství, primátora hl. m. Praha, starosty Prahy 1 a rektora ČVUT. Dohoda mluví o spolupráci nejen na úrovni celků církve, ale i spolupráci na úrovni diecézí a seniorátů, sborů a náboženských obcí CČSH a ČCE ve spolupráci s dalšími církvemi a institucemi. Vyzýváme proto všechny, aby se pokusili akce k 600. výročí M. J. H. v této spolupráci konat, či alespoň koordinovat. Neznamená to však, že bychom nemohli jednat i samostatně. To se děje především v rovině publikační. Již v roce 2012, na zahájení Husovského trienia, jsme jako CČSH vydali publikaci Mistr Jan Hus v proměnách času a jeho poselství dnešku, i na ní se ale autorsky podílela široká ekumena. Bratr patriarcha vydal v tomto roce Seznámení s mistrem Janem Husem, sestra Jana Krajčiříková vydala knihu pro děti pod názvem Dopisy z Kostnice s ilustracemi sestry Jany Wienerové, která připravuje i vydání omalovánek pro děti. V přípravě k vydání je komiks od Aleše Mrázka, autora komiksu o Cyrilovi a Metodějovi. Formou samostatné brožury vyjde i Slavnostní prohlášení k 600. výročí Mistra Jana Husa přijaté na VIII. sněmu CČSH. Rovněž Českobratrská evangelická církev se věnuje publikační činnosti s ohledem na Husovo výročí. Připravují vydání knihy pro mládež a další. Ve spolupráci připravujeme také vydání medailí k 600. výročí M. J. Husa a dalších předmětů. Asi není již tajemstvím,že Česká národní banka, s níž jsme též v kontaktu, vydá k 600. výročí M. J. Husa zlatou minci. Její emise proběhne v Kostnici, téhož dne večer by měla být představena i v rámci programu v Praze. S Kostnicí jako i se Společenstvím měst s husitskou tradicí a minulostí máme rovněž uzavřená memoranda o spolupráci. První realizovanou spolupráci jsme uskutečnili s knihovnou v Prachaticích, která připravila výstavu o Mistru Jan Husovi pro děti formou velkých obrázků s textem od ilustrátorky Zdeňky Študlarové, na níž jsme participovali a která bude putovat po knihovnách v ČR. Jistě je možno poté v daném místě se nejen účastnit, ale i se aktivně zapojit formou, kterou daná náboženská obec a diecéze uzná za vhodnou. Jsme rádi, že se tak daří v rámci 600. výročí M. J. Husa spolupracovat nejen s církvemi, ale i samosprávními orgány a dalšími institucemi, které i sami připravují mnohé programy, výstavy atp. Chcete na závěr něco vzkázat našim čtenářům? Chtěla bych popřát všem, abychom naplnili Rok Mistra Jana Husa 2015 jak ve vztahu k sobě samým, tak v církvi,

6 i ve vztahu ke společnosti jeho skutečně živým odkazem. K tomu může přispět každý z nás měrou, která nám byla dána. A pozvěme k němu také všechny kolem nás. Účastněme se a spoluorganizujme bohoslužby a další shromáždění k 600. výročí M. J. Husa, zvěme na ně, sejděme se na Pouti Kostnice - Praha 2015, která vyvrcholí Husovskými slavnostmi 5. a 6. července v Praze, účastněme se konferencí, které se připravují, čtěme nové publikace o M. J. H. a diskutujme o nich s přáteli, promýšlejme znovu či poprvé myšlenky i přímo z Husova díla. Vždyť odkaz Mistra Jana Husa nás může povzbudit a nasměrovat k odpovědnému, láskyplnému životu v pravdě, která činí člověka svobodným ve smyslu textu listu Galatským (5, 13): Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Děkuji za rozhovor Miroslav Kubíček, vikář Brněnské diecéze. (Převzato z - občasníku Brněnské diecéze Vinný kmen číslo 15 Velké poděkování za vánoční službu a všechno s ní spojené, za úklid a přípravu kostelů, sborů, kaplí a obřadních síní, betlémů, za darování, instalaci a zdobení vánočních stromů, za varhaní doprovod bohoslužeb (nejen) o vánocích, za vánoční divadlo, za adventní koncerty, za občerstvení po rorátech, za účast na bohoslužbách i za štědré příspěvky do sbírek, za všechny dary na účel letošního farního kalendáře. Zvláštní poděkování těm, kteří po celý rok pravidelně a často skrytě, svou činností přispívají k důstojnému slavení bohoslužeb a spolehlivě dělají spoustu věcí, které se jeví jako maličkosti, dokud je dělá někdo jiný. Kéž je nám to všem k radosti a Bohu k slávě! Novoroční předsevzetí - pozvání ke změně. Začátek nového roku je pozváním ke změně a práci na sobě samých. Chtěl bych nás povzbudit k přemýšlení o našem přístupu, vztahu a chování při bohoslužbách. M.K. TÝDEN SPOLEČNÝCH MODLITEB V BLANSKU Křesťanské církve v Blansku srdečně zvou ke společným modlitbám a to ve dnech Začátek vždy 17: ( neděle ) v církvi Bratrské jednoty baptistů - Sv.Čecha 11 úvod k modlitbám Andrija Buličič ( Slovo života ) ( pondělí ) v Apoštolské církvi Čapkova 6 úvod k modlitbám Jiří Bureš ( Církev Českobratrská evangelická ) ( úterý ) v Církvi Římskokatolické - kostel Sv. Martina úvod k modlitbám Martin Kopecký ( Československá církev husitská ) ( středa ) v církvi Slovo života - Svitavská 1b ( vchod vedle prodejny T-mobile) úvod k modlitbám Jaroslav Kuben ( Církev adventistů sedmého dne ) ( čtvrtek ) v Církvi adventistů sedmého dne Masarykova 13 úvod k modlitbám Petr Švásta ( Apoštolská církev ) ( pátek ) v Církvi československé husitské dřevěný kostel úvod k modlitbám Michal Petratúr (Bratrská jednota baptistů ) ( sobota ) v církvi Křesťanské sbory - ul.9.května 3 ( klubovna LAVINA ) úvod k modlitbám Jiří Kaňa ( Římskokatolická církev )

