Mateřská škola Kostka s.r.o., se sídlem Vsetín, Pod Pecníkem 1666, zapsaná v OR KS Ostrava v oddíle C vložka 31750, IČO:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Kostka s.r.o., se sídlem 755 01 Vsetín, Pod Pecníkem 1666, zapsaná v OR KS Ostrava v oddíle C vložka 31750, IČO: 27852993"

Transkript

1 Mateřská škola Kostka s.r.o., se sídlem Vsetín, Pod Pecníkem 1666, zapsaná v OR KS Ostrava v oddíle C vložka 31750, IČO: VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Rozdělovník Výtisk číslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk číslo 2: Mateřská škola Kostka s. r. o. ředitelka školy Výtisk číslo 3: Zřizovatel školy Ve Vsetíně dne 15. října Jurka Smolíková ředitelka MŠ výtisk č. 3 1

2 Výroční zpráva Obsah: strana I. Základní údaje o mateřské škole 3 II. Charakteristika Mateřské školy Kostka, s.r.o. 4 III. Výchovně vzdělávací činnosti 6 IV. Akce ve školním roce 2013/ V. Spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy 10 VI. Další spolupráce 11 VII. Úroveň výsledků práce MŠ 13 VIII. Závěry pro další práci 14 IX. Výsledky hospodaření mateřské školy 15 2

3 I. Základní údaje o Mateřské škole Kostka s.r.o. za školní rok 2013/2014 Název školy: Mateřská škola Kostka s.r.o. Adresa: Pod Pecníkem 1666, Vsetín, Zřizovatel školy: Střední škola Kostka s.r.o. Pod Pecníkem 1666, Vsetín Ředitelka školy: Jurka Smolíková IČO: DIČ: CZ IZO: Kapacita školy (dle výpisu ze sítě): 52 Počet tříd: 2 Telefon: ; (třída Kostičky) ; (třída Sluníčka) E - mailová adresa: Webové stránky: 3

4 II. Charakteristika Mateřské školy Kostka s.r.o. MŠ Kostka je soukromým školským zařízením zařazeným v celostátním rejstříku škol. Byla zřízena v létě roku 2008 a je umístěna v pavilonu v objektu domova mládeže Střední školy Kostka. Mateřská škola zahájila provoz s jedním oddělením (Kostičky). Ve školním roce 2010/2011 bylo zřízeno druhá třída mladších dětí (Sluníčka) v přístavbě Střední školy Kostka. Mateřská škola byla otevřena jako vzorové praktické pracoviště pro studentky pedagogického lycea Střední školy Kostka. Ve školním roce 2013/2014 začaly do oddělení Sluníček docházet na praxi také studentky nově otevřeného oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiky. V současné době jsou obě třídy věkově smíšené. Mimo běžné vzdělávací činnosti se snažíme se o nadstandardní nabídku sportovních aktivit, jako je plavecký a lyžařský výcvik, sportovní a tenisová přípravka. Do aktivit, v nichž se mohou děti rozvíjet, patří také pravidelná výuka základů angličtiny a výpočetní techniky s využíváním výukových programů pro děti předškolního věku. MŠ umožňuje celodenní nebo polodenní docházku. V základním provozu je MŠ otevřena ve všední dny od 6.30 do hod. Dle aktuálních potřeb rodičů je možná dohoda o rozšířeném provozu. V průběhu od července 2013 až do srpna 2014 prošla mateřská škola několika technickými změnami. V oddělení Kostiček byla realizována výměna oken, malování a zateplení budovy. Oddělení Sluníček bylo nově vymalováno a přestěhováno. V obou odděleních pak proběhla montáž nového kotle. 4

