ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE"

Transkript

1 *UOHSX008P4DC* UOHSX008P4DC ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0493/2016/VZ-34691/2016/521/ZKu Brn: 18. srpna 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne z mci úřední, jehž účastníkem je zadavatel Akademie výtvarných umění v Praze, IČO , se sídlem U Akademie 172/4, Praha 7, ve věci přezkumání úknů cit. zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky Správa infrmačníh systému AVU ve zjedndušeném pdlimitním řízení na základě výzvy k pdání nabídek ze dne deslané zájemcům téhž dne, rzhdl takt: I. Zadavatel Akademie výtvarných umění v Praze, IČO , se sídlem U Akademie 172/4, Praha 7 neddržel při zadávání veřejné zakázky Správa infrmačníh systému AVU ve zjedndušeném pdlimitním řízení na základě výzvy k pdání nabídek ze dne deslané zájemcům téhž dne pstup stanvený v ust. 62 dst. 3 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, když v bdu 4. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY kvalifikační dkumentace, v bdu 5. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY kvalifikační dkumentace a v bdu 6. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY kvalifikační dkumentace pžadval ve zjedndušeném pdlimitním řízení p ddavatelích předlžení dkladů k prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů dle 53 dst. 1 písm. a), písm. b), písm. f) a písm. h) cit. zákna, k prkázání splnění prfesních kvalifikačních předpkladů dle 54 písm. a) a písm. b) cit. zákna a k prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů dle 56 dst. 2 písm. a)

2 a písm. b) cit. zákna již v nabídce, přestže se splnění kvalifikačních předpkladů ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle ust. 62 dst. 3 cit. zákna prkazuje tlik předlžením čestnéh prhlášení, přičemž tent pstup zadavatele mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a dsud nedšl k uzavření smluvy. II. Zadavatel Akademie výtvarných umění v Praze, IČO , se sídlem U Akademie 172/4, Praha 7 neddržel při zadávání veřejné zakázky Správa infrmačníh systému AVU ve zjedndušeném pdlimitním řízení na základě výzvy k pdání nabídek ze dne deslané zájemcům téhž dne pstup stanvený v ust. 71 dst. 4 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, když nezahájil tevírání bálek s nabídkami ihned p uplynutí lhůty pr pdání nabídek stanvené v bdu 8. LHŮTA A MÍSTO K PODÁNÍ NABÍDEK výzvy k pdání nabídek ze dne d v 9:00 hd., nýbrž až dne v 10:00 hd., čímž zárveň neddržel zásadu transparentnsti zaktvenu v ust. 6 dst. 1 cit. zákna, přičemž tent pstup zadavatele mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a dsud nedšl k uzavření smluvy. III. Jak patření k nápravě nezáknnéh pstupu zadavatele uvedenéh ve výrcích I. a II. tht rzhdnutí Úřad pr chranu hspdářské sutěže pdle 118 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ruší zadávací řízení na veřejnu zakázku Správa infrmačníh systému AVU zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení na základě výzvy k pdání nabídek ze dne deslané zájemcům téhž dne. IV. Pdle 119 dst. 2 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, v návaznsti na 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kteru se stanví paušální částka nákladů řízení přezkumání úknů zadavatele pr účely zákna veřejných zakázkách, se zadavateli Akademie výtvarných umění v Praze, IČO , se sídlem U Akademie 172/4, Praha 7 ukládá: uhradit náklady řízení ve výši ,- Kč (třicet tisíc krun českých). Náklady řízení jsu splatné d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí. I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ 1. Zadavatel Akademie výtvarných umění v Praze, IČO , se sídlem U Akademie 172/4, Praha 7 (dále jen zadavatel ) zahájil dne desláním výzvy k pdání nabídek zjedndušené pdlimitní řízení na veřejnu zakázku Správa infrmačníh systému AVU (dále jen veřejná zakázka ). 2. Zadavatel v bdu 4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zadávací dkumentace stanvil, že [p]ředmětem plnění veřejné zakázky jsu služby spčívající ve správě infrmačníh systému AVU. Předmětem plnění jsu běžné služby spčívající ve správě serverů a aktivních prvků, správě pčítačů, ntebků a klientských zařízení, pdpře uživatelů 2

3 v prstrách AVU, správě PwerShell skriptů, Active Directry, Exchange ve vyské dstupnsti a zajištění chdu infrmačníh prtálu [a] dále služby nad rámec běžných služeb (tzn. mimřádné služby na základě bjednávky), suvisející s ICT. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen vzrvu Smluvu, která tvří přílhu č. 1 tét zadávací dkumentace. 3. Jak základní hdntící kritérium pr zadání veřejné zakázky zadavatel uvedl v bdu 12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK zadávací dkumentace eknmicku výhdnst nabídky, a t v členění dle následujících dílčích hdntících kritérií a subkritérií: A. Nabídkvá cena váha 50% B. Hdncení realizačníh týmu váha 30% C. Plán rganizace veřejné zakázky váha 20% C.1. C.2. C.3. Způsb kmunikace s ddavatelem (Helpdesk) Prces řízení incidentů a prblémů Prces řízení změn 4. Z prtklu tevírání bálek ze dne vyplývá, že zadavatel bdržel nabídky d tří uchazečů. 5. Ze zprávy psuzení a hdncení nabídek ze dne vyplývá, že uchazeči K-net Technical Internatinal Grup, s.r.., IČO , se sídlem Antnínská 565/20, Brn, a Caleum a.s., IČO , se sídlem Na Pankráci 1724/129, Praha Nusle, byli vylučeni z další účasti v zadávacím řízení a jak nejvhdnější byla prt bez dalšíh hdncení vybrána nabídka uchazeče Ing. Jan Balun, IČO , s místem pdnikání Letvská 548, Praha Letňany (dále jen vybraný uchazeč ). K pstavení zadavatele 6. Před zkumáním samtnéh pstupu zadavatele v zadávacím řízení se Úřad pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ) nejprve zabýval tázku právníh pstavení Akademie výtvarných umění v Praze jak zadavatele ve smyslu ust. 2 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ). 7. Pdle ust. 2 dst. 2 písm. d) zákna je veřejným zadavatelem jiná právnická sba, pkud 1. byla zalžena či zřízena za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu, které nemají průmyslvu neb bchdní pvahu, a 2. je financvána převážně státem či jiným veřejným zadavatelem neb je státem či jiným veřejným zadavatelem vládána neb stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či vlí více než plvinu členů v jejím statutárním, správním, dzrčím či kntrlním rgánu. 8. Z ust. 101 dst. 1 zákna č. 111/1998 Sb., vyských šklách a změně a dplnění dalších záknů, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn vyských šklách ), ve spjení s přílhu č. 1 zákna vyských šklách vyplývá, že Akademie výtvarných umění v Praze je veřejnu vysku šklu. Z ust. 2 dst. 2 zákna vyských šklách vyplývá, že vyská škla je právnicku sbu. 3