7 25.1. ( neděle ) v kapli Senior centra - Pod Sanatorkou 3 úvod k modlitbám Josef Merta ( Křesťanské sbory ) Jako křesťané žijící v tomto městě se chceme sejít a spojit se v prosbách a přímluvách za naše rodiny a naše blízké, za děti a mládež, za nemocné a potřebné, za lidi v nouzi, za konkrétní potřeby našeho města a za situaci v našem národě. Tak nás k tomu i vybízí Boží slovo: Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Ježíš Kristus, který dal sám sebe jako výkupné za všechny (1. list Timoteovi 2,1 6) V průběhu modlitebních setkání bude vykonána dobrovolná sbírka ve prospěch potravinové pomoci pro matky s dětmi prostřednictvím terénních programů Charity Blansko PŘÍMLUVY PRO MĚSÍC LEDEN: Dobrotivý Bože, obracíme se k Tobě s nadějí nového roku ve svých lednových přímluvách: -Děkujeme za vše, co nám svěřuješ, děkujeme za svoji zem i za své domovy. Skládáme Ti svoje díky za možnost denní obživy a radujeme se ze všeho, co jsi pro nás ráčil stvořit. -Pane, prosíme Tě, veď nás po pravých cestách dobra a lásky. Chraň nás pokušení a udržuj naše duše hodné Tvého království. -Opěvujeme, Tvé jméno Pane Ježíši, děkujeme za spásu našich životů. Přijímáme vděčně a s radostí život věčný, jenž jsi nám daroval. - Světlo našeho života, nechť Tvá láska naše lidství z malosti vyvyšuje a k Tvému Otci nás pozdvihuje. -Buď nám Pane, rádcem a pomocníkem v životech. Svým Slovem nás vyučuj, pravdou Boží naše bytí naplňuj. - Prosíme, Bože ve svých modlitbách o požehnání do nového roku. Sešli, Pane svého Ducha, nechť se projeví Tvá vůle. Eva Šebelová BOHOSLUŽBY V BLANSKU, VYŠKOVĚ A OKOLÍ LEDEN 2015 Čtvrtek :00 Blansko Dřevěný kostelík Pátek :30 Blansko Dřevěný kostelík Sobota :00 Rudice Kaple sv. Barbory Neděle :45 Boskovice Evangelický kostel Text: Jan1,1-18 8:00 Blansko Kaple Senior centra Píseň:222, 210 9:00 Blansko Dřevěný kostelík 10:45 Brťov Kaple Marie matky Páně 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje 14:15 Vyškov Sbor dr. Farského 15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova 18:30 Švábenice Obřadní síň obecního úřadu Úterý 6.1. Blansko Kaple Senior centra Zjevení Páně Tří králové 17:30 Blansko Dřevěný kostelík Matouš 2, :00 Brťov Kaple Marie matky Páně