5 Pracovní kolektiv MŠ tvoří čtyři pedagogické pracovnice a dvě provozní pracovnice. Všechny pedagogické pracovnice mají pedagogické vzdělání. Podmínky provozu jsou stanoveny v organizačním a provozním řádu. Stanovené pracovní náplně pracovníků jsou v souladu s pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení. Pedagogický sbor je stabilní, pedagogové mají zájem o svůj odborný růst, soustavně se vzdělávají. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem, v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Personální obsazení vytváří dobré předpoklady pro kvalitní činnost MŠ. V pracovním kolektivu MŠ jsou dobré vztahy. Pedagogičtí pracovníci: Smolíková Jurka ředitelka Janušová Ladislava učitelka Mgr. Vaďurová Lucie učitelka Bc. Koňaříková Martina - učitelka Podmínky vzdělávání: Podmínky pro vzdělávání v mateřské škole jsou na vysoké úrovni. MŠ má dostatečné prostory, materiální vybavení je nové. Pro děti jsou v dostupných skříňkách umístěny hračky a pomůcky k rozvoji všech vzdělávacích oblastí včetně podpory rozvoje předčtenářské a předmatematické gramotnosti. Pro rozvoj pohybových dovedností u dětí slouží herna vybavená tělocvičným nářadím ze dřeva a plastu. Spektrum využití tohoto nářadí je opravdu široké a u dětí velice oblíbené. Využíváme také tělocvičny Střední školy Kostka. Vzdělávání probíhá v průběhu celého dne, ve všech činnostech a uskutečňuje se podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe navazují. Učitelky mají možnost přizpůsobit vzdělávání aktuální situaci a zájmu dětí. K tomu je využíváno všech dostupných forem vzdělávání, spontánní i organizované činnosti, jejichž poměr je vyvážený. V didakticky cílené činnosti učitelka naplňuje konkrétní vzdělávací cíle za aktivní účasti dítěte. Jsou uplatňovány individuální, skupinové i frontální přístupy, učení hrou, praktickou činností, pokusem. MŠ má k dispozici plochy pro venkovní aktivity pohybové, námětové, výtvarné, dramatické či tvořivé, včetně malého svahu na sáňkování a výuku lyžování. Přínosem pro práci MŠ je možnost využití tělocvičny Střední školy Kostka pro sportovní aktivity včetně výuky tenisu, pod odborným vedením renomovaných trenérů. 5

6 III. Výchovně vzdělávací činnost Mateřskou školu navštěvovalo celkem 52 dětí. Výchovně vzdělávací činnost vycházela ze školního vzdělávacího programu s názvem Hrajeme si a poznáváme svět který byl zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Součástí ŠVP je třídní vzdělávací program, který obsahuje 10 širších tematických okruhů rozdělených do týdenních tematických celků. Jednotlivé celky byly podle aktuálních potřeb měněny a doplňovány. Témata vzdělávacího programu byla vytvořena tak, aby na sebe logicky navazovala i čtyři roční období. Také společenské události zde byly časově vhodně začleněny. Průběžné cíle byly plněny během každodenních činností (motivované herní aktivity, práce s říkadly, vycházky do okolí, grafomotorika a jiné). Při výchovně vzdělávací práci bylo dbáno na individuální přístup k dětem podle jejich potřeb, schopností a zájmů. Činnosti s dětmi byly plánovány do hracích koutů, které děti inspirují a podněcuj, k vlastní samostatné činnosti. Děti měly příležitost učit se mnoha různými cestami: vařením, kreslením, malováním, modelováním, zpěvem, tancem, diskusemi, dramatickými hrami, prací s papírem, pozorováním, pokusy a objevy. Pro každé dítě byly zavedeny diagnostické listy, které dokumentují vývoj dětí z hlediska sociálních návyků, sebeobslužných činností, chování, herní činnosti, motoriky, rozumových schopností, jazykové schopnosti a pomáhají učitelce stanovit způsob další individuální práce s daným dítětem. U předškolních dětí byla zejména sledována dobrá příprava na školní práci. K zápisu do ZŠ šlo 7 dětí a v září 2014 všichni úspěšně nastoupili do první třídy. Respektovány byly i individuální zvláštnosti dětí týkající se stravovacích návyků a nestejné délky odpoledního odpočinku. Nejstarším dětem byl umožněn kratší odpočinek a mohla tak probíhat individuální příprava na vstup do ZŠ. Kladně bylo hodnoceno zlepšení ve vyjadřování, v oblasti hrubé a jemné motoriky a především v pohybových schopnostech a dovednostech (plavání, tenis, lyžování). Trvalé dobré výsledky jsou v oblasti kulturně estetických dovedností. 6

