Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice"

Transkript

1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 11. prosince 2018 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny (příloha č. 1) 1. Technický bod Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice zahájil starosta Tomáš Hájek v hod. Na úvod konstatoval, že je přítomno všech 7 členů zastupitelstva, a to je tedy usnášení schopné. Starosta informoval, že oznámení o konání 3. veřejného zasedání bylo na stacionární i elektronické úřední desce Úřadu městyse Ostrovačice vyvěšeno od 3. prosince Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Předsedající navrhl na místo zapisovatelky z tohoto veřejného zasedání paní Martinu Blažkovou, na místa ověřovatelů MUDr. Tomáše Ostřížka a MUDr. Zdeňka Ziegelbauera. Protože nikdo neměl jiný návrh, nechal starosta hlasovat o navržené zapisovatelce a ověřovatelích zápisu: Hlasování č. 1 přítomno 7 členů ZM: pro - 7 proti - 0 zdržel se - 0 Usnesení č. U 18-03/01 Zastupitelstvo městyse schvaluje zapisovatelku Martinu Blažkovou a ověřovatele zápisu MUDr. Tomáše Ostřížka a MUDr. Zdeňka Ziegelbauera. 1.2 Program jednání veřejného zasedání Starosta seznámil přítomné s návrhem programu tohoto veřejného zasedání, který byl jako součást oznámení o konání veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice řádně vyvěšen na úředních deskách Úřadu městyse Ostrovačice (příloha č. 2). Protože nikdo z členů zastupitelstva městyse ani ostatních přítomných neměl další návrh na změnu či doplnění programu, dal starosta hlasovat o jeho schválení: Hlasování č. 2 přítomno 7 členů ZM: pro - 7 proti - 0 zdržel se - 0 Usnesení č. U 18-03/02 Zastupitelstvo městyse schvaluje program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse. 2. Rozpočtové opatření č. 9/2018 Starosta předložil zastupitelstvu městyse rozpočtové opatření č. 9/2018, které zpracoval a schválil v souladu s pověřením zastupitelstva městyse za měsíc listopad Na straně příjmů došlo k navýšení o Kč na částku Kč, do rozpočtu je na straně příjmů zahrnutý např. přijatý finanční dar od Automotodromu Brno. Celkové výdaje se snižují o Kč na částku Kč, v rozpočtu dochází k dílčím drobnějším změnám, nejvýznamnější souvisí se schválenými usneseními zastupitelstva městyse o poskytnutí darů TJ Sokol Ostrovačice a Římskokatolické farnosti Ostrovačice. Starosta dále informoval, že jako zástupce zřizovatele rozhodl, že příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Ostrovačice nařídí zpětný odvod odpisů na obnovu majetku, respektive, že jí tento nárok za rok 2018 nebude proplacen a zůstane v rozpočtu zřizovatele. Usnesení č. U 18-03/03 Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpočtové opatření Městyse Ostrovačice č. 9/2018. Starosta připomněl, že jej zastupitelstvo městyse Ostrovačice svým usnesením č. 11/XXXIII/2018 ze dne pověřilo prováděním a schvalováním rozpočtových opatření, přesto s ohledem na blížící se konec roku 2018 navrhl, aby jej zastupitelstvo pověřilo i samostatným usnesením provést poslední rozpočtovou úpravu roku 2018 k strana 1