8 Pátek :30 Blansko Dřevěný kostelík Sobota :00 Rudice Kaple sv. Barbory Neděle :00 Blansko Kaple Senior centra Text: Marek, 1,4-11 9:00 Blansko Dřevěný kostelík Píseň: 229, :45 Brťov Kaple Marie matky Páně 14:00 Vítějeves Obřadní síň obecního úřadu 16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu Pátek :30 Blansko Dřevěný kostelík Sobota :00 Rudice Kaple sv. Barbory Neděle :00 Blansko Kaple Senior centra Píseň: 71,583 9:00 Blansko Dřevěný kostelík 10:45 Brťov Kaple Marie matky Páně Text: Jan 1, :00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje 14:15 Vyškov Sbor dr. Farského Píseň: : 15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova Pátek :30 Blansko Dřevěný kostelík Sobota :00 Rudice Kaple sv. Barbory Neděle :00 Blansko Kaple Senior centra Marek 1, :00 Blansko Dřevěný kostelík Píseň: 43 10:45 Brťov Kaple Marie matky Páně 13:00 Lysice Sál úřadu městyse 14:30 Křtiny Zákristie Poutního kostela 16:00 Ruprechtov Obřadní síň obecního úřadu Pátek :30 Blansko Dřevěný kostelík Sobota :00 Rudice Kaple sv. Barbory Neděle :45 Boskovice Evangelický kostel Marek 1, :00 Blansko Kaple Senior centra Píseň:69 9:00 Blansko Dřevěný kostelík 10:45 Brťov Kaple Marie matky Páně 13:00 Rousínov Sbor Cyrila a Metoděje 14:15 Vyškov Sbor dr. Farského 15:45 Ježkovice Kaple u hřbitova 18:30 Švábenice Obřadní síň obecního úřadu Odměna pro ty, kteří dočetli až do konce. "Všiml jsem si, že tvůj otec má opuchlou tvář. To je od zubů?" "Ne, od modlitby." "Ale nekecej." "Nekecám. Včera jsme se spolu celá rodina modlili Otčenáš a když jsme došli po "zbav nás od zlého", otec se podíval na mámu a ona si toho všimla." Kontakt: telefon: farní úřad pro Blansko i Vyškov: , , ; ; NO Blansko č. účtu / 0300 ; NO Vyškov č. účtu /0800

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös

Společenství. 4 / 2010 Prázdninové. Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös 04 /10 Prázdninové Rozumem můžeme hledat Boha, ale nalézt jej můžeme jedině srdcem. J. von Eötvös OBSH: ROZHOVOR S NOVÝM PNEM KPNEM 2 NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKONÍM ROCE 2010/2O11 3 ZNÁTE ŠPUCHOV?...20 NOVÉ PROSTORY

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ SEZNAM ZKRATEK Apol Apologetická homilie Ask Asketická homilie Bibl Biblická homilie ČBK Česká biskupská konference Děj Dějepisná homilie Dg Dogmatická

Více

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sestry a bratři, vanutím Ducha Svatého a z iniciativy sester a bratří okolo P. Marie Sněžné máte v ruce farní

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLEČNÝ ZPRAVODAJ ŽĎÁRSKÝCH FARNOSTÍ MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ, SRPEN 2009 Drazí bratři a sestry, mimořádné vydání zpravodaje ukazuje na mimořádné události, které se úzce dotýkají našich farností jako něžný dotek

Více

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7

Slovo otce Jaroslava. Pane, zůstaň s námi. Zelená vizitka. Co odpoví? mini anketa. Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR. Bosé karmelitky 6,7 Dačická farnost, 28. 11. 2004, V. ročník / 25. číslo, náklad 220 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 3 Společnost sv. Vincence u Pauly v ČR Slovo otce Jaroslava Pohled na Pannu Marii v blízkosti 150.

Více

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009

ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ - 2009 1 2 Ročenka Občanského sdružení Matice velehradská - 2009 Obsah Slovo předsedy Matice 4 Činnost Matice velehradské v roce 2009 5 Návrh plánu činnosti

Více

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ O B S A H Zprávy z provincie........................................... 1 Letní misie 2008............................................ 6 P. Martin Vladimír Fišer OP................................. 7 Dominikáni

Více

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S Z P R A V O D A J pro bohdanečskou farnost - Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice a Hlohov Březen 2012

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve prosinec 2014 8. ročník / 12. číslo Den Páně přijde (2P 3,10a) Z kázání svatého biskupa Augustina Věrnost vypučí ze země, spravedlnost shlédne z nebe

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8.

Katecheze pro mládež. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro mládež Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry v rodině 3. mezigenerační

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Velikonoční štěstí bez konce. Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XIX neděle 16.3. 2008 Velikonoční štěstí bez konce Ježíš byl vzkříšen a my s ním! Jeho milost je v nás, neboť jsme byli pokřtěni.

Více

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční Kapitola 1 Teologické základy 83. Liturgie je vykonáváním kněžství Ježíše Krista, který je jediným knězem Nového zákona. Kristus je dokonalý velekněz, který obětí svého vlastního života, přinesenou jednou

Více

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a ekologie Rozhovor s Ivo Králíčkem Po diecézi Hradec Králové Jak se pracuje v konzervátorském centru 2 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více