7 Program v MŠ je tvořen tak, aby dětem bylo umožněno: Dostatek času na prozkoumávání prostředí. Příležitost učit se mnoha způsoby: kreslením, malováním, modelováním, vařením, zpěvem a tancem, stavěním, činnostmi venku, prohlížením knih a časopisů, diskusemi, pozorováním, pokusy a objevy. Příležitost učit se způsobem, který vyhovuje individuálnímu stylu každého dítěte, ať již jde o rychlost, délku učení, podíl aktivity a pasivity při učení, možnost učení se činnostmi, hrou, poslechem, pozorováním, nápodobou, vlastním pokusem a omylem, metodou přirozených následků - poskytuje klidné a bezpečné místo, kde mohou prozkoumávat své pocity, dopouštět se chyb, napravovat je a řešit konflikty. Příležitost vybírat si, kterých činností se chtějí účastnit. Místo, kde mohou veřejně vystavit svou práci. Ocenění a pozitivní hodnocení osobní aktivity dítě. Pravidla MŠ Kostka Dobré ráno, dobrý den bez rozdílu říkej všem. My jsme všichni kamarádi, protože se máme rádi. Když chceš něco mít, musíš o to poprosit. Rozdělit se neváhej, druhým lidem pomáhej. Když si s něčím nevím rady, poprosím své kamarády. Na pořádek vždycky dbej, své hračky si uklízej. Odpočívám a cvičím rád, to abych byl stále zdráv. Krásný jako pohádka, je les a v něm zvířátka. Nadstandardní péčí je každoročně probíhající lyžařský výcvik ve Velkých Karlovicích, 30 lekcí plaveckého výcviku v Městských lázních Vsetín, sportovní přípravka se zaměřením na tenis a výuka angličtiny pedagogy Střední školy Kostka. V rámci projektu Chci, proto umím jsme i nadále spolupracovali s Bc. Evou Müllerovou speciální pedagog-logoped, která s dětmi 1x týdně v dopoledních hodinách provádí: 7

8 Řečovou výchovu ve skupině Rozvoj vyjadřování dítěte Dechová cvičení Artikulační cvičení Gymnastika mluvidel Hudebně pohybové hry Lidové písně s pohybem Logopedické básně Individuální logopedická péče probíhá v odpoledních hodinách společně s rodiči. Cílem této spolupráce je také činnost diagnostická a pomoc rodičům při přípravě na povinnou školní docházku do první třídy ZŠ. 8