4 9. Pdle Statutu 1 zadavatele uskutečňuje zadavatel magisterské a dktrské studijní prgramy v blasti výtvarných umění a pskytuje vyskšklské vzdělání v brech malířství, schařství, grafika a kresba, intermédia a nvá média, restaurvání výtvarných uměleckých děl a architektnická tvrba. V suvislsti s tím rzvíjí umělecku, vědecku a výzkumnu, vývjvu a další tvůrčí činnst a pdílí se na celživtním vzdělávání. Akademie výtvarných umění je zárveň i významnu kulturní institucí, která se v duchu tradic splupdílí na frmvání a rzvji kultury a splečnsti. 10. Jak vyplývá z výrční zprávy zadavatele hspdaření za rk 2015, zadavatel bdržel za rk 2015 příspěvky a dtace neinvestičních prstředků ze státníh rzpčtu v celkvé výši ,- Kč. Celkvé náklady na hlavní činnst zadavatele pr rk 2015, které činily ,- Kč, byly tedy financvány z více než 90 % neinvestičními prstředky pskytnutými zadavateli ze státníh rzpčtu. 11. Z výše uvedenéh je zřejmé, že zadavatel je právnicku sbu, která byla zřízena za účelem uspkjvání ptřeb veřejnéh zájmu, které nemají průmyslvu neb bchdní pvahu, a je financvána převážně státem či jiným veřejným zadavatelem, prčež je v šetřeném případě veřejným zadavatelem pdle 2 dst. 2 písm. d) zákna. K uvedenému lze ddat, že tat skutečnst není ve správním řízení nijak rzprvána. II. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ 12. Úřad, jak rgán příslušný pdle 112 zákna k výknu dhledu nad pstupy zadavatelů při zadávání veřejných zakázek a sutěži návrh, bdržel pdnět k přezkumání pstupu zadavatele v suvislsti se zadáváním předmětné veřejné zakázky. Vzhledem k tmu, že p přezkumání bsahu dkumentace předmětné veřejné zakázce získal Úřad pchybnst, zda zadavatel stanvil způsb prkázání splnění kvalifikačních předpkladů v suladu s ust. 62 dst. 3 zákna a zda ddržel pstup stanvený v ust. 71 dst. 4 zákna a zahájil tevírání bálek s nabídkami uchazečů veřejnu zakázku ihned p uplynutí lhůty pr pdání nabídek, známil zadavateli, který je jediným účastníkem správníh řízení, přípisem č. j. ÚOHS-S0493/2016/VZ-29346/2016/521/ZKu ze dne zahájení správníh řízení z mci úřední, přičemž dručením známení zahájení správníh řízení dne byl téhž dne ve smyslu ust. 46 dst. 1 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen správní řád ), ve spjení s ust. 113 zákna správní řízení zahájen. Rzhdnutím č. j. ÚOHS-S0493/2016/VZ-29366/2016/521/ZKu ze dne Úřad nařídil z mci úřední předběžné patření spčívající v ulžení zákazu zadavateli uzavřít smluvu v předmětném zadávacím řízení dle ust. 117 dst. 1 písm. a) zákna. Usnesením č. j. ÚOHS-S0493/2016/VZ-29498/2016/521/ZKu ze dne Úřad zadavateli stanvil lhůtu, v níž mhl navrhvat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit své stanvisk v řízení, dále lhůtu k předlžení veškeré dkumentace předmětné veřejné zakázce, která dsud Úřadu nebyla předlžena, a lhůtu k pdání infrmace Úřadu dalších úknech, které zadavatel prvede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správníh řízení, a zaslání příslušné dkumentace veřejné zakázce přízené v suvislsti s prvedenými úkny. Dne dručil zadavatel Úřadu část dkumentace veřejné zakázce a přípis 1 Dstupný na: 4

5 ze dne , v němž uvedl, že v statním dále dkazuje na své vyjádření ze dne v předmětné věci. Vyjádření zadavatele ze dne Ve vyjádření ze dne , které byl Úřadu dručen v suvislsti s návrhem na zahájení správníh řízení přezkumání úknů zadavatele, němž byl rzhdnut v rámci správníh řízení vedenéh pd sp. zn. S0487/2016/VZ, zadavatel mj. uvedl, že v čl kvalifikační dkumentace kvantitativně i kvalitativně vymezil významné IT služby, jejichž pskytvání jedntlivými uchazeči pžadval prkázat, přičemž [v] rzhdnutí vylučení ze dne zadavatel mj. uvedl, že z pdkladů předlžených navrhvatelem nevyplývá, že by tyt služby v psledních 3 letech pskytval v minimálním rzsahu pžadvaném zadavatelem, kdy tyt pskytval tlik subddavateli. Byť navrhvatel ve svém návrhu uvádí, že k prkázání technickéh kvalifikačníh předpkladu dle 56 dst. 2 písm. a) ZVZ dlžil referenční zakázky zčásti prstřednictvím subddavatele a zčásti svým dílem, z nabídky navrhvatele, resp. z čestnéh prhlášení na str. 9 ani z následujících scanů přilžených svědčení nevyplývá, že by v psledních 3 letech navrhvatel pskytval služby Virtualizace serverů na technlgii Hyper-V, ani eventuálně VMware, ve smyslu následvnéh upřesnění ze strany zadavatele. 14. Zadavatel ve vyjádření dále uvedl, že k dalším argumentům vylučení primárně dkazuje zejména na rzhdnutí vylučení navrhvatele ze dne a na rzhdnutí námitkách ze dne a dmnívá se, že navrhvateli v důsledku namítaných skutečnstí nebyla způsbena tvrzená újma na jeh právech či právem chráněných zájmech. Zadavatel je dále přesvědčen, že svým pstupem neprušil zásadu transparentnsti ani jiné zásady ZVZ a má za t, že dílčí pchybení v rámci zadávacíh řízení nemhla mít vliv na výběr nejvhdnější nabídky, a prt navrhuje, aby nadepsaný rgán návrhu navrhvatele nevyhvěl. Další průběh správníh řízení 15. Usnesením č. j. ÚOHS-S0493/2016/VZ-33047/2016/521/ZKu ze dne Úřad stanvil zadavateli lhůtu, v níž se mhl vyjádřit k pdkladům rzhdnutí. Zadavatel se ve stanvené lhůtě ani pzději nevyjádřil. III. ZÁVĚRY ÚŘADU 16. Úřad přezkumal na základě 112 a násl. ustanvení zákna případ ve všech vzájemných suvislstech a p zhdncení všech pdkladů, zejména dkumentace veřejné zakázce, knstatuje, že zadavatel pstupval při zadávání předmětné veřejné zakázky v rzpru se záknem. Ke svému rzhdnutí uvádí Úřad následující. K výrku I. tht rzhdnutí Relevantní ustanvení zákna 17. Pdle ust. 62 dst. 2 zákna splnění základních kvalifikačních předpkladů se u pdlimitní veřejné zakázky prkazuje předlžením čestnéh prhlášení. Z bsahu čestnéh prhlášení musí být zřejmé, že ddavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpklady pžadvané veřejným zadavatelem. Veřejný zadavatel může v známení či výzvě zahájení zadávacíh řízení stanvit pvinnst ddavatele prkázat splnění základních kvalifikačních 5