2 Hlasování č. 3 přítomno 7 členů ZM: pro - 7 proti - 0 zdržel se - 0 Usnesení č. U 18-03/04 Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu vypracováním rozpočtového opatření č. 10/2018 z důvodu úpravy rozpočtu od posledního veřejného zasedání do Obecně závazná vyhláška Městyse Ostrovačice č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Starosta předložil návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. S ohledem na přepočet nákladů na jednoho poplatníka dle skutečně vynaložených nákladů za rok 2017, ale i dle očekávané skutečnosti za rok 2018, navrhl starosta pro rok 2019 tento poplatek navýšit. Ostatní ustanovení vyhlášky zůstávají beze změn. Členové zastupitelstva se v diskusi vyjádřili k návrhu navýšení poplatku a konsensuálně byla navržena částka 588 Kč za poplatníka a rok, tj. měsíčně 49 Kč za poplatníka. Hlasování č. 4 přítomno 7 členů ZM: pro - 7 proti - 0 zdržel se - 0 Usnesení č. U 18-03/05 Zastupitelstvo městyse schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně stanovení poplatku pro rok 2019 ve výši 588 Kč za poplatníka. 4. Základní škola a Mateřská škola Ostrovačice 4.1 Rozpočet pro rok 2019 Starosta seznámil přítomné s rozpočtem ZŠ a MŠ Ostrovačice pro rok 2019, který schválil na základě předloženého návrhu ředitelky ZŠ a MŠ Ostrovačice a po jeho projednání ve Školské radě. Celkový příspěvek na neinvestiční výdaje příspěvkové organizace, který jí ze svého rozpočtu převede zřizovatel, činí Kč a skládající se z následujících dílčích částek pro jednotlivé organizační složky: neinvestiční výdaje příspěvek na odpisy HM příjmy rozdíl výdaje příjmy = příspěvek od zřizovatele (bez odpisů) základní škola školní jídelna mateřská škola školní klub školní družina CELKEM Rozpočet ZŠ a MŠ Ostrovačice pro rok 2019 obsahuje i výdaje na mzdové náklady, které jsou kryty příspěvkem ze státního rozpočtu prostřednictvím Jihomoravského kraje; rozpočet dosahuje celkové částky Kč. Usnesení č. U 18-03/06 Zastupitelstvo městyse bere na vědomí starostou městyse schválený rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrovačice pro rok Střednědobý výhled rozpočtu na období Starosta dále předložil Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Ostrovačice, který schválil na období let V jednotlivých letech dochází k drobným navyšováním výdajů odpovídajícím předpokládané inflaci, přičemž základem je rozpočet pro rok Usnesení č. U 18-03/07 Zastupitelstvo městyse bere na vědomí starostou městyse schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ostrovačice na r strana 2

3 5. Rozpočet městyse pro rok 2019 Starosta předložil zastupitelstvu městyse návrh rozpočtu Městyse Ostrovačice pro rok 2019, který byl sestaven v oddílech jako závazných ukazatelích. Tento návrh byl na stacionární i elektronické úřední desce ÚM zveřejněn od Sdílené daně v návrhu rozpočtu starosta navrhuje dle předpokládané skutečnosti roku 2018 navýšené o predikci zveřejněnou Ministerstvem financí; celkové příjmy jsou navrženy ve výši Kč. Starosta podrobněji okomentoval i výdajovou stranu rozpočtu včetně financování, tj. zejména splátek úvěrů. Celkové výdaje pak dle tohoto návrhu rozpočtu činí Kč. Starosta konstatoval, že ke zveřejněnému návrhu rozpočtu nebyly do konání tohoto veřejného zasedání zaslány žádné dotazy či návrhy na úpravu. Ani v krátké diskusi přítomných nebyly vzneseny žádné návrhy na změny v rozpočtu, proto starosta předložil návrh schválit rozpočet v předložené uveřejněné verzi: Hlasování č. 5 přítomno 7 členů ZM: pro - 7 proti - 0 zdržel se 0 Usnesení č. U 18-03/08 Zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočet Městyse Ostrovačice pro rok 2019 v oddílech jako závazných ukazatelích. Po schválení rozpočtu v oddílech jako závazných ukazatelích předložil starosta podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2019 do jednotlivých paragrafů a položek: Usnesení č. U 18-03/09 Zastupitelstvo městyse bere na vědomí rozpis schváleného rozpočtu Městyse Ostrovačice pro rok 2019 do jednotlivých paragrafů a položek. 6. Střednědobý výhled rozpočtu městyse na období Starosta přítomné seznámil také s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu Městyse Ostrovačice na roky , který byl také, podobně jako návrh rozpočtu, vyvěšen na stacionární i elektronické úřední desce ÚM od Ani k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu nebyly doručeny žádné dotazy či připomínky, které nebyly vzneseny ani v krátké diskusi k tomuto bodu programu. Proto dal starosta hlasovat o schválení předloženého návrhu střednědobého výhledu rozpočtu městyse. Hlasování č. 6 přítomno 7 členů ZM: pro - 7 proti - 0 zdržel se 0 Usnesení č. U 18-03/10 Zastupitelstvo městyse schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Městyse Ostrovačice na r Svazky obcí 7.1 Svazek obcí Říčany Ostrovačice a) Rozpočet na rok 2019 Starosta seznámil přítomné s rozpočtem Svazku obcí Říčany Ostrovačice pro rok 2019, který schválilo předsednictvo svazku na svém jednání dne Na straně příjmů jsou největší položkou přijaté transfery od obcí na splátky úvěru na výstavbu splaškové kanalizace a příjem od VAS jako provozovatele kanalizace z nájmu této infrastruktury. Celkové příjmy rozpočtu činí Kč. Do výdajů jsou zahrnuty běžné provozní výdaje včetně splácení úroků z úvěru a celkové výdaje činí Kč; splátka úvěru je pak zahrnuta v části financování. Usnesení č. U 18-03/11 Zastupitelstvo městyse bere na vědomí schválený rozpočet Svazku obcí Říčany Ostrovačice pro rok b) Střednědobý výhled rozpočtu na roky Starosta dále informoval o schváleném střednědobém výhledu rozpočtu na období , který předsednictvo svazku také schválilo na svém jednání Usnesení č. U 18-03/12 Zastupitelstvo městyse bere na vědomí schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Říčany Ostrovačice na r strana 3