9 IV. Akce ve školním roce 2013/2014 Nábor do hokeje-spolupráce s Vsetínskou sportovní Skreeningové vyšetření očí, MUDr. Tabáčková Světlo pro Vsetín vystoupení na benefiční akci pořádané nadací Světluška Den stromů akce zaměřená na ochranu stromů a přírody Halloween ve školce oslava podzimu Výtvarná soutěž a Den otevřených dveří VHK Zámek Vsetín Líska-Světlo pro Vsetín Maňáskové divadlo Marie Janečkové Dlouhý, Široký a Bystrozraký Zahájení plaveckého výcviku Vyhodnocení výtvarné soutěže-ocenění nejlepších výtv. prací trenéry VHK Projekt Chci a proto umím -zřízení plně funkčního pracoviště s profesionální logopedickou péčí o děti MŠ Kostka Mikulášská nadílka-spolupráce s ped. Lyceem Vánoční tvoření s žáky ZŠ Ohrada Vánoční tvoření se studenty školy Kostka s.r.o. Vánoční besídka Kostiček s rodiči Sněhuláčci panáčci. Vánoční nadílka s besídkou pro rodiče u Sluníček Lyžování ve Velkých Karlovicích ( 5 víkendů) Divadlo Bublanina Pohádky z kufru Karneval Bruslení s rodiči- Vsetínská sportovní Akademie Kostka škola - děti na akci připravily dvě pohybová vystoupení Velikonoční tvoření s žáky ZŠ Ohrada Čarodějnice - Akce na zahradě oddělení Sluníček slet čarodějnic s překážkovou dráhou, soutěžemi a dováděním. Divadlo Semtamfór - Slavičín ZŠ Rokytnice-muzikál Červená Karkulka Divadlo nejpohádkovější logopedie Muzikoterapie - Spolupráce s Mgr. Radkou Kozubíkovou, Hudební pohádka a Cesta kolem světa. Využití etnických a netradičních hudebních nástrojů Den dětí s Kostkou ( v tělocvičně se studentkami ) Výlet Huslenky, Family park Vystoupení v kině Vatra-loučení se školáky Grilování s rodiči závěrečná besídka oddělení Sluníčka - grilování, opékání, soutěžní kvíz a volná zábava pro všechny. Interaktivní výstava DK Vsetín 9

10 V. Spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy Spolupráci s rodiči je považována za velmi důležitou. Přináší především sdílení společně strávených chvil, které jsou emotivně bohaté (společné pořádání akcí pro děti, tvoření s rodiči, besídky ). Dobré vztahy podporují partnerskou vzájemnost, která se zcela promítá v atmosféře MŠ. Rodiče se často znají osobně s personálem školy, mají k němu větší důvěru, mohou se více svěřit se svými výchovnými problémy a starostmi a společnými silami je řeší. Intenzivní vztahy s rodiči budou i nadále podporovány. Rodiče mohou kdykoliv vstoupit do třídy a podívat se, co dělá jejich dítě. V období adaptace dítěte je umožněn krátký pobyt rodiče v MŠ společně s dítětem. Během školního roku je spolupráce s rodiči realizována prostřednictvím akcí (výtvarné dílny, vystoupení dětí, společné plavání, lyžování, výlety). Rodiče jsou pravidelně informováni o činnostech v MŠ nástěnkami, osobním stykem s učitelkami a na www stránkách školy. Ukázky prací dětí jsou součástí výzdoby tříd a prostor MŠ. Každoročně mají rodiče možnost vyjádřit se k vybavení, činnostem, komunikaci s MŠ, svými nápady a požadavky formou dotazníku. Dotazníky jsou zpracovány a jejich výsledky projednány na poradě vedení školy. Mateřská škola se stále ve větší míře otevírá veřejnosti. Zákonní zástupci mohou spolurozhodovat při zásadních otázkách vzdělávání a jeho organizaci. Práva a povinnosti rodičů jsou součástí školního řádu, se kterým jsou seznámeni vždy na první informační schůzce a spolu s ŠVP PV, jsou po celý rok k nahlédnutí na informační nástěnce v šatně MŠ. Vztahy mezi učitelkami a ostatními zaměstnanci probíhaly korektně, případné rozdílné názory týkající se dětí byly řešeny otevřeně a kultivovaným způsobem. Vztahy mezi dětmi jsou kamarádské, drobné konflikty a vzájemné ubližování se řeší domluvou, starší kamarádi pomáhají mladším a chrání je. Dohodnutá pravidla (vyvěšena v šatně MŠ) dodržují, případně se upozorňují navzájem na jejich porušení. 10