6 předpkladů dklady uvedenými v 53 dst. 3 zákna, ppřípadě pvinnst prkázat těmit dklady splnění některých základních kvalifikačních předpkladů. 18. Pdle ust. 62 dst. 3 zákna ve zjedndušeném pdlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpkladů prkazuje předlžením čestnéh prhlášení, z jehž bsahu bude zřejmé, že ddavatel kvalifikační předpklady pžadvané zadavatelem splňuje; ustanvení 62 dstavce 2 zákna se nepužije. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smluva pdle 82 zákna, je pvinen před jejím uzavřením předlžit zadavateli riginály neb úředně věřené kpie dkladů prkazujících splnění kvalifikace. Nesplnění tét pvinnsti se pvažuje za nepskytnutí sučinnsti k uzavření smluvy ve smyslu ustanvení 82 dst. 4 zákna. Shrnutí relevantních skutečnstí 19. Zadavatel v bdu 4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zadávací dkumentace stanvil, že [p]ředmětem plnění veřejné zakázky jsu služby spčívající ve správě infrmačníh systému AVU. Předmětem plnění jsu běžné služby spčívající ve správě serverů a aktivních prvků, správě pčítačů, ntebků a klientských zařízení, pdpře uživatelů v prstrách AVU, správě PwerShell skriptů, Active Directry, Exchange ve vyské dstupnsti a zajištění chdu infrmačníh prtálu [a] dále služby nad rámec běžných služeb (tzn. mimřádné služby na základě bjednávky), suvisející s ICT. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen vzrvu Smluvu, která tvří přílhu č. 1 tét zadávací dkumentace. 20. V bdu 11. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI zadávací dkumentace zadavatel uvedl, že [p]drbná specifikace pžadavků zadavatele na kvalifikaci je uvedena v Kvalifikační dkumentaci, která tvří přílhu č. 4 tét zadávací dkumentace. Kvalifikační dkumentace upravuje pdrbným způsbem vymezení a způsb prkázání kvalifikačních předpkladů. 21. Z bdu 4.1. Kvalifikační předpklady přílhy č. 4 Kvalifikační dkumentace zadávací dkumentace (dále jen kvalifikační dkumentace ) vyplývá, že zadavatel pžadval p uchazečích veřejnu zakázku prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů ve smyslu ust. 53 zákna, prfesních kvalifikačních předpkladů ve smyslu ust. 54 zákna a technických kvalifikačních předpkladů ve smyslu ust. 56 zákna. 22. V bdu 4. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY kvalifikační dkumentace zadavatel stanvil, že k prkázání splnění základníh kvalifikačníh předpkladu dle 53 dst. 1 písm. a) zákna předlží ddavatel dle 53 dst. 3 písm. a) zákna výpis z evidence Rejstříku trestů, k prkázání splnění základníh kvalifikačníh předpkladu dle 53 dst. 1 písm. b) zákna předlží ddavatel dle 53 dst. 3 písm. a) zákna výpis z evidence Rejstříku trestů, k prkázání splnění základníh kvalifikačníh předpkladu dle 53 dst. 1 písm. f) zákna předlží ddavatel dle 53 dst. 3 písm. b) zákna ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu a ve vztahu ke sptřební dani čestné prhlášení. Z bsahu čestnéh prhlášení musí být zřejmé, že ddavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpklad pžadvaný zadavatelem. V cit. bdu kvalifikační dkumentace zadavatel rvněž stanvil, že k prkázání splnění základníh kvalifikačníh předpkladu dle 53 dst. 1 písm. h) zákna předlží ddavatel dle 53 dst. 3 písm. c) zákna ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce. 23. V bdu 5. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY kvalifikační dkumentace zadavatel stanvil, že [s]plnění prfesníh kvalifikačníh předpkladu dle 54 písm. a) zákna prkáže 6

7 ddavatel, který předlží výpis z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zapsán. Splnění prfesníh kvalifikačníh předpkladu dle 54 písm. b) zákna prkáže ddavatel, který předlží dklad právnění k pdnikání pdle zvláštních právních předpisů v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dklad prkazující příslušné živnstenské právnění či licenci. 24. V bdu 6. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY kvalifikační dkumentace zadavatel pžadval k prkázání splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu dle 56 dst. 2 písm. a) zákna předlžit seznam významných služeb realizvaných ddavatelem v psledních 3 letech s uvedením jejich rzsahu a dby pskytnutí; přílhu tht seznamu musí být: 1. svědčení vydané veřejným zadavatelem, pkud byly služby pskytvány veřejnému zadavateli, neb 2. svědčení vydané jinu sbu, pkud byly služby pskytvány jiné sbě než veřejnému zadavateli, neb 3. smluva s jinu sbu a dklad uskutečnění plnění ddavatele, není-li sučasně mžné svědčení pdle bdu 2 d tét sby získat z důvdů spčívajících na její straně. Způsb prkázání splnění tht kvalifikačníh předpkladu dle 56 dst. 2 písm. a) zákna: Ddavatel prkáže splnění tht kvalifikačníh předpkladu předlžením seznamu ve frmě čestnéh prhlášení včetně příslušných přílh, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrvně kvalifikačníh předpkladu. Vymezení minimální úrvně tht kvalifikačníh předpkladu dpvídající druhu, rzsahu a slžitsti předmětu plnění veřejné zakázky dle 56 dst. 5 písm. c) zákna: Ddavatel splňuje tent kvalifikační předpklad, pkud v psledních 3 letech realizval min. 5 významných IT služeb bdbnéh charakteru a rzsahu. Splnění technických kvalifikačních předpkladů ddavatel prkáže předlžením: Seznamu minimálně 5 významných IT služeb pskytnutých ddavatelem v psledních 3 letech (pčítán d psledníh dne lhůty pr pdání nabídky) v bru pskytvání IT služeb bdbnéh charakteru a rzsahu jak je předmět VZ ve finančním rzsahu min. 2 mil. Kč bez DPH za pslední 3 rky u jednh zákazníka. Seznam významných IT služeb musí být dlžen dkumenty: 1. Osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pkud byly služby pskytvány veřejnému zadavateli, neb 2. Osvědčení vydané jinu sbu, pkud byly služby pskytvány jiné sbě než veřejnému zadavateli, neb 3. Smluva s jinu sbu a dklad uskutečnění plnění ddavatele, není-li sučasně mžné svědčení pdle bdu 2 d tét sby získat z důvdů spčívajících na její straně. 7