4 c) Kalkulace stočného pro rok 2019 Dále starosta předložil kalkulaci stočného pro rok 2019 schválenou na jednání předsednictva dne V této kalkulaci dochází oproti roku 2018 k výraznějšímu navýšení nájemného od provozovatele kanalizace, a to zejména s ohledem na plnění Plánu financování a obnovy kanalizace. Kalkulace stočného byla schválena ve výši 31,74 Kč/m 3 bez DPH, tj. 36,50 Kč/m 3 včetně DPH 15 %. Navýšení oproti roku 2018 činí 2,50 Kč/m 3 včetně DPH. Usnesení č. U 18-03/13 Zastupitelstvo městyse bere na vědomí schválenou kalkulaci stočného Svazku obcí Říčany Ostrovačice pro rok 2019 ve výši 31,74 Kč/m 3 bez DPH, tj. 36,50 Kč/m 3 včetně 15 % DPH. d) Informace o volbě orgánů svazku Starosta informoval, že jej předsednictvo svazku dne opět zvolilo předsedou svazku. Starosta Obce Říčany Ing. Jan Studený byl zvolen jeho místopředsedou. Usnesení č. U 18-03/14 Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o zvolení Ing. Tomáše Hájka předsedou Svazku obcí Říčany Ostrovačice. 7.2 Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice a) Rozpočet na rok 2019 Starosta seznámil přítomné s rozpočtem Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice schváleným Valnou hromadou dne Usnesení č. U 18-03/15 Zastupitelstvo městyse bere na vědomí schválený rozpočet Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice pro rok b) Střednědobý výhled rozpočtu na roky Starosta dále představil schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice na období Usnesení č. U 18-03/16 Zastupitelstvo městyse bere na vědomí schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice na r c) Kalkulace vodného a stočného pro rok 2019 Starosta také předložil schválenou kalkulaci vodného a stočného ve Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice pro rok 2019 vodné bude činit 48,09 Kč/m 3 včetně DPH a stočné 51,80 Kč/m 3 včetně DPH (stočné se Městyse Ostrovačice netýká). Usnesení č. U 18-03/17 Zastupitelstvo městyse bere na vědomí schválenou kalkulaci vodného a stočného ve Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice pro rok 2019 vodné ve výši 41,82 Kč/m 3 bez DPH, tj. 48,09 Kč/m 3 včetně 15 % DPH (stočné se Ostrovačic netýká). d) Informace o volbě orgánů Svazku Starosta informoval, že byl Valnou hromadou Svazku konanou dne zvolen předsedou Provozu Rosicko a současně i jednatelem Svazku. Místopředsedy Provozu Rosicko byli zvoleni RNDr. Petr Pospíšil (starosta Obce Zastávka) a pan Lukáš Volánek, DiS. (místostarosta Města Rosice). Druhým jednatelem Svazku za Provoz Ivančicko byl zvolen starosta Města Oslavany pan Vít Aldorf. Usnesení č. U 18-03/18 Zastupitelstvo městyse bere na vědomí informaci o zvolení Ing. Tomáše Hájka předsedou Provozu Rosicko a jednatelem Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice. 7.3 Mikroregion Kahan Rozpočet na rok 2019 Dále starosta informoval o rozpočtu Mikroregionu Kahan pro rok 2019 schváleném Valným shromážděním dne Usnesení č. U 18-03/19 Zastupitelstvo městyse bere na vědomí schválený rozpočet Mikroregionu Kahan pro rok strana 4