11 VI. Další spolupráce Celé Česko čte dětem celoroční projekt zaměřený na podporu čtenářství. Cílem je podpořit pravidelné předčítání knih dětem, posílit zdravý emoční vývoj dítěte a napomoci vytvářet kladný vztah dítěte ke knihám. V rámci tzv. Odpoledne s knihou se uskutečňovalo pravidelné setkávání rodičů v prostorách MŠ, kdy jeden z rodičů hlasitě předčítal dětem pohádku, příběh. Spolupráce s Pedagogickým lyceem SŠ Kostka MŠ Kostka s. r. o., Vsetín byla zřízena při Střední škole Kostka, jejíž součástí je také Pedagogické lyceum. Studentky Pedagogického lycea vykonávají svou praxi přímo v mateřské škole. Mimo jiné se aktivně podílejí na realizaci některých akcí pro děti (Mikulášská, Karneval, loutkové a maňáskové divadlo pro děti apod.) Spolupráce s Plaveckou školou (Valašské Meziříčí) a Městskými lázněmi Vsetín Součástí výchovně vzdělávací činnosti MŠ Kostka je pravidelný plavecký výcvik. Výcvik probíhá jedenkrát týdně, vždy ve čtvrtek v dopoledních hodinách v Městských lázních Vsetín. Odborné vedení zajišťuje ředitelka a jedna z učitelek MŠ, které jsou zároveň lektorkami plavání. Pomůcky pro výuku plavání, které jsou v lázních zapůjčovány a děti je při výcviku používají, jsou majetkem Plavecké školy Valašské Meziříčí. Na konci školního roku probíhá plavecké odpoledne pro rodiče s dětmi, kde se rodinní příslušníci mohou nejen podívat, co se děti v rámci plaveckého výcviku za celý rok naučily a jak výuka plavání probíhá, ale také si společně po skončení ukázek se svými dětmi užít společnou volnou hodinu plavání. Spolupráce se SVČ (střediskem volného času) Alcedo, Vsetín Středisko volného času Alcedo Vsetín realizuje řadu vzdělávacích aktivit, zejména v oblasti ekologické a environmentální výchovy. Pořádá také vzdělávací semináře pro učitelky (nejen z MŠ), programy pro MŠ, ZŠ vážící se k různým tématům, tradicím apod. 11

12 Mateřská škola Kostka využívá těchto příležitostí spolupráce se SVČ Alcedo: terénní programy s environmentálním zaměřením na ekologickém středisku Hájenka v Semetíně (ekosystém, les, rybník) vánoční programy a tvoření pro MŠ velikonoční programy pro MŠ Den stromů (dopolední program pro MŠ v parku) Den Země některé vzdělávací semináře pro učitelky MŠ raftování Spolupráce s dětským oddělením MVK (Masarykovy veřejné knihovny) Vsetín (Luh) Několikrát ročně školka navštíví dětské oddělení knihovny v Luhu (Vsetín), kde se děti dozvídají o autorech i ilustrátorech knih a bývá pro ně připraven zajímavý program (besedy, promítání, loutkové či maňáskové divadlo). Spolupráce s hvězdárnou Vsetín Přibližně dvakrát ročně mateřská škola navštíví s dětmi vsetínskou hvězdárnu, kde si děti mohou prohlédnout vybavení a prostory určené k měření hodnot počasí a také k pozorování oblohy, případně mohou pozorovat slunce. Na konci prohlídky s průvodcem (pracovníkem hvězdárny), programu a pozorování je pro děti vždy připraveno překvapení v podobě promítání krátkých animovaných pohádek. Návštěva hvězdárny bývá většinou spojena s týdenním tématem Předpověď počasí, realizovaným podle ŠVP vždy v měsíci březnu. Spolupráce s vlastivědným muzeem Vsetín (zámek) Návštěva vsetínského zámku je realizována většinou v podzimním a jarním období. Děti zde shlédnou některé výstavy vážící se k tradicím Valašska, dále výstavy obrazů doplněné doprovodným dramaticko-výtvarným programem pro děti. Jedenkrát ročně se uskuteční také prohlídka zámecké věže, jejíž součástí je pozorování města Vsetína z výšky. Spolupráce s odborníky Jedenkrát ročně probíhá oční screening ve spolupráci s Mgr. Marcelou Tabáčkovou V rámci realizace projektu Chci, proto umím, i nadále spolupracujeme s Bc. Evou Müllerovou speciální pedagog-logoped 12