8 Seznam významných IT služeb bude mít frmu čestnéh prhlášení pdepsanéh ddavatelem. Přílhy dlžené dkumenty předlží uchazeč jak riginály neb úředně věřené kpie pdepsané d bjednatele. Zadavatel pžaduje prkázání pskytvání minimálně následujících významných služeb: Správa MS Exchange ve vyské dstupnsti Virtualizace serverů na technlgii Hyper-V Pkrčilá správa Cisc ASA, včetně Cisc VPN Pkrčilé PwerShell skripty. 25. V bdu 6. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY kvalifikační dkumentace zadavatel dále stanvil, že k prkázání splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu dle 56 dst. 2 písm. b) zákna pžaduje předlžit seznam techniků či technických útvarů, jež se budu pdílet na plnění veřejné zakázky, a t zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kntrlu jaksti, bez hledu na t, zda jde zaměstnance ddavatele neb sby v jiném vztahu k ddavateli. Způsb prkázání splnění tht kvalifikačníh předpkladu dle 56 dst. 7 písm. e) zákna: Ddavatel prkáže splnění tht kvalifikačníh předpkladu předlžením seznamu prstých kpií certifikátů, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrvně kvalifikačníh předpkladu. Vymezení minimální úrvně tht kvalifikačníh předpkladu dpvídající druhu, rzsahu a slžitsti předmětu plnění veřejné zakázky dle 56 dst. 5 písm. c) zákna: Osvědčení vzdělání a dbrné kvalifikaci ddavatele neb veducích pracvníků ddavatele neb sb v bdbném pstavení a sb dpvědných za pskytvání příslušných služeb (slžení realizačníh týmu). Ddavatel musí mít pr plnění tét části veřejné zakázky k dispzici nejméně 8-členný realizační tým: 1 veducí člen realizačníh týmu Vyskšklské vzdělání (nejlépe technický br), Prfesní praxe v bru IT minimálně 5 let, Zkušensti alespň s 2 výše uvedenými významnými IT službami, Prkázat znalst/zkušenst s prdukty rdiny Micrsft, Active Direktry, Micrsft Exchange server ve vyské dstupnsti, zkušensti se správu a knfigurací síťvých prvků v rzsáhlých sítích, Zkušensti s vedením týmu a rzsáhlých prjektů min. u 5 dalších subjektů, min. 2 rky 7 dalších členů realizačníh týmu Středšklské vzdělání (nejlépe technický br), Prfesní praxe v bru IT minimálně 5 let, Zkušensti alespň s 1 výše uvedenu významnu IT službu, Prkázat znalst/zkušenst prkázat certifikáty a dbrná šklení. Nejméně jeden člen teamu certifikát na úrvni Micrsft Certified Technlgy Specialist a Micrsft Certified IT Prfessinal, 8

9 Prkázat znalst/zkušenst prkázat certifikáty neb svědčení dbrném šklení. Nejméně jeden člen týmu - IS Stag pr administrátry ne staší než 3 rky. Prkázat zkušenst s vývjem v prstředí PwerShell čestné prhlášení, Prkázat zkušenst s knfigurací diskvých plí[.] Každý z členů realizačníh týmu musí být zastupitelný, tzn. alespň 2 členvé realizačníh týmu musí mít zkušenst se stejnu významnu službu. Ddavatel prkáže slnění tht kvalifikačníh předpkladu předlžením seznamu členů realizačníh týmu (včetně uvedené pzice v realizačním týmu), ze kteréh bude vyplývat splnění tht kvalifikačníh předpkladu. Ddavatel dále prkáže splnění tht kvalifikačníh předpkladu předlžením: kpií dkladů dbrné kvalifikaci každéh člena týmu, strukturvanéh živtpisu každéh člena realizačníh týmu pdepsanéh tímt členem. Prfesní živtpisy musejí být zpracvány minimálně v níže uvedené struktuře: jmén a příjmení, dsažené vzdělání, celkvá délka praxe, přehled prfesní praxe, referenční služby pskytvané členem realizačníh týmu, vlastnruční pdpis člena realizačníh týmu. Seznam zaměstnanců ddavatele bude mít frmu čestnéh prhlášení pdepsanéh ddavatelem. K pstupu zadavatele 26. Úřad předně v becné rvině uvádí, že účelem zjedndušenéh pdlimitníh řízení je, jak už statně vyplývá ze samtnéh názvu tht druhu zadávacíh řízení, zjedndušit zadávání pdlimitních veřejných zakázek (tedy veřejných zakázek menší cenvé hdnty). V tét suvislsti zákn, zejm. s hledem na mžnst stanvení kratších lhůt pr pdání nabídek upravených v ust. 39 dst. 3 zákna, usnadňuje ddavatelům přípravu jejich nabídky, když v ust. 62 dst. 3 zákna stanví, že ve zjedndušeném pdlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpkladů prkazuje předlžením čestnéh prhlášení a riginály či úředně věřené kpie dkladů prkazujících splnění kvalifikačních předpkladů je pvinen předlžit zadavateli až uchazeč, se kterým má být uzavřena smluva dle 82 zákna. Vzhledem k tmu, že cit. ustanvení 62 dst. 3 zákna výslvně vylučuje při pužití zjedndušenéh zadávacíh řízení aplikaci ust. 62 dst. 2 zákna 2, vztahuje se prkazvání splnění kvalifikace prstřednictvím čestnéh prhlášení i na základní kvalifikační předpklady stanvené v ust. 53 zákna. Shdně judikval i Krajský sud v Brně v rzsudku sp. zn. 2 Ust. 62 dst. 2 zákna mj. stanví, že veřejný zadavatel může při zadávání pdlimitní veřejné zakázky v známení či výzvě zahájení zadávacíh řízení stanvit pvinnst ddavatele prkázat splnění základních kvalifikačních předpkladů dklady uvedenými v 53 dst. 3 zákna, ppřípadě pvinnst prkázat těmit dklady splnění některých základních kvalifikačních předpkladů. 9