5 8. Kontokorentní úvěry Starosta informoval o končících kontokorentních úvěrech městyse u hlavního účtu městyse (do výše Kč), i u účtu hospodářské činnosti Ostrovačického Obecního obchodu (do výše Kč). Platnost obou kontokorentních úvěrů je nastavena na 1 rok a končí k datu Městys využívá tyto krátkodobé úvěry pro případ nedostatku finančních prostředků na běžném účtu a v případě potřeby může čerpat přečerpat zůstatek běžného účtu do záporné částky až do výše sjednaného kontokorentního úvěru. Starosta tedy navrhuje, aby byla Česká spořitelna a.s. požádána o poskytnutí kontokorentních úvěrů i na další období, a to ve stejné výši, jako dosud, a současně navrhuje, aby jej zastupitelstvo městyse po jejich schválení pověřilo podpisem příslušných smluv. Protože nikdo neměl k předloženému návrhu připomínky, přistoupil starosta k hlasování o usneseních: Hlasování č. 7 přítomno 7 členů ZM: pro - 7 proti - 0 zdržel se 0 Usnesení č. U 18-03/20 Zastupitelstvo městyse schvaluje podání žádosti o poskytnutí kontokorentu k běžnému účtu městyse a přijetí tohoto úvěru do výše Kč a pověřuje starostu podpisem příslušné Smlouvy o kontokorentním úvěru č /19. Usnesení č. U 18-03/21 Zastupitelstvo městyse schvaluje podání žádosti o poskytnutí kontokorentu k běžnému účtu obecního obchodu a přijetí tohoto úvěru do výše Kč a pověřuje starostu podpisem příslušné Smlouvy o kontokorentním úvěru č / Žádost o poskytnutí individuální finanční podpory z rozpočtu městyse Starosta předložil žádost zapsaného spolku Karate Club Dragons Rosice o poskytnutí příspěvku na jeho sportovní činnost. Starosta sdělil, že i v předchozích letech byla spolku poskytnuta finanční dotace, tento spolek navštěvuje několik dětí z Ostrovačic a je veden místním občanem panem Ondřejem Křížem. Starosta navrhl, aby městys poskytl individuální finanční podporu dle žádosti, tj. ve výši Kč. Zastupitelé neměli námitek, starosta tedy přistoupil k hlasování o schválení finanční podpory: Hlasování č. 8 přítomno 7 členů ZM: pro - 7 proti - 0 zdržel se 0 Usnesení č. U 18-03/22 Zastupitelstvo městyse schvaluje poskytnutí individuální účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu městyse a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Karate Club Dragons Rosice, z.s. ve výši Kč. 10. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostovi městyse Místostarosta Ing. Tomáš Kvarda informoval, že v souladu s ustanovením 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je možné nově poskytnout starostovi mimořádnou odměnu. Místostarosta připomněl mimořádný a obětavý přístup starosty například k realizaci významné investiční akce II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba v letech a navrhl poskytnout starostovi tuto odměnu v zákonem stanovené maximální výši, tj. dvou měsíčních odměn, která mu náleží za výkon funkce uvolněného starosty v roce V následné diskusi se k návrhu místostarosty připojili i ostatní členové zastupitelstva městyse, a proto starosta přistoupil k hlasování o usnesení k tomuto bodu programu: Hlasování č. 9 přítomno 7 členů ZM: pro - 6 proti - 0 zdržel se 1 Hájek Usnesení č. U 18-03/23 Zastupitelstvo městyse schvaluje v souladu s ustanovením 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí mimořádné odměny starostovi městyse Ing. Tomáši Hájkovi ve výši dvou měsíčních odměn, která mu náleží za výkon funkce uvolněného starosty v roce 2018, a to za mimořádný a obětavý přístup k realizaci významné investiční akce II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, v letech včetně rekonstrukce souvisejících chodníků, vjezdů k nemovitostem, křižovatek s místními komunikacemi a dvou úseků dešťové kanalizace. strana 5