13 VII. Úroveň výsledků práce MŠ Mateřská škola se snažila o maximální využívání lidských, materiálních i finančních zdrojů. Neustále bylo zlepšováno materiální vybavení MŠ. Společné působení MŠ a Střední školy Kostka nabízí výhody z několika hledisek. Je zde možnost využívat školní autobus k přepravě dětí MŠ, pomoc studentek z pedagogického lycea při větších akcích - školní akademie, mikulášské a vánoční besídky, výlety, doprovod do plavání - je přínosem nejen pro samotné pedagogy, ale i pro jejich další pedagogické působení v jiných školských zařízeních. Pedagogové střední školy jsou nápomocni s výukou angličtiny, tenisu i při přípravách společných školních akcí akademie, výlety, apod. Ředitel střední školy umožňuje učitelkám MŠ samostatně rozhodovat o realizaci vlastních nápadů týkajících se vzdělávacího procesu a vítá aktivity, které jsou nad rámec pracovních povinností zaměstnanců MŠ. Hlavním úkolem MŠ bylo poskytování kvalitních služeb veřejnosti v oblasti předškolního vzdělávání. Po celé tříleté období byly sledovány hlavní cíle rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost a získávání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost. Výsledky vzdělávání: Ke zjišťování výsledků vzdělávání byl použit evaluační systém, který byl postupně propracováván a rozšiřován. Jednotlivá podtémata byla hodnocena několika větami, co se povedlo, co se nepovedlo, jakým způsobem se bude postupovat příště. Hodnocení bylo zaznamenáno do hodnotícího listu. Vedena byla také dokumentace každého dítěte, kde byly písemně dokládány jeho úspěchy a nedostatky ve všech oblastech vzdělávání po celou dobu jeho docházky do MŠ. Oblasti evaluace: každodenně ve třídě na konci tematických částí roční hodnocení ŠVP diagnostika dětí s návrhem pro jejich další rozvoj a nápravu 13

14 VIII. Závěry pro další práci Cílem Mateřské školy je i nadále naplňovat klíčové kompetence a pracovat dle aktualizovaného ŠVP PV. Jsme rádi, že se nám to společnými silami daří a dosahujeme tak dobré úrovně předškolního vzdělávání. 14

15 IX. Výsledky hospodaření mateřské školy Přehled o příjmech a výdajích za školní rok 2013/2014 a) příjmy celkem Celkové příjmy ,- Z toho - dotace ,- - poplatky od žáků ,- - příjmy z hosp. č. 0,- - ostatní příjmy 0,- b) výdaje celkem Investiční výdaje celkem 0,- Neinvestiční výdaje celkem ,- Z toho - náklady na platy ,- - ostatní osobní náklady ,- - zákonné odvody soc. a zdrav ,- - výdaje na učebnice a UP 0,- - ostatní provozní náklady ,- - pronájmy ,- Ostatní osobní náklady byly pokryty z poplatků od žáků a darů mateřské škole. Výsledky kontrol hospodaření V průběhu školního roku 2013/2014 byly provedeny následující kontroly: Kontrola ze strany ČSSZ. Kontrola proběhla bez výhrad a protokol je přílohou. 30. června 2014 Zpráva nezávislého auditora o ověření nákladových a výnosných účtů za rok Výrok auditora byl vyjádřen bez výhrad. Kopie zprávy auditora je přílohou. 15

16 16

17 Ve Vsetíně Zpracovala: Jurka Smolíková - ředitelka MŠ 17

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Panenské Břežany za školní rok 2012/2013 Projednala: Pedagogická rada školy Základní údaje: Adresa, telefon, e-mail: Základní škola a Mateřská škola Panenské Břežany, Hlavní 63,

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. MOTTO Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více