10 62 Af 95/2014 ze dne , kde uvedl, že ve zjedndušeném pdlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpkladů prkazuje předlžením čestnéh prhlášení ( 62 dst. 3 ZVZ), a t ve vztahu k veškeré pžadvané kvalifikaci. Z bsahu čestnéh prhlášení předlženéh v nabídce musí být však zřejmé, že ddavatel kvalifikační předpklady stanvené zadavatelem v zadávacích pdmínkách splňuje. 27. Z výše uvedenéh vyplývá, že při zadávání veřejné zakázky ve zjedndušeném pdlimitním řízení je zadavatel právněn pžadvat p uchazečích veřejnu zakázku k prkázání splnění kvalifikačních předpkladů v nabídce tlik předlžení čestnéh prhlášení, a nikliv nad rámec kgentníh ustanvení 62 dst. 3 zákna i samtné dklady prkazující splnění kvalifikace. Ve stejném duchu se vyjádřil i Krajský sud v Brně ve výše cit. rzsudku sp. zn. 62 Af 95/2014, když knstatval, že 62 dst. 3 ZVZ nepnechává zadavatelům mžnst vlby mezi pžadavkem na dlžení listin přím kvalifikaci prkazujících na straně jedné a pžadavkem na předlžení (,puhéh ) čestnéh prhlášení a faktickým,dsunutím pžadavku na předlžení těcht listin až d dby bezprstředně před pdpisem smluvy na straně druhé; 62 dst. 3 ZVZ kgentně stanví, že v případě zjedndušenéh pdlimitníh řízení se splnění kvalifikačních předpkladů (ve lhůtě pdle 52 dst. 1 ZVZ) prkazuje čestným prhlášením. 28. V šetřeném případě zadavatel v bdu 4. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY kvalifikační dkumentace pžadval k prkázání splnění základních kvalifikačních předpkladů dle ust. 53 dst. 1 písm. a) a písm. b) zákna předlžení výpisu z evidence Rejstříku trestů, k prkázání splnění základníh kvalifikačníh předpkladu dle ust. 53 dst. 1 písm. f) zákna pžadval předlžení ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu a k prkázání splnění základníh kvalifikačníh předpkladu dle ust. 53 dst. 1 písm. h) zákna pžadval předlžení ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce. 29. Ve vztahu k prfesním kvalifikačním předpkladům zadavatel v bdu 5. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY kvalifikační dkumentace pžadval k prkázání splnění prfesníh kvalifikačníh předpkladu dle ust. 54 písm. a) zákna předlžení výpisu z bchdníh rejstříku či výpisu z jiné bdbné evidence, pkud je v ní ddavatel zapsán, a k prkázání splnění prfesníh kvalifikačníh předpkladu dle ust. 54 písm. b) zákna předlžení dkladu právnění k pdnikání pdle zvláštních právních předpisů v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky, zejm. dklad prkazující příslušné živnstenské právnění. 30. V bdu 6. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY kvalifikační dkumentace zadavatel k prkázání splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu dle ust. 56 dst. 2 písm. a) zákna pžadval předlžení seznamu významných služeb realizvaných ddavatelem v psledních 3 letech s uvedením jejich rzsahu a dby pskytnutí včetně příslušných přílh, přičemž seznam významných IT služeb měl mít frmu čestnéh prhlášení pdepsanéh ddavatelem a přílhy dlžené dkumenty (svědčení, příp. smluva a dklad uskutečnění plnění - viz bd 24. důvdnění tht rzhdnutí) měly být předlženy jak riginály neb úředně věřené kpie pdepsané d bjednatele. K prkázání splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu dle ust. 56 dst. 2 písm. b) zákna zadavatel pžadval předlžení seznamu techniků či technických útvarů, jež se budu pdílet na plnění veřejné zakázky, přičemž seznam členů realizačníh týmu měl být předlžen ve frmě čestnéh prhlášení. K prkázání splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu dle 10

11 ust. 56 dst. 2 písm. b) zákna zadavatel dále pžadval předlžit seznam prstých kpií certifikátů, z nichž bude patrné splnění vymezené úrvně kvalifikačníh předpkladu, kpie dkladů dbrné kvalifikaci každéh člena týmu a strukturvané živtpisy každéh člena realizačníh týmu pdepsané tímt členem (viz bd 25. důvdnění tht rzhdnutí). 31. V šetřeném případě tedy zadavatel v kvalifikační dkumentaci pžadval p uchazečích veřejnu zakázku předlžení dkladů, knkrétně výpisů z evidence Rejstříku trestů; ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu; ptvrzení příslušnéh rgánu či instituce ve vztahu k 53 dst. 1 písm. h) zákna; výpisu z bchdníh rejstříku či z jiné bdbné evidence; dkladu právnění k pdnikání pdle zvláštních právních předpisů v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky, zejm. dkladu prkazujícíh příslušné živnstenské právnění; seznamu významných služeb realizvaných ddavatelem v psledních 3 letech s uvedením jejich rzsahu a dby pskytnutí ve frmě čestnéh prhlášení, a t včetně příslušných přílh (svědčení vydané veřejným zadavatelem, pkud byly služby pskytvány veřejnému zadavateli, neb svědčení vydané jinu sbu, pkud byly služby pskytvány jiné sbě než veřejnému zadavateli, neb smluva s jinu sbu a dklad uskutečnění plnění ddavatele, není-li sučasně mžné svědčení d tét sby získat z důvdů spčívajících na její straně), jež měly být předlženy jak riginály neb úředně věřené kpie pdepsané d bjednatele; a rvněž předlžení seznamu techniků či technických útvarů, jež se budu pdílet na plnění veřejné zakázky, ve frmě čestnéh prhlášení, a t včetně kpií certifikátů, z nichž bude patrné splnění vymezené úrvně kvalifikačníh předpkladu, kpií dkladů dbrné kvalifikaci každéh člena týmu a strukturvané živtpisy každéh člena realizačníh týmu pdepsané tímt členem, již v rámci předlžených nabídek v rzpru s ust. 62 dst. 3 zákna. Jak již Úřad ttiž knstatval výše, v případě zjedndušenéh pdlimitníh řízení je zadavatel právněn pžadvat k prkázání splnění kvalifikace výhradně předlžení čestnéh prhlášení, resp. již předlžením takvéh čestnéh prhlášení, z jehž bsahu bude zřejmé, že ddavatel kvalifikační předpklady splňuje, je kvalifikace uchazeče prkázána; předlžení dkladů prkazujících splnění kvalifikace (riginálů neb úředně věřených kpií) je zadavatel právněn pžadvat puze p uchazeči, se kterým má být uzavřena smluva, a t až ve fázi před jejím uzavřením. 32. Pr úplnst Úřad ddává, že výše uvedený pstup zadavatele, kdy v rzpru se záknem pžadval p ddavatelích předlžení dkladů k prkázání splnění kvalifikačních předpkladů již v nabídce, je pchybením, které mhl rvněž zapříčinit, že se někteří ddavatelé, již splňvali kvalifikační předpklady ve lhůtě pr pdání nabídek, nemhli předmětnéh zadávacíh řízení účastnit, nebť by ve lhůtě pr pdání nabídek nebyli schpni zadavateli dlžit všechny dkumenty, které pžadval, a není tak vylučen, že zadavatel mhl bdržet výhdnější nabídku, než bdržel d vybranéh uchazeče. Úřad přitm vychází z úvahy, že prkázání kvalifikace čestným prhlášením je pr uchazeče jedndušší a časvě méně nárčné (a v tmt smyslu i atraktivnější z hlediska jeh ptenciální účasti v zadávacím řízení) než její prkazvání příslušnými dklady. 33. S hledem na vše výše uvedené Úřad knstatuje, že zadavatel neddržel pstup stanvený v ust. 62 dst. 3 zákna, když v bdu 4. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY, v bdu 5. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY a v bdu 6. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY kvalifikační dkumentace pžadval ve zjedndušeném pdlimitním řízení p ddavatelích předlžení dkladů k prkázání splnění základních kvalifikačních 11