6 11. Různé, diskuse 11.1 Václavské hody 2019 Starosta informoval, že i pro příští Václavské hody, které se budou konat 28. září 2019, oslovil Hudební spolek Vracovjáci s nabídkou hudebního vystoupení. Z tohoto důvodu předkládá zastupitelstvu návrh Smlouvy o hudební produkci s tímto spolkem; požadovaný honorář za hudební produkci zůstává stejný jako v r a činí Kč. Protože k předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se k hlasování. Hlasování č. 10 přítomno 7 členů ZM: pro - 7 proti - 0 zdržel se 0 Usnesení č. U 18-03/24 Zastupitelstvo městyse schvaluje Smlouvu o provedení hudební produkce na Václavských hodech dne uzavřenou s Hudebním spolkem Vracovjáci Sdružení místních samospráv Starosta informoval, že po komunálních volbách kontaktovalo Sdružení místních samospráv Městys Ostrovačice s nabídkou, zda nechce vstoupit do Sdružení místních samospráv ČR. Starosta v této chvíli vstup nedoporučuje, protože ani v krátké diskusi nebyl vznesen jiný návrh, přistoupilo ZM k hlasování: Hlasování č. 11 přítomno 7 členů ZM: pro - 0 proti - 7 zdržel se 0 Bartková Hájek Jandák Kvarda Ostřížek Ziegelbauer Zmeškalová Usnesení č. U 18-03/25 Zastupitelstvo městyse neschvaluje vstup Městyse Ostrovačice do Sdružení místních samospráv. 12. Závěr Vzhledem k vyčerpání programu 3. Veřejného zasedání vyzval starosta přítomné k vznesení dalších dotazů, připomínek nebo případné diskusi. Jelikož vzneseny nebyly, starosta poděkoval za účast na veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice a ve hod. toto veřejné zasedání ukončil. V Ostrovačicích dne Zapisovatelka Martina Blažková strana 6

Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 22. listopadu 2018 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny (příloha č. 1) 1. Technický bod

Více

Zápis z XX. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 15. prosince 2008

Zápis z XX. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 15. prosince 2008 Zápis z XX. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 15. prosince 2008 1. Technický bod Veřejné zasedání zahájil v 18 05 hod. úvodním slovem starosta. Konstatoval, že je přítomno

Více

Zápis z ustavujícího 1. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis z ustavujícího 1. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis z ustavujícího 1. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 30. října 2018 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny (příloha č. 1) 1. Technický

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0,

ZÁPIS. Hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0, ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2017 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) zahájil zasedání

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 20. 12. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Zápis z ustavujícího I. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis z ustavujícího I. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis z ustavujícího I. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 30. října 2014 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny 1. Technický bod Toto

Více

Obec Tupadly zastupitelstvo obce Tupadly

Obec Tupadly zastupitelstvo obce Tupadly Obec Tupadly zastupitelstvo obce Tupadly Přítomni: Zápis zasedání zastupitelstva obce Tupadly konaného dne 11.12.2018 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny členů zastupitelstva obce, která

Více

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 8. 12. 2017 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin. Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29.09.2018, od 17:00 hodin. Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 19,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny (příloha č. 1) 1. Technický bod Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. února 2019 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Veřejné

Více

Zápis z valné hromady č. 6/2017 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 6/2017 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 6/2017 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 27.11.2017 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zapisovatelkou dnešního zastupitelstva jmenoval předsedající Helenu Sokolovou.