12 předpkladů dle 53 dst. 1 písm. a), písm. b), písm. f) a písm. h) zákna, k prkázání splnění prfesních kvalifikačních předpkladů dle 54 písm. a) a písm. b) zákna a k prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů dle 56 dst. 2 písm. a) a písm. b) zákna již v nabídce, přestže se splnění kvalifikačních předpkladů ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle ust. 62 dst. 3 zákna prkazuje tlik předlžením čestnéh prhlášení, přičemž tent pstup zadavatele mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a dsud nedšl k uzavření smluvy na realizaci veřejné zakázky, jak je uveden ve výrku I. tht rzhdnutí. K výrku II. tht rzhdnutí Relevantní ustanvení zákna 34. Pdle ust. 6 dst. 1 zákna je zadavatel pvinen při pstupu pdle tht zákna ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace. 35. Pdle ust. 71 dst. 1 zákna pr tevírání bálek s nabídkami ustanví veřejný zadavatel nejméně tříčlennu kmisi. Sektrvý zadavatel a veřejný zadavatel, kteří zadávají veřejnu zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění neb na základě rámcvé smluvy, nejsu pvinni ustanvit kmisi pr tevírání bálek a veškerá práva a pvinnsti suvisející s tevíráním bálek plní zadavatel. Činí-li kmise úkny pdle tht zákna, platí, že tyt úkny činí jménem zadavatele. 36. Pdle ust. 71 dst. 4 zákna zadavatel ani kmise nesmí tevřít bálku před uplynutím lhůty pr pdání nabídek. Otevírání bálek musí být zahájen ihned p uplynutí lhůty pr pdání nabídek. Shrnutí relevantních skutečnstí 37. V bdu 8. LHŮTA A MÍSTO K PODÁNÍ NABÍDEK výzvy k pdání nabídek ze dne zadavatel uvedl, že [l]hůta k pdání nabídek začíná běžet dnem následujícím [p dni] deslání známení zahájení zadávacíh řízení a knčí dne v 9:00 hd. 38. Stejně tak zadavatel v bdu 16. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK zadávací dkumentace stanvil lhůtu pr pdání nabídek d d 9:00 hd. a uvedl, že [n]abídku musí ddavatel ve stanvené lhůtě dručit na adresu sídla zadavatele, U Akademie 4, Praha 7. Nabídky pdané p uplynutí lhůty pr pdání nabídek v suladu s ustanvením 71 dst. 9 zákna kmise netevírá. Zadavatel bezdkladně vyrzumí uchazeče tm, že jeh nabídka byla pdána p uplynutí lhůty pr pdání nabídek. 39. V prtklu tevírání bálek ze dne zadavatel uvedl, že [j]ednání kmise se uskutečnil dne v sídle zadavatele, U Akademie 4, Praha 7. Jednání zahájen v hdin. Z prtklu tevírání bálek dále vyplývá, že zadavatel bdržel nabídky d tří uchazečů, přičemž tevírání bálek byl uknčen v 11:05 hd. K pstupu zadavatele 40. Úřad předně v becné rvině uvádí, že ustanvení 71 dst. 4 zákna stanví zadavateli, resp. kmisi pr tevírání bálek pvinnst zahájit tevírání bálek s nabídkami uchazečů ihned p uplynutí lhůty pr pdání nabídek. Tat pvinnst byla d zákna vtělena tzv. transparentní nvelu prvedenu záknem č. 55/2012 Sb., jež nabyla účinnsti dne , kdy zřejmým záměrem zákndárce byl psílení transparentnsti zadávacíh 12

13 řízení a mezení mžnsti případné manipulace s nabídkami uchazečů v dbě d jejich dručení d zahájení prcesu tevírání bálek. 41. Zmíněná transparentnst, resp. zásada transparentnsti zadávacíh řízení je vedle zásady rvnéh zacházení a zákazu diskriminace jednu ze základních zásad, jež musí být zadavatelem ddržvána v průběhu celéh zadávacíh řízení. V tét suvislsti Úřad dkazuje na rzsudek Nejvyššíh správníh sudu č. j. 1 Afs 45/ ze dne , v němž se Nejvyšší správní sud zttžňuje s becným výkladem zásady transparentnsti pdaným Krajským sudem v Brně, a t že pžadavek transparentnsti není splněn tehdy, pkud jsu v zadavatelvě pstupu shledány takvé prvky, jež by zadávací řízení činily nekntrlvatelným, hůře kntrlvatelným, nečitelným a nepřehledným neb jež by vzbuzvaly pchybnsti pravých důvdech jedntlivých krků zadavatele. Dále v tmt rzsudku Nejvyšší správní sud uvádí, že pdmínku ddržení zásady transparentnsti je tedy průběh zadávacíh řízení takvým způsbem, který se navenek jeví jak férvý a řádný. [ ] Prušení zásady transparentnsti nastává nezávisle na tm, zda se pdaří prkázat knkrétní prušení některé knkrétní záknné pvinnsti. Transparentním pstupem je v suladu s citvaným rzsudkem Nejvyššíh správníh sudu tedy takvý pstup, který nevzbuzuje pchybnsti tm, že zadavatel jedná regulérně. 42. V šetřeném případě zadavatel stanvil ve výzvě k pdání nabídek ze dne a shdně i v zadávací dkumentaci lhůtu pr pdání nabídek d d 9:00 hd., přičemž z prtklu tevírání bálek ze dne vyplývá, že zadavatel zahájil tevírání bálek až dne v 10:00 hd., tedy 25 hdin p uplynutí lhůty pr pdání nabídek. Dle ust. 71 dst. 4 zákna měl však zadavatel, resp. kmise pr tevírání bálek zahájit tevírání bálek s nabídkami uchazečů ihned p uplynutí lhůty pr pdání nabídek. Ačkliv časvý interval vyjádřený termínem ihned není v zákně blíže specifikván, Úřad s hledem na zásadu transparentnsti zaktvenu v ust. 6 dst. 1 zákna knstatuje, že zahájení tevírání bálek musí být realizván v nejkratším mžném čase, tak, aby nebyl mžné jakkliv manipulvat s nabídkami neb učinit jiné úkny, které by d prcesu tevírání bálek, resp. celéh zadávacíh řízení vnesly jakékliv pchybnsti regulérnsti jedntlivých krků zadavatele. 43. Úřad Uvádí, že mezi termínem pr pdávání nabídek a termínem pr tevření bálek s nabídkami zásadně bývá pnechán časvý prstr pr uskutečnění administrativních, technických a rganizačních úknů a příprav pr řádné tevírání bálek, avšak zadavatel by měl brát zřetel na t, aby určil takvý časvý termín tevírání bálek, kterým bude sledván záměr zákndárce a nebude dcházet ke zbytečným, neprávněným, nedůvdným a pdezřelým dkladům a prstjům při tevírání bálek s nabídkami. S hledem na výše uvedené skutečnsti se jeví jak přiměřená dba mezi kncem lhůty pr pdání nabídek a zahájením tevírání bálek dba, která je pčítána v řádu maximálně něklika mál desítek minut neb kratší, rzhdně však nelze dbu přesahující 24 hdin pvažvat za stanvenu v suladu se záknem, a t právě v návaznsti na pžadavek zákndárce zahájit tevírání bálek ihned p uplynutí lhůty pr pdávání nabídek. 44. Skutečnst, že tevírání bálek bude zahájen ihned p sknčení lhůty pr pdávání nabídek a uchazeči se bezprstředně pté dzví nabídkvé ceny bsažené v jedntlivých nabídkách, má ttiž pr transparentní průběh zadávacíh řízení zásadní význam, nebť mžnst 13

14 případné manipulace s nabídku je v případě zahájení tevírání bálek ihned p sknčení lhůty značně mezena, ne-li téměř vylučena. 45. V šetřeném případě tedy zadavatel pstupval v rzpru s ust. 71 dst. 4 zákna a zásadu transparentnsti zaktvenu v ust. 6 dst. 1 zákna, nebť zahájil tevírání bálek s nabídkami uchazečů až 25 hdin p uplynutí lhůty pr pdání nabídek a vnesl tak d zadávacíh řízení pchybnst regulérnsti pstupu zadavatele v zadávacím řízení, učinil zadávací řízení celkvě hůře kntrlvatelným, a tedy netransparentním. V návaznsti na uvedené prt lze knstatvat, že pstupem zadavatele mhl rvněž djít k vlivnění výběru nejvhdnější nabídky, nebť v případě, kdy je tevírání bálek s nabídkami zahájen více než den p uplynutí lhůty pr pdání nabídek, tevírá se zde prstr pr již výše zmíněnu (mžnu) manipulaci s nabídkami a tedy i příp. výsledným přadím uchazečů veřejnu zakázku, přičemž je nerzhdné, zda k případné manipulaci s nabídkami skutečně dšl, nebť z phledu Úřadu (a rvněž výše uvedenéh rzsudku Nejvyššíh správníh sudu č. j. 1 Afs 45/ či např. rzsudku Krajskéh sudu v Brně č. j. 62 Af 61/ ze dne ) je pr psuzení jednání zadavatele rzhdující již sama pchybnst řádném průběhu tevírání bálek. 46. Puze pr úplnst a nad rámec výše uvedenéh Úřad ddává, že pr ulžení nápravnéh patření ustanvení 118 dst. 1 zákna nevyžaduje výlučně prkázání (pdstatnéh) vlivu na výběr nejvhdnější nabídky, nýbrž pstačí takvé jednání (pstup) zadavatele, které mhl mít vliv na výběr nejvhdnější nabídky, resp. v důsledku tht jednání dchází k hržení právem chráněných zájmů. 47. S hledem na výše uvedené Úřad knstatuje, že zadavatel neddržel pstup stanvený v ust. 71 dst. 4 zákna, když nezahájil tevírání bálek s nabídkami ihned p uplynutí lhůty pr pdání nabídek stanvené v bdu 8. LHŮTA A MÍSTO K PODÁNÍ NABÍDEK výzvy k pdání nabídek ze dne d v 9:00 hd., nýbrž až dne v 10:00 hd., čímž zárveň neddržel zásadu transparentnsti zaktvenu v ust. 6 dst. 1 zákna, přičemž tent pstup zadavatele mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnější nabídky, a dsud nedšl k uzavření smluvy na realizaci veřejné zakázky, jak je uveden ve výrku II. tht rzhdnutí. Ulžení nápravnéh patření 48. Pdle 118 dst. 1 zákna neddrží-li zadavatel pstup stanvený pr zadání veřejné zakázky neb pr sutěž návrh, přičemž tent pstup pdstatně vlivnil neb mhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky neb návrhu, a dsud nedšl k uzavření smluvy, Úřad zruší zadávací řízení neb sutěž návrh neb jen jedntlivý úkn zadavatele. 49. Při rzhdvání pdle ust. 118 dst. 1 zákna je Úřad pvinen na základě zjištěných skutečnstí uvážit, jaké nápravné patření má zvlit k dsažení nápravy stavu. Vzhledem k tmu, že zadavatel v šetřeném případě pchybil při vymezení zadávacích pdmínek veřejné zakázky (a následně také při tevírání bálek s nabídkami uchazečů veřejnu zakázku), kdy ve zjedndušeném pdlimitním řízení stanvil pžadavek na dlžení dkladů prkazujících splnění kvalifikačních předpkladů již v nabídce, Úřad přistupil ke zrušení předmětnéh zadávacíh řízení, nebť předmětné pchybení již nelze napravit ulžením jinéh nápravnéh patření (např. zrušením puze některéh úknu zadavatele). Z uvedenéh důvdu Úřad rzhdl tak, jak je uveden ve výrku III. tht rzhdnutí. 14

15 Náklady řízení 50. Pdle 119 dst. 2 zákna je sučástí rzhdnutí Úřadu pdle 118 dst. 1 zákna též rzhdnutí pvinnsti zadavatele uhradit náklady správníh řízení (dále jen náklady řízení ). Náklady řízení se platí paušální částku, kteru stanví prváděcí právní předpis. Vyhláška č. 328/2006 Sb., kteru se stanví paušální částka nákladů řízení přezkumání úknů zadavatele pr účely zákna veřejných zakázkách (dále jen vyhláška ), stanví v 1 dst. 1 vyhlášky, že paušální částku nákladů řízení přezkumání úknů zadavatele, je zadavatel pvinen uhradit v případě, že Úřad rzhdl pdle 118 zákna zrušení zadání veřejné zakázky neb jen jedntlivéh úknu zadavatele, a t ve výši ,- Kč. 51. Vzhledem k tmu, že předmětné zadávací řízení byl tímt rzhdnutím zrušen, rzhdl Úřad ulžení pvinnsti uhradit náklady řízení, jak je uveden ve výrku IV. tht rzhdnutí. 52. Náklady řízení jsu splatné d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí na účet Úřadu pr chranu hspdářské sutěže zřízený u pbčky České nárdní banky v Brně čísl /0710, variabilní symbl POUČENÍ Prti tmut rzhdnutí lze d 15 dní de dne jeh dručení pdat rzklad k předsedvi Úřadu pr chranu hspdářské sutěže, a t prstřednictvím Úřadu pr chranu hspdářské sutěže sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jarše 1926/7, Černá Ple, Brn. Včas pdaný rzklad má dkladný účinek. Pdle 117c dst. 1 písm. b) zákna se rzklad a další pdání účastníků učiněná v řízení rzkladu činí v elektrnické pdbě pdepsané uznávaným elektrnickým pdpisem. tisk úředníh razítka JUDr. Jsef Chýle, Ph.D. místpředseda Obdrží: Akademie výtvarných umění v Praze, U Akademie 172/4, Praha 7 Vypraven dne: viz tisk razítka na pštvní bálce neb časvý údaj na bálce datvé zprávy 15

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0005/2017/VZ-01915/2017/512/AKp Brno 26. ledna 2017

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0005/2017/VZ-01915/2017/512/AKp Brno 26. ledna 2017 *UOHSX0098867* UOHSX0098867 USNESENÍ Brn 26. ledna 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno:

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0141/2017/VZ-13333/2017/522/PKř Brno: *UOHSX009NSX5* UOHSX009NSX5 USNESENÍ Brn: 27.4.2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0421/2018/VZ-31571/2018/511/ŠNo Brno: 2. listopadu 2018 *UOHSX00BPCM4* UOHSX00BPCM4 USNESENÍ Brn: 2. listpadu 2018 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve správním řízení

Více

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.