Zapisovatelkou dnešního zastupitelstva jmenoval předsedající Helenu Sokolovou. Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.03/2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce 10. prosince 2012

Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce 10. prosince 2012 1 Obec Kostice Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce 10. prosince 2012 2 Zápis o průběhu 11. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 10.12.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

z veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lupenice, konaného dne 31.října 2018 v Lupenické hospodě

z veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lupenice, konaného dne 31.října 2018 v Lupenické hospodě Z Á P I S z veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lupenice, konaného dne 31.října 2018 v Lupenické hospodě Přítomni: Zapisovatelka: Skrutátor hlasů: Ověřovatelé zápisu: Veřejná účast: Čas

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis z valné hromady č. 7/2018 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 7/2018 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 7/2018 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 17.12.2018 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis z valné hromady č. 7/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 7/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 7/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 21.12.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Výsledky projednání č. 33/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne , od 18:00 hodin.

Výsledky projednání č. 33/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Výsledky projednání č. 33/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne 8. 12. 2017, od 18:00 hodin. Bod č. 1 Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele,

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 59. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 13.12.2017 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Více

Z Á P I S. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Z Á P I S. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným sdělit svá stanoviska. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. Z Á P I S z 16. zasedání Zastupitelstva obce S o b ě c h l e b y, které se konalo dne 2. prosince 216 od 17:3 hodin v sále kulturního domu v Soběchlebích čp. 123 1. Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce

Více

dne b/ za ověřovatele zápisu byli navrženi pan Jan Trojan a pan Tomáš Voříšek.

dne b/ za ověřovatele zápisu byli navrženi pan Jan Trojan a pan Tomáš Voříšek. ZÁPIS č. 4/2019 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEZKOV dne 27. 6. 2019 Starosta obce zahájil zasedání v 18:00 hodin, přítomno 5 zastupitelů, zastupitelstvo obce je usnášení schopné. Pozvánka byla vyvěšena

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lupenice, konaného dne 29. listopadu 2017 od v Lupenické hospodě

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lupenice, konaného dne 29. listopadu 2017 od v Lupenické hospodě Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lupenice, konaného dne 29. listopadu 2017 od 19.00 v Lupenické hospodě Zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno dle zákona o obcích číslo 128/2000 sb..

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 16/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 16/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne OBEC STAROVIČKY Zápis č. 16/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 18. 12. 2012 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 8 členů ZO 1.

Více

Zápis z XXIII. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis z XXIII. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny (příloha č. 1) 1. Technický bod Zápis z XXIII. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 15. února 2017 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice

Více

Zápis ze XIII. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze XIII. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis ze XIII. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 14. prosince 2015 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny (příloha č. 1) 1. Technický

Více

Obec Hradiště 36, Zbiroh

Obec Hradiště 36, Zbiroh Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Hradiště, konaného 23. listopadu 2018, od 19:00 hodin, v místním hostinci. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hradiště (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 18. prosince 2018 od 18 hodin

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 18. prosince 2018 od 18 hodin OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech u Prostějova konaného dne 18. prosince 2018 od 18 hodin Přítomní: Milan

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky

I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Obec Benátky Obecní úřad Benátky I N F O R M A C E o konání zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Benátky Místo konání: Doba konání: Obec Benátky obecní úřad 20.12.2017 od 19:00 hodin Navržený program:

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí ze dne

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí ze dne 1 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí ze dne 10. 12. 2018 Přítomni: p. Luboš Holman, Ing. Radek Mydlář, Ing. Miroslav Čížek, Mgr. Vladimír Knížek, Ing. Jaroslava Kořínková, p.

Více

Zápis č. Z ze zasedání Zastupitelstva obce Strančice ze dne 12. prosince 2016 ve Strančicích. Zahájeno: v 19 hodin Ing. Ivana Fiedlerová, Milosl

Zápis č. Z ze zasedání Zastupitelstva obce Strančice ze dne 12. prosince 2016 ve Strančicích. Zahájeno: v 19 hodin Ing. Ivana Fiedlerová, Milosl Zápis č. Z-16-05 ze zasedání Zastupitelstva obce Strančice ze dne 12. prosince 2016 ve Strančicích. Zahájeno: v 19 hodin Ing. Ivana Fiedlerová, Miloslav Janda, Ing. Hana Jarošová, Ing. Jiří Jančík, Karel

Více

z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 29. prosince 2017 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 29. prosince 2017 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 29. prosince 2017 od 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň Přítomni: Omluveni: 9 členů zastupitelstva města: Marek

Více

Zápis č a Usnesení

Zápis č a Usnesení Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis č. 03-2018 a Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice, konaného dne 3. prosince 2018 od 19,00 hodin Zasedání zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice

Více

Zápis z XXV. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis z XXV. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny (příloha č. 1) 1. Technický bod Zápis z XXV. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 9. května 2017 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice

Více

OBEC ZÁBOŘÍ. Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 13 ze dne od hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří

OBEC ZÁBOŘÍ. Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 13 ze dne od hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří OBEC ZÁBOŘÍ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Záboří č. 13 ze dne 13. 12. 2018 od 19.00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří Přítomno: 6 členů OZ, 1 omluven, 1 host, jmenovitě dle prezenční

Více

Zápis z valné hromady č. 6/2018 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 6/2018 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 6/2018 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 19.11.2018 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výsledky projednání č. 1/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne , od 18:00 hodin.

Výsledky projednání č. 1/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Výsledky projednání č. 1/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne 15. 11. 2018, od 18:00 hodin. Bod č. 1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele,

Více

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 3.12.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 3.12.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 10/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 3.12.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 24. 8. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Jaroslava Šlapanská, Petr Brázda, Ing. Hana Zárubová (zapisovatelka)

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Obec Hradiště 36, Zbiroh

Obec Hradiště 36, Zbiroh Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Hradiště, konaného 30. prosince 2018, od 15:00 hodin, v místním hostinci. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hradiště (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze XVI. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis ze XVI. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny (příloha č. 1) Zápis ze XVI. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 7. března 2016 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice 1. Technický bod

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, konaného dne , od 17:00 hodin. Městys Včelákov Zastupitelstvo městyse Včelákov Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, konaného dne 23.11.2018, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva městyse

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 24.11.2010, od 18.00 hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 10 / 2015 ze dne

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 10 / 2015 ze dne Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 10 / 2015 ze dne 16. 12. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 16. 12. 2015 v 19:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis z XIV. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis z XIV. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny (příloha č. 1) Zápis z XIV. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 3. února 2016 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice 1. Technický bod Veřejné

Více

ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 14.12.2018 Přítomni: starosta Ing. Kamil Ferda místostarosta Ing. Jan Trecha ostatní členové rady Mgr. Lenka Badinová Mgr. Martin Zaplatílek host

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konaného dne , od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konaného dne , od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Loučka konaného dne 2. 11. 2018, od 18:00 hodin v zasedací místnosti

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

OBEC STŘÍBRNÉ HORY. Zápis č Z

OBEC STŘÍBRNÉ HORY. Zápis č Z Zápis č. 5-2017-Z Ze zasedání zastupitelstva obce Stříbrné Hory konaného dne 26. 7. 2017 v 18.00 hodin v Kulturním domě č. p. 59 ve Stříbrných Horách. Zasedání zastupitelstva obce Stříbrné Hory bylo zahájeno

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Z Á P I S o průběhu 15. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 15. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 15. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 12. 12. 2007 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 15. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu.