*uohsx001qks3* ROZHODNUTÍ UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5. *uhsx001qks3* UOHSX001QKS3 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S128/2010/VZ-6672/2010/510/MOn V Brně dne: 27.5.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brno 25. srpna 2014 *UOHSX0069U1O* UOHSX0069U1O ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s575/2014/vz-17828/2014/543/jne Brn 25. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005LV1M* UOHSX005LV1M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S729/2013/VZ-1844/2014/523/OPi Brn 27. ledna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle ustanvení

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brno: 4. února 2015 *UOHSX006T40N* UOHSX006T40N USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S61/2015/VZ-3125/2015/531/VČe Brn: 4. únra 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

*UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brno: 27. září 2017

*UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brno: 27. září 2017 *UOHSX00AJCBA* UOHSX00AJCBA USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0324/2017/VZ-27176/2017/512/AKp Brn: 27. září 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 248 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 *uhsx00376nf* UOHSX00376NF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S314/2010/VZ-14645/2010/520/JHl V Brně dne: 25. října 2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007XCHT* UOHSX007XCHT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0778/2015/VZ-00800/2016/513/EPi Brn 7. ledna 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005PB07* UOHSX005PB07 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S712/2013/VZ-3960/2014/522/PLy Brn 21. únra 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007N1IF* UOHSX007N1IF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0684/2015/VZ-32015/2015/523/LSt Brn: 6. října 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/EDo V Brně dne: 21. května 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/EDo V Brně dne: 21. května 2012 *UOHSX0049PFN* UOHSX0049PFN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S183/2012/VZ-9409/2012/530/ED V Brně dne: 21. května 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0090DFV* UOHSX0090DFV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0669/2016/VZ-44760/2016/523/AS Brn: 4. listpadu 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008FTPF* UOHSX008FTPF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0287/2016/VZ-20665/2016/532/KSt Brn: 13. května 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008E8AY* UOHSX008E8AY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0190/2016/VZ-19287/2016/522/JKr Brn: 5. května 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0090ZUI* UOHSX0090ZUI ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0654/2016/VZ-45838/2016/521/OPi Brn: 14. listpadu 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006851W* UOHSX006851W ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S546/2014/VZ-16668/2014/531/ESt Brn: 8. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S735/2013/VZ-7678/2014/512/DMa Brno 9. dubna 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S735/2013/VZ-7678/2014/512/DMa Brno 9. dubna 2014 *UOHSX005OCYN* UOHSX005OCYN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S735/2013/VZ-7678/2014/512/DMa Brn 9. dubna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007SUG9* UOHSX007SUG9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0739/2015/VZ-39499/2015/543/JWe Brn 13. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008YEUS* UOHSX008YEUS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0640/2016/VZ-42886/2016/543/MŠl Brn: 20. října 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle ustanvení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0080BWD* UOHSX0080BWD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0891/2015/VZ-03907/2016/511/JNv Brn 2. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S188/2010/VZ-11334/2010/510/MGr V Brně dne: 20. srpna 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S188/2010/VZ-11334/2010/510/MGr V Brně dne: 20. srpna 2010 *uhsx002vx3r* UOHSX002VX3R ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ V Brně dne: 20. srpna 2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0094U3S* UOHSX0094U3S ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Brn: 28. prsince 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0079LVS* UOHSX0079LVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0350/2015/VZ-22198/2015/523/LKa Brn: 10. srpna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ust. 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JVo Brno 16. prosince 2014 *UOHSX006JUAT* UOHSX006JUAT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S870/2014/VZ-27035/2014/542/JV Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Pokyn č. GFŘ - D - 9

Pokyn č. GFŘ - D - 9 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 11722 Praha I Sekce metdiky a výknu daní Odbr svdných agend Č.j. 23356/12-3330 Pkyn č. GFŘ - D - 9 k rzhdvání ve věci žádstí prminutí dvdů a penále za prušení

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S490,493/2013/VZ-19859/2013/511/KČe Brno

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S490,493/2013/VZ-19859/2013/511/KČe Brno *UOHSX005GDAO* UOHSX005GDAO USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S490,493/2013/VZ-19859/2013/511/KČe Brn 21.1.2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

*UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011

*UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011 *UOHSX003T19E* UOHSX003T19E USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S321,337,343,346/2011/VZ-15426/2011/530/RNi V Brně dne: 20. října 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

*uohsx001pwbh* ROZHODNUTÍ UOHSX001PWBH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S59,92/2010/VZ-6064/2010/510/MCh V Brně dne: 27.

*uohsx001pwbh* ROZHODNUTÍ UOHSX001PWBH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE. Č. j.: ÚOHS-S59,92/2010/VZ-6064/2010/510/MCh V Brně dne: 27. *uhsx001pwbh* UOHSX001PWBH ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S59,92/2010/VZ-6064/2010/510/MCh V Brně dne: 27. května 2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX00B0KNG* UOHSX00B0KNG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0312/2017/VZ-09391/2018/541/JCh Brn: 27. března 2018 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 248 zákna č.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008WRE7* UOHSX008WRE7 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0612/2016/VZ-40696/2016/531/VNe Brn: 4. října 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008951L* UOHSX008951L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0177/2016/VZ-13414/2016/542/JV Brn, 31. března 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX006LX8S* UOHSX006LX8S ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s866,867,868,869/2014/vz- 26970/2014/521/MŽi Brn 16. prsince 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX00AZN57* UOHSX00AZN57 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S0006,0010/2018/VZ-06509/2018/544/IK Brn: 2. března 2018 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 248 zákna č.

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KVOP, ÚDOLNÍ 39, 602 00 BRNO Veřejná zakázka je zadávána dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v tevřeném řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů DMS IS pr správu a běh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX00AB1BB* UOHSX00AB1BB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0204/2017/VZ-20251/2017/521/MŽi Brn: 10. července 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX00C84ZJ* UOHSX00C84ZJ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0164/2019/VZ-11835/2019/541/PDz Brn: 26. dubna 2019 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 248 zákna č. 134/2016

Více