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne 23. 12. 2015 v zasedací místnosti kulturního domu. Přítomni: Širůček Z., Šebek P., Müller J., Havránek J., Opluštil P., Sokol Petr, Sokol

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 19. 12. 2018 V 18.00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Černý, Duchajová, Chvoj, Kuchař, Maršál, Melíšek, Paznocht, Petrů, Šebková UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Obec Příčovy, Zastupitelstvo obce Příčovy

Obec Příčovy, Zastupitelstvo obce Příčovy Obec Příčovy, Zastupitelstvo obce Příčovy č.j.: Zápis č. 2 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Příčovy, konaného dne 11. 12. 2018 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu v Příčovech Přítomní zastupitelé:

Více

Zápis z valné hromady č. 4/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 4/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 4/2015 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 9.12.2015 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 32 ze dne

Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 32 ze dne Přehled usnesení ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 32 ze dne 27.11.2017 č. 454 Rada města doporučuje zastupitelstvu města směnu části pozemku p. č. 523/5 o celkové výměře 1 192 m 2 orná půda -

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. prosince 2018 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. prosince 2018 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 28. prosince 2018 od 10.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň Přítomni: 9 členů zastupitelstva města: Petr Havlík, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 6.2. 2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích Přítomni : JosefPrudík, Marie Procházková, Ivana Dočkalová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne , od 18:00 hodin. 6/2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne , od 18:00 hodin. 6/2016 Městys LOUČEŇ Nymburská 345, 289 37 Loučeň IČ: 00239399 tel./fax 325 585 283, ID 6sgbyaf, e-mail: ou.loucen@tiscali.cz Bankovní spojení: ČSOB Praha č. účtu 110987141/0300 Zápis ze zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/13 ve Vysokém konaného dne 27.12.2013

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 2. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 30. 12. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 2. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 30. 12. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 2. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 30. 12. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 2.

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 14. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 14. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod. Obec Třanovice Zápis z 14. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 20.3.2017 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 9 členů ZO Třanovice, 6 omluveno 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 05. 03. 2015 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota Den konání: 12.12.2018 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Přítomni: starosta místostarosta členové zastupitelstva omluven hospodářka obce

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

OBEC STŘÍBRNÉ HORY. Zápis č Z

OBEC STŘÍBRNÉ HORY. Zápis č Z Zápis č. 10-2017-Z Ze zasedání zastupitelstva obce Stříbrné Hory konaného dne 20. 12. 2017 v 18.00 hodin v Kulturním domě č. p. 59 ve Stříbrných Horách. Zasedání zastupitelstva obce Stříbrné Hory bylo

Více

Zápis z XXIX. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice

Zápis z XXIX. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice Zápis z XXIX. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Ostrovačice konaného dne 27. listopadu 2017 v zasedací síni Úřadu městyse Ostrovačice Přítomní: dle prezenční listiny (příloha č. 1) 1. Technický

Více

Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 2/2014 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 2/2014 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zápis z 2/2014 zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice, konaného dne 18.12. 2014, od 18:00 hodin. Bod 1 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Čelechovice na Hané, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Čelechovice na Hané, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Čelechovice na Hané, konaného dne 1. 11. 2018, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce Čelechovice na

Více

Zápis z valné hromady č. 4/2017 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 4/2017 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 4/2017 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 8.9.2017 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 9/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 11. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis ze 7. řádného zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice

Zápis ze 7. řádného zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice Zápis ze 7. řádného zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice konaného dne 25. 6. 2015 v 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu Bohuslavice Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice svolal starosta Roman

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

OBE OBEC Moravské Knínice, IČ

OBE OBEC Moravské Knínice, IČ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Moravské Knínice konaného dne 26.11.2018 Přítomni: Jiří Hanák, Jiří Helan, Pavel Kaláb, Ing. Stanislav Krčma, Ing. Jana Zemanová Ph.D., Omluvena: MVDr. Ivana Koláčková

Více

Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lomy, konaného dne , od 19:00 hodin v kanceláři obecního úřadu

Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lomy, konaného dne , od 19:00 hodin v kanceláři obecního úřadu Obec Lomy, Lomy 45, 675 31 Jemnice Zastupitelstvo obce Lomy Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lomy, konaného dne 30.11.2018, od 19:00 hodin v kanceláři obecního úřadu Zasedání Zastupitelstva

Více